EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0150-20181012

Consolidated text: Kommissionens genomförandebeslut av den 18 mars 2014 om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av populationer av växtarterna vete, korn, havre och majs i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG [delgivet med nr C(2014) 1681] (Text av betydelse för EES) (2014/150/EU)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/150/2018-10-12

02014D0150 — SV — 12.10.2018 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 mars 2014

om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av populationer av växtarterna vete, korn, havre och majs i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG

[delgivet med nr C(2014) 1681]

(Text av betydelse för EES)

(2014/150/EU)

(EGT L 082 20.3.2014, s. 29)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2018/1519 Text av betydelse för EES av den 9 oktober 2018

  L 256

65

12.10.2018
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT

av den 18 mars 2014

om anordnande av ett tidsbegränsat försök med vissa undantag avseende saluföring av populationer av växtarterna vete, korn, havre och majs i enlighet med rådets direktiv 66/402/EEG

[delgivet med nr C(2014) 1681]

(Text av betydelse för EES)

(2014/150/EU)Artikel 1

Syfte

1.  Ett tidsbegränsat försök ska anordnas på unionsnivå för att bedöma om produktion i saluföringssyfte och saluföring, på vissa villkor, av utsäde av de populationer som avses i artikel 2 tillhörande arterna Avena spp., Hordeum spp., Triticum spp. och Zea mays L. skulle vara ett bättre alternativ än att utesluta saluföring av utsäde som inte uppfyller kraven i artikel 2.1 E, F och G i direktiv 66/402/EEG avseende sortegenskaper för utsäde av vissa arter, eller än att som i artikel 3.1 kräva att utsäde endast får släppas ut på marknaden om det har certifierats officiellt som ”certifikatutsäde”, ”certifikatutsäde, första generationen” eller ”certifikatutsäde, andra generationen”.

2.  Följande aspekter ska bedömas:

a) Om identifiering av populationer av dessa arter kan ske på grundval av uppgifter om deras förädlings- och produktionsmetoder, de sorter som användes vid korsning och de viktigaste egenskaperna hos dessa populationer.

b) Om identiteten hos det utsäde av dessa populationer som saluförs kan baseras på spårbarhetskraven och identifiering av produktionsområdet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

Detta beslut ska omfatta växtgrupper som uppfyller samtliga följande krav:

a) De härrör från en bestämd kombination av genotyper.

b) De betraktas som en enhet beträffande deras lämplighet att förökas i oförändrad form efter etableringen i ett bestämt produktionsområde med särskilda odlings- och klimatförhållanden.

c) De har erhållits genom någon av följande metoder:

i) Korsning av fem eller flera sorter i alla kombinationer följt av samling av avkomman och utsättande av stamutsädet för naturligt urval under flera på varandra följande generationer.

ii) Gemensam odling av minst fem sorter av en övervägande korsbefruktande art, samling av avkomman, upprepad omsådd och utsättande av stamutsädet för naturligt urval till dess att det inte längre finns några växter av de ursprungliga sorterna.

iii) Korsning inom sorter med hjälp av korsningsprotokoll som skiljer sig från protokollen i leden i och ii för att producera en lika heterogen population som inte innehåller några sorter.

Sådana växtgrupper kallas nedan populationer.

Artikel 3

Medlemsstaternas deltagande

1.  Alla medlemsstater får delta i försöket. Deltagandet ska inledas senast i ►M1  31 december 2019 ◄ .

2.  Medlemsstater som beslutar att delta i försöket (nedan kallade deltagande medlemsstater) ska underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om deltagandet med angivande av de arter och områden som försöket omfattar samt av de åtgärder som tillämpas enligt detta beslut.

3.  Deltagande medlemsstater får när som helst avsluta deltagandet genom att underrätta kommissionen om detta.

Artikel 4

Befrielse från skyldigheter

Deltagande medlemsstater ska vara befriade från skyldigheterna i artiklarna 2.1 E, F och G, 3.1 och 10 i direktiv 66/402/EEG avseende produktion i saluföringssyfte och saluföring av populationer.

Artikel 5

Identifiering av populationer

En population ska kunna identifieras på grundval av följande aspekter:

a) De sorter som användes vid korsningen för att ta fram populationen.

b) Förädlingsplaner såsom de definieras i respektive protokoll.

c) Produktionsområde.

d) Graden av heterogenitet, särskilt hos självbefruktande arter.

e) Dess egenskaper enligt artikel 7.2 f.

Artikel 6

Villkor för produktion och saluföring av utsäde av populationer

Medlemsstaterna ska se till att utsäde av populationen får produceras i saluföringssyfte och saluföras inom ramen för försök om följande villkor är uppfyllda:

a) Utsädet tillhör en godkänd population.

b) Utsädet följer bestämmelserna i artikel 9.

c) Populationens benämning följer bestämmelserna i artikel 8.

d) Populationen har förädlats och utsädet har producerats av personer som har registrerats i enlighet med artikel 10.

Artikel 7

Godkännande av populationer

1.  Medlemsstaterna ska godkänna populationer i enlighet med punkterna 2, 3 och 4.

2.  Ansökan om godkännande ska lämnas till myndigheten för certifiering av utsäde. Ansökan ska innehålla följande:

a) Sökandens namn och adress.

b) Art och benämning på populationen.

c) En beskrivning av den typ av metod som används för att ta fram populationen, med hänvisning, i förekommande fall, till artikel 2 c i, ii eller iii.

d) Målen med förädlingsprogrammet.

e) Förädlings- och produktionsmetod: förädlingsplan såsom den definieras i respektive protokoll, sorter som används för förädling och produktion av populationen samt den berörda aktörens egna program för produktionskontroll.

f) Beskrivning av dess egenskaper:

i) Dokumentation av de egenskaper som den sökande anser vara viktiga när det gäller avkastning, kvalitet, odlingsvärde, lämplighet för resurssnåla system, motståndskraft mot sjukdomar, avkastningsstabilitet, smak eller färg.

ii) Försöksresultat avseende egenskaperna i led i.

g) Produktionsområde.

h) Den sökandes försäkran om riktigheten av de aspekter som avses i artikel 5.1.

i) Ett representativt prov av populationen.

j) Namn på och adress till den person som ansvarar för förädling, produktion och upprätthållande.

3.  Myndigheten för certifiering av utsäde ska kontrollera

a) att ansökan överensstämmer med punkt 2, och

b) att populationen uppfyller identifieringskraven i artikel 5.

Huruvida identifieringskraven i artikel 5 uppfylls ska fastställas på grundval av den inlämnade dokumentationen och inspektioner i de anläggningar där populationen produceras.

4.  Övriga medlemsstater och kommissionen ska underrättas om godkännande av en population och uppgifterna i punkt 2.

Artikel 8

Benämning på populationer

1.  Populationer ska ha en benämning. Reglerna för benämningen på sorter i artikel 9.6 i rådets direktiv 2002/53/EG ( 1 ) ska gälla på motsvarande sätt för benämningen på populationer.

2.  Ordet ”population” ska läggas till i slutet av varje benämning.

Artikel 9

Krav avseende grödan, utsädet och vikten på partier och prover

1.  Punkterna 1 och 6 i bilaga I till direktiv 66/402/EEG ska gälla.

2.  Under produktionen och saluföringen av utsäde som tillhör populationer ska utsädet uppfylla villkoren i punkterna 2 och 3 i bilaga II till direktiv 66/402/EEG när det är fråga om andra generationen av certifikatutsäde av populationer av Avena nuda L., Avena sativa L., Avena strigosa Schreb., Hordeum vulgare L., Triticum aestivum L., Triticum durum L. och Triticum spelta L. och om certifikatutsäde av populationer av Zea mays L.

3.  Under produktionen och saluföringen av utsäde som tillhör populationer ska vikten på partier och prover uppfylla bestämmelserna i bilaga III till direktiv 66/402/EEG och, i fråga om utsäde av Zea mays L., bestämmelserna i den bilagan för certifikatutsäde av den arten.

Artikel 10

Registrering av förädlare, producenter och personer som ansvarar för upprätthållande av populationer

1.  Varje medlemsstat ska registrera de personer som förädlar populationer eller producerar eller upprätthåller utsäde av populationer inom sitt territorium i ett register, om de uppfyller kraven i punkt 2.

2.  Förädlare, producenter och personer som ansvarar för upprätthållande av populationer ska lämna in ansökan om införande i registret till myndigheten för certifiering av utsäde. Ansökan ska innehålla följande:

a) Namn, adress och övriga kontaktuppgifter.

b) Benämning på den berörda populationen.

3.  Registret ska innehålla följande:

a) Namn, adress och övriga kontaktuppgifter enligt punkt 2 a.

b) Benämning på den population som avses i punkt 2 b och som ska produceras och upprätthållas.

Artikel 11

Märkning

Förpackningar och behållare med utsäde ska vara försedda med en etikett som anbringats av producenten. Etiketten ska innehålla de uppgifter som anges i bilaga I.

Artikel 12

Kvantitativa begränsningar

1.  Mängden utsäde som saluförs av den godkända populationen av varje art får för varje deltagande medlemsstat och år inte överstiga 0,1 % av det utsäde av samma art som under det året produceras i den deltagande medlemsstaten.

2.  Varje producent ska för varje år uppge för myndigheten för certifiering av utsäde den mängd av varje population som denne avser att producera.

3.  En deltagande medlemsstat får förbjuda saluföring av utsäde av en population om den med hänsyn till försökets syfte anser att det inte är lämpligt att ytterligare mängder utsäde av populationen släpps ut på marknaden. Medlemsstaten ska genast underrätta den eller de producenter som berörs.

Artikel 13

Spårbarhet

1.  Varje person som saluför utsäde av populationer ska säkerställa att detta utsäde kan spåras.

2.  Personer som saluför utsäde av populationer ska spara uppgifter som gör det möjligt att identifiera de personer som har levererat, och till vilka de har levererat, utsäde av en population.

3.  Informationen ska på begäran tillhandahållas myndigheten för certifiering av utsäde.

Artikel 14

Offentlig kontroll

Myndigheterna för certifiering av utsäde i de deltagande medlemsstaterna ska genomföra offentlig kontroll av produktion och saluföring av utsäde av populationer. Den offentliga kontrollen ska minst omfatta följande:

a) Fältbesiktning, provtagning och kontroll av populationer enligt punkt 1 i bilaga II.

b) Övervakning av anordnandet av jämförande fältförsök i detta syfte enligt punkt 2 i bilaga II.

c) Producerade mängder och saluförda mängder.

d) Efterlevnad av bestämmelserna när det gäller producenten och samtliga personer som saluför utsäde i enlighet med detta beslut.

Den kontroll som avses i led d ska ske minst en gång per år. Den ska omfatta inspektioner i de berörda personernas anläggningar och av de fält som används för produktion av populationerna.

Artikel 15

Upprätthållande av populationer

1.  Den person som ansvarar för upprätthållande av populationen ska upprätthålla populationen under hela försöket.

Upprätthållandet ska överensstämma med vedertagen praxis för de berörda arterna.

2.  Den person som ansvarar för upprätthållande av populationen ska dokumentera upprätthållandet och när som helst kunna tillhandahålla denna dokumentation för inspektion av det ansvariga officiella organet.

3.  Det ansvariga officiella organet ska genomföra kontroller av hur upprätthållandet av populationer sker och får för detta ändamål ta prover på utsädet av de berörda populationerna.

Artikel 16

Producenters informationsskyldighet

Producenterna ska årligen lämna de uppgifter som avses i leden a, b, c, f, g, h och i i bilaga III till myndigheterna för certifiering av utsäde.

Artikel 17

Registrering av uppgifter

Deltagande medlemsstater ska registrera de uppgifter om produktion och saluföring av populationer som anges i bilaga III. De ska på begäran bistå varandra vid registreringen av dessa uppgifter.

Artikel 18

Rapporteringsskyldighet

1.  De deltagande medlemsstaterna ska senast den 31 mars påföljande år lägga fram en årlig rapport för kommissionen och övriga medlemsstater som ska innehålla följande:

a) Uppgifter om typ av och antal populationer som godkänts per art och som producerats och saluförts inom ramen för försöket.

b) De mängder som producerats och saluförts per population och art och, i förekommande fall, den medlemsstat för vilken utsädet var avsett.

De deltagande medlemsstaterna får besluta att även ta med annan relevant information i rapporten.

2.  De deltagande medlemsstaterna ska senast den 31 mars 2018 lägga fram en rapport med de uppgifter som anges i bilaga III för kommissionen och övriga medlemsstater. I denna rapport ska ingå en bedömning av försöksvillkoren och intresset för att förlänga dess varaktighet, i förekommande fall med hänvisning till varje art. Rapporten får även innehålla annan information som de anser är av betydelse med hänsyn till syftet med försöket.

3.  En medlemsstat som avslutar sitt deltagande före den 31 december 2017 ska lägga fram sin rapport senast den 31 mars året efter att deltagandet avslutades.

Artikel 19

Tidsperiod

Försöket ska inledas den 1 mars 2014 och avslutas den ►M1  28 februari 2021 ◄ .

Artikel 20

Adressater

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

UPPGIFTER SOM SKA ANGES PÅ DEN ETIKETT SOM AVSES I ARTIKEL 11

Etiketten på de förpackningar och behållare som innehåller utsäde ska omfatta följande:

1. Texten ”Tidsbegränsat försök enligt EU:s regler och standarder”.

2. Myndighet för certifiering av utsäde och medlemsstat, eller förkortningar för dessa.

3. Namn på och adress till den producent som ansvarar för anbringande av etiketten, eller dennes registreringskod.

4. Produktionsområde.

5. Partiets referensnummer.

6. Plomberingsmånad och -år, uttryckt på följande sätt: ”plomberad …” (månad och år) eller månad och år för senaste officiella provtagning för kontroll, uttryckt på följande sätt: ”provtaget …” (månad och år).

7. Art angiven minst under sitt botaniska namn, som kan anges i förkortad form och utan angivande av auktor, med latinska bokstäver.

8. Benämning på populationen.

9. Medlemsstat där produktionen ägde rum, om annan än i punkt 2.

10. Deklarerad netto- eller bruttovikt eller deklarerat antal frön.

11. Om vikt anges och pesticider i pulverform, pelleteringsmedel eller andra fasta tillsatser används: typ av tillsats samt det ungefärliga förhållandet mellan de rena frönas vikt och totalvikten.

12. Om åtminstone grobarheten har analyserats på nytt anges grobarhetsnivån på etiketten. Dessa uppgifter får anges på ett klistermärke som fästs vid etiketten.
BILAGA II

PROVTAGNING OCH KONTROLL SOM AVSES I ARTIKEL 14

Följande provtagning och undersökningar ska utföras:

1. Producerande fält ska inspekteras och utsädesprover ska tas slumpmässigt varje år på minst 5 % av alla partier av utsäde av populationer och producerande fält under försöket av officiella provtagare.

Varje producerande fält ska kontrolleras officiellt minst två gånger under det tidsbegränsade försöket.

Dessa prover ska användas för att kontrollera överensstämmelsen med artikel 5, vad gäller identitet, och med artikel 9, vad gäller utsädets kvalitet.

2. Jämförande fältförsök ska utföras på varje godkänd population som saluförs under försöket.

Fältförsöken ska utföras av behöriga myndigheter, forskningsinstitutioner eller av förädlare eller producenter. När försöken utförs av förädlare och producenter ska medlemsstaterna övervaka försöken.
BILAGA III

UPPGIFTER SOM SKA REGISTRERAS ENLIGT ARTIKEL 17

Följande uppgifter ska registreras:

a) Namn på arten och benämning som används för varje godkänd population under försöket.

b) Typ av population enligt artikel 2 c.

c) De mängder som producerats och saluförts per population och art och den medlemsstat för vilken utsädet var avsett.

d) Villkor för medlemsstaternas godkännande av populationer och relaterade kostnader för den sökande.

e) Beskrivning och resultat av de tester som utförts i enlighet med punkt 1 i bilaga II.

f) Resultat av de jämförande fältförsöken enligt punkt 2 i bilaga II.

g) Storleken på de deltagande förädlarna och producenterna: mikroföretag, småföretag, medelstort företag eller storföretag.

h) Användarnas värdering av populationerna avseende egenskaperna enligt artikel 7.2 f.( 1 ) Rådets direktiv 2002/53/EG av den 13 juni 2002 om den gemensamma sortlistan för arter av lantbruksväxter (EGT L 193, 20.7.2002, s. 1).

Top