Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0807-20180101

Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 807/2014 av den 11 mars 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/807/2018-01-01

02014R0807 — SV — 01.01.2018 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 807/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelser

(EGT L 227 31.7.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2015/1367 av den 4 juni 2015

  L 211

7

8.8.2015

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2019/94 av den 30 oktober 2018

  L 19

5

22.1.2019
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 807/2014

av den 11 mars 2014

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1305/2013 om stöd för landsbygdsutveckling från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU), samt om införande av övergångsbestämmelserKAPITEL I

TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs följande:

1. Bestämmelser som kompletterar förordning (EU) nr 1305/2013 när det gäller följande:

a) unga jordbrukare,

b) utbytesprogram och besöksprogram inom jord- och skogsbruk,

c) kvalitetssystem och främjande åtgärder,

d) jordbruks- och affärsutveckling,

e) beskogning och skapande av skogsmark,

f) miljö- och klimatvänligt jordbruk,

g) bevarande av genetiska resurser inom jord- och skogsbruket,

h) åtgärder för att motverka dubbelfinansiering,

i) djurens välbefinnande,

j) samarbete,

k) kommersiella lån till gemensamma fonder,

l) investeringar,

m) omvandling och justering av åtaganden,

n) förlängda eller nya åtaganden.

2. Särskilda övergångsregler med villkor för hur stöd som kommissionen godkänt i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005, eller när det gäller Kroatien, i enlighet med förordning (EG) nr 1085/2006, kan omvandlas till stöd enligt förordning (EU) nr 1305/2013, inbegripet tekniskt stöd när det gäller Kroatien.KAPITEL II

BESTÄMMELSER SOM KOMPLETTERAR REGLERNA FÖR LANDSBYGDSUTVECKLINGSÅTGÄRDER

▼M2

Artikel 2

Ung jordbrukare

1.  Villkoren för stöd till en ung jordbrukare enligt definitionen i artikel 2.1 n i förordning (EU) nr 1305/2013 som etablerar sig som ansvarig för ett jordbruksföretag tillsammans med andra jordbrukare ska motsvara de villkor som gäller för en ung jordbrukare som etablerar sig som ensam ansvarig för ett jordbruksföretag. I samtliga fall ska de unga jordbrukarna ha kontroll över jordbruksföretaget i enlighet med de bestämmelser som gäller i medlemsstaten.

2.  Om stödansökan avser en anläggning som ägs av en juridisk person, ska den unga jordbrukaren i den mening som avses i artikel 2.1 n i förordning (EU) nr 1305/2013 utöva kontroll över den juridiska person i enlighet med de bestämmelser som gäller i medlemsstaten. Om flera fysiska personer, även personer som inte är unga jordbrukare, har del i kapitalet eller delar förvaltningen av den juridiska personen ska den unga jordbrukaren kunna utöva sådan kontroll, antingen på egen hand eller tillsammans med andra jordbrukare.

När en juridisk person enskilt eller gemensamt kontrolleras av en annan juridisk person, ska de villkor som anges i första stycket tillämpas på varje fysisk person som har kontroll över denna andra juridiska person.

3.  En uppskovsperiod på högst 36 månader från dagen då det enskilda stödet beviljas får beviljas stödmottagaren, under vilken stödmottagaren har möjlighet att förvärva de yrkeskunskaper som anges i landsbygdsprogrammet.

▼B

Artikel 3

Utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruket

Medlemsstaterna ska i sina landsbygdsprogram fastställa varaktighet och innehåll för de kortsiktiga utbytes- och besöksprogram inom jord- och skogsbruket som avses i artikel 14.1 i förordning (EU) nr 1305/2013. Programmen och besöken ska särskilt inriktas på hållbara jord- och skogsbruksmetoder och/eller jord- och skogsbrukstekniker, diversifiering inom jordbruket, jordbruk som deltar i korta leveranskedjor, utveckling av nya affärsmöjligheter och ny teknik, samt på förbättrad återhämtningsförmåga för skogen.

Artikel 4

Kvalitetssystem och säljfrämjande åtgärder

1.  De producentgrupper som kan komma i fråga för stöd enligt artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska vara enheter som, oavsett rättslig form, för samman aktörer som deltar i ett kvalitetssystem för jordbruksprodukter, bomull eller livsmedel enligt artikel 16.1 i den förordningen avseende en specifik produkt som omfattas av ett sådant system.

2.  De åtgärder som kan komma i fråga för stöd enligt artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska ha följande egenskaper:

a) De ska vara avsedda att förmå kunderna att köpa produkter som omfattas av ett kvalitetssystem för jordbruksprodukter, bomull eller livsmedel av det slag som avses i artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som därigenom får stöd inom ramen för ett landsbygdsprogram, och som

b) framhäver de berörda produkternas specifika egenskaper eller förtjänster, vilka följer av kvalitetssystemets krav, särskilt kvalitet, särskilda produktionsmetoder, stränga normer för djurens välbefinnande och miljöhänsyn.

3.  Verksamheten får inte stimulera kunderna att köpa en produkt på grund av dess särskilda ursprung, utom när det gäller produkter som omfattas av det kvalitetssystem som införs genom avdelning II i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 ( 1 ), kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 ( 2 ), kapitel III i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 251/2014 ( 3 ) samt genom del II avdelning II kapitel I avsnitt 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 ( 4 ) vad gäller vin. Produktens ursprung får anges om detta sker på ett sätt som är underordnat det centrala budskapet.

4.  Inget stöd enligt artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1305/2013 får beviljas för informations- och säljfrämjande åtgärder avseende kommersiella varumärken.

Artikel 5

Jordbruks- och affärsutveckling

1.  Den affärsplan som avses i artikel 19.4 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska minst innehålla uppgifter om följande:

a) När det gäller startstöd till unga jordbrukare:

i) Utgångsläget för jordbruksföretaget.

ii) Mål och delmål för att utveckla jordbruksföretagets verksamhet.

iii) De insatser, däribland sådana som rör miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet, som krävs för att utveckla jordbruksföretagets verksamhet, såsom investeringar, utbildning och rådgivning.

b) När det gäller nyetableringsstöd för annan verksamhet än jordbruksverksamhet i landsbygdsområden:

i) Den ursprungliga ekonomiska situationen för den person eller det mikro- eller småföretag som ansöker om stöd.

ii) Mål och delmål för att utveckla jordbruksföretagets eller mikro- eller småföretagets nya verksamhet.

iii) De insatser som krävs för att utveckla personens, jordbruksföretagets eller mikro- eller småföretagets verksamhet, såsom investeringar, utbildning och rådgivning.

c) När det gäller etableringsstöd för utveckling av småbruk:

i) Utgångsläget för jordbruksföretaget.

ii) De insatser, däribland sådana som rör miljömässig hållbarhet och resurseffektivitet, som krävs för uppnå ekonomisk lönsamhet, såsom investeringar, utbildning och samarbete.

2.  Medlemsstaterna ska definiera de trösklar som avses i artikel 19.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 1305/2013 vad gäller jordbruksföretagets produktionspotential, uttryckt som standardoutput enligt definitionen i artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 1242/2008 ( 5 ) eller motsvarande.

Artikel 6

Beskogning och skapande av skogsmark

Följande lägsta miljökrav ska gälla för åtgärder för beskogning och skapande av skogsmark enligt artikel 22 i förordning (EU) nr 1305/2013:

a) Urvalet av de arter som ska planteras och av de arealer och metoder som ska användas ska göras på ett sådant sätt att man undviker olämplig beskogning av känsliga livsmiljöer såsom torvmossar och våtmarker och motverkar negativa effekter på områden med stort ekologiskt värde, inbegripet arealer som används för jordbruk med högt naturvärde. I områden som utsetts till Natura 2000-områden enligt rådets direktiv 92/43/EEG ( 6 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG ( 7 ) bör endast beskogning tillåtas om den är förenlig med förvaltningsmålen för det aktuella området och har godkänts av den nationella myndighet i medlemsstaterna som ansvarar för genomförandet av Natura 2000.

b) Urvalet av arter, sorter, ekotyper och härkomst för träd ska göras på ett sådant sätt att man beaktar behovet av motståndskraft mot klimatförändringar och naturkatastrofer och tar hänsyn till mark- och vattenförhållandena i det berörda området, samt till arternas eventuella invasiva karaktär under de lokala förhållanden som anges av medlemsstaterna. Stödmottagaren ska åläggas att skydda och vårda skogen, åtminstone under den period för vilken stödet för uteblivna jordbruksinkomster och underhållskostnader betalas ut. Häri ska ingå skötsel, gallring och bete, när så är lämpligt med hänsyn till skogens framtida utveckling, åtgärder för att minska konkurrensen med örtvegetation och åtgärder för att hålla tillbaka tillväxten av undervegetation som lätt kan fatta eld. Vad gäller snabbväxande arter ska medlemsstaterna fastställa minimi- och maximitidsfrister för avverkning. Minimitidsfristen för avverkning får inte vara lägre än åtta år och maximitidsfristen får inte vara mer än 20 år.

c) I de fall där plantering av fleråriga vedartade arter, på grund av svåra miljö- och klimatförhållanden, inklusive miljöförstöring, inte kan förväntas leda till att det skapas ett skogstäcke enligt definitionen i tillämplig nationell lagstiftning får medlemsstaterna tillåta att stödmottagaren skapar och bibehåller ett annat vedartat växttäcke. Stödmottagaren ska sörja för samma skötsel och skydd som för skog.

d) Vad gäller beskogning som leder till att det skapas skogar som är större än ett visst tröskelvärde som ska fastställas av medlemsstaterna, får beskogningen ske enligt något av följande:

i) Plantering av uteslutande ekologiskt anpassade arter eller arter som är motståndskraftiga mot klimatförändringar i det aktuella biogeografiska området och för vilka en konsekvensbedömning har visat att de inte hotar den biologiska mångfalden eller ekosystemtjänsterna eller att de inte har någon negativ inverkan på människors hälsa.

ii) Plantering av en blandning av trädarter som antingen ska bestå av

 minst 10 % lövträd per område, eller

 minst tre trädarter eller trädsorter, varav den minst förekommande arten eller sorten ska täcka minst 10 % av arealen.

Artikel 7

Miljö- och klimatvänligt jordbruk

1.  De åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som avser extensifiering av djurproduktionen ska uppfylla minst ett av följande villkor:

a) All betesareal på jordbruksföretaget förvaltas och bibehålls för att motverka för högt respektive för lågt betestryck.

b) Djurtätheten fastställs på grundval av samtliga betande djur på gården eller, i händelse av ett åtagande att begränsa urlakningen av näringsämnen, samtliga djur på gården som har betydelse för åtagandet i fråga.

2.  De åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk som avses i artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 och som avser uppfödning av lokala raser som riskerar att försvinna från djurhållningen eller bevarande av växtgenetiska resurser som hotas av genetisk utarmning ska ha följande syften:

a) Uppfödning av husdjur av lokala raser, som är genetiskt anpassade till ett eller flera traditionella produktionssystem eller miljöer i landet och som riskerar att försvinna från djurhållningen.

b) Bevarande av växtgenetiska resurser som är naturligt anpassade till lokala och regionala förhållanden och som hotas av genetisk utarmning.

Följande produktionsdjur får komma i fråga för stöd:

a) Nötboskap.

b) Får.

c) Getter.

d) Hästdjur.

e) Grisar.

f) Fåglar.

3.  Lokala raser ska anses i riskzonen för att försvinna från djurhållningen om följande villkor uppfylls:

a) Antalet avelsdjur av honkön på nationell nivå ska anges.

b) Antalet avelsdjur av honkön på nationell nivå och det faktum att de förtecknade raserna är utrotningshotade ska ha intygats av ett vederbörligen erkänt och relevant vetenskapligt organ.

c) Ett vederbörligen erkänt och relevant tekniskt organ ska föra in uppgifter i stamboken för rasen och hålla denna aktuell.

d) De berörda tekniska organen ska ha nödvändig yrkesskicklighet och kunskap för att identifiera djur som tillhör den ras som hotas.

Information om att dessa villkor uppfylls ska ingå i landsbygdsprogrammen.

4.  De växtgenetiska resurserna ska anses vara i riskzonen för genetisk utarmning på villkor att tillräckliga bevis för detta, som bygger på vetenskapliga rön eller på indikatorer om att nationella sorter/ursprungliga lokala sorter eller deras populationsdiversitet minskar, samt, i förekommande fall, om förändringar i de lokalt dominerande jordbruksmetoderna, anges i landsbygdsprogrammet.

5.  Verksamhet som ingår i åtaganden om miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt punkterna 1–4 i denna artikel ska inte få komma i fråga för stöd enligt artikel 28.9 i förordning (EU) nr 1305/2013.

Artikel 8

Bevarande av genetiska resurser inom jord- och skogsbruket

1.  I denna artikel avses med

a)

in situ-bevarande inom jordbruket : bevarande av genetiskt material i ekosystem och naturliga livsmiljöer och underhåll och återställande av livskraftiga populationer av arter eller förvildade arter i deras naturliga miljö, och, i fråga om raser av tamdjur eller sorter av odlade växter, i den jordbruksmiljö där de har utvecklat sina särskiljande egenskaper.

b)

in situ-bevarande inom skogsbruket : bevarande av genetiskt material i ekosystem och naturliga livsmiljöer och underhåll och återställande av livskraftiga populationer av arter i deras naturliga miljö.

c)

bevarande på jord- eller skogsbruket : bevarande och utveckling in situ på jordbruks- eller skogsbruksföretaget.

d)

ex situ-bevarande : bevarande av genetiskt material för jordbruket eller skogsbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön,

e)

ex situ-samling : samling av genetiskt material för jordbruket eller skogsbruket på annan plats än i den naturliga livsmiljön.

2.  De insatser för bevarande av genetiska resurser i jordbruket och skogsbruket som kan komma i fråga för stöd enligt artikel 28.9 och 34.4 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska omfatta följande:

a)  målinriktade åtgärder: insatser som främjar bevarande ex situ och in situ, beskrivning, insamling och utnyttjande av genetiska resurser i jordbruket och skogsbruket, inbegripet webbaserade förteckningar över genetiska resurser som för närvarande bevaras in situ, inbegripet bevarande in situ/på jordbruks- eller skogsbruksföretaget, samt ex situ-samlingar (genbanker) och databaser.

b)  samordnande insatser: insatser för att främja utbyte av information för bevarande, karakterisering, insamling och nyttjande av genetiska resurser i unionens jordbruk och skogsbruk bland behöriga organ i medlemsstaterna.

c)  kompletterande insatser: information, informationsspridning och rådgivande verksamhet som omfattar icke-statliga organisationer och andra berörda intressenter samt utbildning och utarbetande av tekniska rapporter.

Artikel 9

Åtgärder för att undvika dubbelfinansiering av miljö- och klimatvänliga jordbruksmetoder och motsvarande metoder

1.  Vid beräkningen av stöd enligt artiklarna 28.6, 29.4 och 30.1 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska hänsyn endast tas till merkostnader och inkomstbortfall som är kopplade till åtaganden som går utöver de relevanta obligatoriska metoder som avses i artikel 43 i förordning (EU) nr 1307/2013.

2.  I samband med att ett åtagande om miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt artikel 28 i förordning (EU) nr 1305/2013 som gäller de metoder som avses i punkterna 3 och 4 i avsnitt I och punkt 7 i avsnitt III i bilaga IX till förordning (EU) nr 1307/2013, och eventuella andra metoder som införs i den bilagan, anmäls i enlighet med artikel 43.8 i förordning (EU) nr 1307/2013 som likvärdigt med en eller flera av de metoder som fastställts enligt artikel 43.2 i förordning (EU) nr 1307/2013 ska stödet för åtagandet om miljö- och klimatvänligt jordbruk enligt artikel 28.6 i förordning (EU) nr 1305/2013 minskas med en klumpsumma som motsvarar en andel av miljöanpassningsstödet i medlemsstaten eller regionen för var och en av de miljöanpassningsmetoder som fastställts i enlighet med artikel 43.12 c i förordning (EU) nr 1307/2013.

Artikel 10

Djurskydd

De åtgärder för djurens välbefinnande som kan komma i fråga för stöd enligt artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska innebära strängare normer för produktionsmetoderna inom ett av följande områden:

a) Vatten, foder och omvårdnad i enlighet med djurens naturliga behov.

b) Inhysningsförhållanden, såsom större utrymme, golvytor, berikningsmaterial och naturligt ljus.

c) Tillträde till utomhusytor.

d) Praxis som förhindrar stympning och/eller kastrering av djur, eller i de fall då stympning eller kastrering anses nödvändiga, säkrar användning av smärtlindring, bedövning och antiinflammatoriska läkemedel samt immunokastrering.

Artikel 11

Samarbete

1.  Stöd för att inrätta och utveckla korta leveranskedjor enligt artikel 35.2 d i förordning (EU) nr 1305/2013 ska endast beviljas för försörjningskedjor med högst en mellanhand mellan jordbrukaren och konsumenten.

2.  Stöd för att inrätta och utveckla lokala marknader enligt artikel 35.2 d i förordning (EU) nr 1305/2013 ska endast beviljas för marknader för vilka

a) det i landsbygdsprogrammet anges en kilometerbaserad radie till den gård där produkten har sitt ursprung, inom vilken både bearbetning och försäljning till slutkonsumenten ska äga rum, eller

b) för vilka det i landsbygdsprogrammet anges en övertygande alternativ definition.

3.  För de syften som avses med de åtgärder som kan beviljas stöd enligt artikel 35.2 c i förordning (EU) nr 1305/2013 ska med små aktörer avses mikroföretag enligt definitionen i kommissionens rekommendation 2003/361/EG ( 8 ) eller en fysisk person som inte bedriver ekonomisk verksamhet vid den tidpunkt då stödansökan lämnas in.

4.  Marknadsföringsverksamhet enligt artikel 35.2 e i förordning (EU) nr 1305/2013 ska endast beviljas stöd om det är fråga om korta leveranskedjor och lokala marknader som uppfyller villkoren i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

▼M2

Artikel 12

Kommersiella lån till gemensamma fonder

Om de medel som en gemensam fond använder för att betala ut den ersättning som avses i artiklarna 38, 39 och 39a i förordning (EU) nr 1305/2013 är ett kommersiellt lån ska ett sådant lån ha en löptid på mellan ett och fem år.

▼B

Artikel 13

Investeringar

▼M2

För de syften som avses i artikel 45 i förordning (EU) nr 1305/2013 ska, om stödet ges i form av bidrag, följande regler gälla:

▼B

a) Vad gäller leasing ska andra kostnader i samband med leasingkontraktet, som leasegivarens marginal, refinansieringskostnader, fasta kostnader och försäkringskostnader inte berättiga till stöd.

b) Medlemsstaterna ska i sina landsbygdsprogram ange enligt vilka villkor köp av begagnad utrustning kan betraktas som stödberättigande utgifter.

c) Medlemsstaterna ska kräva att vissa miniminormer för energieffektivitet iakttas när det gäller investeringar i förnybar energi som får stöd och som förbrukar eller producerar energi, om sådana normer finns på nationell eller internationell nivå.

d) Investeringar i anläggningar, vars främsta syfte är att producera el från biomassa ska inte berättiga till stöd, utom om en lägsta procentandel värmeenergi används, vilken ska fastställas av medlemsstaterna.

e) Medlemsstaterna ska fastställa tröskelvärden för vilka mängder spannmål och andra stärkelsehaltiga grödor, socker och oljeväxter för framställning av bioenergi, inbegripet biodrivmedel, som högst får användas i olika typer av anläggningar. Stöd till bioenergiprojekt får endast beviljas för bioenergi som uppfyller hållbarhetskriterierna i artikel 17.2–17.6 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG ( 9 ). I detta sammanhang ska en allmän utvärdering ingå i den strategiska miljöbedömningen för landsbygdsprogrammet.

Artikel 14

Omvandling och justering av åtaganden

1.  Medlemsstaterna får tillåta att ett åtagande enligt artiklarna 28, 29, 33 eller 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 omvandlas till ett annat åtagande under åtagandeperioden under förutsättning att samtliga villkor nedan uppfylls:

a) Omvandlingen ger betydande miljöfördelar eller fördelar för djurens välbefinnande.

b) Det befintliga åtagandet stärks påtagligt.

c) De aktuella åtagandena ingår i det godkända landsbygdsprogrammet.

Ett nytt åtagande ska omfatta hela den period som anges för den aktuella åtgärden, oavsett hur mycket av perioden för det ursprungliga åtagandet som redan har genomförts.

2.  Medlemsstaterna får tillåta att åtaganden enligt artiklarna 28, 29, 33 och 34 i förordning (EU) nr 1305/2013 justeras under åtagandeperioden under förutsättning att det godkända landsbygdsprogrammet tillåter en sådan justering och att justeringen är vederbörligen berättigad med avseende på målen för det ursprungliga åtagandet.

Stödmottagaren ska fullgöra det justerade åtagandet under återstoden av det ursprungliga åtagandets åtagandeperiod.

En justering kan också ta formen av en förlängning av åtagandeperioden.

Artikel 15

Situationer där ingen återbetalning krävs

1.  När en mottagare utökar jordbruksföretagets areal under giltighetstiden för ett åtagande som gjorts som villkor för beviljande av stöd, får medlemsstaterna bestämma att åtagandet ska utvidgas till att omfatta det område som lagts till under återstoden av åtagandeperioden eller att det ursprungliga åtagandet ska ersättas med ett nytt åtagande. Detsamma ska gälla om den areal som åtagandet omfattar inom ett jordbruksföretag ökar.

2.  Ett åtagande får endast utvidgas till att omfatta ytterligare områden enligt punkt 1 om följande villkor är uppfyllda:

a) Det tjänar åtagandets miljömål.

b) Utvidgningen är berättigad på grund av åtagandets art, den återstående periodens längd och den tillagda arealens storlek.

c) Den utgör inte något hinder för kontrollernas effektivitet när det gäller att säkerställa överensstämmelse med villkoren för beviljande av stöd.

Den ursprungliga åtagandeperioden ska iakttas.

3.  Ett nytt åtagande kan göras för att ersätta ett befintligt åtagande enligt punkt 1, på villkor att det omfattar hela området och att dess villkor inte är mindre förpliktande än det ursprungliga åtagandet.

När det ursprungliga åtagandet ersätts med ett nytt åtagande ska det nya åtagandet gälla för hela den period som anges i den relevanta bestämmelsen, oavsett hur stor andel av tidsperioden för det ursprungliga åtagandet som redan har genomförts.KAPITEL III

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 16

Stödberättigande utgifter

1.  Utgifter som avser rättsliga åtaganden som gjorts gentemot stödmottagarna under programperioden 2007–2013 i enlighet med de åtgärder som avses i artiklarna 52 och 63 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska berättiga till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020 för de utbetalningar som ska göras

a) mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2015, om det ekonomiska anslaget för den berörda åtgärden enligt respektive program som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 1698/2005 redan har förbrukats, och

b) efter den 31 december 2015.

2.  De utgifter som avses i punkt 1 ska berättiga till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020 om följande villkor är uppfyllda:

a) Utgifterna ska ingå i ett landsbygdsprogram för programperioden 2014–2020.

b) EJFLU-bidragsnivån för motsvarande åtgärd enligt förordning (EU) nr 1305/2013, enligt vad som anges i bilaga I till denna förordning, ska tillämpas.

c) Medlemsstaterna ska se till att de relevanta övergångsåtgärderna identifieras tydligt i medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem.

Artikel 17

Kroatien

1.  Utgifter som avser rättsliga åtaganden som Kroatien gjort gentemot stödmottagarna inom ramen för instrumentet för föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (Ipard) för de åtgärder som avses i artiklarna 171.3 b och 171.4 a och b i förordning (EG) nr 718/2007 ( 10 ) ska berättiga till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020 för de utbetalningar som ska göras

a) mellan den 1 januari 2014 och den 31 december 2016, om det ekonomiska anslaget för den berörda åtgärden enligt respektive program som antagits i enlighet med förordning (EG) nr 718/2007 redan har förbrukats, och

b) efter den 31 december 2016.

2.  De utgifter som avses i punkt 1 ska vara berättigade till stöd från EJFLU under programperioden 2014–2020 om följande villkor är uppfyllda:

a) Utgifterna ska ingå i landsbygdsprogrammet för programperioden 2014–2020.

b) EJFLU-bidragsnivån för motsvarande åtgärd enligt förordning (EU) nr 1305/2013, enligt vad som anges i bilaga II till denna förordning, ska tillämpas.

c) Kroatien ska se till att de relevanta övergångsåtgärderna identifieras tydligt i landets förvaltnings- och kontrollsystem.

3.  Utgifter som uppkommer efter den 31 december 2013 och som avser åtgärder som är nödvändiga för avslutandet av Ipard-programmet och efterhandsutvärderingen enligt artikel 191 i förordning (EG) nr 718/2007 ska berättiga till stöd från EJFLU i form av tekniskt stöd inom programmet för programperioden 2014–2020, på villkor att programmet innehåller en bestämmelse om sådant stöd.

Artikel 18

Utvärdering i efterhand

1.  Den efterhandsbedömning som avses i artikel 86.5 i förordning (EG) nr 1698/2005 ska sändas in till kommissionen senast den 31 december 2016.

2.  Den sammanfattning av efterhandsbedömningen som avses i artikel 87 förordning (EG) nr 1698/2005 ska färdigställas senast den 31 december 2017.KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 19

Upphävande

Förordning (EG) nr 1974/2006 ska upphöra att gälla.

Förordningen ska fortsätta att tillämpas på insatser som genomförs inom ramen för program som godkänts av kommissionen enligt förordning (EG) nr 1698/2005 före den 1 januari 2014.

▼M1

När det gäller överföringar mellan axlar ska det tak på 3 % som fastställs i artikel 9.2 och 9.4 i förordning (EG) nr 1974/2006 höjas till 5 %.

När det gäller tidsfristen för att anmäla programändringar till kommissionen ska tidsfristen den 31 augusti 2015 som fastställs i artikel 9.3 i förordning (EG) nr 1974/2006 förlängas till och med den 30 september 2015.

När det gäller kommissionens tidsfrist för bedömning av de begärda ändringarna ska den fyramånadersfrist som anges i artikel 9.6 i förordning (EG) nr 1974/2006 förkortas till tre månader.

▼B

Artikel 20

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA ITabell för jämförelse mellan åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 1698/2005 och förordningarna (EU) nr 1305/2013 och 1303/2013

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 1698/2005

Koder för programperioden 2007–2013

Åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013 och förordning (EU) nr 1303/2013

Koder för programperioden 2014–2020

Artikel 20 a i och artikel 21: Yrkesutbildning och information

111

Artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013

1

Artikel 20 a ii och artikel 22: Startstöd för unga jordbrukare

112

Artikel 19.1 a i i förordning (EU) nr 1305/2013

6

Artikel 20 a iii och artikel 23: Förtidspension

113

/

/

Artikel 20 a iv och artikel 24: Anlitande av rådgivningstjänster

114

Artikel 15.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

2

Artikel 20 a v och artikel 25: Inrättande av företagslednings-, avbytar- och rådgivningstjänster

115

Artikel 15.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

2

Artikel 20 b i och artikel 26: Modernisering av jordbruksföretag

121

Artikel 17.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

4

Artikel 20 b ii och artikel 27: Höjning av skogens ekonomiska värde

122

Artikel 21.1 d och 21.1 e i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 20 b iii och artikel 28: Höjning av värdet på jord- och skogsbruksprodukter

123

Artikel 17.1 b och 21.1 e i förordning (EU) nr 1305/2013

4

8

Artikel 20 b iv och artikel 29: Samarbete om utveckling av nya produkter, processer och tekniker

124

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

16

Artikel 20 b v och artikel 30: Infrastruktur som är av betydelse för utveckling och anpassning inom jord- och skogsbruket

125

Artikel 17.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

4

Artikel 20 b vi: Återställningsåtgärder och förebyggande åtgärder

126

Artikel 18 i förordning (EU) nr 1305/2013

5

Artikel 20 c i och artikel 31: Anpassning till normer

131

/

/

Artikel 20 c ii och artikel 32: Kvalitetssystem för livsmedel

132

Artikel 16.1 i förordning (EU) nr 1305/2013

3

Artikel 20 c iii och artikel 33: Information och marknadsföring i fråga om produkter som ingår i kvalitetssystem

133

Artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1305/2013

3

Artikel 20 d i och artikel 34: Delvis självförsörjande jordbruksföretag

141

Artikel 19.1 a iii i förordning (EU) nr 1305/2013

6

Artikel 20 d ii och artikel 35: Producentgrupper

142

Artikel 27 i förordning (EU) nr 1305/2013

9

Artikel 36 a i: Stöd för naturbetingade svårigheter i bergsområden

211

Artikel 31 i förordning (EU) nr 1305/2013

13

Artikel 36 a ii: Stöd i områden som inte är bergsområden men där det finns andra svårigheter

212

Artikel 31 i förordning (EU) nr 1305/2013

13

Artikel 36 a iii och artikel 38: Natura 2000-stöd och stöd som är kopplade till direktiv 2000/60/EG

213

Artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013

12

Artikel 36 a iv och artikel 39: Stöd för miljövänligt jordbruk

214

Artiklarna 28 och 29 i förordning (EU) nr 1305/2013

10

11

Artikel 36 a v och artikel 40: Stöd för djurens välbefinnande

215

Artikel 33 i förordning (EU) nr 1305/2013

14

Artikel 36 a vi och artikel 41: Icke-produktiva investeringar

216

Artikel 17.1 d i förordning (EU) nr 1305/2013

4

Artikel 36 b i och artikel 43: Första beskogning av jordbruksmark

221

Artikel 21.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 36 b ii och artikel 44: Ett första införande av agri-silvo-pastorala brukningssystem på jordbruksmark

222

Artikel 21.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 36 b iii och artikel 45: Första beskogning av annan mark än jordbruksmark

223

Artikel 21.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 36 b iv och artikel 46: Natura 2000-stöd

224

Artikel 30 i förordning (EU) nr 1305/2013

12

Artikel 36 b v och artikel 47: Stöd för miljövänligt skogsbruk

225

Artikel 34 i förordning (EU) nr 1305/2013

15

Artikel 36 b vi och artikel 48: Restaurering av skogstillståndet och införande av förebyggande åtgärder

226

Artikel 21.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 36 b vii och artikel 49: Icke-produktiva investeringar

227

Artikel 21.1 d i förordning (EU) nr 1305/2013

8

Artikel 52 a i och artikel 53: Diversifiering till annan verksamhet än jordbruk

311

Artikel 19.1 a ii och artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

6

Artikel 52 a ii och artikel 54: Stöd för etablering och utveckling av företag

312

Artikel 19.1 a ii och artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

6

Artikel 52 a iii och artikel 55: Främjande av turismverksamhet

313

Artikel 19.1 a ii, artikel 19.1 b och artikel 20 och 35 i förordning (EU) nr 1305/2013

6

6

7

16

Artikel 52 b i och artikel 56: Grundläggande tjänster för ekonomin och befolkningen på landsbygden

321

Artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013

7

Artikel 52 b ii Förnyelse och utveckling av byarna

322

Artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013

7

Artikel 53 b iii och artikel 57: Bevarande och uppgradering av natur- och kulturarvet på landsbygden

323

Artikel 20 i förordning (EU) nr 1305/2013

7

Artikel 52 c och artikel 58: Yrkesutbildning och information

331

Artikel 14 i förordning (EU) nr 1305/2013

1

Artikel 52 d och artikel 59: Kompetensutvecklings- och informationsinsatser för förberedelse och genomförande

341

/

/

Artikel 63 a Lokala utvecklingsstrategier

41 (411, 412, 413)

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013

19

Artikel 63 b: Genomförande av samarbetsprojekt

421

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013

19

Artikel 63 c: Driva den lokala aktionsgruppen, satsa på kompetensutvecklings- och informationsinsatser i området

431

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013

19

Kapitel II i avdelning IV: Tekniskt stöd

511

Artiklarna 51–54 i förordning (EU) nr 1305/2013: Tekniskt stöd och inrättande av nätverk

20

Artikel 19.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013: Årligt stöd till jordbrukare som deltar i ordningen för småbrukare

6

Artikel 36.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013: Skörde-, djur- och växtförsäkringar

17

Artikel 36.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013: Gemensamma fonder för allvarliga klimathändelser, ett utbrott av en djur- eller växtsjukdom, angrepp av skadegörare eller en miljöolycka

17

Artikel 36.1 c i förordning (EU) nr 1305/2013: Ett inkomststabiliseringsverktyg

17
BILAGA IITabell för jämförelse mellan åtgärder som föreskrivs i förordning (EG) nr 718/2007 och förordningarna (EU) nr 1305/2013 och 1303/2013

Åtgärder enligt förordning (EG) nr 718/2007

Koder för programperioden 2007–2013

Åtgärder enligt förordning (EU) nr 1305/2013 och förordning (EU) nr 1303/2013

Koder för programperioden 2014–2020

Artikel 171.2 a och artikel 174: Investeringar i jordbruksföretag för omstrukturering och modernisering för att uppfylla gemenskapens normer.

101

Artikel 17.1 a i förordning (EU) nr 1305/2013

4

Artikel 171.2 c och artikel 176: Investeringar i bearbetning och saluföring av jordbruks- och fiskeriprodukter, för att omstrukturera och modernisera verksamheterna så att de uppfyller gemenskapsnormerna

103

Artikel 17.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

4

Artiklarna 171.3 b och 178: Förberedelser och genomförande av lokala strategier för landsbygdsutveckling

202

Artikel 35 i förordning (EU) nr 1303/2013

19

Artikel 171.4 a och artikel 179: Utveckling och förbättring av landsbygdens infrastruktur

301

Artikel 20.1 b och d i förordning (EU) nr 1305/2013

7

Artikel 171.4 b och artikel 180: Diversifiering och utveckling av ekonomisk verksamhet på landsbygden

302

Artikel 19.1 a ii och artikel 19.1 b i förordning (EU) nr 1305/2013

6

Artikel 182: Tekniskt stöd

501

Artiklarna 51–54 i förordning (EU) nr 1305/2013: Tekniskt stöd och inrättande av nätverk

20( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 av den 21 november 2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 343, 14.12.2012, s. 1).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 110/2008 av den 15 januari 2008 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, spritdrycker, samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1576/89 (EUT L 39, 13.2.2008, s. 16).

( 3 ) Förordning (EU) nr 251/2014 av den 26 februari 2014 om definition, beskrivning, presentation och märkning av, samt skydd av geografiska beteckningar för, aromatiserade vinprodukter (EUT L 84, 20.3.2014, s. 14).

( 4 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1308/2013 av den 17 december 2013 om upprättande av en samlad marknadsordning för jordbruksprodukter och om upphävande av rådets förordningar (EEG) nr 922/72, (EEG) nr 234/79, (EG) nr 1037/2001 och (EG) nr 1234/2007 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 671).

( 5 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1242/2008 av den 8 december 2008 om upprättande av en gemenskapstypologi för jordbruksföretag (EUT L 335, 13.12.2008, s. 3).

( 6 ) Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter (EGT L 206, 22.7.1992, s. 7).

( 7 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar (EUT L 20, 26.1.2010, s. 7).

( 8 ) Kommissionens rekommendation 2003/361/EG av den 6 maj 2003 om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag (EUT L 124, 20.5.2003, s. 36).

( 9 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG (EUT L 140, 5.6.2009, s. 16).

( 10 ) Kommissionens förordning (EG) nr 718/2007 av den 12 juni 2007 om tillämpning av rådets förordning (EG) nr 1085/2006 om upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen (EUT L 170, 29.6.2007, s. 1).

Top