EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02017D0021-20210312

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut (EU) 2017/1198 av den 27 juni 2017 om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken (ECB/2017/21)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1198/2021-03-12

02017D0021 — SV — 12.03.2021 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1198

av den 27 juni 2017

om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken (ECB/2017/21)

(EGT L 172 5.7.2017, s. 32)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2021/432 av den 1 mars 2021

  L 86

14

12.3.2021
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2017/1198

av den 27 juni 2017

om de nationella behöriga myndigheternas rapportering av kreditinstitutens finansieringsplaner till Europeiska centralbanken (ECB/2017/21)Artikel 1

Tillämpningsområde

Enligt detta beslut ska de nationella behöriga myndigheterna tillhandahålla ECB vissa betydande och mindre betydande kreditinstituts finansieringsplaner, och beslutet anger hur dessa finansieringsplaner ska överföras till ECB.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut ska definitionerna i förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17) tillämpas om inget annat anges, tillsammans med följande definitioner:

1.

betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som har status av en betydande enhet som står under tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

2.

mindre betydande kreditinstitut : ett kreditinstitut som inte har status av en betydande enhet som står under tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 468/2014 (ECB/2014/17).

▼M1

Artikel 3

Rapporteringskrav avseende finansieringsplaner:

1.  

De nationella behöriga myndigheterna ska tillhandahålla ECB finansieringsplaner som följer EBA:s riktlinjer om harmoniserade definitioner och mallar för kreditinstitutens finansieringsplaner enligt Europeiska systemrisknämndens rekommendation av den 20 december 2012 (ESRB/2012/2) ( 1 ) (nedan kallade EBA:s riktlinjer 2019) för följande kreditinstitut som är etablerade i deras respektive deltagande medlemsstater:

a) 

Betydande kreditinstitut på högsta konsolideringsnivå i den deltagande medlemsstaten på konsoliderad nivå.

b) 

Betydande kreditinstitut som inte ingår i en grupp som står under tillsyn på individuell nivå.

c) 

Mindre betydande kreditinstitut för vilka den nationella behöriga myndigheten samlar in finansieringsplaner i enlighet med EBA:s riktlinjer 2019.

2.  
Nationella behöriga myndigheter som samlar in finansieringsplaner från betydande kreditinstitut som inte avses i punkt 1 a och 1 b ska översända dessa finansieringsplaner till ECB om de följer EBA:s riktlinjer 2019.
3.  
Finansieringsplanerna ska lämnas till ECB i enlighet med de harmoniserade instruktionerna och mallarna som avses i EBA:s riktlinjer 2019. Som referensdatum för rapporteringen ska finansieringsplanerna använda den 31 december under föregående år.

Om kreditinstitut enligt nationell lag får rapportera sina räkenskaper baserat per utgången av ett redovisningsår som inte sammanfaller med kalenderåret, ska referensdatumet för rapporteringen vara det senaste räkenskapsårets utgång.

Artikel 4

Överföringsdatum

1.  

De nationella behöriga myndigheterna ska överföra nedanstående kreditinstituts finansieringsplaner till ECB senast kl. 12:00 CET den tionde arbetsdagen efter den 15 mars:

a) 

Finansieringsplaner för kreditinstitut som avses i artikel 3.1 a och 3.1 b.

b) 

Finansieringsplaner för kreditinstitut som avses i artikel 3.1 c och 3.2 om de finns upptagna i EBA:s förteckning över de största instituten i medlemsstaten som EBA publicerar enligt artikel 2.6 i EBA:s beslut EBA/DC/2020/334 ( 2 ).

2.  
Finansieringsplaner för alla kreditinstitut som inte avses i punkt 1 ska överföras av de relevanta nationella behöriga myndigheterna till ECB senast kl. 12:00 CET den tjugofemte arbetsdagen efter den 15 mars.

▼B

Artikel 5

Kvalitetskontroll

▼M1

1.  
De nationella behöriga myndigheterna ska granska och bedöma kvaliteten och tillförlitligheten på de uppgifter som ställs till ECB:s förfogande. Nationella behöriga myndigheter ska tillämpa de relevanta valideringsregler som tagits fram, underhålls och publiceras av EBA. Nationella behöriga myndigheter ska också tillämpa de ytterligare kvalitetskontroller av uppgifter som uppställs av ECB i samarbete med de nationella behöriga myndigheterna.

▼B

2.  

Reglerna avseende valideringsreglerna och kvalitetskontrollen ska åtföljas, och därutöver ska uppgifter inlämnas i enlighet med följande minimistandarder för noggrannhet:

a) 

De nationella behöriga myndigheterna ska i förekommande fall lämna information om den utveckling som de inlämnade uppgifterna implicerar.

b) 

Informationen ska vara fullständig – luckor i uppgifterna ska påpekas och förklaras för ECB samt i förekommande fall kompletteras snarast möjligt.

Artikel 6

Information om kvaliteten

1.  
De nationella behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål informera ECB om uppgiftskvaliteten för en viss tabell i taxonomin inte kan garanteras.
2.  
Därutöver ska de nationella behöriga myndigheterna informera ECB om orsakerna bakom större revideringar som företas.

Artikel 7

Specifikation av överföringsformatet

▼M1

1.  
De nationella behöriga myndigheterna ska översända de uppgifter som framgår av detta beslut i formatet eXtensible Business Reporting Language så att det informationsutbyte som sker avseende EBA:s riktlinjer 2019 kan ske enligt ett gemensamt tekniskt format.

▼B

2.  
Enheter som står under tillsyn ska identifieras med hjälp av identitetsbeteckningen för juridiska personer (Legal Entity Identifier) i respektive överföring.

Artikel 8

Referensdatum för första rapporteringen

Första referensdatum för rapporteringen enligt artikel 3 är den 31 december 2017.

▼M1

Artikel 8a

Referensdatum för första rapporteringen 2021

Första referensdatum för rapporteringen under 2021 enligt artikel 3 är den 31 december 2020. Artikel 3.3 andra stycket är tillämplig.

▼B

Artikel 9

Verkan

Detta beslut får verkan samma dag som det delges adressaterna.

Artikel 10

Adressater

Detta beslut riktar sig till de nationella behöriga myndigheterna i de deltagande medlemsstaterna.( 1 ) EBA/GL/2019/5. Finns på EBA:s webbplats.

( 2 ) Finns på EBA:s webbplats.

Top