EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0664-20220608

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 664/2014 av den 18 december 2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/664/2022-06-08

02014R0664 — SV — 08.06.2022 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 664/2014

av den 18 december 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelser

(EGT L 179 19.6.2014, s. 17)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2022/891 av den 1 april 2022

  L 155

3

8.6.2022
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 664/2014

av den 18 december 2013

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 vad gäller fastställandet av unionssymboler för skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska beteckningar och garanterade traditionella specialiteter och vad gäller vissa regler om ursprung, vissa procedurregler och vissa kompletterande övergångsbestämmelserArtikel 1

Särskilda regler för fodrets ursprung samt för råvaror

1.  
I fråga om produkter av animaliskt ursprung vars namn är registrerat som skyddad ursprungsbeteckning ska, vid tillämpning av artikel 5 i förordning (EU) nr 1151/2012, foder uteslutande ha sitt ursprung i det avgränsade geografiska området.

I den mån det inte är tekniskt möjligt att få foder som till alla delar har sitt ursprung i det avgränsade området, får foder med ursprung utanför det området tillsättas förutsatt att den kvalitet och de egenskaper hos produkten som huvudsakligen beror på det geografiska området inte påverkas. Foder med ursprung utanför det avgränsade geografiska området får aldrig överstiga 50 % av torrsubstansen utslaget på ett helt år.

2.  
Alla begränsningar i fråga om ursprung för råvaror som anges i produktspecifikationen för en produkt vars namn har registrerats som en skyddad geografisk beteckning, ska motiveras i förhållande till det samband som avses i artikel 7.1 f ii i förordning (EU) nr 1151/2012.

Artikel 2

Unionssymboler

De unionssymboler som avses i artiklarna 12.2 och 23.2 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska fastställas i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 3

Begränsning av produktspecifikationer för garanterade traditionella specialiteter

Den produktspecifikation som avses i artikel 19 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska vara kortfattad och inte överstiga 5 000 ord, utom i vederbörligen motiverade fall.

Artikel 4

Nationella invändningsförfaranden för gemensamma ansökningar

Vid gemensamma ansökningar enligt artikel 49.1 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska de tillhörande nationella invändningsförfarandena genomföras i alla berörda medlemsstater.

Artikel 5

Skyldighet att anmäla en överenskommelse inom ramen för ett invändningsförfarande

Om en överenskommelse nås mellan de berörda parterna efter samråd enligt artikel 51.3 i förordning (EU) nr 1151/2012, ska myndigheterna i den medlemsstat eller det tredjeland där ansökan lämnades in anmäla alla faktorer som har möjliggjort överenskommelsen till kommissionen, inbegripet yttrandena från sökanden och myndigheterna i en medlemsstat eller i ett tredjeland eller från andra fysiska och juridiska personer som har inkommit med en invändning.

▼M1

Artikel 6

Ansökningar om unionsändringar av en produktspecifikation

Vid tillämpning av artikel 53 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska en ansökan om godkännande av en unionsändring av en produktspecifikation endast innehålla unionsändringar. Om en ansökan om godkännande av en unionsändring också innehåller standardändringar eller tillfälliga ändringar ska förfarandet för unionsändringar endast vara tillämpligt på unionsändringen. Standardändringar eller tillfälliga ändringar i ansökan ska betraktas som inte inlämnade.

▼M1

Artikel 6a till 6d

Möjlighet att ta upp ansökningar om godkännande av unionsändringar till prövning

1.  
Ansökningar om godkännande av en unionsändring av en produktspecifikation ska anses kunna tas upp till prövning om de har lämnats in i enlighet med artikel 53 i förordning (EU) 1151/2012 och meddelats kommissionen i enlighet med artikel 12.1 i kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 ( 1 )och uppfyller kraven i artikel 10 i samma genomförandeförordning.

Kommissionens godkännande av en ansökan om godkännande av en unionsändring av en produktspecifikation ska enbart gälla de unionsändringar som anges i ansökan.

2.  
Om kommissionen anser att en ansökan inte kan tas upp till prövning ska den informera de behöriga myndigheterna i den berörda medlemsstaten eller det berörda tredjelandet eller sökanden som är etablerad i ett tredjeland, allt efter omständigheterna, om skälen till att ansökan inte kan tas upp till prövning.

Artikel 6b

Standardändringar av en produktspecifikation för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning

1.  
Vid tillämpning av artikel 53 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska ansökningar om godkännande av en standardändring av en produktspecifikation lämnas in till myndigheterna i den medlemsstat på vars territorium det geografiska område som den berörda produkten avser är beläget. Om ansökan om godkännande av en standardändring av en produktspecifikation inte kommer från den ansökande grupp som lämnat in ansökan om skydd av det eller de namn som produktspecifikationen avser ska medlemsstaten ge den ursprungliga ansökande gruppen tillfälle att lämna synpunkter på ansökan, förutsatt att den ansökande gruppen fortfarande existerar.

Ansökan om godkännande av en standardändring ska innehålla en beskrivning av standardändringarna och visa att de föreslagna ändringarna är att betrakta som standardändringar i enlighet med artikel 53.2 i förordning (EU) nr 1151/2012. En sammanfattning av skälen till varför ändringarna krävs ska också tillhandahållas.

2.  
Om medlemsstaten anser att kraven i förordning (EU) nr 1151/2012 och i de bestämmelser som antagits i enlighet med den förordningen är uppfyllda, får den godkänna standardändringen. Beslutet om godkännande ska innehålla den ändrade konsoliderade produktspecifikationen och, i förekommande fall, det ändrade konsoliderade sammanfattande dokumentet eller innehålla en elektronisk hänvisning till den offentliggjorda versionen av den konsoliderade produktspecifikationen och, i förekommande fall, det sammanfattande dokumentet.

Beslutet om godkännande ska offentliggöras. Den godkända standardändringen ska vara tillämplig i den berörda medlemsstaten från och med den dag då beslutet om godkännande offentliggjordes. Medlemsstaten ska meddela kommissionen om godkända standardändringar senast en månad efter den dag då det nationella beslutet om godkännande offentliggjordes. Medlemsstaten ska utan onödigt dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella slutliga nationella domar som inte kan överklagas och som ogiltigförklarar ett beslut om godkännande av en standardändring.

3.  
Beslut om godkännande av standardändringar avseende produkter med ursprung i tredjeländer ska meddelas kommissionen av en ansökande grupp som har ett berättigat intresse, antingen direkt eller via myndigheterna i det berörda tredjelandet, senast en månad efter den dag då det relevanta beslutet offentliggjordes.
4.  
Ett meddelande om en godkänd standardändring ska anses vara inlämnat på vederbörligt sätt till kommissionen om det uppfyller kraven i artikel 10a i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.
5.  
Om standardändringen medför en ändring av det sammanfattande dokumentet ska kommissionen offentliggöra beskrivningen av standardändringen och det ändrade sammanfattande dokumentet i Europeiska unionens officiella tidning (C-serien) inom tre månader från den dag då den mottog meddelandet om standardändringen.

Om standardändringen inte medför en ändring av det sammanfattande dokumentet ska kommissionen via de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 offentliggöra beskrivningen av standardändringen inom tre månader från den dag då den mottog meddelandet om standardändringen.

Den nationella myndighet som avses i punkterna 2 och 3 eller den ansökande grupp som avses i punkt 3 som meddelade en standardändring till kommissionen ska förbli ansvarig för dess innehåll.

6.  
Standardändringar ska vara tillämpliga på unionens territorium från och med den dag då de offentliggjordes i enlighet med punkt 5 första stycket eller offentliggjordes i enlighet med punkt 5 andra stycket.
7.  
Om det geografiska området omfattar mer än en medlemsstat ska varje berörd medlemsstat tillämpa förfarandet för standardändringar separat. Standardändringen ska vara tillämplig på de berörda medlemsstaternas territorium först efter det att det senaste nationella beslutet om godkännande blir tillämpligt. Den medlemsstat som sist godkänner standardändringen ska skicka det relevanta meddelandet till kommissionen senast en månad efter den dag då den medlemsstatens beslut om godkännande offentliggjordes.

Om en eller flera av de berörda medlemsstaterna inte antar det nationella beslut om godkännande som avses i första stycket får någon av de andra berörda medlemsstaterna lämna in den ansökan enligt förfarandet för en unionsändring.

8.  
Punkt 7 ska gälla i tillämpliga delar om en del av det berörda geografiska området är belägen på ett tredjelands territorium.

Artikel 6c

Förhållandet mellan unionsändringar och standardändringar

1.  
Om en standardändring som medför en ändring av det sammanfattande dokumentet godkänns under tiden som en ansökan om godkännande av en unionsändring behandlas av kommissionen, ska den berörda medlemsstaten uppdatera det sammanfattande dokumentet i ansökan om godkännande av en unionsändring i enlighet med detta. Om den unionsändring som är under behandling har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, med avseende på invändningsförfarandet, ska den uppdaterade versionen av det sammanfattande dokumentet offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning (L-serien) som en bilaga till genomförandeförordningen om godkännande av unionsändringen.
2.  
Om den ändrade version av det sammanfattande dokumentet som ingår i en ansökan om standardändring som godkänts på nationell nivå inte beaktar de senaste unionsändringar som har godkänts, ska den standardändringen inte offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den medlemsstat som godkänt den standardändringen ska skicka den konsoliderade versionen av det sammanfattande dokumentet i dess ändrade lydelse enligt både unionsändringarna och standardändringarna till kommissionen för offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 6d

Tillfälliga ändringar av en produktspecifikation för en skyddad ursprungsbeteckning eller skyddad geografisk beteckning

1.  
Tillfälliga ändringar av en produktspecifikation ska godkännas och offentliggöras av den medlemsstat på vars territorium det geografiska område som den berörda produkten avser är beläget. Tillfälliga ändringar ska meddelas till kommissionen tillsammans med de skäl som ligger till stöd för dem senast en månad efter den dag då det nationella beslutet om godkännande offentliggjordes. En tillfällig ändring ska vara tillämplig i den berörda medlemsstaten från och med den dag då beslutet om godkännande av ändringen offentliggjordes.
2.  
Om det geografiska området omfattar mer än en medlemsstat ska varje berörd medlemsstat tillämpa det förfarande för tillfälliga ändringar som avses i punkt 1 separat.
3.  
Tillfälliga ändringar som rör produkter med ursprung i tredjeland ska, tillsammans med de skäl som ligger till stöd för dem, meddelas kommissionen av en ansökande grupp med ett berättigat intresse, antingen direkt eller via myndigheterna i det tredjelandet, senast en månad efter det att de godkändes.
4.  
Ett meddelande om en godkänd tillfällig ändring ska anses vara inlämnat på vederbörligt sätt till kommissionen om det uppfyller kraven i artikel 10b i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014.
5.  
Kommissionen ska offentliggöra meddelandet om tillfälliga ändringar via de digitala system som avses i artikel 12.1 första stycket a i genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 inom tre månader från den dag då den mottog meddelandet om en tillfällig ändring. En tillfällig ändring ska vara tillämplig på unionens territorium från och med den dag då den offentliggjordes av kommissionen.

Den nationella myndighet som avses i punkterna 1 och 3 eller den ansökande grupp som avses i punkt 3 som meddelade en tillfällig ändring till kommissionen ska förbli ansvarig för dess innehåll.

▼B

Artikel 7

Avregistrering

1.  
Förfarandet i artiklarna 49–52 i förordning (EU) nr 1151/2012 ska i tillämpliga delar gälla vid avregistrering enligt artikel 54.1 första och andra stycket i den förordningen.
2.  
Medlemsstaterna ska ha rätt att lämna in en ansökan om avregistrering på eget initiativ, i enlighet med artikel 54.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.
3.  
Ansökan om avregistrering ska offentliggöras i enlighet med artikel 50.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1151/2012.
4.  
Motiverade invändningar avseende avregistrering ska endast godtas om de visar att en berörd part är fortsatt kommersiellt beroende av den registrerade beteckningen.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1.  
När det gäller skyddade ursprungsbeteckningar och skyddade geografiska beteckningar som registrerats före den 31 mars 2006 ska kommissionen, på en medlemsstats begäran, offentliggöra ett sammanfattande dokument som lämnats in av den medlemsstaten i Europeiska unionens officiella tidning. Offentliggörandet ska åtföljas av en hänvisning till offentliggörandet av produktspecifikationen.
2.  

Till och med den 3 januari 2016 ska följande ändringar gälla:

a) 

För produkter med ursprung i unionen ska, i det fall det registrerade namnet används i märkningen, detta åtföljas antingen av relevant unionssymbol eller av den relevanta beteckning som avses i artikel 12.3 eller artikel 23.3 i förordning (EU) nr 1151/2012.

b) 

För produkter som producerats utanför unionen ska den uppgift som avses i artikel 23.3 i förordning (EU) nr 1151/2012 vara frivillig i märkningen av garanterade traditionella specialiteter.

Artikel 9

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 1898/2006 och (EG) nr 1216/2007 ska upphöra att gälla.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5 ska endast tillämpas på invändningsförfaranden för vilka den tremånadersperiod som fastställs i artikel 51.1 första stycket i förordning (EU) nr 1151/2012 inte har löpt ut den dag då denna förordning träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA

Unionssymbolen för ”Skyddad ursprungsbeteckning”

image

Unionssymbolen för ”Skyddad geografisk beteckning”

image

Unionssymbolen för ”Garanterad traditionell specialitet”

image( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 668/2014 av den 13 juni 2014 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1151/2012 om kvalitetsordningar för jordbruksprodukter och livsmedel (EUT L 179, 19.6.2014, s. 36).

Top