EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014R0223-20210217

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 223/2014 av den 11 mars 2014 om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/223/2021-02-17

02014R0223 — SV — 17.02.2021 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 223/2014

av den 11 mars 2014

om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt

(EGT L 072 12.3.2014, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018

  L 193

1

30.7.2018

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2020/559 av den 23 april 2020

  L 130

7

24.4.2020

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2021/177 av den 10 februari 2021

  L 53

1

16.2.2021
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 223/2014

av den 11 mars 2014

om fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställtAVDELNING I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och mål

Genom denna förordning inrättas fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (nedan kallad fonden) för tiden 1 januari 2014–31 december 2020, och fondens mål, stödets omfattning, tillgängliga finansiella resurser och fördelningen av dem per medlemsstat samt regler för säkerställande av fondens verkan och resurseffektivitet fastställs.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

grundläggande materiellt bistånd : basvaror av begränsat värde och för personligt bruk för de personer som har det sämst ställt, exempelvis kläder, skodon, hygienartiklar, skolmaterial och sovsäckar.

2.

de som har det sämst ställt : fysiska personer, antingen enskilda, familjer, hushåll eller grupper bestående av sådana personer, vars behov av bistånd har fastställts på grundval av objektiva kriterier som angetts av behöriga nationella myndigheter i samråd med relevanta aktörer, med undvikande av intressekonflikter, eller som definierats av partnerorganisationer och som godkänts av dessa nationella behöriga myndigheter och som kan innehålla sådana element som gör det möjligt att rikta in sig på de personer som har det sämst ställt i vissa geografiska områden.

3.

partnerorganisationer : de offentliga organ och/eller ideella organisationer som direkt eller via andra partnerorganisationer tillhandahåller livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd, i förekommande fall tillsammans med kompletterande åtgärder, eller som bedriver verksamhet vars direkta syfte är att socialt inkludera de personer som har det sämst ställt, och vars insatser har valts ut av den förvaltande myndigheten enligt artikel 32.3 b.

4.

nationella system : alla system som åtminstone delvis har samma syfte som fonden och som genomförs på nationell, regional eller lokal nivå, antingen av offentliga organ eller av ideella organisationer.

5.

operativt program för livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd (även kallat operativt program I) : ett operativt program som understöder utdelningen av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd till dem som har det sämst ställt, i förekommande fall tillsammans med kompletterande åtgärder, i syfte att lindra den sociala utestängningen bland de personer som har det sämst ställt.

6.

operativt program för social delaktighet för dem som har det sämst ställt (även kallat operativt program II) : ett operativt program som understöder annan verksamhet än aktiva arbetsmarknadsåtgärder och som består av icke-finansiellt och icke-materiellt bistånd, vars syfte är att möjliggöra social delaktighet för de personer som har det sämst ställt.

7.

insats : ett projekt, ett avtal, eller en åtgärd som valts ut av den förvaltande myndigheten för det operativa programmet i fråga eller på myndighetens ansvar, och som bidrar till målen för det operativa program som den är kopplad till.

8.

genomförd insats : en insats som konkret har fullbordats eller som har genomförts fullt ut, och för vilken stödmottagarna genomfört alla betalningar och mottagit motsvarande bidrag ur det operativa programmet.

9.

stödmottagare : ett offentligt eller privat organ, med ansvar för att inleda eller för att inleda och genomföra insatser.

10.

slutmottagare : den eller de personer som har det sämst ställt som erhåller stöd av det slag som definieras i artikel 4 i denna förordning.

11.

kompletterande åtgärder : åtgärder som tillhandahålls utöver utdelningen av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd i syfte att lindra den sociala utestängningen och/eller bekämpa sociala nödsituationer på ett mer självständigt och hållbart sätt, exempelvisvägledning om en balanserad kost och budgetförvaltningsrådgivning.

12.

offentliga utgifter : alla offentliga bidrag för att finansiera insatser som kommer från nationella, regionala eller lokala myndigheters budget, från unionens budget för fonden, från offentligrättsliga organs budget eller från budgeten för sammanslutningar av myndigheter eller från offentligrättsliga organ i den mening som avses i artikel 1.9 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG ( 1 ).

13.

förmedlande organ : ett offentligt eller privat organ som en förvaltande myndighet eller en attesterande myndighet ansvarar för eller som utför uppgifter för en sådan myndighets räkning med avseende på insatser som genomförs av stödmottagare.

14.

räkenskapsår : perioden 1 juli–30 juni, utom för programperiodens första räkenskapsår, som omfattar perioden från den första dagen då utgifterna är stödberättigande till den 30 juni 2015; det sista räkenskapsåret omfattar perioden 1 juli 2023–30 juni 2024.

15.

budgetår : perioden 1 januari–31 december.

16.

oriktighet : en överträdelse av unionsrätten eller av nationell rätt som avser dess genomförande, och som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör som medverkar till genomförandet av fonden och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för unionens budget genom att budgeten belastas med en felaktig utgift.

17.

ekonomisk aktör : en fysisk eller juridisk person eller annan enhet som deltar i genomförandet av stöd från fonden, med undantag för en medlemsstat som utövar sina befogenheter som offentlig myndighet.

18.

systembetingad oriktighet : en oriktighet, som kan vara av återkommande slag, som med stor sannolikhet förekommer inom liknande insatser och som är följden av allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens effektiva funktion, t.ex. underlåtenhet att inrätta lämpliga förfaranden i enlighet med denna förordning.

19.

allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens effektiva funktion : en brist som kräver väsentliga förbättringar av systemet och som utsätter fonden för en betydande risk för oriktigheter och vars existens är oförenlig med ett revisionsuttalande utan reservationer om förvaltnings- och kontrollsystemets funktion.

Artikel 3

Mål

1.  
Fonden ska främja den sociala sammanhållningen, förbättra social delaktighet och därmed i slutändan bidra till målet att utrota fattigdomen i unionen genom att bidra till att uppnå Europa 2020-strategins mål att antalet personer som riskerar fattigdom och social utestängning ska minska med minst 20 miljoner, samtidigt som den ska komplettera strukturfonderna. Fonden ska bidra till att uppnå det specifika målet att åtgärda de värsta formerna av fattigdom genom att tillhandahålla icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt, genom livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd och åtgärder för social delaktighet i syfte att se till att de personer som har det sämst ställt integreras i samhället.

Detta mål och resultaten av fondens genomförande ska bedömas kvalitativt och kvantitativt.

2.  
Fonden ska användas för att komplettera nationella strategier för hållbar fattigdomsutrotning och social delaktighet, vilka fortfarande är medlemsstaternas ansvar.

Artikel 4

Stödets omfattning

1.  
Fonden ska stödja nationella system där livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd delas ut till de personer som har det sämst ställt via partnerorganisationer som väljs ut av medlemsstaterna.

I syfte att utöka och diversifiera tillgången till livsmedel för dem som har det sämst ställt samt i syfte att minska och förhindra slöseri med livsmedel, får fonden stödja åtgärder som avser insamling, transport, lagring och utdelning av livsmedelsgåvor.

Fonden får även stödja kompletterande åtgärder som kompletterar tillhandahållandet av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd.

2.  
Fonden ska stödja åtgärder som bidrar till social delaktighet för de personer som har det sämst ställt.
3.  
Fonden ska på unionsnivå stödja ömsesidigt lärande, nätverksarbete och spridning av god praxis när det gäller icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Artikel 5

Principer

1.  
Den del av unionens budget som anslås till fonden ska genomföras inom ramen för delad förvaltning mellan medlemsstaterna och kommissionen i enlighet med artikel 58.1 b i budgetförordningen, med undantag av tekniskt bistånd på kommissionens initiativ, som ska genomföras inom ramen för direkt förvaltning i enlighet med artikel 58.1 a i budgetförordningen.
2.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska med hänsyn tagen till den specifika situationen i varje medlemsstat se till att stödet från fonden är förenligt med unionens politik och prioriteringar på området och att det kompletterar unionens övriga instrument.
3.  
Stödet från fonden ska genomföras i nära samarbete mellan kommissionen och medlemsstaterna i enlighet med subsidiaritetsprincipen.
4.  
Medlemsstaterna och de myndigheter som medlemsstaterna utsett i detta syfte ska ansvara för genomförandet av operativa program och utföra sina uppgifter enligt denna förordning i överensstämmelse med medlemsstaternas institutionella, rättsliga och finansiella ramar samt i överensstämmelse med denna förordning.
5.  
Bestämmelserna för genomförandet och användningen av fonden, särskilt de ekonomiska och administrativa medel som krävs för rapportering, utvärdering, förvaltning och kontroll, ska ta hänsyn till proportionalitetsprincipen med beaktande av den tilldelade stödnivån och till den begränsade administrativa kapaciteten i organisationer som i första hand är beroende av frivilliga för sin verksamhet.
6.  
I enlighet med sina respektive ansvarsområden, och för att undvika dubbelfinansiering, ska kommissionen och medlemsstaterna se till att insatserna samordnas med ESF och unionens övriga politik, strategier och instrument på området, särskilt unionens hälsoinitiativ och initiativ för att komma till rätta med livsmedelsslöseriet.
7.  
Kommissionen, medlemsstaterna och stödmottagarna ska tillämpa principen om sund ekonomisk förvaltning i enlighet med artikel 30 i budgetförordningen.
8.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska säkerställa att fonden fungerar effektivt, framför allt genom övervakning, rapportering och utvärdering.
9.  
Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att de operativa programmen utarbetas, programplaneras, genomförs, övervakas och utvärderas med iakttagande av partnerskapsprincipen, genom att de samråd med berörda aktörer som föreskrivs i denna förordning genomförs.
10.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att fonden är ändamålsenlig och ska utföra sina respektive uppgifter med anknytning till fonden på ett sådant sätt att den administrativa bördan för stödmottagarna minskas.
11.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet beaktas och främjas i alla led av utarbetandet, programplaneringen, förvaltningen, genomförandet, övervakningen och utvärderingen av fonden, liksom i informations- och upplysningskampanjer och i utbytet av bästa praxis. Kommissionen och medlemsstaterna ska använda könsuppdelade uppgifter när sådana är tillgängliga.

Kommissionen och medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att förhindra varje form av diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionsnedsättning, ålder eller sexuell läggning när det gäller att få tillgång till fonden och till program och verksamheter som stöds via fonden.

12.  
Insatser som stöds av fonden ska vara förenliga med tillämplig unionsrätt och med nationell rätt om tillämpningen av denna (nedan kallad tillämplig rätt). Fonden får endast användas för att stödja utdelning av livsmedel eller varor som överensstämmer med unionsrätten om konsumentprodukters säkerhet.
13.  
Medlemsstaterna och stödmottagarna ska välja ut livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet med ledning av objektiva kriterier som är knutna till behoven hos de personer som har det sämst ställt. I urvalskriterierna för livsmedelsprodukter och i förekommande fall varor ska hänsyn också tas till klimat- och miljöaspekter, i synnerhet för att minska slöseri med livsmedel. Där så är lämpligt ska valet av livsmedel som ska delas ut ske med beaktande av hur dessa livsmedel bidrar till att de personer som har det sämst ställt får en balanserad kost.
14.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska se till att bistånd som ges inom ramen för denna fond respekterar värdigheten hos de personer som har det sämst ställt.AVDELNING II

MEDEL OCH PROGRAMPLANERING

Artikel 6

Samlade medel

1.  
De medel som ska vara tillgängliga för budgetåtaganden från fonden för perioden 2014–2020 ska uppgå till 3 395 684 880  EUR i 2011 års priser, i enlighet med den uppdelning per år som fastställs i bilaga II.

▼M3

2.  
Med undantag för de ytterligare medel som tilldelats som reaktion på covid-19-utbrottet, enligt vad som avses i artikel 6a, är anslaget ur fonden för perioden 2014–2020 för varje medlemsstat fastställt i bilaga III. Det minsta beloppet för varje medlemsstat för hela perioden ska uppgå till 3 500 000 EUR.

▼B

3.  
De samlade medlen ska indexregleras med 2 % per år med tanke på programplanering och senare budgetering i unionens allmänna budget.
4.  
Av de samlade medlen ska 0,35 % anslås till tekniskt stöd på kommissionens initiativ.

▼M3

Artikel 6a

Ytterligare medel som reaktion på krisen i samband med covid-19-utbrottet

1.  
Om medlemsstaten anser det lämpligt ska de medel som avses i artikel 6.1 i denna förordning ökas som reaktion på krisen i samband med covid-19-utbrottet, i enlighet med artikel 92b.5 sjunde stycket i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 ( 2 ) och enligt de relevanta villkor som fastställs i den punkten. De ytterligare medlen ska utgöra sådana externa inkomster avsatta för särskilda ändamål som avses i artikel 3.1 i rådets förordning (EU) 2020/2094 ( 3 ) och omfattas av artikel 3.3, 3.4, 3.7 och 3.9 i den förordningen. De ytterligare medlen kan påverka budgetåtagandena för 2021 och 2022.
2.  
Genom undantag från artikel 7.1 ska perioden för operativa program som erhåller ytterligare medel i enlighet med punkt 1 i den här artikeln vara fram till och med den 31 december 2022.
3.  
Genom undantag från artikel 38 första stycket i denna förordning ska budgetåtagandena för de ytterligare medlen avseende varje program göras under 2021 och 2022.

Genom undantag från artikel 59.1 i den här förordningen ska budgetåtagandena för de ytterligare medlen återtas i enlighet med reglerna för avslutande av programmen.

4.  
Utöver den förfinansiering som avses i artikel 44.1 ska kommissionen utbetala ett förfinansieringsbelopp på 11 % av de ytterligare medel som anslagits för 2021 till följd av kommissionens beslut om att godkänna ändringen av ett program för tilldelning av ytterligare medel.

Det belopp som betalats ut som den inledande förfinansiering som avses i första stycket ska vara helt avräknat i kommissionens räkenskaper senast när programmet avslutas.

5.  
Genom undantag från artikel 20 får en medfinansieringsgrad på upp till 100 % tillämpas på de ytterligare medel som avses i punkt 1 i denna artikel.

▼B

Artikel 7

Operativa program

1.  
Varje medlemsstat ska inom sex månader efter det att denna förordning har trätt i kraft till kommissionen lämna in ett operativt program I och/eller ett operativt program II som omfattar perioden 1 januari 2014–31 december 2020:
2.  

Ett operativt program I ska innehålla följande:

a) 

En kartläggning och en motivering av valet av den typ eller de typer av materiell fattigdom som ska ingå i det operativa programmet och, för varje typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas, en beskrivning av huvuddragen i utdelningen av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd och, där så är lämpligt, i de kompletterande åtgärder som ska tillhandahållas, med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som genomförts i enlighet med artikel 16.

b) 

En beskrivning av motsvarande nationella system för varje typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas.

c) 

En beskrivning av mekanismen för att fastställa urvalskriterierna för de personer som har det sämst ställt, vid behov med uppdelning utifrån respektive typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas.

d) 

Kriterier för urval av insatser och en beskrivning av urvalsmekanismen, vid behov med uppdelning utifrån respektive typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas.

e) 

Kriterier för urval av partnerorganisationer, vid behov med uppdelning utifrån respektive typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas.

f) 

En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa att programmet kompletterar ESF.

g) 

En finansieringsplan med en tabell som för hela programperioden anger det totala anslaget för stöd ur det operativa programmet, preliminärt uppdelat efter typ av materiell fattigdom som ska åtgärdas samt motsvarande kompletterande åtgärder.

3.  

Ett operativt program II ska innehålla följande:

a) 

En strategi för programmets bidrag till främjandet av social sammanhållning och fattigdomsminskning, i enlighet med Europa 2020-strategin, inbegripet en motivering av varför en viss typ av bistånd har prioriterats.

b) 

Det operativa programmets specifika mål med utgångspunkt i en kartläggning av nationella behov, med beaktande av resultaten av den förhandsutvärdering som genomförts i enlighet med artikel 16. Förhandsutvärderingen ska översändas till kommissionen samtidigt som det operativa programmet.

c) 

En finansieringsplan med en tabell som för hela programperioden anger det totala anslaget för stöd ur det operativa programmet, preliminärt uppdelat efter typ av åtgärd.

d) 

En kartläggning av de personer som har det sämst ställt som programmet ska vända sig till.

e) 

De ekonomiska indikatorer som är knutna till motsvarande anslagna utgifter.

f) 

De förväntade resultaten av de specifika målen och de särskilda utfalls- och resultatindikatorerna för tillhörande program med ett utgångsvärde och målvärden.

g) 

En beskrivning av den typ av åtgärder, med exempel, som ska stödjas och deras förväntade bidrag till de specifika mål som anges i led b, inbegripet de vägledande principerna för urval av insatser och, i förekommande fall, kartläggningen av typen av mottagare.

h) 

En beskrivning av den mekanism som används för att säkerställa att programmet kompletterar ESF samt för att undvika överlappning och dubbelfinansiering av insatser.

4.  

Dessutom ska varje operativt program innehålla följande:

a) 

Identifiering av förvaltande myndighet, eventuell attesterande myndighet, revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till, samt en beskrivning av övervakningsförfarandet.

b) 

En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att vid utarbetandet av det operativa programmet engagera alla relevanta aktörer samt, i förekommande fall, behöriga regionala, lokala och andra myndigheter.

c) 

En beskrivning av den planerade användningen av tekniskt bistånd i enlighet med artikel 27.4, däribland åtgärder för att förstärka stödmottagarnas administrativa kapacitet när det gäller genomförandet av det operativa programmet.

d) 

En finansieringsplan med en tabell där det för varje år i enlighet med artikel 20 anges vilka anslag som man planerar för stöd från fonden och medfinansieringen i enlighet med artikel 20.

De partnerorganisationer som avses i artikel 7.2 e som direkt tillhandahåller livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet ska själva eller i samarbete med andra organisationer företa insatser, som när det är lämpligt ska utgöras av en omläggning till behöriga enheter, som kompletterar det materiella biståndet och som är avsedda att bidra till social delaktighet för de personer som har det sämst ställt, oavsett om dessa insatser får stöd ur fonden eller inte. Det ska dock inte vara obligatoriskt med sådana kompletterande åtgärder i de fall där livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet uteslutande ges till de barn som har det sämst ställt och som är omhändertagna inom olika typer av barnomsorg.

5.  
Medlemsstaterna eller en myndighet som dessa utser ska upprätta de operativa programmen. De ska samarbeta med alla berörda aktörer och, där så är lämpligt, behöriga regionala, lokala och andra myndigheter. Medlemsstaterna ska se till att de operativa programmen är nära kopplade till nationella strategier för social delaktighet.
6.  
Medlemsstaterna ska när så är lämpligt utarbeta sina operativa program i enlighet med de respektive mallar som anges i bilaga I.

Artikel 8

Antagande av de operativa programmen

1.  
Kommissionen ska bedöma huruvida varje operativt program stämmer överens med denna förordning och hur de bidrar till uppnåendet av fondens mål och därvid beakta den förhandsutvärdering som genomförts i enlighet med artikel 16. Kommissionen ska se till att det inte förekommer någon överlappning med något annat operativt program som finansieras av ESF i medlemsstaten.
2.  
Kommissionen får framföra sina synpunkter inom tre månader efter det att det operativa programmet lämnats in. Medlemsstaten ska förse kommissionen med alla ytterligare uppgifter som behövs och om nödvändigt revidera förslaget till operativt program.
3.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna varje operativt program inom sex månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter i enlighet med punkt 2 beaktats på ett tillfredsställande sätt.

Artikel 9

Ändringar av de operativa programmen

1.  
En medlemsstat får lämna in begäran om ändring av ett operativt program. Begäran ska åtföljas av det reviderade operativa programmet och motiveringen av ändringen.
2.  
Kommissionen ska bedöma de uppgifter som lämnats in i enlighet med punkt 1, med beaktande av medlemsstatens motivering. Kommissionen får komma med synpunkter och medlemsstaten ska förse kommissionen med alla nödvändiga kompletterande uppgifter.
3.  
Kommissionen ska genom genomförandeakter godkänna ändringar i ett operativt program inom fyra månader efter det att det lämnats in av medlemsstaten, under förutsättning att kommissionens synpunkter beaktats på ett tillfredsställande sätt.

▼M2

4.  
Punkterna 1, 2 och 3 ska inte gälla för ändringar av delar av ett operativt program som omfattas av underavsnitten 3.5 och 3.6 respektive avsnitt 4 i de mallar för operativa program som anges i bilaga I eller av de delar som anges i artikel 7.2 a–e och g, om de ändras till följd av krishantering under covid-19-utbrottet.

▼M1

En medlemsstat ska till kommissionen anmäla varje beslut om ändring av delar som avses i första stycket inom en månad från dagen för det beslutet. Beslutet ska ange datum för ikraftträdande, som inte får vara tidigare än datum för antagande.

▼B

Artikel 10

Utbyte av god praxis

Kommissionen ska underlätta, bl.a. genom en webbplats, erfarenhetsutbyte, kapacitetsuppbyggnad och nätverksarbete samt spridning av relevanta resultat avseende icke-finansiellt bistånd till dem som har det sämst ställt.

Berörda organisationer som inte utnyttjar fonden får också inkluderas.

Dessutom ska kommissionen minst en gång om året samråda med organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå beträffande genomförandet av stödet ur fonden, och ska efter detta samråd i vederbörlig ordning rapportera till Europaparlamentet och rådet.

Kommissionen ska också underlätta spridningen online av relevanta resultat, rapporter och information som rör fonden.AVDELNING III

ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING, INFORMATION OCH KOMMUNIKATION

Artikel 11

Övervakningskommitté för ett operativt program II

1.  
Inom tre månader från dagen för anmälan till medlemsstaten av kommissionens beslut att anta ett operativt program II, ska medlemsstaten inrätta eller utse en kommitté i enlighet med den berörda medlemsstatens institutionella, rättsliga och finansiella ramar för att övervaka genomförandet av programmet, i samförstånd med den förvaltande myndigheten.
2.  
Varje övervakningskommitté ska utarbeta och anta sin egen arbetsordning i enlighet med den berörda medlemsstatens institutionella, rättsliga och finansiella ramar.
3.  
Medlemsstaten ska besluta om övervakningskommitténs sammansättning, under förutsättning att övervakningskommittén består av företrädare för den berörda medlemsstatens myndigheter och förmedlande organ samt av alla relevanta aktörer liksom, där så är lämpligt, av företrädare för behöriga regionala, lokala och andra myndigheter. Företrädare för behöriga regionala, lokala och andra myndigheter samt för relevanta aktörer ska utses att delta i övervakningskommittén av sina respektive organisationer genom ett transparent förfarande. Varje medlem av övervakningskommittén får vara röstberättigad. Förteckningen över övervakningskommitténs medlemmar ska offentliggöras.
4.  
Kommissionen ska delta i övervakningskommitténs arbete i egenskap av rådgivare.
5.  
Övervakningskommitténs ordförande ska vara en företrädare för medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten.

Artikel 12

Uppgifter som åligger en övervakningskommitté för ett operativt program II

1.  
Övervakningskommittén ska sammanträda minst en gång om året och ska granska programmets genomförande och framstegen när det gäller att uppnå dess specifika mål. Vid granskningen ska den ta hänsyn till ekonomiska uppgifter samt allmänna och programspecifika indikatorer, inklusive förändringar i resultatindikatorernas värden och framsteg i riktning mot kvantifierade målvärden och, i förekommande fall, resultaten av kvalitativa analyser.
2.  

Övervakningskommittén ska undersöka alla frågor som påverkar programmets resultat. Den ska särskilt undersöka

a) 

vilka framsteg som har gjorts för att uppnå det operativa programmets specifika mål på grundval av de handlingar som lämnats in av den förvaltande myndigheten, inbegripet resultat från utvärderingar,

b) 

genomförandet av informations- och kommunikationsåtgärder,

c) 

åtgärder, som beaktar och främjar jämställdhet, lika möjligheter och icke-diskriminering.

3.  

Övervakningskommittén ska granska och godkänna följande:

a) 

Metoden och kriterierna för urval av insatser i linje med de vägledande principer som anges i artikel 7.3 f.

b) 

Den årliga och den slutliga genomföranderapporten.

c) 

Eventuella förslag till ändringar av det operativa programmet från den förvaltande myndigheten.

4.  
Övervakningskommittén får lämna synpunkter till den förvaltande myndigheten om genomförandet och utvärderingen av programmet.

Den ska övervaka åtgärder som vidtas som ett resultat av dessa synpunkter.

Artikel 13

Rapporter om genomförande och indikatorer

1.  
Från och med 2015 och till och med 2023 ska medlemsstaterna senast den 30 juni varje år lämna in en årlig rapport till kommissionen om genomförandet av det operativa program som genomfördes det föregående budgetåret.

▼M2

Genom undantag från första stycket ska tidsfristen för inlämnande av den årliga rapporten om genomförande för 2019 vara den 30 september 2020.

▼B

2.  
Medlemsstaterna ska utarbeta den årliga genomföranderapporten i enlighet med den delegerade akt som avses i punkt 6, inbegripet förteckningen över gemensamma indikatorer och, i fråga om de operativa programmen för social delaktighet, över programspecifika indikatorer.

Medlemsstaterna ska höra de relevanta aktörerna om genomföranderapporterna för operativa program I, men intressekonflikter måste undvikas. En sammanfattning av de relevanta aktörernas synpunkter ska bifogas rapporten.

3.  
De årliga genomföranderapporterna ska anses godtagbara om de innehåller alla uppgifter som krävs i enlighet med den delegerade akt som avses i punkt 6. Kommissionen ska inom 15 arbetsdagar efter mottagandet av den årliga genomföranderapporten informera medlemsstaten om rapporten inte är godtagbar. Om kommissionen inte har informerat medlemsstaten inom tidsfristen ska rapporten anses vara godtagbar.
4.  
Kommissionen ska granska den årliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom två månader efter det att den mottagit den årliga genomföranderapporten.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter till medlemsstaten inom denna tidsfrist ska rapporterna anses vara godkända.

5.  
Medlemsstaten ska lämna in en slutlig rapport om genomförandet av det operativa programmet senast 30 september 2024.

Medlemsstaterna ska utarbeta den slutliga genomföranderapporten i enlighet med de delegerade akter som avses i punkt 6.

Kommissionen ska granska den slutliga genomföranderapporten och lämna sina synpunkter till medlemsstaten inom fem månader efter det att den mottagit den slutliga rapporten.

Om kommissionen inte lämnar synpunkter till medlemsstaten inom denna tidsfrist ska rapporterna anses ha godkänts.

6.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 62, för att fastställa innehållet i den årliga och den slutliga genomföranderapporten, inbegripet förteckningen över gemensamma indikatorer, senast den 17 juli 2014.
7.  
Kommissionen får lämna synpunkter till en medlemsstat angående genomförandet av det operativa programmet. Den förvaltande myndigheten ska inom tre månader informera kommissionen om de korrigerande åtgärder som har vidtagits.
8.  
Den förvaltande myndigheten ska offentliggöra en sammanfattning av innehållet i varje årlig och slutlig genomföranderapport.
9.  
Kommissionen ska i vederbörlig ordning lägga fram en sammanfattning av de årliga genomföranderapporterna och de slutliga genomföranderapporterna för Europaparlamentet och rådet.
10.  
Det förfarande som tillämpas för genomföranderapporter får inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen och typen av stöd, och får inte medföra onödiga administrativa bördor.

Artikel 14

Översynsmöten

1.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska hålla möte varje år under perioden 2014–2023, om man inte enas om annat, för att göra en översyn av framstegen när det gäller genomförandet av det operativa programmet, med beaktande av den årliga genomföranderapporten och de synpunkter från kommissionen som avses i artikel 13.7 där så är tillämpligt.
2.  
Kommissionen ska vara ordförande vid översynsmötet. Relevanta aktörer ska bjudas in att delta i översynsmöten avseende operativa program I, med undantag för de delar av mötet där deras deltagande skulle medföra intressekonflikter eller innebära att förtroliga uppgifter röjs med avseende på revisionsfrågor.
3.  
Medlemsstaten ska säkerställa att kommissionens synpunkter följs upp på lämpligt sätt efter översynsmötet och ska hänvisa till den uppföljningen i genomföranderapporten för det nästföljande räkenskapsåret eller eventuellt de nästföljande räkenskapsåren.

Artikel 15

Allmänna bestämmelser om utvärdering

1.  
Medlemsstaterna ska tillhandahålla de resurser som krävs för att genomföra utvärderingarna, och säkerställa att förfaranden finns för att framställa och samla in de uppgifter som krävs för utvärderingarna, inbegripet uppgifter som rör de gemensamma indikatorer som avses i artikel 13.
2.  
Utvärderingarna ska utföras av experter som agerar fristående från de myndigheter som har ansvaret för genomförandet av det operativa programmet. Alla utvärderingar ska offentliggöras i sin helhet, men får under inga omständigheter innehålla uppgifter om slutmottagarnas identitet.
3.  
Utvärderingarna får inte vara alltför betungande i förhållande till de anslagna medlen eller typen av stöd, och får inte medföra onödiga administrativa bördor.

Artikel 16

Förhandsutvärdering

1.  
Medlemsstaterna ska utföra en förhandsutvärdering av varje operativt program.
2.  
Förhandsutvärderingen ska utföras under ansvar av den myndighet som svarar för utarbetandet av det operativa programmet. Den ska lämnas in till kommissionen samtidigt med det operativa programmet, åtföljt av en sammanfattning.
3.  

I förhandsutvärderingen av operativa program I ska det bedömas

a) 

hur programmet bidrar till uppnåendet av unionens mål att det senast 2020 ska finnas 20 miljoner färre människor som lever i fattigdom eller som riskerar fattigdom och social utestängning, med beaktande av den utvalda typen av materiell fattigdom som ska åtgärdas och med hänsyn till nationella omständigheter vad gäller fattigdom, social utestängning och materiella fattigdom,

b) 

om det föreslagna operativa programmet är sammanhållet och konsekvent och hur det samverkar med andra relevanta finansieringsinstrument,

c) 

om tilldelningen av budgetmedel överensstämmer med det operativa programmets mål,

d) 

hur de förväntade utfallen bidrar till slutresultaten och därmed till fondens mål,

e) 

i vilken utsträckning relevanta aktörer deltar,

f) 

om förfarandena för övervakning av det operativa programmet och för insamling av de uppgifter som behövs för utvärderingarna är lämpliga.

4.  

I förhandsutvärderingen av operativa program II ska det bedömas

a) 

hur programmet bidrar till främjandet av social sammanhållning och fattigdomsminskning i enlighet med Europa 2020-strategin, med beaktande av nationella behov,

b) 

om det föreslagna programmet är sammanhållet och konsekvent och hur det samverkar med andra relevanta instrument, särskilt ESF,

c) 

om fördelningen av budgetmedel överensstämmer med programmets mål,

d) 

hur relevanta och tydliga de föreslagna programspecifika indikatorerna är,

e) 

hur de förväntade utfallen kommer att bidra till resultaten,

f) 

om de kvantifierade målvärdena för indikatorerna är realistiska i förhållande till det planerade stödet från fonden,

g) 

vilka skäl som ligger bakom den förslagna formen av stöd,

h) 

hur väl personella resurser och administrativ kapacitet har anpassats till programmets förvaltning,

i) 

om förfarandena för övervakning av programmet och för insamling av de uppgifter som behövs för utvärderingarna är lämpliga,

j) 

hur lämpliga de planerade åtgärderna är för att främja jämställdhet och förhindra all diskriminering.

Artikel 17

Utvärdering under programperioden

1.  
Senast den 31 december 2018 ska kommissionen lägga fram en halvtidsutvärdering av fonden för Europaparlamentet och rådet.
2.  
Kommissionen får på eget initiativ utvärdera operativa program.
3.  
Under programperioden får den förvaltande myndigheten för ett operativt program I utvärdera det operativa programmets effektivitet och verkan.
4.  
Den förvaltande myndigheten för ett operativt program I ska under 2017 och 2022 utföra en strukturerad undersökning av slutmottagarna i enlighet med den mall som antagits av kommissionen. Kommissionen ska efter samråd med relevanta aktörer anta en genomförandeakt för att fastställa mallen. Denna genomförandeakt ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.
5.  
Den förvaltande myndigheten för ett operativt program II ska före den 31 december 2022 göra minst en utvärdering. Utvärderingen ska bedöma de understödda insatsernas effektivitet och verkan. Det måste ske en lämplig uppföljning.

Artikel 18

Efterhandsutvärdering

Kommissionen ska på eget initiativ och i nära samarbete med medlemsstaterna med stöd av externa experter genomföra en efterhandsutvärdering för att bedöma fondens effektivitet och verkan och resultatens långsiktighet och för att mäta det mervärde som fonden tillför. Denna efterhandsutvärdering ska vara slutförd senast den 31 december 2024.

Artikel 19

Informations- och kommunikationsverksamhet

1.  
Kommissionen och medlemsstaterna ska informera om och främja de åtgärder som finansieras genom fonden. Informationen ska särskilt riktas till de personer som har det sämst ställt samt till en bredare allmänhet och till medierna. Unionens roll ska lyftas fram i informationen och stödet från fonden, medlemsstaterna och partnerorganisationerna avseende unionens sammanhållningspolitiska mål ska uppmärksammas utan att slutmottagarna stigmatiseras.
2.  

Den förvaltande myndigheten ska i syfte att säkerställa insyn i fondens stöd föra en förteckning över insatser som får stöd från fonden i kalkylbladsformat, vilket gör det möjligt att sortera, göra sökningar i, hämta och jämföra uppgifter och att enkelt offentliggöra dem på internet. Förteckningen över insatser ska minst omfatta följande uppgifter:

a) 

Stödmottagarens namn och adress.

b) 

Tilldelade unionsmedel.

c) 

När det gäller operativa program I, den typ av materiell fattigdom som stödet avser.

Den förvaltande myndigheten ska åtminstone var tolfte månad uppdatera förteckningen över insatser.

3.  
Under genomförandet av en insats ska stödmottagare och partnerorganisationer informera allmänheten om stödet från fonden genom att antingen anslå minst en affisch med information om insatsen (minsta format A3), inbegripet om unionens finansiella stöd, eller placera ett unionsemblem av rimlig storlek i ett läge som är tydligt synligt för allmänheten. Detta krav ska utan att det medför en stigmatisering av slutmottagarna uppfyllas på alla platser där det sker utdelning enligt ett operativt program I och/eller II, utom då det inte är möjligt på grund av omständigheterna kring utdelningen.

Stödmottagare och partnerorganisationer som har webbplatser ska också ge en kort beskrivning av insatsen på sin webbplats, inklusive dess syfte och resultat, och framhäva unionens ekonomiska stöd.

4.  
I stödmottagarens och partnerorganisationernas alla informations- och kommunikationsåtgärder ska stöd från fonden till insatserna uppmärksammas genom att man synliggör unionens emblem tillsammans med ett omnämnande av unionen och fonden.
5.  
Den förvaltande myndigheten ska underrätta stödmottagarna om offentliggörandet av den förteckning över insatser som avses i punkt 2. Den förvaltande myndigheten ska tillhandahålla informations- och kommunikationsmaterial, inklusive mallar i elektroniskt format, för att hjälpa stödmottagare och partnerorganisationer att uppfylla sina skyldigheter enligt punkt 3.
6.  

Operativa program II:

a) 

Medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten ska ansvara för att anordna:

i) 

Ett stort informationsevenemang för att ge publicitet åt inledandet av det operativa programmet.

ii) 

Minst ett stort informationsevenemang varje år för att främja finansieringsmöjligheterna och de genomförda strategierna och/eller beskriva vilka resultat det operativa programmet har uppnått, inbegripet där så är relevant, exempel på insatser.

b) 

Under genomförandet av en insats ska stödmottagaren informera allmänheten om det stöd som erhållits från fonden genom att se till att de som deltar i insatsen har informerats om stödet från fonden.

c) 

Alla handlingar, inklusive närvarointyg och andra intyg, som rör en sådan insats ska innehålla en anmärkning om att det operativa programmet fått stöd från fonden.

d) 

Den förvaltande myndigheten ska se till att de potentiella stödmottagarna har tillgång till relevant information om finansieringsmöjligheterna, utlysningen av infordran av intresseanmälningar och villkoren för dessa liksom om kriterierna för att välja ut de insatser som ska få stöd.

7.  
Vid behandling av personuppgifter enligt artiklarna 15–19 i denna förordning ska den förvaltande myndigheten, stödmottagarna och partnerorganisationerna följa direktiv 95/46/EG.AVDELNING IV

EKONOMISKT STÖD FRÅN FONDEN

Artikel 20

Medfinansiering

1.  
Medfinansieringsgraden inom de operativa programmen ska vara högst 85 % av de stödberättigande offentliga utgifterna. Den får höjas i de fall som beskrivs i artikel 21.1. Det ska stå medlemsstaterna fritt att stödja fondens initiativ med kompletterande nationella medel.

▼M2

1a.  
Genom undantag från punkt 1 får på en medlemsstats begäran en medfinansieringsgrad på 100 % tillämpas på de offentliga utgifter som deklarerats i betalningsansökningar under det räkenskapsår som inleds den 1 juli 2020 och avslutas den 30 juni 2021.

Ansökningar om ändring av medfinansieringsgraden ska lämnas in i enlighet med det förfarande för ändring av operativa program som fastställs i artikel 9 och ska åtföljas av ett reviderat program. Medfinansieringsgraden på 100 % ska tillämpas endast om den relevanta ändringen av det operativa programmet har godkänts av kommissionen före inlämnande av den slutliga ansökan om mellanliggande betalning i enlighet med artikel 45.2.

Innan den första betalningsansökningen lämnas in för det räkenskapsår som inleds den 1 juli 2021 ska medlemsstaterna rapportera den tabell som avses i avsnitt 5.1 i mallarna för operativa program i bilaga I, och bekräfta den medfinansieringsgrad som gällde under det räkenskapsår som avslutas den 30 juni 2020.

▼B

2.  
I kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska medfinansieringsgraden och det maximala stödbeloppet från fonden fastställas för det operativa programmet.
3.  
Tekniska stödåtgärder som vidtas på kommissionens initiativ, eller på dess vägnar, får finansieras till 100 %.

Artikel 21

Ökade utbetalningar för medlemsstater med tillfälliga budgetproblem

1.  

På begäran av en medlemsstat får mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldot ökas med 10 procentenheter över den medfinansieringsgrad som är tillämplig på det operativa programmet. Den höjda medfinansieringsgraden, som inte får överstiga 100 %, ska gälla för betalningsansökningar som hänför sig till den räkenskapsperiod då medlemsstaten lämnade in sin ansökan och under efterföljande räkenskapsperioder då medlemsstaten uppfyller något av följande villkor:

a) 

Den berörda medlemsstaten har euron som valuta och får makrofinansiellt stöd från unionen i enlighet med rådets förordning (EU) nr 407/2010 ( 4 ).

b) 

Den berörda medlemsstaten har inte euron som valuta och får medelfristigt ekonomiskt stöd i enlighet med rådets förordning (EG) nr 332/2002 ( 5 ).

c) 

Ekonomiskt stöd ställs till dess förfogande i enlighet med fördraget om inrättande av europeiska stabilitetsmekanismen.

2.  
Utan hinder av vad som sägs i punkt 1 får dock unionens stöd genom mellanliggande betalningar och utbetalningar av slutsaldot inte vara högre än det offentliga stödet och det maximala stödbeloppet från fonden, i enlighet med kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

Artikel 22

Stödberättigandeperiod

1.  
Denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna om stödberättigande för tekniskt bistånd på kommissionens initiativ i enlighet med artikel 27.
2.  
Utgifter ska berättiga till stöd från det operativa programmet om en stödmottagare ådrar sig dem och de betalas mellan den 1 december 2013 och den 31 december 2023.
3.  
Insatser får inte väljas ut för stöd från det operativa programmet om de fysiskt har avslutats eller fullt ut genomförts innan stödmottagaren lämnar in sin ansökan om stöd enligt det operativa programmet till den förvaltande myndigheten, oavsett om stödmottagaren har gjort alla utbetalningar eller inte.
4.  
Om ett operativt program ändras, ska de utgifter som blir stödberättigande till följd av ändringen av det operativa programmet endast vara stödberättigande från och med den dag då medlemsstaten lämnar in sin begäran om ändring till kommissionen.

▼M2

Genom undantag från första stycket ska utgifter för insatser för att främja krishanteringskapacitet att hantera covid-19-utbrottet vara stödberättigande från och med den 1 februari 2020.

▼B

Artikel 23

Stödberättigande insatser

1.  
Insatser som får stöd från ett operativt program ska utföras i den medlemsstat som det operativa programmet avser.
2.  
Insatser kan få stöd från ett operativt program under förutsättning att de har valts ut genom rättvisa och öppna förfaranden och på grundval av antingen kriterier som anges i det operativa programmet eller kriterier som godkänts av övervakningskommittén.
3.  
Urvalskriterierna och förteckningarna över de insatser som har valts ut för stöd från ett operativt program II ska när de antas anmälas till övervakningskommittéerna för de operativa program som medfinansieras via ESF.
4.  
Livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd för de personer som har det sämst ställt får köpas in av partnerorganisationerna själva.

Livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet för de personer som har det sämst ställt får också köpas in av ett offentligt organ och tillhandahållas kostnadsfritt till partnerorganisationerna. I sådana fall får livsmedlen införskaffas genom användning, beredning eller försäljning av produkter som avyttrats i enlighet med artikel 16.2 i förordning (EU) nr 1308/2013, förutsatt att det är det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet och inte på ett omotiverat sätt fördröjer leveranserna av livsmedel till partnerorganisationerna. Alla belopp som härrör från en sådan transaktion ska användas till förmån för de personer som har det sämst ställt och får inte tillämpas så att de minskar medlemsstaternas skyldighet enligt artikel 20 i den här förordningen att medfinansiera programmet.

Kommissionen ska tillämpa de förfaranden som antas enligt artikel 20 i i förordning (EU) nr 1308/2013 enligt vilka de produkter som avses däri får användas, beredas eller säljas för den här förordningens ändamål, för att säkerställa deras maximala effektivitet.

▼M2

4a.  
Livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet får lämnas direkt till de som har det sämst ställt eller indirekt, exempelvis genom elektroniska kuponger eller kort, i elektronisk eller annan form, förutsatt att dessa kuponger, kort eller andra instrument kan lösas in endast mot livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd.

▼B

5.  
Livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet ska distribueras kostnadsfritt till de personer som har det sämst ställt.

▼M1

6.  
Insatser kan få stöd från ett eller flera operativa program som medfinansieras av fonden och från andra unionsinstrument, förutsatt att den utgift som deklarerats i en betalningsansökan för fonden inte deklareras för stöd från något annat unionsinstrument eller stöd från samma fond inom ett annat program. Det utgiftsbelopp som ska införas i en betalningsansökan för fonden får beräknas för det berörda programmet eller de berörda programmen på proportionella grunder i enlighet med det dokument där stödvillkoren anges.

▼B

Artikel 24

Stödformer

Fonden ska användas av medlemsstaterna för att tillhandahålla stöd i form av bidrag, upphandling eller en kombination av bidrag och upphandling. Det stödet får emellertid inte utgöras av stöd som omfattas av artikel 107.1 i EUF-fördraget.

Artikel 25

Bidragsformer

1.  

Bidrag kan lämnas på följande sätt:

a) 

Utbetalning av stödberättigande kostnader som mottagaren faktiskt ådragit sig och betalat.

b) 

Utbetalning på grundval av enhetskostnader.

c) 

Klumpsummor som inte överstiger 100 000  EUR i offentligt stöd.

d) 

Finansiering till schablonsats som bestäms genom tillämpning av en procentsats på en eller flera definierade kostnadskategorier.

2.  
De valmöjligheter som avses i punkt 1 får enbart kombineras i fråga om en och samma insats om vart och ett av alternativen tillämpas på olika kostnadskategorier eller om de tillämpas på olika på varandra följande etapper av insatsen.
3.  

De belopp som anges i punkt 1 b, c och d ska fastställas på grundval av följande:

a) 

En rättvis och kontrollerbar beräkningsmetod baserad på

i) 

statistiska uppgifter eller annan objektiv information, eller

ii) 

kontrollerade äldre uppgifter för enskilda stödmottagare eller tillämpning av deras normala rutiner för kostnadsredovisning.

b) 

Metoder och motsvarande enhetskostnader, klumpsummor och schablonfinansiering som tillämpas inom bidragssystem som helt och hållet finansieras av den berörda medlemsstaten för en liknande typ av insats och stödmottagare.

c) 

Satser som anges i denna förordning.

d) 

En bedömning från fall till fall med hänvisning till en preliminär budget som godkänns på förhand av den förvaltande myndigheten, varvid det offentliga stödet inte överskrider 100 000  EUR.

▼M1

e) 

Regler för tillämpningen av motsvarande enhetskostnader, klumpsummor och schablonsatser som tillämpas enligt unionens strategier för liknande typer av insatser och stödmottagare.

▼B

4.  
De belopp som beräknas i de bidragsformer som avses i punkt 1 b, c och d ska betraktas som stödberättigande utgifter som stödmottagaren ådragit sig och betalat med avseende på tillämpningen av avdelning VI.
5.  
I det dokument där stödvillkoren för varje insats anges ska det föreskrivas vilken metod som ska tillämpas för att fastställa kostnaderna för insatsen och villkoren för utbetalningen av bidraget.

Artikel 26

Stödberättigande utgifter

1.  
Stödberättigande för utgifter ska fastställas på grundval av nationella bestämmelser, utom när särskilda bestämmelser har fastställts i eller på grundval av den här förordningen.
2.  

Trots vad som anges i punkt 1 ska följande kostnader ge rätt till stöd från ett operativt program I:

▼M2

a) 

Kostnader för att köpa in livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd och kostnader för att köpa in personligt skyddsmaterial och personlig skyddsutrustning för partnerorganisationer.

▼B

b) 

Om ett offentligt organ köper in livsmedelsbistånd eller grundläggande materiellt bistånd och tillhandahåller detta till partnerorganisationer: kostnaderna för frakt av livsmedelsbiståndet eller det grundläggande materiella biståndet till partnerorganisationernas lager och lagringskostnader med en schablonsats på 1 % av de kostnader som avses i led a eller, i vederbörligen motiverade fall, faktiskt uppkomna och betalade kostnader.

▼M2

c) 

Partnerorganisationernas kostnader för administration, förberedelser, transport och lagring till en schablonsats på 5 % av de kostnader som avses i led a, eller 5 % av värdet av livsmedel som avyttras i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1308/2013.

▼M1

d) 

Partnerorganisationernas kostnader för insamling, transport, lagring och distribution av livsmedelsgåvor och för upplysningsverksamhet som är direkt knuten till detta.

e) 

Kostnader för kompletterande åtgärder som vidtagits och deklarerats av partnerorganisationerna, som direkt eller enligt samarbetsavtal delar ut livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet till de personer som har det sämst ställt, med en schablonsats på 5 % av de kostnader som avses i led a i denna punkt, eller 5 % av värdet av de livsmedel som avyttrats i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1308/2013.

▼B

3.  
Trots vad som anges i punkt 1 ska de kostnader som berättigar till stöd från ett operativt program vara kostnader som uppkommer enligt artikel 27.4 eller, för indirekta kostnader som uppkommit enligt artikel 27.4, en schablonsats på upp till 15 % av direkta stödberättigande personalkostnader.

▼M1

3a.  
Trots vad som anges i punkt 2 ska en minskning av de stödberättigande kostnader som avses i punkt 2 a till följd av att det organ som ansvarar för inköp av livsmedel och/eller grundläggande materiellt bistånd inte följer tillämplig rätt inte leda till en minskning av de stödberättigande kostnader för andra organ som anges i punkt 2 c och e.

▼B

4.  

Följande kostnader ska inte ge rätt till stöd från det operativa programmet:

a) 

Skuldräntor.

b) 

Tillhandahållande av infrastruktur.

c) 

Kostnader för begagnade varor.

d) 

Mervärdesskatt, med undantag för när sådan skatt inte är återbetalningsbar enligt nationell lagstiftning för mervärdesskatt.

▼M2

Artikel 26a

Stödberättigande för utgifter för insatser som får stöd inom ramen för operativt program I under den period de skjuts upp till följd av covid-19-utbrottet

Fördröjningar i leverans av livsmedelsbistånd och/eller grundläggande materiellt bistånd till följd av covid-19-utbrottet får inte leda till någon minskning av det inköpande organets eller partnerorganisationernas stödberättigande kostnader i enlighet med artikel 26.2. Sådana kostnader kan deklareras till kommissionen i sin helhet i enlighet med artikel 26.2 innan livsmedelsbiståndet och/eller det grundläggande materiella biståndet har levererats till dem som har det sämst ställt, förutsatt att leveranserna återupptas när den kris som är förknippad med covid-19-utbrottet är över.

Om livsmedel förstörs på grund av att leveranser skjuts upp till följd av covid-19-utbrottet, ska de kostnader som anges i artikel 26.2 a inte minskas.

Artikel 26b

Stödberättigande för utgifter för insatser som får stöd inom ramen för operativt program II eller tekniskt stöd under den period de skjuts upp till följd av covid19utbrottet

1.  

När genomförandet av insatser skjuts upp till följd av covid-19-utbrottet får en medlemsstat betrakta utgifterna under den period insatserna skjuts upp som stödberättigande utgifter även om inga tjänster levereras, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) 

Genomförandet av insatsen skjuts upp efter den 31 januari 2020.

b) 

Att insatsen skjuts upp beror på covid-19-utbrottet.

c) 

Utgifterna har uppkommit och betalats.

d) 

Utgifterna utgör en faktisk kostnad för stödmottagaren och kan inte återbetalas eller ersättas; för återbetalningar eller ersättningar som inte tillhandahålls av medlemsstaten får medlemsstaten betrakta detta villkor som uppfyllt på grundval av en deklaration från stödmottagaren; återbetalningar och ersättningar ska dras av från utgifterna.

e) 

Utgiften är begränsad till den period insatsen skjuts upp.

2.  

För insatser för vilka stödmottagaren ersätts på grundval av förenklade kostnadsalternativ och där genomförandet av de åtgärder som utgör grunden för ersättningen har skjutits upp till följd av covid-19-utbrottet, får den berörda medlemsstaten ersätta stödmottagaren på grundval av den output som planerats för uppehållsperioden, även om inga åtgärder vidtas, förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) 

Genomförandet av åtgärderna skjuts upp efter den 31 januari 2020.

b) 

Att åtgärderna skjuts upp beror på covid-19-utbrottet.

c) 

De förenklade kostnadsalternativen motsvarar en faktisk kostnad som uppkommit för stödmottagaren, som ska styrkas av denne, och som inte kan återbetalas eller ersättas; för återbetalningar eller ersättningar som inte tillhandahålls av medlemsstaten får medlemsstaten betrakta detta villkor som uppfyllt på grundval av en deklaration från stödmottagaren; återbetalningar och ersättningar ska dras av från det belopp som motsvarar det förenklade kostnadsalternativet.

d) 

Ersättningen till stödmottagaren är begränsad till den period åtgärderna skjuts upp.

För de insatser som avses i första stycket i denna punkt får medlemsstaten också ersätta stödmottagaren på grundval av de kostnader som avses i artikel 25.1 a förutsatt att villkoren i punkt 1 i den här artikeln är uppfyllda.

Om en medlemsstat ersätter stödmottagaren på grundval av både första och andra stycket ska den säkerställa att en utgift endast ersätts en gång.

Artikel 26c

Stödberättigande för utgifter för insatser som får stöd inom ramen för operativt program II eller tekniskt stöd som inte genomförs i sin helhet till följd av covid19utbrottet

1.  

En medlemsstat får betrakta utgifterna för insatser som inte genomförs i sin helhet till följd av covid-19-utbrottet som stödberättigande utgifter förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) 

Genomförandet av insatsen upphör efter den 31 januari 2020.

b) 

Att genomförandet av insatsen upphör beror på covid-19-utbrottet.

c) 

Utgifterna före det att genomförandet av insatsen upphörde uppkom för stödmottagaren och de har betalats.

2.  

För insatser för vilka stödmottagaren ersätts på grundval av förenklade kostnadsalternativ får en medlemsstat betrakta utgifterna för insatser som inte genomförs i sin helhet till följd av covid-19-utbrottet som stödberättigande utgifter förutsatt att samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) 

Genomförandet av insatsen upphör efter den 31 januari 2020.

b) 

Att genomförandet av insatsen upphör beror på covid-19-utbrottet.

c) 

De åtgärder som omfattas av de förenklade kostnadsalternativen vidtogs åtminstone till viss del före det att genomförandet av insatsen upphörde.

För de insatser som avses i första stycket i denna punkt får medlemsstaten också ersätta stödmottagaren på grundval av de kostnader som avses i artikel 25.1 a, förutsatt att villkoren i punkt 1 i den här artikeln är uppfyllda.

Om en medlemsstat ersätter stödmottagaren på grundval av både första och andra stycket ska den säkerställa att en utgift endast ersätts en gång.

▼B

Artikel 27

Tekniskt bistånd

1.  
Fonden får på kommissionens initiativ eller för kommissionens räkning, upp till ett tak på 0,35 % av sitt årliga anslag, finansiera de åtgärder för förberedelse, övervakning, administrativt och tekniskt bistånd, revision, information, kontroll och utvärdering som är nödvändiga för genomförandet av denna förordning samt för verksamhet enligt artikel 10.
2.  
Kommissionen ska samråda med medlemsstaterna och med de organisationer som företräder partnerorganisationerna på unionsnivå om den planerade användningen av tekniskt bistånd.
3.  
Kommissionen ska varje år genom genomförandeakter fastställa sina planer för sådana insatser som är kopplade till de åtgärder som anges i punkt 1, när ett bidrag från fonden planeras.

▼M3

4.  
På initiativ av medlemsstater får det operativa programmet, upp till ett tak på 5 % av fondens anslag vid tidpunkten för det operativa programmets antagande och 5 % av de ytterligare medel som avses i artikel 6a.1, finansiera de åtgärder för förberedelse, förvaltning, övervakning, administrativt och tekniskt bistånd, revision, information, kontroll och utvärdering som är nödvändiga för genomförandet av fonden, inklusive kostnader för förberedelse och drift av kupongsystem, om dessa kostnader bärs av den förvaltande myndigheten eller ett annat offentligt organ som inte är en partnerorganisation. Det operativa programmet får också finansiera tekniskt bistånd och kapacitetsuppbyggnad hos partnerorganisationer och andra aktörer som deltar i genomförandet av fonden, bland annat för att främja krishanteringsförmågan att hantera covid-19-utbrottet. De åtgärder som avses i denna punkt kan gälla den efterföljande programperioden, inbegripet för att säkerställa fortsatt stöd från fonden genom andra unionsfonder.

▼BAVDELNING V

FÖRVALTNING OCH KONTROLL

Artikel 28

Allmänna principer för förvaltnings- och kontrollsystem

Förvaltnings- och kontrollsystemen ska i enlighet med artikel 5.7 omfatta följande:

a) 

En beskrivning av vilka funktioner varje organ har som deltar i förvaltningen och kontrollen, och fördelningen av funktioner inom varje organ,

b) 

Efterlevnad av principen om åtskillnad av funktioner mellan och inom sådana organ.

c) 

Förfaranden för att säkerställa att de deklarerade utgifterna är korrekta och lagliga.

d) 

Datoriserade system för redovisning, lagring och överföring av ekonomiska uppgifter samt uppgifter om indikatorer för övervakning och rapportering.

e) 

System för rapportering och övervakning i de fall det ansvariga organet överlämnar verkställandet av uppgifter till ett annat organ.

f) 

Rutiner för revision av hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar.

g) 

System och förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja.

h) 

Förebyggande, upptäckt och korrigering av oriktigheter, inklusive bedrägeri, och återkrav av felaktigt utbetalda stödbelopp, tillsammans med eventuell ränta vid sen betalning.

Artikel 29

Ansvar vid delad förvaltning

I enlighet med principen om delad förvaltning, ska medlemsstaterna och kommissionen ha ansvaret för att förvalta och kontrollera programmen i enlighet med sina respektive ansvarsuppgifter enligt denna förordning.

Artikel 30

Medlemsstaternas ansvar

1.  
Medlemsstaterna ska fullgöra sina skyldigheter när det gäller förvaltning, kontroll och revision och åta sig det ansvar som följer därav, enligt bestämmelserna om delad förvaltning i budgetförordningen och denna förordning.

▼M2

1a.  
På grundval av en analys av potentiella risker får medlemsstaterna lätta på kraven på kontroll och verifieringskedja vad gäller distribution av livsmedelsbistånd och/eller materiellt bistånd till de som har det sämst ställt under covid-19-utbrottet.

▼B

2.  
Medlemsstaterna ska förebygga, upptäcka och korrigera oriktigheter och återkräva belopp som betalats ut på felaktiga grunder, tillsammans med eventuell ränta på försenade betalningar. De ska till kommissionen anmäla oriktigheter som överstiger 10 000  EUR i bidrag från fonden och hålla kommissionen underrättad om betydande framsteg som har gjorts inom därtill knutna administrativa och rättsliga förfaranden.

Medlemsstaterna ska inte anmäla oriktigheter till kommissionen i följande fall:

a) 

Där oriktigheten endast består av underlåtenhet att helt eller delvis verkställa en insats som ingår i ett medfinansierat operativt program på grund av stödmottagarens konkurs.

b) 

Som stödmottagaren, antingen före eller efter det att det offentliga stödet betalats ut, har rapporterat till den förvaltande myndigheten eller den attesterande myndigheten, om rapporteringen har gjorts på eget initiativ och innan den behöriga myndigheten har uppmärksammat fallen.

c) 

Som den förvaltande myndigheten eller den attesterande myndigheten upptäckt och korrigerat innan de berörda utgifterna tagits med i en utgiftsdeklaration som lämnats till kommissionen.

I alla andra fall, särskilt i de fall som föregår konkurs eller där bedrägeri misstänks, ska de upptäckta oriktigheterna tillsammans med motsvarande förebyggande eller korrigerande åtgärder rapporteras till kommissionen.

▼M1

Om belopp som på felaktiga grunder betalats ut till en stödmottagare för en insats inte kan återkrävas och detta beror på fel eller försummelse från medlemsstatens sida, ska den medlemsstaten vara skyldig att återbetala de berörda beloppen till unionens budget. Medlemsstaterna får besluta att inte återkräva ett belopp som betalats ut på felaktiga grunder om det belopp som ska återkrävas från stödmottagaren exklusive räntor inte överstiger 250 EUR i bidrag från fonden till en insats under ett räkenskapsår.

▼B

Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter, i enlighet med artikel 62, med ytterligare detaljerade bestämmelser om kriterierna för att avgöra vilka fall av oriktigheter som ska rapporteras, vilka uppgifter som ska lämnas och vilka villkor och förfaranden som ska tillämpas för att avgöra huruvida belopp som inte kan återkrävas ska ersättas av medlemsstaterna.

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att ange tidsintervallerna för rapporteringen och vilket rapporteringsformat som ska användas. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.

3.  
Medlemsstaterna ska se till att det finns effektiva arrangemang för undersökning av klagomål som rör fonden. Medlemsstaterna ska ha ansvaret för omfattningen av samt reglerna och förfarandena för sådana arrangemang i enlighet med deras institutionella och rättsliga ramar. Medlemsstaterna ska på begäran av kommissionen undersöka klagomål som lämnats in till kommissionen och som omfattas av deras arrangemang. Medlemsstaterna ska på begäran underrätta kommissionen om resultaten av dessa undersökningar.
4.  
Allt officiellt informationsutbyte mellan medlemsstaten och kommissionen ska ske via ett elektroniskt system för datautbyte. Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de villkor som det elektroniska systemet för databyte måste uppfylla. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.3.

Artikel 31

Utnämning av myndigheter

1.  
Varje medlemsstat ska för varje operativt program utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till förvaltande myndighet. Samma förvaltande myndighet får utses för två operativa program.
2.  
Medlemsstaten ska för varje operativt program utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ till attesterande myndighet, utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 3. Samma attesterande myndighet får utses för två operativa program.
3.  
Medlemsstaten får för ett operativt program utse en förvaltande myndighet för att utföra även den attesterande myndighetens uppgifter.
4.  
Medlemsstaten ska för varje operativt program utse en nationell myndighet eller ett nationellt organ som fungerar som revisionsmyndighet, som ska vara verksamhetsmässigt oberoende av den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten. Samma revisionsmyndighet får utses för två operativa program.
5.  
Förutsatt att principen om åtskillnad av funktioner respekteras får den förvaltande myndigheten, den attesterande myndigheten för operativa program I och, för operativa program II för vilka det totala stödbeloppet från fonden inte överstiger 250 000 000  EUR, revisionsmyndigheten vara en del av samma myndighet eller organ.
6.  
Medlemsstaten får utse ett eller flera förmedlande organ som ska utföra vissa av den förvaltande myndighetens eller den attesterande myndighetens uppgifter under denna myndighets ansvar. Relevanta arrangemang mellan den förvaltande eller den attesterande myndigheten och de förmedlande organen ska dokumenteras formellt i skrift.
7.  
Medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten får anförtro förvaltningen av en del av ett operativt program till ett förmedlande organ genom ett skriftligt avtal mellan det förmedlande organet och medlemsstaten eller den förvaltande myndigheten. Det förmedlande organet ska lämna garantier för sin solvens och sin kompetens inom det berörda området samt för sin administrativa och ekonomiska förvaltningskapacitet.
8.  
Medlemsstaten ska fastställa skriftliga bestämmelser om sina förbindelser med de förvaltande myndigheterna, de attesterande myndigheterna och revisionsmyndigheterna, om dessa myndigheters inbördes förbindelser och om förbindelserna mellan myndigheterna och kommissionen.

Artikel 32

Den förvaltande myndighetens uppgifter

1.  
Den förvaltande myndigheten ska ansvara för att det operativa programmet förvaltas i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning.
2.  

När det gäller det operativa programmets förvaltning ska den förvaltande myndigheten göra följande:

a) 

I förekommande fall stödja arbetet i den övervakningskommitté som avses i artikel 11 och förse den med de uppgifter den behöver för att utföra sitt arbete, särskilt uppgifter om utvecklingen när det gäller det operativa programmets måluppfyllelse, ekonomiska uppgifter och uppgifter om indikatorer.

b) 

Utarbeta sådana årliga och slutliga genomföranderapporter som avses i artikel 13 och översända dessa till kommissionen – när det gäller operativa program I efter samråd med relevanta aktörer och med undvikande av intressekonflikter och när det gäller operativa program II efter godkännande av den övervakningskommitté som avses i artikel 11.

c) 

Ge förmedlande organ och stödmottagare tillgång till de uppgifter som de behöver för att utföra sina uppgifter och genomföra insatser.

d) 

Upprätta ett system för att i elektronisk form registrera och lagra de uppgifter om varje insats som krävs för övervakning, utvärdering, ekonomisk förvaltning, kontroll och revision, inklusive uppgifter om enskilda deltagare i insatser som medfinansieras av ett operativt program II.

e) 

Se till att de uppgifter som avses i led d samlas in, matas in och lagras i det system som avses i led d i överensstämmelse med bestämmelserna i direktiv 95/46/EG och där så är möjligt delas upp utifrån kön.

3.  

När det gäller urvalet av insatser ska den förvaltande myndigheten göra följande:

a) 

Utarbeta och i förekommande fall tillämpa lämpliga, icke-diskriminerande och öppna urvalsförfaranden och/eller urvalskriterier så snart dessa godkänts.

b) 

Se till att den valda insatsen

i) 

omfattas av fondens och det operativa programmets tillämpningsområde,

ii) 

uppfyller kriterierna i det operativa programmet och i artiklarna 22, 23 och 26,

iii) 

i förekommande fall beaktar principerna i artikel 5.11, 5.12, 5.13 och 5.14.

c) 

Säkerställa att stödmottagaren ges ett dokument som fastställer stödvillkoren för varje insats, inklusive särskilda krav för de varor eller tjänster som ska tillhandahållas inom ramen för insatsen, finansieringsplanen och tidsfristen för genomförandet.

d) 

Försäkra sig om att stödmottagaren har den administrativa, ekonomiska och operativa förmågan att uppfylla de villkor som avses i led c innan insatsen godkänns.

e) 

Försäkra sig om att tillämplig rätt för insatsen har följts, om insatsen har påbörjats innan någon stödansökan har lämnats in till den förvaltande myndigheten.

f) 

Bestämma vilken typ av materiellt bistånd när det gäller operativa program I och vilken typ av åtgärder när det gäller operativa program II som utgifterna för en insats ska avsättas till.

4.  

När det gäller den ekonomiska förvaltningen och kontrollen av det operativa programmet ska den förvaltande myndigheten göra följande:

▼M1

a) 

Kontrollera att medfinansierade varor och tjänster har levererats, att insatsen överensstämmer med tillämplig rätt samt med det operativa programmet och villkoren för stöd till insatsen, och

i) 

om kostnaderna betalas ut i enlighet med artikel 25.1 a, att det utgiftsbelopp som stödmottagarna deklarerat i samband med dessa kostnader har betalats,

ii) 

om kostnaderna betalas ut i enlighet med artikel 25.1 b, c och d, att villkoren för återbetalning av utgifter till stödmottagaren har uppfyllts.

▼B

b) 

Se till att stödmottagare som deltar i genomförandet av de insatser som återbetalas på grundval av stödberättigande kostnader som stödmottagaren faktiskt ådragit sig antingen har ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som har samband med en insats.

c) 

Införa effektiva och proportionella åtgärder för bedrägeribekämpning med beaktande av konstaterade risker.

d) 

Införa rutiner i syfte att säkerställa att alla handlingar rörande utgifter och revision som krävs för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja sparas i enlighet med kraven i artikel 28 g.

e) 

Utarbeta en förvaltningsförklaring och den årliga sammanfattning som avses i artikel 59.5 första stycket a och b i budgetförordningen.

5.  

De kontroller som avses i punkt 4 a ska omfatta följande förfaranden:

a) 

Administrativa kontroller av varje ansökan om utbetalning som lämnas in av stödmottagarna.

b) 

Kontroller på plats av enskilda insatser.

Intervallerna för och omfattningen av kontrollerna på plats ska stå i proportion till det offentliga stöd som tilldelats en insats och den risknivå som revisionsmyndigheten konstaterat för förvaltnings- och kontrollsystemen i sin helhet vid sådana kontroller och revisioner.

6.  
Kontroller på plats av enskilda insatser enligt punkt 5 första stycket b får genomföras på urvalsbasis.
7.  
Om den förvaltande myndigheten också får stöd inom ramen för det operativa programmet ska rutinerna för de kontroller som avses i punkt 4 a vara sådana att de säkerställer tillräcklig åtskillnad av funktioner.
8.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att fastställa bestämmelser om vilken information som ska ingå i de uppgifter som ska registreras och lagras elektroniskt i det övervakningssystem som inrättas genom punkt 2 d i den här artikeln.

Kommissionen ska anta genomförandeakter för att fastställa de tekniska specifikationerna för det system som inrättas genom punkt 2 d i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.3.

9.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att fastställa detaljerade minimikrav för den verifieringskedja som avses i punkt 4 d i den här artikeln med avseende på de räkenskaper som ska sparas och de stödjande handlingar som ska bevaras hos den attesterande myndigheten, den förvaltande myndigheten, förmedlande organ och stödmottagare.
10.  
Kommissionen ska, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, anta genomförandeakter rörande mallen för den förvaltningsförklaring som avses i punkt 4 e. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.

Artikel 33

Den attesterande myndighetens uppgifter

Den attesterande myndigheten för ett operativt program ska särskilt ansvara för följande:

a) 

Utarbeta och till kommissionen lämna in ansökningar om utbetalning och attestera att dessa härrör från tillförlitliga bokföringssystem, är baserade på kontrollerbara stödjande handlingar och har kontrollerats av den förvaltande myndigheten.

b) 

Utarbeta de räkenskaper som avses i artikel 59.5 första stycket a i budgetförordningen.

c) 

Attestera att räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga och att de bokförda utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt och har uppkommit i samband med insatser som valts ut för finansiering i enlighet med de kriterier som är tillämpliga på det operativa programmet samt i överensstämmelse med tillämplig rätt.

d) 

Se till att det finns ett system för att i elektronisk form registrera och spara utförliga räkenskaper för varje insats, vilket stödjer alla uppgifter som krävs för att utarbeta ansökningar om utbetalningar och räkenskaper, inklusive registreringar av de belopp som kan återkrävas, belopp som återkrävts och belopp som dragits tillbaka sedan stödet till en insats eller ett operativt program helt eller delvis har upphävts.

e) 

Se till att den vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning har fått tillräckliga uppgifter från den förvaltande myndigheten om de förfaranden som tillämpats och om de kontroller som utförts när det gäller utgifterna.

f) 

Vid utarbetandet och inlämnandet av ansökningar om utbetalning ta hänsyn till resultaten från samtliga revisioner som utförts av revisionsmyndigheten eller på dess ansvar.

g) 

Spara räkenskaper i elektronisk form för utgifter som deklarerats till kommissionen och för motsvarande offentliga stöd som utbetalats till stödmottagarna.

h) 

Föra räkenskaper över de belopp som kan återkrävas och de belopp som har dragits tillbaka sedan stödet till en insats helt eller delvis har upphävts. De återvunna beloppen ska återbetalas till unionens budget innan det operativa programmet avslutas genom att de dras av från påföljande utgiftsdeklaration.

Artikel 34

Revisionsmyndighetens uppgifter

1.  
Revisionsmyndigheten ska se till att revision genomförs av att förvaltnings- och kontrollsystemet för det operativa programmet fungerar korrekt och av ett lämpligt urval av insatser på grundval av deklarerade utgifter.

De deklarerade utgifterna ska revideras på grundval av ett representativt urval eller, där så är lämpligt, substansgranskning och som allmän regel på grundval av statistiska urvalsmetoder.

En icke-statistisk urvalsmetod kan i vederbörligen motiverade fall användas efter att revisionsmyndigheten har gjort en yrkesmässig bedömning, i enlighet med internationellt erkända revisionsstandarder samt i fall där antalet insatser under ett räkenskapsår är för litet för att den statistiska metoden ska kunna tillämpas.

I sådana fall ska urvalet vara tillräckligt stort för att göra det möjligt för revisionsmyndigheten att göra ett giltigt revisionsuttalande i enlighet med artikel 59.5 första stycket b i budgetförordningen.

Den icke-statistiska urvalsmetoden ska gälla minst 5 % av insatserna för vilka utgifter har deklarerats för kommissionen under ett räkenskapsår och 10 % av de utgifter som har deklarerats för kommissionen under ett räkenskapsår.

Om det totala stödbeloppet från fonden till ett operativt program I inte överstiger 35 000 000  EUR får revisionsmyndigheten begränsa revisionsarbetet till en årlig systemrevision som innefattar substansgranskning på grundval av en kombination av stickprovsgranskning och riskbaserad granskning av insatser. Revisionsarbetet ska genomföras i överensstämmelse med internationellt erkända revisionsstandarder och ska varje år fastställa den felfrekvens som påträffas i de utgiftsdeklarationer som attesterats för kommissionen.

2.  
Om revisionerna genomförs av ett annat organ än revisionsmyndigheten ska denna se till att detta organ i sin verksamhet har den oberoende ställning som krävs.
3.  
Revisionsmyndigheten ska se till att internationellt erkända revisionsstandarder beaktas i revisionsarbetet.
4.  
Senast åtta månader efter det att ett operativt program har antagits ska revisionsmyndigheten utarbeta en revisionsstrategi för genomförandet av revisioner. I revisionsstrategin ska man fastställa revisionsmetoden, urvalsmetoden eller, i förekommande fall, metoden för substansgranskningen för revisioner av insatserna samt planeringen av revisioner under det innevarande och de två påföljande räkenskapsåren. Revisionsstrategin ska uppdateras varje år under perioden 2016-2024. Om ett gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem är tillämpligt på två operativa program kan en enda revisionsstrategi utarbetas för de berörda operativa programmen. Revisionsmyndigheten ska på begäran överlämna revisionsstrategin till kommissionen.
5.  

Revisionsmyndigheten ska utarbeta följande:

a) 

Ett revisionsuttalande i enlighet med artikel 59.5 första stycket b i budgetförordningen.

b) 

En kontrollrapport med de viktigaste resultaten av de revisioner som genomförts i enlighet med punkt 1, inklusive de brister som konstaterats i förvaltnings- och kontrollsystemen, och de föreslagna och genomförda korrigerande åtgärderna.

Om ett gemensamt förvaltnings- och kontrollsystem är tillämpligt på två operativa program kan de uppgifter som krävs enligt första stycket led b samlas i en enda rapport.

6.  
Kommissionen ska för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel anta genomförandeakter för att fastställa mallar för revisionsstrategin, revisionsuttalandet och kontrollrapporten. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det rådgivande förfarande som avses i artikel 63.2.
7.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att fastställa omfattningen av och innehållet i revisioner av insatserna och av räkenskaperna och metoden för det urval av insatser som avses i punkt 1 i den här artikeln.
8.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter enligt artikel 62 för att fastställa närmare bestämmelser för användningen av uppgifter som inhämtats under revisioner som genomförts av kommissionens tjänstemän eller bemyndigade företrädare för kommissionen.

Artikel 35

Förfarande för utnämning av den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten

1.  
Medlemsstaten ska meddela kommissionen om datumet och formerna för utnämningen, som ska ske på lämplig nivå, av den förvaltande myndigheten och, i förekommande fall, av den attesterande myndigheten, innan den första ansökan om mellanliggande betalning har lämnats in till kommissionen.
2.  
De utnämningar som avses i punkt 1 ska grundas på en rapport och ett yttrande från ett oberoende revisionsorgan som bedömer myndigheternas efterlevnad av kriterierna avseende miljön för internkontroll, riskhantering, förvaltnings- och kontrollverksamhet samt övervakning enligt bilaga IV.

Det oberoende revisionsorganet ska vara revisionsmyndigheten, eller ett annat offentlig- eller privaträttsligt organ med erforderlig revisionskapacitet, som är oberoende av den förvaltande myndigheten och, i tillämpliga fall, av den attesterande myndigheten, och som ska utföra sitt arbete i enlighet med internationellt erkända revisionsstandarder.

3.  
Medlemsstaterna får besluta att en förvaltande myndighet eller en attesterande myndighet som utsetts för ett av ESF medfinansierat operativt program enligt förordning (EU) nr 1303/2013 ska betraktas som utnämnd med avseende på tillämpningen av den här förordningen.
4.  
Kommissionen får inom en månad efter att ha delgivits de utnämningar som avses i punkt 1, begära att få den rapport och det yttrande från det oberoende revisionsorganet som avses i punkt 2 samt beskrivningen av den förvaltande myndighetens eller, i förekommande fall, den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden. Kommissionen ska på grundval av en riskbedömning besluta huruvida den ska begära in dessa handlingar.

Kommissionen får lämna synpunkter inom två månader efter det att den tagit emot de handlingar som avses i första stycket.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 46 ska granskningen av dessa handlingar inte avbryta behandlingen av ansökningar om mellanliggande betalningar.

5.  
Om befintliga revisions- och kontrollresultat visar att den utsedda myndigheten inte längre uppfyller de kriterier som avses i punkt 2 ska medlemsstaten, på lämplig nivå, med hänsyn till hur allvarligt problemet är fastställa en prövotid under vilken nödvändiga korrigerande åtgärder ska vidtas.

Om den utsedda myndigheten inte lyckas genomföra de nödvändiga korrigerande åtgärderna inom den prövotid som fastställts av medlemsstaten, ska medlemsstaten, på lämplig nivå, avsluta dess utnämning.

Medlemsstaten ska utan dröjsmål meddela kommissionen när en utsedd myndighet sätts på prövotid, och då lämna uppgifter om den berörda prövotiden, när prövotiden, efter det att korrigerande åtgärder genomförts, avslutas samt när utnämningen av en myndighet upphör. Underrättelsen om att ett utnämnt organ sätts på prövotid av medlemsstaten ska, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 46, inte avbryta behandlingen av ansökningar om mellanliggande betalningar.

6.  
Om utnämningen av en förvaltande myndighet eller en attesterande myndighet upphör, ska medlemsstaterna, i enlighet med det förfarande som föreskrivs i punkt 2, utnämna ett nytt organ som ska ta över den förvaltande myndighetens eller den attesterande myndighetens uppgifter, och meddela kommissionen detta.
7.  
Kommissionen ska, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, anta genomförandeakter avseende mallen för rapporten och yttrandet från det oberoende revisionsorganet samt beskrivningen av den förvaltande myndighetens och, i förekommande fall, den attesterande myndighetens uppgifter och förfaranden. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.3.

Artikel 36

Kommissionens befogenheter och ansvar

1.  
Kommissionen ska utifrån tillgänglig information, inklusive information om utnämningen av organ som ska ansvara för förvaltning och kontroll, de handlingar som varje år, i enlighet med artikel 59.5 i budgetförordningen, lämnas av de utsedda organen, kontrollrapporter, årliga genomföranderapporter och revisioner som utförts av nationella organ och unionsorgan, försäkra sig om att medlemsstaterna har inrättat förvaltnings- och kontrollsystem som överensstämmer med den här förordningen och att dessa system fungerar effektivt under genomförandet av de operativa programmen.
2.  
Kommissionstjänstemän eller bemyndigade företrädare för kommissionen får utföra revisioner på plats eller kontroller under förutsättning att detta har meddelats minst tolv arbetsdagar i förväg till behörig nationell myndighet, utom i brådskande fall. Kommissionen ska respektera proportionalitetsprincipen genom att beakta behovet av att undvika omotiverad duplicering av medlemsstaternas revisioner eller kontroller, risknivån med avseende på unionens budget och behovet av att minimera de administrativa bördorna för stödmottagarna i enlighet med denna förordning. Sådana revisioner eller kontroller får omfatta framför allt kontroll av att förvaltnings- och kontrollsystemen i ett program eller delar av ett program, eller i en insats fungerar effektivt samt bedömning av om den ekonomiska förvaltningen av insatserna eller programmen är sund. Medlemsstatens tjänstemän eller bemyndigade företrädare får delta i sådana revisioner eller kontroller.

Kommissionens tjänstemän eller bemyndigade företrädare för kommissionen som i vederbörlig ordning bemyndigats att utföra revisioner eller kontroller på plats, ska få tillgång till all nödvändig dokumentation och alla nödvändiga handlingar och metadata, oavsett på vilket sätt de lagras, som gäller insatser som stöds av fonden eller förvaltnings- och kontrollsystem. Medlemsstaterna ska, på kommissionens begäran, tillhandahålla kopior av sådan dokumentation och sådana handlingar och metadata.

De befogenheter som anges i denna punkt ska inte påverka tillämpningen av nationella bestämmelser som reserverar vissa åtgärder för ombud som utses särskilt enligt nationell lagstiftning. Kommissionens tjänstemän och bemyndigade företrädare får bland annat inte delta i hembesök eller formella förhör med personer inom ramen för den nationella lagstiftningen. Sådana tjänstemän och företrädare ska emellertid ha tillgång till den information som erhålls på detta sätt, utan att de nationella domstolarnas befogenheter påverkas och med full respekt för de berörda rättssubjektens grundläggande rättigheter.

3.  
Kommissionen får begära att en medlemsstat vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dess förvaltnings- och kontrollsystem fungerar effektivt eller att utgifterna är korrekta i enlighet med den här förordningen.

Artikel 37

Samarbete med revisionsmyndigheterna

1.  
Kommissionen ska samarbeta med revisionsmyndigheterna för att samordna revisionsplanerna och revisionsmetoderna, och ska också sörja för att det omedelbart sker ett utbyte av resultaten från revisionerna av förvaltnings- och kontrollsystemen med de myndigheterna.
2.  
Om en medlemsstat utser mer än en revisionsmyndighet får medlemsstaten utse ett samordningsorgan för att underlätta samordningen.
3.  
Kommissionen, revisionsmyndigheterna och eventuella samordningsorgan ska sammanträda regelbundet, i regel åtminstone en gång om året om de inte sinsemellan kommit överens om något annat, för att tillsammans granska den årliga kontrollrapporten, revisionsuttalandet och revisionsstrategin samt utbyta åsikter om frågor som rör förbättringar av förvaltnings- och kontrollsystemen.AVDELNING VI

EKONOMISK FÖRVALTNING, GRANSKNING OCH GODKÄNNANDE AV RÄKENSKAPER, FINANSIELLA KORRIGERINGAR SAMT ÅTERTAGNA MEDELKAPITEL 1

Ekonomisk förvaltning

Artikel 38

Budgetåtaganden

Unionens budgetåtaganden för varje operativt program ska göras årligen under perioden 1 januari 2014–31 december 2020. Kommissionens beslut om antagande av ett operativt program ska utgöra ett finansieringsbeslut i den mening som avses i artikel 84 i budgetförordningen, och när den berörda medlemsstaten har delgivits beslutet ska det utgöra ett rättsligt åtagande i den mening som avses i den förordningen.

För varje operativt program ska budgetåtagandet för den första delutbetalningen göras när kommissionen har antagit det operativa programmet.

Budgetåtagandena för följande delutbetalningar ska göras av kommissionen före den 1 maj varje år, på grundval av det beslut som avses i andra stycket, utom när artikel 16 i budgetförordningen gäller.

Artikel 39

Betalningar från kommissionen

1.  
Kommissionens betalningar av fondens bidrag till varje operativt program ska göras i enlighet med budgetanslagen och under förutsättning att det finns medel tillgängliga. Varje betalning ska överföras till det tidigaste öppna budgetåtagandet för fonden.
2.  
Betalningarna ska ske i form av förfinansiering, mellanliggande betalningar och utbetalning av slutsaldot.

Artikel 40

Kommissionens mellanliggande betalningar samt betalning av slutsaldot

1.  
Kommissionen ska i form av mellanliggande betalningar utbetala 90 % av det belopp som blir resultatet när den medfinansieringsgrad som fastställts i beslutet om antagande av det operativa programmet tillämpas på de stödberättigande offentliga utgifter som ingår i betalningsansökan. Kommissionen ska fastställa de återstående belopp som ska utbetalas i form av mellanliggande betalningar eller som ska återkrävas i enlighet med artikel 50.
2.  
Utan hinder av vad som sägs i artikel 21 får dock stöd från fonden i form av mellanliggande betalningar och utbetalning av slutsaldo inte vara högre än det maximala stödbeloppet från fonden som fastställs i kommissionens beslut om godkännande av det operativa programmet.

Artikel 41

Betalningsansökningar

1.  
Den betalningsansökan som ska lämnas in till kommissionen ska innehålla alla uppgifter som kommissionen behöver för sin redovisning i enlighet med artikel 68.3 i budgetförordningen.
2.  

Betalningsansökan ska för det operativa programmet som helhet och för sådant tekniskt bistånd som avses i artikel 27.4 omfatta

a) 

det sammanlagda beloppet av stödberättigande offentliga utgifter som stödmottagarna ådragit sig och som betalats i samband med genomförandet av insatserna, såsom de bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem,

b) 

det sammanlagda beloppet av offentliga utgifter som uppstått i samband med genomförandet av insatserna, såsom de bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem.

3.  
Stödberättigande utgifter som ingår i en betalningsansökan ska styrkas med kvitterade fakturor eller redovisningsdokument med likvärdigt bevisvärde, med undantag för sådana stödformer som avses i artikel 25.1 b, c och d i denna förordning. För dessa former av bidrag ska beloppen i betalningsansökan vara de kostnader som beräknats på tillämplig grund.
4.  
Kommissionen ska, för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel, anta genomförandeakter för att fastställa en mall för betalningsansökningar. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.3.

Artikel 42

Utbetalning till stödmottagarna

1.  
Den förvaltande myndigheten ska se till att stödmottagarna, om bidrag betalas ut till partnerorganisationer, har tillräckliga likvida medel för att insatserna ska kunna genomföras korrekt.
2.  
Förutsatt att medel är tillgängliga genom förfinansiering och mellanliggande betalningar ska den förvaltande myndigheten säkerställa att stödmottagaren erhåller hela beloppet för de offentliga stödberättigande utgifterna senast 90 dagar efter det datum då stödmottagaren lämnade in betalningsansökan. Inga belopp får dras av eller hållas inne och inga särskilda avgifter eller andra avgifter med motsvarande effekt som kan minska beloppen till stödmottagarna får tas ut.

▼M1

3.  

Den betalningsfrist som avses i punkt 2 får skjutas upp av den förvaltande myndigheten i något av följande vederbörligen motiverade fall:

a) 

Om beloppet i betalningsansökan inte förfallit till betalning eller om lämpliga stödjande handlingar, inklusive handlingar som är nödvändiga för förvaltningens kontroll i enlighet med artikel 32.4 a, inte lämnats in.

b) 

Om en undersökning har inletts om eventuella oriktigheter som rör utgifterna i fråga.

Den berörda stödmottagaren ska informeras skriftligen om uppskjutandet och om orsakerna till det. Återstoden av tidsfristen för betalning ska börja löpa igen från och med den dag då den begärda informationen eller de begärda handlingarna tas emot eller undersökningen har utförts.

▼B

Artikel 43

Användning av euro

1.  
Belopp i de operativa program som medlemsstaterna lämnar in, utgiftsdeklarationer, betalningsansökningar, räkenskaper samt utgifter som nämns i de årliga och slutliga genomföranderapporterna ska anges i euro.
2.  
De medlemsstater som inte har euron som sin valuta på dagen för ansökan om utbetalning ska räkna om utgiftsbeloppen i den nationella valutan till euro. Dessa belopp ska räknas om till euro med hjälp av kommissionens månatliga växelkurs för den månad under vilken utgifterna bokfördes av den attesterande myndigheten för det berörda operativa programmet. Växelkursen ska offentliggöras elektroniskt av kommissionen varje månad.
3.  
När euron blir valuta i en medlemsstat ska det omräkningsförfarande som anges i punkt 2 fortsätta att gälla för alla utgifter som den attesterande myndigheten bokfört före den dag då den fasta omräkningskursen mellan den nationella valutan och euron trädde i kraft.

Artikel 44

Utbetalning och avräkning av förfinansiering

1.  
Efter kommissionens beslut om antagande av det operativa programmet ska kommissionen utbetala ett förfinansieringsbelopp på 11 % av fondens totala bidrag till det operativa programmet.
2.  
Förfinansieringen ska användas enbart för utbetalningar till stödmottagare i samband med genomförandet av det operativa programmet. Den ska omedelbart göras tillgänglig för ansvarigt organ för detta ändamål.
3.  
Det sammanlagda belopp som har betalats ut i form av förfinansiering ska i sin helhet återbetalas till kommissionen om någon betalningsansökan för det berörda operativa programmet inte har sänts in inom 24 månader från den dag då kommissionen gjorde den första utbetalningen av förfinansieringen. Unionens bidrag till det berörda operativa programmet ska inte påverkas av en sådan återbetalning.
4.  
Det belopp som betalats ut som förfinansiering ska vara helt avräknat i kommissionens räkenskaper senast när det operativa programmet avslutas.

Artikel 45

Tidsfrist för ansökan om och utbetalning av mellanliggande betalningar

1.  
Den attesterande myndigheten ska regelbundet lämna in ansökningar om mellanliggande betalningar i enlighet med artikel 41.2 som omfattar belopp som bokförts i dess redovisningssystem under räkenskapsåret. Den attesterande myndigheten får emellertid, i de fall den anser det vara nödvändigt, ta med sådana belopp i betalningsansökningar som lämnats in under efterföljande räkenskapsår.
2.  
Den attesterande myndigheten ska lämna in sin slutliga ansökan om en mellanliggande betalning senast den 31 juli efter det föregående räkenskapsårets slut och, under alla omständigheter, före den första ansökan om mellanliggande betalning för det följande räkenskapsåret.
3.  
Den första ansökan om mellanliggande betalning får inte lämnas in förrän kommissionen underrättats om utnämningen av den förvaltande myndigheten och den attesterande myndigheten i enlighet med artikel 35.
4.  
Mellanliggande betalningar ska inte göras för ett operativt program såvida inte den årliga genomföranderapporten har sänts till kommissionen i enlighet med artikel 13.
5.  
Under förutsättning att det finns medel tillgängliga ska kommissionen göra den mellanliggande betalningen senast 60 dagar efter den dag då en betalningsansökan registrerats vid kommissionen.

Artikel 46

Avbrott av tidsfristen för betalning

1.  

Betalningsfristen för en ansökan om mellanliggande betalning kan avbrytas av den delegerade utanordnare som avses i budgetförordningen i högst sex månader om

a) 

det enligt uppgifter från ett revisionsorgan på nationell nivå eller unionsnivå finns tydliga indikationer på en allvarlig brist i förvaltnings- och kontrollsystemets funktion,

b) 

den delegerade utanordnaren måste genomföra ytterligare kontroller till följd av uppgifter som kommit till denne utanordnares kännedom som tyder på att utgifter i en betalningsansökan har samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder,

c) 

någon av de handlingar som krävs enligt artikel 59.5 i budgetförordningen inte har lämnats in.

Medlemsstaten får samtycka till en förlängning av avbrottsperioden med ytterligare tre månader.

2.  
Den delegerade utanordnaren ska begränsa avbrottet till att gälla den del av utgifterna som omfattas av den betalningsansökan som påverkas av sådana omständigheter som avses i punkt 1 första stycket, såvida det inte är omöjligt att identifiera den del av utgifterna som påverkas. Den delegerade utanordnaren ska omedelbart och skriftligen informera medlemsstaten och den förvaltande myndigheten om anledningen till avbrottet och be dem att åtgärda situationen. Den delegerade utanordnaren ska låta avbrottet upphöra så snart nödvändiga åtgärder har vidtagits.

Artikel 47

Innehållande av utbetalningar

1.  

Kommissionen får helt eller delvis innehålla de mellanliggande betalningarna om ett eller flera av följande villkor är uppfyllda:

a) 

Det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystem uppvisar allvarliga brister som har äventyrat unionens stöd till det operativa programmet och för vilka inga korrigerande åtgärder har vidtagits.

b) 

Utgifterna i en utgiftsdeklaration står i samband med en oriktighet med allvarliga ekonomiska följder, vilken inte har korrigerats.

c) 

Medlemsstaten har inte vidtagit nödvändiga åtgärder för att åtgärda en situation som har föranlett ett avbrott i enlighet med artikel 46.

d) 

Övervakningssystemet eller uppgifterna om indikatorer uppvisar allvarliga brister när det gäller kvalitet och tillförlitlighet.

2.  
Kommissionen får genom genomförandeakter besluta att hålla inne de mellanliggande betalningarna helt eller delvis, efter att ha gett medlemsstaten möjlighet att framföra sina synpunkter.
3.  
Kommissionen ska häva innehållandet av hela eller delar av de mellanliggande betalningarna om medlemsstaten har vidtagit erforderliga åtgärder för att innehållandet ska kunna hävas.KAPITEL 2

Utarbetande, granskning och godkännande av räkenskaper och avslut av operativa program

Artikel 48

Inlämnande av uppgifter

För varje år under perioden 2016–2025 ska medlemsstaterna inom den tidsfrist som anges i artikel 59.5 i budgetförordningen till kommissionen lämna in följande handlingar som avses i den artikeln, nämligen:

a) 

De räkenskaper som avses i artikel 49.1 i den här förordningen för det föregående räkenskapsåret.

b) 

Den förvaltningsförklaring och den årliga sammanfattning som avses i artikel 32.4 e i den här förordningen för det föregående räkenskapsåret.

c) 

Det revisionsuttalande och den kontrollrapport som avses i artikel 34.5 a och b i den här förordningen för det föregående räkenskapsåret.

Artikel 49

Utarbetande av räkenskaperna

1.  

De räkenskaper som avses i artikel 59.5 första stycket a i budgetförordningen ska överlämnas till kommissionen för varje operativt program. Dessa räkenskaper ska omfatta räkenskapsåret och innehålla följande:

a) 

Det sammanlagda beloppet av stödberättigande offentliga utgifter som bokförts i den attesterande myndighetens redovisningssystem och som har tagits med i betalningsansökningar som lämnats in till kommissionen i enlighet med artiklarna 41 och 45.2 senast den 31 juli efter räkenskapsårets slut, det sammanlagda beloppet av motsvarande stödberättigande offentliga utgifter som uppkommit vid genomförandet av insatserna och det sammanlagda beloppet av motsvarande utbetalningar till stödmottagarna i enlighet med artikel 42.2.

b) 

Belopp som dragits tillbaka och återkrävts under räkenskapsåret, belopp som ska återkrävas vid räkenskapsårets slut samt belopp som inte kan återkrävas.

c) 

En avstämning mellan utgifter enligt led a och utgifter som deklarerats för samma räkenskapsår i betalningsansökningarna, samt en förklaring av eventuella skillnader.

2.  
Om utgifter som tidigare omfattats av en ansökan om mellanliggande betalning för räkenskapsåret undantas av en medlemsstat från räkenskaperna på grund av en pågående granskning av de utgifternas laglighet och korrekthet, får hela utgiftsbeloppet eller de delar av det som senare befinns lagliga och korrekta tas med i en ansökan om mellanliggande betalning som avser de följande räkenskapsåren.
3.  
Kommissionen ska för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av denna artikel anta genomförandeakter för att fastställa en mall för de räkenskaper som avses i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 63.3.

Artikel 50

Granskning och godkännande av räkenskaper

1.  
Senast den 31 maj året efter räkenskapsperiodens slut ska kommissionen, i enlighet med artikel 59.6 i budgetförordningen, granska de handlingar som lämnats in av medlemsstaten enligt artikel 48 i den här förordningen.

På kommissionens begäran ska medlemsstaten tillhandahålla alla kompletterande uppgifter som är nödvändiga för att kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i första stycket i denna punkt ska kunna bedöma huruvida räkenskaperna är fullständiga, korrekta och sanningsenliga.

2.  
Kommissionen ska godkänna räkenskaperna om den kan sluta sig till att räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga. Kommissionen ska dra en sådan slutsats om revisionsmyndigheten har lämnat ett revisionsuttalande utan reservationer om att räkenskaperna är fullständiga, exakta och sanningsenliga, om inte kommissionen har särskilda bevis för att revisionsuttalandet om räkenskaperna inte är tillförlitligt.
3.  
Kommissionen ska inom den tidsfrist som fastställs i punkt 1 informera medlemsstaten om huruvida den kan godkänna räkenskaperna eller inte.
4.  
Om kommissionen, på grund av skäl som kan hänföras till medlemsstaten, inte kan godkänna räkenskaperna inom den tidsfrist som fastställs i punkt 1 ska kommissionen underrätta medlemsstaten om detta och redovisa skälen i enlighet med punkt 2 samt ange de åtgärder som måste vidtas och den tidsfrist inom vilken de måste slutföras. Vid utgången av den tidsfristen ska kommissionen informera medlemsstaten huruvida den kan godkänna räkenskaperna.
5.  
Frågor som hör samman med lagligheten och korrektheten av underliggande transaktioner som avser bokförda utgifter ska inte beaktas vid kommissionens godkännande av räkenskaperna. Utan att detta påverkar tillämpningen av artiklarna 46 och 47 ska förfarandet för granskning och godkännande av räkenskaper inte avbryta behandlingen av ansökningar om mellanliggande betalningar och det ska inte leda till att betalningar hålls inne.
6.  

På grundval av de godkända räkenskaperna ska kommissionen beräkna det belopp som ska belasta fonden för räkenskapsåret och följande justeringar av utbetalningarna till medlemsstaten. Kommissionen ska beakta följande:

i) 

De bokförda belopp som avses i artikel 49.1 a och på vilka den medfinansieringsgrad som fastställs i artikel 20 ska tillämpas.

ii) 

Det sammanlagda beloppet av de utbetalningar som kommissionen gjort under räkenskapsåret, omfattande beloppet av de mellanliggande betalningar som kommissionen gjort i enlighet med artiklarna 21 och 40.1.

7.  
Efter den beräkning som genomförs enligt punkt 6 i den här artikeln ska kommissionen betala eventuella ytterligare utestående belopp inom 30 dagar från det att räkenskaperna godkänts. Om ett belopp kan återkrävas från medlemsstaten ska kommissionen utfärda ett beslut om återkrav som om möjligt ska verkställas genom avräkning från de belopp som ska betalas ut till medlemsstaten inom ramen för kommande utbetalningar till samma operativa program. Ett sådant återkrav ska inte utgöra en finansiell korrigering och ska inte minska stödet från fonden till det operativa programmet. Det återvunna beloppet ska utgöra inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 177.3 i budgetförordningen.
8.  
Om kommissionen, efter att ha tillämpat förfarandet i punkt 4, inte kan godkänna räkenskaperna, ska kommissionen, på grundval av tillgänglig information och i enlighet med punkt 6, fastställa det belopp som ska belasta fonden för räkenskapsåret och underrätta medlemsstaten. Om medlemsstaten meddelar kommissionen sitt samtycke inom två månader från kommissionens underrättelse ska punkt 7 gälla. I avsaknad av ett sådant samtycke ska kommissionen genom genomförandeakter anta ett beslut om fastställande av det belopp som ska belasta fonden för räkenskapsåret. Ett sådant beslut ska inte utgöra en finansiell korrigering och ska inte minska stödet från fonden till det operativa programmet. På grundval av beslutet ska kommissionen tillämpa justeringarna av utbetalningarna till medlemsstaten i enlighet med punkt 7.
9.  
Kommissionens godkännande av räkenskaperna eller ett beslut av kommissionen enligt punkt 8 påverkar inte tillämpningen av korrigeringar enligt artiklarna 55 och 56.
10.  
Medlemsstater får ersätta oriktiga belopp som upptäcks sedan räkenskaperna lämnats in genom att göra motsvarande justeringar i räkenskaperna för det räkenskapsår då oriktigheten upptäcktes, utan att det påverkar artiklarna 55 och 56.

Artikel 51

Handlingars tillgänglighet

1.  
Den förvaltande myndigheten ska se till att alla verifikat som rör utgifter som stöds av fonden för insatser för vilka de sammanlagda stödberättigande utgifterna understiger 1 000 000  EUR, på begäran ska kunna göras tillgängliga för kommissionen och Europeiska revisionsrätten under tre år från och med den 31 december efter inlämnandet av de räkenskaper där utgifterna för insatsen ingår.

För andra insatser än de som avses i första stycket ska alla verifikat göras tillgängliga under två år från och med den 31 december efter inlämnandet av de räkenskaper där den slutliga utgiften för den genomförda insatsen ingår.

En förvaltande myndighet får besluta att på insatser för vilka de sammanlagda stödberättigande utgifterna understiger 1 000 000  EUR tillämpa den regel som avses i andra stycket.

Den tidsperiod som avses i första stycket ska avbrytas antingen vid rättsliga förfaranden eller på vederbörligen motiverad begäran från kommissionen.

2.  
Den förvaltande myndigheten ska meddela stödmottagarna vilken dag den period som avses i punkt 1 inleds.

▼M1

3.  
Handlingarna ska bevaras i form av original eller bestyrkta kopior eller på allmänt vedertagna databärare, inbegripet elektroniska versioner av originalhandlingar eller handlingar som enbart föreligger i elektronisk version. Om handlingar finns på allmänt vedertagna databärare i enlighet med förfarandet i punkt 5 krävs inga original.

▼B

4.  
Handlingarna ska bevaras på ett sätt som gör det möjligt att identifiera de registrerade enbart så länge detta är nödvändigt för det ändamål för vilket uppgifterna samlades in eller för vilket de behandlas vidare.
5.  
De nationella myndigheterna ska fastställa ett förfarande för intygande av att de handlingar som finns på allmänt vedertagna databärare är identiska med originalhandlingarna i syfte att säkerställa att de versioner som finns uppfyller nationella rättsliga krav och kan användas för revision.
6.  
Om handlingar endast föreligger i elektronisk form ska de datasystem som används uppfylla godkända säkerhetsstandarder som säkerställer att handlingarna uppfyller nationella rättsliga krav och kan användas för revision.

Artikel 52

Inlämnande av avslutandehandlingar och utbetalning av slutsaldot

1.  
Utöver de handlingar som avses i artikel 48 ska medlemsstaterna för det sista räkenskapsåret från och med den 1 juli 2023 till och med den 30 juni 2024 inlämna en slutlig genomföranderapport för det operativa programmet.
2.  
Slutsaldot ska betalas ut senast tre månader efter godkännandet av räkenskaperna för det sista räkenskapsåret eller en månad efter godkännandet av den slutliga genomföranderapporten, beroende på vilken dag som infaller senare.KAPITEL 3

Finansiella korrigeringar och återkrav

Artikel 53

Medlemsstaternas finansiella korrigeringar

1.  
Medlemsstaterna ska ha det huvudsakliga ansvaret för att utreda oriktigheter och för att göra de nödvändiga finansiella korrigeringarna och återkraven. Om det rör sig om en systembetingad oriktighet, ska medlemsstaten utvidga sina utredningar till att omfatta samtliga insatser som kan vara berörda.
2.  
Medlemsstaterna ska genomföra de finansiella korrigeringar som är nödvändiga i samband med att enskilda eller systembetingade oriktigheter upptäcks i insatser eller operativa program. Finansiella korrigeringar innebär att det offentliga stödet till en insats eller ett operativt program ställs in helt eller delvis. Medlemsstaten ska med beaktande av oriktigheternas art och allvar och den ekonomiska förlusten för fonden göra en proportionell korrigering. Finansiella korrigeringar ska bokföras i räkenskaperna av den förvaltande myndigheten för det räkenskapsår då beslut fattades om inställandet.
3.  
Det bidrag från fonden som ställs in i enlighet med punkt 2 får återanvändas av medlemsstaten inom det berörda operativa programmet, med förbehåll för punkt 4.
4.  
Det bidrag som ställs in i enlighet med punkt 2 får inte återanvändas för någon insats för vilken en korrigering gjorts, eller, när en finansiell korrigering gjorts för en systembetingad oriktighet, för någon insats som påverkas av den systembetingade oriktigheten.
5.  
En finansiell korrigering ska inte påverka medlemsstatens skyldighet att återkräva medel enligt denna artikel.

Artikel 54

Kommissionens finansiella korrigeringar

1.  
Kommissionen ska göra finansiella korrigeringar i form av genomförandeakter genom att helt eller delvis ställa in unionens bidrag till ett operativt program och genom att från en medlemsstat återvinna, i syfte att från unionens finansiering utesluta utgifter som betalats ut i strid med tillämplig rätt.
2.  

Överträdelser av tillämplig rätt ska leda till finansiella korrigeringar enbart med avseende på utgifter som har deklarerats för kommissionen och om ett av följande villkor är uppfyllda:

a) 

Överträdelsen har påverkat det ansvariga organets urval av insatser som ska få stöd från fonden eller, om det på grund av överträdelsens karaktär inte är möjligt att fastställa denna påverkan, det föreligger en styrkt risk att överträdelsen har haft sådan påverkan.

b) 

Överträdelsen har påverkat de utgifter som deklarerats för utbetalning ur unionens budget eller, om det på grund av överträdelsens karaktär inte är möjligt att fastställa denna påverkan, det föreligger en bestyrkt risk att överträdelsen har haft sådan påverkan.

3.  
När kommissionen beslutar om en finansiell korrigering enligt punkt 1 ska den respektera proportionalitetsprincipen genom att ta hänsyn till av vilken art och hur allvarlig överträdelsen av tillämplig rätt är, och dess ekonomiska följder för unionens budget. Kommissionen ska informera Europaparlamentet och rådet om beslut om tillämpning av finansiella korrigeringar.

Artikel 55

Kriterier för kommissionens finansiella korrigeringar

1.  

Kommissionen ska göra finansiella korrigeringar genom genomförandeakter, genom att helt eller delvis ställa in unionens bidrag till ett operativt program i enlighet med artikel 54, om den efter nödvändig utredning finner att

a) 

det operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystems funktion uppvisar allvarliga brister, vilket har inneburit en risk för det stöd från unionen som redan har betalats ut till det operativa programmet,

b) 

medlemsstaten inte har fullgjort sina skyldigheter enligt artikel 53 innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes,

c) 

inkorrekta utgifter förekommer i en betalningsansökan, vilka inte har korrigerats av medlemsstaten innan korrigeringsförfarandet enligt denna punkt inleddes.

Kommissionens finansiella korrigeringar ska bygga på enskilda fall av konstaterade oriktigheter och ska beakta om oriktigheten är systembetingad. Om det inte är möjligt att exakt fastställa storleken på de oriktiga utgifter som belastat fonden ska kommissionen tillämpa en schablonsats eller göra en extrapolerad finansiell korrigering.

2.  
När kommissionen fattar beslut om korrigering i enlighet med punkt 1 ska den respektera proportionalitetsprincipen genom att beakta oriktighetens art och allvar samt omfattningen och de ekonomiska följderna av de brister i förvaltnings- och kontrollsystemen som konstaterats i det operativa programmet.
3.  
Om kommissionen grundar sin ståndpunkt på rapporter från externa revisorer, ska den dra sina egna slutsatser beträffande de ekonomiska följderna efter att ha granskat de åtgärder som den berörda medlemsstaten vidtagit enligt artikel 53.2, de uppgifter som lämnats enligt artikel 30.2 samt eventuella svar från medlemsstaten.
4.  
Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 62 för att fastställa närmare bestämmelser om kriterierna för att avgöra allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens effektiva funktion, inbegripet de huvudsakliga typerna av sådana brister, kriterierna för att fastställa nivån på de finansiella korrigeringarna och kriterierna för att tillämpa schablonsatser eller extrapolerade finansiella korrigeringar.

Artikel 56

Förfarande för kommissionens finansiella korrigeringar

1.  
Innan kommissionen fattar beslut om en finansiell korrigering, ska den inleda förfarandet genom att underrätta medlemsstaten om sina preliminära slutsatser från granskningen och begära att medlemsstaten lämnar synpunkter inom två månader.
2.  
Om kommissionen föreslår en finansiell korrigering som grundar sig på en extrapolering eller en schablonsats, ska medlemsstaten ges möjlighet att genom en granskning av den berörda dokumentationen visa att oriktighetens faktiska omfattning är mindre än vad kommissionen bedömt. Efter överenskommelse med kommissionen får medlemsstaten begränsa den granskningen till att omfatta en lämplig andel eller ett urval av berörd dokumentation. Utom i vederbörligen motiverade fall får tidsfristen för denna granskning inte överskrida ytterligare en tvåmånadersperiod efter den tvåmånadersperiod som avses i punkt 1.
3.  
Kommissionen ska beakta det bevismaterial som medlemsstaterna tillhandahåller inom de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2.
4.  
Om medlemsstaten inte godtar kommissionens preliminära slutsatser ska den inbjudas till överläggningar hos kommissionen, för att säkerställa att alla relevanta uppgifter och synpunkter finns tillgängliga och beaktas när kommissionen ska dra sina slutsatser avseende tillämpningen av en finansiell korrigering.
5.  
Om en överenskommelse nås, och utan att det påverkar punkt 7 i den här artikeln, får medlemsstaten använda medlen på nytt i enlighet med artikel 53.3.
6.  
För att göra en finansiell korrigering ska kommissionen genom genomförandeakter fatta beslut inom sex månader efter överläggningarna eller efter att ha mottagit kompletterande uppgifter, om medlemsstaten går med på att lämna in sådana kompletterande uppgifter efter överläggningarna. Kommissionen ska beakta alla uppgifter och synpunkter som framkommit under förfarandet. Om det inte hålls några överläggningar ska sexmånadersperioden börja löpa två månader efter datumet för kommissionens inbjudan till överläggningar.
7.  
Om kommissionen, vid utförandet av sina skyldigheter enligt artikel 36, eller Europeiska revisionsrätten upptäcker oriktigheter som visar på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens effektiva funktion ska den finansiella korrigeringen leda till att stödet från fonden till det operativa programmet minskas.

Det första stycket ska inte tillämpas på allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemens effektiva funktion som, före den dag då de upptäcks av kommissionen eller Europeiska revisionsrätten,

a) 

angetts i den förvaltningsförklaring, den årliga kontrollrapport eller det revisionsuttalande som lämnats in till kommissionen i enlighet med artikel 59.5 i budgetförordningen, eller i andra revisionsrapporter från revisionsmyndigheten till kommissionen eller varit föremål för lämpliga åtgärder, eller

b) 

varit föremål för lämpliga korrigerande åtgärder från medlemsstatens sida.

Bedömningen av allvarliga brister i förvaltnings- och kontrollsystemets effektiva funktion ska grunda sig på den lagstiftning som var tillämplig när de relevanta förvaltningsförklaringarna, årliga kontrollrapporterna och revisionsuttalandena lämnades in.

När kommissionen beslutar om en finansiell korrigering ska den

a) 

respektera proportionalitetsprincipen genom att ta hänsyn till vilken typ av allvarlig brist i ett förvaltnings- och kontrollsystem det rör sig om, den allvarliga bristens svårighetsgrad samt dess ekonomiska följder för unionens budget,

b) 

vid tillämpningen av en schablonsats eller extrapolerad korrigering, utesluta oriktiga utgifter som tidigare upptäckts av medlemsstaten och som har varit föremål för en justering av räkenskaperna i enlighet med artikel 50.10 samt utgifter som är föremål för en pågående granskning av deras laglighet och korrekthet enligt artikel 49.2,

c) 

ta hänsyn till schablonsatser eller extrapolerade korrigeringar som medlemsstaten tillämpat på utgifterna på grund av andra allvarliga brister som upptäckts av medlemsstaten vid fastställandet av den kvarstående risken för unionens budget.

Artikel 57

Återbetalning

1.  
Återbetalningar till unionens budget ska göras före den förfallodag som anges i betalningskravet, som ska vara utformat i enlighet med artikel 73 i budgetförordningen. Förfallodagen ska vara den sista dagen i den andra månaden efter det att betalningskravet utfärdades.
2.  
Varje försening av en återbetalning ska leda till att dröjsmålsränta tas ut från och med förfallodagen till och med den dag då betalning sker. Räntesatsen ska vara en och en halv procentenhet högre än den ränta som Europeiska centralbanken tillämpar för sina huvudsakliga återfinansieringstransaktioner den första arbetsdagen i den månad då förfallodagen inträffar.

Artikel 58

Proportionell kontroll av operativa program

1.  
Insatser för vilka de sammanlagda stödberättigande utgifterna inte överstiger 150 000  EUR ska inte omfattas av mer än en revision av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen före inlämningen av räkenskaperna för det räkenskapsår då insatsen slutförs. Övriga insatser ska inte omfattas av mer än en revision per räkenskapsår, av antingen revisionsmyndigheten eller kommissionen, före inlämningen av räkenskaperna för det räkenskapsår då insatsen slutförs. Insatser ska inte omfattas av revision av kommissionen eller revisionsmyndigheten under ett visst år om Europeiska revisionsrätten redan genomfört en revision det året, förutsatt att resultaten av det revisionsarbete som Europeiska revisionsrätten utfört för insatserna kan användas av revisionsmyndigheten eller av kommissionen för fullgörandet av deras respektive uppgifter.
2.  
Revisionen av en insats som stöds av ett operativt program I får omfatta alla etapper i genomförandet av den och alla nivåer i distributionskedjan, med undantag för kontroll av slutmottagarna, om inte en riskbedömning visar att det finns en särskild risk för oriktigheter eller bedrägerier.
3.  
För operativa program för vilket det senaste revisionsuttalandet tyder på att det inte finns några betydande brister kan kommissionen komma överens med revisionsmyndigheten vid det efterföljande möte som avses i artikel 37.2 att revisionsnivån kan sänkas så att den står i proportion till den risk som konstaterats. I sådana fall ska kommissionen inte genomföra sina egna revisioner på plats, om det inte finns tecken som tyder på att förvaltnings- och kontrollsystemen har brister som påverkar utgifter som deklarerats till kommissionen under ett räkenskapsår för vilket räkenskaperna har godkänts av kommissionen.
4.  
För operativa program för vilka kommissionen drar slutsatsen att den kan förlita sig på revisionsmyndighetens yttrande, kan den komma överens med revisionsmyndigheten att begränsa kommissionens egna revisioner på plats till att revidera revisionsmyndighetens arbete, om det inte finns tecken som tyder på brister i revisionsmyndighetens arbete för ett räkenskapsår för vilket räkenskaperna har godkänts av kommissionen.
5.  
Utan hinder av punkt 1 får revisionsmyndigheten och kommissionen genomföra verksamhetsrevision om en riskbedömning eller en revision av Europeiska revisionsrätten visar att det finns en särskild risk för oriktigheter eller bedrägerier, om det finns tecken på allvarliga brister i det berörda operativa programmets förvaltnings- och kontrollsystems effektiva funktion samt under den period som avses i artikel 51.1. Kommissionen får granska revisionsmyndighetens verifieringskedja eller delta i revisionsmyndighetens revisioner på plats för att bedöma revisionsmyndighetens arbete, och om det enligt internationellt erkända revisionsstandarder är nödvändigt får kommissionen genomföra verksamhetsrevisioner för att försäkra sig om att revisionsmyndigheten fungerar effektivt.KAPITEL 4

Återtagna medel

Artikel 59

Återtagna medel

1.  
Kommissionen ska återta den del av ett belopp för ett operativt program som inte har använts för utbetalning av förfinansiering och mellanliggande betalningar senast den 31 december det tredje budgetåret efter det år då budgetåtagandet för programmet gjordes, eller för vilken en betalningsansökan som upprättats i enlighet med artikel 41 inte har lämnats in i enlighet med artikel 45, inbegripet betalningsansökningar av vilka alla eller en del är föremål för ett avbrott i betalningsfristen eller ett innehållande av betalningar.
2.  
Den del av åtagandena som fortfarande är öppen den 31 december 2023 ska återtas om någon av de handlingar som krävs enligt artikel 52.1 inte har lämnats in till kommissionen inom den tidsfrist som fastställs i artikel 52.1.

Artikel 60

Undantag från återtagande

1.  

Det belopp som berörs av återtagandet ska minskas med de belopp som motsvarar den del av budgetåtagandet för vilken

a) 

insatserna har ställts in till följd av ett rättsligt förfarande eller ett administrativt överklagande med uppskjutande verkan, eller

b) 

det inte har varit möjligt att göra en betalningsansökan på grund av ett fall av force majeure som har inverkat allvarligt på genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet.

De nationella myndigheter som åberopar force majeure enligt första stycket led b ska påvisa dess direkta följder för genomförandet av hela eller delar av det operativa programmet.

Vid tillämpningen av första stycket leden a och b är det möjligt att begära minskning en gång om inställandet eller force majeure varade i högst ett år, eller ett antal gånger som motsvarar den tid som force majeure varade eller antalet år mellan den dag då insatsen ställdes in genom ett rättsligt eller administrativt beslut och dagen för det slutliga rättsliga eller administrativa beslutet.

2.  
Senast den 31 januari ska medlemsstaten informera kommissionen om de undantag som avses i punkt 1 första stycket a och b för det belopp som ska deklareras vid utgången av föregående år.

Artikel 61

Förfarande

1.  
Kommissionen ska i god tid informera den berörda medlemsstaten och den förvaltande myndigheten när det finns risk för tillämpning av återtaganderegeln enligt artikel 59.
2.  
På grundval av de uppgifter som kommissionen mottagit per den 31 januari ska den informera medlemsstaterna och den förvaltande myndigheten om vilket belopp som kommer att återtas som ett resultat av de uppgifterna.
3.  
Medlemsstaten ska ha två månader till förfogande för att godkänna det belopp som ska återtas eller för att lämna synpunkter.
4.  
Senast den 30 juni ska medlemsstaten lämna in en reviderad finansieringsplan till kommissionen som avspeglar det minskade stödbeloppet för det operativa programmet under det berörda budgetåret. Om medlemsstaten underlåter att göra detta ska kommissionen revidera finansieringsplanen genom att minska bidragen från fonden under det berörda budgetåret.
5.  
Kommissionen ska ändra sitt beslut om antagande av det operativa programmet genom en genomförandeakt senast den 30 september.AVDELNING VII

DELEGERING AV BEFOGENHET, GENOMFÖRANDEBESTÄMMELSER OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 62

Utövande av delegeringen

1.  
Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.
2.  
Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 13.6, 30.2 femte stycket, 32.8 första stycket, 32.9, 34.7, 34.8 och 55.4 ska ges på obestämd tid från och med det datum då denna förordning träder i kraft.
3.  
Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.
4.  
De delegerade akterna ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av två månader från den dag då den akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av denna period har invänt mot den delegerade akten ska den offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna period löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot en delegerad akt ska den inte träda i kraft. Den institution som invänt mot den delegerade akten ska ange skälen därtill.

Artikel 63

Kommittéförfarande

1.  
Kommissionen ska bistås av en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011.
2.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 4 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.
3.  
När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) nr 182/2011 tillämpas.

Om kommittén inte avger något yttrande ska kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt vad gäller de genomförandebefogenheter som avses i artikel 32.8 andra stycket i den här förordningen, och artikel 5.4 tredje stycket i förordning (EU) nr 182/2011 ska gälla.

▼M3

Artikel 63a

Tillämplighet

Artikel 6a ska inte tillämpas på eller i Förenade kungariket. Hänvisningar till medlemsstater i den artikeln ska förstås så att de inte inbegriper Förenade kungariket.

▼B

Artikel 64

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

MALLAR FÖR OPERATIVA PROGRAM

1.    Mall för operativt program IKapitel

Avsnitt

Underavsnitt

Beskrivning/anmärkningar

Storlek

(tecken)

1.

IDENTIFIERING

I detta avsnitt ska programmet identifieras. Här ska följande tydligt anges:

Medlemsstat

Det operativa programmets namn

CCI-nr

200

2.

PROGRAMMETS UTFORMNING

 

 

2.1

Situation

Kartläggning och motivering av den materiella fattigdom som programmet avser.

4 000

Typ av materiell fattigdom som det operativa programmet avser.

200

2.2

Materiell fattigdom som programmet avser

Ett avsnitt (med underavsnitt) bör anges för varje typ av materiell fattigdom som programmet avser.

 

2.2.1

Beskrivning

Beskrivning av de egenskaper som kännetecknar utdelningen av livsmedelsbistånd och grundläggande materiellt bistånd samt av kompletterande åtgärder.

4 000

2.2.2

Nationella system

Beskrivning av de nationella system som ska få stöd.

2 000

2.3

Övrigt

Andra upplysningar som bedöms nödvändiga.

4 000

3.

GENOMFÖRANDE

 

 

3.1

Identifiering av dem som har det sämst ställt

Beskrivning av mekanismen för fastställande av kriterier för vem som utgör person som har det sämst ställt, eventuellt uppdelat efter typ av materiell fattigdom.

2 000

3.2

Val av insats

Kriterier för val av insatser och beskrivning av formerna för urvalet, eventuellt uppdelat efter typ av materiell fattigdom.

2 000

3.3

Val av partnerorganisationer

Kriterier för val av partnerorganisationer, eventuellt uppdelat efter typ av materiell fattigdom.

2 000

3.4

Komplementaritet med ESF

Beskrivning av de åtgärder som vidtas för att säkerställa att verksamheten kompletterar ESF.

4 000

3.5

Institutionell utformning

Uppgifter om förvaltande myndighet, eventuell attesterande myndighet, revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till.

2 000

3.6

Övervakning och utvärdering

Beskrivning av hur genomförandet av programmet kommer att övervakas.

4 000

3.7

Tekniskt bistånd

Beskrivning av planerad användning av tekniskt bistånd enligt artikel 27.4, inbegripet åtgärder för att stärka stödmottagarnas administrativa kapacitet så att insatserna förvaltas på ett ekonomiskt sunt sätt.

4 000

4.

DE RELEVANTA AKTÖRERNAS MEDVERKAN

En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att i utarbetandet av det operativa programmet engagera alla relevanta aktörer samt, i förekommande fall, behöriga regionala, lokala och andra myndigheter.

2 000

5.

FINANSIERINGSPLAN

Detta avsnitt ska innehålla följande:

5.1  En tabell som för varje år i enlighet med artikel 20 anger hur stort anslag som planeras för stöd från fonden och för medfinansiering.

5.2  En tabell som för hela programperioden anger summan av det anslagna stödet från det operativa programmet för varje typ av materiell fattigdom samt därtill hörande kompletterande åtgärder.

Text: 1 000

Data i CSV- eller XLS-format

De ekonomiska uppgifternas format (avsnitt 5):

5.1 

Finansieringsplan för det operativa programmet med årliga åtaganden från fonden och motsvarande nationell medfinansiering (EUR) 

Totalt

2014

2015

….

2020

Fonden (a)

 

 

 

 

 

Nationell medfinansiering (b)

 

 

 

 

 

Offentliga utgifter

(c) = (a) + (b)

 

 

 

 

 

Medfinansieringsgrad

(d) = (a) / (c)

 

 

5.2 

Finansieringsplan som anger det sammanlagda stöd som anslagits från det operativa programmet per typ av materiell fattigdom samt därtill hörande kompletterande åtgärder (EUR)Typ av materiellt bistånd

Offentliga utgifter

Summa

 

Tekniskt bistånd

 

Typ av materiellt bistånd 1

 

varav kompletterande åtgärder

 

Typ av materiellt bistånd 2

 

varav kompletterande åtgärder

 

 

 

Typ av materiellt bistånd n

 

varav kompletterande åtgärder

 

2.    mall för operativt program IIKapitel

Avsnitt

Underavsnitt

Beskrivning/anmärkningar

Storlek

(tecken)

1.

IDENTIFIERING

I detta avsnitt ska programmet identifieras. Här ska följande tydligt anges:

Medlemsstat

Det operativa programmets namn

CCI-nr

200

2.

PROGRAMMETS UTFORMNING

 

 

2.1

Strategi

Beskrivning av strategin för programmets bidrag till främjandet av social sammanhållning och fattigdomsminskning, i enlighet med Europa 2020-strategin, inbegripet en motivering av varför en viss typ av stöd har prioriterats.

20 000

2.2

Förfarandets gång

Kartläggning av nationella behov.

3 500

Det operativa programmets särskilda mål.

7 000

Förväntade resultat och motsvarande utfalls- och resultatindikatorer, med ett utgångsvärde och ett målvärde (för varje enskilt mål).

3 500

Kartläggning av de personer som har det sämst ställt som programmet ska vända sig till.

3 500

Ekonomiska indikatorer.

2 000

2.3

Övrigt

Andra upplysningar som bedöms nödvändiga.

3 500

3

GENOMFÖRANDE

 

 

3.1

Åtgärder

Beskrivning av de typer av åtgärder (med exempel på sådana åtgärder) som ska få stöd, och deras bidrag till de specifika målen.

7 000

3.2

Val av insats

Vägledande principer för valet av insatser, som vid behov kan särskiljas per åtgärdstyp.

3 500

3.3

Stödmottagare

Kartläggning av typer av stödmottagare (där så är lämpligt), som vid behov kan särskiljas per åtgärdstyp.

3 500

3.4

Komplementaritet med ESF

Beskrivning av de åtgärder som vidtas för att säkerställa att programmet kompletterar ESF samt att ingen överlappning och dubbelfinansiering förekommer.

4 000

3.5

Institutionell utformning

Uppgifter om förvaltande myndighet, eventuell attesterande myndighet, revisionsmyndighet och det organ som kommissionen ska göra utbetalningarna till.

2 000

3.6

Övervakning och utvärdering

I detta underavsnitt ska det anges hur genomförandet av programmet ska övervakas. Det ska särskilt anges hur indikatorer kommer att användas för att mäta genomförandet. Indikatorerna ska inkludera ekonomiska indikatorer som rör anslagna utgifter och programspecifika utfallsindikatorer för de insatser som får stöd samt programspecifika resultatindikatorer för varje specifikt mål.

4 000

3.7

Tekniskt bistånd

Beskrivning av planerad användning av tekniskt bistånd enligt artikel 27.4, inbegripet åtgärder för att stärka stödmottagarnas administrativa kapacitet så att insatserna förvaltas på ett ekonomiskt sunt sätt.

4 000

4

DE RELEVANTA AKTÖRERNAS MEDVERKAN

En beskrivning av de åtgärder som vidtas för att i utarbetandet av det operativa programmet engagera alla relevanta aktörer samt, i förekommande fall, behöriga regionala, lokala och andra myndigheter.

2 000

5

FINANSIERINGSPLAN

Detta avsnitt ska innehålla följande:

5.1  En tabell som för varje år i enlighet med artikel 20 anger hur stort anslag som planeras för stöd från fonden och för medfinansiering.

5.2  En tabell som för hela programperioden anger summan av det anslagna stödet från det operativa programmet för varje typ av understödd åtgärd.

Text: 1 000

Data i CSV- eller XLS-format

De ekonomiska uppgifternas format (avsnitt 5)

5.1 

Finansieringsplan för det operativa programmet med årliga åtaganden från fonden och motsvarande nationell medfinansiering (EUR) 

Totalt

2014

2015

….

2020

Fonden (a)

 

 

 

 

 

Nationell medfinansiering (b)

 

 

 

 

 

Offentliga utgifter

(c) = (a) + (b)

 

 

 

 

 

Medfinansieringsgrad (*1)

(d) = (a) / (c)

 

 

(*1)   

Denna kvot får avrundas till närmaste heltal i tabellen. Den exakta medfinansieringsgrad som används vid återbetalning av utgifter är kvoten (d).

5.2 

Finansieringsplan som anger det sammanlagda stöd som anslagits från det operativa programmet för varje typ av åtgärd (EUR)Insats

Offentliga utgifter

Summa

 

Tekniskt bistånd

 

Åtgärdstyp 1

 

Åtgärdstyp 2

 

 

Åtgärdstyp n

 
BILAGA IIÅtagandebemyndiganden per år för perioden 2014–2020 (i 2011 års priser)

2014

EUR

485 097 840

2015

EUR

485 097 840

2016

EUR

485 097 840

2017

EUR

485 097 840

2018

EUR

485 097 840

2019

EUR

485 097 840

2020

EUR

485 097 840

Totalt

EUR

3 395 684 880
BILAGA IIIAnslaget per medlemsstat från fonden för perioden 2014–2020 (i 2011 års priser)

Medlemsstater

EUR

Belgien

65 500 000

Bulgarien

93 000 000

Tjeckiska republiken

20 700 000

Danmark

3 500 000

Tyskland

70 000 000

Estland

7 100 000

Irland

20 200 000

Grekland

249 300 000

Spanien

499 900 000

Frankrike

443 000 000

Kroatien

32 500 000

Italien

595 000 000

Cypern

3 500 000

Lettland

36 400 000

Litauen

68 500 000

Luxemburg

3 500 000

Ungern

83 300 000

Malta

3 500 000

Nederländerna

3 500 000

Österrike

16 000 000

Polen

420 000 000

Portugal

157 000 000

Rumänien

391 300 000

Slovenien

18 200 000

Slovakien

48 900 000

Finland

20 000 000

Sverige

7 000 000

Förenade kungariket

3 500 000

Totalt

3 383 800 000
BILAGA IV

Utnämningskriterier för den förvaltande myndigheten och för den attesterande myndigheten

1.   Intern kontrollmiljö

i) En organisatorisk struktur som omfattar förvaltande och attesterande myndigheters uppgifter och uppgiftsfördelningen inom var och en av dem, som säkerställer att principen om uppgiftsdelning i förekommande fall respekteras.

ii) En ram som, om det sker delegering av uppgifter till förmedlande organ, säkerställer fastställandet av deras respektive ansvarsområden och skyldigheter, kontrollen av deras kapacitet att utföra delegerade uppgifter, och förekomsten av rapporteringsförfaranden.

iii) Förfaranden för rapportering och övervakning i samband med oriktigheter och återkrävande av felaktigt utbetalda belopp.

iv) Plan för fördelning av lämplig personal med nödvändiga tekniska färdigheter, på olika nivåer och för olika uppgifter inom organisationen.

2.   Riskhantering

Med beaktande av proportionalitetsprincipen, en ram som säkerställer att lämpligt riskhanteringsarbete genomförs när så är nödvändigt och särskilt i händelse av stora förändringar av verksamheten.

3.   Förvaltnings- och kontrollverksamhet

A.   Den förvaltande myndigheten

i) Förfaranden för bidragsansökningar, bedömning av ansökningar, urval för finansiering, inbegripet anvisningar och vägledning som säkerställer att insatserna bidrar till det operativa programmets specifika mål och resultat i enlighet med bestämmelserna i artikel 32.3 b i denna förordning.

ii) Förfaranden för kontroller av förvaltningen, inbegripet administrativa kontroller av varje ansökan om återbetalning som lämnas in av stödmottagarna samt kontroller på plats av insatser.

iii) Förfaranden för behandling av ansökningar om återbetalning som lämnas in av stödmottagarna samt godkännande av utbetalningar.

iv) Förfaranden för ett system för att i elektronisk form samla in, registrera och lagra uppgifter om varje insats, inklusive, i förekommande fall, uppgifter om enskilda deltagare och en uppdelning av uppgifterna om indikatorer efter kön, om så krävs, och för att säkerställa att systemens säkerhet överensstämmer med internationellt erkända standarder.

v) Förfaranden som fastställts av den förvaltande myndigheten för att säkerställa att stödmottagarna antingen har ett separat redovisningssystem eller en lämplig redovisningskod för alla transaktioner som rör en insats.

vi) Förfaranden för att införa effektiva och proportionella bestämmelser om bedrägeribekämpning.

vii) Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja och ett tillfredsställande arkiveringssystem.

viii) Förfaranden för att utarbeta förvaltningsförklaringen, rapporten om genomförda kontroller och kartlagda svagheter samt den årliga sammanfattningen av slutliga revisioner och kontroller.

ix) Förfaranden för att säkerställa att stödmottagaren ges en handling som fastställer stödvillkoren för varje insats.

B.   Den attesterande myndigheten

i) Förfaranden för att attestera ansökningar till kommissionen om mellanliggande utbetalningar.

ii) Förfaranden för att utarbeta redovisningar och intyga att de är sanningsenliga, fullständiga och korrekta och att utgifterna överensstämmer med tillämplig rätt med beaktande av resultatet av samtliga revisioner.

iii) Förfaranden för att säkerställa en tillfredsställande verifieringskedja genom att i elektronisk form spara räkenskaper, inbegripet belopp som kan återkrävas, som har återkrävts och som har dragits tillbaka för varje insats.

iv) I lämpliga fall förfaranden för att säkerställa att den attesterande myndigheten får tillräckliga uppgifter från den förvaltande myndigheten om de kontroller som genomförts samt resultatet av de revisioner som genomförts av eller på ansvar av revisionsmyndigheten.

4.   Övervakning

A.   Den förvaltande myndigheten

i) I förekommande fall, förfaranden för att stödja övervakningskommitténs arbete.

ii) Förfaranden för utarbetande av årliga och slutliga genomföranderapporter samt för inlämning av dem till kommissionen.

B.   Den attesterande myndigheten

Förfaranden för uppfyllandet av dess ansvar för att övervaka resultatet av kontrollerna av förvaltningen och resultaten av de revisioner som genomförts av eller på ansvar av revisionsmyndigheten innan ansökningar om utbetalning lämnas in till kommissionen.( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/18/EG av den 31 mars 2004 om samordning av förfarandena vid offentlig upphandling av byggentreprenader, varor och tjänster (EUT L 134. 30.4.2004, s. 114).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1303/2013 av den 17 december 2013 om fastställande av gemensamma bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden, om fastställande av allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden och Europeiska havs- och fiskerifonden samt om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1083/2006 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 320).

( 3 ) Rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att stödja återhämtningen efter covid-19-krisen (EUT L 433I, 22.12.2020, s. 23).

( 4 ) Rådets förordning (EU) nr 407/2010 av den 11 maj 2010 om inrättandet av en europeisk finansiell stabiliseringsmekanism (EUT L 118, 12.5.2010, s. 1).

( 5 ) Rådets förordning (EG) nr 332/2002 av den 18 februari 2002 om upprättandet av ett system för medelfristigt ekonomiskt stöd till medlemsstaters betalningsbalans (EGT L 53, 23.2.2002, s. 1).

Top