EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R1062-20220619

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2014 av den 4 augusti 2014 om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/2022-06-19

02014R1062 — SV — 19.06.2022 — 004.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2014

av den 4 augusti 2014

om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 294 10.10.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/698 av den 3 februari 2017

  L 103

1

19.4.2017

 M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/157 av den 6 november 2018

  L 31

1

1.2.2019

►M3

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/227 av den 28 november 2018

  L 37

1

8.2.2019

►M4

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/825 av den 17 mars 2022

  L 147

3

30.5.2022


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 198, 28.7.2015, s.  28 (1062/2014)

►C2

Rättelse, EGT L 304, 11.11.2016, s.  11 (1062/2014)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2014

av den 4 augusti 2014

om arbetsprogrammet för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som används i biocidprodukter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012

(Text av betydelse för EES)KAPITEL 1

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs bestämmelser för genomförandet av det arbetsprogram för en systematisk granskning av alla existerande verksamma ämnen som avses i artikel 89 i förordning (EU) nr 528/2012.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

beslut om icke-godkännande : ett beslut om att inte godkänna en kombination av ämne och produkttyp i enlighet med artikel 9.1 b i förordning (EU) nr 528/2012 eller artikel 89.1 tredje stycket i den förordningen, eller att inte ta upp den i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG,

b)

kombination av ämne och produkttyp som ingår i granskningsprogrammet

:

en kombination av ämne och produkttyp som förtecknas i bilaga II och som uppfyller följande krav:

i) 

den omfattas inte av något av följande:

— 
ett direktiv om upptagande i bilaga I eller IA till direktiv 98/8/EG,
— 
en förordning om att den är godkänd i enlighet med artikel 89.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012,
ii) 

den har inte varit föremål för något beslut om icke-godkännande eller det senaste beslutet om icke-godkännande för kombinationen har upphävts,

c)

deltagare : en person som har lämnat in en ansökan för upptagande i granskningsprogrammet av en kombination av ämne och produkttyp, eller som har lämnat in en anmälan som bedömts uppfylla kraven enligt artikel 17.5 i denna förordning, eller på vars vägnar en sådan ansökan eller anmälan har lämnats in,

▼C2

d)

utvärderande behörig myndighet : den behöriga myndighet som har utsetts i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012 av den medlemsstat som anges i bilaga II till den här förordningen.

▼BKAPITEL 2

▼C2

FÖRFARANDE FÖR UTVÄRDERING AV DOSSIERER

▼B

Artikel 3

Ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012

▼C2

1.  
En ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 får endast lämnas in av en deltagare vars anmälan kemikaliemyndigheten har bedömt uppfyller kraven i enlighet med artikel 17.5 i den här förordningen.

▼B

Om ansökan avser upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012, får den endast avse kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i den bilagan.

2.  
De ansökningar som avses i punkt 1 ska lämnas in till kemikaliemyndigheten inom två år efter det att de har förklarats uppfylla kraven enligt artikel 17.5.

Artikel 4

Godtagande av ansökningar

1.  
Kemikaliemyndigheten ska underrätta deltagaren om de avgifter som ska betalas i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 ( 1 ) och ska avvisa ansökan om deltagaren inte betalar avgiften inom 30 dagar. Kemikaliemyndigheten ska underrätta deltagaren och den utvärderande behöriga myndigheten om detta.
2.  
När kemikaliemyndigheten tagit emot de avgifter som avses i genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 ska den godta ansökan och underrätta deltagaren och den utvärderande behöriga myndigheten om detta genom angivande av datum för när ansökan godtogs och dess unika identifikationsnummer.
3.  
Beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt 1 i denna artikel får överklagas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr 528/2012.
4.  
Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta deltagaren om de avgifter som ska betalas i enlighet med artikel 80.2 i förordning (EU) nr 528/2012 inom 30 dagar efter det att kemikaliemyndigheten har godtagit ansökan, och ska avvisa ansökan om deltagaren inte betalar avgiften inom 30 dagar. Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta deltagaren och kemikaliemyndigheten om detta.

Artikel 5

Validering av ansökan om godkännande eller upptagande i kategori 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012

1.  
Om en ansökan om godkännande eller upptagande i kategori 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 som innehåller de uppgifter som krävs i enlighet med artikel 6.1 och 6.2 i den förordningen har godtagits av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 4.2, och avgiften har betalats i enlighet med artikel 4.4, ska den utvärderande behöriga myndigheten validera ansökan inom 30 dagar från betalningen av avgifterna.

▼C2

2.  
Om den utvärderande behöriga myndigheten har fått dossiern i enlighet med förordning (EG) nr 1451/2007 från deltagaren men ännu inte accepterat dossiern som fullständig i enlighet med artikel 13 i den förordningen, ska den utvärderande behöriga myndigheten validera ansökan senast den 3 januari 2015.

▼B

3.  
I de fall som avses i punkterna 1 och 2 ska den utvärderande behöriga myndigheten inte bedöma kvaliteten på de uppgifter eller motiveringar som har lämnats in, eller huruvida de är tillräckliga.
4.  
Om den utvärderande behöriga myndigheten anser att en ansökan är ofullständig ska den meddela deltagaren vilken kompletterande information som krävs för att ansökan ska kunna valideras samt fastställa en rimlig tidsfrist för inlämnande av denna information. Tidsfristen ska normalt inte överstiga 90 dagar.

Den utvärderande behöriga myndigheten ska inom 30 dagar efter det att den kompletterande informationen inkommit validera ansökan om den anser att den kompletterande information som lämnats in är tillräcklig för att kravet i punkt 2 ska vara uppfyllt.

Den utvärderande behöriga myndigheten ska avvisa ansökan om deltagaren inte lämnar in den begärda informationen inom tidsfristen och ska underrätta deltagaren och kemikaliemyndigheten om detta. I sådana fall ska en del av de avgifter som betalats i enlighet med artikel 80.1 och 80.2 i förordning (EU) nr 528/2012 återbetalas.

När en ansökan har validerats ska den utvärderande behöriga myndigheten utan dröjsmål underrätta deltagaren, kemikaliemyndigheten och andra behöriga myndigheter om detta och ange dagen för valideringen.

Artikel 6

Utvärdering av ansökningar

1.  

Denna artikel ska tillämpas när något av följande villkor är uppfyllt:

a) 

När en ansökan har validerats enligt artikel 5.

▼C2

b) 

När den utvärderande behöriga myndigheten har accepterat dossiern som fullständig enligt artikel 13 i förordning (EG) nr 1451/2007 men ännu inte överlämnat den behöriga myndighetens rapport till kommissionen i enlighet med artikel 14.4 i den förordningen.

▼B

c) 

När en ansökan om upptagande i kategori 1, 2, 3, 4 eller 5 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 har godtagits av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 4.2 och avgiften har betalats ut i enlighet med artikel 4.4.

2.  
Den utvärderande behöriga myndigheten ska utvärdera ansökan i enlighet med artiklarna 4 och 5 i förordning (EU) nr 528/2012, och i förekommande fall även eventuella förslag om att anpassa uppgiftskraven som har lämnats in i enlighet med artikel 6.3 i den förordningen och skicka en bedömningsrapport och slutsatserna av sin utvärdering till kemikaliemyndigheten.
3.  

Om flera deltagare stöder samma kombination av ämne och produkttyp ska den utvärderande behöriga myndigheten utarbeta endast en bedömningsrapport. Bedömningsrapporten och slutsatserna ska skickas inom någon av följande tidsfrister beroende på vilken som löper ut sist:

▼C2

a) 

365 dagar efter den sista valideringen enligt punkt 1 a, accepterande av dossiern som fullständig enligt punkt 1 b eller betalning av den avgift som avses i punkt 1 c, för de aktuella kombinationerna av ämne och produkttyp.

▼B

b) 

De tidsfrister som anges i bilaga III.

4.  
Den utvärderande behöriga myndigheten ska, innan den överlämnar sina slutsatser till kemikaliemyndigheten, ge deltagaren möjlighet att inom 30 dagar lämna skriftliga synpunkter på bedömningsrapporten och slutsatserna av utvärderingen. Den utvärderande behöriga myndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till dessa synpunkter när utvärderingen färdigställs.
5.  
Om det visar sig att det krävs kompletterande information för att utvärderingen ska kunna genomföras, ska den utvärderande behöriga myndigheten uppmana deltagaren att lämna in denna information inom en angiven tidsfrist och ska informera kemikaliemyndigheten om detta.

Den 365-dagarsperiod som avses i punkt 3 ska avbrytas den dag då begäran görs och ska inte börja löpa igen förrän informationen inkommit. Om det inte är motiverat av de begärda uppgifternas art eller av exceptionella omständigheter får avbrottet inte överstiga följande tidsgränser:

a) 

365 dagar i fall då den kompletterande informationen rör frågor som inte tas upp i direktiv 98/8/EG eller den praxis som etablerats i anslutning till tillämpningen av direktivet.

b) 

180 dagar i övriga fall.

6.  
Om den utvärderande behöriga myndigheten anser att de kumulativa effekterna av användningen av biocidprodukter som innehåller samma eller andra verksamma ämnen inger betänkligheter avseende människors eller djurs hälsa eller miljön ska den dokumentera sina synpunkter i enlighet med kraven i de relevanta delarna av avsnitt II.3 i bilaga XV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 ( 2 ) och ta med denna dokumentation i sina slutsatser.
7.  

Efter slutförd farobedömning ska den utvärderande behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål och senast vid tidpunkten för inlämnandet av bedömningsrapporten enligt punkt 3 vid behov

a) 

lägga fram ett förslag till kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 37.1 i förordning (EG) nr 1272/2008, om den anser att ett av kriterierna i artikel 36.1 i samma förordning är uppfyllt och inte vederbörligen beaktas i del 3 i bilaga VI till den förordningen,

b) 

samråda med kemikaliemyndigheten om den anser att ett av kriterierna i artikel 5.1 d eller e i förordning (EU) nr 528/2012, eller villkoret i artikel 10.1 d i samma förordning är uppfyllt och inte vederbörligen beaktas i bilaga XIV till förordning (EG) nr 1907/2006 eller i den kandidatförteckning som avses i artikel 59.1 i den förordningen.

▼M3

Artikel 6a

Ansökningar för vilka den behöriga myndigheten i Förenade kungariket var utvärderande behörig myndighet före den 30 mars 2019

1.  
Denna artikel är tillämplig på ansökningar för vilka den behöriga myndigheten i Förenade kungariket var utvärderande behörig myndighet före den 30 mars 2019 avseende posterna 79, 85, 113, 171, 187, 188, 321, 345, 346, 458, 531, 554, 571, 599, 609, 1045, 1046 och 1047 i bilaga II.
2.  
Den utvärderande behöriga myndighet i en medlemsstat som har ersatt den utvärderande behöriga myndigheten i Förenade kungariket för en ansökan som lämnats in före den 30 mars 2019 ska underrätta deltagaren om de avgifter som ska betalas i enlighet med artikel 80.2 i förordning (EU) nr 528/2012 senast den 30 april 2019 och ska avvisa ansökan om deltagaren inte betalar avgiften inom en tidsperiod som fastställts av den utvärderande behöriga myndigheten. Den ska underrätta deltagaren och kemikaliemyndigheten om detta.
3.  

Genom undantag från de tidsfrister som anges i artikel 6.3 ska den utvärderande behöriga myndigheten skicka bedömningsrapporten och slutsatserna inom någon av följande tidsfrister beroende på vilken som löper ut sist:

a) 

Den 31 december 2020.

b) 

Den tidsfrist för att lämna in bedömningsrapporten i enlighet med artikel 6.3 b som anges i bilaga III.

▼B

Artikel 7

Kemikaliemyndighetens yttrande

1.  

Denna artikel ska tillämpas när något av följande villkor är uppfyllt:

a) 

När den utvärderande behöriga myndigheten har överlämnat en bedömningsrapport enligt artikel 6.2 tillsammans med, i förekommande fall, förslag eller samråd enligt artikel 6.7.

▼C2

b) 

När en behörig myndighets rapport har lämnats till kommissionen i enlighet med artikel 14.4 i förordning (EG) nr 1451/2007 men bedömningsrapporten ännu inte har granskats i ständiga kommittén för biocidprodukter i enlighet med artikel 15.4 i den förordningen.

▼B

2.  
Efter godtagande av rapporten ska kemikaliemyndigheten utarbeta och lämna till kommissionen ett yttrande om godkännande av kombinationen av ämne och produkttyp eller dess upptagande i kategori 1, 2, 3, 4, 5 eller 6 i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012, eller båda, med beaktande av den utvärderande behöriga myndighetens slutsatser.

Kemikaliemyndigheten ska påbörja utarbetandet av yttrandet inom någon av följande tidsfrister beroende på vilken som löper ut sist:

a) 

Tre månader efter det att rapporten godtagits.

b) 

De tidsfrister som anges i bilaga III.

Kemikaliemyndigheten ska överlämna yttrandet till kommissionen inom 270 dagar efter det att utarbetandet har påbörjats.

Artikel 8

Verksamma ämnen som är kandidatämnen för substitution

1.  
När kemikaliemyndigheten utarbetar sitt yttrande enligt artikel 7.2 ska den undersöka om det verksamma ämnet uppfyller något av kriterierna i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 528/2012 och redovisa detta i sitt yttrande.
2.  
Innan kemikaliemyndigheten lämnar sitt yttrande till kommissionen ska den, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 66 och 67 i förordning (EU) nr 528/2012, göra uppgifter om potentiella kandidatämnen för substitution allmänt tillgängliga under en period på högst 60 dagar, under vilken berörda parter får lämna relevant information, exempelvis om tillgängliga ersättningsämnen. Kemikaliemyndigheten ska ta vederbörlig hänsyn till den information som erhållits när yttrandet färdigställs.
3.  
Om det verksamma ämnet är godkänt och uppfyller ett av de kriterier som fastställs i artikel 10.1 i förordning (EU) nr 528/2012, ska det identifieras som ett kandidatämne för substitution i den förordning som antas i enlighet med artikel 89.1 första stycket i samma förordning.

Artikel 9

Kommissionens beslut

Efter mottagande av kemikaliemyndighetens yttrande enligt artikel 7.2, ska kommissionen utan onödigt dröjsmål utarbeta ett utkast till beslut för antagande enligt artikel 89.1 eller, om tillämpligt, artikel 28.1 i förordning (EU) nr 528/2012.KAPITEL 3

ÄNDRINGAR AV ELEMENT I GRANSKNINGSPROGRAMMET

Artikel 10

Anslutning till eller ersättning av deltagare genom ömsesidig överenskommelse

1.  
Rollen som deltagare får övertas eller delas genom ömsesidig överenskommelse mellan en befintlig deltagare och en presumtiv deltagare, under förutsättning att den presumtiva deltagaren har rätt att åberopa alla uppgifter som den befintliga deltagaren har lämnat eller åberopat.
2.  
En anmälan enligt denna artikel ska lämnas in gemensamt till kemikaliemyndigheten av den presumtiva och den befintliga deltagaren via det register för biocidprodukter som avses i artikel 71 i förordning (EU) nr 528/2012 (nedan kallat registret) och ska omfatta alla relevanta tillstånd om tillgång.
3.  
Efter att ha mottagit en anmälan som uppfyller kraven i punkt 2 ska kemikaliemyndigheten uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet.

▼C2

4.  
En person som är etablerad i unionen och har tagit över eller anslutit sig till rollen som deltagare i enlighet med denna artikel ska anses ha lämnat in en dossier eller ett tillstånd om tillgång till en dossier i enlighet med artikel 95 i förordning (EU) nr 528/2012.

▼B

Artikel 11

Deltagares tillbakadragande

1.  

En deltagare ska anses ha dragit tillbaka sitt stöd för en kombination av ämne och produkttyp inom granskningsprogrammet i följande fall:

a) 

Om den har informerat kemikaliemyndigheten eller den utvärderande behöriga myndigheten via registret om sin avsikt att dra sig tillbaka.

b) 

Om den inte har lämnat in en ansökan inom de tidsfrister som anges i artikel 3.2.

c) 

Om ansökan har avvisats i enlighet med artikel 4.1, artikel 4.4 eller artikel 5.4.

d) 

Om den inte har lämnat in kompletterande information inom de tidsfrister som anges i artikel 6.5.

e) 

Om den på annat sätt har underlåtit att erlägga avgifter som ska betalas till den utvärderande behöriga myndigheten eller till kemikaliemyndigheten.

▼C2

2.  
Ett tillbakadragande ska anses vara rättidigt om det inte sker efter den dag då den utvärderande behöriga myndigheten lämnar sin behöriga myndighets rapport till sökanden i enlighet med artikel 6.4 i denna förordning.

▼B

Artikel 12

Följder av ett rättidigt tillbakadragande

1.  
Om den utvärderande behöriga myndigheten men inte kemikaliemyndigheten har kännedom om ett rättidigt tillbakadragande, ska den utvärderande behöriga myndigheten utan onödigt dröjsmål underrätta kemikaliemyndigheten om detta via registret.
2.  
Om kemikaliemyndigheten har kännedom om ett rättidigt tillbakadragande ska den uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet.
3.  
Om alla deltagare som stöder samma kombination av ämne och produkttyp har gjort ett rättidigt tillbakadragande från granskningsprogrammet, och om rollen som deltagare för den kombinationen tidigare har övertagits, ska kemikaliemyndigheten underrätta kommissionen om detta via registret.

Artikel 13

Omdefiniering av verksamma ämnen

1.  
Om utvärderingen av ett existerande verksamt ämne inte gör det möjligt att dra slutsatser om ämnet så som det identifieras i bilaga II, ska den utvärderande behöriga myndigheten, efter samråd med den berörda deltagaren, fastställa en ny ämnesidentitet. Den utvärderande behöriga myndigheten ska underrätta kemikaliemyndigheten om detta.
2.  
Kemikaliemyndigheten ska uppdatera informationen i registret om ämnets identitet.

Artikel 14

Övertagande av rollen som deltagare

1.  

Kemikaliemyndigheten ska offentliggöra en öppen inbjudan att ta över rollen som deltagare för en kombination av ämne och produkttyp i följande fall:

a) 

Om alla deltagare som stöder samma kombination av ämne och produkttyp har gjort ett rättidigt tillbakadragande i enlighet med artikel 11 och deltagarens roll för den kombinationen inte tidigare har övertagits.

b) 

Efter en omdefiniering enligt artikel 13, varvid inbjudan endast ska avse ämnen som omfattas av den befintliga identiteten i bilaga II, men inte av den nya ämnesidentiteten.

2.  
Inom 12 månader från dagen för det offentliggörande som avses i punkt 1 får vilken person som helst lämna in en anmälan om kombinationen enligt artikel 17.

▼M1 —————

▼B

Artikel 15

Kombinationer av ämnen och produkttyper som kan tas upp i granskningsprogrammet

Om en biocidprodukt som omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 528/2012 och som släpps ut på marknaden består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som varken är godkänt eller har tagits upp i granskningsprogrammet för produkttypen, och som inte är upptaget i bilaga I till den förordningen, ska ämnet kunna tas upp i granskningsprogrammet för den relevanta produkttypen på någon av följande grunder:

a) 

Den person som släpper ut produkten på marknaden har förlitat sig på vägledning offentliggjord av, eller skriftlig rådgivning från, kommissionen eller en behörig myndighet utsedd i enlighet med artikel 26 i direktiv 98/8/EG eller artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012, och den vägledningen eller rådgivningen gav objektivt berättigade skäl att anta att produkten inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 98/8/EG eller för förordning (EU) nr 528/2012 eller att den relevanta produkttypen var en produkttyp för vilken det verksamma ämnet hade anmälts, samt om den vägledningen eller rådgivningen senare ändras i ett beslut antaget i enlighet med artikel 3.3 i förordning (EU) nr 528/2012 eller i en ny auktoritativ vägledning offentliggjord av kommissionen.

b) 

Ämnet har omfattats av undantaget för livsmedel och foder enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 1451/2007.

c) 

Biocidprodukten hör enligt förordning (EU) nr 528/2012 till en annan produkttyp än den produkttyp som den tillhörde enligt direktiv 98/8/EG, till följd av en ändring av tillämpningsområdet för dessa produkttyper, och innehåller ett ämne som tagits upp i granskningsprogrammet för den ursprungliga produkttypen men inte för den nya.

Artikel 16

Deklaration om intresse att anmäla

1.  

En deklaration om intresse av att anmäla ett ämne som kan tas upp i granskningsprogrammet enligt artikel 15 ska lämnas via registret av den person som har intresse av att anmäla en kombination av ämne och produkttyp till någon av följande mottagare:

a) 

Till kommissionen senast 12 månader efter offentliggörandet av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

b) 

Till kemikaliemyndigheten senast 30 oktober 2015 i fall som avses i artikel 15 b.

c) 

Till kommissionen senast 30 oktober 2015 i fall som avses i artikel 15 c.

2.  
En deklaration ska ange den relevanta kombinationen av ämne och produkttyp. I fall som avses i artikel 15 a ska deklarationen innehålla en underbyggd motivering som visar att alla villkor som anges där är uppfyllda.
3.  
Om en deklaration har gjorts i ett fall som avses i artikel 15 a eller c, och kommissionen i samråd med medlemsstaterna finner att punkt 6 inte är tillämplig och, i förekommande fall, att de villkor för anmälan som anges i artikel 15 a är uppfyllda, ska den underrätta kemikaliemyndigheten om detta.
4.  
Om deklarationen har gjorts i det fall som avses i artikel 15 b, eller om kommissionen har informerat kemikaliemyndigheten enligt punkt 3 ska kemikaliemyndigheten göra denna information tillgänglig för allmänheten i elektronisk form, med uppgift om relevant kombination av ämne och produkttyp. Vid tillämpningen av denna förordning ska ett offentliggörande som gjorts i enlighet med artikel 3a.3 tredje stycket i förordning (EG) nr 1451/2007 anses som ett offentliggörande i enlighet med denna punkt.
5.  
Inom 6 månader från dagen för ett offentliggörande enligt punkt 4 får den person som har intresse av att anmäla kombinationen av ämne och produkttyp göra detta i enlighet med artikel 17.
6.  

I de fall som avses i artikel 15 a och c ska en kombination av ämne och produkttyp anses som anmäld av en deltagare och ska inte komma ifråga för ytterligare anmälan om följande villkor är uppfyllda:

a) 

Det relevanta verksamma ämnet har redan tagits upp i granskningsprogrammet.

▼C2

b) 

En av de dossierer som lämnats in till den utvärderande medlemsstaten för det relevanta verksamma ämnet innehåller alla uppgifter som krävs för utvärderingen av produkttypen.

c) 

Den deltagare som har lämnat in den dossiern visar intresse för att stödja kombinationen av ämne och produkttyp.

▼B

Artikel 17

Anmälningsförfarande

▼M1

1.  
Anmälningar enligt artikel 14.2 eller 16.5 ska göras till kemikaliemyndigheten via registret.

▼B

2.  
Anmälan ska lämnas in i Iuclid-format. Den ska innehålla den information som avses i bilaga I.

▼C2

3.  
Om ingen utvärderande behörig myndighet anges i bilaga II för det verksamma ämnet i fråga, ska anmälaren meddela kemikaliemyndigheten namnet på sitt val av behörig myndighet som utsetts i enlighet med artikel 81 i förordning (EU) nr 528/2012, och tillhandahålla en skriftlig bekräftelse på att den behöriga myndigheten samtycker till att utvärdera dossiern.

▼B

4.  
När kemikaliemyndigheten har tagit emot en ansökan ska den underrätta kommissionen om detta och underrätta anmälaren om de avgifter som ska betalas enligt förordning (EU) nr 564/2013. Om anmälaren inte betalar avgifterna inom 30 dagar från mottagandet av denna information ska kemikaliemyndigheten avvisa anmälan och underrätta anmälaren om detta.
5.  
När kemikaliemyndigheten har tagit emot avgifterna ska den inom 30 dagar kontrollera om anmälan uppfyller kraven i punkt 2. Om anmälan inte uppfyller dessa krav ska kemikaliemyndigheten bevilja anmälaren en period på 30 dagar för att komplettera eller korrigera anmälan. Efter utgången av den 30-dagarsperioden ska kemikaliemyndigheten inom 30 dagar antingen förklara att anmälan uppfyller kraven i punkt 2 eller avvisa anmälan och underrätta anmälaren och kommissionen om detta.
6.  
Beslut som kemikaliemyndigheten fattar enligt punkt 4 eller punkt 5 får överklagas i enlighet med artikel 77 i förordning (EU) nr 528/2012.
7.  

Om en anmälan har befunnits uppfylla kraven enligt punkt 5 ska kemikaliemyndigheten utan dröjsmål göra följande:

▼M1

a) 

Om anmälan har lämnats in enligt artikel 14.2, uppdatera informationen i registret om deltagarens identitet och, i förekommande fall, om ämnets identitet.

▼B

b) 

Om anmälan har lämnats in enligt artikel 16.5, underrätta kommissionen om att kraven är uppfyllda.

Artikel 18

Upptagande i granskningsprogrammet

Om en kombination av ämne och produkttyp anses ha anmälts i enlighet med artikel 16.6, eller om kemikaliemyndigheten underrättar kommissionen om att kraven är uppfyllda i enlighet med artikel 17.7 b, ska kommissionen ta upp kombinationen av ämne och produkttyp i granskningsprogrammet.

Artikel 19

Information om ämnen som inte längre stöds inom granskningsprogrammet

Om ingen anmälan har mottagits inom den tidsfrist som avses i artikel 16.5, eller om en anmälan som avses i den artikeln har mottagits och senare avvisats av kemikaliemyndigheten i enlighet med artikel 17.4 eller 17.5, ska kemikaliemyndigheten underrätta medlemsstaterna om detta via registret och offentliggöra den informationen elektroniskt.

Artikel 20

Kommissionens beslut om ämnen som inte längre stöds inom granskningsprogrammet

Kommissionen ska utarbeta ett utkast till beslut om icke-godkännande i enlighet med artikel 89.1 tredje stycket i förordning (EU) nr 528/2012 i följande fall:

a) 

Om kemikaliemyndigheten underrättar kommissionen om alla deltagarnas rättidiga tillbakadragande i enlighet med artikel 12.3 i denna förordning.

▼M1

b) 

Om ingen person har lämnat in en anmälan inom de tidsfrister som anges i artikel 14.2, eller om en sådan anmälan har lämnats in och avvisats enligt artikel 17.4 eller 17.5.

c) 

Om en anmälan har lämnats in inom de tidsfrister som anges i artikel 14.2 och har bedömts uppfylla kraven enligt artikel 17.5, men ämnets identitet i anmälan endast omfattar en del av den befintliga identiteten i bilaga II.

▼B

I fall som avses i första stycket c ska utkastet till beslut om icke-godkännande omfatta alla ämnen som omfattas av befintlig identitet i bilaga II till denna förordning, men inte av anmälan eller något godkännandebeslut.KAPITEL 4

▼C2

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

▼B

Artikel 21

▼C2

Övergångsbestämmelser för ämnen som avses i artikel 15

▼B

1.  

En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden och användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som avses i artikel 15 b och c. I sådana fall

a) 

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 24 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning,

b) 

får användningen av befintliga lager av biocidprodukten fortsätta fram till och med 30 månader efter dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

2.  

En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden och användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne som avses i artikel 15 a. I sådana fall

a) 

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 24 månader efter något av följande, beroende på vilket som inträffar sist:

i) 

Dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

ii) 

Anmälan eller offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

b) 

Användningen av befintliga lager av biocidprodukten får fortsätta fram till och med 30 månader efter något av följande, beroende på vilket som inträffar sist:

i) 

Dagen för ikraftträdandet av denna förordning.

ii) 

Anmälan eller offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

3.  

En medlemsstat får fortsätta att tillämpa sin nuvarande ordning eller praxis för tillhandahållande på marknaden eller användning av en biocidprodukt som består av, innehåller eller bildar ett existerande verksamt ämne för vilket kemikaliemyndigheten har gjort ett offentliggörande i enlighet med artikel 16.4 för den relevanta produkttypen. I sådana fall

a) 

får biocidprodukten inte längre tillhandahållas på marknaden med verkan från och med 12 månader efter den dag då kemikaliemyndigheten har gjort det elektroniska offentliggörande som avses i artikel 19, och

b) 

användningen av befintliga lager av biocidprodukten får fortsätta fram till och med 18 månader efter dagen för det offentliggörandet.

Artikel 22

Viktiga användningsområden

1.  
Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 55.1 i förordning (EU) nr 528/2012 får en medlemsstat som betraktar det existerande verksamma ämnet som viktigt av något av de skäl som avses i artikel 5.2 första stycket b eller c i förordning (EU) nr 528/2012, inom 18 månader från dagen för beslutet om att inte godkänna ett existerande verksamt ämne, lämna in en motiverad ansökan till kommissionen om undantag från artikel 89.2 andra stycket i den förordningen.
2.  
Den ansökande medlemsstaten ska lämna in den motiverade ansökan till kemikaliemyndigheten via registret. Om ansökan innehåller konfidentiell information ska den ansökande medlemsstaten samtidigt lämna in en icke-konfidentiell version.
3.  
Kemikaliemyndigheten ska göra ansökan eller, i förekommande fall, den icke-konfidentiella versionen, tillgänglig för allmänheten i elektronisk form. Medlemsstaterna eller den som så önskar får lämna synpunkter inom 60 dagar efter offentliggörandet.
4.  
Med beaktande av inkomna synpunkter får kommissionen medge undantag från artikel 89.2 andra stycket i förordning (EU) nr 528/2012 och tillåta att biocidprodukter som består av, innehåller eller bildar ämnet tillhandahålls på marknaden i den ansökande medlemsstaten och används i den medlemsstaten i enlighet med nationella regler och på de villkor som anges i punkt 5 och eventuella ytterligare villkor som kommissionen anger.
5.  

Den medlemsstat som medges undantaget ska

a) 

se till att fortsatt användning begränsas till de fall där och den tid under vilken villkoren i punkt 1 är uppfyllda,

b) 

införa lämpliga riskbegränsande åtgärder för att se till att exponering av människor, djur och miljön minimeras,

c) 

se till att alternativ undersöks, eller att en ansökan om godkännande av det verksamma ämnet sammanställs för inlämning i enlighet med artikel 7 i förordning (EU) nr 528/2012 i god tid innan undantaget löper ut.KAPITEL 5

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 23

Upphävande

Förordning (EG) nr 1451/2007 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen.

Artikel 24

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Information som ska lämnas vid anmälan enligt artikel 17

En anmälan enligt artikel 17 ska innehålla följande information:

1) 

Belägg för att ämnet är ett existerande verksamt ämne i den mening som avses i artikel 3.1 d i förordning (EU) nr 528/2012.

2) 

Uppgift om den eller de produkttyper som anmälan avser.

3) 

Information om alla studier som beställts för ansökan om godkännande eller upptagande i bilaga I till förordning (EU) nr 528/2012 samt beräknat datum för deras slutförande.

4) 

Den information som avses i avsnitten

a) 

1, 2 och 7.1–7.5 i tabellen i avdelning 1 i bilaga II till förordning (EU) nr 528/2012 för kemiska ämnen,

b) 

1, 2 och 6.1–6.4 i tabellen i avdelning 2 i bilaga II till förordning (EU) nr 528/2012 för mikroorganismer.

▼C2

5) 

Om anmälan har gjorts i ett fall som avses i artikel 15 a, belägg för att ämnet fanns på marknaden som ett verksamt ämne i en biocidprodukt som ingår i den relevanta produkttypen på dagen för anmälan eller för offentliggörande av det beslut eller den vägledning som avses i artikel 15 a.

▼M4
BILAGA II

KOMBINATIONER AV ÄMNEN OCH PRODUKTTYPER SOM INGÅR I GRANSKNINGSPROGRAMMET DEN 17 MARS 2022

Kombinationer av verksamma ämnen och produkttyper som stöds den 17 mars 2022, utom andra nanomaterial än det som uttryckligen anges i post 1017 och in situ-genererade verksamma ämnen utan uttrycklig hänvisning till den eller de prekursorer som stödsPost nr

Ämnesnamn

Rapporterande medlemsstat

EG-nr

CAS-nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

17

18

19

21

22

1

Formaldehyd

DE

200-001-8

50-00-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

9

Bronopol

ES

200-143-0

52-51-7

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

x

36

Etanol

EL

200-578-6

64-17-5

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Myrsyra

BE

200-579-1

64-18-6

 

x

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1025

Permyrsyra som framställs från myrsyra och väteperoxid

BE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

43

Salicylsyra

NL

200-712-3

69-72-7

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52

Etylenoxid

NO

200-849-9

75-21-8

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69

Glykolsyra

NL

201-180-5

79-14-1

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1026

Perättiksyra som framställs från tetraacetyletylendiamin (TEAD) och väteperoxid

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1027

Perättiksyra som framställs från 1,3-diacetyloxipropan-2-ylacetat och väteperoxid

AT

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

L-(+)-Mjölksyra

DE

201-196-2

79-33-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

(2R,6aS,12aS)-1,2,6,6a,12,12a-Hexahydro-2-isopropenyl-8,9-dimetoxikromeno[3,4-b]furo[2,3-h]kromen-6-on (rotenon)

PL

201-501-9

83-79-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

85

Symklosen

DE

201-782-8

87-90-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

92

Bifenyl-2-ol

ES

201-993-5

90-43-7

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

113

3-Fenylpropen-2-al (kanelaldehyd)

PL

203-213-9

104-55-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

Geraniol

FR

203-377-1

106-24-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

122

Glyoxal

FR

203-474-9

107-22-2

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

133

Hexa-2,4-diensyra (sorbinsyra)

DE

203-768-7

110-44-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

171

2-Fenoxietanol

IT

204-589-7

122-99-6

x

x

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

180

Natriumdimetylarsinat (natriumkakodylat)

PT

204-708-2

124-65-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

185

Tosylkloramidnatrium (kloramin T)

ES

204-854-7

127-65-1

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187

Kaliumdimetylditiokarbamat

SE

204-875-1

128-03-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

188

Natriumdimetylditiokarbamat

SE

204-876-7

128-04-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

227

2-Tiazol-4-yl-1H-bensoimidazol (tiabendazol)

ES

205-725-8

148-79-8

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

235

Diuron

DK

206-354-4

330-54-1

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

239

Cyanamid

DE

206-992-3

420-04-2

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

283

Terbutryn

SK

212-950-5

886-50-0

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

292

(1,3,4,5,6,7-Hexahydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)metyl-(1R-trans)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (d-tetrametrin)

DE

214-619-0

1166-46-7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

321

Monolinuron

HU

217-129-5

1746-81-2

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

330

N-(3-Aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin (diamin)

PT

219-145-8

2372-82-9

 

x

x

x

 

x

 

x

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

336

2,2’-Ditiobis[N-metylbensamid] (DTBMA)

PL

219-768-5

2527-58-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

339

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (BIT)

ES

220-120-9

2634-33-5

 

x

 

 

 

x

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

341

2-Metyl-2H-isotiazol-3-on (MIT)

SI

220-239-6

2682-20-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

346

Natriumdikloroisocyanurat, dihydrat

DE

220-767-7

51580-86-0

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

345

Troklosennatrium

DE

220-767-7

2893-78-9

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

348

Mecetroniumetylsulfat (MES)

PL

221-106-5

3006-10-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

359

Formaldehyd frisatt från (etylendioxi)dimetanol (reaktionsprodukter av etylenglykol med paraformaldehyd [EGForm])

PL

222-720-6

3586-55-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

365

Pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (natriumpyrition)

SE

223-296-5

3811-73-2

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

368

Metenamin-3-kloroallylklorid (CTAC)

PL

223-805-0

4080-31-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

377

2,2’,2"-(Hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triyl)trietanol (HHT)

PL

225-208-0

4719-04-4

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

382

Tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(hydroximetyl)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dion (TMAD)

ES

226-408-0

5395-50-6

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

392

Metylenditiocyanat

FR

228-652-3

6317-18-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

393

1,3-Bis(hydroximetyl)-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (DMDMH)

PL

229-222-8

6440-58-0

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

397

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC)

IT

230-525-2

7173-51-5

x

x

 

 

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

401

Silver

SE

231-131-3

7440-22-4

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

405

Svaveldioxid som framställs genom förbränning av svavel

DE

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

424

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och natriumhypoklorit

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1030

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och kalciumhypoklorit

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1031

Aktivt brom som framställs från natriumbromid och klor

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1032

Aktivt brom som framställs genom elektrolys av natriumbromid

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1033

Aktivt brom som framställs från hypobromsyra, urea och bromurea

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1034

Aktivt brom som framställs från natriumhypobromit, N-bromsulfamat och sulfaminsyra

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

434

Tetrametrin

DE

231-711-6

7696-12-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

439

Väteperoxid

FI

231-765-0

7722-84-1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1036

Väteperoxid frisatt från natriumperkarbonat

FI

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

444

7a-Etyldihydro-1H,3H,5H-oxazolo[3,4-c]oxazol (EDHO)

PL

231-810-4

7747-35-5

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

450

Silvernitrat

SE

231-853-9

7761-88-8

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453

Dinatriumperoxodisulfat

PT

231-892-1

7775-27-1

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

432

Aktivt klor frisatt från natriumhypoklorit

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

455

Aktivt klor frisatt från kalciumhypoklorit

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

457

Aktivt klor frisatt från klor

IT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

458

Monokloramin som framställs från ammoniumsulfat och en klorkälla

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1016

Silverklorid

SE

232-033-3

7783-90-6

x

x

 

 

 

x

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1076

Silverpolyetyleniminklorid

SE

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

491

Klordioxid

DE

233-162-8

10049-04-4

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1037

Klordioxid som framställs genom elektrolys av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1038

Klordioxid som framställs genom surgörning av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1039

Klordioxid som framställs genom oxidering av natriumklorit

PT

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1040

Klordioxid som framställs från natriumklorat och väteperoxid i närvaro av en stark syra

PT

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

494

2,2-Dibrom-2-cyanoacetamid (DBNPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

 

x

 

x

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

1022

Dialuminiumkloridpentahydroxid

NL

234-933-1

12042-91-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1075

Reaktionsprodukter av aluminiumtrihydroxid, saltsyra, aluminium och vatten

NL

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

515

Bromidaktiverat kloramin (BAC) som framställs från prekursorerna ammoniumbromid och natriumhypoklorit

SE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

522

Zinkpyrition

SE

236-671-3

13463-41-7

 

x

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

524

Dodecylguanidinmonohydroklorid

ES

237-030-0

13590-97-1

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

529

Aktivt brom som framställs från bromklorid

NL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

531

(Bensyloxi)metanol

AT

238-588-8

14548-60-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

550

D-Glukonsyra, förening med N,N"-bis(4-klorofenyl)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekandiamidin (2:1) (CHDG)

PT

242-354-0

18472-51-0

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

554

p-[(Dijodmetyl)sulfonyl]toluen

CH

243-468-3

20018-09-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

559

(Bensotiazol-2-yltio)metyltiocyanat (TCMTB)

NO

244-445-0

21564-17-0

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

562

2-Metyl-4-oxo-3-(prop-2-ynyl)cyklopent-2-en-1-yl-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (pralletrin)

EL

245-387-9

23031-36-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

566

Reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (1:1) (HPT)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

571

2-Oktyl-2H-isotiazol-3-on (OIT)

FR

247-761-7

26530-20-1

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

x

 

 

 

 

 

577

Dimetyloktadecyl-[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

ES

248-595-8

27668-52-6

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

588

Bromokloro-5,5-dimetylimidazolidin-2,4-dion (BCDMH)

NL

251-171-5

32718-18-6

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

590

3-(4-Isopropylfenyl)-1,1-dimetylurea (isoproturon)

DE

251-835-4

34123-59-6

 

 

 

 

 

 

x

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

599

S-[(6-Kloro-2-oxooxazolo[4,5-b]pyridin-3(2H)-yl)metyl]-O,O-dimetyltiofosfat (azametifos)

IT

252-626-0

35575-96-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

608

Dimetyltetradecyl-[3-(trimetoxisilyl)propyl]ammoniumklorid

PL

255-451-8

41591-87-1

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1045

Olja av citroneukalyptus, hydratiserad, cykliserad

CZ

 

1245629-80-4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1046

Olja av Cymbopogon winterianus, fraktionerad, hydratiserad, cykliserad

CZ

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

619

3-Jod-2-propynylbutylkarbamat (IPBC)

DK

259-627-5

55406-53-6

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

620

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumsulfat (2:1) (THPS)

MT

259-709-0

55566-30-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

648

4,5-Dikloro-2-oktylisotiazol-3(2H)-on (4,5-dikloro-2-oktyl-2H-isotiazol-3-on [DCOIT])

NO

264-843-8

64359-81-5

 

 

 

 

 

 

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

656

Reaktionsprodukter av paraformaldehyd och 2-hydroxipropylamin (3:2) (MBO)

AT

 

 

 

x

 

 

 

x

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

667

Alkyl(C12-18)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-18))

IT

269-919-4

68391-01-5

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

671

Alkyl(C12-16)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC/BKC (C12-16))

IT

270-325-2

68424-85-1

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

673

Didecyldimetylammoniumklorid (DDAC (C8-10))

IT

270-331-5

68424-95-3

x

x

x

x

 

x

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

690

Kvartära ammoniumföreningar, bensyl-C12-18-alkyldimetyl, salter med 1,2-bensisotiazol-3(2H)-on-1,1-dioxid (1:1) (ADBAS)

MT

273-545-7

68989-01-5

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

691

Natrium-N-(hydroximetyl)glycinat

AT

274-357-8

70161-44-3

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

693

Pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat) (KPMS)

SI

274-778-7

70693-62-8

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

939

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av natriumklorid

SK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1049

Aktivt klor som framställs från natriumklorid och pentakaliumbis(peroximonosulfat)bis(sulfat)

SI

 

 

 

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1050

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av havsvatten (natriumklorid)

FR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

1051

Aktivt klor som framställs genom elektrolys av magnesiumkloridhexahydrat och kaliumklorid

FR

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1054

Aktivt klor som framställs från natrium-N-klorsulfamat

SI

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

 

701

Divätebis[monoperoxiftalato(2-)-O1,OO1]magnesat(2-) (MMPP)

PL

279-013-0

84665-66-7

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1024

Margosaextrakt från kallpressad olja från kärnor av Azadirachta indica extraherat med superkritisk koldioxid

DE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

724

Alkyl(C12-14)dimetylbensylammoniumklorid (ADBAC (C12-14))

IT

287-089-1

85409-22-9

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

725

Alkyl(C12-14)dimetyl(etylbensyl)ammoniumklorid (ADEBAC (C12-14))

IT

287-090-7

85409-23-0

x

x

x

x

 

 

 

 

 

x

x

x

 

 

 

 

 

x

1057

Extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med kolvätelösningsmedel

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

1058

Extrakt av Chrysanthemum cinerariaefolium från öppna och mogna blommor av Tanacetum cinerariifolium, framställt med superkritisk koldioxid

ES

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

744

Lavendel, Lavandula hybrida, extrakt/lavandinolja

PT

294-470-6

91722-69-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

779

Reaktionsprodukter av glutaminsyra och N-(C12-14-alkyl)propylendiamin (glukoprotamin)

DE

403-950-8

164907-72-6

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

785

6-(Ftalimido)peroxihexansyra (PAP)

IT

410-850-8

128275-31-0

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

791

2-Butylbenso[d]isotiazol-3-on (BBIT)

CZ

420-590-7

4299-07-4

 

 

 

 

 

x

x

 

x

x

 

 

x

 

 

 

 

 

792

Klordioxid som framställs genom surgörning av tetraklordekaoxidkomplex (TCDO)

DE

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

811

Silvernatriumvätezirkoniumfosfat

SE

422-570-3

265647-11-8

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

797

cis-1-(3-Kloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantanklorid (cis CTAC)

PL

426-020-3

51229-78-8

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

1014

Silverzeolit

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med brom och klor (DCDMH)

NL

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

459

Reaktionsmassa av titandioxid och silverklorid

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

x

x

 

 

 

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

777

Reaktionsprodukter av 5,5-dimetylhydantoin, 5-etyl-5-metylhydantoin med klor (DCEMH)

NL

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

810

Silverfosfatglas

SE

Uppgift saknas

308069-39-8

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1077

Silverborfosfatglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1078

Silverfosfoboratglas

SE

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

824

Silverzinkzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-20-0

 

x

 

x

 

 

x

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1013

Silverkopparzeolit

SE

Uppgift saknas

130328-19-7

 

 

 

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1017

Silver adsorberat på kiseldioxid (som ett nanomaterial i form av ett stabilt aggregat med primära partiklar i nanoskala)

SE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

854

(RS)-3-Allyl-2-metyl-4-oxocyklopent-2-enyl-(1R,3R;1R,3S)-2,2-dimetyl-3-(2-metylprop-1-enyl)cyklopropankarboxylat (blandning av 4 isomerer: 1R trans, 1R:1R trans, 1S:1R cis, 1R:1R cis, 1S 4:4:1:1) (d-alletrin)

DE

Växtskyddsmedel

231937-89-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

843

4-Bromo-2-(4-klorofenyl)-1-etoximetyl-5-trifluorometylpyrrol-3-karbonitril (klorfenapyr)

PT

Växtskyddsmedel

122453-73-0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

859

Polymer av N-metylmetanamin (Einecs-nr 204-697-4) med (klorometyl)oxiran (Einecs-nr 203-439-8)/Polymer kvartär ammoniumklorid (PQ polymer)

HU

Polymer

25988-97-0

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

869

Poly(oxi-1,2-etandiyl),.alfa.-[2-(didecylmetylammonio)etyl]-.omega.-hydroxi-, propanoat (salt) (bardap 26)

IT

Polymer

94667-33-1

 

x

 

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

872

N-Didecyl-N-dipolyetoxiammoniumborat/Didecylpolyoxetylammoniumborat (polymerisk betain)

EL

Polymer

214710-34-6

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1070

Apelsin, söt, extrakt

Extrakt och deras fysikaliskt modifierade derivat, t.ex. tinkturer, concreter, absoluter, eteriska oljor, oleoresiner, terpener, terpenfria fraktioner, destillat eller restprodukter, erhållna från Citrus sinensis, Rutaceae

CH

232-433-8

8028-48-6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1071

Vitlök, extrakt

Extrakt och deras fysikaliskt modifierade derivat, t.ex. tinkturer, concreter, absoluter, eteriska oljor, oleoresiner, terpener, terpenfria fraktioner, destillat eller restprodukter, erhållna från Allium sativum, Liliaceae

AT

232-371-1

8008-99-9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1072

Brandy

Fastställs senare

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1073

Jordnötssmör

BE

Uppgift saknas

Uppgift saknas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

1074

Koppar, pulver

FR

231-159-6

7440-50-8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

 

▼B
BILAGA III

TidsfristerProdukttyper

Tidsfrister för att lämna in bedömningsrapporten i enlighet med artikel 6.3 b

Tidsfrister för att påbörja utarbetandet av yttrandet i enlighet med artikel 7.2 b

8, 14, 16, 18, 19 och 21

31.12.2015

31.3.2016

3, 4 och 5

31.12.2016

31.3.2017

1 och 2

31.12.2018

31.3.2019

6 och 13

31.12.2019

31.3.2020

7, 9 och 10

31.12.2020

31.3.2021

11, 12, 15, 17, 20 och 22

31.12.2022

►C1  30.9.2023 ◄( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 564/2013 av den 18 juni 2013 om avgifter som ska betalas till Europeiska kemikaliemyndigheten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUT L 167, 19.6.2013, s. 17).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (EUT L 396, 30.12.2006, s. 1).

Top