EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0269-20150916

Consolidated text: Rådets förordning (EU) nr 269/2014 av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/269/2015-09-16

2014R0269 — SV — 16.09.2015 — 008.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 269/2014

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(EGT L 078 17.3.2014, s. 6)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 284/2014 av den 21 mars 2014

  L 86

27

21.3.2014

 M2

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 433/2014 av den 28 april 2014

  L 126

48

29.4.2014

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 476/2014 av den 12 maj 2014

  L 137

1

12.5.2014

►M4

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 477/2014 av den 12 maj 2014

  L 137

3

12.5.2014

►M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 577/2014 av den 28 maj 2014

  L 160

7

29.5.2014

 M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 753/2014 av den 11 juli 2014

  L 205

7

12.7.2014

 M7

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 783/2014 av den 18 juli 2014

  L 214

2

19.7.2014

►M8

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 810/2014 av den 25 juli 2014

  L 221

1

25.7.2014

►M9

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 811/2014 av den 25 juli 2014

  L 221

11

25.7.2014

►M10

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 826/2014 av den 30 juli 2014

  L 226

16

30.7.2014

►M11

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 959/2014 av den 8 september 2014

  L 271

1

12.9.2014

 M12

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 961/2014 av den 8 september 2014

  L 271

8

12.9.2014

 M13

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1225/2014 av den 17 november 2014

  L 331

1

18.11.2014

►M14

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1270/2014 av den 28 november 2014

  L 344

5

29.11.2014

►M15

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/240 av den 9 februari 2015

  L 40

7

16.2.2015

►M16

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/427 av den 13 mars 2015

  L 70

1

14.3.2015

►M17

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/1514 av den 14 september 2015

  L 239

30

15.9.2015


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 066, 11.3.2015, s.  20 (477/2014)

 C2

Rättelse, EGT L 066, 11.3.2015, s.  21 (810/2014)

 C3

Rättelse, EGT L 199, 29.7.2015, s.  46 (284/2014)

►C4

Rättelse, EGT L 280, 24.10.2015, s.  38 (2015/1514)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 269/2014

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoendeEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 215,

med beaktande av rådets beslut 2014/145/Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende ( 1 ),

med beaktande av det gemensamma förslaget från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och Europeiska kommissionen, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. De uppmanade Ryska federationen att omedelbart ge tillträde åt internationella observatörer. Stats- och regeringscheferna ansåg att det beslut som fattats av Autonoma republiken Krims högsta råd att hålla en folkomröstning om territoriets framtida status strider mot Ukrainas konstitution och därmed är olagligt.

(2)

Stats- och regeringscheferna beslutade att vidta åtgärder, bland annat de som rådet angav den 3 mars 2014, nämligen att skjuta upp de bilaterala samtalen med Ryska federationen om viseringsfrågor och samtalen med Ryska federationen om en ny övergripande överenskommelse som skulle ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet

(3)

Stats- och regeringscheferna underströk att lösningen på krisen måste sökas genom förhandlingar mellan regeringarna i Ukraina och Ryska federationen, inbegripet genom potentiella multilaterala mekanismer, och att unionen, om inga resultat uppnås inom en begränsad tidsram, kommer att besluta om ytterligare åtgärder, såsom reseförbud och frysning av tillgångar, och inställande av toppmötet mellan EU och Ryssland.

(4)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp som möjliggör resebegränsningar, frysning av penningmedel och ekonomiska resurser för vissa personer med ansvar för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, också åtgärder mot den framtida statusen för någon del av territoriet, vilka strider mot den ukrainska konstitutionen, samt för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är associerade med dem. De fysiska eller juridiska personerna, enheterna och organen förtecknas i bilagan till det beslutet.

(5)

En del av de åtgärderna faller inom tillämpningsområdet för fördraget, och därför är lagstiftningsåtgärder på unionsnivå nödvändiga, särskilt för att genomföra dem på ett enhetligt sätt i samtliga medlemsstater.

(6)

Denna förordning står i överensstämmelse med de grundläggande rättigheter och principer som erkänns särskilt i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet rätten till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol samt rätten till skydd av personuppgifter. Denna förordning bör tillämpas i enlighet med dessa rättigheter.

(7)

Befogenheten att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör utövas av rådet mot bakgrund av den allvarliga politiska situationen i Ukraina och för att säkerställa överensstämmelse med förfarandet för ändring och översyn av bilagan till beslut 2014/145/Gusp.

(8)

Förfarandet för att ändra förteckningen i bilaga I till denna förordning bör inbegripa att de fysiska och juridiska personerna, enheterna eller organen som finns uppförda på förteckningen informeras om skälen till detta, så att de ges möjlighet att lämna synpunkter. Om synpunkter lämnas eller om väsentliga nya bevis framförs, bör rådet se över sitt beslut mot bakgrund av dessa synpunkter och informera den berörda personen, enheten eller organet i enlighet därmed.

(9)

För att största möjliga rättssäkerhet ska kunna upprätthållas inom unionen bör, vid genomförandet av denna förordning, namnen på och andra relevanta uppgifter om fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars penningmedel och ekonomiska resurser ska frysas enligt den här förordningen offentliggöras. Personuppgifter bör behandlas i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 ( 2 ) och Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG ( 3 ).

(10)

För att de åtgärder som föreskrivs i den här förordningen ska vara verkningsfulla bör den träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

a)

krav :

krav, oavsett om de görs gällande genom rättsliga förfaranden eller ej, som har framställts före eller efter 17 mars 2014 och som är knutna till genomförandet av ett avtal eller en transaktion, särskilt

i) ett krav på fullgörande av varje slag av förpliktelse som uppstår inom ramen för eller i samband med ett avtal eller en transaktion,

ii) ett krav på förlängning eller betalning av en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form,

iii) ett krav på ersättning med avseende på ett avtal eller en transaktion,

iv) ett motkrav,

v) ett krav på erkännande eller verkställighet, även genom exekvaturförfarande, av en dom, en skiljedom eller ett liknande avgörande, oavsett var det meddelats.

b)

avtal eller transaktion : alla transaktioner oavsett form eller tillämplig lagstiftning, och oavsett om de omfattar ett eller flera avtal eller liknande förpliktelser mellan samma eller olika parter; för detta ändamål ingår i begreppet ”avtal” alla garantier eller motgarantier, särskilt varje finansiell garanti eller motgaranti och varje kredit, oavsett om de är juridiskt fristående eller ej, samt varje därtill knuten bestämmelse som härrör från en sådan transaktion eller är knuten till denna.

c)

behöriga myndigheter : de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

d)

ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör penningmedel, men som kan användas för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster.

e)

frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla penningmedel, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

f)

frysning av penningmedel : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av penningmedel på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja penningmedlen, inbegripet portföljförvaltning.

g)

penningmedel :

finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte begränsat till

i) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, postanvisningar och andra betalningsinstrument,

ii) inlåning hos finansinstitut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

iii) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

iv) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom penningmedel,

v) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

vi) remburser, fraktsedlar, pantförskrivningar, och

vii) dokument som utgör bevis på andelar i tillgångar eller finansiella medel.

h)

unionens territorium : de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tillämpligt, enligt de villkor som fastställs i fördraget, inklusive medlemsstaternas luftrum.

▼M3

Artikel 2

1.  Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I, ska frysas.

2.  Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga till förmån för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ eller fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilaga I.

▼B

Artikel 3

▼M9

1.  Bilaga I ska innefatta:

a) fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför, åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabiliteten eller säkerheten i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem,

b) juridiska personer, enheter eller organ som materiellt eller ekonomiskt stöder åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende,

c) juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol för vilka äganderätten har överlåtits i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av en sådan överlåtelse, eller

d) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som aktivt ger materiellt eller ekonomiskt stöd till, eller som gynnas av, ryska beslutsfattare som ansvarar för annekteringen av Krim och Sevastopol eller destabiliseringen av östra Ukraina, eller

▼M11

e) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som genomför transaktioner med separatistgrupperna i Donbass-regionen i Ukraina.

▼B

2.  Bilaga 1 ska innehålla skälen till att de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen har förts upp på förteckningen.

3.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att utpeka de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 4

1.  Genom avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa penningmedel eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som de finner lämpliga, efter det att de har konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna

a) är nödvändiga för att täcka grundläggande behov för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I och för sådana fysiska personers anhöriga, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) endast är avsedda för betalning av rimliga arvoden eller ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) är avsedda uteslutande för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d) är nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den relevanta behöriga myndigheten senast två veckor innan tillståndet ges har meddelat de andra medlemsstaternas behöriga myndigheter och kommissionen av vilka skäl den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

2.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 5

1.  Med avvikelse från artikel 2 får medlemsstaternas behöriga myndigheter ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, om följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna i fråga är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att driva in fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och andra författningar som reglerar rättigheterna för personer med sådana fordringar.

c) Beslutet gynnar inte någon av de fysiska och juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I. och

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

2.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 6

1.  Med avvikelse från artikel 2 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I har uppkommit inom ramen för ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller inom ramen för en förpliktelse som har uppkommit för den berörda fysiska eller juridiska personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs i bilaga I, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, på de villkor de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att den berörda behöriga myndigheten har fastställt att

a) en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i bilaga I ska använda penningmedlen eller de ekonomiska resurserna för en betalning, och

b) betalningen inte innebär någon överträdelse av artikel 2.2.

2.  Den berörda medlemsstaten ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som den beviljar enligt punkt 1.

Artikel 7

1.  Artikel 2.2 ska inte hindra att finans- eller kreditinstitut, som tar emot penningmedel som överförs av tredje part till kontot för en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet ska utan dröjsmål underrätta den relevanta behöriga myndigheten om alla sådana transaktioner.

2.  Artikel 2.2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b) betalningar enligt avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag då den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i artikel 2 upptogs i bilaga I, eller

c) betalningar enligt rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut meddelade i en medlemsstat eller verkställbara i den berörda medlemsstaten,

förutsatt att alla sådana räntor, övriga intäkter och betalningar fryses i enlighet med artikel 2.1.

Artikel 8

1.  Utan att det påverkar gällande regler om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, såsom uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där de är bosatta eller etablerade samt vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, direkt eller genom medlemsstaterna, och

b) samarbeta med de behöriga myndigheterna vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  Alla ytterligare uppgifter som kommissionen tar emot direkt ska göras tillgängliga för medlemsstaterna.

3.  Uppgifter som lämnas eller mottas enligt denna artikel får endast användas i de syften för vilka de lämnades eller mottogs.

Artikel 9

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå åtgärderna i artikel 2.

Artikel 10

1.  Om en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ, i god tro om att åtgärden är förenlig med denna förordning, fryser penningmedel eller ekonomiska resurser eller vägrar att göra dem tillgängliga, ska detta inte medföra ansvar av något slag för den personen eller enheten eller det organet, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att penningmedlen och de ekonomiska resurserna frystes eller hölls inne på grund av vårdslöshet.

2.  Handlingar som utförs av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ ska inte medföra ansvar av något slag för deras del, om de inte kände till och inte hade någon rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot de åtgärder som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

1.  Inga krav får beviljas i samband med ett avtal eller en transaktion, vars genomförande har påverkats direkt eller indirekt, helt eller delvis, av de åtgärder som införs genom denna förordning, inbegripet krav på kompensation eller andra anspråk av detta slag, till exempel kvittningsanspråk eller anspråk enligt en garanti, särskilt krav på förlängning eller betalning av en garanti eller motgaranti, särskilt en finansiell garanti eller motgaranti, oavsett form, om kraven ställs av

a) fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I,

b) andra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som agerar via de personer, enheter eller organ som avses i led a eller för deras räkning.

2.  I alla förfaranden som syftar till indrivning av en fordran åligger det den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som begär indrivningen att visa att betalning av fordran inte strider mot punkt 1.

3.  Denna artikel ska inte påverka den rätt som de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i punkt 1 har till prövning av lagligheten av att skyldigheterna enligt avtalet inte uppfylls, i enlighet med denna förordning.

Artikel 12

1.  Kommissionen och medlemsstaterna ska underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och utbyta relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till förordningen, särskilt upplysningar om

a) penningmedel som frysts enligt artikel 2 och tillstånd som beviljats enligt artiklarna 4, 5 och 6,

b) överträdelser, problem med efterlevnaden samt domar som avkunnats i nationella domstolar.

2.  Medlemsstaterna ska omedelbart underrätta varandra och kommissionen om andra relevanta upplysningar som de förfogar över och som kan påverka det effektiva genomförandet av denna förordning.

Artikel 13

Kommissionen ska ha befogenhet att ändra bilaga II på grundval av uppgifter från medlemsstaterna.

Artikel 14

1.  Om rådet beslutar att tillämpa sådana åtgärder som avses i artikel 2 på en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ, ska rådet ändra bilaga I i enlighet med detta.

2.  Rådet ska meddela sitt beslut, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, till den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet som avses i punkt 1 antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet ges tillfälle att lämna synpunkter.

3.  Om synpunkter inges eller om väsentliga nya bevis framläggs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet om detta.

4.  Förteckningen i bilaga I ska ses över regelbundet, och senast var tolfte månad.

Artikel 15

1.  Medlemsstaterna ska fastställa reglerna för påföljder vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning och vidta de åtgärder som är nödvändiga för att se till att bestämmelserna följs. Påföljderna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om de regler som avses i punkt 1 så snart som denna förordning har trätt i kraft och underrätta kommissionen om senare ändringar.

Artikel 16

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i denna förordning och ange dessa på de webbplatser som förtecknas i bilaga II. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om varje ändring av adresserna till de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska anmäla namnen på sina behöriga myndigheter, inklusive kontaktuppgifter för dessa behöriga myndigheter, till kommissionen så snart som möjligt efter det att denna förordning har trätt i kraft samt alla ändringar av dessa uppgifter som därefter kan komma att göras.

3.  I de fall då denna förordning föreskriver anmälan, meddelande eller annan underrättelse till kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

Artikel 17

Denna förordning ska tillämpas

a) inom unionens territorium, inbegripet dess luftrum,

b) ombord på varje flygplan och varje fartyg under en medlemsstats jurisdiktion,

c) på varje person inom och utanför unionens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

d) på varje juridisk person, enhet eller organ, inom eller utanför unionens territorium, som har bildats eller instiftats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

e) på varje juridisk person, enhet eller organ när det gäller varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs inom unionen.

Artikel 18

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Förteckning över de fysiska och juridiska personer, enheter och organ som avses i artikel 2

▼C1

Personer

▼B 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M17

1.

Sergey Valeryevich AKSYONOV (Sergej Valerjevitj AKSIONOV),

►C4  Sergei Valerievich AKSENOV (Сергей Валерьевич AKCëHOB) ◄ ,

Serhiy Valeriyovych AKSYONOV (Serhij Valerijovytj AKSIONOV) (Сергiй Валерiйович Аксьонов)

Födelsedatum: 26.11.1972.

Födelseort: Beltsy (Bălți), nu Republiken Moldavien

Aksionov valdes till ”premiärminister för Krim” i Krims Verchovna Rada den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. Hans ”val” förklarades okonstitutionellt av Oleksandr Turtjynov den 1 mars 2014. Han lobbade aktivt för ”folkomröstningen” den 16 mars 2014. Från och med den 9 oktober 2014”överhuvud” för den så kallade ”Republiken Krim”.

Ledamot av presidiet för Rysslands statsråd.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov (Vladimir Andrejevitj KONSTANTINOV)

(Владимир Андреевич Константинов)

Födelsedatum: 19.11.1956

Födelseort: Vladimirovka (även kallat Vladimirovca), regionen Slobozia, Moldaviska SSR (numera Republiken Moldavien) eller

Bogomol, Moldaviska SSR

Som talman för Autonoma republiken Krims högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna Rada angående den ”folkomröstning” som riktade sig mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev (Rustam Ilmirovitj TEMIRGALIJEV)

(Рустам Ильмирович Темиргалиев)

Födelsedatum: 15.8.1976

Födelseort: Ulan-Ude, Burjatiska ASSR

(Ryska SFSR)

Som f.d. vice ordförande för Krims ministerråd spelade Temirgalijev en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna Rada angående ”folkomröstningen” mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

17.3.2014

4.

Denis Valentinovich Berezovskiy (Denis Valentinovitj BEREZOVSKIJ)

(Денис Валентинович Березовский)

Födelsedatum: 15.7.1974

Födelseort: Charkiv, Ukrainska SSR

Berezovskij utsågs till befälhavare för den ukrainska flottan den 1 mars 2014 men svor därefter trohet till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed till ukrainska flottan.

Han utsågs sedan till vice befälhavare för Ryska federationens Svartahavsflotta.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy (Aleksej Michailovitj TJALYJ)

(Алексей Михайлович Чалый)

Födelsedatum: 13.6.1961

Födelseort: Moskva eller Sevastopol

Tjalyj blev ”borgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna ”omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014. Han undertecknade fördraget om Rysslands annektering av Republiken Krim. Ordförande för den lagstiftande församlingen i staden Sevastopol.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima (Pjotr Anatoljevitj ZIMA)

(Пётр Анатольевич Зима)

Födelsedatum: 29.3.1965

Zima utsågs den 3 mars 2014 till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) av ”premiärminister” Aksionov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (SBU). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium. Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

7.

Yuriy Gennadyevich Zherebtsov (Jurij Gennadijevitj ZJEREBTSOV)

(Юрий Геннадиевич Жеребцов)

Födelsedatum: 19.11.1969

Födelseort: Izmajil, regionen Odessa, Ukrainska SSR eller Odessa

Rådgivare åt talmannen för Krims Verchovna Rada, en av de ledande organisatörerna av ”folkomröstningen” den 16 mars 2014 mot Ukrainas territoriella integritet. Ledamot av den så kallade Republiken Krims medborgarkammare.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov (Sergej Pavlovitj TSEKOV)

(Сергей Павлович Цеков)

Födelsedatum: 29.9.1953 eller den 23.9.1953

Födelseort: Simferopol

Vice talman för Verchovna Rada. Tsekov inledde tillsammans med Sergej Aksionov det lagstridiga avskedandet av Krimrepublikens regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna Rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt önskade att Krim skulle annekteras av Ryssland.

Ledamot av Ryska federationens federationsråd från den så kallade Republiken Krim.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich (Viktor Aleksejevitj OZEROV)

(Виктор Алексеевич Озеров)

Födelsedatum: 5.1.1958

Födelseort: Abakan, Chakassien

Ordförande för säkerhets- och försvarskommittén i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarkommitténs vägnar i Ryska federationens federationsråd offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich (Vladimir Michajlovitj DZJABAROV)

(Владимир Михайлович Джабаров)

Födelsedatum: 29.9.1952

Förste vice ordförande i federationsrådets kommitté för internationella frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Dzjabarov offentligt på federationsrådets kommitté för internationella frågors vägnar i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich (Andrej Aleksandrovitj KLISJAS)

(Андрей Александрович Клишас)

Födelsedatum: 9.11.1972

Födelseort: Sverdlovsk

Ordförande i kommittén för konstitutionell rätt i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Klisjas offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klisjas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att ”Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims medborgare”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich (Nikolaj Ivanovitj RYZJKOV)

(Николай Иванович Рыжков)

Födelsedatum: 28.9.1929

Födelseort: Dylejevka, regionen Donetsk, Ukrainska SSR

Ledamot i kommittén för federala frågor, regionalpolitik och den norra regionen i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ryzjkov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich (Jevgenij Viktorovitj BUSJMIN)

(Евгений Викторович Бушмин)

Födelsedatum: 4.10.1958

Födelseort: Lopatino, distriktet Sergatjskij, Ryska SFSR

Vice talman i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Busjmin offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich (Aleksandr Borisovitj TOTOONOV)

(Александр Борисович Тотоонов)

Födelsedatum: 3.4.1957

Födelseort: Ordzjonikidze, Nordossetien

Ledamot i kommittén för kultur, vetenskap och information i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich (Oleg Jevgenjevitj PANTELEJEV)

(Олег Евгеньевич Пантелеев)

Födelsedatum: 21.7.1952

Födelseort: Zjitnikovskoje, länet Kurgan

F.d. förste vice talman i kommittén för parlamentariska frågor i federationsrådet.

Den 1 mars 2014 stödde Pantelejev offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich (Sergej Michajlovitj MIRONOV)

(Сергей Михайлович Миронов)

Födelsedatum: 14.2.1953

Födelseort: Pusjkin, länet Leningrad

Ledamot av dumans råd. Ledare för faktionen ”Rättvisa Ryssland” i duman.

Upphovsman till den lag som tillåter Ryska federationen att under förevändning att skydda ryska medborgare med sig införliva utländska territorier utan det berörda landets medgivande eller ett internationellt fördrag.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich (Sergej Vladminirovitj ZJELEZNJAK)

(Сергей Владимирович Железняк)

Födelsedatum: 30.7.1970

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Vice talman i Ryska federationens duma.

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich (Leonid Edvardovitj SLUTSKIJ)

(Леонид Эдуардович Слуцкий)

Födelsedatum: 4.1.1968

Födelseort: Moskva

Ordförande för dumans kommitté för Samväldet av oberoende stater (medlem av LDPR).

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich (Aleksandr Viktorovitj VITKO)

(Александр Викторович Витко)

Födelsedatum: 13.9.1961

Födelseort: Vitebsk (Vitryska SSR)

Befälhavare för Svartahavsflottan och viceamiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich (Anatolij Aleksejevitj SIDOROV)

(Анатолий Алексеевич Сидоров)

Födelsedatum: 2.7.1958

Födelseort: Siva, territoriet Perm, Sovjetunionen

Befälhavare för Ryssland västra militärdistrikt, från vilket enheter utplacerats i Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland.

17.3.2014

21.

Galkin, Viktorovich Aleksandr (Aleksandr Viktorovitj GALKIN)

(Александр Викторович Галкин)

Födelsedatum: 22.3.1958

Födelseort: Ordzjonikidze, Nordossetiska ASSR

Rysslands södra militärdistrikt, från vilket styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins ledning. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt. Styrkor från det södra militärdistriktet är utplacerade på Krim. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrationer mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

17.3.2014

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich (Dmitrij Olegovitj ROGOZIN)

(Дмитрий Олегович Рогозин)

Födelsedatum: 21.12.1963

Födelseort: Moskva

Vice premiärminister i Ryska federationen. Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Yurievich Sergey (Sergej Jurjevitj GLAZIEV)

(Сергей Юрьевич Глазьев)

Födelsedatum: 1.1.1961

Födelseort: Zaporozje (Ukrainska SSR)

Rådgivare till Ryska federationens president. Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova (född Tyutina) (Valentina Ivanovna MATVIJENKO) (född TIUTINA)

(Валентина Ивановна Матвиенко [född Тютина])

Födelsedatum: 7.4.1949.

Födelseort: Sjepetovka, regionen Chmelnitskaja (Kamenets-Podolskij) (Ukrainska SSR)

Talman i det federala rådet (”överhuset”). Stödde den 1 mars 2014 i det federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich (Sergej Jevgenjevitj NARYSJKIN)

(Сергей Евгеньевич Нарышкин)

Födelsedatum: 27.10.1954

Födelseort: Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman (”underhuset”). Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen.

21.3.2014

26.

Dmitry Konstantinovich KISELYOV,

Dmitrii Konstantinovich KISELEV (Dmitrij Konstantinovitj KISELJOV)

(Дмитрий Константинович Киселёв)

Födelsedatum: 26.4.1954

Födelseort: Moskva

Den 9 december 2013 genom presidentdekret utnämnd till chef för den ryska federala statliga nyhetsbyrån Rossija Segodnja.

Central person inom regeringens propaganda till stöd för utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

(Александр Михайлович Носатов)

Födelsedatum: 27.3.1963

Födelseort: Sevastopol, (Ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

(Валерий Владимирович Куликов)

Födelsedatum: 1.9.1956

Födelseort: Zaporozje, (ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral.

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

(Владислав Юрьевич Сурков)

Födelsedatum: 21.9.1964

Födelseort: Solntsevo, regionen Lipetsk

Medhjälpare till Ryska federationens president. Han var en av organisatörerna bakom processen i Krim genom vilken lokala grupper där mobiliserades för aktioner som undergräver de ukrainska myndigheterna i Krim.

21.3.2014

30.

Mikhail Grigorievich Malyshev

(Михаил Григорьевич Малышев)

Födelsedatum: 10.10.1955

Födelseort: Simferopol, Krim

Ordförande i Krims valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

31.

Valery Kirillovich Medvedev

(Валерий Кириллович Медведев)

Födelsedatum: 21.8.1946

Födelseort: Sjmakovka, regionen Primorskij

Ordförande i Sevastopols valkommission. Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig inom det ryska systemet för undertecknande av resultatet av folkomröstningen.

21.3.2014

32.

Generallöjtnant Igor Nikolaevich (Mykolayovich) Turchenyuk

(Игорь Николаевич Турченюк)

Födelsedatum: 5.12.1959

Födelseort: Osj, Kirgizistanska SSR

De facto-befälhavare för ryska styrkor på fältet i Krim (som Ryssland fortsätter att officiellt benämna ”lokala självförsvarsmiliser”). Ställföreträdande befälhavare för det södra militärdistriktet.

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina (född Dmitriyeva)

(Елена Борисовна Мизулина (born Дмитриева)

Födelsedatum: 9.12.1954

Födelseort: Buj, länet Kostroma

Ledamot av statsduman. Initiativtagare till och understödjare av lagstiftningsförslag som nyligen lagts fram i Ryssland, som skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan deras centrala myndigheternas förhandsgodkännande.

21.3.2014

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

(Дмитрий Николаевич Козак)

Födelsedatum: 7.11.1958

Födelseort: Bandurovo, regionen Kirovohrad, ukrainska SSR.

Vice premiärminister. Ansvarig för övervakning av integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

(Олег Евгеньевич Белавенцев)

Födelsedatum: 15.9.1949

Födelseort: Moskva

Befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

(Олег Генрихович Савельев)

Födelsedatum: 27.10.1965

Födelseort: Leningrad

Minister for Krimfrågor. Ansvarig för övervakning av integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

(Сергей Иванович Меняйло)

Födelsedatum: 22.8.1960

Födelseort: Alagir, Nordossetiska

autonoma SSR, RSFSR

Guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovitidi

(Ольга Фёдоровна Ковитиди)

Födelsedatum: 7.5.1962

Födelseort: Simferopol, ukrainska SSR

Ledamot av ryska federationsrådet från den annekterade autonoma republiken Krim.

29.4.2014

▼M16 —————

▼M17

40.

Sergei Ivanovich Neverov

(Сергей Иванович Неверов)

Födelsedatum: 21.12.1961

Födelseort: Tasjtagol, Sovjetunionen

Vice ordförande i statsduman, Enade Ryssland. Ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich SERGUN

(Игорь Дмитриевич Сергун)

Födelsedatum: 28.3.1957

Födelseort: Podolsk, länet Moskva

Direktör för GRU (Centrala underrättelsedirektoratet), biträdande chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, generallöjtnant. Ansvarig för GRU-officerares verksamhet i östra Ukraina,

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

(Валерий Васильевич Герасимов)

Födelsedatum: 8.9.1955

Födelseort: Kazan

Chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, Ryska federationens första vice försvarsminister, general i armén. Ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper utmed ukrainska gränsen och för att situationen inte nedtrappas.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

Aktiv ledare för ”Luhanskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk. Nära kopplingar till ”Sydöstra armén”.

29.4.2014

44.

Valeriy Dmitrievich Bolotov

(Валерий Дмитриевич Болотов)

Födelsedatum: 13.2.1970

Födelseort: Luhansk

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén” som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Yevgenovych PURGIN

(Андрiй Eвгенович Пургiн),

Andrei Evgenevich PURGIN

(Андрей Евгеньевич Пургин)

Födelsedatum: 26.1.1972

Födelseort: Donetsk

Före detta överhuvud för ”Republiken Donetsk”, aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till ”medborgarinitiativet i Donbass för den euroasiatiska unionen”. Så kallad ordförande för ”folkrådet i Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

46.

Denys Volodymyrovych PUSHYLIN

(Денис Володимирович Пушилiн),

Denis Vladimirovich PUSHILIN

(Денис Владимирович Пушилин)

Födelsedatum: 9.5.1981 eller 9.5.1982

Födelseort: Makiivka (länet Donetsk)

En av ledarna för Folkrepubliken Donetsk. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna. Så kallad vice ordförande för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

Födelsedatum: 1.5.1983

Födelseort: Chartsyzk, länet Donetsk

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Vsevolodovich Girkin

(Игорь Всеволодович Гиркин) alias Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

Födelsedatum: 17.12.1970

Födelseort: Moskva

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenterna i Sloviansk. Han är assistent till Sergey Aksionov, Krims självutnämnda premiärminister, i säkerhetsfrågor. Ledare för folkrörelsen ”Novorossija”.

29.4.2014

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

(Вячеслав Викторович Володин)

Födelsedatum: 4.2.1964

Födelseort: Aleksejevka, Saratovregionen.

Förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

12.5.2014

50.

Vladimir Anatolievich Shamanov

(Владимир Анатольевич Шаманов)

Födelsedatum: 15.2.1957

Födelseort: Barnaul.

Befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning, ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

(Владимир Николаевич Плигин)

Födelsedatum: 19.5.1960

Födelseort: Ignatovo,

länet Vologodsk, Sovjetunionen.

Ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich JAROSH

(Петр Григорьевич Ярош)

Födelsedatum: 30.1.1971 eller 16.3.1966

Födelseort: byn Skvortsovo, regionen Simferopol, Krim

Chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

(Олег Григорьевич Козюра)

Födelsedatum: 19.12.1962

Födelseort: Zaporizjzja

Chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Sevastopols invånare.

12.5.2014

54.

Viacheslav PONOMARIOV,

Vyacheslav Volodymyrovich PONOMARYOV

(В'ячеслав Володимирович Пономарьов),

Viacheslav Vladimirovich PONOMAREV

(Вячеслав Владимирович Пономарëв)

Födelsedatum: 2.5.1965

Födelseort: Slovjansk (länet Donetsk)

Före detta självutnämnd borgmästare i Slovjansk. Ponomarjov uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarjovs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument). Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

12.5.2014

55.

Igor Nikolaevich Bezler

(Игорь Николаевич Безлер) alias Bes (djävul)

Födelsedatum: 30.12.1965

Födelseort: Simferopol, Krim

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens regionalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Ihor Strielkov, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige, enligt Ukrainas säkerhetstjänst (SBU).

12.5.2014

▼M16

56.

Igor Evgenevich KAKIDZYANOV

(Игорь Евгеньевич Какидзянов),

Igor Evegenevich KHAKIMZYANOV

(Игорь Евгеньевич Хакимзянов)

33 år gammal den 8.5.2014

Möjligen född 25 juli 1980 Makiivka (Donetsk oblast)

En av ledarna för den självutnämnda ”Folkrepubliken Donetsks väpnade styrkor”. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i Folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pusjylin, en av ledarna för ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

▼M17

57.

Oleg TSARIOV,

Oleh Anatoliyovych TSAROV

(Олег Анатолтович Царьов),

Oleg Anatolevich TSAREV

(Олег Анатольевич Цаpëв)

Födelsedatum: 2.6.1970

Födelseort: Dnepropetrovsk

Före detta parlamentsledamot, uppmanade i denna egenskap offentligt till inrättandet av ”Federala republiken Novorossija”, bestående av regioner i sydöstra Ukraina. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.5.2014

58.

Roman Viktorovich Lyagin

(Роман Викторович Лягин)

Födelsedatum: 30.5.1980

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Donetsks” självbestämmande. Tidigare ”minister för arbetsmarknads- och socialpolitik”.

12.5.2014

59.

Aleksandr Sergeevich MALYKHIN,

Alexander Sergeevich MALYHIN

(Александр Сергеевич Малнхин)

Födelsedatum: 12.1.1981

Ordförande för ”Folkrepubliken Lugansks” centrala valkommission. Organiserade aktivt folkomröstningen den 11 maj 2014 om ”Folkrepubliken Lugansks” självbestämmande.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

(Наталья Владимировна Поклонская)

Födelsedatum: 18.3.1980

Födelseort: Michajlovka, regionen Vorosjilovgrad, ukrainska SSR eller Eupatoria, ukrainska SSR.

Åklagare på Krim. Genomför aktivt Rysslands annektering av Krim.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

(Игорь Сергеевич Шевченко)

Födelseort: Sevastopol, Krim

Åklagare i Sevastopol. Genomför aktivt Rysslands annektering av Sevastopol.

12.5.2014

62.

Aleksandr Yurevich BORODAI

(Александр Юрьевич Бородай)

Födelsedatum: 25.7.1972

Födelseort: Moskva

Före detta så kallad premiärminister i Folkrepubliken Donetsk, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i Folkrepubliken Donetsk (gjorde t.ex. följande uttalande den 8 juli 2014: ”Vår militär genomför en särskild insats mot de ukrainska ’fascisterna’”). Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossija”. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

63.

Alexander KHODAKOVSKY,

Oleksandr Serhiyovych KHODAKOVSKIY

(Олександр Сергiйович Ходаковський),

Aleksandr Sergeevich KHODAKOVSKII

(Александр Сергеевич Ходаковский)

Födelsedatum: 18.12.1972

Födelseort: Donetsk

Före detta så kallad minister för säkerheten i Folkrepubliken Donetsk, i denna egenskap ansvarig för separatistiska säkerhetsaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i Folkrepubliken Donetsk. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.7.2014

64.

Alexandr Aleksandrovich KALYUSSKY,

(Александр Александрович Калюсский)

Födelsedatum: 9.10.1975

Så kallad de facto biträdande premiärminister för sociala frågor i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

65.

Alexander KHRYAKOV,

Aleksandr Vitalievich KHRYAKOV

(Александр Витальевич Хряков),

Oleksandr Vitaliyovych KHRYAKOV

(Олександр ВiTалiйович Хряков)

Födelsedatum: 6.11.1958

Födelseort: Donetsk

Före detta så kallad informations- och masskommunikationsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Ansvarig för proseparatiska propagandaaktiviteter som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.7.2014

66.

Marat Faatovich BASHIROV

(Марат Фаатович Баширов)

Födelsedatum: 20.1.1964

Födelseort: Izjevsk, Ryska federationen

Före detta så kallad premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, bekräftat den 8 juli 2014.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

67.

Vasyl NIKITIN,

Vasilii Aleksandrovich NIKITIN

(Василий Александрович Никитин)

Födelsedatum: 25.11.1971

Födelseort: Sjargun (Uzbekistan)

Så kallad vice premiärminister i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”, (var tidigare så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk” och tidigare talesman för ”Sydöstra armén”).

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för Sydöstra arméns uttalande om att det ukrainska presidentvalet inte kan genomföras i ”Folkrepubliken Lugansk” på grund av regionens ”nya” status.

12.7.2014

68.

Aleksey Vyacheslavovich KARYAKIN

(Алексей Вячеславович Карякин)

Födelsedatum: 7.4.1980 eller 7.4.1979

Födelseort: Stachanov (länet Lugansk)

Så kallad ordförande för högsta rådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av ”högsta rådet”, ansvarig för att ha bett Ryska federationen att erkänna ”Folkrepubliken Lugansks” oberoende.

Undertecknare av samförståndsavtalet om ”Unionen Novorossiya”.

12.7.2014

69.

Yuriy Volodymyrovych IVAKIN

(Юрiй Володимирович Iвакiн),

Iurii Vladimirovich IVAKIN

(Юрий Владимирович Ивакин)

Födelsedatum: 13.8.1954

Födelseort: Perevalsk (länet Lugansk)

Före detta så kallad inrikesminister i ”Folkrepubliken Lugansk”, i denna egenskap ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

70.

Igor PLOTNITSKY,

Igor Venediktovich PLOTNITSKII

(Игорь Венедиктович Плотницкий)

Födelsedatum: 24.6.1964 eller 25.6.1964 eller 26.6.1964

Födelseort: Lugansk (eventuellt i Kelmentsi, länet Tjernivtsi)

Före detta så kallad försvarsminister och för närvarande så kallat överhuvud för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” som genomförs av den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk”.

12.7.2014

71.

Nikolay KOZITSYN

Födelsedatum: 20.06.1956

Födelseort: regionen Donetsk

Befälhavare för kosackstyrkorna.

Ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot ukrainska regeringsstyrkor.

12.7.2014

▼M17 —————

▼M17

73.

Mikhail Efimovich FRADKOV

(Михаил Ефимович Фрадков)

Födelsedatum: 1.9.1950

Födelseort: Kurumoch, regionen Kujbysjev

Ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd; direktör för Ryska federationens utrikesunderrättelsetjänst. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

74.

Nikolai Platonovich PATRUSHEV

(Николай Платонович Патрушев)

Födelsedatum: 11.7.1951

Födelseort: Leningrad (Sankt Petersburg).

Ständig ledamot av och sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

75.

Aleksandr Vasilievich BORTNIKOV

(Александр Васильевич Бортников)

Födelsedatum: 15.11.1951

Födelseort: Perm

Ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd; direktör för den federala säkerhetstjänsten (FSB). Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

76.

Rashid Gumarovich NURGALIEV

(Рашид Гумарович Нургалиев)

Födelsedatum: 8.10.1956

Födelseort: Zjitikara, Kazakiska socialistiska sovjetrepubliken

Ständig ledamot av och ställföreträdande sekreterare för Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

77.

Boris Vyacheslavovich GRYZLOV

(Борис Вячеславович Грызлов)

Födelsedatum: 15.12.1950

Födelseort: Vladivostok

Ständig ledamot av Ryska federationens säkerhetsråd. Som ledamot av säkerhetsrådet, som ger råd om och samordnar nationella säkerhetsfrågor, var han inblandad i att utforma den ryska regeringens politik som hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

78.

Sergei Orestovoch BESEDA

(Сергей Орестович Беседа)

Födelsedatum: 17.5.1954

Befälhavare för femte avdelningen vid Ryska federationens federala säkerhetstjänst (FSB).

Som högre FSB-officer är han chef för en ansvarig tjänst som har tillsyn över underrättelseoperationer och internationell verksamhet.

25.7.2014

79.

Mikhail Vladimirovich DEGTYAREV

(Михаил Владимирович Дегтярëв)

Födelsedatum: 10.7.1981

Födelseort: Kujbysjev (Samara)

Ledamot av statsduman.

Den 23.5.2014 informerade han om invigning av en ”de facto-ambassad” för den icke erkända ”Folkrepubliken Donetsk” i Moskva; han bidrar till att undergräva eller hota Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

80.

Ramzan Akhmadovitch KADYROV

(Рамзан Ахматович Кадыров)

Födelsedatum: 5.10.1976

Födelseort: Tsentaroj.

Republiken Tjetjeniens president. Kadyrov gjorde uttalanden till stöd för den olagliga annekteringen av Krim och till stöd för det väpnade upproret i Ukraina. Han förklarade bl.a. den 14 juni 2014 att han ”kommer att göra vad som helst för att hjälpa till att blåsa nytt liv i Krim”. I det sammanhanget tilldelades han medaljen ”för Krims befrielse” av den tillförordnade ledaren för Autonoma republiken Krim för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Dessutom förklarade han sig den 1 juni 2014 beredd att sända 74 000 tjetjenska frivilliga till Ukraina om så begärdes.

25.7.2014

81.

Alexander Nikolayevich TKACHYOV

(Александр Николаевич Ткачëв)

Födelsedatum: 23.12.1960

Födelseort: Vyselki, regionen Krasnodar

Före detta guvernör för Krasnodar Krai.

Han tilldelades medaljen ”för Krims befrielse” av den tillförordnade ledaren för Autonoma republiken Krim för sitt stöd till den olagliga annekteringen av Krim. Vid detta tillfälle sade den tillförordnade ledaren för Autonoma republiken Krim att Tkachyov var en av de första att uttrycka sitt stöd för Krims nya ”ledarskap”.

25.7.2014

82.

Pavel GUBAREV

(Павел Юрьевич Губарев)

Födelsedatum: 10.2.1983

Födelseort: Sievierodonetsk

En av dem beskrivit sig som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han begärde rysk intervention i östra Ukraina, bland annat genom utplacering av ryska fredsbevarande styrkor. Han är associerad med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för insatser som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Gubarev är ansvarig för rekrytering till separatisternas väpnade styrkor.

Ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med proryska styrkor och utnämnde sig själv till ”folkets guvernör”.

Trots att han arresterades för att hota Ukrainas territoriella integritet och därefter släpptes, har han fortsatt att spela en framträdande roll inom separatisternas verksamhet och på så sätt undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

83.

Ekaterina Iurievna GUBAREVA

(Екатерина Юрьевна Губарева),

Katerina Yuriyovna GUBARIEVA

(Катерина Юрiйовнa Губарева)

Födelsedatum: 5.7.1983

Födelseort: Katjova (länet Cherson)

I egenskap av före detta så kallad utrikesminister var hon ansvarig för försvaret av ”Folkrepubliken Donetsk”, och på så sätt undergrävde hon Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Dessutom används hennes bankkonto för att finansiera olagliga separatistgrupper. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har hon stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

84.

Fedor Dmitrievich BEREZIN

(Фëдор Дмитриевич Березин),

Fedir Dmitrovych BEREZIN

(Федiр Дмитрович Березiн)

Födelsedatum: 7.2.1960

Födelseort: Donetsk

Före detta så kallad vice försvarsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har samröre med Igor Strelkov/Girkin, som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Berezin stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar och separatistisk politik.

25.7.2014

85.

Valery Vladimirovich KAUROV

Валерий Владимирович Кауров

Födelsedatum: 2.4.1956

Födelseort: Odessa

Har beskrivit sig som ”president” i den ”Republiken Novorossija” som har uppmanat Ryssland att placera ut trupper i Ukraina. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har han därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

86.

Serhii Anatoliyovych ZDRILIUK

Сергей Анатольевич Здрнлюкv

Födelsedatum: 23.6.1972

Födelseort: regionen Vinnytsja

Högre rådgivare till Igor Strelkov/Girkin som är ansvarig för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zdriliuk därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

87.

Vladimir ANTYUFEYEV

Владимир Антюфеев

(aka Vladimir SHEVTSOV, Vladimir Iurievici ANTIUFEEV, Vladimir Gheorghievici ALEXANDROV, Vadim Gheorghievici SHEVTSOV)

Födelsedatum: 19.2.1951

Födelseort: Novosibirsk

Före detta ”minister för statssäkerhet” i separatistregionen Transnistrien. Före detta vice premiärminister i Folkrepubliken Donetsk och ansvarig för säkerhet och brottsbekämpning. I denna egenskap är han ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” i den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”.

25.7.2014

88.

Alexey Alexeyevich GROMOV

(Алексей Алексеевич Громов)

Födelsedatum: 31.5.1960

Födelseort: Zagorsk (Sergijev Posad)

Som förste biträdande chef för presidentkansliet är han ansvarig för att ha instruerat ryska mediekällor att inta en gynnsam inställning till separatisterna i Ukraina och annekteringen av Krim och därigenom stödja destabiliseringen av östra Ukraina och annekteringen av Krim.

30.7.2014

▼M16

89.

Oksana TCHIGRINA,

Oksana Aleksandrovna CHIGRINA

(Оксана Александровна Чигрина)

33 år gammal den 1.8.2014

Möjligen född 23.7.1981

Talesperson för den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Lugansk” som gjorde uttalanden för att berättiga bland annat nedskjutningen av ett ukrainskt militärflygplan, tagande av gisslan, de olagliga väpnade gruppernas olagliga stridsverksamhet, vilket har lett till att undergräva Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

▼M17

90.

Boris Alekseevich LITVINOV

(Борис Алексеевич Литвинов)

Födelsedatum: 13.1.1954

Födelseort: Dzerzjynsk (länet Donetsk)

Medlem i det så kallade folkrådet och före detta ordförande för det så kallade Högsta rådet i ”Folkrepubliken Donetsk”, som låg bakom politiken och anordnandet av den olagliga ”folkomröstningen” som ledde till utropandet av ”Folkrepubliken Donetsk” som utgjorde ett brott mot Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet.

30.7.2014

91.

Sergey Vadimovich ABISOV

(Сергей Вадимович Абисов)

Födelsedatum: 27.11.1967

Födelseort: Simferopol, Krim

Genom att samtycka till att utnämnas till så kallad inrikesminister i ”Republiken Krim” av Rysslands president (dekret nr 301) den 5 maj 2014, och genom sina åtgärder som så kallad inrikesminister har han undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och enhet

30.7.2014

92.

Arkady Romanovich ROTENBERG,

Arkadii Romanovich ROTENBERG

(Аркадий Романович Ротенберг)

Födelsedatum: 15.12.1951

Födelseort: Leningrad (Sankt Petersburg).

Rotenberg känner sedan länge president Putin och var tidigare hans judosparringpartner.

Han har byggt upp sin förmögenhet under president Putins ämbetstid. Hans ekonomiska framgång kan tillskrivas inflytandet från viktiga beslutsfattare som gynnade honom, framför allt genom tilldelning av offentliga kontrakt.

Han har gynnats av sitt nära personliga förhållande till ryska beslutsfattare eftersom han tilldelades viktiga kontrakt från ryska staten eller från statsägda företag. Framför allt tilldelades hans företag flera mycket lukrativa kontrakt för förberedelserna inför de olympiska spelen i Sotji.

Han är också ägare till företaget Stroygazmontazh, som har tilldelats ett statligt avtal för att bygga en bro från Ryssland till den olagligt annekterade Autonoma republiken Krim, och därigenom befästa dess integrering med Ryska federationen, vilket i sin tur ytterligare undergräver Ukrainas territoriella integritet.

Han är styrelseordförande för förlaget Prosvesjtjenije (Prosvescheniye), som framför allt har genomfört projektet ”Till Rysslands barn: adress – Krim”, en pr-kampanj som syftar till att övertyga barn från Krim om att de numera är ryska medborgare som bor i Ryssland, och stöder därmed den ryska regeringens politik att integrera Krim i Ryssland.

30.7.2014

93.

Konstantin Valerevich MALOFEEV (Konstantin Valerevitj MALOFEJEV)

(Константин Валерьевич Малофеев)

Födelsedatum: 3.7.1974

Födelseort: Pusjtjino

Malofejev har nära kopplingar till ukrainska separatister i östra Ukraina och Krim. Han är f.d. anställd hos Borodaj, så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk” och hade möten med Aksionov, så kallad premiärminister i ”Republiken Krim” under perioden för annekteringen av Krim. Den ukrainska regeringen har inlett en brottsutredning av hans påstådda materiella och finansiella stöd till separatister. Dessutom gjorde han ett antal offentliga uttalanden till stöd för annekteringen av Krim och införlivandet av Ukraina i Ryssland och sade framför allt i juni 2014: ”Det går inte att införliva hela Ukraina i Ryssland, kanske den östra delen (av Ukraina)”.

Malofejev agerar därmed till stöd för destabiliseringen av östra Ukraina.

30.7.2014

94.

Yuriy Valentinovich KOVALCHUK (Jurij Valentinovitj KOVALTJUK)

(Юрий Валентинович Ковальчук)

Födelsedatum: 25.7.1951

Födelseort: Leningrad (Sankt Petersburg).

Kovaltjuk känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha) ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp personer runt president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är ordförande för och största aktieägare i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till cirka 38 %, och som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i National Media Group som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

95.

Nikolay Terentievich SHAMALOV (Nikolaj Terentievitj SJAMALOV)

(Николай Терентьевич Шамалов)

Födelsedatum: 24.1.1950

Födelseort: Vitryssland

Sjamalov känner sedan länge president Putin. Han är medgrundare till det s.k. Ozero Datja (Ozero Dacha), ett kooperativt företag som sammanför en inflytelserik grupp personer runt president Putin.

Han gynnas av sina kontakter bland ryska beslutsfattare. Han är den näst största aktieägaren i Bank Rossija (Bank Rossiya), där hans ägarskap 2013 uppgick till omkring 10 %, och som betraktas som personlig bank för högre tjänstemän i Ryska federationen. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Bank Rossija öppnat filialer i hela Krim och Sevastopol och därigenom befäst deras integrering i Ryska federationen.

Bank Rossija har dessutom viktiga intressen i den nationella mediegruppen som i sin tur kontrollerar tv-stationer som aktivt stöder den ryska regeringens destabiliseringspolitik i Ukraina.

30.7.2014

96.

Alexander Vladimirovich ZAKHARCHENKO (Aleksandr Vladimirovitj ZACHARTJENKO)

(Александр Владимирович Захарченко)

Födelsedatum: 26.6.1976

Födelseort: Donetsk

Den 7 augusti 2014 ersatte han Aleksandr Borodaj som s.k. premiärminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Genom att åta sig detta och agera i denna egenskap har Zachartjenko därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

97.

Vladimir KONONOV alias Tsar (Vladimir Petrovitj KONONOV)

(Владимир Петровнч Кононов)

Födelsedatum: 14.10.1974

Födelseort: Gorskij

Han har från och med den 14 augusti ersatt Igor Strelkov/Girkin som så kallad försvarsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har enligt uppgift fört befälet över en division av stridande separatister i Donetsk sedan i april och har lovat att lösa den strategiska uppgiften att avvärja Ukrainas militära aggression. Kononov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

98.

Miroslav Vladimirovich RUDENKO (Miroslav Vladimirovitj RUDENKO)

(Мирослав Владимирович Руденко)

Födelsedatum: 21.1.1983

Födelseort: Debaltseve

Har samröre med ”Donbass folkmilis”. Han har bland annat sagt att de kommer att fortsätta att strida i resten av landet. Rudenko har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Så kallad folkvald i det så kallade parlamentet i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

99.

Gennadiy Nikolaiovych TSYPKALOV,

Gennadii Nikolaevich TSYPKALOV (Gennadij Nikolajevitj TSYPKALOV)

(Геннадий Николаевич ЦыПлаков)

Födelsedatum: 21.6.1973

Födelseort: Länet Rostov (Ryssland)

Ersatte Marat Basjirov som så kallad premiärminister i ”Folkrepubliken Lugansk”. Tidigare aktiv i milisen Sydöstra armén. Tsypkalov har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

▼M16

100.

Andrey Yurevich PINCHUK

(Андрей Юрьевич Пинчук)

Möjligt födelsedatum: 27.12.1977

Före detta så kallad statssäkerhetsminister i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade Folkrepubliken Donetsks regering. Han har därmed stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Stöder alltjämt aktivt separatistiska handlingar eller separatistisk politik.

12.9.2014

▼M17

101.

Oleg Vladimirovich BEREZA (Oleg Vladimirovitj BERJOZA)

(Олег Владимирович Берëза)

Födelsedatum: 1.3.1977

”Inrikesminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

102.

Andrei Nikolaevich RODKIN (Andrej Nikolajevitj RODKIN)

(Андрей Николаевич Родкин)

Födelsedatum: 23.9.1976

Födelseort: Moskva

Moskvaföreträdare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har i sina uttalanden bland annat talat om att milisen är beredd att föra ett gerillakrig och att de beslagtagit vapensystem från den ukrainska försvarsmakten. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

103.

Aleksandr Akimovich KARAMAN (Aleksandr Akimovitj KARAMAN)

(Александр Акимович Караман),

Alexandru CARAMAN

Födelsedatum: 26.7.1956 eller 26.6.1956

Födelseort: Cioburciu, distriktet Slobozia, nu Republiken Moldavien

”Vice premiärminister för sociala frågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Har samröre med Vladimir Antiufejev, som är ansvarig för separatistiska ”regeringsaktiviteter” i den så kallade regeringen i ”Folkrepubliken Donetsk”. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Rysslands vice premiärminister Dmitrij Rogozins skyddsling. Förvaltningschef för myndighetsfrågor i ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

104.

Georgiy L'vovich MURADOV (Georgij Lvovitj MURADOV)

(Георгий Львович Мурадов)

Födelsedatum: 19.11.1954

Födelseort: Kotjmes, Komi ASSR

Så kallad ”vice premiärminister” i Krim och befullmäktigad företrädare för Krim hos president Putin. Muradov har spelat en viktig roll när det gäller att konsolidera rysk institutionell kontroll över Krim sedan den olagliga annekteringen. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

105.

Mikhail Sergeyevich SHEREMET (Michail Sergejevitj SJEREMET)

(Михаил Сергеевич Шеремет)

Födelsedatum: 23.5.1971

Födelseort: Dzjankoj

Så kallad förste vice premiärminister i Krim. Sjeremet spelade en viktig roll när det gäller organiseringen och genomförandet av folkomröstningen i Krim den 16 mars om anslutningen till Ryssland. Vid folkomröstningen förde Sjeremet enligt uppgift befälet över de Moskvavänliga ”självförsvarsstyrkorna” i Krim. Han har därför stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

12.9.2014

106.

Yuri Leonidovich VOROBIOV (Jurij Leonidovitj VOROBJOV)

(Юрий Леонидович Воробьев)

Födelsedatum: 2.2.1948

Födelseort: Krasnojarsk

Vice talman i Ryska federationens federala råd. Den 1 mars 2014 stödde Vorobjov i federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Han röstade sedan ja till det därtill hörande dekretet.

12.9.2014

107.

Vladimir Volfovich ZHIRINOVSKY (Vladimir Volfovitj ZJIRINOVSKIJ)

(Владимир Вольфович Жириновски)

Födelsedatum: den 25.4.1946.

Födelseort: Alma-Ata, Kazakiska SSR

Ledamot i statsdumans råd; ledare för LDPR-partiet. Han stödde aktivt användningen av ryska väpnade styrkor i Ukraina samt annekteringen av Krim. Han har aktivt uppmanat till delning av Ukraina. Han har, som företrädare för LDPR-partiet som han leder, undertecknat ett avtal med ”Folkrepubliken Donetsk”.

12.9.2014

108.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV (Vladimir Abdualijevitj VASILJEV)

(Васильев Владимир Абдуалиевич)

Födelsedatum: 11.8.1949

Födelseort: Klin

Vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

109.

Viktor Petrovich VODOLATSKY (Viktor Petrovitj VODOLATSKIJ)

(Виктор Петрович Водолацкий)

Födelsedatum: 19.8.1957

Födelseort: Stefanidinodar, länet Rostov

Ordförande (”ataman”) för de ryska och utländska kosackstyrkornas union och ledamot av statsduman. Han stödde Krims annektering och medgav att ryska kosacker aktivt deltog i den ukrainska konflikten på de Moskvastödda separatisternas sida. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

110.

Leonid Ivanovich KALASHNIKOV (Leonid Ivanovitj KALASJNIKOV)

(Леонид Иванович Калашников)

Födelsedatum: 6.8.1960

Födelseort: Stepnoj Dvorets

Förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

111.

Vladimir Stepanovich NIKITIN (Vladimir Stepanovitj NIKITIN)

(Владимир Степанович Никитин)

Födelsedatum: 5.4.1948

Födelseort: Opotjka

F.d. förste vice ordförande i statsdumans utskott för förbindelserna med länderna i Oberoende staters samvälde, eurasiatisk integration och banden till landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

112.

Oleg Vladimirovich LEBEDEV Oleg Vladimirovitj LEBEDEV

(Олег Владимирович Лебедев)

Födelsedatum: 21.3.1964

Födelseort: Rudnyj, regionen Kustanaj, Kazakiska SSR

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för förbindelserna med länderna i Oberoende staters samvälde, eurasiatisk integration och banden till landsmännen. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

113.

Ivan Ivanovich MELNIKOV (Ivan Ivanovitj MELNIKOV)

(Иван Иванович Мельников)

Födelsedatum: 7.8.1950

Födelseort: Bogoroditsk

Förste vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

114.

Igor Vladimirovich LEBEDEV (Igor Vladimirovitj LEBEDEV)

(Игорь Владимирович Лебедев)

Födelsedatum: 27.9.1972

Födelseort: Moskva

Vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

115.

Nikolai Vladimirovich LEVICHEV (Nikolaj Vladimirovitj LEVITJEV)

(Николай Владимирович Левичев)

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Pusjkin

Vice talman i statsduman. Den 20 mars 2014 röstade han ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

116.

Svetlana Sergeevna ZHUROVA (Svetlana Sergejevna ZJUROVA)

(Светлана Сергеевна Журова)

Födelsedatum: 7.1.1972

Födelseort: Pavlovo-na-Neve

Förste vice ordförande i statsdumans utrikesutskott. Den 20 mars 2014 röstade hon ja till utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

117.

Aleksey Vasilevich NAUMETS (Aleksej Vasiljevitj NAUMETS)

(Алексей Васильевич Haумец)

Födelsedatum: 11.2.1968

Generalmajor i ryska armén. Han är befälhavare för 76:e luftburna divisionen som medverkat vid den ryska militära närvaron på Ukrainas territorium, framför allt under Krims olagliga annektering.

12.9.2014

118.

Sergey Viktorovich CHEMEZOV (Sergej Viktorovitj TJEMEZOV)

(Сергей Викторович Чемезов)

Födelsedatum: 20.8.1952

Födelseort: Tjeremchovo

Sergej Tjemezov är en av president Putins kända nära medarbetare – båda var KGB-officerare utstationerade i Dresden – och han är ledamot av ”Enade Rysslands” högsta råd. Han drar fördel av sina band till den ryske presidenten genom att befordras till högre tjänster i statskontrollerade företag. Han är ordförande i konglomeratet Rostec, Rysslands ledande statskontrollerade försvars- och industritillverkningsföretag. Till följd av ett ryskt regeringsbeslut planerar Technopromexport, ett dotterbolag till Rostec, att bygga energianläggningar i Krim och stöder därigenom Krims integrering i Ryska federationen.

Dessutom har Rosoboronexport, ett dotterbolag till Rostec, stött integreringen av Krims försvarsföretag i Rysslands försvarsindustri och därigenom konsoliderat Ryska federationens olagliga annektering av Krim.

12.9.2014

119.

Alexander Mikhailovich BABAKOV (Aleksandr Michajlovitj BABAKOV)

(Aлександр Михайлович Бабаков)

Födelsedatum: 8.2.1963

Födelseort: Chisinau

Ledamot av statsduman, ordförande i statsdumans utskott för lagstiftning avseende utvecklingen av Ryska federationens militär-industriella komplex. Babakov är en framträdande medlem i ”Enade Ryssland” och har som affärsman gjort stora investeringar i Ukraina och på Krim.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till federal konstitution ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

12.9.2014

120.

Serhiy KOZYAKOV (alias Sergey Kozyakov) (Sergej KOZIAKOV)

Сергей Козьяков

Födelsedatum: 29.9.1982

I egenskap av ordförande för ”Lugansks centrala valkommission” ansvarig för anordnandet av de s.k. valen den 2 november 2014 i ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap, och genom att anordna de olagliga ”valen” har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

121.

Oleg Konstantinovich AKIMOV (alias Oleh AKIMOV) (Oleg Konstantinovitj AKIMOV)

(Олег Константинович Акимов)

Födelsedatum: 15.9.1981

Födelseort: Lugansk

Ställföreträdande i ”Lugansks ekonomiska union” i det ”nationella rådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

122.

Larisa Leonidovna AIRAPETYAN (alias Larysa AYRAPETYAN, Larisa AIRAPETYAN or Larysa AIRAPETYAN) (Larisa Leonidovna AJRAPETIAN)

(Лариса Леонидовна Айрапетян)

Födelsedatum: 21.2.1970

”Hälsominister” i ”Folkrepubliken Lugansk”. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ”ledare” för ”Folkrepubliken Lugansk”.

Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

123.

Yuriy Viktorovich SIVOKONENKO (alias Yuriy SIVOKONENKO, Yury SIVOKONENKO eller Yury SYVOKONENKO) (Jurij Viktorovitj SIVOKONENKO)

(Юрий Викторович Сивоконенко)

Födelsedatum: 7.8.1957

Födelseort: Donetsk

Ledamot av ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk” och arbetar inom veteranföreningen i Donbass Berkut. Kandiderade vid de s.k. valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

124.

Aleksandr Igorevich KOFMAN (alias Oleksandr KOFMAN) (Aleksandr Igorjevitj KOFMAN)

(Александр Игоревич Кофман)

Födelsedatum: 30.8.1977

Födelseort: Makijikva (länet Donetsk)

Så kallad utrikesminister och så kallad förste vice talman i ”parlamentet” i ”Folkrepubliken Donetsk”. Kandiderade vid de olagliga så kallade valen den 2 november 2014 till befattningen som ledare för den så kallade ”Folkrepubliken Donetsk”. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att delta och verka i denna egenskap och genom att formellt kandidera vid de olagliga ”valen” har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

125.

Ravil Zakarievich KHALIKOV (Ravil Zakarijevitj CHALIKOV)

(Равиль Закариевич Халиков)

Födelsedatum: 23.2.1969

Födelseort: byn Beloziore, distriktet Romodanovskij, Sovjetunionen

”Förste vice premiärminister” och f.d. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

126.

Dmitry Aleksandrovich SEMYONOV,

Dmitrii Aleksandrovich SEMENOV (Dmitrij Aleksandrovitj SEMENOV)

(Дмитрий Александрович Семенов)

Födelsedatum: 3.2.1963

Födelseort: Moskva

”Vice premiärminister för finanser” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

127.

Oleg BUGROV

(Олег Бугров)

Födelsedatum: 29.8.1969

Före detta ”försvarsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

128.

Lesya LAPTEVA (Lesia LAPTEVA)

(Леся Лаптева)

 

Före detta ”minister för utbildning, vetenskap, kultur och religion” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

129.

Yevgeniy Eduardovich MIKHAYLOV

(alias Yevhen Eduardovych Mychaylov) (Jevgenij Edvardovitj MICHAJLOV)

(Евгений Здуардович Михайлов)

Födelsedatum: 17.3.1963

Födelseort: Archangelsk

”Förvaltningschef för myndighetsfrågor” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

▼M16

130.

Ihor Vladymyrovych KOSTENOK

(alias Igor Vladimirovich KOSTENOK)

(Игорь Владимирович Костенок)

Födelseår 1961

”Utbildningsminister” i ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

▼M14

131.

Yevgeniy Vyacheslavovich ORLOV (alias Yevhen Vyacheslavovych Orlov)

Евгений Вячеславович Орлов

 

Ledamot i det ”nationella rådet” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

▼M17

132.

Vladyslav Nykolayevych DEYNEGO (alias Vladislav Nykolayevich DEYNEGO) (Vladislav Nikolajevitj DEJNEGO)

(Владислав Николаевич Дейнего)

Födelsedatum: 12.3.1964

”Vice ordförande” för ”folkrådet” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

29.11.2014

133.

Pavel DREMOV (alias Batya) (Pavel Leonidovitj DRJOMOV)

(Павел Леонидович ДРËМОВ),

Pavlo Leonidovych DRYOMOV (Pavlo Leonsjtjovytj DRJOMOV)

(Павло Леонщович Дрьомов)

Födelsedatum: 22.11.1976

Födelseort: Stachanov

Befälhavare för ”första kosackregementet”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

134.

Alexey MILCHAKOV (alias Fritz, Serbian) (Aleksej MILTJAKOV)

(Алексей МИЛЬЧАКОВ)

Födelsedatum: 30.4.1991 eller 30.1.1991

Födelseort: S:t Petersburg

Befälhavare för enheten ”Rusitj” (Rusich), en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

135.

Arseny PAVLOV (alias Motorola) (Arsenij Sergejevitj PAVLOV)

ApcéHий Сергеевич ПÁВЛОВ (alias Моторoла)

Födelsedatum: 2.2.1983

Födelseort: Uchta, Komi

Befälhavare för ”Spartabataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

136.

Mikhail Sergeevich TOLSTYKH (alias Givi) (Michail Sergejevitj TOLSTYCH)

(Михаил Сергеевич Толстых)

Födelsedatum: 19.7.1980

Födelseort: Ilovajsk

Befälhavare för ”Somalibataljonen”, en väpnad separatistgrupp som deltar i striderna i östra Ukraina.

I denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

137.

Eduard Aleksandrovich BASURIN (Eduard Aleksandrovitj BASURIN)

(Здуард Александрович Басурин)

Födelsedatum: 27.6.1966 eller 21.6.1966

Födelseort: Donetsk

S.k. ”ställföreträdande befälhavare”, försvarsministeriet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

138.

Alexandr SHUBIN (Aleksandr SJUBIN)

(Александр Васильевич ШУБИН)

Födelsedatum: 20.5.1972 eller 30.5.1972

Födelseort: Luhansk

S.k. ”justitieminister” i den olagliga s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

139.

Sergey Anatolievich LITVIN (Sergej Anatoljevitj LITVIN)

(Сергей Анатольевич Литвин)

Födelsedatum: 2.7.1973

S.k. ”vice ordförande” i ministerrådet i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

▼M15

140.

Sergey IGNATOV

Сергей Юрьевич ИГНАТОВ

 

S.k. överbefälhavare för folkmilisen i den s.k. Folkrepubliken Lugansk.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

▼M17

141.

Ekaterina FILIPPOVA (Jekaterina Vladimirovna FILIPPOVA)

(Екатерина Владимировна ФИЛИППОВА)

Födelsedatum: 20.11.1988

Födelseort: Krasnoarmeisk

S.k. ”justitieminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

142.

Aleksandr TIMOFEEV (Aleksandr TIMOFEJEV)

(Александр ТИМОФЕЕВ)

Födelsedatum: 27.1.1974

S.k. ”budgetminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

143.

Evgeny Vladimirovich MANUILOV (Jevgenij Vladimirovitj MANUJLOV)

(Евгений Владимирович Мануйлов)

Födelsedatum: 5.1.1967

S.k. ”budgetminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

144.

Viktor YATSENKO (Viktor JATSENKO)

(Виктор ЯЦЕНКО)

Födelsedatum: 22.4.1985

Födelseort: Cherson

S.k. ”kommunikationsminister” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

▼M15

145.

Olga BESEDINA

Ольга Игорева БЕСЕДИНА

 

S.k. ”tillförordnad minister för ekonomisk utveckling och handel” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har hon således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

▼M17

146.

Zaur ISMAILOV (Zaur Raufovitj ISMAILOV)

(Заур Исмаилов Рауфович)

Födelsedatum: 25.7.1978 (eller 23.3.1975)

Födelseort: Krasnyj Lutj, Vorosjilovgrad (numera Lugansk)

S.k. ”riksåklagare” i ”Folkrepubliken Lugansk”.

Genom att ta sig an uppgiften och verka i denna egenskap har han aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

147.

Anatoly Ivanovich ANTONOV (Anatolij Ivanovitj ANTONOV)

(Анатолий Иванович Антонов)

Födelsedatum: 15.5.1955

Födelseort: Omsk

Vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

148.

Arkady Viktorovich BAKHIN (Arkadij Viktorovitj BACHIN)

(Аркадий Викторович Бахин)

Födelsedatum: 8.5.1956

Födelseort: Kaunas, Litauen

Förste vice försvarsminister, som i denna egenskap medverkat till att stödja utplaceringen av ryska trupper i Ukraina.

Han deltar, i enlighet med det ryska försvarsministeriets nuvarande organisation, i denna egenskap i utformningen och genomförandet av ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

149.

Andrei Valeryevich KARTAPOLOV (Andrej Valerjevitj KARTAPOLOV)

(Андрей Валерьевич Картaпoлoв)

Födelsedatum: 9.11.1963

Födelseort: Tyska demokratiska republiken (DDR)

Chef för centrala operativa avdelningen och ställföreträdande generalstabschef vid Ryska federationens försvarsmakt. I båda dessa egenskaper deltar han aktivt i utformningen och genomförandet av de ryska styrkornas militära kampanj i Ukraina.

Genom att utöva operativ kontroll över de väpnade styrkorna deltar han, i enlighet med den verksamhet som angetts för generalstaben, aktivt i utformningen och genomförandet av den ryska regeringens politik, vilken hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

16.2.2015

150.

Iosif (Joseph) Davydovich KOBZON (Iosif Davydovitj KOBZON)

(Иосиф Дaвьιдoвич Кобзон)

Födelsedatum: 11.9.1937

Födelseort: Tjasov Jar, Ukraina

Ledamot av statsduman.

Han besökte ”Folkrepubliken Donetsk” och gjorde under sitt besök uttalanden till stöd för separatisterna. Han utnämndes även till honorärkonsul för ”Folkrepubliken Donetsk” i Ryska federationen.

Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

16.2.2015

151.

Valery Fedorovich RASHKIN (Valerij Fjodorovitj RASJKIN)

(Валерий Фëдoрoвич Рашкин)

Födelsedatum: 14.3.1955

Födelseort: Zjilino, länet Kaliningrad

Förste vice ordförande i statsdumans utskott för etnicitetsfrågor.

Han är grundare av den civila rörelsen ”Krasnaja Moskva”(Krassnaya Moskva – Red Moscow Patriotic Front Aid) som anordnade offentliga demonstration till stöd för separatisterna, och stöder således politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende. Den 20 mars 2014 röstade han för utkastet till den federala konstitutionen ”om godkännande av Republiken Krims inträde i Ryska federationen och om bildande av de två nya federala subjekten Republiken Krim och Sevastopols stad, med federal status, i Ryska federationen”.

16.2.2015

▼M4

Enheter

▼B 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

▼M5

1.

PJSC Chernomorneftegaz

alias Chornomornaftogaz

Prospekt Kirova/per. Sovarkomovskji 52/1 Simferopol, Krim

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Chernomorneftegaz tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014

2.

Feodosia

alias Feodossyskoje Predprijatije po obespetscheniju nefteproduktami

98107, Krim Feodosiya, Geologicheskaya str.2

Företaget utför omlastningstjänster för råolja och oljeprodukter.

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Feodosias tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014

▼M8

3.

So called ”Lugansk People's Republic”

”Луганская народная республика”

”Luganskaya narodnaya respublika”

Officiell webbplats:

http://lugansk-online.info

Tfn

+38-099-160-74-14

Den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” grundades den 27 april 2014.

Ansvarig för att ha organiserat den olagliga folkomröstningen den 11 maj 2014. Självständighetsförklaring den 12 maj 2014.

Den 22 maj 2014 skapade de s.k. ”folkrepublikerna” Donetsk and Lugansk den s.k. ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konstitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den är även inblandad i rekrytering till separatisternas ”sydöstra armé” och andra olagliga beväpnade separatistgrupper, och undergräver således Ukrainas säkerhet eller stabilitet.

25.7.2014

4.

So called ”Donetsk People's Republic”

”Донецкая народная республика”

”Donétskaya naródnaya respúblika”

Officiell information, inbegripet Fokrepubliken Donetsks konstitution och det högsta rådets sammansättning

http://dnr-news.com/

Sociala medier

https://twitter.com/dnrpress

http://vk.com/dnrnews

Den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” utropades den 7 april 2014.

Ansvarig för att ha organiserat den olagliga folkomröstningen den 11 maj 2014. Självständighetsförklaring den 12 maj 2014.

Den 24 maj 2014 undertecknade de s.k. ”folkrepublikerna” Donetsk och Lugansk ett avtal om inrättande av den s.k. ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konstitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär undergrävande av Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Den är även inblandad i rekrytering till olagliga beväpnade separatistgrupper, och hotar således Ukrainas säkerhet eller stabilitet.

25.7.2014

5.

So called ”Federal State of Novorossiya”

”Федеративное государство Новороссия”

”Federativnoye Gosudarstvo Novorossiya”

Officiella pressmeddelanden:

http://novorossia.su/official

Den 24 maj 2014 undertecknade de s.k. ”folkrepublikerna” Donetsk och Lugansk ett avtal om inrättande av den icke erkända s.k. ”Federala staten Novorossija”.

Detta strider mot Ukrainas konsitution och följaktligen mot internationell rätt, vilket således innebär att det hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

25.7.2014

6.

International Union of Public Associations ”Great Don Army”

Международный Союз Общественных Объединений

”Всевеликое Войско Донское”

Officiell webbplats:

http://vvd2003.narod.ru/

Tfn:

+7-8-908-178-65-57

Sociala medier:

Nationella kosackgardet

http://vk.com/kazak_nac_guard

Adress: 346465 Russia Rostov Region. October (C) District. St Zaplavskaya. Str Shosseynaya 1

Den ”Stora Donarmén” inrättade ”Nationella kosackgardet”, som är ansvarigt för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och undergräver därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende samt hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Associerad med Nikolay KOZITSYN, som är befälhavare för kosackstyrkorna och ansvarig för befälet över separatister i östra Ukraina som strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna.

25.7.2014

7.

”Sobol”

”СОБОЛЬ”

Officiell webbplats:

http://soboli.net

Sociala medier:

http://vk.com/sobolipress

Tfn:

(0652) 60-23-93.

E-post: SoboliPress@gmail.com

Adress: Crimea, Simferopol, str. Kiev, 4 (area bus station ”Central”).

Radikal paramilitär organisation, som öppet har stött användningen av våld för att få ett slut på Ukrainas kontroll över Krim och på så vis undergrävt Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Ansvarig för utbildning av separatister för att de ska kunna strida mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

25.7.2014

8.

So called ”Lugansk Guard”

”Луганская гвардия”

Sociala medier:

https://vk.com/luguard

http://vk.com/club68692201

Självförsvarsmilis i Luhansk, ansvarig för utbildning av separatister så att de kan strida mot de ukrainska regeringstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Associerad med German PROPOKIV, aktiv ledare som är ansvarig för att ha deltagit när den byggnad som hyser den ukrainska säkerhetstjänstens regionala kontor i Luhansk intogs och spelade in ett videotal till president Vladimir Putin och Ryssland från den ockuperade byggnaden.

25.7.2014

9.

So called ”Army of the Southeast”

”Армии Юго-Востока”

Rekrytering:

http://lugansk-online.info/statements

Sociala medier:

http://vk.com/lugansksbu

Olaglig väpnad separatistgrupp som anses vara en av de viktigaste i östra Ukraina.

Ansvarig för ockupationen av den byggnad som hyser säkerhetstjänsten i regionen Luhansk. Pensionerad officer.

Associerad med Valeriy BOLOTOV, som förtecknas som en av gruppens ledare.

Associerad med Vasyl NIKITIN, ansvarig för separatisternas ”myndighetsverksamhet” som genomförs av den så kallade ”Folkrepubliken Lugansks regering”.

25.7.2014

10.

So called ”Donbass People's Militia”

”Нарóдное ополчéние Донбáсса”

Sociala medier:

http://vk.com/polkdonbassa

+38-099-445-63-78;

+38-063-688-60-01;

+38-067-145-14-99;

+38-094-912-96-60;

+38-062-213-26-60

E-post: voenkom.dnr@mail.ru

mobilisation@novorossia.co

Telefon frivilliga i Ryssland:

+7 (926) 428-99-51

+7 (967) 171-27-09

eller e-post novoross24@mail.ru

Adress: Donetsk. Prospect Zasyadko.13

Olaglig väpnad separatistgrupp som är ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och som därmed hotar Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Den militanta gruppen tog bland annat kontroll över flera regeringsbyggnader i östra Ukraina i början av april 2014 och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Dess före detta ledare Pavel

Gubarev är ansvarig för övertagandet av den regionala regeringsbyggnaden i Donetsk med pro-ryska styrkor och för att ha utnämnt sig själv till ”folkets guvernör”.

25.7.2014

11.

”Vostok battalion”

”батальоны Восток”

Sociala medier:

http://vk.com/patriotic_forces_of_donbas

Olaglig väpnad separatistgrupp som anses vara en av de viktigaste i östra Ukraina.

Ansvarig för strider mot de ukrainska regeringsstyrkorna i östra Ukraina och hotar därmed Ukrainas stabilitet eller säkerhet.

Försökte inta flygplatsen i Donetsk.

25.7.2014

12.

State ferry enterprise ”Kerch ferry”

Государственная судоходная компания ”Керченская паромная переправа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenskaya paromnaya pereprava

16 Tselibernaya Street, 98307 Kerch

(Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Целимберная, 16)

Kod: 14333981

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. ”Krims parlament” antog resolution nr 1757-6/14 av den 17.3.2014”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” och ”presidiet för Krims parlament” antog beslut nr 1802-6/14 av den 24.3.2014”om det statligt ägda färjeföretaget Kertj färjor” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga färjeföretaget ”Kertj färjor” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

13.

State enterprise

”Sevastopol commercial seaport”

Государственное предприятие ”Севастопольский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Sevastopolski morskoy torgovy port

3 Place Nakhimova, 99011 Sevastopol

(99011, г. Севастополь, пл. Нахимова, 3)

Kod: 01125548

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 17.3.2014 antog ”Krims parlament” resolution Nr 1757-6/14”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Sevastopols handelskusthamn” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Vad gäller handelsvolym är det den största handelskusthamnen i Krim.

25.7.2014

14.

State enterprise ”Kerch commercial sea port”

Государственное предприятие ”Керченский морской торговый порт”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

Kerchenski morskoy torgovy port

28 Kirova Str., 98312, Kerch, Autonomous Republic of Crimea,

(98312, Автономная Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 28)

Kod: 01125554

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. ”Krims parlament” antog resolution nr 1757-6/14 av den 17.3.2014”om nationalisering av vissa företag tillhörande de ukrainska infrastruktur- och jordbruksministerierna” och resolution nr 1865-6/14 av den 26.3.2014”om det statligt ägda företaget ’Krims kusthamnar (О Государственном предприятии ’Крымские морские порты”) med en förklaring om beslagtagande av tillgångar med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”handelskusthamnen Kertj” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”. Vad gäller handelsvolym är det den näst största handelskusthamnen i Krim.

25.7.2014

15.

State enterprise Universal -Avia

Государственном предприятии ”Универсал-Авиа”

Gosudarstvenoye predpriyatiye

”Universal-Avia”

5, Aeroflotskaya street, 95024 Simferopol

(Аэрофлотская улица, 5, Симферополь г.)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 24.3.2014 antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”Om det statligt ägda företaget” Gosudarstvenoye predpriyatiye Universal-Avia (”О Государственном предприятии ’Универсал-Авиа’)” nr 1794-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Universal-Avia” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

16.

Resort ”Nizhnyaya Oreanda”

Санаторий ”Нижняя Ореанда”

Resort ”Nizhnyaya Oreanda”, 08655, Yalta, Oreanda

(08655, г.Ялта, пгт. Ореанда, Санаторий ”Нижняя Ореанда”)

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 21 mars antog ”presidiet för Krims parlament” ett beslut ”Om frågorna om inrättandet av sanatorie- och semesterortsförbundet” nr 1767-6/14 med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande semesterorten ”Nizhnyaya Oreanda” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

17.

Crimean enterprise ”Azov distillery plant”

Крымское республиканское предприятие ”Азовский ликероводочный Завод”

Azovsky likerovodochny zavod

40 Zeleznodorozhnaya str., 96178 town of Azov, Jankoysky district

(Джанкойский район, пгт Азовское, ул. Железнодорожная, 40)

Kod: 01271681

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14 ”Om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14”Om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande ”Azovsky likerovodochny zavod” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

18.

State concern ”National Association of producers ’Massandra’”

Национальное производственно-аграрное объединение ”Массандра”

Nacionalnoye proizvodstvenno agrarnoye obyedinenye Massandra

6, str. Mira, Massandra 98600 city of Yalta

(98600, г. Ялта, пгт Массандра, ул. Мира, д. 6)

Kod: 00411890

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”Om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution av den 26 mars nr 1836-6/14 ’Om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande den statliga koncernen Nationella producentförbundet ”Massandra” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

19.

”State enterprise Magarach of the national institute of wine”

Государственное предприятие Агрофирма ”Магарач” Национального института винограда и вина ”Магарач”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Agrofirma Magarach” nacionalnogo instituta vinograda i vina ”Magarach”

9 Chapayeva str., 98433 Vilino, Bakhchisarayski district,

(98433, Автономная Республика Крым, Бахчисарайский район, с. Вилино, ул. Чапаева, д. 9)

Kod: 31332064

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”Om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ’Om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Gosudarstvenoye predpriyatiye ’Agrofirma Magarach’nacionalnogo instituta vinograda i vina ’Magarach’” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

20.

State enterprise ”Factory of sparkling wine Novy Svet”

Государственное предприятиеЗавод шампанских вин ”Новый свет”

Gosudarstvenoye predpriyatiye ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet”

1 Shalyapina str., 98032 Sudak, Novy Svet

(98032, г. Судак, пгт Новый Свет, ул. Шаляпина, д. 1)

Kod: 00412665

Ägandet av enheten överfördes i strid med ukrainsk lag. Den 9 april antog ”presidiet för Krims parlament” beslut nr 1991-6/14”Om ändringarna av Republiken Krims statsråds resolution av den 26 mars 2014 nr 1836-6/14 ’Om nationalisering av egendom tillhörande företag, institutioner och organisationer i det agro- industriella komplexet med säte på Republiken Krims territorium” med en förklaring om beslagtagande av tillgångar tillhörande det statliga företaget ”Zavod shampanskykh vin Novy Svet” på ”Republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

25.7.2014

▼M10

21.

JOINT-STOCK COMPANY CONCERN ALMAZ-ANTEY (a.k.a. ALMAZ-ANTEY CORP; a.k.a. ALMAZ-ANTEY DEFENSE CORPORATION; a.k.a. ALMAZ-ANTEY JSC;), image

41 ul.Vereiskaya, Moskva 121471, Ryssland;

Webbplats: almaz-antey.ru;

E-post: antey@almaz-antey.ru

Almaz-Antei är ett ryskt statsägt företag. Det tillverkar luftvärnsvapen inklusive luftvärnsrobotar som det levererar till den ryska armén. De ryska myndigheterna har försett separatister i östra Ukraina med tunga vapen och därmed bidragit till destabiliseringen av Ukraina. Dessa vapen används av separatisterna, bland annat för att skjuta ned flygplan. I egenskap av statsägt företag bidrar Almaz-Antei därmed till destabiliseringen av Ukraina.

30.7.2014

22.

DOBROLET aka DOBROLYOT

Добролет/Добролёт

Airline code QD

International Highway, House 31, building 1, 141411 Moskva

141411, Москва г, Международное ш, дом 31, строение 1

Webbplats: www.dobrolet.com

Dobrolet är ett dotterbolag till ett ryskt statsägt flygbolag. Sedan den olagliga annekteringen av Krim har Dobrolet hittills uteslutande genomfört flygningar mellan Moskva och Simferopol. Bolaget underlättar därigenom integreringen av den olagligt annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen och undergräver Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

30.7.2014

23.

RUSSIAN NATIONAL COMMERCIAL BANK image

Licens från ryska centralbank en nr. 1354

Ryska federationen, 127 030 Moskva, Krasnoproletarskaya street 9/5.

Efter den olagliga annekteringen av Krim kom Russian National Commercial Bank (RNCB) att fullt ut ägas av den så kallade ”Republiken Krim”. Banken har blivit den dominerande aktören på marknaden trots att den inte hade någon närvaro i Krim före annekteringen. Genom att köpa eller ta över filialer från banker med verksamhet i Krim som håller på att dra sig därifrån gav RNCB materiellt och finansiellt stöd till den ryska regeringens åtgärder för att integera Krim med Ryska federationen och undergrävde därmed Ukrainas territoriella integritet.

30.7.2014

▼M14

24.

Donetsk Republic (Public organisation)

Донецкая республика

 

Offentlig ”organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” den 2 november 2014. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Leds av Alexander ZAKHARCHENKO och grundades av Andriy PURGIN.

29.11.2014

25.

Peace to Luhansk Region (Ryska: Mir Luganschine)

Мир Луганщине

 

Offentlig ”organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” den 2 november 2014. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina. Leds av Igor PLOTNITSKY.

29.11.2014

26.

Free Donbass (alias ”Free Donbas”, ”Svobodny Donbass”)

Свободный Донбасс

 

Offentlig ”organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Donetsk” den 2 november 2014. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

27.

People's Union (Narodny Soyuz)

Народный союз

 

Offentlig ”organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” den 2 november 2014. Dessa val strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

28.

Luhansk Economic Union (Luganskiy Ekonomicheskiy Soyuz) image

 

”Social organisation” som ställde upp med kandidater vid de s.k. ”valen” i den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk” den 2 november 2014. Nominerade en kandidat, Oleg AKIMOV, till ”ledare” för den s.k. ”Folkrepubliken Lugansk”. Dessa ”val” strider mot ukrainsk lagstiftning och är därför olagliga.

Genom att formellt delta i de olagliga ”valen” har den således aktivt stött åtgärder och politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

29.11.2014

▼M15

29.

Nationella kosackgardet

Казачья Национальная Гвардия

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Nikolay KOZITSYN, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

30.

Spartabataljonen

Батальон ”Спарта”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Arseny PAVLOV, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

31.

Somalibataljonen

Батальон ”Сомали”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

Står under befäl av Mikhail TOLSTYKH alias Givi, en person som är uppförd på förteckningen, och är därför förbunden med honom.

16.2.2015

32.

Zaryabataljonen

Батальон ”Заря”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

▼M17

33.

Prizrak brigade

(”Бригада 'Призрак”)

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, och ytterligare destabiliserat Ukraina.

16.2.2015

▼M15

34.

Oplotbataljonen

Батальон ”Оплот”

Sociala medier:

http://vk.com/oplot_info

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

35.

Kalmiusbataljonen

Батальон ”Кальмиус”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

36.

Dödsbataljonen

Батальон ”Смерть”

 

Väpnad separatistgrupp som aktivt har stött åtgärder som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende och ytterligare destabiliserar Ukraina.

16.2.2015

37.

Folkrörelsen ”NOVOROSSIYA”

Движение Новороссия

 

Folkrörelsen ”Novorossiya”/”Nya Ryssland” etablerades i november 2014 i Ryssland och leds av den ryske officeren Igor Strelkov (identifierad som anställd vid centrala underrättelsedirektoratet vid Ryska federationens försvarsmakts generalstab (GRU)).

Enligt dess fastställda mål ska den ge allsidigt, effektivt stöd till ”Novorossiya”, bl.a. genom att hjälpa milis som strider i östra Ukraina, och den stöder därigenom politik som undergräver Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

Förbunden med en person förtecknad för att undergräva Ukrainas territoriella integritet.

16.2.2015

▼B
BILAGA II

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPANIEN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

KROATIEN

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt/sanctions

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

ΜΑLTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Adress för anmälan till Europeiska kommissionen:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu( 1 ) Se sidan 16 i detta nummer av EUT.

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

( 3 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (EGT L 281, 23.11.1995, s. 31).

Top