EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0589-20190731

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/589/2019-07-31

02016R0589 — SV — 31.07.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/589

av den 13 april 2016

om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 107 22.4.2016, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019

  L 186

21

11.7.2019
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/589

av den 13 april 2016

om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning inrättas en ram för samarbete för att underlätta utövandet av den fria rörligheten för arbetstagare inom unionen i enlighet med artikel 45 i EUF-fördraget, genom att det fastställs principer och regler om följande:

▼M1

a) Organisationen av Euresnätverket mellan kommissionen, Europeiska arbetsmyndigheten och medlemsstaterna.

b) Samarbete mellan kommissionen, Europeiska arbetsmyndigheten och medlemsstaterna för att utbyta relevanta tillgängliga uppgifter om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar.

▼B

c) Åtgärder av och mellan medlemsstaterna för att nå en balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetsmarknaden, i syfte att nå en hög sysselsättning av god kvalitet.

d) Funktionssättet för Euresnätverket inbegripet samarbetet med arbetsmarknadens parter och deltagande av andra aktörer.

e) Stödtjänster för rörlighet som hänger samman med Euresnätverkets funktion, som ska tillhandahållas arbetstagare och arbetsgivare, och därigenom även främja rörlighet på rättvis grund.

▼M1

f) Främjande av Euresnätverket på unionsnivå genom effektiva kommunikationsinsatser från kommissionen, Europeiska arbetsmyndigheten och medlemsstaterna.

▼B

Artikel 2

Tillämpningsområde

Denna förordning ska tillämpas på medlemsstaterna och unionsmedborgare utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 2 och 3 i förordning (EU) nr 492/2011.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

offentliga arbetsförmedlingar : organisationer i medlemsstaterna, som ingår i relevanta ministerier, offentliga organ eller offentligrättsliga företag och som är ansvariga för att genomföra aktiva arbetsmarknadsåtgärder och bedriva arbetsförmedling av god kvalitet i allmänhetens intresse,

2.

arbetsförmedlingar : en juridisk person som lagligen är verksam i en medlemsstat, och som tillhandahåller tjänster för arbetstagare som söker arbete och för arbetsgivare som önskar rekrytera arbetstagare,

3.

ledig plats : ett erbjudande om anställning som skulle göra det möjligt för den framgångsrika sökande att ingå ett anställningsförhållande som innebär att den sökanden anses vara en arbetstagare i den mening som avses i artikel 45 i EUF-fördraget,

4.

platsförmedling : informationsutbyte och behandling av lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar,

5.

gemensam it-plattform : den it-infrastruktur och tillhörande plattformar som inrättats på unionsnivå av öppenhetsskäl och i platsförmedlingssyfte i enlighet med denna förordning,

6.

gränsarbetare : en arbetstagare som har anställning i en medlemsstat men som är bosatt i en annan medlemsstat, dit den arbetstagaren som regel återvänder dagligen eller åtminstone en gång i veckan,

7.

gränsöverskridande Eurespartnerskap : en grupp Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner och, i förekommande fall, andra aktörer utanför Euresnätverket, som avser att samarbeta långsiktigt i regionala strukturer, som inrättas i gränsregioner mellan arbetsförmedlingar på regional, lokal och, där så är lämpligt, nationell nivå, arbetsmarknadens parter och, i förekommande fall, andra aktörer i minst två medlemsstater eller en medlemsstat och ett annat land som deltar i de unionsinstrument som syftar till att stödja Euresnätverket,

▼M1

8.

Europeiska arbetsmyndigheten : det organ som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 ( 1 ).

▼B

Artikel 4

Tillgänglighet

1.  Tjänster som omfattas av denna förordning ska vara tillgängliga för alla arbetstagare och arbetsgivare i hela unionen och respektera principen om likabehandling.

▼M1

2.  Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning när det gäller informationen på Euresportalen och till de stödtjänster som finns på nationell nivå ska säkerställas. Kommissionen, Europeiska samordningsbyrån, Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska fastställa hur detta ska säkerställas, med hänsyn till deras respektive skyldigheter.

▼BKAPITEL II

ÅTERINRÄTTANDE AV EURESNÄTVERKET

Artikel 5

Återinrättande av Euresnätverket

1.  Härmed återinrättas Euresnätverket.

2.  Den här förordningen ersätter det regelverk om Eures som fastställs i kapitel II i förordning (EU) nr 492/2011 och genomförandebeslut 2012/733/EU som antagits på grundval av artikel 38 i den förordningen.

Artikel 6

Mål för Euresnätverket

Euresnätverket ska, inom sina verksamhetsområden, bidra till följande mål:

a) Underlättande av utövandet av de rättigheter som följer av artikel 45 i EUF-fördraget och förordning (EU) nr 492/2011.

b) Genomförandet av den samordnade strategin för sysselsättning, och särskilt för främjande av en kvalificerad, utbildad och anpassningsbar arbetskraft som avses i artikel 145 i EUF-fördraget.

c) Förbättra funktionen, sammanhållningen och integrationen hos arbetsmarknaderna i unionen, inbegripet på gränsöverskridande nivå.

d) Främjande av frivillig geografisk och yrkesmässig rörlighet inom unionen, inklusive i gränsregioner, på rättvis grund och i överensstämmelse med unionsrätten och nationell rätt och praxis.

e) Stödjande av övergången till arbetsmarknaden och därigenom främjande av de sociala mål och sysselsättningsmål som avses i artikel 3 i EU-fördraget.

Artikel 7

Sammansättning av Euresnätverket

1.  Euresnätverket ska omfatta följande kategorier av organisationer:

▼M1

a) Europeiska samordningsbyrån, som ska inrättas inom Europeiska arbetsmyndigheten och som ska ansvara för att biträda Euresnätverket vid utövandet av dess verksamhet.

▼B

b) De nationella samordningskontoren som ansvarar för tillämpningen av denna förordning i respektive medlemsstat, vilka ska utses av medlemsstaterna och som får vara deras offentliga arbetsförmedlingar.

c) Euresmedlemmarna, nämligen

i) de offentliga arbetsförmedlingar som utsetts av medlemsstaterna i enlighet med artikel 10, och

ii) organisationer som godkänts i enlighet med artikel 11 eller, för en övergångsperiod, i enlighet med artikel 40, för att på nationell, regional eller lokal nivå, inklusive på gränsöverskridande basis, ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling och stödtjänster.

d) Euressamarbetspartner, som är organisationer som godkänts i enlighet med artikel 11, särskilt punkterna 2 och 4 eller, för en övergångsperiod, i enlighet med artikel 40, för att på nationell, regional eller lokal nivå, inklusive på gränsöverskridande basis, ge arbetstagare och arbetsgivare stöd genom platsförmedling eller stödtjänster.

▼M1

e) Kommissionen.

▼B

2.  Arbetsmarknadens parter får delta i Euresnätverket som Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner i enlighet med artikel 11.

Artikel 8

Europeiska samordningsbyråns ansvarsområden

1.   ►M1  Europeiska samordningsbyrån ska biträda Euresnätverket i dess verksamhet, särskilt genom att i nära samarbete med de nationella samordningskontoren och kommissionen utveckla och utföra följande verksamhet: ◄

a) Utformning av en enhetlig ram och utförande av horisontell stödverksamhet till förmån för Euresnätverket, inbegripet

▼M1

i) som systemansvarig för Euresportalen och it-tjänster i samband därmed, definitionen av användarnas behov och verksamhetskrav som ska översändas till kommissionen för drift och utveckling av portalen, inbegripet system och förfaranden för utbyte av lediga platser, platsansökningar, meritförteckningar och styrkande handlingar samt annan information, i samarbete med andra relevanta tjänster, nätverk eller initiativ för information och rådgivning inom unionen,

▼B

ii) informations- och kommunikationsverksamhet med avseende på Euresnätverket,

iii) ett gemensamt utbildningsprogram och fortbildning för Euresmedlemmarnas, Euressamarbetspartnernas och de nationella samordningskontorens personal, för att säkerställa nödvändig sakkunskap,

iv) en helpdeskfunktion till stöd för Euresmedlemmarnas, Euressamarbetspartnernas och de nationella samordningskontorens personal, särskilt den personal som har direktkontakt med arbetstagare och arbetsgivare,

v) underlättande av nätverksbyggande, utbyte av bästa praxis och ömsesidigt lärande inom Euresnätverket.

b) Analys av den geografiska och yrkesmässiga rörligheten, med hänsyn till de olika förhållandena i medlemsstaterna.

c) Utveckling av en lämplig struktur för samarbete och platsförmedling inom unionen för lärlings- och praktikplatser, i enlighet med denna förordning.

▼M1

2.  Europeiska samordningsbyrån ska ledas av Europeiska arbetsmyndigheten. Europeiska samordningsbyrån ska upprätta en regelbunden dialog med företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå.

3.  Europeiska samordningsbyrån ska, efter att ha hört den samordningsgrupp som avses i artikel 14 och kommissionen, utarbeta sina fleråriga arbetsprogram.

▼B

Artikel 9

De nationella samordningskontorens ansvarsområden

1.  Medlemsstaterna ska utse nationella samordningskontor i enlighet med artikel 7.1 b. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska samordningsbyrån om dessa utseenden.

2.  Varje nationellt samordningskontor ska ansvara för

a) organisationen av arbetet vad gäller Euresnätverket i medlemsstaten, inklusive att säkerställa en samordnad överföring till Euresportalen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 17 genom en enda samordnad kanal,

▼M1

b) samarbete med kommissionen, Europeiska arbetsmyndigheten och medlemsstaterna om platsförmedling inom den ram som fastställs i kapitel III,

▼B

c) att tillhandahålla Europeiska samordningsbyrån all tillgänglig information om skillnader mellan antalet anmälda lediga platser och det totala antalet lediga platser på nationell nivå,

d) samordningen av åtgärder inom den berörda medlemsstaten och tillsammans med andra medlemsstater i enlighet med kapitel V.

3.  Varje nationellt samordningskontor ska organisera genomförandet på nationell nivå av den horisontella stödverksamhet som Europeiska samordningsbyrån tillhandahåller enligt artikel 8, vid behov i nära samarbete med Europeiska samordningsbyrån och andra nationella samordningskontor. Denna horisontella stödverksamhet ska särskilt inkludera följande:

a) Insamling och validering av aktuell information för offentliggörande, särskilt på Euresportalen, om de Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som är verksamma på dess nationella territorium, deras verksamhet och omfattningen av de stödtjänster de tillhandahåller för arbetstagare och arbetsgivare.

b) Tillhandahållande av utbildningsförberedande verksamhet som berör Eures verksamhet, urval av personal för deltagande i det gemensamma utbildningsprogrammet och i verksamhet för ömsesidigt lärande.

c) Insamling och analys av uppgifter med avseende på artiklarna 31 och 32.

4.  Varje nationellt samordningskontor ska för offentliggörande, särskilt på Euresportalen, i arbetstagarnas och arbetsgivarnas intresse, göra tillgänglig, regelbundet uppdatera och inom rimlig tid sprida information och vägledning som finns att tillgå på nationell nivå med avseende på situationen i medlemsstaten när det gäller följande:

a) Levnads- och arbetsvillkor, bland annat allmän information om social trygghet och skattebetalningar.

b) Relevanta administrativa förfaranden i samband med anställning och regler som gäller arbetstagare när de tillträder en tjänst.

c) Dess nationella regelverk för lärlings- och praktikplatser och gällande unionsregler och unionsinstrument.

d) Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 17.2 b, tillgången till yrkesutbildning.

e) Situationen för gränsarbetare, i synnerhet i gränsregioner.

f) Stöd efter rekrytering i allmänhet samt information om var sådant stöd kan erhållas inom och, när sådan information är tillgänglig, utanför Euresnätverket.

Om det är lämpligt får nationella samordningskontor göra informationen tillgänglig och sprida den i samarbete med andra tjänster och nätverk för information och rådgivning och lämpliga organ på nationell nivå, däribland de som avses i artikel 4 i direktiv 2014/54/EU.

5.  De nationella samordningskontoren ska utbyta information om de förfaranden och standarder som avses i artikel 17.5 samt om standarder för datasäkerhet och dataskydd som berör den gemensamma it-plattformen. De ska samarbeta med varandra och med Europeiska samordningsbyrån, särskilt vad gäller klagomål och lediga platser som inte anses uppfylla dessa standarder enligt nationell rätt.

6.  Varje nationellt samordningskontor ska ge allmänt stöd till Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna avseende samarbete med deras Euresmotsvarigheter i andra medlemsstater, inklusive råd till Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna om hur de ska hantera klagomål som har samband med lediga platser och rekryteringar inom Eures samt om samarbete med relevanta offentliga myndigheter. Om informationen finns tillgänglig för det nationella samordningskontoret ska resultatet av klagomålsförfaranden översändas till Europeiska samordningsbyrån.

7.  Det nationella samordningskontoret ska främja samarbete med berörda parter såsom arbetsmarknadens parter, yrkesvägledningsinrättningar, institutioner för yrkesutbildning och högre utbildning, handelskammare, socialtjänster och organisationer som företräder utsatta grupper på arbetsmarknaden och organisationer som sysslar med lärlingsutbildningar och praktikprogram.

Artikel 10

Utseende av offentliga arbetsförmedlingar till Euresmedlemmar

1.  Medlemsstaterna ska utse de offentliga arbetsförmedlingar som är relevanta för verksamheten i Euresnätverket till Euresmedlemmar. Medlemsstaterna ska underrätta Europeiska samordningsbyrån om dessa utseenden. Genom att de utses ska dessa offentliga arbetsförmedlingar få en särställning i Euresnätverket.

2.  Medlemsstaterna ska säkerställa att de offentliga arbetsförmedlingarna i egenskap av Euresmedlemmar uppfyller alla skyldigheter enligt denna förordning och uppfyller åtminstone de gemensamma minimikriterierna som anges i bilaga I.

3.  Offentliga arbetsförmedlingar får uppfylla sina skyldigheter som Euresmedlemmar genom organisationer som handlar under den offentliga arbetsförmedlingens ansvar, på grundval av delegering, utkontraktering eller särskilda avtal.

Artikel 11

Godkännande av andra organisationer än offentliga arbetsförmedlingar som Euresmedlemmar och av organisationer som Euressamarbetspartner

1.  Varje medlemsstat ska utan onödigt dröjsmål men senast den 13 maj 2018 ha ett system för att godkänna organisationer som Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner, för att övervaka deras verksamhet och deras efterlevnad av tillämplig rätt vid tillämpningen av denna förordning och, vid behov, för att återkalla godkännandena av dem. Detta system ska vara öppet och proportionellt, ska iaktta principerna om lika behandling av de sökande organisationerna och om ett korrekt rättsligt förfarande och ska erbjuda de möjligheter till rättsmedel som behövs för att säkerställa ett effektivt rättsligt skydd.

2.  Inom ramen för det system som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna fastställa krav och kriterier för godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner. Dessa krav och kriterier ska minst omfatta de gemensamma minimikriterier som fastställs i bilaga I. Medlemsstaterna får fastställa ytterligare krav eller kriterier som är nödvändiga för att säkerställa en korrekt tillämpning av de regler som är tillämpliga på den verksamhet som bedrivs av arbetsförmedlingarna samt en effektiv förvaltning av de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna på deras territorium.

3.  Organisationer som lagligen bedriver verksamhet i en medlemsstat får ansöka om att bli Euresmedlemmar, med förbehåll för de villkor som fastställs i denna förordning och det system som avses i punkt 1. En organisation som ansöker om att bli Euresmedlem ska i sin ansökan åta sig att uppfylla alla de skyldigheter som gäller medlemmar enligt denna förordning, däribland att utföra alla uppgifter som avses i artikel 12.2 a–c.

4.  En organisation som lagligen bedriver verksamhet i en medlemsstat får ansöka om att bli Euressamarbetspartner, med förbehåll för de villkor som fastställs i denna förordning och det system som avses i punkt 1, förutsatt att den vederbörligen motiverar att den inte kan fullgöra mer än två av de uppgifter som anges i artikel 12.2 a–c på grund av omfattning, finansiella resurser och typ av tjänster som organisationen normalt sett tillhandahåller eller organisatorisk struktur, inbegripet att den är en ideell organisation. En organisation som ansöker om att bli Euressamarbetspartner ska i sin ansökan åta sig att uppfylla alla de krav som Euressamarbetspartner omfattas av enligt denna förordning och åtminstone en av de uppgifter som avses i artikel 12.2 a–c.

5.  Medlemsstaterna ska godkänna ansökande organisationer som Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner om de uppfyller de tillämpliga kriterier och krav som avses i punkterna 2, 3 och 4.

6.  De nationella samordningskontoren ska informera Europeiska samordningsbyrån om de system enligt punkt 1, inklusive de ytterligare kriterier och krav som avses i punkt 2, om Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som godkänts i enlighet med det systemet och om varje avslag på ansökningar om godkännande på grund av att kraven i avsnitt 1.1 i bilaga I inte har uppfyllts. Europeiska samordningsbyrån ska vidarebefordra den informationen till de andra nationella samordningskontoren.

7.  Medlemsstaternas ska återkalla godkännanden av organisationer som Euresmedlemmar eller Euressamarbetspartner om de inte längre uppfyller de tillämpliga kriterier eller krav som avses i punkterna 2, 3 och 4. De nationella samordningskontoren ska informera Europeiska samordningsbyrån om eventuella återkallanden och skälen till dessa. Europeiska samordningsbyrån ska vidarebefordra den informationen till de andra nationella samordningskontoren.

8.  Kommissionen får genom genomförandeakter anta en mall för beskrivning av det nationella systemet och förfarandena för utbyte av information mellan medlemsstaterna om de system som avses i punkt 1. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 37.2.

Artikel 12

Euresmedlemmarnas och Euressamarbetspartnernas ansvarsområden

1.  Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska bidra till Euresnätverket vad gäller de uppgifter för vilka de utsetts i enlighet med artikel 10 eller för vilka de har godkänts i enlighet med artikel 11.3 och 11.4, eller för en övergångsperiod i enlighet med artikel 40, och de ska uppfylla sina övriga skyldigheter enligt denna förordning.

2.  Euresmedlemmarna ska delta i Euresnätverket, inklusive genom att fullgöra samtliga följande uppgifter och Euressamarbetspartner ska delta i Euresnätverket, inklusive genom att fullgöra åtminstone en av följande uppgifter:

a) Bidra till poolen av lediga platser i enlighet med artikel 17.1 a.

b) Bidra till poolen av platsansökningar och meritförteckningar i enlighet med artikel 17.1 b.

c) Tillhandahålla stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare i enlighet med artiklarna 23, 24, 25.1, 26 och, i förekommande fall, artikel 27.

3.  Euresmedlemmarna och, i tillämpliga fall, Euressamarbetspartnerna ska inom Euresportalen tillhandahålla alla lediga platser som offentliggörs av dem samt alla platsansökningar och meritförteckningar om arbetstagaren har gett sitt samtycke till att informationen även görs tillgänglig för Euresportalen i enlighet med artikel 17.3. Artikel 17.1 andra stycket och 17.2 ska tillämpas på lediga platser som offentliggörs genom Euresmedlemmarna och, i tillämpliga fall, Euressamarbetspartnerna.

4.  Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartner ska utse en eller flera kontaktpunkter, till exempel placerings- och rekryteringskontor, teletjänstcentraler och självbetjäningstjänster, i enlighet med nationella kriterier, där arbetstagare och arbetsgivare kan få stöd med platsförmedling och/eller tillgång till stödtjänster i enlighet med denna förordning. Kontaktpunkterna får också grundas på personalutbytesprogram, utstationering av kontaktpersoner eller gemensamma placeringskontor.

5.  Euresmedlemmarna och i förekommande fall Euressamarbetspartnerna ska säkerställa att de kontaktpunkter de har utsett tydligt anger omfattningen av de stödtjänster som tillhandahålls arbetstagare och arbetsgivare.

6.  Medlemsstaterna får genom sina nationella samordningskontor och i enlighet med proportionalitetsprincipen kräva att Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna bidrar till följande:

a) Den insamling av information och vägledning som ska offentliggöras på Euresportalen som avses i artikel 9.4.

b) Det informationsutbyte som avses i artikel 30.

c) Den programplaneringscykel som avses i artikel 31.

d) Den insamling av uppgifter som avses i artikel 32.

Artikel 13

Gemensamma ansvarsområden

I enlighet med sina respektive roller och ansvarsområden ska alla organisationer som deltar i Euresnätverket i nära samarbete med varandra sträva efter att främja de möjligheter som arbetskraftens rörlighet inom unionen erbjuder och försöka förbättra sätten och möjligheterna för arbetstagare och arbetsgivare att åtnjuta rörlighet på rättvis grund och att ta vara på dessa möjligheter på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå inklusive på gränsöverskridande basis.

Artikel 14

Samordningsgruppen

▼M1

1.  Samordningsgruppen ska bestå av företrädare på lämplig nivå för kommissionen, Europeiska samordningsbyrån, och de nationella samordningskontoren.

▼B

2.  Samordningsgruppen ska stödja genomförandet av denna förordning genom att utbyta information och utveckla riktlinjer. Den ska särskilt ge kommissionen råd om de mallar som avses i artiklarna 11.8 och 31.5, de utkast till tekniska standarder och format som avses i artiklarna 17.8 och 19.6 och de enhetliga detaljerade specifikationer för insamling och analys av uppgifter som avses i artikel 32.3.

3.  Samordningsgruppen får bland annat organisera utbyte av bästa praxis om de nationella system för godkännande som avses i artikel 11.1 och de stödtjänster som avses i artiklarna 23–27.

4.  Europeiska samordningsbyrån ska organisera arbetet i samordningsgruppen och vara ordförande vid dess möten. Den ska hålla andra berörda organ eller nätverk underrättade om samordningsgruppens arbete.

Företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå ska ha rätt att delta i samordningsgruppens möten.

5.  Samordningsgruppen ska samarbeta med styrelsen för nätverket för offentliga arbetsförmedlingar, särskilt genom att informera den om Euresnätverkets verksamhet och genom utbyte av bästa praxis.

Artikel 15

Gemensam identitet och varumärke

1.  Beteckningen Eures ska användas uteslutande för verksamhet inom Euresnätverket i enlighet med denna förordning. Den ska illustreras med en standardlogotyp vars användning fastställs i ett grafiskt dokument som antagits av Europeiska samordningsbyrån.

2.  Eures varumärke och logotyp ska användas av alla organisationer som deltar i Euresnätverket och som avses i artikel 7 i alla deras verksamheter som har samband med Euresnätverket i syfte att säkerställa en gemensam visuell identitet.

3.  De organisationer som deltar i Euresnätverket ska se till att det informations- och marknadsföringsmaterial som de tillhandahåller är förenligt med Euresnätverkets kommunikationsverksamhet i stort och med dess gemensamma kvalitetsstandarder samt med den information som lämnas av Europeiska samordningsbyrån.

4.  De organisationer som deltar i Euresnätverket ska utan dröjsmål underrätta Europeiska samordningsbyrån om eventuellt missbruk av Eures varumärke eller av logotypen av en tredje part eller ett tredjeland som de får kännedom om.

Artikel 16

Samarbete och andra åtgärder

1.  Europeiska samordningsbyrån ska underlätta samarbete mellan Euresnätverket och unionens övriga tjänster och nätverk för information och rådgivning.

2.  De nationella samordningskontoren ska samarbeta med de tjänster och nätverk som avses i punkt 1 på unionsnivå samt nationell, regional och lokal nivå, för att uppnå synergieffekter och undvika överlappningar, och ska när det är lämpligt involvera Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna.

3.  De nationella samarbetskontoren ska underlätta Euresnätverkets samarbete med arbetsmarknadens parter på nationell nivå genom att säkerställa en regelbunden dialog med arbetsmarknadens parter i enlighet med nationell rätt och praxis.

4.  Medlemsstaterna ska uppmuntra nära samarbete på gränsöverskridande nivå mellan regionala, lokala och, i förekommande fall, nationella aktörer, såsom förfaranden och tjänster som tillhandahålls inom ramen för Eures gränsöverskridande partnerskap.

5.  Medlemsstaterna ska sträva efter att utveckla lösningar med en gemensam kontaktpunkt för kommunikation, inbegripet kommunikation online, med arbetstagare och arbetsgivare vad gäller de gemensamma områdena för Eures verksamhet och de tjänster och nätverk som avses i punkt 1.

▼M1

6.  Medlemsstaterna ska tillsammans med kommissionen och Europeiska samordningsbyrån undersöka alla möjligheter att ge unionsmedborgare företräde vid tillsättningen av lediga tjänster för att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan på arbetskraft inom unionen. Medlemsstaterna får vidta åtgärder som krävs för det ändamålet.

▼BKAPITEL III

GEMENSAM IT-PLATTFORM

Artikel 17

Organisationen av den gemensamma it-plattformen

1.  I syfte att matcha lediga platser och platsansökningar ska samtliga medlemsstater förse Euresportalen med följande:

a) Alla lediga platser som offentliggjorts genom offentliga arbetsförmedlingar samt sådana som tillhandahållits av Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna i enlighet med artikel 12.3.

b) Alla platsansökningar och meritförteckningar som är tillgängliga genom offentliga arbetsförmedlingar samt de som tillhandahålls av de andra Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna i enlighet med artikel 12.3, under förutsättning att de berörda arbetstagarna har samtyckt till att göra informationen tillgänglig även på Euresportalen enligt de villkor som anges i punkt 3 i den här artikeln.

Vad gäller första stycket led a får medlemsstaterna införa en mekanism för att ge arbetsgivarna möjlighet att välja att inte offentliggöra en ledig plats på Euresportalen om begäran är vederbörligen motiverad på grundval av de kunskaper och färdigheter som krävs för jobbet.

2.  När medlemsstaterna förser Euresportalen med uppgifter om lediga platser får de undanta

a) lediga platser som på grund av sin natur eller nationella regler enbart är öppna för medborgare i ett visst land,

b) lediga platser som avser kategorier av lärlings- och praktikplatser som främst har ett inslag av lärande, och ingår i nationella utbildningssystem, eller som finansieras offentligt som en del av medlemsstatens aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder,

c) andra lediga platser som utgör en del av medlemsstaternas aktiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder.

3.  Sådant samtycke av arbetstagare som avses i punkt 1 b ska vara uttryckligt, entydigt, frivilligt, specifikt och välinformerat. Arbetstagarna får när som helst dra tillbaka sitt samtycke och kräva att någon av eller alla de uppgifter som lämnats ska tas bort eller ändras. Arbetstagarna får välja mellan ett antal alternativ för att begränsa tillgången till deras uppgifter eller till vissa attribut.

4.  Vad gäller underåriga arbetstagare ska deras samtycke åtföljas av samtycke från deras föräldrar eller vårdnadshavare.

5.  Medlemsstaterna ska ha infört de lämpliga förfaranden och standarder som är nödvändiga för att säkerställa innehållsmässig och teknisk kvalitet i uppgifterna om lediga platser och i platsansökningar och meritförteckningar.

6.  Medlemsstaterna ska se till att uppgifternas ursprung kan spåras så att uppgifternas kvalitet kan övervakas.

7.  För att möjliggöra matchning av lediga platser med platsansökningar och meritförteckningar ska medlemsstaterna säkerställa att den information som avses i punkt 1 lämnas i enlighet med ett enhetligt system och på ett öppet sätt.

8.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta nödvändiga tekniska standarder och format i syfte att uppnå det enhetliga system som avses i punkt 7. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.3.

Artikel 18

Tillgång på nationell nivå till den gemensamma it-plattformen

1.  Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner ska säkerställa att Euresportalen är klart synlig och lätt sökbar via alla jobbsökandeportaler de förvaltar, oavsett om det är på central, regional eller lokal nivå, och att dessa portaler är länkade till Euresportalen.

2.  De offentliga arbetsförmedlingarna ska säkerställa att de organisationer som handlar under deras ansvar har en klart synlig länk till Euresportalen på alla webbportaler som de förvaltar.

3.  Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska se till att alla lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som tillhandahålls på Euresportalen är lätt tillgängliga för den personal hos dem som arbetar med Euresnätverket.

4.  Medlemsstaterna ska se till att överföringen av information om lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar enligt artikel 9.2 a görs genom en enda samordnad kanal.

Artikel 19

Automatisk matchning via den gemensamma it-plattformen

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska samarbeta med varandra, med kommissionen och med Europeiska samordningsbyrån när det gäller de nationella systemens interoperabilitet och den europeiska klassificering som kommissionen har tagit fram. Kommissionen ska hålla medlemsstaterna underrättade om utvecklingen av den europeiska klassificeringen.

▼B

2.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta och uppdatera förteckningen över färdigheter/kompetenser och yrken i den europeiska klassificeringen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.3. Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt och det tredje stycket i artikel 5.4 i förordning (EU) nr 182/2011 ska tillämpas.

3.  Med tanke på den automatiska matchningen genom den gemensamma it-plattformen ska varje medlemsstat, utan onödigt dröjsmål men senast tre år efter antagandet av den förteckning som avses i punkt 2, inrätta ett preliminärt register för att kartlägga sina nationella, regionala och sektoriella klassificeringar till och från den förteckningen, och sedan registret börjat användas på grundval av en ansökan som gjorts tillgänglig av den europeiska samordningsbyrån regelbundet uppdatera registret för att hålla det aktuellt i förhållande till utvecklingen av rekryteringstjänster.

4.  Medlemsstaterna får välja att ersätta sina nationella klassificeringar med den europeiska klassificeringen när denna väl föreligger eller att bibehålla sina interoperabla nationella klassificeringssystem.

5.  Kommissionen ska tillhandahålla tekniskt och, om möjligt, finansiellt stöd till medlemsstater när de inrättar registret enligt punkt 3 samt till de medlemsstater som väljer att ersätta nationella klassificeringar med den europeiska klassificeringen.

6.  Kommissionen ska genom genomförandeakter anta de tekniska standarder och format som är nödvändiga för den automatiska matchningen via den gemensamma it-plattformen med hjälp av den europeiska klassificeringen och interoperabiliteten mellan de nationella systemen och den europeiska klassificeringen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.3.

Artikel 20

Mekanism för förenklad tillgång för arbetstagare och arbetsgivare

1.  Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska om så begärs bistå arbetstagare och arbetsgivare som använder deras tjänster med registrering på Euresportalen. Det stödet ska vara avgiftsfritt.

2.  Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska se till att de arbetstagare och arbetsgivare som använder deras tjänster har tillgång till allmän information om hur, när och var de kan uppdatera, ändra och ta bort uppgifterna i fråga.KAPITEL IV

STÖDTJÄNSTER

Artikel 21

Principer

1.  Medlemsstaterna ska se till att arbetstagare och arbetsgivare utan onödigt dröjsmål kan få tillgång, online eller offline, till stödtjänsterna på nationell nivå.

2.  Medlemsstaterna ska stödja utarbetandet av en samordnad strategi på nationell nivå för stödtjänster.

Specifika regionala och lokala behov ska beaktas.

3.  Stödtjänster för arbetstagare och arbetsgivare som avses i artiklarna 22, 25.1, 26 och, i förekommande fall, artikel 27 ska vara avgiftsfria.

De stödtjänster för arbetstagare som avses i artikel 23 ska vara avgiftsfria.

De stödtjänster för arbetsgivare som avses i artikel 24 får vara avgiftsbelagda.

4  De avgifter som tas ut för tjänster som Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna erbjuder enligt detta kapitel får inte vara högre än de som är tillämpliga på andra jämförbara tjänster som tillhandahålls av Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna. Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska, i tillämpliga fall, informera arbetstagare och arbetsgivare om eventuella kostnader på ett exakt och tydligt sätt.

5.  De berörda Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna ska tydligt ange för arbetstagare och arbetsgivare de stödtjänster de tillhandahåller, var och hur dessa tjänster är tillgängliga och de villkor enligt vilka tillgång beviljas, med användning av sina informationskanaler. Informationen ska offentliggöras på Euresportalen.

6.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 11.2 får de Euresmedlemmarna som avses i artikel 7.1 c ii och Euressamarbetspartner erbjuda sina tjänster endast online.

Artikel 22

Tillgång till grundläggande information

1.  Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska på ett lättillgängligt och användarvänligt sätt tillhandahålla arbetstagare och arbetsgivare grundläggande information rörande Euresportalen, inbegripet databasen för platsansökningar och meritförteckningar, och Euresnätverket, inbegripet kontaktuppgifter till relevanta Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner på nationell nivå, information om de rekryteringskanaler som de använder (e-tjänster, individualiserade tjänster, var kontaktpunkterna finns) samt relevanta webblänkar.

Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska, om så är lämpligt, hänvisa arbetstagare och arbetsgivare till en annan Euresmedlem eller Euressamarbetspartner.

2.  Den europeiska samordningsbyrån ska stödja utarbetandet av grundläggande information enligt denna artikel och hjälpa medlemsstaterna att sörja för en lämplig språktäckning med hänsyn till behoven på medlemsstaternas arbetsmarknader.

Artikel 23

Stödtjänster för arbetstagare

1.  Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska utan onödigt dröjsmål erbjuda arbetstagare som söker arbete möjlighet att få tillgång till de tjänster som avses i punkterna 2 och 3.

2.  Om en arbetstagare så begär ska Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna tillhandahålla information och vägledning om enskilda arbetstillfällen och i synnerhet erbjuda arbetstagaren följande tjänster:

a) Tillhandahålla eller hänvisa till allmän information om levnads- och arbetsvillkor i destinationslandet.

b) Ge stöd och vägledning när det gäller att erhålla den information som avses i artikel 9.4.

c) Där så är lämpligt hjälpa till vid upprättandet av platsansökningar och meritförteckningar för att säkerställa överensstämmelse med de europeiska tekniska standarder och format som avses i artiklarna 17.8 och 19.6 samt med att ladda upp sådana platsansökningar och meritförteckningar på Euresportalen.

d) Där så är lämpligt överväga en möjlig placering inom unionen som en del av en individuell handlingsplan eller stödja upprättandet av en individuell rörlighetsplan som ett medel för att få en placering inom unionen.

e) Där så är lämpligt hänvisa arbetstagaren till en annan Euresmedlem eller Euressamarbetspartner.

3.  På rimlig begäran från en arbetstagare ska Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna tillhandahålla ytterligare stöd vid jobbsökande och andra ytterligare tjänster, med beaktande av arbetstagarens behov.

Artikel 24

Stödtjänster för arbetsgivare

1.  Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska utan onödigt dröjsmål erbjuda arbetsgivare som är intresserade av att rekrytera arbetstagare från andra medlemsstater möjlighet att få tillgång till de tjänster som avses i punkterna 2 och 3.

2.  Om en arbetsgivare så begär ska Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna tillhandahålla information och vägledning om rekryteringsmöjligheter och i synnerhet erbjuda dem följande tjänster:

a) Ge information om specifika regler rörande rekrytering från en annan medlemsstat samt om faktorer som kan underlätta sådan rekrytering.

b) Där så är lämpligt ge information om och stöd med utformningen av enskilda krav som ställs för en ledig plats samt med att säkerställa dess överensstämmelse med de europeiska tekniska standarder och format som avses i artiklarna 17.8 och 19.6.

3.  Om en arbetsgivare begär ytterligare stöd och det finns en rimlig sannolikhet för rekrytering inom unionen ska Euresmedlemmarna eller, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna tillhandahålla ytterligare stöd och ytterligare tjänster, med beaktande av arbetsgivarens behov.

Euresmedlemmarna eller, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska på begäran tillhandahålla individuell vägledning om utformningen av krav för lediga platser.

Artikel 25

Stöd efter rekrytering

1.  Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna ska på begäran av en arbetstagare eller en arbetsgivare tillhandahålla

a) allmän information om stöd efter rekrytering, såsom utbildning i interkulturell kommunikation, språkkurser och stöd med integrering, inbegripet allmän information om arbetsmöjligheter för en arbetstagares familj,

b) där så är möjligt, kontaktuppgifter till organisationer som erbjuder stöd efter rekrytering.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 21.4 får de Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som direkt tillhandahåller arbetstagare eller arbetsgivare stöd efter rekrytering göra detta mot en avgift.

Artikel 26

Förenklad tillgång till information avseende beskattning, frågor om anställningsavtal, pensionsrätt, sjukförsäkring, social trygghet och aktiva arbetsmarknadsåtgärder

1.  På begäran av en arbetstagare eller en arbetsgivare ska Euresmedlemmarna och, i förekommande fall, Euressamarbetspartnerna hänvisa framställningar om särskild information om rättigheter som rör social trygghet, aktiva arbetsmarknadsåtgärder, beskattning, frågor om anställningsavtal, pensionsrätt och sjukförsäkring till de nationella behöriga myndigheterna och, i tillämpliga fall, andra lämpliga organ på nationell nivå som stöder arbetstagare med att utöva sina rättigheter inom ramen för den fria rörligheten, inbegripet de som avses i artikel 4 i direktiv 2014/54/EU.

2.  Vid tillämpningen av punkt 1 ska de nationella samordningskontoren samarbeta med de behöriga myndigheter på nationell nivå som avses i punkt 1.

Artikel 27

Stödtjänster i gränsregioner

1.  Om Euresmedlemmarna eller Euressamarbetspartnerna i gränsregioner deltar i särskilda samarbets- och servicestrukturer, så som gränsöverskridande partnerskap, ska de tillhandahålla gränsarbetare och arbetsgivare information rörande gränsarbetares specifika situation samt information av relevans för arbetsgivare i sådana regioner.

2.  Uppgifterna för de gränsöverskridande partnerskapen kan inbegripa placerings- och rekryteringstjänster, samordning av samarbetet mellan de deltagande organisationerna och genomförande av verksamhet som är relevant för gränsöverskridande rörlighet, bland annat information och vägledning åt gränsarbetare, med särskilt fokus på mångspråkiga tjänster.

3.  Andra organisationer än de Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner som deltar i de strukturer som avses i punkt 1 ska inte anses tillhöra Euresnätverket med anledning av sin medverkan däri.

4.  I de gränsregioner som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna söka utveckla lösningar med en enda kontaktpunkt för den information som är riktad till gränsarbetare och arbetsgivare.

Artikel 28

Tillgång till aktiva arbetsmarknadsåtgärder

En medlemsstat får inte begränsa tillgången till nationella aktiva arbetsmarknadsåtgärder som ger arbetstagare hjälp med arbetssökande enbart av det skälet att en arbetstagare söker denna hjälp för att få arbete i en annan medlemsstat.KAPITEL V

INFORMATIONSUTBYTE OCH PROGRAMPLANERINGSCYKEL

▼M1

Artikel 29

Utbyte av information om flöden och mönster

Kommissionen och medlemsstaterna ska övervaka och offentliggöra flöden och mönster i arbetskraftens rörlighet inom unionen på grundval av rapporter från Europeiska arbetsmyndigheten som bygger på statistik från Eurostat och tillgängliga nationella uppgifter.

▼B

Artikel 30

Utbyte av information mellan medlemsstater

1.  Varje medlemsstat ska i synnerhet samla in och analysera könsuppdelade uppgifter om följande:

a) Över- och underskott på arbetskraft på de nationella och sektoriella arbetsmarknaderna med särskilt fokus på de mest utsatta grupperna på arbetsmarknaden och de regioner som är värst drabbade av arbetslöshet.

b) Euresverksamhet på nationell och, i lämpliga fall, gränsöverskridande nivå.

2.  De nationella samordningskontoren ska vara ansvariga för att utbyta den tillgängliga informationen inom Euresnätverket och att bidra till den gemensamma analysen.

3.  Medlemsstaterna ska genomföra den programplanering som avses i artikel 31, med beaktande av det informationsutbyte och den gemensamma analys som avses i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

4.  Den europeiska samordningsbyrån ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta utbytet av information mellan de nationella samordningskontoren och utvecklingen av gemensam analys.

Artikel 31

Programplanering

1.  De nationella samordningskontoren ska upprätta årliga nationella arbetsprogram för verksamheterna inom Euresnätverket i sina respektive medlemsstater.

2.  I de årliga nationella arbetsprogrammen ska följande anges:

a) De viktigaste verksamheter som ska genomföras inom Euresnätverket på nationell nivå som helhet och, när så är lämpligt, på gränsöverskridande nivå.

b) De personalresurser och finansiella resurser som totalt avsätts för deras genomförande.

c) Formerna för övervakning och utvärdering av den planerade verksamheten samt, vid behov, för uppdatering av dem.

3.  De nationella samordningskontoren och Europeiska samordningsbyrån ska beredas tillfälle att tillsammans se över samtliga utkast till nationella arbetsprogram. När den översynen har fullbordats ska de nationella arbetsprogrammen antas av respektive nationellt samordningskontor.

4.  De företrädare för arbetsmarknadens parter på unionsnivå som deltar i samordningsgruppen ska ges möjlighet att kommentera utkasten till nationella arbetsprogram.

5.  Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de mallar och förfaranden som är nödvändiga för informationsutbytet på unionsnivå om de nationella arbetsprogrammen. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 37.2.

Artikel 32

Insamling och analys av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att förfaranden finns för att samla in uppgifter om följande områden av Eures verksamhet som bedrivs på nationell nivå:

a) Information och vägledning från Euresnätverket, på grundval av det antal kontakter som handläggarna hos Euresmedlemmarna och Euressamarbetspartnerna har med arbetstagare och arbetsgivare.

b) Sysselsättningsresultat, inbegripet placering och rekrytering till följd av Eures verksamhet på grundval av antalet lediga platser, platsansökningar och meritförteckningar som hanterats och bearbetats av Euresmedlemmarnas och Euressamarbetspartnernas handläggare samt det antal arbetstagare som rekryterats i en annan medlemsstat i enlighet med detta enligt handläggarnas kännedom eller grundat på undersökningar, där sådana finns tillgängliga.

c) Kundnöjdhet avseende Euresnätverket som bland annat kartlagts genom enkäter.

2.  Den europeiska samordningsbyrån ska ansvara för att samla in uppgifter om Euresportalen och utvecklingen av samarbetet om platsförmedling enligt denna förordning.

3.  På grundval av den information som avses i punkt 1 och inom de områden av Eures verksamhet som specificeras i den punkten ska kommissionen genom genomförandeakter anta enhetliga detaljerade specifikationer för insamling och analys av uppgifter för att övervaka och utvärdera hur Euresnätverket fungerar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37.3.

4.  Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med det förfarande som avses i artikel 36 för att ändra de områden som specificeras i punkt 1 i den här artikeln eller till samma punkt lägga till andra områden av Eures verksamhet som genomförs på nationell nivå inom ramen för denna förordning.

Artikel 33

Rapporter om Eures verksamhet

Med beaktande av den information som samlats in i enlighet med detta kapitel ska kommissionen vartannat år överlämna en rapport om Eures verksamhet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén.

Fram till dess att den rapport som avses i artikel 35 har inlämnats ska den rapport som avses i första stycket i den här artikeln innehålla en lägesrapport om tillämpningen av denna förordning.KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 34

Skydd av personuppgifter

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning ska genomföras i enlighet med unionsrätten om skydd av personuppgifter, särskilt direktiv 95/46/EG och de nationella genomförandeåtgärderna för detta, samt förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 35

Efterhandsutvärdering

Senast den 13 maj 2021 ska kommissionen förelägga Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén en efterhandsutvärderingsrapport om tillämpningen och effekterna av denna förordning.

Rapporten får åtföljas av lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning.

Artikel 36

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. Det är särskilt viktigt att kommissionen följer sin sedvanliga praxis och genomför samråd med experter, inbegripet experter från medlemsstaterna, innan den antar de delegerade akterna.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 32.4 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med den 12 maj 2016. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 32.4 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

5.  En delegerad akt som antas enligt artikel 32.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 37

Kommittéförfarande

1.  Kommissionen ska biträdas av den Eureskommitté som inrättas genom den här förordningen. Denna kommitté ska vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.

2.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

3.  När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Artikel 38

Ändringar av förordning (EU) nr 1296/2013

1.  Förordning (EU) nr 1296/2013 ska ändras på följande sätt:

a) Artikel 23 ska utgå.

b) Artikel 24.2 ska ersättas med följande:

1.”2.  Programdelen Eures ska vara öppen för alla organ, aktörer och institutioner som har utsetts av en medlemsstat eller av kommissionen och som uppfyller villkoren för deltagande i Eures enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 ( *1 ). Sådana organ, aktörer och institutioner ska särskilt inkludera

a) nationella, regionala och lokala myndigheter,

b) arbetsförmedlingar,

c) arbetsmarknadens parter och andra berörda parter.

2.  Hänvisningar till den bestämmelse som utgår, som avses i punkt 1 a, ska anses som hänvisningar till artikel 29 i den här förordningen.

3.  Punkt 1 b i denna artikel ska inte påverka finansieringsansökningar som lämnats in enligt förordning (EU) nr 1296/2013 före den 12 maj 2016.

Artikel 39

Ändringar av förordning (EU) nr 492/2011

1.  Förordning (EU) nr 492/2011 ska ändras på följande sätt:

a) Artiklarna 11, 12, 13.2, 14–20 och 38 ska utgå.

b) Artikel 13.1 ska utgå med verkan från och med den 13 maj 2018.

2.  Hänvisningar till de bestämmelserna som utgår ska anses som hänvisningar till denna förordning och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 40

Övergångsbestämmelser

Organisationer som har utsetts som Euressamarbetspartner i enlighet med artikel 3 c i genomförandebeslut 2012/733/EU eller som vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande tillhandahåller begränsade tjänster i egenskap av associerade Euressamarbetspartner i enlighet med artikel 3 d i det beslutet den 12 maj 2016 får genom undantag från artikel 11 i den här förordningen delta som Euresmedlemmar enligt artikel 7.1 c ii i den här förordningen eller Euressamarbetspartner enligt artikel 7.1 d i den här förordningen till den 13 maj 2019, under förutsättning att de åtar sig att uppfylla de relevanta skyldigheterna enligt den här förordningen. Om en av de organisationerna önskar delta i egenskap av Euressamarbetspartner ska den meddela det nationella samordningskontoret vilka uppgifter som den kommer att utföra enligt artikel 11.4 i den här förordningen. Tillämpligt nationellt samordningskontor ska informera Europeiska samordningsbyrån. Efter övergångsperiodens utgång får de berörda organisationerna, för att vara kvar i Euresnätverket, lämna in en ansökan om detta i enlighet med artikel 11 i den här förordningen.

Artikel 41

Ikraftträdande

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Artiklarna 12.3 och 17.1–17.7 ska tillämpas från och med den 13 maj 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Gemensamma minimikriterier

(som avses i artiklarna 10.2 och 11.2)

Avsnitt 1   TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

1. Åtagande att ha på plats tillräckliga mekanismer och rutiner för att kontrollera och se till att tillämpliga arbetsnormer och rättsliga krav följs fullständigt, med beaktande av befintliga licens- och tillståndssystem för arbetsförmedlingar som inte är offentliga arbetsförmedlingar då tjänsterna tillhandahålls, inbegripet tillämplig rätt om uppgiftsskydd samt, i tillämpliga fall, krav och standarder rörande kvaliteten på uppgifter om lediga platser.

2. Förmåga och påvisad kapacitet att erbjuda tjänster för platsförmedling och/eller stödtjänster i enlighet med denna förordning.

3. Förmåga att tillhandahålla tjänster genom en eller flera lätt tillgängliga kanaler, och det ska åtminstone finnas en webbplats för organisationen tillgänglig.

4. Förmåga och kapacitet att hänvisa arbetstagare och arbetsgivare till andra Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner och/eller organ med expertis om fri rörlighet för arbetstagare.

5. Bekräftelse på att principen i artikel 21.3 andra stycket om avgiftsfria stödtjänster för arbetstagare kommer att följas.

Avsnitt 2   DELTAGANDE I EURESNÄTVERKET

1. Förmåga och åtagande att i tid och tillförlitligt tillhandahålla uppgifter i enlighet med artikel 12.6.

2. Åtagande att följa de tekniska standarderna och formaten för platsförmedling och informationsutbyte enligt denna förordning.

3. Förmåga och åtagande att bidra till programplaneringen och rapporteringen till det nationella samordningskontoret samt att lämna information till det nationella samordningskontoret om tillhandahållandet av tjänster och prestationer i enlighet med denna förordning.

4. Förfogande över eller åtagande om att se till att det avsätts lämplig personal för de olika uppgifter som ska utföras.

5. Åtagande att se till att personalen uppfyller kvalitetsstandarderna och anmäla personalen till relevanta moduler inom det gemensamma utbildningsprogrammet enligt artikel 8.1 a iii.

6. Åtagande att använda Eures varumärke endast för tjänster och verksamheter som rör Euresnätverket.
BILAGA II

JämförelsetabellFörordning (EU) nr 492/2011

Denna förordning

Artikel 11.1 första stycket

Artikel 30.1 a

Artikel 11.1 andra stycket

Artikel 9.2 b och d, 9.3 samt artikel 13

Artikel 11.2

Artiklarna 9 och 10

Artikel 12.1

Artikel 12.2

Artikel 12.3 första stycket

Artikel 9.4

Artikel 12.3 andra stycket

Artikel 18.1 och 18.2

Artikel 13.1

Artikel 12.3 och artikel 17.1–17.6

Artikel 13.2

Artikel 17.7 och 17.8

Artikel 14.1

Artikel 14.2

Artikel 14.3

Artikel 15.1

Artikel 10.1 och 10.2, artikel 12.1–12.3 samt artikel 13

Artikel 15.2

Artikel 9.3 a och artikel 10.1

Artikel 16

Artikel 17.1

Artikel 30

Artikel 17.2

Artikel 16.6

Artikel 17.3

Artikel 33

Artikel 18

Artikel 7.1 a

Artikel 19.1

Artikel 8

Artikel 19.2

Artikel 20

Artikel 8.1 a iii och v samt artikel 9.3 b

Artikel 38( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1149 av den 20 juni 2019 om inrättande av Europeiska arbetsmyndigheten, om ändring av förordningarna (EG) nr 883/2004, (EU) nr 492/2011 och (EU) 2016/589 och om upphävande av beslut (EU) 2016/344 (EUT L 186, 11.7.2019, s. 21).

( *1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/589 av den 13 april 2016 om ett europeiskt nätverk för arbetsförmedlingar (Eures), om arbetstagares tillgång till rörlighetstjänster och om ytterligare integration av arbetsmarknaderna samt om ändring av förordningarna (EU) nr 492/2011 och (EU) nr 1296/2013 (EUT L 107, 22.4.2016, s. 1).”

Top