EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R1387-20140701

Consolidated text: Rådets förordning (EU) nr 1387/2013 av den 17 december 2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1387/2014-07-01

2013R1387 — SV — 01.07.2014 — 001.002


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1387/2013

av den 17 december 2013

om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011

(EGT L 354, 28.12.2013, p.201)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014

  L 192

9

1.7.2014


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 293, 9.10.2014, s. 57  (1387/2013)

►C2

Rättelse, EGT L 293, 9.10.2014, s. 58  (722/2014)
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1387/2013

av den 17 december 2013

om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter och om upphävande av förordning (EU) nr 1344/2011EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 31,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Unionsproduktionen av de jordbruks- och industriprodukter som anges i bilaga I är för närvarande otillräcklig eller obefintlig och användarindustrins behov inom unionen kan därför inte tillgodoses.

(2)

Det ligger därför i unionens intresse att bevilja hel eller delvis befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för dessa produkter.

(3)

Rådets förordning (EU) nr 1344/2011 ( 1 ) har ändrats flera gånger. I den ändring av föordningen som gjordes genom rådets förordning (EU) nr 1220/2012 ( 2 ) togs dessutom fiskeriprodukter bort från tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 1344/2011. För att värna överblickbarheten bör förordning (EU) nr 1344/2011 därför ersättas i sin helhet.

(4)

Genom förordningarna om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa industri- och jordbruksprodukter har de tidigare åtgärderna i stor utsträckning förlängts. För att rationalisera genomförandet av åtgärderna i fråga är det lämpligt att inte begränsa denna förordnings giltighetstid, eftersom dess tillämpningsområde kan anpassas och produkter vid behov kan läggas till eller strykas i bilaga I till den här förordningen genom en rådsförordning.

(5)

Mot bakgrund av att de tullbefrielser som anges i bilaga I till denna förordning är av tillfällig karaktär bör de ses över systematiskt, och senast fem år efter att de börjar gälla eller förnyas. Det bör också vara möjligt att när som helst avsluta en befrielse, till följd av ett förslag som kommissionen lägger fram på grundval av en översyn som genomförts på kommissionens eget initiativ eller på begäran av en eller flera medlemsstater, om det inte längre är i unionens intresse att behålla befrielsen eller om den tekniska produktutvecklingen, förändrade omständigheter eller ekonomiska trender på marknaden motiverar detta.

(6)

Statistik för vissa produkter som anges i bilaga I till denna förordning uttrycks ofta i stycken, kvadratmeter eller andra måttenheter än viktenheter. Inga sådana kompletterande enheter anges dock i den kombinerade nomenklaturen i bilaga I till rådets förordning (EEG) nr 2658/87 ( 3 ). Det måste därför föreskrivas att inte bara vikten i kilogram eller ton utan även de relevanta kompletterande enheterna i samband med import av produkterna i fråga ska anges i deklarationen för övergång till fri omsättning.

(7)

Eftersom de befrielser som fastställs i denna förordning måste få verkan från och med den 1 januari 2014, bör förordning träda i kraft omedelbart vid offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning och bör tillämpas från och med den 1 januari 2014.

(8)

I enlighet med proportionalitetsprincipen är det, för att uppnå de grundläggande målen att förbättra konkurrenskraften hos unionens industri och därigenom möjliggöra för denna industri att bevara och skapa arbetstillfällen och modernisera sin struktur, nödvändigt och lämpligt att fastställa regler om befrielse från Gemensamma tulltaxans tullar för de produkter som anges i bilaga I. I enlighet med artikel 5.4 i fördraget om Europeiska unionen går denna förordning inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå de eftersträvade målen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

De jordbruks- och industriprodukter som anges i bilaga I ska vara befriade från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar.

Artikel 2

1.  Kommissionen får när som helst se över befrielserna för de produkter som anges i bilaga I till denna förordning,

a) på eget initiativ,

b) på begäran från medlemsstater.

2.  Kommissionen ska se över befrielserna det år som anges i bilaga I.

Artikel 3

När en deklaration för övergång till fri omsättning uppvisas för de produkter som omfattas av de KN-nummer eller Taric-nummer som förtecknas i bilaga II, ska den kompletterande enhet som fastställs i den bilagan anges i det relevanta fältet i deklarationen.

Artikel 4

Förordning (EU) nr 1344/2011 ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2014.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

▼M1

(*) Befrielse som avser en produkt för vilken KN-numret, Taric-numret, produktbeskrivningen eller datumet för obligatorisk översyn ändrats genom rådets förordning (EU) nr 722/2014 av den 24 juni 2014 om ändring av förordning (EU) nr 1387/2013 om befrielse från Gemensamma tulltaxans autonoma tullar för vissa jordbruks- och industriprodukter (EUT L 192, 1.7.2014, s. 9).

▼BKN-nummer

TARIC

Beskrivning

Autonom tullsats

Datum för obligatorisk översyn

ex071021 00

10

Ärter (Pisum sativum) i baljor, av varieteten Hortense axiphium, frysta, med en tjocklek av högst 6 mm, avsedda att användas, i sina baljor, vid tillverkning av färdiga maträtter (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex071080 95

50

Bambuskott, frysta, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2018

ex071159 00

11

Svampar, med undantag av svampar av släktena Agaricus, Calocybe, Clitocybe, Lepista, Leucoagaricus, Leucopaxillus, Lyophyllum och Tricholoma, tillfälligt konserverade i saltvatten, svavelsyrlighetsvatten eller andra konserverande lösningar men olämpliga för direkt konsumtion i detta tillstånd, avsedda att användas i konservindustrin (1)

0 %

31.12.2016

ex071232 00

ex071233 00

ex071239 00

10

10

31

Svampar, med undantag av svampar av släktet Agaricus, torkade, hela eller i igenkännliga skivor eller bitar, avsedda för annan beredning än enkel ompackning för detaljhandelsförsäljning (1) (2)

0 %

31.12.2018

ex080410 00

30

Dadlar, färska eller torkade, för tillverkning (utom förpackning) av produkter inom dryckes- eller livsmedelsindustrin (1)

0 %

31.12.2018

ex081040 50

10

Tranbär av arten Vaccinium macrocarpon, färska, för tillverkning (utom förpackning) av produkter inom dryckes- eller livsmedelsindustrin (1)

0 %

31.12.2018

0811 90 50

0811 90 70

ex081190 95

70

Bär av släktet Vaccinium, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

31.12.2018

ex081190 95

20

Boysenbär, frysta, utan tillsats av socker, ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2018

ex081190 95

30

Ananas (Ananas comosus), i bitar, fryst

0 %

31.12.2018

ex081190 95

40

Nypon, även ångkokta eller kokta i vatten, frysta, utan tillsats av socker eller annat sötningsmedel

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex151190 19

*ex151190 91

*ex151311 10

*ex151319 30

*ex151321 10

*ex151329 30

10

10

10

10

10

10

Palmolja, kokosolja (kopraolja), palmkärnolja, avsedd att användas för tillverkning av:

— tekniska enbasiska fettsyror enligt nr 3823 19 10,

— metylestrar av fettsyror enligt nr 2915 eller 2916,

— fettalkoholer enligt nr 2905 17, 2905 19 och 3823 70 som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

— fettalkoholer enligt nr 2905 16, rena eller blandade, som används vid tillverkning av kosmetika, tvättmedel eller farmaceutiska produkter,

— stearinsyra enligt nr 3823 11 00,

— produkter enligt nr 3401,

— fettsyror med hög renhet enligt nr 2915 för tillverkning av andra kemiska produkter än produkter enligt nr 3826, eller

— produkter enligt nr 1516 (1)

0 %

31.12.2014

▼B

ex151590 99

92

Raffinerad vegetabilisk olja, innehållande minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent arachidonsyra eller minst 35 viktprocent men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra

0 %

31.12.2018

ex151620 96

20

Jojobaolja, som hydrerats och interesterifierats, utan ytterligare kemisk modifiering och som inte har ingått i någon textureringsprocess

0 %

31.12.2014

ex151790 99

10

Vegetabilisk olja, raffinerad, innehållande minst 25, men högst 50 viktprocent arakidonsyra eller minst 12, men högst 50 viktprocent dokosahexaensyra, och som standardiserats med solrosolja med hög oljesyrahalt (HOSO)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex190190 99

ex210690 98

39

45

Beredning i pulverform, innehållande i viktprocent:

— minst 15 % men högst 35 % maltodextrin framställt av vete,

— minst 15 % men högst 35 % av vassle (mjölkserum),

— minst 10 % men högst 30 % raffinerad, blekt, deodoriserad och icke-härdad solrosolja,

— minst 10 % men högst 30 % mognad spraytorkad smältost,

— minst 5 % men högst 15 % kärnmjölk och

— minst 0,1 % men högst 10 % natriumkaseinat, dinatriumfosfat, mjölksyra

0 %

31.12.2018

▼B

ex190230 10

ex190300 00

10

20

Transparenta nudlar, skurna i bitar, erhållna från bönor (Vigna radiata (L.) Wilczek), ej föreliggande i former eller förpackningar för försäljning i detaljhandeln

0 %

31.12.2018

ex200591 00

10

Bambuskott, beredda eller konserverade, i förpackningar med ett nettoinnehåll överstigande 5 kg

0 %

31.12.2018

ex200799 50

ex200799 50

81

91

Koncentrat av acerolapuré:

— av släktet Malpighia spp.

— med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

9 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

82

92

Syrat koncentrat av bananpuré, erhållet genom kokning:

— av släktet Musa cavendish,

— med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

11,5 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

ex200799 93

83

93

10

Koncentrat av mangopuré, erhållet genom kokning:

— av släktet Mangifera spp.,

— med en sockerhalt på högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

84

94

Koncentrat av papayapuré, erhållet genom kokning

— av släktet Carica spp.,

— med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

7,8 % (3)

31.12.2017

ex200799 50

ex200799 50

85

95

Koncentrat av guavapuré, erhållet genom kokning:

— av släktet Psidium spp.,

— med en sockerhalt på minst 13 men högst 30 viktprocent

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

6 % (3)

31.12.2017

ex200893 91

20

Sötade torkade tranbär, för tillverkning (utom förpackning), av produkter inom livsmedelsindustrin (4)

0 %

31.12.2017

ex200899 48

94

Mangopuré:

— som inte är gjord på koncentrat

— av släktet Mangifera

— med ett Brixtal av minst 14 och högst 20

för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (1)

6 %

31.12.2015

ex200899 49

ex200899 99

30

40

Puré av boysenbär, kärnfri, utan tillsatt alkohol, med eller utan tillsats av socker

0 %

31.12.2014

ex200899 49

ex200899 99

70

11

Blancherade vinblad av släktet Karakishmish, i saltlake innehållande

— mer än 6 viktprocent salt,

— minst 0,1 viktprocent men högst 1,4 viktprocent acetylgrupper, uttryckt som citronsyramonohydrat, och

— även, men högst 2 000 mg/kg, natriumbensoat (Codex Stan 192-1995)

för anvädning vid tillverkningen av fyllda vinblad med ris (1)

0 %

31.12.2017

ex200941 92

ex200941 99

20

70

Ananassaft:

— som inte är gjord på koncentrat

— av släktet Ananas

— med ett Brixtal av minst 11 och högst 16

för tillverkning av produkter inom dryckesindustrin (1)

8 %

31.12.2015

ex200949 30

91

Ananassaft i annan form än pulver:

— med ett Brixtal av mer än 20 och högst 67

— till ett värde som överstiger 30 euro per 100 kg nettovikt

— med tillsats av socker

för tillverkning av produkter inom livsmedels- och dryckesindustrin (1)

0 %

31.12.2014

ex200981 31

10

Koncentrat av tranbärssaft:

— med ett Brixtal av minst 40 och högst 66

— i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

31.12.2014

ex200989 79

20

Fryst koncentrat av boysenbärssaft med ett Brixtal av minst 61 men högst 67, i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

31.12.2016

ex200989 79

30

Fryst fruktjuicekoncentrat av acerola:

— med ett Brixtal av mer än 48 men högst 67,

— i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

31.12.2018

ex200989 79

85

Koncentrat av assaibärssaft:

— av arten Euterpe oleracea,

— fryst,

— osötad,

— ej i pulverform,

— med ett brixvärde på lägst 23 och högst 32,

i detaljhandelsförpackningar med ett innehåll av minst 10 kg

0 %

31.12.2016

ex200989 99

93

Obehandlat fryst kokosvatten i detaljhandelsförpackningar innehållande 50 liter eller mer

0 %

31.12.2016

ex210610 20

10

Sojaproteinisolat, innehållande minst 6,6 viktprocent men högst 8,6 viktprocent kalciumfosfat

0 %

31.12.2018

▼M1

ex210610 20

20

Sojaproteinkoncentrat innehållande i viktprocent minst 65 % men högst 90 % protein, beräknat på torrvikt, i pulverform eller texturerat

0 %

31.12.2018

▼B

ex210690 92

45

Beredning innehållande

— mer än 30 viktprocent men högst 35 viktprocent lakritsextrakt,

— mer än 65 viktprocent men högst 70 viktprocent tricaprylin,

standardiserad till minst 3 viktprocent men högst 4 viktprocent glabridin

0 %

31.12.2016

▼M1

ex220720 00

ex220720 00

ex382000 00

20

80

20

Råvara vars vikt består av:

— minst 88 % men högst 92 % etanol,

— minst 2,2 % men högst 2,7 % monoetylenglykol,

— minst 1,0 % men högst 1,3 % metyletylketon,

— 0,36 % men högst 0,40 % anjoniska tensider (ca 30 % aktivt),

— minst 0,0293 % men högst 0,0396 % metylisopropylketon,

— minst 0,0195 % men högst 0,0264 % 5 metyl-3-heptanon,

— 10 ppm eller mer, men inte mer än 12 ppm, denatoniumbenzoat (Bitrex),

— högst 0,01 % parfym,

— minst 6,5 % men högst 8,0 % vatten,

för användning vid tillverkning av spolarvätska och andra avisningsberedningar (1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex251990 10

10

Smält magnesia med en renhetsgrad av minst 97 viktprocent

0 %

31.12.2016

▼M1

ex270799 99

10

Tungoljor och mellanoljor vars aromatiska innehåll överstiger det ickearomatiska innehållet, för användning som raffinaderiprodukter avsedda för en särskild process enligt kompletterande anmärkning 5 till kapitel 27 (1)

0 %

31.12.2018

ex271019 99

10

Katalytiskt hydroisomeriserad och avvaxad basolja omfattande hydrerade, högst isoalifatiska kolväten och innehållande

— minst 90 viktprocent mättade fettsyror och

— högst 0,03 viktprocent svavel

med ett viskositetsindex på minst 120

0 %

31.12.2018

▼B

ex280450 90

10

Tellur med en renhetsgrad av 99,99-99,999 viktprocent (CAS RN 13494-80-9)

0 %

31.12.2018

2804 70 00

 

Fosfor

0 %

31.12.2018

ex280519 90

10

Litiummetall med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent (CAS RN 7439-93-2)

0 %

31.12.2017

ex280530 10

10

Legeringar av cerium och andra sällsynta jordartsmetaller, innehållande minst 47 viktprocent cerium

0 %

31.12.2018

ex280530 90

ex280530 90

ex280530 90

45

55

65

Sällsynta jordartsmetaller, skandium och yttrium med en renhetsgrad av minst 95 viktprocent

0 %

31.12.2015

ex281119 80

10

Sulfaminsyra (CAS RN 5329-14-6)

0 %

31.12.2018

ex281119 80

20

Vätejodid (CAS RN 10034-85-2)

0 %

31.12.2016

ex281119 80

30

Fosforsyra (CAS RN 10294-56-1)/fosfonsyra (CAS RN 13598-36-2) avsedd att användas som ingrediens vid framställningen av tillsatser som används i polyvinylkloridindustrin (1)

0 %

31.12.2017

ex281122 00

10

Kiseldioxid (CAS RN 7631-86-9) i pulverform, avsedd att användas vid tillverkning av kolonner för vätskekromatografi (HPLC) och kolonner för beredning av prover (1)

0 %

31.12.2018

ex281122 00

30

Kulor av porös vit kiseldoxid med en partikelstorlek på över 1 μm för användning vid tillverkning av kosmetiska produkter (1)

0 %

31.12.2016

ex281290 00

10

Kvävetrifluorid (CAS RN 7783-54-2)

0 %

31.12.2018

ex281640 00

10

Bariumhydroxid (CAS RN 17194-00-2)

0 %

31.12.2017

ex281810 91

10

Sintrad korund, med mikrokristallin struktur, innehållande (i viktprocent)

— minst 94 % men högst 98,5 % α-Al2O3 (CASRN1344-28-1),

— 2 %(± 1,5 %) magnesiumspinell (CASRN1309-48-4),

— 1 %(± 0,6 %) yttriumoxid (CASRN1314-36-9),

och

— antingen 2 % (± 1,2 %) lantanoxid (CASRN1312-81-8)

— eller 2 % (± 1,2 %) lantanoxid (CASRN1312-81-8) och neodymoxid (CASRN1313-97-9)

varav högst 50 % av den totala vikten har en partikelstorlek över 10mm

0 %

31.12.2015

ex281820 00

10

Aktiverad aluminiumoxid med en specifik ytarea av mer än 350 m2/g

0 %

31.12.2014

ex281830 00

10

Aluminiumhydroxidoxid i form av pseudoböhmit

4 %

31.12.2018

2819 10 00

 

Kromtrioxid (CAS RN 1333-82-0)

0 %

31.12.2016

ex281990 90

10

Dikromtrioxid för användning inom metallurgi (CAS RN 1308-38-9) (1)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex282300 00

10

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7)

— med en renhetsgrad av minst 99,9 viktprocent,

— med en genomsnittlig kornstorlek av minst 0,7 μm men ej överstigande 2,1 μm,

0 %

31.12.2017

▼B

ex282300 00

20

Titandioxid (CAS RN 13463-67-7) med en renhetsgrad av minst 99,7 viktprocent och innehållande

— mindre än 0,005 viktprocent kalium och natrium sammanlagt (uttryckt som elementärt natrium och elementärt kalium),

— mindre än 0,01 viktprocent fosfor (uttryckt som elementärt fosfor),

för användning inom metallurgin (1)

0 %

31.12.2017

ex282510 00

10

Hydroxylammoniumklorid (CAS RN 5470-11-1)

0 %

31.12.2017

ex282550 00

20

Koppar(I eller II)oxid innehållande minst 78 viktprocent koppar och högst 0,03 viktprocent klorid

0 %

31.12.2018

ex282560 00

10

Zirkoniumdioxid (CAS RN 1314-23-4)

0 %

31.12.2017

ex282619 90

10

Volframhexafluorid med en renhetsgrad på minst 99,9 viktprocent (CAS RN 7783-82-6)

0 %

31.12.2015

ex282690 80

15

Litiumhexafluorfosfat (CAS RN 21324-40-3)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

10

Kopparmonoklorid med en renhetsgrad av minst 96 men högst 99 viktprocent (CAS RN 7758-89-6)

0 %

31.12.2018

ex282739 85

20

Antimonpentaklorid med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 7647-18-9)

0 %

31.12.2016

ex282739 85

30

Mangandiklorid (CAS RN 7773-01-5)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex282739 85

40

Bariumklorid-dihydrat (CAS RN 10326-27-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex282749 90

10

Hydrerad zirkoniumdikloridoxid

0 %

31.12.2018

ex283010 00

10

Dinatriumtetrasulfid, innehållande högst 38 viktprocent natrium beräknat på torrvikten

0 %

31.12.2018

ex283329 80

20

Mangansulfatmonohydrat (CAS RN 10034-96-5)

0 %

31.12.2018

ex283329 80

30

Zirkoniumsulfat (CAS RN 14644-61-2)

0 %

31.12.2015

ex283510 00

10

Natriumhypofosfitmonohydrat (CAS RN 10039-56-2)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex283510 00

20

Natriumhypofosfit (CAS RN 7681-53-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283691 00

20

Litiumkarbonat, innehållande en eller flera av följande föroreningar i nedan angivna koncentrationer:

— Minst 2 mg/kg av arsenik,

— Minst 200 mg/kg av kalcium,

— Minst 200 mg/kg av klorider,

— Minst 20 mg/kg av järn,

— Minst 150 mg/kg av magnesium,

— Minst 20 mg/kg av tungmetaller,

— Minst 300 mg/kg av kalium,

— Minst 300 mg/kg av natrium,

— Minst 200 mg/kg av sulfater,

bestämda enligt de metoder som anges i Europeiska farmakopén

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex283699 17

20

Basiskt zirkonium(IV)karbonat (CAS RN 57219-64-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex283719 00

20

Kopparcyanid (CAS RN 544-92-3)

0 %

31.12.2018

ex283720 00

10

Tetranatriumhexacyanoferrat (II) (CAS RN 13601-19-9)

0 %

31.12.2016

ex283720 00

20

Ammoniumjärn(III)hexacyanoferrat(II) (CAS RN 25869-00-5)

0 %

31.12.2017

ex283919 00

10

Dinatriumdisilikat (CAS RN 13870-28-5)

0 %

31.12.2017

ex283990 00

20

Kalciumsilikat (CAS RN 1344-95-2)

0 %

31.12.2018

2841 30 00

 

Natriumdikromat (CAS RN 10588-01-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex284170 00

10

Diammoniummolybdat (CAS RN 13106-76-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex284180 00

10

Diammoniumvolframat (CAS RN 11120-25-5)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

10

Litiumkobolt(III)oxid med en kobolthalt på minst 59 % (CAS RN 12190-79-3)

0 %

31.12.2017

ex284190 85

20

Kaliumtitanoxid i pulverform med en renhetsgrad på minst 99 procent (CAS RN 12056-51-8)

0 %

31.12.2018

ex284210 00

10

Syntetiskt betazeolitpulver

0 %

31.12.2018

ex284210 00

20

Syntetiskt chabasit-zeolitpulver

0 %

31.12.2014

ex284290 10

10

Natriumselenat (CAS RN 13410-01-0)

0 %

31.12.2014

ex284329 00

10

Silveroxid utan nitrat och karbonat, med en silverhalt av minst 99,99 viktprocent räknat på metallinnehållet, för tillverkning av silveroxidbatterier (1)

0 %

31.12.2016

2845 10 00

 

Tungt vatten (deuteriumoxid) (Euratom) (CAS RN 7789-20-0)

0 %

31.12.2018

2845 90 10

 

Deuterium och föreningar av deuterium; väte och föreningar av väte anrikade på deuterium; blandningar och lösningar innehållande dessa produkter (Euratom)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

10

Helium-3 (CAS RN 14762-55-1)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

20

Vatten som anrikats till minst 95 viktprocent med oxygen-18 (CAS RN 14314-42-2)

0 %

31.12.2018

ex284590 90

30

(13C)Kolmonoxid (CAS RN 1641-69-6)

0 %

31.12.2016

ex284590 90

40

Järnborid anrikad till mer än 95 viktprocent med bor-10 (CAS RN 200513-39-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

ex382490 97

10

48

Koncentrat av sällsynta jordarter, innehållande minst 60 viktprocent men högst 95 viktprocent oxider av sällsynta jordarter och vardera högst 1 viktprocent zirkoniumoxid, aluminiumoxid eller järnoxid, och med en glödgningsförlust av minst 5 viktprocent

0 %

31.12.2018

ex284610 00

20

Diceriumtrikarbonat, även hydrerat (CAS RN 537-01-9)

0 %

31.12.2018

ex284610 00

30

Ceriumlantankarbonat, även hydrerat

0 %

31.12.2018

ex284610 00

40

Ceriumlantanneodympraseodymkarbonat, även hydrerat

0 %

31.12.2014

2846 90 00

 

Oorganiska och organiska föreningar av sällsynta jordartsmetaller, yttrium eller skandium eller av blandningar av dessa metaller, andra än sådana enligt nr 2846 10 00

0 %

31.12.2018

ex284800 00

10

Fosfin (CAS RN 7803-51-2)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

10

Silan (CAS RN 7803-62-5)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

20

Arsin (CAS RN 7784-42-1)

0 %

31.12.2018

ex285000 20

30

Titannitrid med en partikelstorlek på högst 250 nm (CAS RN 25583-20-4)

0 %

31.12.2017

ex285000 20

40

Germaniumtetrahydrid (CAS RN 7782-65-2)

0 %

31.12.2016

ex285000 20

50

Natriumtetrahydroborat (CAS RN 16940-66-2) med

— en renhetsgrad av minst 98 viktprocent och

— högst 10 ppm järn

avsett att användas som tillsats vid tillverkning av polymerartiklar med syrebarriär (1)

0 %

31.12.2017

ex285000 60

10

Natriumazid (CAS RN 26628-22-8)

0 %

31.12.2018

ex285300 90

10

Klorosulfonylisocyanat (CAS RN 1189-71-5)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 19

10

1-Brom-2-metylpropan (CAS RN 78-77-3) med en renhetsgrad av minst 99,0 %, innehållande högst

— 0,25 % sek-butylbromid

— 0,06 % n-butylbromid

— 0,06 % n-propylbromid

0 %

31.12.2018

▼B

ex290339 90

10

Koltetrafluorid (tetrafluormetan) (CAS RN 75-73-0)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

15

Perfluoro(4-metyl-2-penten) (CAS RN 84650-68-0)

0 %

31.12.2016

ex290339 90

25

2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-en (CAS RN 754-12-1)

0 %

31.12.2017

ex290339 90

30

Perfluoroetan (CAS RN 76-16-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

40

1,1-Difluoroetan (CAS RN 75-37-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

50

1,1,1,3,3-Pentafluoropropan (CAS RN 460-73-1)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290339 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-en (CAS RN 1645-83-6)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

80

Hexafluorpropen (CAS RN 116-15-4)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex290339 90

85

(Perfluorbutyl)-etylen (CAS RN 19430-93-4)

0 %

31.12.2018

ex290339 90

87

1H-Perfluorhexan (CAS RN 355-37-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290377 30

10

1,1,1-Triklorotrifluoroetan (CAS RN 354-58-5)

0 %

31.12.2018

ex290377 90

10

Klorotrifluoroetylen (CAS RN 79-38-9)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

10

1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-Dodekaklorpentacyklo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]oktadeka-7,15-dien (CAS RN 13560-89-9)

0 %

31.12.2018

ex290389 90

30

Oktafluorocyklopenten (CAS RN 559-40-0)

0 %

31.12.2016

ex290389 90

40

Hexabromocyklododekan

0 %

31.12.2016

ex290389 90

50

Klorocyklopentan (CAS RN 930-28-9)

0 %

31.12.2017

ex290399 90

20

1,2-Bis(pentabromofenyl)etan (CAS RN 84852-53-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

40

2,6-Diklortoluen, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent, innehållande:

— högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensodioxiner,

— högst 0,001 mg/kg av tetraklordibensofuraner,

— högst 0,2 mg/kg av tetraklorbifenyler

0 %

31.12.2018

ex290399 90

50

Fluorobensen (CAS RN 462-06-6)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

70

α,α,α′,α′-Tetrakloro-o-xylen (CAS RN 25641-99-0)

0 %

31.12.2015

ex290399 90

80

1-Bromo-3,4,5-trifluorobenzen (CAS RN 138526-69-9)

0 %

31.12.2018

ex290399 90

85

2-Brom-9H-fluoren(CAS RN 1133-80-8)

0 %

31.12.2018

ex290410 00

30

Natrium-p-styrensulfonat (CAS RN 2695-37-6)

0 %

31.12.2014

ex290410 00

50

Natrium-2-metylprop-2-en-1-sulfonat (CAS RN 1561-92-8)

0 %

31.12.2014

ex290420 00

10

Nitrometan (CAS RN 75-52-5)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

20

Nitroetan (CAS RN 79-24-3)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

30

1-Nitropropan (CAS RN 108-03-2)

0 %

31.12.2015

ex290420 00

40

2-Nitropropan (CAS RN 79-46-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 40

10

Triklornitrometan, avsedd att användas för tillverkning av varor enligt nr 3808 92 (CAS RN 76-06-2) (1)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

20

1-Kloro-2,4-dinitrobensen (CAS RN 97-00-7)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

30

Tosylklorid (CAS RN 98-59-9)

0 %

31.12.2014

ex290490 95

40

4-Klorbensensulfonylklorid (CAS RN 98-60-2)

0 %

31.12.2017

ex290490 95

50

Etansulfonylklorid (CAS RN 594-44-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex290511 00

10

Metanol (CAS RN 67-56-1) med en renhetsgrad av minst 99,85 viktprocent

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290519 00

11

Kalium-tert-butanolat (CAS RN 865-47-4), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen

0 %

31.12.2018

ex290519 00

20

Butyltitanatmonohydrat, homopolymer (CAS RN 162303-51-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

25

Tetra-(2-etylhexyl)titanat (CAS RN 1070-10-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290519 00

30

2,6-Dimetylheptan-4-ol (CAS RN 108-82-7)

0 %

31.12.2018

ex290519 00

40

2,6-Dimetylheptan-2-ol (CAS RN 13254-34-7)

0 %

31.12.2014

ex290519 00

70

Titantetrabutanolat (CAS RN 5593-70-4)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

80

Titantetraisopropoxid (CAS RN 546-68-9)

0 %

31.12.2017

ex290519 00

85

Titaniumtetraetanolat (CAS RN 3087-36-3)

0 %

31.12.2018

ex290529 90

10

3,5-Dimetylhex-1-yn-3-ol (CAS RN 107-54-0)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

20

Dec-9-en-1-ol (CAS RN 13019-22-2)

0 %

31.12.2014

ex290529 90

30

Dodeka-8,10-dien-1-ol (CAS RN 33956-49-9)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

10

Propan-1,3-diol (CAS RN 504-63-2)

0 %

31.12.2015

ex290539 95

20

Butan-1,2-diol (CAS RN 584-03-2)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

30

2,4,7,9-Tetrametyl-4,7-dekandiol (CAS RN 17913-76-7)

0 %

31.12.2016

ex290539 95

40

Dekan-1,10-diol (CAS RN 112-47-0)

0 %

31.12.2017

ex290539 95

50

2-Metyl-2-propylpropan-1,3-diol (CAS RN 78-26-2)

0 %

31.12.2018

ex290549 00

10

Etylidyntrimetanol (CAS RN 77-85-0)

0 %

31.12.2014

ex290559 98

20

2,2,2-Trifluoroetanol (CAS RN 75-89-8)

0 %

31.12.2014

2906 11 00

 

Mentol (CAS RN 1490-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

10

Cyklohex-1,4-ylendimetanol (CAS RN 105-08-8)

0 %

31.12.2018

ex290619 00

20

4,4′-Isopropylidendicyklohexanol (CAS RN 80-04-6)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

10

2,2′-(m-Fenylen)dipropan-2-ol (CAS RN 1999-85-5)

0 %

31.12.2014

ex290629 00

20

1-Hydroximetyl-4-metyl-2,3,5,6-tetrafluorobensen (CAS RN 79538-03-7)

0 %

31.12.2018

ex290629 00

30

2-Fenyletanol (CAS RN 60-12-8)

0 %

31.12.2017

ex290715 90

10

2-Naftol (CAS RN 135-19-3)

0 %

31.12.2016

ex290719 90

10

2,3,5-Trimetylfenol (CAS RN 697-82-5)

0 %

31.12.2014

ex290719 90

20

Bifenyl-4-ol (CAS RN 92-69-3)

0 %

31.12.2018

ex290721 00

10

Resorcinol (CAS RN 108-46-3)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼B

ex290729 00

15

6,6′-Di-tert-butyl-4,4′-butylidendi-m-kresol (CAS RN 85-60-9)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

20

4,4′-(3,3,5-Trimetylcyklohexyliden)difenol (CAS RN 129188-99-4)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

30

4,4′,4″-Etylidyntrifenol (CAS RN 27955-94-8)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

35

4-[2-(4-Hydroxi-3-prop-2-enylfenyl)propan-2-yl]-2-prop-2-enylfenol (CAS RN 1745-89-7)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

40

2,3,5-Trimetylhydrokinon (CAS RN 700-13-0)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

45

2-Metylhydrokinon (CAS RN 95-71-6)

0 %

31.12.2016

ex290729 00

50

6,6′,6″-Tricyklohexyl-4,4′,4″-butan-1,1,3-triyltri(m-kresol) (CAS RN 111850-25-0)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

55

Bifenyl-2,2′-diol (CAS RN 1806-29-7)

0 %

31.12.2017

ex290729 00

70

2,2′,2″,6,6′,6″-Hexa-tert-butyl-α,α′,α″-(mesitylen-2,4,6-triyl)tri-p-kresol (CAS RN 1709-70-2)

0 %

31.12.2018

ex290729 00

85

Fluoroglucinol, även hydrerad

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex290819 00

10

Pentafluorofenol (CAS RN 771-61-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex290819 00

20

4,4′-(Perfluoroisopropyliden)difenol(CAS RN 1478-61-1)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

30

4-Nitrofenol (CAS RN 100-02-7)

0 %

31.12.2018

ex290899 00

40

4,5-Dihydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra (CAS RN 148-25-4)

0 %

31.12.2017

ex290919 90

20

Bis(2-kloroetyl)eter (CAS RN 111-44-4)

0 %

31.12.2018

ex290919 90

30

Blandningar av isomerer av (nonafluorobutyl)metyleter eller (nonafluorobutyl)etyleter, med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2018

ex290919 90

50

3-Etoxi-perfluoro-2-metylhexan (CAS RN 297730-93-9)

0 %

31.12.2016

ex290919 90

60

1-Metoxiheptafluorpropan (CAS RN 375-03-1)

0 %

31.12.2018

ex290920 00

10

8-Metoxicedran (CAS RN 19870-74-7)

0 %

31.12.2016

ex290930 38

10

Bis(pentabromofenyl)eter (CAS RN 1163-19-5)

0 %

31.12.2018

ex290930 38

20

1,1′-Propan-2,2-diylbis[3,5-dibromo-4-(2,3-dibromopropoxi)bensen] (CAS RN 21850-44-2)

0 %

31.12.2016

ex290930 90

10

2-(Fenylmetoxi)naftalen (CAS RN 613-62-7)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

20

1,2-Bis(3-metylfenoxi)etan (CAS RN 54914-85-1)

0 %

31.12.2014

ex290930 90

30

3,4,5-Trimetoxitoluen (CAS RN 6443-69-2)

0 %

31.12.2015

ex290950 00

10

4-(2-Metoxietyl)fenol (CAS RN 56718-71-9)

0 %

31.12.2018

ex290950 00

20

Ubikinol (CAS RN 992-78-9)

0 %

31.12.2015

ex290960 00

10

Bis(α,α-dimetylbensyl)peroxid (CAS RN 80-43-3)

0 %

31.12.2018

ex290960 00

20

1,4-Di(2-tert-butylperoxiisopropyl)bensen (CAS RN 25155-25-3)

0 %

31.12.2016

ex291090 00

15

1,2-Epoxicyklohexan (CAS RN 286-20-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291090 00

20

2-[(2-Metoxifenoxi)metyl]oxiran (CAS RN 2210-74-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291090 00

30

2,3-Epoxipropan-1-ol (glycidol) (CAS RN 556-52-5)

0 %

31.12.2018

ex291090 00

80

Allylglycidyleter (CAS RN 106-92-3)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

40

(2E,4E,6E,8E,10E,12E)-2,7,11-Trimetyl-13-(2,6,6-trimetyl-1-cyklohexen-1-yl)-2,4,6,8,10,12-tridekahexaenal (CAS RN 1638-05-7)

0 %

31.12.2016

ex291229 00

50

4-Isobutylbensaldehyd (CAS RN 40150-98-9)

0 %

31.12.2017

ex291229 00

60

3,4-Dimetylbenzaldehyd (CAS RN 5973-71-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291229 00

70

4-tert-Butylbensaldehyd (CAS RN 939-97-9)

0 %

31.12.2018

ex291229 00

80

4-Isopropylbensaldehyd (CAS RN 122-03-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291249 00

10

3-Fenoxibensaldehyd (CAS RN 39515-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291249 00

20

4-Hydroxibensaldehyd (CAS RN 123-08-0)

0 %

31.12.2017

ex291249 00

30

Salicylaldehyd (CAS RN 90-02-8)

0 %

31.12.2015

ex291419 90

20

Heptan-2-on (CAS RN 110-43-0)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

30

3-Metylbutanon (CAS RN 563-80-4)

0 %

31.12.2017

ex291419 90

40

Pentan-2-on (CAS RN 107-87-9)

0 %

31.12.2017

ex291429 00

20

Cyklohexadek-8-enon (CAS RN 3100-36–5)

0 %

31.12.2018

ex291429 00

30

(R)-p-Menta-1(6),8-dien-2-on (CAS RN 6485-40-1)

0 %

31.12.2015

ex291429 00

40

Kamfer

0 %

31.12.2018

ex291429 00

50

trans-β-Damaskon (CAS RN 23726-91-2)

0 %

31.12.2016

ex291439 00

30

Bensofenon (CAS RN 119-61-9)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

50

4-Fenylbensofenon (CAS RN 2128-93-0)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

60

4-Metylbensofenon (CAS RN 134-84-9)

0 %

31.12.2018

ex291439 00

70

Bensil (CAS RN 134-81-6)

0 %

31.12.2017

ex291439 00

80

4′-Metylacetofenon (CAS RN 122-00-9)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

20

3′-Hydroxiacetofenon (CAS RN 121-71-1)

0 %

31.12.2015

ex291450 00

25

4′-Metoxiacetofenon (CAS RN 100-06-1)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

30

2′-Hydroxiacetofenon (CAS RN 118-93-4)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

36

2,7-Dihydroxi-9-fluorenon (CAS RN 42523-29-5)

0 %

31.12.2018

ex291450 00

40

4-(4-Hydroxifenyl)butan-2-on (CAS RN 5471-51-2)

0 %

31.12.2016

ex291450 00

45

3,4-Dihydroxibensofenon (CAS RN 10425-11-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291450 00

55

2,2',4,4'-Tetrahydroxibensofenon (CAS RN 131-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291450 00

60

2,2-Dimetoxi-2-fenylacetofenon (CAS RN 24650-42-8)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

70

16α,17α-Epoxi-3β-hydroxipregn-5-en-20-on (CAS RN 974-23-2)

0 %

31.12.2017

ex291450 00

80

2′,6′-Dihydroxiacetofenon (CAS RN 699-83-2)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

10

2-Etylantrakinon (CAS RN 84-51-5)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

20

2-Pentylantrakinon (CAS RN 13936-21-5)

0 %

31.12.2014

ex291469 90

30

1,4-Dihydroxiantrakinon (CAS RN 81-64-1)

0 %

31.12.2018

ex291469 90

40

p-Bensokinon (CAS RN 106-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291470 00

20

2,4′-Difluorobensofenon (CAS RN 342-25-6)

0 %

31.12.2017

ex291470 00

40

Perfluoro(2-metylpentan-3-on) (CAS RN 756-13-8)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

50

3′-Kloropropiofenon (CAS RN 34841-35-5)

0 %

31.12.2018

ex291470 00

60

4′-tert-Butyl-2′,6′-dimetyl-3′,5′-dinitroacetofenon (CAS RN 81-14-1)

0 %

31.12.2015

ex291470 00

70

4′-Hydroxi-4-klorobensofenon (CAS RN 42019-78-3)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291470 00

80

Tetraklor-p-bensokinon (CAS RN 118-75-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291529 00

10

Antimontriacetat (CAS RN 6923-52-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

ex291539 00

25

2-Metylcyklohexyl-acetat (CAS RN 5726-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291539 00

40

tert-Butylacetat (CAS RN 540-88-5)

0 %

31.12.2018

ex291539 00

50

3-Acetylfenylacetat (CAS RN 2454-35-5)

0 %

31.12.2014

ex291539 00

60

Dodek-8-enylacetat (CAS RN 28079-04-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

65

Dodeka-7,9-dienylacetat (CAS RN 54364-62-4)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

70

Dodek-9-enylacetat (CAS RN 16974-11-1)

0 %

31.12.2015

ex291539 00

75

Isobornylacetat (CAS RN 125-12-2)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

80

(1-Fenyletyl)acetat (CAS RN 93-92-5)

0 %

31.12.2016

ex291539 00

85

(2-tert-Butylcyklohexyl)acetat (CAS RN 88-41-5)

0 %

31.12.2018

ex291560 19

10

Etylbutyrat (CAS RN 105-54-4)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

30

3,3-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 7065-46-5)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

40

Nonansyra (pelargonsyra) (CAS RN 112-05-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

50

Allylheptanoat (CAS RN 142-19-8)

0 %

31.12.2014

ex291590 70

55

Trietylortoformat (CAS RN 122-51-0)

0 %

31.12.2018

ex291590 70

60

Etyl-6,8-dikloroktanoat (CAS RN 1070-64-0)

0 %

31.12.2015

ex291590 70

70

Komplexa föreningar av koboltboratneodekanoat med en renhetsgrad av minst 92 viktprocent (CAS RN 68457-13-6)

0 %

31.12.2016

ex291590 70

75

2,2-Dimetylbutyrylklorid (CAS RN 5856-77-9)

0 %

31.12.2017

ex291590 70

80

Etyldifluoracetat (CAS RN 454-31-9)

0 %

31.12.2016

ex291612 00

10

2-tert-Butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxi-5-metylbensyl)-4-metylfenylakrylat (CAS RN 61167-58-6)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

40

2,4-Di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxifenyl)etyl]fenylakrylat (CAS RN 123968-25-2)

0 %

31.12.2018

ex291612 00

70

2-(2-Vinyloxietoxi)etylakrylat (CAS RN 86273-46-3)

0 %

31.12.2017

ex291613 00

10

Hydroxizinkmetakrylatpulver (CAS RN 63451-47-8)

0 %

31.12.2014

ex291613 00

20

Zinkdimetakrylat, i pulverform (CAS RN 13189-00-9)

0 %

31.12.2018

ex291614 00

10

2,3-Epoxipropylmetakrylat (CAS RN 106-91-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291614 00

20

Etyl-metakrylat (CAS RN 97-63-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291619 95

20

Metyl-3,3-dimetylpent-4-enoat (CAS RN 63721-05-1)

0 %

31.12.2018

ex291619 95

40

Sorbinsyra avsedd att används i framställningen av djurfoder (CAS RN 110-44-1) (1)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

50

Etyl-2,2-dimetyl-3-(2-metylpropenyl)cyklopropankarboxylat (CAS RN 97-41-6)

0 %

31.12.2018

ex291620 00

60

3-Cyklohexylpropionsyra (CAS RN 701-97-3)

0 %

31.12.2015

ex291631 00

10

Bensylbensoat (CAS RN 120-51-4)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

10

2,3,4,5-Tetrafluorbensoesyra (CAS RN 1201-31-6)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

15

2-Kloro-5-nitrobensoesyra (CAS RN 2516-96-3)

0 %

31.12.2016

ex291639 90

20

3,5-Diklorbensoylklorid (CAS RN 2905-62-6)

3,6 %

31.12.2018

ex291639 90

25

2-Metyl-3-(4-Fluorfenyl)-propionylklorid (CAS RN 1017183-70-8)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

30

2,4,6-Trimetylbenzoylklorid (CAS RN 938-18-1)

0 %

31.12.2015

ex291639 90

35

Metyl-4-tert-butylbensoat (CAS RN 26537-19-9)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

38

6-Bromnaftalen-2-karboxylsyra (CAS RN 5773-80-8)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

45

2-Klorobensoesyra (CAS RN 118-91-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291639 90

48

3-Fluorbensoylklorid (CAS RN 1711-07-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291639 90

50

3,5-Dimetylbensoylklorid (CAS RN 6613-44-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

55

4-tert-Butylbensoesyra (CAS RN 98-73-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

60

4-Etylbensoylklorid (CAS RN 16331-45-6)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

70

Ibuprofen (INN) (CAS RN 15687-27-1)

0 %

31.12.2018

ex291639 90

75

m-Tolylsyra (CAS RN 99-04-7)

0 %

31.12.2017

ex291639 90

85

(2,4,5-trifluorofenyl)ättiksyra (CAS RN 209995-38-0)

0 %

31.12.2017

ex291711 00

20

Bis(p-metylbensyl)oxalat (CAS RN 18241-31-1)

0 %

31.12.2018

ex291711 00

30

Koboltoxalat (CAS RN 814-89-1)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

10

Dimetylmalonat (CAS RN 108-59-8)

0 %

31.12.2014

ex291719 10

20

Dietylmalonat (CAS RN 105-53-3)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex291719 90

15

Dimetyl-but-2-ynedioat (CAS RN 762-42-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

20

Natrium-1,2-bis(cyklohexyloxikarbonyl)etansulfonat (CAS RN 23386-52-9)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex291719 90

25

n-Dodecenylbärnstenssyraanhydrid (CAS RN 19780-11-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291719 90

30

Etylenbrassylat (CAS RN 105-95-3)

0 %

31.12.2014

ex291719 90

50

Tetradekandisyra (CAS RN 821-38-5)

0 %

31.12.2015

ex291719 90

70

Itakonsyra (CAS RN 97-65-4)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

30

1,4,5,6,7,7-Hexakloro-8,9,10-trinorborn-5-en-2,3-dikarboxylanhydrid (CAS RN 115-27-5)

0 %

31.12.2018

ex291720 00

40

3-Metyl-1,2,3,6-tetrahydroftalsyraanhydrid (CAS RN 5333-84-6)

0 %

31.12.2018

ex291734 00

10

Diallylftalat (CAS RN 131-17-9)

0 %

31.12.2018

ex291739 95

20

Dibutyl-1,4-bensendikarboxylat (CAS RN 1962-75-0)

0 %

31.12.2015

ex291739 95

30

Bensen-1,2:4,5-tetrakarboxylsyradianhydrid (CAS RN 89-32-7)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex291739 95

40

Dimetyl-2-nitrotereftalat (CAS RN 5292-45-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291816 00

20

Kalciumdiglukonatmonohydrat (CAS RN 66905-23-5) avsett att används i framställningen av kalciumglukonatlaktat (CAS RN 11116-97-5) (1)

0 %

31.12.2018

ex291819 98

20

L-Äppelsyra (CAS RN 97-67-6)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

10

Monohydroxinaftoesyror

0 %

31.12.2018

ex291829 00

35

Propyl-3,4,5-trihydroxibensoat (CAS RN 121-79-9)

0 %

31.12.2017

ex291829 00

50

Hexametylenbis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)propionat] (CAS RN 35074-77-2)

0 %

31.12.2018

ex291829 00

60

Metyl-, etyl-, propyl- eller butylestrar av 4-hydroxibensoesyra eller deras natriumsalter (CAS RN 35285-68-8, 99-76-3, 5026-62-0, 94-26-8, 94-13-3, 35285-69-9, 120-47-8, 36457-20-2 or 4247-02-3)

0 %

31.12.2016

ex291830 00

30

Metyl-2-bensoylbensoat (CAS RN 606-28-0)

0 %

31.12.2018

ex291830 00

50

(Etyl)acetoacetat (CAS RN 141-97-9)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

10

(3,4-Epoxicyklohexylmetyl)-3,4-epoxicyklohexankarboxylat (CAS RN 2386-87-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

15

Etyl-2,3-epoxi-3-fenylbutyrat (CAS RN 77-83-8)

0 %

31.12.2017

ex291899 90

20

Metyl-3-metoxiakrylat (CAS RN 5788-17-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex291899 90

25

Metyl (E)-3-metoxi-2-(2-klormetylfenyl)-2-propenoat (CAS RN 117428-51-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex291899 90

30

Metyl-2-(4-hydroxifenoxi)propionat (CAS RN 96562-58-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

40

trans-4-Hydroxi-3-metoxikanelsyra (CAS RN 1135-24-6)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

50

Metyl-3,4,5-trimetoxibensoat (CAS RN 1916-07-0)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

60

3,4,5-Trimetoxibensoesyra (CAS RN 118-41-2)

0 %

31.12.2018

ex291899 90

70

Allyl-(3-metylbutoxi)acetat (CAS RN 67634-00-8)

0 %

31.12.2014

ex291899 90

80

Natrium-5-[2-kloro-4-(trifluorometyl)fenoxi]-2-nitrobensoat (CAS RN 62476-59-9)

0 %

31.12.2016

ex291990 00

10

Mononatriumsalt av 2,2′-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat (CAS RN 85209-91-2)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

30

Aluminiumhydroxibis[2,2′-metylenbis(4,6-di-tert-butylfenyl)fosfat] (CAS RN 151841-65-5)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

40

Tri-n-hexylfosfat (CAS RN 2528-39-4)

0 %

31.12.2018

ex291990 00

50

Trietylfosfat (CAS RN 78-40-0)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex291990 00

60

Bisfenol-A bis(difenylfosfat) (CAS RN 5945-33-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292019 00

10

Fenitrotion (ISO) (CAS RN 122-14-5)

0 %

31.12.2018

ex292019 00

20

Tolklofos-metyl (ISO) (CAS RN 57018-04-9)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

10

Dietylsulfat (CAS RN 64-67-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

20

Diallyl-(2,2′-oxidietyl)dikarbonat (CAS RN 142-22-3)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

40

Dimetylkarbonat (CAS RN 616-38-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

50

Di-tert-butyldikarbonat (CAS RN 24424-99-5)

0 %

31.12.2018

ex292090 10

60

2,4-Di-tert-butyl-5-nitrofenylmetylkarbonat (CAS RN 873055-55-1)

0 %

31.12.2017

2920 90 30

 

Trimetylfosfit (CAS RN 121-45-9)

0 %

31.12.2018

2920 90 40

 

Trietylfosfit (CAS RN 122-52-1)

0 %

31.12.2016

ex292090 85

10

O,O′-Dioktadecylpentaerytritolbis(fosfit) (CAS RN 3806-34-6)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

20

Tris(metylfenyl)fosfit (CAS RN 25586-42-9)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

30

2,2′-[[3,3′,5,5′-Tetrakis(1,1-dimetyletyl)[1,1′-bifenyl]-2,2′-diyl]bis(oxi)]bis[bifenyl-1,3,2-dioxafosfepin], (CAS RN 138776-88-2)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

40

Bis(2,4-dikumylfenyl)pentaerytritoldifosfit (CAS RN 154862-43-8)

0 %

31.12.2015

ex292090 85

50

Fosetylaluminium (CAS RN 39148-24-8)

0 %

31.12.2018

ex292090 85

60

Bis(neopentylglykolat)diboron (CAS RN 201733-56-4)

0 %

31.12.2018

ex292119 50

ex292990 00

10

20

Dietylamino-trietoxisilan (CAS RN 35077-00-0)

0 %

31.12.2014

ex292119 60

10

2-(N,N-dietylamin)etylklorid hydroklorid (CAS RN 869-24-9)

0 %

31.12.2017

ex292119 99

20

Etyl(2-metylallyl)amin (CAS RN 18328-90-0)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

30

Allylamin (CAS RN 107-11-9)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

60

Tetrakis(etylmetylamino)zirkonium (IV), (CAS RN 175923-04-3)

0 %

31.12.2018

ex292119 99

70

N,N-Dimetyloktylamin – bortriklorid (1:1) (CAS RN 34762-90-8)

0 %

31.12.2017

ex292129 00

20

Tris[3-(dimetylamino)propyl]amin (CAS RN 33329-35-0)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

30

Bis[3-(dimetylamino)propyl]metylamin (CAS RN 3855-32-1)

0 %

31.12.2018

ex292129 00

40

Dekametylendiamin (CAS RN 646-25-3)

0 %

31.12.2015

ex292129 00

50

N′-[3-(Dimetylamino)propyl]-N,N-dimetylpropan-1,3-diamin, (CAS RN 6711-48-4)

0 %

31.12.2016

ex292130 99

30

1,3-Cyklohexandimetanamin (CAS RN 2579-20-6)

0 %

31.12.2015

ex292130 99

40

Cyklopropylamin (CAS RN 765-30-0)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

15

4-Amino-3-nitrobensensulfonsyra (CAS RN 616-84-2)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

20

3-Kloroanilin (CAS RN 108-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

25

Natriumväte-2-aminobensen-1,4-disulfonat (CAS RN 24605-36-5)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292142 00

30

4-Nitroanilin (CAS RN 100-01-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292142 00

35

2-Nitroanilin (CAS RN 88-74-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

45

2,4,5-Trikloroanilin (CAS RN 636-30-6)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

50

3-Aminobensensulfonsyra (CAS RN 121-47-1)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

70

2-Aminobensen-1,4-disulfonsyra (CAS RN 98-44-2)

0 %

31.12.2014

ex292142 00

80

4-Kloro-2-nitroanilin (CAS RN 89-63-4)

0 %

31.12.2018

ex292142 00

82

2-Kloro-4-nitroanilin (CAS RN 121-87-9)

0 %

31.12.2015

ex292142 00

85

3,5-Dikloranilin (CAS RN 626-43-7)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292142 00

86

2,5-Dikloranilin (CAS RN 95-82-9)

0 %

31.12.2017

▼B

ex292142 00

87

N-Metylanilin (CAS RN 100-61-8)

0 %

31.12.2017

ex292142 00

88

3,4-Dikloranilin-6-sulfonsyra (CAS RN 6331-96-0)

0 %

31.12.2017

ex292143 00

20

4-Amino-6-klortoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-51-7)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

30

3-Nitro-p-toluidin (CAS RN 119-32-4)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

40

4-Aminotoluen-3-sulfonsyra (CAS RN 88-44-8)

0 %

31.12.2018

ex292143 00

50

4-Aminobensotrifluorid (CAS RN 455-14-1)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

60

3-Aminobensotrifluorid (CAS RN 98-16-8)

0 %

31.12.2015

ex292143 00

70

N-Etyl-m-toluidin (CAS RN 102-27-2)

0 %

31.12.2016

ex292143 00

80

α,α,α-Trifluor-6-klor-m-toluidin (CAS RN 121-50-6)

0 %

31.12.2017

ex292144 00

20

Difenylamin (CAS RN 122-39-4)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

10

Natriumväte-3-aminonaftalen-1,5-disulfonat (CAS RN 4681-22-5)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

20

2-Aminonaftalen-1,5-disulfonsyra (CAS RN 117-62-4) eller ett av dess natriumsalter (CAS RN 19532-03-7) eller (CAS RN 62203-79-6)

0 %

31.12.2018

ex292145 00

40

1-Naftylamin (CAS RN 134-32-7)

0 %

31.12.2014

ex292145 00

50

7-Aminonaftalen-1,3,6-trisulfonsyra (CAS RN 118-03-6)

0 %

31.12.2018

ex292149 00

20

Pendimetalin (ISO) (CAS RN 40487-42-1)

3,5 %

31.12.2018

ex292149 00

40

N-1-Naftylanilin (CAS RN 90-30-2)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292149 00

50

3,4-Xylidin (CAS RN 95-64-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292149 00

60

N-Bensyl-N-etylanilin (CAS RN 92-59-1)

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼B

ex292149 00

80

4-Heptafluorisopropyl-2-metylanilin (CAS RN 238098-26-5)

0 %

31.12.2015

ex292149 00

85

4-Isopropylanilin (CAS RN 99-88-7)

0 %

31.12.2017

ex292151 19

20

Toluendiamin (TDA) innehållande minst 78men högst 82viktprocent 4-metyl-m-fenylendiamin och minst 18men högst 22viktprocent 2-metyl-m-fenylendiamin och med ett restinnehåll av tjära av högst 0,23viktprocent

0 %

31.12.2018

ex292151 19

30

2-Metyl-p-fenylendiaminsulfat (CAS RN 615-50-9)

0 %

31.12.2018

ex292151 19

40

p-Fenylendiamin (CAS RN 106-50-3)

0 %

31.12.2016

ex292151 19

50

Mono- och dikoloroderivat av p-fenylendiamin och p-diaminotoluen

0 %

31.12.2014

ex292151 19

60

2,4-Diaminobensensulfonsyra (CAS RN 88-63-1)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

10

Blandningar av isomerer av 3,5-dietyltoluendiamin

0 %

31.12.2018

ex292159 90

30

3,3′-Diklorobensidindihydroklorid (CAS RN 612-83-9)

0 %

31.12.2017

ex292159 90

40

4,4′-Diaminostilben-2,2′-disulfonsyra (CAS RN 81-11-8)

0 %

31.12.2018

ex292159 90

50

N-Etyl-N′,N′-dimetyl-N-fenyl-etylen-1,2-diamin (CAS RN 27692-91-7)

0 %

31.12.2014

ex292159 90

60

(2R,5R)-1,6-Difenylhexan-2,5-diamin dihydroklorid (CAS RN 1247119-31-8)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

20

2-(2-Metoxyfenoxi)etylaminhydroklorid (CAS RN 64464-07-9)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

25

Titanium-bis(trietanolamin)diisopropoxid (CAS RN 36673-16-2)

0 %

31.12.2017

ex292219 85

30

N,N,N′,N′-Tetrametyl-2,2′-oxibis(etylamin) (CAS RN 3033-62-3)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

40

2-(Dimetylamin)etylbenzoat (CAS RN 2208-05-1)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

45

2-[2-Hydroxietyl(oktadecyl)amin]etanol (CAS RN 10213-78-2)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

50

2-(2-Metoxifenoxi)etylamin (CAS RN 1836-62-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

60

N,N,N′-Trimetyl-N′-(2-hydroxi-etyl)2,2′-oxibis(etylamin), (CAS RN 83016-70-0)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

65

trans-4-Aminocyklohexanol (CAS RN 27489-62-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

70

D-(-)-treo-2-amino-1-(p-nitrofenyl)propan-1,3-diol (CAS RN 716-61-0)

0 %

31.12.2016

ex292219 85

75

2-Etoxietylamin (CAS RN 110-76-9)

0 %

31.12.2018

ex292219 85

80

N-[2-[2-(Dimetylamino)etoxy]etyl]-N-metyl-1,3-propandiamin, (CAS RN 189253-72-3)

0 %

31.12.2014

ex292219 85

85

(1S,4R)-cis-4-Amino-2-cyklopenten-1-metanol-D-tartrat (CAS RN 229177-52-0)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

10

2-Amino-5-hydroxinaftalen-1,7-disulfonsyra (CAS RN 6535-70-2)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

30

6-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 90-51-7)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

40

7-Amino-4-hydroxinaftalen-2-sulfonsyra (CAS RN 87-02-5)

0 %

31.12.2018

ex292221 00

50

Natriumväte-4-amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonat, (CAS RN 5460-09-3)

0 %

31.12.2014

ex292221 00

60

4-Amino-5-hydroxinaftalen-2,7-disulfonsyra med en renhetsgrad av minst 80 viktprocent (CAS RN 90-20-0)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

20

3-Aminofenol (CAS RN 591-27-5)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

25

5-Amino-o-kresol (CAS RN 2835-95-2)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

45

Anisidiner

0 %

31.12.2018

ex292229 00

55

3-Amino-4-hydroxibensensulfonsyra (CAS RN 98-37-3)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

65

4-Trifluormetoxianilin (CAS RN 461-82-5)

0 %

31.12.2014

ex292229 00

70

4-Nitro-o-anisidin (CAS RN 97-52-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

75

4-(2-Aminoetyl)fenol (CAS RN 51-67-2)

0 %

31.12.2015

ex292229 00

80

3-Dietylaminofenol (CAS RN 91-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292229 00

85

4-Bensyloxianilinhydroklorid (CAS RN 51388-20-6)

0 %

31.12.2018

ex292239 00

10

1-Amino-4-bromo-9,10-dioxoantracen-2-sulfonsyra och dess salter

0 %

31.12.2018

ex292239 00

20

2-Amino-5-klorobensofenon (CAS RN 719-59-5)

0 %

31.12.2015

ex292239 00

70

p-[(2-Kloretyl)etylamino]bensaldehyd (CAS RN 2643-07-4)

0 %

31.12.2016

ex292243 00

10

Antranilsyra (CAS RN 118-92-3)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

10

Ornitinaspartat (INNM) (CAS RN 3230-94-2)

0 %

31.12.2018

ex292249 85

15

DL-Asparaginsyra för tillverkning av kosttillskott, (CAS RN 617-45-8) (1)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

20

3-Amino-4-klorobensoesyra (CAS RN 2840-28-0)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

40

Norvalin

0 %

31.12.2018

ex292249 85

45

Glycin (CAS RN 56-40-6)

0 %

31.12.2015

ex292249 85

50

D-(-)-Dihydrofenylglycin (CAS RN 26774-88-9)

0 %

31.12.2014

ex292249 85

60

Etyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 10287-53-3)

0 %

31.12.2017

ex292249 85

70

2-Etylhexyl-4-dimetylaminobensoat (CAS RN 21245-02-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292249 85

80

12-Aminododekansyra (CAS RN 693-57-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292250 00

20

1-[2-Amino-1-(4-metoxifenyl)-etyl]-cyklohexanolhydroklorid, (CAS RN 130198-05-9)

0 %

31.12.2014

ex292250 00

70

2-(1-Hydroxicyklohexyl)-2-(4-metoxifenyl)ethylammoniumacetat

0 %

31.12.2018

ex292390 00

10

Tetrametylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 25 % (± 0,5 %) viktprocent tetrametylammoniumhydroxid

0 %

31.12.2018

ex292390 00

25

Tetrakis(dimetylditetradecylammonium)molybdat, (CAS RN 117342-25-3)

0 %

31.12.2018

ex292390 00

45

Tetrabutylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande 55 viktprocent (± 1 %) tetrabutylammoniumhydroxid, (CAS RN 2052-49-5)

0 %

31.12.2014

ex292390 00

70

Tetrapropylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande:

— 40 (± 2) viktprocent tetrapropylammoniumhydroxid,

— högst 0,3 viktprocent karbonat,

— högst 0,1 viktprocent tripropylamin,

— högst 500 mg/kg bromid och

— högst 25 mg/kg kalium och natrium tillsammans

0 %

31.12.2018

ex292390 00

75

Tetraetylammoniumhydroxid, i form av en vattenlösning innehållande:

— 35 viktprocent (± 0,5 viktprocent) tetraetylammoniumhydroxid,

— högst 1 000 mg/kg klorid,

— högst 2 mg/kg järn och

— högst 10 mg/kg kalium

0 %

31.12.2015

ex292390 00

80

Diallyldimetylammoniumklorid, i vattenlösning innehållande minst 63 viktprocent men högst 67 viktprocent diallyldimetylammoniumklorid, (CAS RN 7398-69-8)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

10

2-Akcrylamido-2-metylpropansulfonsyra (CAS RN 15214-89-8) eller dess natriumsalter (CAS RN 5165-97-9), eller dess ammoniumsalter (CAS RN 58374-69-9)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

30

Metyl-2-acetamido-3-kloropropionat (CAS RN 87333-22-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

40

N-(1,1-Dimetyl-3-oxobutyl)akrylamid (CAS RN 2873-97-4)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

50

Akrylamid (CAS RN 79-06-1)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

60

N,N-Dimetylakrylamid (CAS RN 2680-03-7)

0 %

31.12.2016

ex292419 00

70

Metylkarbamat (CAS RN 598-55-0)

0 %

31.12.2018

ex292419 00

80

Tetrabutylurea (CAS RN 4559-86-8)

0 %

31.12.2017

ex292421 00

10

4,4′-Dihydroxi-7,7′-ureylendi(naftalen-2-sulfonsyra) och dess natriumsalter

0 %

31.12.2018

ex292421 00

20

(3-Aminofenyl)urea-väteklorid (CAS RN 59690-88-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

10

Alaklor (ISO), (CAS RN 15972-60-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

12

4-(Acetylamin)-2-aminbensensulfonsyra (CAS RN 88-64-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

15

Acetoklor (ISO), (CAS RN 34256-82-1)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

20

2-Klor-N-(2-etyl-6-metylfenyl)-N-(propan-2-yloximetyl)acetamid, (CAS RN 86763-47-5)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

27

2-Brom-4-fluoracetanilid (CAS RN 1009-22-9)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292429 98

37

Beflubutamid (ISO) (CAS RN 113614-08-7)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

40

N,N′-1,4-Fenylenbis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24731-73-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex292429 98

43

N,N'-(3,3'-Dimetylbifenyl-4,4'-ylen)di(acetoacetamid) (CAS RN 91-96-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292429 98

45

Propoxur (ISO) (CAS RN 114-26-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

50

N,N′-(2,5-Diklor-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 42487-09-2)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

51

Metyl 2-amino-4-[[(2,5-diklorofenyl)amino]karbonyl]bensoat (CAS RN 59673-82-4)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

53

4-Amino-N-[4-(aminokarbonyl)fenyl]bensamid (CAS RN 74441-06-8)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

55

N,N′-(2,5-Dimetyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 24304-50-5)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

60

N,N′-(2-Klor-5-metyl-1,4-fenylen)bis[3-oxobutyramid], (CAS RN 41131-65-1)

0 %

31.12.2015

ex292429 98

63

N-Etyl-2-(isopropyl)-5-metylcyklohexankarboxamid (CAS RN 39711-79-0)

0 %

31.12.2016

ex292429 98

65

2-(4-Hydroxifenyl)acetamid (CAS RN 17194-82-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

75

3-Amino-p-anisanilid (CAS RN 120-35-4)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

80

3-Hydroxi-5′-kloro-2′,4′-dimetoxi-2-naftanilid (CAS RN 92-72-8)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

85

p-Aminobensamid (CAS RN 2835-68-9)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

86

Antranilamid med en renhetsgrad av minst 99,5 viktprocent (CAS RN 88-68-6)

0 %

31.12.2017

ex292429 98

87

Paracetamol (INN) (CAS RN 103-90-2)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

88

3-Hydroxi-5′-kloro-2′-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-63-7)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

89

Flutolanil (ISO) (CAS RN 66332-96-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

91

3-Hydroxi-2′-metoxi-2-naftanilid (CAS RN 135-62-6)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

92

3-Hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-77-3)

0 %

31.12.2014

ex292429 98

93

3-Hydroxi-2′-metyl-2-naftanilid (CAS RN 135-61-5)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

94

2′-Etoxi-3-hydroxi-2-naftanilid (CAS RN 92-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292429 98

97

1,1-Cyklohexandiättiksyra monoamid (CAS RN 99189-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292511 00

20

Sackarin och dess natriumsalt

0 %

31.12.2018

ex292519 95

10

N-Fenylmaleinimid (CAS RN 941-69-5)

0 %

31.12.2018

ex292519 95

20

4,5,6,7-Tetrahydroisoindol-1,3-dion (CAS RN 4720-86-9)

0 %

31.12.2017

ex292519 95

30

N,N′-(m-Fenylen)dimaleimid (CAS RN 3006-93-7)

0 %

31.12.2017

ex292529 00

10

Dicyklohexylkarbodiimid (CAS RN 538-75-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex292529 00

20

N-[3-(Dimetylamino)propyl]-N'-etylkarbodiimid-väteklorid (CAS RN 25952-53-8)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

13

alfa-Bromo-o-toluonitril (CAS RN 22115-41-9)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

20

2-(m-Bensoylfenyl)propionnitril (CAS RN 42872-30-0)

0 %

31.12.2014

▼M1

ex292690 95

23

Akrinatrin (ISO) (CAS RN 101007-06-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

25

2,2-Dibrom-3-nitrilpropionamid (CAS RN 10222-01-2)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex292690 95

27

Cyhalofopbutyl (ISO) (CAS RN 122008-85-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292690 95

30

2-Amino-3-(3,4-dimetoxifenyl)-2-metylpropannitrilhydroklorid, (CAS RN 2544-13-0)

0 %

31.12.2015

ex292690 95

50

Alkyl- eller alkoxialkylestrar av cyanoättiksyra

0 %

31.12.2018

ex292690 95

55

Metyl-2-cyano-2-fenylbutyrat (CAS RN 24131-07-5)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

60

Cyanoättiksyra i kristallinisk form (CAS RN 372-09-8)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

61

m-(1-Cyanoetyl)bensoesyra (CAS RN 5537-71-3)

0 %

31.12.2016

ex292690 95

63

1-(Cyanoacetyl)-3-etylurea (CAS RN 41078-06-2)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

64

Esfenvalerat med en renhetsgrad på minst 83 viktprocent, i blandning med dess isomerer (CAS RN 66230-04-4)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

65

Malononitril (CAS RN 109-77-3)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

70

Metakrylonitril (CAS RN 126-98-7)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

74

Klorotalonil (ISO) (CAS RN 1897-45-6)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

75

Etyl-2-cyano-2-etyl-3-metylhexanoat (CAS RN 100453-11-0)

0 %

31.12.2014

ex292690 95

80

Etyl-2-cyano-2-fenylbutyrat (CAS RN 718-71-8)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

86

Etylendiamintetraacetonitril (CAS RN 5766-67-6)

0 %

31.12.2018

ex292690 95

89

Butyronitril (CAS RN 109-74-0)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

10

2,2′-Dimetyl-2,2′-azodipropionamidindihydroklorid

0 %

31.12.2018

ex292700 00

20

4-Anilin-2-metoxibensendiazoniumvätesulfat (CAS RN 36305-05-2)

0 %

31.12.2018

ex292700 00

30

4′-Aminoazobensen-4-sulfonsyra (CAS RN 104-23-4)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex292700 00

60

4,4′-Dicyano-4,4′-azodivaleriansyra (CAS RN 2638-94-0)

0 %

31.12.2018

▼B

ex292700 00

70

Tetrasodium 3,3′-[azoxybis[(2-metoxy-4,1-fenylen)azo]]bis[4,5-dihydroxynafthalen-2,7-disulfonat], (CAS RN 83968-64-3)

0 %

31.12.2014

ex292700 00

80

4-[(2,5-Diklorfenyl)azo]-3-hydroxi-2-naftoesyra (CAS RN 51867-77-7)

0 %

31.12.2017

ex292800 90

10

3,3′-Bis(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxifenyl)-N,N′-bipropionamid (CAS RN 32687-78-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

25

Acetaldehydoxim i vattenlösning (CAS RN 107-29-9)

0 %

31.12.2015

ex292800 90

30

N-Isopropylhydroxilamin (CAS RN 5080-22-8)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

35

2-Kloro-N-metoxi-N-metylacetamid (CAS RN 67442-07-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

40

O-Etylhydroxylamin, i vattenlösning (CAS RN 624-86-2)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

45

Tebufenozid (ISO) (CAS RN 112410-23-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

55

Aminoguanidinium-vätekarbonat (CAS RN 2582-30-1)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

60

Adipohydrazid (CAS RN 1071-93-8)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

70

Butanonoxim (CAS RN 96-29-7)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

75

Metaflumizon (ISO) (CAS RN 139968-49-3)

0 %

31.12.2016

ex292800 90

80

Cyflufenamid (ISO) (CAS RN 180409-60-3)

0 %

31.12.2018

ex292800 90

85

Daminozid (ISO) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent (CAS RN 1596-84-5)

0 %

31.12.2016

ex292910 00

10

Metylendicyklohexyldiisocyanater (CAS RN 28605-81-4)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

15

3,3′-Dimetylbifenyl-4,4′-diyl diisocyanat (CAS RN 91-97-4)

0 %

31.12.2014

ex292910 00

20

Butylisocyanat (CAS RN 111-36-4)

0 %

31.12.2017

ex292910 00

40

m-Isopropenyl-α,α-dimetylbensylisocyanat (CAS RN 2094-99-7)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

50

m-Fenylendiisopropylidendiisocyanat (CAS RN 2778-42-9)

0 %

31.12.2018

ex292910 00

55

2,5 (och 2,6)-Bis(isocyanatometyl)bicyklo[2.2.1]heptan (CAS RN 74091-64-8)

0 %

31.12.2015

ex292910 00

60

Blandade isomerer av trimetylhexametylendiisocyanat

0 %

31.12.2018

ex292910 00

80

1,3-Bis(isocyanatometyl)bensen (CAS RN 3634-83-1)

0 %

31.12.2016

ex293020 00

10

Prosulfokarb (ISO) (CAS RN 52888-80-9)

0 %

31.12.2017

ex293020 00

20

2-Isopropyletyltiokarbamat (CAS RN 141-98-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

10

2,3-Bis((2-mercaptoetyl)tio)-1-propanetiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

13

Merkaptaminhydroklorid (CAS RN 156-57-0)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

14

4-(Metyltio)bensaldehyd (CAS RN 3446-89-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

15

Etoprofos (ISO) (CAS RN 13194-48-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

17

2-(3-Aminofenylsulfonyl)etylvätesulfat (CAS RN 2494-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

18

1-Metyl-5-[3-metyl-4-[4-[(trifluorometyl)tio]fenoxi]fenyl]biuret (CAS RN 106310-17-2)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

20

2-Metoxi-N-[2-nitro-5-(fenyltio)fenyl]acetamid (CAS RN 63470-85-9)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

23

Dimetyl [(metylsulfanyl)metylyliden]biskarbamat (CAS RN 34840-23-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

25

Tiofanatmetyl (ISO), (CAS RN 23564-05-8)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

30

4-(4-Isopropoxifenylsulfonyl)fenol (CAS RN 95235-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

35

Glutation (CAS RN 70-18-8)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293090 99

37

Etantioamid (CAS RN 62-55-5)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

40

3,3′-Tiodipropionsyra (CAS RN 111-17-1)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293090 99

43

Trimetylsulfoxoniumjodid (CAS RN 1774-47-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293090 99

45

2-[(p-Aminofenyl)sulfonyl]etylhydrogensulfat (CAS RN 2494-89-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

50

[S-(R*,R*)]-2-Amino-1-[4-(metyltio)-fenyl]-1,3-propandiol, (CAS RN 23150-35-8)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

55

Tiokarbamid (CAS RN 62-56-6)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

60

Metylfenylsulfid (CAS RN 100-68-5)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

62

Zink-bis(benzensulfinat) (CAS RN 24308-84-7)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

64

3-Kloro-2-metylfenyl-metyl-sulfid (CAS RN 82961-52-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

65

Pentaerytritoltetrakis(3-merkaptopropionat) (CAS RN 7575-23-7)

0 %

31.12.2015

ex293090 99

66

Difenylsulfid (CAS RN 139-66-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

67

3-Brommetyl-2-klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra (CAS RN 120100-05-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

68

Kletodim (ISO) (CAS RN 99129-21-2)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

77

4-[4-(2-Propenyloxi)fenylsulfonyl]fenol (CAS RN 97042-18-7)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

78

4-Merkaptometyl-3,6-ditia-1,8-oktanditiol (CAS RN 131538-00-6)

0 %

31.12.2016

ex293090 99

80

Kaptan (ISO) (CAS RN 133-06-2)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

81

Dinatriumhexametylen-1,6-bistiosulfatdihydrat (CAS RN 5719-73-3)

3 %

31.12.2014

ex293090 99

83

Metyl-p-tolylsulfon (CAS RN 3185-99-7)

0 %

31.12.2017

ex293090 99

84

2-Klor-4-(metylsulfonyl)bensoesyra (CAS RN 53250-83-2)

0 %

31.12.2014

ex293090 99

87

3-Sulfinobensoesyra (CAS RN 15451-00-0)

0 %

31.12.2018

ex293090 99

89

Kalium- eller natriumsalt av O-etyl-, O-isopropyl-, O-butyl-, O-isobutyl- eller O-pentylditiokarbonat

0 %

31.12.2016

ex293190 90

05

Butyletylmagnesium (CAS RN 62202-86-2), i form av en lösning i heptan

0 %

31.12.2018

ex293190 90

10

Dietylmetoxyboran (CAS RN 7397-46-8), även i form av en lösning i tetrahydrofuran enligt anmärkning 1 e till kapitel 29 i Kombinerade nomenklaturen

0 %

31.12.2015

ex293190 90

14

Natriumdiisobutylditiofosfinat (CAS RN 13360-78-6) i vattenlösning

0 %

31.12.2017

ex293190 90

15

Trietylboran (CAS RN 97-94-9)

0 %

31.12.2015

ex293190 90

18

Trioktylfosfinoxid (CAS RN 78-50-2)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

20

Metylcyklopentadienylmangantrikarbonyl innehållande högst 4,9 viktprocent cyklopentadienylmangantrikarbonyl, (CAS RN 12108-13-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

24

Metyl-tris-(2-pentanonoxim)silan (CAS RN 37859-55-5)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

30

Dietylboran isopropoxid (CAS RN 74953-03-0)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293190 90

33

Di-tert-butylfosfan (CAS RN 819-19-2)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293190 90

35

(Z)-Prop-1-en-1-ylfosfonsyra (CAS RN 25383-06-6)

0 %

31.12.2017

ex293190 90

40

N-(Fosfonometyl)iminodiättikssyra (CAS RN 5994-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

50

Bis(2,4,4-trimetylpentyl)fosfinsyra (CAS RN 83411-71-6)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

55

Dimetyl[dimetylsilyldiindenil]hafnium (CAS RN 220492-55-7)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

70

N,N-Dimetylanilinium-tetrakis(pentafluorofenyl)borat (CAS RN 118612-00-3)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

72

Fenylfosfondiklorid (CAS RN 824-72-6)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

75

Tetrakis(hydroximetyl)fosfoniumklorid (CAS RN 124-64-1)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

86

Blandningar av isomererna 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[3.3.1]nonan och 9-ikosyl-9-fosfabicyklo[4.2.1]nonan

0 %

31.12.2018

ex293190 90

87

Tris(4-metylpentan-2-oximino)metylsilan (CAS RN 37859-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293190 90

89

Tetrabutylfosfoniumacetat, i vattenlösning (CAS RN 30345-49-4)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

91

Trimetylsilan (CAS RN 993-07-7)

0 %

31.12.2016

ex293190 90

92

Trimetylboran (CAS RN 593-90-8)

0 %

31.12.2014

ex293190 90

96

3-(Hydroxifenylfosfinyl)propionsyra (CAS RN 14657-64-8)

0 %

31.12.2018

ex293213 00

10

Tetrahydrofurfurylalkohol (CAS RN 97-99-4)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

40

Furan (CAS RN 110-00-9) med en renhetsgrad av minst 99 viktprocent

0 %

31.12.2014

ex293219 00

41

2,2 di(tetrahydrofuryl)propan (CAS RN 89686-69-1)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

45

1,6-Dikloro-1,6-dideoxy-β-D-fruktofuranosyl-4-kloro-4 deoxy-α-D-galaktopyranosid, (CAS RN 56038-13-2)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

50

2-Metylfuran (CAS RN 534-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293219 00

70

Furfurylamin (CAS RN 617-89-0)

0 %

31.12.2014

ex293219 00

75

Tetrahydro-2-metylfuran (CAS RN 96-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293219 00

80

5-Nitrofurfurylidendi(acetat) (CAS RN 92-55-7)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

10

2′-Anilin-6′-[etyl(isopentyl)amino]-3′-metylspiro[isobensofuran-1(3H),9′-xanten]-3-on (CAS RN 70516-41-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

15

Kumarin (CAS RN 91-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

20

Etyl 6′-(dietylamino)-3-oxo-3H-spiro[2-bensofuran-1,9′-xanten]-2′-karboxilat (CAS RN 154306-60-2)

0 %

31.12.2017

ex293220 90

35

6′-Dietylamino-3′-metyl-2′-(2,4-xylidin)spiro[isobensofuran-1(3H),9′-xanten]-3-on (CAS RN 36431-22-8)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

40

(S)-(-)-α-Amino-γ-butyrolaktonhydrobromid (CAS RN 15295-77-9)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293220 90

45

2,2-Dimetyl-1,3-dioxan-4,6-dion (CAS RN 2033-24-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293220 90

55

6-Dimetylamino-3,3-bis(4-dimetylaminofenyl)ftalid (CAS RN 1552-42-7)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

60

6′-(Dietylamino)-3′-metyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on (CAS RN 29512-49-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

70

3′,6′-Bis(etylamino)-2′,7′-dimetylspiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]-xanten]-3-on, (CAS RN 41382-37-0)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

71

6′-(Dibutylamino)-3′-metyl-2′-(fenylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on (CAS RN 89331-94-2)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

72

2′-[Bis(fenylmetyl)amino]6′-(dietylamino)-spiro[isobensofuran-1(3H),9′-[9H]xanten]-3-on (CAS RN 34372-72-0)

0 %

31.12.2016

ex293220 90

80

Gibberellinsyra med en renhetsgrad av minst 88 viktprocent (CAS RN 77-06-5)

0 %

31.12.2018

ex293220 90

84

Dekahydro-3a,6,6,9a-tetrametylnafta[2,1-b]furan-2(1H)-on (CAS RN 564-20-5)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

10

Bendiokarb (ISO) (CAS RN 22781-23-3)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

15

1,3,4,6,7,8-Hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexametylindeno[5,6-c]pyran (CAS RN 1222-05-5)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

20

Etyl-2-metyl-1,3-dioxolan-2-acetat (CAS RN 6413-10-1)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

25

1-(2,2-Difluorbenso[d][1,3]dioxol-5-yl)cyclopropankarboxylsyra (CAS RN 862574-88-7)

0 %

31.12.2017

ex293299 00

35

1,2,3-Trideoxy-4,6:5,7-bis-O-[(4-propylfenyl)metylen]-nonitol, (CAS RN 882073-43-0)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

40

1,3:2,4-Bis-O-(3,4-dimetylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 135861-56-2)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

45

2-Butylbensofuran (CAS RN 4265-27-4)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

50

7-Metyl-3,4-dihydro-2H-1,5-benzodioxepin-3-on (CAS RN 28940-11-6)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293299 00

53

1,3-Dihydro-1,3-dimetoxi-isobensofuran (CAS RN 24388-70-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293299 00

55

6-Fluor-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-2-karboxylsyra (CAS RN 99199-60-7)

0 %

31.12.2018

ex293299 00

70

1,3:2,4-bis-O-Bensyliden-D-glucitol (CAS RN 32647-67-9)

0 %

31.12.2016

ex293299 00

75

3-(3,4-Metylendioxyfenyl)-2-metylpropanal (CAS RN 1205-17-0)

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex293299 00

80

1,3:2,4-bis-O-(4-Metylbensyliden)-D-glucitol (CAS RN 81541-12-0)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293319 90

30

3-Metyl-1-p-tolyl-5-pyrazolon (CAS RN 86-92-0)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

40

Edaravon (INN) (CAS RN 89-25-8)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

50

Fenpyroximat (ISO) (CAS RN 134098-61-6)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

60

Pyraflufen-etyl (ISO) (CAS RN 129630-19-9)

0 %

31.12.2014

ex293319 90

70

4,5-Diamino-1-(2-hydroxietyl)-pyrazolsulfat (CAS RN 155601-30-2)

0 %

31.12.2018

ex293319 90

80

3-(4,5-Dihydro-3-metyl-5-oxo-1H-pyrasol-1-yl)bensensulfonsyra (CAS RN 119-17-5)

0 %

31.12.2017

ex293319 90

85

Allyl 5-amino-4-(2-metylfenyl)-3-oxo-2,3-dihydro-1H-1-pyrasolkarbotioat (CAS RN 473799-16-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex293321 00

50

1-Bromo-3-kloro-5,5-dimetylhydantoin (CAS RN 16079-88-2)/(CAS RN 32718-18-6)

0 %

31.12.2016

▼B

ex293321 00

60

DL-p-Hydroxyfenylhydantoin (CAS RN 2420-17-9)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

70

α-(4-Metoxibensoyl)-α-(1-bensyl-5-etoxi-3-hydantoinyl)-2-klor-5-dodecyloxikarbonylacetanilid, (CAS RN 70950-45-7)

0 %

31.12.2016

ex293321 00

80

5,5-Dimetylhydantoin (CAS RN 77-71-4)

0 %

31.12.2015

ex293329 90

15

Etyl 4-(1-hydroxi-1-metyletyl)-2-propylimidazol-5-karboxilat (CAS RN 144689-93-0)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

25

Prokloraz (ISO) (CAS RN 67747-09-5)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

35

1-Trityl-4-formylimidazol (CAS RN 33016-47-6)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

40

Triflumizol (ISO) (CAS RN 68694-11-1)

0 %

31.12.2014

ex293329 90

45

Prokloraz-kopparklorid (ISO) (CAS RN 156065-03-1)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

50

1,3-Dimetylimidazolidin-2-on (CAS RN 80-73-9)

0 %

31.12.2018

ex293329 90

60

1-Cyano-2-metyl-1-[2-(5-metylimidazol-4-ylmetyltio)etyl]isotiokarbamid (CAS RN 52378-40-2)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

70

Cyazofamid (ISO) (CAS RN 120116-88-3)

0 %

31.12.2016

ex293329 90

80

Imazalil (ISO) (CAS RN 35554-44-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

12

2,3-Diklorpyridin (CAS RN 2402-77-9)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

15

Pyridin-2,3-dikarboxylsyra (CAS RN 89-00-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

18

6-Klor-3-nitropyridin-2-ylamin (CAS RN 27048-04-0)

0 %

31.12.2017

ex293339 99

20

Pulver av kopparpyrition (CAS RN 14915-37-8)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

24

2-Klorometyl-4-metoxy-3,5-dimetylpyridin-hydroklorid (CAS RN 86604-75-3)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

25

Imazetapyr (ISO) (CAS RN 81335-77-5)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

30

Fluazinam (ISO) (CAS RN 79622-59-6)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

32

2-Klormetyl-3,4-dimetoxipyridiniumklorid (CAS RN 72830-09-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

35

Aminopyralid (ISO) (CAS RN 150114-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

37

Vattenlösning av pyridin-2-tiol-1-oxid, natriumsalt (CAS RN 3811-73-2)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

40

2-Klorpyridin (CAS RN 109-09-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

42

2,2,6,6-Tetrametylpiperidin (CAS RN 768-66-1)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

45

5-Difluormetoxi-2-[[(3,4-dimetoxi-2-pyridyl)metyl]thio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 102625-64-9)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

47

(-)-trans-4-(4-Fluorofenyl)-3-hydroximetyl-N-metylpiperidin (CAS RN 105812-81-5)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

48

Flonicamid (ISO) (CAS RN 158062-67-0)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

49

2-[[[3-Metyl-4-(2,2,2-trifluoretoxi)-2-pyridinyl]metyl]thio]-1H-benzimidazol, (CAS RN 103577-40-8)

0 %

31.12.2015

ex293339 99

50

N-Fluor-2,6-diklorpyridiniumtetrafluorborat (CAS RN 140623-89-8)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

53

3-Bromopyridin (CAS RN 626-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

55

Pyriproxifen (ISO) med en renhetsgrad på minst 97 viktprocent (CAS RN 95737-68-1)

0 %

31.12.2014

ex293339 99

57

Tert-butyl 3-(6-amino-3-metylpyridin-2-yl)bensoat (CAS RN 1083057-14-0)

0 %

31.12.2017

▼M1

ex293339 99

58

4-Klor-1-metylpiperidin (CAS RN 5570-77-4)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293339 99

60

2-Fluoro-6-(trifluorometyl)pyridin (CAS RN 94239-04-0)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

63

2-Aminometyl-3-klor-5-trifluormetylpyridinhydroklorid (CAS RN 326476-49-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

65

Acetamiprid (ISO) (CAS RN 135410-20-7)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

67

(1R,3S,4S)-tert-Butyl 3-(6-brom-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)-2-azabicyklo[2.2.1]heptan-2-karboxylat (CAS RN 1256387-74-2)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

70

2,3-Dikloro-5-trifluorometylpyridin (CAS RN 69045-84-7)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

72

5,6-Dimetoxi-2-[(4-piperidinyl)metyl]indan-1-on (CAS RN 120014-30-4)

0 %

31.12.2016

ex293339 99

77

Imazamox (ISO) (CAS RN 114311-32-9)

0 %

31.12.2018

ex293339 99

85

2-Klor-5-klormetylpyridin (CAS RN 70258-18-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 10

10

Quinmerac (ISO) (CAS RN 90717-03-6)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

20

3-Hydroxi-2-metylkinolin-4-karboxylsyra (CAS RN 117-57-7)

0 %

31.12.2018

ex293349 10

30

Etyl 4-oxo-1,4-dihydrokinolin-3-karboxilat (CAS RN 52980-28-6)

0 %

31.12.2017

ex293349 90

30

Kinolin (CAS RN 91-22-5)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

40

Isokinolin (CAS RN 119-65-3)

0 %

31.12.2015

ex293349 90

60

5,6,7,8-Tetrahydrokinolin (CAS RN 10500-57-9)

0 %

31.12.2014

ex293349 90

70

Kinolin-8-ol (CAS RN 148-24-3)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex293349 90

80

Etyl 6,7,8-trifluor-1-[formyl(metyl)amino]-4-oxo-1,4-dihydroquinolin-3-karboxilat (CAS RN 100276-65-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293352 00

10

Malonylkarbamid (barbitursyra) (CAS RN 67-52-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293359 95

13

2-Dietylamin-6-hydroxi-4-metylpyrimidin (CAS RN 42487-72-9)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293359 95

15

Sitagliptin-fosfat-monohydrat (CAS RN 654671-77-9)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293359 95

17

N,N′-(4,6-Diklorpyrimidin-2,5-diyl)diformamid (CAS RN 116477-30-6)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

20

2,4-Diamino-6-kloropyrimidin (CAS RN 156-83-2)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

23

6-Klor-3-metyluracil (CAS RN 4318-56-3)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

27

2-[(2-Amino-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)metoxi]-3-hydroxipropylacetat (CAS RN 88110-89-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

30

Mepanipyrim (ISO) (CAS RN 110235-47-7)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

45

1-[3-(Hydroximetyl)pyridin-2-yl]-4-metyl-2-fenylpiperazin (CAS RN 61337-89-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

50

2-(2-Piperazin-1-yletoxi)etanol (CAS RN 13349-82-1)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

55

Thiopental (INNM) (CAS RN 76-75-5)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

60

2,6-Dikloro-4,8-dipiperidinopyrimido[5,4-d]pyrimidin (CAS RN 7139-02-8)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

65

1-klorometyl-4-fluor-1,4-diazoniabicyklo[2.2.2]oktan bis(tetrafluorborat), (CAS RN 140681-55-6)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

70

N-(4-Etyl-2,3-dioxopiperazin-1-ylkarbonyl)-D-2-fenylglycin (CAS RN 63422-71-9)

0 %

31.12.2018

ex293359 95

72

Triacetylganciklovir (CAS RN 86357-14-4)

0 %

31.12.2016

ex293359 95

75

(2R,3S/2S,3R)-3-(6-Klor-5-fluor pyrimidin-4-yl)-2-(2,4-difluorfenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol hydroklorid, (CAS RN 188416-20-8)

0 %

31.12.2014

ex293359 95

77

3-(Trifluormetyl)-5,6,7,8-tetrahydro[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyrazin hydroklorid (1:1) (CAS RN 762240-92-6)

0 %

31.12.2017

ex293369 80

25

1,3,5-Triazin-2,4,6-triaminmonofosfat (CAS RN 20208-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

40

Troklosennatrium (INNM) (CAS RN 2893-78-9)

0 %

31.12.2016

ex293369 80

50

1,3,5-Tris(2,3-dibromopropyl)-1,3,5-triazinan-2,4,6-trion (CAS RN 52434-90-9)

0 %

31.12.2018

ex293369 80

55

Terbutryn (ISO) (CAS RN 886-50-0)

0 %

31.12.2015

ex293369 80

60

Cyanurinsyra (CAS RN 108-80-5)

0 %

31.12.2015

▼M1

ex293369 80

65

1,3,5-Triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trition trinatriumsalt (CAS RN 17766-26-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293369 80

80

Tris(2-hydroxietyl)-1,3,5-triazintrion (CAS RN 839-90-7)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

30

5-Vinyl-2-pyrrolidon (CAS RN 7529-16-0)

0 %

31.12.2017

ex293379 00

50

6-Brom-3-metyl-3H-dibens(f,ij)isokinolin-2,7-dion (CAS RN 81-85-6)

0 %

31.12.2018

ex293379 00

60

3,3-pentametylen-4-butyrolaktam (CAS RN 64744-50-9)

0 %

31.12.2014

ex293379 00

70

(S)-N-[(Dietylamino)metyl]-alfa-etyl-2-oxo-1-pyrrolidinacetamid L-(+)-tartrat, (CAS RN 754186-36-2)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

10

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-butylfenol (CAS RN 3846-71-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

13

5-Difluormetoxi-2-mercapto-1-H-benzimidazol (CAS RN 97963-62-7)

0 %

31.12.2016

▼M1

ex293399 80

14

2-(2H-Bensotriasol-2-yl)-4-metyl-6-(2-metylprop-2-en-1-yl)fenol (CAS RN 98809-58-6)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293399 80

15

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylfenol (CAS RN 25973-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

18

4,4′-[(9-Butyl-9H-karbasol-3-yl)metylen]bis[N-metyl-N-fenylanilin] (CAS RN 67707-04-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

20

2-(2H-Bensotriazol-2-yl)-4,6-bis(1-metyl-1-fenyletyl)fenol (CAS RN 70321-86-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

22

(2S)-2-Bensyl-N,N-dimetylaziridin-1-sulfonamid (CAS RN 902146-43-4)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

24

1,3-Dihydro-5,6-diamino-2H-bensimidasol-2-on (CAS RN 55621-49-3)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

28

N-(2,3-Dihydro-2-oxo-1H-bensimidasol-5-yl)-3-hydroxinaftalen-2-karboxamid (CAS RN 26848-40-8)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

30

Kizalofop-P-etyl (ISO) (CAS RN 100646-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

32

5-[4′-(Brommetyl)bifenyl-2-yl]-2-trityl-2H-tetrazol (CAS RN 133051-88-4)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

35

1,3,3-Trimetyl-2-metylenindolin (CAS RN 118-12-7)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

37

8-Klor-5,10-dihydro-11H-dibenzo [b,e] [1,4]diazepin-11-on (CAS RN 50892-62-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

40

trans-4-Hydroxi-L-prolin (CAS RN 51-35-4)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

43

2,3-Dihydro-1H-pyrrol[3,2,1-ij]kinolin (CAS RN 5840-01-7)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

45

Maleinhydrazid (ISO) (CAS RN 123-33-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

47

Paklobutrasol (ISO) (CAS RN 76738-62-0)

0 %

31.12.2017

ex293399 80

50

Metconazol (ISO) (CAS RN 125116-23-6)

3,2 %

31.12.2018

ex293399 80

53

(Kalium (S)-5-(tert-butoxikarbonyl)-5-azaspiro[2.4]heptan-6-karboxilat (CUS0133723-1) (5)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

55

Pyridaben (ISO) (CAS RN 96489-71-3)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

57

2-(5-Metoxiindol-3-yl)etylamin (CAS RN 608-07-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

62

1H-Indol-6-karboxylsyra (CAS RN 1670-82-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

64

((3R)-1-{(1R,2R)-2-[2-(3,4-Dimetoxifenyl)etoxi]cyklohexyl}pyrrolidin-3-ol.hydroklorid, (CAS RN 748810-28-8)

0 %

31.12.2015

ex293399 80

67

Kandesartanetylester (INNM) (CAS RN 139481-58-6)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

71

10-Metoxiiminostilben (CAS RN 4698-11-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

72

1,4,7-Trimetyl-1,4,7-triazacyklononan

0 %

31.12.2018

ex293399 80

74

Imidazo[1,2-b]pyridazinhydroklorid (CAS RN 18087-70-2)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

76

Mangan (2+), bis(oktahydro-1,4,7-trimetyl-1H-1,4,7-triazonin-N1,N4,N7) tri-μ-oxodi-, acetat (1:2) (CAS RN 916075-10-0)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

78

3-Amino-3-azabicyklo (3.3.0) oktanhydroklorid (CAS RN 58108-05-7)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

81

1,2,3-Bensotriazol (CAS RN 95-14-7)

0 %

31.12.2016

ex293399 80

82

Tolytriazol (CAS RN 29385-43-1)

0 %

31.12.2018

ex293399 80

88

2,6-Diklorkinoxalin (CAS RN 18671-97-1)

0 %

31.12.2014

ex293399 80

89

Karbendazim (ISO) (CAS RN 10605-21-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

10

Hexytiazox (ISO) (CAS RN 78587-05-0)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

15

4-Nitrofenyl tiazol-5-ylmetyl karbonat (CAS RN 144163-97-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

20

2-(4-Metyltiazol-5-yl)etanol (CAS RN 137-00-8)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

25

(S)-Etyl-2-(3-((2-isopropyltiazol-4-yl)metyl)-3-metylureido)-4-morfolinobutanoat oxalat (CAS RN 1247119-36-3)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

35

(2-Isopropyltiazol-4-yl)-N-metylmetanamin dihydroklorid (CAS RN 1185167-55-8)

0 %

31.12.2017

ex293410 00

40

(Z)-2-(2-t-Butoxikarbonylaminotiazol-4-yl)-2-pentensyra (CAS RN 86978-24-7)

0 %

31.12.2018

ex293410 00

60

Fosthiazat (ISO) (CAS RN 98886-44-3)

0 %

31.12.2014

ex293410 00

70

2-(Formylamin)-4-tiazolacetylklorid, hydroklorid (CAS RN 372092-18-7)

0 %

31.12.2016

ex293410 00

80

3,4-Diklor-5-karboxi-isotiazol (CAS RN 18480-53-0)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

20

S-1,3-Benzotiazol-2-yl (2Z)-(5-amino-1,2,4-tiadiazol-3-yl)(metoxi-imino)etantioat (CAS RN 89604-91-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

30

2-[[(Z)-[1-(2-Amin-4-tiazolyl)-2-(2-benzotiazolyltio)-2-oxoetyliden]amino]oxi]-ättiksyra, metylester (CAS RN 246035-38-1)

0 %

31.12.2016

ex293420 80

40

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on (Bensisotiazolinon (BIT)) (CAS RN 2634-33-5)

0 %

31.12.2017

ex293420 80

50

S-(1,3-Bensotiazol-2-yl)-(Z)-2-(2-aminotiazol-4-yl)-2-(acetyloxiimino)tioacetat, (CAS RN 104797-47-9)

0 %

31.12.2018

ex293420 80

60

Benzotiazol-2-yl-(Z)-2-trityloxyimino-2-(2-aminotiazol-4-yl)-tioacetat (CAS RN 143183-03-3)

0 %

31.12.2015

ex293420 80

70

N,N-Bis(1,3-benzotiazol-2-ylsulfanyl)-2-metylpropan-2-amin (CAS RN 3741-80-8)

0 %

31.12.2015

ex293430 90

10

2-Metyltiofenotiazin (CAS RN 7643-08-5)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

11

Metyl 3-{1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-metylcyklohexyl)karbonyl]amino}-5-iodotiofen-2-karboxylat (CAS RN 1026785-65-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

12

Dimetomorf (ISO) (CAS RN 110488-70-5)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

13

Buprofezin (ISO) med en renhetsgrad av minst 98,5 viktprocent (CAS RN 953030-84-7)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

14

Etyl N-{[1-metyl-2-({[4-(5-oxo-4,5-dihydro-1,2,4-oxadiazol-3-yl)fenyl]amino}metyl)-1H-benzimidazol-5-yl]karbonyl}-N-pyridin-2-yl-b-alaninat (CAS RN 872728-84-2)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

15

Karboxin (ISO) (CAS RN 5234-68-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

17

Metyl(1,8-dietyl-1,3,4,9-tetrahydropyrano[3,4-b]indol-1-yl)acetat (CAS RN 122188-02-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

18

3,3-Bis(2-Metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl)ftalid (CAS RN 50292-95-0)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

20

Tiofen (CAS RN 110-02-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

22

7-[4-(Dietylamin)-2-etoxifenyl]-7-(2-metyl-1-oktyl-1H-indol-3-yl) furo[3,4-b]pyridin-5(7H)-on (CAS RN 87563-89-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

23

Bromukonazol (ISO) med en renhet av mer än 96 viktprocent (CAS RN 116255-48-2)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

25

2,4-Dietyl-9H-tioxanten-9-on (CAS RN 82799-44-8)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

28

11-(Piperazin-1-yl)dibenzo[b,f][1,4]tiazepindihydroklorid (CAS RN 111974-74-4)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

30

Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11(10H)-on (CAS RN 3159-07-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

33

[2,2′-Tio-bis(4-tert-oktylfenolato)]-n-butylamin-nickel (CAS RN 14516-71-3)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

35

Dimetenamid (ISO) (CAS RN 87674-68-8)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

37

4-Propan-2-ylmorfolin (CAS RN 1004-14-4)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

40

2-Tiofenetylamin (CAS RN 30433-91-1)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

43

Klopidogrelsyra, hydroklorid (CAS RN 144750-42-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

45

Tris(2,3-epoxipropyl)-1,3,5-triazinantrion (CAS RN 2451-62-9)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

48

Propan-2-ol – 2-metyl-4-(4-metylpiperazin-1-yl)-10H-tieno[2,3-b][1,5]bensodiazepin (1:2), dihydrat (CAS RN 864743-41-9)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

50

10-[1,1′-Bifenyl]-4-yl-2-(1-metyletyl)-9-oxo-9H-tioxantenhexafluorfosfat, (CAS RN 591773-92-1)

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼B

ex293499 90

60

DL-Homocysteintiolaktonhydroklorid (CAS RN 6038-19-3)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

66

Tetrahydrothiofen-1,1-dioxid (CAS RN 126-33-0)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

72

1-[3-(5-Nitro-2-furyl)allylidenamino]imidazolidin-2,4-dion (CAS RN 1672-88-4)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

74

2-Isopropyltioxanton (CAS RN 5495-84-1)

0 %

31.12.2017

ex293499 90

75

(4R-cis)-1,1-Dimetyletyl-6-[2[2-(4-fluorofenyl)-5-(1-isopropyl)-3-fenyl-4-[(fenylamino)karbonyl]-1H-pyrrol-1-yl]etyl]-2,2-dimetyl-1,3-dioxan-4-acetat (CAS RN 125971-95-1)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

ex320420 00

76

10

2,5-Tiofendiylbis(5-tert-butyl-1,3-bensoxazol) (CAS RN 7128-64-5)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

77

Kalium 5-metyl-1,3,4-oxadiazol-2-karboxylat (CAS RN 888504-28-7)

0 %

31.12.2016

ex293499 90

79

Tiofen-2-etanol (CAS RN 5402-55-1)

0 %

31.12.2018

ex293499 90

83

Flumioxazin (ISO) med en renhetsgrad på minst 96 viktprocent (CAS RN 103361-09-7)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

84

Etoxazol (ISO) med en renhetsgrad på minst 94,8 % (CAS RN 153233-91-1)

0 %

31.12.2014

ex293499 90

85

N2-[1-(S)-Etoxikarbonyl-3-fenylpropyl]-N6-trifluoroacetyl-L-lysyl-N2-karboxianhydrid (CAS RN 126586-91-2)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

86

Ditianon (ISO) (CAS RN 3347-22-6)

0 %

31.12.2015

ex293499 90

87

2,2′-(1,4-Fenylen)bis(4H-3,1-benzoxazin-4-on) (CAS RN 18600-59-4)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

15

Flupyrsulfuron-metyl-natrium (ISO) (CAS RN 144740-54-5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

17

6-Metyl-4-oxo-5,6-dihydro-4H-tieno[2,3-b]tiopyran-2-sulfonamid (CAS RN 120279-88-1)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

20

Toluensulfonamider

0 %

31.12.2018

ex293500 90

23

N-[4-(2-Kloracetyl)fenyl]metansulfonamid (CAS RN 64488-52-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

25

Triflusulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 126535-15-7)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

27

Metyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorfenyl)-6-isopropyl-2-[metyl(metylsulfonyl)amin]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxihept-6-enoat (CAS RN 147118-40-9)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

28

N-Fluorbensensulfonimid (CAS RN 133745-75-2)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

30

Blandningar av isomerer bestående av N-etyltoluen-2-sulfonamid och N-etyltoluen-4-sulfonamid

0 %

31.12.2014

ex293500 90

35

Klorsulfuron (ISO) (CAS RN 64902-72-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

40

Imazosulfuron (ISO), med en renhetsgrad av minst 98 % (CAS RN 122548-33-8)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

42

Penoxsulam (ISO) (CAS RN 219714-96-2)

0 %

31.12.2015

ex293500 90

45

Rimsulfuron (ISO) (CAS RN 122931-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

48

(3R,5S,6E)-7-[4-(4-Fluorofenyl)-2-[metyl(metylsulfonyl)amino]-6-(propan-2-yl)pyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxihept-6-ensyra – 1-[(R)-(4-klorofenyl)(fenyl)metyl]piperazin (1:1) (CAS RN 1235588-99-4)

0 %

31.12.2016

ex293500 90

50

4,4′-Oxidi(bensensulfonohydrazid) (CAS RN 80-51-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

53

2,4-Dikloro-5-sulfamoylbenzoesyra (CAS RN 2736-23-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

55

Tifensulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 79277-27-3)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

63

Nikosulfuron (ISO), med en renhetsgrad på minst 91 viktprocent (CAS RN 111991-09-4)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

65

Tribenuron-metyl (ISO) (CAS RN 101200-48-0)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

75

Metsulfuron-metyl (ISO) (CAS RN 74223-64-6)

0 %

31.12.2018

ex293500 90

77

[[4-[2-[[(3-Etyl-2,5-dihydro-4-metyl-2-oxo-1H-pyrrol-1-yl)karbonyl]amin] etyl]fenyl]sulfonyl]-karbamidsyra etyl ester, (CAS RN 318515-70-7)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

82

N-(5,7-Dimetoxi[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidin-2-yl)-2-metoxi-4-(trifluorometyl)pyridin-3-sulfonamid, (CAS RN 422556-08-9)

0 %

31.12.2014

ex293500 90

85

N-[4-(Isopropylaminoacetyl)fenyl]metansulfonamidhydroklorid

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex293500 90

88

N-(2-(4-Amino-N-etyl-m-toluidin)etyl)metansulfonamidseskvisulfatmonohydrat (CAS RN 25646-71-3)

0 %

31.12.2018

▼B

ex293500 90

89

3-(3-Bromo-6-fluoro-2-metylindol-1-ylsulfonyl)-N,N-dimetyl-1,2,4-triazol-1-sulfonamid (CAS RN 348635-87-0)

0 %

31.12.2016

ex293890 30

10

Ammoniumglycyrrizat (CAS RN 53956-04-0)

0 %

31.12.2015

ex293890 90

10

Hesperidin (CAS RN 520-26-3)

0 %

31.12.2018

ex293890 90

20

Etylvanillin-beta-D-glukopyranosid (CAS RN 122397-96-0)

0 %

31.12.2018

ex294120 30

10

Dihydrostreptomycinsulfat (CAS RN 5490-27-7)

0 %

31.12.2016

ex310250 00

10

Naturligt natriumnitrat

0 %

31.12.2017

3201 20 00

 

Mimosaextrakt (wattleextrakt)

0 %

31.12.2018

ex320190 90

20

Garvämnesextrakter av gambir och myrobalanfrukter

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320411 00

15

Färgämne C.I. Disperse Blue 360 (CAS RN 70693-64-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Disperse Blue 360

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

20

Färgämne C.I. Disperse Yellow 241 (CAS RN 83249-52-9) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Disperse Yellow 241

0 %

31.12.2015

▼B

ex320411 00

30

Preparat av dispersionsfärgämne, innehållande:

— C.I. Disperse Orange 61,

— C.I. Disperse Blue 291:1,

— C.I. Disperse Violet 93:1,

— C.I. Disperse Red 54

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

40

Färgämne C.I. Disperse Red 60 (CAS RN 17418-58-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Red 60

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

50

Färgämne C.I. Disperse Blue 72 (CAS RN 81-48-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Blue 72

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

60

Färgämne C.I. Disperse Blue 359 (CAS RN 62570-50-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Disperse Blue 359

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320411 00

70

Färgämne C.I. Disperse Red 343 (CAS RN 99035-78-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Disperse Red 343

0 %

31.12.2017

▼B

ex320411 00

80

Icke-joniskt färgpreparat innehållande

— N-[5-(acetylamin)-4-[(2-klor-4,6-dinitrofenyl)azo]-2-metoxifenyl]- 2-oxo-2-(fenylmetoxi)etyl-β-alanin (CAS RN 159010-67-0)

— N-[4-[(2-cyan-4-nitrofenyl)azo]fenyl]-N-metyl-2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)etyl-β-alanin (CAS RN 170222-39-6) och

— N-[2-klor-4-[(4-nitrofenyl)azo]fenyl]-2-[2-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)etoxy]-2-oxoetyl-β-alanin (CAS RN 371921-34-5)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320412 00

10

Färgämne C.I. Acid Blue 9 (CAS RN 2650-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Acid Blue 9

0 %

31.12.2016

▼B

ex320412 00

20

Anjoniskt färgpreparat innehållande minst 75 viktprocent dinatrium-7-((4-klor-6-(dodekylamin)-1,3,5-triazin-2-yl)amin)-4-hydroxi-3-((4-((4-sulfofenyl)azo)fenyl)azo)-2-naftalensulfonat (CAS RN 145703-76-0)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

30

Anjoniskt surt färgpreparat, innehållande

— litium-amino-4-(4-tert-butylanilin)antrakinon-2-sulfonat (CAS RN125328-86-1),

— C.I. Acid Green 25 (CAS RN 4403-90-1) och

— C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2)

0 %

31.12.2017

ex320412 00

40

Färgämnespreparat i vätskeform, innehållande det anjoniska sura färgämnet C.I. Acid Blue 182 (CAS RN 12219-26-0)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320412 00

50

Färgämne C.I. Acid Blue 80 (CAS RN 4474-24-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 99 viktprocent C.I. Acid Blue 80

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

10

Färgämne C.I. Basic Red 1 (CAS RN 989-38-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Red 1

0 %

31.12.2016

▼B

ex320413 00

20

2,2′-(3,3′-Dioxidobifenyl-4,4′-diyldiazo)bis(6-(4-(3-(dietylamino)propylamino)-6-(3-(dietylammonio)propylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-3-sulfonato-1-naftolato))dikoppar(II)acetatlaktat (CAS RN 159604-94-1)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

30

Färgämne C.I. Basic Blue 7 (CAS RN 2390-60-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Basic Blue 7

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320413 00

40

Färgämne C.I. Basic Violet 1 (CAS RN 603-47-4 eller CAS RN 8004-87-3) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Basic Violet 1

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

10

Färgämne C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43) (CAS RN 4424-06-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 20 viktprocent C.I. Vat Orange 7 (C.I. Pigment Orange 43)

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320415 00

60

Färgämne C.I. Vat Blue 4 (CAS RN 81-77-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Vat Blue 4

0 %

31.12.2018

ex320415 00

70

Färgämne C.I. Vat Red 1 (CAS RN 2379-74-0)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

10

Färgämne C.I. Pigment Yellow 81 (CAS RN 22094-93-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 81

0 %

31.12.2018

ex320417 00

13

Färgämne C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

15

Färgämne C.I. Pigment Green 7 (CAS RN 1328-53-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 40 viktprocent C.I. Pigment Green 7

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

20

Färgämne C.I. Pigment Blue 15:3 (CAS RN 147-14-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 15:3

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

25

Färgämne C.I. Pigment Yellow 14 (CAS RN 5468-75-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 25 viktprocent C.I. Pigment Yellow 14

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

30

Färgämne C.I. Pigment Yellow 97 (CAS RN 12225-18-2) och preparat på basis av detta som innehåller minst 30 viktprocent C.I. Pigment Yellow 97

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

35

Färgämne C.I. Pigment Red 202 (CAS RN 3089-17-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 70 viktprocent C.I. Pigment Red 202

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

40

Färgämne C.I. Pigment Yellow 120 (CAS RN 29920-31-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Yellow 120

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

50

Färgämne C.I. Pigment Yellow 180 (CAS RN 77804-81-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Yellow 180

0 %

31.12.2014

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

60

Färgämne C.I. Pigment Red 53:1 (CAS RN 5160-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53:1

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

65

Färgämne C.I. Pigment Red 53 (CAS RN 2092-56-0) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 53

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

70

Färgämne C.I. Pigment Yellow 13 (CAS RN 5102-83-0 eller CAS RN 15541-56-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 60 viktprocent C.I. Pigment Yellow 13

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

75

Färgämne C.I. Pigment Orange 5 (CAS RN 3468-63-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 80 viktprocent C.I. Pigment Orange 5

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

80

Färgämne C.I. Pigment Red 207 (CAS RN 71819-77-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 50 viktprocent C.I. Pigment Red 207

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

85

Färgämne C.I. Pigment Blue 61 (CAS RN 1324-76-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 35 viktprocent C.I. Pigment Blue 61

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320417 00

88

Färgämne C.I. Pigment Violet 3 (CAS RN 1325-82-2 eller CAS RN 101357-19-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Pigment Violet 3

0 %

31.12.2017

▼B

ex320419 00

11

Fotokromatiskt färgämne, 3-(4-butoxyfenyl-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril

0 %

31.12.2014

ex320419 00

21

Fotokromatiskt färgämne, 4-(3-(4-butoxyfenyl)-6-metoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-7-yl)morfolin (CAS RN 1021540-64-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

31

Fotokromatiskt färgämne, N-hexyl -6,7-dimetoxy-3,3-bis(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karboxamid

0 %

31.12.2014

ex320419 00

41

Fotokromatiskt färgämne, 4,4′-(13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3,3-diyl)difenol

0 %

31.12.2014

ex320419 00

43

Fotokromatiskt färgämne, bis(2-(4-(7-metoxi-3-(4-metoxifenyl)-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl)fenoxi)etyl)dekanedioat (CUS 0133724-2) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

47

Fotokromatiskt färgämne, 4-(4-(13,13-dimetyl-3,11-difenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl)fenyl)morfolin (CUS 0133726-4) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

51

Fotokromatiskt färgämne, 4-(4-(6,11-difluoro-13,13-dimetyl-3-fenyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl)fenyl)morfolin(CAS RN 1360882-72-6)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

53

Fotokromatiskt färgämne, 3-(4-butoxifenyl)-3-(4-fluorofenyl)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-11-karbonitril (CUS 0133725-3) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

55

Fotokromatiskt färgämne, 4, 4′-(7-metoxi-11-fenyl-13, 13-dipropyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2, 1-f]kromen-3, 3-diyl)difenol (CUS 0133728-6) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

57

Fotokromatiskt färgämne, bis(2-{4-[11-cyano-3-(4-flourofenyl)-6,7-dimetoxi-13,13-dimetyl-3, 13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl]fenoxi}etyl)dekanedioat (CUS 0133729-7) (5)

0 %

31.12.2018

ex320419 00

61

Fotokromatiskt färgämne, 3-(4-butoxyfenyl)-6,7-dimetoxy-3-(4-metoxyfenyl)-13,13-dimetyl-11-(trifluorometyl)-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen (CAS RN 1021540-61-3)

0 %

31.12.2014

ex320419 00

63

Fotokromatiskt färgämne, 1-{4-(6-metoxi-3-(4-metoxifenyl)-13, 13-dimetyl-3,13-dihydrobenzo[h]indeno[2,1-f]kromen-3-yl)fenyl}piperidin (CUS 0133727-5) (5)

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

70

Färgämne C.I. Solvent Red 49:2 (CAS RN 1103-39-5) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Solvent Red 49:2

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

71

Färgämne C.I. Solvent Brown 53 (CAS RN 64696-98-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Brown 53

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

73

Färgämne C.I. Solvent Blue 104 (CAS RN 116-75-6) och preparat på basis av detta som innehåller minst 97 viktprocent C.I. Solvent Blue 104

0 %

31.12.2015

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

77

Färgämne C.I. Solvent Yellow 98 (CAS RN 27870-92-4 eller CAS RN 12671-74-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Yellow 98

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

84

Färgämne C.I. Solvent Blue 67 (CAS RN 12226-78-7) och preparat på basis av detta som innehåller minst 98 viktprocent C.I. Solvent Blue 67

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320419 00

85

Färgämne C.I. Solvent Red HPR (CAS RN 75198-96-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 95 viktprocent C.I. Solvent Red HPR

0 %

31.12.2017

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

20

Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 71 (CAS RN 16090-02-1) och preparat på basis av detta som innehåller minst 94 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 71

0 %

31.12.2016

▼M1 —————

▼M1

*ex320420 00

30

Färgämne C.I. Fluorescent Brightener 351 (CAS RN 27344-41-8) och preparat på basis av detta som innehåller minst 90 viktprocent C.I. Fluorescent Brightener 351

0 %

31.12.2016

▼B

ex320420 00

40

Dinatrium 5-[[4-anilino-6-[2-hydroxietyl(metyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-[(E)-2-[4-[[4-anilino-6-[2-hydroxietyl(metyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfonatofenyl]etenyl]bensensulfonat (CAS RN 13863-31-5)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

10

Aluminiumsubstratpigment framställda av färgämnen, avsedda att användas för tillverkning av pigment för läkemedelsindustrin (1)

0 %

31.12.2018

ex320500 00

20

Färgämne C.I. Carbon Black 7 Lake

0 %

31.12.2016

ex320611 00

10

Titandioxid, överdragen med isopropoxytitantriisostearat, innehållande minst 1,5 viktprocent men högst 2,5 viktprocent isopropoxytitantriisostearat

0 %

31.12.2018

ex320619 00

10

Beredning innehållande (i viktprocent)

— 72 % (± 2 %) glimmer (CAS RN 12001-26-2) och

— 28 % (± 2 %) titandioxid (CAS RN 13463-67-7)

0 %

31.12.2016

ex320642 00

10

Litopon (CAS RN 1345-05-7)

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320649 70

10

Lösningsmedelsburen dispersion, innehållande i viktprocent

— minst 57 % men högst 63 % aluminiumoxid (CAS RN 1344-28-1)

— minst 37 % men högst 42 % titandioxid (CAS RN 13463-67-7), och

— minst 1 % men högst 2 % trietoxykaprylylsilan (CAS RN 2943-75)

0 %

31.12.2018

▼B

3206 50 00

 

Oorganiska produkter av sådana slag som används som luminoforer

0 %

31.12.2018

ex320730 00

10

Beredning innehållande:

— högst 85 viktprocent silver,

— minst 2 viktprocent palladium,

— bariumtitanat,

— terpineol, och

— etylcellulosa,

använd för screentryck vid tillverkningen av keramiska flerskiktskondensatorer (1)

0 %

31.12.2018

ex320740 85

20

Glasflingor, överdragna med silver, med en genomsnittlig diameter av 40 (± 10) μm

0 %

31.12.2018

ex320740 85

40

Glasflingor (CAS RN 65997-17-3)

— med en tjocklek av minst 0,3 μm men högst 10 μm och

— beskiktade med titanoxid (CAS RN 13463-67-7) eller järnoxid (CAS RN 18282-10-5)

0 %

31.12.2017

ex320810 90

ex370790 90

10

60

Antireflexbeläggningar bestående av en esterbaserad polymer som modifierats med en kromofor grupp, i form av en lösning av antingen 2-metoxi-1-propanol, 2-metoxi-1-metyletylacetat eller metyl-2-hydroxiisobutyrat, innehållande högst 10 viktprocent polymer

0 %

31.12.2018

ex320820 10

10

Sampolymerer av N-vinylkaprolaktam, N-vinyl-2-pyrrolidon och dimetylaminoetylmetakrylat, i form av en lösning i etanol med en sampolymerhalt av minst 34 men högst 40 viktprocent

0 %

31.12.2018

ex320820 10

20

Immersionstäckskiktlösning, innehållande 0,5–15 viktprocent akrylat-metakrylat-alkensulfonat-sampolymerer med fluorerade sidokedjor, i en lösning av n-butanol och/eller 4-metyl-2-pentanol och/eller diisoamyleter

0 %

31.12.2018

ex320890 19

10

Sampolymerer av maleinsyra och metylvinyleter, monoförestrade med etyl- och/eller isopropyl- och/eller butylgrupper, i form av en lösning i etanol, etanol och butanol, isopropanol eller isopropanol och butanol

0 %

31.12.2018

▼M1 —————

▼M1

*ex320890 19

15

Klorerade polyolefiner, i en lösning

0 %

31.12.2018

▼B

ex320890 19

ex320890 91

25

20

Sampolymer av tetrafluoretylen i butylacetatlösning med ett lösningsmedelsinnehåll på 50 viktprocent (± 2 %)

0 %

31.12.2017

ex320890 19

35

Silikoner innehållande minst 50 viktprocent xylen av sådant slag som används för framställning av kirurgiska långtidsimplantat

0 %

31.12.2018

ex320890 19

40

Polymerer av metylsiloxan, i form av en lösning i en blandning av aceton, butanol, etanol och isopropanol, innehållande minst 5 viktprocent men högst 11 viktprocent polymerer av metylsiloxan

0 %

31.12.2018

▼M1

ex320890 19

ex382490 97

45

61

Polymer som består av ett polykondensat av formaldehyd och naftalendiol, kemi