Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015D0893-20150611

Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2015/893 av den 9 juni 2015 om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Anoplophora glabripennis (Motschulsky) [delgivet med nr C(2015) 3772]

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2015/893/2015-06-11

  The HTML format is unavailable in your User interface language.

02015D0893 — SV — 11.06.2015 — 000.002


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/893

av den 9 juni 2015

om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

[delgivet med nr C(2015) 3772]

(EGT L 146 11.6.2015, s. 16)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 234, 12.9.2017, s.  8 (2015/893)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2015/893

av den 9 juni 2015

om åtgärder för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen av Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

[delgivet med nr C(2015) 3772]Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

angivna växter : växter avsedda för plantering, utom fröer, med en stamdiameter på minst 1 cm där stammen är som tjockast av arterna Acer spp., Aesculus spp., Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Cercidiphyllum spp., Corylus spp., Fagus spp., Fraxinus spp., Koelreuteria spp., Platanus spp., Populus spp., Salix spp., Tilia spp. och Ulmus spp.

b)

angivet trä

:

trä som helt eller delvis erhållits från de angivna växterna och som uppfyller samtliga nedanstående punkter:

i) Det är trä i den mening som avses i artikel 2.2 i direktiv 2000/29/EG, utom träemballage, inklusive trä som inte har kvar sin naturliga rundade yta.

ii) Det motsvarar en av följande beskrivningar som fastställs i del 2 i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 1 ), i dess lydelse av den 1 januari 2015.KN-nummer

Varuslag

4401 10 00

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d.

4401 22 00

Lövträ i form av flis eller spån

ex 4401 39 80

Träavfall, inte agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4403 10 00

Obearbetat trä, behandlat med målarfärg, bets, kreosot eller andra konserveringsmedel, även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 92

Obearbetat trä av bok (Fagus spp.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

ex 4403 99

Obearbetat lövträ (utom bok [Fagus spp.], poppel [Populus spp.] och björk [Betula spp.]), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 99 10

Obearbetat trä av poppel (Populus spp.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 99 51

Sågtimmer av obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor

4403 99 59

Obearbetat trä av björk (Betula spp.), även barkat eller befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor, utom sågtimmer

ex 4404 20 00

Kluvna störar av lövträ; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä

4407 92 00

Trä av bok (Fagus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 93

Trä av lönn (Acer spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 95

Trä av ask (Fraxinus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

ex 4407 99

Lövträ (utom bok [Fagus spp.], lönn [Acer spp.], ask [Fraxinus spp.] eller poppel [Populus spp.]), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

4407 99 91

Trä av poppel (Populus spp.), sågat eller kluvet i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek av mer än 6 mm

9406 00 20

Monterade och monteringsfärdiga byggnader av trä

c)

angivet träemballage : emballage som helt eller delvis erhållits från de angivna växterna.

d)

produktionsplats : produktionsplats enligt definitionen i FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder (nedan kallad ISPM) nr 5 ( 2 ).

e)

angiven skadegörare : Anoplophora glabripennis (Motschulsky).

f)

värdväxter : växter som tillhör de arter som förtecknas i bilaga I.

Artikel 2

Import av de angivna växterna

Vid import med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer, får de angivna växterna införas till unionen endast om de uppfyller följande villkor:

a) De uppfyller de särskilda importkrav som anges i avsnitt 1.A punkt 1 i bilaga II.

b) De kontrolleras vid införseln till unionen av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1.A punkt 2 i bilaga II med avseende på den angivna skadegöraren och inga tecken på förekomst av skadegöraren konstateras.

Artikel 3

Import av angivet trä

Vid import med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer, får det angivna träet införas i unionen endast om det uppfyller följande villkor:

a) Det uppfyller de särskilda importkrav som anges i avsnitt 1.B punkterna 1 och 2 i bilaga II.

b) Det kontrolleras vid införseln till unionen kontrollerats av det ansvariga officiella organet i enlighet med avsnitt 1.B punkt 3 i bilaga II med avseende på den angivna skadegöraren och inga tecken på förekomst av skadegöraren konstateras.

Artikel 4

Förflyttning av angivna växter inom unionen

Angivna växter med ursprung i avgränsade områden som upprättats i enlighet med artikel 7 får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.A punkt 1 i bilaga II.

Angivna växter som inte har odlats i avgränsade områden, men som förs in i sådana områden, får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.A punkt 2 i bilaga II.

Angivna växter som importerats i enlighet med artikel 2 från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast förflyttas inom unionen om de uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.A punkt 3 i bilaga II.

Artikel 5

Förflyttning av angivet trä och angivet träemballage inom unionen

Angivet trä med ursprung i avgränsade områden som upprättats i enlighet med artikel 7 får endast förflyttas inom unionen om det uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.B punkt 1, 2 respektive 3 i bilaga II.

Angivet trä som har kvar en del eller allt av sin naturliga rundade yta och som inte har sitt ursprung i avgränsade områden, men som förs in i sådana områden, får endast förflyttas inom unionen om det uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.B punkterna 1 respektive 3 i bilaga II.

Angivet träemballage med ursprung i avgränsade områden som upprättats i enlighet med artikel 7 får endast förflyttas inom unionen om det uppfyller de krav som anges i avsnitt 2.C i bilaga II.

Artikel 6

Undersökningar av den angivna skadegöraren

1.  Medlemsstaterna ska varje år officiellt undersöka förekomsten av den angivna skadegöraren eller tecken på angrepp av skadegöraren på värdväxter på sitt territorium.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.1 i direktiv 2000/29/EG ska medlemsstaterna senast den 30 april varje år anmäla resultaten av dessa undersökningar till kommissionen och övriga medlemsstater.

Artikel 7

Avgränsade områden

1.  Om resultaten av de undersökningar som avses i artikel 6.1 bekräftar förekomsten av den angivna skadegöraren i ett område, eller om förekomst av skadegöraren påvisas på annat sätt, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål upprätta ett avgränsat område bestående av en angripen zon och en buffertzon i enlighet med avsnitt 1 i bilaga III.

2.  Medlemsstaterna behöver inte upprätta avgränsade områden enligt punkt 1 om de krav som anges i avsnitt 2 punkt 1 i bilaga III uppfylls. I sådana fall ska medlemsstaterna vidta de åtgärder som anges i punkt 2 i det avsnittet.

3.  Medlemsstaterna ska i de avgränsade områdena vidta de åtgärder som anges i avsnitt 3 i bilaga III.

4.  Medlemsstaterna ska fastställa tidsfrister för genomförandet av de åtgärder som föreskrivs i punkterna 2 och 3.

Artikel 8

Rapportering om åtgärder

1.  Medlemsstaterna ska senast den 30 april varje år delge kommissionen och de övriga medlemsstaterna en rapport som innehåller en aktuell förteckning över alla avgränsade områden som upprättats enligt artikel 7, inklusive en beskrivning av dessa områden och information om deras placering med kartor som visar avgränsningarna, samt de åtgärder som medlemsstaterna har vidtagit eller ämnar vidta.

2.  I de fall då medlemsstaterna beslutar att inte upprätta ett avgränsat område enligt artikel 7.2 ska rapporten innehålla uppgifter och skäl som motiverar beslutet.

3.  Då en medlemsstat i enlighet med avsnitt 3 punkt 2 i bilaga III beslutar att vidta åtgärder för inneslutning i stället för utrotning, ska den omedelbart underrätta kommissionen och de övriga medlemsstaterna om detta samt motivera sitt beslut.

Artikel 9

Efterlevnad

Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att efterleva detta beslut och vid behov ändra de åtgärder som de har antagit för att skydda sig mot introduktion och spridning av den angivna skadegöraren, så att åtgärderna överensstämmer med detta beslut. De ska omedelbart underrätta kommissionen om dessa åtgärder.

Artikel 10

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

ARTER SOM UTGÖR VÄRDVÄXTER ENLIGT ARTIKEL 1 f

Acer spp.

Aesculus spp.

Albizia spp.

Alnus spp.

Betula spp.

Buddleja spp.

Carpinus spp.

Celtis spp.

Cercidiphyllum spp.

Corylus spp.

Elaeagnus spp.

Fagus spp.

Fraxinus spp.

Hibiscus spp.

Koelreuteria spp.

Malus spp.

Melia spp.

Morus spp.

Platanus spp.

Populus spp.

Prunus spp.

Pyrus spp.

Quercus rubra

Robinia spp.

Salix spp.

Sophora spp.

Sorbus spp.

Tilia spp.

Ulmus spp.
BILAGA II

1.   SÄRSKILDA IMPORTKRAV

A.    Angivna växter

1. Angivna växter med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer ska åtföljas av ett certifikat enligt artikel 13.1 ii) i direktiv 2000/29/EG, där det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” anges om något av följande krav uppfylls:

a) Växterna har under hela sin livstid odlats på en produktionsplats som har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet och som ligger i ett område som av denna organisation har fastställts vara skadegörarfritt i enlighet med de relevanta internationella standarderna för fytosanitära åtgärder. Namnet på det skadegörarfria området ska anges under rubriken ”ursprungsort”.

b) Växterna har under en period på minst två år före exporten, eller under hela sin livstid när det gäller växter som är yngre än två år, odlats på en produktionsplats som konstaterats vara fri från den angivna skadegöraren i enlighet med de internationella standarderna för fytosanitära åtgärder (ISPM) och där följande gäller:

i) Produktionsplatsen har registrerats och övervakas av den nationella växtskyddsorganisationen i ursprungslandet.

ii) Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två noggranna officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på den angivna skadegöraren och då befunnits vara fri från sådana tecken.

iii) Växterna har odlats på en plats

 som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av den angivna skadegöraren, eller

 som har getts ändamålsenlig förebyggande behandling och som omges av en buffertzon med en radie på minst 2 km, där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på den angivna skadegöraren utförs årligen vid lämpliga tidpunkter. Om tecken på den angivna skadegöraren konstateras vidtas omedelbart åtgärder för utrotning för att återigen göra buffertzonen skadegörarfri.

iv) Växtförsändelserna, särskilt växternas stammar och grenar, har omedelbart före exporten genomgått en noggrann officiell kontroll med avseende på förekomst av den angivna skadegöraren, särskilt i stammen och grenarna. Denna kontroll ska innefatta riktad destruerande provtagning. Om sändningen innehåller växter med ursprung i produktionsplatser som vid tidpunkten för odling låg inom en buffertzon där förekomst av eller tecken på den angivna skadegöraren hade konstaterats, ska destruerande provtagning av växter från den sändningen utföras i enlighet med angivelserna i följande tabell:Antal växter i varje parti

Omfattningen av destruerande provtagning (antal växter som ska destrueras)

1–4 500

10 % av partiet

> 4 500

450

c) Växterna har drivits upp från grundstammar som uppfyller kraven i led b och ympats med ympris som uppfyller följande krav:

i) Vid exporttillfället har de ympade ymprisen en diameter på högst 1 cm vid sin tjockaste punkt.

ii) De ympade växterna har kontrollerats i enlighet med led b iv.

2. Angivna växter som importeras i enlighet med punkt 1 ska genomgå en noggrann officiell kontroll på införselorten eller den bestämmelseort som fastställs i enlighet med kommissionens direktiv 2004/103/EG ( 3 ). De kontrollmetoder som används ska säkerställa att alla eventuella tecken på den angivna skadegöraren påvisas, särskilt i växternas stammar och grenar. Denna kontroll ska vid behov innefatta riktad destruerande provtagning.

B.    Angivet trä

1. Angivet trä, utom i form av flis, spån, hyvelspån och annat träavfall, med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer ska åtföljas av ett certifikat enligt artikel 13.1 ii) i direktiv 2000/29/EG, där det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” anges om något av följande krav uppfylls:

a) Träet har sitt ursprung i skadegörarfria områden etablerade av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet i enlighet med de relevanta internationella standarderna för fytosanitära åtgärder och som är kända för att vara fria från den angivna skadegöraren. Namnet på det skadegörarfria området ska anges under rubriken ”ursprungsort”.

b) Träet är barkat och har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C.

För led b ska detta framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

2. Angivet trä i form av flis, spån, hyvelspån och annat träavfall med ursprung i tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer ska åtföljas av ett certifikat enligt artikel 13.1 ii i direktiv 2000/29/EG, där det under rubriken ”Tilläggsdeklaration” anges om något av följande krav uppfylls:

a) Träet har sitt ursprung i skadegörarfria områden etablerade av den nationella växtskyddsmyndigheten i ursprungslandet i enlighet med de relevanta internationella standarderna för fytosanitära åtgärder och som är kända för att vara fria från den angivna skadegöraren. Namnet på det skadegörarfria området ska anges under rubriken ”ursprungsort”.

b) Träet är barkat och har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C.

c) Träet har bearbetats till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar.

3. Angivet trä som importeras i enlighet med punkterna 1 och 2 ska genomgå en noggrann officiell kontroll på införselorten eller den bestämmelseort som fastställs i enlighet med direktiv 2004/103/EG.

2.   VILLKOR FÖR FÖRFLYTTNING

A.    Angivna växter

1. Angivna växter med ursprung ( 4 ) i avgränsade områden får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med kommissionens direktiv 92/105/EEG ( 5 ) och om de under en period på minst två år före förflyttningen, eller under hela sin livstid när det gäller växter som är yngre än två år, har odlats på en produktionsplats där följande gäller:

a) Produktionsplatsen har registrerats i enlighet med kommissionens direktiv 92/90/EEG ( 6 ).

b) Produktionsplatsen har årligen genomgått minst två noggranna officiella kontroller vid lämpliga tidpunkter med avseende på tecken på den angivna skadegöraren och då befunnits vara fri från sådana tecken. Denna kontroll ska vid behov innefatta riktad destruerande provtagning av växternas stammar och grenar.

c) Växterna har odlats på en plats

 som har varit fullständigt fysiskt skyddad mot introduktion av den angivna skadegöraren, eller

 som har getts ändamålsenlig förebyggande behandling eller där riktad destruerande provtagning genomförts på varje parti av angivna växter före förflyttning enligt tabellen nedan och i alla fall där officiella undersökningar med avseende på förekomst av eller tecken på den angivna skadegöraren utförs årligen vid lämpliga tidpunkter inom en radie av minst 1 km runt platsen och varken den angivna skadegöraren eller tecken på den kunnat påvisas.

 Antal växter i varje parti

Omfattningen av destruerande provtagning (antal växter som ska destrueras)

1–4 500

10 % av partiet

> 4 500

450

 De grundstammar som uppfyller kraven i första stycket får ympas med ympris som inte har odlats under dessa förhållanden, men vars diameter är högst 1 cm vid sin tjockaste punkt.

2. Angivna växter som inte har sitt ursprung i avgränsade områden utan som förts in till en produktionsplats i sådana områden, får förflyttas inom unionen på villkor att produktionsplatsen uppfyller de krav som anges i punkt 1 c, dock endast om växterna åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med direktiv 92/105/EEG.

3. Angivna växter som i enlighet med avsnitt 1.A importerats från tredjeländer där det är känt att den angivna skadegöraren förekommer får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med direktiv 92/105/EEG.

B.    Angivet trä

1. Angivet trä, utom i form av flis, spån, hyvelspån och annat träavfall, med ursprung i avgränsade områden eller angivet trä som har kvar hela eller delar av sin naturliga rundade yta och inte har sitt ursprung i dessa områden utan som förts in till sådana områden får endast förflyttas inom unionen om det åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med direktiv 92/105/EEG. Växtpasset ska utfärdas endast om träet i fråga uppfyller samtliga följande krav:

a) Träet är barkat.

b) Träet har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C. Detta ska framgå genom märkningen ”HT” på träet eller på dess emballage i enlighet med gällande handelsbruk.

2. Angivet trä i form av flis, spån, hyvelspån och annat träavfall med ursprung i avgränsade områden får endast förflyttas inom unionen om de åtföljs av ett växtpass som utarbetats och utfärdats i enlighet med direktiv 92/105/EEG och uppfyller ett av följande krav:

a) Träet är barkat och har genomgått lämplig värmebehandling så att alla delar av träet (inklusive dess kärna) kontinuerligt under minst 30 minuter har hållit en minimitemperatur på 56 °C.

b) Träet har bearbetats till högst 2,5 cm tjocka och breda bitar.

3. När det gäller punkterna 1 och 2 får det angivna träet, i de fall där det inte finns några behandlings- eller bearbetningsanläggningar inom det avgränsade området flyttas under officiell kontroll och slutna förhållanden som säkerställer att den angivna skadegöraren inte kan spridas, till den närmaste anläggningen utanför det avgränsade området för att kunna säkerställa omedelbar behandling eller bearbetning enligt dessa punkter.

Avfallsmaterial som uppstår vid genomförande av punkterna 1 och 2 ska bortskaffas på ett sådant sätt att den angivna skadegöraren inte kan spridas utanför ett avgränsat område.

Det ansvariga officiella organet ska genomföra intensiv övervakning vid lämpliga tidpunkter med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren genom att kontrollera värdväxter inom en radie av minst 1 km runt den angivna behandlings- eller bearbetningsanläggningen.

C.    Angivet träemballage

Angivet träemballage med ursprung i avgränsade områden kan endast förflyttas inom unionen om det uppfyller följande villkor:

a) Det har genomgått en av de godkända behandlingarna enligt bilaga I till FAO:s internationella standard för fytosanitära åtgärder (ISPM) nr 15 ( 7 ) om regler för träemballage i internationell handel. och

b) Det är märkt enligt bilaga II till denna internationella standard, varigenom anges att det angivna träemballaget genomgått en godkänd fytosanitär behandling i enlighet med denna standard.

Om det inte finns några behandlingsanläggningar inom det avgränsade området får det angivna träemballaget, under officiell kontroll och slutna förhållanden som säkerställer att den angivna skadegöraren inte kan spridas, flyttas till den närmaste behandlingsanläggningen utanför det avgränsade området för att säkerställa omedelbar behandling och märkning i enlighet med leden a och b.

Avfallsmaterial som uppstår vid genomförande av denna punkt ska bortskaffas på ett sådant sätt att den angivna skadegöraren inte kan spridas utanför ett avgränsat område.

Det ansvariga officiella organet ska genomföra intensiv övervakning vid lämpliga tidpunkter med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren genom att kontrollera värdväxter inom en radie av minst 1 km runt behandlingsanläggningen.
BILAGA III

UPPRÄTTANDE AV AVGRÄNSADE OMRÅDEN OCH ÅTGÄRDER ENLIGT ARTIKEL 7

1.   UPPRÄTTANDE AV AVGRÄNSADE OMRÅDEN

1. Ett avgränsat område ska bestå av följande zoner:

a) En angripen zon som utgörs av det område där förekomsten av den angivna skadegörarens har bekräftats och som omfattar alla växter som visar symtom orsakade av den angivna skadegöraren.

b) En buffertzon med en radie på minst 2 km utanför den angripna zonens gräns.

2. Den exakta avgränsningen av zonerna ska baseras på vedertagna vetenskapliga principer, den angivna skadegörarens biologi, angreppens omfattning, värdväxternas fördelning i det berörda området och belägg för den angivna skadegörarens etablering. I fall där det ansvariga officiella organet drar slutsatsen att det är möjligt att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av omständigheterna för utbrottet, resultaten av en särskild undersökning eller den omedelbara tillämpningen av utrotningsåtgärder, får buffertzonens radie minskas till minst 1 km utanför det angripna områdets gräns. I fall där det inte längre är möjligt att utrota den angivna skadegöraren får inte radien minskas till under 2 km.

3. Om förekomsten av den angivna skadegöraren bekräftas utanför den angripna zonen ska gränsdragningen mellan den angripna zonen och buffertzonen ses över och ändras i enlighet med detta.

4. Denna avgränsning får hävas om den angivna skadegöraren inte påvisas i ett avgränsat område, som grundas på de undersökningar som avses i artikel 6.1 och på den övervakning som avses i avsnitt 3 punkt 1 h i bilaga III, under en period som omfattar minst en livscykel plus ett år, men inte är kortare än fyra år i följd. Den exakta längden på en livscykel beror på de tillgängliga uppgifterna för det berörda området eller liknande klimatzoner.

5. Avgränsningen får även hävas om de villkor som anges i avsnitt 2 punkt 1 efter ytterligare undersökningar anses vara uppfyllda.

2.   VILLKOR FÖR NÄR ETT AVGRÄNSAT OMRÅDE INTE BEHÖVER UPPRÄTTAS

1. I enlighet med artikel 7.2 behöver medlemsstaterna inte upprätta ett avgränsat område enligt artikel 7.1 om följande villkor är uppfyllda:

a) Det finns belägg för att den angivna skadegöraren antingen har introducerats i området med de växter eller det trä där den påvisats och det finns tecken på att dessa växter eller trä redan var angripna vid införseln till det berörda området, eller på att detta är ett enstaka fynd som inte förväntas leda till etablering, vare sig fyndet genast kan kopplas samman med en angiven växt eller ett angivet trä eller inte.

b) Det har fastställts att den angivna skadegöraren inte är etablerad och att den varken kan spridas eller framgångsrikt föröka sig på grund av sin biologi och med beaktande av resultaten från en särskild undersökning och utrotningsåtgärder som kan innebära avverkning som en försiktighetsåtgärd och bortskaffande av angivna växter efter det att de har undersökts.

2. Om de villkor som anges i punkt 1 är uppfyllda behöver medlemsstaterna inte upprätta avgränsade områden, förutsatt att de vidtar följande åtgärder:

a) Omedelbara åtgärder för att säkerställa att den angivna skadegöraren utrotas snabbt och för att förhindra att den sprids.

b) Övervakning under en period som omfattar minst en livscykel för den angivna skadegöraren plus ett år, men inte är kortare än fyra år i följd, av ett område med en radie på minst 1 km runt de angripna växterna eller det angripna träet, eller den plats där den angivna skadegöraren påvisades. Under åtminstone det första året ska övervakningen vara regelbunden och intensiv.

c) Destruktion av allt växtmaterial eller allt trä som är angripet.

d) Så långt det är möjligt, genomföra spårning tillbaka till angreppets ursprung och spårning av de växter eller det trä som kopplas samman med det berörda angreppet samt undersökning av dessa för tecken på angrepp. Denna undersökning ska innefatta riktad destruerande provtagning.

e) Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som skadegöraren utgör.

f) Andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 ( 8 ) och tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14 ( 9 ).

Åtgärderna i leden a–f ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 8.

3.   ÅTGÄRDER SOM SKA VIDTAS I AVGRÄNSADE OMRÅDEN

1. I avgränsade områden ska medlemsstaterna vidta följande åtgärder för att utrota den angivna skadegöraren:

a) Omedelbart avverka angripna växter och växter med symptom orsakade av den angivna skadegöraren samt fullständigt avlägsna rötterna om larvkanaler upptäcks under den infekterade växtens rothals. I fall då de angripna växterna påträffas utanför den angivna skadegörarens flygperiod ska de avverkas och avlägsnas före början på nästa flygperiod.

b) Avverka alla angivna växter inom en radie på 100 m runt de angripna växterna och undersöka de angivna växterna för tecken på angrepp. I särskilda undantagsfall när ett ansvarigt officiellt organ drar slutsatsen att sådan avverkning är olämplig på grund av växtens särskilda sociala, kulturella eller miljömässiga värde ska varje angiven växt inom den radie som inte ska avverkas undersökas noggrant för tecken på angrepp och man ska tillämpa likvärdiga åtgärder för att förhindra en eventuell spridning av den angivna skadegöraren från dessa växter. Skälen till den slutsatsen och en beskrivning av åtgärden ska anmälas till kommissionen i den rapport som avses i artikel 8.

c) Avlägsna, undersöka och bortskaffa de avverkade växterna i enlighet med leden a och b, och vid behov även rötterna. Alla nödvändiga försiktighetsåtgärder ska vidtas för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids under och efter avverkningen.

d) Förhindra att eventuellt angripet material förflyttas från det avgränsade området.

e) Så långt det är möjligt, genomföra spårning tillbaka till angreppets ursprung och spårning av de växter och det trä som kopplas samman med det berörda angreppet samt undersöka dessa för tecken på angrepp. Denna undersökning ska innefatta riktad destruerande provtagning.

f) I tillämpliga fall ersätta de angivna växterna med andra växter.

g)  ►C1  Förbjuda plantering av nya angivna växter på friland i ett område som avses i avsnitt 3 punkt 1 b i bilaga III, med undantag för de produktionsställen som avses i avsnitt 2 i bilaga II. ◄

h) Genomföra intensiv övervakning med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren på värdväxterna, med särskilt fokus på buffertzonen, inklusive åtminstone en kontroll per år med tekniker som kan påvisa angrepp på krongränshöjd. Vid behov ska riktad destruerande provtagning genomföras av det ansvariga officiella organet. Antalet prov ska anges i den rapport som avses i artikel 8.

i) Vidta åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som skadegöraren utgör och de åtgärder som vidtagits för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen, inklusive villkoren för förflyttning av de angivna växterna eller det angivna träet från det avgränsade område som upprättats enligt artikel 7.

j) Vid behov vidta särskilda åtgärder för att hantera förhållanden eller komplikationer som rimligen kan förväntas förhindra, störa eller försena utrotning, särskilt de som rör åtkomligheten till och den adekvata utrotningen av alla växter som är angripna eller misstänks vara angripna, oberoende av växternas placering, om ägandet är offentligt eller privat eller om en fysisk eller juridisk person är ansvarig för dem.

k) Vidta andra åtgärder som kan bidra till att utrota den angivna skadegöraren, med beaktande av ISPM nr 9 och genom tillämpningen av ett integrerat tillvägagångssätt i enlighet med principerna i ISPM nr 14.

Åtgärderna i leden a–k ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 8.

2. När resultaten från de undersökningar som avses i artikel 6 under mer än fyra år i följd har bekräftat förekomsten av den angivna skadegöraren i ett område och om det finns belägg för att den angivna skadegöraren inte längre kan utrotas, kan medlemsstaterna begränsa åtgärderna till inneslutning av den angivna skadegöraren inom området. Dessa åtgärder ska omfatta åtminstone följande:

a) Avverkning av angripna växter och växter med symptom orsakade av den angivna skadegöraren samt fullständigt avlägsnande av rötterna om larvkanaler upptäcks under den infekterade växtens rothals. Avverkningen ska påbörjas omedelbart, utom i fall när de angripna växterna påträffas utanför den angivna skadegörarens flygperiod, då avverkning och avlägsnande ska genomföras före början på nästa flygperiod.

b) Avlägsnande, undersökning och bortskaffande av avverkade växter och rötter. Vidtagande av nödvändiga försiktighetsåtgärder för att förhindra att den angivna skadegöraren sprids efter avverkningen.

c) Förhindrande av att material som eventuellt är angripet förflyttas från det avgränsade området.

d) I tillämpliga fall ersättning av de angivna växterna med andra växter.

e) Förbud mot plantering av nya angivna växter på friland i ett angripet område som avses i avsnitt 1 punkt 1 a i bilaga III, med undantag för de produktionsställen som avses i avsnitt 2 i bilaga II.

f) Genomföra intensiv övervakning med avseende på förekomsten av den angivna skadegöraren på värdväxterna, med särskilt fokus på buffertzonen, inklusive åtminstone en kontroll per år med tekniker som kan påvisa angrepp på krongränshöjd. Vid behov ska riktad destruerande provtagning genomföras av det ansvariga officiella organet. Antalet prov ska anges i den rapport som avses i artikel 8.

g) Åtgärder för att öka allmänhetens medvetenhet om det hot som den angivna skadegöraren utgör och de åtgärder som vidtagits för att förhindra introduktion i och spridning inom unionen, inklusive villkoren för förflyttning av de angivna växterna eller det angivna träet från det avgränsade område som upprättats enligt artikel 7.

h) Vid behov särskilda åtgärder för att hantera förhållanden eller komplikationer som rimligen kan förväntas förhindra, störa eller försena inneslutningen, särskilt de som rör åtkomligheten till och den adekvata utrotningen av alla växter som är angripna eller misstänks vara angripna, oberoende av växternas placering, av om ägandet är offentligt eller privat eller av om en fysisk eller juridisk person är ansvarig för dem.

i) Andra åtgärder som kan bidra till att den angivna skadegöraren innesluts.

Åtgärderna i leden a–i ska läggas fram i form av en rapport enligt artikel 8.( 1 ) Rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

( 2 Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5. Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom 2013.

( 3 ) Kommissionens direktiv 2004/103/EG av den 7 oktober 2004 om identitets- och växtskyddskontroller av växter, växtprodukter eller andra föremål som anges i del B i bilaga V till rådets direktiv 2000/29/EG, vilka får utföras på en annan plats än den ort där de förs in i gemenskapen eller på en plats i närheten, och om fastställande av villkoren för dessa kontroller (EUT L 313, 12.10.2004, s. 16).

( 4 Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No. 5 och Phytosanitary certificates – Reference Standard ISPM No. 12, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, 2013.

( 5 ) Kommissionens direktiv 92/105/EEG av den 3 december 1992 om en viss standardisering av växtpass för användning vid förflyttning av vissa växter, växtprodukter eller andra föremål inom gemenskapen och om närmare bestämmelser om utfärdande av sådana växtpass samt villkor och närmare bestämmelser om ersättande av växtpass (EGT L 4, 8.1.1993, s. 22).

( 6 ) Kommissionens direktiv 92/90/EEG av den 3 november 1992 om förpliktelser som producenter och importörer av växter, växtprodukter eller andra föremål skall uppfylla och om närmare bestämmelser för registrering av sådana personer (EGT L 344, 26.11.1992, s. 38).

( 7 Regulation of wood packaging material in international trade – Reference Standard ISPM No. 15, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, 2009.

( 8 Guidelines for pest eradication programmes – Reference Standard ISPM No 9, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, 1998.

( 9 The use of integrated measures in a systems approach for pest risk management – Reference Standard ISPM No 14, Internationella växtskyddskonventionens sekretariat, Rom, 2002.

Top