EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1304-20190616

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 1304/2014 av den 26 november 2014 om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – buller, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1304/2019-06-16

02014R1304 — SV — 16.06.2019 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014

av den 26 november 2014

om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 356 12.12.2014, s. 421)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/774 av den 16 maj 2019

  L 139I

89

27.5.2019
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1304/2014

av den 26 november 2014

om en teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller”, om ändring av beslut 2008/232/EG och om upphävande av beslut 2011/229/EU

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

I denna förordning fastställs den tekniska specifikationen för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” för unionens järnvägssystem, i enlighet med bilagan.

Artikel 2

Den här TSD:n ska gälla för rullande materiel som faller inom tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 ( 1 ) och kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 ( 2 ).

Artikel 3

Inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska medlemsstaterna anmäla alla avtal som innehåller krav avseende gränsvärden för buller till kommissionen, förutsatt att dessa avtal inte redan har anmälts inom ramarna för kommissionens beslut 2006/66/EG ( 3 ) eller beslut 2011/229/EU.

De avtal som ska anmälas är följande:

a) Sådana nationella avtal mellan medlemsstater och järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare som ingåtts på permanent eller tidsbegränsad basis och som är nödvändiga på grund av den specifika eller lokala beskaffenheten hos den planerade trafiken.

b) Sådana bilaterala eller multilaterala avtal mellan järnvägsföretag, infrastrukturförvaltare eller säkerhetsmyndigheter som leder till en hög grad av driftskompatibilitet lokalt eller regionalt.

c) Sådana internationella avtal mellan en eller flera medlemsstater och minst ett tredjeland, eller mellan järnvägsföretag eller infrastrukturförvaltare i medlemsstater och minst ett järnvägsföretag eller en infrastrukturförvaltare i ett tredjeland, som leder till en hög grad av driftskompatibilitet lokalt eller regionalt.

Artikel 4

De förfaranden för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som anges i avsnitt 6 i bilagan till denna förordning ska baseras på de moduler som fastställs i kommissionens beslut 2010/713/EU ( 4 ).

Artikel 5

▼M1

1.  För de specialfall som anges i avsnitt 7.3.2 i bilagan ska de villkor som måste vara uppfyllda vid kontroll av de väsentliga krav som fastställs i bilaga III till direktiv (EU) 2016/797 vara de som fastställs i punkt 7.3.2 i bilagan, eller genom nationella regler som är i kraft i den medlemsstat som ingår i området för användning för de fordon som omfattas av denna förordning.

▼B

2.  Inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft ska varje medlemsstat meddela de övriga medlemsstaterna och kommissionen följande:

a) De tekniska bestämmelser som avses i punkt 1.

b) De förfaranden för bedömning av överensstämmelse och för kontroll som ska utföras vid tillämpning av de tekniska bestämmelser som avses i punkt 1.

▼M1

c) De organ som har utsetts att genomföra förfarandena för bedömning av överensstämmelse och för kontroll avseende de nationella reglerna för de specialfall som anges i avsnitt 7.3.2 i bilagan.

▼M1

Artikel 5a

Från och med den 8 december 2024 gäller för godsvagnar som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 321/2013 att endast de som omfattas av punkt 7.2.2.2 i bilagan till den här förordningen får användas på tystare sträckor.

Artikel 5b

Med tystare sträcka menas en del av järnvägsinfrastrukturen med en minsta längd på 20 km, på vilken det genomsnittliga antalet godståg per dygn som framförs nattetid, enligt definition i den nationella lagstiftning som införlivar Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG ( 5 ), var högre än tolv. Detta genomsnittliga antal ska beräknas på grundval av godstrafiken för åren 2015, 2016 och 2017. Om godstrafiken på grund av exceptionella omständigheter under ett visst år avviker från detta genomsnittliga antal med mer än 25 procent kan medlemsstaten beräkna det genomsnittliga antalet på grundval av de återstående två åren.

Artikel 5c

1.  Medlemsstater ska utpeka vissa linjer som tystare sträckor i enlighet med artikel 5b och det förfarande som fastställs i tillägg D.1 i bilagan. De ska förse Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) med en förteckning över tystare sträckor senast sex månader efter dagen för offentliggörandet av denna förordning. Byrån ska på sin webbplats offentliggöra dessa förteckningar.

2.  Medlemsstaterna ska uppdatera förteckningen över tystare sträckor minst vart femte år efter den 8 december 2024, och då följa det förfarande som fastställs i tillägg D.2 i bilagan.

Artikel 5d

Senast den 31 december 2028 ska kommissionen utvärdera införandet av tystare sträckor, särskilt när det gäller hur efterkonvertering av godsvagnar fortskrider och hur införandet av tystare sträckor påverkar befolkningens totala bullerexponering och konkurrenskraften för godstransporter på järnväg.

Artikel 5e

Senast den 30 juni 2020 ska kommissionen utfärda en rapport om användning under nordiska vinterförhållanden av godsvagnar utrustade med kompositbromsblock, på grundval av bevis som samlats in av byrån, nationella säkerhetsmyndigheter och järnvägsbranschen. Rapporten ska särskilt innehålla en bedömning av sådana godsvagnars säkerhets- och bromsprestanda och av befintliga eller möjliga operativa och tekniska åtgärder som är tillämpliga under nordiska vinterförhållanden. Rapporten ska offentliggöras.

Om rapporten visar att användningen av sådana godsvagnar under nordiska vinterförhållanden innebär säkerhetsproblem som inte kan lösas genom operativa och tekniska åtgärder utan allvarliga konsekvenser för godstrafiken på järnväg ska kommissionen föreslå ändringar till denna TSD för att hantera dessa problem, så att gränsöverskridande godstrafik till och från de berörda nordiska regionerna upprätthålls. Förslaget får särskilt, om så är nödvändigt, innehålla ett undantag som tillåter fortsatt användning på tystare sträckor för ett begränsat antal godsvagnar som ofta används i sådan gränsöverskridande godstrafik, samt eventuella driftsbegränsningar som är lämpliga för att begränsa konsekvenserna av att använda sådana godsvagnar på tystare sträckor och som är förenliga med syftet att upprätthålla den ovannämnda gränsöverskridande godstrafiken.

Om den översyn som anges i ovanstående stycke genomförs ska kommissionen därefter rapportera årligen om framstegen i fråga om tekniska och operativa lösningar för användning av godsvagnar under vinterförhållanden. Kommissionen ska göra en uppskattning av det antal godsvagnar, utrustade med bromsblock av gjutjärn, som behövs för att säkerställa fortsatt gränsöverskridande trafik till och från dessa nordiska regioner, i syfte att avskaffa undantaget senast 2028.

▼B

Artikel 6

De undre insatsvärden för exponering som anges i artikel 3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG ( 6 ) ska uppfyllas genom överensstämmelse med gränsvärdet för förarhyttens bullernivå, som fastställs i punkt 4.2.4 i bilagan till denna förordning, samt genom lämpliga driftsbetingelser som definieras av järnvägsföretaget.

Artikel 7

1.  För att följa med i den tekniska utvecklingen kan det hända att tillverkaren eller dennes behöriga ombud föreslår innovativa lösningar som inte överensstämmer med de specifikationer som anges i bilagan och/eller för vilka de bedömningsmetoder som anges i bilagan inte kan tillämpas.

2.  Innovativa lösningar kan avse delsystemet ”Rullande materiel”, dess delar eller dess driftskompatibilitetskomponenter.

3.  När en innovativ lösning föreslås ska tillverkaren eller dennes i unionen etablerade behöriga ombud uppge på vilket sätt den avviker från eller på vilket sätt den kompletterar relevanta bestämmelser i denna TSD och lämna in en förklaring av avvikelserna till kommissionen för analys. Kommissionen kan begära ett yttrande från byrån om den föreslagna innovativa lösningen.

4.  Kommissionen ska avge ett yttrande om den föreslagna innovativa lösningen. Om detta yttrande är positivt ska lämpliga funktionella specifikationer, gränssnittsspecifikationer och bedömningsmetoder som behöver införas i TSD:n för att medge användning av denna innovativa lösning tas fram av byrån och därefter införlivas i TSD:n i samband med det översynsförfarande som avses i ►M1  artikel 5 i direktiv (EU) 2016/797 ◄ . Om yttrandet är negativt får den föreslagna innovativa lösningen inte användas.

5.  I väntan på översynen av TSD:n ska ett positivt yttrande som avgetts av kommissionen anses godtagbart för att påvisa överensstämmelse med de väsentliga kraven i ►M1  direktiv (EU) 2016/797 ◄ , och det får därför användas för bedömning av delsystemet.

Artikel 8

Den kontrollförklaring och/eller försäkran om typöverensstämmelse som tagits fram för ett nytt fordon i enlighet med beslut 2011/229/EU ska anses vara giltig

 för lok, elmotorvagnar, dieselmotorvagnar och personvagnar till dess att typ- eller konstruktionskontrollintyget behöver förnyas i enlighet med beslut 2011/291/EU i fall där det senare beslutet tillämpades, eller fram till den 31 maj 2017 i övriga fall,

 för godsvagnar fram till den 13 april 2016.

Den kontrollförklaring och/eller försäkran om typöverensstämmelse som tagits fram för ett nytt fordon i enlighet med beslut 2008/232/EG ska anses vara giltig till dess att typ- eller konstruktionskontrollintyget behöver förnyas i enlighet med detta beslut.

Artikel 9

1.  Beslut 2011/229/EU ska upphöra att gälla med verkan den 1 januari 2015.

2.  Punkterna 4.2.6.5, 4.2.7.6 och 7.3.2.15 i bilagan till beslut 2008/232/EG ska utgå med verkan den 1 januari 2015.

3.  De bestämmelser som avses i punkterna 1 och 2 ska dock fortsätta att gälla för projekt som godkänts i enlighet med de TSD:er som fastställs i bilagorna till dessa beslut och, såvida inte den sökande begär att få tillämpa denna förordning, för projekt rörande nya fordon och modernisering eller ombyggnad av befintliga fordon som är långt framskridna eller som omfattas av ett kontrakt som redan var i kraft det datum då denna förordning offentliggjordes, samt i de fall som avses i artikel 8 i denna förordning.

Artikel 10

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2015. Godkännande för ibruktagande kan emellertid ges genom tillämpning av TSD:erna i enlighet med bilagan till denna förordning, före den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i medlemsstaterna i enlighet med fördragen.
BILAGA

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1.

INLEDNING

1.1

Tekniskt tillämpningsområde

1.1.1

Tillämpningsområde avseende rullande materiel

1.1.2

Tillämpningsområde avseende drifts- och trafikledningsaspekter

1.2

Geografiskt tillämpningsområde

2.

DEFINITION AV DELSYSTEMET

3.

VÄSENTLIGA KRAV

4.

BESKRIVNING AV DELSYSTEMET

4.1

Inledning

4.2

Funktionella och tekniska specifikationer för delsystemet

4.2.1

Gränsvärden för stationärt buller från fordon

4.2.2

Gränsvärden för startbuller

4.2.3

Gränsvärden för förbifartsbuller från fordon

4.2.4

Gränsvärden för buller i förarhytt

4.3

Funktionella och tekniska specifikationer för gränssnitten

4.4

Driftsregler

4.4.1

Särskilda regler för trafik med godsvagnar på tystare sträckor vid driftstörningar

4.4.2

Särskilda regler för trafik med godsvagnar på tystare sträckor i fråga om infrastrukturarbeten och godsvagnsunderhåll

4.5

Underhållsregler

4.6

Yrkeskvalifikationer

4.7

Villkor avseende hälsa och säkerhet

4.8

Det europeiska registret över godkända typer av fordon

5.

DRIFTSKOMPATIBILITETSKOMPONENTER

6.

BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH EG-KONTROLL

6.1

Driftskompatibilitetskomponenter

6.2

Delsystemet ”Rullande materiel” med avseende på buller från rullande materiel

6.2.1

Moduler

6.2.2

Förfaranden för EG-kontroll

6.2.3

Förenklad bedömning

7.

GENOMFÖRANDE

7.1

Tillämpning av denna TSD på nya delsystem

7.2

Tillämpning av denna TSD på befintliga delsystem

7.2.1

Bestämmelser i händelse av ändringar av befintlig rullande materiel eller typ av rullande materiel

7.2.2

Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar

7.3

Specialfall

7.3.1

Inledning

7.3.2

Förteckning över specialfall

▼M1

7.4

Särskilda genomförandebestämmelser

7.4.1

Särskilda genomförandebestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar (punkt 7.2.2)

7.4.2

Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor (punkt 7.2.2.2)

▼B

1.   INLEDNING

I tekniska specifikationer för driftskompatibilitet (TSD:er) fastställs i allmänhet en optimal nivå av harmoniserade specifikationer för varje delsystem (eller del av ett delsystem), i syfte att uppnå driftskompatibilitet i järnvägssystemet. Som en följd av detta harmoniseras i TSD:erna bara sådana specifikationer som rör parametrar som är kritiska för driftskompatibiliteten (grundläggande parametrar). Specifikationerna i TSD:erna måste uppfylla de väsentliga krav som fastställs i bilaga III till ►M1  direktiv (EU) 2016/797 ◄ .

I enlighet med proportionalitetsprincipen fastställs i denna TSD en optimal nivå av harmonisering avseende specifikationerna för delsystemet ”Rullande materiel”, enligt definitionen i avsnitt 1.1, i syfte att begränsa bulleremissioner från unionens järnvägssystem.

▼M1

1.1    Tekniskt tillämpningsområde

1.1.1    Tillämpningsområde avseende rullande materiel

Denna TSD är tillämplig på all rullande materiel som omfattas av förordning (EU) nr 1302/2014 (TSD ”Rullande materiel – lok och passagerarfordon”) och förordning (EU) nr 321/2013 (TSD ”Rullande materiel – godsvagnar”).

1.1.2    Tillämpningsområde avseende drifts- och trafikledningsaspekter

Tillsammans med kommissionens beslut 2012/757/EU ( 7 ) (TSD ”Drift och trafikledning”) gäller denna TSD trafik med godsvagnar som används på de delar av järnvägsinfrastrukturen som utpekas som ”tystare sträckor”.

▼B

1.2    Geografiskt tillämpningsområde

Det geografiska tillämpningsområdet för denna TSD är det tillämpningsområde som definieras i avsnitt 1.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och i avsnitt 1.2 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013, för de respektive typerna av rullande materiel.

▼M1

2.   DEFINITION AV DELSYSTEMET

Med en enhet avses rullande materiel som omfattas av denna TSD och därigenom även av EG-kontrollförfarandet. I kapitel 2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och kapitel 2 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013 beskrivs vad en enhet kan bestå av.

Kraven i den här TSD:n gäller följande kategorier av rullande materiel, som fastställs i avsnitt 2 i bilaga I till direktiv (EU) 2016/797:

a) Lok och passagerarfordon, inbegripet dragfordon med el- eller förbränningsmotordrift, motorvagnståg med el- eller förbränningsmotordrift för persontrafik och personvagnar. Den här kategorin definieras närmare i kapitel 2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och det är till denna kategori det hänvisas när det i den här TSD:n står om lok, elmotorvagnar, dieselmotorvagnar och personvagnar.

b) Godsvagnar, inbegripet låggolvsvagnar utformade för hela järnvägsnätet och fordon utformade för transport av lastbilar. Den här kategorin definieras närmare i kapitel 2 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013 och det är till denna kategori det hänvisas när det i denna TSD står om godsvagnar.

c) Specialfordon, exempelvis arbetsfordon. Den här kategorin definieras närmare i kapitel 2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och består av arbetsfordon och fordon för kontroll av infrastruktur, som beroende på konstruktionen tillhör någon av kategorierna i punkt a eller b.

3.   VÄSENTLIGA KRAV

Alla grundläggande parametrar som fastställs i denna TSD ska vara kopplade till minst ett av de väsentliga krav som fastställs i bilaga III till direktiv (EU) 2016/797. I tabell 1 anges dessa kopplingar.Tabell 1

Grundläggande parametrar och deras kopplingar till de väsentliga kraven

Punkt

Grundläggande parameter

Väsentliga krav

Säkerhet

Tillförlitlighet och tillgänglighet

Hälsa

Miljöskydd

Teknisk kompatibilitet

Tillgänglighet

4.2.1

Gränsvärden för stationärt buller

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.2

Gränsvärden för startbuller

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.3

Gränsvärden för förbifartsbuller

 

 

 

1.4.4

 

 

4.2.4

Gränsvärden för buller i förarhytt

 

 

 

1.4.4

 

 

▼B

4.   BESKRIVNING AV DELSYSTEMET

4.1    Inledning

I det här kapitlet fastställs en optimal nivå av harmonisering avseende specifikationerna för delsystemet ”Rullande materiel”, i syfte att begränsa bulleremissioner från unionens järnvägssystem och uppnå driftskompatibilitet.

4.2    Funktionella och tekniska specifikationer för delsystemet

Följande parametrar har identifierats som kritiska för driftskompatibiliteten (grundläggande parametrar):

a) Stationärt buller.

b) Startbuller.

c) Förbifartsbuller.

d) Buller i förarhytt.

Motsvarande funktionella och tekniska specifikationer för de olika kategorierna av rullande materiel fastställs i detta avsnitt. För enheter med både el- och förbränningsmotordrift ska de relevanta gränsvärdena följas under alla normal driftlägen. Om något av dessa driftlägen innebär samtidig användning av både el- och förbränningsmotordrift ska det minst stränga av dessa gränsvärden gälla. I enlighet med ►M1  artiklarna 4.5 och 2.13 i direktiv (EU) 2016/797 ◄ kan specialfall anges. Dessa återfinns i avsnitt 7.3.

Bedömningsförfarandena för kraven i detta avsnitt definieras i de angivna avsnitten och punkterna i kapitel 6.

4.2.1    Gränsvärden för stationärt buller från fordon

Gränsvärdena för följande ljudtrycksnivåer under normala fordonsförhållanden avseende stationärt buller från fordonskategorierna inom delsystemet ”Rullande materiel” anges i tabell 2:

a) Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån för enheten (LpAeq,T[unit]).

b) Den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån vid närmaste mätposition ”i” för huvudluftkompressorn (Li pAeq,T).

c) Den AF-vägda ljudtrycksnivån vid närmaste mätposition ”i” för impulsljud som orsakas av lufttorkarens utblåsningsventil (Li pAFmax).

Gränsvärdena är angivna för ett avstånd på 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant.Tabell 2

Gränsvärden för stationärt buller

Kategori inom delsystemet ”Rullande materiel”

LpAeq,T [unit] [dB]

Li pAeq,T [dB]

Li pAFmax [dB]

Ellok och arbetsfordon med elektrisk framdrivning

70

75

85

Diesellok och dieseldrivna arbetsfordon

71

78

Elmotorvagnar

65

68

Dieselmotorvagnar

72

76

Personvagnar

64

68

Godsvagnar

65

Ej tillämpligt

Ej tillämpligt

Hur överensstämmelsen ska visas beskrivs i punkt 6.2.2.1.

4.2.2    Gränsvärden för startbuller

Gränsvärdena för den AF-vägda maximala ljudtrycksnivån (LpAF,max) avseende startbuller från fordonskategorierna inom delsystemet ”Rullande materiel” anges i tabell 3: Gränsvärdena är angivna för ett avstånd på 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant.Tabell 3

Gränsvärden för startbuller

Kategori inom delsystemet ”Rullande materiel”

LpAF,max [dB]

Ellok med total dragkraft P < 4 500 kW

81

Ellok med total dragkraft P ≥ 4 500 kW

Arbetsfordon med elektrisk framdrivning

84

Diesellok P < 2 000 kW vid motorns utgående axel

85

Diesellok P ≥ 2 000 kW vid motorns utgående axel

Arbetsfordon med dieseldrift

87

Elmotorvagnar med en högsta tillåtna hastighet vmax < 250 km/tim

80

Elmotorvagnar med en högsta tillåtna hastighet vmax ≥ 250 km/tim

83

Dieselmotorvagnar P < 560 kW/motor vid motorns utgående axel

82

Dieselmotorvagnar P ≥ 560 kW/motor vid motorns utgående axel

83

Hur överensstämmelsen ska visas beskrivs i punkt 6.2.2.2.

4.2.3    Gränsvärden för förbifartsbuller från fordon

Gränsvärdena för den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån vid en hastighet på 80 km/tim (LpAeq,Tp,(80 km/tim)) och, om så är tillämpligt, vid en hastighet på 250 km/tim (LpAeq,Tp,(250 km/tim)) avseende förbifartsbuller från fordonskategorierna inom delsystemet ”Rullande materiel” anges i tabell 4. Gränsvärdena är angivna för ett avstånd på 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant.

Mätningar vid en hastighet på 250 km/tim eller mer ska även utföras vid den ”ytterligare mätpositionen” som ska vara belägen 3,5 m över räls överkant, i enlighet med kapitel 6 i EN ISO 3095:2013, och bedömas mot tillämpliga gränsvärden i tabell 4.Tabell 4

Gränsvärden för förbifartsbuller

Kategori inom delsystemet ”Rullande materiel”

LpAeq,Tp (80 km/tim) [dB]

LpAeq,Tp (250 km/tim) [dB]

Ellok och arbetsfordon med elektrisk framdrivning

84

99

Diesellok och dieseldrivna arbetsfordon

85

Ej tillämpligt

Elmotorvagnar

80

95

Dieselmotorvagnar

81

96

Personvagnar

79

Ej tillämpligt

Godsvagnar (normaliserat till APL = 0,225) (1)

83

Ej tillämpligt

(*1)   APL (axlar per längdenhet): antalet axlar delat med längden över buffertarna [m-1].

Hur överensstämmelsen ska visas beskrivs i punkt 6.2.2.3.

4.2.4    Gränsvärden för buller i förarhytt

Gränsvärdena för den ekvivalenta kontinuerliga A-vägda ljudtrycksnivån (LpAeq,T) avseende buller i förarhytten för el- och diesellok, arbetsfordon, elmotorvagnar, dieselmotorvagnar och personvagnar med förarhytt anges i tabell 5. Gränsvärdena är angivna för en plats i närheten av förarens öra.Tabell 5

Gränsvärden för buller i förarhytt

Buller i förarhytten

LpAeq,T [dB]

Vid stillastående med ljudande tyfoner

95

Vid maximal hastighet vmax om vmax < 250 km/tim

78

Vid maximal hastighet vmax om 250 km/tim ≤ vmax < 350 km/tim

80

Hur överensstämmelsen ska visas beskrivs i punkt 6.2.2.4.

▼M1

4.3    Funktionella och tekniska specifikationer för gränssnitten

Den här TSD:n har följande gränssnitt mot delsystemet ”Rullande materiel”:

Gränssnitt mot delsystemen för enheterna i punkterna a, b, c och e i kapitel 2 (som behandlas i förordning (EU) nr 1302/2014) med avseende på

 stationärt buller,

 startbuller (ej tillämpligt för personvagnar),

 förbifartsbuller,

 buller i förarhytten, om detta är tillämpligt.

Gränssnitt mot delsystemen för enheterna i punkt d i kapitel 2 (som behandlas i förordning (EU) nr 321/2013) med avseende på

 förbifartsbuller,

 stationärt buller.

Denna TSD har följande gränssnitt mot delsystemet ”Drift och trafikledning” (som behandlas i beslut 2012/757/EU) med avseende på

 förbifartsbuller.

4.4    Driftsregler

Kraven gällande driftsreglerna för delsystemet ”Rullande materiel” fastställs i avsnitt 4.4 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och i avsnitt 4.4 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013.

4.4.1    Särskilda regler för trafik med godsvagnar på tystare sträckor vid driftstörningar

De beredskapsplaner som definieras i punkt 4.2.3.6.3 i bilagan till beslut 2012/757/EU omfattar trafik på tystare sträckor med godsvagnar som inte överensstämmer med punkt 7.2.2.2 i den här bilagan.

Denna åtgärd kan tillämpas för att hantera kapacitetsbegränsningar och driftsbegränsningar som orsakas av fel på rullande materiel, extrema väderförhållanden, olyckor eller tillbud och fel på infrastrukturen.

4.4.2    Särskilda regler för trafik med godsvagnar på tystare sträckor i fråga om infrastrukturarbeten och godsvagnsunderhåll

Trafik på tystare sträckor med godsvagnar som inte överensstämmer med punkt 7.2.2.2 ska tillåtas vid transport av godsvagnar till underhållsverkstaden om den endast kan nås via en tystare sträcka.

De beredskapsplaner som anges i punkt 4.4.1 är tillämpliga i fråga om infrastrukturarbeten, om en tystare sträcka är det enda lämpliga alternativet.

4.5    Underhållsregler

Kraven gällande underhållsreglerna för delsystemet ”Rullande materiel” fastställs i avsnitt 4.5 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och i avsnitt 4.5 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013.

▼B

4.6    Yrkeskvalifikationer

Ej tillämpligt.

4.7    Villkor avseende hälsa och säkerhet

Se artikel 6 i denna förordning.

4.8    Det europeiska registret över godkända typer av fordon

De uppgifter rörande den rullande materielen som måste föras in i det europeiska registret över godkända typer av fordon (ERATV) anges i beslut 2011/665/EU.

5.   DRIFTSKOMPATIBILITETSKOMPONENTER

Inga driftskompatibilitetskomponenter specificeras i denna TSD.

6.   BEDÖMNING AV ÖVERENSSTÄMMELSE OCH EG-KONTROLL

6.1    Driftskompatibilitetskomponenter

Ej tillämpligt.

6.2    Delsystemet ”Rullande materiel” med avseende på buller från rullande materiel

6.2.1    Moduler

EG-kontrollen ska utföras i enlighet med den modul eller de moduler som beskrivs i tabell 6.Tabell 6

Moduler för EG-kontroll av delsystem

SB

EG-typkontroll

SD

EG-kontroll som grundar sig på kvalitetsstyrningssystemet i tillverkningsprocessen

SF

EG-kontroll som grundar sig på produktkontroll

SH1

EG-kontroll som grundar sig på ett fullständigt kvalitetsstyrningssystem och konstruktionskontroll

Dessa moduler specificeras i detalj i beslut 2010/713/EU.

6.2.2    Förfaranden för EG-kontroll

Den sökande ska för EG-kontrollen av delsystemet välja ett av följande bedömningsförfaranden som består av en eller flera moduler:

 (SB + SD).

 (SB + SF).

 (SH1).

Inom ramen för tillämpningen av den valda modulen eller modulkombinationen ska delsystemet bedömas mot de krav som anges i avsnitt 4.2. Vid behov anges ytterligare krav rörande bedömningen i följande punkter.

6.2.2.1    Stationärt buller från fordon

Överensstämmelse med de gränsvärden för stationärt buller som anges i punkt 4.2.1 ska visas i enlighet med avsnitten 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 (förutom punkt 5.5.2) och 5.7 samt punkt 5.8.1 i EN ISO 3095:2013.

För bedömningen av bullret från huvudluftkompressorn vid närmaste mätposition ”i” ska indikatorn Li pAeq,T användas, där T representerar en driftcykel enligt definitionen i avsnitt 5.7 i EN ISO 3095:2013. Endast de system i fordonet som krävs för att luftkompressorn ska kunna köras under normala driftsförhållanden ska vara igång. De system i fordonet som inte är nödvändiga för driften av kompressorn kan stängas av så att de inte bidrar till bullret vid mätningen. Överensstämmelsen med gränsvärdena ska visas under enbart de driftsförhållanden som krävs för att köra huvudluftkompressorn vid lägsta möjliga varvtal.

För bedömning av källor till impulsljud vid närmaste mätposition ”i” ska indikatorn Li pAFmax användas. Den relevanta bullerkällan är lufttorkarens utblåsningsventil.

6.2.2.2    Startbuller

Överensstämmelse med de gränsvärden för startbuller som anges i punkt 4.2.2 ska visas i enlighet med kapitel 7 (förutom punkt 7.5.1.2) i EN ISO 3095:2013. Den metod för fastställande av maximal nivå som anges i avsnitt 7.5 i EN ISO 3095:2013 ska tillämpas. Till skillnad från vad som anges i punkt 7.5.3 i EN ISO 3095:2013 ska tåget accelerera från stillastående till 30 km/tim och sedan behålla denna hastighet.

Dessutom ska bullret mätas på ett avstånd av 7,5 m från spårmitt och 1,2 m över räls överkant. Metoderna för ”genomsnittlig nivå” och ”maximal nivå” i avsnitt 7.6 respektive avsnitt 7.5 i EN ISO 3095:2013 ska tillämpas och tåget ska accelerera från stillastående upp till 40 km/tim och sedan behålla denna hastighet. De uppmätta värdena bedöms inte mot något gränsvärde och ska registreras i det tekniska underlaget och delges Europeiska järnvägsbyrån.

Start av arbetsfordon ska ske utan extra vagnslast.

6.2.2.3    Förbifartsbuller från fordon

Överensstämmelse med de gränsvärden för förbifartsbuller som anges i punkt 4.2.3 ska visas i enlighet med punkterna 6.2.2.3.1 och 6.2.2.3.2.

6.2.2.3.1   Provspårets egenskaper

Proven ska utföras på ett referensspår enligt definitionen i avsnitt 6.2 i EN ISO 3095:2013.

Det är dock tillåtet att utföra provet på ett spår som inte uppfyller referensspårets egenskaper i fråga om rälsens akustiska ytjämnhet och spårets dämpfaktorer så länge som bullernivåerna som mäts i enlighet med punkt 6.2.2.3.2 inte överstiger de gränsvärden som anges i punkt 4.2.3.

Rälsens akustiska ytjämnhet och provspårets dämpfaktorer ska under alla omständigheter fastställas. Om det spår på vilket proven utförs är i enlighet med referensspåret ska de uppmätta bullernivåerna anges som ”jämförbara”, i annat fall ska de anges som ”ej jämförbara”. Det ska registreras i det tekniska underlaget om de uppmätta bullernivåerna är ”jämförbara” eller ”ej jämförbara”.

De uppmätta värdena för rälsens akustiska ytjämnhet för provspåret ska vara giltiga under en period som börjar tre månader före mätningen och slutar tre månader efter mätningen, förutsatt att det under denna period inte har utförts något spårunderhåll som påverkar rälsens akustiska ytjämnhet.

De uppmätta värdena för spårets dämpfaktorer för provspåret ska vara giltiga under en period som börjar ett år före mätningen och slutar ett år efter mätningen, förutsatt att det under denna period inte har utförts något spårunderhåll som påverkar spårets dämpfaktorer.

Det tekniska underlaget ska innehålla en bekräftelse på att spåruppgifterna vid mätningen av förbifartsbullret för fordonstypen var giltiga under den dag eller de dagar som provet pågick, t.ex. genom att datum anges för senaste underhåll med konsekvenser för bullernivån.

Därtill är det tillåtet att utföra prov vid hastigheter på 250 km/tim eller mer på ballastfria spår. I dessa fall ska gränsvärdena vara 2 dB högre än de som anges i punkt 4.2.3.

6.2.2.3.2   Provningsförfarande

Proven ska utföras i enlighet med bestämmelserna i avsnitten 6.1, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6 och 6.7 (förutom 6.7.2) i EN ISO 3095:2013. Eventuella jämförelser med gränsvärden ska göras med resultaten avrundade till närmaste heltalsdecibel. Eventuell normalisering ska utföras före avrundning. Det detaljerade bedömningsförfarandet beskrivs i punkterna 6.2.2.3.2.1, 6.2.2.3.2.2 och 6.2.2.3.2.3.

6.2.2.3.2.1   Elmotorvagnar, dieselmotorvagnar, lok och personvagnar

För elmotorvagnar, dieselmotorvagnar, lok och personvagnar finns följande tre klasser, som baseras på högsta tillåtna driftshastighet:

1. Om den högsta tillåtna driftshastigheten för enheten är lägre än eller lika med 80 km/tim ska förbifartsbullret mätas vid den högsta tillåtna hastigheten vmax. Detta värde får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(80 km/tim) som anges i punkt 4.2.3.

2. Om den högsta tillåtna driftshastigheten vmax för enheten är högre än 80 km/tim och lägre än 250 km/tim ska förbifartsbullret mätas vid 80 km/tim och vid den högsta tillåtna hastigheten. De båda uppmätta värdena för förbifartsbuller LpAeq,Tp(vtest) ska normaliseras efter referenshastigheten 80 km/tim LpAeq,Tp(80 km/tim) med hjälp av formel 1. Det normaliserade värdet får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(80 km/tim) som anges i punkt 4.2.3.

Formel 1

LpAeq,Tp(80 km/tim) = LpAeq,Tp(vtest) – 30 * log (vtest/80 km/tim)

vtest = Faktisk hastighet under mätningen

3. Om högsta tillåtna driftshastigheten vmax för enheten är 250 km/tim eller högre ska förbifartsbullret mätas vid 80 km/tim och vid den högsta tillåtna hastigheten, med en övre hastighetsgräns för provet på 320 km/tim. Det uppmätta värdet för förbifartsbuller LpAeq,Tp(vtest) vid 80 km/tim ska normaliseras efter referenshastigheten 80 km/tim LpAeq,Tp(80 km/tim) med hjälp av formel 1. Det normaliserade värdet får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(80 km/tim) som anges i punkt 4.2.3. Det uppmätta värdet för förbifartsbuller vid den högsta tillåtna hastigheten LpAeq,Tp(vtest) ska normaliseras efter referenshastigheten 250 km/tim LpAeq,Tp(250 km/tim) med hjälp av formel 2. Det normaliserade värdet får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(250 km/tim) som anges i punkt 4.2.3.

Formel 2

LpAeq,Tp(250 km/tim) = LpAeq,Tp(vtest) – 50 * log (vtest/250 km/tim)

vtest = Faktisk hastighet under mätningen

6.2.2.3.2.2   Godsvagnar

För godsvagnar finns följande två klasser, som baseras på högsta tillåtna driftshastighet:

1. Om den högsta tillåtna driftshastigheten vmax för enheten är lägre än eller lika med 80 km/tim ska förbifartsbullret mätas vid den högsta tillåtna hastigheten. Det uppmätta värdet för förbifartsbuller LpAeq,Tp(vtest) ska normaliseras efter en referens-APL på 0,225 m-1 LpAeq,Tp (APLref) med hjälp av formel 3. Detta värde får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(80 km/tim) som anges i punkt 4.2.3.

Formel 3

LpAeq,Tp (APLref) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log (APLwag/0,225 m-1)

APLwag = Antalet axlar delat med längden över buffertarna [m-1]

vtest = Faktisk hastighet under mätningen

2. Om den högsta tillåtna driftshastigheten vmax för enheten är högre än 80 km/tim ska förbifartsbullret mätas vid 80 km/tim och vid den högsta tillåtna hastigheten. De båda uppmätta värdena för förbifartsbuller LpAeq,Tp(vtest) ska normaliseras efter referenshastigheten 80 km/tim och efter en referens-APL på 0,225 m-1 LpAeq,Tp(APL ref, 80 km/tim) med hjälp av formel 4. Det normaliserade värdet får inte överstiga gränsvärdet LpAeq,Tp(80 km/tim) som anges i punkt 4.2.3.

Formel 4

LpAeq,Tp (APLref, 80 km/tim) = LpAeq,Tp(vtest) – 10 * log (APLwag/0,225 m-1) – 30 * log (vtest/80 km/tim)

APLwag = Antalet axlar delat med längden över buffertarna [m-1]

vtest = Faktisk hastighet under mätningen

6.2.2.3.2.3   Arbetsfordon

För arbetsfordon gäller samma bedömningsförfarande som anges i punkt 6.2.2.3.2.1. Mätningen ska ske utan extra vagnslast.

Arbetsfordon bedöms uppfylla kraven för förbifartsbuller som anges i punkt 4.2.3 utan mätning när de

 enbart bromsas genom antingen kompositbromsblock eller skivbromsar,

 är försedda med putsbromsblock av kompositmaterial, om putsbromsblock används.

6.2.2.4    Buller i förarhytt

Överensstämmelse med de gränsvärden för buller i förarhytt som anges i punkt 4.2.4 ska visas i enlighet med EN 15892:2011. För arbetsfordon ska mätningen ske utan extra vagnslast.

6.2.3    Förenklad bedömning

I stället för de provförfaranden som anges i punkt 6.2.2 är det tillåtet att ersätta vissa eller samtliga prov med en förenklad bedömning. Den förenklade bedömningen består i att akustiskt jämföra enheten som ska bedömas med en befintlig typ (nedan kallad referenstyp) med dokumenterade bulleregenskaper.

Den förenklade bedömningen får användas för var och en av de tillämpliga grundläggande parametrarna ”stationärt buller”, ”startbuller”, ”förbifartsbuller” och ”buller i förarhytt” separat och ska bevisa att följderna av de skillnader som finns mellan enheten som ska bedömas och referenstypen inte medför att gränsvärdena som anges i avsnitt 4.2 överskrids.

För enheter som bedöms genom förenklad bedömning ska beviset på överensstämmelsen innehålla en detaljerad beskrivning av de ändringar som är relevanta ur bullersynpunkt jämfört med referenstypen. Med utgångspunkt i denna beskrivning ska sedan en förenklad bedömning utföras. De uppskattade bullervärdena ska ta hänsyn till de osäkerhetsfaktorer som finns för den tillämpade bedömningsmetoden. Den förenklade bedömningen kan utföras antingen genom en beräkning eller genom en förenklad mätning.

En enhet som certifierats genom förenklad bedömning får inte användas som referensenhet för ytterligare bedömningar.

Om förenklad bedömning används för förbifartsbuller ska referenstypen uppfylla kraven enligt åtminstone ett av följande alternativ:

 Kapitel 4, och dessutom ska de uppmätta bullernivåerna avseende förbifartsbuller vara klassificerade som ”jämförbara”.

 Kapitel 4 i beslut 2011/229/EU, och dessutom ska de uppmätta bullernivåerna avseende förbifartsbuller vara klassificerade som ”jämförbara”.

 Kapitel 4 i beslut 2006/66/EG.

 Kapitel 4 i beslut 2008/232/EG.

För en godsvagn vars parametrar, jämfört med referenstypen, ligger inom de tillåtna intervallen i tabell 7 bedöms det utan ytterligare kontroll att enheten klarar de gränsvärden för förbifartsbuller som anges i punkt 4.2.3.Tabell 7

Tillåten variation för godsvagnar för att kunna undantas från kontroll

Parameter

Tillåten variation (jämfört med referensenheten)

Enhetens maximala hastighet

Valfri hastighet upp till 160 km/tim

Hjultyp

Endast motsvarande eller med mindre buller (akustiska egenskaper i enlighet med bilaga E till EN 13979-1:2011)

Egenvikt

Endast inom intervallet +20 %/–5 %

Bromsblock

Endast om variationen inte leder till högre bulleremissioner

7.   GENOMFÖRANDE

7.1    Tillämpning av denna TSD på nya delsystem

Se artikel 8 i denna förordning.

▼M1

7.2    Tillämpning av denna TSD på befintliga delsystem

De principer som ska tillämpas av de sökande och de godkännande enheterna i händelse av en eller flera ändringar av befintlig rullande materiel eller typ av rullande materiel definieras i punkt 7.1.2 i bilagan till förordning (EU) nr 1302/2014 och i avsnitt 7.2 i bilagan till förordning (EU) nr 321/2013.

7.2.1    Bestämmelser i händelse av ändringar av befintlig rullande materiel eller typ av rullande materiel

Den sökande ska säkerställa att bullernivåerna för den rullande materiel som berörs av en eller flera ändringar förblir under de gränser som angavs i den TSD som gällde när den rullande materielen i fråga först godkändes. Om det inte fanns någon TSD vid det första godkännandet ska den sökande säkerställa att bullernivåerna för den rullande materiel som berörs av en eller flera ändringar antingen inte ökar eller förblir under de gränser som anges i beslut 2006/66/EG eller beslut 2002/735/EG.

Om en bedömning krävs ska den begränsas till de grundläggande parametrar som påverkas av ändringen/ändringarna.

Om förenklad bedömning tillämpas kan originalenheten utgöra referensenhet i enlighet med bestämmelserna i punkt 6.2.3.

Utbyte av en hel enhet eller ett eller flera fordon inom en enhet (t.ex. utbyte efter en omfattande skada) kräver inte någon bedömning av överensstämmelsen med avseende på denna TSD, så länge som enheten är identisk med den enhet den ersätter eller fordonen (ett eller flera) är identiska med de fordon de ersätter.

7.2.2    Ytterligare bestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar

Den begränsning av trafiken som fastställs i artikel 5a i denna förordning ska inte gälla för godsvagnar som mestadels används på linjer med en lutning på mer än 40 ‰, godsvagnar med en högsta tillåtna hastighet över 120 km/tim, godsvagnar med en högsta tillåtna axellast över 22,5 t, godsvagnar som uteslutande används för infrastrukturarbeten och godsvagnar som används i undsättningståg.

Om en godsvagn utrustas med tystare bromsblock enligt vad som definieras i punkt 7.2.2.1 och inga nya bullerkällor monteras på godsvagnen, ska det förutsättas att kraven i punkt 4.2.3 uppfylls utan ytterligare provning.

7.2.2.1    Tystare bromsblock

Ett tystare bromsblock är ett bromsblock som tillhör någon av följande kategorier:

 Bromsblock som är förtecknade i tillägg G till förordning (EU) nr 321/2013.

 Bromsblock som bedömts i enlighet med det förfarande som fastställs i tillägg F till denna TSD.

7.2.2.2    Godsvagnar som används på tystare sträckor

Godsvagnar som tillhör någon av följande kategorier kan användas på tystare sträckor inom sina respektive områden för användning:

 Godsvagnar som har en EG-kontrollförklaring på grundval av kommissionens beslut 2006/66/EG om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg.

 Godsvagnar som har en EG-kontrollförklaring på grundval av kommissionens beslut 2011/229/EU om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionell trafik.

 Godsvagnar som har en EG-kontrollförklaring på grundval av den här TSD:n.

 Godsvagnar som är utrustade med tystare bromsblock enligt vad som definieras i punkt 7.2.2.1 eller skivbromsar som tillhandahåller driftbromsfunktionen.

 Godsvagnar som är utrustade med kompositbromsblock som är förtecknade i tillägg E och som tillhandahåller driftbromsfunktionen. Trafiken med dessa godsvagnar på tystare sträckor ska begränsas i enlighet med de villkor som anges i detta tillägg.

▼B

7.3    Specialfall

7.3.1    Inledning

Specialfallen, som förtecknas i punkt 7.3.2, klassificeras på följande sätt:

a)

P-fall : permanenta fall.

b)

T-fall : temporära fall.

7.3.2    Förteckning över specialfall

▼M1

7.3.2.1    Specialfall

a) Specialfall för Estland, Finland, Lettland, Litauen, Polen och Slovakien

(”P”) För enheter som används gemensamt med tredjeländer vars spårvidd avviker från spårvidden i unionens huvudjärnvägsnät ska tillämpning av nationella tekniska regler tillåtas i stället för kraven i denna TSD.

b) Specialfall för Finland

(”T”) Beslut 2011/229/EU får fortsätta att tillämpas på godsvagnar som endast används i Finland, och fram till dess att man funnit en teknisk lösning för stränga vinterförhållanden, men som längst till och med den 31 december 2032. Detta ska inte hindra godsvagnar från andra medlemsstater att trafikera det finska järnvägsnätet.

▼B

7.3.2.2    Gränsvärden för stationärt buller från fordon (punkt 4.2.1)

a) Specialfall för Finland

T) För personvagnar och godsvagnar som är utrustade med en dieselgenerator för elförsörjning på mer än 100 kW och som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet i Finland får gränsvärdet för stationärt buller LpAeq,T [unit] i tabell 2 höjas till 72 dB.

▼M1 —————

▼B

b) Specialfall för Förenade kungariket för Storbritannien

P) För dieselmotorvagnar som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet i Storbritannien får gränsvärdet för stationärt buller LpAeq,T [unit] i tabell 2 höjas till 77 dB.

Detta specialfall gäller inte för dieselmotorvagnar som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet ”High Speed 1”.

c) Specialfall för Förenade kungariket för Storbritannien

T) För enheter som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet i Storbritannien gäller inte gränsvärdena Li pAeq,T i tabell 2 rörande huvudluftkompressorn. De uppmätta värdena ska skickas till NSA UK.

Detta specialfall gäller inte för enheter som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet ”High Speed 1”.

7.3.2.3    Gränsvärden för startbuller (punkt 4.2.2)

a) Specialfall för Sverige

T) För lok med en total dragkraft på mer än 6 000 kW och en maximal axellast på mer än 25 t får gränsvärdena för startbuller LpAF,max i tabell 3 höjas till 89 dB.

b) Specialfall för Förenade kungariket för Storbritannien

P) För enheter som anges i tabell 8 och som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet i Storbritannien får gränsvärdet för startbuller LpAF,max i tabell 3 höjas till de värden som anges i tabell 8.Tabell 8

Gränsvärden för startbuller vid tillämpning av ett specialfall för Förenade kungariket för Storbritannien

Kategori inom delsystemet ”Rullande materiel”

LpAF,max [dB]

Ellok med en total dragkraft P < 4 500 kW

83

Diesellok P < 2 000 kW vid motorns utgående axel

89

Dieselmotorvagnar

85

Detta specialfall gäller inte för enheter som är avsedda att användas enbart på järnvägsnätet ”High Speed 1”.

▼M1

7.3.2.4    Gränsvärden för förbifartsbuller från fordon (punkt 4.2.3)

a) Specialfall för tunneln under Engelska kanalen

(”P”) För tunneln under Engelska kanalen ska gränsvärdena för förbifartsbuller inte tillämpas på godsvagnar som är avsedda för transport av tunga godsfordon mellan Coquelles (Frankrike) och Folkestone (Förenade kungariket).

b) Specialfall för Sverige

(”T”) För lok med en total dragkraft på mer än 6 000 kW och en maximal axellast på mer än 25 t får gränsvärdena för förbifartsbuller (LpAeq,Tp (80 km/tim)) i tabell 4 höjas till 85 dB.

▼M1

7.4    Särskilda genomförandebestämmelser

7.4.1    Särskilda genomförandebestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar (punkt 7.2.2)

a) Särskilda genomförandebestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar i tunneln under Engelska kanalen

(”P”) I beräkningen av årsgenomsnittet för antalet godståg per dygn som framförs nattetid ska de godståg som utgörs av godsvagnar som är avsedda för transport av tunga godsfordon och begränsade till linjen Coquelles (Frankrike)–Folkestone (Förenade kungariket) inte beaktas.

b) Särskilda genomförandebestämmelser för tillämpningen av denna TSD på befintliga godsvagnar i Finland och Sverige

(”T”) Konceptet ”tystare sträckor” ska inte tillämpas på de finska och svenska järnvägsnäten till och med den 31 december 2032, på grund av osäkerhet när det gäller användning av kompositbromsblock under stränga vinterförhållanden. Detta ska inte hindra godsvagnar från andra medlemsstater att trafikera det finska och det svenska järnvägsnätet.

7.4.2    Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor (punkt 7.2.2.2)

a) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Belgien

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Belgiens territorium:

 Godsvagnar som har hjul med hjulringar: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar som kräver montering av en reduceringsventil (knickventil) för att ersätta gjutjärnsblock med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar utrustade med bromsblock av gjutjärn som kräver att hjulen ersätts med hjul som överensstämmer med kraven i EN 13979-1:2003+A2:2011 för att de ska kunna efterkonverteras med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2026.

b) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor som hör till tunneln under Engelska kanalen

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom koncessionen för tunneln under Engelska kanalen:

Godsvagnar som är avsedda för transport av tunga godsfordon mellan Coquelles (Frankrike) och Folkestone (Förenade kungariket).

c) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Tjeckien

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Tjeckiens territorium:

 Godsvagnar som har hjul med hjulringar: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar med lager av typ 59V: till och med den 31 december 2034.

 Godsvagnar som kräver montering av en reduceringsventil (knickventil) för att ersätta gjutjärnsblock med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2034.

 Godsvagnar med bromskonfiguration 1Bg eller 1Bgu som är utrustade med bromsblock av gjutjärn: till och med den 31 december 2036.

 Godsvagnar utrustade med bromsblock av gjutjärn som kräver att hjulen ersätts med hjul som överensstämmer med kraven i EN 13979-1:2003+A2:2011 för att de ska kunna efterkonverteras med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2029.

Dessutom ska det till och med den 31 december 2030 inte vara obligatoriskt att använda kompositbromsblock på tystare sträckor för befintliga godsvagnar som inte omfattas av de fem punkterna ovan och för vilka det saknas en ett-till-ett-lösning för ersättning av bromsblock av gjutjärn.

d) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Frankrike

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Frankrikes territorium:

 Godsvagnar med bromskonfiguration 1Bg eller 1Bgu som är utrustade med bromsblock av gjutjärn: till och med den 31 december 2030.

 Godsvagnar utrustade med små hjul (diameter mindre än 920 mm): till och med den 31 december 2030.

e) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Italien

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Italiens territorium:

 Godsvagnar som har hjul med hjulringar: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar som kräver montering av en reduceringsventil (knickventil) för att ersätta gjutjärnsblock med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar utrustade med bromsblock av gjutjärn som kräver att hjulen ersätts med hjul som överensstämmer med kraven i EN 13979-1:2003+A2:2011 för att de ska kunna efterkonverteras med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2026.

Dessutom ska det till och med den 31 december 2030 inte vara obligatoriskt att använda kompositbromsblock på tystare sträckor för befintliga godsvagnar som inte omfattas av de tre punkterna ovan och för vilka det saknas en ett-till-ett-lösning för ersättning av bromsblock av gjutjärn.

f) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Polen

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Polens territorium till och med den 31 december 2036:

 Godsvagnar som har hjul med hjulringar.

 Godsvagnar med bromskonfiguration 1Bg eller 1Bgu som är utrustade med bromsblock av gjutjärn.

 Godsvagnar konstruerade för ”S”-trafik som är utrustade med ”SS”-bromsar med bromsblock av gjutjärn.

 Godsvagnar utrustade med bromsblock av gjutjärn och konstruerade för ”SS”-trafik, för vilka efterkonvertering med LL-bromsblock skulle kräva montering av hjul som överensstämmer med EN 13979-1:2003+A2:2011 och en reduceringsventil (knickventil).

g) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på tystare sträckor i Slovakien

(”T”) Utöver de godsvagnar som förtecknas i punkt 7.2.2.2 kan följande befintliga godsvagnar användas på tystare sträckor inom Slovakiens territorium:

 Godsvagnar som har hjul med hjulringar: till och med den 31 december 2026.

 Godsvagnar med boggier av typ 26-2.8 som är utrustade med bromsblock av gjutjärn av typ P10: till och med den 31 december 2036.

 Godsvagnar som kräver montering av en reduceringsventil (knickventil) för att ersätta gjutjärnsblock med kompositbromsblock: till och med den 31 december 2036.

(”P”) Godsvagnar med boggier av typ 2TS avsedda för trafik mellan Slovakien och tredjeländer som baseras på utbyte av boggier vid gränsstationen.

h) Särskilda genomförandebestämmelser för godsvagnar som används på Förenade kungarikets tystare sträckor i Storbritannien

(”P”) För enheter som enbart är avsedda att användas i Storbritanniens järnvägsnät ska befintliga godsvagnar utrustade med kompositbromsblock som offentliggjorts i GMGN 2688 tillåtas för trafik på tystare sträckor.

(”T”) Följande typer av befintliga godsvagnar, utrustade med bromsblock av gjutjärn och avsedda att användas i Storbritanniens järnvägsnät, ska tillåtas på tystare sträckor:

 Godsvagnar utrustade med ett ej UIC-godkänt bromssystem för vilket det inte finns kompatibla tysta bromsblock tillgängliga för efterkonvertering: till och med den 31 december 2030.

 Godsvagnar konstruerade för en bromssträcka på högst 810 m från 60 mph med bromsläge G (ansättning och lossning för godståg) eller 75 mph med bromsläge P (ansättning och lossning för persontåg), om de används i tåg med godsvagnar vars stoppsträcka är i enlighet med Förenade kungarikets (Storbritanniens) nationella tekniska regler: till och med den 31 december 2030.

 Vagnar som uteslutande används för transport av kärntekniska produkter: till och med den 31 december 2050.

▼B
Tillägg A

Öppna punkter

▼M1Element i delsystemet ”Rullande materiel”

Avsnitt i denna TSD

Teknisk aspekt som inte omfattas av denna TSD

Anmärkningar

Tystare bromsblock

Punkt 7.2.2.1 och tillägg F

Bedömning av bromsblocks akustiska egenskaper

Alternativa tekniska lösningar finns tillgängliga (se punkt 7.2.2)

▼B
Tillägg B

Standarder som det hänvisas till i denna TSDTSD

Standard

Egenskap som ska bedömas

Referens till obligatorisk standard

Kapitel

Stationärt buller

4.2.1

6.2.2.1

EN ISO 3095:2013

5

Startbuller

4.2.2

6.2.2.2

EN ISO 3095:2013

7

Förbifartsbuller

4.2.3

EN ISO 3095:2013

6

6.2.2.3

EN ISO 3095:2013

6

Buller i förarhytt

4.2.4

6.2.2.4

EN 15892:2011

Alla

Förenklad bedömning

6.2.3

EN 13979-1:2011

Bilaga E
Tillägg C

Bedömning av delsystemet ”Rullande materiel”Egenskap som ska bedömas, enligt avsnitt 4.2

 

 

Särskilt bedömningsförfarande

Konstruktionskontroll

Typprovning

Rutinprov

Element i delsystemet ”Rullande materiel”

Punkt

Punkt

Stationärt buller

4.2.1

(1)

X

Ej tillämpligt

6.2.2.1

Startbuller

4.2.2

(1)

X

Ej tillämpligt

6.2.2.2

Förbifartsbuller

4.2.3

(1)

X

Ej tillämpligt

6.2.2.3

Buller i förarhytt

4.2.4

(1)

X

Ej tillämpligt

6.2.2.4

(*1)   Endast om förenklad bedömning enligt punkt 6.2.3 tillämpas.

▼M1
Tillägg D

Tystare sträckor

D.1    Fastställande av tystare sträckor

I enlighet med artikel 5c.1 i denna förordning ska medlemsstaterna förse Europeiska unionens järnvägsbyrå (nedan kallad byrån) med en förteckning över tystare sträckor i ett format som tillåter användare att fortsätta bearbeta innehållet med it-verktyg. Förteckningen ska åtminstone innehålla följande information:

 De tystare sträckornas start- och slutpunkter samt de ingående avsnitten, med hjälp av de geografiska platskoder som definieras i det infrastrukturregister (RINF) som fastställs i kommissionens genomförandebeslut 2014/880/EU ( 8 ). Om någon av dessa punkter finns vid medlemsstatens gräns ska detta anges.

 Identifiering av de avsnitt som utgör den tystare sträckan

Förteckningen ska tillhandahållas på grundval av följande mall:Tystare sträcka

Linjeavsnitt

Unikt ID för avsnitt

Tystare sträcka som startar/slutar vid medlemsstatens gräns

Punkt A — punkt E

Punkt A — punkt B

201

Ja

PUNKT E (land Y)

Punkt B — punkt C

202

Punkt C — punkt D

203

Punkt D — punkt E

204

Punkt F — punkt I

Punkt F — punkt G

501

Nej

Punkt G — punkt H

502

Punkt H — punkt I

503

Medlemsstater får dessutom på frivillig basis tillhandahålla kartor som illustrerar de tystare sträckorna. Alla förteckningar och kartor ska offentliggöras på byråns webbplats (http://www.era.europa.eu) senast nio månader efter den 27.5.2019.

Senast samma dag ska byrån informera kommissionen om förteckningarna och kartorna över tystare sträckor. Kommissionen ska på motsvarande sätt informera medlemsstaterna genom den kommitté som avses i artikel 51 i direktiv (EU) 2016/797.

D.2    Uppdatering av tystare sträckor

De godstrafikdata som används för uppdateringen av tystare sträckor i enlighet med artikel 5c.2 i denna förordning ska avse de tre senaste åren före uppdateringen för vilka data finns tillgängliga. Om godstrafiken på grund av exceptionella omständigheter under ett visst år avviker från detta genomsnittliga antal med mer än 25 procent kan medlemsstaten beräkna det genomsnittliga antalet på grundval av de återstående två åren. Medlemsstaterna ska förse byrån med de uppdaterade tystare sträckorna.

De linjer som utpekas som tystare sträckor ska förbli sådana efter uppdateringen, såvida inte trafikvolymen under den berörda perioden har minskat med mer än 50 procent och det genomsnittliga antalet godståg per dygn som framförs nattetid är lägre än tolv.

För nya och ombyggda linjer ska den förväntade trafikvolymen användas för att avgöra om dessa linjer ska utpekas som tystare sträckor.

Byrån ska på sin webbplats (http://www.era.europa.eu) offentliggöra de uppdaterade tystare sträckorna senast tre månader efter mottagandet av dessa, och de ska gälla från och med nästa tågplaneändring i december ett år efter offentliggörandet av de uppdaterade tystare sträckorna.

Byrån ska informera kommissionen om eventuella ändringar av de tystare sträckorna. Kommissionen ska informera medlemsstaterna om dessa ändringar genom den kommitté som avses i artikel 51 i direktiv (EU) 2016/797.
Tillägg E

Historiska kompositbromsblock

E.1    Historiska kompositbromsblock för internationell trafik

Befintliga godsvagnar utrustade med de bromsblock som förtecknas nedan får användas på tystare sträckor inom sina respektive områden för användning till och med den dag som anges i tillägg N till UIC 541-4.Produktens tillverkare/namn

Beteckning/typ av block

Typ av friktionskoefficient

Valeo/Hersot

Wabco/Cobra

693

W554

K

Ferodo

I/B 436

K

Abex

229

K

(Fe — sintrade)

Jurid

738

K

(Fe — sintrade)

Godsvagnar som är utrustade med historiska kompositbromsblock som inte förtecknas i den ovanstående tabellen, men som redan är godkända för internationell trafik i överensstämmelse med bestämmelserna i beslut 2004/446/EG eller beslut 2006/861/EG kan fortfarande användas utan någon tidsfrist inom det område för användning som omfattas av deras godkännande.

E.2    Historiska kompositbromsblock för nationell trafik

Befintliga godsvagnar utrustade med bromsblock som förtecknas nedan får endast användas i järnvägsnätet, inklusive tystare sträckor, i de motsvarande medlemsstaterna och inom sina respektive områden för användning.Produktens tillverkare/namn

Beteckning/typ av block

Medlemsstat

Anmärkningar

Cobra/Wabco

V133

Italien

 

Cofren

S153

Sverige

 

Cofren

128

Sverige

 

Cofren

229

Italien

 

ICER

904

Spanien, Portugal

 

ICER

905

Spanien, Portugal

 

Jurid

838

Spanien, Portugal

 
Tillägg F

Bedömning av ett bromsblocks akustiska prestanda

Syftet med detta förfarande är att visa akustiska prestanda för kompositbromsblock, betraktade som driftskompatibilitetskomponenter.

Detta förfarande ska vara en öppen punkt i enlighet med artikel 4.6 i direktiv (EU) 2016/797.( 1 ) Kommissionens förordning (EU) nr 1302/2014 av den 18 november 2014om tekniska specifikationer för driftskompatibiliteten avseende delsystemet Rullande materiel – Lok och passagerarfordon i Europeiska unionens järnvägssystem (se sidan 228 i detta nummer av EUT).

( 2 ) Kommissionens förordning (EU) nr 321/2013 av den 13 mars 2013 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet Rullande materiel – godsvagnar i Europeiska unionens järnvägssystem och om upphävande av kommissionens beslut 2006/861/EG (EUT L 104, 12.4.2013, s. 1).

( 3 ) Kommissionens beslut 2006/66/EG av den 23 december 2005 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet (TSD) avseende delsystemet ”Rullande materiel – buller” i det transeuropeiska järnvägssystemet för konventionella tåg (EUT L 37, 8.2.2006, s. 1).

( 4 ) Kommissionens beslut 2010/713/EU av den 9 november 2010 om moduler för förfarandena för bedömning av överensstämmelse, bedömning av lämplighet för användning och EG-kontroll som ska användas i de tekniska specifikationer för driftskompatibilitet som antas i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/57/EG (EUT L 319, 4.12.2010, s. 1).

( 5 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG av den 25 juni 2002 om bedömning och hantering av omgivningsbuller (EGT L 189, 18.7.2002, s. 12).

( 6 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/10/EG av den 6 februari 2003 om minimikrav för arbetstagares hälsa och säkerhet vid exponering för risker som har samband med fysikaliska agens (buller) i arbetet (sjuttonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG) (EUT L 42, 15.2.2003, s. 38).

( 7 ) Kommissionens beslut 2012/757/EU av den 14 november 2012 om teknisk specifikation för driftskompatibilitet avseende delsystemet ”Drift och trafikledning” i järnvägssystemet i Europeiska unionen och om ändring av beslut 2007/756/EG (EUT L 345, 15.12.2012, s. 1).

( 8 ) Kommissionens genomförandebeslut 2014/880/EU av den 26 november 2014 om gemensamma specifikationer för registret över järnvägsinfrastruktur och om upphävande av genomförandebeslut 2011/633/EU (EUT L 356, 12.12.2014, s. 489).

Top