Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0809-20190610

Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 809/2014 av den 17 juli 2014 om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/809/2019-06-10

02014R0809 — SV — 10.06.2019 — 006.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 809/2014

av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkor

(EGT L 227 31.7.2014, s. 69)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/2333 av den 14 december 2015

  L 329

1

15.12.2015

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/1394 av den 16 augusti 2016

  L 225

50

19.8.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1172 av den 30 juni 2017

  L 170

87

1.7.2017

►M4

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/1242 av den 10 juli 2017

  L 178

4

11.7.2017

►M5

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/709 av den 14 maj 2018

  L 119

29

15.5.2018

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2018/746 av den 18 maj 2018

  L 125

1

22.5.2018

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2019/936 av den 6 juni 2019

  L 149

58

7.6.2019


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 030, 5.2.2016, s.  22 (809/2014)
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 809/2014

av den 17 juli 2014

om regler för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade administrations- och kontrollsystemet, landsbygdsutvecklingsåtgärder och tvärvillkorAVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs tillämpningsföreskrifter för förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller

a) de anmälningar som medlemsstaterna ska skicka till kommissionen inom ramen för sin skyldighet att skydda unionens ekonomiska intressen,

b) de administrativa kontroller och de kontroller på plats som medlemsstaterna ska utföra beträffande efterlevnaden av stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter,

c) miniminivån för antalet kontroller på plats och skyldigheten att öka detta antal eller möjligheten att minska det,

d) rapportering om kontroller som genomförts samt resultaten av dessa,

e) de myndigheter som ansvarar för genomförandet av kontroller av överensstämmelse och för kontrollernas innehåll,

f) särskilda kontrollåtgärder och kontrollmetoder för bestämning av tetrahydrokannabinolhalterna i hampa,

g) inrättande och drift av ett system för kontroll av godkända branschorganisationer i samband med det grödspecifika stödet för bomull,

h) fall där stödansökningar och stödanspråk eller andra anmälningar, anspråk eller begäranden får korrigeras och justeras efter det att de lämnats in,

i) tillämpning och beräkning av hel eller delvis indragning av stöd,

j) indrivning av felaktiga betalningar och sanktioner samt felaktigt tilldelade stödrättigheter och uttag av ränta,

k) tillämpning och beräkning av administrativa sanktioner,

l) fastställandet av att ett fall av bristande efterlevnad kan anses vara av ringa betydelse,

m) regler för stödansökningar och stödanspråk, ansökningar om stödrättigheter inbegripet sista datum för inlämning av ansökningar, krav på vilka uppgifter ansökningarna minst ska innehålla, bestämmelser om ändring eller indragning av stödansökningar, undantag från kravet att lämna in en stödansökan och bestämmelser som gör det möjligt för medlemsstaterna att tillämpa förenklade förfaranden.

n) genomförandet av kontroller för att verifiera huruvida skyldigheterna fullgörs och huruvida informationen i stödansökan eller stödanspråket är korrekt och fullständig, inbegripet regler om mätningstoleranser för kontroller på plats,

o) tekniska specifikationer som behövs för ett enhetligt genomförande av avdelning V kapitel II i förordning (EU) nr 1306/2013,

p) överlåtelse av jordbruksföretag,

q) utbetalning av förskott,

r) genomförande av kontroller avseende skyldigheter enligt tvärvillkoren, inbegripet jordbrukarens deltagande i systemet för jordbruksrådgivning och jordbrukarens deltagande i ett certifieringssystem,

s) beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner beträffande efterlevnaden av tvärvillkoren, även i de fall stödmottagaren är en grupp av personer.

Artikel 2

Informationsutbyte om ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.  För att sörja för en god förvaltning av systemen för direktstöd och stöd för landsbygdsutveckling och om det inom en medlemsstat är fler än ett utbetalande organ som ansvarar för förvaltningen av direktstöd och landsbygdsutvecklingsåtgärder för en och samma stödmottagare, ska de berörda medlemsstaterna vidta lämpliga åtgärder för att i tillämpliga fall säkra att informationen i direktstödansökningarna, ansökningarna om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer görs tillgänglig för samtliga berörda utbetalande organ.

2.  Om kontrollerna inte görs av ansvarigt utbetalande organ ska medlemsstaten se till att det utbetalande organet får tillräcklig information om de kontroller som genomförts samt resultaten av dem. Det utbetalande organet ska självt fastställa sitt behov av information.

Artikel 3

Återkallande av ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.  En ansökan om direktstöd, en ansökan om landsbygdsutvecklingsstöd, ett stödanspråk eller en annan deklaration får när som helst skriftligen återkallas helt eller delvis. Den behöriga myndigheten ska registrera återkallelsen.

Om en medlemsstat utnyttjar de möjligheter som anges i artikel 21.3 får medlemsstaten föreskriva att anmälan till djurdatabasen om ett djur som har lämnat jordbruksföretaget får ersätta en skriftlig återkallelse.

2.  Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om eventuell bristande efterlevnad i de handlingar som avses i punkt 1 eller om den behöriga myndigheten har underrättat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats, och om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får de delar av stödansökan som berörs av den bristande efterlevnaden emellertid inte återkallas.

3.  En återkallelse enligt punkt 1 ska innebära att stödmottagarna åter befinner sig i den position där de befann sig innan handlingarna eller delar därav lämnades in.

Artikel 4

Rättelse och ändring av uppenbara fel

Ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer som lämnas in av stödmottagaren får rättas och ändras vid valfri tidpunkt efter det att de har lämnats in om det är fråga om uppenbara fel som godkänns som sådana av den behöriga myndigheten på grundval av en övergripande bedömning av det aktuella fallet och på villkor att stödmottagaren agerar i god tro.

Den behöriga myndigheten får endast godkänna uppenbara fel om dessa kan identifieras genom en dokumentanalys av den information som ingår i de handlingar som avses i första stycket.

Artikel 5

Tillämpning av minskningar, avslag, indragningar och sanktioner

Om ett fall av bristande efterlevnad som omfattas av sanktioner enligt avdelning IV kapitel II i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 ( 1 ) också omfattas av indragning och sanktioner enligt avdelning II kapitlen III och IV samt avdelning III i den förordningen ska följande gälla:

a) De minskningar, avslag, indragningar och sanktioner som föreskrivs i avdelning II kapitlen III och IV och i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas på de system för direktstöd och landsbygdsutvecklingsstöd som omfattas av det integrerade systemet.

b) De sanktioner som föreskrivs i avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas på det totala belopp som ska betalas ut till den berörda stödmottagaren enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 och som inte omfattas av minskningar, avslag, indragningar och sanktioner enligt led a.

Minskningar, avslag, indragningar och sanktioner enligt första stycket ska tillämpas i enlighet med artikel 6 i denna förordning utan att det påverkar ytterligare sanktioner enligt andra bestämmelser i unionslagstiftningen eller i nationell lagstiftning.

Artikel 6

Ordningsföljd för minskningar, avslag, indragningar och sanktioner för de olika systemen för direktstöd och landsbygdsutvecklingsstöd

1.  Det stödbelopp som ska betalas ut till en stödmottagare inom de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 ska fastställas av medlemsstaterna på grundval av de villkor som fastställts i enlighet med den förordningen och i enlighet med programmen för unionens yttersta randområden och för de mindre egeiska öarna enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 ( 2 ) respektive Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 ( 3 ) för det aktuella stödsystemet.

2.  För varje system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och för varje landsbygdsutvecklingsåtgärd inom det integrerade systemet enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska minskningar, avslag, indragningar och sanktioner vid behov beräknas i följande ordningsföljd:

a) De minskningar och sanktioner som föreskrivs i avdelning II kapitel IV i delegerad förordning (EU) nr 640/2014, utom sanktioner som avses i artikel 16 i den förordningen, ska tillämpas på varje form av bristande efterlevnad.

b) De belopp som följer av tillämpningen av led a ska ligga till grund för beräkningen av de avslag som avses i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

c) Det belopp som följer av tillämpningen av led b ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid försenad inlämning enligt artiklarna 13 och 14 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

d) Det belopp som följer av tillämpningen av led c ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid odeklarerade jordbruksskiften enligt artikel 16 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

e) De belopp som följer av tillämpningen av led d ska ligga till grund för beräkningen av de indragningar som avses i avdelning III i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

f) De belopp som följer av tillämpningen av led e ska ligga till grund för tillämpningen av följande:

i) Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

ii) Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 51.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.

iii) Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 65.2 c i förordning (EU) nr 1307/2013.

iv) Den linjära minskning som föreskrivs i artikel 65.4 i förordning (EU) nr 1307/2013.

v) Den linjära minskning som ska tillämpas i de fall då de utbetalningar som ska göras enligt artikel 41 i förordning (EU) nr 1307/2013 överskrider det nationella tak som fastställts i enlighet med artikel 42.2 i den förordningen.

3.  De belopp som följer av tillämpningen av punkt 2 led f ska ligga till grund för tillämpningen av följande:

a) minskning av stöd enligt artikel 11 i förordning (EU) nr 1307/2013,

b) den procentuella linjära minskning som fastställs i enlighet med artikel 7.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013,

c) den justeringsgrad som avses i artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013.

4.  Det stödbelopp som följer av tillämpningen av punkt 3 ska ligga till grund för beräkningen av de minskningar som ska tillämpas vid bristande efterlevnad av tvärvillkoren enligt avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

Artikel 7

Återkrav av felaktigt utbetalda stöd

1.  Om ett stöd har betalats ut felaktigt, ska stödmottagaren, i tillämpliga fall, betala tillbaka beloppet i fråga plus ränta, beräknad i enlighet med punkt 2.

2.  Ränta ska beräknas för den period som förflyter mellan utgången av den betalningsfrist som anges för stödmottagaren i återbetalningskravet, som får uppgå till högst 60 dagar, och dagen för återbetalningen eller avdraget.

Den tillämpliga räntesatsen ska beräknas i enlighet med nationell lagstiftning men får inte vara lägre än den räntesats som tillämpas när belopp återkrävs i enlighet med nationell lagstiftning.

3.  Den återbetalningsskyldighet som avses i punkt 1 ska inte gälla om den behöriga myndigheten eller någon annan myndighet gjort utbetalningen av misstag och felet rimligtvis inte kunde ha upptäckts av stödmottagaren.

Om felet kan hänföras till faktiska omständigheter som är av betydelse för beräkningen av stödet i fråga, ska emellertid första stycket endast tillämpas om beslutet om återbetalning inte har meddelats inom tolv månader efter utbetalningen.

Artikel 8

Överlåtelse av jordbruksföretag

1.  I denna artikel avses med

a)

överlåtelse av ett jordbruksföretag : försäljning, utarrendering eller annan liknande överlåtelse av de berörda produktionsenheterna,

b)

överlåtande part : den stödmottagare vars jordbruksföretag överlåts till en annan stödmottagare,

c)

övertagande part : den stödmottagare som jordbruksföretaget överlåts till.

2.  Om ett jordbruksföretag i sin helhet överlåts av en stödmottagare till en annan stödmottagare efter det att en ansökan om direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd eller ett stödanspråk har lämnats in, men innan alla villkor för beviljande av stöd har uppfyllts, ska inget stöd beviljas den överlåtande parten för det överlåtna jordbruksföretaget.

3.  Det stöd som den överlåtande parten har ansökt om eller det stödanspråk som denne gjort ska beviljas den övertagande parten om

a) den övertagande parten inom en av medlemsstaterna fastställd period informerar den behöriga myndigheten om överlåtelsen och begär att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet betalas ut,

b) den övertagande parten företer alla underlag som begärs av den behöriga myndigheten,

c) alla villkor för beviljande av direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet är uppfyllda när det gäller det överlåtna jordbruksföretaget.

4.  När den övertagande parten har informerat den behöriga myndigheten och begär att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet betalas ut enligt punkt 3 a

a) ska den överlåtande partens alla juridiska rättigheter och skyldigheter gentemot den behöriga myndigheten, som uppkommit genom ansökan om direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd eller stödanspråket, överföras till den övertagande parten,

b) ska alla de åtgärder som måste vidtas för att direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet samt alla uppgifter som lämnats av den överlåtande parten före överlåtelsen anses vara vidtagna eller lämnade av den övertagande parten vad avser tillämpningen av de relevanta unionsreglerna,

c) ska det jordbruksföretag som överlåtits, i tillämpliga fall, betraktas som ett självständigt jordbruksföretag när det gäller ansökningsåret i fråga.

5.  Medlemsstaterna får, om det är lämpligt, besluta att bevilja direktstödet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet till den överlåtande parten. I sådana fall ska

a) inget direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd beviljas den övertagande parten,

b) medlemsstaterna se till att kraven i punkterna 2, 3 och 4 tillämpas på motsvarande sätt.

Artikel 9

Anmälningar

1.  Medlemsstaterna ska varje år, senast den 15 juli, för samtliga system för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd, tekniskt stöd och för stödsystem inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013, till kommissionen anmäla kontrolluppgifter och kontrollstatistik för föregående kalenderår, särskilt följande:

a) Uppgifter om de enskilda stödmottagarnas stödansökningar, stödanspråk, arealer, deklarerade djur, djur för vilka det ansökts om stöd, resultat av administrativa kontroller, kontroller på plats och efterhandskontroller, och

b) om tillämpligt, resultat av kontroller avseende tvärvillkoren, samt relevanta minskningar och uteslutningar.

Anmälningarna ska skickas på elektronisk väg i enlighet med de tekniska specifikationer för överföring av kontrolluppgifter och kontrollstatistik som kommissionen ställt till medlemsstaternas förfogande.

2.  Senast den 15 juli 2015 ska medlemsstaterna till kommissionen lämna in en rapport om vilket alternativ de valt för kontroll av tvärvillkoren och vilka behöriga kontrollorgan som ansvarar för kontroll av efterlevnaden av tvärvillkor och normer. Eventuella senare ändringar av informationen i den rapporten ska anmälas utan dröjsmål.

3.  Medlemsstaterna ska varje år, senast den 15 juli, lämna in en rapport till kommissionen om de åtgärder som vidtagits avseende administration och kontroll av frivilligt kopplat stöd under det föregående kalenderåret.

4.  De elektroniska uppgifter som fastställs inom ramen för det integrerade systemet ska användas som stöd för de uppgifter som medlemsstaterna enligt de sektoriella bestämmelserna ska överlämna till kommissionen.AVDELNING II

INTEGRERAT ADMINISTRATIONS- OCH KONTROLLSYSTEMKAPITEL I

Allmänna regler

▼M1

Artikel 10

Förskott på direktstöd

Om en medlemsstat betalar ut förskott på direktstöd i enlighet med artikel 75 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska vid beräkningen av förskotten ingen hänsyn tas till justeringsgraden för finansiell disciplin enligt artikel 8 i förordning (EU) nr 1307/2013.

I den slutbetalning till stödmottagarna som ska göras från och med den 1 december ska hänsyn tas till den justeringsgrad för finansiell disciplin som gällde för det relevanta ansökningsåret avseende det totala direktstödsbeloppet för det året.

▼BKAPITEL II

Stödansökningar och stödanspråkAvsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 11

Förenklade förfaranden

1.  Om inte annat föreskrivs i förordning (EU) nr 1305/2013, förordning (EU) nr 1306/2013, förordning (EU) nr 1307/2013, delegerad förordning (EU) nr 640/2014 eller i denna förordning får medlemsstaterna tillåta eller kräva att all kommunikation inom ramen för denna förordning, både från stödmottagarna till myndigheterna och omvänt, sker på elektronisk väg, förutsatt att detta inte leder till att någon stödmottagare diskrimineras och förutsatt att det vidtagits lämpliga åtgärder för att säkra följande:

a) Stödmottagren har identifierats på ett otvetydigt sätt.

b) Stödmottagren efterlever samtliga krav inom det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden.

c) De uppgifter som överförs är tillförlitliga med avseende på en korrekt förvaltning av det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden. Vid användning av uppgifter ur den datoriserade djurdatabas som definieras i artikel 2.1 andra stycket punkt 9 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska databasen ge den nivå av säkerhet och genomförande som krävs för en korrekt förvaltning av det berörda direktstödssystemet eller den berörda landsbygdsutvecklingsåtgärden.

d) Om kompletterande handlingar inte kan översändas elektroniskt ska sådana handlingar översändas till de behöriga myndigheterna inom samma tidsfrister som för ansökningar som inte överförs elektroniskt.

2.  Medlemsstaterna får på de villkor som anges i punkt 1 föreskriva förenklade förfaranden för inlämnande av stödansökningar och stödanspråk, om uppgifter redan finns tillgängliga för myndigheterna, särskilt om situationen inte har ändrats sedan den senaste ansökan om stöd eller det senaste stödanspråket enligt det berörda systemet för direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd lämnades in i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013. Medlemsstaterna får besluta att använda uppgifter från de informationskällor som står till de nationella myndigheternas förfogande med avseende på stödansökningarna och stödanspråken. I sådana fall ska medlemsstaten säkerställa att informationskällorna förvaltas på et sådant sätt att de ger den nivå av säkerhet som krävs för att säkra att uppgifterna är tillförlitliga, fullständiga och säkra.

3.  Om det är möjligt får den behöriga myndigheten vända sig direkt till en informationskälla för att begära in de styrkande handlingar som ska lämnas in tillsammans med stödansökan.

▼M1

4.  Om det inom det integrerade systemet anges att det förtryckta formulär och motsvarande grafiskt material som avses i artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska användas tillsammans med ett GIS-baserat gränssnitt, som möjliggör bearbetning av de rumsliga och alfanumeriska uppgifterna om de deklarerade arealerna (nedan kallat formuläret för geospatial stödansökan) får medlemsstaterna besluta att införa ett system med preliminära dubbelkontroller (nedan kallade preliminära kontroller), som ska omfatta minst de korskontroller som avses i leden a, b och c i första stycket i artikel 29.1 i denna förordning. Resultaten ska meddelas stödmottagaren inom 26 kalenderdagar efter sista dagen för inlämning av den samlade ansökan, stödansökan eller stödanspråket enligt artikel 13 i denna förordning. Om fristen på 26 kalenderdagar löper ut före sista datum för anmälan av ändringar i enlighet med artikel 15.2 i denna förordning ska resultaten meddelas stödmottagaren senast kalenderdagen efter sista datum för anmälan av ändringar för det berörda året.

Medlemsstaterna får besluta att genomföra dessa preliminära kontroller på regional nivå, förutsatt att det system som använder formuläret geospatial stödansökan fungerar på regional nivå.

5.  Om stödmottagaren är en grupp av personer som ansöker om stöd för insatser avseende miljö- och klimatvänligt jordbruk som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 (nedan kallade kollektivet), får medlemsstaten besluta att avvika från kravet i artikel 14 i denna förordning enligt vilket stödanspråket ska innehålla alla uppgifter som behövs för att fastställa stödberättigandet och från begränsningen i artikel 13 i denna förordning enligt vilken alla uppgifter som är relevanta för en korrekt administrativ och ekonomisk förvaltning av stödet ska lämnas in senast sista dagen för inlämnande av stödanspråket, genom att införa ett förenklat årligt stödanspråk (nedan kallat kollektivt stödanspråk) som ska läggas fram av ett kollektiv.

Artiklarna 2, 3, 4, 9, 11, 13, 15 och 16, 17.1,17.3–9 och artiklarna 21, 24, 25, 27, 28, 29, 35, 38, 39, 40, 42, 43 och 45 i denna förordning och artiklarna 4, 12 och 13 i förordning (EU) nr 640/2014 ska gälla i tillämpliga delar med avseende på de särskilda krav som fastställs för kollektiva stödanspråk.

Medlemsstaterna ska föra in en beskrivning av de administrativa arrangemangen avseende kollektiv i landsbygdsutvecklingsprogrammet.

▼B

Artikel 12

Allmänna bestämmelser avseende den samlade ansökan och om inlämning av ansökningar om stöd inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder

1.  Om medlemsstaterna i enlighet med artikel 72.4 i förordning (EU) nr 1306/2013 beslutar att ansökningar om direktstöd och stödanspråk beträffande landsbygdsutvecklingsåtgärder ska omfattas av en samlad ansökan ska artiklarna 20, 21 och 22 i denna förordning tillämpas med nödvändiga ändringar avseende de särskilda krav som fastställts för stödansökningar och/eller stödanspråk inom de systemen och åtgärderna.

2.  En stödmottagare som ansöker om arealrelaterat direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd får endast lämna in en samlad ansökan per år.

3.  Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga förfaranden för inlämningen av ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd.

Artikel 13

Sista dag för inlämning av den samlade ansökan, stödansökningar och stödanspråk

1.  Medlemsstaterna ska fastställa datumen för sista inlämningsdag för den samlade ansökan, stödansökningar och stödanspråk. Datumen för sista inlämningsdag får inte ligga senare än den 15 maj varje år. Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige får emellertid fastställa ett senare datum, vilket emellertid ska vara senast den 15 juni.

När datumen fastställs ska medlemsstaten ta hänsyn till den tid som behövs för att få fram alla de uppgifter som behövs för handläggningen och den ekonomiska förvaltningen av direktstöden och landsbygdsutvecklingsstöden och se till det planeras in effektiva kontroller.

2.  I enlighet med det förfarande som avses i artikel 78 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 får de sista inlämningsdatum som avses i punkt 1 i denna artikel läggas senare i vissa områden med exceptionella klimatförhållanden.

Artikel 14

Den samlade ansökans och stödanspråkets innehåll

1.  Den samlade ansökan eller stödanspråket ska innehålla alla uppgifter som behövs för att fastställa stödberättigandet, särskilt följande:

a) Stödmottagarens identitet.

b) Uppgifter om de berörda systemen för direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

c) Uppgift om identifiering av stödrättigheterna i enlighet med det identifierings- och registreringssystem som föreskrivs i artikel 7 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 inom ordningen för grundstöd.

d) Uppgifter som gör det möjligt att otvetydigt identifiera jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften, deras areal uttryckt i hektar med två decimaler, läge samt, om så krävs, ytterligare information om användningen av jordbruksskiftena.

e) Om tillämpligt, uppgifter som möjliggör otvetydig identifiering av den icke-jordbruksmark för vilken landsbygdsutvecklingsstöd har begärts.

f) De eventuella styrkande handlingar som krävs för att fastställa stödberättigandet inom det aktuella stödsystemet eller den aktuella åtgärden.

g) En försäkran från stödmottagaren om att han eller hon känner till villkoren för direktstödsystemen eller landsbygdsutvecklingsåtgärderna i fråga.

h) Om tillämpligt, uppgift från stödmottagaren om att denne omfattas av förteckningen över företag eller verksamheter som inte är jordbruksföretag och jordbruksverksamheter som avses i artikel 9.2 första och andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.  För den identifiering av stödrättigheter som avses i punkt 1 c ska det i de förtryckta formulär som stödmottagaren tillhandahålls i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 anges stödrättigheternas identifiering enligt det system för identifiering och registrering som anges i artikel 7 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

3.  Under det första året då ordningen för grundstöd tillämpas får medlemsstaterna, vad gäller stödrättigheter, bevilja undantag från denna artikel och från artikel 17 i denna förordning.

▼M1

4.  För stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt förordning (EU) nr 1307/2013 avdelning III kapitel 3 får medlemsstaterna i vederbörligen motiverade fall, tillåta stödmottagaren att ändra uppgifterna i den samlade ansökan avseende användningen av jordbruksskiftena, på villkor att detta inte försätter stödmottagaren i en mer gynnsam situation vad gäller uppfyllandet av förgröningsskyldigheterna enligt den ursprungliga ansökan. Medlemsstaterna får besluta att fastställa ett slutdatum för anmälan av dessa ändringar till den behöriga myndigheten.

Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om bristande efterlevnad i den samlade ansökan eller i stödanspråket eller om den har informerat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats eller om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får inga ändringar i enlighet med punkt 1 tillåtas när det gäller de jordbruksskiften som berörs av den bristande efterlevnaden.

Artikel 14a

Kollektiva stödanspråk

1.  Om en medlemsstat väljer att tillämpa möjligheten att införa kollektiva stödanspråk ska artikel 14 inte tillämpas på dessa.

2.  Kollektiv ska lämna in ett kollektivt stödanspråk per år.

3.  Det kollektiva stödanspråket ska innehålla alla uppgifter som behövs för att fastställa stödberättigandet, utom information om åtaganden som avser de insatser för ett miljö- och klimatvänligt jordbruk som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013. Kollektiva stödanspråk ska särskilt innehålla följande:

a) Identitetsuppgifter för kollektivet.

b) Den unika identitetskoden för varje deltagande medlem av kollektivet.

c) Hänvisning till den stödansökan som kollektivet har lämnat in.

d) Uppgift om de insatser för miljö- och klimatvänligt jordbruk som avses.

e) Uppgifter som gör det möjligt att otvetydigt identifiera jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften, deras areal uttryckt i hektar med två decimaler, läge samt, om så krävs, ytterligare information om användningen av jordbruksskiftena.

f) Om tillämpligt, uppgifter som gör det möjligt att otvetydigt identifiera den icke-jordbruksmark för vilken landsbygdsutvecklingsstöd har begärts.

g) De eventuella styrkande handlingar som krävs för att fastställa stödberättigandet inom den aktuella åtgärden.

h) Ett uttalande från kollektivet om att de deltagande medlemmarna är medvetna om de villkor som gäller för landsbygdsutvecklingsåtgärderna i fråga och de ekonomiska konsekvenserna vid bristande efterlevnad.

Om en stödansökan som lämnas in av ett kollektiv innehåller den information som avses i leden b, d och h i första stycket får denna information ersättas med en hänvisning till den stödansökan.

4.  Genom undantag från punkt 3 första stycket får medlemsstaterna besluta att kollektiva stödanspråk ska innehålla alla upplysningar om de åtaganden som omfattas av insatser för miljö- och klimatvänligt jordbruk.

5.  Kollektivet ska till den behöriga myndigheten anmäla alla de åtaganden som ingår i insatser för miljö- och klimatvänligt jordbruk senast 14 kalenderdagar innan ett åtagande genomförs. Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga förfaranden för hur detta ska meddelas.

Om det i det kollektiva stödanspråket enligt punkt 4 ingår uppgifter om vilka åtaganden som ingår i insatserna för miljö- och klimatvänligt jordbruk behöver åtagandena inte anmälas i enlighet med första stycket i denna punkt, utom om det är fråga om en ändring av åtagandets typ, tidpunkt eller plats.

▼M1

Artikel 15

Ändringar av den samlade ansökan eller stödanspråket och ändringar till följd av de preliminära kontrollerna

▼B

1.  Efter sista dagen för inlämning av den samlade ansökan och stödanspråket får enskilda jordbruksskiften eller enskilda stödrättigheter läggas till eller ändras i den samlade ansökan eller i stödanspråket på villkor att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas.

Ändringar som avser markanvändning, direktstödsystem eller landsbygdsutvecklingsåtgärd för enskilda jordbruksskiften eller stödrätter som redan har deklarerats i den samlade ansökan får göras på samma villkor.

Om de ändringar som avses i första och andra stycket har betydelse för de styrkande handlingar eller avtal som ska lämnas in ska dessa handlingar eller avtal också ändras i enlighet därmed.

▼M1

1a.  Om en stödmottagare har underrättats om resultaten av de preliminära kontrollerna enligt artikel 11.4 får stödmottagaren ändra den samlade ansökan eller stödanspråket för att inkludera alla de ändringar som är nödvändiga avseende enskilda skiften på grundval av resultatet av de korskontroller som visade på potentiell bristande efterlevnad.

▼M6

1b.  Om kontroller genom övervakning utförs i enlighet med artikel 40a får stödmottagare ändra den samlade ansökan eller stödanspråket vad gäller användningen av enskilda jordbruksskiften, under förutsättning att de villkor som gäller för direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsstödet iakttas.

▼M1

2.  Ändringar som görs i enlighet med punkt 1 ska anmälas skriftligen till den behöriga myndigheten senast den 31 maj under det aktuella året, utom när det gäller Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige som ska anmäla ändringar senast den 15 juni under det aktuella året.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

Genom undantag från första stycket får medlemsstaterna fastställa ett tidigare sista datum för anmälan av ändringar. Detta datum får dock inte infalla tidigare än 15 kalenderdagar efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan eller stödanspråket som fastställs i enlighet med artikel 13.1.

▼M6

2a.  De ändringar som görs till följd av de preliminära kontrollerna enligt punkt 1a ska anmälas till den behöriga myndigheten inom nio kalenderdagar efter sista dagen för inlämning av resultaten av de preliminära kontroller som avses i artikel 11.4 till stödmottagaren.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

▼M6

2b.  Ändringar som görs i enlighet med punkt 1b ska anmälas till den behöriga myndigheten senast den dag som fastställs av den behöriga myndigheten. Dagen ska vara minst 15 dagar före den dag då den första delbetalningen eller förskottsbetalningen ska göras till stödmottagaren i enlighet med artikel 75 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Sådana anmälningar ska göras skriftligen eller via formuläret för geospatial stödansökan.

▼B

3.  Om den behöriga myndigheten redan har informerat stödmottagaren om bristande efterlevnad i den samlade ansökan eller i stödanspråket eller om den har informerat stödmottagaren om sin avsikt att genomföra en kontroll på plats eller om bristande efterlevnad uppdagas vid kontrollen, får inga ändringar i enlighet med punkt 1 tillåtas när det gäller de jordbruksskiften som berörs av den bristande efterlevnaden.

▼M6

Vid tillämpningen av första stycket ska skyldigheten enligt led d i artikel 40a.1 inte betraktas som en anmälan till stödmottagaren om att den behöriga myndigheten avser att utföra en kontroll på plats.

▼B

Artikel 16

Ändring av det förtryckta formuläret

När den samlade ansökan, stödansökan och/eller stödanspråket lämnas in ska stödmottagaren ha korrigerat det förtryckta formulär som avses i artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 om ändringar har skett (framför allt överföringar av stödrättigheter i enlighet med artikel 34 i förordning (EU) nr 1307/2013) eller om uppgifterna i de förtryckta formulären är felaktiga.Avsnitt 2

Stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 17

Särskilda villkor för stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

▼M1

1.  För den identifiering av jordbruksföretagets samtliga jordbruksskiften och/eller icke-jordbruksmark som avses i artikel 14.1 d och e, ska den behöriga myndigheten förse stödmottagaren med formuläret för geospatial stödansökan.

▼B

2.  Punkt 1 ska tillämpas enligt följande:

a) Från och med ansökningsåret 2016, på ett antal stödmottagare som motsvarar det antal som krävs för att omfatta minst 25 % av den samlade areal som fastställts för systemet för grundstöd eller för systemet för enhetlig arealersättning under det föregående året.

b) Från och med ansökningsåret 2017, på ett antal stödmottagare som motsvarar det antal som krävs för att omfatta minst 75 % av den samlade areal som fastställts för systemet för grundstöd eller för systemet för enhetlig arealersättning under det föregående året.

c) Från och med ansökningsåret 2018, samtliga stödmottagare.

3.  Om stödmottagaren inte kan skicka in sin stödansökan och/eller sitt stödanspråk med hjälp formuläret för geospatial stödansökan ska den behöriga myndigheten förse stödmottagaren med antingen

a) det tekniska bistånd som behövs, eller

b) förtryckta formulär och motsvarande grafiskt material i pappersform. I detta fall ska den behöriga myndigheten överföra den information som stödmottagaren lämnar in till formuläret för geospatial stödansökan.

4.  I det förtryckta formulär som tillhandahålls stödmottagaren ska anges den maximala stödberättigande arealen per referensskifte enligt artikel 5.2 leden a och b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och den areal som fastställdes under det föregående året per jordbruksskifte med avseende på systemet för grundstöd, systemet för enhetlig arealersättning och/eller arealrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder.

I det grafiska material som tillhandahålls stödmottagaren i enlighet med artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 måste referensskiftenas gränslinjer och deras unika identifiering anges i enlighet med artikel 5.1 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 samt gränslinjerna för de jordbruksskiften som identifierades under föregående år så att stödmottagaren kan ange korrekt storlek och läge för varje jordbruksskifte. Från och med ansökningsåret 2016 ska det grafiska materialet också innehålla uppgifter om typ, storlek och läge för de områden med ekologiskt fokus som fastställdes under det föregående året.

5.  Stödmottagaren ska identifiera och deklarera varje jordbruksskifte på ett otvetydigt sätt, och ska, i tillämpliga fall, också ange typ, storlek och läge för områden med ekologiskt fokus. Beträffande förgröningsstödet ska stödmottagaren också ange hur de deklarerade jordbruksskiftena används.

För detta ändamål kan stödmottagaren nöja sig med att bekräfta den information som redan angivits i det förtryckta formuläret. Om informationen om jordbruksskiftenas storlek, läge eller gränslinjer, eller om den eventuella informationen om storlek och läge för områdena med ekologiskt fokus inte är korrekt eller ofullständig ska stödmottagaren göra rättelser eller ändringar i det förtryckta formuläret.

Den behöriga myndigheten ska, på grundval av de rättelser och ändringar som stödmottagarna gör i de förtryckta formulären, bedöma huruvida motsvarande referensskifte behöver aktualiseras, i enlighet med artikel 5.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

6.  Om stödmottagaren bedriver likvärdiga metoder i enlighet med artikel 43.3 a i förordning (EU) nr 1307/2013 genom åtaganden som gjorts i enlighet med artikel 39.2 i rådets förordning (EG) nr 1698/2005 ( 4 ) eller artikel 28.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska åtagandet anges i stödansökan med hänvisning till motsvarande stödanspråk.

Om stödmottagaren bedriver likvärdiga metoder genom nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013 ska punkterna 4 och 5 i denna artikel tillämpas med nödvändiga ändringar på det förtryckta formuläret och stödmottagarens deklaration.

Vad gäller regionalt eller kollektivt genomförande i enlighet med artikel 46.5 och 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 och vad gäller de åtaganden beträffande områden med ekologiskt fokus som stödmottagarna måste fullgöra enskilt, ska de stödmottagare som deltar i regionalt eller kollektivt genomförande, på ett otvetydigt sätt för varje jordbruksskifte identifiera och deklarera typ, storlek och läge för områdena med ekologiskt fokus i enlighet med punkt 5 i denna artikel. Stödmottagarna ska i sina stödansökningar eller stödanspråk hänvisa till deklarationen om regionalt eller kollektivt genomförande enligt artikel 18 i denna förordning.

7.  Om en stödmottagare avser att producera hampa i enlighet med artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska den samlade ansökan innehålla följande:

a) Alla uppgifter som behövs för att identifiera de skiften som besås med hampa och uppgift om vilka typer av utsäde som används.

b) Uppgift om vilka kvantiteter utsäde som används (kg per hektar).

▼M5

c) De officiella märken som återfinns på utsädesförpackningen i enlighet med rådets direktiv 2002/57/EG ( 5 ), särskilt artikel 12, eller en annan handling som betraktas som likvärdig av medlemsstaten, eller, om det gäller bevarandesorter som certifierats i enlighet med kommissionens direktiv 2008/62/EG ( 6 ), på förpackningar och behållare med utsäde av bevarandesorter med leverantörens etikett eller med en tryckt eller stämplad påskrift enligt vad som avses i artikel 18 i det direktivet.

▼M3

Genom undantag från första stycket led c ska märkena lämnas in senast den 30 juni, i de fall då sådden äger rum efter den sista dagen för inlämnande av den samlade ansökan. För hampa som odlas som fånggröda ska märkena lämnas in senast ett datum som fastställs av medlemsstaten, men inte senare än den 1 september. Om märkena också ska lämnas till andra nationella myndigheter får medlemsstaterna föreskriva att märkena ska återlämnas till stödmottagaren så snart de har lämnats in i enlighet med den punkten. De återlämnade märkena ska märkas med uppgift om att de använts för en ansökan.

▼B

8.  Vid ansökan om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska den samlade ansökan innehålla följande:

a) Uppgift om namnet på den sort av bomullsfrö som används.

b) Namn och adress för den eventuella godkända branschorganisation som stödmottagaren är medlem av.

9.  Arealer som varken omfattas av de stödsystem som anges i avdelningarna III, IV och V i förordning (EU) nr 1307/2013 eller stödsystemen inom vinsektorn enligt förordning (EU) nr 1308/2013 ska deklareras under en eller flera rubriker för ”annan markanvändning”.

Artikel 18

Deklaration om regionalt eller gemensamt genomförande

För varje regionalt eller gemensamt genomförande enligt artikel 46.5 eller 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska en deklaration om regionalt eller gemensamt genomförande bifogas varje deltagande stödmottagares stödansökan eller stödanspråk.

Deklarationen ska innehålla all kompletterande information som behövs för att det ska vara möjligt att kontrollera att skyldigheterna beträffande det regionala eller gemensamma genomförandet enligt artikel 46.5 och 46.6 i den förordningen iakttas, särskilt följande:

a) Att varje deltagande stödmottagare har en unik identifiering.

b) Att den minimiprocentandel som varje deltagande stödmottagare måste uppfylla individuellt enligt artikel 46.6 andra stycket i den förordningen uppfylls.

c) Att skyldigheterna efterlevs vad gäller den totala arealen för sammanhängande arealer med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.5 i den förordningen eller att skyldigheterna efterlevs gemensamt vad gäller det gemensamma området med ekologiskt fokus som avses i artikel 46.6 i den förordningen.

d) Att det förtryckta grafiska materialet, i vilket gränslinjerna och referensskiftenas unika identifiering anges, kan användas för att otvetydigt identifiera de sammanhängande strukturer av angränsande områden med ekologiskt fokus eller områdena med gemensamt ekologiskt fokus och för att ange deras gränslinjer.

Vid regionalt genomförande får, om den detaljerade plan som avses i artikel 46.6 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 innehåller all den information som förtecknas i andra stycket i denna artikel, den deklaration som avses i första stycket ersättas med en hänvisning till planen.

Vid gemensamt genomförande ska den deklaration som avses i första stycket kompletteras med det skriftliga avtal som avses i artikel 47.4 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

Artikel 19

Ansökningar om deltagande i och utträde ur ordningen för småbrukare

1.  I de ansökningar som lämnas in under 2015 om deltagande i ordningen för småbrukare enligt artikel 62.1 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska ingå en hänvisning till den samlade ansökan som stödmottagaren lämnat in avseende ansökningsåret 2015 och, i tillämpliga fall, en försäkran från stödmottagaren om att denne är medveten om de särskilda villkor som gäller för ordningen för småbrukare enligt artikel 64 i den förordningen.

Medlemsstaterna får besluta att den ansökan som avses i första stycket ska lämnas in tillsammans med den samlade ansökan eller som en del av denna.

2.  Från och med ansökningsåret 2016 ska medlemsstaterna sörja för att det finns ett förenklat ansökningsförfarande enligt artikel 72.3 i förordning (EU) nr 1306/2013.

3.  De förtryckta formulär som ska användas inom det ansökningsförfarande som avses i punkt 2 ska utarbetas på grundval av den information som lämnats i de samlade ansökningarna för ansökningsåret 2015 och ska särskilt innehålla följande:

a) All kompletterande information som behövs för att verifiera att villkoren i artikel 64 i förordning (EU) nr 1307/2013 uppfylls och, om relevant, all kompletterande information som krävs för att bekräfta att stödmottagaren fortfarande uppfyller villkoren i artikel 9 i samma förordning.

b) En deklaration från stödmottagaren om att denne är medveten om de särskilda villkor som gäller för ordningen för småbrukare enligt artikel 64 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om medlemsstaterna väljer den betalningsmetod som fastställs i artikel 63.2 första stycket led a i förordning (EU) nr 1307/2013 utan att tillämpa tredje stycket i samma artikel ska de förtryckta formulären, genom undantag från första stycket i denna punkt, tillhandahållas i enlighet med avsnitt 1 i detta kapitel.

4.  Stödmottagare som beslutar att lämna ordningen för småbrukare med avseende på ett år som infaller efter 2015 i enlighet med artikel 62.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1307/2013 eller artikel 62.2 i samma förordning ska informera den behöriga myndigheten om sitt utträde i enlighet med de förfaranden som inrättats av medlemsstaten.Avsnitt 3

Andra ansökningar

Artikel 20

Särskilda bestämmelser avseende stödansökningar

Den stödmottagare som inte ansöker om något arealrelaterat stöd utan ansöker om stöd inom något av de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 eller inom något av stödsystemen inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska, om denne förfogar över jordbruksmark, deklarera denna i sin stödansökan i enlighet med artikel 17 i denna förordning.

En stödmottagare som endast omfattas av tvärvillkor enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska i sin stödansökan ange vilka arealer som denne förfogar över under vart och ett av de kalenderår under vilka tvärvillkoren gäller.

Medlemsstaterna får dock undanta stödmottagarna från de skyldigheter som föreskrivs i första och andra stycket om de behöriga myndigheterna har tillgång till denna information inom ramen för andra administrations- och kontrollsystem som är förenliga med det integrerade systemet i enlighet med artikel 61 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 21

Krav avseende ansökningar om djurbidrag och stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

1.  En ansökan om djurbidrag enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 15 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 eller ett stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd enligt definitionen i artikel 2.1 andra stycket punkt 14 i samma förordning ska innehålla all information som behövs för att stödberättigandet ska kunna fastställas, särskilt följande:

a) Stödmottagarens identitet.

b) En hänvisning till den samlade ansökan, om den redan har lämnats in.

c) Antalet djur av varje typ för vilka en ansökan om djurbidrag eller ett stödanspråk inom djurrelaterade landsbygdsutvecklingsåtgärder lämnas in och, när det gäller nötkreatur, djurens identitetskod.

d) I tillämpliga fall, ett åtagande från stödmottagaren om att de djur som avses i led c kommer att hållas på dennes jordbruksföretag under en period som fastställts av medlemsstaten och uppgifter om var djuren kommer att hållas, inklusive den aktuella perioden.

e) De eventuella styrkande handlingar som krävs för att fastställa stödberättigandet inom det aktuella stödsystemet eller den aktuella åtgärden.

f) En försäkran från stödmottagaren om att han eller hon känner till villkoren för direktstödet eller landsbygdsutvecklingsstödet i fråga.

2.  Varje djurhållare ska ha rätt att från de behöriga myndigheterna få information om de uppgifter i djurdatabasen som berör dem eller de djur som de håller, utan begränsningar, med rimliga mellanrum och utan onödigt dröjsmål. När ansökan om djurbidrag eller stödanspråket lämnas in ska stödmottagaren intyga att uppgifterna är korrekta och fullständiga eller ändra felaktigheter eller komplettera ofullständiga uppgifter.

3.  Medlemsstaterna får besluta att vissa av de uppgifter som avses i punkt 1 inte behöver tas med i ansökan om djurbidrag eller stödanspråket, om uppgifterna redan har anmälts till den behöriga myndigheten.

4.  Medlemsstaterna får införa förfaranden enligt vilka uppgifter i djurdatabasen kan användas för ansökan om djurbidrag eller för stödanspråket, förutsatt att djurdatabasen ger den säkerhet och fungerar på det sätt som krävs för en korrekt förvaltning av det berörda systemet för direktstöd eller det aktuella landsbygdsutvecklingsstödet på enskild djurnivå.

Dessa förfaranden kan bestå i ett system där stödmottagaren får ansöka om direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd för alla djur som, vid ett datum eller under en period som fastställts av medlemsstaten, berättigar till direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd på grundval av de uppgifter som finns i djurdatabasen.

I detta fall ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att

a) det datum eller den period som avses i andra stycket har fastställts på ett tydligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller för det aktuella direktstödsystemet och/eller landsbygdsutvecklingsstödet och att datumet eller perioden är kända för stödmottagaren,

b) stödmottagaren är medveten om att potentiellt stödberättigande djur som inte är korrekt identifierade och registrerade i systemet för identifiering och registrering av djur ska räknas som djur för vilka felaktigheter har konstaterats enligt artikel 31 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014,

▼M4

4a.  För arter med kort produktionscykel som får stöd enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 får medlemsstaterna, om en djurdatabas saknas, införa förfaranden enligt vilka uppgifter i slaktintyg eller andra deklarationer får användas för djurbidragsansökan. Dessa uppgifter ska ge den nivå av säkerhet och genomförande som krävs för en korrekt förvaltning av landsbygdsutvecklingsstödet på enskild djurnivå.

De förfaranden som avses i första stycket kan bestå av ett system där stödmottagaren får ansöka om stöd för alla djur som, vid ett datum eller under en period som fastställts av medlemsstaten, berättigar till stöd på grundval av de uppgifter som finns i slaktintyg eller andra deklarationer.

I så fall ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för att garantera att det datum eller den period som avses i andra stycket har fastställts på ett tydligt sätt i enlighet med de bestämmelser som gäller för det aktuella landsbygdsutvecklingsstödet och att datumet eller perioden är kända för stödmottagaren.

▼B

5.  Medlemsstaterna får föreskriva att vissa av de uppgifter som avses i punkt 1 kan eller ska skickas via ett eller flera av medlemsstaterna godkända organ. Stödmottagaren ska dock fortfarande vara ansvarig för de uppgifter som lämnas.Avsnitt 4

Särskilda bestämmelser avseende stödrättigheter

Artikel 22

Tilldelning av stödrättigheter eller ökning av stödrättigheters värde

1.  Ansökningar om tilldelning av stödrättigheter eller om ökning av stödrättigheters värde inom ordningen för grundstöd enligt artikel 20, artikel 24, artikel 30 utom punkt 7 e och artikel 39 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska lämnas in senast det datum som fastställs av medlemsstaterna. Det datumet får inte infalla senare än den 15 maj under relevant kalenderår.

Estland, Lettland, Litauen, Finland och Sverige får emellertid fastställa ett senare datum, vilket emellertid ska vara senast den 15 juni under relevant kalenderår.

2.  Medlemsstaterna får besluta att ansökan om tilldelning av stödrättigheter ska lämnas in samtidigt med stödansökan inom ordningen för grundstöd.

Artikel 23

Återvinning av felaktigt tilldelade stödrättigheter

1.  Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats enligt förordning (EU) nr 1307/2013 konstateras att det tilldelade antalet stödrättigheter var för stort, ska det överskjutande antalet stödrättigheter återgå till den nationella reserven eller till de regionala reserverna enligt artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om det var den behöriga myndigheten eller en annan myndighet som begick det fel som avses i första stycket och om stödmottagaren inte rimligen hade kunnat upptäcka det, ska värdet för stödmottagarens återstående tilldelade stödrättigheter anpassas i enlighet därmed.

Om stödmottagaren som fått sig tilldelat för många stödrättigheter dessförinnan redan har överfört stödrättigheter till andra stödmottagare och inte längre har tillräckligt många stödrättigheter för att täcka värdet av de felaktigt tilldelade stödrättigheterna, ska skyldigheten enligt första stycket även gälla de stödmottagare till vilka stödrättigheterna har överförts, i proportion till det antal stödrättigheter som har överförts till var och en av dem.

2.  Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats stödmottagare i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, konstateras att det stöd som en stödmottagare fått för 2014 enligt artikel 26.2 första stycket i samma förordning, eller att värdet av de stödrättigheter som stödmottagaren har den dag då dennes ansökan för 2014 enligt artikel 26.3 första stycket i samma förordning lämnas in eller enhetsvärdet för de stödrättigheter som avses i artikel 26.5 i samma förordning eller ökningen av stödrättigheternas värde enligt artikel 30.10 i samma förordning, eller det sammanlagda värdet av det stöd som stödmottagaren fått avseende kalenderåret före det år då ordningen för grundstöd genomförs enligt artikel 40.3 första stycket i samma förordning, var för höga, ska värdet för de stödrättigheter som byggde på felaktiga referensvärden för stödmottagaren i fråga justeras i enlighet därmed.

Justeringen ska göras även om stödrättigheterna dessförinnan har överförts till andra stödmottagare.

Värdet av minskningen ska återgå till den nationella reserven eller till de regionala reserverna som avses i artikel 30 i förordning (EU) nr 1307/2013.

3.  Om det, efter det att stödrättigheter har tilldelats stödmottagare i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013, konstateras att en och samma stödmottagare omfattas av både punkt 1 och punkt 2 ska justeringen av värdet för samtliga stödrättigheter enligt punkt 2 göras innan de felaktigt tilldelade stödrättigheterna återgår till den nationella reserven eller till de regionala reserverna i enlighet med punkt 1.

4.  De justeringar av stödrättigheternas antal och/eller värde som föreskrivs i denna artikel ska inte leda till någon systematisk omberäkning av de återstående stödrättigheterna.

5.  Medlemsstaterna får besluta att inte återkräva felaktigt tilldelade stödrättigheter om dessas sammanlagda värde enligt det elektroniska registret för identifiering och registrering av stödrättigheter vid den tidpunkt då man gör kontroller inför justeringen enligt denna artikel är högst 50 euro under något av de år under vilka ordningen för grundstöd genomförs i enlighet med förordning (EU) nr 1307/2013.

Belopp son betalats ut felaktigt avseende ansökningsår före justeringarna ska återkrävas i enlighet med artikel 7 i denna förordning. Vid fastställandet av sådana belopp ska hänsyn tas till de effekter som justeringar enligt denna artikel får för antalet stödrättigheter och, om relevant, stödrättigheternas värde under samtliga berörda år.AVDELNING III

KONTROLLERKAPITEL I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 24

Allmänna principer

1.  De administrativa kontroller och kontroller på plats som föreskrivs i denna förordning ska göras på ett sådant sätt att det är möjligt att effektivt kontrollera följande:

a) Att den information som ges i direktstödsansökningar, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer är korrekt och fullständig.

b) Att samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom det aktuella direktstödsystemet och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärden efterlevs, samt kontroll av att de villkor efterlevs enligt vilka direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och undantag från skyldigheterna beviljas.

c) Att de villkor och normer som gäller för tvärvillkoren efterlevs.

2.  Medlemsstaterna ska se till att samtliga tillämpliga villkor enligt unionslagstiftningen eller relevant nationell lagstiftning och dokument som innehåller genomförandebestämmelser samt enligt landsbygdsutvecklingsprogrammet kan kontrolleras med hjälp av ett antal verifierbara indikatorer som medlemsstaterna ska fastställa.

3.  Resultaten av de administrativa kontrollerna och kontrollerna på plats ska bedömas för att man ska kunna fastställa om något av de problem man stött på skulle kunna leda till risker för liknande verksamheter, stödmottagare eller organ. Bedömningen ska också leda till att man kan identifiera orsakerna till att sådana situationer uppstått, samt vilka ytterligare undersökningar och korrigerande eller förebyggande åtgärder som krävs.

▼M6

4.  Den behöriga myndigheten ska utföra fysiska kontroller på plats i de fall då tolkningen av ortofoton (satellit- eller flygbilder) eller andra relevanta bevis, inklusive bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran, inte ger resultat som möjliggör slutgiltiga slutsatser på ett sätt som tillfredsställer den behöriga myndigheten avseende stödberättigandet eller, i tillämpliga fall,inte ger korrekt storlek på den areal som är föremål för administrativa kontroller eller kontroller på plats.

▼B

5.  Detta kapitel ska också tillämpas på alla kontroller som genomförs i enlighet med denna förordning och utan att det påverkar de särskilda regler som anges i avdelning IV och V. Punkt 3 ska dock inte gälla för avdelning V.

Artikel 25

Förhandsanmälan av kontroller på plats

Kontroller på plats får förhandsanmälas på villkor att detta inte påverkas kontrollernas syfte och gör dem mindre effektiva. Förhandsanmälan ska göras så sent som möjligt och får inte göras mer än 14 dagar i förväg.

▼M1

För kontroller på plats som avser ansökningar om djurbidrag eller stödanspråk inom djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd eller åtaganden som anmälts i enlighet med artikel 14a.5 får förhandsanmälan inte göras tidigare än 48 timmar i förväg, utom i väl motiverade fall. I de fall där den lagstiftning som gäller för de rättsakter och normer som rör tvärvillkor kräver att kontrollerna på plats ska vara oanmälda ska dessa bestämmelser dessutom även gälla för kontroller på plats som avser tvärvillkor.

▼B

Artikel 26

Val av tidpunkt för kontroller på plats

1.  Om lämpligt ska kontroller på plats enligt denna förordning genomföras samtidigt med andra kontroller enligt unionslagstiftningen.

2.  Vad gäller landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet ska kontrollerna på plats fördelas över året på grundval av en analys av de risker som åtagandena inom de olika åtgärderna innebär.

▼M1

De kontroller på plats av åtaganden som anmäls i enlighet med artikel 14a.5 ska genomföras inom sådana tidsfrister att det är möjligt att säkerställa effektiv kontroll av de anmälda åtagandena.

▼B

3.  Vid kontrollerna på plats ska kontrolleras att stödmottagaren efterlever samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom direktstödsystemen och landsbygdsutvecklingsåtgärderna som denne valts ut för i enlighet med artikel 34.

Kontrollernas varaktighet ska begränsas till vad som är nödvändigt.

4.  Om vissa stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter endast kan kontrolleras under en viss tidsperiod kan det krävas kompletterande kontroller på plats vid en senare tidpunkt. I sådana fall ska kontrollerna på plats samordnas på ett sådant sätt att antalet besök och besökens längd hos en och samma stödmottagare begränsas till vad som är nödvändigt. Om så är lämpligt kan sådana kontrollbesök också genomföras genom fjärranalys i enlighet med artikel 40.

Om det krävs kompletterande kontrollbesök avseende mark som ligger i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor som deklarerats som ekologiska fokusområden ska 50 % av de kompletterande besöken avse samma stödmottagare utifrån en riskanalys och 50 % andra stödmottagare som väljs ut för detta. Dessa andra stödmottagare ska väljas ut slumpmässigt bland alla stödmottagare som har mark som ligger i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor som deklarerats som ekologiska fokusområden och besöken får begränsas till de områden som deklarerats som mark i träda, åkerrenar, buffertremsor, områden med stödberättigande hektar längs skogsbryn, fånggrödor och/eller täckgrödor.

Om kompletterande besök krävs ska artikel 25 gälla för varje ytterligare besök.

Artikel 27

Korsanmälan av kontrollresultat

I tillämpliga fall ska de administrativa kontroller och kontroller på plats som görs beträffande efterlevnaden av stödvillkoren beakta misstänkta fall av bristande efterlevnad som rapporterats av andra instanser, organ eller organisationer.

Medlemsstaterna ska se till att alla relevanta iakttagelser inom ramen för kontrollerna av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och/eller landsbygdsutvecklingsstöd inom ramen det integrerade systemet korsanmäls till den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja motsvarande utbetalning. Medlemsstaterna ska också se till att offentliga och privata certifieringsmyndigheter enligt artikel 38 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 underrättar den behöriga myndighet som ansvarar för att bevilja stöd för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön om de kontrollresultat som är av intresse för bedömningen av huruvida de stödvillkoren uppfylls vad gäller de stödmottagare som har valt att fullgöra sina skyldigheter genom certifiering av likvärdigheten

Om de administrativa kontroller eller kontroller på plats som görs avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet omfattar likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska resultaten av de kontrollerna korsanmälas för uppföljning med avseende på de stöd som beviljas för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön.KAPITEL II

Administrativa kontroller inom det integrerade systemet

Artikel 28

Administrativa kontroller

1.  De administrativa kontroller som avses i artikel 74 i förordning (EU) nr 1306/2013, inbegripet korskontroller, ska göra det möjligt att upptäcka bristande efterlevnad, särskilt genom automatiska sökningar med elektroniska hjälpmedel. Kontrollerna ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera genom administrativa kontroller. Kontrollerna ska säkerställa följande:

a) Att stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter inom direktstödsystemet eller landsbygdsutvecklingsåtgärden uppfylls.

b) Att det inte förekommer någon dubbelfinansiering via andra unionssystem.

c) Att stödansökan eller stödanspråket är fullständiga och har lämnats in inom den fastställda tidsfristen och, i förekommande fall, att styrkande handlingar har lämnats in och att de visar stödberättigande.

d) Att det finns överensstämmelse med långsiktiga åtaganden, i förekommande fall.

2.  Beträffande systemen för djurbidrag och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd får medlemsstaterna, om lämpligt, använda sig av styrkande underlag från andra instanser, organ eller organisationer för att kontrollera efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter, förutsatt att den aktuella instansen, det aktuella organet och den aktuella organisationen arbetar på ett sätt som ger garantier för att kontrollen av efterlevnaden stämmer.

Artikel 29

Korskontroller

1.  Om lämpligt ska de administrativa kontrollerna även omfatta korskontroller enligt följande:

a) Korskontroller mellan de stödrättigheter respektive jordbruksskiften som deklareras, för att förhindra att ett och samma direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd beviljas flera gånger för samma kalenderår eller regleringsår och för att förhindra otillåten kumulering av stöd inom de system för arealrelaterat stöd som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och i bilaga VI till rådets förordning (EG) nr 73/2009 ( 7 ), och de arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd som definieras i artikel 2 andra stycket punkt 21 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

b) Korskontroller avseende stödrättigheterna, för att verifiera deras existens och stödberättigandet.

c) Korskontroller mellan de jordbruksskiften som deklareras i den samlade ansökan och/eller stödanspråket och den information som ingår i identifieringssystemet för jordbruksskiften per referensskifte i enlighet med artikel 5.2 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 för att kontrollera om arealerna uppfyller stödvillkoren för direktstöd och/eller landsbygdsutvecklingsstöd.

d) Korskontroller mellan stödrättigheterna och den fastställda arealen för att verifiera att stödrättigheterna åtföljs av motsvarande antal stödberättigande hektar enligt definitionen i artikel 34.2–34.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e) Korskontroller med hjälp av systemet för identifiering och registrering av djur för att kontrollera att stödvillkoren efterlevs och för att förhindra att ett och samma direktstöd eller landsbygdsutvecklingsstöd felaktigt beviljas flera gånger för ett och samma kalenderår eller ansökningsår.

f) Korskontroller mellan de uppgifter om att de är medlemmar i en godkänd branschorganisation som stödmottagarna lämnar i den samlade ansökan, den information som lämnas enligt artikel 17.8 i denna förordning och den information som överlämnas av de godkända branschorganisationerna i fråga, för att verifiera att jordbrukarna är berättigade till den ökning av stödet som föreskrivs i artikel 60.2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

g) Korskontroller för att kontrollera om de sökande uppfyller kriterierna för godkännande av branschorganisationer samt korskontroller av deras medlemsförteckningar minst vart femte år.

Vid tillämpningen av första stycket led c ska, om det för det integrerade systemet föreskrivs att formuläret för geospatial stödansökan ska användas, det göras korskontroller mellan den rumsliga skärningspunkten för den digitaliserade deklarerade arealen och systemet för identifiering av jordbruksskiften. Dessutom ska korskontroller göras för att undvika att samma område blir föremål för mer än en stödansökan.

▼M6

Data från ansökningar eller om sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd enligt artikel 34.1 ska användas för syftena i leden a, c och e i första stycket i denna punkt.

▼B

2.  Eventuella indikationer på bristande efterlevnad som framkommer till följd av en korskontroll ska följas upp med lämpliga administrativa förfaranden och, vid behov, kontroller på plats.

3.  Om ett referensskifte är föremål för en ansökan och/eller ett stödanspråk från två eller flera stödmottagare inom ramen för samma direktstödsystem eller samma landsbygdsutvecklingsåtgärd och om de deklarerade jordbruksskiftena överlappar varandra eller om den sammanlagda deklarerade arealen är större än den maximala stödberättigande areal som fastställts i enlighet med artikel 5.2 leden a och b i delegerad förordning (EU) nr 640/2014, och skillnaden ligger innanför den toleransgräns som fastställs för referensskiftet i enlighet med artikel 38 i denna förordning får medlemsstaten besluta om en proportionell minskning av de berörda arealerna, såvida inte en stödmottagare kan visa att en annan stödmottagare har överdeklarerat sina arealer på dennes bekostnad.KAPITEL III

Kontroller på plats inom det integrerade systemetAvsnitt 1

Gemensamma bestämmelser

Artikel 30

Kontrollnivå för andra arealrelaterade stödsystem än stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön

För andra arealrelaterade stödsystem än stödet för jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön enligt avdelning III kapitel 3 i förordning (EU) nr 1307/2013 (nedan kallat förgröningsstödet) ska kontrollprovurvalet för de kontroller på plats som genomförs varje år minst omfatta följande:

a) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom systemet för grundstöd eller stöd inom systemet för enhetlig arealersättning enligt avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013. Medlemsstaterna ska säkerställa att kontrollprovurvalet omfattar minst 5 % av alla stödmottagare som huvudsakligen deklarerar jordbruksarealer som naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling i enlighet med artikel 10.1 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

b) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om omfördelningsstöd enligt avdelning III kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

c) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd till områden med naturliga begränsningar enligt avdelning III kapitel 4 i förordning (EU) nr 1307/2013.

d) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd till unga jordbrukare enligt avdelning III kapitel 5 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om arealrelaterat stöd inom ramen för frivilligt kopplat stöd enligt avdelning IV kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

f) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom ordningen för småbrukare enligt avdelning V i förordning (EU) nr 1307/2013.

g) 30 % av de arealer som deklareras för produktion av hampa i enlighet med artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

h) 5 % av alla stödmottagare som ansöker om grödspecifikt stöd för bomull enligt avdelning IV kapitel 2 i förordning (EU) nr 1307/2013.

Artikel 31

Kontrollnivå för förgröningsstödet

1.  För förgröningsstödet ska kontrollprovurvalet för de kontroller på plats som görs varje år minst omfatta följande:

a) 5 % av alla stödmottagare som måste bedriva jordbruksmetoder med gynnsam inverkan på klimatet och miljön (nedan kallade förgröningsmetoder) och som inte ingår i de kontrollpopulationer som avses i led b och c (nedan kallade kontrollpopulationer för förgröning). Provurvalet ska samtidigt omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som har arealer med permanent gräsmark som är miljömässigt känsliga i den mening som avses i rådets direktiv 92/43/EEG ( 8 ) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG ( 9 ) och andra känsliga områden i den mening som avses i artikel 45.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

b) 3 % av

i) alla stödmottagare som kommer i fråga för förgröningsstöd och som är undantagna från kraven på diversifiering av grödor och områden med ekologiskt fokus genom att de inte når upp till de trösklar som avses i artiklarna 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och som inte berörs av den skyldighet som avses i artikel 45 i den förordningen,

ii) eller, under de år då artikel 44 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 inte är tillämplig i en medlemsstat, av de stödmottagare som kommer i fråga för förgröningsstöd och som är undantagna från kraven på diversifiering av grödor och områden med ekologiskt fokus genom att de inte uppfyller de trösklar som avses i artiklarna 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013 och som inte berörs av den skyldighet som avses i artikel 45.1 i den förordningen.

c) 5 % av alla stödmottagare som måste bedriva förgröningsmetoder och använda nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013.

d) 5 % av de stödmottagare som deltar i regionalt genomförande i enlighet med artikel 46.5 i förordning (EU) nr 1307/2013.

e) 5 % av de stödmottagare som deltar i gemensamt genomförande i enlighet med artikel 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

f) 100 % av sammanhängande strukturer av angränsande områden med ekologiskt fokus enligt artikel 46.3 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

▼M6

g) 100 % av alla jordbruksskiften som omfattas av skyldigheten att återställa mark till permanent gräsmark i enlighet med artikel 42 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

▼B

h) 20 % av alla stödmottagare som omfattas av skyldigheten att ställa om mark till permanent gräsmark i enlighet med artikel 44.2 och 44.3 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014.

2.  Stödmottagare som iakttar kraven på förgröningsmetoder genom likvärdiga metoder i enlighet med artikel 43.3 a i förordning (EU) nr 1307/2013 eller som deltar i ordningen för småbrukare i enlighet med artikel 61 i samma förordning eller vars hela jordbruksföretag uppfyller kraven i artikel 29.1 i rådets förordning (EG) nr 834/2007 ( 10 ) vad gäller ekologiskt jordbruk, ska inte ingå i kontrollprovurvalet för kontroll och ska inte räknas av mot de kontrollnivåer som anges i denna artikel.

▼M1

3.  Om områdena med ekologiskt fokus inte har identifierats i systemet för identifiering av jordbruksskiften enligt artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska kontrollnivån enligt punkt 1 leden a och c–e kompletteras med 5 % av alla stödmottagare inom respektive kontrollprovurval som är skyldiga att ha områden med ekologiskt fokus inom sina jordbruksarealer i enlighet med artiklarna 43 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013.

▼B

Första stycket ska emellertid inte tillämpas om administrations- och kontrollsystemet säkrar att alla deklarerade områden med ekologiskt fokus har identifierats, och, om tillämpligt, har registrerats i systemet för identifiering av jordbruksskiften i enlighet med artikel 5.2 c i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 innan stödet betalas ut.

Artikel 32

Kontrollnivå för landsbygdsutvecklingsåtgärder

1.  Kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats ska omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som ansöker om landsbygdsutvecklingsstöd. För de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska kontrollnivån på 5 % uppnås på den enskilda åtgärdsnivån.

Kontrollprovurvalet ska också avspegla minst 5 % av stödmottagarna enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 som bedriver likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.  När det gäller grupper av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 får, genom undantag från punkt 1, varje enskild medlem av sådana grupper betraktas som en stödmottagare för beräkningen av kontrollnivån enligt punkt 1.

▼M1

2a.  I de fall då en medlemsstat utnyttjar möjligheten att införa kollektiva stödanspråk ska, genom undantag från punkterna 1 och 2, provurvalet för de kontroller på plats som genomförs varje år minst omfatta följande:

a) 5 % av alla kollektiv som lämnar in ett kollektivt stödanspråk. Urvalet ska omfatta minst 5 % av den totala areal som deklarerats i det kollektiva stödanspråket i enlighet med artikel 14a.3

b) 5 % av de åtaganden som anmälts i enlighet med artikel 14a.5.

▼B

3.  När det gäller stödmottagare som får flerårigt stöd i enlighet med artiklarna 21.1 a, 28, 29 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 eller artikel 36 a leden iv och v, 36 b leden i, iii och v i förordning (EG) nr 1698/2005 och det är fråga om stöd på mer än fem år får medlemsstaterna, efter det femte året, besluta att kotrollera minst 2,5 % av stödmottagarna.

Första stycket ska också gälla för stöd som beviljas enligt artikel 28.6 tredje stycket i förordning (EU) nr 1305/2013 efter utgången av det femte stödåret för ett visst åtagande.

▼M1

Om en medlemsstat väljer att tillämpa möjligheten att införa kollektiva stödanspråk ska denna punkt inte tillämpas på kollektiv.

▼B

4.  De stödmottagare som kontrolleras enligt punkt 3 ska inte beaktas för de syften som avses i punkt 1.

Artikel 33

Kontrollnivå för systemen för djurbidrag

1.  Inom systemen för djurbidrag ska kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats för vart och ett av systemen omfatta minst 5 % av alla stödmottagare som ansöker om stöd inom respektive system.

Om djurdatabasen inte ger den säkerhet eller fungerar på det sätt som krävs för en korrekt förvaltning av de berörda stödsystemen ska procentsatsen vara 10 % för vart och ett av stödsystemen.

Provurvalet ska omfatta minst 5 % av alla djur inom vart och ett av stödsystemen för vilka det ansöks om stöd.

2.  I tillämpliga fall ska kontrollprovurvalet för årliga kontroller på plats omfatta 10 % av de andra instanser, organ eller organisationer som lämnar in bevis för att stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter har iakttagits i enlighet med artikel 28.2.

▼M2

Artikel 33a

Kontrollnivå för ytterligare kontroller på plats för att följa upp de stödmottagare som avses i artikel 19a.2 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014

1.  De stödmottagare som har varit föremål för en administrativ sanktion som minskats i enlighet med artikel 19a.2 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 inom ramen för en arealrelaterad stödordning eller stödåtgärd till följd av en för hög deklaration som konstaterats vid en kontroll på plats, ska vara föremål för en uppföljande kontroll på plats för den stödordningen eller stödåtgärden det efterföljande ansökningsåret.

▼M6

2.  Den uppföljande kontroll på plats som avses i punkt 1 är inte nödvändig om den för höga deklaration som konstaterats har lett till en uppdatering av de berörda referensskiftena i det identifieringssystem för jordbruksskiften som avses i artikel 5 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 under det år då felaktigheten konstaterades, eller om de kontroller genom övervakning som avses i artikel 40a i denna förordning utförs för de berörda direktstödsystemen eller de berörda landsbygdsutvecklingsstöden och ger den behöriga myndigheten möjlighet att avgöra om administrativa sanktioner enligt artikel 19a.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska tillämpas.

▼B

Artikel 34

Kontrollprovurvalet

▼M6

1.  De ansökningar eller sökande som inte kan behandlas respektive inte kan komma i fråga för stöd vid tidpunkten för ansökan eller till följd av administrativa kontroller på plats får inte tas med i kontrollpopulationen.

2.  I enlighet med artiklarna 30 och 31 ska provurvalet göras enligt följande:

a) Mellan 1 och 1,25 % av den kontrollpopulation som avses i leden a–f och h i artikel 30 och i leden a, c–d och e i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

b) Mellan 0,6 och 0,75 % av den kontrollpopulation som avses i led b i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

c) Mellan 4 och 5 % av den kontrollpopulation som avses i led h i artikel 31.1 ska väljas ut slumpvis.

d) Återstående stödmottagare i det kontrollprovurval som avses i artikel 31.1 a–e och h ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

För de syften som avses i artikel 31 ska medlemsstaterna se till att kontrollprovurvalet är representativt för de olika metoderna.

De kompletterande stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats enligt första stycket i artikel 31.3 ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

3.  Vid tillämpning av artiklarna 32 och 33 ska ett slumpmässigt urval göras mellan 20 och 25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats, och vid tillämpning av artikel 32.2a, 100 % av kollektiven och mellan 20 och 25 % av de åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats. Återstående stödmottagare och åtaganden som ska bli föremål för kontroller på plats ska väljas ut på grundval av en riskanalys.

Vid tillämpning av artiklarna 32 och 33 får det slumpmässiga urvalet också omfatta stödmottagare som redan valts ut slumpvis i enlighet med punkt 2 leden a–c eller de kompletterande stödmottagare som väljs ut slumpvis enligt artikel 26.4 andra stycket eller båda. Antalet sådana stödmottagare i kontrollprovurvalet får inte vara större än deras andel av kontrollpopulationen.

Vid tillämpning av artikel 32 får medlemsstaterna, i enlighet med riskanalysens resultat, välja ut särskilda landsbygdsutvecklingsåtgärder som stödmottagarna omfattas av.

▼B

4.  Om antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats är större än det lägsta antalet stödmottagare enligt artiklarna 30–33 får antalet slumpvis utvalda stödmottagare i det kompletterande provet inte överskrida 25 %.

▼M6

4a.  Vid tillämpning av artiklarna 30–33 och led c i artikel 40a.1 får samma stödmottagare användas för flera av de berörda minsta kontrollnivåerna, under förutsättning att detta inte påverkar den krävda effektiviteten i det riskbaserade urvalet.

Kontrollerna på plats avseende stödmottagare som valts ut får begränsas till det stödsystem eller de landsbygdsutvecklingsåtgärder för vilka de valts ut om den lägsta kontrollnivån har uppfyllts för de övriga stödsystem inom vilka de har ansökt om stöd.

▼B

5.  Riskanalysens effektivitet ska bedömas och aktualiseras årligen enligt följande:

a) Genom att varje riskfaktors relevans fastställs.

▼M6

b) Genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade arealer och de arealer som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet eller genom jämförelse mellan resultaten avseende skillnader mellan deklarerade djur och de djur som fastställts genom det riskanalysbaserade och det slumpvisa provurvalet.

▼B

c) Genom att hänsyn tas till den specifika situationen och, om lämpligt, till hur riskfaktorernas relevans utvecklats i medlemsstaten.

d) Genom att hänsyn tas till vilken typ av bristande efterlevnad som kräver en ökning av kontrollnivån enligt artikel 35 det är fråga om.

6.  Den behöriga myndigheten ska föra register över orsakerna till att en viss stödmottagare väljs ut för en kontroll på plats. Den inspektör som genomför kontrollen på plats ska vara informerad om orsakerna innan kontrollen på plats inleds.

7.  Om lämpligt, kan ett partiellt kontrollprovurval göras på grundval av den information som finns tillgänglig före den sista dag som avses i artikel 13. Det preliminära provurvalet ska kompletteras när samtliga relevanta stödansökningar och stödanspråk finns tillgängliga.

Artikel 35

Höjning av kontrollnivån

Om kontrollerna på plats visar på avsevärd bristande efterlevnad inom ramen för ett visst direktstödsystem eller en viss landsbygdsutvecklingsåtgärd eller i en viss region eller del av en sådan ska den behöriga myndigheten öka procentandelen stödmottagare som ska kontrolleras under det efterföljande året.

Artikel 36

Sänkning av kontrollnivån

1.  De kontrollnivåer som fastställs i detta kapitel får endast sänkas avseende de direktstödsystem och landsbygdsutvecklingsåtgärder som anges i denna artikel.

2.  Genom undantag från artikel 30 leden a, b och f får medlemsstaterna, avseende ordningen för grundstöd, den enhetliga arealersättningen, omfördelningsstödet och ordningen för småbrukare, besluta att sänka den lägsta nivån för årliga kontroller på plats per stödordning till 3 %.

▼M1

Första stycket ska endast tillämpas om det finns ett system för samkörning av alla stödansökningar mot systemet för identifiering av jordbruksskiften i enlighet med artikel 17.2 för samtliga stödmottagare.

Beträffande ansökningsåret 2015 får den felfrekvens som konstateras i provurvalet för kontroller på plats under de två föregående räkenskapsåren inte vara högre än 2 %. Felfrekvensen ska styrkas av medlemsstaten i enlighet med den etablerade metod som har utarbetats på unionsnivå.

▼M1

Beträffande ansökningsåret 2016 får den felfrekvens som konstateras i provurvalet för kontroller på plats under det föregående räkenskapsåret inte vara högre än 2 %. Felfrekvensen ska styrkas av medlemsstaten i enlighet med den etablerade metod som har utarbetats på unionsnivå, med beaktande av artikel 7.4 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 ( 11 ).

▼B

3.  Genom undantag från artikel 30 leden a, b och f får medlemsstaterna, avseende ordningen för grundstöd, ordningen för enhetlig arealersättning, omfördelningsstödet och ordningen för småbrukare, besluta att minska kontrollprovurvalets storlek till samma storlek som det kontrollprovurval som görs enligt artikel 34.2 första stycket led a, om det görs kontroller på grundval av de ortobilder som används för att aktualisera systemet för identifiering av jordbruksskiften enligt artikel 70 i förordning (EU) nr 1306/2013.

Första stycket ska endast gälla om medlemsstaterna systematiskt aktualiserar identifieringssystemet för jordbruksskiften och kontrollerar alla stödmottagare i hela det område som omfattas av systemet inom en period på högst tre år, varvid minst 25 % av de stödberättigande hektar som registrerats i identifieringssystemet för jordbruksskiften ska kontrolleras per år. Denna lägsta procentsats ska inte gälla för medlemsstater som har mindre än 150 000 stödberättigande hektar registrerade i identifieringssystemet för jordbruksskiften.

Innan första stycket tillämpas ska medlemsstaterna ha gjort en fullständig aktualisering av identifieringssystemet för de berörda jordbruksskiftena inom föregående treårsperiod.

De ortobilder som används för aktualiseringen får inte vara äldre än 15 månader den dag då de används för aktualisering av identifieringssystemet för jordbruksskiften.

Kvaliteten på identifieringssystemet för jordbruksskiften, enligt den bedömning som görs enligt artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 under de två år som föregår tillämpningen av denna artikel ska vara tillräcklig för att garantera en effektiv kontroll av att stödvillkoren uppfylls.

Det beslut som avses i första stycket får vidtas på nationell nivå eller regional nivå. För de syften som avses i detta stycke ska en region anses bestå av hela det område som omfattas av ett eller flera autonoma system för identifiering av jordbruksskiften.

▼M1

Punkt 2 tredje och fjärde styckena ska gälla i tillämpliga delar.

▼B

4.  Genom undantag från artikel 32.1 får medlemsstaterna besluta att sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats per kalenderår till 3 % av de stödmottagare som ansöker om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder inom ramen för det integrerade systemet.

▼M1

Första stycket ska emellertid inte tillämpas avseende stödmottagare som bedriver likvärdiga metoder enligt artikel 43.3 i förordning (EU) nr 1307/2013 eller avseende kollektiv och åtaganden som väljs ut i enlighet med artikel 32.2a i denna förordning.

▼B

5.   ►M1  Punkterna 2, 3 och 4 ska endast tillämpas om de allmänna villkoren för minskning av minimiantalet kontroller på plats enligt artikel 41 i förordning (EU) nr 908/2014 uppfylls. ◄ Så snart något av de villkoren eller villkoren i punkterna 2 eller 3 i denna artikel inte längre uppfylls ska medlemsstaterna omedelbart återkalla sina beslut om minskning av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats och tillämpa den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats som föreskrivs i artikel 30 leden a, b och f och/eller artikel 32 från och med efterföljande ansökningsår för de berörda direktstödsystemen eller de berörda landsbygdsutvecklingsstöden.

6.  Genom undantag från artikel 30 g får en medlemsstat som inför ett system med förhandsgodkännande för odling av hampa sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats till 20 % av de arealer som deklareras som arealer för hampodling enligt artikel 32.6 i förordning (EU) nr 1307/2013.

I sådana fall ska medlemsstaten till kommissionen anmäla de tillämpningsregler och villkor som gäller för medlemsstatens system för förhandsgodkännande året innan den lägre kontrollandelen börjar tillämpas. Varje ändring av tillämpningsreglerna och villkoren ska anmälas till kommissionen utan dröjsmål.Avsnitt 2

Kontroller på plats avseende stödansökningar inom arealrelaterade stödsystem och stödanspråk avseende arealrelaterade landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 37

Inslag i kontrollerna på plats

1.  Kontrollerna på plats ska omfatta alla jordbruksskiften för vilka stöd begärs inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och/eller för vilka stöd begärs inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder inom det integrerade systemet.

Vad gäller kontroller av de landsbygdsutvecklingsåtgärder som föreskrivs i artikel 21.1 a och artiklarna 30 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska kontrollerna på plats också omfatta all icke-jordbruksmark för vilken stöd begärs.

Den behöriga myndigheten ska, på grundval av kontrollresultaten, bedöma huruvida motsvarande referensskiften behöver aktualiseras, med beaktande av artikel 5.3 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

2.  Kontrollerna på plats ska omfatta mätningen av arealerna och efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter för den areal som stödmottagaren har deklarerat inom de direktstödsystem och/eller landsbygdsutvecklingsstöd som avses i punkt 1.

Avseende de stödmottagare som ansöker om direktstöd inom ramen för de system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013 och vars jordbruksarealer huvudsakligen utgörs av arealer som naturligt hålls i ett skick som lämpar sig för bete eller odling ska kontrollerna på plats även omfatta den minimiverksamhet som bedrivs på de arealerna enligt artikel 9.1 i förordning (EU) nr 1307/2013.

3.  Kontrollerna på plats avseende förgröningsmetoderna ska omfatta stödmottagarens samtliga skyldigheter. Om relevant ska kontrollerna på plats även omfatta efterlevnaden av de tröskelvärden för undantag från förgröningsmetoderna som anges i artikel 44 och 46 i förordning (EU) nr 1307/2013. Detta stycke ska även gälla för kontrollerna på plats avseende nationella eller regionala miljöcertifieringssystem i enlighet med artikel 43.3 b i förordning (EU) nr 1307/2013.

Om en kontroll på plats avser ett regionalt genomförande enligt artikel 46.5 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska kontrollen på plats även omfatta arealmätningen och efterlevnaden av de skyldigheter som medlemsstaten ålagt stödmottagarna eller gruppen av stödmottagare.

Om en kontroll på plats avser ett gemensamt genomförande enligt artikel 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska kontrollen på plats omfatta följande:

a) Kontroll av att villkoret om angränsande områden enligt artikel 47.1 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 uppfylls.

b) Kontroll av arealmätningen och av att kriterierna för sammahängande områden med ekologiskt fokus efterlevs.

c) Kontroll av att de eventuella kompletterande skyldigheter som medlemsstaterna ålagt stödmottagarna eller grupperna av stödmottagare efterlevs.

d) Kontroll av att de stödmottagare som deltar i ett gemensamt genomförande iakttar sina individuella förgröningsskyldigheter.

▼M1

4.  För kollektiv som väljs ut i enlighet med artikel 32.2a led a ska kontrollerna på plats omfatta arealmätning, efterlevnaden av stödvillkoren och andra skyldigheter avseende den areal som deklareras i det kollektiva stödanspråket.

För åtaganden som väljs ut i enlighet med artikel 32.2a led b ska kontrollen på plats omfatta kontroll av de anmälda åtagandena.

▼B

Artikel 38

Arealmätning

▼M6

1.  Kontroll avseende efterlevnaden av stödvillkoren och den faktiska mätningen av jordbruksskiften som en del av kontrollen på plats får begränsas till ett slumpurval på minst 50 % av de jordbruksskiften för vilka det har lämnats in en ansökan om direktstöd och/eller ett stödanspråk inom ramen för arealrelaterat direktstöd eller landsbygdsutvecklingsåtgärder. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga jordbruksskiften mätas och kontrolleras avseende efterlevnaden av stödvillkoren; alternativt ska resultaten från provet extrapoleras.

▼B

2.  Jordbruksskiftenas areal ska mätas på ett sätt som garanterar att mätningen håller en kvalitet som minst motsvarar den som krävs enligt tillämpliga tekniska normer som fastställts på unionsnivå.

3.  Den behöriga myndigheten får använda fjärranalys enligt artikel 40 och det globala systemet för satellitnavigering i de fall detta är möjligt.

4.  Ett enhetligt toleransvärde ska fastställas för alla arealmätningar med det globala systemet för satellitnavigering och/eller med ortobilder. För detta syfte ska de mätredskap som används valideras för minst en valideringsklass med en toleransnivå som ligger under det enhetliga toleransvärdet. Det enhetliga toleransvärdet får inte vara högre än 1,25 m.

Den högsta toleransen för varje jordbruksskifte får i absoluta tal dock inte överstiga 1,0 hektar.

Vad gäller de åtgärder som avses i artikel 21.1 a och artiklarna 30 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 får medlemsstaterna när det gäller skogsbruksarealer fastställa lämpliga toleransvärden, vilka under inga omständigheter får vara mer än två gånger så höga som de toleransvärden som avses i detta stycke.

5.  Jordbruksskiftets hela areal får endast tas med i mätningen om hela arealen är fullt stödberättigande. I övriga fall ska den stödberättigande nettoarealen beaktas. För det syftet ska det pro rata-system som avses i artikel 10 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 tillämpas, om lämpligt.

6.  För beräkningen av vilken andel olika grödor utgör med avseende på diversifiering av grödor enligt artikel 44 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska mätningen baseras på den areal som faktiskt täcks med en gröda i enlighet med artikel 40.2 i förordning (EU) nr 639/2014. Avseende de arealer där blandgrödor odlas ska mätningen omfatta hela den areal där blandgrödor odlas i enlighet med artikel 40.3 första och andra stycket i den förordningen eller som täcks av en blandgröda i enlighet med artikel 40.3 tredje stycket i samma förordning.

7.  I de fall då ►M6  artikel 17 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ◄ kan leda till en artificiell uppdelning av ett område med angränsande jordbruksskiften med en homogen typ av marktäcke i separata jordbruksskiften ska de angränsande jordbruksskiftena med en homogen typ av marktäcke slås ihop till ett enda jordbruksskifte vid mätningen.

8.  Om lämpligt ska ►M6  separata mätningar ◄ av jordbruksskiftet genomföras, en med avseende på ordningen för grundstöd eller systemet för enhetlig arealersättning i enlighet med avdelning III kapitel 1 i förordning (EU) nr 1307/2013 och en avseende rumsligen olika överlappande jordbruksskiften med avseende på övriga arealrelaterade stödsystem och/eller landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Artikel 39

Kontroll av stödvillkoren

▼M6

1.  Jordbruksskiftenas stödberättigande ska kontrolleras med lämpliga hjälpmedel, inklusive bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran. I den kontrollen ska, i tillämpliga fall, även ingå kontroll av grödan. För detta ändamål ska vid behov kompletterande styrkande handlingar begäras in.

▼B

2.  För permanent gräsmark som kan användas för bete i områden där enligt etablerade lokala sedvänjor gräs och annat örtartat foder traditionellt inte utgör den dominerande växtligheten på betesmarken får nedsättningskoefficienten enligt artikel 32.5 i förordning (EU) nr 1307/2013 tillämpas, om lämpligt, på den stödberättigande areal som mäts i enlighet med artikel 38 i denna förordning. Om en areal används gemensamt, ska de behöriga myndigheterna fördela denna areal mellan de enskilda jordbrukarna i förhållande till deras användning av den eller till rätten till sådan användning.

3.  De landskapselement som stödmottagarna deklarerar som område med ekologiskt fokus, men som inte ingår i den stödberättigande arealen enligt artiklarna 9 och 10 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 ska kontrolleras enligt samma principer som gäller för stödberättigande arealer.

4.  Vad gäller kontrollen av landsbygdsutvecklingsåtgärder, och om medlemsstaterna har föreskrivit att vissa delar av kontrollen på plats kan genomföras på grundval av ett provurval, ska provurvalet göras på ett sätt som säkerställer en tillförlitlig och representativ kontrollnivå. Medlemsstaterna ska fastställa kriterier för provurvalet. Om kontrollerna avseende provurvalet visar på bristande efterlevnad ska provurvalets omfattning och räckvidd utökas i lämplig omfattning.

Artikel 40

Kontroller med fjärranalys

När en medlemsstat utför kontroller på plats genom fjärranalys ska den behöriga myndigheten

a) tolka ortobilderna (satellitbilder eller flygbilder) från samtliga jordbruksskiften som ingår i en stödansökan eller ett stödanspråk som ska kontrolleras och därvid identifiera marktäckestypen, och i tillämpliga fall, grödtypen, samt mäta arealen,

▼M6

b) utföra fysiska kontroller på plats av alla jordbruksskiften för vilka bildanalysen eller andra relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte tillåter kontroll av arealdeklarationens riktighet på ett för den behöriga myndigheten godtagbart sätt,

▼B

c) göra alla kontroller som krävs för att kontrollera att de stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som gäller för jordbruksskiftena efterlevs, och

d) vidta alternativa åtgärder för att mäta arealen i enlighet med artikel 38.1 för de skiften som inte finns på bild.

▼M6

Artikel 40a

Kontroll genom övervakning

1.  Behöriga myndigheter får utföra kontroller genom övervakning. Om de väljer att göra så ska de

a) införa ett förfarande för regelbunden och systematisk observation, spårning och bedömning av samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde under en tidsperiod som gör det möjligt att dra en slutsats om stödberättigandet till ett begärt stöd,

b) vid behov, och för att kunna dra en slutsats om det begärda stödets stödberättigande, vidta lämpliga uppföljningsåtgärder,

c) kontrollera 5 % av stödmottagare vars stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter inte kan övervakas med data från Sentinelsatelliter eller annan data av minst samma värde som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om stödberättigandet till ett stöd. Mellan 1 % och 1,25 % av stödmottagarna ska väljas ut slumpvis. Återstående stödmottagare ska väljas ut på grundval av en riskanalys,

d) informera stödmottagarna om beslutet att utföra kontroller genom övervakning och ta i bruk lämpliga verktyg med vilka man kan underrätta stödmottagarna åtminstone om varningar och bevis som begärs för genomförandet av leden b och c.

För genomförandet av leden b och c ska fysiska kontroller på plats utföras om relevanta bevis som stödmottagaren lämnat på den behöriga myndighetens begäran inte gör det möjligt att dra en slutsats om stödberättigandet till ett begärt stöd. Fysiska kontroller på plats får begränsas till kontroll av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som är av betydelse för att man ska kunna dra en slutsats om stödberättigandet till ett stöd.

2.  Om den behöriga myndigheten utför kontroller genom övervakning i enlighet med punkt 1, kan uppvisa effektiva operativa förfaranden som uppfyller kraven i artiklarna 7, 17 och 29 i denna förordning och uppfyller kraven på kvalitet på identifieringssystemet för jordbruksskiften enligt en bedömning i enlighet med artikel 6 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014

a) ska artiklarna 25, 26, 30, 31, 32, 34, 35, 36, artikel 37.2, 37.3 och 37.4 och artiklarna 38 och 40 i denna förordning inte tillämpas,

b) kontrollen av halten av tetrahydrokannabinol i odlad hampa som utförs i enlighet med artikel 9 i delegerad förordning (EU) nr 639/2014 ska göras för 30 eller 20 % av arealen om medlemsstaten har ett system med förhandsgodkännande.

3.  Den behöriga myndigheten kan välja att tillämpa kontroller genom övervakning när det gäller en enskild arealrelaterad stödordning eller stödåtgärd eller typ av insats eller en definierad grupp av stödmottagare som är föremål för kontroller på plats avseende förgröningsstöd enligt artikel 31.1 a–h.

Under de två första åren av tillämpning kan den behöriga myndigheten välja att tillämpa kontroller genom övervakning av stödmottagare inom en stödordning eller stödåtgärd på områden som har valts ut på grundval av objektiva och icke-diskriminerande kriterier. I sådana fall ska de arealer som kontrolleras genom övervakning under det andra tillämpningsåret vara större än under det första tillämpningsåret.

Om en medlemsstat väljer att utföra kontroller i enlighet med första eller andra stycket ska punkterna 1 och 2 gälla endast stödmottagare som är föremål för kontroller genom övervakning.

Artikel 40b

Anmälan

Medlemsstaterna ska till kommissionen anmäla senast den 1 december det kalenderår som föregår det kalenderår då de börjar utföra kontroller genom övervakning om sitt beslut att inleda kontroller genom övervakning, och ange vilka ordningar eller åtgärder eller typer av insatser det gäller, och, i tillämpliga fall, de områden inom sådana ordningar eller åtgärder som kommer att kontrolleras genom övervakning samt kriterierna för urvalet.

Om den behöriga myndigheten emellertid har beslutat att utföra kontroller genom övervakning från och med ansökningsåret 2018 ska anmälan göras inom en månad efter det att denna förordning har trätt i kraft i Europeiska unionens officiella tidning.

▼B

Artikel 41

Kontrollrapport

1.  För samtliga kontroller på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport utarbetas, vilken ska göra det möjligt att gå igenom uppgifter från de kontroller som gjorts och därav dra slutsatser om efterlevnaden av stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a) De direktstödsystem och landsbygdsutvecklingsåtgärder, stödansökningar och stödanspråk som kontrollerats.

b) Vilka personer som närvarat.

c) De jordbruksskiften som kontrollerades eller mättes upp samt mätresultatet för varje uppmätt jordbruksskifte, och de mätmetoder som användes.

d) Om tillämpligt, resultaten från mätningar av icke-jordbruksmark för vilken det ansökts om stöd inom ramen för landsbygdsutvecklingsåtgärder, samt uppgifter om de mätmetoder som använts.

e) Huruvida kontrollen hade anmälts i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

f) Uppgifter om eventuella särskilda kontrollåtgärder som ska utföras inom ramen för enskilda direktstödsystem eller system för landsbygdsutveckling.

g) Uppgifter om andra kontrollåtgärder som har genomförts.

h) Uppgift om eventuell bristande efterlevnad som konstaterats och som kan behöva korsanmälas med avseende på andra direktstödsystem, landsbygdsutvecklingsåtgärder och/eller tvärvillkor.

i) Uppgift om eventuell bristande efterlevnad som konstaterats och som kan behöva följas upp under följande år.

▼M6

Om kontroller genom övervakning görs enligt artikel 40a ska leden b–e i första stycket inte tillämpas. I kontrollrapporten ska resultaten av kontrollerna genom övervakning anges på skiftesnivå.

▼B

2.  Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.

▼M1

Genom undantag från första stycket får medlemsstaten, om medlemsstaten utnyttjar möjligheten att införa kollektiva stödanspråk, besluta att inte ge kollektivet möjlighet att underteckna kontrollrapporten om ingen bristande efterlevnad uppdagas under kontrollen. Om bristande efterlevnad uppdagas vid en sådan kontroll ska stödmottagaren ges möjlighet att underteckna rapporten innan den behöriga myndigheten fattar beslut om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller sanktioner till följd av den bristande efterlevnaden.

▼M6

Om kontrollen på plats sker genom fjärranalys i enlighet med artikel 40 eller genom övervakning i enlighet med artikel 40a, får medlemsstaten besluta att inte ge stödmottagaren möjlighet att underteckna kontrollrapporten om ingen bristande efterlevnad uppdagas under kontrollen genom fjärranalys eller övervakning. Om bristande efterlevnad uppdagas vid en sådan kontroll eller övervakning ska stödmottagaren ges möjlighet att underteckna rapporten innan den behöriga myndigheten fattar beslut om eventuella minskningar, avslag, indragningar eller administrativa sanktioner till följd av den bristande efterlevnaden.

▼BAvsnitt 3

Kontroller på plats avseende ansökningar om djurbidrag och stödanspråk inom ramen för djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

Artikel 42

Kontroller på plats

1.  Kontrollerna på plats ska kontrollera att alla stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter efterlevs och kontrollerna ska omfatta alla djur för vilka det lämnats in stödansökningar eller stödanspråk inom ramen för de system för djurbidrag eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd som ska kontrolleras.

Om medlemsstaten har fastställt en period i enlighet med artikel 21.1 d ska minst 50 % av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats enligt artikel 32 eller 33 fördelas på hela den perioden för respektive system för djurbidrag eller landsbygdsutvecklingsstöd. ►M1  Om hållandeperioden börjar innan stödansökan eller stödanspråket har lämnats in eller om den inte kan fastställas i förväg, får medlemsstaterna besluta att de kontroller på plats som föreskrivs i artikel 32 eller 33 ska spridas över den period under vilken ett djur kan komma i fråga för ersättning eller stöd. ◄

Om medlemsstaten utnyttjar den möjlighet som ges i artikel 21.3 ska de potentiellt stödberättigande djuren enligt artikel 2.1 andra stycket led 17 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 också kontrolleras.

Kontrollerna på plats ska särskilt omfatta kontroll av att antalet djur som finns på jordbruksföretaget för vilka stödansökningar eller stödanspråk har lämnats in och, om tillämpligt, att antalet djur som ännu inte omfattas av någon ansökan motsvarar det antal djur som förts in i registren och det antal djur som anmälts till djurdatabasen.

2.  Kontrollerna på plats ska också omfatta kontroll av

a) att registeruppgifterna är korrekta och koherenta liksom anmälningarna till djurdatabasen, på grundval av en stickprovskontroll av styrkande handlingar såsom inköps- och försäljningsfakturor, slaktintyg, veterinärintyg och i tillämpliga fall djurpass och transporthandlingar, avseende djur för vilka stödansökningar eller stödanspråk har lämnats in under de sex månader som föregår kontrollen på plats; om avvikelser konstateras ska kontrollen dock utökas till de tolv månader som föregår kontrollen på plats,

b) att alla nötkreatur, får och getter som finns på jordbruksföretaget är identifierade med öronmärke, i tillämpliga fall är försedda med djurpass eller transporthandlingar, samt är registerförda och anmälda till djurdatabasen.

Kontrollerna enligt första stycket led b kan genomföras på grundval av ett slumpurval. Om slumpurvalet visar på bristande efterlevnad ska samtliga djur kontrolleras; alternativt ska resultaten från slumpurvalet extrapoleras.

Artikel 43

Kontrollrapport avseende systemen för djurbidrag och djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd

1.  För varje kontroll på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets detaljer. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a) De system för djurbidrag och/eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd och de ansökningar om djurbidrag och/eller stödanspråk som kontrollerats.

b) Vilka personer som närvarat.

c) Antalet djur och djurtyper som noterades och, i förekommande fall, numren på öronmärkena, uppgifter i registret och i djurdatabaserna och i andra styrkande handlingar som kontrollerats, samt resultaten av dessa kontroller och, i förekommande fall, särskilda iakttagelser beträffande enskilda djur och/eller deras identitetskod.

d) Uppgift om huruvida kontrollen hade anmälts i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg. Om den tidsfrist på 48 timmar som anges i artikel 25 överskrids ska skälet för detta anges i kontrollrapporten.

e) Uppgifter om eventuella särskilda kontrollåtgärder som ska utföras inom ramen för systemen för djurbidrag och/eller djurrelaterat landsbygdsutvecklingsstöd.

f) Uppgifter om andra kontrollåtgärder som ska genomföras.

2.  Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.

3.  Om medlemsstaterna genomför kontroller på plats enligt denna förordning och samtidigt genomför inspektioner enligt förordning (EG) nr 1082/2003, ska kontrollrapporten kompletteras med rapporter i enlighet med artikel 2.5 i den förordningen.

4.  Om det vid kontroller på plats enligt denna förordning konstateras fall av bristande efterlevnad av avdelning I i förordning (EG) nr 1760/2000 eller förordning (EG) nr 21/2004, ska kopior av kontrollrapporten enligt denna artikel utan dröjsmål skickas till de myndigheter som har ansvaret för att genomföra de förordningarna.KAPITEL IV

Särskilda regler

Artikel 44

Regler för kontroller avseende regionalt eller gemensamt genomförande av områden med ekologiskt fokus

Vid regionalt eller gemensamt genomförande enligt artikel 46.5 eller 46.6 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska arealen för de gemensamma sammanhängande områdena med ekologiskt fokus tilldelas varje deltagare i proportion till dennes andel av de gemensamma områdena med ekologiskt fokus utifrån vad stödmottagaren har deklarerat i enlighet med artikel 18 i denna förordning.

För tillämpningen av artikel 26 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 avseende varje enskild deltagare i ett regionalt eller gemensamt genomförande ska det fastställda området med ekologiskt fokus utgöras av summan av den tilldelade andelen av det gemensamma området med ekologiskt fokus enligt första stycket och det område med ekologiskt fokus som fastställts i enlighet med de individuella skyldigheterna.

▼M3 —————

▼BAVDELNING IV

LANDSBYGDSUTVECKLINGSÅTGÄRDER SOM INTE ÄR AREALRELATERADE OCH INTE DJURRELATERADEKAPITEL I

Inledande bestämmelser

Artikel 46

Tillämpningsområde

Denna avdelning avser utgifter inom ramen för de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 14–20, artikel 21.1 utom det årliga bidraget enligt leden a och b, artikel 27, artikel 28.9, artikel 35, artikel 36 och artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1305/2013, i artikel 35.1 i förordning (EU) nr 1303/2013 och i artikel 20, artikel 36 a vi, b ii, vi och vii, artikel 36 b i och iii vad gäller etableringskostnader, samt artiklarna 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005.KAPITEL II

KontrollerAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 47

Ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer

1.  Medlemsstaterna ska inrätta lämpliga förfaranden för inlämningen av ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd, stödanspråk och andra deklarationer avseende landsbygdsutvecklingsåtgärder som inte är arealrelaterade och inte djurrelaterade.

2.  Avseende de åtgärder som avses i artiklarna 15.1 b, 16.1 och 19.1 c, samt i artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska stödmottagaren lämna in ett årligt stödanspråk.Avsnitt 2

Bestämmelser om kontroller

Artikel 48

Administrativa kontroller

1.  Administrativa kontroller ska göras avseende samtliga landsbygdsutvecklingsstödansökningar, stödanspråk och övriga deklarationer som ska lämnas av stödmottagare eller tredje part; kontrollerna ska omfatta alla uppgifter som det är möjligt och lämpligt att kontrollera på administrativ väg. Rutinerna ska ge garantier för en registrering av vilka kontroller som genomförts, vilka resultat de gett och vilka åtgärder som vidtagits i de fall avvikelser uppdagats.

2.  De administrativa kontrollerna av ansökningarna om landsbygdsutvecklingsstöd ska säkra att insatsen i fråga uppfyller de krav som fastställs i unionslagstiftningen, nationell lagstiftning och i landsbygdsprogrammet, samt bestämmelserna om offentlig upphandling, statligt stöd och andra obligatoriska normer och krav. De administrativa kontrollerna ska särskilt kontrollera

a) att stödmottagaren är berättigad till stöd,

b) att stödvillkoren, åtagandena och andra skyldigheter som gäller för landsbygdsutvecklingsinsatsen uppfylls,

▼M4

c) att urvalskriterierna uppfylls, om dessa kriterier gäller,

▼B

d) att insatsens kostnader är stödberättigande, inbegripet att det är fråga om rätt kostnadsslag och beräkningsmetod när insatsen eller en del av denna omfattas av artikel 67.1 leden b, c och d i förordning (EU) nr 1303/2013,

▼M4

e) att de deklarerade utgifterna är rimliga, i fråga om utgifter enligt artikel 67.1 a i förordning (EU) nr 1303/2013, med undantag för bidrag in natura och avskrivningar. Utgifterna ska utvärderas med ett lämpligt utvärderingssystem som ska inbegripa referenskostnader, jämförelse av olika anbud eller en utvärderingskommitté. För insatser med en stödnivå på upp till 30 % eller för insatser enligt artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013 får granskningen av huruvida utgifterna är rimliga göras vid de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning. För insatser med stödberättigande kostnader på upp till 5 000 euro får frågan om utgifterna är rimliga fastställas i en preliminär budget som godkänns på förhand av den förvaltande myndigheten.

▼B

3.  Syftet med de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning ska, när så är tillämpligt på ansökan i fråga, vara att granska

▼M4

a) huruvida en avslutad insats överensstämmer med den insats för vilken ansökan om stöd beviljades, och

b) de kostnader som uppkommit och betalningar som gjorts, utom om en form eller metod som avses i artikel 67.1 b, c eller d i förordning (EU) nr 1303/2013 används.

▼B

4.  I de administrativa kontrollerna ska ingå rutiner som gör det möjligt att undvika otillåten dubbelfinansiering via andra stöd från unionen, nationella stödsystem eller under andra programperioder. Om det förekommer finansiering från andra källor ska kontrollerna säkra att det totala stöd som erhålls inte överskrider de högsta tillåtna beloppen eller stödnivåerna.

5.  De administrativa kontrollerna i samband med investeringar ska omfatta minst ett besök på platsen för insatsen eller investeringen i fråga för att kontrollera att investeringen verkligen gjorts.

Den behöriga myndigheten får emellertid besluta att inte utföra något sådant besök med vederbörlig motivering, till exempel följande:

a) Insatsen ingår i urvalet för en kontroll på plats som ska utföras i enlighet med artikel 49.

b) Den behöriga myndigheten anser att insatsen i fråga är en mindre investering.

c) Den behöriga myndigheten anser att risken för att stödvillkoren inte uppfylls är låg, eller att risken att investeringen inte har gjorts är låg.

Det beslut, med tillhörande motivering, som avses i andra stycket, ska registreras.

▼M7

6.  Vad gäller de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c i förordning (EU) nr 1303/2013 ska punkterna 1–5 i denna artikel varken gälla bidrag till finansieringsinstrumentet eller stöd till slutmottagaren. Däremot ska artiklarna 58 och 59 i förordning (EU) nr 1306/2013 och artikel 9 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 ( 12 ) gälla.

▼B

Artikel 49

Kontroller på plats

1.  Medlemsstaterna ska organisera kontroller på plats av godkända insatser på grundval av ett lämpligt provurval. Så långt det är möjligt ska kontrollerna utföras innan slutbetalningen för en insats görs.

2.  De inspektörer som utför kontrollerna på plats ska inte ha varit inblandade i de administrativa kontrollerna av samma insats.

Artikel 50

Kontrollnivå och provurval för kontroller på plats

1.   ►M4  De utgifter som omfattas av kontroller på plats ska motsvara minst 5 % av de utgifter som avses i artikel 46 och som medfinansieras av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) och för vilka ersättning begärts hos det utbetalande organet varje kalenderår och som inte gäller insatser för vilka endast förhandsutbetalningar har begärts. ◄

▼M2

Om en insats som är föremål för kontroll på plats har fått förhandsutbetalningar eller mellanliggande utbetalningar ska de betalningarna medräknas i de utgifter som omfattas av kontrollen på plats enligt första stycket.

▼M4

Vad gäller finansieringsinstrument ska endast utbetalningarna till slutmottagarna som omfattas av kontroller på plats räknas av mot de utgifter som omfattas av kontrollerna på plats som avses i första stycket.

▼B

2.   ►M4  Endast de kontroller som genomförs senast dagen för inlämnande av kotrolluppgifter och kontrollstatistik enligt artikel 9 får tas med i beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 uppfylls. ◄

Stödanspråk som till följd av en administrativ kontroll inte är stödberättigande får inte tas med i beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 uppfylls.

3.  Endast de kontroller som uppfyller samtliga krav enligt artiklarna 49 och 51 får tas med beräkningen av huruvida den lägsta kontrollnivån som avses i punkt 1 uppfylls.

4.  I det urval av godkända insatser som kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska hänsyn framför allt tas till

a) vikten av att kontrollera en lämplig blandning av insatser av olika typer och omfattning,

b) eventuella riskfaktorer som identifierats efter nationella kontroller eller kontroller från unionen,

c) i vilken mån insatstypen bidrar till att det finns en risk för fel vid genomförandet av landsbygdsprogrammet,

d) vikten av att sörja för balans mellan åtgärderna och insatstyperna,

e) vikten av att slumpvis välja ut mellan 30 och 40 % av utgifterna.

5.  Om kontrollerna på plats visar på avsevärd bristande efterlevnad inom ramen för en viss landsbygdsutvecklingsåtgärd eller typ av insats ska den behöriga myndigheten öka kontrollnivån för den aktuella åtgärden eller insatsen till en lämplig nivå under det efterföljande kalenderåret.

6.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att sänka den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats per kalenderår enligt punkt 1 till 3 % av det belopp som samfinansieras via EJFLU.

Medlemsstaterna får endast tillämpa första stycket om de allmänna villkoren för minskning av minimiantalet kontroller på plats enligt artikel 62.2 b i förordning (EU) nr 1306/2013 uppfylls.

Om något av de villkor som avses i andra stycket inte längre uppfylls ska medlemsstaterna omedelbart återkalla sina beslut om minskning av den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats. Den lägsta kontrollnivån för kontroller på plats enligt punkt 1 ska tillämpas från och med det efterföljande kalenderåret.

Artikel 51

Kontrollernas innehåll

▼M4

1.  Vid kontroll på plats ska kontrolleras att insatsen har genomförts i enlighet med gällande regler och kontrollen ska omfatta samtliga stödvillkor, åtaganden och andra skyldigheter som gäller för beviljandet av stöd som kan kontrolleras under besöket och som inte har kontrollerats administrativt. Kontrollerna ska säkra att insatsen kan komma i fråga för stöd från Ejflu.

▼B

2.  Vid kontroll på plats ska de uppgifter som stödmottagaren deklarerat kontrolleras mot underlagen.

Häri ingå en kontroll av att de stödanspråk som stödmottagaren lämnat in kan styrkas med bokföringshandlingar eller annan dokumentation, och om så krävs, en kontroll av riktigheten av uppgifterna i stödanspråket på basis av uppgifter eller kommersiella dokument som innehas av tredje part.

3.  Vid kontroll på plats ska kontrolleras att den nuvarande eller framtida användningen av insatsen överensstämmer med det syfte som anges i stödansökan och för vilket stöd beviljades.

4.  Utom under exceptionella omständigheter, som de behöriga myndigheterna ska registrera och motivera, ska kontrollerna på plats inkludera ett besök på platsen för insatsen eller, om det rör sig om en immateriell insats, hos den som ansvarar för insatsen.

▼M7

5.  Vad gäller de finansieringsinstrument som avses i artikel 38.1 b och c i förordning (EU) nr 1303/2013 ska punkterna 1–4 i denna artikel varken gälla bidrag till finansieringsinstrumentet eller stöd till slutmottagaren. Däremot ska artiklarna 58 och 59 i förordning (EU) nr 1306/2013 och artikel 9 i delegerade förordning (EU) nr 480/2014 gälla.

▼B

Artikel 52

Kontroller i efterhand

1.  Investeringar ska kontrolleras i efterhand för att säkerställa att åtaganden i enlighet med artikel 71 i förordning (EU) nr 1303/2013 eller i enlighet med landsbygdsprogrammet har genomförts.

2.  Kontrollerna i efterhand ska varje kalenderår omfatta minst 1 % av de EJFLU-utgifter för investeringar som fortfarande omfattas av åtaganden enligt punkt 1 och för vilka EJFLU har gjort slutbetalning. Endast kontroller som utförs fram till slutet av det aktuella kalenderåret ska beaktas.

3.  Provurvalet för de insatser som ska kontrolleras i enlighet med punkt 1 ska baseras på en analys av de risker och ekonomiska konsekvenser som är kopplade till olika insatser, grupper av insatser eller åtgärder. Mellan 20 % och 25 % av kontrollprovurvalet ska göras slumpvis.

Artikel 53

Kontrollrapport

1.  För varje kontroll på plats enligt detta avsnitt ska en kontrollrapport upprättas som gör det möjligt att närmare granska kontrollbesökets detaljer. Rapporten ska särskilt innehålla uppgifter om följande:

a) Vilka åtgärder, stödansökningar och stödanspråk som kontrollerats.

b) Vilka personer som närvarat.

c) Uppgift om huruvida besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

d) Resultaten av kontrollerna och, i tillämpliga fall, eventuella särskilda observationer.

e) Övriga kontrollåtgärder som ska genomföras.

2.  Punkt 1 ska, med nödvändiga ändringar, även gälla för efterhandskontroller enligt detta avsnitt.

3.  Stödmottagaren ska ges möjlighet att underteckna rapporten, för att bekräfta sin närvaro vid kontrollen, och för att lämna synpunkter på innehållet. Om medlemsstaterna väljer att använda en elektronisk kontrollrapport som fylls i under kontrollens gång ska den behöriga myndigheten sörja för att stödmottagaren kan underteckna rapporten elektroniskt; alternativt ska kontrollrapporten utan dröjsmål skickas till stödmottagaren så att denne kan underteckna rapporten och lämna eventuella synpunkter. Om bristande efterlevnad konstateras, ska stödmottagaren ges en kopia av kontrollrapporten.Avsnitt 3

Bestämmelser om kontroller avseende särskilda åtgärder

▼M4 —————

▼B

Artikel 60

Leader

1.  Medlemsstaterna ska införa ett lämpligt system för sin tillsyn över de lokala aktionsgrupperna.

2.  För utgifter i enlighet med artikel 35.1 led b och led c i förordning (EU) nr 1303/2013 får medlemsstaterna delegera genomförandet av de administrativa kontroller som föreskrivs i artikel 48 i denna förordning till lokala aktionsgrupper genom en officiell åtgärd. Medlemsstaterna ska emellertid kontrollera att de lokala aktionsgrupperna har den administrativa kapacitet och kontrollkapacitet som krävs.

Vid delegering enligt första stycket ska den behöriga myndigheten genomföra regelbundna kontroller av de lokala aktionsgruppernas insatser, inklusive kontroll av bokföring och administrativa dubbelkontroller på kontrollprovurvalsbas.

Den behöriga myndigheten ska också utföra de kontroller på plats som avses i artikel 49 i denna förordning. För kontrollprovurvalet avseende utgifter inom Leader ska minst samma procentsats som avses i artikel 50 i denna förordning tillämpas.

3.  Avseende de utgifter som uppkommer i enlighet med artikel 35.1 leden a, d och e i förordning (EU) nr 1303/2013 och artikel 35.1 leden b och c i samma förordning ska de administrativa kontrollerna, om den lokala aktionsgruppen själv är stödmottagare, utföras av personer som är oberoende av den berörda lokala aktionsgruppen.

▼M4

4.  Genom undantag från artikel 48 2 e vad gäller insatser som genomförs av en lokal aktionsgrupp och som omfattas av en grupp projekt under ett gemensamt tema får granskningen av huruvida utgifterna är rimliga göras vid de administrativa kontrollerna av ansökningar om utbetalning som gäller den gruppen av projekt.

▼B

Artikel 61

Räntesubventioner och subventioner av garantiavgifter

1.  Avseende de utgifter som uppkommer enligt artikel 69.3 a i förordning (EU) nr 1303/2013 ska administrativa kontroller och kontroller på plats utföras med avseende på stödmottagaren och på hur den berörda insatsen genomförts. ►M4  ————— ◄

▼M4

2.  Den behöriga myndigheten ska, genom administrativa kontroller och, vid behov, genom besök på plats hos finansinstituten och hos stödmottagaren, säkra att finansinstituten efterlever unionslagstiftningen och det avtal som ingåtts mellan den behöriga myndigheten och finansinstitutet.

▼B

3.  Om räntesubventionerna eller garantiavgiftssubventionerna kombineras med finansinstrument i en och samma insats som inriktas på samma slutmottagare ska den behöriga myndigheten genomföra kontroller på slutmottagarnivå endast i de fall som avses i artikel 40.3 i förordning (EU) nr 1303/2013.

Artikel 62

Tekniskt stöd på initiativ av medlemsstaterna

Avseende de utgifter som uppkommer i enlighet med artikel 51.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska artiklarna 48–51 och artikel 53 i denna förordning tillämpas med nödvändiga ändringar.

De administrativa kontroller som avses i artikel 48 och de kontroller på plats som avses i artikel 49 ska genomföras av en enhet som till sin funktion är avskild från den enhet som beviljar tekniskt stöd.KAPITEL III

Felaktiga utbetalningar och administrativa sanktioner

Artikel 63

Partiell eller fullständig indragning av landsbygdsutvecklingsstödet och administrativa sanktioner

1.  Utbetalningarna ska beräknas på grundval av de belopp som bedömts som stödberättigande vid de administrativa kontroller som avses i artikel 48.

Den behöriga myndigheten ska granska stödanspråk som inkommer från stödmottagaren och fastställa vilka belopp som berättigar till stöd. Den behöriga myndigheten ska fastställa

a) vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren på grundval av stödanspråket och beslutet om stöd, och

b) vilket belopp som ska betalas ut till stödmottagaren efter kontroll av stödberättigandet för de utgifter som ingår i stödanspråket.

Om det belopp som fastställs enligt andra stycket led a är mer än 10 % större än det belopp som fastställs enligt andra stycket led b ska en administrativ sanktion tillämpas på det belopp som fastställs enligt led b. Sanktionsbeloppet ska vara skillnaden mellan de båda beloppen, men får inte gå utöver en fullständig indragning av stödet.

Ingen administrativ sanktion ska tas ut om stödmottagaren, på ett för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt, kan visa att han eller hon inte bär skulden för att icke-stödberättigande belopp tagits med i stödanspråket eller om det på något annat för den behöriga myndigheten tillfredsställande sätt bevisas att stödmottagaren inte bär någon skuld.

▼M4

2.  Den administrativa sanktion som avses i punkt 1 ska tillämpas med nödvändiga ändringar på icke-stödberättigande utgifter som identifieras i samband med kontroller på plats enligt artikel 49.

▼BAVDELNING V

KONTROLLSYSTEM OCH ADMINISTRATIVA SANKTIONER SOM RÖR TVÄRVILLKORKAPITEL I

Gemensamma bestämmelser

Artikel 64

Definitioner

För de syften som avses med de tekniska specifikationer som krävs för genomförandet av kontrollsystemet och de administrativa sanktionerna i samband med tvärvillkoren ska följande definitioner gälla:

a)

specialiserade kontrollorgan : de nationella behöriga kontrollmyndigheterna enligt artikel 67 i denna förorordning, som ansvarar för att säkra efterlevnaden av de regler som avses i artikel 93 i förordning (EU) nr 1306/2013,

b)

rättsakt : de direktiv och förordningar som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 1306/2013,

c)

kontrollresultatsåret : det kalenderår då den administrativa kontrollen eller kontrollen på plats gjordes,

d)

tvärvillkorsområde : vart och ett av de tre områden som avses i artikel 93.1 i förordning (EU) nr 1306/2013 samt bevarande av permanent betesmark i enlighet med artikel 93.3 i den förordningen.KAPITEL II

KontrollAvsnitt 1

Allmänna bestämmelser

Artikel 65

Kontrollsystem för tvärvillkor

1.  Medlemsstaterna ska inrätta ett system som säkerställer effektiv kontroll av efterlevnaden av tvärvillkoren. Systemet ska särskilt omfatta följande:

a) I de fall då den behöriga kontrollmyndigheten inte är det utbetalande organet, överföring av nödvändig information om stödmottagarna enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 från det utbetalande organet till de specialiserade kontrollorganen och/eller, om tillämpligt, via den samordnande myndigheten.

b) De metoder som ska användas för kontrollprovurvalet.

c) Uppgifter om vilken typ av kontroller som ska genomföras och om deras omfattning.

d) Kontrollrapporter med uppgifter om upptäckt bristande efterlevnad och om den bristande efterlevnadens allvar, omfattning och varaktighet samt om huruvida den är återkommande.

e) I de fall den behöriga kontrollmyndigheten inte är utbetalningsstället, överföring av kontrollrapporter från de specialiserade kontrollorganen, antingen till utbetalningsstället eller till den samordnande myndigheten eller till båda.

f) Uppgifter om det utbetalande organets tillämpning av systemet för minskning och uteslutning.

2.  Medlemsstaterna får också föreskriva ett förfarande enligt vilket stödmottagaren till det utbetalande organet lämnar de uppgifter som fordras för att fastställa vilka villkor och normer som stödmottagaren omfattas av.

Artikel 66

Utbetalning av stöd i samband med kontroller av tvärvillkor

Om kontroller av tvärvillkoren inte kan slutföras innan stöden och det årliga bidraget enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 betalas ut till den berörda stödmottagaren ska det belopp som stödmottagaren ska betala till följd av en administrativ sanktion återkrävas i enlighet med artikel 7 i denna förordning eller återvinnas genom avräkning.

Artikel 67

Den behöriga kontrollmyndighetens ansvarsområde

1.  Den behöriga kontrollmyndighetens ansvarsområde ska vara följande:

a) De specialiserade kontrollorganen ska ha ansvaret för kontrollerna av att kraven och normerna i fråga är uppfyllda.

b) De utbetalande organen ska ansvara för fastställandet av administrativa sanktioner i enskilda fall i enlighet med avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och kapitel III i denna avdelning.

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att kontrollerna avseende samtliga eller vissa krav, normer, rättsakter eller tvärvillkorsområden ska utföras av det utbetalande organet, förutsatt att medlemsstaterna kan garantera att kontrollerna är minst lika effektiva som när de utförs av ett specialiserat kontrollorgan.Avsnitt 2

Kontroller på plats

Artikel 68

Lägsta kontrollnivå

1.  Den behöriga kontrollmyndigheten ska genomföra kontroller på plats avseende efterlevnaden av de villkor och normer som ingår i dess ansvarsområde hos minst 1 % av det totala antalet stödmottagare som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 och som den behöriga kontrollmyndigheten ansvarar för.

När det gäller grupper av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 får, genom undantag från första stycket, varje enskild medlem av sådana grupper betraktas som en stödmottagare för beräkningen av kontrollprovurvalet enligt första stycket.

Den lägsta kontrollnivå som avses i första stycket får uppnås på den behöriga kontrollmyndighetens nivå, på rättsakts- eller normnivå eller på rättsakts- eller normgruppsnivå. I fall där kontrollerna inte genomförs av det utbetalande organet kan den lägsta kontrollnivån dock även uppnås för varje enskilt utbetalande organ.

Om det i den lagstiftning som är tillämplig rörande rättsakten och normerna redan fastställs en lägsta kontrollnivå ska den kontrollnivån tillämpas i stället för den lägsta kontrollnivå som anges i första stycket. Medlemsstaterna kan alternativt besluta att fall av bristande efterlevnad som upptäcks i samband med kontroller på plats enligt den lagstiftning som gäller för rättsakterna och standarderna och som genomförs utanför det kontrollprovurval som avses i första stycket ska rapporteras till den behöriga kontrollmyndighet som har ansvar för den berörda rättsakten eller normen; denna myndighet ska sedan följa upp ärendet. Bestämmelserna i detta kapitel och i kapitlen I, II och III i avdelning III ska tillämpas.

Vad gäller tvärvillkoren i förhållande till rådets direktiv 96/22/EG, ska det faktum att det tillämpas en specifik urvalsnivå för övervakningsplanerna innebära att kravet på lägsta kontrollnivå som anges i första stycket anses vara uppfyllda.

2.  Genom undantag från punkt 1 och för att uppnå den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 på rättsakts- eller normnivå eller på rättsakts- eller normgruppsnivå får medlemsstaten

a) använda resultaten av sådana kontroller på plats som utförts enligt lagstiftning som är tillämplig på sådana rättsakter och normer för de utvalda stödmottagarna, eller

b) ersätta de utvalda stödmottagarna med stödmottagare som är föremål för en kontroll på plats i enlighet med den lagstiftning som gäller för de rättsakterna och normerna, förutsatt att de stödmottagarna är stödmottagare i den mening som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013.

I sådana fall ska kontrollerna på plats täcka samtliga aspekter av de relevanta rättsakter eller normer som omfattas av tvärvillkor. Medlemsstaten ska vidare se till att dessa kontroller på plats är minst lika effektiva som de kontroller på plats som utförs av de behöriga kontrollmyndigheterna.

3.  När den lägsta kontrollnivå som avses i punkt 1 i denna artikel fastställs, ska de åtgärder som krävs enligt artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 inte beaktas.

4.  Om det vid kontroll på plats upptäcks bristande efterlevnad av betydande omfattning av en viss rättsakt eller norm, ska antalet kontroller på plats avseende denna rättsakt eller norm ökas under nästa kontrollperiod. Den behöriga kontrollmyndigheten kan besluta att i förbindelse med en viss rättsakt begränsa dessa ytterligare kontroller på plats till att endast omfatta de krav som oftast är föremål för bristande efterlevnad.

5.  Om en medlemsstat beslutar att utnyttja den möjlighet som ges i artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska det avseende 20 % av de berörda stödmottagarna kontrolleras huruvida den bristande efterlevnaden har åtgärdats.

Artikel 69

Kontrollprovurvalet

1.  Provurvalet för de gårdar som ska kontrolleras enligt artikel 68 ska i tillämpliga fall baseras på en riskanalys i enlighet med tillämplig lagstiftning eller en riskanalys som bygger på de aktuella kraven eller normerna. Riskanalysen får göras på gårdsnivå eller på gårdskategorinivå eller baseras på geografiskt område.

Vid riskanalysen får hänsyn tas till ett eller båda av följande kriterier:

a) Stödmottagarens deltagande i det system för jordbruksrådgivning som avses i artikel 12 i förordning (EU) nr 1306/2013.

b) Stödmottagarens deltagande i ett system för certifiering om det berörda systemet är relevant för de villkor och normer som avses.

På grundval av en riskanalys får en medlemsstat besluta att från det riskbaserade kontrollprovurvalet utesluta stödmottagare som deltar i ett certifieringssystem enligt andra stycket b. När certifieringssystemet endast omfattar en del av de villkor och normer som stödmottagarna ska iaktta inom ramen för tvärvillkoren, ska emellertid lämpliga riskfaktorer tillämpas för de krav eller normer som inte omfattas av certifieringssystemet.

När en analys av kontrollresultaten visar att de krav eller normer som ingår i ett certifieringssystem enligt andra stycket b i ett betydande antal fall inte efterlevs, ska riskfaktorerna för berörda krav eller normer bedömas på nytt.

2.  Punkt 1 ska inte gälla för de kontroller som görs som uppföljning av bristande efterlevnad som kommit till den behöriga myndighetens kännedom på annan väg. Punkt 1 ska emellertid gälla för kontroller som görs som uppföljning enligt artikel 97.3 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

3.  För ett representativt urval ska 20–25 % av det lägsta antalet stödmottagare som ska kontrolleras på plats i enlighet med artikel 68.1 första stycket väljas ut slumpvis. Om antalet stödmottagare som ska bli föremål för kontroller på plats är större än det lägsta antalet får procentandelen slumpvis utvalda stödmottagare i det kompletterande provet inte överskrida 25 %.

4.  En del av kontrollprovurvalet kan i tillämpliga fall göras på grundval av tillgängliga uppgifter före utgången av den aktuella ansökningsperioden. Det preliminära urvalet ska fullgöras när samtliga relevanta ansökningar finns tillgängliga.

►C1  5.  Urvalet av stödmottagare som ska kontrolleras i enlighet med artikel 68.1 får väljas från de kontrollprovurval av stödmottagare som redan gjorts i enlighet med artiklarna 30 och 34 och för vilka de berörda kraven och normerna gäller. ◄ Denna möjlighet gäller emellertid inte för de kontroller som ska göras avseende stödmottagare inom stödsystemen inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

6.  Genom undantag från artikel 68.1 får provurvalet av stödmottagare för kontroller på plats avse minst 1 % från vardera av följande populationer av stödmottagare som omfattas av tvärvillkoren enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013:

a) Stödmottagare som får direktstöd enligt förordning (EU) nr 1307/2013.

b) Stödmottagare som får stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

c) Stödmottagare som får det årliga bidraget enligt artikel 21.1 led a och b och artiklarna 28–31, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013.

7.  Om det på grundval av den riskanalys som gjorts på gårdsnivå konstateras att icke-stödmottagare utgör en större risk än stödmottagarna enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 får dessa ersättas med icke-stödmottagare. Även i detta fall ska det totala antalet kontrollerade jordbrukare motsvara den kontrollnivå som föreskrivs i artikel 68.1 i denna förordning. Ersättningar av detta slag ska vederbörligen motiveras och dokumenteras.

8.  En kombination av åtgärderna i punkterna 5 och 6 får användas om det kan leda till ett effektivare system.

Artikel 70

Efterlevnaden av villkor och normer

1.  I tillämpliga fall ska frågan huruvida ett krav eller en norm efterlevs avgöras på det sätt som föreskrivs i den lagstiftning som är tillämplig för det krav eller den norm som berörs.

2.  I andra fall ska detta vid behov avgöras på lämpligt sätt som beslutas av den behöriga kontrollmyndigheten och som säkerställer en noggrannhet som minst motsvarar den som krävs för officiella kontroller enligt nationella regler.

▼M6

3.  Där så är lämpligt kan kontroller på plats utföras med hjälp av teknik för fjärranalys eller med data från Copernicus Sentinelsatelliterna eller annan data av minst samma värde.

▼B

Artikel 71

Omfattning av kontroller på plats

1.  Vid kontroll av provurvalet enligt artikel 68.1 ska den behöriga kontrollmyndigheten se till att det för alla utvalda stödmottagare kontrolleras att de villkor och normer som omfattas av den behöriga myndighetens ansvarsområde är uppfyllda.

Om den lägsta kontrollnivån uppnås på rättsakts- eller normnivå eller med avseende på en grupp av rättsakter eller normer i enlighet med bestämmelserna i artikel 68.1 tredje stycket, ska de utvalda stödmottagarna kontrolleras när det gäller efterlevnaden av den berörda rättsakten eller normen eller gruppen av rättsakter eller normer, utan att detta påverkar första stycket.

Om en grupp personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 väljs ut för det provurval som avses i artikel 68.1 i denna förordning ska den behöriga myndigheten säkra att alla gruppmedlemmar kontrolleras med avseende på de villkor och normer som de omfattas av.

I allmänhet ska varje stödmottagare som valts ut för en kontroll på plats kontrolleras vid ett tillfälle då de flesta av de villkor och normer för vilka urvalet gjorts kan kontrolleras. Medlemsstaterna ska emellertid se till att en adekvat kontrollnivå uppnås för alla villkor och normer under årets lopp.

2.  I tillämpliga fall ska kontroller på plats omfatta jordbruksföretagets hela jordbruksareal. Den fysiska kontroll av marken som utgör en del av kontrollen på plats får dock begränsas till ett provurval som omfattar minst hälften av de skiften på jordbruksföretaget som kraven eller normerna berör, förutsatt att ett sådant urval garanterar en tillförlitlig och representativ kontrollnivå vad gäller efterlevnaden av kraven och normerna.

Första stycket ska inte påverka beräkningen och tillämpningen av den administrativa sanktion som avses i avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 och i kapitel III i denna avdelning. När kontrollen av provurvalet avslöjar bristande efterlevnad ska provurvalet av faktiskt kontrollerade jordbruksskiften utökas.

Om så föreskrivs i den lagstiftning som berör rättsakten eller normerna får den faktiska kontrollen av överensstämmelse med villkor och normer som ingår i kontrollen på plats dessutom begränsas till ett representativt urval av de objekt som ska kontrolleras. Medlemsstaten ska emellertid se till att kontrollerna genomförs för alla villkor och normer vars efterlevnad kan kontrolleras vid besökstillfället.

3.  De kontroller som avses i punkt 1 ska generellt genomföras under ett och samma kontrollbesök. Häri ska ingå kontroll av efterlevnaden av de villkor och normer som kan kontrolleras vid det aktuella besöket. Syftet med kontrollerna ska vara att kontrollera eventuell bristande efterlevnad avseende de villkoren och normerna och vidare, att identifiera de fall som måste följas upp genom kompletterande kontroller.

4.  Kontrollerna på plats på gårdsnivå kan ersättas med administrativa kontroller på villkor att medlemsstaten säkrar att de administrativa kontrollerna är minst lika effektiva som kontrollerna på plats.

5.  Vid genomförandet av kontroller på plats kan medlemsstaterna tillämpa objektiva specifika kontrollindikatorer för vissa krav och normer, förutsatt att de ser till att kontrollen av de berörda kraven och normerna är minst lika effektiv som kontroller på plats utan tillämpning av dessa indikatorer.

Indikatorerna ska vara direkt kopplade till de krav eller normer de står för och omfatta alla element som ska granskas vid en kontroll av de aktuella kraven eller normerna.

6.  Kontrollerna på plats avseende det provurval som avses i artikel 68.1 i denna förordning ska genomföras under samma kalenderår som stödansökningarna och stödanspråken lämnas in, eller vad gäller ansökningar om stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013, vid valfri tidpunkt under den tidsperiod som anges i artikel 97.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

Artikel 72

Kontrollrapport

1.  Varje kontroll på plats som genomförs i enlighet med denna avdelning ska bli föremål för en kontrollrapport som ska utarbetas av den behöriga kontrollmyndigheten eller under dess ansvar.

Rapporten ska omfatta följande delar:

a) En allmän del med bland annat uppgift om följande:

i) Den stödmottagare som valts ut för kontroll på plats.

ii) Vilka personer som närvarat.

iii) Uppgift om huruvida besöket var anmält i förväg till stödmottagaren och, i så fall, hur lång tid i förväg.

b) En del där det särskilt redogörs för hur efterlevnaden av varje enskild rättsakt och norm har kontrollerats, med bland annat följande uppgifter:

i) De villkor och normer som kontrollerades på plats.

ii) Kontrollernas utformning och omfattning.

iii) Resultaten.

iv) De rättsakter och normer avseende vilka bristande efterlevnad konstaterats.

c) En utvärderingsdel där man för varje enskild rättsakt eller norm gör en bedömning av den bristande efterlevnadens omfattning på grundval av dess allvar, omfattning, varaktighet och upprepning i enlighet med artikel 99.1 i förordning (EU) nr 1306/2013, med uppgift om alla eventuella faktorer som kan tänkas öka eller reducera den minskning som ska tillämpas.

Kontrollrapporten ska innehålla uppgifter om de fall då bestämmelser avseende vissa villkor och normer ger en marginal som gör det möjligt att inte fortsätta uppföljningen av en konstaterad bristande efterlevnad eller om stöd beviljas enligt artikel 17.5 och 17.6 i förordning (EU) nr 1305/2013.

2.  Punkt 1 ska tillämpas oavsett om stödmottagaren i fråga valts ut för kontroll på plats enligt artikel 69, kontrollerats på plats enligt den lagstiftning som gäller för villkoren och normerna enligt artikel 68.2 eller kontrollerats som uppföljning till en bristande efterlevnad som kommit till den behöriga myndighetens kännedom på annan väg.

3.  Stödmottagaren ska inom tre månader efter datumet för kontrollen på plats informeras om de fall av bristande efterlevnad som upptäckts.

Utom om stödmottagaren har vidtagit omedelbara åtgärder som innebär att den bristande efterlevnad som konstaterats i den mening som avses i artikel 99.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013 upphör, ska stödmottagaren, inom den tidsfrist som anges i första stycket i denna punkt, informeras om sin skyldighet att vidta korrigerande åtgärder enligt artikel 99.2 andra stycket i förordning (EU) nr 1306/2013.

Utom om stödmottagaren har vidtagit omedelbara korrigerande åtgärder som innebär att den bristande efterlevnad som konstaterats i den mening som avses i artikel 97.3 i förordning (EU) nr 1306/2013 upphör, ska stödmottagaren, inom högst en månad efter det att beslutet om att inte tillämpa någon administrativ sanktion enligt den artikeln fattas, informeras om att korrigerande åtgärder ska vidtas.

4.  Om inte annat följer av någon särskild bestämmelse i den lagstiftning som är tillämplig för kraven och normerna i fråga ska kontrollrapporten färdigställas inom en månad efter kontrollen på plats. Denna period får dock förlängas till tre månader om så är motiverat, särskilt om en kemisk eller fysikalisk analys kräver detta.

I de fall den behöriga kontrollmyndigheten inte är det utbetalande organet, ska kontrollrapporten, och på begäran relevanta styrkande handlingar, skickas till det utbetalande organet eller samordningsmyndigheten eller göras tillgängliga för dessa, inom en månad efter det att den har färdigställts.

Om rapporten inte innehåller några kontrollresultat får en medlemsstat emellertid besluta att den inte behöver skickas, förutsatt att den görs direkt tillgänglig för utbetalningsstället eller den samordnande myndigheten en månad efter färdigställandet.KAPITEL III

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner

Artikel 73

Allmänna principer

1.  Om mer än ett utbetalande organ ansvarar för förvaltningen av de olika system som förtecknas i bilaga I till förordning (EU) nr 1307/2013, de åtgärder som avses i artikel 21.1 leden a och b, artiklarna 28–31, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 och de stöd inom vinsektorn som avses i artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013 ska medlemsstaterna säkerställa att konstaterade fall av bristande efterlevnad och eventuella motsvarande administrativa sanktioner meddelas till samtliga utbetalande organ som berörs. Häri ingår de fall då bristande efterlevnad av stödvillkoren också innebär bristande efterlevnad av tvärvillkoren och omvänt. Medlemsstaterna ska, i tillämpliga fall, se till att en enhetlig minskningssats tillämpas.

2.  Om mer än ett fall av bristande efterlevnad avseende olika rättsakter eller normer konstateras inom ett och samma tvärvillkorsområde ska de fallen betraktas som en enda bristande efterlevnad i samband med fastställandet av minskningen i enlighet med artiklarna 39.1 och 40 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014.

3.  En bristande efterlevnad av en norm som samtidigt utgör en bristande efterlevnad av ett villkor ska räknas som en enda bristande efterlevnad. Vid beräkningen av minskningar ska den bristande efterlevnaden räknas som en del av det område som kravet tillhör.

4.  Den administrativa sanktionen ska tillämpas på hela stödbeloppet enligt artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 som har betalats ut eller ska betalas ut till stödmottagaren,

a) på grundval av stödansökningar eller stödanspråk som stödmottagaren har lämnat in eller ska lämna in under kontrollresultatsåret, och/eller

b) på de stödansökningar som lämnats in avseende stöd inom vinsektorn enligt artiklarna 46 och 47 i förordning (EU) nr 1308/2013.

Beträffande led b i första stycket ska det aktuella beloppet delas med tre i fråga om omstrukturering och omställning.

5.  I fråga om en grupp av personer enligt artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska den procentuella minskningen beräknas i enlighet med kapitel III i denna avdelning och avdelning IV kapitel II i delegerad förordning (EU) nr 640/2014. I det fallet får medlemsstaten av proportionalitetsskäl tillämpa den procentuella minskningssatsen på den del av subventionen som tilldelats den gruppmedlem som brustit i efterlevnaden.

Artikel 74

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner vid försummelse

1.  Om mer än ett fall av bristande efterlevnad på grund av försummelse konstaterats för olika tvärvillkorsområden, ska det förfarande för att fastställa minskningen som anges i artikel 39.1 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 tillämpas för varje enskilt fall av bristande efterlevnad.

De resulterande procentsatserna för minskningarna ska adderas. Minskningen får dock uppgå till högst 5 % av det totala belopp som avses i artikel 73.4 i denna förordning.

2.  Om upprepad bristande efterlevnad konstateras tillsammans med en annan bristande efterlevnad eller en annan upprepad bristande efterlevnad ska de resulterande procentsatserna för minskningarna adderas. Minskningen får dock uppgå till högst 15 % av det totala belopp som avses i artikel 73.4.

Artikel 75

Beräkning och tillämpning av administrativa sanktioner vid avsiktlig bristande efterlevnad

Om det konstateras avsiktlig bristande efterlevnad av extrem karaktär när det gäller omfattning, allvar eller varaktighet ska stödmottagaren utöver den sanktion som ska beräknas och tillämpas i enlighet med artikel 40 i delegerad förordning (EU) nr 640/2014 dessutom uteslutas från samtliga stöd som avses i artikel 92 i förordning (EU) nr 1306/2013 under det följande kalenderåret.AVDELNING VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 76

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den sjunde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas på ansökningar om direktstöd, ansökningar om landsbygdsutvecklingsstöd och stödanspråk som avser regleringsår eller bidragsperioder som börjar från och med den 1 januari 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3 —————( 1 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 640/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 vad gäller det integrerade för administrations- och kontrollsystemet och villkor för avslag på eller indragning av betalningar samt administrativa sanktioner som gäller för direktstöd, landsbygdsutvecklingsstöd och tvärvillkor (EUT L 181, 20.6.2014, s. 48).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 228/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för unionens yttersta randområden och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 247/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 23).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 229/2013 av den 13 mars 2013 om särskilda åtgärder inom jordbruket till förmån för de mindre Egeiska öarna och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1405/2006 (EUT L 78, 20.3.2013, s. 41).

( 4 ) Rådets förordning (EG) nr 1698/2005 av den 20 september 2005 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) (EUT L 277, 21.10.2005, s. 1.)

( 5 ) Rådets direktiv 2002/57/EG av den 13 juni 2002 om saluföring av utsäde av olje- och spånadsväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 74).

( 6 ) Kommissionens direktiv 2008/62/EG av den 20 juni 2008 om vissa undantag för godkännande av lantsorter och andra sorter av lantbruksväxter som är naturligt anpassade till lokala och regionala betingelser och som hotas av genetisk utarmning, samt saluföring av utsäde och utsädespotatis av dessa lantsorter och andra sorter (EUT L 162, 21.6.2008, s. 13).

( 7 ) Rådets förordning (EG) nr 73/2009 av den 19 januari 2009 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd för jordbrukare inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare, om ändring av förordningarna (EG) nr 1290/2005, (EG) nr 247/2006 och (EG) nr 378/2007 samt om upphävande av förordning (EG) nr 1782/2003 (EUT L 30, 31.1.2009, s. 16).

( 8 ) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 9 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 10 ) Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91 (EUT L 189, 20.7.2007, s. 1).

( 11 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 908/2014 av den augusti 2014 av den 6 augusti 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1306/2013 med beaktande av utbetalande organ och andra organ, ekonomisk förvaltning, räkenskapsavslutning, regler om kontroller, värdepapper och öppenhet (EUT L 255, 28.8.2014, s. 59).

( 12 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 480/2014 av den 3 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden och om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden (EUT L 138, 13.5.2014, s. 5).

Top