EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0833-20230624

Consolidated text: Rådets förordning (EU) nr 833/2014 av den 31 juli 2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/2023-06-24

02014R0833 — SV — 24.06.2023 — 018.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014

av den 31 juli 2014

om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina

(EGT L 229 31.7.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 960/2014 av den 8 september 2014

  L 271

3

12.9.2014

►M2

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1290/2014 av den 4 december 2014

  L 349

20

5.12.2014

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2015/1797 av den 7 oktober 2015

  L 263

10

8.10.2015

►M4

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2017/2212 av den 30 november 2017

  L 316

15

1.12.2017

 M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/1163 av den 5 juli 2019

  L 182

33

8.7.2019

 M6

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/262 av den 23 februari 2022

  L 42I

74

23.2.2022

►M7

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/328 av den 25 februari 2022

  L 49

1

25.2.2022

►M8

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/334 av den 28 februari 2022

  L 57

1

28.2.2022

►M9

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/345 av den 1 mars 2022

  L 63

1

2.3.2022

►M10

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/350 av den 1 mars 2022

  L 65

1

2.3.2022

►M11

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/394 av den 9 mars 2022

  L 81

1

9.3.2022

►M12

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/428 av den 15 mars 2022

  L 87I

13

15.3.2022

►M13

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/576 av den 8 april 2022

  L 111

1

8.4.2022

►M14

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/595 av den 11 april 2022

  L 114

60

12.4.2022

►M15

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/879 av den 3 juni 2022

  L 153

53

3.6.2022

►M16

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/1269 av den 21 juli 2022

  L 193

1

21.7.2022

►M17

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/1904 av den 6 oktober 2022

  L 259I

3

6.10.2022

►M18

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2367 av den 3 december 2022

  L 311I

1

3.12.2022

►M19

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2022/2368 av den 3 december 2022

  L 311I

5

3.12.2022

►M20

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2022/2474 av den 16 december 2022

  L 322I

1

16.12.2022

 M21

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/180 av den 27 januari 2023

  L 26

1

30.1.2023

►M22

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/250 av den 4 februari 2023

  L 32I

1

4.2.2023

►M23

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2023/251 av den 4 februari 2023

  L 32I

4

4.2.2023

►M24

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/427 av den 25 februari 2023

  L 59I

6

25.2.2023

►M25

RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2023/1214 av den 23 juni 2023

  L 159I

1

23.6.2023


Rättad genom:

 C1

Rättelse, EGT L 234, 7.8.2014, s.  26 (833/2014)

►C2

Rättelse, EGT L 246, 21.8.2014, s.  59 (833/2014)

►C3

Rättelse, EGT L 055, 28.2.2022, s.  78 (2022/262)

 C4

Rättelse, EGT L 114, 12.4.2022, s.  214 (nr 833/2014)

 C5

Rättelse, EGT L 114, 12.4.2022, s.  212 (2022/328)

 C6

Rättelse, EGT L 119, 21.4.2022, s.  114 (2022/394)

►C7

Rättelse, EGT L 190, 19.7.2022, s.  191 (2022/576)

 C8

Rättelse, EGT L 202, 2.8.2022, s.  58 (2022/576)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 833/2014

av den 31 juli 2014

om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina▼M7

Artikel 1

I denna förordning avses med

a) 

varor och teknik med dubbla användningsområden: varor och teknik som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/821 ( 1 ).

b) 

behöriga myndigheter: de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga I.

c) 

tekniskt bistånd: allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

d) 

förmedlingstjänster:

i) 

förhandling eller organisering av transaktioner för inköp, försäljning eller leverans av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, bland annat från ett tredjeland till ett annat tredjeland, eller

ii) 

försäljning eller inköp av varor och teknik, eller av finansiella och tekniska tjänster, även när dessa finns i ett tredjeland för överföring till ett annat tredjeland.

e) 

investeringstjänster: följande tjänster och verksamheter:

i) 

mottagande och vidarebefordran av order beträffande ett eller flera finansiella instrument,

ii) 

utförande av order för kunds räkning,

iii) 

handel för egen räkning,

iv) 

portföljförvaltning,

v) 

investeringsrådgivning,

vi) 

garantiverksamhet för finansiella instrument och/eller placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande,

vii) 

placering av finansiella instrument utan fast åtagande, och

viii) 

alla tjänster med anknytning till upptagande till handel på en reglerad marknad eller handel på en multilateral handelsplattform.

f) 

▼M11

överlåtbara värdepapper: följande klasser av värdepapper, inbegripet kryptotillgångar, som kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, utom betalningsmedel:.

▼M7

i) 

aktier och andra värdepapper som motsvarar andelar i aktiebolag, bolag med personligt ansvar eller andra enheter samt depåbevis för aktier,

ii) 

obligationer eller andra skuldförbindelser, inklusive depåbevis för sådana värdepapper, och

iii) 

alla andra värdepapper som ger rätt att förvärva eller sälja sådana överlåtbara värdepapper eller som resulterar i en kontantavveckling som är fastställd med hänvisning till överlåtbara värdepapper.

g) 

penningmarknadsinstrument: sådana kategorier av instrument som normalt omsätts på penningmarknaden, t.ex. statsskuldväxlar, inlåningsbevis och företagscertifikat, med undantag av betalningsmedel.

h) 

kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i att från allmänheten ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel och att bevilja krediter för egen räkning.

i) 

unionens territorium: de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

j) 

värdepapperscentral: en juridisk person enligt definitionen i artikel 2.1.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 ( 2 )

k) 

insättning: ett tillgodohavande i form av inlåning eller som ett tillfälligt led i normala banktransaktioner och som ett kreditinstitut måste betala tillbaka enligt de lagliga och avtalsmässiga villkor som är tillämpliga, inklusive insättningar med fast löptid och insättningar på sparkonton, men exklusive tillgodohavanden om

i) 

dess existens enbart kan påvisas genom ett finansiellt instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU ( 3 )., utom när det rör sig om en sparprodukt som styrks i ett bankcertifikat (bon de caisse) som ställts till en viss namngiven person och som finns i en medlemsstat den 2 juli 2014,

ii) 

det inte ska betalas tillbaka till det nominella värdet,

iii) 

det endast ska betalas tillbaka till det nominella värdet inom ramen för en särskild garanti eller ett avtal som tillhandahålls av ett kreditinstitut eller en tredjepart.

l) 

system för medborgarskap för investerare (guldpass): förfaranden som införts av en medlemsstat och som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare att förvärva medborgarskap i utbyte mot förutbestämda betalningar och investeringar.

m) 

system för uppehållstillstånd för investerare (guldvisum): förfaranden som införts av en medlemsstat och som gör det möjligt för tredjelandsmedborgare att få uppehållstillstånd i en medlemsstat i utbyte mot förutbestämda betalningar och investeringar.

n) 

handelsplats: enligt definitionen i artikel 4.1.24 i direktiv 2014/65/EU, en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTF-plattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform).

o) 

finansiering eller ekonomiskt bistånd: alla åtgärder, oberoende av vilken metod som valts, varigenom den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet, med eller utan förbehåll, betalar ut eller åtar sig att betala ut egna medel eller ekonomiska resurser, inbegripet men inte begränsat till gåvobistånd, lån, garantier, borgen, obligationer, remburser, leverantörskrediter, köparkrediter, import- eller exportförskott samt alla typer av försäkring och återförsäkring, inbegripet exportkreditförsäkring; betalning och villkor för betalning av det avtalade priset för en vara eller tjänst i enlighet med sedvanlig affärspraxis utgör inte finansiering eller ekonomiskt bistånd.

p) 

partnerland: ett land som tillämpar en uppsättning exportkontrollåtgärder som i allt väsentligt är likvärdiga med dem som anges i denna förordning enligt vad som anges i bilaga VIII.

q) 

kommunikationsutrustning för privat bruk: utrustning som används av privatpersoner, till exempel persondatorer och kringutrustning (inklusive hårddiskar och skrivare), mobiltelefoner, smarta tv-apparater, minnesenheter (USB-enheter) och konsumentprogramvara för alla dessa produkter.

▼M8

r) 

ryskt lufttrafikföretag: ett lufttransportföretag med giltig operativ licens eller motsvarande utfärdad av Ryska federationens myndigheter.

▼M12

s) 

kreditbetyg: en bedömning av kreditvärdigheten hos en enhet, en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, eller en emittent av en skuld eller finansiell förpliktelse, räntebärande värdepapper, preferensaktier eller andra finansiella instrument, som genomförts med hjälp av ett etablerat och definierat rangordningssystem med olika betygskategorier.

t) 

kreditvärderingsverksamhet: analys av data och information samt bedömning, godkännande, utfärdande och översyn av kreditbetyg.

u) 

energisektor: en sektor som omfattar följande verksamheter, med undantag för civil kärnteknikrelaterad verksamhet:

i) 

prospektering, produktion, distribution inom Ryssland eller utvinning av råolja, naturgas eller fasta fossila bränslen, raffinering av bränslen, kondensering av naturgas eller återförgasning,

ii) 

tillverkning eller distribution inom Ryssland av produkter som består av fasta fossila bränslen, raffinerade petroleumprodukter eller gas, eller

iii) 

uppförande av anläggningar eller installation av eller utrustning för, eller tillhandahållande av tjänster, utrustning eller teknik för, verksamhet som har samband med kraftverk eller elproduktion.

▼M13

v) 

direktiven om offentlig upphandling: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU ( 4 ), 2014/24/EU ( 5 ), 2014/25/EU ( 6 ) och 2009/81/EG ( 7 ).

w) 

vägtransportföretag: varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som i kommersiellt syfte bedriver godstransport med hjälp av motorfordon eller fordonskombinationer.

▼M20

x) 

sektorn för mineralutvinning: en sektor som omfattar lokalisering, utvinning, förvaltning och bearbetning av icke-energiproducerande material.

▼M24

y) 

kritiska entiteter: entiteter enligt definitionen i artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2022/2557 ( 8 ).

z) 

kritisk infrastruktur: infrastruktur enligt definitionen i artikel 2 a i rådets direktiv 2008/114/EG ( 9 ) och artikel 2.4 i direktiv (EU) 2022/2557.

za) 

europeisk kritisk infrastruktur: infrastruktur enligt definitionen i artikel 2 b i direktiv (EU) 2008/114/EG.

zb) 

ägare eller operatörer av europeisk kritisk infrastruktur: enheter med ansvar för investeringar i och/eller löpande drift av en särskild tillgång, ett särskilt system eller delar av dessa som utsetts som kritisk infrastruktur eller europeisk kritisk infrastruktur.

▼M7

Artikel 2

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik med dubbla användningsområden, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M24

1a.  
Det ska vara förbjudet att genom Rysslands territorium transitera de varor och den teknik med dubbla användningsområden som avses i punkt 1 och som exporterats från unionen.

▼M7

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M7

3.  

Utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821 ska förbuden i punkterna 1 och 2 i denna artikel inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för

a) 

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b) 

medicinska eller farmaceutiska ändamål,

c) 

temporär export av artiklar avsedda att användas av nyhetsmedier,

d) 

programvaruuppdatering,

e) 

användning som kommunikationsutrustning för privat bruk, eller

▼M16 —————

▼M7

g) 

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, och begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller utrustning för verksamhetsutövning som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

▼M16

Med undantag för första stycket g ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.

▼M24

3a.  
Utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821 ska förbudet i punkt 1a i denna artikel inte tillämpas på transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik med dubbla användningsområden som är avsedda för de ändamål som anges i punkt 3 a–e i denna artikel.

▼M7

4.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är

a) 

avsedda för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i renodlat civila frågor,

b) 

avsedda för mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c) 

avsedda för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

d) 

avsedda för sjösäkerhet,

▼M13

e) 

avsedda för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd,

▼M7

f) 

avsedda att uteslutande användas av enheter som ägs, eller helt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland,

g) 

avsedda för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inklusive delegationer, ambassader och beskickningar,

▼M16

h) 

avsedda för säkerställande av cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen.

▼M24

4a.  
Genom undantag från punkt 1a, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik med dubbla användningsområden efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik är avsedda för de ändamål som anges i punkt 4 b, c, d och h i denna artikel.

▼M7

5.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 25 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.
6.  
Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av de behöriga myndigheterna i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.
7.  

När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 4 och 5 ska de inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

▼M13

i) 

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, såvida inte den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 2b.1 a,

ii) 

den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller för rymdindustrin, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 4 b, eller

▼M12

iii) 

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 3.3–3.6.

▼M7

8.  
De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkterna 4 och 5 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.

Artikel 2a

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller utveckling av försvars- och säkerhetssektorn, enligt förteckningen i bilaga VII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M25

1a.  
Transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor, som förtecknas i förteckningen i bilaga VII och som exporterats från unionen, ska vara förbjuden.

▼M7

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som anges i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M7

3.  

Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för

a) 

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b) 

medicinska eller farmaceutiska ändamål,

c) 

temporär export av artiklar avsedda att användas av nyhetsmedier,

d) 

programvaruuppdatering,

e) 

användning som kommunikationsutrustning för privat bruk, eller

▼M16 —————

▼M7

g) 

personligt bruk av fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, och begränsat till personliga tillhörigheter, hushållsföremål, fordon eller utrustning för verksamhetsutövning som ägs av de enskilda personerna och som inte är avsedda för försäljning.

▼M16

Med undantag för första stycket g ska exportören i tulldeklarationen deklarera att artiklarna exporteras enligt det relevanta undantaget i denna punkt och göra en anmälan till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där exportören är bosatt eller är etablerad om den första användningen av det relevanta undantaget inom 30 dagar från den dag då den första exporten ägde rum.

▼M25

3a.  
Förbudet i punkt 1a ska inte tillämpas på transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor, som förtecknas i bilaga VII och som är avsedda för de ändamål som anges i punkt 3 a–e.

▼M7

4.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är

a) 

avsedda för samarbete mellan unionen, medlemsstaternas regeringar och Rysslands regering i renodlat civila frågor,

b) 

avsedda för mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c) 

avsedda för drift, underhåll, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

d) 

avsedda för sjösäkerhet,

▼M13

e) 

avsedda för civila elektroniska kommunikationsnät som inte är allmänt tillgängliga och som inte tillhör en enhet som är offentligt kontrollerad eller till mer än 50 % offentligägd,

▼M7

f) 

avsedda att uteslutande användas av enheter som ägs, eller helt eller gemensamt kontrolleras av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat eller i ett partnerland, eller

g) 

avsedda för unionens, medlemsstaternas och partnerländernas diplomatiska representationer, inklusive delegationer, ambassader och beskickningar;

▼M16

h) 

avsedda för säkerställande av cybersäkerhet och informationssäkerhet för fysiska och juridiska personer, enheter och organ i Ryssland, med undantag för landets regering och företag som direkt eller indirekt kontrolleras av den regeringen; eller

▼M25

i) 

avsedda för användning uteslutande och under fullständig kontroll av den tillståndsgivande medlemsstaten och i syfte att uppfylla dess underhållsskyldigheter på områden som omfattas av ett långfristigt leasingavtal mellan den medlemsstaten och Ryska federationen.

4a.  
Genom undantag från punkt 1a får de behöriga myndigheterna tillåta transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som kan bidra till militära och tekniska förstärkningar i Ryssland, eller till utvecklingen av dess försvars- och säkerhetssektor och som förtecknas i bilaga VII, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik är avsedda för de ändamål som anges i punkt 4 b, c, d och h.

▼M7

5.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.
6.  
Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av de behöriga myndigheterna i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.
7.  

När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 4 och 5 ska de inte bevilja tillstånd om de har rimliga skäl att anta att

▼M13

i) 

slutanvändaren kan vara en militär slutanvändare, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ enligt bilaga IV eller att varorna kan ha en militär slutanvändning, såvida inte den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt artikel 2b.1,

ii) 

den försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för luftfart eller för rymdindustrin, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd tillåts enligt punkt 4 b, eller

▼M12

iii) 

försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är avsett för energisektorn, såvida inte sådan försäljning, leverans, överföring eller export eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är tillåtet enligt de undantag som anges i artikel 3.3–3.6.

▼M7

8.  
De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkterna 4 och 5 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.

▼M17

Artikel 2aa

▼M25

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera skjutvapen, delar och väsentliga delar till skjutvapen och ammunition som förtecknas i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ( 10 ), och skjutvapen och andra vapen som förtecknas i bilaga XXXV till den här förordningen, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M24

1a.  
Det ska vara förbjudet att genom Rysslands territorium transitera skjutvapen, delar och väsentliga delar till skjutvapen och ammunition som avses i punkt 1 och som exporterats från unionen.

▼M17

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkt 1 och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1 för försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M7

Artikel 2b

▼M12

1.  

När det gäller de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga IV får de behöriga myndigheterna, genom undantag från artikel 2.1 och 2.2 samt artikel 2a.1 och 2a.2, och utan att det påverkar kraven på tillstånd enligt förordning (EU) 2021/821, endast tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik med dubbla användningsområden, och varor och teknik som förtecknas i bilaga VII, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att

▼M7

a) 

varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet krävs för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller

b) 

varorna eller tekniken eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet ingår i fullgörandet av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, förutsatt att tillstånd begärs före den 1 maj 2022.

2.  
Alla tillstånd som krävs enligt denna artikel ska beviljas av medlemsstatens behöriga myndigheter i enlighet med de regler och förfaranden som fastställs i förordning (EU) 2021/821, som ska gälla i tillämpliga delar. Tillståndet ska vara giltigt i hela unionen.
3.  
De behöriga myndigheterna får ogiltigförklara, tillfälligt upphäva, ändra eller återkalla ett tillstånd som de har beviljat enligt punkt 1 om de anser att ogiltigförklaring, tillfälligt upphävande, ändring eller återkallande är nödvändigt för ett effektivt genomförande av denna förordning.

Artikel 2c

1.  
Den anmälan till medlemsstaternas behöriga myndigheter som avses i artiklarna 2.3 och 2a.3 ska, när så är möjligt, göras via elektroniska medel på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i bilaga XIV.
2.  
Alla tillstånd som avses i artiklarna 2, 2a och 2b ska utfärdas via elektroniska medel, när så är möjligt, på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlagorna i bilaga IX.

Artikel 2d

▼M25

1.  
De behöriga myndigheterna ska utbyta information om tillämpningen av artiklarna 2, 2a och 2b med de övriga medlemsstaterna och kommissionen, inbegripet om varje tillstånd som beviljas eller avslås och, vid misstänkt forumshopping eller i andra lämpliga fall, om mottagna ansökningar om tillstånd.

De behöriga myndigheterna ska utbyta information om kontroll av efterlevnaden av artiklarna 2, 2a och 2b med de övriga medlemsstaterna och kommissionen, inbegripet om relaterade överträdelser och påföljder, samt bästa praxis inom de nationella myndigheter som ansvarar för efterlevnad, samt om avslöjande och lagföring av otillåten export. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som upprättats enligt artikel 23.6 i förordning (EU) 2021/821.

▼M7

2.  
Uppgifter som mottas till följd av tillämpningen av denna artikel ska användas enbart för det ändamål för vilket de begärts, inbegripet det informationsutbyte som avses i punkt 4.

Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna artikel i enlighet med unionsrätten och respektive nationell rätt.

Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att det inte beslutas att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts inom ramen för denna artikel ska placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.

3.  
Innan en medlemsstat i enlighet med artiklarna 2, 2a och 2b beviljar ett tillstånd för en transaktion som i stort sett är identisk med en transaktion som är föremål för ett fortfarande giltigt avslag som är utfärdat av en annan medlemsstat eller flera andra medlemsstater, ska denna medlemsstat först samråda med den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter ett sådant samråd beslutar att bevilja ett tillstånd ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och lämna alla relevanta uppgifter för att förklara beslutet.

▼M11

3a.  
När en medlemsstat beviljar tillstånd i enlighet med artiklarna 2.4 d, 2a.4 d och 3f.4 för försäljning, leverans, överföring eller export av varor och teknik som är avsedd för sjösäkerhet, ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen inom två veckor från beviljandet.

▼M9

4.  
Kommissionen ska, i samråd med medlemsstaterna, när så är lämpligt och på grundval av ömsesidighet, utbyta information med partnerländerna så att exportkontrollåtgärderna enligt denna förordning blir effektiva, och så att exportkontrollåtgärder som tillämpas av partnerländerna används på ett samstämmigt sätt.

▼M7

Artikel 2e

1.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd för handel med eller investeringar i Ryssland.
2.  

Det förbud som avses i punkt 1 skall inte tillämpas på

a) 

bindande finansieringsåtaganden eller åtaganden om ekonomiskt stöd som ingåtts före den 26 februari 2022,

▼M11

b) 

tillhandahållande av offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd upp till ett totalt värde av 10 000 000  EUR per projekt till förmån för små och medelstora företag som är etablerade i unionen, eller

▼M7

c) 

tillhandahållande av offentlig finansiering eller ekonomiskt bistånd för handel med livsmedel, och för jordbruksändamål, medicinska ändamål eller humanitära ändamål.

▼M9

3.  
Det ska vara förbjudet att investera i, delta i eller på annat sätt bidra till projekt som samfinansieras av Russian Direct Investment Fund.
4.  
Genom undantag från punkt 3 får behöriga myndigheter, på villkor som de finner lämpliga, godkänna investeringar i eller bidrag till projekt som medfinansieras av Russian Direct Investment Fund, efter att ha fastställt att en sådan investering, ett sådant deltagande eller ett sådant bidrag grundar sig på avtal som ingåtts före den 2 mars 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M10

Artikel 2f

1.  
Det ska vara förbjudet för operatörer att sända eller möjliggöra, underlätta eller på annat sätt bidra till sändning av innehåll som utförs av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV, inbegripet genom överföring eller distribution på något sätt såsom kabel, satellit, bredbands-tv, internetleverantörer, internetbaserade videodelningsplattformar eller -applikationer, oavsett om de är nya eller förinstallerade.
2.  
Alla sändningslicenser eller sändningstillstånd, sändnings- och distributionsarrangemang med de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV ska tillfälligt upphävas.

▼M15

3.  
Det ska vara förbjudet att marknadsföra produkter eller tjänster i alla typer av innehåll som produceras eller sänds av de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XV, inbegripet via överföring eller distribution på något av de sätt som avses i punkt 1.

▼M12

Artikel 3

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor eller teknik enligt förteckningen i bilaga II, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel, eller för användning i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll eller användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M12

3.  

Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på försäljning, leverans, överföring eller export av varor eller teknik, eller på tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för

▼M15

a) 

transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, eller

▼M12

b) 

brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

4.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på fullgörandet till och med den 17 september 2022 av en skyldighet enligt ett avtal som ingåtts före den 16 mars 2022, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av ett sådant avtal, förutsatt att den behöriga myndigheten har underrättats minst fem arbetsdagar i förväg.
5.  
Förbuden i punkt 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av försäkring eller återförsäkring till en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning med avseende på dess verksamhet utanför energisektorn i Ryssland.
6.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export, och tillhandahållande av tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att

a) 

det är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, eller

b) 

det är avsett att användas uteslutande av enheter som ägs, eller kontrolleras helt eller tillsammans med andra, av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

7.  
Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 6, inom två veckor från beviljandet.

▼M20

Artikel 3a

1.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

b) 

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c) 

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland,

d) 

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

förvärva nya eller utvidga befintliga andelar i juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

b) 

bevilja eller delta i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter eller på annat sätt tillhandahålla finansiering, inbegripet eget kapital, till juridiska personer, enheter eller organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland, eller för det dokumenterade syftet att finansiera en sådan juridisk person, en sådan enhet eller ett sådant organ,

c) 

upprätta ett nytt samriskföretag med en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med lagstiftningen i Ryssland eller ett annat tredjeland och som bedriver verksamhet inom sektorn för mineralutvinning i Ryssland,

d) 

tillhandahålla investeringstjänster som direkt hör samman med sådan verksamhet som avses i leden a, b och c.

3.  

Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta sådan verksamhet som avses i punkt 1 efter att ha fastställt att

a) 

den är nödvändig för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen, samt transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n, från eller genom Ryssland till unionen, eller

b) 

den uteslutande avser en juridisk person, en enhet eller ett organ som bedriver verksamhet inom energisektorn i Ryssland och som ägs av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har bildats eller inrättats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

4.  
Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3, inom två veckor från beviljandet.
5.  
Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på mineralutvinning som ger högst avkastning genom, eller vars huvudsakliga syfte är, produktion av något av de material som förtecknas i bilaga XXX.

▼M7

Artikel 3b

▼M13

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning inom oljeraffinering och naturgaskondensering, och som förtecknas i bilaga X, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M7

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M7

3.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 maj 2022 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
4.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i bilaga X eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändiga för att i ett brådskande läge förhindra eller dämpa effekterna av en händelse som sannolikt kommer att ha allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön.

I vederbörligen motiverade brådskande fall får försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten genomföras utan förhandstillstånd under förutsättning att exportören gör en anmälan till den behöriga myndigheten inom fem arbetsdagar efter det att försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten har ägt rum och lämnar detaljerade uppgifter om det relevanta motivet för försäljningen, leveransen, överföringen eller exporten utan förhandstillstånd.

▼M16

5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 4, inom två veckor från beviljandet.

▼M7

Artikel 3c

▼M13

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin, och som förtecknas i bilaga XI, samt flygbränsle och bränsletillsatser som förtecknas i bilaga XX, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M25

1a.  
Transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustrin, som förtecknas i bilaga XI, och av flygbränsle och bränsletillsatser, som förtecknas i bilaga XX, som exporterats från unionen, ska vara förbjuden.

▼M7

2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla försäkring och återförsäkring som rör varor och teknik som förtecknas i bilaga XI till personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.
3.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla en eller flera av följande verksamheter: översyn, reparation, inspektion, utbyte, ändring eller åtgärdande av fel av ett luftfartyg eller en komponent, med undantag för inspektion före flygning, med avseende på de varor och den teknik som förtecknas i bilaga XI, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.
4.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland;

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M17

5.  
Vad gäller varor som förtecknas i del A i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 28 mars 2022 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M17

5a.  
Vad gäller varor som förtecknas i del B i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 6 november 2022 av avtal som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M20

5b.  
Vad gäller varor som förtecknas i del C i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 16 januari 2023 av avtal som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M24

5c.  
Vad gäller varor som förtecknas i del D i bilaga XI ska förbuden i punkterna 1 och 4 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 27 mars 2023 av avtal som ingåtts före den 26 februari 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M13

6.  

Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de nationella behöriga myndigheterna, på villkor de anser vara lämpliga, tillåta fullgörande av finansiella leasingavtal för luftfartyg som ingåtts före den 26 februari 2022 efter att ha fastställt att

a) 

det är absolut nödvändigt för att säkerställa återbetalningar enligt leasingavtalet till en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och som inte omfattas av någon av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i denna förordning,

b) 

inga ekonomiska resurser kommer att ställas till den ryska motpartens förfogande, med undantag för överföringen av äganderätten av luftfartyget efter full återbetalning enligt det finansiella leasingavtalet.

▼M17

6a.  
Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de behöriga myndigheterna, på sådana villkor som de finner lämpliga, ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av de varor som förtecknas i del B i bilaga XI, eller därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha konstaterat att det är nödvändigt för produktion av titanvaror som krävs inom flygindustrin, för vilka inga alternativa leveranser finns tillgängliga.

▼M20

6b.  
Genom undantag från punkt 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta tillhandahållande av tekniskt bistånd som rör användningen av de varor och den teknik som avses i punkt 1, efter att ha fastställt att tillhandahållandet av sådant tekniskt bistånd är nödvändigt för att undvika att satelliter kolliderar med varandra eller oavsiktligt återinträder i atmosfären.
6c.  
Genom undantag från punkterna 1 och 4 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-numren 8517 71 00, 8517 79 00 och 9026 00 00 som förtecknas i del B i bilaga XI, eller därmed sammanhängande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att det är nödvändigt av medicinska eller farmaceutiska skäl, eller av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar.

Vid beslut om ansökningar om tillstånd för medicinska, farmaceutiska eller humanitära ändamål i enlighet med denna punkt får de nationella behöriga myndigheterna inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.

▼M25

6d.  
Genom undantag från punkt 1a får de behöriga myndigheterna tillåta transitering genom Rysslands territorium av varor och teknik som är lämpade för användning inom luftfart eller rymdindustri, enligt förteckningen i bilaga XI, och av flygbränslen och bränsletillsatser enligt förteckningen i bilaga XX, efter att ha fastställt att sådana varor eller sådan teknik är avsedda för de ändamål som anges i punkterna 6a, 6b och 6c i denna artikel.
6e.  
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor som förtecknas i del B i bilaga XI, om varorna är avsedda att uteslutande användas och fullt ut kontrolleras av den tillståndsgivande medlemsstaten och i syfte att uppfylla dess underhållsskyldigheter på områden som omfattas av ett långfristigt leasingavtal mellan den medlemsstaten och Ryska federationen.

▼M13

7.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.
8.  
Förbudet i punkt 1 ska inte påverka tillämpningen av artiklarna 2.4 b och 2a.4 b.

▼M16

9.  
Förbudet i punkt 4 a ska inte tillämpas på informationsutbyte som syftar till att inom ramen för Internationella civila luftfartsorganisationen fastställa tekniska standarder för varor och teknik som avses i punkt 1.

▼M8

Artikel 3d

1.  
Det ska vara förbjudet för luftfartyg som flygs av ryska lufttrafikföretag, inbegripet som marknadsansvarigt lufttrafikföretag enligt avtal om gemensam linjebeteckning eller reserverad platskapacitet, eller för ryskregistrerade luftfartyg, eller för icke-ryskregistrerade luftfartyg som ägs eller chartras, eller på annat sätt kontrolleras av ryska fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium.
2.  
Punkt 1 ska inte gälla i fråga om nödlandning eller vid överflygning till följd av en nödsituation.
3.  
Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter tillåta ett luftfartyg att landa på, starta från eller flyga över unionens territorium om behöriga de myndigheterna på förhand har fastställt att landningen, starten eller överflygningen är nödvändig för humanitära ändamål eller för andra ändamål som är förenliga med målen i denna förordning.
4.  
Berörda medlemsstater ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 3 inom två veckor från beviljandet.

▼M25

5.  
Luftfartygsoperatörer som bedriver icke-reguljär flygtrafik mellan Ryssland och unionen, direkt eller via ett tredjeland, ska före en flygning, och minst 48 timmar innan den äger rum, meddela de behöriga myndigheterna i avgångs- eller destinationsmedlemsstaten all relevant information om flygningen.

▼M24

6.  
Efter det att en flygning som meddelats i enlighet med punkt 5 har nekats ska den berörda medlemsstaten omedelbart underrätta övriga medlemsstater, nätverksförvaltaren och kommissionen.

▼M8

Artikel 3e

▼M12

1.  
Nätverksförvaltaren för nätverksfunktioner för flygledningstjänst för det gemensamma europeiska luftrummet ska bistå kommissionen och medlemsstaterna i säkerställandet av att artikel 3d genomförs och efterlevs. Nätverksförvaltaren ska särskilt avvisa alla färdplaner inlämnade av luftfartygsoperatörer som indikerar en avsikt att bedriva verksamhet över unionens territorium som utgör en överträdelse av detta beslut, så att piloten därigenom inte tillåts flyga.

▼M8

2.  
Nätverksförvaltaren ska på grundval av en analys av färdplaner regelbundet tillställa kommissionen och medlemsstaterna rapporter om tillämpningen av artikel 3d.

▼M13

Artikel 3ea

▼M16

1.  
Det ska vara förbjudet att efter den 16 april 2022 ge tillträde till hamnar och, efter den 29 juli 2022, till slussar inom unionens territorium för fartyg som är registrerade under rysk flagg, med undantag för tillträde till slussar i syfte att lämna unionens territorium.

▼M17

1a.  
Förbudet i punkt 1 ska, efter den 8 april 2023, också vara tillämpligt på alla fartyg som har certifierats av det ryska skeppsregistret.

▼M13

2.  
Punkt 1 ska tillämpas på fartyg som har bytt sin ryska flagg eller sin registrering till någon annan stats flagg eller register efter den 24 februari 2022.

▼M17

3.  

I denna artikel, med undantag av punkt 1a, avses med fartyg.

▼M13

a) 

ett fartyg som omfattas av relevanta internationella konventioner

b) 

en yacht med en längd av minst 15 meter som inte transporterar gods och medför högst tolv passagerare, eller

c) 

fritidsbåtar och vattenskotrar enligt definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/53/EU ( 11 ).

▼M17

4.  
Punkterna 1 och 1a ska inte tillämpas på fartyg i behov av assistans som söker en skyddad plats, ett nödanlöp i hamn av sjösäkerhetsskäl eller för att rädda liv till sjöss.
5.  

Genom undantag från punkterna 1 och 1a får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att tillträdet är nödvändigt för.

▼M15

a) 

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, samt vissa kemiska produkter och järnprodukter som förtecknas i bilaga XXIV, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,

▼M13

b) 

inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,

c) 

humanitära ändamål, eller

d) 

transport av kärnbränsle och andra varor som är absolut nödvändiga för funktionen hos civil kärnteknisk kapacitet.

▼M25 —————

▼M16

5a.  

Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna ge fartyg som har bytt sin ryska flagg eller sin registrering till någon annan stats flagg eller register före den 16 april 2022 tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att

a) 

rysk flagg eller registrering krävdes enligt avtal, och

b) 

tillträdet är nödvändigt för lossning av varor som är absolut nödvändiga för slutförande av projekt för förnybar energi i unionen, förutsatt att import av sådana varor inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

▼M17

5b.  

Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna, på de villkor som de finner lämpliga, ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss, under förutsättning att det

a) 

har fört Ryska federationens flagg under en registrering som charter av ett fartyg utan besättning eller kapten som ursprungligen gjordes före den 24 februari 2022,

b) 

har återupptagit sin rätt att föra flagg i det underliggande medlemsstatsregistret före den 31 januari 2023, och

c) 

inte ägs, chartras, drivs eller på annat sätt kontrolleras av en rysk medborgare eller någon juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med Ryska federationens lagstiftning.

▼M20

6.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 5, 5a och 5b, inom två veckor från beviljandet.

▼M25

Artikel 3eb

1.  
Det ska vara förbjudet, från och med den 24 juli 2023, att ge tillträde till hamnar och slussar inom unionens territorium för fartyg som utför omlastningar mellan fartyg, vid alla tidpunkter under en resa till en medlemsstats hamnar eller slussar, om den behöriga myndigheten har rimlig anledning att misstänka att fartyget bryter mot förbuden i artikel 3m.1 och 3m.2 samt artikel 3n.1 och 3n.4.
2.  
En behörig myndighet får inte bevilja tillträde om ett fartyg inte underrättar den behöriga myndigheten minst 48 timmar i förväg om en omlastning mellan fartyg i en medlemsstats exklusiva ekonomiska zon eller inom 12 sjömil från baslinjen för den medlemsstatens kust.
3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på fartyg i behov av assistans som söker en skyddad plats, ett nödanlöp i hamn av sjösäkerhetsskäl eller för att rädda liv till sjöss.
4.  
Med avvikelse från punkterna 1 och 2 får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss inom unionens territorium, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att sådant tillträde är nödvändigt av humanitära skäl.
5.  
Efter det att ett hamntillträde har vägrats i enlighet med punkterna 1 och 2 ska de berörda behöriga myndigheterna omedelbart underrätta medlemsstaternas övriga behöriga myndigheter. Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen.
6.  
Vid tillämpning av punkterna 1 och 2 ska de behöriga myndigheterna, utöver alla nationella system och all nationell information, använda den integrerade sjöfartsinformation som finns tillgänglig i unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet), som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG ( 12 ).

Artikel 3ec

1.  
Det ska vara förbjudet, från och med den 24 juli 2023, att ge tillträde till hamnar och slussar inom unionens territorium för fartyg som den behöriga myndigheten har rimlig anledning att misstänka olagligen manipulerar, stänger av eller på annat sätt avaktiverar sitt fartygsburna automatiska identifieringssystem, vid alla tidpunkter under resan till en medlemsstats hamnar eller slussar, i strid med Solas-regel V/19 punkt 2.4 vid transport av råolja eller petroleumprodukter som omfattas av förbuden i artikel 3m.1 och 3m.2 samt artikel 3n.1 och 3n.4.
2.  
Punkt 1 ska inte tillämpas på fartyg i behov av assistans och som söker en skyddad plats, eller på fartyg i behov ett nödanlöp i hamn av sjösäkerhetsskäl eller för att rädda liv till sjöss.
3.  
Med avvikelse från punkt 1 får behöriga myndigheter ge ett fartyg tillstånd att tillträda en hamn eller en sluss inom unionens territorium, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att sådant tillträde är nödvändigt av humanitära skäl.
4.  
Efter det att ett hamntillträde har vägrats i enlighet med punkt 1 ska de behöriga berörda myndigheterna omedelbart underrätta medlemsstaternas övriga behöriga myndigheter. Den berörda medlemsstaten ska utan dröjsmål underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen.
5.  
Vid tillämpning av punkt 1 ska de behöriga myndigheterna, utöver alla nationella system och all nationell information, använda den integrerade sjöfartsinformation som finns tillgänglig i unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten (SafeSeaNet), som inrättats i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG.

▼M11

Artikel 3f

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik för sjöfart enligt förteckningen i bilaga XVI, oavsett om varorna och tekniken har sitt ursprung i unionen eller inte, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, för användning i Ryssland eller för placering ombord på fartyg som för rysk flagg.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållandet av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M11

3.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller på därmed sammanhörande tillhandahållande av tekniskt och ekonomiskt bistånd, för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som är avsedda för humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer.
4.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som avses i punkt 1 eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, för icke-militär användning och till en icke-militär slutanvändare, efter att ha fastställt att dessa varor eller denna teknik eller det därmed sammanhörande tekniska eller ekonomiska biståndet är avsedda för sjösäkerhet.

▼M16

5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 4, inom två veckor från beviljandet.

▼M12

Artikel 3g

1.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

direkt eller indirekt importera järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII till unionen om de

i) 

har sitt ursprung i Ryssland, eller

ii) 

har exporterats från Ryssland,

b) 

direkt eller indirekt köpa järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som befinner sig i eller har sitt ursprung i Ryssland,

c) 

transportera järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland till något annat land,

▼M25

d) 

importera eller köpa in, från och med den 30 september 2023, direkt eller indirekt, järn- och stålprodukter enligt förteckningen i bilaga XVII som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller järn- och stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt förteckningen i bilaga XVII; vad gäller varor som förtecknas i bilaga XVII som bearbetats i ett tredjeland och som innehåller stålprodukter med ursprung i Ryssland enligt KN-nummer 7207 11 , 7207 12 10 eller 7224 90 , ska detta förbud tillämpas från och med den 1 april 2024 för KN-nummer 7207 11 och från och med den 1 oktober 2024 för KN-numren 7207 12 10 and 7224 90 .

Vid tillämpningen av detta led ska importörerna, vid importtillfället, styrka ursprungslandet för de insatsvaror av järn och stål som används för bearbetning av produkten i ett tredjeland,

▼M17

e) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, inbegripet finansiella derivat, samt försäkring och återförsäkring med anknytning till förbuden i leden a, b, c och d.

▼M25 —————

▼M17

4.  

Förbuden i punkt 1 a, b, c och e ska inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, av följande mängder av varor som omfattas av KN-nummer 7207 12 10 :

a) 

3 747 905 ton mellan den 7 oktober 2022 och den 30 september 2023,

b) 

3 747 905 ton mellan den 1 oktober 2023 och den 30 september 2024,

5.  

Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, av följande mängder av varor som omfattas av KN-nummer 7207 11 :

a) 

487 202 ton mellan den 7 oktober 2022 och den 30 september 2023,

b) 

85 260 ton mellan den 1 oktober 2023 och den 31 december 2023,

c) 

48 720 ton mellan den 1 januari 2024 och den 31 mars 2024.

▼M20

5a.  

Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, av följande mängder av varor som omfattas av KN-nummer 7224 90:

a) 

147 007 ton mellan den 17 december 2022 och den 31 december 2023.

b) 

110 255 ton mellan den 1 januari 2024 och den 30 september 2024.

▼M20

6.  
De kvoter för importvolymer som anges i punkterna 4, 5 och 5a ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ( 13 ).

▼M17

7.  
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta inköp, import eller överföring av de varor som förtecknas i bilaga XVII, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt för inrättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.
8.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 7, inom två veckor från beviljandet.

▼M12

Artikel 3h

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera lyxvaror enligt förteckningen i bilaga XVIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M25

2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkt 1, för försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till varje fysisk eller juridisk person, enhet eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M25

2a.  
De förbud som avses i punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga på lyxvaror enligt förteckningen i bilaga XVIII i den mån deras värde överstiger 300 EUR per styck, om inte annat anges i den bilagan.

▼M12

3.  
Det förbud som avses i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaters eller partnerländers diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på deras personals personliga tillhörigheter.

▼M16

3a.  
Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på varor som omfattas av KN 7113 00 00 och KN 7114 00 00 enligt förteckningen i bilaga XVIII och som är avsedda för personligt bruk av fysiska personer som reser från Europeiska unionen eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, som ägs av dessa enskilda personer och som inte är avsedda för försäljning.

▼M13

4.  
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

▼M25

4a.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning eller leverans av ett fartyg som omfattas av KN-nummer 8901 10 00 eller 8901 90 00 eller tillhandahållande, till och med den 31 december 2023, av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd till juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, på de villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att

a) 

fartyget fysiskt befinner sig i Ryssland den 24 juni 2023 och ska användas i Ryssland,

b) 

fartyget har fört Ryska federationens flagg under en registrering som charter av ett fartyg utan besättning eller kapten som ursprungligen gjordes före den 24 februari 2022,

c) 

den juridiska personen, enheten eller organet i Ryssland inte är en militär slutanvändare och inte kommer att använda fartyget för militära ändamål,

d) 

försäljningen eller leveransen inte sker till förmån för en person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 eller omfattas av de restriktiva åtgärder som föreskrivs i den här förordningen.

▼M25

5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt punkterna 4 och 4a, inom två veckor från beviljandet.

▼M13

Artikel 3i

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra varor som genererar betydande intäkter för Ryssland och därigenom möjliggör dess åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina, enligt förteckningen i bilaga XXI, till unionen om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för inköp, import eller överföring av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkt 1.

▼M25 —————

▼M17

3a.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på inköp i Ryssland som är nödvändiga för drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller för personligt bruk av medlemsstaternas medborgare och deras närmaste familjemedlemmar.

▼M25 —————

▼M17

3c.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta inköp, import eller överföring av de varor som förtecknas i del B i bilaga XXI, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt och ekonomiskt bistånd, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt för inrättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, eller kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt för civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

▼M25 —————

▼M24

3da.  

Förbuden i punkterna 1 och 2 ska till och med den 30 juni 2024 inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för import till unionen av följande mängder:

a) 

752 475 ton för varor som omfattas av KN-nummer 2803 .

b) 

562 973 ton för varor som omfattas av KN-nummer 4002 .

▼M25

3e.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 i denna artikel får de behöriga myndigheterna tillåta inköp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 7007 , 8479 , 8481 , 8487 , 8504 , 8517 , 8525 , 8531 , 8536 , 8537 , 8538 , 8542 , 8543 och 8603 enligt förteckningen i bilaga XXI till förordning (EU) nr 833/2014, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt och ekonomiskt bistånd, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt för drift, underhåll eller reparation av tunnelbanevagnar för linje 3 i Budapest som levererats 2018, som fullgörande av en garanti som ställts av Metrowagonmash före den 24 juni 2023.

▼M13

4.  

Från och med den 10 juli 2022 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på import, inköp eller transport, eller därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, som krävs för import till unionen av

a) 

837 570  ton kaliumklorid enligt KN-nummer 3104 20 mellan den 10 juli ett visst år och den 9 juli det påföljande året,

b) 

1 577 807  ton som består av övriga produkter som förtecknas i bilaga XXI under KN-nummer 3105 20 , 3105 60 och 3105 90 mellan den 10 juli ett visst år och den 9 juli det påföljande året.

▼M24

5.  
De kvoter för importvolymer som anges i punkterna 3da och 4 i denna artikel ska förvaltas av kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med det förvaltningssystem för tullkvoter som föreskrivs i artiklarna 49–54 i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 ( 14 ).

▼M17

6.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3c, inom två veckor från beviljandet.

▼M25 —————

▼M13

Artikel 3k

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor som särskilt kan bidra till att stärka Rysslands industriella kapacitet och som förtecknas i bilaga XXIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor och sådan teknik, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 för försäljning, leverans, överföring eller export av sådana varor och sådan teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland,

▼M25

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland.

▼M25

3.  
Vad gäller varor med ett värde som inte överstiger 50 000  EUR per enhet, vilka omfattas av KN-numren 8703 23 , 8703 24 , 8703 32 , 8703 33 , 8703 40 , 8703 50 , 8703 60 , 8703 70 , 8703 80 , 8703 90 eller 8903 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 25 september 2023 av avtal som ingåtts före den 24 juni 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
3a.  
Vad gäller varor som omfattas av KN-numren 2710 12 , 2909 60 , 3905 99 , 4002 19 , 4002 70 , 4010 11 , 4010 12 , 4011 20 , 4012 90 , 4805 93 , 4810 29 , 4823 90 , 7216 61 , 8402 11 , 8454 30 , 8477 10 , 8477 20 , 8477 59 , 8477 80 , 8477 90 , 8514 32 , 8514 40 , 8525 89 , 8704 21 , 9024 90 , 9031 10 , 9031 41 , 9031 49 , 9031 80 , 9031 90 eller 9406 20 ska förbuden i punkterna 1 och 2 inte tillämpas på fullgörandet till och med den 25 september 2023 av avtal som ingåtts före den 24 juni 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
3b.  
Vad gäller varor som omfattas av KN-nummer som för första gången tas upp i bilaga XXIII till denna förordning den 24 juni 2023 och som inte avses i punkterna 3 och 3a i denna artikel, med undantag för varor som omfattas av KN-nummer som redan omfattades av bilaga XVIII till den förordningen, ska förbuden i punkterna 1 och 2 i denna artikel inte tillämpas på fullgörandet till och med den 25 september 2023 av avtal som ingåtts före den 24 juni 2023, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M25 —————

▼M13

4.  
Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på varor som är nödvändiga för officiella ändamål vid medlemsstaters eller partnerländers diplomatiska eller konsulära beskickningar i Ryssland eller vid internationella organisationer som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller på deras personals personliga tillhörigheter.

▼M16

5.  

Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på de villkor de anser lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av de varor och den teknik som förtecknas i bilaga XXIII, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att varorna eller tekniken eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändiga för

a) 

medicinska eller farmaceutiska ändamål, eller för humanitära ändamål, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inbegripet medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhörande bistånd, eller för evakueringar, eller

b) 

användning uteslutande och under fullständig kontroll av den godkännande medlemsstaten och i syfte att uppfylla dess underhållsskyldigheter på områden som omfattas av ett långsiktigt leasingavtal mellan den medlemsstaten och Ryska federationen, eller

▼M17

c) 

inrättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, eller kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt för civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling.

▼M24

5a.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter får, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-nummer 8417 20 , eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att sådana varor eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt eller ekonomiskt bistånd är nödvändigt för fysiska personers personliga bruk.

▼M25

5b.  
Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor som omfattas av KN-kapitlen 72, 84, 85 och 90 och som förtecknas i bilaga XXIII, eller därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd, efter att ha fastställt att det är absolut nödvändigt för produktion av titanvaror som krävs inom flygindustrin, för vilka ingen alternativ försörjning finns tillgänglig.

▼M24

6.  
När de behöriga myndigheterna fattar beslut om ansökningar om tillstånd enligt punkterna 5, 5a och 5b, får de inte bevilja tillstånd för export till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland, om de har rimliga skäl att anta att varorna kan ha en militär slutanvändning.

▼M25

7.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkterna 5, 5a och 5b, inom två veckor från beviljandet.

▼M13

Artikel 3l

1.  
Det ska vara förbjudet för vägtransportföretag som är etablerade i Ryssland att transportera gods på väg inom unionens territorium, inbegripet i transit.

▼M25

1a.  
Förbudet i punkt 1 ska tillämpas på transport av gods inom unionens territorium som utförs av vägtransportföretag och som sker med släpvagnar eller påhängsvagnar som är registrerade i Ryssland, inbegripet om dessa släpvagnar eller påhängsvagnar dras av lastbilar som är registrerade i andra länder.

▼M13

2.  

Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på vägtransportföretag som transporterar

a) 

post som en samhällsomfattande tjänst,

b) 

varor som transiteras genom unionen mellan Kaliningrad Oblast och Ryssland, förutsatt att transporten av sådana varor inte på annat sätt är förbjuden enligt denna förordning.

3.  

Det förbud som avses i punkt 1 ska inte tillämpas före den 16 april 2022 för transport av varor som inleddes före den 9 april 2022, förutsatt att vägtransportföretagets fordon

a) 

redan befann sig redan på unionens territorium den 9 april 2022, eller

b) 

behöver transiteras genom unionen för att återvända till Ryssland.

▼M25

3a.  

Förbudet i punkt 1a ska inte tillämpas före den 30 juni 2023 på transport av varor som inleddes före den 24 juni 2023, förutsatt att släpvagnen eller påhängsvagnen

a) 

redan befann sig på unionens territorium den 24 juni 2023, eller

b) 

behöver transiteras genom unionen för att återföras till Ryssland.

▼M25

4.  

Genom undantag från punkterna 1 och 1a får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta godstransporter som utförs av ett vägtransportföretag som är etablerat i Ryssland eller alla vägtransportföretag som utför varorna med släpvagnar eller påhängsvagnar som är registrerade i Ryssland, även om dessa släpvagnar eller påhängsvagnar dras av lastbilar som är registrerade i andra länder, om de behöriga myndigheterna har fastställt att sådan transport är nödvändig för

▼M15

a) 

inköp, import eller transport till unionen av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,

▼M13

b) 

inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,

c) 

humanitära ändamål,

▼M15

d) 

drift av diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller

▼M13

e) 

överföring eller export till Ryssland av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 4 inom två veckor från beviljandet.

▼M15

Artikel 3m

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV, om de har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.
2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd eller andra tjänster som rör förbudet i punkt 1.
3.  

Förbuden i punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga

a) 

till och med den 5 december 2022 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2709 00 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

b) 

till och med den 5 februari 2023 på enstaka transaktioner för leverans på kort sikt, som överenskommits och utförts före det datumet, eller på fullgörandet av avtal om köp, import eller överföring av varor som omfattas av KN-nummer 2710 som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, under förutsättning att de berörda medlemsstaterna har anmält de avtalen till kommissionen senast den 24 juni 2022 och att de berörda medlemsstaterna anmäler de enstaka transaktionerna för leverans på kort sikt till kommissionen inom tio dagar från det att de slutförts,

c) 

på köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV i fall då de varorna har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och ägare är icke-ryska,

d) 

på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som levereras via rörledning från Ryssland till medlemsstaterna, till dess att rådet beslutar att förbuden i punkterna 1 och 2 ska vara tillämpliga.

▼M25

3a.  
Undantaget i punkt 3 d ska upphöra att vara tillämpligt på Tyskland och Polen den 23 juni 2023.

▼M15

4.  
Om försörjningen av råolja via rörledning från Ryssland till en kustlös medlemsstat avbryts av skäl som ligger utanför den medlemsstatens kontroll, får råolja som transporteras sjövägen från Ryssland som omfattas av KN-nummer 2709 00 importeras till den medlemsstaten genom ett exceptionellt och tillfälligt undantag från punkterna 1 och 2, till dess att försörjningen återupptas eller till dess att det rådsbeslut som avses i punkt 3 d blir tillämpligt med avseende på den medlemsstaten, beroende på vilket som inträffar först.
5.  
Från och med den 5 december 2022, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Bulgarien tillåta fullgörande till och med den 31 december 2024 av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, för köp, import eller överföring av råolja som transporteras sjövägen och av petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland.
6.  

Från och med den 5 februari 2023, och genom undantag från punkterna 1 och 2, får de behöriga myndigheterna i Kroatien tillåta, till och med den 31 december 2023, köp, import eller överföring av vakuumgasolja som omfattas av KN-nummer 2710 19 71 som har sitt ursprung i Ryssland eller exporteras från Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Ingen alternativ försörjning av vakuumgasolja är tillgänglig.

b) 

Kroatien har, senast två veckor innan tillståndet beviljas, underrättat kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, och kommissionen har inte gjort några invändningar inom den perioden.

7.  
De varor som importerats till följd av ett undantag som beviljats av en behörig myndighet enligt punkt 5 eller 6 får inte säljas vidare till köpare i en annan medlemsstat eller i ett tredjeland.

▼M20

Från och med den 5 februari 2023 ska det vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och erhålls från råolja som importeras på grundval av ett undantag som beviljats av de behöriga myndigheterna i Bulgarien i enlighet med punkt 5, till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXI och som erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, efter att ha fastställt att

a) 

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b) 

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Genom undantag från förbudet i andra stycket får de behöriga myndigheterna i Bulgarien, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till tredjeländer av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXII och erhållits från råolja som importerats enligt punkt 5, inom ramen för de exportkvoter som nämns i den bilagan, efter att ha fastställt att

a) 

produkterna inte kan lagras i Bulgarien på grund av miljö- och säkerhetsrisker,

b) 

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i andra stycket.

Bulgarien ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.

▼M15

8.  
Överföring eller transport av råolja – som levererats via rörledning till medlemsstaterna enligt punkt 3 d – till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller försäljning därav till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer, ska vara förbjuden.

Alla sändningar och containrar med sådan råolja ska vara tydligt märkta som ”REBCO: export förbjuden”.

Om råolja har levererats via rörledning till en medlemsstat enligt punkt 3 d ska det från och med den 5 februari 2023 vara förbjudet att överföra eller transportera petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från sådan råolja till andra medlemsstater eller till tredjeländer, eller att sälja sådana petroleumprodukter till köpare i andra medlemsstater eller i tredjeländer.

Genom ett tillfälligt undantag ska de förbud som avses i tredje stycket vara tillämpliga från och med den 5 december 2023 på import och överföring till Tjeckien, och på försäljning till köpare i Tjeckien, av petroleumprodukter som erhålls från råolja som har levererats via rörledning till en annan medlemsstat enligt punkt 3 d. Om alternativ försörjning av sådana petroleumprodukter görs tillgänglig för Tjeckien före det datumet ska rådet upphäva detta tillfälliga undantag. Under perioden fram till och med den 5 december 2023 får de volymer av sådana petroleumprodukter som importeras till Tjeckien från andra medlemsstater inte överstiga de volymer som i genomsnitt importerats till Tjeckien från dessa andra medlemsstater under samma period under de föregående fem åren.

▼M20

Från och med den 5 februari 2023 får de behöriga myndigheterna i Ungern och Slovakien genom undantag från förbudet i tredje stycket, på villkor som de finner lämpliga, tillåta försäljning, leverans, överföring eller export till Ukraina av vissa petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXXI och som erhållits av råolja som importerats enligt punkt 3 d, efter att ha fastställt att

a) 

produkterna är avsedda att användas uteslutande i Ukraina,

b) 

sådan försäljning, leverans, överföring eller export inte är avsedd att kringgå förbuden i tredje stycket.

Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljats enligt denna punkt, inom två veckor från beviljandet.

▼M15

9.  
Förbuden i punkt 1 ska inte vara tillämpliga på köp i Ryssland av varor som förtecknas i bilaga XXV och som krävs för att tillgodose köparens grundläggande behov i Ryssland eller de grundläggande behoven för humanitära projekt i Ryssland.
10.  
Medlemsstaterna ska senast den 8 juni 2022 och därefter var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som importeras via rörledning enligt punkt 3 d. Sådana importsiffror ska delas upp per rörledning. Om det exceptionella och tillfälliga undantag som avses i punkt 4 är tillämpligt med avseende på en kustlös medlemsstat, ska den medlemsstaten var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder råolja som transporteras sjövägen som omfattas av KN-nummer 2709 00 och som den importerar från Ryssland, så länge det undantaget är tillämpligt.

Under den period fram till och med den 5 december 2023 som avses i punkt 8 fjärde stycket ska medlemsstaterna var tredje månad rapportera till kommissionen om de mängder som de exporterar till Tjeckien av petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 och som erhålls från råolja som har levererats via rörledning enligt punkt 3 d.

▼M20

11.  
Fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska inom två veckor informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta, belägna, etablerade eller har bildats, om alla transaktioner avseende inköp, import eller överföring till unionen av naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland. Rapporteringen ska innehålla information om volymer.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla övriga medlemsstater och kommissionen med den information som mottagits inom ramen för föregående stycke.

12.  
På grundval av den information som mottagits inom ramen för punkt 11 ska kommissionen senast den 18 juni 2023 granska hur åtgärderna avseende naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland, fungerar.

▼M15

Artikel 3n

▼M18

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör handel, förmedling eller transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.

▼M17

2.  

Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på fullgörandet av avtal som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal till och med

a) 

den 5 december 2022, för råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 ,

b) 

den 5 februari 2023, för petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 .

▼M17

3.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på betalning av försäkringsfordringar efter den 5 december 2022 för råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 , eller efter den 5 februari 2023 för petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 , på grundval av försäkringsavtal som ingåtts före den 4 juni 2022 och under förutsättning att försäkringsskyddet har upphört vid relevanta datum.

▼M18

4.  
Det ska vara förbjudet med handel, förmedling eller transport, inbegripet via omlastning mellan fartyg, till tredjeländer av råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 från och med den 5 december 2022, eller petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 från och med den 5 februari 2023, som förtecknas i bilaga XXV och som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland.
5.  

Förbudet i punkt 4 i denna artikel ska tillämpas från och med dagen för ikraftträdandet av det första rådsbeslutet om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp i enlighet med artikel 4p.9 a i det beslutet.

Från och med dagen för ikraftträdandet av varje efterföljande rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp ska förbuden i punkterna 1 och 4 i denna artikel, under en period på 90 dagar, inte vara tillämpligt på transport av produkter som förtecknas i bilaga XXV till denna förordning som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, och på direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transporten, förutsatt att

a) 

transporten eller tillhandahållandet av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transporten grundar sig på ett avtal som har ingåtts före dagen för ikraftträdandet av varje efterföljande rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp, och

b) 

inköpspriset per fat inte översteg det pris som fastställs i bilaga XXVIII till denna förordning den dag då det avtalet ingicks.

6.  

Förbuden i punkterna 1 och 4 ska inte vara tillämpliga

a) 

från och med den 5 december 2022 på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 , och från och med den 5 februari 2023 på petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 , som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, förutsatt att inköpspriset per fat för sådana produkter inte överstiger det pris som fastställs i bilaga XXVIII,

b) 

på råolja eller petroleumprodukter som förtecknas i bilaga XXV om dessa varor har sitt ursprung i ett tredjeland och endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, förutsatt att både varornas ursprung och deras ägare är icke-ryska,

c) 

på transport, eller på tekniskt bistånd, förmedlingstjänster, finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör sådan transport, av de produkter som nämns i bilaga XXIX till de tredjeländer som anges där, för den varaktighet som anges i den bilagan,

d) 

från och med den 5 december 2022 på råolja som omfattas av KN-nummer 2709 00 , som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, som har köpts till ett pris som överstiger det pris som fastställs i bilaga XXVIII, och som lastats på ett fartyg i lastningshamnen före den 5 december 2022 och lossats i den slutliga destinationshamnen före den 19 januari 2023,

▼M22

e) 

från och med den 5 februari 2023 på petroleumprodukter som omfattas av KN-nummer 2710 , som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland, som har köpts till ett pris som överstiger det respektive pris som fastställs i bilaga XXVIII, och som lastats på ett fartyg i lastningshamnen före den 5 februari 2023 och lossats i den slutliga destinationshamnen före den 1 april 2023.

▼M18

7.  
Om ett fartyg, efter ikraftträdandet av ett rådsbeslut om ändring av bilaga XI till beslut 2014/512/Gusp, har transporterat den ryska råolja eller de ryska petroleumprodukter som avses i punkt 4, och den operatör som ansvarade för transporten kände till eller hade rimliga skäl att misstänka att råoljan eller petroleumprodukterna köptes till ett pris som översteg det pris som fastställs i bilaga XXVIII till denna förordning den dag då avtalet för ett sådant inköp ingicks, ska det under 90 dagar efter dagen för lossning av den last som köpts till ett pris som överstiger pristaket vara förbjudet att tillhandahålla de tjänster som avses i punkt 1 i denna artikel som rör det fartygets transport av råolja eller petroleumprodukter som har sitt ursprung i Ryssland eller som har exporterats från Ryssland såsom anges i punkt 4 i denna artikel.

▼M17

8.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på tillhandahållande av pilottjänster som är nödvändiga med hänsyn till sjösäkerheten.

▼M18

9.  
Förbuden i punkterna 1 och 4 ska inte tillämpas på transport eller tillhandahållande av tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör transport som är nödvändig för att brådskande förhindra eller begränsa en händelse som sannolikt skulle få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som en insats i samband med en naturkatastrof, under förutsättning att den nationella behöriga myndigheten har underrättats omedelbart efter det att händelsen har identifierats.
10.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska informera varandra om upptäckta fall av överträdelse eller kringgående av förbuden i denna artikel.

Information som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel ska användas för de ändamål för vilka den tillhandahölls eller mottogs, inbegripet för att säkerställa att åtgärden är ändamålsenlig.

▼M22

11.  
Pristaksmekanismens funktion, inbegripet bilaga XXVIII och förbuden i punkterna 1 och 4 i denna artikel, ska ses över senast i mitten av mars 2023 och varannan månad därefter.

Översynen ska ta hänsyn till åtgärdens effektivitet i fråga om dess förväntade resultat, dess genomförande, internationell anslutning till och informell anpassning till pristaksmekanismen samt dess potentiella inverkan på unionen och dess medlemsstater. Den ska reagera på utvecklingen på marknaden, även eventuell turbulens.

För att uppnå målen för pristaket, inbegripet dess förmåga att minska Rysslands oljeintäkter, ska pristaket vara minst 5 % lägre än det genomsnittliga marknadspriset för rysk olja och ryska petroleumprodukter, beräknat på grundval av data från Internationella energiorganet.

▼M20

12.  
Fysiska och juridiska personer, enheter och organ ska inom två veckor informera den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta, belägna, etablerade eller har bildats, om alla transaktioner avseende inköp, import eller överföring till tredjeländer av naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland. Rapporteringen ska innehålla information om volymer.

Den berörda medlemsstaten ska tillhandahålla övriga medlemsstater och kommissionen den information som mottagits inom ramen för föregående stycke.

13.  
På grundval av den information som mottagits enligt punkt 12 ska kommissionen senast den 18 juni 2023 göra en översyn av hur åtgärderna avseende naturgaskondensat enligt KN-nummer 2709 00 10 från anläggningar för produktion av flytande naturgas, som har sitt ursprung i eller exporterats från Ryssland, fungerar.

▼M16

Artikel 3o

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra guld enligt förteckningen i bilaga XXVI om det har sitt ursprung i Ryssland och det har exporterats från Ryssland till unionen eller till ett tredjeland efter den 22 juli 2022.
2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra de produkter som förtecknas i bilaga XXVI när de har bearbetats i ett tredjeland och inbegriper de produkter som omfattas av förbudet i punkt 1.
3.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, importera eller överföra guld enligt förteckningen i bilaga XXVII om det har sitt ursprung i Ryssland och har exporterats från Ryssland till unionen efter den 22 juli 2022.
4.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor som avses i punkterna 1, 2 och 3 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkterna 1, 2 och 3,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor som avses i punkterna 1, 2 och 3 för inköp, import eller överföring av sådana varor, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt i samband med förbudet i punkterna 1, 2 och 3.

5.  
Förbuden i punkterna 1, 2 och 3 ska inte tillämpas på guld som är nödvändigt för officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.
6.  
Förbudet i punkt 3 ska inte tillämpas på varor som förtecknas i bilaga XXVII för personligt bruk av fysiska personer som reser till Europeiska unionen eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, som ägs av dessa enskilda personer och som inte är avsedda för försäljning.
7.  
Genom undantag från punkterna 1, 2 och 3 får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till överföring eller import av kulturföremål som har lånats ut inom ramen för formellt kulturellt samarbete med Ryssland.

▼B

Artikel 4

1.  

Det ska vara förbjudet att

▼M25

a) 

direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd och förmedlingstjänster som rör sådana varor och sådan teknik som ingår i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ( 15 ), eller som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana varor som ingår i den förteckningen, till alla fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland,

▼M1

b) 

direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd som har anknytning till de varor och den teknik som ingår i den gemensamma militära förteckningen, inbegripet i synnerhet gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring eller exportkreditgaranti, samt försäkring och återförsäkring med avseende på försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter, eller med avseende på tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland eller för användning i Ryssland.

▼M13 —————

▼M13

2.  

Förbuden i punkt 1 ska inte påverka biståndet till

a) 

import, inköp eller transport i samband med i) tillhandahållandet av reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen eller ii) fullgörandet av avtal som ingåtts före den 1 augusti 2014, eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, eller

b) 

försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av reservdelar och tjänster som är nödvändiga för underhållet av och säkerheten för befintlig kapacitet inom unionen.

▼M3

2a.  

Förbuden i punkterna 1 a och 1 b gäller inte direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med följande aktiviteter:

a) 

Försäljning, leverans, överföring eller export och import, köp eller transport av hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 procent eller mer, under förutsättning att det tekniska biståndet, den finansieringen eller det ekonomiska biståndet avser en mängd hydrazin som beräknas med hänsyn till den eller de uppsändningar eller satelliter som det framställs för, och som inte får överstiga totalt 800 kg för varje enskild uppskjutning eller satellit.

b) 

Import, köp eller transport av osymmetrisk dimetylhydrazin (CAS 57-14-7).

c) 

Försäljning, leverans, överföring eller export och import, köp eller transport av monometylhydrazin (CAS 60-34-4), under förutsättning att det tekniska biståndet, den finansieringen eller det ekonomiska biståndet avser en mängd monometylhydrazin som beräknas med hänsyn till den eller de uppsändningar eller satelliter som det framställs för,

i den mån de ämnen som anges i leden a, b och c i den här punkten är avsedda för användning i uppsändningsutrustning som används av europeiska tjänsteleverantörer för uppsändningsutrustning, för uppsändningar inom ramen för Europeiska rymdprogram, eller för tankning av satelliter av europeiska satellittillverkare.

▼M4

2aa.  

Förbuden i punkt 1 a och b ska inte tillämpas på direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med försäljning, leverans, överföring eller export och import, köp eller transport av hydrazin (CAS 302-01-2) i koncentrationer på 70 procent eller mer, under förutsättning att det tekniska biståndet, finansieringen eller det ekonomiska biståndet avser hydrazin avsett för

a) 

tester och flygning av landaren ExoMars Descent Module inom ramen för uppdraget ExoMars 2020, i en mängd som beräknats i enlighet med behoven i varje fas av det uppdraget, och som inte överstiger sammanlagt 5 000  kg för hela uppdraget, eller

b) 

flygning av rymdfarkosten ExoMars Carrier inom ramen för uppdraget ExoMars 2020, i en mängd som beräknats i enlighet med flygningens behov, och som inte överstiger sammanlagt 300 kg.

▼M4

2b.  
För direkt eller indirekt tillhandahållande av tekniskt bistånd, finansiering eller ekonomiskt bistånd i samband med den verksamhet som avses i punkterna 2a och 2aa krävs förhandstillstånd från de behöriga myndigheterna.

Sökande av tillstånd ska förse de behöriga myndigheterna med all relevant information som krävs.

De behöriga myndigheterna ska underrätta kommissionen om alla tillstånd som beviljas.

▼M2

3.  

Det ska krävas tillstånd av den berörda behöriga myndigheten för tillhandahållande av följande:

a) 

Tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster som rör produkter som förtecknas i bilaga II samt tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av sådana produkter, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel, eller i något annan stat, om sådant bistånd avser produkter avsedda för användning i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

b) 

Finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör produkter som avses i bilaga II, särskilt gåvobistånd, lån och exportkreditförsäkring, för all försäljning, leverans, överföring eller export av sådana produkter eller för allt därmed sammanhörande tekniskt bistånd, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel, eller i något annan stat, om sådant bistånd avser produkter avsedda för användning i Ryssland, inbegripet dess exklusiva ekonomiska zon och kontinentalsockel.

I vederbörligen motiverade brådskande fall som avses i artikel 3.5 får tillhandahållandet av de tjänster som avses i denna punkt genomföras utan förhandstillstånd under förutsättning att exportören underrättar den behöriga myndigheten inom fem arbetsdagar efter det att tjänsterna har tillhandahållits.

▼C2

4.  
I samband med ansökningar om tillstånd i enlighet med punkt 3 i denna artikel ska artikel 3, i synnerhet punkterna 2 och 5, gälla i tillämpliga delar.

▼M7

Artikel 5

1.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 90 dagar och som utfärdats efter den 1 augusti 2014 till och med den 12 september 2014, eller med en löptid som överstiger 30 dagar och som utfärdas efter den 12 september 2014 till och med den 12 april 2022 eller alla överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a) 

ett sådant större kreditinstitut eller annat större institut som uttryckligen har mandat att främja den ryska ekonomins konkurrenskraft, diversifiering och investeringsfrämjande, etablerat i Ryssland och per den 1 augusti 2014 till mer än 50 % offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ, enligt förteckningen i bilaga III, eller

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led b i denna punkt eller som förtecknas i bilaga III.

2.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som efter den 12 april 2022 utfärdats av

a) 

varje större kreditinstitut, eller annat institut som till mer än 50 % är offentligägt eller kontrollerat av ett offentligt organ från och med den 26 februari 2022 eller andra kreditinstitut som har en betydande roll när det gäller att stödja den verksamhet som bedrivs av Ryssland, dess regering eller centralbanken, och som är etablerade i Ryssland, enligt förteckningen i bilaga XII, eller

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

3.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument med en löptid som överstiger 30 dagar och som utfärdats efter den 12 september 2014 till och med den 12 april 2022 eller alla överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och främst är verksamma inom utformning, produktion, försäljning eller export av militär utrustning eller militära tjänster, enligt förteckningen i bilaga V, med undantag av juridiska personer, enheter eller organ som är aktiva inom rymdsektorn eller sektorn för kärnenergi,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är kontrollerade av ett offentligt organ eller till mer än 50 % är offentligägda och som har beräknade totala tillgångar på mer än 1 biljon ryska rubel och vars beräknade intäkter till minst 50 % härrör från försäljning eller transport av råolja eller petroleumprodukter enligt förteckningen i bilaga VI,

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderättigheter till minst 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i led a eller b i denna punkt, eller

d) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a, b eller c i denna punkt.

4.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 12 april 2022 av

a) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som är kontrollerade av ett offentligt organ eller till mer än 50 % är offentligägda och där Ryssland, dess regering eller centralbank har rätt att delta i utdelning av vinst eller med vilka Ryssland, dess regering eller centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser, enligt förteckningen i bilaga XIII, eller

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga III, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

▼M20

5.  
Det ska vara förbjudet att från och med den 12 april 2022 notera och tillhandahålla tjänster för, och att från och med den 29 januari 2023 ta upp till handel, på handelsplatser som är registrerade eller erkända i unionen, överlåtbara värdepapper som tillhör juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligägda.

▼M7

6.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt ingå eller delta i ett arrangemang för att bevilja

i) 

nya lån eller ny kredit med en löptid som överstiger 30 dagar till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkterna 1 eller 3 efter den 12 september 2014 till och med den 26 februari 2022, eller

ii) 

nya lån eller ny kredit till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkterna 1, 2, 3 eller 4 efter den 26 februari 2022.

Förbudet ska inte gälla

a) 

lån eller kredit som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla finansiering till import eller export som inte omfattas av förbud av varor och icke finansiella tjänster mellan unionen och en tredjestat, inbegripet utgifter för varor och tjänster från en annan tredjestat som är nödvändiga för att fullgöra export- eller importavtalen, eller

b) 

lån som har som särskilt och dokumenterat mål att tillhandahålla nödfinansiering för att uppfylla solvens- och likviditetskriterier för juridiska personer etablerade i unionen, vars äganderättigheter till mer än 50 % ägs av en enhet som avses i bilaga III.

7.  

Förbudet i punkt 6 ska inte gälla för kreditutnyttjande eller utbetalningar som sker inom ramen för ett avtal som ingicks före den 26 februari 2022 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Samtliga villkor för sådant kreditutnyttjande eller sådana utbetalningar

i) 

avtalades före den 26 februari 2022, och

ii) 

har inte ändrats sedan dess, och

b) 

en avtalsenlig förfallodag har fastställts före den 26 februari 2022 för den fullständiga återbetalningen av alla medel som ställts till förfogande och för annulleringen av alla avtalsenliga åtaganden, rättigheter och skyldigheter, och

c) 

vid tidpunkten för avtalets ingående stred avtalet inte mot de gällande förbuden i denna förordning.

De villkor för kreditutnyttjande och utbetalningar som avses i led a omfattar bestämmelser om längden på återbetalningsperioden för varje kreditutnyttjande eller utbetalning, den tillämpade räntesatsen eller beräkningsmetoden för räntesatsen, samt maximibeloppet.

▼C3

Artikel 5a

1.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt köpa, sälja eller tillhandahålla investeringstjänster för eller bistånd vid utfärdande av, eller på annat sätt hantera, överlåtbara värdepapper och penningsmarknadsinstrument som utfärdats efter den 9 mars 2022 av

a) 

Ryssland och dess regering, eller

b) 

Ryska centralbanken, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av den enhet som avses i led b.

2.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt inrätta eller ingå i arrangemang för att bevilja nya lån eller krediter till juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 efter den 23 februari 2022.

Förbudet ska inte tillämpas på lån- eller kreditgivning där det finns ett särskilt och dokumenterat syfte att tillhandahålla finansiering för icke-förbjuden import eller export av varor och icke-finansiella tjänster mellan unionen och en tredjestat, inbegripet utgifter för varor och tjänster från en annan tredjestat som krävs för fullgörandet av export- eller importavtal.

3.  

Förbudet i punkt 2 ska inte tillämpas på kreditutnyttjande eller utbetalningar som sker inom ramen för ett avtal som ingicks före den 23 februari 2022 under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Samtliga villkor för sådant kreditutnyttjande eller sådana utbetalningar

i) 

avtalades före den 23 februari 2022, och

ii) 

har inte ändrats på eller efter den dagen, och

b) 

en avtalsenlig förfallodag fastställdes före den 23 februari 2022 för den fullständiga återbetalningen av alla medel som ställts till förfogande och för annulleringen av alla avtalsenliga åtaganden, rättigheter och skyldigheter.

De villkor för kreditutnyttjande och utbetalningar som avses i led a omfattar bestämmelser om längden på återbetalningsperioden för varje kreditutnyttjande eller utbetalning, den tillämpade räntesatsen eller beräkningsmetoden för räntesatsen, samt maximibeloppet.

▼M11

4.  
Transaktioner relaterade till förvaltningen av Rysslands centralbanks reserver samt tillgångar, inbegripet transaktioner med juridiska personer, enheter eller organ som agerar för eller på uppdrag av Rysslands centralbank, såsom Rysslands nationella förmögenhetsfond, är förbjudna.

▼M24

4a.  

Utan hinder av gällande regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ, inbegripet Europeiska centralbanken, nationella centralbanker, enheter i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 ( 16 ), försäkrings- och återförsäkringsföretag enligt definitionerna i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG ( 17 ), värdepapperscentraler enligt definitionen i artikel 2 i förordning (EU) nr 909/2014 och centrala motparter enligt definitionen i artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 ( 18 ) senast två veckor efter den 26 februari 2023 till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, och samtidigt till kommissionen, lämna information om tillgångar och reserver enligt punkt 4 i den här artikeln som de innehar eller kontrollerar eller i förhållande till vilka de utgör motparter. Denna information ska uppdateras var tredje månad och åtminstone omfatta följande:

a) 

Identiteten på de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som äger, innehar eller kontrollerar sådana tillgångar och reserver, inbegripet namn, adress och momsregistreringsnummer eller skatteregistreringsnummer.

b) 

Belopp eller marknadsvärde avseende sådana tillgångar och reserver på rapporteringsdagen och dagen för immobilisering.

c) 

Typer av tillgångar och reserver, fördelat på de kategorier som anges i artikel 1 g i–vii i rådets förordning (EU) nr 269/2014 ( 19 ), liksom kryptotillgångar och andra relevanta kategorier, samt ytterligare en kategori som motsvarar ekonomiska resurser i den mening som avses i artikel 1 d i förordning (EU) nr 269/2014. För var och en av dessa kategorier ska relevanta uppgifter, om sådana finns tillgängliga, om exempelvis kvantitet, plats, valuta, löptid och avtalsvillkor mellan den rapporterande enheten och ägaren av tillgångarna anges.

4b.  
Om den rapporterande fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet har konstaterat en extraordinär och oförutsedd förlust eller skada på de tillgångar och reserver som avses i punkt 4a ska denna information omedelbart rapporteras till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten och samtidigt översändas till kommissionen.
4c.  
Medlemsstaterna, och de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som omfattas av rapporteringsskyldigheten i punkt 4a, ska samarbeta med kommissionen vid kontroller av den information som mottas enligt den punkten. Kommissionen får begära ytterligare information som den behöver för att utföra sådana kontroller. När en sådan begäran riktas till en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ ska kommissionen samtidigt översända den till den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. Ytterligare information som kommissionen mottar direkt ska göras tillgänglig för den berörda medlemsstatens behöriga myndighet.
4d.  
Information som lämnas till eller mottas av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter i enlighet med denna artikel ska endast användas av kommissionen och medlemsstaternas behöriga myndigheter för de ändamål för vilka den lämnades eller mottogs.
4e.  

Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med denna förordning och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 ( 20 ) och (EU) 2018/1725 ( 21 ) och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillämpningen av den här förordningen och för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och med kommissionen vid tillämpningen av den här förordningen.

▼M8

5.  
Genom undantag från punkt 4 får behöriga myndigheter tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för att säkerställa finansiell stabilitet i hela unionen eller den berörda medlemsstaten.
6.  
Berörd medlemsstat ska omedelbart underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sin avsikt att bevilja ett tillstånd enligt punkt 5.

▼M12

Artikel 5aa

1.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt delta i någon transaktion med

a) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser, enligt förteckningen i bilaga XIX,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIX, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

▼M17

1a.  
Det ska vara förbjudet från och med den 22 oktober 2022 att inneha tjänster i de styrande organen för de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1.

▼M20

1b.  

Det ska vara förbjudet från och med den 16 januari 2023 att inneha befattningar i de styrande organen i

a) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, som är offentligt kontrollerade eller som till mer än 50 % är offentligt ägda eller i vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har rätt att delta i vinster eller med vilka Ryssland, dess regering eller dess centralbank har andra betydande ekonomiska förbindelser,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt.

Detta förbud ska inte vara tillämpligt på de juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1, för vilka punkt 1a är tillämplig.

This prohibition shall not apply to any legal person, entity or body referred to in paragraph 1, for which paragraph 1a applies.

1c.  

Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet är

a) 

ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som ingåtts av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den 17 december 2022, eller

b) 

en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b och som etablerats i Ryssland före den 17 december 2022 och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat.

1d.  
Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet i en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att det är nödvändigt att inneha en sådan befattning för att säkerställa kritisk energiförsörjning.
1e.  
Genom undantag från punkt 1b får de behöriga myndigheterna tillåta innehav av en befattning i det styrande organet för en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1b, efter att ha fastställt att den juridiska personen, enheten eller organet medverkar i transiteringen genom Ryssland av olja med ursprung i ett tredjeland och att innehavet av en sådan befattning är avsett för verksamhet som inte är förbjuden enligt artiklarna 3m och 3n.

▼M17

2.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på fullgörandet till och med den 15 maj 2022 av avtal som ingåtts med en juridisk person, en juridisk enhet eller ett juridiskt organ som avses i del A i bilaga XIX före den 16 mars 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
2a.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar som ska betalas av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i del A i bilaga XIX enligt avtal som fullgjorts före den 15 maj 2022.

▼M17

2b.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på fullgörandet till och med den 8 januari 2023 av avtal som ingåtts med en juridisk person, en juridisk enhet eller ett juridiskt organ som avses i del B i bilaga XIX före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
2c.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar som ska betalas av de juridiska personer, enheter eller organ som avses i del B i bilaga XIX enligt avtal som fullgjorts före den 8 januari 2023.

▼M20

2d.  
Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 18 mars 2023 av avtal som ingåtts med en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i del C i bilaga XIX före den 17 december 2022, eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
2e.  
Förbudet i punkt 1 ska inte vara tillämpligt på mottagande av betalningar från de juridiska personer, enheter eller organ som avses i del C i bilaga XIX enligt avtal som fullgjorts före den 18 mars 2023.

▼M12

3.  

Förbudet i punkt 1 inte vara tillämpligt på

▼M16

a) 

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av naturgas, titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller västra Balkan,

▼M16

aa) 

transaktioner som är strikt nödvändiga för direkt eller indirekt inköp, import eller transport av olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, från eller genom Ryssland, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n,

▼M12

b) 

transaktioner relaterade till energiprojekt utanför Ryssland i vilka en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX är minoritetsaktieägare,

▼M25 —————

▼M24

d) 

transaktioner, inbegripet försäljning, som är absolut nödvändiga för att senast den 31 december 2023 avveckla ett samriskföretag eller ett liknande rättsligt arrangemang som ingåtts före den 16 mars 2022 och inbegriper en juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i punkt 1,

▼M15

e) 

transaktioner relaterade till tillhandahållande av elektroniska kommunikationstjänster, datacentraltjänster, och tillhandahållande av tjänster och utrustning som krävs för deras drift, underhåll, säkerhet, inbegripet tillhandahållande av brandväggar, och callcentertjänster, till en juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga XIX,

▼M16

f) 

transaktioner som är nödvändiga för inköp, import eller transport av farmaceutiska produkter, medicinska produkter, jordbruks- och livsmedelsprodukter, inbegripet vete och gödselmedel vars import, inköp och transport tillåts enligt denna förordning,

g) 

transaktioner som är strikt nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat och om sådana transaktioner är förenliga med målen i denna förordning och förordning (EU) nr 269/2014,

▼M24

h) 

lotstjänster som tillhandahålls fartyg vid oskadlig genomfart enligt definitionen i folkrätten vilka är nödvändiga för sjösäkerheten.

▼M24

3a.  
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta transaktioner som är absolut nödvändiga för avinvestering och tillbakadragande senast den 31 december 2023 av de enheter som avses i punkt 1 eller deras dotterbolag i unionen från juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen.

▼M17

4.  

Genom undantag från förfarandet i artikel 7.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 ( 22 ) och i artikel 21.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1629 ( 23 ) återkallas unionens erkännande av det ryska skeppsregistret enligt förordning (EG) nr 391/2009 och direktiv (EU) 2016/1629.

▼M20

5.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkterna 1c, 1d, 1e och 3a, inom två veckor från beviljandet.

▼M13

Artikel 5b

▼M16

1.  
Det ska vara förbjudet att ta emot insättningar från ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland, om det totala värdet av den fysiska eller juridiska personens, enhetens eller organets insättningar per kreditinstitut överstiger 100 000  EUR.

▼M17

2.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla kryptoplånbokstjänster, kontotjänster för kryptotillgångar eller depåtjänster för kryptotillgångar till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

▼M13

3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

▼M16 —————

▼M15

Artikel 5c

1.  

Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är

a) 

nödvändigt för att tillgodose de grundläggande behoven för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artikel 5b.1, och beroende familjemedlemmar till dessa, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar och räntor på bostadskrediter, läkemedel och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) 

avsett endast för betalning av skäliga arvoden eller ersättning av utgifter som uppkommit i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) 

avsett endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser,

d) 

nödvändigt för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet beviljas har underrättat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen om skälen till att den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas, eller

e) 

nödvändigt för officiella ändamål vid en diplomatisk eller konsulär beskickning eller en internationell organisation; eller

▼M16

f) 

nödvändigt för gränsöverskridande handel med varor och tjänster mellan unionen och Ryssland som inte omfattas av förbud.

▼M15

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 a, b, c eller e, inom två veckor från beviljandet.

▼M7

Artikel 5d

▼M13

1.  

Genom undantag från artikel 5b.1 och 5b.2 får de behöriga myndigheterna tillåta att en sådan insättning tas emot eller att en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst tillhandahålls, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att mottagandet av en sådan insättning eller tillhandahållandet av en sådan plånboks-, konto- eller depåtjänst är.

▼M7

a) 

nödvändig av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar, eller

b) 

nödvändig för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 1 inom två veckor från beviljandet.

Artikel 5e

1.  
Det ska vara förbjudet för värdepapperscentraler i unionen att tillhandahålla tjänster enligt definitionen i bilagan till förordning (EU) nr 909/2014 för överlåtbara värdepapper som emitterats efter den 12 april 2022 till fysiska personer som är ryska medborgare eller bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

▼M16

2.  
Punkt 1 ska inte tillämpas på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

▼M7

Artikel 5f

▼M25

1.  
Det ska vara förbjudet att sälja överlåtbara värdepapper denominerade i en medlemsstats officiella valuta och utfärdade efter den 12 april 2022 eller denominerade i någon annan valuta och utfärdade efter den 6 augusti 2023 eller andelar i företag för kollektiva investeringar som medför exponering mot sådana värdepapper, till ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

▼M15

2.  
Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller fysiska personer med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

▼M7

Artikel 5g

1.  

Utan att det påverkar tillämpningen av regler om rapportering, konfidentialitet och tystnadsplikt ska kreditinstitut

a) 

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna eller till kommissionen, senast den 27 maj 2022, lämna en förteckning över insättningar som överstiger 100 000  EUR som innehas av ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland; de ska var 12:e månad uppdatera beloppen för sådana insättningar i förteckningen,

▼M20

aa) 

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna eller till kommissionen senast den 27 maj 2023 lämna en förteckning över insättningar som överstiger 100 000  EUR som innehas av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätt till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland; de ska var 12:e månad uppdatera beloppen för sådana insättningar i förteckningen,

▼M7

b) 

till den nationella behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är belägna lämna uppgifter om insättningar som överstiger 100 000  EUR som innehas av ryska medborgare eller fysiska personer bosatta i Ryssland som har förvärvat medborgarskap i en medlemsstat eller uppehållstillstånd i en medlemsstat genom ett system för medborgarskap för investerare eller ett system för uppehållstillstånd för investerare.

▼M15

Artikel 5h

1.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla specialiserade finansiella meddelandetjänster, vilka används för utbyte av finansiella uppgifter, till de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.
2.  
För de juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga XIV ska det förbud som anges i punkt 1 vara tillämpligt från och med den dag som anges för detta i den bilagan. Förbudet ska vara tillämpligt från och med samma dag för de juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och vilkas äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som förtecknas i bilaga XIV.

▼M13

Artikel 5i

1.  
Det ska vara förbjudet att sälja, leverera, överföra eller exportera sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor till Ryssland eller till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, inbegripet Rysslands regering och centralbank, eller för användning i Ryssland.
2.  

Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på försäljning, leverans, överföring eller export av sedlar utfärdade i någon av medlemsstaternas officiella valutor, förutsatt att sådan försäljning, leverans, överföring eller export är nödvändig för

a) 

personligt bruk för fysiska personer som reser till Ryssland eller deras närmaste familjemedlemmar som reser i deras sällskap, eller

b) 

officiella ändamål för diplomatiska beskickningar, konsulat eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.

▼M12

Artikel 5j

▼M16

1.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla kreditvärderingstjänster till eller avseende ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

▼M12

2.  
Det ska vara förbjudet att från och med den 15 april 2022 ge tillgång till abonnemangstjänster i samband med kreditvärderingsverksamhet till ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.
3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på medborgare i en medlemsstat eller fysiska personer som har ett tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat.

▼M13

Artikel 5k

▼M25

1.  

Det ska vara förbjudet att tilldela eller fortsätta fullgörandet av offentliga kontrakt eller koncessionskontrakt som omfattas av tillämpningsområdet för direktiven om offentlig upphandling, samt artikel 10.1, 10.3, 10.6 a–e, 10.8, 10.9 och 10.10 och artiklarna 11, 12, 13 och 14 i direktiv 2014/23/EU, artikel 7 a–d, artikel 8 och artikel 10 b–f och h–j i direktiv 2014/24/EU, artikel 18, artikel 21 b–e och g–i och artiklarna 29 och 30 i direktiv 2014/25/EU och artikel 13 a–d, f–h och j i direktiv 2009/81/EG, till eller i förhållande till

▼M16

a) 

ryska medborgare, fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en enhet som avses i led a i denna punkt, eller

c) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en enhet som avses i led a eller b i denna punkt,

inbegripet, om de står för mer än 10 % av kontraktets värde, underleverantörer, leverantörer eller enheter vars kapacitet utnyttjas i den mening som avses i direktiven om offentlig upphandling.

▼M13

2.  

Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna tillåta tilldelning och fortsatt fullgörande av kontrakt för

a) 

drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar samt leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

b) 

mellanstatligt samarbete i rymdprogram,

c) 

tillhandahållande av strikt nödvändiga varor eller tjänster som endast kan tillhandahållas, eller som endast kan tillhandahållas i tillräcklig mängd, av de personer som avses i punkt 1,

d) 

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt, eller

▼M15

e) 

inköp, import eller transport av naturgas och olja, inbegripet raffinerade petroleumprodukter, samt titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm från eller genom Ryssland till unionen, såvida det inte är förbjudet enligt artikel 3m eller 3n.

▼M25 —————

▼M13

3.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om tillstånd som beviljas enligt denna artikel inom två veckor från beviljandet.
4.  
Förbuden i punkt 1 ska inte tillämpas på fullgörandet till och med den 10 oktober 2022 av avtal som ingåtts före den 9 april 2022.

Artikel 5l

1.  
Det ska vara förbjudet att tillhandahålla direkt eller indirekt stöd, inbegripet finansiering och ekonomiskt stöd eller andra förmåner inom ramen för ett unionsprogram, ett Euratomprogram eller en medlemsstats nationella program och kontrakt i den mening som avses i förordning (EU, Euratom) 2018/1046 ( 24 ), till juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som till mer än 50 % är offentligt ägda eller offentligt kontrollerade.
2.  

Förbudet i punkt 1 ska inte tillämpas på

a) 

humanitära ändamål, hot mot folkhälsan, brådskande förebyggande eller lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer,

b) 

fytosanitära program och veterinärprogram,

c) 

mellanstatligt samarbete i rymdprogram och inom ramen för avtalet om den internationella termonukleära experimentreaktorn,

d) 

drift, underhåll, avveckling och hantering av radioaktivt avfall, bränsleförsörjning och återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet samt leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön samt civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling,

e) 

mobilitetsutbyten för enskilda personer och direkta personkontakter,

f) 

klimat- och miljöprogram, med undantag för stöd inom ramen för forskning och innovation,

g) 

drift av unionens och medlemsstaternas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt.

▼M15

Artikel 5m

1.  

Det ska vara förbjudet att registrera, tillhandahålla ett registrerat säte, en affärsadress eller en administrativ adress samt förvaltningstjänster till, en trust eller liknande juridisk konstruktion som har förvaltare eller förmånstagare som är

a) 

ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

c) 

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a eller b,

d) 

juridiska personer, enheter eller organ som kontrolleras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b eller c,

e) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som avses i led a, b, c eller d.

2.  
Det ska vara förbjudet från och med den 5 juli 2022 att agera som, eller se till att en annan person agerar som, förvaltare, nominell aktieägare, direktör, sekreterare eller liknande, för en sådan trust eller liknande juridisk konstruktion som avses i punkt 1.
3.  
Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 9 april 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.

▼M17

4.  
Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas när förvaltaren eller förmånstagaren är medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz, eller en fysisk person med tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

▼M15

5.  

Genom undantag från punkt 2 får de behöriga myndigheterna tillåta att de tjänster som avses i punkt 2, på villkor som de finner lämpliga, fortsätter att tillhandahållas efter den 5 juli 2022

a) 

i syfte att senast den 5 september 2022 slutföra verksamheter som är absolut nödvändiga för uppsägning av sådana avtal som avses i punkt 3, förutsatt att dessa verksamheter inleddes före den 11 maj 2022, eller

b) 

av andra skäl, förutsatt att tjänsteleverantörerna inte, direkt eller indirekt, tar emot penningmedel eller ekonomiska resurser från, eller ställer penningmedel eller ekonomiska resurser till förfogande för, de personer som avses i punkt 1, eller på annat sätt ger sådana personer någon förmån från tillgångar som placerats i en trust.

6.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som avses i de punkterna, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a) 

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b) 

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland, eller

c) 

för verksamheten i truster vars syfte är förvaltning av tjänstepensionsplaner, försäkringar eller system för aktieägande för anställda, välgörenhet, amatöridrottsklubbar, och fonder för minderåriga eller sårbara vuxna.

7.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta kommissionen om tillstånd som beviljas enligt punkt 5 eller 6 inom två veckor från ett sådant beviljande.

▼M20

Article 5n

1.  

It shall be prohibited to provide, directly or indirectly, accounting, auditing, including statutory audit, bookkeeping or tax consulting services, or business and management consulting or public relations services to:

(a) 

the Government of Russia; or

(b) 

legal persons, entities or bodies established in Russia.

2.  

Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla arkitekt- och ingenjörstjänster, juridisk rådgivning och it-konsulttjänster till

a) 

Rysslands regering, eller

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

2a.  

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla marknadsundersöknings- och opinionsundersökningstjänster, tjänster avseende teknisk provning och analys samt reklamtjänster till

a) 

Rysslands regering, eller

b) 

juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland.

3.  
Punkt 1 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 5 juli 2022 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 4 juni 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
4.  
Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 8 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 7 oktober 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
4a.  
Punkt 2a ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för uppsägning senast den 16 januari 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 17 december 2022 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
5.  
Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att utöva rätten till försvar i rättsliga förfaranden och rätten till ett effektivt rättsmedel.
6.  
Punkterna 1 och 2 ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är absolut nödvändiga för att säkerställa tillgång till rättsliga eller administrativa förfaranden eller skiljedomsförfaranden i en medlemsstat samt för erkännande eller verkställighet av en dom eller en skiljedom som avkunnats i en medlemsstat, förutsatt att sådant tillhandahållande av tjänster är förenligt med målen i denna förordning och i förordning (EU) nr 269/2014.
7.  
Punkterna 1, 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är avsedda att användas uteslutande av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller ett partnerland enligt förteckningen i bilaga VIII.
8.  
Punkterna 2 och 2a ska inte vara tillämpliga på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga vid hot mot folkhälsan, för brådskande förebyggande av eller för lindring av en händelse som sannolikt kommer att få allvarliga och betydande konsekvenser för människors hälsa och säkerhet eller för miljön, eller som svar på naturkatastrofer.
9.  
Punkt 2 ska inte vara tillämplig på tillhandahållande av tjänster som är nödvändiga för programvaruuppdateringar för icke-militär användning och för en icke-militär slutanvändare, som tillåts enligt artiklarna 2.3 d och 2a.3 d för varor som förtecknas i bilaga VII.

▼M25

9a.  

Genom undantag från punkterna 1 och 2 får de behöriga myndigheterna tillåta tillhandahållande av de tjänster som anges däri, på de villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de tjänsterna är absolut nödvändiga för att inrätta, certifiera eller utvärdera en brandvägg som

a) 

avlägsnar den kontroll som en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 269/2014 utövar över tillgångarna i icke-förtecknade juridiska personer, enheter eller organ, som har inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat och som ägs eller kontrolleras av den eller det förstnämnda, och

b) 

säkerställer att inga ytterligare penningmedel eller ekonomiska resurser tillfaller den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som förtecknats.

▼M20

10.  

Genom undantag från punkterna 1, 2 och 2a får de behöriga myndigheterna tillåta de tjänster som anges däri, på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att detta är nödvändigt

a) 

av humanitära skäl, exempelvis för att leverera eller underlätta leverans av bistånd, inklusive medicinska förnödenheter, livsmedel eller transport av humanitär personal och därmed sammanhängande bistånd, eller för evakueringar,

b) 

för det civila samhällets verksamhet som direkt främjar demokrati, mänskliga rättigheter eller rättsstatsprincipen i Ryssland,

c) 

för drift av unionens och medlemsstaternas eller partnerländernas diplomatiska och konsulära representationer i Ryssland, inbegripet delegationer, ambassader och beskickningar, eller internationella organisationer i Ryssland som åtnjuter immunitet i enlighet med internationell rätt,

d) 

för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen och inköp, import eller transport till unionen av titan, aluminium, koppar, nickel, palladium och järnmalm,

e) 

för att säkerställa kontinuerlig drift av infrastruktur, hårdvara och programvara som är av avgörande betydelse för människors hälsa och säkerhet eller för miljösäkerheten,

f) 

för upprättande, drift, underhåll, bränsleförsörjning, återbearbetning av bränsle och säkerhet för civil kärnteknisk kapacitet, och fortsatt utformning, uppförande och idrifttagning som krävs för att färdigställa civila kärntekniska anläggningar, leverans av prekursorer för produktion av medicinska radioisotoper och liknande medicinska tillämpningar, eller kritisk teknik för övervakning av strålning i miljön, liksom för civilt kärntekniskt samarbete, särskilt inom forskning och utveckling, eller

g) 

för att teleoperatörer i unionen ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster som krävs för elektroniska kommunikationstjänsters drift, underhåll och säkerhet, inbegripet cybersäkerhet, i Ryssland, Ukraina, unionen, mellan Ryssland och unionen, och mellan Ukraina och unionen, samt för datacentraltjänster i unionen.

▼M25

11.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkterna 9a och 10, inom två veckor från beviljandet.

▼M24

Artikel 5o

1.  
Det ska från och med den 27 mars 2023 vara förbjudet att låta ryska medborgare eller fysiska personer som är bosatta i Ryssland inneha befattningar i de styrande organen i ägare eller operatörer av kritisk infrastruktur, europeisk kritisk infrastruktur och kritiska entiteter.
2.  
Punkt 1 ska inte vara tillämplig på medborgare i en medlemsstat, i ett land som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.

Artikel 5p

1.  

Det ska vara förbjudet att tillhandahålla lagringskapacitet enligt definitionen i artikel 2.1.28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 715/2009 ( 25 ) i en lagringsanläggning enligt definitionen i artikel 2.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG ( 26 ), med undantag av den del av anläggningar för flytande naturgas som används för lagring, för

a) 

ryska medborgare, fysiska personer som är bosatta i Ryssland eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland,

b) 

juridiska personer, enheter eller organ vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a i denna punkt, eller

c) 

fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar för, eller på uppdrag av, juridiska personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt.

2.  
Punkt 1 ska inte vara tillämplig på verksamhet som är absolut nödvändig för uppsägning senast den 27 mars 2023 av avtal som inte uppfyller kraven i denna artikel och som ingåtts före den 26 februari 2023 eller av biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal.
3.  
Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna, på villkor som de finner lämpliga, tillåta tillhandahållande av lagringskapacitet som avses i punkt 1, efter att ha fastställt att tillhandahållandet är nödvändigt för att säkerställa kritisk energiförsörjning inom unionen.
4.  
Den eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 3, inom två veckor från beviljandet.

▼M25

Artikel 5q

1.  

Genom undantag från artiklarna 2, 2a, 3f och 3k får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring, export eller transit genom Ryssland av de varor och den teknik som avses i de artiklarna, eller tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, eller finansiering eller ekonomiskt bistånd, för drift och underhåll av CPC:s (Caspian Pipeline Consortium) rörledningar och tillhörande infrastruktur som krävs för transport av varor som omfattas av KN-nummer 2709 00 med ursprung i Kazakstan och som endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, på de villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att

a) 

sådan försäljning, leverans, överföring, export eller transit genom Ryssland samt tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, eller finansiering och ekonomiskt bistånd, är nödvändig för drift, grundläggande underhåll, reparation eller utbyte av komponenter i CPC-rörledningen och tillhörande infrastruktur,

b) 

den typ av varor, teknik och bistånd som begärs inte går utöver den typ av varor och teknik som tidigare exporterats från, eller det bistånd som tidigare tillhandahållits av, unionen, ett land som är medlem i det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, Schweiz eller ett partnerland enligt förteckningen i bilaga VIII till Ryssland för drift, grundläggande underhåll, reparation eller utbyte av komponenter i CPC-rörledningen och tillhörande infrastruktur, och därmed sammanhörande bistånd,

c) 

de begärda volymerna motsvarar de som används för drift, grundläggande underhåll, reparation eller utbyte av komponenter i CPC-rörledningen och tillhörande infrastruktur, och

d) 

sådana varor och sådan teknik kommer att tillhandahållas av en fysisk eller juridisk person som omfattas av artikel 13 i förordning (EU) nr 833/2014 uteslutande för slutanvändning vid drift, grundläggande underhåll, reparation eller utbyte av komponenter i CPC-rörledningen och tillhörande infrastruktur.

2.  

Genom undantag från artikel 5n får de behöriga myndigheterna ge tillstånd till tillhandahållande av revisionstjänster, ingenjörstjänster, juridisk rådgivning, tjänster avseende teknisk provning och analystjänster för drift och underhåll av CPC:s rörledningar och tillhörande infrastruktur som krävs för transport av varor som omfattas av KN-nummer 2709 00 med ursprung i Kazakstan och som endast lastas i, avgår från eller transiteras genom Ryssland, efter att ha fastställt att

a) 

tillhandahållandet av dessa tjänster är nödvändigt för drift, grundläggande underhåll, reparation eller utbyte av komponenter i CPC-rörledningen och tillhörande infrastruktur, och

b) 

sådana tjänster tillhandahålls av en fysisk eller juridisk person som omfattas av artikel 13.

3.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkterna 1 och 2, inom två veckor från beviljandet.
4.  
När den behöriga myndigheten beviljar ett tillstånd enligt punkterna 1 och 2 ska den kräva uppvisande av ett slutanvändarintyg och detaljerade regelbundna rapporter som visar att inga sådana varor eller tjänster och ingen sådan teknik har avletts från det avsedda ändamålet under de aktuella arbetena. Den får införa ytterligare villkor i enlighet med punkt 1.

▼M7

Artikel 6

1.  

Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om

▼M25

a) 

tillstånd som beviljats eller avslagits enligt denna förordning,

▼M7

b) 

uppgifter som tas emot enligt artikel 5g,

c) 

överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar,

▼M25

d) 

konstaterade fall av överträdelse, kringgående och försök att överträda eller kringgå förbuden i denna förordning, inbegripet genom användning av kryptotillgångar.

▼M7

2.  
Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta uppgifter som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.
3.  
Alla uppgifter som tillhandahålls eller mottas i enlighet med denna artikel får endast användas för de ändamål för vilka de tillhandahölls eller mottogs, inklusive säkerställandet av att med de åtgärder som fastställs i denna förordning är effektiva.

▼M25

Artikel 6a

1.  
Den berörda medlemsstaten eller de berörda medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som avslagits enligt artiklarna 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p och 12b, inom två veckor från avslaget.
2.  
Innan en medlemsstat i enlighet med artiklarna 3, 3a, 3b, 3c, 3d, 3ea, 3f, 3g, 3h, 3i, 3k, 3m, 3n, 5a, 5c, 5d, 5k, 5m, 5n, 5p och 12b beviljar ett tillstånd för en transaktion som i stort sett är identisk med en transaktion som är föremål för ett fortfarande giltigt avslag som är utfärdat av en annan medlemsstat eller flera andra medlemsstater, ska denna medlemsstat först samråda med den eller de medlemsstater som utfärdade avslaget. Om den berörda medlemsstaten efter ett sådant samråd beslutar att bevilja ett tillstånd ska den underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om sitt beslut och lämna alla relevanta uppgifter för att förklara det beslutet.

Artikel 6b

1.  

I överensstämmelse med den respekt för konfidentialiteten vid kommunikation mellan advokater och deras klienter som garanteras i artikel 7 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, och, i tillämpliga fall, utan att det påverkar tillämpningen av regler om konfidentialitet för information som innehas av rättsliga myndigheter, ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) 

lämna alla uppgifter som skulle underlätta genomförandet av denna förordning till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är bosatta eller belägna, inom två veckor från förvärvet av dessa uppgifter, och

b) 

samarbeta med den behöriga myndigheten vid kontroller av dessa uppgifter.

2.  
Den berörda medlemsstaten ska till kommissionen översända relevanta uppgifter som mottagits enligt punkt 1 inom en månad från mottagandet av dem. Den berörda medlemsstaten får översända sådana uppgifter i anonymiserad form om en undersökande eller rättslig myndighet har förklarat uppgifterna konfidentiella i samband med pågående brottsutredningar eller straffrättsliga förfaranden.
3.  
Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgänglig för medlemsstaterna.
4.  
Uppgifter som lämnas till eller mottas av medlemsstaternas behöriga myndigheter enligt denna artikel får användas av dessa myndigheter endast för de ändamål för vilka den lämnades eller mottogs.

▼M7

Artikel 7

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilagorna I och IX på grundval av uppgifter som lämnas av medlemsstaterna.

▼M17

Artikel 7a

Kommissionen ska ändra

a) 

bilaga XXVIII i enlighet med rådets beslut om ändring av beslut 2014/512/Gusp för att uppdatera de priser som överenskommits av pristakskoalitionen (Price Cap Coalition), och

b) 

bilaga XXIX, i enlighet med rådets beslut om ändring av beslut 2014/512/Gusp för att uppdatera förteckningen över undantagna energiprojekt på grundval av objektiva kriterier för stödberättigande som godkänts av pristakskoalitionen.

▼B

Artikel 8

▼M15

1.  
Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner, inbegripet straffrättsliga påföljder i lämpliga fall, för överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de tillämpas. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska även föreskriva lämpliga åtgärder för att beslagta vinning från sådana överträdelser.

▼B

2.  
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 9

1.  
Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga I. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser de uppgivit i bilaga I.
2.  
Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, så snart denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.
3.  
I de fall då denna förordning föreskriver anmälan eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga I användas.

Artikel 10

Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för dem, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlingar stred mot bestämmelserna i denna förordning.

▼M7

Artikel 11

1.  

Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en obligation, garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

▼M13

a) 

juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagorna till denna förordning eller juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade utanför unionen och vars äganderätter till mer än 50 % direkt eller indirekt ägs av dem.

▼M7

b) 

andra ryska personer, enheter eller organ,

c) 

personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller b i denna punkt eller för deras räkning.

2.  
I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den person som begär indrivningen att visa att betalning av den fordran inte strider mot punkt 1.
3.  
Denna artikel ska inte påverka den rätt som de personer, enheter och organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

▼M12

Artikel 12

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå förbud i denna förordning.

▼M7

Artikel 12a

1.  
Kommissionen ska behandla personuppgifter för att fullgöra sina uppgifter enligt denna förordning. Dessa uppgifter omfattar hantering av information om insättningar och information om tillstånd som beviljats av de behöriga myndigheterna.

▼M25

2.  
Vid tillämpningen av denna förordning ska kommissionen vara personuppgiftsansvarig i den mening som avses i artikel 3.8 i förordning (EU) 2018/1725 när det gäller den behandling som är nödvändig för att utföra de uppgifter som avses i punkt 1.
3.  
Medlemsstaternas behöriga myndigheter, inbegripet myndigheter som ansvarar för efterlevnad, tullmyndigheter i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 ( 27 ), behöriga myndigheter i den mening som avses i förordning (EU) nr 575/2013, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ( 28 ) och direktiv 2014/65/EU samt förvaltare av offentliga register där fysiska personer, juridiska personer, enheter och organ samt fast och lös egendom registreras, ska utan dröjsmål behandla och utbyta information, inbegripet personuppgifter och vid behov de uppgifter som avses i artikel 6b.1, med andra behöriga myndigheter i sina medlemsstater, i andra medlemsstater och med kommissionen, om sådan behandling och sådant utbyte krävs för att utföra den behandlande myndighetens eller den mottagande myndighetens uppgifter inom ramen för den här förordningen, särskilt när de upptäcker fall av överträdelse eller kringgående eller försök att överträda eller kringgå förbuden i den här förordningen. Denna bestämmelse påverkar inte tillämpningen av regler om konfidentialitet för information som innehas av rättsliga myndigheter.

▼M16

4.  
Behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med denna förordning och Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) 2016/679 ( 29 ) och (EU) 2018/1725 ( 30 ) och endast i den utsträckning som är nödvändig för tillämpningen av den här förordningen och för att säkerställa ett effektivt samarbete mellan medlemsstaterna och med Europeiska kommissionen vid tillämpningen av den här förordningen.

▼M20

Artikel 12b

▼M25

1.  

Genom undantag från artiklarna 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h och 3k får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans eller överföring av varor och teknik som förtecknas i bilagorna II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX och XXIII till denna förordning och i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, samt försäljning, licensiering eller överföring på något annat sätt av immateriella rättigheter eller företagshemligheter samt beviljande av rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter och som rör de varor och den teknik som nämns ovan till och med den 31 december 2023, om sådan försäljning, leverans eller överföring, licensiering, beviljande av rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

▼M20

a) 

Varorna och tekniken ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b) 

De behöriga myndigheter som fattar beslut om ansökningar om tillstånd saknar rimliga skäl att anta att varorna kan vara avsedda för en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland.

c) 

De berörda varorna och den berörda tekniken befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artikel 2, 2a, 3, 3b, 3c, 3f, 3h eller 3k trädde i kraft med avseende på de varorna och den tekniken.

▼M25

1a.  
Genom undantag från artikel 3 får de behöriga myndigheterna tillåta försäljning, leverans eller överföring av varor och teknik som förtecknas i bilaga II till och med den 31 mars 2024, om sådan försäljning, leverans eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från ett samriskföretag som inrättats eller bildats i enlighet med lagstiftningen i en medlemsstat före den 24 februari 2022, som inbegriper en rysk juridisk person, en rysk enhet eller ett ryskt organ, och som driver en gasledningsinfrastruktur mellan Ryssland och tredjeländer.

▼M20

2.  

Genom undantag från artiklarna 3 g och 3i får de behöriga myndigheterna tillåta import eller överföring av varor som förtecknas i bilagorna XVII och XXI till och med den 30 september 2023 om sådan import eller överföring är absolut nödvändig för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) 

Varorna ägs av en medborgare i en medlemsstat eller av en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning eller av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland och som ägs av, eller helt eller gemensamt kontrolleras av, en juridisk person, en enhet eller ett organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning.

b) 

De berörda varorna befann sig fysiskt i Ryssland innan de relevanta förbuden i artiklarna 3g och 3i trädde i kraft med avseende på de varorna.

▼M25

2a.  

Genom undantag från artikel 5n får de behöriga myndigheterna tillåta fortsatt tillhandahållande av de tjänster som anges däri till och med den 31 mars 2024 om sådant tillhandahållande är absolut nödvändigt för avinvestering från Ryssland eller avveckling av affärsverksamhet i Ryssland, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

▼M24

a) 

Sådana tjänster tillhandahålls till, och till nytta uteslutande för, de juridiska personer, enheter eller organ som är resultatet av avinvesteringen.

b) 

De behöriga myndigheter som fattar beslut om ansökningar om tillstånd saknar rimliga skäl att anta att tjänsterna, direkt eller indirekt, kan tillhandahållas den ryska regeringen eller en militär slutanvändare eller ha militär slutanvändning i Ryssland.

▼M25

2b.  
Genom undantag från artikel 5n.2 får de behöriga myndigheterna till och med den 31 mars 2024 tillåta tillhandahållande av juridisk rådgivning som enligt lag krävs för att slutföra en försäljning eller överföring av äganderätter, direkt eller indirekt ägda av juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i Ryssland, i juridiska personer, enheter eller organ som är etablerade i unionen.

▼M25

3.  
Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljats enligt punkt 1, 1a, 2, 2a eller 2b, inom två veckor från beviljandet.

▼M20

4.  
Alla tillstånd som avses i punkt 1 rörande varor och teknik som förtecknas i bilaga VII liksom i bilaga I till förordning (EU) 2021/821, ska utfärdas via elektroniska medel, när så är möjligt, på formulär som minst innehåller samtliga uppgifter i, och i den ordning som anges i, förlaga C i bilaga IX.

Artikel 12c

1.  
De behöriga myndigheterna ska utbyta information med övriga medlemsstater och kommissionen om tillstånd som beviljats i enlighet med artikel 12b.1 med avseende på varor och teknik som förtecknas i bilaga VII och i bilaga I till förordning (EU) 2021/821. Informationsutbytet ska ske med hjälp av det elektroniska system som upprättats enligt artikel 23.6 i förordning (EU) 2021/821.
2.  
Uppgifter som mottas till följd av tillämpningen av denna artikel ska användas enbart för det ändamål för vilket de begärts, inbegripet det informationsutbyte som avses i artikel 2d.4.
3.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa skyddet av konfidentiella uppgifter som erhålls vid tillämpningen av denna artikel i enlighet med unionsrätten och respektive nationell rätt.
4.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska säkerställa att det inte beslutas att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som tillhandahållits eller utbytts inom ramen för denna artikel ska placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade utan föregående skriftligt medgivande från upphovsmannen.

▼M24

Artikel 12d

Förbuden mot tillhandahållande av tekniskt bistånd i denna förordning ska inte tillämpas på lotstjänster som tillhandahålls fartyg vid oskadlig genomfart enligt definitionen i folkrätten vilka är nödvändiga för sjösäkerheten.

Artikel 12e

1.  
Vid tillämpningen av de förbud mot import av varor som föreskrivs i denna förordning får varor som fysiskt befinner sig i unionen frigöras i enlighet med artikel 5.26 i unionens tullkodex ( 31 ) av tullmyndigheterna, förutsatt att de har uppvisats för tullen i enlighet med artikel 134 i unionens tullkodex innan respektive importförbud trädde i kraft eller började tillämpas, beroende på vilket som inträffar sist.
2.  
Alla nödvändiga steg i förfarandet för det frigörande som avses i punkterna 1 och 5 av berörda varor enligt unionens tullkodex ska tillåtas.
3.  
Tullmyndigheterna får inte tillåta att varorna frigörs om de har rimliga skäl att misstänka kringgående och får inte tillåta att varorna återexporteras till Ryssland.
4.  
Betalningar avseende sådana varor ska vara förenliga med bestämmelserna och målen i denna förordning, särskilt inköpsförbudet, och förordning (EU) nr 269/2014.
5.  
Varor som befann sig fysiskt i unionen och uppvisades för tullen före den 26 februari 2023, och vilka stoppades genom tillämpning av denna förordning, får frigöras av tullmyndigheterna enligt de villkor som fastställs i punkterna 1, 2, 3 och 4.

▼M25

Artikel 12f

1.  
Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt sälja, leverera, överföra eller exportera varor och teknik som förtecknas i bilaga XXXIII, oavsett om de har sitt ursprung i unionen eller inte, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges i den bilagan.
2.  

Det ska vara förbjudet att

a) 

tillhandahålla tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges,

b) 

tillhandahålla finansiering eller ekonomiskt bistånd som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1, för försäljning, leverans, överföring eller export av dessa varor och denna teknik, eller för tillhandahållande av därmed sammanhörande tekniskt bistånd, förmedlingstjänster eller andra tjänster, direkt eller indirekt till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges,

c) 

sälja, licensiera eller på något annat sätt överföra immateriella rättigheter eller företagshemligheter, liksom att bevilja rätt till tillgång till eller vidareutnyttjande av material eller information som skyddas genom immateriella rättigheter eller som utgör företagshemligheter, och som rör de varor och den teknik som avses i punkt 1 och som rör tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av dessa varor och denna teknik, direkt eller indirekt, till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges.

3.  
Bilaga XXXIII ska endast omfatta känsliga varor och känslig teknik med dubbla användningsområden, eller varor och teknik som kan bidra till att stärka Rysslands militära, tekniska eller industriella kapacitet eller till utvecklingen av Rysslands försvars- och säkerhetssektor på ett sätt som stärker landets förmåga att föra krig, och som det enligt denna förordning är förbjudet att exportera till Ryssland och som löper hög och kontinuerlig risk att säljas, levereras, överföras eller exporteras från tredjeländer till Ryssland efter att ha sålts, levererats, överförts eller exporterats från unionen. I bilaga XXXIII ska det för varje förtecknad vara eller teknik anges till vilka tredjeländer försäljning, leverans, överföring eller export är förbjuden. Bilaga XXXIII ska endast omfatta tredjeländer som av rådet har konstaterats systematiskt och ihållande ha underlåtit att förhindra försäljning, leverans, överföring eller export till Ryssland av varor och teknik som förtecknas i den bilagan och som exporterats från unionen, trots unionens tidigare uppsökande verksamhet och bistånd till landet i fråga.
4.  
Om försäljning, leverans, överföring eller export av en vara eller teknik som förtecknas i bilaga XXXIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland, på grundval av vissa undantag som anges i denna förordning inte är förbjuden, ska försäljning, leverans, överföring eller export av denna vara eller teknik till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges inte vara förbjuden, förutsatt att samma villkor som enligt denna förordning är tillämpliga vid export till Ryssland, eller användning i Ryssland, är uppfyllda.
5.  
Om de behöriga myndigheterna, i enlighet med denna förordning, kan tillåta försäljning, leverans, överföring eller export av varor eller teknik som förtecknas i bilaga XXXIII till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i Ryssland, eller för användning i Ryssland, får försäljning, leverans, överföring eller export av dessa till fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i det tredjeland som anges tillåtas av de behöriga myndigheterna på samma villkor som är tillämpliga vid undantag för export till Ryssland eller användning i Ryssland.

▼B

Artikel 13

Denna förordning ska tillämpas

a) 

inom unionens territorium,

b) 

ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) 

på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) 

på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utom unionens territorium, som har bildats eller instiftats enligt en medlemsstats rätt,

e) 

på varje juridisk person, enhet eller organ vad gäller affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 14

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M14
BILAGA I

BELGIEN

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIEN

https://www.mfa.bg/en/EU-sanctions

TJECKIEN

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANMARK

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

TYSKLAND

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Aussenwirtschaft/embargos-aussenwirtschaftsrecht.html

ESTLAND

https://vm.ee/et/rahvusvahelised-sanktsioonid

IRLAND

https://www.dfa.ie/our-role-policies/ireland-in-the-eu/eu-restrictive-measures/

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

https://www.exteriores.gob.es/es/PoliticaExterior/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

https://mvep.gov.hr/vanjska-politika/medjunarodne-mjere-ogranicavanja/22955

ITALIEN

https://www.esteri.it/it/politica-estera-e-cooperazione-allo-sviluppo/politica_europea/misure_deroghe/

CYPERN

https://mfa.gov.cy/themes/

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/organisations-economiques-int/mesures-restrictives.html

UNGERN

https://kormany.hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/ensz-eu-szankcios-tajekoztato

ΜΑLTA

https://foreignandeu.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/SMB-Home.aspx

NEDERLÄNDERNA

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

ÖSTERRIKE

https://www.bmeia.gv.at/themen/aussenpolitik/europa/eu-sanktionen-nationale-behoerden/

POLEN

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/sankcje-miedzynarodowe

https://www.gov.pl/web/diplomacy/international-sanctions

PORTUGAL

https://www.portaldiplomatico.mne.gov.pt/politica-externa/medidas-restritivas

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVAKIEN

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

https://um.fi/pakotteet

SVERIGE

https://www.regeringen.se/sanktioner

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen (GD FISMA)

Rue de Spa/Spastraat 2

1049 Bruxelles/Brussel, BELGIEN

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

▼B
BILAGA II

▼M2

Förteckning över produkter som avses i artikel 3

▼BKN-nummer

Varubeskrivning

7304 11 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av rostfritt stål

7304 19 10

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 19 30

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 168,3 mm men högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 19 90

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 22 00

Borrör, sömlösa, av rostfritt stål, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas

7304 23 00

Borrör, sömlösa, av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, av järn eller stål (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7304 29 10

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 168,3 mm (utom produkter av gjutjärn)

7304 29 30

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än168,3 mm men högst 406,4 mm (utom produkter av gjutjärn)

7304 29 90

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, sömlösa, av järn eller stål, med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm (utom produkter av gjutjärn)

7305 11 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade genom pulverbågssvetsning

7305 12 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av järn eller stål, längssvetsade på annat sätt (utom produkter som är längssvetsade genom pulverbågssvetsning)

7305 19 00

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål (utom produkter som är längssvetsade genom pulverbågssvetsning)

7305 20 00

Foderrör av sådana slag som används vid borning efter olja eller gas, med ett runt tvärsnitt och med en ytterdiameter av mer än 406,4 mm, av valsade platta produkter av järn eller stål

7306 11

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm

7306 19

Rör av sådana slag som används till olje- eller gasledningar (pipelines), svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

7306 21 00

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av rostfritt stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm

7306 29 00

Foderrör och andra rör av sådana slag som används vid borrning efter olja eller gas, svetsade, av valsade platta produkter av järn eller stål, med en ytterdiameter av högst 406,4 mm (utom produkter av rostfritt stål eller gjutjärn)

8207 13 00

Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av hårdmetall eller kermet

8207 19 10

Verktyg för berg- eller jordborrning, utbytbara, med verksam del av diamant eller agglomererad diamant

▼M2

ex 8413 50

Kolv- eller membranpumpar för vätskor, motordrivna med en maximal flödeshastighet på mer än 18 m3/h och ett maximalt utloppstryck på mer än 40 bar, särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i oljekällor.

ex 8413 60

Roterande förträngningspumpar för vätskor, motordrivna med en maximal flödeshastighet på mer än 18 m3/h och ett maximalt utloppstryck på mer än 40 bar, särskilt utformade för att pumpa in borrhålsvätska och/eller cement i oljekällor.

▼B

8413 82 00

Vätskeelevatorer (utom pumpar)

8413 92 00

Delar till vätskeelevatorer, i.a.n.

8430 49 00

Maskiner för borrning, inbegripet djupborrningsmaskiner, för borrning eller brytning av jord, mineral eller malm, inte självgående och inte hydrauliska (utom maskiner för tunneldrivning och handverktyg)

▼M2

ex 8431 39 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskinerna för oljefält enligt nr8428

ex 8431 43 00

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskinerna för oljefält enligt nr 8430 41 eller 8430 49

ex 8431 49

Delar som är lämpliga att användas uteslutande eller huvudsakligen till maskinerna för oljefält enligt nr 8426 , 8429 och 8430

▼B

8705 20 00

Bilar med djupborrningsutrustning

8905 20 00

Flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar

8905 90 10

Fyrskepp, flodsprutor, mudderverk, pontonkranar och andra fartyg i fråga om vilka förflyttningen är av underordnad betydelse i förhållande till deras huvuduppgift; flytdockor; flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar (exklusive mudderverk, flytande eller nedsänkbara borrnings- eller produktionsplattformar, fiskefartyg och krigsfartyg), sjögående
▼M7

BILAGA III

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.1 a

▼B

1. 

SBERBANK

2. 

VTB BANK

3. 

GAZPROMBANK

4. 

VNESHECONOMBANK (VEB)

5. 

ROSSELKHOZBANK

▼M25
BILAGA IV

I denna bilaga förtecknas fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är militära slutanvändare, ingår i Rysslands militärindustriella komplex eller har kommersiella eller andra kopplingar till eller på annat sätt stöder Rysslands försvars- och säkerhetssektor. Dessa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ bidrar till en militär och teknisk förstärkning av Ryssland eller till utvecklingen av Rysslands försvars- och säkerhetssektor. Bland dessa ingår fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ i andra tredjeländer än Ryssland. Deras upptagande i denna bilaga innebär inte att den jurisdiktion där de är verksamma tillskrivs något ansvar för deras åtgärder.

Förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 2.7, 2a.7 och 2b.1

1. 

JSC Sirius (Ryssland)

2. 

OJSC Stankoinstrument (Ryssland)

3. 

OAO JSC Chemcomposite (Ryssland)

4. 

JSC Kalashnikov (Ryssland)

5. 

JSC Tula Arms Plant (Ryssland)

6. 

NPK Technologii Maschinostrojenija (Ryssland)

7. 

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Ryssland)

8. 

OAO Almaz Antey (Ryssland)

9. 

OAO NPO Bazalt (Ryssland)

10. 

Admiralty Shipyard JSC (Ryssland)

11. 

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Ryssland)

12. 

Argut OOO (Ryssland)

13. 

Communication center of the Ministry of Defense (Ryssland)

14. 

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Ryssland)

15. 

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Ryssland)

16. 

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Ryssland)

17. 

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Ryssland)

18. 

Foreign Intelligence Service (SVR) (Ryssland)

19. 

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Ryssland)

20. 

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Ryssland)

21. 

Irkut Corporation (Ryssland)

22. 

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Ryssland)

23. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Ryssland)

24. 

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Ryssland)

25. 

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Ryssland)

26. 

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Autonoma republiken Krim, olagligt annekterad av Ryssland)

27. 

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Ryssland)

28. 

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Ryssland)

29. 

Kazan Helicopter Plant PJSC (Ryssland)

30. 

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Ryssland)

31. 

Ministry of Defence RF (Ryssland)

32. 

Moscow Institute of Physics and Technology (Ryssland)

33. 

NPO High Precision Systems JSC (Ryssland)

34. 

NPO Splav JSC (Ryssland)

35. 

OPK Oboronprom (Ryssland)

36. 

PJSC Beriev Aircraft Company (Ryssland)

37. 

PJSC Irkut Corporation (Ryssland)

38. 

PJSC Kazan Helicopters (Ryssland)

39. 

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Ryssland)

40. 

Promtech-Dubna, JSC (Ryssland)

41. 

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Ryssland)

42. 

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Ryssland)

43. 

Rapart Services LLC (Ryssland)

44. 

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Ryssland)

45. 

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Ryssland)

46. 

Rostekh – Azimuth (Ryssland)

47. 

Russian Aircraft Corporation MiG (Ryssland)

48. 

Russian Helicopters JSC (Ryssland)

49. 

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Ryssland)

50. 

Sukhoi Aviation JSC (Ryssland)

51. 

Sukhoi Civil Aircraft (Ryssland)

52. 

Tactical Missiles Corporation JSC (Ryssland)

53. 

Tupolev JSC (Ryssland)

54. 

UEC-Saturn (Ryssland)

55. 

United Aircraft Corporation (Ryssland)

56. 

JSC AeroKompozit (Ryssland)

57. 

United Engine Corporation (Ryssland)

58. 

UEC-Aviadvigatel JSC (Ryssland)

59. 

United Instrument Manufacturing Corporation (Ryssland)

60. 

United Shipbuilding Corporation (Ryssland)

61. 

JSC PO Sevmash (Ryssland)

62. 

Krasnoye Sormovo Shipyard (Ryssland)

63. 

Severnaya Shipyard (Ryssland)

64. 

Shipyard Yantar (Ryssland)

65. 

UralVagonZavod (Ryssland)

66. 

Baikal Electronics (Ryssland)

67. 

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Ryssland)

68. 

Central Research and Development Institute Tsiklon (Ryssland)

69. 

Crocus Nano Electronics (Ryssland)

70. 

Dalzavod Ship-Repair Center (Ryssland)

71. 

Elara (Ryssland)

72. 

Electronic Computing and Information Systems (Ryssland)

73. 

ELPROM (Ryssland)

74. 

Engineering Center Ltd. (Ryssland)

75. 

Forss Technology Ltd. (Ryssland)

76. 

Integral SPB (Ryssland)

77. 

JSC Element (Ryssland)

78. 

JSC Pella-Mash (Ryssland)

79. 

JSC Shipyard Vympel (Ryssland)

80. 

Kranark LLC (Ryssland)

81. 

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Ryssland)

82. 

LLC Center (Ryssland)

83. 

MCST Lebedev (Ryssland)

84. 

Miass Machine-Building Factory (Ryssland)

85. 

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Ryssland)

86. 

MPI VOLNA (Ryssland)

87. 

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Ryssland)

88. 

Nerpa Shipyard (Ryssland)

89. 

NM-Tekh (Ryssland)

90. 

Novorossiysk Shipyard JSC (Ryssland)

91. 

NPO Electronic Systems (Ryssland)

92. 

NPP Istok (Ryssland)

93. 

NTC Metrotek (Ryssland)

94. 

OAO GosNIIkhimanalit (Ryssland)

95. 

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Ryssland)

96. 

OJSC TSRY (Ryssland)

97. 

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Ryssland)

98. 

OOO Planar (Ryssland)

99. 

OOO Sertal (Ryssland)

100. 

Photon Pro LLC (Ryssland)

101. 

PJSC Zvezda (Ryssland)

102. 

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Ryssland)

103. 

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Ryssland)

104. 

AO Kronshtadt (Ryssland)

105. 

Avant Space LLC (Ryssland)

106. 

Production Association Strela (Ryssland)

107. 

Radioavtomatika (Ryssland)

108. 

Research Center Module (Ryssland)

109. 

Robin Trade Limited (Ryssland)

110. 

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Ryssland)

111. 

Rubin Sever Design Bureau (Ryssland)

112. 

Russian Space Systems (Ryssland)

113. 

Rybinsk Shipyard Engineering (Ryssland)

114. 

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Ryssland)

115. 

Scientific-Research Institute of Electronics (Ryssland)

116. 

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Ryssland)

117. 

Scientific Research Institute NII Submikron (Ryssland)

118. 

Sergey IONOV (Ryssland)

119. 

Serniya Engineering (Ryssland)

120. 

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Ryssland)

121. 

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Ryssland)

122. 

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Ryssland)

123. 

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Ryssland)

124. 

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Ryssland)

125. 

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Ryssland)

126. 

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Ryssland)

127. 

UAB Pella-Fjord (Ryssland)

128. 

United Shipbuilding Corporation JSC ”35th Shipyard” (Ryssland)

129. 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Astrakhan Shipyard” (Ryssland)

130. 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Aysberg Central Design Bureau” (Ryssland)

131. 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Baltic Shipbuilding Factory” (Ryssland)

132. 

United Shipbuilding Corporation JSC ”Krasnoye Sormovo Plant OJSC” (Ryssland)

133. 

United Shipbuilding Corporation JSC SC ”Zvyozdochka” (Ryssland)

134. 

United Shipbuilding Corporation ”Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar” (Ryssland)

135. 

United Shipbuilding Corporation ”Scientific Research Design Technological Bureau Onega” (Ryssland)

136. 

United Shipbuilding Corporation ”Sredne-Nevsky Shipyard” (Ryssland)

137. 

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Ryssland)

138. 

Urals Project Design Bureau Detal (Ryssland)

139. 

Vega Pilot Plant (Ryssland)

140. 

Vertikal LLC(Ryssland)

141. 

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Ryssland)

142. 

VTK Ltd (Ryssland)

143. 

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Ryssland)

144. 

ZAO Elmiks-VS (Ryssland)

145. 

ZAO Sparta (Ryssland)

146. 

ZAO Svyaz Inzhiniring (Ryssland)

147. 

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Ryssland)

148. 

Alagir Resistor Factory (Ryssland)

149. 

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Ryssland)

150. 

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Ryssland)

151. 

Almaz JSC (Ryssland)

152. 

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Ryssland)

153. 

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Ryssland)

154. 

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Ryssland)

155. 

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Ryssland)

156. 

Electrosignal JSC (Ryssland)

157. 

Energiya JSC (Ryssland)

158. 

Engineering Center Moselectronproekt (Ryssland)

159. 

Etalon Scientific and Production Association (Ryssland)

160. 

Evgeny Krayushin (Ryssland)

161. 

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Ryssland)

162. 

Ineko LLC (Ryssland)

163. 

Informakustika JSC (Ryssland)

164. 

Institute of High Energy Physics (Ryssland)

165. 

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Ryssland)

166. 

Inteltech PJSC (Ryssland)

167. 

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Ryssland)

168. 

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Ryssland)

169. 

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Ryssland)

170. 

Lutch Design Office JSC (Ryssland)

171. 

Meteor Plant JSC (Ryssland)

172. 

Moscow Communications Research Institute JSC (Ryssland)

173. 

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Ryssland)

174. 

NPO Elektromechaniki JSC (Ryssland)

175. 

Omsk Production Union Irtysh JSC (Ryssland)

176. 

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Ryssland)

177. 

Optron, JSC (Ryssland)

178. 

Pella Shipyard OJSC (Ryssland)

179. 

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Ryssland)

180. 

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Ryssland)

181. 

Radiozavod JSC (Ryssland)

182. 

Razryad JSC (Ryssland)

183. 

Research Production Association Mars (Ryssland)

184. 

Ryazan Radio-Plant (Ryssland)

185. 

Scientific Production Center Vigstar JSC (Ryssland)

186. 

Scientific Production Enterprise ”Radiosviaz” (Ryssland)

187. 

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Ryssland)

188. 

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Ryssland)

189. 

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio- Components (Ryssland)

190. 

Scientific-Production Enterprise ”Kant” (Ryssland)

191. 

Scientific-Production Enterprise ”Svyaz” (Ryssland)

192. 

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Ryssland)

193. 

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Ryssland)

194. 

Scientific-Production Enterprise Volna (Ryssland)

195. 

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Ryssland)

196. 

Scientific-Research Institute ”Argon” (Ryssland)

197. 

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Ryssland)

198. 

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Ryssland)

199. 

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Ryssland)

200. 

Special Design Bureau Salute JSC (Ryssland)

201. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Salute” (Ryssland)

202. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”State Machine Building Design Bureau ’Vympel’ By Name I.I.Toropov” (Ryssland)

203. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”URALELEMENT” (Ryssland)

204. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Plant Dagdiesel” (Ryssland)

205. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company ”Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering” (Ryssland)

206. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Ryssland)

207. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Ryssland)

208. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Ryssland)

209. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Ryssland)

210. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Ryssland)

211. 

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Ryssland)

212. 

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company ”Research Center for Automated Design” (Ryssland)

213. 

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Ryssland)

214. 

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Ryssland)

215. 

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Ryssland)

216. 

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant ”Molot” (Ryssland)

217. 

Tactical Missile Company, PJSC ”MBDB ’ISKRA’” (Ryssland)

218. 

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Ryssland)

219. 

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Ryssland)

220. 

Tactical Missile Corporation, ”Central Design Bureau of Automation” (Ryssland)

221. 

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Ryssland)

222. 

Tactical Missile Corporation, AO GNPP ”Region” (Ryssland)

223. 

Tactical Missile Corporation, AO TMKB ”Soyuz” (Ryssland)

224. 

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Ryssland)

225. 

Tactical Missile Corporation, Concern ”MPO – Gidropribor” (Ryssland)

226. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company ”KRASNY GIDROPRESS” (Ryssland)

227. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Ryssland)

228. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Ryssland)

229. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Ryssland)

230. 

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Ryssland)

231. 

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Ryssland)

232. 

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Ryssland)

233. 

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Ryssland)

234. 

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau ”Detal” (Ryssland)

235. 

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Ryssland)

236. 

Tambov Plant (TZ) ”October” (Ryssland)

237. 

United Shipbuilding Corporation ”Production Association Northern Machine Building Enterprise” (Ryssland)

238. 

United Shipbuilding Corporation ”5th Shipyard” (Ryssland)

239. 

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Ryssland)

240. 

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Ryssland)

241. 

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Ryssland)

242. 

Rosatomflot (Ryssland)

243. 

Lyulki Experimental-Design Bureau (Ryssland)

244. 

Lyulki Science and Technology Center (Ryssland)

245. 

AO Aviaagregat (Ryssland)

246. 

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Ryssland)

247. 

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Ryssland)

248. 

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Ryssland)

249. 

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Ryssland)

250. 

Federal State Unitary Enterprise ”State Scientific-Research Institute for Aviation Systems” (GosNIIAS) (Ryssland)

251. 

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Ryssland)

252. 

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Ryssland)

253. 

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Ryssland)

254. 

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Ryssland)

255. 

Joint Stock Company 766 UPTK (Ryssland)

256. 

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Ryssland)

257. 

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Ryssland)

258. 

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Ryssland)

259. 

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Ryssland)

260. 

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise named after V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Ryssland)

261. 

JSC NII Steel (Ryssland)

262. 

Joint Stock Company Remdizel (Ryssland)

263. 

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Ryssland)

264. 

Joint Stock Company STAR (Ryssland)

265. 

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Ryssland)

266. 

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Ryssland)

267. 

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Ryssland)

268. 

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Ryssland)

269. 

Lytkarino Machine-Building Plant (Ryssland)

270. 

Moscow Aviation Institute (Ryssland)

271. 

Moscow Institute of Thermal Technology (Ryssland)

272. 

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Ryssland)

273. 

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Ryssland)

274. 

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Ryssland)

275. 

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Ryssland)

276. 

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Ryssland)

277. 

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Ryssland)

278. 

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Ryssland)

279. 

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Ryssland)

280. 

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Ryssland)

281. 

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Ryssland)

282. 

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Ryssland)

283. 

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Ryssland)

284. 

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Ryssland)

285. 

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Ryssland)

286. 

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Ryssland)

287. 

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Ryssland)

288. 

Software Research Institute (Ryssland)

289. 

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (City of Sevastopol, illegally annexed by Russia)

290. 

Tula Arms Plant (Ryssland)

291. 

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Ryssland)

292. 

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Ryssland)

293. 

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Ryssland)

294. 

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Ryssland)

295. 

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Ryssland)

296. 

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Ryssland)

297. 

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Ryssland)

298. 

UEC-Perm Engines, JSC (Ryssland)

299. 

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Ryssland)

300. 

Central Design Bureau for Marine Engineering ”Rubin”, JSC (Ryssland)

301. 

”Aeropribor-Voskhod”, JSC (Ryssland)

302. 

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Ryssland)

303. 

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Ryssland)

304. 

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Ryssland)

305. 

Afanasyev Technomac, JSC (Ryssland)

306. 

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Ryssland)

307. 

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Ryssland)

308. 

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Ryssland)

309. 

Joint Stock Company Eleron (Ryssland)

310. 

AO Rubin (Ryssland)

311. 

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Ryssland)

312. 

Branch of PAO II – Aviastar (Ryssland)

313. 

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Ryssland)

314. 

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Ryssland)

315. 

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Ryssland)

316. 

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Ryssland)

317. 

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Ryssland)

318. 

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Ryssland)

319. 

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Ryssland)

320. 

Joint Stok Company Microtechnology (Ryssland)

321. 

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Ryssland)

322. 

Joint Stock Company Radiopribor (Ryssland)

323. 

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Ryssland)

324. 

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Ryssland)

325. 

Joint Stock Company Rychag (Ryssland)

326. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Ryssland)

327. 

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics named after V.I. Shimko (Ryssland)

328. 

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Ryssland)

329. 

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Ryssland)

330. 

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Ryssland)

331. 

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Ryssland)

332. 

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Ryssland)

333. 

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Ryssland)

334. 

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Ryssland)

335. 

Public Joint Stock Company Techpribor (Ryssland)

336. 

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Ryssland)

337. 

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Ryssland)

338. 

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Ryssland)

339. 

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Ryssland)

340. 

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Ryssland)

341. 

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Ryssland)

342. 

Irkutsk Aviation Plant (Ryssland)

343. 

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Ryssland)

344. 

Joint Stock Company Experimental Design Bureau named after A.S. Yakovlev (Ryssland)

345. 

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Ryssland)

346. 

Joint Stock Company “Head Special Design Bureau Prozhektor (Ryssland)

347. 

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Ryssland)

348. 

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Ryssland)

349. 

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Ryssland)

350. 

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Ryssland)

351. 

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Ryssland)

352. 

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Ryssland)

353. 

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Ryssland)

354. 

NPP Start (Ryssland)

355. 

OAO Radiofizika (Ryssland)

356. 

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Ryssland)

357. 

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Ryssland)

358. 

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Ryssland)

359. 

Radio Technical Institute named after A. L. Mints (Ryssland)

360. 

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Ryssland)

361. 

Shvabe JSC (Ryssland)

362. 

Special Technological Center LLC (Ryssland)

363. 

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Ryssland)

364. 

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Ryssland)

365. 

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Ryssland)

366. 

Strategic Control Posts Corporation (Ryssland)

367. 

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Ryssland)

368. 

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Ryssland)

369. 

Voentelecom JSC (Ryssland)

370. 

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Ryssland)

371. 

Ak Bars Holding (Ryssland)

372. 

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Ryssland)

373. 

Systems of Biological Synthesis LLC (Ryssland)

374. 

Borisfen, JSC (Ryssland)

375. 

Barnaul cartridge plant, JSC (Ryssland)

376. 

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Ryssland)

377. 

Bryansk Automobile Plant, JSC (Ryssland)

378. 

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Ryssland)

379. 

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Ryssland)

380. 

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Ryssland)

381. 

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Ryssland)

382. 

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Ryssland)

383. 

Zavod Elecon, JSC (Ryssland)

384. 

VMP ”Avitec”, JSC (Ryssland)

385. 

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Ryssland)

386. 

Tulatochmash, JSC (Ryssland)

387. 

PJSC ”I.S. Brook” INEUM (Ryssland)

388. 

SPE ”Krasnoznamenets”, JSC (Ryssland)

389. 

SPA Pribor named after S.S. Golembiovsky, SC (Ryssland)

390. 

SPA ”Impuls”, JSC (Ryssland)

391. 

RusBITech (Ryssland)

392. 

ROTOR 43 (Ryssland)

393. 

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Ryssland)

394. 

RATEP, JSC (Ryssland)

395. 

PLAZ (Ryssland)

396. 

OKB ”Technika” (Ryssland)

397. 

Ocean Chips (Ryssland)

398. 

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Ryssland)

399. 

Angstrem JSC (Ryssland)

400. 

NPCAP (Ryssland)

401. 

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Ryssland)

402. 

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Ryssland)

403. 

Novator DB (Ryssland)

404. 

NIMI named after V.V. BAHIREV, JSC (Ryssland)

405. 

NII Stali JSC (Ryssland)

406. 

Nevskoe Design Bureau, JSC (Ryssland)

407. 

Neva Electronica JSC (Ryssland)

408. 

ENICS (Ryssland)

409. 

The JSC Makeyev Design Bureau (Ryssland)

410. 

KURGANPRIBOR, JSC (Ryssland)

411. 

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Ryssland)

412. 

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Ryssland)

413. 

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Ryssland)

414. 

Videoglaz Project (Ryssland)

415. 

Innovative Underwater Technologies, LLC (Ryssland)

416. 

Ulyanovsk Mechanical Plant (Ryssland)

417. 

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Ryssland)

418. 

PJSC ”Scientific and Production Association ’Almaz’ named after Academician A.A. Raspletin” (Ryssland)

419. 

Concern OJSC - KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Ryssland)

420. 

Concern Oceanpribor, JSC (Ryssland)

421. 

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Ryssland)

422. 

JSC Elektronstandart Pribor (Ryssland)

423. 

JSC ”Urals Optical-Mechanical Plant named after Mr E.S Yalamov” (Ryssland)

424. 

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Ryssland)

425. 

Special Technology Centre Limited Liability Company (Ryssland)

426. 

Vest Ost Limited Liability (Ryssland)

427. 

Trade-Component LLC (Ryssland)

428. 

Radiant Electronic Components JSC (Ryssland)

429. 

JSC ICC Milandr (Ryssland)

430. 

SMT iLogic LLC (Ryssland)

431. 

Device Consulting (Ryssland)

432. 

Concern Radio-Electronic Technologies (Ryssland)

433. 

Technodinamika, JSC (Ryssland)

434. 

OOO ”UNITEK” (Ryssland)

435. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Ryssland)

436. 

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Ryssland)

437. 

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439. 

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440. 

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441. 

Paravar Pars Company (Iran)

442. 

Qods Aviation Industries (Iran)

443. 

Shahed Aviation Industries (Iran)

444. 

Concern Morinformsystem–Agat (Ryssland)

445. 

AO Papilon (Ryssland)

446. 

IT-Papillon OOO (Ryssland)

447. 

OOO Adis (Ryssland)

448. 

Papilon Systems Limited Liability Company (Ryssland)

449. 

Advanced Research Foundation (Ryssland)

450. 

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Ryssland)

451. 

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Ryssland)

452. 

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Ryssland)

453. 

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Ryssland)

454. 

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Ryssland)

455. 

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Ryssland)

456. 

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Ryssland)

457. 

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Ryssland)

458. 

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Ryssland)

459. 

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Ryssland)

460. 

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Ryssland)

461. 

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Ryssland)

462. 

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Ryssland)

463. 

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Ryssland)

464. 

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Ryssland)

465. 

Joint Stock Company Production Association Sever (Ryssland)

466. 

Joint Stock Company Research Center ELINS (Ryssland)

467. 

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Ryssland)

468. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Ryssland)

469. 

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Ryssland)

470. 

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Ryssland)

471. 

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Ryssland)

472. 

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Ryssland)

473. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Ryssland)

474. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Ryssland)

475. 

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Ryssland)

476. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Ryssland)

477. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Ryssland)

478. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Ryssland)

479. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Ryssland)

480. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Ryssland)

481. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Ryssland)

482. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Ryssland)

483. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Ryssland)

484. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Ryssland)

485. 

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Ryssland)

486. 

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Ryssland)

487. 

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Ryssland)

488. 

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Ryssland)

489. 

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Ryssland)

490. 

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Ryssland)

491. 

KAMAZ Publicly Traded Company (Ryssland)

492. 

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Ryssland)

493. 

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Ryssland)

494. 

Limited Liability Company RSBGroup (Ryssland)

495. 

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Ryssland)

496. 

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Ryssland)

497. 

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Ryssland)

498. 

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Ryssland)

499. 

Public Joint Stock Company Megafon (Ryssland)

500. 

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Ryssland)

501. 

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Ryssland)

502. 

RT-Inform Limited Liability Company (Ryssland)

503. 

Skolkovo Foundation (Ryssland)

504. 

Skolkovo Institute of Science and Technology (Ryssland)

505. 

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Ryssland)

506. 

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Ryssland)

507. 

VMK Limited Liability Company (Ryssland)

508. 

TESTKOMPLEKT LLC (Ryssland)

509. 

Radiopriborsnab LLC (Ryssland)

510. 

CJSC Radiotekhkomplekt (Ryssland)

511. 

Asia Pacific Links Ltd. (Hongkong, Kina)

512. 

Tordan Industry Limited (Hongkong, Kina)

513. 

Alpha Trading Investments Limited (Hongkong, Kina)

514. 

JSC NICEVT (Ryssland)

515. 

A-CONTRAKT (Ryssland)

516. 

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Ryssland)

517. 

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Ryssland)

518. 

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Ryssland)

519. 

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Ryssland)

520. 

LLC Rezonit (Ryssland)

521. 

ZAO Promelektronika (Ryssland)

522. 

TD Promelektronika LLC (Ryssland)

523. 

Tako LLC (Armenien)

524. 

Art Logistics LLC (Ryssland)

525. 

GFK Logistics LLC (Ryssland)

526. 

Novastream Limited (Ryssland)

527. 

SKS Elektron Broker (Ryssland)

528. 

Trust Logistics (Ryssland)

529. 

Trust Logistics LLC (Ryssland)

530. 

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531. 

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532. 

I Jet Global DMCC (Syrien)

533. 

I Jet Global DMCC (Förenade Arabemiraten)

534. 

Success Aviation Services FZC (Förenade Arabemiraten)

535. 

LLC CST (Zala Aero Group) (Ryssland)

536. 

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537. 

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Ryssland)

538. 

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Ryssland)

539. 

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Ryssland)

540. 

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Ryssland)

541. 

Informtest Firm Limited Liability Company (Ryssland)

542. 

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Ryssland)

543. 

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Ryssland)

544. 

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant named after P.I. Plandin (Ryssland)

545. 

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Ryssland)

546. 

Joint Stock Company Dux (Ryssland)

547. 

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Ryssland)

548. 

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Ryssland)

549. 

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Ryssland)

550. 

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Ryssland)

551. 

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Ryssland)

552. 

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Ryssland)

553. 

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Ryssland)

554. 

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Ryssland)

555. 

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Ryssland)

556. 

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Ryssland)

557. 

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Ryssland)

558. 

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Ryssland)

559. 

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Ryssland)

560. 

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Ryssland)

561. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Ryssland)

562. 

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Ryssland)

563. 

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Ryssland)

564. 

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Ryssland)

565. 

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Ryssland)

566. 

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Ryssland)

567. 

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Ryssland)

568. 

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Ryssland)

569. 

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Ryssland)

570. 

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Ryssland)

571. 

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Ryssland)

572. 

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Ryssland)

573. 

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Ryssland)

574. 

Joint Stock Company Vodtranspribor (Ryssland)

575. 

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Ryssland)

576. 

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Ryssland)

577. 

Machine Building Group Limited Liability Company (Ryssland)

578. 

Military Industrial Company Limited Liability Company (Ryssland)

579. 

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Ryssland)

580. 

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Ryssland)

581. 

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Ryssland)

582. 

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Ryssland)

583. 

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Ryssland)

584. 

Public Joint Stock Company Rostvertol (Ryssland)

585. 

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Ryssland)

586. 

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Ryssland)

587. 

United Machine Building Group Limited Liability Company (Ryssland)

588. 

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Ryssland)

589. 

VXI-Systems Limited Liability Company (Ryssland)

590. 

LLC Yadro (Ryssland)

591. 

Perm Powder Plant (Ryssland)

592. 

RPA Kazan Machine Building Plant (Ryssland)

593. 

Proton JSC (Ryssland)
▼M7

BILAGA V

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.3 a

▼M1

OPK OBORONPROM
UNITED AIRCRAFT CORPORATION
URALVAGONZAVOD
▼M7

BILAGA VI

Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 5.3 b

▼M1

ROSNEFT
TRANSNEFT
GAZPROM NEFT.

▼M25
BILAGA VII

Förteckning över varor och teknik som avses i artiklarna 2a.1 och 2b.1

Del A

Allmänna anmärkningar, akronymer och förkortningar samt definitioner i bilaga I till förordning (EU) 2021/821 är tillämpliga på denna bilaga, med undantag för ”Del I – Allmänna anmärkningar, akronymer, förkortningar och definitioner, Allmänna anmärkningar till bilaga I”, punkt 2.

Definitioner av termer som används i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning (CML, Common Military List) (2020/C 85/01) är tillämpliga på denna bilaga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i denna förordning ska produkter som inte omfattas av denna bilaga, men som innehåller en eller flera av de i denna bilaga förtecknade komponenterna, inte omfattas av kontrollerna enligt artiklarna 2a och 2b i denna förordning.

Kategori I – Elektronik

X.A.I.001 Elektroniska enheter och komponenter

a. 

”Mikroprocessor-mikrokretsar”, ”mikrodator-mikrokretsar” och mikrokretsar för mikrostyrsystem som har någon av följande egenskaper:

1. 

En databehandlingshastighet på minst 5 gigaflops och en aritmetisk logisk enhet som kan hantera minst 32 bitar.

2. 

En klockfrekvens över 25 MHz.

3. 

Mer än en data- eller instruktionsbuss eller seriekommunikationsport som tillhandahåller en direkt extern sammankoppling mellan parallella ”mikroprocessor-mikrokretsar” med en överföringshastighet på 2,5 Mbyte/s.

b. 

Integrerade minneskretsar enligt följande:

1. 

Elektriskt raderbara programmerbara läsminnen (EEPROM) med minneskapacitet enligt följande:

a. 

För flashminnen: mer än 16 Mbit per kapsling.

b. 

För alla andra typer av EEPROM, något av följande:

1. 

Mer än 1 Mbit per kapsling.

2. 

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 80 ns.

2. 

Statiska arbetsminnen (SRAM) med minneskapacitet enligt något av följande:

a. 

Mer än 1 Mbit per kapsling.

b. 

Mer än 256 kbit per kapsling och en maximal accesstid som är mindre än 25 ns.

c. 

Analog-till-digital-omvandlare med någon av följande egenskaper:

1. 

En upplösning på 8 bitar eller mer, men mindre än 12 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 200 miljoner samplingar per sekund (Msps).

2. 

En upplösning på 12 bitar med en dataöverföringshastighet som är högre än 105 miljoner samplingar per sekund (Msps).

3. 

En upplösning på mer än 12 bitar, men högst 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 10 miljoner samplingar per sekund (Msps).

4. 

En upplösning på mer än 14 bitar, med en dataöverföringshastighet som är högre än 2,5 miljoner samplingar per sekund (Msps).

d. 

Fältprogrammerbara logiska komponenter med ett maximalt antal enpoliga digitala inmatningar/utmatningar mellan 200 och 700.

e. 

Processorer för snabb Fourier-transform (FFT) som har en specificerad exekveringstid som är mindre än 1 ms, för en komplex FFT med 1 024 punkter.

f. 

Kundanpassade integrerade kretsar för vilka antingen funktionen är okänd eller kretstillverkaren saknar uppgift om kontrollstatusen hos den utrustning där kretsarna ska ingå, som har något av följande:

1. 

Fler än 144 anslutningar.

2. 

Den ”typiska fördröjningstiden” är kortare än 0,4 ns.

g. 

”Elektroniska vakuumenheter” för vandringsvåg och pulsad eller kontinuerlig drift enligt följande:

1. 

Enheter som har kopplade kaviteter eller är utvecklingar av sådana enheter.

2. 

Enheter som bygger på helixbanor eller banor med vågledare i form av veck eller serpentiner (folded waveguide respektive serpentine waveguide), eller utvecklingar av dessa, och som har något av följande:

a. 

En ”effektbandbredd” som är en halv oktav eller mer, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,2.

b. 

En ”effektbandbredd” på mindre än en halv oktav, och produkten av den specificerade uteffekten (uttryckt i kW) och den maximala specificerade arbetsfrekvensen (uttryckt i GHz) överstiger mätetalet 0,4.

h. 

Flexibla vågledare som är utformade för användning vid frekvenser som överstiger 40 GHz.

i. 

Anordningar för akustiska ytvågor samt för akustiska vågor nära ytan (shallow bulk) som har något av följande:

1. 

En bärfrekvens som överstiger 1 GHz.

2. 

En bärfrekvens på högst 1 GHz, samt någon av följande egenskaper:

a. 

En ”frekvensundertryckning av sidloben” som överstiger 55 dB.

b. 

En produkt av den maximala fördröjningstiden och bandbredden (tid i μs och bandbredd i MHz) som överstiger 100.

c. 

En dispersionsfördröjning som är mer än 10 μs.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.A.I.001.i avses med ”frekvensundertryckning av sidloben” det maximala undertryckningsvärde som anges i databladet.

j. 

”Celler” enligt följande:

1. 

”Primärceller” som har en ”energitäthet” på högst 550 Wh/kg vid 293 K (20°C).

2. 

”Sekundärceller” som har en ”energitäthet” på högst 350 Wh/kg vid 293 K (20°C).

Anmärkning: Avsnitt X.A.I.001.j omfattar inte batterier, inbegripet batterier som består av en enda cell.

Tekniska anmärkningar:

1.   I avsnitt X.A.I.001.j beräknas energitäthet (Wh/kg) utifrån den nominella spänningen multiplicerad med den nominella kapaciteten i amperetimmar (Ah) dividerad med massan i kg. Om den nominella kapaciteten inte är specificerad beräknas energitätheten utifrån den nominella spänningen i kvadrat multiplicerad med urladdningstiden i timmar dividerat med urladdningsbelastningen i ohm och massan i kg.

2.   I avsnitt X.A.I.001.j definieras ”cell” som en elektrokemisk enhet som har positiva och negativa elektroder och elektrolyt samt är en källa till elektrisk energi. Den är grundkomponenten i ett batteri.

3.   I avsnitt X.A.I.001.j.1 avses med ”primärcell” en ”cell” som inte är avsedd att laddas genom någon annan källa.

4.   I avsnitt X.A.I.001.j.2 avses med ”sekundärcell” en ”cell” som är avsedd att laddas genom en extern elektrisk källa.

k. 

”Supraledande” elektromagneter eller solenoider, särskilt konstruerade för att kunna helt laddas eller urladdas på mindre än 1 minut och som har alla följande egenskaper:

Anmärkning: Avsnitt X.A.I.001.k omfattar inte ”supraledande” elektromagneter och solenoider som är konstruerade för att användas i medicinsk utrustning för magnetisk resonanstomografi (MRI).

1. 

Maximal avgiven energi under urladdningen dividerad med urladdningens varaktighet som är större än 500 kJ/minut.

2. 

Innerdiameter på den strömförande lindningen som är större än 250 mm.

3. 

Specifikation för en magnetisk induktion som är större än 8 T eller en ”total strömtäthet” i lindningen som är större än 300 A/mm2.

l. 

Kretsar eller system för elektromagnetisk energilagring som innehåller komponenter tillverkade av ”supraledande” material, särskilt konstruerade för drift vid temperaturer under den ”kritiska temperaturen” för åtminstone en av dess ”supraledande” beståndsdelar och som har allt av följande:

1. 

Resonansfrekvenser i drift som överstiger 1 MHz.

2. 

En lagrad energitäthet på minst 1 MJ/m3.

3. 

En urladdningstid som är mindre än 1 ms.

m. 

Tyratroner baserade på väte/väteisotop, med en keram-metallkonstruktion och ett toppvärde för märkström på minst 500 A.

n. 

Keramiska frekvensfilter.

o. 

Solceller, CIC-hopsättningar (cell-interconnect-coverglass), solpaneler och solmoduler som är ”rymdkvalificerade” och inte omfattas av avsnitt 3A001.e.4 ( 32 ).

p. 

Cermet-trimrar.

X.A.I.002 ”Elektroniska sammansättningar” för generell användning, moduler och utrustning

a. 

Elektronisk provutrustning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b. 

Digitala magnetiska instrumentdatabandspelare (instrumentation magnetic tape data recorder) som har någon av följande egenskaper:

1. 

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s och användning av teknik med spiralavsökning (helical scan).

2. 

En maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 120 Mbit/s och användning av teknik med fast huvud.

3. 

”Rymdkvalificerad”.

c. 

Utrustning, med en maximal överföringshastighet via det digitala gränssnittet som överstiger 60 Mbit/s, som är konstruerad för att omvandla digitala magnetiska videobandspelare till digitala instrumentdatabandspelare.

d. 

Icke-modulära analoga oscilloskop med en bandbredd på minst 1 GHz.

e. 

Modulära analoga oscilloskopsystem med någon av följande egenskaper:

1. 

En centralprocessor med en bandbredd på minst 1 GHz.

2. 

Insticksmoduler med en individuell bandbredd på minst 4 GHz.

f. 

Analoga samplingsoscilloskop för analys av återkommande fenomen, med en effektiv bandbredd som är större än 4 GHz.

g. 

Digitala oscilloskop och transientregistrerare som använder analog-till-digital-omvandling och som kan lagra transienter genom att fortlöpande insamla engångssvep (single-shot input) vid på varandra följande intervall som är kortare än 1 ns (mer än 1 miljard samplingar per sekund (Gsps)), digitalisera till 8 bitars eller högre upplösning och lagra 256 eller fler svep.

Anmärkning:   Avsnitt X.A.I.002 omfattar följande särskilt konstruerade komponenter till analoga oscilloskop:

1. 

Insticksenheter.

2. 

Externa förstärkare.

3. 

Förförstärkare.

4. 

Samplingsanordningar.

5. 

Katodstrålerör.

X.A.I.003 Specifik utrustning för bearbetning, annan än den som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821, enligt följande:

a. 

Frekvensomvandlare samt därför särskilt konstruerade komponenter, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

b. 

Masspektrometrar, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

c. 

Alla röntgenblixtaggregat eller komponenter som ligger till grund för konstruktion av pulsade kraftsystem, t.ex. Marxgeneratorer, pulsskapande nät med hög effekt samt högspänningskondensatorer och triggrar.

d. 

Pulsförstärkare, andra än de som anges i CML eller i förordning (EU) 2021/821.

e. 

Elektronisk utrustning för generering av tidsfördröjning eller mätning av tidsintervall, enligt något av följande:

1. 

Digitala tidsfördröjningsgeneratorer med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1 μs.

2. 

Flerkanals (minst tre) eller modulära tidsintervallmätare och kronometriutrustning med en upplösning på högst 50 ns under tidsintervall på minst 1 μs.

f. 

Analytiska kromatografi- och spektrometriinstrument.

X.B.I.001 Utrustning för tillverkning av elektroniska komponenter eller material, enligt följande, och särskilt konstruerade komponenter och tillbehör för dessa:

a. 

Utrustning särskilt konstruerad för tillverkning av elektronrör, optiska element och särskilt konstruerade komponenter för detta som omfattas av avsnitt 3A001 ( 33 ) eller X.A.I.001.

b. 

Utrustning som är särskilt konstruerad för tillverkning av halvledarenheter, integrerade kretsar och ”elektroniska sammansättningar” enligt följande, samt system som innehåller eller har samma egenskaper som sådan utrustning:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b omfattar även utrustning som används eller modifieras för användning vid tillverkning av andra produkter, t.ex. avbildningsanordningar, elektrooptiska anordningar och anordningar för akustiska vågor.

1. 

Utrustning för bearbetning av material för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001.b, enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001 omfattar inte ugnsrör av kvarts (quartz furnace tubes), ugnsfoder, utrustning för att placera (paddles) och stödja (boats, utom särskilt konstruerade caged boats), rör med dysa för luftinblåsning (bubbler), kassetter eller smältdeglar som är särskilt konstruerade för den bearbetningsutrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001.b.1.

a. 

Utrustning för produktion av polykristallint kisel och material som omfattas av avsnitt 3C001 (33) .

b. 

Utrustning som är särskilt konstruerad för rening eller bearbetning av III/V- och II/VI-halvledarmaterial som omfattas av avsnitt 3C001, 3C002, 3C003, 3C004 eller 3C005 (33) , utom kristalldragningsutrustning (crystal puller, se avsnitt X.B.I.001.b.1.c nedan).

c. 

Kristalldragningsutrustning och kristallugnar enligt följande:

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.c omfattar inte diffusions- och oxidationsugnar.

1. 

Utrustning för upplösning eller återkristallisering, annan än konstanttemperaturugnar, som använder omfattande energiöverföring och kan behandla wafers med en hastighet som överstiger 0,005 m2 per minut.

2. 

”Datorstyrd” kristalldragningsutrustning som har någon av följande egenskaper:

a. 

Omladdningsbar utan att behållaren med smältdegeln byts ut.

b. 

Kan arbeta vid tryck som överstiger 2,5 x 105 Pa.

c. 

Förmåga att dra kristaller med en diameter som överstiger 100 mm.

d. 

”Datorstyrd” utrustning för epitaxiell tillväxt med någon av följande egenskaper:

1. 

Förmåga att producera ett kisellager med en jämnhetsavvikelse mindre än ± 2,5 % över en sträcka av minst 200 mm.

2. 

Förmåga att producera ett skikt av något annat material än kisel med en jämnhetsavvikelse över en hel wafer som är lika med eller bättre än ± 3,5 %.

3. 

Rotation av enskilda wafers under bearbetningen.

e. 

Utrustning för epitaxiell tillväxt med hjälp av molekylärstrålar.

f. 

Magnetiskt förstärkt ’sputtering’utrustning med särskilt konstruerade integrerade slussöppningar (load lock) som kan överföra wafers i en isolerad vakuummiljö.

g. 

Utrustning särskilt konstruerad för jonimplantation eller jonförstärkt eller fotoförstärkt diffusion, som har någon av följande egenskaper:

1. 

Förmåga att producera mönster (patterning capability).

2. 

Strålenergi (accelerationsspänning) som överstiger 200 keV.

3. 

Optimalt arbetsområde med en strålenergi (accelerationsspänning) som är mindre än 10 keV.

4. 

Förmåga att högenergiimplantera syre i ett upphettat ”substrat”.

h. 

”Datorstyrd” utrustning för selektivt avlägsnande (etsning) med hjälp av anisotropa torra metoder (t.ex. plasma) enligt följande:

1. 

”Satsvis”, med något av följande:

a. 

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b. 

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

2. 

”Styckvis” (enskilda wafers), med något av följande:

a. 

Ändpunktsdetektering, annan än optisk emissionsspektroskopi.

b. 

Arbetstryck (etsningstryck) i reaktorn på högst 26,66 Pa.

c. 

Hantering av wafers med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkningar:

1.   Med ”för satser” avses maskiner som inte är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Sådana maskiner kan bearbeta två eller flera wafers samtidigt med gemensamma processparametrar, t.ex. RF-effekt, temperatur, typ av etsningsgas och flödeshastighet.

2.   Med ”för enkla wafers” avses maskiner som är särskilt konstruerade för produktionsmässig bearbetning av enkla wafers. Dessa maskiner kan använda teknik för automatisk waferhantering för att ladda en enda wafer i processutrustningen. Definitionen omfattar utrustning som kan ladda och bearbeta flera wafers, men där etsningsparametrarna, t.ex. RF-effekt eller ändpunkt, kan bestämmas oberoende för varje enskilt wafer.

i. 

Utrustning för ”kemisk förångningsdeposition” (CVD), t.ex. plasmaförstärkt CVD (PECVD) eller fotoförstärkt CVD, för tillverkning av halvledarenheter, med någon av följande egenskaper, för deposition av oxider, nitrider, metaller eller polykisel:

1. 

Utrustning för ”kemisk förångningsdeposition” med arbetstryck under 105 Pa.

2. 

PECVD-utrustning som arbetar antingen under 60 Pa eller som har automatisk waferhantering med kassett-till-kassettmatning och slussöppning.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.i omfattar inte lågtryckssystem för kemisk förångningsdeposition (LPCVD) eller reaktiv ”sputtering”utrustning.

j. 

Elektronstrålesystem särskilt konstruerade eller modifierade för masktillverkning eller bearbetning av halvledarenheter med någon av följande egenskaper:

1. 

Elektrostatisk avböjning av strålen.

2. 

En formad, icke-gaussisk strålprofil.

3. 

Digital-till-analog-omvandling med en hastighet som överstiger 3 MHz.

4. 

Digital-till-analog-omvandling med en noggrannhet som överstiger 12 bitar.

5. 

Återkopplingsnoggrannhet på 1 μm eller finare för positionsbestämning från mål till stråle (target-to-beam).

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.j omfattar inte system för elektronstrålebeläggning (electron beam deposition system) eller svepelektronmikroskop för allmänna ändamål.

k. 

Ytbehandlingsutrustning för behandling av halvledarwafers enligt något av följande:

1. 

Särskilt konstruerad utrustning för behandling av baksidan på wafers som är tunnare än 100 μm och därefter separering av dessa.

2. 

Särskilt konstruerad utrustning för att uppnå en ytjämnhet hos den aktiva ytan av en behandlad wafer med ett tvåsigmavärde på högst 2 μm, totalt indikatorutslag (TIR).

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.1.k omfattar inte utrustning för läppning och polering i samband med ytbehandling av wafers.

l. 

Sammankopplingsutrustning som omfattar en eller flera gemensamma vakuumkammare särskilt konstruerade för att möjliggöra integrering av all utrustning som omfattas av avsnitt X.B.I.001 i ett komplett system.

m. 

”Datorstyrd” utrustning som använder ”lasrar” för reparation eller putsning av ”monolitiska integrerade kretsar” med någon av följande egenskaper:

1. 

Positioneringsnoggrannhet som är mindre än ± 1 μm.

2. 

Punktstorlek (spot size) (skårbredd (kerf width)) som är mindre än 3 μm.

Teknisk anmärkning: I avsnitt X.B.I.001.b.1 avses med ”sputtering” en överlagringsbeläggningsprocess där positivt laddade joner accelereras av ett elektriskt fält mot ytan av ett mål (beläggningsmaterialet). Den kinetiska energin hos de laddade jonerna är tillräcklig för att atomer från ytan ska frigöras och beläggas på substratet. (Anmärkning: Triod-, magnetron- och radiofrekvenssputtering för att öka vidhäftningen av beläggningen samt beläggningstakten är vanliga modifieringar av denna process.)

2. 

Masker, ”masksubstrat”, utrustning för maskframställning och bildöverföring för tillverkning av anordningar och komponenter under rubriken X.B.I.001, enligt följande:

Anmärkning: Med ”masker” avses sådana som används inom elektronstrålelitografi, röntgenlitografi och ultraviolett litografi samt vanlig ultraviolett och synlig fotolitografi.

a. 

Färdiga masker, mastermasker och konstruktionsunderlag för dessa, med undantag av följande:

1. 

Färdiga masker eller mastermasker för produktion av integrerade kretsar som inte omfattas av avsnitt 3A001 ( 34 ).

2. 

Masker eller mastermasker som har följande två egenskaper:

a. 

Konstruktionen är baserad på geometrier som är minst 2,5 μm.

b. 

Konstruktionen innehåller inte några särskilda funktioner som ändrar den avsedda användningen med hjälp av produktionsutrustning eller ”programvara”.

b. 

Masksubstrat enligt följande:

1. 

”Substrat” (t.ex. glas, kvarts, safir) belagda med en hård yta (t.ex. krom, kisel, molybden), för beredning av masker med dimensioner som är större än 125 mm x 125 mm.

2. 

Substrat som är särskilt konstruerade för röntgenmasker.

c. 

Utrustning, annan än datorer för allmänna ändamål, särskilt konstruerad för datorstödd konstruktion (CAD) av halvledarenheter eller integrerade kretsar.

d. 

Utrustning eller maskiner, enligt något av följande, för framställning av masker eller mastermasker:

1. 

Fotooptiska stegningskameror (step and repeat) som kan producera moduler som är större än 100 mm x 100 mm eller som kan producera en enda exponering som är större än 6 mm x 6 mm i bildplanet (dvs. fokalplanet) eller som kan producera en linjebredd på mindre än 2,5 μm i fotoresisten på ”substratet”.

2. 

Utrustning för framställning av masker eller mastermasker med jon- eller ”laser”strålelitografi som kan producera linjebredder på mindre än 2,5 μm.

3. 

Utrustning eller hållare för att ändra masker eller mastermasker eller för att tillsätta emulsionsfilm (pellicle) och därmed avlägsna defekter.

Anmärkning: X.B.I.001.b.2.d.1 och b.2.d.2 omfattar inte utrustning för framställning av masker med hjälp av fotooptiska metoder som antingen var kommersiellt tillgängliga före den 1 januari 1980 eller har en prestanda som inte är bättre än sådan utrustning.

e. 

”Datorstyrd” utrustning för inspektion av masker, mastermasker eller emulsionsfilm (pellicle) med allt följande:

1. 

En upplösning på 0,25 μm eller finare.

2. 

En noggrannhet på 0,75 μm eller finare över en sträcka i en eller två koordinatriktningar på 63,5 mm eller mer.

Anmärkning: Avsnitt X.B.I.001.b.2.e omfattar inte svepelektronmikroskop för allmänna ändamål, utom när de är särskilt konstruerade och instrumenterade för automatisk mönsterinspektion.

f. 

Utrustning för uppriktning och exponering vid produktion av wafers, med hjälp av fotooptiska metoder eller röntgenmetoder, t.ex. litografisk utrustning, inklusive både utrustning för projektionsbildöverföring och repetermöjlighet (step and repeat, direkt steg på wafer) eller scanner (step and scan), som k