EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02014A0520(02)-20150801

Consolidated text: Frivilligt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/284/2015-08-01

2014A2520 — SV — 01.08.2015 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

FRIVILLIGT PARTNERSKAPSAVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionen

(EGT L 150 20.5.2014, s. 252)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

BESLUT nr 3/2015 AV DEN GEMENSAMMA GENOMFÖRANDEKOMMITTÉ SOM INRÄTTATS GENOM DET FRIVILLIGA PARTNERSKAPSAVTALET MELLAN EUROPEISKA UNIONEN, Å ENA SIDAN, OCH REPUBLIKEN INDONESIEN, Å ANDRA SIDAN av den 8 juli 2015

  L 213

11

12.8.2015
▼B

FRIVILLIGT PARTNERSKAPSAVTAL

mellan Europeiska unionen och Republiken Indonesien om skogslagstiftningens efterlevnad, förvaltning av och handel med skog samt import av trävaruprodukter till Europeiska unionenEUROPEISKA UNIONEN

nedan kallad unionen,

och

REPUBLIKEN INDONESIEN,

nedan kallad Indonesien

nedan tillsammans kallade parterna,

SOM ERINRAR OM ramavtalet om vittomspännande partnerskap och samarbete mellan Republiken Indonesien och Europeiska gemenskapen undertecknat den 9 november 2009 i Jakarta,

SOM BEAKTAR det nära samarbetet mellan unionen och Indonesien, särskilt inom ramen för 1980 års samarbetsavtal mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Indonesien, Malaysia, Filippinerna, Singapore och Thailand – medlemsländer i Sydostasiatiska nationers förbund,

SOM ERINRAR OM Baliförklaringen om skogslagstiftningens efterlevnad och skogsförvaltning (Fleg) av den 13 september 2001 från länder i östra Asien och andra regioner om att vidta omedelbara åtgärder för att intensifiera nationella insatser och stärka bilateralt, regionalt och multilateralt samarbete för att ta itu med överträdelser av skogslagstiftningen och brottslighet på skogsområdet, särskilt olaglig skogsavverkning och tillhörande olaglig handel och korruption och dessa företeelsers negativa verkningar för rättsstaten,

SOM NOTERAR att kommissionens meddelande till Europaparlamentet och rådet om Europeiska unionens handlingsplan för skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog (Flegt) är ett första steg för att komma till rätta med det akuta problemet med olaglig skogsavverkning och därmed sammanhängande handel,

SOM HÄNVISAR till det gemensamma uttalandet från skogsministern i Republiken Indonesien och de europeiska kommissionsledamöterna för utveckling och miljö, tecknat den 8 januari 2007 i Bryssel,

SOM BEAKTAR 1992 års icke rättsligt bindande officiella förklaring med principer för en global enighet om förvaltning, bevarande och hållbar utveckling av alla typer av skogar och FN:s generalförsamlings antagande av ett icke rättsligt bindande instrument om alla typer av skogar,

SOM ÄR MEDVETNA OM vikten av de principer som anges i Riodeklarationen från 1992 om miljö och utveckling för att trygga en hållbar skogsförvaltning, särskilt princip 10 om vikten av att allmänheten är medveten om miljöfrågorna och deltar i behandlingen av dessa och princip 22 om urbefolkningars och andra lokala samhällens viktiga roll i miljöförvaltning och utveckling,

SOM ERKÄNNER de insatser som Republiken Indonesiens regering har gjort för att främja god skogsförvaltning, efterlevnad av lagen och handel med lagligt timmer, även genom Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) såsom det indonesiska laglighetsförsäkringssystemet för timmer (Timber Legality Assurance System, TLAS) som har utvecklats genom ett flerpartsförfarande enligt principerna om god förvaltning, trovärdighet och representativitet,

SOM ERKÄNNER att det indonesiska TLAS-systemet är utformat för att säkerställa att alla trävaruprodukter är lagliga,

SOM ERKÄNNER att genomförandet av ett frivilligt Flegtpartnerskapsavtal stärker hållbar skogsförvaltning och bidrar till att motverka klimatförändringen genom minskade utsläpp från avskogning och skogsförstörelse och stärker betydelsen av bevarande av skog, hållbart skogsbruk och utökad lagring av kol i skogen (Redd+),

SOM BEAKTAR konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites) och särskilt dess krav på att exporttillstånd för exemplar av de arter som är upptagna i bilagorna I–III till konventionen endast ska beviljas om vissa villkor är uppfyllda (bl.a. att exemplaren i fråga inte förvärvats i strid med exportlandets lagar till skydd för växt- och djurlivet),

SOM ÄR FAST BESLUTNA att parterna ska sträva efter att minimera sådana ogynnsamma verkningar för urbefolkningar, andra lokala samhällen och fattiga människor som kan uppkomma som en direkt följd av att detta avtal genomförs,

SOM BEAKTAR den vikt som parterna fäster vid internationellt överenskomna utvecklingsmål och FN:s millennieutvecklingsmål,

SOM BEAKTAR den vikt parterna fäster vid de principer och regler som styr de multilaterala handelssystemen – särskilt rättigheterna och skyldigheterna i 1994 års allmänna tull- och handelsavtal (Gatt 1994) och andra multilaterala avtal som är bifogade avtalet om upprättande av Världshandelsorganisationen (WTO) – och vid behovet av att tillämpa dessa principer och regler på ett öppet och icke-diskriminerande sätt,

SOM BEAKTAR rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 om upprättande av ett system med Flegtlicenser för import av timmer till Europeiska gemenskapen och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden,

SOM BEKRÄFTAR principerna för ömsesidig respekt, suveränitet, jämlikhet och icke-diskriminering och erkänner de fördelar som parterna får genom detta avtal,

SOM ENLIGT parternas respektive lagar och förordningar,

HAR ENATS OM FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

1.  Syftet med detta avtal är att i överensstämmelse med parternas gemensamma engagemang för en hållbar förvaltning av alla typer av skogar skapa en rättslig ram som säkerställer att alla trävaruprodukter som omfattas av detta avtal och importeras till unionen från Indonesien har producerats lagligt samt att därigenom främja handeln med trävaruprodukter.

2.  Detta avtal utgör också en grund för dialog och samarbete parterna emellan för att underlätta och främja ett fullständigt genomförande av avtalet och förbättra efterlevnaden av skogslagstiftningen samt förvaltningen i skogssektorn.

Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a)

import till unionen : övergång till fri omsättning i unionen i den mening som avses i artikel 79 i rådets förordning (EEG) nr 2913/1992 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen för trävaruprodukter som inte kan betecknas som icke-kommersiella varor enligt definitionen i artikel 1.6 i kommissionens förordning (EEG) nr 2454/93 av den 2 juli 1993 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EEG) nr 2913/1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen,

b)

export : fysisk utförsel av trävaruprodukter från någon del av Indonesiens geografiska territorium,

c)

trävaruprodukter : de produkter som förtecknas i bilaga IA och bilaga IB,

d)

HS-nummer : ett fyr- eller sexsiffrigt kodnummer enligt systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering, upprättat genom Världstullorganisationens internationella konvention om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering,

e)

Flegtlicens : ett indonesiskt kontrollerat lagligt dokument (V-Legal – Verified LegalV-Legal Document) som utgör bekräftelse på att sändningen av trävaruprodukter avsedda för export till unionen har producerats på laglig väg. En Flegtlicens kan vara i pappersform eller elektronisk form,

f)

licensmyndighet : den myndighet som Indonesien utsett för att utfärda och validera Flegtlicenser,

g)

behöriga myndigheter : de myndigheter som unionens medlemsstater har utsett för att ta emot, godta och kontrollera Flegtlicenser,

h)

sändning : en kvantitet trävaruprodukter som omfattas av en Flegtlicens, som sänds från Indonesien av en avsändare eller befraktare och som anmäls för övergång till fri omsättning vid ett tullkontor i unionen,

i)

lagligt producerade trävaruprodukter : trävaruprodukter som avverkats eller importerats och producerats enligt den lagstiftning som anges i bilaga II.

Artikel 3

Systemet med Flegtlicenser

1.  Härmed inrättas systemet med Flegtlicenser mellan parterna (Flegt står för Forest Law Enforcement, Governance and Trade, skogslagstiftningens efterlevnad samt förvaltning av och handel med skog). Systemet omfattar ett antal förfaranden och krav i syfte att kontrollera och intyga, med hjälp av Flegtlicenser, att trävaruprodukter som sänds till unionen har producerats lagligt. I enlighet med rådets förordning (EG) nr 2173/2005 av den 20 december 2005 ska unionen inte godta sändningar av trävaruprodukter från Indonesien för import till unionen om de inte omfattas av Flegtlicenser.

2.  Systemet med Flegtlicenser ska gälla för de trävaruprodukter som förtecknas i bilaga IA.

3.  De trävaruprodukter som förtecknas i bilaga IB får inte exporteras från Indonesien och får inte tilldelas Flegtlicens.

4.  Parterna är överens om att i enlighet med bestämmelserna i detta avtal vidta alla åtgärder som är nödvändiga för att genomföra systemet med Flegtlicenser.

Artikel 4

Licensmyndighet

1.  Licensmyndigheten ska kontrollera att trävaruprodukterna produceras lagligt i enlighet med den lagstiftning som anges i bilaga II. Licensmyndigheten ska utfärda Flegtlicenser som täcker exportsändningar av lagligt producerade trävaruprodukter till unionen.

2.  Licensmyndigheten ska inte utfärda Flegtlicenser för trävaruprodukter som utgörs av eller innehåller trävaruprodukter som importerats till Indonesien från ett tredjeland i sådan form som enligt bestämmelserna i tredjelandet i fråga inte medger export eller för trävaruprodukter som bevisligen har producerats i strid mot bestämmelserna i det land där träden avverkades.

3.  Licensmyndigheten ska dokumentera och offentliggöra sina förfaranden för utfärdande av Flegtlicenser. Licensmyndigheten ska också föra register över alla sändningar som täcks av Flegtlicenser och ska, i överensstämmelse med den nationella lagstiftningen om uppgiftsskydd, göra dessa register tillgängliga för oberoende övervakning, samtidigt som konfidentialiteten hos exportörernas rättsligt skyddade information ska respekteras.

4.  Indonesien ska inrätta en licensinformationsenhet som ska fungera som kontaktpunkt för kommunikation mellan de behöriga myndigheterna och licensmyndigheterna i enlighet med bilagorna III och V.

5.  Indonesien ska anmäla licensmyndighetens och licensinformationsenhetens kontaktuppgifter till Europeiska kommissionen. Parterna ska offentliggöra dessa uppgifter.

Artikel 5

Behöriga myndigheter

1.  Innan en sändning tillåts övergå till fri omsättning i unionen ska de behöriga myndigheterna kontrollera att sändningen i fråga omfattas av en giltig Flegtlicens. Om det råder tvivel om en Flegtlicens giltighet, får övergången till fri omsättning skjutas upp och sändningen hållas kvar.

2.  De behöriga myndigheterna ska föra register över de Flegtlicenser som mottagits och årsvis offentliggöra en förteckning över dem.

3.  De behöriga myndigheterna ska ge personer eller organ som har utsetts som oberoende marknadsövervakare tillgång till relevanta dokument och uppgifter, med beaktande av den nationella lagstiftningen om uppgiftsskydd.

4.  De behöriga myndigheterna ska inte handla enligt artikel 5.1 när det gäller sändningar av trävaruprodukter som härrör från arter som är upptagna i bilagorna till konventionen om internationell handel med utrotningshotade arter av vilda djur och växter (Cites), eftersom dessa arter omfattas av kontrollbestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 338/97 av den 9 december 1996 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem.

5.  Europeiska kommissionen ska underrätta Indonesien om de behöriga myndigheternas kontaktuppgifter. Parterna ska offentliggöra dessa uppgifter.

Artikel 6

Flegtlicenser

1.  Genom att utfärda en Flegtlicens intygar licensmyndigheten att de berörda trävaruprodukterna har producerats lagligt.

2.  Flegtlicenserna ska upprättas och fyllas i på engelska.

3.  Parterna får i samförstånd upprätta elektroniska system för att utfärda, överföra och ta emot Flegtlicenser.

4.  De tekniska specifikationerna för licensen anges i bilaga IV. Förfarandet för att utfärda Flegtlicenser anges i bilaga V.

Artikel 7

Kontroll av lagligt producerade trävaruprodukter

1.  Indonesien ska upprätta ett laglighetsförsäkringssystem för timmer (TLAS) för kontroll av att trävaruprodukter för sändning har producerats lagligt, och för att säkerställa att endast sändningar som konstateras vara lagliga exporteras till unionen.

2.  Systemet för kontroll av att sändningarnas trävaruprodukter har producerats lagligt beskrivs i bilaga V.

Artikel 8

Övergång till fri omsättning för sändningar som omfattas av en Flegtlicens

1.  Förfarandet för övergång till fri omsättning i unionen för sändningar som omfattas av en Flegtlicens anges i bilaga III.

2.  Om de behöriga myndigheterna har skäliga grunder att misstänka att en licens inte är giltig eller inte överensstämmer med den sändning som den hävdas omfatta, får de förfaranden som anges i bilaga III tillämpas.

3.  Om det vid samråd om Flegtlicenser uppstår ihållande meningsskiljaktigheter eller problem får saken hänskjutas till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

Artikel 9

Oegentligheter

Parterna ska underrätta varandra om de misstänker eller har bevis för kringgående av systemet med Flegtlicenser eller oegentligheter i systemet, bl.a. i följande fall:

a) Omledning av handelsflöden, bl.a. omledning av handelsflöden från Indonesien till unionen via ett tredjeland.

b) Flegtlicenser för trävaruprodukter som innehåller timmer som kommer från tredjeländer och som misstänks ha producerats olagligt.

c) Bedrägeri vid erhållandet eller användningen av Flegtlicenser.

Artikel 10

Tillämpning av det indonesiska TLAS-systemet och andra åtgärder

1.  Indonesien ska med stöd av det indonesiska TLAS-systemet kontrollera lagligheten hos timmer som exporteras till marknader utanför unionen och timmer som säljs på inrikesmarknader, och ska bemöda sig om att i mån av möjlighet kontrollera lagligheten hos importerade trävaruprodukter med stöd av det system som tagits fram för genomförandet av detta avtal.

2.  Som stöd för detta ska unionen uppmuntra användning av det ovannämnda systemet när det gäller handel på andra internationella marknader och med tredjeländer.

3.  Unionen ska genomföra åtgärder för att hindra att olagligt avverkat timmer och produkter som härrör från sådant timmer släpps ut på unionsmarknaden.

Artikel 11

Berörda aktörers deltagande i avtalets genomförande

1.  Indonesien kommer att hålla regelbundna samråd med berörda aktörer om genomförandet av detta avtal och kommer att i det sammanhanget verka för lämpliga strategier, förfaringssätt och program för samråd.

2.  Unionen kommer att med beaktande av sina skyldigheter enligt Århuskonventionen från 1998 om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i miljöfrågor hålla regelbundna samråd med berörda aktörer om genomförandet av detta avtal.

Artikel 12

Sociala skyddsåtgärder

1.  I syfte att minska eventuella ogynnsamma verkningar av detta avtal kommer parterna överens om att utveckla en bättre förståelse av verkningarna för den lokala trävaruindustrin och försörjningsmöjligheterna för potentiellt berörda urbefolkningar och lokala samhällen, enligt vad som anges i deras respektive nationella lagar och författningar.

2.  Parterna kommer att övervaka detta avtals verkningar för de lokala samhällen och andra berörda aktörer som avses i punkt 1 samtidigt som de vidtar skäliga åtgärder för att begränsa eventuella ogynnsamma verkningar. Parterna får komma överens om ytterligare åtgärder för att motverka ogynnsamma verkningar.

Artikel 13

Marknadsstimulerande åtgärder

Unionen ska med beaktande av sina internationella skyldigheter främja en gynnsam ställning i unionen för de trävaruprodukter som omfattas av detta avtal. Sådana insatser ska särskilt omfatta åtgärder som stödjer:

a) Offentliga och privata upphandlingspolicys som ser till att utbudet av trävaruprodukter härrör från lagligen avverkat timmer och säkerställer en marknad för dem.

b) Ett bättre anseende för Flegtlicensprodukter på unionens marknad.

Artikel 14

Gemensam kommitté för genomförandet av avtalet

1.  Parterna ska inrätta en gemensam mekanism (nedan kallad den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet eller den gemensamma kommittén) för behandling av frågor som rör genomförande och översyn av detta avtal.

2.  Varje part ska utse sina företrädare i den gemensamma kommittén, som ska fatta sina beslut i samförstånd. Den gemensamma kommitténs ordförandeskap ska innehas gemensamt av två högre tjänstemän, en från unionen och en från Indonesien.

3.  Den gemensamma kommittén ska fastställa sin arbetsordning.

4.  Den gemensamma kommittén ska sammanträda minst en gång om året, varvid parterna på förhand ska komma överens om tidpunkten och dagordningen för sammanträdet. Extraordinarie sammanträden får hållas på begäran av endera parten.

5.  Den gemensamma kommittén ska

a) överväga och anta gemensamma åtgärder för att genomföra detta avtal,

b) granska och övervaka hur det övergripande genomförandet av detta avtal framskrider, inklusive TLAS-systemets funktion och marknadsrelaterade åtgärder, på grundval av iakttagelser och rapporter enligt de mekanismer som etableras enligt artikel 15,

c) bedöma fördelar och begränsningar till följd av att detta avtal genomförs och besluta om korrigerande åtgärder,

d) granska rapporter och klagomål om genomförandet av systemet med Flegtlicenser på någon av parternas territorium,

e) komma överens om det datum då systemet med Flegtlicenser ska tas i funktion, efter en utvärdering av TLAS-systemets funktion enligt kriterierna i bilaga VIII,

f) kartlägga områden för samarbete som ger stöd för genomförandet av detta avtal,

g) vid behov inrätta underordnade organ för verksamhet som kräver särskild kompetens,

h) utarbeta, godkänna, distribuera och offentliggöra årsrapporter, rapporter från kommitténs sammanträden och andra dokument som kommitténs arbete ger upphov till,

i) utföra andra uppgifter som kommittén kommer överens om att genomföra.

Artikel 15

Övervakning och utvärdering

Parterna är överens om att använda rapporter och slutsatser från nedan angivna två mekanismer för att utvärdera detta avtals genomförande och effektivitet.

a) Indonesien ska i samråd med unionen anlita en tjänst för periodisk utvärdering för att genomföra de uppdrag som anges i bilaga VI.

b) Unionen ska i samråd med Indonesien anlita en tjänst för oberoende marknadsutvärdering för att genomföra de uppdrag som anges i bilaga VII.

Artikel 16

Stödåtgärder

1.  Resurser som krävs för åtgärder avsedda som stöd för genomförandet av detta avtal, identifierade enligt artikel 14.5 f, ska fastställas inom ramen för unionens och medlemsstaternas programplanering för samarbetet med Indonesien.

2.  Parterna ska se till att de åtgärder som hör samman med genomförandet av detta avtal samordnas med befintliga och framtida utvecklingsprogram och utvecklingsinitiativ.

Artikel 17

Rapportering och offentliggörande av information

1.  Parterna ska se till att den gemensamma kommitténs arbete medger största möjliga insyn. Rapporter i samband med dess arbete ska utarbetas gemensamt och offentliggöras.

2.  Den gemensamma kommittén ska offentliggöra en årsrapport som bland annat ska innehålla följande uppgifter:

a) Kvantiteterna trävaruprodukter som har exporterats till unionen inom ramen för systemet med Flegtlicenser, uppdelade enligt HS-nummer.

b) Antalet Flegtlicenser som utfärdats av Indonesien.

c) Framsteg när det gäller att nå målen med detta avtal och frågor rörande avtalets genomförande.

d) Åtgärder för att förhindra att olagligt producerade trävaruprodukter exporteras, importeras och släpps ut eller är föremål för handel på den inhemska marknaden.

e) Kvantiteterna timmer och trävaruprodukter som importerats till Indonesien och åtgärder som vidtagits för att förhindra import av olagligt producerade trävaruprodukter och för att upprätthålla Flegtlicenssystemets integritet.

f) Fall av bristande efterlevnad av reglerna för systemet med Flegtlicenser och åtgärder som vidtagits för att ta itu med sådana fall.

g) Kvantiteterna trävaruprodukter som importerats till unionen inom ramen för systemet med Flegtlicenser, uppdelade enligt relevanta HS-nummer och unionsmedlemsstat som produkterna har importerats till i unionen.

h) Antalet Flegtlicenser som mottagits av unionen.

i) Antalet fall och förknippade kvantiteter trävaruprodukter för vilka samråd har förts enligt artikel 8.2.

3.  För att nå målet om förbättrad förvaltning och bättre insyn inom skogssektorn och för att övervaka avtalets genomförande och verkningar i Indonesien och unionen, kommer parterna överens om att den information som anges i bilaga IX ska göras offentlig.

4.  Parterna kommer överens om att bevara konfidentialiteten hos information som utväxlas inom ramen för detta avtal, enligt det som fastställs i respektive parts lagstiftning. Ingendera parten får offentliggöra eller tillåta sina myndigheter att inom ramen för detta avtal offentliggöra utväxlade uppgifter om företagshemligheter eller konfidentiell affärsinformation.

Artikel 18

Kommunikation om genomförandet

1.  De nedan angivna företrädarna för parterna ska ha ansvar för officiella meddelanden om genomförandet av detta avtal.För Indonesien:

För unionen:

Generaldirektören för skogsanvändning,

ministeriet för skogsbruk

Chefen för Europeiska unionens

delegation i Indonesien

2.  Parterna ska utan otillbörligt dröjsmål meddela varandra de uppgifter som behövs för att genomföra avtalet, inklusive ändringarna i punkt 1.

Artikel 19

Territoriell tillämpning

Detta avtal ska tillämpas, å ena sidan, på de territorier där fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämpligt och i enlighet med de villkor som fastställs i det fördraget och, å andra sidan, på Indonesiens territorium.

Artikel 20

Tvistlösning

1.  Parterna ska bemöda sig om att lösa eventuella tvister om genomförandet eller tolkningen av detta avtal genom att utan dröjsmål hålla samråd.

2.  Om en tvist inte har kunnat biläggas genom samråd inom två månader från den dag då samrådet först begärdes, får endera parten hänskjuta tvisten till den gemensamma kommittén, som ska bemöda sig om att lösa tvisten. Den gemensamma kommittén ska förses med all information som är relevant för en djupgående prövning av saken, i syfte att nå en godtagbar lösning. Den gemensamma kommittén ska för detta ändamål granska alla möjligheter till fortsatt effektivt genomförande av avtalet.

3.  Om den gemensamma kommittén inte lyckas bilägga tvisten inom två månader, får parterna gemensamt söka en tredje parts bona officia eller begära medling av en tredje part.

4.  Om det inte är möjligt att bilägga tvisten enligt punkt 3, får endera parten meddela den andra parten att den har utsett en skiljeman, och den andra parten måste i så fall utse en andra skiljeman inom trettio kalenderdagar efter det att den första skiljemannen utsågs. Parterna ska inom två månader efter det att den andra skiljemannen utsågs gemensamt utse en tredje skiljeman.

5.  Skiljemännen ska fatta ett majoritetsbeslut inom sex månader från det att den tredje skiljemannen utsågs.

6.  Utslaget ska vara bindande för parterna och får inte överklagas.

7.  Den gemensamma kommittén ska fastställa reglerna för skiljeförfarandet.

Artikel 21

Tillfälligt upphävande

1.  En part som tillfälligt vill upphäva detta avtal ska anmäla sina avsikter skriftligen till den andra parten. Frågan ska därefter diskuteras mellan parterna.

2.  Vardera parten får tillfälligt upphäva detta avtal. Beslutet om tillfälligt upphävande och skälen till beslutet ska anmälas skriftligen till den andra parten.

3.  Villkoren i detta avtal ska upphöra att gälla trettio kalenderdagar efter en sådan anmälan.

4.  Tillämpningen av detta avtal ska återupptas trettio kalenderdagar efter det att den part som tillfälligt upphävde genomförandet har underrättat den andra parten om att skälen för upphävandet inte längre gäller.

Artikel 22

Ändringar

1.  Om en part vill ändra detta avtal ska den parten lägga fram sitt ändringsförslag minst tre månader före den gemensamma kommitténs nästkommande sammanträde. Den gemensamma kommittén ska diskutera förslaget och om enighet uppnås avge en rekommendation. Om parterna samtycker till rekommendationen ska de godkänna den i enlighet med sina respektive interna förfaranden.

2.  Ändringar som har godkänts av båda parterna enligt det som anges ovan, träder i kraft första dagen i den månad som följer på den dag då parterna har underrättat varandra om att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

3.  Den gemensamma kommittén får anta ändringar av bilagorna till detta avtal.

4.  Anmälan om ändringar ska göras genom diplomatiska kanaler till Europeiska unionens råds generalsekreterare och till Indonesiens utrikesminister.

Artikel 23

Ikraftträdande, giltighetstid och uppsägning

1.  Detta avtal träder i kraft den första dagen i den månad som följer på den dag då parterna skriftligen har anmält till varandra att de förfaranden som är nödvändiga för detta har slutförts.

2.  Anmälan ska göras genom diplomatiska kanaler till Europeiska unionens råds generalsekreterare och till Indonesiens utrikesminister.

3.  Detta avtal ska vara i kraft i fem år. Det ska förlängas för på varandra följande perioder på fem år, utom om en part avstår från förlängning genom skriftlig anmälan till den andra parten minst tolv månader innan avtalet löper ut.

4.  Vardera parten får säga upp avtalet genom en skriftlig anmälan till den andra parten. Avtalet ska upphöra att gälla tolv månader efter en sådan anmälan.

Artikel 24

Bilagor

Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet.

Artikel 25

Giltiga texter

Detta avtal är upprättat i två exemplar på bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, kroatiska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska, ungerska och indonesiska (Bahasa Indonesia) språken, vilka alla texter är giltiga. I fall av tolkningsskiljaktigheter ska den engelska texten ha företräde.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Съставено в Брюксел на тридесети септември две хиляди и тринадесета година.

Hecho en Bruselas, el treinta de septiembre de dos mil trece.

V Bruselu dne třicátého září dva tisíce třináct.

Udfærdiget i Bruxelles den tredivte september to tusind og tretten.

Geschehen zu Brüssel am dreißigsten September zweitausenddreizehn.

Kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta septembrikuu kolmekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις τριάντα Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες δεκατρία.

Done at Brussels on the thirtieth day of September in the year two thousand and thirteen.

Fait à Bruxelles, le trente septembre deux mille treize.

Sastavljeno u Bruxellesu tridesetog rujna dvije tisuće trinaeste.

Fatto a Bruxelles, addì trenta settembre duemilatredici.

Briselē, divi tūkstoši trīspadsmitā gada trīsdesmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai tryliktų metų rugsėjo trisdešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenharmadik év szeptember havának harmincadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit-tletin jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tlettax.

Gedaan te Brussel, de dertigste september tweeduizend dertien.

Sporządzono w Brukseli dnia trzydziestego września roku dwa tysiące trzynastego.

Feito em Bruxelas, em trinta de setembro de dois mil e treze.

Întocmit la Bruxelles la treizeci septembrie două mii treisprezece.

V Bruseli tridsiateho septembra dvetisíctrinásť.

V Bruslju, dne tridesetega septembra leta dva tisoč trinajst.

Tehty Brysselissä kolmantenakymmenentenä päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakolmetoista.

Som skedde i Bryssel den trettionde september tjugohundratretton.

Dibuat di Brussel, pada tanggal tiga puluh bulan September tahun dua ribu tiga belas.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Untuk Uni Eropa

signatory

За Република Индонезия

Por la República de Indonesia

Za Indonéskou republiku

For Republikken Indonesien

Für die Republik Indonesien

Indoneesia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Ινδονησίας

For the Republic of Indonesia

Pour la République d'Indonésie

Za Republiku Indoneziju

Per la Repubblica di Indonesia

Indonēzijas Republikas vārdā –

Indonezijos Respublikos vardu

Az Indonéz Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Indoneżja

Voor de Republiek Indonesië

W imieniu Republiki Indonezji

Pela República da Indonésia

Pentru Republica Indonezia

Za Indonézsku republiku

Za Republiko Indonezijo

Indonesian tasavallan puolesta

För Republiken Indonesien

Untuk Republik Indonesia

signatory

▼M1

BILAGA I

PRODUKTOMFATTNING

Förteckningen i denna bilaga hänvisar till systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering som inrättats genom den internationella konventionen om systemet för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering inom Världstullorganisationen.

BILAGA IA

HARMONISERADE VARUKODER FÖR TIMMER OCH TRÄVARUPRODUKTER SOM OMFATTAS AV SYSTEMET MED FLEGTLICENSER

Kapitel 44:HS-nummer

Beskrivning

 

Brännved i form av stockar, kubbar, vedträn, kvistar, risknippen e.d., trä i form av flis, sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller liknande former

4401.21

–  Trä i form av flis eller spån - - av barrträ

Ex. 4401.22

–  Trä i form av flis eller spån - - av annat än barrträ (inte av bambu eller rotting)

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor. (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

Ex. 4404.10

Träspån och liknande - av barrträ

Ex. 4404.20

Träspån och liknande - icke-barrträ - - träspån

Ex. 4404

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d. (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä. (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

Ex. 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, hyvlat, slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm.

Ex. 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, inte hyvlat, inte slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm. (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

 

Skivor för fanering (inbegripet sådana som erhållits genom skärning av laminerat virke), skivor för plywood eller för liknande laminerat virke och annat virke, sågat i längdriktningen eller skuret eller svarvat till skivor, även hyvlat, slipat, kantskarvat eller längdskarvat, med en tjocklek på högst 6 mm.

4408.10

Av barrträ

4408.31

Mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau

4408.39

Annat, med undantag av barrträ, mörkröd meranti, ljusröd meranti och meranti bakau

Ex. 4408.90

Annat, med undantag av barrträ och av tropiska träslag enligt anmärkning 2 till undernummer till detta kapitel (inte av bambu eller rotting)

 

Virke (inbegripet icke sammansatt parkettstav), likformigt bearbetat utefter hela längden (spontat, falsat, fasat, försett med pärlstav, profilerat, bearbetat till rund form e.d.) på kanter, ändar eller sidor, även hyvlat, slipat eller längdskarvat

4409.10

–  Av barrträ

Ex. 4409.29

–  Av lövträ - annat (ej av rotting)

 

Spånskivor, oriented strand board (OSB) och liknande skivor (t.ex. waferboard) av trä eller andra vedartade material, även agglomererade med harts eller andra organiska bindemedel

Ex. 4410.11

–  Av trä - - spånskiva (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4410.12

–  Av trä - - oriented strand board (OSB) (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4410.19

–  Av trä - - annat (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4411

Fiberskivor av trä eller andra vedartade material, även innehållande harts eller andra organiska bindemedel (inte av bambu eller rotting)

 

Kryssfaner (plywood), fanerade skivor och liknande trälaminat

4412.31

–  Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm - - Med minst ett yttre skikt av tropiska träslag enligt anm. 2 till undernummer i detta kapitel

4412.32

–  Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm - - Annat, med minst ett yttre skikt av lövträ

4412.39

–  Annat kryssfaner (annan plywood), bestående enbart av träfanerskikt (av annat trä än bambu) som vart och ett har en tjocklek av högst 6 mm - - Annat

Ex. 4412.94

–  Annat: - Lamellträ (blockboard, laminboard och battenboard) (inte av rotting)

Ex. 4412.99

–  Annat: - - Annat: - - - Barecore (sammanlimmat träavfall) (inte av rotting) och - - - Annat (inte av rotting)

Ex. 4413

Förtätat trä i block, plattor, ribbor eller profilerade former (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4414

Träramar för målningar, fotografier, speglar e.d. (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4415

Packlådor, förpackningsaskar, häckar, tunnor och liknande förpackningar, av trä, kabeltrummor av trä, lastpallar, pallboxar och liknande anordningar, av trä, pallflänsar av trä (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4416

Fat, tunnor, kar, baljor och andra tunnbinderiarbeten samt delar till sådana arbeten, av trä, inbegripet tunnstav (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4417

Verktyg och redskap, infattningar, handtag och skaft till verktyg eller redskap, borstträn samt borst- och kvastskaft, av trä; Skoläster och skoblock, av trä (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4418

Byggnadssnickerier och timmermansarbeten, av trä, inbegripet cellplattor, sammansatta golvskivor samt vissa takspån (”shingles” och ”shakes”) (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4419

Bords- och köksartiklar av trä (inte av bambu eller rotting)

 

Trä med inläggningar, skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä,

Ex. 4420.90

–  Annat - - Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 4420.90.90.00 i Indonesien) (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

 

Andra varor av trä

Ex. 4421.90

–  Annat - - Ämnen till tändstickor (inte av bambu eller rotting) och - - Annat - - - Block av trä. (inte av bambu eller rotting)

Ex. 4421.90

–  Annat - - Annat - - - Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 4421.90.99.00 i Indonesien) (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

Kapitel 47:HS-nummer

Beskrivning

 

Massa av ved eller andra fibrösa cellulosahaltiga material; papper eller papp för återvinning (avfall och förbrukade varor):

4701

Mekanisk massa av ved

4702

Dissolvingmassa av ved

4703

Sodamassa och sulfatmassa, av ved, med undantag av dissolvingmassa

4704

Sulfitmassa av ved, utom dissolvingmassa

4705

Massa av trä erhållen genom en kombination av mekaniska och kemiska processer.

Kapitel 48:HS-nummer

Beskrivning

Ex. 4802

Papper och papp, obelagda och obestrukna, av sådana slag som används för skrivning, tryckning eller annat grafiskt ändamål, samt icke-perforerat papper och papp till hålkort och hålremsor, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av papper enligt nr 4801 eller 4803 ; Papper och papp (handgjorda) (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4803

Papper av sådan typ som används till toalettpapper, ansiktsservetter, handdukar eller bordsservetter samt liknande papper av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, även kräppade, plisserade, präglade, perforerade, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller i ark (ej från non-wooden eller återvunnet material).

Ex. 4804

Kraftpapper och kraftpapp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4802 eller 4803 (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4805

Annat papper eller papp, obelagda och obestrukna, i rullar eller ark, inte vidare bearbetade eller behandlade än vad som anges i anmärkning 3 till detta kapitel (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4806

Pergamentpapper, pergamentpapp, smörpapper, genomskinligt ritpapper och pergamyn (glassin) samt annat glättat, genomsynligt eller genomskinligt papper, i rullar eller ark (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4807

Papper och papp, sammansatta (bestående av skikt förenade med bindemedel), inte belagda, bestrukna eller impregnerade, även armerade invändigt, i rullar eller ark (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4808

Papper och papp, vågade (med eller utan fastlimmade plana ytskikt), kräppade, plisserade, präglade eller perforerade, i rullar eller ark, med undantag av varor enligt nr 4803 (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4809

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (inbegripet belagt, bestruket eller impregnerat papper för stenciler eller offsetplåtar), även tryckta, i rullar eller ark (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4810

Papper och papp, på ena eller båda sidorna belagda eller bestrukna med kaolin eller andra oorganiska ämnen med eller utan bindemedel, men utan annan beläggning, även ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4811

Papper, papp, cellulosavadd och duk av cellulosafibrer, belagda, bestrukna, impregnerade, överdragna, ytfärgade, ytdekorerade eller tryckta, i rullar eller kvadratiska eller rektangulära ark, oavsett storlek, med undantag av varor enligt 4803 , 4809 och 4810 (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4812

Filterblock och filterplattor av pappersmassa (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4813

Cigarettpapper, även tillskuret eller i häften; cigaretthylsor (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4814

Papperstapeter och liknande väggbeklädnad Fönsterpapper (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4816

Karbonpapper, självkopierande papper och annat kopierings- eller övertryckspapper (med undantag av papper enligt 4809 ), pappersstenciler och offsetplåtar av papper, även förpackade i askar (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4817

Kuvert, kortbrev, brevkort med enbart postalt tryck samt korrespondenskort, av papper eller papp, askar, mappar o.d. av papper eller papp, innehållande ett sortiment av brevpapper, papperskuvert e.d. (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4818

Toalettpapper och liknande papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, av sådana slag som används för hushållsändamål eller sanitärt ändamål, i rullar med en bredd av högst 36 cm, eller nedskurna till bestämd storlek eller form; näsdukar, servetter för rengöring av ansikte eller händer, handdukar, borddukar, bordsservetter, blöjor, tamponger, lakan och liknande hushålls-, sanitets- och sjukhusartiklar samt kläder och tillbehör till kläder, av pappersmassa, papper, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4821

Etiketter av alla slag, av papper eller papp, även tryckta (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4822

Bobiner, spolar, cops och liknande artiklar av pappersmassa, papper eller papp (även perforerade eller härdade) (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Ex. 4823

Andra slag av papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer, tillskurna till bestämd storlek eller form; andra varor av pappersmassa, papper, papp, cellulosavadd eller duk av cellulosafibrer (ej från non-wooden eller återvunnet material)

Anm.: Pappersprodukter från non-wooden eller återvunnet material åtföljs av en formell skrivelse från det indonesiska industriministeriet som godkänner användningen av non-wooden eller återvunna material. Sådana produkter får inte tilldelas Flegtlicens.

Kapitel 94:HS-nummer

Beskrivning

 

Sittmöbler (andra än sådana som omfattas av nr 9402 ), även bäddbara, samt delar till sittmöbler

9401.61

–  Andra sittmöbler, med trästomme: - - Med stoppning

9401.69

–  Andra sittmöbler, med trästomme: - - Annat

 

Andra möbler samt delar till sådana möbler

9403.30

–  Kontorsmöbler av trä

9403.40

–  Köksmöbler av trä

9403.50

–  Sovrumsmöbler av trä

9403.60

–  Andra

Ex. 9403.90

–  Delar - - Annat (HS 9403.90.90 i Indonesien)

 

Monterade eller monteringsfärdiga byggnader

Ex. 9406.00

–  Andra monterade eller monteringsfärdiga byggnader: - - Av trä (HS 9406.00.92 i Indonesien)

Kapitel 97:HS-nummer

Beskrivning

 

Konstgrafiska originalblad

Ex. 9702.00

Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 9702.00.00.00 i Indonesien) (Får inte exporteras enligt indonesisk lag. I enlighet med artikel 3.3 i det frivilliga partnerskapsavtalet får produkter med denna varukod (HS) inte tilldelas Flegtlicens, och får därför inte importeras till unionen).

BILAGA IB

HARMONISERADE VARUKODER FÖR TIMMER SOM ENLIGT INDONESISK LAG INTE FÅR EXPORTERAS

Kapitel 44:HS-nummer

Beskrivning

4403

Virke, obearbetat, barkat, befriat från splintved eller bilat eller grovt sågat på två eller fyra sidor.

Ex. 4404

Tunnbandsvidjor av trä; kluvna störar; pålar och störar av trä, tillspetsade men inte sågade i längdriktningen; träkäppar, grovt tillformade men inte svarvade, böjda eller på annat sätt bearbetade, lämpliga för tillverkning av promenadkäppar, paraplyer, verktygsskaft e.d.

4406

Järnvägs- och spårvägssliprar av trä.

Ex. 4407

Virke, sågat eller kluvet i längdriktningen, skuret eller svarvat till skivor, inte hyvlat, inte slipat eller längdskarvat, med en tjocklek över 6 mm.

 

Trä med inläggningar, skrin, askar, etuier och fodral för smycken, matsilver och liknande artiklar, av trä.

Ex. 4420.90

–  Annat - - Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 4420.90.90.00 i Indonesien).

 

Andra varor av trä.

Ex. 4421.90

–  Annat - - Annat - - - Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 4421.90.99.00 i Indonesien).

 

Konstgrafiska originalblad

Ex. 9702.00

Virke i form av stockar eller fyrkantsågade stockar med enkel ytbehandling, skurna eller lätt gängade eller målade, som inte tillför något avsevärt mervärde eller någon avsevärd förändring av form (HS Ex. 9702.00.00.00 i Indonesien).

BILAGA II

LAGLIGHETSDEFINITION

INLEDNING

Indonesiskt timmer betraktas som lagligt när det verifierats att dess ursprung och produktionsprocess och senare bearbetnings-, transport- och handelsverksamhet följer alla tillämpliga indonesiska lagar och andra författningar.

Indonesien har fem laglighetsnormer uttryckta genom en rad principer, kriterier, indikatorer och verifikatorer som alla baseras på de underliggande lagarna och förfarandena. Dessa normer kan delas upp ytterligare i undernormer enligt beskrivningen i TLAS-vägledningen.

De indonesiska rättsliga ramen innehåller också normer för hållbar skogsförvaltning som fastställts för tillståndsinnehavare som är verksamma inom skogsproduktionsområden på statsägd mark. Alla tillståndsinnehavare måste uppfylla de kriterier för laglighet som anges i laglighetsnormerna. Senast den dag då deras första laglighetscertifikat löper ut måste tillståndsinnehavare som är verksamma inom skogsproduktionsområden på statsägd mark uppfylla både laglighetsnormen och normen för hållbar skogsförvaltning, såsom anges i TLAS-vägledningen.

Indonesien har åtagit sig att regelbundet se över och förbättra laglighetsnormerna genom ett flerpartsförfarande.

De fem laglighetsnormerna är följande:

Laglighetsnorm 1 : norm för koncessioner inom skogsbruksområden på statsägd mark: naturliga skogar, skogsplanteringar, återställande av ekosystem, skogsförvaltningsrättighet (Hak Pengelolaan).

Laglighetsnorm 2 : norm för samfällighetsägda skogsplanteringar och samfällighetsskogar inom skogsbruksområden.

Laglighetsnorm 3 : norm för privatägda skogar.

Laglighetsnorm 4 : norm för avverkningsrättigheter inom områden som inte är skogsbruksområden eller i omvandlingsbar produktionsskog på statsägd mark.

Laglighetsnorm 5 : norm för primär skogsindustri, nedströmsindustri och handelsidkare.

Dessa fem laglighetsnormer tillämpas på olika typer av timmertillstånd som anges i följande tabell:Tillståndstyp eller rättighet

Beskrivning

Markägande/resursförvaltning eller utnyttjande

Tillämplig laglighetsnorm

IUPHHK-HA/HPH

Tillstånd att utnyttja timmer från naturliga produktionsskogar

Statsägd/företagsförvaltad

1

IUPHHK-HTI/HPHTI

Tillstånd att etablera och förvalta industriell skogsplantering

Statsägd/företagsförvaltad

1

IUPHHK-RE

Tillstånd för återställande av skogsekosystem

Statsägd/företagsförvaltad

1

Skogsförvaltningsrättighet (Perum Perhutani)

Rätt att förvalta skogsplanteringar

Statsägd/företagsförvaltad (statligt företag)

1

IUPHHK- HTR

Tillstånd för samfälligheters skogsplanteringar eller privata skogsplanteringar

Statligt ägd/samfällighetsförvaltad eller privat förvaltad

2

IUPHHK-HKM

Tillstånd för samfälligheters skogsbruk

Statligt ägd/samfällighetsförvaltad

2

IUPHHK-HD

Tillstånd för byars skogsbruk

Statsägd/förvaltas av en enda by

2

IUPHHK-HTHR

Tillstånd att utnyttja timmer från återbeskogningsområden

Statligt ägd/samfällighetsförvaltad eller privat förvaltad

2

Privat mark

Inget tillstånd krävs

Privatägd/privat utnyttjad

3

IPK/ILS

Tillstånd att utnyttja timmer från områden som inte är skogsbruksområden eller från omvandlingsbar produktionsskog

Statsägd/privat utnyttjad

4

IUIPHHK

Tillstånd för etablering och drift av ett företag för primär bearbetning

Ej tillämpligt

5

IUI Lanjutan eller IPKL

Tillstånd för etablering och drift av ett företag för sekundär bearbetning

Ej tillämpligt

5

TPT (TPT, TPT-KB, TPT-KO)

Registrerade upplag för timmer/bearbetat timmer

Ej tillämpligt

5

IRT

Hemmaindustri

Ej tillämpligt

5

ETPIK Icke-producerande

Icke-producerande exportörer

Ej tillämpligt

5

LAGLIGHETSNORM 1: NORMER FÖR KONCESSIONER INOM SKOGSBRUKOMRÅDENNr

Principer

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Relaterade föreskrifter (1)

1

P1.  Områdets rättsliga status och nyttjanderätt

K1.1  Skogsförvaltningsenheten (koncessionsinnehavarna) är belägna inom skogsbruksområdet

1.1.1  Tillståndsinnehavaren kan bevisa att avverkningstillståndet (IUPHHK) är giltigt

Certifikat om rätt till skogskoncession

Regeringens förordning PP72/2010

Skogsministerns förordning P12/2010

Skogsministerns förordning P.30/2014

Skogsministerns förordning P.31/2014

Skogsministerns förordning P.33/2014

Skogsministerns förordning P.76/2014

Betalningsbevis för tillstånd för utnyttjande av skogsprodukter

Bevis för övrigt lagligt tillstånd för användning av området (i förekommande fall)

2.

P2.  Uppfyller kraven enligt systemet och förfarandena för avverkning.

K2.1  Tillståndsinnehavaren har en avverkningsplan för området som har godkänts av behöriga administrativa myndigheter

2.1.1  Den behöriga administrativa myndigheten har godkänt den dokumenterade arbetsplanen: huvudplan, årlig arbetsplan, inklusive tillhörande bilagor

Godkänd huvudplan inklusive bilagor, upprättad på grundval av omfattande skogsinventering gjord av tekniskt kompetent personal

Skogsministerns förordning P62/2008

Skogsministerns förordning P56/2009

Skogsministerns förordning P60/2011

Skogsministerns förordning P.33/2014

Den godkända årliga arbetsplanen, gjord på grundval av huvudplanen

Kartor som gjorts av kompetent teknisk personal och som beskriver layout och gränser för de områden som arbetsplanen omfattar

Karta som visar avverkningsfria områden enligt den årliga arbetsplanen och bevis på att detta har respekterats på fältet

Avverkningsplatserna (block eller ägofigurer) är klart utmärkta på kartan och kontrollerade på fältet

K2.2  Arbetsplanen är giltig

2.2.1  Innehavaren av tillstånd för skogsbruk har en giltig arbetsplan som följer tillämpliga föreskrifter

Dokument och bilagor om huvudplanen för användning av skogsprodukter (ansökningar under behandling godtas)

Skogsministerns förordning P62/2008

Skogsministerns förordning P56/2009

Skogsministerns förordning P60/2011

Plats och tillåtna volymer timmer från naturskog inom avverkningsområden motsvarar arbetsplanen

3.

P3.  Transport eller ägarbyte av rundtimmer sköts lagligt

K3.1  Tillståndsinnehavarna ser till att alla stockar som transporteras från upplag i skogen till primär skogsindustri eller till en registrerad stockhandlare, även via mellanliggande upplag, identifieras fysiskt och åtföljs av giltiga dokument

3.1.1  Alla stora stockar som avverkas eller utvinns kommersiellt har införts i timmerproduktions-rapporten

Godkända timmerproduktionsrapporter

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

3.1.2  Allt timmer som transporteras ut från tillståndsområdet åtföljs av giltiga transporthandlingar

Giltiga transporthandlingar och bilagor åtföljer stockarna från upplag i skogen till primär skogsindustri eller registrerad stockhandlare, även via mellanliggande upplag

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

3.1.3  Rundstockarna har avverkats i de områden som anges i tillståndet att använda skogen

Timmerförvaltningens märkning/streckkod (PUHH) på stockarna

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

Tillämpning av timmerförvaltningens märkning/streckkod

3.1.4  Alla stockar som transporteras från upplag i skogen åtföljs av giltiga dokument

Giltigt transportdokument

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

K3.2  Tillståndsinnehavaren har erlagt betalning för tillämpliga pålagor och avgifter för kommersiell utvinning av timmer

3.2.1  Tillståndsinnehavaren har bevis för betalning av avgifter för återbeskogningsfonden och/eller skogsresursavgifter, motsvarande stockproduktionen och tillämplig tariff

Betalningsanvisningar för avgifter för återbeskogningsfonden och/eller skogsresursavgifter

Regeringens förordning PP22/1997

Regeringens förordning PP51/1998

Regeringens förordning PP59/1998

Skogsministerns förordning P18/2007

Handelsministerns förordning 22/2012

Depositionsbevis för betalning av avgifter för återbeskogningsfonden och/eller skogsresursavgifter och inbetalningsblanketter

Betalningen av avgifter för återbeskogningsfonden och/eller skogsresursavgifter överensstämmer med stockproduktionen och tillämplig tariff

K3.3  Transport och handel mellan öarna

3.3.1  Tillståndsinnehavare som fraktar stockar är registrerade för att bedriva timmerhandel mellan öarna (Registered Inter-Island Timber Traders, PKAPT)

PKAPT-dokument

Industri- och handelsministerns förordning 68/2003

Skogsministerns, transportministerns och industri- och handelsministerns gemensamma förordning 22/2003

3.3.2  Det fartyg som används för transport av rundstockar för indonesisk flagg och har ett giltigt verksamhetstillstånd

Registreringsdokument som visar fartygets ID och giltigt tillstånd

Industri- och handelsministerns förordning 68/2003

Skogsministerns, transportministerns och industri- och handelsministerns gemensamma förordning 22/2003

K3.4  Iakttagande av V-Legal-märkning

3.4.1  Genomförande av V-Legal-märkning

V-Legal-märkning påförs på vederbörligt sätt

Skogsministerns förordning P43/2014

4.

P4.  Överensstämmelse med miljömässiga och sociala aspekter förknippade med timmeravverkning

K4.1  Tillståndsinnehavaren har en godkänd tillämplig miljökonsekvensbedömning (EIA) och har genomfört de åtgärder som anges i denna

4.1.1  Tillståndsinnehavarens har tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning som har godkänts av de behöriga myndigheterna och omfattar hela arbetsområdet

Tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

4.1.2  Tillståndsinnehavaren har en miljöförvaltningsplan och rapporter om genomförandet av miljöövervakningsplanen som beskriver åtgärder som har vidtagits för att mildra miljöpåverkan och gynna samhället

Dokumenterad miljöförvaltningsplan och miljöövervakningsplan

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

Bevis på genomförande av miljöförvaltningsplanen och övervakningen av viktiga miljömässiga och sociala verkningar

5.

P5.  Efterlevnad av arbetslagstiftning och arbetsföreskrifter

K5.1  Uppfyllande av kraven på arbetarskydd och arbetsmiljö

5.1.1  Tillgång till förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö, och tillämpning av dem

Tillämpning av förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

Regeringens förordning PP50/2012

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 8/2010

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 609/2012

Utrustning för arbetarskydd och arbetsmiljö

Registrering av olyckor

K5.2  Respekt för arbetstagares rättigheter

5.2.1  Arbetstagarna har föreningsfrihet

Arbetstagarna tillhör fackförbund eller företagets policy ger arbetstagarna möjlighet att etablera eller delta i fackförbund

Lag 13/2003

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2011

5.2.2  Det finns kollektivavtal

Det finns kollektivavtal eller företagspolicy om arbetstagarnas rättigheter

Lag 13/2003

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2011

5.2.3  Företaget anställer inte minderåriga

Det finns inga minderåriga anställda

Lag 23/2002

Lag 13/2003

(1)   Avser de viktigaste föreskrifterna inklusive senare ändringar.

LAGLIGHETSNORM 2: NORM FÖR SAMFÄLLIGHETSÄGDA SKOGSPLANTERINGAR OCH SAMFÄLLIGHETSSKOGAR INOM SKOGSBRUKSOMRÅDENNr

Principer

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Relaterade föreskrifter

1.

P1.  Områdets rättsliga status och nyttjanderätt

K1.1  Skogsförvaltningsenheten (koncessionsinnehavaren) är belägen inom skogsbruksområdet

1.1.1  Tillståndsinnehavaren kan bevisa att avverkningstillståndet (IUPHHK) är giltigt

Certifikat om rätt till skogskoncession

Skogsministerns förordning P37/2007

Skogsministerns förordning P49/2008

Skogsministerns förordning P12/2010

Skogsministerns förordning P55/2011

Betalningsbevis för tillstånd för utnyttjande av skogsprodukter

K1.2.  Affärsenhet i form av grupp

1.2.1  Affärsgruppen är lagligen etablerad

Stiftelseurkund eller etableringsbevis

Skogsministerns förordning P43/2014

2.

P2.  Uppfyller kraven enligt systemet och förfarandena för avverkning

K2.1  Tillståndsinnehavaren har en avverkningsplan för området och denna har godkänts av behöriga administrativa myndigheter

2.1.1  Den behöriga administrativa myndigheten har godkänt den dokumenterade årliga arbetsplanen

Den dokumenterade årliga arbetsplanen har godkänts

Skogsministerns förordning P62/2008

Karta som visar avverkningsfria områden enligt den årliga arbetsplanen och bevis på att detta har respekterats på fältet

Avverkningsblockens platser är klart markerade och kan kontrolleras på fältet

K2.2  Arbetsplanen är giltig

2.2.1  Innehavaren av tillstånd för skogsbruk har en giltig arbetsplan som följer tillämpliga föreskrifter

Dokument och bilagor om huvudplanen för användning av skogsprodukter (ansökningar under behandling godtas)

Skogsministerns förordning P62/2008

Plats och tillåtna volymer stockar för utvinning inom området som ska fastställas som avverkningsområde motsvarar arbetsplanen

K2.3  Tillståndsinnehavarna ser till att alla stockar som transporteras från upplag i skogen till primär skogsindustri eller till en registrerad stockhandlare, även via mellanliggande upplag, identifieras fysiskt och åtföljs av giltiga dokument

2.3.1  Alla stockar som har avverkats eller utvunnits kommersiellt rapporteras i timmerproduktionsrapporten

Godkända timmerproduktionsrapporter

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

2.3.2  Alla stockar som transporteras ut från tillståndsområdet åtföljs av giltiga transporthandlingar

Giltiga transporthandlingar och relevanta bilagor för transport från upplaget i skogen till mellanliggande upplag och från mellanliggande upplag till primär skogsindustri och/eller registrerad stockhandlare

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

2.3.3  Rundstockarna har avverkats i de områden som anges i tillståndet att använda skogen

Timmerförvaltningens märkning/streckkod (PUHH) på stockarna

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

Tillståndsinnehavaren gör timmermarkeringen på ett enhetligt sätt

 

2.3.4  Tillståndsinnehavaren kan uppvisa stocktransporthandlingar som åtföljer stockar som transporteras från upplaget i skogen

Stocktransporthandlingar som åtföljs av en stockförteckning

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

K2.4  Tillståndsinnehavaren har betalat tillämpliga pålagor och avgifter som krävs för kommersiell utvinning av timmer

2.4.1  Tillståndsinnehavaren uppvisar bevis på betalning av skogsresursavgift motsvarande stockproduktionen och tillämplig tariff

Betalningsanvisning för skogsresursavgift

Skogsministerns förordning P18/2007

Handelsministerns förordning 22/2012

Bevis på betalning av skogsresursavgift

Betalningen av skogsresursavgift överensstämmer med stockproduktionen och tillämplig tariff

K2.5  Iakttagande av V-Legal-märkning

2.5.1  Genomförande av V-Legal-märkning

V-Legal-märkning påförs på vederbörligt sätt

Skogsministerns förordning P43/2014

3.

P3.  Efterlevnad av miljömässiga och sociala aspekter förknippade med timmeravverkning

K3.1  Tillståndsinnehavaren har en godkänd tillämplig miljökonsekvensbedömning (EIA) och har genomfört de åtgärder som anges i denna

3.1.1  Tillståndsinnehavaren har tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning som har godkänts av de behöriga myndigheterna och omfattar hela arbetsområdet

Tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

3.1.2  Tillståndsinnehavaren har rapporter om miljöförvaltnings- och övervakningsåtgärder som har vidtagits för att mildra miljöverkningarna och gynna samhället

Relevanta dokument om miljöförvaltning och miljöövervakning

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

Bevis på genomförande av miljöförvaltning och övervakning av betydande miljömässiga och sociala verkningar

4

P4.  Efterlevnad av arbetslagstiftning och arbetsföreskrifter

K4.1  Uppfyllande av kraven på arbetarskydd och arbetsmiljö

4.1.1  Tillgång till förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö, och tillämpning av dem

Tillämpning av förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

Regeringens förordning PP50/2012

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 8/2010

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 609/2012

Utrustning för arbetarskydd och arbetsmiljö

K4.2  Respekt för arbetstagares rättigheter

4.2.1  Företaget anställer inte minderåriga

Det finns inga minderåriga anställda

Lag 23/2002

Lag 13/2003

LAGLIGHETSNORM 3: NORM FÖR PRIVATÄGDA SKOGARNr

Principer

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Relaterade föreskrifter

1.

P1.  Ägarskapet till timret kan kontrolleras

K1.1  Lagligt ägarskap eller laglig besittningsrätt för avverkningsområdet

1.1.1  Ägaren till privat mark eller skog kan bevisa ägarskap eller nyttjanderättigheter till marken

Giltiga dokument om ägarskap eller besittningsrätt till marken (fångeshandling som erkänts av behöriga myndigheter)

Lag 5/1960

Skogsministerns förordning P33/2010

Regeringens förordning PP12/1998

Handelsministerns förordning 36/2007

Handelsministerns förordning 37/2007

Lag 6/1983

Skogsministerns förordning P43/2014

Rättighet till markodling

Företagets stiftelseurkund

Näringslicens för handelsföretag (SIUP)

Företagsregistrering (TDP)

Skatteregistrering (NPWP)

Dokument om arbetarskydd och arbetsmiljö

Det finns kollektivavtal eller företagspolicy om arbetstagarnas rättigheter

Karta över området för privat skog och gränser som är markerade på fältet

1.1.2  Förvaltningsenheterna (individuellt eller gruppvis ägda) kan uppvisa giltiga transporthandlingar

Stocktransporthandlingar

Skogsministerns förordning P30/2012

1.1.3  Förvaltningsenheterna uppvisar betalningsbevis för tillämpliga avgifter relaterade till träd som fanns före överföringen av besittnings- eller nyttjanderätter till området

Bevis på betalning av avgifter för återbeskogningsfonden och/eller skogsresursavgifter och ersättning till staten för värdet på avverkningen

Skogsministerns förordning P18/2007

K1.2  Affärsenheten i form av grupp är lagligen registrerad

1.2.1  Affärsgruppen är lagligen etablerad

Stiftelseurkund eller etableringsbevis

Skogsministerns förordning P43/2014

K1.3  Iakttagande av V-Legal-märkning

1.3.1  Genomförande av V-Legal-märkning

V-Legal-märkning påförs på vederbörligt sätt

Skogsministerns förordning P43/2014

2.

P2.  Efterlevnad av arbetslagar och arbetsföreskrifter för områden som omfattas av odlingsrättigheter

K2.1  Uppfyllande av kraven på arbetarskydd och arbetsmiljö

2.1.1  Tillgång till förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö, och tillämpning av dem

Tillämpning av förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

Regeringens förordning PP50/2012

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 8/2010

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 609/2012

Utrustning för arbetarskydd och arbetsmiljö

Registrering av olyckor

K2.2  Respekt för arbetstagares rättigheter

2.2.1  Arbetstagarna har föreningsfrihet

Arbetstagarna tillhör fackförbund eller företagets policy ger arbetstagarna möjlighet att etablera eller delta i fackförbund

Lag 13/2003

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2001

2.2.2  Det finns kollektivavtal

Det finns kollektivavtal eller företagspolicy om arbetstagarnas rättigheter

Lag 13/2003

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2011

2.2.3  Företaget anställer inte minderåriga

Det finns inga minderåriga anställda

Lag 23/2002

Lag 13/2003

3

P3.  Överensstämmelse med miljömässiga och sociala aspekter förknippade med timmeravverkning

K3.1  Innehavaren av odlingsrättigheter eller ägaren av privatägd skog har en godkänd tillämplig miljökonsekvensbedömning (EIA) och har genomfört de åtgärder som anges i denna (om så krävs genom föreskrifter)

3.1.1  Innehavaren av odlingsrättigheter eller ägaren av privatägd skog har tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning som har godkänts av de behöriga myndigheterna och omfattar hela arbetsområdet

Tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

3.1.2  Innehavaren av odlingsrättigheter har en miljöförvaltningsplan och rapporter om genomförandet av miljöövervakningsplanen

Dokumenterad miljöförvaltningsplan och miljöövervakningsplan

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 05/2012

Bevis på genomförande av miljöförvaltningsplanen och övervakningen

LAGLIGHETSNORM 4: NORM FÖR AVVERKNINGSRÄTTIGHETER INOM OMRÅDEN SOM INTE ÄR SKOGSBRUKSOMRÅDEN ELLER I OMVANDLINGSBAR PRODUKTIONSSKOG PÅ STASTÄGD MARKNr

Principer

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Relaterade föreskrifter

1.

P1.  Områdets rättsliga status och nyttjanderätt

K1.1.  Timmeravverkningstillstånd inom ett område som inte är skogsbruksområde utan ändring av skogens rättsliga status

1.1.1  Avverkningen är godkänd inom ramen för övriga lagliga tillstånd (ILS) eller omvandlingstillstånd (IPK) för ett arrenderat område

Anm.: Detta gäller även för areal som tidigare kategoriserats som återbeskogningsbaserade skogsplanteringar (HTHR).

ILS/IPK-tillstånd för avverkning inom det arrenderade området (inklusive tillämplig miljökonsekvensbedömning av icke-skogsbruksverksamhet)

Regeringens förordning PP27/2012

Skogsministerns förordning P18/2011

Skogsministerns förordning P59/2011

Miljöministerns förordning 05/2012

Kartor bifogade till ILS/IPK-tillstånden för det arrenderade området och bevis för efterlevnad på fältet

K1.2  Timmeravverkningstillstånd inom områden som inte är skogsbruksområden i fall där detta leder till ändring av skogsområdets rättsliga status

1.2.1  Timmeravverkningstillstånd som godkänts inom ramen för tillstånd för markomvandling (IPK)

Anm.: Detta gäller även för areal som tidigare kategoriserats som återbeskogningsbaserade skogsplanteringar (HTHR).

Näringstillstånd och kartor som bifogas tillståndet (inklusive tillämplig miljökonsekvensbedömning av icke-skogsbruksverksamhet)

Regeringens förordning PP27/2012

Skogsministerns förordning P33/2010

Skogsministerns förordning P14/2011

Skogsministerns förordning P59/2011

Miljöministerns förordning 05/2012

IPK för omvandlingsområden

Kartor som bifogas IPK

Dokument om godkänd ändring av skogens rättsliga status (detta krav gäller både innehavare av IPK-tillstånd och innehavare av näringstillstånd)

1.2.2  Tillstånd för markomvandling (IPK) och bosättning inom ramen för folkomflyttning

IPK för omvandlingsområden

Skogsministerns förordning P14/2011

Kartor som bifogas IPK

K1.3.  Timmeravverkningstillstånd inom områden som inte är skogsbruksområden

1.3.1  Timmeravverkningstillstånd som godkänts inom ramen för tillstånd för markomvandling (IPK) inom områden som inte är skogsområden

Planeringsdokumentet för IPK

Regeringens förordning PP27/2012

Skogsministerns förordning P14/2011

Miljöministerns förordning 05/2012

Näringstillstånd och kartor som bifogas tillståndet (inklusive tillämplig miljökonsekvensbedömning av icke-skogsbruksverksamhet)

IPK för omvandlingsområden

Kartor som bifogas IPK

1.3.2  Tillstånd för markomvandling (IPK) och bosättning inom ramen för folkomflyttning

IPK för omvandlingsområden

Skogsministerns förordning P14/2011

Kartor som bifogas IPK

2.

P2.  Överensstämmelse med rättsliga system och förfaranden för trädavverkning och transport av stockar

K2.1  IPK/ILS planen och genomförandet överensstämmer med markanvändningsplanen

2.1.1  Den arbetsplan som har godkänts för området omfattas av IPK/ILS

Den dokumenterade IPK/ILS-arbetsplanen

Skogsministerns förordning P62/2008

Skogsministerns förordning P53/2009

2.1.2  Tillståndsinnehavaren kan bevisa att de stockar som transporteras härrör från områden om omfattas av giltigt tillstånd för markomvandling eller andra nyttjandetillstånd (IPK/ILS)

Dokument om skogsinventering

Skogsministerns förordning P62/2008

Skogsministerns förordning P41/2014

Timmerproduktionsrapport (LHP)

K2.2  Betalning av statliga avgifter och pålagor och uppfyllande av kraven på stocktransport

2.2.1  Betalningsbevis för avgifter

Betalningsanvisning för skogsresursavgift

Skogsministerns förordning P18/2007

Bevis på betalning av skogsresursavgift

Betalningen av skogsresursavgift överensstämmer med stockproduktionen och tillämplig tariff

2.2.2  Tillståndsinnehavaren har giltiga stocktransporthandlingar

Faktura för stocktransport (FAKB) och stockförteckning för små stockar

Skogsministerns förordning P41/2014

Dokument om stockarnas laglighet (SKSKB) och stockförteckning för stora stockar

K2.3  Iakttagande av V-Legal-märkning

2.3.1  Genomförande av V-Legal-märkning

V-Legal-märkning påförs på vederbörligt sätt

Skogsministerns förordning P43/2014

3.

P3.  Efterlevnad av arbetslagstiftning och arbetsföreskrifter

K3.1  Efterlevnad av kraven på arbetarskydd och arbetsmiljö

3.1.1  Tillgång till förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö, och tillämpning av dem

Förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

Regeringens förordning PP50/2012

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 8/2010

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 609/2012

Utrustning för arbetarskydd och arbetsmiljö

Registrering av olyckor

K3.2  Respekt för arbetstagares rättigheter

3.2.1  Företaget anställer inte minderåriga

Det finns inga minderåriga anställda

Lag 23/2002

Lag 13/2003

LAGLIGHETSNORM 5: NORM FÖR PRIMÄR SKOGSINDUSTRI OCH NEDSTRÖMSINDUSTRI OCH HANDELSIDKARENr

Principer

Kriterier

Indikatorer

Verifikatorer

Relaterade föreskrifter

1.

P1.  Affärsenheter ger sitt stöd för att trävaruhandeln genomförs lagligt

K1.1.  Industrin för bearbetning av skogsprodukter i form av

a)  bearbetningsindustri och/eller

b)  exportörer av bearbetade produkter innehar giltiga tillstånd

1.1.1  Affärsenheter inom bearbetningsindustrin innehar giltiga tillstånd

Företagets stiftelseurkund och de senaste ändringarna av den

Lag 6/1983

Lag 3/2014

Regeringens förordning PP74/2011

Regeringens förordning PP27/2012

Förordning från ministern för lagstiftning och mänskliga rättigheter M.01-HT.10/2006

Handelsministerns förordning 36/2007

Handelsministerns förordning 37/2007

Industriministerns förordning 41/2008

Inrikesministerns förordning 27/2009

Handelsministerns förordning 39/2011

Miljöministerns förordning 05/2012

Handelsministerns förordning 77/2013

Skogsministerns förordning P9/2014

Skogsministerns förordning P55/2014

Verksamhetstillstånd (näringslicens/SIUP) eller handelstillstånd, som kan vara tillstånd för industrinäring (IUI) eller certifikat om industriregistrering (TDI)

Tillstånd för påverkan (utfärdas till företaget för påverkan på miljön kring verksamheten)

Certifikat om företagsregistrering (TDP)

Skattenummer (NPWP)

Tillgång till tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Tillgång till tillstånd för industrinäring (IUI) eller permanent näringstillstånd (IUT) eller certifikat om industriregistrering (TDI)

Tillgång till planen för lagring av råmaterial (RPBBI) för primär industri

1.1.2  Exportörer av bearbetade trävaruprodukter har giltiga tillstånd både som tillverkare och som exportörer av trävaruprodukter

Exportörerna har status som registrerade exportörer av skogsindustriprodukter (ETPIK)

Handelsministerns förordning 97/2014

K1.2  Hemmaindustrin är en indonesisk juridisk person

1.2.1  Hemmaindustrins ägare kan styrka sin formella identitet

Identitetskort

Skogsministerns förordning P.43/2014

K1.3  Importörer av träbaserade skogsprodukter innehar giltiga tillstånd och iakttar tillbörlig aktsamhet

1.3.1  Importörer av träbaserade skogsprodukter innehar giltiga tillstånd

Importörerna har status som registrerade importörer

Handelsministerns förordning 78/2014

1.3.2  Importörerna har system för tillbörlig aktsamhet

Importörerna har förfaranden för tillbörlig aktsamhet och bevis för att de tillämpas

Skogsministerns förordning P.43/2014

K1.4  Registrerade upplag eller registrerade icke-producerande exportörer innehar giltiga tillstånd

1.4.1  Registrerade upplag innehar giltiga tillstånd

Tillståndshandling från chefen för skogsstyrelsen på provins- eller distriktsnivå

Skogsministerns förordning P30/2012

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

1.4.2  Registrerade icke-producerande exportörer innehar giltiga tillstånd

Företagets stiftelseurkund och de senaste ändringarna av den

Lag 6/1983

Regeringens förordning PP74/2011

Förordning från ministern för lagstiftning och mänskliga rättigheter M.01-HT.10/2006

Handelsministerns förordning 36/2007

Handelsministerns förordning 37/2007

Handelsministerns förordning 39/2011

Handelsministerns förordning 77/2013

Skogsministerns förordning P43/2014

Handelsministerns förordning 97/2014

Verksamhetstillstånd (näringslicens/SIUP) eller handelstillstånd

Certifikat om företagsregistrering (TDP)

Skattenummer (NPWP)

Registrering av handelsidkarna som icke-producerande exportörer av skogsindustriprodukter (ETPIK Non Produsen)

Leveransavtal eller kontrakt med småskalig industri som inte är exportörer av skogsindustriprodukter (ETPIK) och som har timmerlaglighetscertifikat (S-LK) eller leverantörsförklaring om överensstämmelse (DKP)

1.4.3  Affärsenheten har tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Tillämpliga dokument från miljökonsekvensbedömning

Regeringens förordning PP27/2012

Miljöministerns förordning 13/2010

Miljöministerns förordning 05/2012

K1.5  Affärsenheter i form av

grupper (av små och medelstora företag eller hantverkare/hemmaindustrier eller upplag)

eller

kooperativ (hantverkare/hemmaindustrier)

är lagligen registrerade eller innehar etableringsbevis

Anm.: Ej tillämpligt för registrerade icke-producerande exportörer

1.5.1  Affärsenheterna i form av grupper eller kooperativ är lagligen etablerade

Stiftelseurkund eller etableringsbevis

Skogsministerns förordning P.43/2014

Skatteregistrering (NPWP) när det gäller kooperativ

1.5.2  Kooperativens organisationsstruktur

Kooperativa beslut om organisationsstruktur

Skogsministerns förordning P.43/2014

1.5.3  Typ av kooperativt företag

Kooperativets affärsplan eller ett dokument som visar typen av kooperativ

Skogsministerns förordning P.43/2014

1.5.4  Formell identitet för samtliga medlemmar i kooperativet

Identitetskort

Skogsministerns förordning P.43/2014

2.

P2.  Affärsenheterna tillämpar timmerspårningssystem som säkerställer att timrets ursprung kan spåras

K2.1  Det finns ett system som används för att spåra timmer

2.1.1  Affärsenheterna kan demonstrera att mottaget timmer kommer från lagliga källor

Dokument om försäljning och inköp och/eller leveranskontrakt för material och/eller inköpsverifikat

Skogsministerns förordning P30/2012

Skogsministerns förordning P59/2014

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

Handelsministerns förordning P78/2014

Godkänd rapport om timmertransport och/eller överföringsbevis eller officiell rapport om kontroll av timmer, intyg om skogsprodukternas laglighet

Importerat timmer åtföljs av leverantörsdeklaration om överensstämmelse eller laglighetscertifikat (S-LK)

Anm.: Endast tillämpligt i fråga om hantverkare/hemmaindustrier

Timmertransporthandlingar

Transporthandlingar (Nota) med motsvarande officiella rapporter från tjänsteman vid lokal myndighet när det gäller använt timmer från rivningsobjekt eller timmer som varit i marken

Transporthandlingar i form av Nota för avfallsträ från industrin

Dokument/rapporter om ändringar i lager av stockar/timmer/produkter

Laglighetscertifikat (S-PHPL/S-LK) eller leverantörsdeklaration om överensstämmelse (DKP)

Styrkande handlingar till lagerplan för råmaterial (RPBBI) för primär industri

2.1.2  Importörerna har giltiga handlingar som bevisar att det importerade timret kommer från lagliga källor

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier

Importanmälan (PIB)

Presidentdekret 43/1978

Handelsministerns förordning 78/2014

Packsedel

Faktura

Konossement (B/L)

Importdeklarationen och importrekommendation

Betalningsbevis för importtull

Andra relevanta dokument (inklusive Cites-tillstånd) för träslag som berörs av begränsad handel

Bevis för användning av importerat timmer

2.1.3  Affärsenheterna tillämpar ett timmerspårningssystem och verksamheten hålls inom de tillåtna produktionsbegränsningarna

Anm.: Ej tillämpligt för upplag och registrerade icke-producerande exportörer

Registrering (Tally Sheet) om användningen av råmaterial och produktionsutflöde

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier

Industriministerns förordning 41/2008

Skogsministerns förordning P30/2012

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

Skogsministerns förordning P55/2014

Utflödesrapporter om produktionen av bearbetade produkter

Enhetens produktion överskrider inte den tillåtna produktionskapaciteten

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier

Tillverkade produkter hålls åtskilda/separeras från beslagtaget timmer

2.1.4  Produktionsprocesser som utförs i samarbete med en annan part (annan industri eller hantverkare/hemmaindustrier) ger möjlighet till spårning av timmer

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier, upplag och registrerade icke-producerande exportörer

Laglighetscertifikat (S-LK) eller leverantörsdeklaration om överensstämmelse (DKP)

Skogsministerns förordning P48/2006

Handelsministerns förordning 36/2007

Industriministerns förordning 41/2008

Skogsministerns förordning P.43/2014

Skogsministerns förordning P55/2014

Avtal om tjänster för produktbearbetning tillsammans med en annan part

Intyg om råmaterial

Tillverkade produkter hålls åtskilda/separeras

Dokumentation av råmaterial, produktionsprocesser och, i förekommande fall, export om denna görs genom avtal om tjänster med annat företag

K2.2  Överföring av bearbetade träprodukter från leverantören till registrerade icke-producerande exportörer

2.2.1  Affärsenheterna kan demonstrera att förvärvade produkter kommer från lagliga källor

Produkter som köps från partner som inte är exportörer av skogsindustriprodukter (ETPIK) och som har laglighetscertifikat (S-LK) eller leverantörsförklaring om överensstämmelse (DKP)

Skogsministerns förordning P.43/2014

Transporthandlingar

Dokument/rapporter om ändringar i lager av produkter

3.

P3.  Handel med timmer eller ändring av ägarskap är laglig

K3.1  Handel med eller transport av trävaruprodukter avsedda för den inhemska marknaden iakttar gällande lagstiftning

Anm.: Ej tillämpligt för icke-producerande registrerade exportörer

3.1.1  Handel med eller transport av timmer avsett för den inhemska marknaden åtföljs av transporthandlingar

Transporthandlingar

Gemensam förordning från skogsministern 22/2003, transportministern KM3/2003 och industri- och handelsministern 33/2003

Skogsministerns förordning P30/2012

Skogsministerns förordning P41/2014

Skogsministerns förordning P42/2014

K3.2  Transport av bearbetat timmer för export iakttar gällande lagstiftning

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier och upplag

3.2.1  Transport av bearbetat timmer åtföljs av exportanmälan (PEB)

Produkter för export

Lag 17/2006 (tull)

Presidentdekret 43/1978

Skogsministerns förordning 447/2003

Finansministerns förordning 223/2008

Förordning från tullens generaldirektör P-40/2008

Förordning från tullens generaldirektör P-06/2009

Handelsministerns förordning P50/2013

Handelsministerns förordning P97/2014

PEB

Packsedel

Faktura

Konossement (B/L)

Exportlicens (V-Legal)

Resultat från teknisk kontroll (inspektörsrapport) för produkter för vilka teknisk kontroll är obligatorisk

Betalningsbevis för exporttull, i förekommande fall.

Andra relevanta dokument (inklusive Cites-tillstånd) för träslag som berörs av begränsad handel

K3.3  Iakttagande av V-Legal-märkning

3.3.1  Genomförande av V-Legal-märkning

V-Legal-märkning påförs på vederbörligt sätt

Skogsministerns förordning P43/2014

4.

P4.  Efterlevnad av arbetslagstiftningen inom bearbetningsindustrin

K.4.1  Efterlevnad av kraven på arbetarskydd och arbetsmiljö

4.1.1  Tillgång till förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö, och tillämpning av dem

Förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

eller

för hantverkare/hemmaindustrier, första hjälpen- och säkerhetsutrustning

Regeringens förordning PP50/2012

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 8/2010

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 609/2012

Tillämpning av förfaranden rörande arbetarskydd och arbetsmiljö

Registrering av olyckor

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier

K.4.2  Respekt för arbetstagarnas rättigheter

Anm.: Ej tillämpligt för hantverkare/hemmaindustrier

4.2.1  Arbetstagarna har föreningsfrihet

Fackförening eller företagspolicy som tillåter att anställda och arbetstagare bildar en fackförening eller deltar i fackföreningsverksamhet

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2001

4.2.2  Det finns kollektivavtal eller företagspolicy om arbets-tagarnas rättigheter

Det finns tillgång till kollektivavtal eller företagspolicy om arbetstagarnas rättigheter

Lag 13/2003

Förordning från ministern för arbetskraft och folkomflyttning 16/2011

4.2.3  Företaget anställer inte minderåriga

Det finns inga minderåriga anställda

Lag 23/2002

Lag 13/2003

▼B

BILAGA III

VILLKOR FÖR ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING I UNIONEN FÖR INDONDESISKA TRÄVARUPRODUKTER SOM OMFATTAS AV FLEGTLICENS

1.   INLÄMNANDE AV LICENSEN

1.1 Licensen ska inges till den behöriga myndigheten i den unionsmedlemsstat där den sändning som licensen gäller deklareras för övergång till fri omsättning. Detta kan göras elektroniskt eller på något annat snabbt sätt.

1.2 En licens ska godtas om den uppfyller alla krav enligt bilaga IV och det inte anses vara nödvändigt med ytterligare kontroll enligt avsnitten 3, 4 och 5 i denna bilaga.

1.3 En licens får inges innan den berörda sändningen anländer.

2.   GODTAGANDE AV LICENSEN

2.1 Alla licenser som inte uppfyller kraven och specifikationerna i bilaga IV är ogiltiga.

2.2 Raderingar eller ändringar i en licens får godtas endast om de har validerats av licensmyndigheten.

2.3 En licens ska anses vara ogiltig om den lämnas in till de behöriga myndigheterna efter den sista giltighetsdag som anges i licensen. En förlängning av giltighetstiden för en licens får endast godtas om förlängningen har validerats av licensmyndigheten.

2.4 Ett duplikat av licensen eller en ersättningslicens får endast godtas om duplikatet eller ersättningslicensen har utfärdats och validerats av licensmyndigheten.

2.5 Om det krävs ytterligare information om en licens eller sändning, i enlighet med denna bilaga, får licensen inte godtas förrän den berörda informationen har mottagits.

2.6 Om volymen eller vikten på trävaruprodukterna i en sändning som presenteras för övergång till fri omsättning inte avviker med mer än tio procent från den volym eller vikt som anges i licensen, ska sändningen anses överensstämma med uppgifterna i licensen vad beträffar volym eller vikt.

2.7 När en licens godtas ska de behöriga myndigheterna i enlighet med tillämplig lagstiftning och tillämpliga förfaranden så snart som möjligt underrätta tullmyndigheterna.

3.   KONTROLL AV ATT EN LICENS ÄR GILTIG OCH ÄKTA

3.1 Om det råder tvivel om huruvida en licens, ett duplikat eller en ersättningslicens är giltiga och äkta, får de behöriga myndigheterna begära tilläggsupplysningar från licensinformationsenheten.

3.2 Licensinformationsenheten får begära att de behöriga myndigheterna ska skicka en kopia av den berörda licensen.

3.3 Om licensmyndigheten anser det nödvändigt ska den dra tillbaka licensen och utfärda ett korrigerat exemplar som har validerats med uppgiften ”Double” (dubblett) med myndighetens stämpel och skicka detta exemplar till den behöriga myndigheten.

3.4 Om de behöriga myndigheterna inte har fått svar inom 21 kalenderdagar från begäran om tilläggsinformation från licensinformationsenheten, enligt det som anges i avsnitt 3.1 i denna bilaga, ska de behöriga myndigheterna inte godta licensen och agera enligt tillämplig lagstiftning och tillämpliga förfaranden.

3.5 Om licensens giltighet bekräftas, ska licensinformationsenheten utan dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om detta, helst på elektronisk väg. Kopior som skickas tillbaka ska valideras med den stämplade uppgiften ”Validated on” (Validerad den …).

3.6 Om den behöriga myndigheten efter att ha fått tilläggsinformation och gjort ytterligare undersökningar konstaterar att licensen inte är giltig eller äkta, ska de behöriga myndigheterna inte godkänna licensen och agera därefter enligt tillämplig lagstiftning och tillämpliga förfaranden.

4.   KONTROLL AV ATT LICENSEN ÖVERENSSTÄMMER MED SÄNDNINGEN

4.1 Om det anses nödvändigt med ytterligare kontroll av sändningen innan den behöriga myndigheten kan besluta om huruvida en licens kan godtas, får kontroller genomföras för att fastställa om den berörda sändningen överensstämmer med de uppgifter som anges i licensen och/eller licensmyndighetens uppgifter om licensen.

4.2 Om det råder tvivel om huruvida sändningen överensstämmer med Flegtlicensen får den berörda behöriga myndigheten begära ytterligare klargöranden från licensinformationsenheten.

4.3 Licensinformationsenheten får begära att de behöriga myndigheterna ska skicka en kopia av den berörda licensen eller en ersättningslicens.

4.4 Om licensmyndigheten anser det nödvändigt, ska den dra tillbaka licensen, utfärda ett korrigerat exemplar som har validerats med uppgiften ”Double” (dubblett) med myndighetens stämpel och skicka detta exemplar till den behöriga myndigheten.

4.5 Om den behöriga myndigheten inte har fått svar inom 21 kalenderdagar från begäran om ytterligare klargöranden enligt det som anges i avsnitt 4.2 ovan, ska den behöriga myndigheten inte godta licensen och ska agera enligt tillämplig lagstiftning och tillämpliga förfaranden.

4.6 Om den behöriga myndigheten efter att ha fått tilläggsinformation och gjort ytterligare undersökningar konstaterar att sändningen inte överensstämmer med licensen och/eller de uppgifter som licensmyndigheten har om licensen i fråga, ska den behöriga myndigheten inte godkänna licensen och ska agera enligt tillämplig lagstiftning och tillämpliga förfaranden.

5.   ÖVRIGT

5.1 De kostnader som uppstår för kontrollen ska åläggas importören, utom när annat fastställs enligt den berörda unionsmedlemsstatens tillämpliga lagstiftning och förfaranden.

5.2 Om det uppstår ihållande meningsskiljaktigheter eller problem rörande kontroll av Flegtlicenser får saken hänskjutas till den gemensamma kommittén för genomförande av avtalet.

6.   EU-TULLDEKLARATION

6.1 Numret på den licens som täcker trävaruprodukterna som omfattas av tulldeklarationen för övergång till fri omsättning ska anges i ruta 44 i det administrativa enhetsdokument i vilket tulldeklarationen görs.

6.2 Om tulldeklarationen görs i elektronisk form ska numret anges i avsett fält.

7.   ÖVERGÅNG TILL FRI OMSÄTTNING

7.1 En sändning av trävaruprodukter får inte friges för övergång till fri omsättning förrän förfarandet enligt avsnitt 2.7 ovan har genomförts på tillbörligt sätt.

BILAGA IV

KRAV OCH TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR FLEGTLICENSER

1.   ALLMÄNNA KRAV FÖR FLEGTLICENSER

1.1 En Flegtlicens kan vara i pappersform eller elektronisk form.

1.2 Oavsett form ska en Flegtlicens innehålla de uppgifter som anges i tillägg 1, och vara upprättad enligt anvisningarna i tillägg 2.

1.3 Flegtlicenserna ska numreras enligt ett system som ger parterna möjlighet att skilja mellan Flegtlicenser som omfattar sändningar till marknader i unionen och V-Legal Document som avser sändningar till marknader utanför unionen.

1.4 En Flegtlicens ska vara giltig från och med dagen när licensen utfärdas.

1.5 Giltighetstiden för en Flegtlicens får inte överstiga fyra månader. Den sista giltighetsdagen ska anges i licensen.

1.6 En Flegtlicens som har löpt ut ska anses vara ogiltig. Om det uppstår force majeure eller någon annan giltig orsak utom licensinnehavarens kontroll, får licensmyndigheten förlänga giltighetsperioden med ytterligare två månader. Vid beviljandet av en sådan förlängning ska licensmyndigheten införa en ny sista giltighetsdag och validera den nya uppgiften.

1.7 En Flegtlicens ska anses vara ogiltig och återsändas till licensmyndigheten om de trävaruprodukter som omfattas av licensen har förlorats eller förstörts innan de anländer till unionen.

2.   TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR FLEGTLICENSER I PAPPERSFORM

2.1 Flegtlicenserna ska överensstämma med mallen i tillägg 1.

2.2 Pappersformatet ska vara standard-A4. Papperet ska ha vattenstämpel som visar en logotyp som präglas på papperet i tillägg till stämpeln.

2.3 Licenserna ska fyllas i med användning av skrivmaskin eller dator. Vid behov får de dock även fyllas i för hand.

2.4 Licensmyndighetens stämpelavtryck ska anbringas med en stämpel. Licensmyndighetens stämpel får dock även ersättas med prägling eller perforering.

2.5 Licensmyndighetens angivelse av kvantiteten ska göras med en metod som omöjliggör förfalskning, dvs. det ska inte gå att lägga till siffror eller andra uppgifter.

2.6 Formuläret får inte innehålla raderingar eller ändringar, utom om dessa har validerats av licensmyndigheten genom stämpel och underskrift.

2.7 Flegtlicenserna ska tryckas och fyllas i på engelska.

3.   FLEGTLICENSERNAS OLIKA EXEMPLAR

3.1 En Flegtlicens ska upprättas i sju exemplar, enligt följande:

i. Ett originalexemplar (”Original”) för den behöriga myndigheten, på vitt papper.

ii. Ett exemplar för tullen vid destinationen (”Copy for Customs at destination”), på gult papper.

iii. Ett exemplar för importören (”Copy for the Importer”), på vitt papper.

iv. Ett exemplar för licensmyndigheten (”Copy for the Licensing Authority”), på vitt papper.

v. Ett exemplar för licensinnehavaren (”Copy for the Licensee”), på vitt papper.

vi. Ett exemplar för licensinformationsenheten (”Copy for the Licence Information Unit”), på vitt papper.

vii. Ett exemplar för indonesiska tullen (”Copy for the Indonesian Customs”), på vitt papper.

3.2 Exemplaren märkta med ”Original”, ”Copy for Customs at destination” och ”Copy for the Importer” ska ges till licensinnehavaren, som ska skicka dem till importören. Importören ska lämna in originalet hos den behöriga myndigheten och relevant exemplar hos tullmyndigheten i den unionsmedlemsstat där den berörda sändningen deklareras för övergång till fri omsättning. Det tredje exemplaret märkt med ”Copy for the Importer” ska importören behålla och arkivera.

3.3 Det fjärde exemplaret märkt med ”Copy for the Licensing Authority” ska licensmyndigheten behålla och arkivera med tanke på eventuella framtida kontroller av utfärdade licenser.

3.4 Det femte exemplaret märkt med ”Copy for the Licensee” ska ges till licensinnehavaren för arkivering.

3.5 Det sjätte exemplaret, markerat ”Licence Information Unit”, ska ges till licensinformationsenheten för arkivering.

3.6 Det sjunde exemplaret märkt med ”Copy for Indonesian Customs” ska ges till Indonesiens tullmyndighet, för exportändamål.

4.   BORTTAPPAD, STULEN ELLER FÖRSTÖRD FLEGTLICENS

4.1 Om exemplaret märkt med ”Original” eller exemplaret märkt med ”Copy for Customs at destination” eller båda dessa exemplar tappas bort, stjäls eller förstörs får licensinnehavaren eller dennes befullmäktigade ombud ansöka om ett ersättande exemplar hos licensmyndigheten. Ansökan ska åtföljas av licensinnehavarens eller ombudets förklaring av förlusten av originalet och/eller exemplaret till destinationslandets tull.

4.2 Om licensmyndigheten godtar förklaringen ska den utfärda en ersättningslicens inom fem arbetsdagar från mottagen ansökan från licensinnehavaren.

4.3 Ersättningslicensen ska innehålla den information och de uppgifter som införts i den licens som den ersätter, inklusive licensnummer, och innehålla uppgiften ”Replacement Licence” (ersättningslicens).

4.4 Om en borttappad eller stulen licens fås tillbaka efter det att en ersättningslicens har utfärdats, får den inte användas utan måste återsändas till licensmyndigheten.

5.   TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR FLEGTLICENSER I ELEKTRONISK FORM

5.1 Flegtlicenser får utfärdas och behandlas i elektronisk form.

5.2 I unionsmedlemsstater som inte är uppkopplade till elektroniska system måste licenser i pappersform tillhandahållas.

Tillägg

1. Licensformat

2. Anvisningar

Tillägg 1

LICENSFORMAT

image

Tillägg 2

ANVISNINGAR

Allmänt

 Ifylls med versaler.

 ISO-koderna ska i tillämpliga fall anges med den internationella landskoden på två bokstäver.

 Ruta 2 används endast av de indonesiska myndigheterna

 Rubrikerna A och B används endast för Flegtlicenser till EU.Rubrik A

Destination

Fylls i med ”European Union” om licensen gäller en sändning med destination i Europeiska unionen.

Rubrik B

Flegtlicens

Fylls i med ”FLEGT” om licensen gäller en sändning med destination i Europeiska unionen.Ruta 1

Utfärdande myndighet

Ange den utfärdande myndighetens namn, adress och registreringsnummer.

Ruta 2

Information som används i Indonesien

Ange importörens namn och adress, sändningens totala värde (i USD), destinationslandets namn och den tvåställiga ISO-koden och, där det är tillämpligt, transiteringsland.

Ruta 3

V-Legal/licensnummer

Ange utfärdandenumret.

Ruta 4

Sista giltighetsdag

Licensens giltighetstid.

Ruta 5

Exportland

Det partnerland från vilket trävaruprodukterna exporteras till EU.

Ruta 6

ISO-kod

Ange ISO-landskoden på två bokstäver för det partnerland som anges i ruta 5.

Ruta 7

Transportmedel

Ange transportmedlet vid exportpunkten.

Ruta 8

Licensinnehavare

Ange exportörens namn och adress, inklusive ETPIK för registrerad exportör och de skattenummer som gäller.

Ruta 9

Handelsbeteckning

Ange trävaruprodukternas handelsbeteckning. Beskrivningen bör vara tillräckligt detaljerad för att möjliggöra en HS-klassificering.

Ruta 10

HS-nummer

För ”originalet”, ”exemplaret till tullen vid destinationen” och ”exemplaret till importören” ska anges ett fyr- eller sexställigt kodnummer enligt systemet för harmoniserade varubeskrivning och kodifiering. För exemplar som används inom Indonesien (iv till vii enligt det som anges i artikel 3.1 i bilaga IV) ska den tioställiga koden i Indonesiens tulltaxa anges.

Ruta 11

Vedertaget och vetenskapligt namn

Ange de vedertagna och vetenskapliga namnen på de träslag som används i produkten. Om fler än ett träslag ingår i en sammansatt produkt ska varje träslag anges på en separat rad. Denna uppgift krävs inte för en sammansatt produkt eller komponent som innehåller flera träslag som inte längre kan identifieras (t.ex. när det gäller spånskivor).

Ruta 12

Avverkningsland

Ange avverkningsländerna för de träslag som anges i ruta 10. Om det gäller en sammansatt produkt ska avverkningslandet anges för varje träslag. Denna uppgift krävs inte för en sammansatt produkt eller komponent som innehåller flera träslag som inte längre kan identifieras (t.ex. när det gäller spånskivor).

Ruta 13

ISO-koder

Ange ISO-koden för de länder som anges i ruta 12. Denna uppgift krävs inte för en sammansatt produkt eller komponent som innehåller flera träslag som inte längre kan identifieras (t.ex. när det gäller spånskivor).

Ruta 14

Volym (m3)

Ange den sammanlagda volymen i kubikmeter. Denna uppgift är inte obligatorisk om ruta 15 är ifylld.

Ruta 15

Nettovikt (kg)

Ange sändningens totalvikt i kg vid mätningstidpunkten. Denna definieras som timmerprodukternas nettovikt utan container eller emballage, bortsett från bärare, avståndsklossar, etiketter osv.

Ruta 16

Antal enheter

Ange antalet enheter om det är det bästa sättet att ange mängden av en tillverkad produkt. Denna uppgift är inte obligatorisk.

Ruta 17

Särskilda kännetecken

Ange streckkod och eventuella särskilda kännetecken, t.ex. partinummer, konossementnummer. Denna uppgift är inte obligatorisk.

Ruta 18

Den utfärdande myndighetens underskrift och stämpel

Detta fält ska undertecknas av den behöriga tjänstemannen och stämplas med licensmyndighetens officiella stämpel. Likaså ska undertecknarnas namn samt plats och datum anges.

▼M1

BILAGA V

INDONESISKA LAGLIGHETSFÖRSÄKRINGSSYSTEMET FÖR TIMMER

1.    Inledning

Syfte: Säkerställa att avverkning, transport, bearbetning och försäljning av rundstockar och bearbetade trävaruprodukter uppfyller alla relevanta indonesiska lagar och förordningar.

Indonesien, som är känt för sin pionjärroll inom kampen mot olaglig avverkning och handel med olagligt avverkat timmer och olagliga trävaruprodukter, stod som värd för ostasiatiska ministerkonferensen om skogslagstiftningens efterlevnad och skogsförvaltning (Fleg) i Bali i september 2001, som resulterade i förklaringen om skogslagstiftningens efterlevnad och skogsförvaltning (Baliförklaringen). Efter det har Indonesien fortsatt att gå i spetsen för internationellt samarbete för att bekämpa olaglig avverkning och därmed relaterad handel.

Som en del av de internationella insatserna för att lösa dessa problem har allt fler konsumentländer åtagit sig att vidta åtgärder för att förhindra handel med olagligt timmer på sina marknader, medan producentländerna har åtagit sig att tillhandahålla en mekanism för att säkerställa att deras trävaruprodukter är lagliga. Det är viktigt att etablera ett trovärdigt system för att garantera att avverkning, transport, bearbetning och handel med timmer och bearbetade trävaruprodukter sker på ett lagligt sätt.

Genom det indonesiska laglighetsförsäkringssystemet för timmer (TLAS) säkerställs att timmer och trävaruprodukter som producerats och bearbetats i Indonesien kommer från lagliga källor och till fullo uppfyller relevanta indonesiska lagar och författningar, på grundval av kontroller som utförs genom oberoende övervakning och som övervakas av civilsamhället.

1.1   Indonesiska lagar och författningar som utgör grunden till TLAS

I den indonesiska förordningen om normer och vägledning för bedömning av hållbar skogsförvaltning och verifiering av lagligheten hos timmer i statligt ägda och privatägda skogar (skogsministerns förordning P.38/Menhut-II/2009) inrättas TLAS. TLAS omfattar också det indonesiska hållbarhetssystemet och mål för att förbättra skogsförvaltningen, bekämpa olaglig avverkning och därmed relaterad timmerhandel för att säkerställa trovärdigheten och förbättra anseendet för trävaruprodukter från Indonesien.

TLAS består av följande element:

1. Laglighetsnormer.

2. Kontroll av försörjningskedjan.

3. Kontrollförfaranden.

4. Licensieringssystem.

5. Övervakning.

TLAS är det grundläggande system som används för att säkerställa att timmer och trävaruprodukter som produceras i Indonesien för export till unionen och andra marknader är lagliga.

1.2   Utvecklandet av TLAS: ett flerpartsförfarande

Från och med 2003 har en mångfald indonesiska skogsbruksaktörer deltagit aktivt i att utveckla, genomföra och utvärdera TLAS och därmed gett processen bättre överblick, insyn och trovärdighet. År 2009 resulterade flerpartsförfarandet i utfärdandet av skogsministerns förordning P.38/Menhut-II/2009, efterföljd av teknisk vägledning från generaldirektoratet för skogsanvändning No.6/VI-SET/2009 och No.02/VI-BPPHH/2010, som reviderades genom skogsministerns förordning P.68/Menhut-II/2011, s. 45/Menhut-II/2012, s. 42/Menhut-II/2013, de tekniska vägledningarna P.8/VI-SET/2011 och P.8/VI-BPPHH/2012 generaldirektoratet för skogsanvändning.

På grundval av erfarenheterna från genomförandet av TLAS, resultaten av den gemensamma utvärderingen i enlighet med bilaga VIII till detta avtal och rekommendationer från olika berörda parter reviderades bestämmelserna återigen genom ett flerpartsförfarande till att bli skogsministerns förordning P.43/Menhut-II/2014 i juni 2014 och P.95/Menhut-II/2014 i december 2014, efterföljda av teknisk vägledning från generaldirektoratet för skogsanvändning No.P.14/VI-BPPHH/2014 i december 2014 och No.P.1/VI-BPPHH/2015 i januari 2015 (nedan kallat TLAS-vägledningen).

Samarbetet med alla berörda parter kommer att fortsätta under genomförandet av TLAS.

2.    Räckvidden för TLAS

Ägarskapet för de indonesiska produktionsskogsresurserna kan grovt sett delas upp i två typer: 1) statsägda skogar och 2) privatägda skogar/marker. De statsägda skogarna är produktionsskogar för långsiktig hållbar timmerproduktion som underlyder olika slags tillstånd samt skogsområden vars ändamål kan omvandlas till annan användning än skog, såsom bosättning eller jordbruksplanteringar. Tillämpningen av TLAS på statsägda skogar och privatägda skogar/marker beskrivs i bilaga II.

TLAS omfattar timmer och trävaruprodukter inom ramen för alla typer av tillstånd såväl som den verksamhet som bedrivs av alla timmerhandlare, bearbetningsenheter nedströms, exportörer och importörer.

TLAS täcker trävaruprodukter avsedda för inrikesmarknader och internationella marknader. Laglighetskontrollerna gäller alla indonesiska producenter, bearbetare och handelsidkare, även sådana som agerar på inrikesmarknaden.

Enligt TLAS måste importerat timmer och importerade trävaruprodukter tullklareras och uppfylla de indonesiska importföreskrifterna. Dessa föreskrifter kräver att importerat timmer och importerade trävaruprodukter ska åtföljas av dokument och andra styrkande underlag som bevisar varans laglighet i avverkningslandet. Allt timmer och alla trävaruprodukter som importeras till Indonesien måste ingå i en försörjningskedja med kontroller som helt och hållet följer alla tillämpliga indonesiska föreskrifter.

Vissa trävaruprodukter kan innehålla återvunna material. Särskilda laglighetskrav för återvunnet timmer finns i laglighetsnormerna och TLAS-vägledningen.

Beslagtaget timmer får säljas för användning uteslutande på den inhemska marknaden, med undantag av beslagtaget timmer som avverkats i skyddsvärd skog, som måste destrueras. En verksamhet som tar emot beslagtaget timmer måste vidta åtgärder för att separera detta timmer från andra varor och vederbörligen informera ett överensstämmelsebedömningsorgan, som omedelbart genomför en särskild kontroll för att se till att detta timmer inte kommer in i leveranskedjan för export. Beslagtaget timmer får inte omfattas av en exportlicens.

Ändringar i förfarandena för användning och/eller förvaltning av timmer från hävdvunna skogar ska, för att sörja för genomförandet av författningsdomstolens beslut (MK) No. 35/PUU-X/2012, införas efter antagandet av tillhörande genomförandebestämmelser.

Timmer och trävaruprodukter under transitering hålls strikt utanför det lagligt fastställda huvudtullområdet (Principal Customs Area, PCA). Sådant timmer under transitering kommer därmed inte in i huvudtullområdet och kommer inte att ingå i Indonesiens timmerförsörjningskedja. Timmer under transitering kan inte få någon exportlicens.

2.1   Laglighetsnormerna enligt TLAS

TLAS grundar sig på särskilda laglighetsnormer för timmer som gäller alla typer av timmerkällor (tillstånd och verksamhetsutövare) och alla aktörernas verksamhet. Dessa normer och anvisningar för hur de kontrolleras anges i bilaga II.

TLAS innefattar också normer och vägledning om bedömning av resultat från hållbar skogsförvaltning (SFM). Genom bedömning av hållbar skogsförvaltning med användning av SFM-normen kontrolleras också att relevanta laglighetskriterier enligt TLAS uppfylls. Tillståndsinnehavare som är verksamma inom skogsproduktionsområden på statsägd mark (permanent skogsområde) måste följa både relevanta laglighetsnormer och SFM-normer. De kan välja att uppfylla laglighetsnormen först, men de måste uppfylla både laglighetsnormerna och SFM-normerna senast den dag då deras ursprungliga laglighetscertifikat löper ut.

3.    Kontroll av timmerförsörjningskedjan

Tillståndsinnehavaren (i fråga om koncessioner), markägaren (i fråga om privat mark) eller företaget (i fråga om handelsidkare, bearbetningsenheter och exportörer) måste bevisa att varje nod i deras försörjningskedja kontrolleras och dokumenteras enligt skogsministerns förordningar P.30/Menhut-II/2012, s. 41/Menhut-II/2014 och P.42/Menhut-II/2014 (nedan kallade förordningarna). Enligt förordningarna måste tjänstemän på provins- och distriktsnivå genomföra fältkontroller och validera dokument som lämnas in av tillståndsinnehavare, markägare och bearbetningsenheter vid varje nod i försörjningskedjan.

Huvuddokumenten för verksamhetskontrollerna vid varje punkt i försörjningskedjan sammanfattas i figur 1.

Alla sändningar inom försörjningskedjan måste åtföljas av relevanta transporthandlingar som anger om materialet omfattas av ett giltigt SVLK-certifikat eller är deklarerat lagligt med användning av leverantörsförsäkran om överensstämmelse (SDoC) eller härrör från beslagtagna källor. Den som äger eller förvaltar en sändning av timmer eller trävaruprodukter i varje led av försörjningskedjan måste registrera om sändningen är SVLK-certifierad, förklarad laglig med användning av leverantörsförsäkran om överensstämmelse eller härrör från en beslagtagen källa. Om en sändning innehåller beslagtaget timmer måste ägaren eller förvaltaren av sändningen tillämpa ett effektivt system för att separera timmer eller trävaruprodukter från kontrollerade lagliga källor, från beslagtaget timmer eller beslagtagna trävaruprodukter och föra register som särskiljer dessa källor.

Verksamhetsutövarna i försörjningskedjan måste föra fullständiga register över mottagna, lagrade, bearbetade och levererade timmersatser och trävaruprodukter. Dessa register ska vara så omfattande att man senare kan stämma av kvantitativa uppgifter mellan och inom försörjningskedjans noder. Dessa uppgifter ska göras tillgängliga för skogstjänstemän på provins- och distriktsnivå så att man kan kontrollera samstämmigheten. I tillägget till denna bilaga beskrivs de viktigaste inslagen i dessa förfaranden, inklusive avstämning, för varje steg i försörjningskedjan samt överensstämmelsebedömningsorganens uppgifter vid bedömningen av försörjningskedjans integritet.

Figur 1

Översikt över försörjningskedjan med de centrala dokument som krävs i varje led där avstämning mellan uppgifter sker

image

4.    Institutionellt upplägg för laglighetskontroll och licensiering för export

4.1   Inledning

Det indonesiska TLAS-systemet grundar sig på en princip som kallas ”verksamhetsutövarbaserad licensiering”, som har mycket gemensamt med systemen för certifiering av produkter eller skogsförvaltning. Det indonesiska skogsministeriet utser ett antal organ för bedömning av överensstämmelse (Lembaga Penilai/ LP och Lembaga Verifikasi/LV) som ministeriet befullmäktigar att granska att timmerproducenter, handelsidkare, bearbetningsenheter och exportörer (verksamhetsutövare) fungerar på ett lagligt sätt.

Organen för bedömning av överensstämmelse (CAB) har ackrediterats av det indonesiska nationella ackrediteringsorganet (KAN). Överensstämmelsebedömningsorganen anlitas av verksamhetsutövare som vill få laglighetscertifikat för sin verksamhet. De måste bedriva sin verksamhet enligt ISO/IEC 17065. Överensstämmelsebedömningsorganen rapporterar bedömningsresultatet till verksamhetsutövaren och till skogsministeriet. Sammanfattningar av rapporterna offentliggörs.

Överensstämmelsebedömningsorganen kontrollerar att verksamhetsutövaren i sin verksamhet följer den indonesiska laglighetsdefinitionen enligt bilaga II, i vilket ingår att kontroller genomförs av att material från okända källor inte kommer in i försörjningskedjorna. Om en granskad verksamhetsutövare som bedriver verksamhet i statligt ägda skogar eller en stor industri (primärindustri med en kapacitet över 6 000 m3/år, sekundärindustri med en investering på över 500 miljoner indonesiska rupiah) bedöms efterleva normerna utfärdas ett SVLK-laglighetscertifikat med en giltighetstid på 3 (tre) år. Under denna period genomför överensstämmelsebedömningsorganet årliga övervakningsbesök för att kontrollera att man även fortsatt efterlever normerna. För verksamhetsutövare i små industrier (primärindustri med en kapacitet under 6 000 m3 per år, sekundärindustri med en investering under 500 miljoner indonesiska rupiah) gäller laglighetscertifikatet 6 (sex) år och för verksamhetsutövare i privatägda skogar/marker är giltighetstiden 10 (tio) år. I dessa fall gör överensstämmelsebedömningsorgan sina övervakningsbesök vartannat år.

Verksamhetsutövare i privatägda skogar/marker, hemmaindustrier, hantverkargrupper, primärindustri som enbart bearbetar timmer från privatägda skogar/marker och inte kan direktexportera, registrerade lager (som bedriver handel med timmer och bearbetade trävaruprodukter som uteslutande kommer från privatägda skogar/marker eller från SLVK-certifierad verksamhet inom Perum Perhutani) och importörer kan använda leverantörsförsäkran om överensstämmelse för att visa att deras timmer och trävaruprodukter är lagliga och kontrolleras därför inte av överensstämmelsebedömningsorganen (se avsnitt 5.3).

LV-organen agerar också som exportlicensmyndigheter. De kontrollerar giltigheten av exportörernas SVLK-certifikat och registrering, och samstämmigheten när det gäller exportörernas uppgiftsdeklarationer (månatliga sammanställningar) innan de utfärdar exportlicenser i form av V-Legal-dokument eller Flegtlicenser. Det är således förbjudet att exportera trävaruprodukter som omfattas av bilaga I utan exportlicens. För export till EU som uppfyller dessa villkor utfärdas Flegtlicenser, medan V-Legal-dokument utfärdas för export till andra bestämmelseorter.

I TLAS-vägledningen anges att det civila samhället, enskilda personer och befolkningsgrupper i Indonesien har rätt att övervaka genomförandet av TLAS på fältet. Sådana oberoende övervakningsinstanser får kontrollera om verksamheten uppfyller kraven enligt laglighetsdefinitionen och om kontroll- och licensförfarandena uppfyller kraven enligt TLAS-systemet; de kan lämna in klagomål till överensstämmelsebedömningsorgan, licensmyndigheterna, ackrediteringsorganet (KAN) och skogsministeriet.

Figur 2

Förhållandet mellan de olika enheterna som deltar i genomförandet av TLAS

image

4.2   Överensstämmelsebedömningsorgan/licensmyndigheter

Organen för bedömning av överensstämmelse spelar en central roll i det indonesiska systemet. De ackrediteras av skogsministeriet och anlitas av enskilda verksamhetsutövare för att kontrollera att produktion, bearbetning och handel sker lagligt hos de enskilda verksamhetsutövarna i försörjningskedjan och att försörjningskedjan bibehåller sin integritet.

Det finns två typer av organ för bedömning av överensstämmelse: i) bedömningsorgan (Lembaga Penilai/LP) som kontrollerar att skogsförvaltningsenheterna (Forest Management Units, FMU) i statligt ägda skogar följer hållbarhetsnormerna och kraven enligt laglighetsnormen, och ii) kontrollorgan (Lembaga Verifikasi/LV) som kontrollerar att skogsförvaltningsenheter, skogsbaserade industrier, handelsidkare och exportörer uppfyller laglighetsnormerna.

För att dessa kontroller av laglighetsnormer enligt bilaga II ska vara av högsta kvalitet måste LP- och LV-organen ta fram nödvändiga förvaltningssystem inriktade på kompetens, enhetlighet, opartiskhet, öppenhet och krav på bedömningsförfarandet enligt det som anges i ISO/IEC 17065. Dessa krav specificeras i TLAS-vägledningen. Organen för bedömning av överensstämmelse (CAB) har ackrediterats av det indonesiska nationella ackrediteringsorganet (KAN).

LV-organen kan också agera som licensmyndighet. Då kan LV-organen utfärda exportlicenser för trävaruprodukter avsedda för internationella marknader. För marknader utanför unionen utfärdar licensmyndigheterna V-Legal-dokument och för unionsmarknaderna utfärdas Flegtlicenser enligt kraven i bilaga IV. Detaljerade förfaranden för V-Legal-dokument och Flegtlicenser för exportsändningar beskrivs i TLAS-vägledningen. LP-organ inte kan agera som licensmyndighet och utfärdar inte exportlicenser.

Alla kontrollanter som arbetar för överensstämmelsebedömningsorgan eller licensmyndigheter måste vara registrerade och inneha ett giltigt kompetensbevis från yrkescertifieringsorganet (Lembaga Sertifikasi Profesi – LSP). Det bedömer eventuella tjänstefel av en kontrollant som kommit till dess kännedom och får återkalla kompetensbeviset för den kontrollanten.

4.3   Ackrediteringsorgan

Det indonesiska nationella ackrediteringsorganet (Komite Akreditasi Nasional – KAN) är ett oberoende ackrediteringsorgan som inrättats genom regeringens förordning (Peraturan Pemerintah/PP) 102/2000 om nationell standardisering och presidentdekret (Keputusan Presiden/Keppres) 78/2001 om den nationella ackrediteringskommittén. KAN följer i sin verksamhet ISO/IEC 17011 (Allmänna krav på ackrediteringsorgan som ackrediterar organ för bedömning av överensstämmelse). Det har tagit fram interna TLAS-specifika vägledningar för ackreditering av LP-organ och LV-organ.

KAN erkänns internationellt av PAC (Pacific Accreditation Cooperation) och IAF (International Accreditation Forum) och har befogenhet att ackreditera certifieringsorgan för kvalitetssäkringssystem, miljöstyrningssystem och produktcertifiering. KAN erkänns också av APLAC (Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation) och ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Den 14 juli 2009 tecknade KAN ett samförståndsavtal med skogsministeriet om ackrediteringstjänster för TLAS. Därmed blir det ansvarigt för ackreditering av överensstämmelsebedömningsorgan för att säkerställa deras löpande överensstämmelse med ISO/IEC 17065.

Klagomål som rör ett LP- eller LV-organs verksamhet kan lämnas in till KAN av alla berörda parter, däribland verksamhetsutövare och oberoende övervakare.

4.4   Inspektionsobjekt

Inspektionsobjekten är de verksamhetsutövare som är föremål för laglighetskontroll. Till dem hör skogsförvaltningsenheter (koncessionärer eller innehavare av tillstånd för att utnyttja timmer, samhällsbaserade eller landsbygdsbaserade skogstillståndsinnehavare, privata ägare till skog/mark), registrerade timmerlager, skogsbaserade industrier och icke-producerande registrerade exportörer. Skogsförvaltningsenheterna och de skogsbaserade industrierna måste följa tillämpliga laglighetsnormer. När det gäller export måste de skogsbaserade industrierna och icke-producerande registrerade exportörerna uppfylla kraven för exportlicensiering. Enligt TLAS får inspektionsobjekten lämna överklagande till LP- eller LV-organ om kontrollernas genomförande eller resultat.

4.5   Oberoende övervakare

Det civila samhället spelar en central roll när det gäller oberoende övervakning av TLAS. Det civila samhället, enskilda personer och befolkningsgrupper som agerar som oberoende övervakare har rätt att kontrollera och rapportera om huruvida verksamhet uppfyller laglighetskraven samt krav för ackreditering, kontroll och utfärdande av licenser. Iakttagelser från en oberoende övervakare kan också användas som del av den periodiska utvärderingen (PE) som krävs enligt detta avtal (bilaga VI).

Om det förekommer oegentligheter rörande en verksamhetsutövares uppfyllande av laglighetskraven ska klagomål från en oberoende övervakare lämnas direkt till berört LP- eller LV-organ. Om man anser att ett LP- eller LV-organs svar på ett klagomål är otillfredsställande, kan en oberoende övervakare lämna in en rapport till KAN och till regeringen. Om ett klagomål gäller utfärdande av exportlicenser kan den oberoende övervakaren lämna in klagomål direkt till licensmyndigheten eller skogsministeriet.

4.6   Regeringen

Skogsministeriet (i oktober 2014 slogs samman skogsministeriet med miljöministeriet och är nu miljö- och skogsministeriet) reglerar TLAS och befullmäktigar ackrediterade LP-organ att genomföra SFM-bedömningar och LV-organ att genomföra laglighetskontroll.

Skogsministeriet befullmäktigar också LV-organen att utfärda exportlicenser (V-Legal-dokument eller Flegtlicenser).

Skogsministeriet har utfärdat riktlinjer med de krav som gäller för kontroller och utfärdande av licenser. I dessa riktlinjer ingår även bestämmelser för skogsministeriets kontroll av LV-organ kontrollverksamhet och närmare angivelser för ministeriets förfaranden för att godkänna och övervaka deras licensverksamhet.

Skogsministeriet ska vidare inrätta ett särskilt uppföljningsteam som ansvarar för utredning av alla ärenden där överträdelser rapporterats i samband med utfärdande av laglighetscertifikat och/eller V-Legal-dokument/Flegtlicens. Uppföljningsteamets sammansättning beror på typen av rapporterad överträdelse. Det kan omfatta olika statliga organ och aktörer från det civila samhället. På grundval av uppföljningsteamets iakttagelser och rekommendationer får skogsministeriet återkalla överensstämmelsebedömningsorganets ackreditering, vilket leder till att deras kontroll- och licensieringsverksamhet omedelbart upphör.

Skogsministern återkallar också omedelbart ett överensstämmelsebedömningsorgans ackreditering när KAN har fattat beslut om att återkalla ackrediteringen (t.ex. till följd av KAN:s årliga tillsyn av överensstämmelsebedömningsorganen). Överensstämmelsebedömningsorganen kan överklaga till KAN men inte till ministeriet.

Skogsministeriet reglerar också licensinformationsenheten (LIU), som är en informationsenhet som kontrollerar information om utfärdande av V-Legal-dokument/Flegtlicens. LIU ansvarar även för allmänt informationsutbyte om TLAS och tar emot och lagrar relevanta data och information om utfärdandet av laglighetscertifikat och V-Legal-dokument/Flegtlicenser. Man svarar också på frågor från handelspartners behöriga myndigheter och berörda parter. Vidare förvaltar LIU via sitt onlinesystem Silk importrekommendationsprocessen, som bygger på försiktighetsprincipen.

Skogsministeriet kontrollerar också registreringen av statlig tillsynspersonal på fältet (Wasganis) och företagens tekniska personal (Ganis). Wasganis har till uppgift att utöva tillsyn över och kontroller av mätningar av timmerstockar. De färdigställer även de obligatoriska transportdokumenten och stämmer av data (närmare information finns i tillägget till denna bilaga). Ganis tar fram produktions- och transportdokumenten för all produktion i statligt ägda skogar. Även Ganis kan färdigställa de obligatoriska transportdokumenten i händelse av Wasganis frånvaro i mer än 48 timmar. Både Ganis och Wasganis är registrerade hos skogsministeriet. Varje år genomgår de en officiell prövning av skogsministeriet.

5.    Kontroll av laglighet

5.1   Inledning

Indonesiskt timmer bedöms vara lagligt när ursprung och produktionsprocesser samt efterföljande bearbetning, transport och handel kontrolleras och konstateras uppfylla alla tillämpliga indonesiska lagar och föreskrifter, enligt det som anges i bilaga II. Överensstämmelsebedömningsorganen genomför bedömning av överensstämmelse för att kontrollera efterlevnaden. För att minska bördan för privata skogsägare samt näringsidkare och hemmaindustrier/hantverkargrupper som är helt beroende av timmer från privatägda/privat utnyttjade skogar (privata marklov) får sådana verksamhetsutövare i klart angivna fall utfärda en leverantörsförsäkran om överensstämmelse som ett alternativ till att ansöka om ett SVLK-certifikat (se punkt 5.2 nedan för mer information).

5.2   Processen för laglighetskontroll av överensstämmelsebedömningsorgan

Enligt ISO/IEC 17065 och TLAS-vägledningen består processen för laglighetskontroll av följande:

Ansökan och avtal: Verksamhetsutövaren lämnar en ansökan till överensstämmelsebedömningsorganet med definition av kontrollens omfattning, verksamhetsutövarens profil och annan nödvändig information. Innan kontrollen kan inledas måste ett avtal tecknas mellan verksamhetsutövaren och överensstämmelsebedömningsorganet om villkoren för hur kontrollen ska genomföras.

Kontrollplan Efter att avtalet om kontroll har tecknats utarbetar överensstämmelsebedömningsorganet en kontrollplan, i vilken fastslås kontrollgrupp, kontrollprogram och tidtabell. Planen översänds till inspektionsobjektet, de relevanta regionala skogsmyndigheten och andra relevanta myndigheter på regional nivå, och man enas om vilka datum kontrollerna ska genomföras på. Denna information ska göras tillgänglig för de oberoende övervakarna på förhand och för allmänheten genom överensstämmelsebedömningsorganens och skogsministeriets webbplatser eller via massmedia eller skriftliga meddelanden.

Kontroller: Kontrollerna består av tre steg: i) inledande kontrollmöte och samordning, ii) dokumentkontroll och observationer på fältet och iii) avslutande kontrollmöte.

 Inledande kontrollmöte och samordning: samordning med relevanta regionala och lokala kontor för att informera om kontrollplaner och samla in inledande information från dessa kontor. Överensstämmelsebedömningsorganet får också sprida information och kommunicera med relevanta organisationer i det civila samhället som komplement till den inledande informationen. Vid det inledande mötet diskuterar överensstämmelsebedömningsorganen granskningens syfte, omfattning, tidtabell och metoder med inspektionsobjektet, som kan ställa frågor om metoder och hur kontrollen genomförs.

 Kontroll av dokument och observationer på fältet: överensstämmelsebedömningsorganet kontrollerar inspektionsobjektets system och förfaranden, relevanta dokument och register, i syfte att samla bevis på att inspektionsobjektet uppfyller kraven enligt det indonesiska TLAS-systemet. Överensstämmelsebedömningsorganet gör kontroller på fältet för att granska efterlevnad, i vilket ingår korskontroller av sina iakttagelser jämfört med iakttagelserna i officiella inspektionsrapporter. Överensstämmelsebedömningsorganet kontrollerar också inspektionsobjektets spårbarhetssystem för att få bevis på att allt timmer som kommer in i försörjningskedjan uppfyller laglighetskraven.

 Avslutande kontrollmöte: kontrollresultaten, särskilt eventuella fall av bristande efterlevnad, läggs fram för inspektionsobjektet. Inspektionsobjektet kan ställa frågor om kontrollresultatet och lämna klargöranden om de bevis som överensstämmelsebedömningsorganet lägger fram.

Rapportering och beslutsfattande: Granskningsgruppen utarbetar en kontrollrapport enligt en struktur som fastställts av skogsministeriet. Rapporten, som bl.a. innehåller en beskrivning av eventuella anmärkningar om bristande efterlevnad och det beslut om certifiering som fattats, delges inspektionsobjektet inom fjorton kalenderdagar efter det avslutande kontrollmötet och lämnas in av överensstämmelsebedömningsorganet till skogsministeriet.

Granskningsgruppens resultat används primärt för att överensstämmelsebedömningsorganet ska kunna slå fast kontrollresultatet. Med kontrollgruppens kontrollrapport som underlag fattar överensstämmelsebedömningsorganet beslut om huruvida laglighetscertifikat kan utfärdas.

Om kontrollresultatet inte är tillfredsställande utfärdar överensstämmelsebedömningsorganet inte laglighetscertifikat, och då kan timret inte tas in i försörjningskedjan som innehåller kontrollerat lagligt timmer. Efter att bristerna har åtgärdats kan verksamhetsutövaren lämna in en ny ansökan om laglighetskontroll.

Överträdelser som överensstämmelsebedömningsorganet har uppdagat under kontrollen rapporteras till skogsministeriet och hanteras av de ansvariga myndigheterna i enlighet med administrativa eller rättsliga förfaranden. Om det finns misstanke om att en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelserna, kan nationella myndigheter eller provins- eller distriktsmyndigheter fatta beslut om att stoppa den berörda verksamheten.

Utfärdande av laglighetscertifikat och omcertifiering: överensstämmelsebedömningsorganet utfärdar laglighetscertifikat om inspektionsobjektet konstateras fullt ut uppfylla laglighetsnormens alla indikatorer och verifikatorer, inbegripet reglerna om kontroll av timmerförsörjningskedjan.

Överensstämmelsebedömningsorganet kan när som helst lämna rapport till skogsministeriet om utfärdade, ändrade, tillfälligt upphävda och tillbakadragna certifikat och ska utfärda en rapport var tredje månad. Skogsministeriet offentliggör därefter dessa rapporter på sin webbplats.

Beroende på vilken typ av tillstånd inspektionsobjektet innehar gäller ett laglighetscertifikat för en period på tre till tio år, och därefter blir verksamhetsutövaren föremål för en omcertifieringskontroll. Omcertifieringen ska göras innan det tidigare certifikatet löper ut.

Övervakning: Beroende på vilken typ av tillstånd inspektionsobjektet innehar måste verksamhetsutövare med laglighetscertifikat årligen eller vartannat år genomgå en övervakning enligt de principer för kontroll som anges ovan. Överensstämmelsebedömningsorganet kan också genomföra övervakning tidigare än planerat om kontrollens räckvidd har utvidgats.

Övervakningsgruppen upprättar en övervakningsrapport. Ett exemplar av rapporten, inklusive beskrivning av eventuella iakttagelser av bristande efterlevnad, översänds till skogsministeriet. Om bristande efterlevnad uppdagas vid övervakningen upphävs laglighetscertifikatet tillfälligt eller dras tillbaka.

Särskild övervakning: Verksamhetsutövare med laglighetscertifikat är skyldiga att lämna rapport till överensstämmelseorganet om betydande ändringar av ägarskap, strukturer, förvaltning och verksamhet som kan påverka laglighetskontrollernas kvalitet under certifikatets giltighetstid. Överensstämmelseorganet kan genomföra särskilda kontroller för att undersöka klagomål eller dispyter som oberoende övervakare, statliga institutioner eller andra berörda aktörer har lämnat in, eller om en verksamhetsutövare har lämnat in en rapport som påverkar laglighetskontrollernas kvalitet. Överensstämmelseorgan genomför även särskilda kontroller om verksamhetsutövaren rapporterar att han har för avsikt att bearbeta beslagtaget timmer.

5.3   Laglighetskontroll med användning av leverantörsförsäkran om överensstämmelse (Supplier's Declaration of Conformity, SDoC) och interna kontroller

Leverantörens försäkran om överensstämmelse grundat på SNI/ISO 17050 är en ”egen försäkran” som definieras i ISO/IEC 17000, dvs. ett intygande från förstapart efter en granskning av att uppfyllandet av särskilda krav har påvisats.

Leverantörsförsäkran kan användas av i) privata skogsägare, ii) registrerade timmerlager (endast timmerlager som uteslutande får timmer från privatägda skogar/marker eller får SVLK-certifierat timmer från Perum Perhutani), iii) hemmaindustrier/hantverkargrupper, iv) primär- och sekundärindustrier som uteslutande bearbetar timmer från privatägda skogar/marker och inte har något exporttillstånd. Leverantörsförsäkran gäller för a) timmer från privatägda skogar/marker, b) timmer från föryngringsavverkning längs vägar och kyrkogårdar, c) återvunnet/avverkat timmer, och d) importerat timmer eller trävaruprodukter.

Leverantörsförsäkran innehåller information om leverantören, produkter och deras källor, transportdokument, mottagaren av produkterna, och datum för utfärdande. Leverantörsförsäkran från privata skogsägare ska också innehålla ett bevis på äganderätten till den mark som timret kommer från. Leverantörsförsäkran bifogas transportdokumentet baserat på de administrativa föreskrifterna för timmer. Detaljerade förfaranden för utfärdande leverantörsförsäkran om överensstämmelse och tillhörande kontroller finns i TLAS-vägledningen.

Mottagaren av en leverantörsförsäkran från privatägda skogar ska genomföra och dokumentera interna kontroller av giltigheten av de uppgifter som ska anges i leverantörsförsäkran innan köpeavtalet ingås och minst en gång om året efter det att avtalet har ingåtts. Uppgifterna i en leverantörsförsäkran som utfärdats av timmerlager ska kontrolleras av mottagaren av leverantörsförsäkran (primär- eller sekundärindustri) i intervaller om tre månader för spårbarheten vad gäller källorna till stockarna. Detta kontrolleras av överensstämmelsebedömningsorganet när det genomför en SVLK-granskning av mottagaren och går igenom dokumenten, om mottagaren är certifierad. Skogsministeriet kan dessutom göra slumpmässiga inspektioner som kan läggas ut på behörig tredje part. Om det finns indikationer på bedrägerier och oegentligheter kan skogsministeriet göra särskilda inspektioner av verksamhetsutövare som använder sig av leverantörsförsäkran.

Alla trävaruprodukter som omfattas av V-Legal-dokument eller Flegtlicens måste komma från en försörjningskedja med SVLK-certifikat och/eller leverantörsförsäkran. Timmer och trävaruprodukter som omfattas av leverantörsförsäkran om överensstämmelse kan inte få direkt tillgång till internationella marknader. Detta är möjligt endast genom en SVLK-certifierat verksamhetsutövare.

5.4   Laglighetskontroll av importerat timmer och trävaruprodukter

För importerat timmer och trävaruprodukter krävs enligt handelsminsterns förordning 78/M-DAG/PER/10/2014 bevis på laglighet i avverkningslandet. I dessa fall används modellen med leverantörsförsäkran om överensstämmelse även för import. Endast registrerade importörer (näringsidkare) och bearbetande verksamhetsutövare kan importera timmer och/eller trävaruprodukter till Indonesien. Dessa aktörer måste visa tillbörlig aktsamhet i fråga om importerat timmer och/eller trävaruprodukter för att minimera risken för att olagligt timmer kommer in i den indonesiska försörjningskedjan. I sin försäkran måste de lämna uppgifter om bland annat HS-nr för produkter, konossement, avverkningsland, ursprungsland, bevis på att timret är lagligt och exporthamn. Förfaranden för tillbörlig aktsamhet omfattar uppgiftsinsamling, riskanalys och riskreducering. Förfarandet genomförs med hjälp av skogsministeriets onlinesystem Silk. Ministeriet utfärdar en importrekommendation till handelsministeriet efter det att man har granskat en verksamhetsutövares enskilda åtgärder för att uppfylla aktsamhetsplikten.

När överensstämmelsebedömningsorganen kontrollerar importörerna granskar man dokumenten för att kontrollera tillämpningen av systemet för tillbörlig aktsamhet. Förfarandena för systemet för tillbörlig aktsamhet och tillhörande kontroller regleras utförligt i TLAS-vägledningen och motsvarande importbestämmelser.

5.5   Regeringens ansvar för verkställande

Skogsministeriet samt skogsstyrelserna på provins- och distriktsnivå har ansvar för kontroll av timmerförsörjningskedjan och relaterade dokument (t.ex. årlig arbetsplan, stockfällningsrapporter, balansräkningsrapporter för stockar, transporthandlingar, balansräkningsrapporter för stockar/råmaterial/bearbetade produkter och produktionens registreringsblanketter, s.k. Tally Sheets). Om avvikelser uppdagas får skogstjänstemännen vägra godkänna kontrolldokumenten, och då stoppas verksamheten tillfälligt.

Överträdelser som uppdagats av skogstjänstemän eller oberoende övervakare meddelas till överensstämmelsebedömningsorganet, som efter kontroll kan besluta om tillfälligt upphävande eller tillbakadragning av det beviljade laglighetscertifikatet. Skogstjänstemännen kan vidta lämpliga uppföljningsåtgärder i enlighet med lagstiftade förfaranden.

Skogsministeriet får också kopior av kontrollrapporterna och efterföljande övervakningsrapporter och rapporter om särskild kontroll från överensstämmelsebedömningsorganet. Överträdelser som har uppdagats av överensstämmelsebedömningsorganet, skogstjänstemän eller oberoende övervakare meddelas mellan de involverade aktörerna och hanteras i enlighet med administrativa och rättsliga förfaranden. Om det finns misstanke om att en verksamhetsutövare bryter mot bestämmelserna, kan nationella myndigheter eller provins- eller distriktsmyndigheter fatta beslut om att tillfälligt upphäva eller stoppa den berörda verksamheten. Överensstämmelsebedömningsorgan återkallar omedelbart laglighetscertifikatet om kraven i laglighetsnormen inte längre är uppfyllda.

Skogsministeriet ska inrätta en särskilt arbetsgrupp som ansvarar för utredning av alla ärenden där överträdelser rapporterats i samband med utfärdande av ett laglighetscertifikat och/eller V-Legal-dokument/Flegtlicens (uppföljningsteam).

6.    Flegtlicensiering

Den indonesiska motsvarigheten till Flegtlicens kallas V-Legal-dokument (V-Legal-dokument). Dokumentet är en exportlicens som bevisar att de trävaruprodukter som exporteras uppfyller kraven i den indonesiska laglighetsnormen (se bilaga II) och härrör från en försörjningskedja som omfattas av tillräckliga kontroller av att det inte kommer in timmer från källor. som inte har verifierats som lagliga V-Legal-dokument utfärdas av LV-organ som agerar som licensieringsmyndighet och används som en Flegtlicens för sändningar till unionen förutsatt att parterna har avtalat om ett system med Flegtlicenser.

Förfarandena för utfärdandet av V-Legal-dokument/Flegtlicenser finns i TLAS-vägledningen.

Skogsministeriet har inrättat en licensinformationsenhet som upprätthåller en elektronis databas över alla V-Legal-dokument/Flegtlicenser och LA-organens rapporter om bristande efterlevnad. Licensinformationsenheten beviljar online-tillgång till sin databas till de behöriga myndigheterna i unionen. Om det finns en förfrågan om äktheten, fullständigheten och giltigheten hos en specifik Flegtlicens kan den behöriga myndigheten i unionen kontrollera licensinformationsenheten genom att använda online-databasen Silk. För ytterligare information kan de behöriga myndigheterna i unionen kontakta licensinformationsenheten, som kommunicerar med relevant LA vid behov.

V-Legal-dokument/Flegtlicens utfärdas på den plats där sändningen konsolideras före export. Det går till på följande sätt:

6.1 V-Legal-dokument/Flegtlicens utfärdas av den LA som slutit avtalet med exportören för den sändning av trävaruprodukter som ska exporteras.

6.2 Exportörens interna spårbarhetssystem ska kunna användas för att få bevis på timrets laglighet för exportlicensiering. Tidigare steg i försörjningskedjan ska ingå i exportörens interna spårbarhetssystem.

6.3 För utfärdande av V-Legal-dokument/Flegtlicens krävs att alla leverantörer i exportörens leveranskedja som ingår i sändningen ska ha omfattats av ett giltigt certifikat om laglighet, om SFM eller av en SDoC.

6.4 För att få V-Legal-dokument/Flegtlicens måste operatören vara registrerad som exportör (ETPIK-innehavare) och inneha ett giltigt laglighetscertifikat. ETPIK-innehavaren lämnar en ansökan till LA-organet och bifogar följande dokument som bevis på att produktens timmerråmaterial endast härrör från kontrollerade lagliga källor (SVLK-certifierade eller SDoC-deklarerade):

6.4.1 Sammanfattning av transporthandlingarna för allt timmer/alla råmaterial som mottagits vid anläggningen efter senaste övervakning (högst tolv månader).

6.4.2 Sammanfattningar av balansräkningsrapporterna för timmer/råmaterial och balansräkningsrapporter för bearbetat timmer sedan senaste övervakning (högst tolv månader).

6.5 Därefter genomför LA-organet följande kontroller:

6.5.1 En bekräftelse av att operatörens laglighetscertifikat och ETPIK-registrering är giltiga, med hjälp av LA:s egen databas samt Silk.

6.5.2 Avstämning av uppgifterna på grundval av sammandragen av transporthandlingar, balansräkningsrapporten för timmer/råmaterial och balansräkningsrapporten för bearbetat timmer.

6.5.3 Kontroll av utbytet för varje typ av produkt (endast primärindustri), på grundval av analysen av balansräkningsrapporten för timmer/råmaterial och balansräkningsrapporten för bearbetat timmer.

6.5.4 Vid behov kan LA göra besök på fältet efter avstämningen av uppgifter för att säkerställa överensstämmelsen med de uppgifter som ska anges i V-Legal-dokument/Flegtlicens. Detta kan göras genom stickprov av exportsändningar och inspektioner av anläggningens eller timmerupplagets verksamhet och bokföring.

6.6 Resultat av kontrollen

6.6.1 Om en ETPIK-innehavare uppfyller kraven rörande laglighet och försörjningskedja, utfärdar LA-organet ett V-Legal-dokument/en Flegtlicens i det format som anges i bilaga IV.

6.6.2 En ETPIK-innehavare som uppfyller kraven enligt ovan får använda märkning om överensstämmelse (V-Legal-märkning) på produkter och/eller förpackningar. Nationella anvisningar om användning av märkning om överensstämmelse finns i TLAS-vägledningen.

6.6.3 Om en ETPIK-innehavare inte uppfyller kraven rörande laglighet och försörjningskedja utfärdar LA-organet en rapport om bristande överensstämmelse i stället för att utfärda ett V-Legal-dokument/en Flegtlicens. Rapport om bristande överensstämmelse stoppar förflyttningen av det berörda timret och/eller de berörda trävaruprodukterna.

6.6.4. Om en transport ändrar sammansättning innan den lämnar exporthamnen (t.ex. ändring av bestämmelseort, volym, arter enligt definitionen i TLAS-vägledningen) måste exportören begära att den utfärdande myndigheten återkallar den ursprungliga exportlicensen och utfärda nya tillstånd. Tillståndsmyndigheten ska underrätta LIU om alla makulerade exportlicenser.

6.6.5. Om en operatör missbrukar eller förfalskar laglighetscertifikat och/eller exportlicenser ska en påföljd åläggas av skogsministeriet enligt tillämpliga regler.

6.7 LA ska:

6.7.1 Vidaresända ett exemplar av V-Legal-dokument/Flegtlicensen eller rapporten om bristande överensstämmelse till skogsministeriet inom tjugofyra timmar efter fattat beslut,

6.7.2 Var tredje månad lämna en utförlig rapport och en offentlig sammandragsrapport om antalet utfärdade V-Legal-dokument/Flegtlicenser såväl som antalet och typen av uppdagad bristande överensstämmelse till skogsministeriet, med kopior till handelsministeriet och industriministeriet.

7.    Övervakning

Det indonesiska TLAS-systemet inbegriper övervakning som görs av civilsamhället (oberoende övervakning). För att ytterligare stärka systemet med tanke på avtalet med Flegtlicenser införs periodisk utvärdering (PE).

Civilsamhället gör den oberoende övervakningen för att bedöma hur verksamhetsutövare, LP-organ, LV-organ och LA-organ uppfyller de indonesiska TLAS-kraven, inbegripet ackrediteringsnormer och anvisningar. Civilsamhället definieras i detta sammanhang som indonesiska juridiska personer bland vilka ingår frivilligorganisationer, samhällen och enskilda indonesiska medborgare.

Syftet med de periodiska granskningarna är att på ett oberoende sätt säkerställa att det indonesiska TLAS-systemet fungerar som det ska, vilket ökar trovärdigheten för de Flegtlicenser som utfärdas. Vid dessa granskningar tas hänsyn till iakttagelser och rekommendationer från den oberoende övervakningen (IM). Specifikationerna för de periodiska granskningarna anges i bilaga VI.

Tillägg

Kontroll av försörjningskedjan

Som beskrivs i bilaga V ska det hela vägen utmed alla olika försörjningskedjor anges i operatörernas deklarationer och register (t.ex. i transporthandlingar eller balansräkningsrapporter) huruvida timmer eller trävaror är certifierade genom SVLK, har godkänts som lagliga genom leverantörsdeklarationer om överensstämmelse (SDoC) eller kommer från en beslagtagen källa.

1.   BESKRIVNING AV VERKSAMHETSKONTROLLEN AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN FÖR TIMMER FRÅN STATSÄGDA SKOGAR

Operativ kontroll av leveranskedjan för statligt ägda skogar (naturskog och skogsplanteringar) regleras av skogsministeriets förordningar P.41/Menhut-II/2014 och P.42/Menhut-II/2014 om timmerförvaltning. Detta inbegriper skogsbruksministeriets förordning P.43/Menhut-II/2014 om SVLK-standarder, som följs upp av den tekniska vägledningen från generaldirektoratet för skogsanvändning P.14/VI-BPPHH/2014 och generaldirektoratets rundbrev SE 8/VI-BPPHH/2014 från augusti 2014.

Alla nedan angivna förfaranden och regler för beslutsfattande som har att göra med kontroll, avstämning av data och hantering av bristande överensstämmelse i varje steg i försörjningskedjan gäller för alla typer av skogsbrukstillstånd som utfärdats för statligt ägda skogar: naturskogskoncessioner (IUPHHK-HA/HPH), koncessioner för industriell skogsplantering (IUPHHK-HT/HPHTI), koncessioner för återställande av skogsekosystem (IUPHHK-RE), förvaltningsrätt för skogsplanteringar (Perum Perhutani), koncessioner för samfälligheters skogsplanteringar (IUPHHK-HTR) och koncessioner för samfälligheters skogar (IUPHHK-HKM), koncessioner för byars skogar (IUPHHK-HD), koncessioner för användning av timmer från återbeskogningsområden (IUPHHK-HTHR) och användning av timmer från områden som inte är skogsbruksområden eller områden med omvandlingsbar produktion (IPK). Dessa förfaranden och regler beskrivs i den tekniska vägledningen i skogsbruksministeriets förordningar P.41/Menhut-II/2014 och P.42/Menhut-II/2014 om timmerförvaltning.

Alla operatörer med tillstånd för avverkning av timmer från naturskogskoncessioner måste i varje steg i försörjningskedjan från skogskoncession till mellanliggande upplag och primärindustrin deklarera alla sina produktionsuppgifter i det nationella systemet för online-spårning.

1.1    Fällningsplats

a) Centrala aktiviteter:

 Tillståndsinnehavaren registrerar (numrerar) avverkningsbara träd för naturskogskoncessioner eller Perum Perhutani) eller timmerinventering (för koncessioner för skogsplanteringar eller för att föreslå en IPK).

 Tillståndsinnehavaren utarbetar en rapport om registreringen av avverkningsbara träd eller en timmerinventering.

 Distriktets skogstjänsteman kontrollerar och godkänner rapporten om registrering av avverkningsbara träd eller timmerinventeringen.

 Tillståndsinnehavaren lämnar in ett förslag till årlig arbetsplan (eller en arbetsplan/Bagan Kerja för att föreslå en IPK).

 Den årliga arbetsplanen (eller arbetsplanen/Bagan Kerja för IPK) godkänns av provinsens skogstjänsteman.

 Observera att en operatör som innehar ett giltigt SFM-certifikat som utfärdats inom ramen för SVLK-systemet för hållbart skogsbruk kan godkänna och utfärda sin egen årliga arbetsplan. Den årliga arbetsplanen ska kontrolleras av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner.

 Tillståndsinnehavaren gör avverkning, inbegripet lunning av stockar till upplaget.

b) Förfaranden:

 Tillståndsinnehavaren registrerar (numrerar) avverkningsbara träd för naturskogskoncessioner eller Perum Perhutani, och anbringar etiketter. Etiketterna består av tre delar av vilka en anbringas på stubben, en på den avverkade stocken och en på operatörens rapport. Varje del av etiketten innehåller den information som krävs för timmerspårning, inbegripet trädets nummer och belägenhet. Inventering av timmer för koncessioner för planterad skog eller IPK genomförs av tillståndsinnehavaren.

 Tillståndsinnehavaren sammanställer en rapport över registrering av avverkningsbara träd eller över timmerinventering som innehåller information om antal, uppskattad volym, preliminär artidentifiering och belägenhet för de träd som ska avverkas (eller avverkningsplats för skogsplaneringar eller IPK) samt ett sammandrag, med användning av skogsbruksministeriets officiella blanketter.

 Tillståndsinnehavaren översänder registreringsrapporten eller timmerinventeringen till distriktets skogstjänsteman. Skogstjänstemannen kontrollerar registreringsrapporten eller timmerinventeringen genom stickprov, genom kontroll av dokument och kontroller på fältet. Tjänstemannen godkänner rapporten om alla deklarerade uppgifter överensstämmer med fältobservationer.

 Rapporten om registrering av avverkningsbart timmer (eller timmerinventeringen) utgör grunden för förslaget till årlig arbetsplan (eller arbetsplanen/Bagan Kerja), som utarbetas av tillståndsinnehavaren och översänds till distriktets skogstjänsteman och provinsens skogstjänsteman för kontroll och godkännande. Distriktets skogstjänsteman granskar och gör korskontroll av förslaget till årlig arbetsplan (eller arbetsplanen/Bagan Kerja) med den godkända registreringsrapporten (eller timmerinventeringen) och godkänner arbetsplanen om allt är i skick. Officiellt godkännande krävs inte för tillståndsinnehavare som har SFM-certifierats med gott betyg enligt TLAS-riktlinjerna. Efter att tjänstemannen har godkänt den årliga arbetsplanen (eller arbetsplanen/Bagan Kerja) får tillståndsinnehavaren inleda avverkningen.

 Under avverkningen används etiketter för att säkerställa att stockarna härrör från en godkänd fällningsplats, enligt det som beskrivs ovan. För planterat träd eller träd som avverkats i koncessioner för planterad skog (för massa eller chip) krävs inga etiketter.

1.2    Upplag i skogen

a) Centrala aktiviteter:

 Vid behov kapar tillståndsinnehavaren stockarna och märker dem för att säkerställa överensstämmelse med produktionsrapporten. Märkning krävs inte för koncessioner för planterad skog för massa eller chips.

 Tillståndsinnehavarens mätning och klassificering av stockarna. Klassificering krävs inte för koncessioner för planterad skog för massa eller chips.

 Tillståndsinnehavaren upprättar en stockförteckning.

 Tillståndsinnehavaren översänder förslaget till produktionsrapport.

 Den statliga tekniska tillsynsmyndigheten godkänner produktionsrapporten (Wasganis).

b) Förfaranden:

 Tillståndsinnehavaren märker alla kapade stockar (gäller ej på koncessioner för skogsplanteringar för massa eller chips).

 Den fysiskt permanenta märkning som anbringas stockarna består av trädets ID-nummer och andra märkningar med vars hjälp stockarna kan kopplas till den godkända fällningsplatsen (gäller ej på koncessioner för skogsplanteringar för massa eller chips).

 Tillståndsinnehavaren mäter och klassificerar alla stockar och registrerar informationen på stockarna i en stockförteckning med användning av en officiell blankett från skogsbruksministeriet (gäller ej på koncessioner för skogsplanteringar för massa eller chips).

 Tillståndsinnehavaren skickar stockförteckningsuppgifterna till det nationella elektroniska spårningssystemet. Unika streckkoder som utfärdats genom det elektroniska spårningssystemet ska märkas på motsvarande stockar och stammar, och tas upp i tillhörande transportdokument (endast tillämpligt för naturskogskoncessioner).

 På grundval av stockförteckningen sammanställer tillståndsinnehavaren en periodisk stockproduktionsrapport och den tillhörande sammanfattningsrapporten med användning av officiella blanketter från skogsbruksministeriet.

 Tillståndsinnehavaren översänder periodens produktionsrapport och tillhörande sammandrag till Wasganis för godkännande.

 Wasganis gör en stickprovsbaserad fysisk kontroll av rapporterna. Resultatet av den fysiska kontrollen sammanfattas i en förteckning över stockkontroller med användning av en officiell blankett från skogsbruksministeriet.

 Förutsatt att den stickprovbaserade fysiska kontrollen godkänns godkänner Wasganis produktionsrapporterna. Om mer än 48 timmar gått sedan rapporten lämnats in kan tillståndsinnehavarens egen utsedda tekniska personal (Ganis) själv och på eget ansvar godkänna och utfärda produktionsrapporterna (gäller ej för IPK).

 När Wasganis väl har kontrollerat stockarna måste de hållas åtskilda från okontrollerade stockar.

 Produktionsrapporten för stockar används för att beräkna skogsresursavgifter och avgifter för återbeskogningsfonden (enligt det som är tillämpligt).

 Varje månad översänder tillståndsinnehavaren de godkända produktionsrapporterna och tillhörande sammandrag till distriktets skogsstyrelse för godkännande.

c) Avstämning av uppgifter:

För naturskogskoncessioner eller koncessioner för återställande av ekosystem eller koncessioner för samfällighetsskogar eller koncessioner för byskogar eller IPK:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar antalet stockar, märkningarna och den totala kumulativa volymen stockar som har utvunnits och deklarerats i produktionsrapporten och jämför med den godkända kvoten enligt den årliga arbetsplanen. Etiketter används inte för IPK.

För koncessioner för industriell skogsplantering eller Perum Perhutani eller koncessioner för samfällighetsskogsplantering eller användning av timmer från koncessioner för återbeskogningsområden:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar den totala kumulativa volymen för stockar som har utvunnits och deklarerats i produktionsrapporten och jämför med den godkända kvoten enligt den årliga arbetsplanen.

Produktionsrapporterna kontrolleras också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar distriktets skogstjänsteman det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera att operatören, och vice versa.

1.3    Upplag

Stockarna transporteras från upplaget i skogen till andra upplag och därifrån direkt till en bearbetningsanläggning, till ett mellanliggande upplag eller till en registrerad skogsbruksanläggning.

a) Centrala aktiviteter:

 Om produktionsrapporten ännu inte har godkänts vid upplaget: Tillståndsinnehavaren upprättar en stockförteckning. Tillståndsinnehavaren översänder förslaget till produktionsrapport. Wasganis godkänner produktionsrapporten.

 Distriktets skogstjänsteman utfärdar en faktura och tillståndsinnehavaren betalar relevant belopp för skogsresursavgifter och för återbeskogningsfonden, utgående från de godkända produktionsrapporterna.

 Ganis utfärdar transporthandlingar för stockarna, och bifogar en stockförteckning.

 Tillståndsinnehavaren upprättar en balansräkningsrapport för stockar.

b) Förfaranden:

 Om det nationella elektroniska spårningssystemet för timmer används kan tillståndsinnehavaren lämna produktionsrapporterna och tillhörande sammanfattande rapport till Wasganis för godkännande. Wasganis gör en stickprovsbaserad fysisk kontroll av rapporterna om de inte redan är godkända på upplaget. Resultaten av fältbesiktningarna sammanfattas i en förteckning över stockkontroller på en officiell blankett som tagits fram av skogsbruksministeriet. Förutsatt att resultaten av fältbesiktningen är positiva godkänner tjänstemannen produktionsrapporterna. Om mer än 48 timmar gått sedan produktionsrapporten och den tillhörande sammanfattningsrapporten lämnats in kan Ganis själv och på eget ansvar godkänna och utfärda rapporterna (gäller ej för IPK).

 Tillståndsinnehavaren lämnar en begäran om betalning av relevanta avgifter till distriktets skogstjänsteman med ansvar för fakturering, på grundval av stockförteckningen som bifogas förfrågan.

 På grundval av denna begäran utfärdar distriktets skogstjänsteman en eller flera fakturor som tillståndsinnehavaren ska betala.

 Om mer än 48 timmar gått efter inlämnande av begäran kan tillståndsinnehavaren utfärda tillhörande faktura eller fakturor på eget ansvar.

 Tillståndsinnehavaren betalar det belopp som anges i fakturan för skogsavgifter och/eller återbeskogningsfonden och/eller rotvärdet, och distriktets skogstjänsteman utfärdar betalningskvitto. Rotvärde tillämpas endast för HTHR eller IPK.

 Tillståndsinnehavaren skickar en förfrågan om utfärdande av stocktransporthandlingar, åtföljd av betalningskvitto, stockförteckning och balansräkningsrapport för stockar.

 Ganis utfärdar stocktransporthandlingarna som ska följa med stockförteckningen.

 Tillståndsinnehavaren utarbetar/uppdaterar balansräkningsrapporten för stockar för att registrera mängden inkommande, lagrade och utgående stockar vid upplaget.

 Tillståndsinnehavaren översänder varje månad balansräkningsrapporten för stockar till distriktets skogsstyrelse.

c) Avstämning av uppgifter:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar balansräkningsrapporten för stockar och jämför inflöden, utflöden och lagring av stockar vid upplaget, på grundval av produktionsrapporterna och relevanta transporthandlingar för stockarna. Vid behov utför distriktets skogstjänsteman också fältbesiktningar för att kunna bedöma överensstämmelsen mellan de lagrade stockarna, balansräkningsrapporten och tillhörande transporthandlingar. Balansräkningsrapporten för stockar kontrolleras också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar distriktets skogstjänsteman det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera att operatören, och vice versa.

1.4    Mellanliggande upplag

Mellanliggande upplag används om stockarna inte transporteras direkt från koncessionsområdet till bearbetningsanläggningen. Mellanliggande upplag används särskilt i samband med stocktransporter mellan öar eller vid byte av transportsätt.

Tillstånd för att etablera ett mellanliggande upplag i en statligt ägd skog beviljas av distriktets skogstjänsteman på grundval av ett förslag som tillståndsinnehavaren har lämnat in. Tillståndet för mellanliggande upplag gäller i tre år, men kan förlängas efter att skogstjänstemannen har gjort kontroll och gett godkännande. Inrättandet av ett mellanliggande upplag utanför statliga skogar kräver inte något särskilt tillstånd och sker på beslut av tillståndsinnehavaren.

a) Centrala aktiviteter:

 En distriktsskogstjänsteman avslutar giltigheten för stocktransporthandlingarna för timmer från naturskog.

 Om mer än 48 timmar gått efter inlämnandet av stocktransporthandlingar kan deras giltighet upphävas av Ganis.

 Därutöver kan Ganis endast upphäva giltigheten av stocktransporthandlingarna i följande fall:

 

i) En operatör använder timmer från naturskog och deklarerar sin produktion via det elektroniska systemet för att spåra timmer.

ii) En operatör använder timmer från planterad skog (gäller endast för koncessioner för planterad skog för för massa eller chips).

 Tillståndsinnehavaren upprättar balansräkningsrapport för stockar.

 Ganis upprättar stockförteckningen.

 Ganis fyller i stocktransporthandlingarna enligt det format som skogsbruksministeriet fastställt.

b) Förfaranden:

 Wasganis gör fysisk kontroll av antal, arter och dimensionerna för inkommande stockar genom att räkna dem, eller på stickprovsbasis om antalet stockar överskrider 100.

 Om mer än 48 timmar gått efter inlämnandet av stocktransporthandlingar kan denna kontroll utföras av Ganis.

 Ganis kan också utföra denna kontroll i följande fall:

 

i) En operatör använder timmer från naturskog och deklarerar sin produktion via det elektroniska systemet för att spåra timmer.

ii) En operatör använder timmer från planterad skog (gäller endast för koncessioner för planterad skog för för massa eller chips).

 Förutsatt att kontrollen ger godkänt resultat, makulerar Wasganis stocktransporthandlingarna för inkommande stockar och registrerar stockarna i balansräkningsrapport för stockar.

 Tillståndsinnehavaren sammanställer en balansräkningsrapport för stockar för att kontrollera inflöde och utflöde av stockar vid det mellanliggande upplaget.

 För utgående stockar sammanställer Ganis en stockförteckning som är kopplad till föregående stocktransporthandlingar.

 Stocktransporthandlingarna för flyttning av stockar från det mellanliggande upplaget fylls i av Ganis.

 Tillståndsinnehavaren uppdaterar balansräkningsrapporten för stockar med uppgifter inflöde, utflöde och lagring av stockar vid det mellanliggande upplaget, på grundval av relevanta stocktransporthandlingar.

 Tillståndsinnehavaren översänder varje månad balansräkningsrapporten för stockar till distriktets skogsstyrelse.

c) Avstämning av uppgifter:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar balansräkningsrapporten för stockar för att bedöma överensstämmelsen mellan stockar som transporteras från upplaget och stockar som kommer in till det mellanliggande upplaget. Vid behov utför distriktets skogstjänsteman också fältbesiktningar för att kunna bedöma överensstämmelsen mellan de lagrade stockarna, balansräkningsrapporten och tillhörande transporthandlingar.

Balansräkningsrapporten kontrolleras också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

2.   BESKRIVNING AV VERKSAMHETSKONTROLLEN AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN FÖR TIMMER FRÅN PRIVATÄGDA SKOGAR

Timmeravverkning på privatägd skogsmark/mark regleras av skogsbruksministerns förordning P.30/Menhut-II/2012 (nedan kallad förordningen).

Det finns inga lagstadgade krav för privata ägare till skog/mark att anbringa ID-märkning på träd som inventerats för avverkning. Upplag i skogen och mellanliggande upplag används i allmänhet inte för timmer som avverkats från privatägda skogar/marker.

Kontrollförfarandena för timmer från privatägda skogar/marker avviker från förfarandena för stockar från träd som fanns på platsen när besittningsrätten till marken förvärvades och stockar från träd som har planterats efter att besittningsrätten förvärvades. Förfarandena beror också på vilken art av träd som avverkas. Betalning av skogsresursavgifter, avgift till återbeskogningsfonden och rotavgifter gäller för stockar från träd som redan fanns på platsen när besittningsrätten till marken beviljades, men gäller inte stockar från träd som planterades efter det.

För stockar från träd som planterats efter beviljandet av besittningsrätten till marken gäller två scenarier:

 För arter som förtecknas i artikel 5.1 i förordningen (såsom gummi, sengon och fruktträd) sammanställer ägaren en faktura enligt det formulär som fastställts av skogsbruksministeriet: denna faktura fungerar som transporthandling.

 För andra arter (som teak, mahogny, tall) utfärdar bychefen eller utnämnd tjänsteman transporthandlingarna.

För stockar som avverkats från träd som fanns på platsen innan besittningsrätten till marken beviljades, utfärdar distriktets skogstjänsteman transporthandlingarna. Sådant timmer måste vara SVLK-certifierat.

2.1    Fällningsplats/upplag i skogen

a) Centrala aktiviteter:

 Erkännande av äganderätt.

 Kapning (vid behov).

 Mätning.

 Sammanställning av stockförteckning.

 Distriktets skogsstyrelse utfärdar faktura för skogsresursavgifter och avgift till återbeskogningsfonden, och ägaren betalar berört belopp.

 Transporthandlingarna utfärdas eller sammanställs.

 Leverantörsdeklarationer om överensstämmelse (SDoC) utfärdas eller sammanställs, om inte operatören deltar i SVLK-certifieringen.

b) Förfaranden:

 Ägaren till privat skog/mark ansöker om erkännande av sin äganderätt.

 Efter att äganderätten till skogen/marken har erkänt av staten (den statliga markmyndigheten), sammanställer ägaren en stockförteckning efter mätning av stockarna.

Om stockarna har avverkats från träd som fanns på platsen innan besittningsrätten till marken beviljades, gäller följande:

 Ägaren översänder en stockförteckning och ansökan om betalning av skogsresursavgifter, avgift till återbeskogningsfonden och rotavgift till distriktets skogstjänsteman.

 Tjänstemannen kontrollerar dokumenten och gör fysisk kontroll av stockarna (mått, art och antalet stockar).

 Förutsatt att dokumentkontrollen och den fysiska kontrollen får godkänt resultat, utfärdar distriktets skogstjänsteman faktura för skogsresursavgift och avgift till återbeskogningsfonden för ägaren att betala.

 Markägaren översänder betalningsbeviset för dessa avgifter till distriktets skogstjänsteman, tillsammans med ansökan om stocktransporthandlingar.

 Distriktets skogstjänsteman kontrollerar dokumenten och gör fysisk kontroll av stockarna (mått, art och antalet stockar).

 Därefter utfärdar distriktets skogstjänsteman stocktransporthandlingarna.

För stockar från träd som planterats efter att besittningsrätten till marken beviljades gäller följande:

Arter förtecknade i artikel 5.1 i förordningen:

 Ägaren märker stockarna och identifierar arterna.

 Ägaren sammanställer en stockförteckning.

 På grundval av det som anges ovan sammanställer ägaren en faktura enligt skogsbruksministeriets format och fakturan tjänar också som transporthandling.

Övriga arter som inte förtecknas i artikel 5.1 i förordningen:

 Ägaren märker stockarna och identifierar arterna.

 Ägaren sammanställer en stockförteckning.

 Ägaren översänder stockförteckningen och en begäran om stocktransporthandling till bychefen eller utnämnd tjänsteman.

 Bychefen eller utsedd tjänsteman kontrollerar dokumenten och gör fysisk kontroll av stockarna (art, antalet stockar, markering/numrering på varje enskild stock, och avverkningsplats).

 Därefter utfärdar bychefen eller utsedd tjänsteman stocktransporthandlingarna i det format som skogsbruksministeriet har fastställt.

För allt timmer som avverkats från träd som planterats och som inte certifierats genom SVLK ska ägaren utfärda ett SDoC i det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

c) Avstämning av uppgifter:

Bychefen eller en tjänsteman som utses av distriktets skogstjänsteman, eller distriktets skogstjänsteman (när det gäller timmer från naturskog) jämför volymen avverkade stockar med uppgifterna i stockförteckningen.

Om verksamhetsutövaren deltar i SVLK-certifieringen kontrollerar det nationella ackrediteringsorganet även överensstämmelsen mellan volymen avverkade stockar och uppgifterna i stockförteckningen under inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis.

Om avvikelser upptäcks informerar bychefen eller utsedd tjänsteman eller distriktets skogstjänsteman (när det gäller timmer från naturskog) det nationella ackrediteringsorganet som ansvarar för att verifiera verksamhetsutövarens efterlevnad och vice versa.

3.   BESKRIVNING AV VERKSAMHETSKONTROLLEN AV FÖRSÖRJNINGSKEDJOR FÖR TIMMER FÖR SKOGSBRUKSANLÄGGNINGAR OCH FÖR INDUSTRIN

Registrerade skogsbruksanläggningar och anläggningar för bearbetat timmer utgör särskilda aktörer i försörjningskedjan. I egenskap av näringsidkare köper och säljer dessa aktörer timmer och trävaror till andra aktörer utan att vara involverade i produktion eller bearbetning.

Det finns tre olika typer av tillstånd för registrerade skogsbruksanläggningar och anläggningar för bearbetat timmer:

 Anläggningar som uteslutande använder timmer (stockar) som härrör från statsägda skogar och/eller import (TPT-KB).

 Anläggningar som uteslutande använder timmer och/eller bearbetat timmer från privatägda skogar/marker (TPT).

 Anläggningar som uteslutande använder bearbetat timmer från statsägda skogar och/eller import (TPT-KO).

3.1    Registrerade skogsbruksanläggningar för timmer från statsägda skogar och importerade trävaruprodukter (TPT-KB)

Registrerade skogsbruksanläggningar för timmer från statsägda skogar och importerade trävaruprodukter (TPT-KB) används om stockarna inte transporteras direkt till bearbetningsanläggningen från koncessionsområdet och/eller mellanliggande upplag och/eller andra TPT-KB, eller när det gäller importerade trävaruprodukter (stockar).

Tillstånd för att etablera ett TPT-KB beviljas av skogstjänstemannen på grundval av ett förslag som tillståndsinnehavaren har lämnat in. TPT-KB-tillståndet gäller i tre år, men kan förlängas efter att skogstjänstemannen har gjort kontroll och gett godkännande.

TPT-KB-aktörer kan använda SDoC endast om de uteslutande använder importerat timmer och/eller Perum Perhutani-trävaruprodukter som certifierats genom SVLK. Om endast en av deras timmerkällor innehåller timmer från statsägda skogar (utom det certifierade Perum Perhutani-timret) måste de vara SVLK-certifierade.

a) Centrala aktiviteter:

 Wasganis makulerar stocktransporthandlingarna för inkommande stockar.

 Tillståndsinnehavaren upprättar balansräkningsrapporten för stockar.

 Tillståndsinnehavaren eller Ganis utarbetar stockförteckningen för utgående stockar.

 Tillståndsinnehavaren eller Ganis fyller i stocktransporthandlingarna för utgående stockar enligt det formulär som skogsbruksministeriet fastställt.

 SDoC utfärdas eller sammanställs (endast i fråga om importerat timmer och/eller certifierat Perum Perhutani-timmer om operatören inte är SVLK-certifierad)

b) Förfaranden:

 Wasdganis makulerar stocktransporthandlingarna för inkommande stockar.

 Wasganis gör fysisk kontroll av antal, arter och dimensionerna för inkommande stockar genom att räkna dem alla, eller på stickprovsbasis om antalet stockar överskrider 100.

 Förutsatt att kontrollen ger godkänt resultat registrerar tillståndsinnehavaren timret i balansräkningsrapporten för stockar.

 Tillståndsinnehavaren sammanställer en balansräkningsrapport för stockar för att kontrollera inflöde och utflöde av stockar vid den registrerade skogsbruksanläggningen.

 För utgående stockar sammanställer tillståndsinnehavaren eller Ganis en stockförteckning som är kopplad till föregående stocktransporthandlingar.

 Stocktransporthandlingarna för utgående stockar fylls i av tillståndsinnehavaren eller Ganis.

 Om tillståndsinnehavaren inte är SVLK-certifierad och enbart använder importerat timmer och/eller certifierat Perum Perhutani-timmer ska tillståndsinnehavaren utfärda ett SDoC i det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

 Tillståndsinnehavaren uppdaterar balansräkningsrapporten för stockar med uppgifter inflöde, utflöde och lagring av stockar vid den registrerade skogsbruksanläggningen, på grundval av relevanta stocktransporthandlingar.

 Tillståndsinnehavaren översänder varje månad balansräkningsrapporten för stockar till distriktets skogsstyrelse.

c) Avstämning av uppgifter:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar balansräkningsrapporten för stockar och överensstämmelsen mellan antalet stockar som transporteras från upplaget eller det mellanliggande upplaget och stockar som kommer in till den registrerade skogsbruksanläggningen genom att jämföra stocktransporthandlingarna och stockförteckningen för inkommande stockar. Distriktets skogstjänsteman gör fältbesiktningar när så behövs.

Om tillståndshavaren omfattas av SVLK-certifiering kontrolleras balansräkningsrapporten för stockar också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar distriktets skogstjänsteman det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

3.2    Registrerade skogsbruksanläggningar och anläggningar för bearbetat timmer för timmer från privatägda skogar/marker (TPT)

Registrerade skogsbruksanläggningar och anläggningar för bearbetat timmer för timmer från privatägda skogar/marker (TPT) används om stockar och/eller bearbetat timmer inte transporteras direkt till bearbetningsanläggningen, från privatägda skogar/marker och/eller andra TPT.

Tillstånd för att etablera ett TPT beviljas av skogstjänstemannen på grundval av ett förslag som tillståndsinnehavaren har lämnat in. En TPT-tillstånd granskas och godkänns av skogstjänstemannen.

Aktörer som driver TPT kan använda SDoC endast om de inte omfattas av SVLK-certifiering.

Aktörer som driver TPT får endast använda timmer och/eller bearbetat timmer från planterade träd från privatägda skogar/marker.

a) Centrala aktiviteter:

 Tillståndsinnehavarens kontroll av giltigheten av transportdokument för stockar och/eller bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren upprättar balansräkningsrapporten för stockar och/eller bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren upprättar förteckningen över stockar och/eller bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren fyller i transportdokument för stockar och/eller bearbetat timmer.

 Leverantörsdeklarationer om överensstämmelse (SDoC) utfärdas eller sammanställs (om inte operatören omfattas av SVLK-certifiering).

b) Förfaranden:

 Tillståndsinnehavaren kontrollerar giltigheten av transportdokument för inkommande stockar och/eller bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren sammanställer en balansräkningsrapport för stockar och/eller bearbetat timmer för att kontrollera inflöde och utflöde av stockar vid det mellanliggande upplaget.

 För utgående stockar sammanställer tillståndsinnehavaren en stockförteckning eller förteckning över bearbetat timmer som kan vara kopplad till föregående transporthandlingar för stockar och/eller bearbetat timmer.

 transportdokument för stockar och/eller bearbetat timmer fylls i av tillståndsinnehavaren.

 Om tillståndsinnehavaren inte omfattas av SVLK-certifiering utfärdar tillståndsinnehavaren ett SDoC i det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

 Tillståndsinnehavaren uppdaterar balansräkningsrapporten för stockar och/eller bearbetat timmer med uppgifter inflöde, utflöde och lagring av stockar och/eller bearbetat timmer vid den registrerade skogsbruksanläggningen, på grundval av relevanta stocktransporthandlingar för stockar och/eller bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren översänder varje månad balansräkningsrapporten för stockar och/eller bearbetat timmer till distriktets skogsstyrelse.

c) Avstämning av uppgifter:

Distriktets skogstjänsteman kontrollerar balansräkningsrapporterna för stockar och/eller bearbetat timmer och överensstämmelsen mellan stockar och/eller bearbetat timmer som transporteras från privatägda skogar eller andra TPT och stockar och/eller bearbetat timmer som förs in i TPT genom att jämföra transportdokumenten för stockar och/eller bearbetat timmer med förteckningen över inkommande stockar och/eller bearbetat timmer. Distriktets skogstjänsteman gör fältbesiktningar när så behövs.

Om tillståndshavaren omfattas av SVLK-certifiering kontrolleras balansräkningsrapporten för stockar och/eller bearbetat timmer också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar distriktets skogstjänsteman det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

3.3    Primär/integrerad industri

a) Centrala aktiviteter:

 Bearbetningsanläggningen upprättar balansräkningsrapport för stockar.

 En skogstjänsteman för distriktet makulerar stocktransporthandlingarna.

 Distriktets skogstjänsteman gör fysisk kontroll av stockarna.

 Om verksamhetsutövaren använder ett elektroniskt system för att spåra timmer registreras uppgifterna med hjälp av en streckkod och laddas upp till systemet.

 Anläggningsoperatören fyller i registreringsblankett (Tally Sheet) för råmaterial och produkter.

 Anläggningsoperatören upprättar balansräkningsrapport för bearbetat timmer.

 Anläggningsoperatören fyller i transporthandlingarna för trävaror enligt det format som skogsbruksministeriet fastställt.

 Anläggningens försäljningsrapport sammanställs.

 SDoC utfärdas eller sammanställs (om operatören uteslutande använder trä från privatägda skogar/marker och som inte används i SVLK-certifieringen).

b) Förfaranden:

 Anläggningsoperatören sammanställer ett utkast till en stockbalansräkningsrapport för att registrera flödet av stockar som anläggningen mottagit (upplaget) och stockar som förs in i anläggningen (produktionslinjer).

 Anläggningsoperatören översänder kopior av stocktransporthandlingarna för varje sändning som anläggningen mottagit till distriktets skogstjänsteman.

 Distriktets skogstjänsteman makulerar stocktransporthandlingarna.

 Om operatören använder ett officiellt elektroniskt system för att spåra timmer makuleras stocktransporthandlingarna av den registrerade tekniska personalen.

 Distriktets skogstjänsteman jämför uppgifterna i stocktransporthandlingarna med de faktiska produkterna. Detta kan göras genom stickprov om det finns fler än 100 stockar att kontrollera.

 Distriktets skogstjänsteman kontrollerar informationen i balansräkningsrapporter för stockar.

 Förutsatt att kontrollresultaten är positiva registreras timret i den slutgiltiga balansräkningsrapporten för stockar.

 Distriktets skogs tjänsteman arkiverar kopior av stocktransporthandlingarna och sammanställer en sammanfattande förteckning över dem, enligt det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

 Kopior av de stocktransporthandlingar som tjänstemannen har makulerat överlämnas till företaget för arkivering.

 En sammanfattning av stocktransporthandlingarna översänds till distriktets skogsstyrelse i slutet av varje månad.

 Anläggningsoperatören sammanställer register över råmaterial och produkter (Tally Sheets) per produktionslinje i syfte att kontrollera inflöde av stockar och utflöde av trävaror och för beräkning av utbytesgrad.

 Anläggningsoperatören sammanställer en balansräkningsrapport för bearbetat timmer i syfte att rapportera flödet av trävaror och stockar som kommer in till eller lämnar anläggningen.

 Anläggningsoperatören sammanställer anläggningens försäljningsrapporter för bokföringen.

 Om tillståndsinnehavaren uteslutande använder timmer från privatägd skog/mark och inte omfattas av SVLK-certifiering, utfärdar tillståndsinnehavaren ett SDoC i det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

 Tillståndsinnehavaren översänder varje månad balansräkningsrapporten för stockar och för bearbetat timmer till skogsstyrelsen.

c) Avstämning av uppgifter:

Skogstjänstemannen kontrollerar balansräkningsrapporten för stockar och för bearbetat timmer och jämför inflöden, utflöden och lagring av stockar på grundval av stocktransporthandlingar.

Produktionsregistreringsblanketten (Tally Sheet) används för avstämning av produktionslinjernas inflöde och utflöde och utbytesgraden jämförs med det offentliggjorda genomsnittet.

Om tillståndshavaren omfattas av SVLK-certifiering kontrolleras balansräkningsrapporten för stockar och/eller bearbetat timmer också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar också vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar skogstjänstemannen det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

3.4    Registrerade skogsbruksanläggningar för bearbetat timmer från statliga skogar och/eller från import (TPT-KO)

Registrerade skogsbruksanläggningar för timmer som härrör från statsägda skogar och/eller import (TPT-KO) är anläggningar för bearbetat timmer från primära bearbetningsanläggningar och/eller från andra TPT-KO och/eller för importerat bearbetat timmer. Trävaror från TPT-KO säljs till sekundära bearbetningsenheter, andra TPT-KO, hemmaindustrier, registrerade exportörer och/eller slutanvändare.

Tillstånd för att etablera ett TPT-KO beviljas av distriktsskogstjänstemannen på grundval av ett förslag som tillståndsinnehavaren har lämnat in. Tillstånd för TPT-KO gäller i tre år, men kan förlängas efter att skogstjänstemannen har gjort kontroll och gett godkännande.

TPT-KO-operatörer får endast använda SDoC om de uteslutande använder trävaror som härstammar från importerat bearbetat timmer. Om en enda av deras produkter av bearbetat timmer innehåller bearbetat timmer från naturskogar måste dessa vara SVLK-certifierade.

a) Centrala aktiviteter:

 Ganis makulerar transporthandlingarna för trävaror.

 Tillståndsinnehavaren upprättar balansräkningsrapport för bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren upprättar en förteckning över bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren fyller i transporthandlingarna för trävaror enligt det format som skogsbruksministeriet fastställt.

 SDoC utfärdas eller sammanställs (när det gäller bearbetat timmer uteslutande från importerat timmer och med en operatör som inte omfattas av SVLK-certifiering).

b) Förfaranden:

 Ganis makulerar transporthandlingarna för inkommande bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren sammanställer en balansräkningsrapport för bearbetat timmer för att kontrollera inflöde och utflöde av bearbetat timmer vid den registrerade skogsbruksanläggningen för bearbetat timmer.

 För utgående bearbetat timmer sammanställer tillståndsinnehavaren en förteckning som är kopplad till föregående transporthandlingar för bearbetat timmer.

 Tillståndsinnehavaren fyller i transportdokument för trävaror.

 Om tillståndsinnehavaren inte är SVLK-certifierad och enbart använder importerat bearbetat timmer ska tillståndsinnehavaren utfärda ett SDoC i det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

 Tillståndsinnehavaren uppdaterar balansräkningsrapporten för bearbetat timmer med uppgifter inflöde, utflöde och lagring av trävaror vid den registrerade skogsbruksanläggningen, på grundval av relevanta transporthandlingar för trävaror.

c) Avstämning av uppgifter:

Ganis kontrollerar balansräkningsrapporten för bearbetat timmer och överensstämmelsen mellan det inkommande bearbetade timret och tillhörande transportdokument och importhandlingar för trävaror.

Distriktets skogstjänsteman gör fältbesiktningar när så behövs.

Om tillståndshavaren omfattas av SVLK-certifiering kontrolleras balansräkningsrapporten för bearbetat timmer också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar distriktets skogstjänsteman det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

3.5    Sekundärindustri

a) Centrala aktiviteter:

 Anläggningsoperatören sammanställer balansräkningsrapporter för bearbetat timmer (halvfabrikat) och bearbetade produkter.

 Anläggningsoperatören sammanställer fakturor enligt det format som fastställts av skogsbruksministeriet; dessa tjänar även som transporthandlingar för bearbetade trävaror.

 Anläggningsoperatören upprättar balansräkningsrapport för bearbetat timmer.

 Företagets operatör eller anläggningsoperatören sammanställer försäljningsrapport.

 SDoC utfärdas eller sammanställs (om operatören uteslutande använder trä från privatägda skogar/marker och som inte används i SVLK-certifieringen).

b) Förfaranden:

 Anläggningsoperatören arkiverar transporthandlingarna för bearbetat timmer (inkommande material) och sammanställer ett sammandrag.

 Anläggningsoperatören använder registreringsblanketter (Tally Sheet) för bearbetat timmer och bearbetade produkter per produktionslinje, för rapportering av materialflöden till anläggningen och utflödet av produkter samt beräkning av utbytesgraden för råmaterial.

 Anläggningsoperatören sammanställer en balansräkningsrapport för bearbetat timmer i syfte att kontrollera materialflöden in till anläggningen, utflödet av trävaror och stockar i lager. Anläggningsoperatören sammanställer fakturor för bearbetade produkter enligt det format som fastställts av skogsbruksministeriet; dessa tjänar även som transporthandlingar. Anläggningsoperatören arkiverar sedan kopior av fakturorna. En förteckning över trävaror bifogas varje faktura.

 Anläggningsaktören sammanställer försäljningsrapporter för sitt register.

 Om anläggningsaktören vill återtransportera de sågade trävarorna ska företaget även registreras som en registrerad skogsbruksanläggning, och operatören ska ta fram transportdokument för bearbetat timmer för de utgående sågade trävarorna.

 Där uteslutande bearbetat timmer från privatägda skogar/mark används ska den icke-ETPIK-certifierade tillståndsinnehavaren, om denne inte omfattas av SVLK-certifiering, utfärda SDoC enligt det format som fastställts av skogsbruksministeriet.

c) Avstämning av uppgifter:

Anläggningsoperatören jämför balansräkningsrapporten för trävaruprodukter mot inflöden, utflöden och lagring av material på grundval av transporthandlingarna för trävaruprodukter och registreringsblanketterna (Tally Sheet) för bearbetat timmer.

Produktionens registreringsblanketter används för att kontrollera produktionslinjernas inflödes- och utflödesvolymer, och utbytesgraden utvärderas.

Företagets operatör jämför balansräkningsrapporten för bearbetade produkter mot inflöden, utflöden och lagring av produkter på grundval av fakturor.

Skogstjänstemannen gör fältbesiktningar när så behövs.

Om tillståndshavaren omfattas av SVLK-certifiering kontrolleras balansräkningsrapporten för bearbetat timmer också av det nationella ackrediteringsorganet i samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner. Det nationella ackrediteringsorganet anordnar vid behov fältbesiktningar på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar skogstjänstemannen det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

4.   EXPORT

De förfaranden och uppgiftsavstämningsförfaranden som används för export av timmer som härrör från statsägda skogar och privatägda skogar/marker är identiska.

a) Centrala aktiviteter:

 Handelsministeriet utfärdar certifikat om registrerad exportör av skogsindustriprodukter (ETPIK) till exportören.

 Exportören ansöker om V-Legal-dokument/Flegt-licens för varje exportsändning.

 Om en ETPIK-innehavare uppfyller kraven i fråga om laglighet och försörjningskedjan, utfärdar LA-organet ett V-Legal-dokument/en Flegt-licens. Flegt-licenserna ska utfärdas i det format som anges i bilaga IV.

 Exportören upprättar en exportdeklaration (PEB) på det formulär som tillhandahålls av tullen, och översänder detta till tullen.

 Tullen utfärdar exportgodkännande för tullklarering.

b) Förfaranden:

 Exportören begär att LA utfärdar ett V-Legal-dokument/en Flegt-licens genom att lämna in en ansökan och bifoga dokument som bevis på att träråvarorna i produkterna endast kommer från kontrollerade lagliga källor (SVLK-certifierade eller som omfattas av SDoC).

 LA-organet utfärdar vid behov V-Legal-dokument/Flegt-licens efter dokumentbaserad och fysisk kontroll av uppgifternas samstämmighet för att säkerställa att trävarorna kommer från lagligen kontrollerade källor och således har producerats i överensstämmelse med laglighetsdefinitionen i bilaga II. LA ska utfärda exportlicensen via onlinedatabasen Silk. Detta garanterar att operatören innehar giltiga exportcertifikat (ETPIK) och certifikat om laglighet.

 Exportören översänder en exportdeklaration (PEB) till vilken bifogas faktura, packsedel, exportavgiftsverifikat (om lagstadgat), ETPIK-certifikat, V-Legal-dokument/Flegt-licens, exporttillstånd (om lagstadgat), inspektörsrapport (om lagstadgat) och Cites-dokument (i förekommande fall) till tullen för godkännande.

 Förutsatt att exportdeklarationen godkänns efter kontroll utfärdar tullen ett exportgodkännande.

c) Avstämning av uppgifter

Skogstjänstemannen gör fältbesiktningar när så behövs.

Det nationella ackrediteringsorganet och LA kontrollerar överensstämmelsen av inflöden, utflöden och lagring på grundval av balansräkningsrapporten för bearbetat timmer. I samband med inledande revisioner och övervakningsrevisioner gör det nationella ackrediteringsorganet också korskontroll av dessa uppgifter med den volym som anges i fakturan. Vid behov anordnar det nationella ackrediteringsorganet fältbesiktningar och LA organiserar fysisk kontroll av överensstämmelse mellan uppgifter på ad hoc-basis, i enlighet med beskrivningen i TLAS-vägledningen.

Om avvikelser upptäcks informerar skogstjänstemannen det nationella ackrediteringsorganet som är ansvarigt för att kontrollera operatörens överensstämmelse, och vice versa.

▼B

BILAGA VI

SPECIFIKATIONER FÖR PERIODISK UTVÄRDERING

1.   SYFTE

Periodisk utvärdering är en oberoende utvärdering som görs av en oberoende tredje part (utvärderaren). Syftet med periodisk utvärdering är att säkerställa att det indonesiska TLAS-systemet fungerar korrekt, vilket ökar trovärdigheten hos de Flegtlicenser som utfärdas inom ramen för detta avtal.

2.   RÄCKVIDD

En periodisk utvärdering ska omfatta följande:

1. Kontrollåtgärdernas effektivitet, från produktionspunkten i skogen till exportpunkten för trävaruprodukter.

2. Dataförvaltnings- och timmerspårbarhetssystemen som används som stöd för TLAS, utfärdandet av Flegtlicenser och produktions-, licensierings- och handelsstatistik av betydelse för detta avtal.

3.   RESULTAT

Den periodiska utvärderingen ska bland annat leda till regelbundna rapporter om utvärderingsresultaten och rekommendationer om åtgärder som bör vidtas för att åtgärda brister och systemsvagheter som framkommit vid utvärderingen.

4.   CENTRALA AKTIVITETER

En periodisk utvärdering omfattar bland annat följande:

a) Granskning av efterlevnad för alla organ som genomför kontrollfunktioner enligt TLAS.

b) Utvärdering av kontrollerna av försörjningskedjan, från produktionspunkten i skogen till punkten för export från Indonesien.

c) Lämplighetsbedömning av dataförvaltnings- och timmerspårningssystemen i samband med TLAS och utfärdandet av Flegtlicenser.

d) Identifiering och registrering av bristande efterlevnad och systembrister, och rekommendationer om nödvändiga korrigerande åtgärder.

e) Bedömning av att identifierade och rekommenderade korrigerande åtgärder har genomförts effektivt.

f) Rapportering av resultat till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

5.   UTVÄRDERINGSMETOD

5.1 Utvärderaren ska använda dokumenterade och evidensbaserade metoder som uppfyller kraven enligt ISO/IEC 19011 eller motsvarande. I detta ska ingå tillbörliga kontroller av relevant dokumentation, förfaranden och register rörande verksamheten i de organisationer som har ansvar för att genomföra TLAS, identifiering av eventuell bristande efterlevnad och systemproblem och begäran om motsvarande korrigerande åtgärder.

5.2 Utvärderaren ska bl.a. göra följande:

a) Granska förfarandet för ackreditering av oberoende bedömningsorgan och oberoende tillsynsorgan (LP- och LV-organ).

b) Granska de dokumenterade förfarandena för alla organ som deltar i kontrollerna av att TLAS tillämpas på ett fullständigt och enhetligt sätt.

c) Granska hur dokumenterade förfaranden och registreringar tillämpas, inklusive arbetsmetoder vid besök till kontor, skogavverkningsområden, stockupplag, timmerbassänger, bearbetningsanläggningar samt export- och importpunkter.

d) Granska information som samlats in av reglerings- och tillsynsmyndigheter, LP- och LV-organ och andra organ som ingår i TLAS, för att kontrollera efterlevnad.

e) Granska datainsamling som görs av privata sektorns organisationer som deltar i genomförandet av TLAS.

f) Bedöma utbudet av allmänt tillgänglig information enligt det som anges i bilaga IX, inbegripet effektiviteten hos mekanismerna för att tillhandahålla information.

g) Använda resultat och rekommendationer enligt rapporter från oberoende övervakning och omfattande utvärdering, och rapporter från oberoende marknadsövervakning.

h) Samla in synpunkter från berörda aktörer och använda information från berörda aktörer som deltar direkt eller indirekt i att genomföra TLAS.

i) Använda lämpliga stickprovskontroller och oanmälda kontroller för utvärdering av det arbete som utförs av skogsmyndigheter, LP- och LV-organ, industrier och andra relevanta aktörer på alla nivåer av skogsrelaterad verksamhet, kontroll av försörjningskedjan, timmerbearbetning och exportlicensiering, inklusive korskontroller med information från unionen om timmerimport från Indonesien.

6.   UTVÄRDERARENS KVALIFIKATIONER

Utvärderaren ska vara en kompetent, oberoende och opartisk tredje part som uppfyller följande krav:

a) Utvärderaren ska bevisa kvalifikationerna och kapaciteten att uppfylla kraven enligt ISO/IEC Guide 65 och ISO/IEC 17021 eller motsvarande, inbegripet kvalifikationer att erbjuda bedömningstjänster som omfattar skogssektorn och skogsprodukternas försörjningskedjor.

b) Utvärderaren får inte vara direkt engagerad i skogsförvaltning, timmerbearbetning, timmerhandel eller övervakning av skogssektorn i Indonesien eller i unionen.

c) Utvärderaren ska vara fristående från alla andra delar av TLAS och Indonesiens skogsmyndigheter, och ska tillämpa system för att undvika intressekonflikter. Utvärderaren ska deklarera alla potentiella intressekonflikter som kan uppstå och vidta effektiva åtgärder för att avlägsna dem.

d) Utvärderaren och dennes anställda som genomför utvärdering ska ha bevis på erfarenhet av granskning av förvaltningen av tropiska skogar och timmerbearbetningsindustrin samt relaterade kontroller av försörjningskedjan.

e) Utvärderaren ska ha inrättat en mekanism för att ta emot och hantera klagomål som härrör från utvärderarens verksamhet och iakttagelser.

7.   RAPPORTERING

7.1 PE-rapporten ska innehålla följande: i) Fullständig redogörelse med all relevant information om utveckling, iakttagelser (inklusive bristande efterlevnad och systemproblem) och rekommendationer och ii) en offentlig sammandragsrapport på grundval av den fullständiga rapporten, med centrala iakttagelser och rekommendationer.

7.2 Den fullständiga rapporten och den offentliga sammanfattningsrapporten ska översändas till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet för granskning och godkännande innan rapporternas delges allmänheten.

7.3 På begäran av den gemensamma kommittén ska utvärderaren tillhandahålla tilläggsinformation som stöd för eller klargörande av iakttagelserna.

7.4 Utvärderaren ska underrätta den gemensamma kommittén om alla mottagna klagomål och åtgärder som har vidtagits för att reda ut dem.

8.   SEKRETESS

Utvärderaren ska bibehålla sekretessen hos de uppgifter som utvärderaren tar emot i sin verksamhet.

9.   UTNÄMNING, PERIOD OCH FINANSIERING

9.1 Utvärderaren ska utnämnas i Indonesien efter samråd med unionen inom den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

9.2 Periodisk utvärdering ska göras minst varje år med början från det datum som avtalas i den gemensamma kommittén i enlighet med artikel 14.5 e i avtalet.

9.3 Finansieringen av periodiska utvärderingar ska beslutas av den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

BILAGA VII

SPECIFIKATIONER FÖR OBEROENDE MARKNADSÖVERVAKNING

1.   SYFTET MED OBEROENDE MARKNADSÖVERVAKNING

Oberoende marknadsövervakning är marknadsövervakning som görs av en oberoende tredje part som kallas övervakaren. Syftet med oberoende marknadsövervakning är att samla in och analysera information om hur indonesiskt Flegtlicensierat timmer accepteras på unionens marknad, och granska effekterna av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 995/2010 av den 20 oktober 2010 om fastställande av skyldigheter för verksamhetsutövare som släpper ut timmer och trävaror på marknaden, och effekterna av relaterade initiativ såsom principerna för offentlig och privat upphandling.

2.   RÄCKVIDD

Den oberoende marknadsövervakningen ska omfatta följande:

2.1 Övergång till fri omsättning för indonesiskt Flegtlicensierat timmer vid punkterna för inträde till unionen.

2.2 Framgången för indonesiskt Flegtlicensierat timmer på unionens marknad och vilka effekter marknadsrelaterade åtgärder i unionen har på efterfrågan på indonesiskt Flegtlicensierat timmer.

2.3 Framgången för icke Flegtlicensierat timmer på unionens marknad och vilka effekter marknadsrelaterade åtgärder i unionen har på efterfrågan på icke Flegtlicensierat timmer.

2.4 Undersökning av effekterna av andra marknadsrelaterade åtgärder som vidtagits i unionen, såsom principer för offentlig upphandling, gröna byggnadsnormer och åtgärder inom privata sektorn såsom koder för handelspraxis och företagens sociala ansvar.

3.   RESULTAT

Som resultat från oberoende marknadsövervakning fås regelbundna rapporter till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet, med iakttagelser och rekommendationer om åtgärder för att stärka ställningen för indonesiskt Flegtlicensierat timmer på unionens marknad och förbättra genomförandet av marknadsrelaterade åtgärder avsedda att förhindra att olagligt avverkat timmer släpps ut på unionens marknad.

4.   CENTRALA AKTIVITETER

Oberoende marknadsövervakning omfattar bland annat följande:

4.1 Utvärdering av

a) framsteg och effekter från politiska åtgärder för att bekämpa handeln med olagligt avverkat timmer i unionen,

b) trender för import av timmer och trävaruprodukter till unionen från Indonesien såväl som från andra timmerexporterande länder med eller utan avtal,

c) åtgärder från påtryckningsgrupper som kan påverka efterfrågan på timmer och trävaruprodukter eller marknader för Indonesiens handel med skogsprodukter.

4.2 rapportering av iakttagelser och rekommendationer till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

5.   ÖVERVAKNINGSMETODER

5.1 Övervakaren ska använda en dokumenterad och evidensbaserad metod. Metoden ska omfatta tillbörlig analys av relevant dokumentation, identifiering av avvikelser i tillgängliga uppgifter och information om handel, och djupgående intervjuer med relevanta aktörer om centrala indikatorer för marknadsrelaterade åtgärders verkningar och effektivitet.

5.2 Övervakaren ska göra observationer och analyser om bland annat följande:

a) Den aktuella marknadssituationen och trender i unionen när det gäller timmer och trävaruprodukter.

b) Principerna för offentlig upphandling i unionen och hur dessa beaktar timmer och trävaruprodukter med och utan Flegtlicens.

c) Lagstiftning som påverkar timmerindustrin, handeln med timmer och trävaruprodukter inom unionen och importen av timmer och trävaruprodukter till unionen.

d) Prisskillnader i unionen mellan timmer och trävaruprodukter med och utan Flegtlicens.

e) Acceptans och anseende på marknaden och marknadsandel för Flegtlicensierat och certifierat timmer och trävaruprodukter i unionen.

f) Statistik och trender för volymer och värden på importen till olika hamnar i unionen av timmer och trävaruprodukter, med och utan Flegtlicens, från Indonesien och från andra exporterande länder med och utan avtal.

g) Beskrivning, inklusive eventuella ändringar, av rättsliga instrument och förfaranden som behöriga myndigheter och gränskontrollmyndigheter i unionen använder för att validera Flegtlicenser och frigöra sändningar för övergång till fri omsättning, samt påföljder för bristande efterlevnad.

h) Eventuella svårigheter och begränsningar som drabbar exportörer och importörer när Flegtlicensierat timmer tas in i unionen.

i) Effektiviteten hos kampanjer avsedda att marknadsföra Flegtlicensierat timmer i unionen.

5.3 Övervakaren ska rekommendera marknadsföringsåtgärder för att ytterligare förbättra marknadens acceptans av indonesiskt Flegtlicensierat timmer.

6.   KVALIFIKATIONER FÖR DEN OBEROENDE MARKNADSÖVERVAKAREN

Övervakaren ska

a) vara en oberoende tredje part med dokumenterad yrkeserfarenhet och integritet vid övervakningen av unionens marknad för timmer och trävaruprodukter och relaterade handelsfrågor,

b) vara insatt i handeln med och marknaderna för indonesiskt timmer och trävaruprodukter, särskilt lövträ, och de länder i unionen som producerar liknande produkter,

c) ha inrättat system för att undvika intressekonflikter. Övervakaren ska deklarera alla potentiella intressekonflikter som kan uppstå och vidta effektiva åtgärder för att avlägsna dessa.

7.   RAPPORTERING

7.1 Rapporter ska inlämnas vart annat år och de ska omfatta följande: i) En fullständig rapport med alla relevanta iakttagelser och rekommendationer och ii) ett sammandrag av den fullständiga rapporten.

7.2 Den fullständiga rapporten och sammandragsrapporten ska översändas till den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet, för granskning och godkännande innan rapporterna delges allmänheten.

7.3 På begäran av den gemensamma kommittén ska övervakaren tillhandahålla tilläggsinformation som stöd för eller klargörande av iakttagelserna.

8.   SEKRETESS

Övervakaren ska bibehålla sekretessen hos de uppgifter som utvärderaren tar emot i sin verksamhet.

9.   UTNÄMNING, PERIOD OCH FINANSIERING

9.1 Övervakaren ska utnämnas av unionen efter samråd med Indonesien inom den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

9.2 Den oberoende marknadsövervakaren ska utnämnas för perioder på högst tjugofyra månader med början från det datum som avtalas i den gemensamma kommittén i enlighet med artikel 14.5 e i avtalet.

9.3 Finansieringen av oberoende marknadsövervakning ska beslutas av den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet.

BILAGA VIII

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV ATT DET INDONESISKA LAGLIGHETSFÖRSÄKRINGSSYSTEMET FUNGERAR KORREKT

BAKGRUND

En oberoende teknisk utvärdering av det indonesiska TLAS-systemet kommer att genomföras innan Flegtlicenser börjar utfärdas för timmerexport till unionen. Vid den tekniska utvärderingen i) görs granskning av hur TLAS-systemet fungerar i praktiken för att se om det ger avsedda resultat och ii) görs granskning av eventuella ändringar till TLAS-systemet efter att detta avtal undertecknats.

Kriterierna vid denna bedömning är

1. laglighetsdefinition,

2. kontroll av försörjningskedjan,

3. granskningsförfaranden,

4. licensiering av export,

5. oberoende övervakning.

1.   LAGLIGHETSDEFINITION

Definitionen av lagligt producerade trävaruprodukter ska grunda sig på gällande lagar och författningar i Indonesien. Definitionen måste vara entydig, objektivt verifierbar och operativt tillämplig och minst omfatta lagar och författningar som gäller följande:

 Avverkningsrättigheter: Tilldelning av lagliga rättigheter att avverka timmer inom ett lagligt fastställt område.

 Skogsarbete: Efterlevnad av de rättsliga kraven inom skogsförvaltning, inbegripet efterlevnad av relevant miljö- och arbetsrättslagstiftning.

 Skatter och avgifter: Efterlevnad av de rättsliga kraven i fråga om skatter, royalties och avgifter som har direkt samband med avverkningsrättigheter och timmeravverkning.

 Andra användare: Respekt för andra parters besittnings- och nyttjanderättigheter (där sådana finns) till mark och andra resurser som kan påverkas av timmeravverkningsrättigheter.

 Handel och tull: Efterlevnad av de rättsliga kraven enligt handels- och tullförfaranden.

Centrala frågor:

 Har laglighetsdefinitionen och verifieringsnormerna ändrats efter att detta avtal undertecknats?

 Har relevanta arbetsrättslagar och arbetsföreskrifter införlivats i laglighetsdefinitionen, enligt det som anges i bilaga II?

Om det har gjorts ändringar av laglighetsdefinitionen, är de centrala frågorna följande:

 Tillfrågades alla relevanta aktörer om dessa ändringar och eventuella efterföljande ändringar till laglighetsförsäkringssystemet genom ett förfarande där aktörernas synpunkter beaktades i tillräcklig grad?

 Framgår det tydligt vilket rättsinstrument som ligger till grund för varje ny komponent i laglighetsdefinitionen? Specificeras kriterier och indikatorer som kan användas för att kontrollera att det finns överensstämmelse med varje enskild komponent i definitionen? Är kriterierna och indikatorerna tydliga, objektiva och operativt tillämpliga?

 Framgår relevanta aktörers uppgifter och ansvar tydligt av kriterierna och indikatorerna, och omfattar kontrollen bedömning av aktörernas insatser?

 Omfattar laglighetsdefinitionen gällande lagar och andra författningar på alla ovan angivna huvudområden? Om inte, varför togs lagstiftningen på vissa områden inte med i definitionen?

2.   KONTROLL AV FÖRSÖRJNINGSKEDJAN

Systemet för kontroll av försörjningskedjan måste ge trovärdiga garantier för att timmer och trävaruprodukter kan spåras genom försörjningskedjan, från avverkningsplatsen eller importplatsen till exportplatsen. Det är inte alltid nödvändigt att bibehålla fysisk spårbarhet för en enskild stock, en enskild last av stockar eller en enskild trävaruprodukt från exportplatsen tillbaka till avverkningsplatsen i skogen, men spårbarhet behövs alltid mellan avverkningsplatsen och den första plats där produkter blandas (t.ex. timmerterminal eller bearbetningsanläggning).

2.1   Nyttjanderättigheter

Det finns en klar avgränsning av områden där nyttjanderättigheter till skogsresurser har tilldelats och innehavarna av dessa rättigheter har identifierats.

Centrala frågor:

 Tryggar kontrollsystemet att endast timmer som härrör från skogsområden för vilka det finns giltiga nyttjanderättigheter kommer in i försörjningskedjan?

 Tryggar kontrollsystemet att de företag som utför timmeravverkningen har tilldelats tillbörliga nyttjanderättigheter för de berörda skogsområdena?

 Är förfarandena för tilldelning av nyttjanderättigheter och uppgifterna om dessa nyttjanderättigheter, inbegripet deras innehavare, offentligt tillgängliga?

2.2   Metoder för kontroll av försörjningskedjan

Det måste finnas effektiva mekanismer för spårning av timmer och trävaruprodukter genom försörjningskedjan, från platsen för avverkning till exportplatsen. Metoderna för identifiering av timmer kan variera, t.ex. etiketter för enskilda produkter eller dokumentation som åtföljer en last eller ett parti. Vid valet av metod bör timrets typ och värde och risken för blandning med okänt eller olagligt timmer beaktas.

Centrala frågor:

 Är försörjningskedjans alla alternativ, inbegripet olika källor för timmer, identifierade och beskrivna i kontrollsystemet?

 Är alla steg i försörjningskedjan identifierade och beskrivna i kontrollsystemet?

 Har metoder fastställts och dokumenterats för att identifiera produkternas ursprung och för att förhindra blandning med timmer av okänt ursprung på de nedan angivna stegen i försörjningskedjan?

 Skog på rot.

 Stockar i skogen.

 Transport och mellanlagring (stockupplag/timmerbassänger, mellanliggande stockupplag/timmerbassänger).

 Ankomst till bearbetningsanläggning och lagring av material.

 Inflöde till och utflöde från bearbetningsanläggningens produktionslinjer.

 Lagring av bearbetade produkter vid bearbetningsanläggningen.

 Utflöde från bearbetningsanläggningen och transport.

 Ankomst till platsen för export.

 Vilka organisationer har ansvar för kontrollen av timmerflödena? Har dessa organisationer tillräckligt med personal och andra resurser för att utföra kontrolluppgifterna?

 Om det finns konkreta iakttagelser om att okontrollerat timmer kommer in i försörjningskedjan, har man då identifierat svagheter i kontrollsystemet, t.ex. att inventering inte har gjorts av skog på rot innan avverkning görs i privat skog/marker?

 Har Indonesien en politik om att införliva återvunna material i TLAS-systemet och, i så fall, har man tagit fram vägledning om hur återvunna material kan införlivas?

2.3

Förvaltning av kvantitativa uppgifter

Det finns robusta och effektiva mekanismer för att mäta och registrera kvantiteten timmer eller trävaruprodukter vid varje steg i försörjningskedjan, inbegripet tillförlitliga och exakta uppskattningar av volymen skog på rot före avverkning inom varje avverkningsområde.

Centrala frågor:

 Ger kontrollsystemet kvantitativa uppgifter om input och output, inbegripet omvandlingsfaktorer, på de nedan angivna stegen i försörjningskedjan:

 Skog på rot.

 Stockar i skogen (i upplag).

 Transporterat och lagrat timmer (stockupplag/timmerbassänger, mellanliggande stockupplag/timmerbassänger).

 Ankomst till bearbetningsanläggning och lagring av material.

 Inflöde till och utflöde från produktionslinjer.

 Lagring av bearbetade produkter vid bearbetningsanläggningen.

 Utflöde från bearbetningsanläggningen och transport.

 Ankomst till punkten för export.

 Vilka organisationer har ansvaret för att registrera kvantitativa uppgifter? Har de tillräckliga resurser i form av personal och utrustning?

 Vilken är kvaliteten på kontrollerade uppgifter?

 Registreras alla kvantitativa uppgifter på ett sätt som gör det möjligt att snabbt stämma av dem mot de kvantitativa uppgifterna från föregående och nästföljande steg i försörjningskedjan?

 Vilken information om kontrollen av försörjningskedjan görs offentligt tillgänglig? Hur kan berörda parter få tillgång till denna information?

2.4

Separation av lagligen kontrollerat timmer från timmer från okända källor

Centrala frågor:

 Finns det tillräckliga kontroller för uteslutning av timmer från okända källor eller timmer som har avverkats utan lagliga avverkningsrättigheter?

 Vilka kontrollåtgärder vidtas för att se till att kontrollerat och okontrollerat material hålls åtskiljs genom hela försörjningskedjan?

2.5

Importerade trävaruprodukter

Det måste finnas adekvata kontroller för att säkerställa att importerat timmer och härledda trävaruprodukter har importerats lagligt.

Centrala frågor:

 Hur påvisas laglig import av timmer och trävaruprodukter?

 Vilka dokument krävs för att identifiera avverkningslandet och säkerställa att de importerade produkterna härrör från lagligen avverkat timmer, enligt det som anges i bilaga V?

 Har TLAS-systemet identifikation av importerat timmer och härledda trävaruprodukter genom hela försörjningskedjan fram till att de blandas för tillverkning av bearbetade produkter?

 Om importerat timmer används, visas avverkningslandet på Flegtlicensen (krävs inte för rekonstituerade produkter)?

3.   KONTROLLFÖRFARANDEN

Syftet med kontrollerna är att säkerställa att timret är lagligt. Kontrollerna måste vara tillräckligt robusta och effektiva för att se till att bristande uppfyllande av kraven, antingen i skogen eller längs försörjningskedjan, upptäcks och åtgärder vidtas snabbt.

3.1   Organisation

Kontrollen utförs av en tredjepartsorganisation som har tillräckliga resurser, tillbörligt förvaltningssystem och kvalificerad personal samt robusta och effektiva mekanismer för hantering av intressekonflikter.

Centrala frågor:

 Har kontrollorganen giltiga ackrediteringscertifikat utfärdade av det nationella ackrediteringsorganet (KAN)?

 Utnämner regeringen organ för att genomföra kontrollerna? Anges organets mandat (och tillhörande ansvar) tydligt och offentligt?

 Har de olika institutionernas uppgifter och befogenheter definierats tydligt och tillämpas dessa?

 Har kontrollorganen tillräckliga resurser för att utföra kontroll av laglighetsdefinitionen och systemen för kontroll av timmerförsörjningskedjan?

 Har kontrollorganen ett fullt dokumenterat förvaltningssystem som

 

 säkerställer att personalen har nödvändig kompetens och erfarenhet för att genomföra effektiv kontroll,

 omfattar intern kontroll och övervakning,

 omfattar mekanismer för att hantera intressekonflikter,

 säkerställer att kontrollsystemet är transparent,

 har definitioner för kontrollmetoderna och dessa tillämpas?

3.2   Kontroll rörande definitionen av laglighet

Det finns en klar definition av vad som måste kontrolleras. Kontrollmetoden måste vara dokumenterad och säkerställa att kontrollprocessen är systematisk, öppen och evidensbaserad, att den genomförs regelbundet och att den omfattar allt som ingår i laglighetsdefinitionen.

Centrala frågor:

 Omfattar kontrollorganens kontrollmetod alla komponenter i laglighetsdefinitionen och omfattar den kontroller av överensstämmelse med alla indikatorer?

 Gör kontrollorganen

 

 anmälda och oanmälda kontroller av verksamheten på fältet och av dokument om verksamheten,

 insamling av information från utomstående berörda parter,

 registerföring av kontrollverksamheten?

 Görs kontrollresultaten offentligt tillgängliga? Hur kan berörda parter få tillgång till denna information?

3.3   Kontroller av systemet för kontroll av försörjningskedjans integritet

Det finns en klar uppsättning kriterier och indikatorer som måste kontrolleras och som täcker hela försörjningskedjan. Kontrollmetoden är dokumenterad och säkerställer att kontrollprocessen är systematisk, öppen och evidensbaserad, genomförs regelbundet och täcker alla kriterier och indikatorer inom räckvidden, och inbegriper regelbunden och punktlig avstämning av uppgifter mellan de olika stegen i försörjningskedjan.

Centrala frågor:

 Täcker kontrollmetoden till fullo kontroller av systemet för kontroll av försörjningskedjan? Framgår detta klart av kontrollmetoden?

 Vilka bevis finns det för att kontrollerna av systemet för kontroll av försörjningskedjan verkligen genomförts?

 Vilka organisationer har ansvar för avstämningen av uppgifterna? Har dessa organisationer tillräckligt med personal och andra resurser för att utföra kontrolluppdragen?

 Finns det metoder för bedömning av överensstämmelsen mellan skog på rot, avverkade stockar och timmer som kommer till en bearbetningsanläggning/exportpunkt?

 Har det tagits fram metoder för att bedöma överensstämmelsen mellan kvantiteten råmaterial och kvantiteten bearbetade produkter som kommer ut från sågverk och andra anläggningar? Inbegriper metoderna specifikation och periodisk uppdatering av omvandlingsfaktorer?

 Vilka informationssystem och tekniker används för att lagra, kontrollera och registrera uppgifter? Finns det robusta system för säkring av uppgifterna?

 Offentliggörs resultaten av de kontroller som görs av systemet för kontroll av försörjningskedjan? Hur kan berörda parter få tillgång till denna information?

3.4   Mekanismer för hantering av klagomål

Det finns en lämplig mekanism för hantering av klagomål och tvister i samband med kontroller.

Centrala frågor:

 Har kontrollorganen klagomålsmekanismer som är tillgängliga för alla berörda parter?

 Har kontrollorganen fungerande mekanismer för att ta emot och svara på invändningar från oberoende övervakare?

 Har kontrollorganen fungerande mekanismer för att ta emot och svara på fall av överträdelser eller bristande efterlevnad som har upptäckts av statstjänstemän?

 Står det klar hur klagomål tas emot, dokumenteras, förs vidare (vid behov) och svaras på?

3.5   Mekanismer för hantering av bristande efterlevnad

Det finns lämpliga mekanismer för hantering av bristande efterlevnad som uppdagats under kontroller eller som framkommit genom klagomål och oberoende övervakning.

Centrala frågor:

 Finns det en effektiv och fungerande mekanism för att kräva och genomdriva lämpliga beslut om korrigeringsåtgärder rörande kontrollresultat och åtgärder där överträdelser har konstaterats?

 Omfattar kontrollsystemet en definition av en sådan mekanism?

 Finns det mekanismer för hantering av bristande efterlevnad? Tillämpas dessa i praktiken?

 Finns det lämpliga register över fall av bristande efterlevnad, korrigerande åtgärder efter kontroller eller andra åtgärder som har vidtagits? Finns det en utvärdering av om dessa åtgärder har varit effektiva?

 Finns det en mekanism för rapportering till regeringen om kontrollorganens iakttagelser?

 Vilken typ av information om fall om bristande efterlevnad delges allmänheten?

4.   LICENSIERING AV EXPORT

Indonesien har tilldelat licensmyndigheterna övergripande ansvar för utfärdandet av V-Legal Document/Flegtlicenser. Flegtlicenser utfärdas för enskilda sändningar med destination i unionen.

4.1   Organisatorisk struktur

Centrala frågor:

 Vilka organ har tilldelats ansvar för att utfärda Flegtlicenser?

 Har licensmyndigheten giltigt ackrediteringscertifikat utfärdat av KAN?

 Är de roller som gäller för licensmyndigheten och dess personal klart definierade när det gäller att utfärda Flegtlicenser och är informationen om rollerna allmänt tillgänglig?

 Har kompetenskrav definierats för licensmyndighetens personal och finns det interna kontroller av personalen?

 Har licensmyndigheten tillräckliga resurser för att utföra sitt uppdrag?

4.2   Utfärdande av V-Legal Document och dessa dokuments användning för Flegtlicensiering

Det finns lämpliga rutiner för att använda V-Legal Document för Flegtlicensiering.

Centrala frågor:

 Har licensmyndigheten offentligt tillgängliga dokumenterade förfaranden för utfärdandet av V-Legal Document?

 Vilka bevis finns det för att förfarandena tillämpas korrekt i praktiken?

 Finns det lämpliga register över utfärdade V-Legal Document och fall där V-Legal Document har nekats? Framgår det klart av dessa register vad som har krävts för att utfärda V-Legal Document?

 Har licensmyndighet lämpliga rutiner för att se till att varje timmerförsändelse uppfyller kraven enligt laglighetsdefinitionen och kontrollerna av försörjningskedjan?

 Är kraven för utfärdande av licenser tydligt angivna och kommunicerade till exportörer och andra berörda parter?

 Vilka är de uppgifter som offentliggörs om utfärdade licenser?

 Uppfyller Flegtlicenserna de tekniska specifikationerna enligt bilaga IV?

 Har Indonesien ett numreringssystem för Flegtlicenser som gör det möjligt att skilja mellan Flegtlicenser för unionens marknad och V-Legal Document för marknader utanför unionen?

4.3   Förfrågningar om utfärdade Flegtlicenser

Det finns lämpliga rutiner för hantering av förfrågningar från behöriga myndigheter om Flegtlicenser, enligt det som anges i bilaga III.

Centrala frågor:

 Finns det en utnämnd och etablerad licensinformationsenhet, som bl.a. tar emot och svarar på förfrågningar från de behöriga myndigheterna?

 Finns det klart utformade förfaranden för kommunikation mellan licensinformationsenheten och de behöriga myndigheterna?

 Finns det klart utformade förfaranden för kommunikation mellan licensinformationsenheten och licensieringsmyndigheterna?

 Finns det kanaler som indonesiska eller internationella berörda aktörer kan använda för förfrågningar om utfärdade Flegtlicenser?

4.4   Mekanism för hantering av klagomål

Det finns en lämplig mekanism för hantering av klagomål och tvister i samband med licensiering. Denna mekanism gör det möjligt att hantera alla typer av klagomål om licenssystemets funktion.

Centrala frågor:

 Finns det ett dokumenterat förfarande för hantering av klagomål, tillgängligt för alla berörda parter?

 Står det klart hur klagomål inges, dokumenteras, behandlas och (vid behov) förs vidare?

5.   OBEROENDE ÖVERVAKNING

Oberoende övervakning sköts genom Indonesiens civilsamhälle och fristående från övriga element i TLAS (element som deltar i förvaltning eller reglering av skogsresurser och som deltar i oberoende övervakning). Ett av de centrala syftena är att bibehålla trovärdigheten för TLAS genom övervakning av hur kontrollerna genomförs.

Indonesien har formellt godkänt den oberoende övervakningen och ger civilsamhället möjlighet att lämna klagomål om oegentligheter uppdagas i fråga om ackreditering, bedömning och licensiering.

Centrala frågor:

 Har regeringen gjort vägledningen för oberoende övervakning allmänt tillgänglig?

 Innehåller vägledningen klara krav om vilka organisationer som får utföra oberoende övervakning, med tanke på att säkerställa opartiskhet och undvika intressekonflikter?

 Innehåller vägledningen förfaranden för hur det går att nå den information som anges i bilaga IX?

 Kan civilsamhället nå informationen enligt bilaga IX i praktiken?

 Innehåller vägledningen förfaranden för hur klagomål kan lämnas in? Är dessa förfaranden allmänt tillgängliga?

 Har man definierat och etablerat bestämmelser om rapportering och offentliggörande som gäller för kontrollorganen?

BILAGA IX

OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

1.   INLEDNING

Parterna åtar sig att se till att all central skogsrelaterad information görs tillgänglig för allmänheten.

I denna bilaga anges hur detta syfte kan nås genom att beskriva i) den skogsrelaterade information som ska offentliggöras, ii) vilka organ som har ansvar för att informationen görs tillgänglig och iii) de sätt på vilka informationen kan nås.

Syftet är att se till att 1) den gemensamma kommitténs arbete med genomförandet av detta avtal bedrivs på ett sätt som medger insyn och kan förstås av alla, 2) det finns en mekanism genom vilken parterna och relevanta berörda aktörer kan nå central skogsrelaterad information, 3) TLAS-systemets funktion stärks genom att det finns tillgång till information för oberoende övervakning och 4) de övergripande målen för detta avtal nås. Offentligt tillgänglig information utgör ett viktigt bidrag till att stärka Indonesiens skogsförvaltning.

2.   MEKANISMER FÖR ATT NÅ INFORMATION

Denna bilaga överensstämmer med den indonesiska lagen om informationsfrihet (nr 14/2008). Enligt denna lag är varje offentlig institution skyldig att utarbeta föreskrifter om hur allmänheten kan nå information. I lagen anges fyra separata informationskategorier: 1) information som finns tillgänglig och sprids aktivt och regelbundet, 2) information som bör offentliggöras utan dröjsmål, 3) information som alltid finns tillgänglig och som tillhandahålls på begäran och 4) information som berörs av begränsningar eller är konfidentiell.

Skogsministeriet, skogsstyrelserna på provins- och distriktsnivå, det nationella ackrediteringsorganet (KAN), organet för bedömning av överensstämmelse (CAB) och licensmyndigheterna är centrala institutioner när det gäller TLAS-systemets funktion, och är därför skyldiga att inom sin verksamhet förse allmänheten med skogsrelaterad information.

För att genomföra den ovannämnda lagen har skogsministeriet, skogsstyrelserna på provins- och distriktsnivå och alla andra offentliga organ tagit fram eller håller på att ta fram förfaranden för att göra information tillgänglig för allmänheten.

Ackrediteringsorganet KAN är också skyldigt att göra information tillgänglig för allmänheten enligt ISO/IEC 17011:2004, klausul 8.2 – Obligation of the accreditation body (Krav på ackrediteringsorgan). Kontrollorgan och licensieringsmyndigheter är också skyldiga att göra information tillgänglig för allmänheten enligt skogsministeriets förordningar och ISO/IEC 17021:2006 klausul 8.1 – Publicly accessible information (Allmänt tillgänglig information) och ISO/IEC Guide 65:1996 klausul 4.8 – Documentation (Dokumentation).

Civilsamhällets organisationer fungerar som en av källorna till skogsrelaterad information underlydande ministeriet för skogsförordningar.

Skogsministern har utfärdat förordning nr P.7/Menhut-II/2011 av den 2 februari 2011, enligt vilken begäran om information som innehas av skogsministeriet ska riktas till skogsministeriets PR-direktör och fungera enligt ”one-door”-principen, dvs. begäran behöver bara riktas till en kontakt. Ytterligare vägledning för genomförandet utarbetas av skogsministeriet. Information som finns att tillgå vid skogsstyrelserna på regional, provinsiell och distriktsnivå kan nås direkt.

För att syftet med denna bilaga ska nås måste förfaranden, vägledningar eller anvisningar om hur informationsbegäran ska besvaras utarbetas och godkännas för de ovannämnda institutionerna. Dessutom kommer alla bestämmelser om rapportering och offentliggörande som gäller för kontrollorgan och licensmyndigheter att förtydligas.

3.   KATEGORIER AV INFORMATION SOM ANVÄNDS FÖR ATT STÄRKA ÖVERVAKNING OCH UTVÄRDERING AV TLAS-SYSTEMETS FUNKTION

Lagar och andra författningar: Alla lagar, författningar, normer och vägledningar finns förtecknade under laglighetsnormerna.

Tilldelning av mark och skog: Markfördelningskartor och provinsiella rumsliga planer, förfaranden för marktilldelning, skogskoncessioner eller nyttjanderättigheter och andra rättigheter till skogsbruk och bearbetning samt relaterade dokument såsom koncessionskartor, tillstånd att börja använda skogsområde, dokument om besittningsrätt och kartor över besittningsrätt.

Skogsförvaltningsmetoder: Skogsbruksplaner, årliga arbetsplaner inklusive kartor och tillstånd för utrustning, protokoll från samrådsmöten med samhällen i och kring tillståndsområdet som grund för de årliga arbetsplanerna, arbetsplan med bilagor för timmerutvinning, miljökonsekvensbedömningar och protokoll från offentliga samrådsmöten som grund för miljöbedömningsrapporter, stockproduktionsrapporter och inventeringsdata för skog på rot på statsägd skogsmark.

Information om transport och försörjningskedjan, t.ex. transporthandlingar och bilagor och timmeravstämningsrapporter, registreringsdokument för timmertransport mellan öar och dokument som visar fartygs-ID.

Information om bearbetning och industri: T.ex. företagets stiftelseurkund, affärslicens och företagets registreringsnummer, miljökonsekvensbedömningsrapport, licens för industriell verksamhet eller industriregistreringsnummer, försörjningsplaner för råmaterial för primära skogsindustrier, registrering av exportören för skogsindustriprodukter, rapporter om råmaterial och bearbetade produkter, förteckning av innehavare av bearbetningsrätt och information om företag som bedriver sekundär bearbetning.

Skogsrelaterade avgifter: T.ex. områdesbaserade avgifter och fakturor med inbetalningsblanketter, betalningsanvisningar och fakturor för avgifter till återbeskogningsfonden och skogsresursavgifter.

Information om kontroll och licensiering: Kvalitetsvägledning och normer för ackrediteringsförfaranden, namn och adress för varje ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse (CAB), datum för beviljande av ackreditering och sista giltighetsdatum, ackrediteringsräckvidd, förteckning av CAB-personal (övervakare, beslutsfattare) kopplade till varje certifikat, klargörande av vad som är kommersiellt konfidentiell information, övervakningsplan för information om när offentliga samråd äger rum, meddelande från CAB om övervakning, protokoll från offentliga samråd med CAB inklusive förteckning över deltagare, offentligt sammandrag av övervakningsresultat, sammandragsrapporter per övervakningsorgan över utfärdade certifikat, statusrapport om alla övervakningar: certifikat som godkänts, underkänts, är under behandling, beviljats, upphävts tillfälligt eller dragits tillbaka och alla ändringar till de ovanstående, fall av bristande efterlevnad relevanta för övervakning och licensiering och åtgärder som vidtagits i fråga om dessa, utfärdade exportlicenser, regelbundna sammandragsrapporter från licensmyndigheterna.

Förfaranden för övervakning och klagomål: Standardförfaranden för klagomål till KAN, kontrollorgan och licensmyndigheter, inbegripet förfaranden för att övervaka hur klagomålsrapporter framskrider och rapport om slutbehandlade klagomål.

I tillägget till denna bilaga finns en förteckning över centrala dokument som är relevanta för skogsövervakning, organ som innehar dessa dokument samt förfarandet för hur denna information kan fås.

4.   KATEGORIER AV INFORMATION SOM ANVÄNDS FÖR ATT STÄRKA DE ÖVERGRIPANDE MÅLEN FÖR DET FRIVILLIGA PARTNERSKAPSAVTALET

1. Protokoll över diskussioner i den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet

2. Årsrapport från den gemensamma kommittén för genomförandet av avtalet, med angivelse av

a) kvantiteterna trävaruprodukter som exporterats från Indonesien till unionen inom ramen för systemet med Flegtlicenser, uppdelade enligt relevant HS-nummer och unionsmedlemsstat till vilken produkterna har importerats,

b) antalet Flegtlicenser som utfärdats av Indonesien,

c) framsteg när det gäller att nå målen för detta avtal och frågor om avtalets genomförande,

d) åtgärder för att förhindra att olagligt producerade produkter exporteras, importeras och släpps ut eller är föremål för handel på inrikesmarknaden,

e) kvantiteterna timmer och trävaruprodukter som importeras till Indonesien och åtgärder som vidtas för att förhindra import av olagligt producerade trävaruprodukter och för att upprätthålla Flegtlicenssystemets integritet,

f) fall av bristande efterlevnad av reglerna inom ramen för systemet med Flegtlicenser i Indonesien och de åtgärder som vidtagits för att ta itu med sådana fall,

g) kvantiteterna trävaruprodukter som importerats till unionen inom ramen för systemet med Flegtlicenser, uppdelade enligt relevant HS-nummer och unionsmedlemsstat till vilken produkterna har importerats,

h) antalet Flegtlicenser från Indonesien som mottagits av unionen,

i) antalet fall och berörda kvantiteter timmerprodukter i samband med samråd mellan de behöriga myndigheterna och den indonesiska licensinformationsenheten.

3. Fullständig rapport och sammanfattningsrapport från den periodiska utvärderingen.

4. Fullständig rapport och sammanfattningsrapport från oberoende marknadsövervakning.

5. Klagomål om periodisk utvärdering och oberoende marknadsövervakning och hur de har hanterats.

6. Tidtabell för genomförande av detta avtal och översikt av genomförda aktiviteter.

7. Övriga uppgifter och information av relevans för avtalets genomförande och funktion. I det ingår följande:

Information om regelverket:

 Det frivilliga partnerskapsavtalet inbegripet bilagor och eventuella ändringar.

 Innehållet i alla lagar och föreskrifter som hänvisas till i bilaga II.

 Genomförandeförordningar och förfaranden.

Information om produktionen:

 Total årlig timmerproduktion i Indonesien.

 Årsvolymer för trävaruprodukter som har exporterats (totalt och till unionen).

Information om tilldelning av koncessioner:

 Total areal för de skogskoncessioner som tilldelats.

 Förteckning över koncessioner, namn på företag som har tilldelats koncessioner och namn på företag som förvaltar dem.

 Platskarta för alla avverkningskoncessioner.

 Förteckning över registrerade skogsbolag (produktion, bearbetning, handel och export).

 Förteckning över SVLK-certifierade skogsbolag (produktion, bearbetning, handel och export).

Information om skogsförvaltning:

 Förteckning över skogskoncessioner under förvaltning, med uppdelning per typ.

 Förteckning över certifierade skogsbrukskoncessioner och typen av certifikat som gäller för förvaltningen av dem.

Information on myndigheter:

 Förteckning över licensmyndigheter i Indonesien, med adress och kontaktuppgifter.

 Adress och kontaktuppgifter för licensinformationsenheten.

 Förteckning över berörda myndigheter i unionen, med adress och kontaktuppgifter.

Denna information kommer att göras tillgänglig via parternas webbplatser.

5.   GENOMFÖRANDE AV BESTÄMMELSER OM OFFENTLIGGÖRANDE

Som en del av genomförandet av denna bilaga kommer parterna att bedöma

 behovet av kapacitetsuppbyggnad när det gäller användning av allmänt tillgänglig information för oberoende övervakning,

 behovet av att öka den offentliga sektorns och berörda aktörers medvetenhet om de bestämmelser om offentliggörande som ingår i detta avtal.

TilläggINFORMATION FÖR ATT STÄRKA KONTROLL, ÖVERVAKNING OCH TLAS-SYSTEMETS FUNKTION

Nr

Dokument som ska offentliggöras

Organ som innehar dokumentet

FoI-kategori

TIMMER FRÅN SKOGAR PÅ STATSÄGD MARK (IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK-HTI/HPHTI,IUPHHK RE) och TIMMER FRÅN SKOGAR PÅ STATSÄGD MARK SOM FÖRVALTAS AV LOKALSAMHÄLLEN (IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKM)

1

Tillstånd för skogskoncessionsrätt

(SK IUPHHK-HA/HPH, IUPHHK – HTI/HPHTI, IUPHHK RE)

Skogsministeriet (BUK); kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

2

Koncessionskartor

Skogsministeriet (BAPLAN); kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

3

Avverkningstillstånd för timmer:

(SK IUPHHK-HTR, IUPHHK-HKm)

Skogsministeriet (BUK); kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

4

Kartor över avverkningstillstånd för timmer

Skogsministeriet (BAPLAN); kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

5

Skogsbruksplan (TGHK)

Skogsministeriet (BAPLAN); kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

6

Arbetsplan för utvinningsplanen för timmer (RKUPHHK) och bilagor inklusive tillstånd för utrustning

Skogsministeriet (BUK)

3

7

Betalningsanvisning (SPP) och inbetalningsblanketter för tillståndsavgiften för IUPHHK

Skogsministeriet (BUK)

3

8

Årlig arbetsplan (RKT/blåkopia) inklusive karta

Provinsskogsstyrelser, kopior hos distriktsskogsstyrelser

3

9

Rapport om registrering av avverkningsbara träd och produktionsrapport (LHP och LHC)

Distriktsskogsstyrelser, kopior hos provinsskogsstyrelser

3

10

Transporthandlingar (SKSHH)

Distriktsskogsstyrelse, kopior hos provinsskogsstyrelser

3

11

Rapport om stockavstämning (LMKB)

Distriktsskogsstyrelser och skogsministeriets lokalavdelning (BP2HP)

3

12

Betalningsanvisning och betalningsblankett för produktionsavgift (SPP)

(enligt stockar/volym)

Distriktsskogsstyrelser

3

13

Betalningsbevis för skogsresursavgifter och avgift till återbeskogningsfonden

(PSDH eller DR för licensinnehavare för naturskogar eller PSDH för licensinnehavare för skogsplanteringar)

Distriktsskogsstyrelser

3

14

Dokument från miljökonsekvensbedömning (EIA)

(AMDAL, ANDAL, RKL och RPL)

Miljökontor på provins- eller distriktsnivå (BAPEDALDA eller BLH), kopior hos skogsministeriet (BUK)

3

TIMMER FRÅN PRIVAT MARK

15

Giltig fångeshandling

Organ på nationell nivå eller provins-/distriktsnivå (BPN)

3

16

Kartor över besittningsrätt/belägenhet

Organ på nationell nivå eller provins-/distriktsnivå (BPN)

3

17

Transporthandlingar för stockar SKAU eller SKSKB stämplade med KR (gemenskapstimmer)

Bychef (SKAU); kopior hos distriktsskogsstyrelser (SKSKB-KR och SKAU).

3

TIMMER FRÅN SKOGSOMVANDLINGSMARK (IPK-INNEHAVARE)

18

Timmeravverkningslicenser: ILS/IPK inklusive tillstånd för utrustning

Distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

19

Kartor som bifogas ILS/IPK

Distrikts- och provinsskogsstyrelser

3

20

Tillstånd att börja använda skogsområde

Skogsministeriet (BAPLAN) och skogsministeriets provinsavdelning (BPKH)

3

21

Arbetsplan IPK/ILS

Distriktsskogsstyrelser

3

22

Inventeringsuppgifter för skog på rot på statsägd skogsmark som ska omvandlas (del av IPK/ILS-arbetsplanen)

Distriktsskogsstyrelser

3

23

Timmerproduktionsrapport (LHP)

Distriktsskogsstyrelser

3

24

Betalningsbevis för DR och PSDH (se nr 13)

Kopior från distriktsskogsstyrelser till skogsministeriet (BUK)

3

25

Transporthandlingar FAKB och bilagor för KBK och SKSKB och bilagor för KB

Distriktsskogsstyrelser

3

SKOGSINDUSTRI

26

Företagets stiftelseurkund

Ministeriet för lag och mänskliga rättigheter. För primär och integrerad industri med en kapacitet över 6 000 m3: kopior hos skogsministeriet (BUK); med en kapacitet under 6 000 m3: kopior hos distrikts- och provinsskogsstyrelser. För bearbetningsindustri: kopior hos industriministeriet.

3

27

Näringslicens (SIUP)

Lokalt investeringskontor eller samordningsorgan för investeringar (BKPMD), handelsministeriet. För bearbetningsindustri: kopior hos industriministeriet.

3

28

Företagsregistreringsnummer (TDP)

Lokalt investeringskontor eller samordningsorgan för investeringar (BKPMD) och handelsministeriet.

3

29

Miljökonsekvensbedömning (EIA) (UKL/UPL och SPPL)

Miljökontor på provins- eller distriktsnivå (BAPEDALDA eller BLH). Kopior hos lokalt handelskontor eller samordningsorgan för investeringar (BKPMD)

3

30

Tillstånd för industrinäring (IUI) eller industriregistreringsnummer (TDI)

För primär och integrerad industri med en kapacitet över 6 000 m3: kopior hos skogsbruksministeriet (BUK); med en kapacitet under 6 000 m3: kopior hos provinsskogsstyrelser på; med en kapacitet under 2 000 m3: kopior hos distriktsskogsstyrelser. För bearbetningsindustri: kopior hos industriministeriet.

3

31

Industriell råvaruförsörjningsplan (RPBBI) för primära skogsindustrier (IPHH)

För primär och integrerad industri med en kapacitet över 6 000 m3: kopior hos skogsministeriet (BUK); med en kapacitet under 6 000 m3: kopior hos provinsskogsstyrelser; med en kapacitet under 2 000 m3: kopior hos distriktsskogsstyrelser; kopior hos provins- och distriktsskogsstyrelser.

3

32

Registrerad exportör av skogsindustriprodukter (ETPIK)

Handelsministeriet

3

33

Transportdokument (SKSKB, FAKB, SKAU och/eller FAKO)

Bychef (SKAU); Kopior hos distriktsskogsstyrelser (SKSKB-KR, SKAU), kopior av FAKO hos provinsskogsstyrelser

3

34

Dokument om ändringar i lager av rundstockar (LMKB/LMKBK)

Distriktsskogsstyrelser

3

35

Rapport om bearbetade produkter (LMOHHK)

Distriktsskogsstyrelser, kopior till provinsskogsstyrelser

3

36

Dokument för timmerhandel mellan öarna (PKAPT)

Handelsministeriet (generaldirektoratet för inrikeshandel)

3

37

Dokument som visar fartygets identitet

Lokalt hamnadministrationskontor (under transportministeriet); kopia hos indonesiska klassificeringsbyrån (BKI)

3

ANNAN RELEVANT INFORMATION

38

Lagar och andra författningar: alla lagar, författningar, standarder och riktlinjer som anges i laglighetsnormerna

Skogsministeriet, provins- eller distriktsskogsstyrelser

3

39

Information om kontroll och licensiering:

 

 

a)  kvalitetsvägledning och normer för ackrediteringsförfaranden

Nationella ackrediteringsorganet (KAN)

1

b)  namn och adress för varje ackrediterat organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

Nationella ackrediteringsorganet (KAN)

1

c)  förteckning över personal (övervakare, beslutsfattare) kopplade till varje certifikat

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ), skogsministeriet

1

d)  klargörande av vad som är kommersiellt konfidentiell information

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

1

e)  övervakningsplan för information om när offentliga samråd äger rum, meddelande om övervakning från övervakningsorgan, offentligt sammandrag av övervakningsresultat, sammandragsrapporter per övervakningsorgan över utfärdade certifikat

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

1

40

Statusrapport om övervakningar:

 

 

a)  certifikat som godkänts, underkänts, är under behandling, beviljats, upphävts tillfälligt eller dragits tillbaka och alla ändringar till de ovanstående

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

1

b)  fall av bristande efterlevnad relevanta för övervakning och licensiering och åtgärder som vidtagits i fråga om dessa

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

3

c)  utfärdade exportlicenser (V-Legal Document); periodiska rapporter från licensieringsorganet

Organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

1

41

Förfaranden för övervakning och klagomål:

 

 

a)  standardförfaranden för klagomål för ackrediteringsorgan och varje övervakningsorgan

Nationella ackrediteringsorganet (KAN) och organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

1

b)  det civila samhällets förfaranden för övervakning, klagomål, rapporter från civila samhällets övervakare

Skogsministeriet, oberoende övervakaren

1

c)  dokument för att övervaka hur klagomålsrapporter framskrider och rapport om slutbehandlade klagomål

Nationella ackrediteringsorganet (KAN) och organ för bedömning av överensstämmelse (LP- och LV-organ)

3

Förfaranden för att få in information:

 Lagen om informationsfrihet (UU 14/2008) skiljer mellan fyra kategorier av information: 1) information som finns tillgänglig och sprids aktivt och regelbundet, 2) information som bör offentliggöras utan dröjsmål, 3) information som alltid finns tillgänglig och som tillhandahålls på begäran samt 4) information som berörs av begränsningar eller är konfidentiell.

 Information i kategori 3 i lagen om informationsfrihet lämnas till allmänheten på begäran riktad till det utsedda organet (PPID) inom respektive institution, t.ex. skogsministeriets PR-avdelning. Varje institution har sin egen genomförandeförordning om information till allmänheten, baserat på lagen om informationsfrihet.

 Viss information som ingår i kategori 3 enligt lagen om informationsfrihet offentliggörs på de relevanta institutionernas webbplatser, bland annat dekret och förordningar, markfördelningskartor, skogsbruksplaner.

Top