Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0386-20140730

Rådets beslut 2014/386/ Gusp av den 23 juni 2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/386/2014-07-30

2014D0386 — SV — 30.07.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

▼M1

RÅDETS BESLUT 2014/386/GUSP

av den 23 juni 2014

om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

▼B

(EGT L 183, 24.6.2014, p.70)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS BESLUT 2014/507/GUSP av den 30 juli 2014

  L 226

20

30.7.2014
▼B

▼M1

RÅDETS BESLUT 2014/386/GUSP

av den 23 juni 2014

om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol

▼BEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet.

(2)

Den 17 mars 2014 antog rådet beslut 2014/145/Gusp ( 1 ) om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

(3)

Vid sitt möte den 20–21 mars 2014 fördömde Europeiska rådet i starka ordalag den olagliga annekteringen av den autonoma republiken Krim (nedan kallad Krim) och staden Sevastopol (nedan kallad Sevastopol) till Ryska federationen och betonade att det inte kommer att erkänna den. Europeiska rådet ansåg att vissa ekonomiska, handelsmässiga och finansiella restriktioner när det gäller Krim bör föreslås och snabbt genomföras.

(4)

Den 27 mars 2014 antog FN:s generalförsamling resolution 68/262 om Ukrainas territoriella integritet i vilken den bekräftar sitt åtagande för Ukrainas suveränitet, politiska oberoende, enhet och territoriella integritet, inom dess internationellt erkända gränser, betonar att folkomröstningen i Krim den 16 mars var ogiltig och uppmanar alla stater att inte erkänna några förändringar av Krims och Sevastopols status.

(5)

Under dessa omständigheter anser rådet att import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till Europeiska unionen bör förbjudas, med undantag för varor med ursprung i Krim eller Sevastopol för vilka ett ursprungsintyg utfärdats av Ukrainas regering.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i detta beslut ska bli verkningsfulla bör det träda i kraft dagen efter det att det offentliggörs.

(7)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

1.  Import till unionen av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol ska vara förbjuden.

2.  Det ska vara förbjudet att direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt stöd samt försäkring och återförsäkring med anknytning till import av varor med ursprung i Krim eller Sevastopol.

Artikel 2

De förbud som anges i artikel 1 ska inte tillämpas på varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som gjorts tillgängliga för undersökning och som har kontrollerats av Ukrainas regering, och som Ukrainas regering har beviljat ett ursprungsintyg.

Artikel 3

De förbud som anges i artikel 1 ska till och med den 26 september 2014 inte påverka uppfyllandet av förpliktelser enligt avtal som ingicks före den 25 juni 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 26 september 2014.

Artikel 4

Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som har till syfte att kringgå de förbud som fastställs i artikel 1.

▼M1

Artikel 4a

1.  Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik för skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturprojekt i följande sektorer i Krim och Sevastopol, av medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a) Transport.

b) Telekommunikation.

c) Energi.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna punkt.

2.  Det ska vara förbjudet att leverera följande till företag i Krim och Sevastopol som ägnar sig åt skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen inom de sektorer som avses i punkt 1 i Krim och Sevastopol:

a) Tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster rörande sådan viktig utrustning och teknik som fastställs i enlighet med punkt 1.

b) Finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik som fastställs i enlighet med punkt 1 eller att tillhandahålla därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller utbildning.

3.  Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4b

1.  Försäljning, leverans eller överföring av viktig utrustning och teknik för utvinning av följande naturresurser i Krim och Sevastopol, av medborgare i medlemsstaterna eller från medlemsstaternas territorier eller med användning av fartyg eller luftfartyg som står under medlemsstaternas jurisdiktion, ska vara förbjuden, vare sig utrustningen och tekniken har ursprung i medlemsstaternas territorium eller inte:

a) Olja.

b) Gas.

c) Mineraler.

Unionen ska vidta de åtgärder som krävs för att fastställa vilka berörda artiklar som ska omfattas av denna punkt.

2.  Det ska vara förbjudet att leverera följande till företag som ägnar sig åt utvinning i Krim och Sevastopol av sådana naturresurser som avses i punkt 1:

a) Tekniskt bistånd eller utbildning och andra tjänster rörande sådan viktig utrustning och teknik som fastställs i enlighet med punkt 1.

b) Finansiering eller ekonomiskt bistånd för all försäljning, leverans, överföring eller export av viktig utrustning och teknik som fastställs i enlighet med punkt 1 eller att tillhandahålla därmed sammanhörande tekniskt bistånd eller utbildning.

3.  Det ska vara förbjudet att medvetet eller avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att kringgå de förbud som avses i punkterna 1 och 2.

Artikel 4c

De förbud som anges i artiklarna 4a och 4b ska till och med den 28 oktober 2014 inte påverka fullgörandet av avtal som ingicks före den 30 juli 2014 eller biavtal som är nödvändiga för fullgörandet av sådana avtal, som ingås eller fullgörs senast den 28 oktober 2014.

Artikel 4d

Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av särskilda finansiella lån eller krediter för skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen i de sektorer som avses i artikel 4a.

b) Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag som är etablerade i Krim och Sevastopol som ägnar sig åt skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen i de sektorer som avses i artikel 4a, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

c) Upprättande av samriskföretag med företag för skapande, förvärv eller utveckling av infrastrukturen i de sektorer som avses i artikel 4a.

Artikel 4e

Följande ska vara förbjudet:

a) Beviljande av särskilda finansiella lån eller krediter för utvinning av sådana naturresurser som avses i artikel 4b i Krim och Sevastopol.

b) Förvärv av eller utvidgning av ett ägarintresse i företag som är etablerade i Krim och Sevastopol som ägnar sig åt utvinning av sådana naturresurser som avses i artikel 4b i Krim och Sevastopol, inklusive förvärv av hela sådana företag samt förvärv av andelar eller värdepapper förbundna med ett ägarintresse.

c) Upprättande av samriskföretag för utvinning av sådana naturresurser som avses i artikel 4b i Krim och Sevastopol.

Artikel 4f

Förbuden i artiklarna 4d och 4e

a) ska inte påverka uppfyllandet av en förpliktelse enligt avtal eller överenskommelser som ingicks före den 30 juli 2014,

b) ska inte hindra utvidgning av ett ägarintresse, om en sådan utvidgning utgör en förpliktelse i ett avtal som ingicks före den 30 juli 2014.

Artikel 4g

Förbuden i artiklarna 4b och 4e ska inte påverka transaktioner som avser underhåll för att säkerställa säkerheten hos existerande infrastruktur.

▼B

Artikel 5

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 23 juni 2015.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts. ►M1  Artiklarna 4a–4g ska ses över senast den 31 december 2014. ◄( 1 ) EUT L 78, 17.3.2014, s. 16.

Top