EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02016R0429-20210421

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/429 av den 9 mars 2016 om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (djurhälsolag) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/2021-04-21

02016R0429 — SV — 21.04.2021 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/429

av den 9 mars 2016

om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 084 31.3.2016, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017

  L 95

1

7.4.2017

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2018/1629 av den 25 juli 2018

  L 272

11

31.10.2018


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 057, 3.3.2017, s.  65 (2016/429)

►C2

Rättelse, EGT L 137, 24.5.2017, s.  40 (2017/625)

►C3

Rättelse, EGT L 326, 8.10.2020, s.  15 (2016/429)

►C4

Rättelse, EGT L 048, 11.2.2021, s.  3 (2016/429)
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2016/429

av den 9 mars 2016

om överförbara djursjukdomar och om ändring och upphävande av vissa akter med avseende på djurhälsa (”djurhälsolag”)

(Text av betydelse för EES)DEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERKAPITEL 1

Syfte, mål, tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte och mål

1.  
I denna förordning fastställs bestämmelser om förebyggande och bekämpning av djursjukdomar som kan överföras till djur eller till människor.

I bestämmelserna föreskrivs följande:

a) 

Prioritering och kategorisering av sjukdomar som berör unionen och fastställandet av ansvarsområden för djurhälsa (del I: artiklarna 1–17).

b) 

Tidigt påvisande, anmälan och rapportering av sjukdomar, övervakning, utrotningsprogram och sjukdomsfri status (del II: artiklarna 18–42).

c) 

Medvetenhet om, beredskap inför och bekämpning av sjukdom (del III: artiklarna 43–83).

d) 

Registrering och godkännande av anläggningar och transportörer, förflyttningar och spårbarhet av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung inom unionen (del IV: artiklarna 84–228 och del VI: artiklarna 244–248 och 252–256).

e) 

Införsel av djur, avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung till unionen och export av sådana sändningar från unionen (del V: artiklarna 229–243 och del VI: artiklarna 244–246 och 252–256).

f) 

Förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte till en medlemsstat från en annan medlemsstat eller från tredjeland eller ett territorium (del VI: artiklarna 244–256).

g) 

Nödåtgärder som ska vidtas vid en nödsituation avseende sjukdom (del VI: artiklarna 257–262).

2.  

De bestämmelser som avses i punkt 1

a) 

syftar till att säkerställa

i) 

förbättrad djurhälsa för att stödja hållbar jordbruks- och vattenbruksproduktion i unionen,

ii) 

en effektivt fungerande inre marknad,

iii) 

en minskning av de negativa effekterna på djurs och människors hälsa samt på miljön av

— 
vissa sjukdomar,
— 
de åtgärder som vidtagits för att förebygga och bekämpa sjukdomar,
b) 

beaktar

i) 

sambandet mellan djurhälsa och

— 
folkhälsa,
— 
miljön, inbegripet den biologiska mångfalden och värdefulla genetiska resurser samt klimatförändringens effekter,
— 
livsmedels- och fodersäkerhet,
— 
djurskydd, inbegripet att djuren förskonas från all smärta, all ångest eller allt lidande som kan undvikas,
— 
antimikrobiell resistens,
— 
tryggad livsmedelsförsörjning,
ii) 

ekonomiska, sociala, kulturella och miljömässiga konsekvenser som följer av tillämpningen av åtgärder för bekämpning och förebyggande av sjukdom,

iii) 

relevanta internationella standarder.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  

Denna förordning ska tillämpas på

a) 

hållna och vilda djur,

b) 

avelsmaterial,

c) 

produkter av animaliskt ursprung,

d) 

animaliska biprodukter och framställda produkter, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 1069/2009,

e) 

lokaler, transportmedel, utrustning och alla andra infektionsvägar samt material som är förknippade eller potentiellt förknippade med spridning av överförbara djursjukdomar.

2.  

Denna förordning ska tillämpas på överförbara sjukdomar, inklusive zoonoser, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i

a) 

beslut nr 1082/2013/EU,

b) 

förordning (EG) nr 999/2001,

c) 

direktiv 2003/99/EG,

d) 

förordning (EG) nr 2160/2003.

Artikel 3

Tillämpningsområde för delarna IV, V och VI

1.  

Del IV avdelning I (artiklarna 84–171) ska tillämpas på

a) 

landlevande djur och djur som inte är landlevande men som kan överföra sjukdomar som drabbar landlevande djur,

b) 

avelsmaterial från landlevande djur,

c) 

produkter av animaliskt ursprung från landlevande djur.

2.  

Del IV avdelning II (artiklarna 172–226) ska tillämpas på

a) 

vattenlevande djur och djur som inte är vattenlevande men som kan överföra sjukdomar som drabbar vattenlevande djur,

b) 

produkter av animaliskt ursprung från vattenlevande djur.

3.  

Del IV avdelning III (artiklarna 227 och 228) ska tillämpas på

a) 

andra djur,

b) 

avelsmaterial och produkter av animaliskt ursprung från de andra djur som avses i led a.

4.  
Delarna IV och V ska inte tillämpas på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte enligt punkt 6 i denna artikel eller på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte inom en medlemsstat.
5.  
Annan förflyttning av sällskapsdjur än förflyttning utan kommersiellt syfte ska uppfylla de djurhälsokrav som fastställs i delarna IV och V.

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på anpassningar som är nödvändiga för att säkerställa att delarna IV och V tillämpas korrekt på sällskapsdjur, särskilt för att beakta att sällskapsdjur hålls i hushåll av sällskapsdjurshållare.

6.  
Del VI ska endast tillämpas på förflyttning av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte som uppfyller kraven i artiklarna 245 och 246 vad gäller det högsta antalet djur som får åtfölja ägaren och det högsta antalet dagar mellan ägarens förflyttning och förflyttningen av djuret.

Artikel 4

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

djur : ryggradsdjur och ryggradslösa djur.

2.

landlevande djur : fåglar, landlevande däggdjur, bin och humlor.

3.

vattenlevande djur

:

djur i alla levnadsstadier, inklusive ägg, mjölke och könsceller, av

a) 

fisk som tillhör överklassen Agnatha och klasserna Chondrichthyes, Sarcopterygii och Actinopterygii,

b) 

vattenlevande blötdjur som tillhör stammen Mollusca,

c) 

vattenlevande kräftdjur som tillhör understammen Crustacea.

4.

andra djur : djur av andra arter än de som omfattas av definitionen för landlevande eller vattenlevande djur.

5.

hållna djur : djur som hålls av människor, inbegripet, när det gäller vattenlevande djur, vattenbruksdjur.

6.

vattenbruk : hållning av vattenlevande djur, där djuren förblir en eller flera fysiska eller juridiska personers egendom under uppfödningen eller odlingen och fram till och med upptagningen, utom då vilda vattenlevande djur tas upp eller fångas för att användas som livsmedel och därefter tillfälligt hålls utan utfodring i väntan på slakt.

7.

vattenbruksdjur : alla vattenlevande djur som är föremål för vattenbruk.

8.

vilda djur : djur som inte är hållna djur.

9.

fjäderfä

:

fåglar som föds upp eller hålls i fångenskap för

a) 

produktion av

i) 

kött,

ii) 

konsumtionsägg,

iii) 

andra produkter,

b) 

vidmakthållande av stammen av fjädervilt,

c) 

uppfödning av fåglar som används för de typer av produktion som avses i leden a och b.

10.

fåglar i fångenskap : alla andra fåglar än fjäderfä som hålls i fångenskap av alla andra skäl än de som avses i led 9, inklusive sådana som hålls för uppvisningar, kapplöpningar, utställningar, tävlingar, uppfödning eller försäljning.

11.

sällskapsdjur : hållna djur av de arter som förtecknas i bilaga I, som hålls för privata ändamål utan kommersiellt syfte.

12.

sällskapsdjurshållare : en fysisk person, som också kan vara sällskapsdjursägare, som håller ett sällskapsdjur.

13.

sällskapsdjursägare : en fysisk person som anges som ägare i den identitetshandling som avses i artiklarna 247 c, 248.2 c, 249.1 c och 250.2 c.

14.

förflyttning utan kommersiellt syfte

:

all förflyttning av ett sällskapsdjur som åtföljer sin ägare och som

a) 

inte syftar till försäljning eller någon annan form av överlåtelse av äganderätten till sällskapsdjuret i fråga, och

b) 

är en del av sällskapsdjursägarens förflyttning

i) 

antingen under dennes direkta ansvar, eller

ii) 

under ansvar av en auktoriserad person, om sällskapsdjuret är fysiskt åtskilt från sällskapsdjursägaren.

15.

auktoriserad person : en fysisk person som av ägaren skriftligen bemyndigats att för ägarens räkning utan kommersiellt syfte förflytta sällskapsdjuret.

16.

sjukdom : förekomst av infektioner och angrepp hos djur, med eller utan kliniska eller patologiska manifestationer, vilka orsakas av ett eller flera ►C3  smittämnen ◄ .

17.

►C3  smittämne ◄ : patogen som kan överföras till djur eller till människor och som kan ge upphov till sjukdomar hos djur.

18.

förtecknade sjukdomar : sjukdomar som förtecknas i enlighet med artikel 5.1.

19.

sjukdomsprofil : kriterierna för en sjukdom enligt artikel 7 a.

20.

förtecknade arter : en djurart eller grupp av djurarter som förtecknas i enlighet med artikel 8.2 eller, när det gäller nya sjukdomar, en djurart eller grupp av djurarter som uppfyller kriterierna för förtecknade arter i artikel 8.2.

21.

fara : ett ►C3  smittämne ◄ , eller ett tillstånd, hos ett djur eller en produkt som kan ha en negativ effekt på människors eller djurs hälsa.

22.

risk : sannolikheten för att en negativ effekt på människors eller djurs hälsa uppstår och den sannolika omfattningen av de biologiska och ekonomiska konsekvenserna av en sådan negativ effekt.

23.

biosäkerhet

:

summan av hanteringsåtgärder och fysiska åtgärder för att minska risken för att sjukdomar introduceras, utvecklas och sprids till, från och inom

a) 

en djurpopulation, eller

b) 

en anläggning, en zon, en anläggningskrets, ett transportmedel eller någon annan lokal, fastighet eller plats.

▼C3

24.

aktör : varje fysisk eller juridisk person som ansvarar för djur eller produkter, även för en begränsad tidsperiod, med undantag av sällskapsdjurshållare och veterinärer.

▼B

25.

transportör : en aktör som transporterar djur för egen räkning eller för tredje parts räkning.

26.

djuryrkesverksam person : en fysisk eller juridisk person som i sitt arbete kommer i kontakt med djur eller produkter, utom aktörer och veterinärer.

27.

anläggning

:

en fastighet, byggnad eller vid utedrift miljö eller plats där djur eller avelsmaterial hålls på tillfällig eller permanent basis, med undantag av

a) 

hushåll där sällskapsdjur hålls,

b) 

veterinärmottagningar eller veterinärkliniker.

28.

avelsmaterial

:

a) 

sädesvätska, oocyter och embryon avsedda för artificiell reproduktion,

b) 

kläckägg.

29.

produkter av animaliskt ursprung

:

a) 

livsmedel av animaliskt ursprung, inklusive honung och blod,

b) 

levande tvåskaliga blötdjur, levande tagghudingar, levande manteldjur och levande marina snäckor avsedda att användas som livsmedel, och

c) 

andra djur än de som avses i led b avsedda att beredas i syfte att levereras levande till konsumenten.

30.

animaliska biprodukter : hela kroppar eller delar av djur, produkter av animaliskt ursprung eller andra produkter framställda av djur som inte är avsedda att användas som livsmedel, utom avelsmaterial.

31.

framställda produkter : produkter som framställts genom en eller flera behandlingar, omvandlingar eller steg i bearbetningen av animaliska biprodukter.

32.

produkter

:

a) 

avelsmaterial,

b) 

produkter av animaliskt ursprung,

c) 

animaliska biprodukter och framställda produkter.

▼M1

33.

offentlig kontroll : varje form av kontroll som utförs i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning ►C2  (EU) 2017/625 ◄  ( 1 ).

▼B

34.

hälsostatus

:

sjukdomsstatus vad gäller förtecknade sjukdomar som är relevanta för en viss förtecknad art med avseende på

a) 

ett djur,

b) 

djuren i

i) 

en epidemiologisk enhet,

ii) 

en anläggning,

iii) 

en zon,

iv) 

en anläggningskrets,

v) 

en medlemsstat,

vi) 

ett tredjeland eller territorium.

35.

zon

:

a) 

för landlevande djur, ett område inom en medlemsstat, ett tredjeland eller territorium med en exakt geografisk avgränsning, med en subpopulation av djur med en bestämd hälsostatus vad gäller en specifik sjukdom eller specifika sjukdomar som är föremål för lämpliga åtgärder för övervakning, sjukdomsbekämpning och biosäkerhet,

b) 

för vattenlevande djur, ett sammanhängande hydrologiskt system med en bestämd hälsostatus vad gäller en specifik sjukdom eller specifika sjukdomar, vilket bildar

i) 

ett helt avrinningsområde från källan till mynningen eller sjön,

ii) 

fler än ett avrinningsområde,

iii) 

en del av ett avrinningsområde från källan till en barriär som förhindrar introduktion av en specifik sjukdom eller specifika sjukdomar,

iv) 

en del av ett kustområde med en exakt geografisk avgränsning, eller

v) 

en flodmynning med en exakt geografisk avgränsning.

36.

avrinningsområde : ett land- eller flodområde med naturliga avgränsningar, såsom höjder eller berg, dit allt vatten rinner.

37.

anläggningskrets : en subpopulation av djur i en eller flera anläggningar och, när det gäller vattenlevande djur, en eller flera vattenbruksanläggningar, med ett gemensamt system för biosäkerhet och med en bestämd hälsostatus vad gäller en specifik sjukdom eller specifika sjukdomar som är föremål för lämpliga åtgärder för övervakning, sjukdomsbekämpning och biosäkerhet.

38.

karantän : isolering av djur, så att de inte har någon direkt eller indirekt kontakt med djur utanför den epidemiologiska enheten, för att säkerställa att en eller flera fastställda sjukdomar inte sprids medan de isolerade djuren observeras under en fastställd tidsperiod och vid behov genomgår testning och behandling.

39.

epidemiologisk enhet : en grupp djur med samma sannolikhet att exponeras för ett ►C3  smittämne ◄ .

40.

utbrott : officiellt bekräftad förekomst av en förtecknad sjukdom eller en ny sjukdom hos ett eller flera djur i en anläggning eller en annan plats där djur hålls eller befinner sig.

41.

restriktionszon : en zon där restriktioner för förflyttning av vissa djur eller produkter och andra åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpas för att förhindra att sjukdomen i fråga sprids till områden där inga restriktioner tillämpas. En restriktionszon kan i förekommande fall omfatta skydds- och övervakningszoner.

42.

skyddszon : en zon runt omkring och inbegripet platsen för ett utbrott, där åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids från zonen.

43.

övervakningszon : en zon som upprättas runt skyddszonen, där åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpas för att förhindra att sjukdomen sprids från skyddszonen.

44.

kläckägg : ägg som lagts av fjäderfä eller fåglar i fångenskap och är avsedda för ruvning.

45.

hov- och klövdjur : de djur som förtecknas i bilaga III.

46.

anläggning för avelsmaterial

:

a) 

när det gäller sädesvätska, en anläggning där sädesvätska samlas in, produceras, bearbetas eller lagras,

b) 

när det gäller oocyter och embryon, en grupp yrkesverksamma eller en byggnad som övervakas av en ansvarig veterinär som är behörig att utföra insamling, produktion, bearbetning och lagring av oocyter och embryon,

c) 

när det gäller kläckägg, ett kläckeri.

47.

kläckeri

:

en anläggning där man samlar in, lagrar, inkuberar och kläcker ägg för tillhandahållande av

a) 

kläckägg,

b) 

dagsgamla kycklingar eller nykläckta fågelungar av andra arter.

48.

avgränsad anläggning

:

en permanent, geografiskt begränsad anläggning som inrättats på frivillig grund och som godkänts för förflyttningar av djur

a) 

som hålls eller föds upp för utställningar, utbildning, bevarande av arter eller forskning,

b) 

som hålls avgränsade och åtskilda från den omgivande miljön, och

c) 

som är föremål för djurhälsoåtgärder avseende övervakning och biosäkerhet.

49.

uppsamling : uppsamling av hållna landlevande djur från fler än en anläggning för en kortare period än den uppehållsperiod som krävs för den berörda djurarten.

50.

uppehållsperiod : den minimitid som krävs för att säkerställa att ett djur som har förts in i en anläggning inte har lägre hälsostatus än den som gäller för djuren på anläggningen.

▼M1

51.

Traces : en systemkomponent integrerad i Imsoc enligt artiklarna 131–136 i förordning ►C2  (EU) 2017/625 ◄ .

52.

livsmedelsanläggning för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur : ett livsmedelsföretag som är godkänt i enlighet med artikel 179.

▼M1

53.

officiell veterinär : en officiell veterinär enligt definitionen i artikel 3.32 i förordning ►C2  (EU) 2017/625 ◄ .

▼B

54.

officiell veterinär i ett tredjeland eller territorium : en veterinär i ett tredjeland eller territorium som kan likställas med sådan officiell veterinär som avses i punkt 53.

▼M1

55.

behörig myndighet : den centrala veterinära myndighet i en medlemsstat som ansvarar för att organisera offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet i enlighet med denna förordning och förordning ►C2  (EU) 2017/625 ◄ , eller annan myndighet till vilken det ansvaret har delegerats.

▼B

56.

behörig myndighet i ett tredjeland eller territorium : den myndighet i ett tredjeland eller territorium som kan likställas med de behöriga myndigheter som avses i punkt 55.KAPITEL 2

Förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar samt förtecknade arter

Artikel 5

Upptagande av sjukdomar på förteckningen

1.  

De sjukdomsspecifika bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning ska tillämpas på

a) 

dessa förtecknade sjukdomar, nämligen

i) 

mul- och klövsjuka,

ii) 

klassisk svinpest,

iii) 

afrikansk svinpest,

iv) 

högpatogen aviär influensa,

v) 

afrikansk hästpest, och

b) 

de förtecknade sjukdomar som är upptagna i förteckningen i bilaga II.

2.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på ändringar av den förteckning som avses i punkt 1 b i den här artikeln.
3.  

En sjukdom ska tas med i den förteckning som avses i punkt 1 b i denna artikel, om den har bedömts i enlighet med artikel 7 och uppfyller

a) 

samtliga följande kriterier:

i) 

Vetenskapliga belägg visar att sjukdomen är överförbar.

ii) 

Djurarter som är mottagliga för sjukdomen eller vektorer och reservoarer för sjukdomen finns i unionen.

iii) 

Sjukdomen leder till negativa effekter för djurs hälsa eller utgör en risk för människors hälsa på grund av sina zoonotiska egenskaper.

iv) 

Det finns diagnosmetoder tillgängliga för sjukdomen.

v) 

Riskreducerande åtgärder och i förekommande fall övervakning av sjukdomen har verkan och står i proportion till de risker som sjukdomen medför i unionen, och

b) 

uppfylla åtminstone ett av följande kriterier:

i) 

Sjukdomen leder till eller kan leda till betydande negativa effekter i unionen för djurs hälsa eller utgör eller kan utgöra en betydande risk för människors hälsa på grund av sina zoonotiska egenskaper.

ii) 

►C3  Smittämnet ◄ har utvecklat resistens mot behandlingar och utgör en betydande fara för människors och/eller djurs hälsa i unionen.

iii) 

Sjukdomen leder till eller kan leda till betydande negativa ekonomiska effekter för jordbruksproduktionen eller vattenbruksproduktionen i unionen.

iv) 

Sjukdomen har potential att framkalla en krissituation eller ►C3  smittämnet ◄ kan användas för bioterrorism.

v) 

Sjukdomen har eller kan ha en betydande negativ effekt på miljön, inbegripet den biologiska mångfalden i unionen.

4.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på strykning av en sjukdom från den förteckning som avses i punkt 1 b i den här artikeln, när sjukdomen inte längre uppfyller de kriterier som anges i punkt 3 i den här artikeln.
5.  
Kommissionen ska se över varje sjukdoms förekomst på förteckningen mot bakgrund av nya tillgängliga viktiga vetenskapliga data.

Artikel 6

Nya sjukdomar

1.  
De bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning ska tillämpas på nya sjukdomar.
2.  

Annan sjukdom än förtecknad sjukdom ska anses utgöra en ny sjukdom (nedan kallad ny sjukdom) om den potentiellt kan uppfylla de kriterier som anges i artikel 5.3 för upptagande av sjukdomar på förteckningen, och

a) 

är en följd av att ett befintligt ►C3  smittämne ◄ utvecklats eller förändrats,

b) 

är en känd sjukdom som sprids till ett nytt geografiskt område, en ny art eller en ny population,

c) 

diagnostiseras för första gången i unionen, eller

d) 

orsakas av ett oidentifierat eller tidigare oidentifierat ►C3  smittämne ◄ .

3.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter vidta nödvändiga åtgärder med avseende på en ny sjukdom som uppfyller de kriterier som fastställs i punkt 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.
4.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en sjukdom som utgör en ny, mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.
5.  
Skyldigheter enligt denna förordning för aktörer med avseende på en ny sjukdom ska endast gälla, om kommissionen har antagit en genomförandeakt för sjukdomen i enlighet med punkt 3 i denna artikel eller om sjukdomen omfattas av en beredskapsplan i enlighet med artikel 43.

Artikel 7

Bedömningsparametrar för upptagande av sjukdomar på förteckningen

Kommissionen ska använda följande bedömningsparametrar för att bestämma om en sjukdom uppfyller villkoren som krävs för att tas upp på förteckningen i enlighet med artikel 5.2:

a) 

Sjukdomsprofilen, som ska omfatta följande:

i) 

De djurarter som berörs av sjukdomen.

ii) 

Djurpopulationers sjuklighet och dödlighet i sjukdomen.

iii) 

Sjukdomens zoonotiska egenskaper.

iv) 

Resistens mot behandlingar, inbegripet antimikrobiell resistens.

v) 

Sjukdomens överlevnadspotential i en djurpopulation eller miljön.

vi) 

Hur och med vilken hastighet sjukdomen överförs mellan djur och i förekommande fall mellan djur och människor.

vii) 

Sjukdomens förekomst eller frånvaro i unionen och dess utbredning och, om sjukdomen inte förekommer i unionen, risken för att den introduceras i unionen.

viii) 

Tillgången till diagnosmetoder och verktyg för sjukdomsbekämpning.

b) 

Sjukdomens inverkan på följande områden:

i) 

Jordbruksproduktion, vattenbruksproduktion och andra delar av ekonomin, vad gäller

— 
sjukdomens förekomstnivå i unionen,
— 
produktionsminskning till följd av sjukdomen,
— 
andra förluster.
ii) 

Människors hälsa, vad gäller

— 
överförbarhet mellan djur och människor,
— 
överförbarhet mellan människor,
— 
hur allvarlig sjukdomen är hos människor,
— 
tillgången till effektiv förebyggande åtgärder eller medicinsk behandling för människor.
iii) 

Djurskydd.

iv) 

Den biologiska mångfalden och miljön.

c) 

Sjukdomens potential att framkalla en krissituation och dess eventuella användning i bioterrorism.

d) 

Genomförbarheten av, tillgången till och effektiviteten hos följande åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom:

i) 

Diagnosmetoder och diagnoskapacitet.

ii) 

Vaccinering.

iii) 

Medicinska behandlingar.

iv) 

Biosäkerhetsåtgärder.

v) 

Restriktioner för förflyttning av djur och produkter.

vi) 

Avlivning av djur.

vii) 

Bortskaffande av slaktkroppar och andra relevanta animaliska biprodukter.

e) 

Konsekvenser av åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom vad gäller

i) 

de direkta och indirekta kostnaderna för drabbade sektorer och för ekonomin som helhet,

ii) 

samhällets acceptans av åtgärderna,

iii) 

välfärden hos drabbade subpopulationer av hållna och vilda djur,

iv) 

miljön och den biologiska mångfalden.

Artikel 8

Upptagande av arter på förteckningen

1.  
De särskilda bestämmelser för förtecknade sjukdomar som föreskrivs i denna förordning och de bestämmelser som antas enligt denna förordning ska tillämpas på förtecknade arter.
2.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter upprätta en förteckning över arter enligt punkt 1 i denna artikel som uppfyller de kriterier som anges i punkt 3 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Förteckningen ska omfatta de djurarter eller grupper av djurarter som utgör en betydande risk för spridning av specifika förtecknade sjukdomar, på grundval av följande kriterier:

a) 

Mottagligheten hos den djurpopulation som riskerar att utsättas för smittan.

b) 

Hur lång de berörda djurens inkubationstid och smittsamma period är.

c) 

Om djuren kan bära på dessa specifika sjukdomar.

3.  

Djurarter eller grupper av djurarter ska läggas till i förteckningen om de drabbas eller om de utgör en risk för spridning av en specifik förtecknad sjukdom, därför att

a) 

de är mottagliga för en specifik förtecknad sjukdom eller vetenskapliga belägg visar att de sannolikt är mottagliga, eller

b) 

de är smittbärande arter eller reservoarer för sjukdomen eller vetenskapliga belägg visar att de sannolikt är det.

4.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter ta bort djurarter eller grupper av djurarter från förteckningen, när

a) 

den berörda förtecknade sjukdomen för vilken den berörda djurarten eller gruppen av djurarter har tagits med i förteckningen har strukits från förteckningen över sjukdomar, eller

b) 

vetenskapliga belägg visar att den berörda arten eller gruppen av arter inte längre uppfyller de kriterier som anges i punkt 3.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 9

Bestämmelser om förebyggande och bekämpning som ska tillämpas på olika kategorier av förtecknade sjukdomar

1.  

Bestämmelserna om förebyggande och bekämpning av sjukdom ska tillämpas på förtecknade sjukdomar enligt följande:

a) 

När det gäller förtecknade sjukdomar som normalt inte förekommer inom unionen och för vilka omedelbara utrotningsåtgärder ska vidtas så snart de påvisas, ska om relevant följande bestämmelser tillämpas:

i) 

Bestämmelser om medvetenhet om och beredskap för sjukdomar enligt del III avdelning I (artiklarna 43–52).

ii) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt del III avdelning II kapitel 1 (artiklarna 53–71).

iii) 

Bestämmelser om indelning i anläggningskretsar enligt artikel 37.1.

För dessa förtecknade sjukdomar ska om lämpligt de åtgärder som avses i led b samt om relevant leden d och e också tillämpas.

b) 

När det gäller förtecknade sjukdomar som ska bekämpas i samtliga medlemsstater med målet att utrota dem i hela unionen, ska om relevant följande bestämmelser tillämpas:

i) 

Bestämmelser om obligatoriska utrotningsprogram enligt artikel 31.1.

ii) 

Bestämmelser om sjukdomsfria medlemsstater och zoner enligt artikel 36.

iii) 

Bestämmelser om indelning i anläggningskretsar enligt artikel 37.2.

iv) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artiklarna 72–75, 77–79, 81 och 83.

För dessa förtecknade sjukdomar ska om relevant de åtgärder som avses i leden d och e också tillämpas.

c) 

När det gäller förtecknade sjukdomar som har relevans för vissa medlemsstater och för vilka åtgärder behövs för att förhindra spridning till delar av unionen som är officiellt sjukdomsfria eller har utrotningsprogram för den berörda förtecknade sjukdomen, ska om relevant följande bestämmelser tillämpas:

i) 

Bestämmelser om valbar utrotning enligt artikel 31.2.

ii) 

Bestämmelser om sjukdomsfria medlemsstater och zoner enligt artikel 36.

iii) 

Bestämmelser om indelning i anläggningskretsar enligt artikel 37.2.

iv) 

Bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artiklarna 76, 77, 78, 80, 82 och 83.

För dessa förtecknade sjukdomar ska om relevant de åtgärder som avses i leden d och e också tillämpas.

d) 

När det gäller förtecknade sjukdomar för vilka åtgärder är nödvändiga för att förhindra spridning i samband med införsel till unionen eller förflyttningar mellan medlemsstaterna, ska om relevant följande bestämmelser tillämpas:

i) 

Bestämmelser om förflyttning inom unionen enligt del IV avdelning I kapitel 3–6 (artiklarna 124–169) och del IV avdelning II kapitlen 2 och 3, (artiklarna 191–225) samt del VI kapitlen 2 och 3 (artiklarna 247–251).

ii) 

Bestämmelser om införsel till unionen och export från unionen enligt del V (artiklarna 229–243).

De förtecknade sjukdomar som avses i leden a, b och c ska även anses som förtecknade sjukdomar enligt detta led, samt de som avses i led e, om den risk som sjukdomen i fråga utgör på ett effektivt och proportionellt sätt kan minskas genom åtgärder avseende förflyttningar av djur och produkter.

e) 

När det gäller förtecknade sjukdomar för vilka det finns ett behov av övervakning inom unionen, ska om relevant följande bestämmelser tillämpas:

i) 

Bestämmelser om anmälan och rapportering enligt del II kapitel 1 (artiklarna 18–23).

ii) 

Bestämmelser om övervakning enligt del II kapitel 2 (artiklarna 24–30).

De förtecknade sjukdomar som avses i leden a, b och c ska även anses som förtecknade sjukdomar enligt detta led.

2.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter bestämma om tillämpningen av de bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom som avses i punkt 1 för respektive förtecknad sjukdom på grundval av kriterierna i bilaga IV, även mot bakgrund av nya tillgängliga viktiga vetenskapliga data.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

3.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter ändra tillämpningen av de bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom som avses i punkt 2 för respektive förtecknad sjukdom, när sjukdomen i fråga inte längre uppfyller kriterierna i det berörda avsnittet i bilaga IV, även mot bakgrund av nya tillgängliga viktiga vetenskapliga data.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

4.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en förtecknad sjukdom som utgör en ny, mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.KAPITEL 3

Ansvarsområden avseende djurhälsaAvsnitt 1

Aktörer, djuryrkesverksamma personer och sällskapsdjurshållare

Artikel 10

Ansvarsområden avseende djurhälsa och biosäkerhetsåtgärder

1.  

Aktörerna ska

a) 

när det gäller hållna djur och produkter som de har ansvar för, ansvara för

i) 

hälsan hos de hållna djuren,

ii) 

en försiktig och ansvarsfull användning av veterinärmedicinska läkemedel, utan att det påverkar veterinärers roll och ansvar,

iii) 

att minimera risken för att sjukdomar sprids,

iv) 

god djurhållning,

b) 

om lämpligt vidta sådana biosäkerhetsåtgärder, med avseende på hållna djur och produkter som de har ansvar för, som krävs för

i) 

arterna och kategorierna av hållna djur samt produkter,

ii) 

typen av produktion, och

iii) 

de risker som föreligger, med hänsyn till

— 
geografiskt läge och klimatförhållanden, och
— 
lokala förhållanden och sedvänjor,
c) 

om lämpligt vidta biosäkerhetsåtgärder med avseende på vilda djur.

2.  
Djuryrkesverksamma personer ska vidta åtgärder för att minimera risken för att sjukdomar sprids, när de inom ramen för sitt arbete kommer i kontakt med djur eller produkter.
3.  
Punkt 1 a ska också tillämpas med avseende på sällskapsdjurshållare.
4.  

De biosäkerhetsåtgärder som avses i punkt 1 b ska genomföras efter behov, genom

a) 

fysiska skyddsåtgärder, som kan omfatta

i) 

instängning, stängsling, övertäckning med tak, nätavskiljning efter behov,

ii) 

rengöring, desinfektion och bekämpning av insekter och gnagare,

iii) 

när det gäller vattenlevande djur, i förekommande fall

— 
åtgärder avseende vatten- och avloppssystem,
— 
naturliga eller konstgjorda barriärer mot närliggande vattendrag som hindrar vattenlevande djur från att komma in till eller lämna den berörda anläggningen, inbegripet åtgärder mot översvämning eller infiltration av vatten från närliggande vattendrag,
b) 

skötselåtgärder, vilka kan inbegripa

i) 

rutiner för inpassering till och utpassering från anläggningen för djur, produkter, fordon och människor,

ii) 

rutiner för användning av utrustning,

iii) 

villkor för förflyttningar på grundval av de risker som föreligger,

iv) 

villkor för införsel av djur eller produkter till anläggningen,

v) 

karantän, isolering eller separering av nyligen tillkomna eller sjuka djur,

vi) 

ett system för säkert bortskaffande av döda djur och andra animaliska biprodukter.

5.  
Aktörer, djuryrkesverksamma personer och sällskapsdjurshållare ska samarbeta med den behöriga myndigheten och veterinärer vid tillämpningen av de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning.
6.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa de minimikrav som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av denna artikel.

Sådana genomförandeakter ska återspegla de områden som avses i punkt 1 b.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 11

Kunskaper om djurhälsa

1.  

Aktörerna och de djuryrkesverksamma personerna ska ha adekvat kunskap om

a) 

djursjukdomar, inklusive sådana som kan överföras till människor,

b) 

principer för biosäkerhet,

c) 

samspelet mellan djurhälsa, djurskydd och människors hälsa,

d) 

god praxis i fråga om djurhållning för de djurarter som de har hand om,

e) 

resistens mot behandlingar, inbegripet antimikrobiell resistens, och följderna av sådan resistens.

2.  

Det kunskapsinnehåll och den kunskapsnivå som krävs i enlighet med punkt 1 ska bero på

a) 

arter och kategorier av hållna djur samt produkter som de berörda aktörerna och djuryrkesverksamma personerna har ansvar för och arten av deras yrkesmässiga kontakt med dessa djur eller produkter,

b) 

typen av produktion,

c) 

de uppgifter som utförs.

3.  

Den kunskap som anges i punkt 1 ska inhämtas på ett av följande sätt:

a) 

Yrkeserfarenhet eller utbildning.

b) 

Befintliga program inom jordbruks- eller vattenbrukssektorn som är relevanta för djurhälsa.

c) 

Formell utbildning.

d) 

Annan erfarenhet eller annan utbildning som leder till samma kunskapsnivå som omfattas av leden a, b eller c.

4.  
Aktörer som säljer eller på annat sätt överför äganderätten till blivande sällskapsdjur ska tillhandahålla grundläggande information till den blivande sällskapsdjurshållaren på de områden som avses i punkt 1, enligt vad som är lämpligt för sällskapsdjuret.Avsnitt 2

Veterinärer och yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa

Artikel 12

Ansvarsområden för veterinärer och yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa

1.  

Veterinärer ska inom ramen för den verksamhet som omfattas av denna förordning göra följande:

a) 

Vidta alla lämpliga åtgärder för att förhindra att sjukdomar introduceras, utvecklas och sprids.

b) 

Vidta åtgärder för att se till att sjukdomar påvisas tidigt, genom att utföra en korrekt diagnostik och differentialdiagnostik för att utesluta eller bekräfta en sjukdom.

c) 

Delta aktivt i

i) 

förbättrandet av medvetenheten om djurhälsa och medvetenheten om samspelet mellan djurhälsa, djurskydd och människors hälsa,

ii) 

förebyggandet av sjukdomar,

iii) 

tidigt påvisande av och snabb reaktion på sjukdomar.

iv) 

ökad medvetenhet om resistens mot behandlingar, inbegripet antimikrobiell resistens, och följderna av sådan resistens.

d) 

Samarbeta med den behöriga myndigheten, aktörer, djuryrkesverksamma personer och sällskapsdjurshållare vid tillämpningen av de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdomar som föreskrivs i denna förordning.

2.  
Yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa får när det gäller vattenlevande djur bedriva sådan verksamhet som i denna förordning hänförs till veterinärer, förutsatt att de är bemyndigade av den berörda medlemsstaten att göra det enligt nationell rätt. I så fall ska punkt 1 gälla för dessa yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa.
3.  
Veterinärer och yrkesverksamma inom vattenlevande djurs hälsa ska upprätthålla och utveckla sin yrkesmässiga kapacitet inom de verksamhetsområden som omfattas av denna förordnings tillämpningsområde.Avsnitt 3

Medlemsstaterna

Artikel 13

Medlemsstaternas ansvarsområden

1.  

För att säkerställa att den behöriga myndighet som ansvarar för djurhälsa har förmågan att vidta de nödvändiga och lämpliga åtgärder och att utföra den verksamhet som krävs enligt denna förordning, ska varje medlemsstat på lämplig administrativ nivå se till att den behöriga myndigheten har

a) 

kvalificerad personal, lokaler, utrustning, finansiella resurser och en effektiv organisation som omfattar medlemsstatens hela territorium,

b) 

tillgång till laboratorier med kvalificerad personal, lokaler, utrustning och nödvändiga finansiella resurser för att garantera en snabb och korrekt diagnostik och differentialdiagnostik av förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar,

c) 

tillräckligt utbildade veterinärer för arbetet med att utföra den verksamhet som avses i artikel 12.

2.  
Medlemsstaterna ska uppmuntra aktörer och djuryrkesverksamma personer att inhämta, upprätthålla och utveckla den adekvata kunskap om djurhälsa som föreskrivs i artikel 11 genom relevanta program inom jordbruks- eller vattenbrukssektorn eller genom formell utbildning.

Artikel 14

Den behöriga myndighetens delegering av offentlig verksamhet

1.  

Den behöriga myndigheten får delegera en eller flera av följande verksamheter till andra veterinärer än officiella veterinärer:

a) 

Praktisk tillämpning av åtgärder inom utrotningsprogrammen enligt artikel 32.

b) 

Stöd till den behöriga myndigheten vid genomförandet av övervakning enligt artikel 26 eller i anknytning till övervakningsprogram enligt artikel 28.

c) 

Verksamhet som rör

i) 

medvetenhet om, beredskap inför och bekämpning av sjukdomar enligt del III med avseende på

— 
provtagningsverksamhet och genomförande av utredningar och epidemiologiska undersökningar inom ramen för artiklarna 54, 55.1 b–g, 57, 73, 74, 79 och 80 vid misstanke om förekomst av en sjukdom samt genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt dessa artiklar,
— 
vidtagande av åtgärder för sjukdomsbekämpning vid utbrott av en sjukdom ►C1  med avseende på åtgärder som förtecknas i artiklarna 61, 65.1 a, b, e, f och i, 70.1, 79, 80, 81 och 82 samt ◄ genomförandeakter och delegerade akter som antas enligt dessa artiklar,
— 
utförande av nödvaccinering enligt artikel 69,
ii) 

registrering, godkännande, spårbarhet och förflyttning enligt del IV,

iii) 

utfärdande och ifyllande av identitetshandlingar för sällskapsdjur enligt artiklarna 247 c, 248.2 c, 249.1 c och 250.2 c,

iv) 

tillämpning och användning av identifieringsmärken enligt artikel 252.1 a ii.

2.  
Medlemsstaterna får meddela tillstånd för fysiska eller juridiska personer att utföra verksamhet som avses i punkt 1 a, b och c i, ii och iv för särskilt fastställda uppgifter som dessa personer har tillräcklig specifik kunskap om. I så fall ska punkt 1 i denna artikel och de ansvarsområden som fastställs i artikel 12 tillämpas med avseende på dessa personer.
3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på andra verksamheter som får delegeras till veterinärer utöver dem som avses i punkt 1 och i förekommande fall föreskriva nödvändiga omständigheter och villkor för sådan delegering.

Kommissionen ska vid antagandet av dessa delegerade akter ta hänsyn till dessa verksamheters art och relevanta internationella standarder.

Artikel 15

Information till allmänheten

Om det finns rimliga skäl att misstänka att djur eller produkter som har sitt ursprung i unionen eller som kommer in i unionen från länder utanför kan utgöra en risk, ska den behöriga myndigheten vidta lämpliga åtgärder för att informera allmänheten om riskens art och om de åtgärder som har vidtagits eller kommer att vidtas för att förebygga eller kontrollera risken, med beaktande av riskens art, grad och omfattning samt allmänintresset av tillgång till information.Avsnitt 4

Laboratorier och lokaler samt andra fysiska och juridiska personer som hanterar ►C3  smittämnen ◄ , vacciner och andra biologiska produkter

Artikel 16

Skyldigheter för laboratorier och lokaler samt andra som hanterar ►C3  smittämnen ◄ , vacciner och andra biologiska produkter

1.  

Laboratorier och lokaler samt andra fysiska eller juridiska personer som hanterar ►C3  smittämnen ◄ för forskning, utbildning, diagnos eller produktion av vacciner och andra biologiska produkter ska göra följande, samtidigt som eventuella relevanta internationella standarder beaktas:

a) 

Vidta lämpliga åtgärder avseende biosäkerhet, bioskydd och biologisk inneslutning för att förhindra att ►C3  smittämnen ◄ sprids och kommer i kontakt med djur utanför laboratoriet eller någon annan lokal där ►C3  smittämnen ◄ hanteras för dessa syften.

b) 

Se till att det vid förflyttning av ►C3  smittämnen ◄ , vacciner och andra biologiska produkter mellan laboratorier eller andra lokaler inte uppstår någon risk för spridning av förtecknade och nya sjukdomar.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på säkerhetsåtgärder för förebyggande och bekämpning av förtecknade och nya sjukdomar när det gäller de laboratorier och lokaler samt andra fysiska eller juridiska personer som hanterar ►C3  smittämnen ◄ , vacciner och andra biologiska produkter vad gäller följande:

a) 

Åtgärder avseende biosäkerhet, bioskydd och biologisk inneslutning.

b) 

Krav för förflyttning av ►C3  smittämnen ◄ , vacciner och andra biologiska produkter.

Artikel 17

Djurhälsolaboratorier

1.  
Officiella djurhälsolaboratorier, vilka utgörs av unionens referenslaboratorier, nationella referenslaboratorier och officiella djurhälsolaboratorier, ska vid fullgörandet av sina uppgifter samarbeta i ett nätverk med europeiska djurhälsolaboratorier.
2.  
De laboratorier som avses i punkt 1 ska under samordning av unionens referenslaboratorier samarbeta för att se till att övervakning, anmälan och rapportering av sjukdomar, utrotningsprogram, fastställande av sjukdomsfri status och förflyttningar av djur och produkter inom unionen, införsel till unionen och export till tredjeländer eller territorier enligt denna förordning grundas på solida och pålitliga laboratorieanalyser, tester och diagnoser utförda med den senaste tekniken.
3.  
Resultat och rapporter från de officiella laboratorierna ska omfattas av principerna om tystnadsplikt och konfidentialitet och skyldighet till anmälan till den behöriga myndighet som utsett dem, oberoende av vilken fysisk eller juridisk person som har begärt laboratorieanalyserna, testerna eller diagnoserna.
4.  

Om ett officiellt laboratorium i en medlemsstat utför diagnostiska analyser av prover från djur med ursprung i en annan medlemsstat, ska det officiella laboratoriet till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där proverna har sitt ursprung

a) 

omedelbart anmäla resultat som tyder på misstanke om eller påvisande av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a,

b) 

utan onödigt dröjsmål anmäla resultat som tyder på misstanke om eller påvisande av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 e, när denna inte är en av dem som avses i artikel 9.1 a.DEL II

ANMÄLAN OCH RAPPORTERING AV SJUKDOM, ÖVERVAKNING, UTROTNINGSPROGRAM OCH SJUKDOMSFRI STATUSKAPITEL 1

Anmälan och rapportering av sjukdom

Artikel 18

Anmälan inom medlemsstaterna

1.  

Medlemsstaterna ska säkerställa att aktörer och andra relevanta fysiska eller juridiska personer

▼C3

a) 

omedelbart anmäler till den behöriga myndigheten om det finns skäl att misstänka förekomst hos djur av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a eller om förekomst av en sådan sjukdom påvisas hos djur,

b) 

utan onödigt dröjsmål till den behöriga myndigheten anmäler om det finns skäl att misstänka förekomst hos djur av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 e, när denna inte är en av dem som avses i artikel 9.1 a eller om förekomst av en sådan sjukdom påvisas hos djur,

c) 

anmäler till en veterinär onormal dödlighet och andra tecken på allvarlig sjukdom eller väsentligt minskad produktionstakt med obestämd orsak för ytterligare undersökning, inklusive provtagning för laboratorieundersökning, om situationen kräver det.

▼B

2.  
Medlemsstaterna får besluta att anmälningar enligt punkt 1 c får lämnas till den behöriga myndigheten.
3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Kriterier för att avgöra om de omständigheter som kräver anmälan enligt punkt 1 c föreligger.

b) 

Närmare bestämmelser för de ytterligare undersökningarna enligt punkt 1 c.

Artikel 19

Anmälan inom unionen

1.  
Medlemsstaterna ska till kommissionen och övriga medlemsstater omedelbart anmäla varje utbrott av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e för vilka en omedelbar anmälan krävs för att säkerställa att nödvändiga riskhanteringsåtgärder genomförs snabbt, med beaktande av sjukdomsprofilen.
2.  

Den anmälan som anges i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter om utbrottet:

a) 

►C3  Smittämne ◄ och i förekommande fall subtyp.

b) 

De relevanta datumen, i synnerhet för misstanke om och bekräftelse av utbrottet.

c) 

Typ av utbrott och plats för utbrottet.

d) 

Eventuella relaterade utbrott.

e) 

Djur som berörs av utbrottet.

f) 

Eventuella åtgärder för sjukdomsbekämpning som vidtagits i samband med utbrottet.

g) 

Den förtecknade sjukdomens möjliga eller kända ursprung.

h) 

Använda diagnosmetoder.

Artikel 20

Rapportering inom unionen

1.  

Medlemsstaterna ska rapportera till kommissionen och övriga medlemsstater om förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e för vilka följande gäller:

a) 

En omedelbar anmälan om utbrott i enlighet med artikel 19.1 krävs inte.

b) 

En omedelbar anmälan om utbrott i enlighet med artikel 19.1 krävs, men ytterligare uppgifter måste rapporteras till kommissionen och övriga medlemsstater om följande:

i) 

Övervakning i enlighet med de bestämmelser som fastställs i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 30.

ii) 

Ett utrotningsprogram i enlighet med de bestämmelser som fastställs i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 35.

2.  

De rapporter som anges i punkt 1 ska innehålla uppgifter om följande:

a) 

Påvisande av de förtecknade sjukdomar som avses i punkt 1.

b) 

Resultaten av övervakning, när detta krävs i enlighet med de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 29 d ii eller 30.1 b ii.

c) 

Resultaten av övervakningsprogram, när detta krävs i enlighet med artikel 28.3 och de bestämmelser som antagits i enlighet med artikel 29 d ii eller 30.1 b ii.

d) 

Utrotningsprogram, när detta krävs i enlighet med artikel 34 och de bestämmelser som fastställs i en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 35.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på bestämmelser om komplettering av kraven i punkt 2 och rapportering om andra frågor som rör övervakning och utrotningsprogram, när det är nödvändigt för att säkerställa en effektiv tillämpning av de bestämmelser om förebyggande och bekämpning av sjukdom som fastställs i denna förordning.

Artikel 21

Regioner för anmälan och rapportering

Medlemsstaterna ska fastställa regioner för anmälan och rapportering med avseende på den anmälan och rapportering som anges i artiklarna 19 och 20.

Artikel 22

Elektroniskt informationssystem för anmälan och rapportering av sjukdom inom unionen

Kommissionen ska upprätta och förvalta ett datoriserat informationssystem för de mekanismer och verktyg som ska användas med avseende på de krav på anmälan och rapportering som anges i artiklarna 19, 20 och 21.

Artikel 23

Genomförandebefogenheter avseende anmälan och rapportering inom unionen samt det elektroniska informationssystemet

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för de krav som gäller för anmälan och rapportering samt för det elektroniska informationssystem som anges i artiklarna 19–22 avseende följande:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e som medlemsstaterna omedelbart ska anmäla samt de nödvändiga åtgärder som hör samman med anmälan enligt artikel 19.

b) 

De uppgifter som medlemsstaterna ska lämna i den rapportering som föreskrivs i artikel 20.

c) 

Förfaranden för upprättande och användning av det elektroniska informationssystemet enligt artikel 22 och övergångsåtgärder för överföring av data och uppgifter från befintliga system till det nya systemet samt systemets fulla driftsduglighet.

d) 

Formatet för och strukturen på de uppgifter som ska föras in i det elektroniska informationssystemet enligt artikel 22.

e) 

De tidsfrister och frekvenser för anmälan och rapportering som anges i artiklarna 19 och 20, vilken ska ske vid tidpunkter och med en frekvens som säkerställer öppenhet och en snabb tillämpning av nödvändiga riskhanteringsåtgärder, med utgångspunkt i sjukdomsprofilen och typen av utbrott.

f) 

Förteckningen över regioner berörda av anmälan och rapportering enligt artikel 21.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 2

Övervakning

Artikel 24

Aktörernas övervakningsskyldighet

För att påvisa förekomsten av förtecknade sjukdomar och nya sjukdomar ska aktörerna göra följande:

a) 

Iaktta hälsan och beteendet hos de djur som de ansvarar för.

b) 

Iaktta eventuella förändringar av de normala produktionsparametrarna för de anläggningar, de djur eller det avelsmaterial som de ansvarar för, vilka kan leda till en misstanke om att de orsakas av en förtecknad sjukdom eller en ny sjukdom.

c) 

Uppmärksamma onormal dödlighet och andra tecken på allvarlig sjukdom hos djur som de ansvarar för.

Artikel 25

Djurhälsobesök

1.  

Aktörerna ska se till att de anläggningar som de ansvarar för får djurhälsobesök av en veterinär när det är ändamålsenligt med hänsyn till den risk som den berörda anläggningen utgör, med beaktande av följande:

a) 

Typen av anläggning.

b) 

De djurarter och djurkategorier som hålls på anläggningen.

c) 

Den epidemiologiska situationen i zonen eller regionen när det gäller förtecknade och nya sjukdomar som djuren i anläggningen är mottagliga för.

d) 

Annan relevant övervakning eller offentlig kontroll de hållna djuren och typen av anläggning är föremål för.

Sådana djurhälsobesök ska ske med en frekvens som står i proportion till riskerna med den berörda anläggningen.

De får kombineras med besök för andra ändamål.

2.  

Ändamålen med djurhälsobesöken i punkt 1 ska vara förebyggande av sjukdom, framför allt genom följande:

a) 

Rådgivning till den berörda aktören om biosäkerhet och andra djurhälsofrågor som är relevanta för typen av anläggning och de djurarter och djurkategorier som hålls där.

b) 

Påvisande av och information om tecken som kan tyda på förekomst av förtecknade sjukdomar eller nya sjukdomar.

3.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa de minimikrav som är nödvändiga för en enhetlig tillämpning av denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 26

Den behöriga myndighetens övervakningsskyldighet

1.  
Den behöriga myndigheten ska utföra övervakning i syfte att upptäcka förekomst av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e och relevanta nya sjukdomar.
2.  
Övervakningen ska utformas på så sätt att ett snabbt påvisande av förekomst av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e och nya sjukdomar säkerställs genom att relevant information om sjukdomssituationen samlas in, jämförs och analyseras.
3.  
Om detta är möjligt och lämpligt ska den behöriga myndigheten använda sig av resultaten av den övervakning som utförs av aktörer och den information som erhålls genom djurhälsobesök enligt artikel 24 respektive 25.
4.  
Den behöriga myndigheten ska säkerställa att övervakningen uppfyller kraven i artikel 27 och i alla bestämmelser som antagits enligt artikel 29 a.
5.  
Den behöriga myndigheten ska se till att de uppgifter som erhålls genom övervakningen enligt punkt 1 samlas in och används på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Artikel 27

Övervakningens metodik, frekvens och intensitet

Utformningen, resurserna, diagnosmetoderna, frekvensen, intensiteten, den berörda djurpopulationen och provtagningsmönstren vad gäller den övervakning som föreskrivs i artikel 26 ska vara lämpliga och stå i proportion till målen med övervakningen, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

Riskfaktorerna.

c) 

Hälsostatusen i

i) 

den medlemsstat, den zon eller anläggningskrets däri som övervakas,

ii) 

de medlemsstater och tredjeländer eller territorier som antingen är angränsande eller från vilka djur och produkter förs in till medlemsstaten, zonen eller anläggningskretsen.

d) 

Övervakning som utförs av aktörer i enlighet med artikel 24, inbegripet djurhälsobesök enligt artikel 25, eller av andra offentliga myndigheter.

Artikel 28

Unionens övervakningsprogram

1.  
Den behöriga myndigheten ska utföra den övervakning som föreskrivs i artikel 26.1 inom ramen för ett övervakningsprogram, när en sjukdom är relevant för unionen i enlighet med artikel 29 c.
2.  
Medlemsstater som inrättar ett övervakningsprogram i enlighet med punkt 1 ska lämna in det till kommissionen.
3.  
Medlemsstater som genomför ett övervakningsprogram i enlighet med punkt 1 ska lämna in regelbundna rapporter om resultaten av genomförandet av det programmet till kommissionen.

Artikel 29

Delegering av befogenheter

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Övervakningens utformning, resurser, diagnosmetoder, frekvens, intensitet, berörd djurpopulation och provtagningsmönster enligt artikel 27.

b) 

Kriterier för officiell bekräftelse av och falldefinitioner för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e och i tillämpliga fall för nya sjukdomar.

c) 

Kriterier för att fastställa om det är relevant att en sjukdom omfattas av ett övervakningsprogram som är relevant för unionen i enlighet med artikel 30.1 a, med hänsyn till sjukdomsprofil och de berörda riskfaktorerna.

d) 

Kraven för övervakningsprogrammen enligt artikel 28.1 vad gäller följande:

i) 

Innehållet i övervakningsprogrammen.

ii) 

De uppgifter som ska ingå vid inlämnandet av övervakningsprogram i enlighet med artikel 28.2 och regelbundna rapporter i enlighet med artikel 28.3.

iii) 

Tillämpningsperioden för övervakningsprogrammen.

Artikel 30

Genomförandebefogenheter

1.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa krav avseende den övervakning och de övervakningsprogram som föreskrivs i artiklarna 26 och 28 och i de bestämmelser som antas enligt artikel 29 om följande:

a) 

Fastställandet av vilka av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 e som ska omfattas av övervakningsprogram i enlighet med artikel 28, inbegripet det geografiska tillämpningsområdet för dessa program.

b) 

Formatet och förfarandet för

i) 

inlämnandet av de övervakningsprogram som kommissionen och övriga medlemsstater ska underrättas om,

ii) 

rapporteringen till kommissionen om resultaten av övervakningen.

2.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa de kriterier som ska användas för utvärderingen av de övervakningsprogram som avses i artikel 28.
3.  
De genomförandeakter som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 3

Utrotningsprogram

Artikel 31

Obligatoriska och valbara utrotningsprogram

1.  

Medlemsstater som inte är fria eller inte har visats vara fria från en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b i hela sitt territorium eller i zoner eller anläggningskretsar däri ska göra följande:

a) 

Inrätta ett program för utrotning av eller visande av frihet från den förtecknade sjukdomen, vilket ska genomföras i de djurpopulationer som berörs av sjukdomen och omfatta relevanta delar av medlemsstatens territorium eller relevanta zoner eller anläggningskretsar däri (nedan kallat obligatoriskt utrotningsprogram) och tillämpas till dess att villkoren för att bevilja sjukdomsfri status för medlemsstatens berörda territorium eller zon i enlighet med artikel 36.1 eller anläggningskrets i enlighet med artikel 37.2 är uppfyllda.

b) 

Lämna in utkastet till det obligatoriska utrotningsprogrammet till kommissionen för godkännande.

2.  
Medlemsstater som är inte är fria eller inte har visats vara fria från en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 c och som beslutar att inrätta ett program för utrotning av den förtecknade sjukdomen, vilket ska genomföras i de djurpopulationer som berörs av sjukdomen i fråga och omfatta relevanta delar av medlemsstatens territorium eller zoner eller anläggningskretsar däri (nedan kallat valbart utrotningsprogram), ska lämna in ett utkast till programmet till kommissionen för godkännande, om den berörda medlemsstaten efterfrågar erkännande av djurhälsogarantier inom unionen för sjukdomen i fråga vad gäller förflyttningar av djur eller produkter.

Ett sådant valbart utrotningsprogram ska tillämpas till dess att

a) 

de villkor för att bevilja sjukdomsfri status som gäller för medlemsstatens berörda territorium eller zon enligt artikel 36.1 eller anläggningskrets enligt artikel 37.2 är uppfyllda, eller

b) 

det är fastställt att villkoren för att bevilja sjukdomsfri status inte kan uppnås och programmet inte längre fyller sitt syfte, eller

c) 

den berörda medlemsstaten upphäver programmet.

3.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna

a) 

utkast till obligatoriska utrotningsprogram som lämnats in för godkännande i enlighet med punkt 1,

b) 

utkast till valbara utrotningsprogram som lämnats in för godkännande i enlighet med punkt 2,

om villkoren i detta kapitel har uppfyllts.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

4.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet rörande en förtecknad sjukdom som utgör en mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakterna i punkt 3 a i denna artikel med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som anges i artikel 266.3.

Av vederbörligen motiverade skäl får kommissionen genom genomförandeakter godkänna en ändring som den berörda medlemsstaten föreslagit eller dra tillbaka godkännandet av utrotningsprogram som godkänts i enlighet med punkt 3 a och b i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

5.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Strategier för sjukdomsbekämpning, del- och slutmålen för specifika sjukdomar och tillämpningsperioden för utrotningsprogram.

b) 

Undantag från det krav på inlämnande av utrotningsprogram för godkännande som anges i punkterna 1 b och 2 i denna artikel, om ett sådant godkännande inte är nödvändigt på grund av att bestämmelser om dessa program antagits i enlighet med artiklarna 32.2 och 35.

c) 

De uppgifter som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen och övriga medlemsstater vad gäller undantaget från kravet på godkännande av utrotningsprogram i led b i denna punkt.

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med ändring eller upphävande av bestämmelser som antagits enligt led b i denna punkt.

Artikel 32

Åtgärder i de obligatoriska och valbara utrotningsprogrammen

1.  

Utrotningsprogram ska omfatta åtminstone följande åtgärder:

a) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning för utrotning av ►C3  smittämnen ◄ i anläggningar, anläggningskretsar och zoner där en sjukdom förekommer och för förhindrande av återinfektion.

b) 

Övervakning som utförs i enlighet med de bestämmelser som fastställs i artiklarna 26–30 för att visa följande:

i) 

Effektiviteten hos de åtgärder för sjukdomsbekämpning som anges i led a.

ii) 

Frihet från den förtecknade sjukdomen.

c) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas om övervakningen ger positiva resultat.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande för att säkerställa utrotningsprogrammens effektivitet:

a) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1 a.

b) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas i anläggningar, zoner och anläggningskretsar för att förhindra att den berörda djurpopulationen återinfekteras med sjukdomen i fråga.

c) 

Övervakningens utformning, resurser, diagnosmetoder, frekvens, intensitet, berörd djurpopulation och provtagningsmönster.

d) 

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas vid positiva övervakningsresultat för den förtecknade sjukdomen enligt punkt 1 c.

e) 

Kriterier för vaccination, om detta är relevant och lämpligt för sjukdomen eller arten i fråga.

Artikel 33

Innehållet i obligatoriska och valbara utrotningsprogram som inlämnats till kommissionen för godkännande

Medlemsstaterna ska inkludera följande uppgifter i ansökningar om godkännande av obligatoriska och valbara utrotningsprogram som lämnas in till kommissionen i enlighet med artikel 31.1 och 31.2:

a) 

En beskrivning av den epidemiologiska situationen för den förtecknade sjukdom som omfattas av det obligatoriska eller valbara utrotningsprogrammet i fråga.

b) 

En beskrivning och avgränsning av det geografiska och administrativa område eller den anläggningskrets som omfattas av utrotningsprogrammet.

c) 

En beskrivning av åtgärderna för sjukdomsbekämpning i utrotningsprogrammet i enlighet med vad som föreskrivs i artikel 32.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 32.2.

d) 

En beskrivning av organisationen och övervakningen av de parter som deltar i utrotningsprogrammet samt dessas roll.

e) 

Utrotningsprogrammets uppskattade längd.

f) 

Delmålen och strategierna för sjukdomsbekämpning vid genomförandet av utrotningsprogrammet.

Artikel 34

Rapportering

Den medlemsstat som genomför utrotningsprogram ska lämna in följande till kommissionen:

a) 

Rapporter som ger kommissionen möjlighet att övervaka uppfyllandet av de delmål för de pågående utrotningsprogrammen som avses i artikel 33 f.

b) 

En slutrapport när det berörda utrotningsprogrammet slutförts.

Artikel 35

Genomförandebefogenheter

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för de uppgifter, format och formföreskrifter som föreskrivs i artiklarna 31–34 avseende följande:

a) 

Inlämnande av utkast till obligatoriska och valbara utrotningsprogram för godkännande.

b) 

Resultatindikatorer.

c) 

Rapportering till kommissionen och övriga medlemsstater om resultaten av genomförandet av obligatoriska eller valbara utrotningsprogram.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 4

Sjukdomsfri status

Artikel 36

Sjukdomsfria medlemsstater och zoner

1.  

En medlemsstat får ansöka hos kommissionen om godkännande av sjukdomsfri status för en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c för en eller flera berörda djurarter, för hela sitt territorium eller en eller flera zoner däri, under förutsättning att ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

a) 

Ingen av de förtecknade arterna för den sjukdom som omfattas av ansökan om sjukdomsfri status finns på den berörda medlemsstatens hela territorium eller i den relevanta zon eller de relevanta zoner som omfattas av ansökan.

b) 

Det är känt att ►C3  smittämnet ◄ inte kan överleva på medlemsstatens hela territorium eller i den relevanta zon eller de relevanta zoner som omfattas av ansökan enligt de kriterier som avses i artikel 39 a ii.

c) 

Om de förtecknade sjukdomarna endast kan överföras genom vektorer och det inte förekommer några vektorer eller om det är känt att inga vektorer kan överleva i medlemsstatens hela territorium eller i den relevanta zon eller de relevanta zoner som omfattas av ansökan, enligt de kriterier som avses i artikel 39 a ii.

d) 

Frihet från den förtecknade sjukdomen har visats genom

i) 

ett utrotningsprogram som uppfyller bestämmelserna i artikel 32.1 och bestämmelser som antagits enligt artikel 32.2, eller

ii) 

historiska data och övervakningsdata.

2.  
Medlemsstaternas ansökningar om sjukdomsfri status ska innehålla belägg som visar att villkoren för sjukdomsfri status i punkt 1 är uppfyllda.
3.  

En medlemsstat får i vissa specifika fall ansöka hos kommissionen om godkännande av sjukdomsfri status för en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, särskilt om godkännande av statusen icke-vaccinering för hela sitt territorium eller en eller flera zoner däri, under förutsättning att ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

a) 

Frihet från den förtecknade sjukdomen har visats genom

i) 

ett utrotningsprogram som uppfyller bestämmelserna i artikel 32.1 och bestämmelser som antagits enligt artikel 32.2, eller

ii) 

historiska data och övervakningsdata.

b) 

Det har visats att vaccinering mot sjukdomen skulle leda till kostnader som överstiger kostnaderna för att upprätthålla sjukdomsfrihet utan vaccinering.

4.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna medlemsstaternas ansökningar om sjukdomsfri status eller statusen icke-vaccinering när villkoren i punkterna 1 och 2 och i förekommande fall punkt 3 är uppfyllda, med förbehåll för eventuella nödvändiga ändringar.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 37

Anläggningskretsar

1.  

En medlemsstat får ansöka hos kommissionen om erkännande av sjukdomsfri status i anläggningskretsar avseende de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a och om skydd av sjukdomsfri status i en sådan anläggningskrets vid utbrott av en eller flera av de förtecknade sjukdomarna på dess territorium, under följande förutsättningar:

a) 

Introduktionen av den förtecknade sjukdom eller de förtecknade sjukdomar som omfattas av ansökan kan förhindras i anläggningskretsen, med beaktande av sjukdomsprofilen.

b) 

Den anläggningskrets som omfattas av ansökan är föremål för ett enda gemensamt system för biosäkerhet som skapats i syfte att säkerställa sjukdomsfri status för alla anläggningar som ingår däri.

c) 

Den anläggningskrets som omfattas av ansökan har godkänts av den behöriga myndigheten för förflyttningar av djur och produkter i enlighet med

i) 

artiklarna 99 och 100, för anläggningskretsar där landlevande djur och produkter därav hålls, och

ii) 

artiklarna 183 och 184, för anläggningskretsar där vattenlevande djur och produkter därav hålls.

2.  

En medlemsstat får ansöka hos kommissionen om erkännande av sjukdomsfri status i anläggningskretsar för en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, under följande förutsättningar:

a) 

Introduktionen av den förtecknade sjukdom eller de förtecknade sjukdomar som omfattas av ansökan kan på ett effektivt sätt förhindras i anläggningskretsen, med beaktande av sjukdomsprofilen.

b) 

Ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

i) 

Villkoren i artikel 36.1 är uppfyllda.

ii) 

Anläggningarna i den anläggningskrets som omfattas av ansökan har påbörjat eller återupptagit sin verksamhet och har infört ett gemensamt system för biosäkerhet som skapats i syfte att säkerställa sjukdomsfrihet i anläggningskretsen.

c) 

Den anläggningskrets som omfattas av ansökan är föremål för ett enda gemensamt system för biosäkerhet som skapats i syfte att säkerställa sjukdomsfri status för alla anläggningar som ingår däri.

d) 

Den anläggningskrets som omfattas av ansökan har godkänts av den behöriga myndigheten för förflyttningar av djur och produkter i enlighet med

i) 

artiklarna 99 och 100, för anläggningskretsar där landlevande djur och produkter därav hålls, och

ii) 

artiklarna 183 och 184, för anläggningskretsar där vattenlevande djur och produkter därav hålls.

3.  
Medlemsstaternas ansökningar om erkännande av sjukdomsfri status i anläggningskretsar i enlighet med punkterna 1 och 2 ska omfatta belägg som visar att villkoren i dessa punkter är uppfyllda.
4.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter

a) 

erkänna den sjukdomsfria statusen i anläggningskretsar, när villkoren i punkt 1 eller 2 och i punkt 3 är uppfyllda, med förbehåll för eventuella nödvändiga ändringar,

b) 

fastställa för vilka av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, b och c som sjukdomsfria anläggningskretsar får upprättas.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

5.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med kompletterande bestämmelser till denna artikel om

a) 

de krav för erkännande av den sjukdomsfria statusen i anläggningskretsar som föreskrivs i punkterna 1 och 2 i den här artikeln, med utgångspunkt i sjukdomsprofilen hos de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a, b och c, åtminstone vad gäller

i) 

övervakningsresultat och andra belägg som behövs för att styrka sjukdomsfrihet, och

ii) 

biosäkerhetsåtgärder,

b) 

närmare bestämmelser för den behöriga myndighetens godkännande av sjukdomsfri status i anläggningskretsar enligt punkterna 1 och 2, och

c) 

bestämmelser som avser anläggningskretsar som är belägna i mer än en medlemsstats territorium.

Artikel 38

Förteckningar över sjukdomsfria medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar

Varje medlemsstat ska i förekommande fall upprätta och föra en uppdaterad förteckning över sitt territorium eller sina zoner med sjukdomsfri status enligt artikel 36.1 och 36.3 och sina anläggningskretsar med sjukdomsfri status enligt artikel 37.1 och 37.2.

Medlemsstaterna ska göra dessa förteckningar tillgängliga för allmänheten. Kommissionen ska hjälpa medlemsstaterna att göra informationen i dessa förteckningar tillgänglig för allmänheten genom att på sin webbplats tillhandahålla länkar till medlemsstaternas internetbaserade informationssidor.

Artikel 39

Delegering av befogenheter avseende sjukdomsfri status i medlemsstater och zoner

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare bestämmelser avseende sjukdomsfri status i medlemsstater och zoner däri på grundval av de olika sjukdomsprofilerna vad gäller följande:

i) 

De kriterier som ska användas för att styrka medlemsstaternas påståenden om att inga förtecknade arter förekommer eller kan överleva i deras territorium och de belägg som krävs för att styrka sådana påståenden, enligt artikel 36.1 a.

ii) 

De kriterier som ska användas och de belägg som krävs för att styrka påståenden att ett ►C3  smittämne ◄ eller en vektor inte kan överleva, enligt artikel 36.1 b och c.

iii) 

De kriterier och villkor som ska tillämpas för att fastställa frihet från sjukdomen i fråga, enligt artikel 36.1 d.

iv) 

Övervakningsresultat och andra belägg som behövs för att styrka sjukdomsfrihet.

v) 

Biosäkerhetsåtgärder.

vi) 

Restriktioner och villkor för vaccinering i sjukdomsfria medlemsstater och zoner däri.

vii) 

Upprättande av zoner som åtskiljer de sjukdomsfria zonerna eller zonerna i utrotningsprogrammet från restriktionszonerna (nedan kallade buffertzoner).

viii) 

Zoner som är belägna i mer än en medlemsstats territorium.

b) 

Undantag från det krav på kommissionens godkännande av sjukdomsfri status för en eller flera förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c enligt artikel 36.1, om ett sådant godkännande inte är nödvändigt på grund av att närmare bestämmelser om sjukdomsfrihet har fastställts i bestämmelser som antagits enligt led a i denna artikel.

c) 

De uppgifter som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen och övriga medlemsstater för att styrka förklaringar om sjukdomsfri status, utan att en genomförandeakt har antagits i enlighet med artikel 36.4, enligt led b i denna artikel.

Artikel 40

Genomförandebefogenheter

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa detaljerade krav för de uppgifter som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen och övriga medlemsstater för att styrka förklaringar om sjukdomsfri status i territorier, zoner och anläggningskretsar i enlighet med artiklarna 36–39 samt formatet och förfarandet för

a) 

ansökningar om erkännande av sjukdomsfri status på den berörda medlemsstatens hela territorium eller zoner och anläggningskretsar däri,

b) 

informationsutbyte mellan medlemsstaterna och kommissionen om sjukdomsfria medlemsstater eller zoner och anläggningskretsar däri.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 41

Upprätthållande av sjukdomsfri status

1.  

Medlemsstaterna får endast upprätthålla den sjukdomsfria statusen på sina territorier eller zoner eller anläggningskretsar däri, så länge som följande gäller:

a) 

Villkoren för sjukdomsfri status i artiklarna 36.1, 37.1 och 37.2 samt bestämmelser som fastställs enligt punkt 3 i den här artikeln och artikel 39 är uppfyllda.

b) 

Övervakning, med beaktande av kraven i artikel 27, genomförs för att kontrollera att territoriet, zonen eller anläggningskretsen i fråga förblir fritt från den förtecknade sjukdom för vilken sjukdomsfri status har godkänts eller erkänts.

c) 

Restriktioner tillämpas för förflyttningar av djur och i förekommande fall produkter därav och för förtecknade arter för den förtecknade sjukdom för vilken sjukdomsfri status har godkänts eller erkänts in till territoriet, zonen eller anläggningskretsen i fråga, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i delarna IV och V.

d) 

Andra biosäkerhetsåtgärder tillämpas för att förhindra introduktion av den förtecknade sjukdom för vilken sjukdomsfri status har godkänts eller erkänts.

2.  
En medlemsstat ska omedelbart underrätta kommissionen om de villkor som anges i punkt 1 för att upprätthålla sjukdomsfri status inte längre uppfylls.
3.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande villkor för att upprätthålla sjukdomsfri status:

a) 

Övervakning enligt punkt 1 b.

b) 

Biosäkerhetsåtgärder enligt punkt 1 d.

Artikel 42

Tillfälligt upphävande, återkallande och återutfärdande av sjukdomsfri status

1.  

Om en medlemsstat får kännedom om eller har anledning att misstänka att något av villkoren för upprätthållande av dess status som sjukdomsfri medlemsstat eller sjukdomsfri zon eller anläggningskrets däri har överträtts, ska den omgående

a) 

om relevant, beroende på risken, tillfälligt upphäva eller begränsa förflyttningar av de förtecknade arterna vad gäller den förtecknade sjukdom för vilken sjukdomsfri status har godkänts eller erkänts till andra medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar med högre hälsostatus för den förtecknade sjukdomen,

b) 

om det är relevant för att förhindra spridning av en förtecknad sjukdom för vilken sjukdomsfri status har godkänts eller erkänts, tillämpa de åtgärder för sjukdomsbekämpning som anges i del III avdelning II.

2.  

De åtgärder som föreskrivs i punkt 1 ska upphöra, när ytterligare undersökningar bekräftar att

a) 

den misstänkta överträdelsen inte har ägt rum, eller

b) 

den misstänkta överträdelsen inte hade någon betydande inverkan och medlemsstaten kan garantera att villkoren för att upprätthålla den sjukdomsfria statusen återigen är uppfyllda.

3.  
När den berörda medlemsstatens ytterligare undersökningar bekräftar att det har förekommit ett utbrott av den förtecknade sjukdom för vilken sjukdomsfri status har beviljats eller att andra betydande överträdelser av villkoren för upprätthållande av sjukdomsfri status enligt artikel 41.1 har inträffat eller att det är mycket sannolikt att detta har inträffat, ska medlemsstaten omedelbart underrätta kommissionen.
4.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter utan onödigt dröjsmål återkalla det godkännande av sjukdomsfri status i en medlemsstat eller zon som beviljats i enlighet med artikel 36.4 eller det erkännande av sjukdomsfri status i en anläggningskrets som beviljats i enlighet med artikel 37.4, efter det att den berörda medlemsstaten underrättat kommissionen om att villkoren för upprätthållande av sjukdomsfri status inte längre uppfylls.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

5.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet, om den förtecknade sjukdom som avses i punkt 3 i denna artikel sprider sig snabbt och kan ha betydande inverkan på djurs eller människors hälsa, ekonomin eller samhället, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.
6.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på föreskrifter som kompletterar de bestämmelser om tillfälligt upphävande, återkallande och återutfärdande av sjukdomsfri status som anges i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.DEL III

MEDVETENHET OM, BEREDSKAP INFÖR OCH BEKÄMPNING AV SJUKDOMAVDELNING I

MEDVETENHET OM OCH BEREDSKAP INFÖR SJUKDOMKAPITEL 1

Beredskapsplaner och simuleringsövningar

Artikel 43

Beredskapsplaner

1.  
Medlemsstaterna ska efter lämpligt samråd med experter och berörda parter upprätta och hålla uppdaterade beredskapsplaner och vid behov utförliga handledningar om de åtgärder som ska vidtas i den berörda medlemsstaten vid förekomst av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a eller i förekommande fall en ny sjukdom, i syfte att säkerställa en hög nivå av medvetenhet om och beredskap inför sjukdom samt möjligheten att reagera snabbt.
2.  

Beredskapsplanerna och vid behov de utförliga handledningarna ska åtminstone omfatta följande:

a) 

Upprättande av en beslutsstruktur inom den behöriga myndigheten och med andra myndigheter för att säkerställa en snabb och effektiv beslutsprocess på medlemsstatsnivå samt på regional och lokal nivå.

b) 

Ramen för samarbete mellan den behöriga myndigheten och de övriga offentliga myndigheterna och berörda inblandade parter för att säkerställa att åtgärder vidtas på ett enhetligt och samordnat sätt.

c) 

Tillgång till

i) 

lokaler,

ii) 

laboratorier,

iii) 

utrustning,

iv) 

personal,

v) 

ekonomiska resurser för nödåtgärder,

vi) 

alla andra lämpliga material och resurser som krävs för att snabbt och effektivt utrota de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a eller nya sjukdomar.

d) 

Tillgång till följande centrum och grupper med nödvändig sakkunskap för att bistå den behöriga myndigheten:

i) 

Ett fungerande centralt centrum för sjukdomsbekämpning.

ii) 

Regionala och lokala centrum för sjukdomsbekämpning, med beaktande av den berörda medlemsstatens administrativa och geografiska förhållanden.

iii) 

Funktionsdugliga expertgrupper.

e) 

Genomförande av de åtgärder för sjukdomsbekämpning som anges i avdelning II kapitel 1 för de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a och för nya sjukdomar.

f) 

Bestämmelser om nödvaccinering, om lämpligt.

g) 

Principer för den geografiska avgränsningen av en restriktionszon som upprättats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 64.1.

h) 

Samordning med angränsande medlemsstater och angränsande tredjeländer och territorier, om lämpligt.

Artikel 44

Genomförandebefogenheter avseende beredskapsplaner

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa de åtgärder som krävs för genomförandet i medlemsstaterna av de beredskapsplaner som föreskrivs i artikel 43.1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 45

Simuleringsövningar

1.  

Den behöriga myndigheten ska se till att simuleringsövningar för de beredskapsplaner som föreskrivs i artikel 43.1 genomförs regelbundet eller med lämpliga intervaller

a) 

för att säkerställa en hög nivå av medvetenhet om och beredskap inför sjukdom samt möjligheten att reagera snabbt i den berörda medlemsstaten,

b) 

för att kontrollera att beredskapsplanerna fungerar.

2.  
Om det är genomförbart och lämpligt, ska simuleringsövningar utföras i nära samarbete med de behöriga myndigheterna i angränsande medlemsstater samt angränsande tredjeländer och territorier.
3.  
Medlemsstaterna ska på begäran ge kommissionen och övriga medlemsstater tillgång till en rapport om de viktigaste resultaten av de simuleringsövningar som genomförts.
4.  

När det är lämpligt och nödvändigt, ska kommissionen genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om det praktiska genomförandet av simuleringsövningar i medlemsstaterna vad gäller följande:

a) 

Simuleringsövningarnas frekvens.

b) 

Simuleringsövningar som omfattar mer än en av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 2

Användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av sjukdom

Artikel 46

Användning av veterinärmedicinska läkemedel för förebyggande och bekämpning av sjukdom

1.  
Medlemsstaterna får vidta åtgärder avseende användning av veterinärmedicinska läkemedel för förtecknade sjukdomar för att se till att förebyggandet och bekämpningen av dessa sjukdomar sker så effektivt som möjligt, under förutsättning att sådana åtgärder är lämpliga eller nödvändiga.

Dessa åtgärder får omfatta följande:

a) 

Förbud mot och begränsningar av användning av veterinärmedicinska läkemedel.

b) 

Obligatorisk användning av veterinärmedicinska läkemedel.

2.  

Medlemsstaterna ska beakta följande kriterier, när de fastställer om och hur de ska använda veterinärmedicinska läkemedel vid åtgärder för förebyggande och bekämpning av en specifik förtecknad sjukdom:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

Den förtecknade sjukdomens utbredning i

i) 

den berörda medlemsstaten,

ii) 

unionen,

iii) 

angränsande tredjeländer och territorier, i förekommande fall,

iv) 

tredjeländer och territorier från vilka djur och produkter förs in till unionen.

c) 

De berörda veterinärmedicinska läkemedlens tillgänglighet och effektivitet samt de risker som är förknippade därmed.

d) 

Tillgången till diagnostest för att påvisa infektioner hos de djur som behandlats med de berörda veterinärmedicinska läkemedlen.

e) 

Ekonomiska, sociala, djurskyddsmässiga och miljömässiga konsekvenser vid användning av de berörda veterinärmedicinska läkemedlen jämfört med andra tillgängliga strategier för förebyggande och bekämpning av sjukdom.

3.  
Medlemsstater ska vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att skydda djurs och människors hälsa när det gäller användning av veterinärmedicinska läkemedel i vetenskapliga undersökningar eller när dessa läkemedel utvecklas och testas under kontrollerade förhållanden.

Artikel 47

Delegering av befogenheter för användning av veterinärmedicinska läkemedel

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på vad som skulle kunna utgöra lämpliga och nödvändiga åtgärder som avses i artikel 46 gällande

a) 

förbud mot och begränsningar av användning av veterinärmedicinska läkemedel,

b) 

särskilda villkor för användning av veterinärmedicinska läkemedel för en specifik förtecknad sjukdom,

c) 

riskreducerande åtgärder för att förhindra att förtecknade sjukdomar sprids genom djur som behandlats med veterinärmedicinska läkemedel eller genom produkter från sådana djur,

d) 

övervakning av specifika förtecknade sjukdomar efter användning av vacciner och andra veterinärmedicinska läkemedel.

2.  
Kommissionen ska beakta kriterierna i artikel 46.2 när den fastställer de bestämmelser som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln.
3.  
Om det vid nya risker på grund av tvingande skäl till skyndsamhet är nödvändigt, ska det förfarande som anges i artikel 265 tillämpas på de bestämmelser som antagits enligt punkt 1 i den här artikeln.KAPITEL 3

Banker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

Artikel 48

Inrättande av unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

1.  

För förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a för vilka vaccinering inte har förbjudits genom en delegerad akt som antagits enligt artikel 47 får kommissionen inrätta och ansvara för förvaltningen av unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens för lagring och ersättning av lagren av en eller flera av följande biologiska produkter:

a) 

Antigener.

b) 

Vacciner.

c) 

Inokulat av typstam för vaccin.

d) 

Diagnostiska reagens.

2.  

Kommissionen ska se till att unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens enligt punkt 1

a) 

lagrar tillräckliga mängder av lämpliga typer av antigener, vacciner, inokulat av typstam för vaccin och diagnostiska reagens för den specifika förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av medlemsstaternas uppskattade behov enligt de beredskapsplaner som föreskrivs i artikel 43.1,

b) 

får regelbundna leveranser och snabba påfyllningar av antigener, vacciner, inokulat av typstam för vaccin och diagnostiska reagens,

c) 

upprätthålls och flyttas i överensstämmelse med de lämpliga standarder och krav för biosäkerhet, bioskydd och biologisk inneslutning som avses i artikel 16.1 och de delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 16.2.

3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Hantering, lagring och påfyllning av lager i unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens enligt punkterna 1 och 2 i denna artikel.

b) 

Krav på biosäkerhet, bioskydd och biologisk inneslutning för deras verksamhet, med iakttagande av de krav som föreskrivs i artikel 16.1 och med beaktande av de delegerade akter som antagits enligt artikel 16.2.

Artikel 49

Tillgång till unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

1.  

Kommissionen ska på begäran sörja för att unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens levererar de biologiska produkter som avses i artikel 48.1, förutsatt att de finns tillgängliga i lager, till

a) 

i första hand medlemsstater, och

b) 

tredjeländer eller territorier, förutsatt att det huvudsakliga syftet med en sådan leverans är att förhindra att en sjukdom sprids till unionen.

2.  

Om lagren är begränsade, ska kommissionen prioritera tillgången till de lager som ska levereras enligt punkt 1 på grundval av följande:

a) 

De sjukdomsomständigheter under vilka begäran lämnas.

b) 

Om det finns en nationell bank för antigener, vacciner och diagnostiska reagens i den begärande medlemsstaten eller det begärande tredjelandet eller territoriet.

c) 

Om det i delegerade akter som antagits enligt artikel 47 fastställs unionsåtgärder avseende obligatorisk vaccinering.

Artikel 50

Genomförandebefogenheter avseende unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

1.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens och i dem ange följande för de biologiska produkter som avses i artikel 48.1:

a) 

Vilka av de biologiska produkterna som ska ingå i unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens och för vilka av de förtecknade sjukdomarna enligt artikel 9.1 a.

b) 

De typer av biologiska produkter som ska ingå i unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens och i vilka mängder för varje specifik förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken banken i fråga finns.

c) 

Kraven avseende tillgång, lagring och utbyte av de biologiska produkterna.

d) 

Leveransen av de biologiska produkterna från unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens till medlemsstaterna och till tredjeländer och territorier.

e) 

Formföreskrifter och tekniska krav för att inkludera de biologiska produkterna i unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens och för att begära tillgång till dem.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

2.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a som utgör en mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.

Artikel 51

Sekretess för uppgifter avseende unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

Uppgifter om mängder och subtyper av de biologiska produkter enligt artikel 48.1 som lagras i unionsbankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens ska av kommissionen behandlas som sekretessbelagda uppgifter och får inte offentliggöras.

Artikel 52

Nationella banker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens

1.  
Medlemsstater som har inrättat nationella banker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a för vilka det finns unionsbanker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens ska se till att de nationella bankerna för antigener, vacciner och diagnostiska reagens uppfyller de krav på biosäkerhet, bioskydd och biologisk inneslutning som föreskrivs i artikel 16.1 a och de delegerade akter som antagits enligt artiklarna 16.2 och 48.3 b.
2.  

Medlemsstaterna ska förse kommissionen med aktuella uppgifter om följande:

a) 

Om det finns eller ska inrättas nationella banker för antigener, vacciner och diagnostiska reagens enligt punkt 1.

b) 

Typerna av antigener, vacciner, inokulat av typstam för vaccin och diagnostiska reagens och i vilka mängder de finns i sådana banker.

c) 

Eventuella förändringar i driften av sådana banker.

Dessa uppgifter ska av kommissionen behandlas som sekretessbelagda uppgifter och får inte offentliggöras.

3.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser som närmare anger innehållet i och frekvensen och formatet för inlämnande av de uppgifter som anges i punkt 2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.AVDELNING II

ÅTGÄRDER FÖR SJUKDOMSBEKÄMPNINGKAPITEL 1

Åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar enligt artikel 9.1 aAvsnitt 1

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om en förtecknad sjukdom hos hållna djur

Artikel 53

Skyldigheter för aktörer och andra relevanta berörda fysiska och juridiska personer

1.  
Vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a hos hållna djur ska medlemsstaterna, utöver att fullgöra underrättelseskyldigheten enligt artikel 18.1 och i avvaktan på att den behöriga myndigheten ska vidta eventuella åtgärder för sjukdomsbekämpning i enlighet med artiklarna 54.1 och 55.1, vidta åtgärder för att säkerställa att aktörer och andra relevanta berörda fysiska och juridiska personer vidtar lämpliga åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artikel 55.1 c, d och e för att förhindra att den förtecknade sjukdomen sprids från de drabbade djur, anläggningar och platser som de ansvarar för till andra icke drabbade djur eller till människor.
2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på närmare bestämmelser för att komplettera åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 54

Den behöriga myndighetens undersökning vid misstanke om en förtecknad sjukdom

1.  
Den behöriga myndigheten ska vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a hos hållna djur utan dröjsmål genomföra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den förtecknade sjukdomen.
2.  

Den behöriga myndigheten ska vid undersökningen enligt punkt 1 i tillämpliga fall se till att

a) 

officiella veterinärer utför en klinisk undersökning av ett representativt urval av de hållna djuren av förtecknade arter för den förtecknade sjukdomen i fråga,

b) 

officiella veterinärer tar lämpliga prover från de hållna djuren av förtecknade arter och andra prover för laboratorieundersökning i de laboratorier som den behöriga myndigheten utsett för detta ändamål,

c) 

sådana utsedda laboratorier utför laboratorieundersökningar för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den förtecknade sjukdomen i fråga.

3.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser för att komplettera bestämmelserna för behöriga myndigheters undersökningar enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 55

Behöriga myndigheters preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning

1.  

Den behöriga myndigheten ska, om den misstänker förekomst av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a hos hållna djur, genomföra följande preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning, med förbehåll för nationella krav för tillträde till privata hem, i avvaktan på resultaten av undersökningen enligt artikel 54.1 och genomförandet av de åtgärder för sjukdomsbekämpning som föreskrivs i artikel 61.1:

a) 

Anordna officiell övervakning av de berörda anläggningar, foder- och livsmedelsföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser där sjukdomen misstänks förekomma, inbegripet de platser varifrån den misstänkta sjukdomen skulle kunna härröra.

b) 

Upprätta en förteckning över följande:

i) 

De djur som hålls i de berörda anläggningarna, foder- och livsmedelsföretagen, anläggningarna för animaliska biprodukter eller på andra platser.

ii) 

Produkter i anläggningarna, foder- och livsmedelsföretagen, anläggningarna för animaliska biprodukter eller på andra platser, om detta är relevant för spridningen av den förtecknade sjukdomen.

c) 

Säkerställa att lämpliga biosäkerhetsåtgärder vidtas för att förhindra att det förtecknade ►C3  smittämnet ◄ sprids till andra djur eller människor.

d) 

När det behövs för att förhindra att ►C3  smittämnet ◄ sprids ytterligare, säkerställa att de hållna djuren av förtecknade arter för den förtecknade sjukdomen isoleras och förhindras att komma i kontakt med vilda djur.

e) 

Begränsa förflyttningar av hållna djur, produkter och i förekommande fall människor, fordon och eventuella material eller andra sätt varigenom ►C3  smittämnet ◄ kan ha spridits till eller från de anläggningar, foder- och livsmedelsföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser där sjukdomen misstänks förekomma, i den utsträckning som krävs för att förhindra att sjukdomen sprids.

f) 

Vidta alla andra nödvändiga åtgärder för sjukdomsbekämpning vad gäller följande, med beaktande av de åtgärder för sjukdomsbekämpning som anges i avsnitt 4 i detta kapitel:

i) 

Tillämpningen av den behöriga myndighetens undersökning enligt artikel 54.1 och åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt leden a–d på andra anläggningar, livsmedels- och foderföretag eller anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser.

ii) 

Upprättandet aveventuella tillfälliga restriktionszoner som är lämpliga med beaktande av sjukdomsprofilen.

g) 

Inleda den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser för att komplettera bestämmelserna i punkt 1 i den här artikeln vad gäller särskilda och närmare åtgärder för den sjukdomsbekämpning som ska vidtas, beroende på den förtecknade sjukdomen som avses i artikel 9.1 a, på grundval av riskerna för

a) 

de berörda djurarterna eller djurkategorierna,

b) 

den berörda typen av produktion.

Artikel 56

Översyn och utvidgning av de preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning

Åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artikel 55.1 ska

a) 

vid behov ses över av den behöriga myndigheten på grundval av resultaten av

i) 

undersökningen enligt artikel 54.1,

ii) 

den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1,

b) 

vid behov utvidgas till andra platser enligt artikel 55.1 a.Avsnitt 2

Epidemiologisk undersökning

Artikel 57

Epidemiologisk undersökning

1.  
Den behöriga myndigheten ska utföra en epidemiologisk undersökning vid bekräftad förekomst av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a hos djur.
2.  

Den epidemiologiska undersökningen i punkt 1 ska syfta till följande:

a) 

Identifiera det sannolika ursprunget till den förtecknade sjukdomen i fråga och hur den har spridits.

b) 

Uppskatta hur länge det är troligt att den förtecknade sjukdomen förekommit.

c) 

Identifiera anläggningar och epidemiologiska enheter däri, livsmedels- och foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser där djur av förtecknade arter för den misstänkta förtecknade sjukdomen kan ha blivit smittade, angripna eller smittbärande.

d) 

Erhålla information om förflyttningar av hållna djur, personer, produkter, fordon, eventuella material eller andra sätt varigenom ►C3  smittämnet ◄ kan ha spridits under den relevanta period som föregick anmälan av misstänkt eller bekräftad förekomst av den förtecknade sjukdomen.

e) 

Erhålla information om den förtecknade sjukdomens troliga spridning i den omgivande miljön, inklusive sjukdomsvektorers förekomst och utbredning.Avsnitt 3

Bekräftelse av sjukdom hos hållna djur

Artikel 58

Den behöriga myndighetens officiella bekräftelse av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a

1.  

Den behöriga myndigheten ska grunda en officiell bekräftelse av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a på följande uppgifter:

a) 

Resultaten av kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar enligt artikel 54.2.

b) 

De preliminära eller slutliga resultaten av den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1.

c) 

Andra tillgängliga epidemiologiska data.

2.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med de krav som ska uppfyllas för den officiella bekräftelse som avses i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 59

Upphävande av preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning när förekomsten av en förtecknad sjukdom har uteslutits

Den behöriga myndigheten ska fortsätta att tillämpa de preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artiklarna 55.1 och 56 fram till dess att förekomsten av den förtecknade sjukdomen i fråga som avses i artikel 9.1 a har uteslutits på grundval av uppgifterna enligt artikel 58.1 eller de bestämmelser som antagits enligt artikel 58.2.Avsnitt 4

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid bekräftelse av sjukdom hos hållna djur

Artikel 60

Omedelbara åtgärder för sjukdomsbekämpning från den behöriga myndighetens sida

Vid en officiell bekräftelse i enlighet med artikel 58.1 av ett utbrott av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a hos hållna djur ska den behöriga myndigheten omedelbart

a) 

förklara de drabbade anläggningarna, livsmedels- eller foderföretagen, anläggningarna för animaliska biprodukter eller andra platser som officiellt smittade med den förtecknade sjukdomen,

b) 

upprätta en restriktionszon som är lämplig för den förtecknade sjukdomen,

c) 

genomföra den beredskapsplan som föreskrivs i artikel 43.1 för att säkerställa fullständig samordning av åtgärderna för sjukdomsbekämpning.

Artikel 61

Drabbade anläggningar och andra platser

1.  

Vid ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a hos hållna djur ska den behöriga myndigheten omedelbart vidta en eller flera av följande åtgärder för sjukdomsbekämpning, med förbehåll för nationella krav för tillträde till privata hem, i en anläggning, ett livsmedels- eller foderföretag, en anläggning för animaliska biprodukter eller på annan plats enligt artikel 60 a för att förhindra ytterligare spridning av den förtecknade sjukdomen:

a) 

Införandet av restriktioner vad gäller förflyttning av personer, djur, produkter, fordon eller eventuella andra material eller ämnen som kan vara smittbärande och bidra till spridning av den förtecknade sjukdomen.

b) 

Avlivning och bortskaffande eller slakt av djur som kan vara smittbärande eller bidra till spridning av den förtecknade sjukdomen.

c) 

Destruering, bearbetning, omvandling eller behandling av produkter, foder eller andra ämnen eller behandling av utrustning, transportmedel, växter eller växtprodukter eller vatten som kan vara förorenat, när så är lämpligt för att säkerställa att varje ►C3  smittämne ◄ eller vektor för ett ►C3  smittämne ◄ förstörs.

d) 

Vaccinering eller behandling med andra veterinärmedicinska läkemedel av hållna djur i enlighet med artiklarna 46.1 och 69 samt eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 47.

e) 

Isolering, karantän eller behandling av djur och produkter som troligen är smittbärande och bidrar till spridning av den förtecknade sjukdomen.

f) 

Rengöring, desinfektion, bekämpning av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder som ska tillämpas på drabbade anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser för att minimera risken för spridning av den förtecknade sjukdomen.

g) 

Provtagning för att uppnå det antal lämpliga prover som behövs för att slutföra den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1.

h) 

Laboratorieundersökning av prover.

i) 

Eventuella andra lämpliga åtgärder.

2.  

Vid fastställandet av vilken eller vilka av åtgärderna för sjukdomsbekämpning i punkt 1 som är lämpliga att vidta ska den behöriga myndigheten beakta följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

Typen av produktion och epidemiologiska enheter inom de drabbade anläggningarna, livsmedels- eller foderföretagen, anläggningarna för animaliska biprodukter eller på andra platser.

3.  

Den behöriga myndigheten ska endast tillåta återinsättning i berörda anläggningar eller på andra platser om

a) 

alla lämpliga åtgärder för sjukdomsbekämpning och laboratorieundersökningar enligt punkt 1 har slutförts framgångsrikt,

b) 

en tillräcklig tidsperiod har förflutit för att förhindra att de drabbade anläggningarna, livsmedels- eller foderföretagen, anläggningarna för animaliska biprodukter eller andra platser kontamineras på nytt med den förtecknade sjukdom som orsakade det utbrott som avses i punkt 1.

Artikel 62

Epidemiologiskt länkade anläggningar och platser

1.  
Den behöriga myndigheten ska utvidga åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artikel 61.1 till andra anläggningar, epidemiologiska enheter däri, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller eventuella andra platser eller transportmedel, när den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1, resultaten av kliniska undersökningar eller laboratorieundersökningar eller andra epidemiologiska data ger anledning att misstänka spridning till, från eller genom dem av den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken dessa åtgärder vidtogs.
2.  
Om den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1 visar att det troliga ursprunget till den förtecknade sjukdomen som avses i artikel 9.1 a är en annan medlemsstat, eller att det är troligt att den förtecknade sjukdomen har spridits till en annan medlemsstat, ska den behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta den medlemsstaten och kommissionen.
3.  
Vid de händelser som avses i punkt 2 ska de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna samarbeta vid en ytterligare epidemiologisk undersökning och vid tillämpningen av åtgärderna för sjukdomsbekämpning.

Artikel 63

Delegering av befogenhet för åtgärder för sjukdomsbekämpning i drabbade och epidemiologiskt länkade anläggningar och andra platser

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 61 och 62 ska vidta i drabbade och epidemiologiskt länkade anläggningar, livsmedels- eller foderföretag eller anläggningar för animaliska biprodukter och på andra platser för varje förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a, inbegripet bestämmelser om vilka åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artikel 61.1 som ska tillämpas för respektive förtecknad sjukdom.

De närmare bestämmelserna ska omfatta följande:

a) 

Villkoren och kraven för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i artikel 61.1 a–e.

b) 

Förfarandena för rengöring, desinfektion och bekämpning av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder enligt artikel 61.1 f och vid behov angivande av vilka biocidprodukter som ska användas för dessa ändamål.

c) 

Villkoren och kraven för provtagning och laboratorieundersökning enligt artikel 61.1 g och h.

d) 

Närmare villkor och krav för återinsättning enligt artikel 61.3.

e) 

De nödvändiga åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artikel 62 som ska utföras i epidemiologiskt länkade anläggningar, platser och transportmedel.

Artikel 64

Den behöriga myndighetens upprättande av restriktionszoner

1.  

Den behöriga myndigheten ska om lämpligt upprätta en restriktionszon enligt artikel 60 b runt den drabbade anläggningen, livsmedels- eller foderföretaget, anläggningen för animaliska biprodukter eller annan plats där utbrottet av en förtecknad sjukdom enligt artikel 9.1 a har inträffat hos hållna djur, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

Restriktionszonernas geografiska läge.

c) 

Restriktionszonernas ekologiska och hydrologiska aspekter.

d) 

Meteorologiska förhållanden.

e) 

Förekomst, utbredning och typ av vektorer i restriktionszonerna.

f) 

Resultaten av den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 57.1 och andra utförda undersökningar samt epidemiologiska data.

g) 

Resultaten av laboratorietest.

h) 

Tillämpade åtgärder för sjukdomsbekämpning.

i) 

Andra relevanta epidemiologiska faktorer.

Restriktionszonen ska om lämpligt omfatta en skydds- och övervakningszon med fastställd storlek och utformning.

2.  

Den behöriga myndigheten ska fortlöpande bedöma och se över situationen och ska, om det är lämpligt för att förhindra spridning av den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a,

a) 

anpassa restriktionszonens gränser,

b) 

upprätta ytterligare restriktionszoner.

3.  
När restriktionszonerna enligt punkt 1 är belägna i mer än en medlemsstats territorium, ska de behöriga myndigheterna i de berörda medlemsstaterna samarbeta vid upprättandet av restriktionszonerna.
4.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser om att upprätta och ändra restriktionszoner, inklusive skydds- eller övervakningszoner.

Artikel 65

Åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszoner

1.  

Den behöriga myndigheten ska, med förbehåll för nationella krav för tillträde till privata hem, säkerställa att en eller flera av följande åtgärder för sjukdomsbekämpning vidtas i den berörda restriktionszonen för att förhindra ytterligare spridning av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a:

a) 

Identifiera anläggningar, foder- eller livsmedelsföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser med hållna djur av förtecknade arter för den förtecknade sjukdomen.

b) 

Besöka anläggningar, foder- eller livsmedelsföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser med hållna djur av förtecknade arter för den förtecknade sjukdomen och vid behov utföra undersökningar, provtagning och laboratorieundersökning av proverna.

c) 

Införa villkor för förflyttning av personer, djur, produkter, foder, fordon och eventuella andra material eller ämnen som kan vara smittbärande eller bidra till spridningen av den förtecknade sjukdomen inom och från restriktionszonerna samt för transport genom restriktionszonerna.

d) 

Ställa biosäkerhetskrav för

i) 

produktion, bearbetning och distribution av produkter av animaliskt ursprung,

ii) 

insamling och bortskaffande av animaliska biprodukter,

iii) 

insamling, lagring och hantering av avelsmaterial.

e) 

Utföra vaccinering och behandling med andra veterinärmedicinska läkemedel av hållna djur i enlighet med artikel 46.1 och eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 47.

f) 

Vidta åtgärder för rengöring, desinficering, bekämpning av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder.

g) 

Utse eller i förekommande fall godkänna en anläggning hos ett livsmedelsföretag för slakt av djur eller behandling av produkter av animaliskt ursprung från restriktionszonerna.

h) 

Ställa krav på identifiering och spårbarhet vid förflyttning av djur, avelsmaterial eller produkter av animaliskt ursprung.

i) 

Vidta andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder och riskreducerande åtgärder för att minimera riskerna för spridning av den förtecknade sjukdomen.

2.  

Den behöriga myndigheten ska

a) 

vidta alla nödvändiga åtgärder för att till fullo informera personerna i restriktionszonerna om gällande restriktioner och om sjukdomsbekämpningsåtgärdernas art,

b) 

ålägga aktörer de skyldigheter som krävs för att förhindra ytterligare spridning av den förtecknade sjukdomen i fråga.

3.  

Vid fastställandet av vilken eller vilka av åtgärderna för sjukdomsbekämpning i punkt 1 som ska vidtas ska den behöriga myndigheten beakta följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

Typer av produktion.

c) 

Genomförbarheten av, tillgången till och effektiviteten hos åtgärderna för sjukdomsbekämpning.

Artikel 66

Aktörernas skyldigheter avseende förflyttningar i restriktionszoner

1.  
I de restriktionszoner som föreskrivs i artikel 64.1 ska aktörer endast flytta de hållna djuren och produkterna efter tillstånd från den behöriga myndigheten och i enlighet med eventuella anvisningar från denna myndighet.
2.  
Aktörer som håller djur och produkter i den restriktionszon som föreskrivs i artikel 64.1 ska till den behöriga myndigheten anmäla planerade förflyttningar av hållna djur och produkter inom eller ut ur restriktionszonen i fråga. Om den behöriga myndigheten har infört anmälningsskyldigheter i enlighet med artikel 65.2 b, ska de berörda aktörerna göra anmälan i enlighet med dessa skyldigheter.

Artikel 67

Delegering av befogenhet avseende åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszoner

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas i restriktionszoner enligt artikel 65.1 för varje förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a, inbegripet bestämmelser om vilka åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artikel 65.1 som ska tillämpas för respektive förtecknad sjukdom.

De närmare bestämmelserna ska omfatta följande:

a) 

Villkoren och kraven för åtgärderna för sjukdomsbekämpning i artikel 65.1 a, c, d, e, g, h och i.

b) 

Förfarandena för rengöring, desinfektion och bekämpning av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder enligt artikel 65.1 f och vid behov angivande av vilka biocidprodukter som ska användas för dessa ändamål.

c) 

Den nödvändiga övervakning som ska utföras efter tillämpningen av åtgärderna för sjukdomsbekämpning och laboratorieundersökningarna enligt artikel 65.1 b.

d) 

Andra särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning för att begränsa spridningen av specifika förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a.

Artikel 68

Upprätthållande av åtgärder för sjukdomsbekämpning i restriktionszoner samt delegerade akter

1.  

Den behöriga myndigheten ska fortsätta att tillämpa åtgärderna för sjukdomsbekämpning i detta avsnitt fram till dess att följande villkor uppfyllts:

a) 

De åtgärder för sjukdomsbekämpning som är lämpliga för den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken restriktioner tillämpats har utförts.

b) 

Den slutliga rengöringen, desinfektionen, bekämpningen av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder har utförts på lämpligt sätt med avseende på följande:

i) 

Den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken åtgärderna för sjukdomsbekämpning tillämpats.

ii) 

De drabbade arterna av hållna djur.

iii) 

Typen av produktion.

c) 

Tillräcklig övervakning, som är lämplig både för den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpats och för typen av berörd anläggning eller plats, har utförts i restriktionszonen, vilket styrker att den förtecknade sjukdomen utrotats.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten ska vidta enligt punkt 1 när det gäller följande:

a) 

Förfarandena för slutlig rengöring, desinfektion, bekämpning av insekter och gnagare eller andra nödvändiga biosäkerhetsåtgärder samt vid behov angivande av vilka biocidprodukter som ska användas för dessa ändamål.

b) 

Övervakningens utformning, resurser, metoder, frekvens, intensitet, berörda djurpopulation och provtagningsmönster för att återfå sjukdomsfri status efter utbrottet.

c) 

Återinsättning i den berörda restriktionszonen efter det att åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1 slutförts, med beaktande av villkoren för återinsättning i artikel 61.3.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser om de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten ska vidta enligt punkt 1 när det gäller andra åtgärder för sjukdomsbekämpning som är nödvändiga för att återfå sjukdomsfri status.

Artikel 69

Nödvaccinering

1.  

Om det är relevant för en effektiv bekämpning av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a för vilken åtgärder för sjukdomsbekämpning tillämpas, får den behöriga myndigheten

a) 

utarbeta en vaccinationsplan,

b) 

upprätta vaccinationszoner.

2.  

Den behöriga myndigheten ska när den fattar beslut om vaccinationsplanen och om upprättandet av vaccinationszoner enligt punkt 1 beakta följande:

a) 

Kraven för nödvaccinering i de beredskapsplaner som föreskrivs i artikel 43.

b) 

De krav för användning av vacciner som anges i artikel 46.1 och eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 47.

3.  
Vaccinationszonerna i punkt 1 b i denna artikel ska uppfylla kraven på riskreducerande åtgärder för att förhindra spridning av förtecknade sjukdomar och övervakning enligt eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 47.1 c och d.Avsnitt 5

Vilda djur

Artikel 70

Vilda djur

1.  

Om den behöriga myndigheten i den drabbade medlemsstaten misstänker eller officiellt bekräftar förekomsten av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a hos vilda djur, ska den

a) 

genomföra övervakning i den vilda djurpopulationen, om detta är relevant för den specifika förtecknade sjukdomen,

b) 

vidta nödvändiga åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom.

2.  
Åtgärderna för förebyggande och bekämpning av sjukdom enligt punkt 1 b i denna artikel får inbegripa en eller flera av åtgärderna i artiklarna 53–69 och ska beakta sjukdomsprofilen och de drabbade vilda djuren samt risken för överföring av sjukdomar till djur och människor.
3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Kriterier och förfaranden för övervakning enligt punkt 1 a i denna artikel vid officiell bekräftelse av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a i enlighet med artikel 27.

b) 

Närmare bestämmelser som kompletterar de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som ska antas enligt punkt 1 b i denna artikel vid officiell bekräftelse av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a.

Vid antagandet av dessa delegerade akter ska kommissionen ta hänsyn till sjukdomsprofilen och de förtecknade arterna för den förtecknade sjukdom som avses i punkt 1 i denna artikel.Avsnitt 6

Medlemsstaternas ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning, kommissionens samordning och tillfälliga särskilda bestämmelser för sjukdomsbekämpning

Artikel 71

Ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning, samordning av åtgärder och tillfälliga särskilda bestämmelser för sjukdomsbekämpning avseende avsnitten 1–5 (artiklarna 53–70)

1.  

Medlemsstaterna får vidta ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning utöver vad som anges i artiklarna 55, 61.1, 62, 65.1, 65.2 och 68.1 och i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 63, 67 och 68.2, under förutsättning att dessa åtgärder står i överensstämmelse med de bestämmelser som fastställs i denna förordning och att de är nödvändiga och proportionella för att bekämpa spridning av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 a, med beaktande av följande:

a) 

De särskilda epidemiologiska omständigheterna.

b) 

Typen av anläggningar, andra platser och produktion i fråga.

c) 

Djurarterna och djurkategorierna.

d) 

Ekonomiska eller samhälleliga villkor.

2.  

Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om följande:

a) 

De åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten vidtar enligt artiklarna 58, 59, 61, 62, 64, 65, 68.1, 69, 70.1 och 70.2 samt delegerade akter som antagits enligt artiklarna 63, 67, 68.2 och 70.3.

b) 

Eventuella ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning som medlemsstaten vidtar enligt punkt 1.

3.  

Kommissionen ska se över sjukdomssituationen, de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten vidtagit och eventuella ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning som den berörda medlemsstaten vidtagit i enlighet med detta kapitel och får genom genomförandeakter fastställa särskilda åtgärder för sjukdomsbekämpning under en begränsad tidsperiod på villkor som är lämpliga för den epidemiologiska situationen, om

a) 

åtgärderna för sjukdomsbekämpning inte anses vara lämpade för den epidemiologiska situationen,

b) 

den förtecknade sjukdom som avses i artikel 9.1 a verkar spridas trots att åtgärder för sjukdomsbekämpning vidtagits i enlighet med detta kapitel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

4.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en sjukdom som utgör en ny, mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.KAPITEL 2

Åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och cAvsnitt 1

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid misstanke om sjukdom hos hållna djur

Artikel 72

Skyldigheter för aktörer och andra relevanta berörda fysiska och juridiska personer i fråga om förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b

1.  
Vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b hos hållna djur ska medlemsstaterna, utöver att fullgöra anmälningsskyldigheten i artikel 18.1 och i avvaktan på att den behöriga myndigheten ska vidta eventuella åtgärder för sjukdomsbekämpning i enlighet med artikel 74.1, vidta åtgärder för att säkerställa att aktörer och andra relevanta berörda fysiska och juridiska personer vidtar de åtgärder för sjukdomsbekämpning som avses i artikel 74.1 a och i eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 74.4 för att förhindra att den förtecknade sjukdomen sprids från de drabbade djuren, anläggningarna och de andra platser som de ansvarar för till andra icke drabbade djur eller till människor.
2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser för att komplettera åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1 i denna artikel.

Artikel 73

Den behöriga myndighetens undersökning vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b

1.  
Den behöriga myndigheten ska vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b hos hållna djur utan dröjsmål genomföra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den förtecknade sjukdomen.
2.  

Den behöriga myndigheten ska vid undersökningen enligt punkt 1 se till att

a) 

officiella veterinärer utför en klinisk undersökning av ett representativt urval av de hållna djuren av förtecknade arter för den förtecknade sjukdomen i fråga,

b) 

officiella veterinärer tar lämpliga prover från de hållna djuren av förtecknade arter och andra prover för laboratorieundersökning i de laboratorier som den behöriga myndigheten utsett för detta ändamål,

▼C3

c) 

sådana utsedda laboratorier utför laboratorieundersökningar för att bekräfta eller utesluta förekomsten av den förtecknade sjukdomen i fråga.

▼B

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser för att komplettera bestämmelserna för den undersökning som anges i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 74

Den behöriga myndighetens preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b

1.  

Den behöriga myndigheten ska, om den misstänker en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b hos hållna djur, vidta följande preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning, med förbehåll för nationella krav för tillträde till privata hem, i avvaktan på resultaten av undersökningen enligt artikel 73.1 och utförandet av åtgärder för sjukdomsbekämpning i enlighet med artikel 79:

a) 

Tillämpa åtgärder för sjukdomsbekämpning för att begränsa spridning av den förtecknade sjukdomen från drabbade territorier, anläggningar, livsmedels- eller foderföretag, anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser.

b) 

Vid behov inleda en epidemiologisk undersökning, med beaktande av bestämmelserna för sådana undersökningar i artikel 57.1.

2.  
Utöver de åtgärder som avses i punkt 1 får den behöriga myndigheten, i de fall som avses i den punkten, vidta ytterligare preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning under förutsättning att åtgärderna står i överensstämmelse med bestämmelserna i denna förordning och unionsrätten.
3.  

De preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt punkterna 1 och 2 ska vara lämpliga och stå i proportion till riskerna med den förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

De drabbade hållna djuren.

c) 

Hälsostatusen i den medlemsstat, zon, anläggningskrets eller anläggning där den förtecknade sjukdomen misstänks förekomma.

d) 

De preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artiklarna 55.1 och 56 och delegerade akter som antagits enligt artikel 55.2.

4.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med bestämmelser för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b som kompletterar dem som fastställs i punkt 1 i den här artikeln, med beaktande av punkt 3, när det gäller följande:

a) 

De preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas för att förhindra spridning av den förtecknade sjukdomen enligt punkt 1 a.

b) 

Tillämpningen av de preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som anges i punkt 1 a på andra anläggningar, epidemiologiska enheter däri, livsmedels- eller foderföretag och anläggningar för animaliska biprodukter eller andra platser.

c) 

Upprättandet av tillfälliga restriktionszoner som är lämpliga för sjukdomsprofilen.

Artikel 75

Översyn och utvidgning av de preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b

Åtgärderna för sjukdomsbekämpning enligt artikel 74.1 ska

a) 

vid behov ses över av den behöriga myndigheten på grundval av resultaten av undersökningen enligt artikel 73.1 och i förekommande fall den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 74.1 b,

b) 

vid behov utvidgas till andra platser enligt artikel 74.4 b.

Artikel 76

Skyldigheter för aktörer och andra relevanta fysiska och juridiska personer och den behöriga myndighetens åtgärder vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c

1.  
Vid misstanke om en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c i en medlemsstat som har valt att tillämpa ett utrotningsprogram som omfattar de berörda delarna av dess territorium eller zoner eller anläggningskretsar däri enligt artikel 31.2, ska medlemsstaten vidta åtgärder för att säkerställa att aktörer och andra relevanta berörda fysiska och juridiska personer vidtar lämpliga åtgärder enligt artikel 72.1, i avvaktan på eventuella åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten vidtar enligt punkt 2 i den här artikeln.
2.  

Den behöriga myndigheten i en medlemsstat som har valt att utrota en förtecknad sjukdom som avses i punkt 1 ska, om den misstänker att sjukdomen i fråga förekommer hos hållna djur,

a) 

utan dröjsmål utföra en undersökning för att bekräfta eller utesluta förekomsten av denna förtecknade sjukdom i enlighet med artikel 73.1 och 73.2,

b) 

i avvaktan på resultaten av den undersökning som avses i led a och utförandet av åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt artikel 80.1, utföra de preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som avses i artikel 74.1 och 74.2.

3.  
Den behöriga myndigheten ska se över och utvidga de preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som avses i punkt 2 b i enlighet med artikel 75.
4.  
Punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel ska också tillämpas på medlemsstater eller zoner som har erhållit sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36 för att upprätthålla denna status eller på anläggningskretsar i enlighet med artikel 37.2.
5.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare kompletterande bestämmelser om

a) 

åtgärder för sjukdomsbekämpning enligt punkt 1,

b) 

den undersökning som avses i punkt 2 a,

c) 

de preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning som ska vidtas för att förhindra spridning av den förtecknade sjukdomen enligt punkt 2 b.Avsnitt 2

Bekräftelse av sjukdom hos hållna djur

Artikel 77

Den behöriga myndighetens officiella bekräftelse av sjukdom

1.  

Den behöriga myndigheten ska grunda en officiell bekräftelse av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b eller c på följande uppgifter:

a) 

Resultaten av kliniska undersökningar och laboratorieundersökningar enligt artikel 73.2.

b) 

I förekommande fall den epidemiologiska undersökningen enligt artikel 74.1 b.

c) 

Andra tillgängliga epidemiologiska data.

2.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på de krav som ska uppfyllas för den officiella bekräftelse som avses i punkt 1.

Artikel 78

Upphävande av preliminära åtgärder för sjukdomsbekämpning när förekomsten av en sjukdom har uteslutits

Den behöriga myndigheten ska fortsätta att tillämpa de preliminära åtgärderna för sjukdomsbekämpning i artiklarna 74.1, 75 och 76.2 b fram till dess att förekomsten av de aktuella förtecknade sjukdomarna har uteslutits i enlighet med artikel 77.1 och bestämmelser som antagits enligt artikel 77.2.Avsnitt 3

Åtgärder för sjukdomsbekämpning vid bekräftelse av sjukdom hos hållna djur

Artikel 79

Den behöriga myndighetens åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b

Vid en officiell bekräftelse i enlighet med artikel 77.1 av ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b hos hållna djur ska den behöriga myndigheten i medlemsstaten, zonen eller anläggningskretsen, beroende på vad som är relevant för det aktuella utbrottet,

a) 

tillämpa de åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i det obligatoriska utrotningsprogrammet enligt artikel 31.1 för den förtecknade sjukdomen, eller

b) 

om medlemsstaten eller zonen, eller anläggningskretsen, har erhållit sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36 respektive 37,

i) 

vidta en eller flera av de åtgärder som fastställs i artiklarna 53–69, i proportion till risken med den berörda förtecknade sjukdomen, och

ii) 

vid behov inleda det obligatoriska utrotningsprogrammet för den förtecknade sjukdomen.

Artikel 80

Åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten ska vidta för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 c

1.  
Vid en officiell bekräftelse i enlighet med artikel 77.1 av ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c hos hållna djur i en medlemsstat som har valt att tillämpa ett utrotningsprogram som omfattar de berörda delarna av dess territorium eller zoner eller anläggningskretsar däri enligt artikel 31.2, beroende på vad som är relevant för den förtecknade sjukdomen och det aktuella utbrottet, ska den behöriga myndigheten tillämpa de åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i det valbara utrotningsprogrammet.
2.  

Den behöriga myndigheten får vidta ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning utöver vad som fastställs i punkt 1, vilka får innefatta en eller flera av de åtgärder som fastställs i artiklarna 53–69 och ska stå i proportion till risken med den förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

De drabbade hållna djuren.

c) 

Ekonomiska och sociala konsekvenser.

3.  

Vid en officiell bekräftelse i enlighet med artikel 77.1 av ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c hos hållna djur i en medlemsstat, en zon eller en anläggningskrets som har erhållit sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36 eller 37, ska den berörda myndigheten för att upprätthålla denna status vidta en eller flera av de åtgärder som fastställs i artiklarna 53–69. Dessa åtgärder ska stå i proportion till riskerna med den förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

De drabbade hållna djuren.

c) 

Ekonomiska och sociala konsekvenser.Avsnitt 4

Vilda djur

Artikel 81

Åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b hos vilda djur

Om den behöriga myndigheten i en drabbad medlemsstat misstänker eller officiellt bekräftar ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b hos vilda djur, ska den inom hela sitt territorium, eller inom området eller zonen i fråga, beroende på vad som är relevant för det aktuella utbrottet,

a) 

tillämpa de åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i det obligatoriska utrotningsprogrammet ►C4  enligt artikel 31.1 ◄ för den förtecknade sjukdomen, eller

b) 

inleda ett obligatoriskt utrotningsprogram, om utrotningsprogrammet enligt artikel 31.1 för den förtecknade sjukdomen ännu inte har tillämpats, på grund av att sjukdomen inte förekommit tidigare eller frihet från sjukdomen konstaterats, och om åtgärder för vilda djur krävs för att bekämpa och förebygga sjukdomens spridning.

Artikel 82

Åtgärder för sjukdomsbekämpning för förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 c hos vilda djur

1.  
Om den behöriga myndigheten misstänker eller officiellt bekräftar en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c hos vilda djur och den drabbade medlemsstaten valt att utrota sjukdomen i fråga och under förutsättning att det valbara utrotningsprogram som avses i artikel 31.2 för den förtecknade sjukdomen innefattar åtgärder för vilda djur, ska den behöriga myndigheten tillämpa de åtgärder för sjukdomsbekämpning som fastställs i det valbara utrotningsprogrammet inom medlemsstatens hela territorium, område eller zon i fråga, beroende på vad som är relevant för misstanken eller den officiella bekräftelsen.
2.  

Den behöriga myndigheten får vidta ytterligare åtgärder för sjukdomsbekämpning utöver vad som fastställs i punkt 1, vilka får innefatta en eller flera av de åtgärder som fastställs i artiklarna 53–69 och ska stå i proportion till risken med den förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

De drabbade vilda djuren och risken för överföring av sjukdomar till djur och människor.

c) 

Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.

3.  

Vid en officiell bekräftelse av ett utbrott av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c hos vilda djur i en medlemsstat, en zon eller en anläggningskrets som har erhållit sjukdomsfri status i enlighet med artikel 36 eller 37, ska den berörda myndigheten för att upprätthålla denna status vidta en eller flera av de åtgärder som fastställs i artiklarna 53–69. Dessa åtgärder ska stå i proportion till riskerna med den förtecknade sjukdomen i fråga, med beaktande av följande:

a) 

Sjukdomsprofilen.

b) 

De drabbade vilda djuren och risken för överföring av sjukdomar till djur och människor.

c) 

Betydelsen av förekomsten av sjukdomen hos vilda djur för hälsostatusen hos hållna djur.

d) 

Ekonomiska, sociala och miljömässiga konsekvenser.Avsnitt 5

Kommissionens samordning och tillfälliga särskilda bestämmelser för sjukdomsbekämpning

Artikel 83

Kommissionens samordning av åtgärder och tillfälliga särskilda bestämmelser för avsnitten 1–4

1.  

Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om följande:

a) 

De åtgärder för sjukdomsbekämpning som deras behöriga myndigheter vidtagit i enlighet med artiklarna 77.1, 78, 79 och 81 och med delegerade akter som antagits enligt artikel 77.2 avseende en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b.

b) 

De åtgärder för sjukdomsbekämpning som deras behöriga myndigheter vidtagit i enlighet med artiklarna 77.1, 78, 80.1 och 82 och med delegerade akter som antagits enligt artikel 77.2 avseende en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 c.

2.  

Kommissionen ska se över sjukdomssituationen och de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den behöriga myndigheten vidtagit i enlighet med detta kapitel och får genom genomförandeakter fastställa särskilda bestämmelser om åtgärder för sjukdomsbekämpning under en begränsad tidsperiod avseende en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b eller c på villkor som är lämpliga för den epidemiologiska situationen, om

a) 

de åtgärder för sjukdomsbekämpning som den berörda behöriga myndigheten vidtar inte anses vara lämpade för den epidemiologiska situationen,

b) 

den förtecknade sjukdomen verkar spridas trots att åtgärder för sjukdomsbekämpning vidtagits i enlighet med detta kapitel, i förekommande fall.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

3.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 b eller c som utgör en ny, mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.DEL IV

REGISTRERING, GODKÄNNANDE, SPÅRBARHET OCH FÖRFLYTTNINGARAVDELNING I

LANDLEVANDE DJUR, AVELSMATERIAL OCH PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG FRÅN LANDLEVANDE DJURKAPITEL 1

Registrering, godkännande, journalföring och registerAvsnitt 1

Registrering av anläggningar och vissa typer av aktörer

Artikel 84

Aktörernas skyldighet att registrera anläggningar

1.  

Aktörer som driver anläggningar för djurhållning med landlevande djur eller anläggningar för insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial ska, för att deras anläggningar ska kunna registreras i enlighet med artikel 93, göra följande innan de inleder verksamheten:

a) 

Underrätta den behöriga myndigheten om varje sådan anläggning som de ansvarar för.

b) 

Överlämna uppgifter till den behöriga myndigheten om

i) 

den berörda aktörens namn och adress,

ii) 

anläggningens läge och en beskrivning av dess utformning,

iii) 

de kategorier och de arter av samt det antal eller den kvantitet hållna landlevande djur eller avelsmaterial som de har för avsikt att hålla på anläggningen, samt anläggningens kapacitet,

iv) 

anläggningens typ, och

v) 

övriga uppgifter om anläggningen som är relevanta för fastställande av vilken risk den utgör.

2.  

Aktörer som driver sådana anläggningar som avses i punkt 1 ska underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Om det sker en förändring vid den berörda anläggningen i något av de avseenden som avses i punkt 1 b.

b) 

Om den berörda aktörens verksamhet eller verksamheten vid den berörda anläggningen upphör.

3.  
För anläggningar som måste godkännas i enlighet med artikel 94.1 behöver de uppgifter som avses i punkt 1 inte tillhandahållas.

Artikel 85

Undantag från aktörernas skyldighet att registrera anläggningar

Genom undantag från artikel 84.1 får medlemsstaterna enligt en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 86.2 undanta vissa kategorier anläggningar som utgör en obetydlig risk från kravet på registrering. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana undantag.

Artikel 86

Genomförandebefogenheter avseende aktörernas skyldighet att registrera anläggningar

1.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de uppgifter som aktörerna ska tillhandahålla för registrering av anläggningarna enligt artikel 84.1, inbegripet de tidsfrister inom vilka sådana uppgifter ska lämnas.
2.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om vilka typer av anläggningar medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering i enlighet med artikel 85, på grundval av

a) 

arterna och kategorierna av samt antalet hållna landlevande djur och avelsmaterial på den berörda anläggningen, samt anläggningens kapacitet,

b) 

anläggningens typ, och

c) 

förflyttning av hållna landlevande djur eller avelsmaterial till och från anläggningen.

3.  
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 87

Registreringsskyldigheter för transportörer av hållna hov- och klövdjur samt delegerade akter

1.  

Transportörer som transporterar hållna hov- och klövdjur mellan medlemsstaterna eller mellan en medlemsstat och ett tredjeland ska för att kunna registreras i enlighet med artikel 93 göra följande innan de inleder verksamheten:

a) 

Underrätta den behöriga myndigheten om sin verksamhet.

b) 

Överlämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

i) 

Den berörda transportörens namn och adress.

ii) 

Kategorierna och arterna av samt antalet hållna hov- och klövdjur för vilka transport planeras.

iii) 

Typen av transport.

iv) 

Transportmedel.

2.  

De transportörer som avses i punkt 1 ska underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Om det sker en förändring i något av de avseenden som avses i punkt 1 b.

b) 

Om transportverksamheten upphör.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 för komplettering av bestämmelserna i punkt 1 i den här artikeln rörande skyldighet för andra typer av transportörer vars transportverksamhet utgör specifika och betydande risker för vissa arter eller djurkategorier att tillhandahålla dessa uppgifter, så att deras verksamhet kan registreras.

Artikel 88

Undantag från registreringsskyldigheten för transportörer av hållna hov- och klövdjur

Genom undantag från artikel 87.1 får medlemsstaterna enligt en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 89.2 undanta vissa kategorier transportörer vars transportverksamhet utgör en obetydlig risk från kravet på registrering. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana undantag.

Artikel 89

Genomförandebefogenheter avseende registreringsskyldigheten för transportörer

1.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de uppgifter som transportören ska lämna för att registrera sin verksamhet enligt artikel 87.1 och 87.3, inbegripet de tidsfrister inom vilka sådana uppgifter ska lämnas.
2.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om vilka typer av transportörer som medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering enligt artikel 86, på grundval av

a) 

hur långa sträckor de transporterar hov- och klövdjuren, och

b) 

de kategorier och arter av samt det antal hov- och klövdjur som de transporterar.

3.  
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 90

Registreringsskyldighet för aktörer som genomför uppsamling oberoende av en anläggning

1.  

Aktörer som genomför uppsamling av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän oberoende av en anläggning, inbegripet de som köper och säljer djur, ska för att kunna registreras i enlighet med artikel 93, innan de inleder verksamheten lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) 

Den berörda aktörens namn och adress.

b) 

De arter och kategorier av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som berörs av deras verksamhet.

2.  

De aktörer som avses i punkt 1 ska underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Om det sker en förändring i något av de avseenden som avses i punkt 1.

b) 

Om den berörda aktörens verksamhet upphör.

Artikel 91

Undantag från registreringsskyldigheten för aktörer som genomför uppsamling

Genom undantag från artikel 90.1 får medlemsstaterna enligt en genomförandeakt som antagits i enlighet med artikel 92.2 undanta vissa kategorier aktörer som genomför uppsamling och utgör en obetydlig risk från kravet på registrering. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om sådana undantag.

Artikel 92

Genomförandebefogenheter avseende registreringsskyldigheten för aktörer som genomför uppsamling

1.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de uppgifter som aktörerna ska tillhandahålla för registrering av verksamheten enligt artikel 90.1, inbegripet de tidsfrister inom vilka sådana uppgifter ska lämnas.
2.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om vilka typer av aktörer medlemsstaterna får undanta från kravet på registrering enligt artikel 91, under förutsättning att dessa aktörers verksamhet utgör en obetydlig risk, på grundval av de arter och kategorier av samt det antal hållna landlevande djur som omfattas av deras verksamhet.
3.  
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 93

Den behöriga myndighetens skyldighet avseende registrering

En behörig myndighet ska föra in

a) 

anläggningar i det register som föreskrivs i artikel 101.1, om den berörda aktören har lämnat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 84.1,

b) 

transportörer i det register som föreskrivs i artikel 101.1, om den berörda transportören har lämnat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 87.1 och 87.3,

c) 

aktörer som genomför uppsamling oberoende av en anläggning, i det register som föreskrivs i artikel 101.1, om den berörda aktören har lämnat de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 90.1.

Den behöriga myndigheten ska tilldela varje anläggning, transportör och aktör som avses i första stycket a–c ett unikt registreringsnummer.Avsnitt 2

Godkännande av vissa typer av anläggningar

Artikel 94

Godkännande av vissa anläggningar samt delegerade akter

1.  

Aktörer som driver följande typer av anläggningar ska ansöka om godkännande hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 96.1 och får inte inleda sin verksamhet innan anläggningen har godkänts i enlighet med artikel 97.1:

a) 

Anläggningar för uppsamling av hov- och klövdjur och fjäderfän, från vilka djuren flyttas till en annan medlemsstat eller vilka tar emot djur från en annan medlemsstat.

b) 

Anläggningar för avelsmaterial från nötkreatur, svin, får, getter och hästdjur, från vilka avelsmaterial från dessa djur flyttas till en annan medlemsstat.

c) 

Kläckerier från vilka kläckägg eller fjäderfän flyttas till en annan medlemsstat.

d) 

Fjäderfäanläggningar från vilka fjäderfän som inte är avsedda för slakt eller kläckägg flyttas till en annan medlemsstat.

e) 

Varje annan typ av anläggning för hållna landlevande djur som utgör en betydande risk och måste godkännas i enlighet med bestämmelserna i en delegerad akt som antagits i enlighet med punkt 3 b.

2.  

Aktörerna ska upphöra med verksamheten vid en sådan anläggning som avses i punkt 1 i följande fall:

a) 

Om den behöriga myndigheten återkallar eller tillfälligt upphäver sitt godkännande i enlighet med artikel 100.2.

b) 

Om ett villkorat godkännande har beviljats i enlighet med artikel 99.3, men anläggningen i fråga fortfarande inte uppfyller alla de krav som avses i artikel 99.3 och därför inte får ett slutligt godkännande i enlighet med artikel 97.1.

3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Undantag från kravet på att aktörer som driver de typer av anläggningar som avses i punkt 1 a–d måste ansöka om ett godkännande hos den behöriga myndigheten om den risk anläggningarna utgör är obetydlig.

b) 

De typer av anläggningar som måste godkännas i enlighet med punkt 1 e.

c) 

Särskilda bestämmelser för när de anläggningar för avelsmaterial som avses i punkt 1 b upphör med verksamheten.

4.  

När kommissionen antar delegerade akter enligt punkt 3, ska detta ske på grundval av följande kriterier:

a) 

Arter och kategorier av hållna landlevande djur eller avelsmaterial vid en anläggning.

b) 

Antal arter och antal hållna landlevande djur eller avelsmaterial vid en anläggning.

c) 

Anläggningens och produktionens typ.

d) 

Förflyttningar av hållna landlevande djur eller av avelsmaterial till och från anläggningen.

Artikel 95

Godkännande av status som avgränsad anläggning

Aktörer som driver anläggningar och vill få status som avgränsad anläggning ska

a) 

ansöka om godkännande hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 96.1,

b) 

flytta hållna djur till eller från anläggningen i enlighet med kraven i artikel 137.1 och delegerade akter som antagits i enlighet med artikel 137.2 endast efter det att den behöriga myndigheten beviljat deras anläggning denna status i enlighet med artiklarna 97 och 99.

Artikel 96

Aktörernas skyldighet att lämna uppgifter som behövs för godkännande samt genomförandeakter

1.  

Aktörerna ska för ansökan om godkännande av sin anläggning enligt artiklarna 94.1 och 95 a lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) 

Den berörda aktörens namn och adress.

b) 

Den berörda anläggningens läge och lokalernas utformning.

c) 

De kategorier och arter av samt antal hållna landlevande djur eller avelsmaterial som är relevanta för godkännandet och som hålls på den berörda anläggningen.

d) 

Anläggningens typ.

e) 

Övriga uppgifter om anläggningen, med avseende på dess specifika egenskaper, som är relevanta för fastställandet av vilken risk den i förekommande fall utgör.

2.  

Aktörer som driver sådana anläggningar som avses i punkt 1 ska underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Förändringar vid anläggningarna i något av de avseenden som avses i punkt 1 a, b och c.

b) 

Om den berörda aktörens verksamhet eller verksamheten vid den berörda anläggningen upphör.

3.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa vilka uppgifter som aktörerna ska lämna i ansökan om godkännande för anläggningen i enlighet med punkt 1 och de tidsfrister inom vilka de uppgifter som avses i punkterna 1 och 2 b ska lämnas.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 97

Villkor för beviljande av godkännande av anläggningar samt delegerade akter

1.  

Behöriga myndigheter ska endast bevilja godkännande för anläggningar i enlighet med artiklarna 94.1 och 95 a i följande fall:

a) 

Anläggningarna uppfyller i tillämpliga fall följande krav vad gäller

i) 

karantän, isolering och andra biosäkerhetsåtgärder, med beaktande av kraven i artikel 10.1 b och bestämmelser som antagits enligt artikel 10.2,

ii) 

övervakning enligt artikel 24, och, om det är relevant för typen av anläggning i fråga och de risker som är förknippade med den, enligt artikel 25,

iii) 

journalföring enligt artiklarna 102 och 103 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 106 och 107.

b) 

Lokalerna och utrustningen vid anläggningen

i) 

är ändamålsenliga, så att risken för introduktion och spridning av sjukdomar minskar till en godtagbar nivå, med beaktande av typen av anläggning i fråga, och

ii) 

är tillräckligt stora för antalet hållna landlevande djur eller volymen avelsmaterial i fråga.

c) 

Anläggningarna medför inte en oacceptabel risk för spridning av sjukdomar, med beaktande av de riskreducerande åtgärder som finns på plats.

d) 

De berörda anläggningarna har personal med lämplig utbildning för verksamheten.

e) 

Anläggningarna har ett system som gör att den berörda aktören kan visa för den behöriga myndigheten att leden a–d efterlevs.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 om följande:

a) 

Karantän, isolering och andra biosäkerhetsåtgärder enligt punkt 1 a i.

b) 

Övervakning enligt punkt 1 a ii.

c) 

Lokaler och utrustning enligt punkt 1 b.

d) 

Personalens och veterinärernas uppgifter, kompetens och specialiserade utbildning enligt punkt 1 d för verksamhet vid anläggningar för avelsmaterial och anläggningar för uppsamling av hov- och klövdjur och fjäderfän.

e) 

Den behöriga myndighetens nödvändiga tillsyn över anläggningar för avelsmaterial och anläggningar för uppsamling av hov- och klövdjur och fjäderfän.

3.  

Kommissionen ska utgå från följande vid utarbetandet av bestämmelserna i de delegerade akter som ska antas enligt punkt 2:

a) 

Riskerna med varje typ av anläggning.

b) 

Arter och kategorier av hållna landlevande djur på anläggningen som är relevanta för godkännandet.

c) 

Typen av produktion i fråga.

d) 

Typiska mönster för förflyttningar för anläggningens typ och de djurarter och djurkategorier som hålls i dessa anläggningar.

Artikel 98

Räckvidd för godkännandet av anläggningar

I det godkännande av en anläggning som beviljas enligt artikel 97.1 efter en ansökan i enlighet med artikel 94.1 eller 95 a ska den behöriga myndigheten uttryckligen ange följande:

a) 

Vilka av de typer av anläggningar som avses i artiklarna 94.1 och 95 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 94.3 b som omfattas av godkännandet.

b) 

Vilka arter och kategorier av hållna landlevande djur eller avelsmaterial från dessa arter som omfattas av godkännandet.

Artikel 99

Den behöriga myndighetens förfaranden för beviljande av godkännande

1.  
Den behöriga myndigheten ska fastställa vilka förfaranden aktörerna ska följa när de ansöker om godkännande för sina anläggningar i enlighet med artiklarna 94.1, 95 eller 96.1.
2.  
När den behöriga myndigheten tar emot en ansökan om godkännande från en aktör, ska den göra ett besök på plats i enlighet med artikel 94.1 eller 95 a.
3.  
Under förutsättning att de krav som avses i artikel 97 och punkterna 1 och 2 i denna artikel är uppfyllda ska den behöriga myndigheten bevilja godkännandet.
4.  
Om en anläggning inte uppfyller samtliga de krav för godkännande som avses i artikel 97, får den behöriga myndigheten bevilja ett villkorat godkännande för en anläggning, om det på grundval av den berörda aktörens ansökan och det besök på plats som den behöriga myndigheten därefter gör vid anläggningen i enlighet med punkt 2 i den här artikeln visar sig att anläggningen uppfyller alla de viktigaste kraven med tillräckliga garantier för att anläggningen inte utgör någon betydande risk.
5.  
Om den behöriga myndigheten har beviljat ett villkorat godkännande i enlighet med punkt 4 i denna artikel, ska den endast bevilja det slutliga godkännandet, om det av ett nytt besök på plats vid anläggningen inom tre månader efter det att det villkorliga godkännandet beviljades eller av handlingar som aktören lämnar in inom tre månader från och med det datumet framgår att anläggningen uppfyller alla krav för godkännande i artikel 97.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 97.2.

Om besöket på plats eller de handlingar som avses i första stycket visar att det har gjorts väsentliga framsteg men att anläggningen ändå inte uppfyller samtliga krav, får den behöriga myndigheten förlänga det villkorade godkännandet. Ett villkorat godkännande får dock inte beviljas för en period som är längre än sammanlagt sex månader.

Artikel 100

Den behöriga myndighetens översyn, tillfälliga upphävande och återkallande av godkännanden

1.  
Den behöriga myndigheten ska fortlöpande se över de godkännanden av anläggningar som beviljas i enlighet med artiklarna 97 och 99, med lämpliga intervall baserade på risken.
2.  
Om den behöriga myndigheten upptäcker allvarliga brister vid en anläggning vad gäller efterlevnaden av kraven i artikel 97.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 97.2 och den anläggningens aktör inte kan lämna tillräckliga garantier för att dessa brister kommer att åtgärdas, ska den behöriga myndigheten inleda förfaranden för att återkalla godkännandet av anläggningen.

Den behöriga myndigheten får emellertid endast tillfälligt upphäva, snarare än återkalla, godkännandet av anläggningen, om aktören kan garantera att bristerna kommer att åtgärdas inom rimlig tid.

3.  
Godkännande får endast beviljas efter återkallande eller återutfärdas efter tillfälligt upphävande i enlighet med punkt 2, om den behöriga myndigheten har förvissat sig om att anläggningen uppfyller alla de krav i denna förordning som är tillämpliga för anläggningens typ.Avsnitt 3

Den behöriga myndighetens register

Artikel 101

Den behöriga myndighetens register

1.  

Den behöriga myndigheten ska upprätta och regelbundet uppdatera ett register över

a) 

alla anläggningar och aktörer som registrerats hos den i enlighet med artikel 93, och

b) 

alla anläggningar som godkänts av den i enlighet med artiklarna 97 och 99.

Myndigheten ska göra det register som avses i första stycket a och b tillgängligt för kommissionen och de behöriga myndigheterna i de övriga medlemsstaterna i den mån informationen i registret är relevant för förflyttning av hållna landlevande djur och avelsmaterial från dessa mellan medlemsstater.

Den ska göra det register över godkända anläggningar som avses i led b i första stycket tillgängligt för allmänheten i den mån informationen i registret är relevant för förflyttning av hållna landlevande djur och avelsmaterial från dessa mellan medlemsstater.

2.  
Om det är lämpligt och ändamålsenligt, får en behörig myndighet kombinera den registrering som avses i punkt 1 första stycket a och de godkännanden som avses i punkt 1 första stycket b med registrering för andra ändamål.
3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 avseende de närmare uppgifter som ska ingå i registret enligt punkt 1 första stycket a och b och allmänhetens tillgång till registret enligt punkt 1 första stycket b.Avsnitt 4

Journalföring

Artikel 102

Skyldighet för aktörer som driver andra anläggningar än anläggningar för avelsmaterial att föra journal

1.  

Aktörer som driver anläggningar som omfattas av registreringskravet i enlighet med artikel 93 eller kravet på godkännande i enlighet med artikel 97.1 ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a) 

Arterna och kategorierna av, antalet och, i tillämpliga fall, identifiering av hållna landlevande djur på anläggningen.

b) 

Förflyttningar av hållna landlevande djur till och från anläggningen, om lämpligt med angivande av

i) 

deras ursprungsort eller destinationsort, och

ii) 

datum för förflyttningarna.

c) 

De dokument som ska åtfölja hållna landlevande djur som anländer till eller lämnar en anläggning i enlighet med artiklarna112 b, 113.1 b, 114.1 c, 115 b, 117 b, 143.1, 143.2 och 164.2 samt bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118, 120 och 144.1 b och c.

d) 

Dödligheten för hållna landlevande djur på anläggningen.

e) 

Biosäkerhetsåtgärder, övervakning, behandlingar, testresultat och i förekommande fall andra relevanta uppgifter för

i) 

arterna och kategorierna av hållna landlevande djur på anläggningen,

ii) 

typen av produktion, och

iii) 

anläggningens typ och storlek.

f) 

Resultaten av eventuella djurhälsobesök som krävs i enlighet med artikel 25.1.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

2.  
Anläggningar som utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar får av den berörda medlemsstaten undantas från kravet på att journalföra alla eller vissa av de uppgifter som anges i punkt 1.
3.  

Aktörer som driver anläggningar ska förvara de journaler som föreskrivs i punkterna 1 och 2 på den berörda anläggningen och

a) 

på begäran omedelbart ge den behöriga myndigheten tillgång till dem, och

b) 

spara dem under en minimiperiod som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

4.  

Genom undantag från punkt 3 får aktörer undantas från skyldigheten att föra journal över alla eller några av de uppgifter som föreskrivs i punkt 1, om den berörda aktören

a) 

har tillgång till en sådan databas som avses i artikel 109 för de berörda arterna och denna databas redan innehåller de uppgifter som ska ingå i journalerna, och

b) 

ser till att uppdaterade uppgifter förs in direkt i databasen.

Artikel 103

Journalföringskrav på anläggningar för avelsmaterial

1.  

Aktörer som driver anläggningar för avelsmaterial ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a) 

Ras, ålder, identifiering och hälsostatus för donatordjur som används för produktion av avelsmaterial.

b) 

Tid och plats för insamling, bearbetning och lagring av avelsmaterial som samlas in, produceras eller bearbetas.

c) 

Identifiering av avelsmaterialet samt uppgifter om avelsmaterialets destinationsort, om den är känd.

d) 

De dokument som ska åtfölja avelsmaterial som anländer till eller lämnar anläggningen i fråga i enlighet med artiklarna 162 och 164.2 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 162.3 och 162.4.

e) 

I förekommande fall, resultat av kliniska tester och laboratorietester.

f) 

Vilka laboratoriemetoder som använts.

2.  
Anläggningar som utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar får av den berörda medlemsstaten undantas från kravet på att journalföra alla eller vissa av de uppgifter som anges i punkt 1.
3.  

Aktörer som driver anläggningar för avelsmaterial ska förvara de journaler som föreskrivs i punkterna 1 och 2 på anläggningen och

a) 

på begäran omedelbart ge den behöriga myndigheten tillgång till dem, och

b) 

spara dem under en minimiperiod som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

Artikel 104

Journalföringskrav för transportörer

1.  

Transportörer ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a) 

Vilka anläggningar som besökts.

b) 

Kategorier och arter av samt antalet hållna landlevande djur som transporteras.

c) 

Rengöring och desinfektion av det använda transportmedlet samt sanering mot skadedjur och parasiter.

d) 

Närmare uppgifter om dokument som åtföljer djuren i fråga, inbegripet dokumentnummer.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

2.  
Transportörer som utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar får av den berörda medlemsstaten undantas från kravet på att journalföra alla eller vissa av de uppgifter som anges i punkt 1.
3.  

Transportörer ska förvara de journaler som anges i punkterna 1 och 2

a) 

på ett sådant sätt att den behöriga myndigheten på begäran omedelbart kan få tillgång till dem, och

b) 

under en minimiperiod som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

Artikel 105

Skyldigheter för aktörer som utför uppsamling att föra journal

1.  

De aktörer som utför uppsamling och omfattas av registreringskravet i enlighet med artikel 93 ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a) 

Arterna och kategorierna av, antalet och identifiering av de hållna landlevande djur som de ansvarar för.

b) 

Förflyttningar av hållna landlevande djur som de ansvarar för, om lämpligt med angivande av

i) 

deras ursprungsort och destinationsort,

ii) 

datum för förflyttningarna.

c) 

De dokument som ska åtfölja hållna landlevande djur som förflyttas under deras ansvar i enlighet med artiklarna 112 b, 113.1 b, 114.1 c, 115 b, 117 b, 143.1, 143.2 och 164.2 samt bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118, 120 och 144.1 b och c.

d) 

Dödligheten för hållna landlevande djur som de ansvarar för.

e) 

Biosäkerhetsåtgärder, övervakning, behandlingar, testresultat och i förekommande fall andra relevanta uppgifter för de arter och kategorier av hållna landlevande djur som de ansvarar för.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

2.  
Aktörer vilkas verksamhet utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar får av den berörda medlemsstaten undantas från kravet på att journalföra alla eller vissa av de uppgifter som anges i punkt 1.
3.  

Aktörerna ska

a) 

på begäran göra de journaler som avses i punkt 1 tillgängliga för den behöriga myndigheten, och

b) 

spara dessa journaler under en minimiperiod som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

Artikel 106

Delegering av befogenheter avseende journalföring

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med bestämmelser som kompletterar kraven på journalföring enligt artiklarna 102–105 vad gäller följande:

a) 

Andra uppgifter som ska journalföras utöver vad som anges i artiklarna 102.1, 103.1, 104.1 och 105.1.

b) 

Ytterligare krav på journalföring för avelsmaterial som samlas in, produceras eller bearbetas i en anläggning för avelsmaterial, efter det att verksamheten i den anläggningen upphört.

2.  

Kommissionen ska utgå från följande överväganden vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter enligt punkt 1:

a) 

Riskerna med varje typ av anläggning eller verksamhet.

b) 

Arter och kategorier av hållna landlevande djur eller avelsmaterial som hålls vidden berörda anläggningen eller transporteras till eller från den anläggningen.

c) 

Typen av produktion vid anläggningen eller typen av verksamhet.

d) 

Typiska mönster för förflyttningar och de djurkategorier som berörs.

e) 

Antalet hållna landlevande djur eller volymen avelsmaterial som den berörda aktören ansvarar för.

Artikel 107

Genomförandebefogenheter avseende undantag från kraven på journalföring

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de typer av anläggningar och aktörer som medlemsstaterna får undanta från kraven på journalföring i artiklarna 102–105 avseende

a) 

anläggningar som håller eller aktörer som hanterar eller transporterar ett litet antal hållna landlevande djur eller små volymer av avelsmaterial,

b) 

arter eller kategorier av hållna landlevande djur eller avelsmaterial.

Kommissionen ska anta dessa genomförandeakter på grundval av de kriterier som fastställs i artikel 106.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 2

Spårbarhetskrav för hållna landlevande djur och avelsmaterialAvsnitt 1

Hållna landlevande djur

Artikel 108

Medlemsstaternas skyldighet att upprätta ett system för identifiering och registrering av hållna landlevande djur

1.  
Medlemsstaterna ska ha ett system för identifiering och registrering av de arter av hållna landlevande djur för vilka ett sådant system krävs enligt denna förordning och bestämmelser antagna enligt denna. Ett sådant system ska i förekommande fall innefatta registrering av förflyttningar av sådana djur.
2.  

Vid inrättandet av det system som avses i punkt 1 ska medlemsstaterna beakta följande:

a) 

De berörda hållna landlevande djurens art eller kategori.

b) 

Den risk som denna art eller kategori utgör.

3.  

Det system som föreskrivs i punkt 1 ska inbegripa följande element:

a) 

Möjlighet att identifiera enskilda hållna landlevande djur eller grupper av hållna landlevande djur.

b) 

Identitetshandlingar, förflyttningsdokument och andra dokument för identifiering och spårning av hållna landlevande djur enligt artikel 110.

c) 

Aktuella journaler som förs på anläggningarna i enlighet med artikel 102.1 a och b.

d) 

En databas över hållna landlevande djur i enlighet med artikel 109.1.

4.  

Det system som föreskrivs i punkt 1 ska vara utformat så att det

a) 

säkerställer att de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som fastställs i denna förordning kan genomföras effektivt,

b) 

underlättar möjligheten att spåra hållna landlevande djur och förflyttningar av dem inom och mellan medlemsstaterna samt införsel av dem till unionen,

c) 

säkerställer effektiv driftskompatibilitet, integration och kompatibilitet mellan de olika delarna av systemet,

d) 

säkerställer att systemet i lämplig utsträckning är anpassat till

i) 

det elektroniska informationssystem för anmälan och rapportering inom unionen som föreskrivs i artikel 22, och

ii) 

Traces,

e) 

säkerställer enhetliga metoder för de olika djurarter som omfattas av systemet.

5.  

Medlemsstaterna får i tillämpliga fall göra följande:

a) 

Använda hela eller delar av det system som föreskrivs i punkt 1 för andra ändamål än vad som avses i punkt 4 a och b.

b) 

Införliva identitetshandlingarna, förflyttningsdokumenten och de andra dokument som avses i artikel 110 med djurhälsointygen eller den egenförsäkran som föreskrivs i artiklarna 143.1, 143.2 och 151.1 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 144.1 b och c, 151.3 och 151.4.

c) 

Utse en annan myndighet eller bemyndiga ett annat organ eller en fysisk person för att säkerställa den praktiska tillämpningen av det system för identifiering och registrering som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel, inbegripet utfärdande av identitetshandlingar och utformning av mallar i enlighet med artikel 110.1 a, b och c.

Artikel 109

Medlemsstaternas skyldighet att upprätta och underhålla en databas över hållna landlevande djur

1.  

Medlemsstaterna ska upprätta och underhålla en databas för registrering av åtminstone följande:

a) 

Följande uppgifter om hållna nötkreatur:

i) 

Individuell identifiering enligt artikel 112 a.

ii) 

De anläggningar där de hålls.

iii) 

Förflyttningar till och från dessa anläggningar.

b) 

Följande uppgifter om hållna får och getter:

i) 

Uppgifter om identifiering enligt artikel 113.1 a och antal djur på den anläggning där de hålls.

ii) 

De anläggningar där de hålls.

iii) 

Förflyttningar till och från dessa anläggningar.

c) 

Följande uppgifter om hållna svin och om de anläggningar där de hålls:

i) 

Uppgifter om identifiering enligt artikel 115 och antal djur på de anläggningar där de hålls.

ii) 

De anläggningar där de hålls.

iii) 

Förflyttningar till och från dessa anläggningar.

d) 

Följande uppgifter om hållna hästdjur:

i) 

Deras unika kod enligt artikel 114.

ii) 

Den metod för identifiering enligt artikel 114.1 b som kan koppla samman det berörda djuret med den identitetshandling som avses i led iii, i förekommande fall.

iii) 

Relevanta identifieringsuppgifter i den identitetshandling som föreskrivs i artikel 114.1 c, i enlighet med de bestämmelser som antas enligt artiklarna 118 och 120.

iv) 

De anläggningar där djuren vanligen hålls.

e) 

Uppgifter om andra arter av hållna landlevande djur än de som avses i leden a, b, c och d i denna punkt, när detta föreskrivs i de bestämmelser som antas enligt punkt 2.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 om möjligheten att vid behov registrera uppgifter om andra djurarter än de som avses i punkt 1 a, b, c och d i denna artikel i den där föreskrivna databasen, på grund av de särskilda och betydande risker som dessa arter utgör, i syfte att

a) 

säkerställa att de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning kan tillämpas effektivt, och

b) 

underlätta möjligheten att spåra hållna landlevande djurs förflyttningar mellan medlemsstaterna och införsel till unionen.

Artikel 110

Den behöriga myndighetens skyldighet avseende identitetshandlingar, förflyttningsdokument och andra dokument för identifiering och spårning av hållna landlevande djur

1.  

Varje behörig myndighet ska

a) 

utfärda identitetshandlingar för hållna landlevande djur när sådana dokument krävs enligt artiklarna 114.1 c och 117 b samt bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120,

b) 

utfärda identitetshandlingar för nötkreatur i enlighet med kravet i artikel 112 b, utom i de fall då medlemsstater utbyter elektroniska data med andra medlemsstater inom ramen för ett elektroniskt system för utbyte från och med det datum då kommissionen erkänt systemets fulla driftsduglighet,

c) 

utforma mallar för förflyttningsdokument och andra dokument för identifiering och spårning av hållna landlevande djur, när så krävs enligt artiklarna 113.1 b, 115 b, 117 b och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120.

2.  
Punkt 1 b ska inte hindra medlemsstaterna från att anta nationella regler om utfärdande av djurpass för djur som inte är avsedda för förflyttning mellan medlemsstaterna.

Artikel 111

Allmänhetens tillgång till uppgifter om identifieringsmärken

Varje behörig myndighet ska underrätta kommissionen om och offentliggöra följande uppgifter:

a) 

Kontaktpunkter för de databaser som upprättats av medlemsstaterna i enlighet med artikel 109.1.

b) 

De myndigheter eller organ som ansvarar för att utfärda identitetshandlingar, förflyttningsdokument och andra dokument i enlighet med artikel 110, med beaktande av artikel 108.5 c.

c) 

De identifieringsmärken som ska användas för varje art och kategori av hållna landlevande djur i enlighet med artiklarna 112 a, 113.1 a, 114.1, 115 a och 117 a samt bestämmelser som antas enligt artiklarna 118 och 120.

d) 

Det föreskrivna formatet för utfärdande av identitetshandlingar och andra dokument enligt artikel 110.

Artikel 112

Aktörernas skyldigheter avseende identifiering av hållna nötkreatur

Aktörer som håller nötkreatur ska

a) 

se till att de hållna djuren är individuellt märkta med ett fysiskt identifieringsmärke,

b) 

se till att en identitetshandling utfärdas för de hållna djuren av den behöriga eller utsedda myndigheten eller det godkända organet i ursprungsmedlemsstaten, när djuren förflyttas mellan medlemsstater, utom i de fall när villkoren i artikel 110.1 b är uppfyllda,

c) 

se till att identitetshandlingen

i) 

förvaras, fylls i korrekt och uppdateras av den berörda aktören, och

ii) 

åtföljer de hållna landlevande djuren vid tidpunkten för förflyttningen, när sådana handlingar krävs enligt led b,

d) 

till den databas som föreskrivs i artikel 109.1 överföra uppgifter om förflyttningar av de hållna djuren från och till den berörda anläggningen samt om alla djur som föds och dör på den anläggningen.

Artikel 113

Aktörernas skyldigheter avseende identifiering av hållna får och getter

1.  

Aktörer som håller får och getter ska

a) 

se till att alla de hållna djuren är märkta med ett fysiskt identifieringsmärke,

b) 

se till att de hållna djuren åtföljs av ett korrekt ifyllt förflyttningsdokument baserat på den mall som utformats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 110, när de förflyttas från den anläggning där de hålls inom den berörda medlemsstaten,

c) 

till den databas som föreskrivs i artikel 109.1 överföra uppgifter om förflyttningar av de hållna djuren från och till anläggningen.

2.  

Medlemsstaterna får undanta aktörer från kravet på att se till att hållna får och getter åtföljs av förflyttningsdokument vid förflyttning inom deras territorium, under förutsättning att

a) 

uppgifterna i berörda förflyttningsdokumentet ingår i den databas som föreskrivs i artikel 109.1,

b) 

systemet för identifiering och registrering av hållna får och getter ger en likvärdig spårbarhetsnivå som förflyttningsdokumenten.

Artikel 114

Aktörernas skyldigheter avseende identifiering och registrering av hållna hästdjur

1.  

Aktörer som håller hästdjur ska se till att varje enskilt djur kan identifieras med hjälp av

a) 

en unik kod, som registreras i den databas som föreskrivs i artikel 109.1,

b) 

ett fysiskt identifieringsmärke eller annan metod som otvetydigt kopplar samman det hållna djuret med den identitetshandling som avses i led c i denna punkt, vilken utfärdats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 110, och

c) 

en korrekt ifylld identitetshandling, som gäller under hästdjurets hela livstid.

2.  
Aktörer som håller hästdjur ska se till att uppgifter om dessa djur överförs till den databas som föreskrivs i artikel 109.1.

Artikel 115

Aktörernas skyldigheter avseende identifiering och registrering av hållna svin

Aktörer som håller svin ska

a) 

se till att alla de hållna djuren är märkta med ett fysiskt identifieringsmärke,

b) 

se till att de hållna djuren åtföljs av ett korrekt ifyllt förflyttningsdokument baserat på den mall som utformats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 110.1 b när de förflyttas från den anläggning där de hålls inom den berörda medlemsstaten,

c) 

överföra uppgifter om den anläggning där djuren hålls till den databas som föreskrivs i artikel 109.1.

Artikel 116

Undantag avseende förflyttning av hållna svin

Genom undantag från artikel 115 b får medlemsstaterna undanta aktörer från kravet på att se till att hållna svin åtföljs av korrekt ifyllda förflyttningsdokument baserade på den mall som utformats av den behöriga myndigheten för förflyttningar inom den berörda medlemsstaten, under förutsättning att

a) 

uppgifterna i sådana förflyttningsdokument ingår i den databas som har upprättats av medlemsstaten i enlighet med artikel 109.1, och

b) 

systemet för identifiering och registrering av hållna svin ger en likvärdig spårbarhetsnivå som sådana förflyttningsdokument.

Artikel 117

Aktörernas skyldighet avseende identifiering av andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur

Aktörerna ska se till att andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur uppfyller följande krav, när detta krävs enligt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120:

a) 

De kan identifieras, antingen var för sig eller i grupp.

b) 

De åtföljs av korrekt ifyllda och uppdaterade identitetshandlingar, förflyttningsdokument eller i förekommande fall andra dokument för identifiering och spårning av djur av den berörda arten.

Artikel 118

Delegering av befogenheter avseende identifiering och registrering

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare krav för identifieringsmetoder och -märken för hållna landlevande djur enligt artiklarna 112 a, 113.1 a, 114.1, 115 a och 117 a, inbegripet tillämpning och användning.

b) 

Bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i

i) 

de databaser som föreskrivs i artikel 109.1 a–d,

ii) 

de identitetshandlingar och förflyttningsdokument som föreskrivs i artiklarna 112 b, 113.1 b, 114.1 c och 115 b.

c) 

Bestämmelser om utbyte av elektroniska data mellan medlemsstaternas databaser enligt artikel 110.1 b.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare krav för alternativa identifieringsmetoder och -märken till dem som avses i punkt 1 a i den här artikeln samt undantag och särskilda bestämmelser för vissa kategorier djur eller omständigheter och villkor för sådana undantag.

b) 

Särskilda bestämmelser för de identitetshandlingar eller förflyttningsdokument enligt artiklarna 112 b, 113.1 b, 114.1 c, 115 b och 117 b som ska åtfölja djur vid förflyttningar.

c) 

Vid behov närmare krav för identifiering och registrering av andra arter av hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur, med beaktande av de risker de berörda arterna utgör, i syfte att

i) 

säkerställa att de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som fastställs i denna förordning kan genomföras effektivt, och

ii) 

underlätta möjligheten att spåra hållna landlevande djur och förflyttningar av dem inom och mellan medlemsstaterna samt införsel av dem till unionen,

d) 

Bestämmelser om de uppgifter som ska ingå i

i) 

de databaser som föreskrivs i artikel 109.1 e,

ii) 

de identitetshandlingar och förflyttningsdokument som föreskrivs i artikel 117 b.

e) 

Bestämmelser om identifiering och registrering av hållna landlevande djur enligt artiklarna 112–117 efter det att de förts in i unionen.

3.  
Kommissionen ska utgå från de överväganden som avses i artikel 119.2 vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter enligt denna artikel.

Artikel 119

Delegering av befogenheter avseende undantag från kravet på spårbarhet

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på undantag för aktörer från identifierings- och registreringskraven i artiklarna 112, 113, 114 och 115,

a) 

när ett eller flera av de element som anges i artikel 108.3 inte är nödvändiga för att uppfylla kraven i artikel 108.4 a och b, och

b) 

när andra spårbarhetsåtgärder som finns på plats i medlemsstaterna garanterar att spårbarheten för de berörda djuren inte äventyras,

samt de övergångsbestämmelser som krävs för den praktiska tillämpningen av sådana undantag.

2.  

Kommissionen ska utgå från följande överväganden vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter enligt punkt 1:

a) 

Arter och kategorier av berörda hållna landlevande djur.

b) 

Riskerna för de hållna landlevande djuren.

c) 

Antalet djur på de berörda anläggningarna.

d) 

Typen av produktion vid de anläggningar där de landlevande djuren hålls.

e) 

Mönstren för förflyttning av arterna och kategorierna av de berörda hållna landlevande djuren.

f) 

Överväganden i fråga om skydd och bevarande av arter av de berörda hållna landlevande djur.

g) 

Effektiviteten hos de övriga spårbarhetskomponenter som ingår i det system för identifiering och registrering av hållna landlevande djur som avses i artikel 108.3.

Artikel 120

Genomförandebefogenheter avseende spårbarhet för hållna landlevande djur

1.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter anta bestämmelser

a) 

för enhetlig åtkomst till uppgifter i, och de tekniska specifikationerna och praktiska bestämmelserna för, de databaser som avses i artikel 109.1 a–d,

b) 

om tekniska villkor och former för utbyte av elektroniska data mellan medlemsstaternas databaser och erkännande av datautbytessystemets fulla driftsduglighet enligt artikel 110.1 b.

2.  

Kommissionen får genom genomförandeakter anta bestämmelser

a) 

för enhetlig tillämpning av det identifierings- och registreringssystem som föreskrivs i artikel 108.1 för olika arter och kategorier av hållna landlevande djur för att säkerställa att det fungerar effektivt,

b) 

för en enhetlig tillämpning av artikel 108.5 c i fråga om de bemyndigade organ eller fysiska personer som avses i artikel 108.5 och villkoren för att utse dem,

c) 

om tekniska specifikationer och förfaranden, format och utformning samt praktiska bestämmelser för identifieringsmärken och -metoder, inbegripet

i) 

tidsperioder för användning av identifieringsmärken och -metoder,

ii) 

avlägsnande, ändring eller utbyte av identifieringsmärken och -metoder och tidsfrister för detta, och

iii) 

identitetskodens uppbyggnad,

d) 

om tekniska specifikationer, format och praktiska bestämmelser för de identitetshandlingar och förflyttningsdokument som föreskrivs i artiklarna 112 b, 113.1 b, 114.1 c, 115 b och 117 b,

e) 

för enhetlig åtkomst till uppgifter i, och de tekniska specifikationerna och praktiska bestämmelserna för, de databaser som avses i artikel 109.1 e,

f) 

om tidsfrister, skyldigheter och förfaranden för överföring av information från aktörer eller andra fysiska eller juridiska personer samt för registrering i databasen av hållna landlevande djur,

g) 

om riktlinjer och förfaranden för elektronisk identifiering av djur i förekommande fall,

h) 

om praktisk tillämpning av undantag från de identifierings- och registreringskrav som föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt artikel 119.1.

3.  
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.Avsnitt 2

Avelsmaterial

Artikel 121

Spårbarhetskrav för avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur

1.  

Aktörer som producerar, bearbetar eller lagrar avelsmaterial ska märka avelsmaterial av hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur på ett sådant sätt att det tydligt kan spåras till

a) 

donatordjuren,

b) 

det datum när avelsmaterialet samlades in, och

c) 

den anläggning för avelsmaterial där det samlades in, producerades, bearbetades och lagrades.

2.  

Den märkning som föreskrivs i punkt 1 ska vara utformad på ett sådant sätt att

a) 

de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning ska kunna genomföras effektivt, och

b) 

avelsmaterial, förflyttning av avelsmaterial inom och mellan medlemsstaterna och införsel av avelsmaterial till unionen kan spåras.

Artikel 122

Delegering av befogenheter avseende spårbarhetskrav för avelsmaterial

1.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med spårbarhetskrav för avelsmaterial från hållna landlevande nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur för att komplettera bestämmelserna i artikel 121.
2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med spårbarhetskrav för avelsmaterial från andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur om det är nödvändigt för att

a) 

de åtgärder för förebyggande och bekämpning av sjukdom som föreskrivs i denna förordning ska kunna genomföras effektivt, och

b) 

avelsmaterial, förflyttningar av avelsmaterial inom och mellan medlemsstaterna och införsel av avelsmaterial till unionen ska kunna spåras.

3.  

Kommissionen ska utgå från följande överväganden när den antar delegerade akter enligt punkt 1:

a) 

Den hållna landlevande djurart från vilken avelsmaterialet kommer.

b) 

Donatordjurets hälsostatus.

c) 

De risker som är förknippade med avelsmaterialet.

d) 

Typen av avelsmaterial.

e) 

Typen av insamling, produktion, bearbetning eller lagring av avelsmaterial.

f) 

Mönstren för förflyttning av de relevanta arterna och kategorierna av hållna landlevande djur och avelsmaterial från dessa.

g) 

Överväganden i fråga om skydd och bevarande av arter av hållna landlevande djur.

h) 

Andra faktorer som kan bidra till avelsmaterialets spårbarhet.

Artikel 123

Genomförandebefogenheter avseende spårbarhetskrav för avelsmaterial

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om

a) 

tekniska krav och specifikationer för märkning enligt artikel 121.1,

b) 

praktiska spårbarhetskrav som fastställs i delegerade akter som antagits enligt artikel 122.1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 3

Förflyttning av hållna landlevande djur inom unionenAvsnitt 1

Allmänna krav för förflyttning

Artikel 124

Allmänna krav för förflyttning av hållna landlevande djur

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att se till att förflyttning av hållna landlevande djur inte äventyrar hälsostatusen på destinationen med avseende på följande:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

b) 

Nya sjukdomar.

2.  

Aktörerna får endast flytta hållna landlevande djur från sina anläggningar och ta emot sådana djur om djuren i fråga uppfyller följande villkor:

a) 

De kommer från en anläggning som har

i) 

registrerats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 93, eller

ii) 

godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 97.1 och 98, när detta krävs enligt artikel 94.1 eller 95, eller

iii) 

beviljats ett undantag från kravet på registrering i artikel 84.

b) 

De uppfyller identifierings- och registreringskraven i artiklarna 112, 113, 114, 115 och 117 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 118 och 120.

Artikel 125

Sjukdomsförebyggande åtgärder när det gäller transport

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga och nödvändiga förebyggande åtgärder för att se till att

a) 

de hållna landlevande djurens hälsostatus inte äventyras under transporten,

b) 

transporten av hållna landlevande djur inte orsakar potentiell spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d till människor och djur, och

c) 

utrustning och transportmedel rengörs och desinficeras och att bekämpning av insekter och gnagare genomförs samt att andra lämpliga biosäkerhetsåtgärder vidtas med beaktande av riskerna med den berörda transporten.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Villkoren och kraven för rengöring och desinfektion samt bekämpning av insekter och gnagare med avseende på utrustning och transportmedel och användningen av biocidprodukter för dessa ändamål.

b) 

Övriga lämpliga biosäkerhetsåtgärder enligt punkt 1 c i den här artikeln.Avsnitt 2

Förflyttning mellan medlemsstater

Artikel 126

Allmänna krav för förflyttning av hållna landlevande djur mellan medlemsstater

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna landlevande djur till en annan medlemsstat om djuren i fråga uppfyller följande villkor:

a) 

De uppvisar inga sjukdomssymtom.

b) 

De kommer från en registrerad eller godkänd anläggning,

i) 

där det inte förekommer någon onormal dödlighet vars orsak inte har kunnat fastställas,

ii) 

som inte omfattas av restriktioner vad gäller förflyttning som påverkar den art som ska flyttas i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 55.1, 61.1 a, 62, 65.1 c, 74.1 och 79 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 71.3, 74.4 och 83.2 eller de nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259, såvida inte undantag har beviljats för restriktioner vad gäller förflyttning i enlighet med dessa bestämmelser,

iii) 

som inte är belägen inom en restriktionszon i enlighet med artiklarna 55.1 f ii, 64, 65, 74.1 och 79 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 67, 71.3, 74.4 och 83.2 eller de nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259, såvida inte undantag har beviljats i enlighet med dessa bestämmelser.

c) 

De har inte kommit i kontakt med hållna landlevande djur som omfattas av restriktioner vad gäller förflyttning enligt led b ii och iii eller med hållna landlevande djur som tillhör förtecknade arter med lägre hälsostatus under en tillräcklig tidsperiod före dagen för den planerade förflyttningen till en annan medlemsstat, vilket minimerar möjligheterna att sprida sjukdom, med beaktande av följande:

i) 

Inkubationstiden och smittvägarna för de förtecknade sjukdomarna och de nya sjukdomarna i fråga.

ii) 

Typen av anläggning i fråga.

iii) 

De flyttade hållna landlevande djurens kategori och art.

iv) 

Andra epidemiologiska faktorer.

d) 

De uppfyller de relevanta kraven i avsnitten 3–8 (artiklarna 130–154).

2.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att hållna landlevande djur som flyttas till en annan medlemsstat sänds direkt till destinationsorten i den andra medlemsstaten, om det inte av djurskyddsskäl är nödvändigt att stanna på en plats för vila.

Artikel 127

Skyldigheter för aktörerna på destinationsorten

1.  

Aktörer som driver anläggningar och slakterier där hållna landlevande djur från en annan medlemsstat tas emot ska göra följande:

a) 

De ska kontrollera att

i) 

de identifieringsmärken eller -metoder som föreskrivs i artiklarna 112 a, 113.1 a, 114.1 a och b, 115 a och 117 a och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120 används,

ii) 

de identitetshandlingar som föreskrivs i artiklarna 112 b, 113.1 b,114.1 c och 117 b och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120 finns med och är korrekt ifyllda.

b) 

De ska kontrollera att de djurhälsointyg som föreskrivs i artikel 143 och i bestämmelser som antagits enligt artikel 144.1 b och c eller den egenförsäkran som föreskrivs i artikel 151 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 151.3 och 151.4 finns med.

c) 

De ska, efter att ha kontrollerat de mottagna hållna landlevande djuren, underrätta destinationens behöriga myndighet om eventuella avvikelser när det gäller

i) 

de hållna landlevande djur som tas emot,

ii) 

de identifieringsmärken eller -metoder som avses i led a i,

iii) 

de dokument som avses i leden a ii och b.

2.  
I händelse av en avvikelse enligt punkt 1 c ska aktören isolera de berörda djuren tills destinationens behöriga myndighet har fattat ett beslut om dem.

Artikel 128

Förbud mot förflyttning av hållna landlevande djur utanför en medlemsstats territorium för utrotning av en sjukdom

Aktörerna får inte flytta hållna landlevande djur som är avsedda att slaktas för utrotning av en sjukdom som omfattas av ett utrotningsprogram enligt artikel 31.1 eller 31.2 till en annan medlemsstat, om inte destinationsmedlemsstaten och i förekommande fall den medlemsstat genom vilken de passerar ger tillstånd före förflyttningen.

Artikel 129

Allmänna krav som är tillämpliga på aktörerna avseende förflyttning av hållna landlevande djur som passerar genom medlemsstaterna men är avsedda för export från unionen till tredjeländer eller territorier

Aktörerna ska se till att hållna landlevande djur som är avsedda för export till ett tredjeland eller ett territorium och som passerar genom en annan medlemsstats territorium uppfyller kraven i artiklarna 124, 125, 126 och 128.Avsnitt 3

Särskilda krav för förflyttning av hov- och klövdjur och fjäderfän till andra medlemsstater

Artikel 130

Förflyttning av hov- och klövdjur och fjäderfän till andra medlemsstater

Aktörerna får endast flytta hållna hov- och klövdjur och fjäderfän från en anläggning i en medlemsstat till en annan medlemsstat, om djuren i fråga uppfyller följande villkor vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d:

a) 

De uppvisar inga kliniska symptom eller tecken på förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d vid tiden för förflyttningen.

b) 

De har varit föremål för en uppehållsperiod som är lämplig för dessa förtecknade sjukdomar, med beaktande av de arter och kategorier hållna landlevande hov- och klövdjur och fjäderfän som ska flyttas.

c) 

Inga hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän har förts in till ursprungsanläggningen under en tidsperiod som är lämplig med hänsyn till de förtecknade sjukdomarna och de arter och kategorier hov- och klövdjur eller fjäderfän som ska flyttas, när detta krävs enligt de bestämmelser som antagits enligt artikel 131 eller 135.

d) 

De antas inte utgöra en betydande risk för spridning av de förtecknade sjukdomarna på destinationen, baserat på

i) 

hälsostatus med avseende på relevanta sjukdomar för arter eller kategorier av de hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som flyttas, med beaktande av hälsostatus på destinationen,

ii) 

resultatet av laboratorieundersökningar eller andra undersökningar som krävs för att ge garantier om den hälsostatus som krävs för förflyttningen i fråga,

iii) 

användningen av vaccinering eller andra sjukdomsförebyggande eller riskreducerande åtgärder som syftar till att begränsa spridningen av den aktuella sjukdomen till destinationen eller områden genom vilka djur passerar.

Artikel 131

Delegering av befogenheter avseende förflyttning av hov- och klövdjur och fjäderfän till andra medlemsstater

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Uppehållsperioder enligt artikel 130 b.

b) 

Den tidsperiod som krävs för att begränsa införandet av hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän till anläggningar före förflyttning enligt artikel 130 c.

c) 

Ytterligare krav för att säkerställa att de hållna hov- och klövdjuren och fjäderfäna inte utgör en betydande risk för spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d, i enlighet med artikel 130 d.

d) 

Andra nödvändiga riskreduceringsåtgärder som kompletterar de krav som fastställs i artikel 130.

2.  

Kommissionen ska utgå från följande överväganden vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter enligt punkt 1:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d som är relevanta för den förtecknade arten eller den kategori hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän som ska flyttas.

b) 

Hälsostatusen vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d på ursprungs- och destinationsanläggningar, -anläggningskretsar, -zoner och -medlemsstater.

c) 

Typen av anläggning i fråga och typen av produktion på ursprungs- och destinationsorterna.

d) 

Typen av förflyttning i fråga.

e) 

De arter och kategorier av hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän som ska flyttas.

f) 

Åldern på de hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän som ska flyttas.

g) 

Andra epidemiologiska faktorer.

Artikel 132

Hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som flyttas till en annan medlemsstat och är avsedda för slakt

1.  
Aktörer som driver slakterier som tar emot hållna hov- och klövdjur och fjäderfän från en annan medlemsstat ska slakta dessa djur så snart som möjligt efter deras ankomst och senast inom en tidsfrist som ska fastställas i delegerade akter enligt punkt 2.
2.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på tidpunkten för slakt enligt punkt 1.Avsnitt 4

Uppsamling av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän

Artikel 133

Undantag avseende uppsamling

1.  
Genom undantag från artikel 126.2 får aktörerna göra hållna hov- och klövdjur och fjäderfän till föremål för högst tre uppsamlingar under en förflyttning från en ursprungsmedlemsstat till en annan medlemsstat.
2.  
Uppsamling enligt punkt 1 i denna artikel får endast ske i anläggningar som har godkänts för detta ändamål i enlighet med artiklarna 97.1, 99.3 och 99.4.

Ursprungsmedlemsstaten får emellertid på sitt territorium tillåta att en uppsamling sker med ett transportmedel som hämtar hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän direkt från deras ursprungsanläggningar, förutsatt att djuren sedan inte lastas av igen under uppsamlingen och innan de anländer

a) 

till destinationsanläggningen eller den slutliga destinationsorten, eller

b) 

för en senare uppsamling på en anläggning som godkänts för detta ändamål enligt artiklarna 97.1, 99.4 och 99.5.

Artikel 134

Krav på sjukdomsförebyggande åtgärder under uppsamling

Aktörer som utför uppsamling ska säkerställa följande:

a) 

Att de hållna hov- och klövdjuren och fjäderfäna som samlas upp har samma hälsostatus eller, om de inte har samma hälsostatus, att den lägre hälsostatusen tillämpas för alla de djur som samlas upp.

b) 

Att de hållna hov- och klövdjuren och fjäderfäna samlas upp och flyttas till den slutliga destinationsorten i en annan medlemsstat så snart som möjligt efter att de lämnat ursprungsanläggningen och senast inom en tidsfrist som ska fastställas i delegerade akter enligt artikel 135 c.

c) 

Att nödvändiga biosäkerhetsåtgärder vidtas för att se till att de hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som samlas upp

i) 

inte kommer i kontakt med hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän med lägre hälsostatus,

ii) 

inte utgör en betydande risk för att de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till de hållna hov- och klövdjuren eller fjäderfäna på den plats där uppsamlingen sker.

d) 

Att de hållna hov- och klövdjuren och fjäderfäna identifieras, när detta krävs enligt denna förordning, och åtföljs av följande dokument:

i) 

Identitetshandlingar och förflyttningsdokument i de fall som föreskrivs i artiklarna 112 b, 113.1 b, 114.1 c, 115 b och 117 b och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120, såvida inte undantag föreskrivs i enlighet med artiklarna 113.2 och 119.

ii) 

Djurhälsointyg i de fall som föreskrivs i artiklarna 143 och 144.1 c, om inte undantag föreskrivs i de bestämmelser som antagits enligt artikel 144.1 a.

iii) 

Egenförsäkran i de fall som föreskrivs i artikel 151.

Artikel 135

Delegering av befogenheter avseende uppsamling

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Särskilda bestämmelser om uppsamling, om andra riskreducerande åtgärder utöver de som föreskrivs i artikel 134 b och c finns på plats.

b) 

Kriterier för när ursprungsmedlemsstaterna får tillåta att uppsamling sker på transportmedel, i enlighet med artikel 133.2 andra stycket.

c) 

Den tid som får förflyta mellan avsändningen av de hållna hov- och klövdjuren eller fjäderfäna från ursprungsanläggningen och avsändningen från uppsamlingsplatsen till den slutliga destinationen i en annan medlemsstat enligt artikel 134 b.

d) 

Närmare bestämmelser om biosäkerhetsåtgärder enligt artikel 134 c.Avsnitt 5

Förflyttning av andra hållna landlevande djur än hov- och klövdjur och fjäderfän till andra medlemsstater

Artikel 136

Förflyttning av andra hållna landlevande djur än hov- och klövdjur och fjäderfän till andra medlemsstater samt delegerade akter

1.  
Aktörerna får endast flytta andra hållna landlevande djur än hov- och klövdjur eller fjäderfän från en anläggning i en medlemsstat till en annan medlemsstat, om djuren i fråga inte utgör en betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids på destinationen.
2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med närmare bestämmelser för att säkerställa att andra hållna landlevande djur än hållna hov- och klövdjur eller fjäderfän inte utgör en betydande risk för spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d, i enlighet med punkt 1 i den här artikeln.
3.  

Kommissionen ska vid utarbetandet av bestämmelserna i de delegerade akter som föreskrivs i punkt 2 grunda dessa bestämmelser på följande överväganden:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d som är relevanta för den förtecknade arten eller den kategori hållna landlevande djur som ska flyttas.

b) 

Hälsostatusen vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d ursprungs- och destinationsanläggningar, -anläggningskretsar, -zoner och -medlemsstater.

c) 

Typerna av anläggning och typerna av produktion på ursprungsplatsen och destinationen.

d) 

Typerna av förflyttning med hänsyn till den slutliga användningen av djuren på destinationen.

e) 

De arter och kategorier av hållna landlevande djur som ska flyttas.

f) 

Åldern på de hållna landlevande djur som ska flyttas.

g) 

Andra epidemiologiska faktorer.Avsnitt 6

Undantag från och komplettering av riskreduceringsåtgärder vid förflyttning av hållna landlevande djur

Artikel 137

Hållna landlevande djur avsedda för avgränsade anläggningar samt delegerade akter

1.  

Aktörerna får endast flytta hållna landlevande djur till en avgränsad anläggning om djuren i fråga uppfyller följande villkor:

a) 

De kommer från en annan avgränsad anläggning.

b) 

De utgör inte en betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till förtecknade arter eller till kategorier av djur vid den avgränsade destinationsanläggningen, utom om förflyttningarna i fråga godkänts för vetenskapliga ändamål.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare bestämmelser om förflyttning av hållna landlevande djur till avgränsade anläggningar utöver de som anges i punkt 1 i denna artikel.

b) 

Särskilda bestämmelser om förflyttning av hållna landlevande djur till avgränsade anläggningar där de riskreducerande åtgärder som finns på plats garanterar att förflyttningarna inte utgör en betydande risk för de hållna landlevande djurens hälsa på den avgränsade anläggningen och de omgivande anläggningarna.

Artikel 138

Förflyttning av hållna landlevande djur för vetenskapliga ändamål samt delegerade akter

1.  
Den behöriga myndigheten på destinationen får, efter samtycke från den behöriga myndigheten på ursprungsplatsen, tillåta förflyttning av hållna landlevande djur till destinationsmedlemsstatens territorium för vetenskapliga ändamål, om dessa förflyttningar inte uppfyller kraven i avsnitten 1–5 (artiklarna 124–136), utom när det gäller artiklarna 124, 125, 126.1 b ii och 127.
2.  

Destinationens behöriga myndighet får endast bevilja undantag enligt punkt 1 på följande villkor:

a) 

De behöriga myndigheterna på destinationen och på ursprungsplatsen

i) 

har enats om villkoren för förflyttningen,

ii) 

ser till att det finns nödvändiga riskreducerande åtgärder på plats, så att förflyttningen inte äventyrar hälsostatusen under förflyttningen och på destinationen avseende de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d, och

iii) 

har i förekommande fall anmält till den behöriga myndigheten i de medlemsstater genom vilka djuren passerar att ett undantag har beviljats samt på vilka villkor detta gjorts.

b) 

Förflyttningen av djuren sker under tillsyn av de behöriga myndigheterna på ursprungsplatsen och på destinationen samt i förekommande fall den behöriga myndigheten i den medlemsstat genom vilken de passerar.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med bestämmelser om undantag som beviljas av de behöriga myndigheterna, som komplettering av bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

Artikel 139

Undantag avseende rekreationsändamål, idrotts- och kulturevenemang, arbete i närheten av gränser och bete

1.  

Den behöriga myndigheten på destinationen får bevilja undantag från kraven i avsnitten 2–5 (artiklarna 126–136), utom när det gäller artikel 126.1 a, b och c och artiklarna 127 och128, för förflyttning inom unionen av hållna landlevande djur mellan medlemsstaterna, om syftet med förflyttningarna är följande:

a) 

Rekreationsändamål i närheten av gränser.

b) 

Utställningar, idrotts- och kulturevenemang eller liknande evenemang som anordnas i närheten av gränser.

c) 

Bete för hållna landlevande djur på betesområden som delas av medlemsstaterna.

d) 

Arbete som utförs av hållna landlevande djur i närheten av medlemsstaternas gränser.

2.  
De undantag som beviljas av den behöriga myndigheten på destinationen för förflyttning av hållna landlevande djur för de syften som anges i punkt 1 ska vara överenskomna mellan ursprungs- och destinationsmedlemsstaterna och lämpliga riskreducerande åtgärder ska ha vidtagits för att se till att sådana förflyttningar inte utgör en betydande risk.
3.  
De medlemsstater som avses i punkt 2 ska underrätta kommissionen om att ett undantag beviljats i enlighet med punkt 1.
4.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med bestämmelser om undantag som beviljas av den behöriga myndigheten på destinationen som komplettering av bestämmelserna i punkt 1 i den här artikeln.

Artikel 140

Delegering av befogenheter avseende cirkusar, utställningar, idrottsevenemang, rekreationsändamål, djurparker, djuraffärer, djurhem och grossister

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Särskilda krav som kompletterar bestämmelserna i avsnitten 2–5 (artiklarna 126–136) om förflyttning av hållna landlevande djur för följande ändamål:

i) 

Cirkusar, djurparker, djuraffärer, djurhem och grossister.

ii) 

Utställningar, idrotts- och kulturevenemang eller liknande evenemang.

b) 

Undantag från avsnitten 2–5 (artiklarna 126–136), utom när det gäller artiklarna 126.1 a, b och c, 127 och 128, för förflyttning av de hållna landlevande djur som avses i led a i den här artikeln.

Artikel 141

Genomförandebefogenheter för att anta tillfälliga bestämmelser för förflyttning av särskilda arter eller kategorier av hållna landlevande djur

1.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa tillfälliga bestämmelser i form av tillägg eller alternativ till bestämmelserna i detta kapitel om förflyttning av särskilda arter eller kategorier av hållna landlevande djur, om

a) 

kraven för förflyttning i artiklarna 130, 132.1, 133, 134, 136.1, 137.1, 138.1, 138.2 och 139 samt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 131.1, 132.2, 135, 136.2, 137.2, 138.3, 139.4 och 140 inte faktiskt reducerar riskerna med förflyttningen av dessa djur, eller

b) 

en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 d verkar spridas trots de krav för förflyttning som fastställs i enlighet med avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142).

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

2.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet vid sjukdomar som utgör en mycket betydande risk, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med förfarandet i artikel 266.3, med beaktande av de faktorer som avses i artikel 142.

Artikel 142

Faktorer att beakta vid antagandet av delegerade akter och genomförandeakter enligt detta avsnitt

Kommissionen ska vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter och genomförandeakter enligt artiklarna 137.2, 138.3, 139.4, 140 och 141 grunda dessa bestämmelser på följande överväganden:

a) 

Riskerna med de förflyttningar som avses i bestämmelserna.

b) 

Hälsostatusen vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d på ursprungsplatsen och på destinationen samt i områden där djuren passerar.

c) 

De förtecknade djurarterna för de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

d) 

Biosäkerhetsåtgärder som tillämpas på ursprungsplatsen och destinationen samt i områden där djuren passerar.

e) 

Eventuella särskilda förhållanden på de anläggningar där de landlevande djuren hålls.

f) 

Särskilda mönster för förflyttningar för typen av anläggning och de berörda arterna och kategorierna av hållna landlevande djur.

g) 

Andra epidemiologiska faktorer.Avsnitt 7

Utfärdande av djurhälsointyg

Artikel 143

Aktörernas skyldighet att se till att djuren åtföljs av ett djurhälsointyg

1.  

Aktörerna får endast flytta följande arter och kategorier av hållna landlevande djur till en annan medlemsstat, om djuren i fråga åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 149.1:

a) 

Hov- och klövdjur.

b) 

Fjäderfä.

c) 

Andra hållna landlevande djur än hov- och klövdjur och fjäderfä, avsedda för en avgränsad anläggning.

d) 

Andra hållna landlevande djur än de som avses i leden a, b och c i denna punkt, när detta krävs i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 144.1 c.

2.  
I fall när hållna landlevande djur tillåts lämna en restriktionszon enligt artiklarna 55.1 f ii, 56 och 64.1 och omfattas av sjukdomsbekämpningsåtgärder enligt artikel 55.1, 65.1, 74.1, 79 eller 80 eller bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 67, 71.3, 74.4, 83.3 eller 259 och djuren i fråga tillhör arter som omfattas av dessa sjukdomsbekämpningsåtgärder, får aktörerna endast flytta sådana hållna landlevande djur inom en medlemsstat eller från en medlemsstat till en annan medlemsstat om de djur som ska flyttas åtföljs av ett djurhälsointyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 149.1.

Den behöriga myndigheten får besluta att ett sådant intyg inte behöver utfärdas för förflyttningar av hållna landlevande djur inom den berörda medlemsstaten i fråga, när myndigheten anser att ett alternativt system säkerställer att sändningen av sådana djur är spårbar och att dessa djur uppfyller djurhälsokraven för sådana förflyttningar.

3.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att det djurhälsointyg som avses i punkt 1 i denna artikel åtföljer de hållna landlevande djuren från ursprungsorten till den slutliga destinationsorten, såvida inte särskilda åtgärder föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt artikel 147.

Artikel 144

Delegering av befogenheter avseende aktörernas skyldighet att se till att djuren åtföljs av ett djurhälsointyg

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Undantag från kraven i artikel 143.1 på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av hållna landlevande djur som inte utgör en betydande risk för spridning av sjukdom, på grund av

i) 

de arter eller kategorier av hållna landlevande djur som flyttas och de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d för vilka de är förtecknade arter,

ii) 

djurhållningsmetoderna och typen av produktion för dessa arter och kategorier hållna landlevande djur,

iii) 

den avsedda användningen av de hållna landlevande djuren, eller

iv) 

de hållna landlevande djurens destination, inbegripet sådana fall när deras destination ligger i samma medlemsstat som deras ursprungsplats, och de passerar genom en annan medlemsstat för att nå sin destination.

b) 

Särskilda bestämmelser om utfärdande av djurhälsointyg enligt artikel 143.1, om särskilda riskreducerande åtgärder för övervakning eller biosäkerhet vidtas, med beaktande av de faktorer som avses i punkt 2 i den här artikeln, för att säkerställa följande:

i) 

Att de hållna landlevande djur som flyttas kan spåras.

ii) 

Att de hållna landlevande djur som flyttas uppfyller djurhälsokraven vid förflyttning i avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142).

c) 

Krav på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttningar av andra arter och kategorier av hållna landlevande djur än de som avses i artikel 143.1 a, b och c i de fall där det är absolut nödvändigt att utfärda djurhälsointyg för att säkerställa att den berörda förflyttningen uppfyller de djurhälsokrav för förflyttningar som fastställs i avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142).

2.  

När de särskilda bestämmelser som föreskrivs i punkt 1 b utarbetas ska kommissionen beakta följande:

a) 

Den behöriga myndighetens bedömning av de biosäkerhetsåtgärder som aktören infört i enlighet med artikel 10.1 b och bestämmelser som antagits enligt artikel 10.6.

b) 

Den behöriga myndighetens förmåga att vidta nödvändiga och lämpliga åtgärder samt utföra den verksamhet som krävs enligt artikel 13.1 i denna förordning.

c) 

Nivån på kunskaperna om djurhälsa enligt artikel 11 och uppmuntran att höja kunskapsnivån enligt artikel 13.2.

d) 

Genomförandet av de djurhälsobesök som föreskrivs i artikel 25 eller annan relevant övervakning, kvalitetssäkring eller offentlig kontroll.

e) 

Den behöriga myndighetens resultat vad gäller den anmälnings- och rapporteringsskyldighet inom unionen som avses i artiklarna 19–22 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 20.3 och 23.

f) 

Tillämpningen av övervakning enligt artikel 26 och övervakningsprogram enligt artikel 28 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 29 och 30.

3.  
Kommissionen ska beakta de faktorer som avses i punkt 1 a i–iv vid utarbetandet av kraven för utfärdande av djurhälsointyg enligt punkt 1 c.

Artikel 145

Djurhälsointygens innehåll

1.  

De djurhälsointyg som avses i artikel 143 ska innehålla följande uppgifter:

a) 

De berörda hållna landlevande djurens ursprungsanläggning eller ursprungsplats, destinationsanläggning eller destination och i förekommande fall anläggningar för uppsamling eller vila.

b) 

Transportmedel och transportör.

c) 

En beskrivning av de hållna landlevande djuren.

d) 

Antalet hållna landlevande djur.

e) 

Identifiering och registrering av hållna landlevande djur, när detta krävs enligt artiklarna 112, 113, 114, 115 och 117 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120, om inte undantag föreskrivs i enlighet med artikel 119.

f) 

Uppgifter som är nödvändiga för att visa att de hållna landlevande djuren uppfyller de relevanta djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142).

2.  
Djurhälsointyget får även innehålla andra uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning.

Artikel 146

Delegering av befogenheter och genomförandeakter avseende djurhälsointygens innehåll

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare bestämmelser om innehållet i djurhälsointyg enligt artikel 145.1 för olika arter och kategorier av hållna landlevande djur och för specifika typer av förflyttning som föreskrivs i de bestämmelser som antagits enligt artikel 147.

b) 

Ytterligare uppgifter som ska ingå i det djurhälsointyg som föreskrivs i artikel 145.1.

2.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende förlagorna till djurhälsointyg. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 147

Delegering av befogenheter avseende särskilda typer av förflyttning av hållna landlevande djur

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på särskilda åtgärder som utgör undantag från eller kompletterar aktörernas skyldighet att se till att djuren åtföljs av ett djurhälsointyg enligt artikel 143 och enligt de bestämmelser som antagits enligt artikel 144 för följande typer av förflyttning av hållna landlevande djur:

a) 

Förflyttning av hållna hov- och klövdjur och fjäderfän som genomgår uppsamling enligt artikel 133 innan de når sin slutliga destination.

b) 

Förflyttning av hållna landlevande djur som måste återvända till sin ursprungsplats eller flyttas till en annan destination, av ett eller flera av följande skäl:

i) 

Den planerade förflyttningen avbröts oväntat av djurskyddsskäl.

ii) 

En olycka eller annan oförutsedd händelse inträffade under förflyttningen.

iii) 

De avvisades på destinationsorten i en medlemsstat eller vid unionens yttre gränser.

iv) 

De avvisades på en plats för uppsamling eller vila.

v) 

De avvisades i ett tredjeland eller territorium.

c) 

Förflyttning av hållna landlevande djur som är avsedda för utställningar och idrotts- eller kulturevenemang eller liknande evenemang, och sedan förflyttning av dem tillbaka till ursprungsplatsen.

Artikel 148

Aktörernas skyldighet att samarbeta med den behöriga myndigheten avseende utfärdande av djurhälsointyg

Aktörerna ska göra följande:

a) 

Tillhandahålla den behöriga myndigheten alla de uppgifter som är nödvändiga för att fylla i det djurhälsointyg som föreskrivs i artikel 143.1 och 143.2 och i bestämmelser som antagits enligt artiklarna 146.1 eller 147 före den planerade förflyttningen.

b) 

Se till att de hållna landlevande djuren i fråga vid behov genomgår dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller enligt artikel 149.3.

Artikel 149

Den behöriga myndighetens ansvar för utfärdande av djurhälsointyg

1.  

Den behöriga myndigheten ska på begäran av en aktör utfärda ett djurhälsointyg för förflyttning av hållna landlevande djur när så krävs enligt artikel 143 eller enligt delegerade akter som antagits enligt artikel 144.1, förutsatt att följande krav avseende förflyttningen är uppfyllda:

a) 

Kraven i artiklarna 124, 125.1, 126, 128, 129, 130, 133, 134, 136.1, 137.1, 138 och 139.

▼C1

b) 

Kraven i delegerade akter som antagits enligt artiklarna 125.2, 131.1, 135, 136.2, 137.2, 138.3, 138.4, 139.4 och 140.

▼B

c) 

Kraven i genomförandeakter som antagits enligt artikel 141.

2.  

Djurhälsointygen ska

a) 

kontrolleras, stämplas och undertecknas av en officiell veterinär,

b) 

vara giltiga under den tidsperiod som föreskrivs i de bestämmelser som antagits enligt punkt 4 c, under vilken de hållna landlevande djur som omfattas av intyget uppfyller de djurhälsogarantier som ingår i det.

3.  
Den officiella veterinären ska, innan han eller hon undertecknar ett djurhälsointyg, genom dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller enligt de delegerade akter som antagits enligt punkt 4 försäkra sig om att de hållna landlevande djur som omfattas av intyget uppfyller kraven i detta kapitel.
4.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Bestämmelser om de olika dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller och -undersökningar för olika arter och kategorier av hållna landlevande djur som måste utföras av den officiella veterinären i enlighet med punkt 3 för att kontrollera efterlevnaden av kraven i detta kapitel.

b) 

Bestämmelser om tidsfristerna inom vilka dessa dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller och -undersökningar måste utföras och djurhälsointyget utfärdas av den officiella veterinären före förflyttning av sändningar av hållna landlevande djur.

c) 

Bestämmelser om djurhälsointygens giltighetstid.

Artikel 150

Elektroniska djurhälsointyg

Elektroniska djurhälsointyg som utfärdas, behandlas och överförs genom Traces får ersätta de djurhälsointyg som ska åtfölja djuren enligt artikel 149.1 i följande fall:

a) 

De elektroniska djurhälsointygen innehåller alla uppgifter som förlagan till djurhälsointyget måste innehålla i enlighet med artikel 145 och bestämmelser som antagits enligt artikel 146.

b) 

Spårbarheten för de hållna landlevande djuren i fråga och möjligheten att koppla samman dessa djur med det elektroniska djurhälsointyget säkerställs.

c) 

De behöriga myndigheterna i ursprungsmedlemsstaterna, den medlemsstat genom vilken djuren passerar och destinationsmedlemsstaten har tillgång till de elektroniska dokumenten under hela den tid som transporten varar.

Artikel 151

Aktörernas egenförsäkran avseende förflyttning till andra medlemsstater

1.  
Aktörerna på ursprungsplatsen ska utfärda en egenförsäkran för förflyttning av hållna landlevande djur från ursprungsplatsen i en medlemsstat till destinationen i en annan medlemsstat och se till att denna försäkran åtföljer djuren, om de inte måste åtföljas av ett djurhälsointyg enligt artikel 143.1 och 143.2.
2.  

Den egenförsäkran som föreskrivs i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter om de hållna landlevande djuren i fråga:

a) 

Deras ursprungsplats, destination och i förekommande fall alla platser för uppsamling eller vila.

b) 

Transportmedel och transportör.

c) 

En beskrivning av de hållna landlevande djuren, deras art, kategori och antal.

d) 

Identifiering och registrering när så krävs i enlighet med artiklarna 112, 113, 114, 115 och 117 a och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 118 och 120.

e) 

Uppgifter som är nödvändiga för att visa att de hållna landlevande djuren uppfyller djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142).

3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare bestämmelser om innehållet i den egenförsäkran som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel för olika djurarter och djurkategorier.

b) 

Uppgifter som ska ingå i egenförsäkran utöver de som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel.

4.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende förlagorna till den egenförsäkran som föreskrivs i punkt 2 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.Avsnitt 8

Anmälan av förflyttning av hållna landlevande djur till andra medlemsstater

Artikel 152

Aktörernas skyldighet att anmäla förflyttning av hållna landlevande djur till andra medlemsstater

Aktörer, med undantag för transportörer, ska till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten förhandsanmäla planerade förflyttningar av hållna landlevande djur från den medlemsstaten till en annan medlemsstat i följande fall:

a) 

Om djuren måste åtföljas av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artiklarna 149 och 150 och bestämmelser som antagits enligt artikel 149.4.

b) 

Om djuren måste åtföljas av ett djurhälsointyg för hållna landlevande djur som flyttas från en restriktionszon och är föremål för sjukdomsbekämpningsåtgärder som avses i artikel 143.2.

c) 

Om undantag från kravet på utfärdande av djurhälsointyg enligt artikel 144.1 a beviljats för djuren eller om de omfattas av särskilda bestämmelser enligt artikel 144.1 b.

d) 

Om anmälan krävs i enlighet med delegerade akter som antagits enligt artikel 154.1.

Vid tillämpning av första stycket i denna artikel ska aktörerna ge den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten alla nödvändiga uppgifter för att den ska kunna anmäla förflyttningar av de hållna landlevande djuren till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten, i enlighet med artikel 153.1.

Artikel 153

Den behöriga myndighetens skyldighet att anmäla förflyttningar till andra medlemsstater

1.  
Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska anmäla sådana förflyttningar av hållna landlevande djur som avses i artikel 152 till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.
2.  
Den anmälan som avses i punkt 1 ska ske före förflyttningen i fråga och om möjligt genom Traces.
3.  
Medlemsstaterna ska utse regioner för administration av anmälningar av förflyttningar enligt punkt 1.
4.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten tillåta den berörda aktören att helt eller delvis anmäla förflyttningar av hållna landlevande djur genom Traces till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten.

Artikel 154

Delegering av befogenheter och genomförandeakter avseende aktörernas och den behöriga myndighetens anmälan av förflyttningar

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Kravet att aktörerna i enlighet med artikel 152 förhandsanmäler förflyttning mellan medlemsstaterna av andra arter eller kategorier av hållna landlevande djur än de som avses i leden a och b i den artikeln, om förflyttningarna av dessa arter eller kategorier måste vara spårbara för att djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1–6 (artiklarna 124–142) ska vara uppfyllda.

b) 

De uppgifter som är nödvändiga för anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur i enlighet med artiklarna 152 och 153.

c) 

Nödrutiner för anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur vid strömavbrott och andra störningar av Traces.

d) 

Kraven när det gäller regioner som utses av medlemsstaterna för administration av anmälningar av förflyttningar i enlighet med artikel 153.3.

2.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende följande:

a) 

Närmare uppgifter om anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur

i) 

från aktörerna till den behöriga myndigheten i deras ursprungsmedlemsstat i enlighet med artikel 152,

ii) 

från den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten till destinationsmedlemsstaten i enlighet med artikel 153.

b) 

Tidsfristerna för

i) 

de nödvändiga uppgifter som avses i artikel 152 som aktören ska lämna till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten,

ii) 

anmälan av förflyttningar av hållna landlevande djur som görs av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten enligt artikel 153.1.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 4

Förflyttning av vilda landlevande djur

Artikel 155

Vilda landlevande djur

1.  

Aktörerna får endast flytta vilda djur från en livsmiljö i en medlemsstat till en livsmiljö eller en anläggning i en annan medlemsstat om

a) 

förflyttningen av de vilda djuren i fråga från deras livsmiljö utförs på ett sådant sätt att den inte medför en betydande risk för spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d eller nya sjukdomar under förflyttningen eller på destinationen,

b) 

de vilda djuren inte kommer från en livsmiljö i en restriktionszon som omfattas av restriktioner vad gäller förflyttning av den djurart som de tillhör på grund av förekomsten av en förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 d eller av en ny sjukdom enligt artikel 70.2 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 70.3 b, 71.3 och 83.3 eller nödåtgärder enligt artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259, såvida inte undantag har beviljats i enlighet med de bestämmelserna,

c) 

de vilda djuren åtföljs av ett djurhälsointyg eller andra dokument i de fall där djurhälsointyg måste utfärdas för att säkerställa att de djurhälsokrav avseende förflyttning som fastställs i leden a och b i denna punkt och de bestämmelser som antagits enligt artikel 156.1 c och d är uppfyllda,

d) 

förflyttningen anmäls av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten, om ett djurhälsointyg krävs enligt de bestämmelser som antagits enligt artikel 156.1 c, och

e) 

den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten och den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten har godkänt en sådan förflyttning.

2.  
Om ett djurhälsointyg måste utfärdas enligt de bestämmelser som antagits enligt artikel 156.1 c ska kraven i artiklarna 145, 148, 149.1, 149.2, 149.3 och 150 samt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 146, 147 och 149.4 tillämpas på förflyttningar av vilda landlevande djur.
3.  
Om det krävs att förflyttningen anmäls i enlighet med punkt 1 d i denna artikel ska kraven i artiklarna 152 och 153 och de delegerade akter som antagits enligt artikel 154.1 tillämpas på förflyttningar av vilda landlevande djur.

Artikel 156

Delegering av befogenheter avseende förflyttning av vilda landlevande djur

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Djurhälsokraven för förflyttning av vilda landlevande djur i artikel 155.1 a och b.

b) 

Djurhälsokrav för införsel av vilda landlevande djur som förflyttas från naturen till en anläggning.

c) 

Vid vilka typer av förflyttning av vilda landlevande djur eller i vilka situationer ett djurhälsointyg eller ett annat dokument måste åtfölja djuren vid förflyttningen och kraven avseende innehållet i sådana intyg eller dokument.

d) 

Anmälan från den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten när det gäller förflyttning av vilda landlevande djur mellan medlemsstaterna och de uppgifter som ska ingå i en sådan anmälan.

2.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser för att precisera kraven i artikel 155 och de delegerade akter som antagits enligt punkt 1 i den här artikeln med avseende på följande:

a) 

Förlagor till djurhälsointyg och andra dokument som måste åtfölja vilda landlevande djur vid förflyttningar, när så föreskrivs i delegerade akter som antagits enligt punkt 1 c i denna artikel.

b) 

Närmare uppgifter om anmälan från den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten och tidsfristerna för dessa anmälningar, om detta föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt punkt 1 d i denna artikel.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 5

Förflyttning av avelsmaterial inom unionenAvsnitt 1

Allmänna krav

Artikel 157

Allmänna krav för förflyttning av avelsmaterial

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att se till att förflyttning av avelsmaterial inte äventyrar hälsostatusen för hållna landlevande djur på destinationen med avseende på följande:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

b) 

Nya sjukdomar.

2.  

Aktörerna får endast flytta avelsmaterial från anläggningen och ta emot sådant avelsmaterial om materialen i fråga uppfyller följande:

a) 

Avelsmaterialet kommer från en anläggning som

i) 

finns med i den behöriga myndighetens register över anläggningar i enlighet med artikel 93 första stycket a och inget undantag har beviljats av ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 85,

ii) 

har godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 97.1, när sådant godkännande krävs enligt artikel 94.1 eller 95.

b) 

Avelsmaterialet uppfyller spårbarhetskraven i artikel 121.1 och bestämmelser som antagits enligt artikel 122.1.

3.  
Aktörerna ska uppfylla kraven i artikel 125 för transport av avelsmaterial från hållna landlevande djur.
4.  
Aktörerna får inte flytta avelsmaterial från en anläggning i en medlemsstat till en anläggning i en annan medlemsstat, såvida inte den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten ger sitt uttryckliga tillstånd till förflyttningen, om avelsmaterialet är avsett att destrueras för utrotning av en sjukdom som omfattas av ett utrotningsprogram enligt artikel 31.1 eller 31.2.

Artikel 158

Skyldigheter för aktörerna på destinationen

1.  

Aktörer som driver sådana anläggningar på destinationen som tar emot avelsmaterial från en anläggning i en annan medlemsstat ska göra följande:

a) 

Kontrollera att följande finns med:

i) 

Märken i enlighet med artikel 121 och bestämmelser som antagits enligt artikel 122.

ii) 

Djurhälsointyg i enlighet med artikel 161.

b) 

Efter att ha kontrollerat det avelsmaterial som mottagits, underrätta den behöriga myndigheten på destinationen om eventuella avvikelser när det gäller följande:

i) 

Det avelsmaterial som mottagits.

ii) 

De märken som avses i led a i.

iii) 

De djurhälsointyg som avses i led a ii.

2.  
I händelse av avvikelser enligt punkt 1 b ska aktören lagra avelsmaterialet separat tills den behöriga myndigheten har fattat ett beslut om det.Avsnitt 2

Förflyttning till andra medlemsstater av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

Artikel 159

Aktörernas skyldigheter avseende förflyttning till andra medlemsstater av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

1.  

Aktörerna får endast flytta avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till en annan medlemsstat om avelsmaterialet uppfyller följande villkor:

a) 

Det samlas in, produceras, behandlas och lagras i anläggningar för avelsmaterial som godkänts för detta syfte i enlighet med artiklarna 97.1 och 99.

b) 

Det har samlats in från donatordjur som uppfyller nödvändiga djurhälsokrav för att säkerställa att avelsmaterialet inte sprider förtecknade sjukdomar.

c) 

Det har samlats in, producerats, bearbetats, lagrats och transporterats på ett sätt som säkerställer att det inte sprider förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

2.  

Aktörerna får inte flytta avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur och från fjäderfä från en anläggning för avelsmaterial som omfattas av restriktioner vad gäller förflyttning som påverkar de förtecknade arterna i fråga i enlighet med följande:

a) 

Artiklarna 55.1 a, c, e, och f ii, 56, 61.1 a, 62.1, 65.1 c, 74.1, 79 och 80.

b) 

Bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 71.3, 74.4 och 83.2.

c) 

Nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259, om inte undantag föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt artikel 258.

De restriktioner som föreskrivs i denna punkt ska inte tillämpas på fall där avelsmaterialet har samlats in före utbrottet i fråga och produkterna har lagrats separat från annat avelsmaterial.

Artikel 160

Delegering av befogenheter avseende förflyttning till andra medlemsstater av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till andra medlemsstater i enlighet med artikel 159, för att precisera följande:

a) 

Bestämmelser om insamling, produktion, bearbetning och lagring av avelsmaterial från dessa hållna djur vid godkända anläggningar som avses i artikel 159.1 a.

b) 

De djurhälsokrav som föreskrivs i artikel 159.1 b avseende hållna donatordjur från vilka avelsmaterial samlades in, och avseende isolering eller karantän för dessa djur.

c) 

Laboratorietest och andra test som ska genomföras på hållna donatordjur och på avelsmaterial.

d) 

Djurhälsokrav för insamling, produktion, bearbetning, lagring eller andra förfaranden samt för transport som föreskrivs i artikel 159.1 c.

2.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på djurhälsokrav för förflyttning av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till andra medlemsstater i enlighet med artikel 159, för att precisera undantag för aktörerna från bestämmelserna i artikel 159, med beaktande av de risker som avelsmaterialet medför och eventuella riskreducerande åtgärder som finns på plats.Avsnitt 3

Utfärdande av djurhälsointyg och anmälan av förflyttningar

Artikel 161

Aktörernas skyldigheter avseende utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä samt delegerade akter

1.  
Aktörerna får endast flytta avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till en annan medlemsstat om berörda djur eller fjäderfän åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med punkt 3.
2.  

När avelsmaterialet från hållna djur tillåts lämna en restriktionszon som omfattas av

a) 

sjukdomsbekämpningsåtgärder enligt artiklarna 55.1 f ii, 56, 64, 65, 74.1 och 79 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 67, 71.3, 74.4 och 83.2, eller

b) 

nödåtgärder enligt artiklarna 257 och 258 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 259,

och dessa avelsmaterial är från arter som omfattas av dessa sjukdomsbekämpningsåtgärder eller nödåtgärder, får aktörerna endast flytta sådant avelsmaterial inom en medlemsstat eller från en medlemsstat till en annan medlemsstat om det åtföljs av ett djurhälsointyg som utfärdats av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med artikel 149.1, såvida inte undantag har beviljats från kravet på utfärdande av djurhälsointyg i enlighet med bestämmelserna i denna punkt.

Den behöriga myndigheten får besluta att ett sådant intyg inte behöver utfärdas för förflyttningar av avelsmaterial inom den berörda medlemsstaten när den myndigheten anser att ett alternativt system är på plats som säkerställer att sändningen av sådant avelsmaterial är spårbar och att detta avelsmaterial uppfyller djurhälsokraven för sådana förflyttningar.

3.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det djurhälsointyg som avses i punkt 1 åtföljer avelsmaterialet från ursprungsplatsen till destinationen.
4.  
Den behöriga myndigheten ska på en aktörs begäran utfärda ett djurhälsointyg för förflyttning av avelsmaterial som avses i punkt 1 under förutsättning att de relevanta kraven i avdelning I del IV kapitel 5 har uppfyllts.
5.  
Artiklarna 148, 149 och 150 samt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 146, 147 och 149.4 ska tillämpas på utfärdande av djurhälsointyg för avelsmaterial som avses i punkt 1 i den här artikeln, och artikel 151.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 151.3 ska tillämpas på egenförsäkran avseende förflyttningar av avelsmaterial.
6.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på undantag från kraven på djurhälsointyg i punkt 1 i den här artikeln för förflyttning av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä som inte utgör en betydande risk för spridning av förtecknade sjukdomar på grund av följande:

a) 

Vilket slag av avelsmaterial det är fråga om eller vilken djurart det kommer från.

b) 

Produktions- och bearbetningsmetoderna på anläggningen för avelsmaterial.

c) 

Den avsedda användningen av avelsmaterialet.

d) 

Alternativa riskreducerande åtgärder som finns på plats för typen och kategorin av avelsmaterial och för anläggningen för avelsmaterial.

e) 

Avelsmaterialets destination, när dess destination ligger i samma medlemsstat som dess ursprungsplats men avelsmaterialet passerar genom en annan medlemsstat för att nå destinationen.

Artikel 162

Djurhälsointygens innehåll

1.  

Det djurhälsointyg för avelsmaterial som föreskrivs i artikel 161 ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Ursprungsanläggningen för avelsmaterialet samt destinationsanläggningen eller destinationen.

b) 

Avelsmaterialets typ och det hållna donatordjurets art.

c) 

Volymen eller antalet avelsmaterial.

d) 

Märkningen av avelsmaterialet, när så krävs enligt artikel 121.1 och bestämmelser som antagits enligt artikel 122.1.

e) 

Uppgifter som behövs för att visa att avelsmaterialet uppfyller kraven för förflyttning för den berörda arten enligt artiklarna 157 och 159 och bestämmelser som antagits enligt artikel 160.

2.  
Djurhälsointyget för avelsmaterial enligt artikel 161 får även innehålla andra uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning.
3.  
Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på de uppgifter som ska ingå i djurhälsointyget i enlighet med punkt 1 i denna artikel.
4.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på utfärdande av djurhälsointyg för olika typer av avelsmaterial och från olika djurarter.
5.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende förlagorna till djurhälsointyg för avelsmaterial. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 163

Anmälan av förflyttning till andra medlemsstater av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

1.  

Aktörerna ska göra följande:

a) 

Underrätta den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten före den planerade förflyttningen av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till en annan medlemsstat om

i) 

avelsmaterialet i fråga måste åtföljas av ett djurhälsointyg i enlighet med artikel 161.1 eller 161.2,

ii) 

förflyttningen måste anmälas i enlighet med delegerade akter som antagits enligt punkt 5 a i denna artikel avseende avelsmaterial, med beaktande av punkt 3 i denna artikel.

b) 

Tillhandahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska kunna anmäla förflyttning av avelsmaterial till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2.

2.  
Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska, före förflyttningen i fråga och om möjligt genom Traces, anmäla förflyttningar av avelsmaterial från hållna nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med de bestämmelser som antagits enligt punkterna 5 och 6.
3.  
Medlemsstaterna ska för administrationen av anmälningar använda de regioner som utses i enlighet med artikel 153.3.
4.  
Artikel 153.4 ska tillämpas på aktörers anmälningar av avelsmaterial.
5.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Kravet att aktörerna i enlighet med artikel 1 a ii förhandsanmäler förflyttning mellan medlemsstaterna av avelsmaterial, om förflyttningarna måste vara spårbara för att djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1 och 2 (artiklarna 157–160) ska vara uppfyllda.

b) 

De uppgifter som är nödvändiga för anmälan av förflyttningar av avelsmaterial i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

c) 

Nödrutiner för anmälan av förflyttningar av avelsmaterial vid strömavbrott och andra störningar av Traces.

6.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende följande:

a) 

Aktörernas tillhandahållande av information till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten om förflyttningar av avelsmaterial i enlighet med punkt 1.

b) 

Ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighets anmälan av förflyttningar av avelsmaterial till destinationsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2.

c) 

Tidsfristerna för

i) 

aktörens tillhandahållande av den information som avses i punkt 1 till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten,

ii) 

den anmälan av förflyttningar av avelsmaterial som ska göras av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet medpunkt 2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.Avsnitt 4

Förflyttning till andra medlemsstater av avelsmaterial från andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

Artikel 164

Avelsmaterial från andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä

1.  
Aktörerna får endast flytta avelsmaterial från andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä till en annan medlemsstat om avelsmaterialet inte medför en betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till förtecknade arter på destinationen, med beaktande av hälsostatusen på destinationen.
2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på djurhälsokrav, utfärdande av djurhälsointyg och krav på anmälan av förflyttning av avelsmaterial från andra hållna landlevande djur än nötkreatur, får, getter, svin och hästdjur samt från fjäderfä, med beaktande av följande:

a) 

Förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d för de förtecknade arterna i fråga.

b) 

De djurarter från vilka avelsmaterialet har samlats in och typen av avelsmaterial.

c) 

Hälsostatusen på ursprungsplatsen och på destinationen.

d) 

Typen av insamling, produktion, bearbetning och lagring.

e) 

Andra epidemiologiska faktorer.

3.  

Om djurhälsointyg måste utfärdas och förflyttningar av avelsmaterial måste anmälas i enlighet med punkt 2 ska följande bestämmelser tillämpas:

a) 

Bestämmelserna i artiklarna 161.1–161.5, 162.1 och 162.2 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 161.6 och 162.3–162.5 ska tillämpas för utfärdande av djurhälsointyg.

b) 

Bestämmelserna i artikel 163.1, 163.2 och 163.4 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 163.5 ska tillämpas för anmälan av förflyttningar.Avsnitt 5

Undantag

Artikel 165

Avelsmaterial avsett för vetenskapliga ändamål samt delegerade akter

1.  
Den behöriga myndigheten på destinationen får, om den behöriga myndigheten på ursprungsplatsen samtycker, tillåta förflyttningar för vetenskapliga ändamål av avelsmaterial till destinationsmedlemsstatens territorium, om dessa förflyttningar inte uppfyller kraven i artiklarna 159–164.
2.  

Den behöriga myndigheten får endast bevilja undantag enligt punkt 1 på följande villkor:

a) 

De behöriga myndigheterna på destinationen och på ursprungsplatsen

i) 

har enats om villkoren för de föreslagna förflyttningarna,

ii) 

ser till att det finns nödvändiga riskreducerande åtgärder på plats så att förflyttningen inte äventyrar hälsostatusen under förflyttningen och på destinationen avseende de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d,

iii) 

har i förekommande fall anmält till de behöriga myndigheterna i de medlemsstater genom vilka avelsmaterialet passerar att ett undantag har beviljats samt på vilka villkor detta gjorts.

b) 

Dessa förflyttningar sker under tillsyn av de behöriga myndigheterna på ursprungsplatsen och på destinationen samt i förekommande fall av de behöriga myndigheterna i de medlemsstater genom vilken avelsmaterialet passerar.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på bestämmelserna om undantag beviljade av behöriga myndigheter och som kompletterar bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.KAPITEL 6

Produktion, bearbetning och distribution av produkter av animaliskt ursprung inom unionen

Artikel 166

Allmänna skyldigheter för aktörerna avseende djurhälsa samt delegerade akter

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga förebyggande åtgärder för att se till att produkter av animaliskt ursprung inte i något led i produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan inom unionen orsakar spridning av följande:

a) 

Förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d med beaktande av hälsostatusen är produktionen och bearbetningen sker eller på destinationen.

b) 

Nya sjukdomar.

2.  

Aktörerna ska se till att produkter av animaliskt ursprung inte kommer från anläggningar eller livsmedelsanläggningar eller härrör från djur som kommer från anläggningar som är föremål för följande:

a) 

Nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 eller bestämmelser som antagits enligt artikel 259, såvida inte bestämmelser som antagits enligt artikel 259 innehåller undantag från kravet i punkt 1 i den här artikeln.

b) 

Restriktioner vad gäller förflyttning av hållna landlevande djur och produkter av animaliskt ursprung enligt artiklarna 32.1 c, 55.1 e, 56, 61.1 a, 62.1, 65.1 c, 70.1 b, 74.1 a, 76.2 b, 76.3, 79, 81, 82.2 och 82.3 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 70.3, 71.3, 74.4, 76.5 och 83.2 såvida inte undantag från restriktionerna vad gäller förflyttning föreskrivs i de bestämmelserna.

3.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på närmare krav som kompletterar de krav som avses i

a) 

punkt 1 i denna artikel om förebyggande åtgärder, inbegripet riskreduceringsåtgärder, och

b) 

punkt 2 b i denna artikel avseende restriktioner för förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung.

4.  

Kommissionen ska utgå från följande överväganden när den antar delegerade akter som avses i punkt 3:

a) 

Den förtecknade sjukdomen i fråga som avses i artikel 9.1 d och de berörda arterna.

b) 

Riskerna.

Artikel 167

Skyldigheter för aktörerna avseende djurhälsointyg samt delegerade akter

1.  

Aktörerna får endast flytta följande produkter av animaliskt ursprung inom en medlemsstat eller till en annan medlemsstat om produkterna i fråga åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten i enlighet med punkt 3:

a) 

Produkter av animaliskt ursprung som

i) 

får flyttas från en restriktionszon som omfattas av nödåtgärder som föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt artikel 259,

ii) 

härrör från djurarter som omfattas av de nödåtgärderna.

b) 

Produkter av animaliskt ursprung som

i) 

får flyttas från en restriktionszon som omfattas av sjukdomsbekämpningsåtgärder i enlighet med artiklarna 32.1, 55.1 f ii, 56, 61.1 a, 62.1, 64, 65.1 c, 70.1 b, 74.1 a, 79 och 80 samt bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 71.3, 74.4 och 83.2,

ii) 

härrör från djurarter som omfattas av de sjukdomsbekämpningsåtgärderna.

Den behöriga myndigheten får besluta att ett sådant intyg inte behöver utfärdas för förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung inom den berörda medlemsstaten när den myndigheten anser att ett alternativt system är på plats som säkerställer att sändningen av sådana produkter är spårbar och att dessa produkter uppfyller djurhälsokraven för sådana förflyttningar.

2.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att det djurhälsointyg som avses i punkt 1 åtföljer produkterna av animaliskt ursprung från ursprungsorten till destinationsorten.
3.  
Den behöriga myndigheten ska på den berörda aktörens begäran utfärda ett djurhälsointyg för de förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 förutsatt att de relevanta krav som avses i denna artikel har uppfyllts.
4.  
Artiklarna 148, 149 och 150 samt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 146, 147 och 149.4 ska tillämpas på utfärdande av djurhälsointyg för de förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 i den här artikeln.
5.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på undantag från kraven på djurhälsointyg i punkt 1 i den här artikeln och villkoren för dessa undantag, för förflyttning av produkter av animaliskt ursprung som inte utgör en betydande risk för spridning av sjukdomar på grund av följande:

a) 

De berörda typerna av produkter av animaliskt ursprung.

b) 

De riskreducerande åtgärder som tillämpas på produkterna av animaliskt ursprung, vilket minskar risken för spridning av sjukdomar.

c) 

Den avsedda användningen av produkterna av animaliskt ursprung.

d) 

Destinationen för produkterna av animaliskt ursprung.

Artikel 168

Djurhälsointygens innehåll samt delegerade akter och genomförandeakter

1.  

Det djurhälsointyg för produkter av animaliskt ursprung som föreskrivs i artikel 167.1 ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Ursprungsanläggning eller ursprungsplats och destinationsanläggning eller destination.

b) 

En beskrivning av de berörda produkterna av animaliskt ursprung.

c) 

Antalet produkter av animaliskt ursprung.

d) 

Identifiering av produkterna av animaliskt ursprung, när det krävs enligt artikel 65.1 h eller bestämmelser som antagits enligt artikel 67 andra stycket a.

e) 

Uppgifter som behövs för att visa att produkterna av animaliskt ursprung uppfyller kraven på restriktioner vad gäller förflyttning i artikel 166.2 och bestämmelser som antagits enligt artikel 166.3.

2.  
Det djurhälsointyg som avses i punkt 1 får innehålla andra uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning.
3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på de uppgifter som ska ingå i det djurhälsointyg som föreskrivs i punkt 1 i den här artikeln.
4.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende förlagorna till djurhälsointyg för produkter av animaliskt ursprung som avses i punkt 1 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 169

Anmälan av förflyttning av produkter av animaliskt ursprung till andra medlemsstater

1.  

Aktörerna ska göra följande:

a) 

Underrätta den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten före den planerade förflyttningen av produkter av animaliskt ursprung om sändningarna i fråga måste åtföljas av ett djurhälsointyg i enlighet med artikel 167.1.

b) 

Tillhandahålla alla uppgifter som är nödvändiga för att den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska kunna anmäla förflyttningen i fråga till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2.

2.  
Den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten ska, före förflyttningen och om möjligt genom Traces, anmäla förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung till den behöriga myndigheten i destinationsmedlemsstaten i enlighet med de bestämmelser som antagits enligt punkterna 5 och 6.
3.  
Medlemsstaterna ska för administrationen av anmälningar använda de regioner som utses i enlighet med artikel 153.3.
4.  
Artikel 153.4 ska tillämpas på aktörers anmälningar av förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung.
5.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

De uppgifter som är nödvändiga för anmälan av förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung enligt punkt 1 i denna artikel.

b) 

Nödrutiner för anmälan av förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung vid strömavbrott och andra störningar av Traces.

6.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende följande:

a) 

Den information som aktörerna ska tillhandahålla den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten om förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung i enlighet med punkt 1.

b) 

Ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighets anmälan av förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung till destinationsmedlemsstaten i enlighet med punkt 2.

c) 

Tidsfristerna för

i) 

den berörda aktörens tillhandahållande av den information som avses i punkt 1 till den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten,

ii) 

den anmälan av förflyttningar av produkter av animaliskt ursprung som ska göras av den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten enligt punkt 2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 7

Tillämpningsområde för nationella åtgärder

Artikel 170

Nationella åtgärder avseende sjukdomsbekämpning och förflyttning av djur och avelsmaterial

1.  
Medlemsstaterna får vidta nationella åtgärder för att bekämpa förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d och e och när det gäller förflyttning av landlevande djur och avelsmaterial från dem inom sitt eget territorium.
2.  

För sådana nationella åtgärder gäller följande:

a) 

De ska ta hänsyn till bestämmelserna om förflyttning av djur och avelsmaterial i kapitlen 3 (artiklarna 124–154), 4 (artiklarna 155 och 156) och 5 (artiklarna 157–165) och får inte stå i strid med dessa bestämmelser.

b) 

De får inte hindra förflyttning av djur och produkter mellan medlemsstaterna.

c) 

De får inte gå utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att hindra introduktion och spridning av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d och e.

Artikel 171

Nationella åtgärder för att begränsa effekterna av andra sjukdomar än förtecknade sjukdomar

Om en annan sjukdom än en förtecknad sjukdom utgör en betydande risk för hållna landlevande djurs hälsa i en medlemsstat, får denna medlemsstat vidta nationella åtgärder för att bekämpa denna sjukdom och begränsa förflyttning av hållna landlevande djur och avelsmaterial, förutsatt att dessa åtgärder inte

a) 

hindrar förflyttning av djur och produkter mellan medlemsstaterna,

b) 

går utöver vad som är lämpligt och nödvändigt för att bekämpa den sjukdomen.AVDELNING II

VATTENLEVANDE DJUR OCH PRODUKTER AV ANIMALISKT URSPRUNG FRÅN VATTENLEVANDE DJURKAPITEL 1

Registrering, godkännande, journalföring och registerAvsnitt 1

Registrering av vattenbruksanläggningar

Artikel 172

Aktörernas skyldighet att registrera vattenbruksanläggningar

1.  

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar ska för att registrera sina anläggningar i enlighet med artikel 173 göra följande innan de inleder verksamheten:

a) 

Underrätta den behöriga myndigheten om varje vattenbruksanläggning som de ansvarar för.

b) 

Överlämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

i) 

Den berörda aktörens namn och adress.

ii) 

Anläggningens läge och en beskrivning av lokalerna.

iii) 

Arterna och kategorierna av samt kvantiteten (antal, volym eller vikt) vattenbruksdjur som de avser att hålla på vattenbruksanläggningen och vattenbruksanläggningens kapacitet.

iv) 

Typen av vattenbruksanläggning.

v) 

Övriga uppgifter om anläggningen som är relevanta för fastställande av vilken risk den utgör.

2.  

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar som avses i punkt 1 ska i förväg underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Om det sker betydande förändringar vid vattenbruksanläggningen i fråga i något av de avseenden som avses i punkt 1 b.

b) 

Om aktörens verksamhet eller verksamheten vid vattenbruksanläggningen i fråga upphör.

3.  
När det gäller vattenbruksanläggningar som måste godkännas i enlighet med artiklarna 176.1 och 177 behöver de uppgifter som anges i punkt 1 inte tillhandahållas.
4.  

Aktörerna får ansöka om registrering enligt punkt 1 för en grupp vattenbruksanläggningar, förutsatt att anläggningarna uppfyller något av följande villkor:

a) 

De är belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området följer samma system för biosäkerhet.

b) 

De drivs av samma aktör och följer samma system för biosäkerhet, och vattenbruksdjuren i anläggningarna i fråga tillhör samma epidemiologiska enhet.

Om ansökan om registrering omfattar en grupp av anläggningar ska bestämmelserna i punkterna 1–3 i den här artikeln och i artikel 173 första stycket b samt de bestämmelser som antagits enligt artikel 175 som tillämpas på enskilda vattenbruksanläggningar tillämpas på hela gruppen av vattenbruksanläggningar.

Artikel 173

Den behöriga myndighetens skyldigheter avseende registrering av vattenbruksanläggningar

Den behöriga myndigheten ska föra in

a) 

vattenbruksanläggningar i det register över vattenbruksanläggningar som föreskrivs i artikel 185.1, om den berörda aktören har lämnat de uppgifter som krävs enligt artikel 172.1,

b) 

grupper av vattenbruksanläggningar i det registret, förutsatt att de kriterier som anges i artikel 172.4 är uppfyllda.

Den behöriga myndigheten ska tilldela varje anläggning eller grupp av anläggningar enligt denna artikel ett unikt registreringsnummer.

Artikel 174

Undantag från aktörernas skyldighet att registrera vattenbruksanläggningar

Genom undantag från artikel 172.1 får medlemsstaterna i enlighet med en genomförandeakt som antas i enlighet med artikel 175 undanta vissa vattenbruksanläggningar som utgör en obetydlig risk från kravet på registrering.

Artikel 175

Genomförandebefogenheter avseende undantag från skyldigheten att registrera vattenbruksanläggningar

1.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om de uppgifter som aktörerna ska lämna för att registrera en vattenbruksanläggning enligt artikel 172.1, däribland tidsfristerna för att lämna sådana uppgifter.
2.  

Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende de typer av vattenbruksanläggningar som medlemsstaterna får undanta från registreringskravet i enlighet med artikel 174 på grundval av följande:

a) 

Arterna och kategorierna av samt kvantiteten (antal, volym eller vikt) vattenbruksdjur på vattenbruksanläggningen i fråga och anläggningens kapacitet.

b) 

Förflyttningar av vattenbruksdjur till och från vattenbruksanläggningen.

3.  
De genomförandeakter som avses i denna artikel ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.Avsnitt 2

Godkännande av vissa typer av vattenbruksanläggningar

Artikel 176

Godkännande av vissa vattenbruksanläggningar samt delegerade akter

1.  

Aktörer som driver följande typer av vattenbruksanläggningar ska ansöka om godkännande hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 180.1:

a) 

Vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls i syfte att flyttas därifrån antingen levande eller som produkter av animaliskt ursprung från vattenbruksdjur.

b) 

Andra vattenbruksanläggningar som utgör en betydande risk på grund av följande:

i) 

Arterna och kategorierna av samt antalet vattenbruksdjur som hålls där.

ii) 

Typen av vattenbruksanläggning i fråga.

iii) 

Förflyttningar av vattenbruksdjur till och från vattenbruksanläggningen i fråga.

2.  

Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna undanta aktörer som driver följande typer av anläggningar från skyldigheten att ansöka om godkännande, förutsatt att anläggningen i fråga inte utgör någon betydande risk:

a) 

Vattenbruksanläggningar som producerar små mängder vattenbruksdjur i leveranssyfte, för användning som livsmedel, antingen

i) 

direkt till slutkonsumenter, eller

ii) 

till lokala detaljhandelsföretag som levererar direkt till slutkonsumenter.

b) 

Dammar och andra anläggningar där populationen av vattenlevande djur endast hålls för sportfiskeändamål genom utsättning av vattenbruksdjur och där dessa djur är avskilda och inte kan rymma.

c) 

Vattenbruksanläggningar där vattenbruksdjur hålls

i slutna anläggningar för prydnadsändamål.

3.  

Om inte undantag har beviljats enligt punkt 4 i denna artikel får aktörer inte inleda verksamhet vid en vattenbruksanläggning som avses i punkt 1 i denna artikel innan anläggningen har godkänts i enlighet med artikel 181.1 och de ska upphöra med verksamheten vid en vattenbruksanläggning som avses i punkt 1 i den här artikeln i följande fall:

a) 

Om den behöriga myndigheten återkallar eller tillfälligt upphäver sitt godkännande i enlighet med artikel 184.2.

b) 

Om ett villkorat godkännande har beviljats i enlighet med artikel 183.3, men vattenbruksanläggningen i fråga fortfarande inte uppfyller alla de krav som avses i artikel 183.4 och därför inte får ett slutligt godkännande i enlighet med artikel 183.3.

4.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Undantag från kravet på att aktörerna ska ansöka hos den behöriga myndigheten om godkännande för de typer av vattenbruksanläggningar som avses i punkt 1 a, när det gäller andra typer av anläggningar än de som anges i punkt 2 a i och ii om dessa anläggningar inte utgör någon betydande risk.

b) 

De typer av vattenbruksanläggningar som måste godkännas i enlighet med punkt 1 b.

5.  

Kommissionen ska vid antagandet av delegerade akter enligt punkt 4 grunda dessa akter på följande kriterier:

a) 

De arter och kategorier av vattenbruksdjur som hålls i vattenbruksanläggningen.

b) 

Typen av vattenbruksanläggning och typen av produktion.

c) 

Typiska mönster för förflyttningar för typen av vattenbruksanläggning i fråga och de berörda arterna och kategorierna av vattenbruksdjuren i fråga.

6.  
Aktörerna får ansöka om godkännande för en grupp av vattenbruksanläggningar, under förutsättning att kraven i artikel 177 första stycket a och b är uppfyllda.

Artikel 177

Den behöriga myndighetens godkännande av en grupp av vattenbruksanläggningar

Den behöriga myndigheten får bevilja godkännande i enlighet med artikel 181.1 för en grupp av vattenbruksanläggningar, under förutsättning att vattenbruksanläggningarna i fråga uppfyller något av följande villkor:

a) 

De är belägna i ett epidemiologiskt enhetligt område och alla aktörer i det området följer samma system för biosäkerhet. Anläggningar, vid eller utanför kusten, avsedda för mottagning, konditionering, tvättning, rening, klassificering och förpackning av levande tvåskaliga blötdjur avsedda att användas som livsmedel (leveranscentraler), anläggningar med tank, försörjda med rent havsvatten, i vilka levande tvåskaliga blötdjur placeras under den tid som krävs för att reducera kontaminering så att de tvåskaliga blötdjuren blir tjänliga som livsmedel (reningsanläggningar) och liknande anläggningar som är belägna inom ett sådant epidemiologiskt enhetligt område måste dock godkännas var för sig.

b) 

De drivs av samma aktör och

i) 

följer samma system för biosäkerhet, och

ii) 

vattenbruksdjuren i anläggningarna i fråga tillhör samma epidemiologiska enhet.

Om ett gemensamt godkännande beviljas för en grupp av vattenbruksanläggningar ska artiklarna 178 och 180–184 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 180.2 och 181.2 som tillämpas på enskilda vattenbruksanläggningar tillämpas på hela gruppen av vattenbruksanläggningar.

Artikel 178

Godkännande av status som avgränsad vattenbruksanläggning

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar och vill få status som avgränsad anläggning

a) 

ska ansöka om godkännande hos den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 180.1,

b) 

får endast flytta vattenbruksdjur till eller från sin anläggning i enlighet med kraven i artikel 203.1 och eventuella delegerade akter som antagits enligt artikel 203.2 efter det att anläggningen har fått denna status beviljad av den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 181 eller 183.

▼C4

Artikel 179

Godkännande av livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur ska göra följande:

▼B

a) 

Se till att det godkännande som krävs i enlighet med artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 ( 2 ) har erhållits.

b) 

I enlighet med artikel 180.1 ansöka hos den behöriga myndigheten om godkännande av slakt eller bearbetning av vattenlevande djur i syfte att bekämpa en sjukdom, i enlighet med artiklarna 61.1 b, 62, 68.1, 79 och 80 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 63, 70.3 och 71.3.

Artikel 180

Aktörernas skyldighet att lämna uppgifter för att erhålla godkännande

1.  

Aktörerna ska för ansökan om godkännande av sin anläggning enligt artiklarna 176.1, 177, 178 a och 179 lämna följande uppgifter till den behöriga myndigheten:

a) 

Den berörda aktörens namn och adress.

b) 

Den berörda anläggningens läge och en beskrivning av lokalerna.

c) 

Arterna och kategorierna av samt kvantiteterna (antal, volym eller vikt) vattenbruksdjur som är relevanta för godkännandet och som hålls vid anläggningen.

d) 

Typen av vattenbruksanläggning.

e) 

När det gäller godkännandet av en grupp vattenbruksanläggningar, närmare uppgifter som visar att gruppen i fråga uppfyller villkoren i artikel 177.

f) 

Övriga uppgifter om hur vattenbruksanläggningen i fråga fungerar som är relevanta för fastställandet av vilken risk den utgör.

g) 

Anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem.

h) 

Anläggningens biosäkerhetsåtgärder.

2.  

Aktörer som driver sådana anläggningar som avses i punkt 1 ska i förväg underrätta den behöriga myndigheten i följande fall:

a) 

Om det sker förändringar vid anläggningarna i något av de avseenden som avses i punkt 1.

b) 

Om aktörens verksamhet eller verksamheten vid anläggningen i fråga upphör.

3.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser om vilka uppgifter som ska lämnas av aktörerna i deras ansökningar om godkännande för anläggningen i enlighet med punkt 1, däribland tidsfristerna för att lämna sådana uppgifter.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 181

Beviljande av, och villkor för, godkännande samt delegerade akter

▼C4

1.  

Den behöriga myndigheten får endast bevilja godkännande för vattenbruksanläggningar som avses i artiklarna 176.1 och 178 a, för grupper av vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och för livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som avses i artikel 179 i följande fall:

▼B

a) 

Anläggningarna uppfyller, i tillämpliga fall, följande krav när det gäller

i) 

karantän, isolering och andra biosäkerhetsåtgärder, med beaktande av kraven i artikel 10.1 b och bestämmelser som antagits enligt artikel 10.6,

ii) 

övervakning enligt artikel 24, och om det är relevant för typen av anläggning i fråga och de risker som är förknippade med den, enligt artikel 25,

iii) 

journalföring enligt artiklarna 186–188 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 189 och 190.

b) 

Anläggningens lokaler och utrustning

i) 

är ändamålsenliga, så att risken för introduktion och spridning av sjukdomar minskar till en godtagbar nivå, med beaktande av typen av anläggning i fråga,

ii) 

har tillräcklig kapacitet för arterna och kategorierna av och kvantiteten (antal, volym eller vikt) vattenlevande djur i fråga.

c) 

Anläggningarna medför inte en oacceptabel risk för spridning av sjukdomar, med beaktande av de riskreducerande åtgärder som finns på plats.

d) 

Anläggningen har ett system på plats som gör att den berörda aktören kan visa för den behöriga myndigheten att kraven i leden a, b och c är uppfyllda.

2.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Karantän, isolering och andra biosäkerhetsåtgärder enligt punkt 1 a i.

b) 

Övervakning enligt punkt 1 a ii.

c) 

Lokaler och utrustning enligt punkt 1 b.

3.  

Kommissionen ska vid utarbetandet av bestämmelserna i de delegerade akter som ska antas enligt punkt 2 grunda dessa bestämmelser på följande faktorer:

a) 

Riskerna med varje typ av anläggning.

b) 

De arter och kategorier av vattenbruksdjur eller vattenlevande djur som är relevanta för godkännandet.

c) 

Typen av produktion i fråga.

d) 

Typiska mönster för förflyttningar för typen av vattenbruksanläggning och de arter och kategorier av djur som hålls i dessa anläggningar.

Artikel 182

Tillämpningsområde avseende godkännande av anläggningar

▼C4

I godkännanden av en vattenbruksanläggning eller en livsmedelsanläggning för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som beviljats i enlighet med artikel 181.1, efter en ansökan i enlighet med artiklarna 176, 177, 178 a eller 179 ska den behöriga myndigheten uttryckligen ange följande:

a) 

Vilken eller vilka av de typer av vattenbruksanläggning som avses i artiklarna 176.1 och 178 a, vilka grupper av vattenbruksanläggningar som avses i artikel 177 och vilka livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som avses i artikel 179 samt i bestämmelser som antagits enligt artikel 176.4 b som omfattas av godkännandet.

▼B

b) 

Vilka arter och kategorier av vattenbruksdjur som omfattas av godkännandet.

Artikel 183

Den behöriga myndighetens förfaranden för beviljande av godkännande

1.  
Den behöriga myndigheten ska fastställa vilka förfaranden aktörerna ska följa när de ansöker om godkännande för sina anläggningar i enlighet med artiklarna 176.1, 178 och 179.
2.  
När den behöriga myndigheten tar emot en ansökan om godkännande från en aktör i enlighet med artiklarna 176.1, 178 eller 179 ska den göra ett besök på plats.
3.  
Under förutsättning att kraven i artikel 181 är uppfyllda ska den behöriga myndigheten bevilja godkännandet.
4.  
Om anläggningen inte uppfyller alla krav för godkännande som avses i artikel 181 får den behöriga myndigheten bevilja ett villkorat godkännande för anläggningen om det, på grundval av den berörda aktörens ansökan och besöket på plats enligt punkt 2 i den här artikeln, visar sig att anläggningen uppfyller alla de viktigaste krav som ger tillräckliga garantier för att anläggningen inte innebär någon betydande risk.
5.  
Om den behöriga myndigheten har beviljat ett villkorat godkännande i enlighet med punkt 4 i denna artikel, ska den ge slutligt godkännande endast om ett nytt besök på plats vid anläggningen inom tre månader efter det att det villkorliga godkännandet har beviljats eller den dokumentation som aktören tillhandahåller inom tre månader efter det datumet visar att anläggningen uppfyller alla krav för godkännande i artikel 181.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 181.2.

Om det besök på plats eller den dokumentation som avses i första stycket visar att det har gjorts väsentliga framsteg, men anläggningen ändå inte uppfyller samtliga krav, får den behöriga myndigheten förlänga det villkorade godkännandet. Ett villkorat godkännande får dock inte beviljas för en period som överstiger sex månader.

Artikel 184

Den behöriga myndighetens översyn, tillfälliga upphävande och återkallande av godkännanden

1.  
Den behöriga myndigheten ska fortlöpande se över de godkännanden av anläggningar som beviljats i enlighet med artikel 181.1, med lämpliga intervall som grundas på risken i fråga.
2.  
Om en behörig myndighet upptäcker allvarliga brister vid en anläggning vad gäller efterlevnaden av kraven i artikel 181.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 181.2 och den anläggningens aktör inte kan lämna tillräckliga garantier för att dessa brister kommer att åtgärdas, ska den behöriga myndigheten inleda förfaranden för att återkalla godkännandet av anläggningen.

Den behöriga myndigheten får emellertid endast upphäva, snarare än återkalla, godkännandet av anläggningen tillfälligt om aktören kan garantera att bristerna kommer att åtgärdas inom rimlig tid.

3.  
Godkännandet får endast beviljas efter återkallande eller återutfärdas efter tillfälligt upphävande i enlighet med punkt 2 om den behöriga myndigheten har förvissat sig om att anläggningen uppfyller alla de krav i denna förordning som är tillämpliga för den typen av anläggning.Avsnitt 3

▼C4

Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur

▼B

Artikel 185

▼C4

Register över vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur

1.  

Varje behörig myndighet ska föra och regelbundet uppdatera ett register över

a) 

alla vattenbruksanläggningar som registrerats i enlighet med artikel 173,

b) 

alla vattenbruksanläggningar som godkänts i enlighet med artikel 181.1,

c) 

alla livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som godkänts i enlighet med artikel 181.1.

▼B

2.  

Det register över vattenbruksanläggningar som föreskrivs i punkt 1 ska innehålla följande uppgifter:

a) 

Aktörens namn och adress samt registreringsnumret för anläggningen i fråga.

b) 

Var den berörda vattenbruksanläggningen eller i tillämpliga fall gruppen av berörda vattenbruksanläggningar är belägen.

c) 

Typen av produktion på anläggningen.

d) 

Anläggningens vattenförsörjnings- och avloppssystem i tillämpliga fall.

e) 

De arter av vattenbruksdjur som hålls på anläggningen.

f) 

Aktuell information om hälsostatusen vid den registrerade vattenbruksanläggningen, eller i tillämpliga fall, gruppen av anläggningar, vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

3.  
För anläggningar som har godkänts i enlighet med artikel 181.1 ska den behöriga myndigheten, med förbehåll för kravet på skydd av personuppgifter, i elektronisk form offentliggöra åtminstone de uppgifter som avses i punkt 2 a, c, e och f i den här artikeln.
4.  
Om det är lämpligt och ändamålsenligt får en behörig myndighet kombinera den registrering som avses i punkt 1 med registrering för andra syften.
5.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

De relevanta uppgifter som ska ingå i det register över vattenbruksanläggningar som föreskrivs i punkt 1 i denna artikel.

b) 

Allmänhetens tillgång till registret.Avsnitt 4

Journalföring och spårbarhet

Artikel 186

Skyldigheter för aktörer som driver vattenbruksanläggningar att föra journal

1.  

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar som omfattas av registreringskravet i enlighet med artikel 173 eller kravet på godkännande i enlighet med artikel 181.1 ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ som innehåller åtminstone följande uppgifter:

a) 

Arterna och kategorierna av och kvantiteterna (antal, volym eller vikt) vattenbruksdjur på deras anläggning.

b) 

Förflyttningarna till och från deras anläggning av vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från dessa djur, i förekommande fall med uppgift om

i) 

deras ursprungsplats eller destination,

ii) 

datumet för förflyttningarna.

c) 

De djurhälsointyg i pappersformat eller elektroniskt format som i enlighet med artikel 208 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211.1 a och c samt 213.2 måste åtfölja förflyttningar av vattenbruksdjur som anländer till vattenbruksanläggningen.

d) 

Dödligheten inom varje epidemiologisk enhet och andra problem med sjukdom på vattenbruksanläggningen, med hänsyn till vad som är relevant för typen av produktion.

e) 

Biosäkerhetsåtgärder, övervakning, behandlingar, testresultat och i förekommande fall andra relevanta uppgifter för

i) 

arterna och kategorierna av vattenbruksdjur på anläggningen,

ii) 

typen av produktion på vattenbruksanläggningen,

iii) 

typen av vattenbruksanläggning och dess storlek,

f) 

Resultaten av djurhälsobesök som krävs i enlighet med artikel 25.1.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

2.  
De berörda medlemsstaterna får undanta vattenbruksanläggningar som utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar från skyldigheten att journalföra alla eller några av de uppgifter som anges i punkt 1 c, d och e under förutsättning att spårbarheten säkerställs.
3.  

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar ska förvara de journaler som föreskrivs i punkt 1 på den berörda vattenbruksanläggningen och

a) 

föra dem på ett sådant sätt att de vattenlevande djurens ursprungs- och destinationsort kan spåras,

b) 

på begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till dem,

c) 

spara dem under en minimitid som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

Genom undantag från kravet att journalerna ska förvaras på anläggningen enligt första stycket får de, när det är fysiskt omöjligt att förvara journalerna på anläggningen, förvaras på det kontor varifrån verksamheten förvaltas.

Artikel 187

▼C4

Skyldighet för livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur att föra journal

1.  

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som måste godkännas i enlighet med artikel 179 ska föra journaler över

▼B

a) 

varje förflyttning till och från deras anläggning av vattenbruksdjur och produkter av animaliskt ursprung från sådana djur,

b) 

utsläpp av vatten och relevanta biosäkerhetsåtgärder.

▼C4

2.  

Aktörer som driver livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur ska göra följande:

a) 

Förvara de journaler som föreskrivs i punkt 1 på deras anläggning och på begäran ge den behöriga myndigheten tillgång till dem.

▼B

b) 

Spara dessa journaler under en minimitid som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

Artikel 188

Skyldighet för transportörer att föra journal

1.  

Transportörer av vattenlevande djur avsedda för vattenbruksanläggningar eller för utsättning i naturen ►C3  ska föra och bevara journaler ◄ över följande:

a) 

Kategorierna och arterna av och kvantiteterna (antal, volym eller vikt) vattenlevande djur som transporteras av dem.

b) 

Dödligheten bland berörda vattenbruksdjur och vilda vattenlevande djur under transporten, om det är genomförbart med hänsyn till typen av transport och de arter av vattenbruksdjur och vilda vattenlevande djur som transporteras.

▼C4

c) 

Vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som besökts av transportmedlet.

▼B

d) 

Vattenbyte under transporten, med uppgift om källorna till nytt vatten och platsen för avtappning av vatten.

e) 

Rengöring och desinfektion av transportmedlet.

▼C3

Journalerna ska föras och bevaras i pappersform eller elektronisk form.

▼B

2.  
Den berörda medlemsstaten får undanta transportörer som utgör en låg risk för spridning av förtecknade eller nya sjukdomar från skyldigheten att journalföra alla eller några av de uppgifter som anges i punkt 1 under förutsättning att spårbarheten säkerställs.
3.  

Transportörer ska förvara de journaler som anges i punkt 1

a) 

på ett sådant sätt att den behöriga myndigheten på begäran omedelbart kan få tillgång till dem,

b) 

under en minimitid som den behöriga myndigheten fastställer, dock i minst tre år.

Artikel 189

Delegering av befogenheter avseende journalföring

1.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på bestämmelser som kompletterar kraven på journalföring enligt artiklarna 186, 187 och 188, vad gäller de uppgifter som aktörerna ska journalföra utöver de som anges i artiklarna 186.1, 187.1 och 188.1.
2.  

Kommissionen ska beakta följande när den antar de delegerade akter som föreskrivs i punkt 1:

a) 

Riskerna med varje typ av vattenbruksanläggning eller transport.

b) 

Arterna och kategorierna av de vattenlevande djur som hålls på vattenbruksanläggningen i fråga eller som transporteras till eller från den anläggningen.

c) 

Typen av produktion på anläggningen.

d) 

Typiska mönster för förflyttningar för typen av vattenbruksanläggning ►C3  eller livsmedelsanläggning för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur. ◄

e) 

Antalet, volymen eller vikten vattenlevande djur som hålls på anläggningen eller som transporteras till eller från den.

Artikel 190

Genomförandebefogenheter avseende undantag från kraven på att föra journal

Kommissionen får, genom genomförandeakter, fastställa bestämmelser avseende de typer av vattenbruksanläggningar och de aktörer som medlemsstaterna får undanta från kraven på att föra journal enligt artiklarna 186 och 188 när det gäller

a) 

aktörer som driver vissa kategorier av vattenbruksanläggningar samt transportörer,

b) 

vattenbruksanläggningar som håller, eller transportörer som transporterar, ett litet antal vattenbruksdjur eller ett litet antal vattenlevande djur,

c) 

vissa arter och kategorier av vattenlevande djur.

Kommissionen ska vid antagandet av genomförandeakterna grunda dessa akter på de kriterier som anges i artikel 189.2.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.KAPITEL 2

Förflyttning av vattenlevande djur inom unionenAvsnitt 1

Allmänna krav för förflyttningar

Artikel 191

Allmänna krav för förflyttning av vattenlevande djur

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att förflyttning av vattenlevande djur inte äventyrar hälsostatusen på destinationen med avseende på följande:

a) 

De förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

b) 

Nya sjukdomar.

2.  

Aktörerna får endast flytta vattenlevande djur till en vattenbruksanläggning eller för att användas som livsmedel eller för att sätta ut dem i naturen om djuren i fråga uppfyller följande villkor:

a) 

Djuren, med undantag för vilda vattenlevande djur, kommer från anläggningar som har

i) 

registrerats av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 173,

ii) 

godkänts av den behöriga myndigheten i enlighet med artiklarna 181 och 182, när så krävs enligt artiklarna 176.1, 177 eller 178, eller

iii) 

beviljats ett undantag från kravet på registrering i artikel 173.

b) 

De omfattas inte av

i) 

restriktioner vad gäller förflyttning som påverkar de berörda arterna och kategorierna i enlighet med artiklarna 55.1, 56, 61.1, 62, 64, 65, 70.1 b, 74.1, 79 och 81 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 70.3, 71.3, 74.4 och 83.2, eller

ii) 

nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259.

Aktörerna får dock flytta de vattenlevande djuren om det i del III avdelning II (artiklarna 53–83) föreskrivs undantag från restriktionerna vad gäller förflyttning eller utsättning, eller om det i bestämmelser som antagits enligt artikel 259 föreskrivs undantag från nödåtgärder.

3.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att vattenlevande djur, efter det att de har lämnat ursprungsplatsen, sänds direkt till den slutliga destinationen.

Artikel 192

Sjukdomsförebyggande åtgärder vid transport

1.  

Aktörerna ska vidta lämpliga och nödvändiga sjukdomsförebyggande åtgärder för att se till följande:

a) 

Att de vattenlevande djurens hälsostatus inte äventyras under transporten.

b) 

Att transporten av vattenlevande djur inte orsakar potentiell spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d till människor eller djur under förflyttningen och på destinationen.

c) 

Att utrustning och transportmedel rengörs och desinficeras, samt att andra lämpliga biosäkerhetsåtgärder vidtas med beaktande av riskerna med den berörda transporten.

d) 

Att vattenbyte och utsläpp av vatten under transporten av vattenlevande djur avsedda för vattenbruk eller för utsättning i naturen utförs på platser och under förhållanden som inte äventyrar hälsostatusen med avseende på de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d för

i) 

de vattenlevande djur som transporteras,

ii) 

eventuella vattenlevande djur på väg till destinationen,

iii) 

vattenlevande djur på destinationen.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Villkoren och kraven när det gäller rengöring och desinfektion av utrustning och transportmedel i enlighet med punkt 1 c i denna artikel och användning av biocidprodukter för detta.

b) 

Andra lämpliga biosäkerhetsåtgärder under transport enligt punkt 1 c i denna artikel.

c) 

Vattenbyte och utsläpp av vatten under transport enligt punkt 1 d i denna artikel.

Artikel 193

Ändring av den avsedda användningen

1.  

Vattenlevande djur som flyttas för destruering eller slakt i enlighet med följande åtgärder får inte användas för några andra ändamål:

a) 

Sjukdomsbekämpningsåtgärder enligt artiklarna 32.1 c, 55.1, 56, 61, 62, 64, 65, 70, 74.1, 74.2, 79, 80, 81 och 82 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 70.3, 71.3, 74.4 och 83.2.

b) 

Nödåtgärder som föreskrivs i artiklarna 257 och 258 och bestämmelser som antagits enligt artikel 259.

2.  
Vattenlevande djur som flyttas för att användas som livsmedel eller för vattenbruk, för utsättning i naturen eller för andra ändamål får inte användas för något annat ändamål än det avsedda.
3.  
Genom undantag från punkt 2 får den behöriga myndigheten på destinationen godkänna en ändring av användningen av vattenlevande djur till ett annat ändamål än det ursprungligen avsedda, under förutsättning att den nya användningen inte utgör någon högre risk för hälsostatusen hos de vattenlevande djuren på destinationen än den ursprungligen avsedda användningen.

Artikel 194

Skyldigheter för aktörerna på destinationen

▼C4

1.  

Aktörer som driver vattenbruksanläggningar och livsmedelsanläggningar för sjukdomsbekämpning hos vattenlevande djur som tar emot vattenlevande djur och aktörer som tar emot vattenlevande djur för utsättning i naturen ska, innan de vattenlevande djuren lastas av, göra följande:

▼B

a) 

Kontrollera, när så krävs, att ett av följande dokument finns med:

i) 

De djurhälsointyg som föreskrivs i artiklarna 208.1, 209 och 223.1 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 189, 211 och 213.

ii) 

Den egenförsäkran som föreskrivs i artikel 218.1 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 218.3 och 281.4.

b) 

Efter att ha kontrollerat de mottagna vattenlevande djuren, underrätta den behöriga myndigheten på destinationen om eventuella avvikelser när det gäller följande:

i) 

De vattenlevande djur som mottagits.

ii) 

De dokument som avses i leden a i och a ii.

2.  
I händelse av en avvikelse som avses i punkt 1 b ska aktören isolera de vattenlevande djuren som berörs av avvikelsen tills den behöriga myndigheten på destinationen har fattat ett beslut om dem.

Artikel 195

Allmänna krav avseende förflyttning av vattenbruksdjur som passerar genom medlemsstaterna men är avsedda för export från unionen till tredjeländer eller territorier

Aktörerna ska se till att vattenbruksdjur som är avsedda för export till ett tredjeland eller ett territorium och som passerar genom en annan medlemsstats territorium uppfyller kraven i artiklarna 191, 192 och 193.Avsnitt 2

Vattenlevande djur avsedda för vattenbruksanläggningar eller för utsättning i naturen

Artikel 196

Onormal dödlighet eller andra symtom på allvarlig sjukdom

1.  

Aktörerna får flytta vattenlevande djur från en vattenbruksanläggning eller från naturen till en annan vattenbruksanläggning eller sätta ut dem i naturen endast om djuren i fråga

a) 

inte uppvisar några symptom på sjukdom och

b) 

härrör från en vattenbruksanläggning eller ett område där det inte finns onormal dödlighet vars orsak inte har fastställts.

2.  
Genom undantag från punkt 1 får den behöriga myndigheten, på grundval av en riskvärdering, tillåta förflyttning eller utsättning av vattenlevande djur enligt den punkten, förutsatt att de vattenlevande djuren i fråga härrör från en sådan del av vattenbruksanläggningen eller från naturen som är avskild från den epidemiologiska enhet där den onormala dödligheten eller de andra sjukdomssymtomen har förekommit.

Om den förflyttning eller utsättning som avses i denna punkt sker till en annan medlemsstat får den behöriga myndigheten endast godkänna sådana förflyttningar om de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten och, i förekommande fall, i de medlemsstater genom vilka djuren passerar, har gett sitt samtycke till en sådan förflyttning eller utsättning.

Artikel 197

Förflyttning av vattenbruksdjur avsedda för medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som förklarats sjukdomsfria eller som omfattas av ett utrotningsprogram samt delegerade akter

1.  
Aktörer får endast flytta vattenbruksdjur av förtecknade arter som är relevanta när det gäller en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b eller c till en vattenbruksanläggning eller för att sättas ut i naturen i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som har förklarats fria från dessa förtecknade sjukdomar i enlighet med artiklarna 36.4 eller 37.4, om djuren i fråga härrör från medlemsstater eller zoner eller anläggningskretsar i dem som har förklarats fria från dessa sjukdomar.
2.  
Aktörer får endast flytta vattenbruksdjur av förtecknade arter som är relevanta när det gäller en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b eller c till en vattenbruksanläggning eller för att sättas ut i naturen i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som omfattas av ett utrotningsprogram för en eller flera av dessa förtecknade sjukdomar i enlighet med artikel 31.1 eller 31.2 om djuren i fråga härrör från en medlemsstat, eller en zon eller en anläggningskrets som har förklarats fria från dessa förtecknade sjukdomar.
3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på undantag från kraven i punkterna 1 och 2 i den här artikeln vad gäller förflyttning eller utsättning som inte utgör en betydande risk för spridning av förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d på grund av följande:

a) 

Arterna och kategorierna av berörda vattenbruksdjur samt deras utvecklingsstadium.

b) 

Ursprungs- och destinationsanläggningens typ.

c) 

Den avsedda användningen av vattenbruksdjuren.

d) 

Vattenbruksdjurens destination.

e) 

Behandlingar, bearbetningsmetoder och andra särskilda riskreducerande åtgärder som tillämpas på ursprungsplatsen eller på destinationen.

Artikel 198

Undantag av medlemsstaterna avseende aktörernas skyldighet när det gäller förflyttning av vattenbruksdjur mellan medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som omfattas av ett utrotningsprogram

Genom undantag från artikel 197.1 och 197.2 får medlemsstaterna tillåta aktörerna att flytta vattenbruksdjur till zoner eller anläggningskretsar för vilka ett utrotningsprogram har inrättats i enlighet med artikel 31.1 och 31.2 vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, från andra zoner eller anläggningskretsar för vilka ett sådant program också har inrättats för samma förtecknade sjukdomar, förutsatt att förflyttningen inte äventyrar hälsostatusen i destinationsmedlemsstaten eller i en zon eller en anläggningskrets i den.

Om en sådan förflyttning sker till en annan medlemsstat får den behöriga myndigheten endast godkänna den om de behöriga myndigheterna i destinationsmedlemsstaten och, i förekommande fall, den medlemsstat genom vilken djuren passerar, har gett sitt samtycke till denna förflyttning.

Artikel 199

Medlemsstaternas åtgärder avseende utsättning av vattenlevande djur i naturen

Medlemsstaterna får kräva att vattenlevande djur endast sätts ut i naturen om de härrör från en medlemsstat, eller en zon eller en anläggningskrets som förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 36.1 eller artikel 37.1 när det gäller en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c för vilka den art av vattenlevande djur som ska flyttas är en förtecknad art, oavsett hälsostatusen i det område där de vattenlevande djuren ska sättas ut.

Artikel 200

Förflyttning av vilda vattenlevande djur avsedda för medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som förklarats sjukdomsfria eller som omfattas av ett utrotningsprogram samt delegerade akter

1.  
Artiklarna 196, 197 och 198 ska tillämpas på förflyttningar av vilda vattenlevande djur avsedda för vattenbruksanläggningar eller för utsättning i naturen.
2.  

Aktörerna ska vidta lämpliga och nödvändiga sjukdomsförebyggande åtgärder när de flyttar vilda vattenlevande djur mellan olika livsmiljöer för att säkerställa följande:

a) 

Sådana förflyttningar medför inte någon betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till vattenlevande djur på destinationen.

b) 

Det finns riskreducerande åtgärder eller andra lämpliga biosäkerhetsåtgärder på plats om så är nödvändigt för att säkerställa att villkoren i led a är uppfyllda.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på de sjukdomsförebyggande och riskreducerande åtgärder som aktörerna ska vidta enligt punkt 2 i den här artikeln. I avvaktan på antagandet av sådana delegerade akter får den behöriga myndigheten på destinationen besluta om sådana åtgärder.Avsnitt 3

Vattenlevande djur som är avsedda att användas som livsmedel

Artikel 201

Förflyttning av levande vattenbruksdjur avsedda att användas som livsmedel i medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som förklarats sjukdomsfria eller som omfattas av ett utrotningsprogram samt delegerade akter

1.  
Aktörerna får endast flytta levande vattenbruksdjur av förtecknade arter som är relevanta när det gäller förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b eller c avsedda att användas som livsmedel, till en medlemsstat, eller en zon eller en anläggningskrets som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artiklarna 36.4 eller 37.4 eller för vilka ett utrotningsprogram har inrättats i enlighet med artikel 31.1 eller 31.2 när det gäller en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, om de berörda vattenbruksdjuren härrör från medlemsstater, zoner eller anläggningskretsar som har förklarats sjukdomsfria i enlighet med artikel 36.4 eller 37.4.
2.  
Genom undantag från punkt 1 i denna artikel får medlemsstaterna tillåta aktörerna att föra in levande vattenbruksdjur till zoner eller anläggningskretsar för vilka ett utrotningsprogram har inrättats i enlighet med artikel 31.1 eller 31.2 vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c, från andra zoner eller anläggningskretsar för vilka ett sådant program också har inrättats för samma förtecknade sjukdomar inom den medlemsstaten, förutsatt att förflyttningen inte äventyrar hälsostatusen i medlemsstaten eller i zonen eller anläggningskretsen i den.
3.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på undantagen i punkt 2 i den här artikeln när det gäller förflyttning av levande vattenbruksdjur som inte medför en betydande risk för spridning av sjukdomar på grund av följande:

a) 

Arterna och kategorierna av de berörda vattenbruksdjuren samt deras utvecklingsstadium.

b) 

Djurhållningsmetoderna och typen av produktion på ursprungs- och destinationsvattenbruksanläggningen.

c) 

Den avsedda användningen av vattenbruksdjuren.

d) 

Vattenbruksdjurens destination.

e) 

Behandlingar, bearbetningsmetoder och andra särskilda riskreducerande åtgärder som tillämpas på ursprungsplatsen eller destinationen.

Artikel 202

Förflyttning av levande vilda vattenlevande djur avsedda för medlemsstater, eller zoner eller anläggningskretsar som förklarats sjukdomsfria eller som omfattas av ett utrotningsprogram samt delegerade akter

1.  
Artikel 201.1 och 201.2 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 201.3 ska tillämpas på förflyttningar av levande vilda vattenlevande djur som ska användas som livsmedel och är avsedda för medlemsstater, eller zoner eller anläggningskretsar i dem som förklarats sjukdomsfria i enlighet med artiklarna 36.4 eller 37.4 eller som omfattas av ett utrotningsprogram i enlighet med artikel 31.1 eller 31.2, om de åtgärder som vidtas enligt dessa bestämmelser är nödvändiga för att säkerställa att djuren i fråga inte utgör en betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till vattenlevande djur på destinationen.
2.  
Punkt 1 i denna artikel ska också tillämpas på levande vattenlevande djur som inte omfattas av definitionen av vattenbruksdjur i artikel 4.7.
3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på krav för förflyttning av vilda vattenlevande djur avsedda att användas som livsmedel som kompletterar punkterna 1 och 2 i den här artikeln.Avsnitt 4

Undantag från avsnitten 1–3 (artiklarna 191–202) och ytterligare riskreducerande åtgärder

Artikel 203

Vattenlevande djur avsedda för avgränsade vattenbruksanläggningar samt delegerade akter

1.  

Aktörerna får endast flytta vattenlevande djur till en avgränsad vattenbruksanläggning om djuren i fråga uppfyller följande villkor:

a) 

De kommer från en annan avgränsad vattenbruksanläggning.

b) 

De medför inte en betydande risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till förtecknade djurarter vid den avgränsade destinationsvattenbruksanläggningen, utom om förflyttningen i fråga godkänts för vetenskapliga ändamål.

2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Närmare bestämmelser för förflyttning av vattenbruksdjur till avgränsade vattenbruksanläggningar utöver de som avses i punkt 1 i denna artikel.

b) 

Särskilda bestämmelser om förflyttning av vattenbruksdjur till avgränsade vattenbruksanläggningar där de riskreducerande åtgärder som finns på plats garanterar att förflyttningen inte medför en betydande risk för vattenbruksdjurens hälsa på den avgränsade vattenbruksanläggningen och omgivande anläggningar.

Artikel 204

Förflyttning av vattenlevande djur för vetenskapliga ändamål samt delegerade akter

1.  
Den behöriga myndigheten på destinationen får, om den behöriga myndigheten på ursprungsplatsen samtycker, tillåta förflyttning av vattenlevande djur till destinationsmedlemsstatens territorium för vetenskapliga ändamål, om dessa förflyttningar inte uppfyller kraven i avsnitten 1–3 (artiklarna 191–202), med undantag för artiklarna 191.1, 191.3, 192, 193 och 194.
2.  

Den behöriga myndighet som avses i punkt 1 får endast bevilja undantag i enlighet med punkt 1 om följande villkor är uppfyllda:

a) 

De behöriga myndigheterna på destinationen och på ursprungsplatsen

i) 

har enats om villkoren för förflyttningen,

ii) 

säkerställer att det finns nödvändiga riskreducerande åtgärder på plats så att förflyttningen av de vattenlevande djuren i fråga inte äventyrar hälsostatusen under förflyttningen och på destinationen avseende de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d,

iii) 

har i förekommande fall anmält till den behöriga myndigheten i de medlemsstater genom vilka djuren passerar att ett undantag har gjorts samt på vilka villkor tillståndet beviljas.

b) 

Förflyttningen sker under överinseende av de behöriga myndigheterna på ursprungsplatsen och på destinationen samt i förekommande fall av de behöriga myndigheterna i den medlemsstat genom vilken de passerar.

3.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på bestämmelserna om undantag som beviljas av de behöriga myndigheterna och som kompletterar bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i den här artikeln.

Artikel 205

Annan specifik användning av vattenlevande djur, särskilda krav och undantag och delegering av befogenheter

1.  
Aktörerna ska vidta nödvändiga förebyggande åtgärder för att säkerställa att förflyttning av vattenlevande djur som är avsedda för särskilda ändamål eller specifik användning enligt punkt 2 a i–vi i denna artikel inte utgör en risk för att förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d sprids till vattenlevande djur på destinationen.
2.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Särskilda krav som kompletterar bestämmelserna i avsnitten 1–3 (artiklarna 191–202) om förflyttning av vattenlevande djur för följande ändamål:

i) 

Djurparker, djuraffärer, grossister och trädgårdsdammar.

ii) 

Utställningar.

iii) 

Sportfiske, inbegripet fiskagn.

iv) 

Kulturevenemang och liknande evenemang.

v) 

Kommersiella akvarier.

vi) 

Hälso- och sjukvård och liknande användningar.

b) 

Undantag från avsnitten 1–3 (artiklarna 191–202), utom när det gäller artiklarna 191.1, 191.3, 192, 193 och 194, för förflyttning av vattenlevande djur enligt led a i denna punkt, förutsatt att tillräckliga biosäkerhetsåtgärder finns på plats för att se till att dessa förflyttningar inte utgör en betydande risk för hälsostatusen på destinationen.

Artikel 206

Genomförandebefogenheter för tillfälliga bestämmelser för förflyttning av särskilda arter eller kategorier av vattenlevande djur

1.  

Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa tillfälliga bestämmelser i form av tillägg eller alternativ till bestämmelserna i detta kapitel för förflyttning av särskilda arter eller kategorier av vattenlevande djur i något av följande fall:

a) 

Kraven vad gäller förflyttning i artiklarna 196, 197.1, 198, 199, 200.1, 200.2, 201, 202.1, 203.1, 204.1 och 204.2 och de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 197.3, 200.3, 202.3, 203.2, 204.3 och 205 reducerar inte effektivt riskerna med förflyttningen av vattenlevande djur.

b) 

En förtecknad sjukdom som avses i artikel 9.1 d verkar spridas trots de krav vad gäller förflyttning som fastställts i enlighet med avsnitten 1–4 (artiklarna 191–207).

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

2.  
Vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsamhet med avseende på en förtecknad sjukdom som utgör en mycket betydande risk och med beaktande av de faktorer som avses i artikel 205, ska kommissionen anta genomförandeakter med omedelbar verkan i enlighet med det förfarande som avses i artikel 266.3.

Artikel 207

Faktorer att beakta vid antagandet av delegerade akter och genomförandeakter enligt detta avsnitt

Kommissionen ska vid utarbetandet av bestämmelserna i delegerade akter och genomförandeakter enligt artiklarna 203.2, 204.3, 205 och 206 grunda dessa bestämmelser på följande:

a) 

Riskerna med de förflyttningar som avses i de bestämmelserna.

b) 

Hälsostatusen vad gäller de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d på ursprungsplatsen och destinationen samt i områden där djuren passerar.

c) 

De förtecknade arterna av vattenlevande djur för de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 d.

d) 

De biosäkerhetsåtgärder som finns på plats på ursprungsplatsen och destinationen samt i områden där djuren passerar.

e) 

Eventuella särskilda förhållanden under vilka vattenbruksdjuren hålls.

f) 

Särskilda mönster för förflyttningar för typen av vattenbruksanläggning och de berörda arterna och kategorierna av vattenlevande djur.

g) 

Andra epidemiologiska faktorer.Avsnitt 5

Utfärdande av djurhälsointyg

Artikel 208

Aktörernas skyldighet att se till att vattenbruksdjuren åtföljs av ett djurhälsointyg

1.  
Aktörerna får endast flytta vattenbruksdjur om de åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med artikel 216.1, om djuren i fråga hör till förtecknade arter för de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c och de är avsedda att föras in till en medlemsstat, eller en zon eller en anläggningskrets i dem, som förklarats sjukdomsfria i enlighet med artiklarna 36.4 och 37.4 eller för vilka ett utrotningsprogram har fastställts i enlighet med artikel 31.1 eller 31.2 vad gäller en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 b och c.
2.  
Aktörerna får endast flytta vattenbruksdjur om de åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med artikel 216.1, om djuren i fråga hör till förtecknade arter för de relevanta sjukdomar som avses i artikel 9.1 a och b och tillåts lämna en restriktionszon som omfattas av sjukdomsbekämpningsåtgärder enligt artiklarna 55.1 f ii, 56, 64, 65.1, 74.1 och 79 och bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 67, 68, 71.3, 74.4, 83.2 och 259 för en eller flera av de förtecknade sjukdomar som avses i artikel 9.1 a och b.
3.  
Aktörerna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att djurhälsointyget åtföljer vattenbruksdjuren från ursprungsplatsen till den slutliga destinationen, såvida inte särskilda åtgärder föreskrivs i bestämmelser som antagits enligt artikel 214.

Artikel 209

▼C1

Aktörernas skyldighet att se till att andra vattenlevande djur åtföljs av ett djurhälsointyg

▼B

1.  
Om det på grund av de risker som är förknippade med förflyttningen av andra vattenlevande djur än vattenbruksdjur krävs utfärdande av djurhälsointyg i enlighet med bestämmelserna i artikel 211.1 a får aktörerna endast flytta dessa vattenlevande djur om djuren i fråga åtföljs av ett djurhälsointyg utfärdat av ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighet i enlighet med artikel 216.1.
2.  
Artikel 208 ska även tillämpas på andra vattenlevande djur än vattenbruksdjur avsedda för en vattenbruksanläggning eller för utsättning i naturen. Om ursprungsmedlemsstatens behöriga myndighet konstaterar att det inte är möjligt att utfärda ett intyg på grund av hur de berörda vattenlevande djurens ursprungsplats är beskaffad får den godkänna förflyttningen utan djurhälsointyg förutsatt att den behöriga myndigheten på destinationen ger sitt samtycke.
3.  
Denna artikel ska inte tillämpas på vilda vattenlevande djur som tas upp eller fångas för att direkt användas som livsmedel.

Artikel 210

Medlemsstaternas beviljande av undantag när det gäller utfärdande av nationella djurhälsointyg

Genom undantag från kraven på utfärdande av djurhälsointyg i artiklarna 208 och 209 får medlemsstaterna bevilja undantag för förflyttning av vissa sändningar av vattenlevande djur utan djurhälsointyg inom sina territorier, under förutsättning att de har ett alternativt system för att se till att sändningar av sådana djur kan spåras och dessa sändningar uppfyller djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1–4 (artiklarna 191–207).

Artikel 211

Delegering av befogenheter och genomförandeakter avseende utfärdande av djurhälsointyg för vattenlevande djur

1.  

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på följande:

a) 

Kravet på utfärdande av djurhälsointyg för förflyttning av andra vattenlevande djur än vattenbruksdjur enligt artikel 209.1 när djurhälsointyg är absolut nödvändigt för att se till att förflyttningen i fråga uppfyller följande djurhälsokrav för de förtecknade djurarterna i fråga:

i) 

De krav som anges i avsnitten 1–4 (artiklarna 191–207) och de bestämmelser som antagits enligt de avsnitten.

ii) 

Sjukdomsbekämpningsåtgärder enligt artiklarna 55.1, 56, 61.1, 62, 64, 65.1, 74.1, 79 och 80 eller de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 55.2, 63, 67, 68, 71.3, 74.4 och 83.2.

iii) 

Nödåtgärder som föreskrivs i de bestämmelser som antagits enligt artikel 259.

b) 

Särskilda bestämmelser om utfärdande av djurhälsointyg enligt artiklarna 208 och 209 om de specifika riskreducerande åtgärder som den behöriga myndigheten vidtagit säkerställer följande:

i) 

Att de vattenlevande djur som flyttas kan spåras.

ii) 

Att de vattenlevande djur som flyttas uppfyller djurhälsokraven för förflyttningar i avsnitten 1–4 (artiklarna 191–207).

c) 

Undantag från kraven på djurhälsointyg i artiklarna 208 och 209 och villkoren för sådana undantag vad gäller förflyttning av vattenlevande djur som inte utgör en betydande risk för spridning av sjukdomar på grund av

i) 

arterna och kategorierna av vattenlevande djur eller deras utvecklingsstadium,

ii) 

djurhållningsmetoderna och typen av produktion vad gäller dessa arter och kategorier av vattenbruksdjur,

iii) 

den avsedda användningen av de berörda vattenlevande djuren, eller

iv) 

de vattenlevande djurens destination.

2.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende aktörernas skyldighet enligt artikel 209.2, för att säkerställa att vilda vattenlevande djur avsedda för en vattenbruksanläggning åtföljs av ett djurhälsointyg.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 212

Djurhälsointygens innehåll

1.  

De djurhälsointyg som avses i artiklarna 208, 209 och 210 ska innehålla åtminstone följande uppgifter:

a) 

Ursprungsanläggningen eller ursprungsplatsen, destinationsanläggningen eller destinationen och, om det är relevant för spridningen av sjukdomar, de anläggningar eller områden som besökts under förflyttningen.

b) 

En beskrivning av de berörda vattenlevande djuren, bland annat art och kategori.

c) 

Kvantiteten vattenlevande djur (antal, volym eller vikt).

d) 

Uppgifter som är nödvändiga för att visa att de vattenlevande djuren uppfyller de relevanta djurhälsokraven för förflyttning i avsnitten 1–4 (artiklarna 191–207).

2.  
Djurhälsointyget får även innehålla andra uppgifter som krävs enligt annan unionslagstiftning.

Artikel 213

Delegering av befogenheter och genomförandeakter avseende djurhälsointygens innehåll

1.  

Kommissionen ska anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på innehållet i djurhälsointyg enligt artikel 212.1:

a) 

Närmare bestämmelser om innehållet i djurhälsointygen enligt artikel 212.1 för olika arter och kategorier av vattenlevande djur.

b) 

Ytterligare uppgifter som ska ingå i djurhälsointyget enligt artikel 212.1.

2.  
Kommissionen får genom genomförandeakter fastställa bestämmelser avseende förlagorna till djurhälsointygen.

Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 266.2.

Artikel 214

Delegering av befogenheter avseende särskilda typer av förflyttningar av vattenlevande djur till destinationen

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 264 med avseende på särskilda åtgärder som kompletterar kraven i artiklarna 208 och 209 på utfärdande av djurhälsointyg för följande typer av förflyttningar av vattenlevande djur:

a) 

Förflyttning av vattenlevande djur som måste återvända till sin ursprungsplats eller flyttas till en annan destination, av ett eller flera av följande skäl:

i) 

Den planerade förflyttningen avbröts oväntat av djurskyddsskäl.

ii) 

En olycka eller annan oförutsedd händelse inträffade under förflyttningen.

iii) 

De avvisades på destinationen i en annan medlemsstat eller vid unionens yttre gränser.

iv) 

De avvisades i ett tredjeland.

b) 

Förflyttning av vattenbruksdjur som är avsedda för utställningar och idrotts- eller kulturevenemang eller liknande evenemang, och senare förflyttning av dem tillbaka till ursprungsplatsen.

Artikel 215

Aktörernas skyldighet att samarbeta med de behöriga myndigheterna avseende utfärdande av djurhälsointyg

Aktörerna ska göra följande:

a) 

Tillhandahålla den behöriga myndigheten alla de uppgifter som är nödvändiga för att fylla i det djurhälsointyg som föreskrivs i artiklarna 208 och 209 samt de bestämmelser som antagits enligt artiklarna 211, 213 och 214, före den planerade förflyttningen.

b) 

Se till att de vattenlevande djuren i fråga vid behov genomgår dokumentkontroller, identitetskontroller och fysiska kontroller i enlighet med artikel 216.3 och de bestämmelser som antagits enligt artikel 216.4.

Artikel 216

<