EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014D0145-20140512

Consolidated text: Rådets beslut 2014/145/ Gusp av den 17 mars 2014 om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/145(1)/2014-05-12

2014D0145 — SV — 12.05.2014 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS BESLUT 2014/145/GUSP

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende

(EGT L 078, 17.3.2014, p.16)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Rådets genomförandebeslut 2014/151/Gusp av den 21 mars 2014

  L 86

30

21.3.2014

►M2

Rådets genomförandebeslut 2014/238/Gusp av den 28 april 2014

  L 126

55

29.4.2014

►M3

Rådets beslut 2014/265/Gusp av den 12 maj 2014

  L 137

9

12.5.2014
▼B

RÅDETS BESLUT 2014/145/GUSP

av den 17 mars 2014

om restriktiva åtgärder mot åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoendeEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, särskilt artikel 29, och

av följande skäl:

(1)

Den 6 mars 2014 fördömde stats- och regeringscheferna i unionens medlemsstater kraftfullt Ryska federationens oprovocerade kränkning av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet och uppmanade Ryska federationen att omedelbart dra tillbaka sina väpnade styrkor till de områden där de är permanent stationerade, i enlighet med relevanta avtal. De uppmanade Ryska federationen att omedelbart ge tillträde åt internationella observatörer. Stats- och regeringscheferna ansåg att det beslut som fattats av Autonoma republiken Krims högsta råd att hålla en folkomröstning om territoriets framtida status strider mot Ukrainas konstitution och därmed är olagligt.

(2)

Stats- och regeringscheferna beslutade att vidta åtgärder, bland annat de som rådet angav den 3 mars 2014, nämligen att skjuta upp de bilaterala samtalen med Ryska federationen om viseringsfrågor och samtalen med Ryska federationen om en ny övergripande överenskommelse som skulle ersätta det befintliga partnerskaps- och samarbetsavtalet.

(3)

Stats- och regeringscheferna underströk att lösningen på krisen måste sökas genom förhandlingar mellan regeringarna i Ukraina och Ryska federationen, inbegripet genom potentiella multilaterala mekanismer, och att unionen, om inga resultat uppnås inom en begränsad tidsram, kommer att besluta om ytterligare åtgärder, såsom reseförbud och frysning av tillgångar, och inställande av toppmötet mellan EU och Ryssland.

(4)

Under nuvarande omständigheter bör resebegränsningar och frysning av tillgångar införas för personer som är ansvariga för åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, inbegripet åtgärder rörande den framtida statusen för någon del av territoriet vilka strider mot Ukrainas konstitution, samt för personer, enheter eller organ som är förbundna med dem.

(5)

Det krävs ytterligare insatser från unionens sida för att genomföra vissa åtgärder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

▼M3

1.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att förhindra inresa till eller transitering genom deras territorium för de fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabilitet eller säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, och som förtecknas i bilagan.

▼B

2.  Punkt 1 ska inte göra en medlemsstat skyldig att vägra egna medborgare inresa till sitt territorium.

3.  Punkt 1 ska tillämpas utan att det påverkar de fall då en medlemsstat är bunden av en skyldighet enligt internationell rätt, nämligen

a) som värdland för en internationell mellanstatlig organisation,

b) som värdland för en internationell konferens sammankallad av eller under överinseende av Förenta nationerna,

c) enligt en multilateral överenskommelse som ger privilegier och immunitet, eller

d) enligt 1929 års konkordat (Lateranfördraget) mellan Heliga stolen (Vatikanstaten) och Italien.

4.  Punkt 3 ska anses gälla också i fall då en medlemsstat är värdland för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

5.  Rådet ska informeras på vederbörligt sätt i alla de fall då en medlemsstat beviljar ett undantag enligt punkt 3 eller 4.

6.  Medlemsstaterna får bevilja undantag från de åtgärder som föreskrivs i punkt 1, när resan är motiverad av allvarliga humanitära skäl eller för deltagande i mellanstatliga möten och möten som stöds eller anordnas av unionen eller som anordnas av en medlemsstat som är ordförande i OSSE, där man för en politisk dialog som direkt främjar de restriktiva åtgärdernas politiska mål, inbegripet stöd för Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende.

7.  En medlemsstat som vill bevilja undantag i enlighet med punkt 6 ska anmäla detta skriftligt till rådet. Undantag ska anses beviljat, såvida inte en eller flera av rådets medlemmar gör en skriftlig invändning inom två arbetsdagar efter det att de mottagit anmälan om det föreslagna undantaget. Om en eller flera av rådets medlemmar gör en invändning får rådet med kvalificerad majoritet besluta att bevilja det föreslagna undantaget.

8.  När en medlemsstat enligt punkterna 3, 4, 6 och 7 tillåter inresa till eller transitering genom sitt territorium för personer som förtecknas i bilagan ska tillståndet endast gälla det ändamål för vilket det ges och de personer som berörs av detta.

Artikel 2

▼M3

1.  Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska personer som är ansvariga för, aktivt stöder eller genomför åtgärder eller politik som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende, eller stabilitet eller säkerhet i Ukraina, eller som hindrar internationella organisationers arbete i Ukraina, samt fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som är förbundna med dem, eller juridiska personer, enheter eller organ på Krim eller i Sevastopol där det har skett ett ägarskifte i strid med ukrainsk lagstiftning, eller juridiska personer, enheter eller organ som har dragit fördel av ett sådant ägarskifte, och som förtecknas i bilagan, ska frysas.

▼B

2.  Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt göras tillgängliga för eller utnyttjas till gagn för de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilagan.

3.  Den behöriga myndigheten i en medlemsstat får ge tillstånd till att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, eller till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, på sådana villkor som den finner lämpliga, efter att ha konstaterat att de berörda penningmedlen eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som förtecknas i bilagan och av dem beroende familjemedlemmar, inbegripet betalning av livsmedel, hyra eller amorteringar, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning av utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster,

c) uteslutande är avsedda för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta penningmedel eller ekonomiska resurser, eller

d) nödvändiga för att täcka extraordinära utgifter, under förutsättning att den behöriga myndigheten meddelar de behöriga myndigheterna i de andra medlemsstaterna och kommissionen de grunder på vilka den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas senast två veckor före beviljandet av tillståndet.

Den berörda medlemsstaten ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje tillstånd som beviljas enligt denna punkt.

4.  Genom undantag från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i en medlemsstat tillåta att vissa frysta penningmedel eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

a) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna är föremål för ett skiljedomsbeslut som meddelats före den dag då den person, enhet eller organ som avses i punkt 1 fördes upp på förteckningen i bilagan, eller för ett rättsligt eller administrativt beslut som meddelats i unionen, eller för ett rättsligt beslut som är verkställbart i den berörda medlemsstaten, före eller efter den dagen.

b) Penningmedlen eller de ekonomiska resurserna kommer enbart att användas för att betala fordringar som har säkrats genom ett sådant beslut eller har erkänts som giltiga i ett sådant beslut, inom de gränser som fastställs i tillämpliga lagar och förordningar som styr rättigheterna för personer med sådana fordringar,

c) Beslutet är inte till förmån för någon fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som förtecknas i bilagan.

d) Erkännandet av beslutet står inte i strid med den berörda medlemsstatens allmänna ordning.

De berörda medlemsstaterna ska informera övriga medlemsstater och kommissionen om varje beviljat tillstånd enligt denna punkt.

5.  Punkt 1 ska inte hindra en förtecknad fysisk eller juridisk person, enhet eller organ från att göra en betalning i samband med ett avtal som ingåtts före den dag då den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet fördes upp på förteckningen i bilagan, under förutsättning att den berörda medlemsstaten har fastställt att betalningen inte direkt eller indirekt tas emot av en fysisk eller juridisk person, enhet eller organ som avses i punkt 1.

6.  Punkt 2 ska inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller övriga intäkter på sådana konton,

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före den dag från och med vilken dessa konton omfattas av de åtgärder som föreskrivs i punkterna 1 och 2, eller

c) betalningar i samband med rättsliga eller administrativa beslut eller skiljedomsbeslut som meddelats i unionen eller som är verkställbara i den berörda medlemsstaten,

under förutsättning att sådan ränta och sådana andra intäkter och betalningar alltjämt omfattas av de åtgärder som föreskrivs i punkt 1.

Artikel 3

▼M3

1.  Rådet ska med enhällighet och på förslag av en medlemsstat eller unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik besluta att upprätta och ändra förteckningen i bilagan.

▼B

2.  Rådet ska meddela den berörda fysiska eller juridiska personen, enheten eller organ det beslut som avses i punkt 1, inbegripet skälen för uppförandet på förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom att ett meddelande offentliggörs, så att en sådan fysisk eller juridisk person, enhet eller organ ges tillfälle att inkomma med synpunkter.

3.  Om synpunkter lämnas eller om väsentlig ny bevisning läggs fram ska rådet ompröva det beslut som avses i punkt 1 och informera den berörda personen, enheten eller organet om detta.

Artikel 4

1.  Bilagan ska innehålla skälen till att de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som avses i artiklarna 1.1 och 2.1 har förts upp på förteckningen.

2.  Bilagan ska även innehålla den information som behövs för att utpeka de berörda fysiska eller juridiska personerna, enheterna eller organen, förutsatt att sådan information finns att tillgå. När det gäller fysiska personer kan sådan information innefatta namn, inklusive alias, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och identitetskortsnummer, kön, adress, om den är känd, samt befattning eller yrke. När det gäller juridiska personer, enheter eller organ kan sådana uppgifter omfatta namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

Artikel 5

För att maximera verkan av åtgärderna som avses i artiklarna 1.1 och 2.1 ska unionen uppmuntra tredjestater att anta restriktiva åtgärder av liknande typ som de åtgärder som föreskrivs i detta beslut.

Artikel 6

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Detta beslut ska tillämpas till och med den 17 september 2014.

Detta beslut ska ses över kontinuerligt. Det ska förlängas eller vid behov ändras, om rådet bedömer att målen för beslutet inte har uppnåtts.
BILAGAFörteckning över personer, enheter och organ som avses i artiklarna 1 och 2

 

Namn

Personuppgifter

Skäl

Datum för uppförande

1.

Sergey Valeryevich Aksyonov

Född den 26 november 1972

Aksyonov valdes till “premiärminister för Krim” i Krims Verchovna rada den 27 februari 2014 i närvaro av proryska beväpnade män. Hans “val” förklarades okonstitutionellt av Oleksandr Turchynov den 1 mars. Han lobbade aktivt för "folkomröstningen" den 16 mars 2014.

17.3.2014

2.

Vladimir Andreevich Konstantinov

Född den 19 mars 1967

Som talman för Krimrepublikens högsta råd spelade Konstantinov en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna rada angående “folkomröstningen” mot Ukrainas territoriella integritet och uppmanade de röstberättigade att rösta för Krims självständighet.

17.3.2014

3.

Rustam Ilmirovich Temirgaliev

Född den 15 augusti 1976

Som ställföreträdande ordförande för Krims ministerråd spelade Temirgaliev en viktig roll i de beslut som fattades av Verchovna rada angående “folkomröstningen ” mot Ukrainas territoriella integritet. Han lobbade aktivt för Krims införlivande med Ryska federationen.

17.3.2014

4.

Deniz Valentinovich Berezovskiy

Född den 15 juli 1974

Berezovskiy utsågs till befälhavare för de ukrainska flottan den 1 mars 2014 och svor trohet till till den krimska försvarsmakten, vilket innebar att han bröt sin trohetsed. Åklagarämbetet i Ukraina inledde en utredning mot honom för högförräderi.

17.3.2014

5.

Aleksei Mikhailovich Chaliy

Född den 13 juni 1961

Chalij blev “borgmästare i Sevastopol” med allmänt bifall den 23 februari 2014 och godtog denna “omröstning”. Han verkade aktivt för att Sevastopol skulle bli en separat enhet i Ryska federationen efter en folkomröstning den 16 mars 2014.

17.3.2014

6.

Pyotr Anatoliyovych Zima

 

Zima utsågs till ny chef för Krims säkerhetstjänst (SBU) den 3 mars 2014 av “premiärminister” Aksyonov och godtog utnämningen. Han har gett relevant information, inbegripet en databas, till ryska underrättelsetjänsten (SBU). Detta inbegrep information om Euromajdan-aktivister och människorättsförsvarare i Krim. Han spelade en viktig roll när det gällde att hindra de ukrainska myndigheterna från att kontrollera Krims territorium.

Den 11 mars 2014 proklamerades bildandet av en oberoende underrättelsetjänst i Krim av före detta SBU-officerare i Krim.

17.3.2014

7.

Yuriy Zherebtsov

 

Rådgivare åt talmannen för Krims Verchovna rada, en av de ledande organisatörerna av "folkomröstningen" den 16 mars 2014 mot Ukrainas territoriella integritet.

17.3.2014

8.

Sergey Pavlovych Tsekov

Född den 28 mars 1953

Vice talman för Verchovna rada; Tsekov inledde tillsammans med Sergey Aksyonov det lagstridiga avskedandet av Krimrepublikens regering. Han drog med sig Vladimir Konstantinov i dessa åtgärder genom att hota honom med avsked. Han erkände offentligt att parlamentsledamöter från Krim tog initiativet till att be ryska soldater ta över Krims Verchovna rada. Han var en av de första krimska ledarna som offentligt önskade att Krim skulle annekteras av Ryssland.

17.3.2014

9.

Ozerov, Viktor Alekseevich

Född den 5.1.1958 i Abakan, Chakassien

Ordförande för säkerhets- och försvarskommittén i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ozerov på säkerhets- och försvarkommitténs vägnar i Ryska federationens federationsråd offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

10.

Dzhabarov, Vladimir Michailovich

Född den 29.9.1952

Förste vice ordförande i federationsrådets kommitté för internationella frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Dzhabarov offentligt på federationsrådets kommitté för internationella frågors vägnar i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

11.

Klishas, Andrei Aleksandrovich

Född den 9.11.1972 i Sverdlovsk

Ordförande i kommittén för konstitutionell rätt i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Klishas offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. I offentliga uttalanden försökte Klishas motivera en rysk militär intervention i Ukraina genom att hävda att “Ukrainas president stöder de krimska myndigheternas vädjan till Ryska federationens president om att sätta in ett allomfattande bistånd för att försvara Krims medborgare”.

17.3.2014

12.

Ryzhkov, Nikolai Ivanovich

Född den 28.9.1929 i Duleevka, regionen Donetsk, Ukrainska SSR

Ledamot i kommittén för federala frågor, regionalpolitik och den norra regionen i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Ryzhkov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

13.

Bushmin, Evgeni Viktorovich

Född den 4.10.1958 i Lopatino, regionen Sergachiisky, Ryska SFSR

Vice talman i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Bushmin offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

14.

Totoonov, Aleksandr Borisovich

Född den 3.3.1957 i Ordzhonikidze, Nordossetien

Ledamot i kommittén för kultur, vetenskap och information i Ryska federationens federationsråd.

Den 1 mars 2014 stödde Totoonov offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

15.

Panteleev, Oleg Evgenevich

Född den 21.7.1952 i Zhitnikovskoe, regionen Kurgan

Förste vice talman i kommittén för parlamentariska frågor.

Den 1 mars 2014 stödde Panteleev offentligt i federationsrådet utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

16.

Mironov, Sergei Mikhailovich

Född den 14.2.1953 i Pushkin, regionen Leningrad

Ledamot av dumans råd; ledare för faktionen "Rättvisa Ryssland" i duman.

Upphovsman till den lag som tillåter Ryska federationen att under förevändning att skydda ryska medborgare med sig införliva utländska territorier utan det berörda landets medgivande eller ett internationellt fördrag.

17.3.2014

17.

Zheleznyak, Sergei Vladimirovich

Född den 30.7.1970 i Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Vice talman i Ryska federationens duma.

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim. Han ledde personligen demonstrationen till stöd för användningen av ryska styrkor i Ukraina.

17.3.2014

18.

Slutski, Leonid Eduardovich

Född den 4. 1.1968 i Moskva

Ordförande för dumans kommitté för Samväldet av oberoende stater. (medlem av LDPR).

Stöder aktivt användningen av ryska styrkor i Ukraina och annekteringen av Krim.

17.3.2014

19.

Vitko, Aleksandr Viktorovich

Född den 13.9.1961 i Vitebsk (Belarusian SSR)

Befälhavare för Svartahavsflottan och viceamiral.

Han har befälet över ryska styrkor som ockuperat ukrainskt suveränt territorium

17.3.2014

20.

Sidorov, Anatoliy Alekseevich

 

Befälhavare för Ryssland västra militärdistrikt från vilket enheter utplacerats i Ukraina.

Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrattioner mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland.

17.3.2014

21.

Galkin, Aleksandr

 

Rysslands södra militärdistrikt, från vilket styrkor är utplacerade i Krim. Svartahavsflottan står under Galkins befäl. En stor del av trupprörelserna till Krim har skett genom det södra militärdistriktet.

Befälhavare för Rysslands södra militärdistrikt. Han är ansvarig för en del av den ryska militära närvaron i Krim, som undergräver Ukrainas suveränitet, och bistod de krimska myndigheterna med att hindra offentliga demonstrattioner mot åtgärder för en folkomröstning och införlivande i Ryssland. Dessutom faller Svartahavsflottan under distriktets kontroll.

17.3.2014

▼M1

22.

Rogozin, Dmitry Olegovich

Född 21.12.1963, i Moskva

Vice premiärminister i Ryska federationen.

Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

23.

Glazyev, Sergey

Född 1.1.1961, Zaporozhye, (Ukrainska SSR)

Rådgivare till Ryska federationens president.

Uppmanade offentligt till annekteringen av Krim.

21.3.2014

24.

Matviyenko, Valentina Ivanova

Född 7.4.1949, Shepetovka, Khmelnitskyi oblast (Ukrainska SSR)

Talman i det federala rådet ("överhuset"). Stödde den 1 mars 2014 i det federala rådet offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

25.

Naryshkin, Sergei Evgenevich

Född 27.10.1954,

Sankt Petersburg (f.d. Leningrad)

Talman i statsduman ("underhuset"). Stödde offentligt utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina. Stödde offentligt fördraget om återföreningen mellan Ryssland och Krim och den därmed sammanhängande federala konstitutionen..

21.3.2014

26.

Kiselyov, Dmitry Konstantinovich

Född 26.4.1954

Utnämnd genom presidendekret den 9 december 2013 till chef för Ryska federationens statliga nyhetsbyrå "Rossiya Segodnya".

Central person i regeringspropaganden till stöd för utplaceringen av ryska styrkor i Ukraina.

21.3.2014

27.

Nosatov, Alexander Mihailovich

Född 27.3.1963, Sevastopol, (Ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

28.

Kulikov, Valery Vladimirovich

Född 1.9.1956, Zaporozhye, (Ukrainska SSR)

Vice befälhavare för Svartahavsflottan, konteramiral

Ansvarig för befälet över ryska styrkor som har ockuperat Ukrainas suveräna territorium.

21.3.2014

29.

Surkov, Vladislav Yurievich

Född 21.9.1964, Solntsevo, Lipetsk

Medhjälpare till Ryska federationens president. Han var en av organisatörerna bakom processen i Krim genom vilken lokala grupper där mobiliserades för aktioner som undergräver de ukrainska myndigheterna i Krim.

21.3.2014

30.

Mikhail Malyshev

Ordförande för Krims valkommission

Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig under det ryska systemet för undertecknandet av folkomröstningsresultaten.

21.3.2014

31.

Valery Medvedev

Ordförande för Sevastopols valkommission

Ansvarig för organisationen av folkomröstningen i Krim. Ansvarig under det ryska systemet för undertecknandet av folkomröstningsresultaten.

21.3.2014

32.

Lt. Gen. Igor Turchenyuk

Befälhavare för de ryska styrkorna i Krim

De facto befälhavare för de ryska styrkor som satts in i Krim (som Ryssland fortsätter att officiellt hänvisa till som "lokala självförsvarsmiliser").

21.3.2014

33.

Elena Borisovna Mizulina

Ledamot av statsduman

Upphovsperson och medsponsor till lagstiftningsändringar nyligen i Ryssland som skulle ha gjort det möjligt för regioner i andra länder att ansluta sig till Ryssland utan föregående samtycke från deras centrala myndigheter.

21.3.2014

▼M2

34.

Dmitry Nikolayevich Kozak

Född 7.11.1958 i Kirovohrad, Ukrainska SSR

Vice premiärminister. Ansvarig för övervakning av integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

35.

Oleg Yevgenyvich Belaventsev

Född 15.9.1949 i Moskva

Befullmäktigad företrädare för Ryska federationens president i det s.k. federala distriktet Krim, icke-ständig ledamot av ryska säkerhetsrådet. Ansvarig för genomförandet av det ryska statsöverhuvudets konstitutionella prerogativ på den annekterade autonoma republiken Krims territorium.

29.4.2014

36.

Oleg Genrikhovich Savelyev

Född 27.10.1965 i Leningrad

Minister for Krimfrågor. Ansvarig för integreringen av den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen..

29.4.2014

37.

Sergei Ivanovich Menyailo

Född 22.8.1960 i Alagir, Nordossetiska autonoma SSR, RSFSR

Tillförordnad guvernör för den annekterade ukrainska staden Sevastopol.

29.4.2014

38.

Olga Fedorovna Kovatidi

Född 7.5.1962 i Simferopol, Ukrainska SSR

Ledamot av ryska federationsrådet från den annekterade autonoma republiken Krim.

29.4.2014

39.

Ludmila Ivanovna Shvetsova

Född 24.9.1949 i Alma-Ata, Sovjetunionen

Vice ordförande i statsduman, Enade Ryssland – ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

40.

Sergei Ivanovich Neverov

Född 21.12.1961 i Tashtagol, Sovjetunionen

Vice ordförande i statsduman, Enade Ryssland – ansvarig för initiativ till lagstiftning för att integrera den den annekterade autonoma republiken Krim i Ryska federationen.

29.4.2014

41.

Igor Dmitrievich Sergun

Född 28.3.1957

Direktör för GRU (Centrala underrättelsedirektoratet), biträdande chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, generallöjtnant. Ansvarig för GRU-officerares verksamhet i östra Ukraina.

29.4.2014

42.

Valery Vasilevich Gerasimov

Född 8.9.1955 i Kazan

Chef för generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt, Ryska federationens första vice försvarsminister, general i armén. Ansvarig för den massiva utplaceringen av ryska trupper utmed ukrainska gränsen och för att situationen inte nedtrappas.

29.4.2014

43.

German Prokopiv

 

Aktiv ledare för ”Luhanskgardet”. Deltog i övertagandet av säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk, spelade in en video riktad till president Putin och Ryssland från den ockuperade byggnaden. Nära kopplingar till ”Sydöstra armén”.

29.4.2014

44.

Valeriy Bolotov

 

En av ledarna för separatistgruppen ”Sydöstra armén” som ockuperade säkerhetstjänstens regionalkontor i Luhansk. Pensionerad officer. Innan byggnaden ockuperades var han och hans medhjälpare i besittning av vapen som uppenbarligen levererats illegalt från Ryssland och från lokala kriminella grupper.

29.4.2014

45.

Andriy Purgin

 

Överhuvud för ”republiken Donetsk”, aktiv deltagare i och organisatör av separatistaktioner, samordnare för ”ryska turisters” aktioner i Donetsk. En av upphovsmännen till medborgarinitiativet i Donbass för den eurasiska unionen.

29.4.2014

46.

Denys Pushylin

Född i Makiivka

En av ledarna för folkrepubliken Donetsk. Deltog i övertagandet och ockupationen av den regionala administrationen. Aktiv talesperson för separatisterna.

29.4.2014

47.

Tsyplakov Sergey Gennadevich

 

En av ledarna för den ideologiskt radikala organisationen Donbass folkmilis. Han tog aktiv del i övertagandet av ett antal statliga byggnader i regionen Donetsk.

29.4.2014

48.

Igor Strelkov (Ihor Strielkov)

 

Identifierad som tjänsteman vid centrala underrättelsedirektoratet vid generalstaben vid Ryska federationens försvarsmakt (GRU). Han var inblandad i incidenterna i Sloviansk. Han är assistent till Sergey Aksionov, Krims självutnämnda premiärminister, i säkerhetsfrågor.

29.4.2014

▼M3

49.

Vyacheslav Viktorovich Volodin

Född den 4 februari 1964 i Alekseevka, Saratovregionen.

Förste biträdande chef för den ryske presidentens kansli. Ansvarig för övervakningen av den politiska integreringen av den annekterade ukrainska regionen Krim i Ryska federationen.

12.5.2014

50.

Vladimir Shamanov

Född 15.2.1954 i Barnaul.

Befälhavare för de ryska luftbaserade trupperna, generalöverste. I sin överordnade ställning, ansvarig för utplaceringen av ryska luftburna styrkor på Krim.

12.5.2014

51.

Vladimir Nikolaevich Pligin

Född 19.5.1960 i Ignatovo, Vologodsk oblast, Sovjetunionen.

Ordförande för dumans konstitutionsutskott. Ansvarig för underlättande av antagandet av lagstiftning avseende annekteringen av Krim och Sevastopol till Ryska federationen.

12.5.2014

52.

Petr Grigorievich Jarosh

 

Tillförordnad chef för Krims federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

53.

Oleg Grigorievich Kozyura

Född 19.12.1962 i Zaporizjzja

Tillförordnad chef för Sevastopols federala migrationsmyndighet. Ansvarig för det systematiska och snabba utfärdandet av ryska pass för Krims invånare.

12.5.2014

54.

Viacheslav Ponomariov

 

Självutnämnd borgmästare i Slaviansk. Ponomarev uppmanade Vladimir Putin att sända ryska styrkor för att skydda staden och bad honom senare att tillhandahålla vapen. Ponomarevs män är inblandade i kidnappningar (de tillfångatog den ukrainska reportern Irma Krat och Simon Ostrovsky, reporter för Vice News, som båda senare släpptes, de frihetsberövade även militära observatörer inom ramen för OSSE:s Wiendokument).

12.5.2014

55.

Igor Mykolaiovych Bezler

Född 1965

En av ledarna för Horlivkas självutnämnda milis. Han övertog kontrollen över den ukrainska säkerhetstjänstens reginalkontor i Donetsk och intog därefter inrikesministeriets distriktskontor i staden Horlivka. Han har kopplingar till Ihor Strielkov, under vars befäl han var inblandad i mordet på den folkvalde ledamoten Volodymyr Rybak i Horlivkas kommunfullmäktige, enligt Ukrainas säkerhetstjänst (SBU).

12.5.2014

56.

Igor Kakidzyanov

 

En av ledarna för den självutnämnda ”folkrepubliken Donetsks” väpnade styrkor. Syftet med styrkorna är att ”skydda folket i folkrepubliken Donetsk och republikens territoriella integritet” enligt Pushylin, en av ledarna för ”folkrepubliken Donetsk”.

12.5.2014

57.

Oleg Tsariov

 

Parlamentsledamot. Uppmanade offentligt till inrättandet av den federala republiken Novorossia, bestående av regioner i sydöstra Ukraina.

12.5.2014

58.

Roman Lyagin

 

Ordförande för ”folkrepubliken Donetsks” centrala valkommission. Har aktivt organiserat folkomröstningen den 11 maj om ”folkrepubliken Donetsks” självbestämmande.

12.5.2014

59.

Aleksandr Malykhin

 

Ordförande för ”folkrepubliken Luhansks” centrala valkommission. Har aktivt organiserat folkomröstningen den 11 maj om ”folkrepubliken Luhansks” självbestämmande.

12.5.2014

60.

Natalia Vladimirovna Poklonskaya

Född 18.3.1980 i Eupatoria.

Åklagare på Krim. Genomför aktivt Rysslands annektering av Krim.

12.5.2014

61.

Igor Sergeievich Shevchenko

 

Ställföreträdande åklagare i Sevastopol. Genomför aktivt Rysslands annektering av Sevastopol.

12.5.2014

62.

PJSC Chernomorneftegaz

 

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Chernomorneftegaz tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014

63.

Feodosia

 

Den 17 mars 2014 antog ”Krims parlament” en resolution om beslagtagandet av företaget Feodosias tillgångar, på ”republiken Krims” vägnar. Företaget har alltså konfiskerats av Krims ”myndigheter”.

12.5.2014

Top