EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0814-20170109

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 814/2013 av den 2 augusti 2013 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/814/2017-01-09

02013R0814 — SV — 09.01.2017 — 001.003


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 814/2013

av den 2 augusti 2013

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 239 6.9.2013, s. 162)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016

  L 346

51

20.12.2016


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 032, 7.2.2017, s.  55 (814/2013)

►C2

Rättelse, EGT L , 7.11.2023, s.  1 (nr 814/2013)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 814/2013

av den 2 augusti 2013

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG med avseende på krav på ekodesign för varmvattenberedare och ackumulatortankar

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  
Genom denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare och ackumulatortankar med en nominell avgiven värmeeffekt på ≤ 400 kW och ackumulatortankar med en volym på ≤ 2 000 liter, inbegripet sådana som ingår i paket av varmvattenberedare och solvärmeutrustning enligt definition i artikel 2 i delegerade förordning (EU) nr 812/2013.
2.  

Denna förordning ska inte tillämpas på

a) 

Varmvattenberedare som särskilt konstruerats för att huvudsakligen drivas med gasformiga eller flytande bränslen framställda av biomassa.

b) 

Varmvattenberedare för fasta bränslen.

c) 

Varmvattenberedare som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU ( 1 ).

d) 

Pannor eller värmepumpar med inbyggd tappvarmvattenberedning enligt definition i artikel 2 i kommissionens förordning (EU) nr 813/2013 ( 2 ).

e) 

Varmvattenberedare som inte åtminstone uppfyller belastningsprofilen med minsta referensenergivärde, enligt tabell 1 i bilaga III.

f) 

Varmvattenberedare avsedda uteslutande för varma drycker och/eller livsmedel.

g) 

Värmegeneratorer för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med värmegeneratorer som släppts ut på marknaden före den 1 januari 2018 i syfte att ersätta identiska värmegeneratorer och identiska höljen till varmvattenberedare. På ersättningsprodukten eller dess förpackning ska det tydligt anges för vilken/vilka varmvattenberedare produkten är avsedd.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

varmvattenberedare :

en apparat som

a) 

är ansluten till en extern källa för tappvarmvatten,

b) 

genererar och överför värme för att tillhandahålla tappvarmvatten med given temperatur, mängd och flödeshastighet under givna intervall, och

c) 

är utrustade med en eller flera värmegeneratorer.

2.

värmegenerator :

den del av en varmvattenberedare som genererar värme medelst en eller flera av följande processer:

a) 

Förbränning av fossila bränslen och/eller biomassa.

b) 

Utnyttjande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

c) 

Uppfångande av omgivningsvärme från luft-, vatten eller markkällor och/eller spillvärme.

Detta innebär att en värmegenerator avsedd för en varmvattenberedare och ett varmvattenberedarhölje avsett att utrustas med en sådan värmegenerator också ska anses vara en varmvattenberedare.

3.

varmvattenberedarhölje : den del av en varmvattenberedare som är avsedd att förses med värmegeneratorer.

4.

nominell avgiven värmeeffekt : varmvattenberedarens deklarerade värmeproduktion vid vattenuppvärmning vid standardförhållanden, uttryckt i kW.

5.

volym (V) : en ackumulatortanks eller en förrådsvarmvattenberedares märkvolym, uttryckt i liter.

6.

standardförhållanden : varmvattenberedares driftförhållanden för fastställande av den nominella avgivna värmeeffekten, energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten, ljudeffektnivå och kväveoxidutsläpp samt ackumulatortankars driftförhållanden för fastställande av varmhållningsförluster.

7.

biomassa : den biologiskt nedbrytbara delen av produkter, avfall och rester av biologiskt ursprung från jordbruk (inklusive material av vegetabiliskt och animaliskt ursprung), skogsbruk och därmed förknippad industri, inklusive fiske och vattenbruk, liksom den biologiskt nedbrytbara delen av industriavfall och kommunalt avfall.

8.

biobränsle : ett gasformigt eller flytande bränsle framställt av biomassa.

9.

fossilt bränsle : ett gasformigt eller flytande bränsle av fossilt ursprung.

10.

konventionell varmvattenberedare : varmvattenberedare som producerar värme genom förbränning av fossila bränslen och/eller biobränslen och/eller Jouleeffekten i elektriska motståndselement.

11.

varmvattenberedare med värmepump : varmvattenberedare som använder omgivningsvärme från luft-, vatten- eller markkällor och/eller spillvärme för värmeproduktion.

▼C2

12.

solvärmd varmvattenberedare : varmvattenberedare utrustad med en eller flera solfångare, solvärmda ackumulatortankar, värmegeneratorer och eventuellt pumpar i solfångarslingan och andra delar; solvärmda varmvattenberedare släpps ut på marknaden som en enhet.

▼B

13.

ackumulatortank : ett kärl för lagring av varmvatten för vatten- och/eller rumsuppvärmningsändamål, inbegripet eventuella tillsatser, som inte är utrustad med värmegeneratorer med eventuellt undantag för en eller flera reservvärmare instuckna i tanken.

14.

reservvärmare instucken i tanken : värmare som utnyttjar Jouleeffekten i elektriska motståndselement och ingår i ackumulatortankar och producerar värme endast om den externa värmekällan avbryts (även i samband med underhåll) eller är ur funktion, eller som ingår i en solvärmd varmvattenberedare och producerar värme om solvärmekällan inte är tillräcklig för att tillgodose komfortbehoven.

15.

energieffektiviteten vid uppvärmning av vatten (ηwh) : förhållandet mellan nyttiggjord energi som tillhandahålls av en varmvattenberedare och den energi som krävs för produktionen av denna energi, uttryckt i %.

16.

ljudeffektnivå (LWA) : den A-viktade ljudeffektnivån, inomhus och/eller utomhus, uttryckt i dB.

17.

varmhållningsförlust (S) : den värmeeffekt som strålar ut från en ackumulatortank vid en given vatten- och rumstemperatur, uttryckt i W.

18.

konversionsfaktor (CC) : en faktor som återspeglar den uppskattade genomsnittliga produktionseffektiviteten på 40 % som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU ( 3 ); konversionsfaktorns värde är CC = 2,5.

För de syften som avses i bilagorna II–VI anges ytterligare definitioner i bilaga I.

Artikel 3

Krav på ekodesign och tidsfrister

1.  
Ekodesignkraven för varmvattenberedare och ackumulatortankar anges i bilaga II.
2.  

Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande tidtabell:

a) 

Från och med den 26 september 2015

i) 

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkterna 1.1 a, 1.2, 1.3, 1.4 och 1.6 i bilaga II,

ii) 

ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2,2 i bilaga II.

b) 

Från och med den 26 september 2017

i) 

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 b i bilaga II,

ii) 

ska ackumulatortankar uppfylla kraven i punkt 2.1 i bilaga II.

c) 

Från och med den 26 september 2018

i) 

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.1 c i bilaga II,

ii) 

ska varmvattenberedare uppfylla kraven i punkt 1.5 a i bilaga II.

3.  
Överensstämmelsen med krav på ekodesign ska mätas och beräknas i enlighet med kraven i bilaga III och bilaga IV.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.  
Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8.2 i direktiv 2009/125/EG ska vara en intern designkontroll enligt bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.
2.  
För att en bedömning av överensstämmelse ska kunna genomföras ska den tekniska informationen innehålla den produktinformation som anges i punkt 1.6 i bilaga II till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När en marknadsövervakning som anges i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG utförs för att kontrollera överensstämmelse med de krav som anges i bilaga II till denna förordning, ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga V till denna förordning.

Artikel 6

Indikativa riktmärken

Indikativa riktmärken för de varmvattenberedare och ackumulatortankar med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga VI.

Artikel 7

Översyn

1.  

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av varmvattenberedare och ackumulatortankar senast fem år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska i synnerhet omfatta en bedömning av följande frågor:

a) 

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för växthusgasutsläpp från kylmedel.

b) 

Nivån på de ekodesignkrav för utsläpp av kolmonoxid och kolväten som kan komma att införas, utgående från de mätmetoder som är under utveckling.

c) 

Huruvida det är lämpligt att införa strängare ekodesignkrav för utsläpp av kväveoxider.

d) 

Huruvida det är lämpligt att fastställa ekodesignkrav för varmvattenberedare som är särskilt konstruerade för att använda gasformiga eller flytande bränslen som huvudsakligen är framställda av biomassa.

e) 

Huruvida konversionsfaktorns värde är berättigat.

f) 

Huruvida tredjeparters certifiering är tillräcklig.

2.  
Kommissionen ska även se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen av varmvattenberedare senast tre år efter det att förordningen har trätt i kraft och presentera resultaten av denna översyn för samrådsforumet för ekodesign. Översynen ska endast omfatta en bedömning av huruvida det är lämpligt att införa särskilda ekodesignkrav för olika typer av varmvattenberedare.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

1.  
Till och med den 26 september 2015 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om varmvattenberedares energieffektivitet och ljudeffektnivåer vid tidpunkten för förordningens antagande.
2.  
Till och med den 26 september 2018 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av varmvattenberedare som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om utsläpp av kväveoxider vid tidpunkten för förordningens antagande.
3.  
Till och med den 26 september 2017 får medlemsstaterna tillåta utsläppande på marknaden och/eller ibruktagande av ackumulatortankar som överensstämmer med gällande nationella bestämmelser om varmhållningsförluster vid tidpunkten för förordningens antagande.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Definitioner som gäller för bilagorna II till VI

I bilagorna II–VI gäller följande definitioner:

1.

förrådsvarmvattenberedare : en varmvattenberedare försedd med ackumulatortank(ar), värmegenerator(ar) och eventuellt andra komponenter, i ett enda hölje.

2.

belastningsprofil : en given sekvens av vattenuttag, enligt tabell 1 i bilaga III. Alla varmvattenberedare motsvarar minst en belastningsprofil.

3.

vattenuttag : en given kombination av nyttiggjort vattenflöde, nyttiggjord vattentemperatur, nyttiggjort energiinnehåll och topptemperatur enligt tabell 1 i bilaga III.

4.

nyttiggjort vattenflöde (f) : minsta vattenflöde i liter per minut för vilket varmvatten bidrar till referensenergivärdet enligt tabell 1 i bilaga III.

5.

nyttiggjord vattentemperatur (Tm) : vattentemperaturen i grader Celsius vid vilken varmvatten börjar bidra till referensenergivärdet enligt tabell 1 i bilaga III.

6.

nyttiggjort energiinnehåll (Qtap) : varmvattnets energiinnehåll uttryckt i kWh vid en temperatur som ligger på, eller över, den nyttiggjorda vattentemperaturen, och vid ett vattenflöde motsvarande, eller över, det nyttiggjorda vattenflödet enligt tabell 1 i bilaga III.

7.

varmvattnets energiinnehåll : produkten av vattnets specifika värmekapacitet, den genomsnittliga temperaturskillnaden mellan varmvattenutflödet och kallvatteninflödet och den sammanlagda massan av levererat varmvatten.

8.

topptemperatur (Tp) : vattnets minimitemperatur uttryckt i grader Celsius vid vattenuttag, enligt tabell 1 i bilaga III.

9.

referensenergivärde (Qref) : summan av vattenuttagens nyttiggjorda energiinnehåll uttryckt i kWh vid en specifik belastningsprofil enligt tabell 1 i bilaga III.

10.

maximal belastningsprofil : den belastningsprofil med högst referensenergivärde som en varmvattenberedare kan tillhandahålla om den uppfyller temperatur- och vattenflödesvillkoren för den belastningsprofilen.

11.

deklarerad belastningsprofil : den belastningsprofil som tillämpas vid överensstämmelsebedömningen.

12.

daglig elförbrukning (Qelec) : elförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh slutenergi.

13.

daglig bränsleförbrukning (Qfuel) : bränsleförbrukningen under 24 på varandra följande timmar med deklarerad belastningsprofil, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

14.

kalometriskt (övre) värmevärde (GCV) : den sammanlagda värmemängd som frigörs från en mängdenhet bränsle vid fullständig förbränning med syre och om förbränningsprodukterna återgår till omgivningstemperatur; denna mängd omfattar kondensationsvärmen för den vattenånga som eventuellt ingår i bränslet och den vattenånga som bildas vid förbränning av det väte som eventuellt ingår i bränslet.

15.

smart styrning och reglering : en apparat som automatiskt anpassar vattenuppvärmningsprocessen till individuella användarvillkor i syfte att minska energiförbrukningen.

16.

överensstämmelse med smart styrning och reglering (smart) : bedömningen av huruvida en varmvattenberedare utrustad med smart styrning och reglering uppfyller kriterierna i punkt 4 i bilaga IV.

17.

faktor för smart styrning och reglering : energieffektivitetsvinster vid vattenuppvärmningen till följd av smart styrning och reglering under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III.

18.

vecko-elförbrukning med smartkontroll (Qelec,week,smart) : elförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med aktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh slutenergi.

19.

vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll (Qfuel,week,smart) : bränsleförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med aktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

20.

vecko-elförbrukning utan smartkontroll (Qelec,week) : elförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med deaktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh slutenergi.

21.

vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll (Qfuel,week) : bränsleförbrukningen under en vecka för en varmvattenberedare med deaktiverad smart styrning och reglering, uppmätt under de villkor som anges i punkt 3 i bilaga III, uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

22.

omgivningskorrigeringsfaktor (Qcor) : faktor som tar hänsyn till att varmvattenberedaren inte har en isotermisk placering, uttryckt i kWh.

23.

varmhållningsförlust (Pstby) : värmeförlusten hos en varmvattenberedare med värmepump i påläge utan uttag av värme, uttryckt i kW.

24.

blandat vatten vid 40 °C (V40) : mängden vatten med en temperatur på 40 °C som har samma värmeinnehåll (entalpi) som det varmvatten som levereras över 40 °C vid varmvattenberedarens utgång, uttryckt i liter.

25.

genomsnittliga klimatförhållanden : temperatur och globala solstrålningsförhållanden i Strasbourg.

26.

årlig energiförbrukning (Qtota) : en solvärmd varmvattenberedares årliga energiförbrukning uttryckt i kWh för primärenergi och/eller kWh kalometriskt (övre) värmevärde.

27.

årligt värmebidrag från andra källor än solen () : det årliga elbidraget (uttryckt i kWh för primärenergi) och/eller bränsle (uttryckt i kWh kalometriskt (övre) värmevärde) till en solvärmd varmvattenberedares nyttiggjorda värmeeffekt, med beaktande av den årliga värmemängd som tas upp av solfångarna och värmeförlusterna i den solvärmda ackumulatortanken,

28.

solfångare : en apparat avsedd att absorbera solstrålning och överföra den värmeenergi som därigenom uppstår till en vätska som passerar genom apparaten; sådana apparater kännetecknas av solfångares öppningsarea, verkningsgrad vid nollförlust, första gradens koefficient, andra gradens koefficient och infallsvinkelsreglage,

29.

global solstrålning : den sammanlagda inkommande solenergin, både direkt och indirekt, på ett solfångarplan med en lutning på 45 grader och sydlig orientering vid markytan, uttryckt i W/m2.

30.

solfångares öppningsarea (Asol) : den maximala projicerade area genom vilken okoncentrerad solstrålning når solfångaren, uttryckt i m2.

31.

verkningsgrad vid nollförlust (η0) : solfångarens effektivitet när dess vätskemedeltemperatur är samma som omgivningstemperaturen.

32.

första gradens koefficient (a1) : en solfångares värmeförlustkoefficient uttryckt i W/(m2 K).

33.

andra gradens koefficient (a2) : koefficienten för den första gradens koefficients temperaturberoende, uttryckt i W/(m2 K2).

34.

infallsvinkelsreglage : förhållandet mellan en solfångares nyttiggjorda avgivna värme vid en given infallsvinkel och dess nyttiggjorda avgivna värme vid en infallsvinkel på 0 grader.

35.

infallsvinkel : vinkeln mellan solriktningen och ett lodrätt plan från solfångarens öppningsarea.

36.

solvärmd ackumulatortank : en ackumulatortank som lagrar värmeenergi från en eller flera solfångare.

37.

värmegenerators energieffektivitet vid vattenuppvärmning (ηwh,nonsol) : energieffektiviteten vid vattenuppvärmning för värmegeneratorer som ingår i solvärmda varmvattenberedare, uttryckt i %, uppmätt under genomsnittliga klimatförhållanden och utan solvärmeintag.

38.

förbrukning av tillsatsel (Qaux) : en solvärmd varmvattenberedares årliga elförbrukning till följd av pumpens elförbrukning och elförbrukningen i standby-läge, uttryckt i kWh slutenergi.

39.

pumpens elförbrukning (solpump) : solfångarslingepumpens märkelförbrukning i en solvärmd varmvattenberedare, uttryckt i kWh.

40.

elförbrukningen i standby-läge (solstandby) : en solvärmd varmvattenberedares märkelförbrukning när pumpen och värmegeneratorn i den solvärmda varmvattenberedare är deaktiverade, uttryckt i W.

41.

likvärdig modell : modell som släppts ut på marknaden med samma tekniska parametrar som ange i tillämpliga produktinformationskrav i bilaga II som en annan modell som släppts ut på marknaden av samma tillverkare.
BILAGA II

Ekodesignkrav

1.   EKODESIGNKRAV FÖR VARMVATTENBEREDARE

1.1    Krav för energieffektivitet vid vattenuppvärmning

a) Från och med den 26 september 2015 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

22 %

23 %

26 %

26 %

30 %

30 %

30 %

32 %

32 %

32 %

Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil

19 %

20 %

23 %

23 %

27 %

27 %

27 %

28 %

28 %

28 %

b) Från och med den 26 september 2017 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:Deklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

32 %

32 %

32 %

32 %

36 %

37 %

37 %

37 %

37 %

38 %

Dessutom, för varmvattenberedare med smart styrning och reglering deklarerad som ”1”: energieffektivitet vid uppvärmning av vatten beräknad för överensstämmelse med smart styrning och reglering = 0, testad under deklarerad belastningsprofil

29 %

29 %

29 %

29 %

33 %

34 %

35 %

36 %

36 %

36 %

c) Från och med den 26 september 2018 ska varmvattenberedares energieffektivitet vid uppvärmning av vatten inte understiga följande värden:Deklarerad belastningsprofil

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

60 %

64 %

64 %

1.2    ►C1  Volymkrav för förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler 3XS, XXS, XS och S  ◄

Från och med den 26 september 2015:

a) 

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil 3XS ska volymen inte överstiga 7 liter.

b) 

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler XXS och XS ska volymen inte överstiga 15 liter.

c) 

För förrådsvarmvattenberedare med deklarerad belastningsprofil S ska volymen inte överstiga 36 liter.

1.3    Kraven för blandat vatten vid 40 °C för förrådsvarmvattenberedare med deklarerade belastningsprofiler M, L, XL, XXL, 3XL och 4XL

Från och med den 26 september 2015 ska mängden blandat vatten vid 40 °C inte understiga följande värden:Deklarerad belastningsprofil

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Blandat vatten vid 40 °C

65 liter

130 liter

210 liter

300 liter

520 liter

1 040 liter

1.4    Krav för ljudeffektnivån

Från och med den 26 september 2015 ska ljudeffektnivån för varmvattenberedare med värmepump inte överstiga följande värden:Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW

Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW

Ljudeffektnivå (LWA ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), utomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), inomhus

Ljudeffektnivå (LWA ), utomhus

60 dB

65 dB

65 dB

70 dB

70 dB

78 dB

80 dB

88 dB

1.5    Krav för utsläpp av kväveoxider

a) Från och med den 26 september 2018 ska utsläppen av kväveoxider, uttryckt som kvävedioxid, för varmvattenberedare inte överstiga följande värden:

— 
Konventionella varmvattenberedare för gasformiga bränslen: 56 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.
— 
Konventionella varmvattenberedare för flytande bränslen: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.
— 
Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med gasformigt bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder gasformigt bränsle: 70 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.
— 
Varmvattenberedare med värmepump försedda med yttre förbränning med flytande bränsle och solvärmda varmvattenberedare som använder flytande bränsle: 120 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.
— 
Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder gasformigt bränsle: 240 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.
— 
Varmvattenberedare med värmepump med förbränningsmotor med inre förbränning som använder flytande bränsle: 420 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde.

1.6    Krav för produktinformation om varmvattenberedare

Från och med den 26 september 2015 ska bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser samt teknisk dokumentation för de syften som har att göra med bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 omfatta följande:

a) 

Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller.

b) 

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 6 i bilaga III.

c) 

Resultaten av beräkningarna av de tekniska parametrar som anges i punkt 2 i bilaga IV.

d) 

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av varmvattenberedaren.

e) 

För värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och varmvattenberedarnas höljen som ska utrustas med sådana värmegeneratorer, deras egenskaper och krav avseende sammansättning, i syfte att garantera efterlevnad av ekodesignkraven för varmvattenberedare samt, i förekommande fall, förteckningen över de kombinationer som tillverkaren rekommenderar.

f) 

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter.

2.   EKODESIGNKRAV FÖR ACKUMULATORTANKAR

2.1    Krav för varmhållningsförluster

Från och med den 26 september 2017 ska varmhållningsförlusterna S för ackumulatortankar med volymen V uttryckt i liter inte överstiga följande gränsvärden:

image

2.2    Krav för produktinformation om ackumulatortankar

Från och med den 26 september 2015 ska bruksanvisningarna för installatörer och slutanvändare, tillverkarnas och deras auktoriserade ombuds och importörers fritt tillgängliga webbplatser samt teknisk dokumentation för de syften som har att göra med bedömning av överensstämmelse enligt artikel 4 omfatta följande:

a) 

Information som identifierar den modell (de modeller), inbegripet likvärdiga modeller, som informationen gäller.

b) 

Mätresultaten för de tekniska parametrar som anges i punkt 7 i bilaga III.

c) 

Eventuella särskilda försiktighetsåtgärder som ska vidtas vid montering, installation eller underhåll av ackumulatortanken.

d) 

Uppgifter om demontering, materialåtervinning och/eller omhändertagande av uttjänta produkter.
BILAGA III

Mätningar

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska mätningar utföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra pålitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för mätmetoder. De ska uppfylla de villkor och tekniska parametrar som anges i punkterna 2 till 7.

2.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARE

a) Mätningarna ska genomföras med de belastningsprofiler som anges i tabell 1.

b) Mätningarna ska genomföras inom en 24-timmars mätcykel enligt följande:

— 
00:00 till 06:59: Inget vattenuttag.
— 
Fr.o.m. 07:00: Vattenuttag enligt deklarerad belastningsprofil.
— 
Från slutet av det sista vattenuttaget till 24:00: Inget vattenuttag.

c) Den deklarerade belastningsprofilen ska vara den maximala belastningsprofilen eller belastningsprofilen direkt under den maximala belastningsprofilen.

d) Värmegeneratorer avsedda för varmvattenberedare och höljen till varmvattenberedare som ska utrustas med sådana värmegeneratorer ska testas med lämpligt varmvattenberedarhölje respektive lämplig värmegenerator.

e) Varmvattenberedare som klassificeras som varmvattenberedare för perioder med låg belastning drivs under maximalt 8 på varandra följande timmar mellan kl. 22:00 och kl. 07:00 under en 24-timmars tappcykel. I slutet av den 24-timmars tappcykeln används varmvattenberedaren till stegets slut.

Tabell 1

Belastningsprofiler för varmvattenberedareh

3XS

XXS

XS

S

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

07:05

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,105

3

25

 

07:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

08:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

11:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

12:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,015

2

25

0,105

2

25

0,525

3

35

0,315

4

10

55

14:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:00

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

25

 

18:15

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

0,105

3

40

 

18:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:00

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

19:30

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:30

 

 

 

 

 

 

1,05

3

35

0,42

4

10

55

20:45

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:30

0,015

2

25

 

 

 

 

 

 

0,525

5

45

 

21:35

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

21:45

0,015

2

25

0,105

2

25

 

 

 

 

 

 

 

Qref

0,345

2,100

2,100

2,100h

M

L

XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

07:05

1,4

6

40

 

1,4

6

40

 

 

 

 

 

07:15

 

 

 

 

 

 

 

 

1,82

6

40

 

07:26

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

07:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

07:45

 

 

 

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

08:01

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:05

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

08:25

 

 

 

 

0,105

3

25

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

08:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

09:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

10:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

10:30

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

0,105

3

10

40

11:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

11:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

11:45

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,315

4

10

55

0,315

4

10

55

0,735

4

10

55

14:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

15:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

15:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

16:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

16:30

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

17:00

 

 

 

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

18:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

18:15

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

18:30

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

0,105

3

40

 

19:00

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

0,105

3

25

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

0,735

4

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

 

 

 

 

 

 

 

 

4,42

10

10

40

21:00

 

 

 

 

3,605

10

10

40

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

0,105

3

25

 

21:30

1,4

6

40

 

0,105

3

25

 

4,42

10

10

40

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

5,845

11,655

19,07h

XXL

3XL

4XL

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

Qtap

f

Tm

Tp

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

kWh

l/min

°C

°C

07:00

0,105

3

25

 

11,2

48

40

 

22,4

96

40

 

07:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:15

1,82

6

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:26

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07:45

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

08:01

0,105

3

25

 

5,04

24

25

 

10,08

48

25

 

08:05

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08:45

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:00

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

09:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:30

0,105

3

10

40

0,84

24

10

40

1,68

48

10

40

11:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:45

0,105

3

25

 

1,68

24

25

 

3,36

48

25

 

12:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12:45

0,735

4

10

55

2,52

32

10

55

5,04

64

10

55

14:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

0,105

3

25

 

2,52

24

25

 

5,04

48

25

 

16:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:15

0,105

3

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18:30

0,105

3

40

 

3,36

24

25

 

6,72

48

25

 

19:00

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19:30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:30

0,735

4

10

55

5,88

32

10

55

11,76

64

10

55

20:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20:46

6,24

16

10

40

 

 

 

 

 

 

 

 

21:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:15

0,105

3

25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:30

6,24

16

10

40

12,04

48

40

 

24,08

96

40

 

21:35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21:45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qref

24,53

46,76

93,52

3.

VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARES ÖVERENSSTÄMMELSE MED SMART STYRNING OCH REGLERING (SMART)

Om tillverkaren anser att det är lämpligt att ange smart-värdet som ”1” ska el- och/eller bränsleförbrukningen per vecka med eller utan smart styrning och reglering mätas i tvåveckorscykler enligt följande:

— 
Dag 1–5: Slumpmässigt urval av belastningsprofiler väljs från den deklarerade belastningsprofilen och belastningsprofilen direkt under denna, med smart styrning och reglering deaktiverad.
— 
Dagarna 6 och 7: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering deaktiverad.
— 
Dag 8–12: Upprepning av samma sekvens som tillämpades dag 1–5, med smart styrning och reglering aktiverad.
— 
Dagarna 13 och 14: Inga vattenuttag, smart styrning och reglering aktiverad.
— 
Skillnaden mellan nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 1–7 och nyttiggjort energiinnehåll uppmätt under dagarna 8–14 får inte överstiga 2 % av Qref för den deklarerade belastningsprofilen.

4.

VILLKOR FÖR PROVNING AV SOLVÄRMDA VARMVATTENBEREDARE

Solfångare, solvärmda ackumulatortankar, pumpar i solfångarslingan (i förekommande fall) och värmegeneratorer ska provas separat. Om solfångarna och de solvärmda ackumulatortankarna inte kan provas separat ska de provas i kombination. Värmegeneratorn ska provas under de villkor som anges i punkt 2 i denna bilaga.

Resultaten ska användas för de beräkningar som avses i punkt 3 b i bilaga IV under de villkor som anges i tabellerna 2 och 3. I syfte att fastställa Qtota antas effektiviteten hos värmegeneratorn med användande av Jouleeffekten i elektriska motståndselement vara 100/CC.

5.

VILLKOR FÖR PROVNING AV VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP
— 
Varmvattenberedare med värmepump ska provas under de villkor som anges i tabell 4.
— 
Varmvattenberedare med värmepump som använder ventilutluft som värmekälla ska provas under de villkor som anges i tabell 5.Tabell 2

Genomsnittlig dagstemperatur [°C]

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

2,8

2,6

7,4

12,2

16,3

19,8

21,0

22,0

17,0

11,9

5,6

3,2Tabell 3

Genomsnittlig global solstrålning [W/m2]

 

Januari

Februari

Mars

April

Maj

Juni

Juli

Augusti

September

Oktober

November

December

Genomsnittliga klimatförhållanden

70

104

149

192

221

222

232

217

176

129

80

56Tabell 4

Standardförhållanden för varmvattenberedare med värmepump, torr lufttemperatur (våt temperatur anges inom parentes)

Värmekälla

Utomhusluft

Inomhusluft

Ventilutluft

Saltlösning

Vatten

Temperatur

+ 7 °C (+ 6 °C)

+ 20 °C

(max.+ 15 °C)

+ 20 °C

(+ 12 °C)

0 °C (intag)/– 3 (utsläpp)

+ 10 °C (intag)/+ 7 °C (utsläpp)Tabell 5

Maximal tillgänglig ventilutluft [m3/h], vid en temperatur på 20 °C och en fuktighetsgrad på 5,5 g/m3

Deklarerad belastningsprofil

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Maximal tillgänglig ventilutluft

109

128

128

159

190

870

1 021

2 943

8 830

6.

VARMVATTENBEREDARNAS TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska anges för varmvattenberedare:

a) 

Daglig elförbrukning Qelec i kWh, avrundat till tre decimaler.

b) 

Deklarerad belastningsprofil, angiven med motsvarande bokstav enligt tabell 1 i denna bilaga.

c) 

Ljudeffektnivån LWA , i dB inomhus, avrundat till närmaste heltal (för varmvattenberedare med värmepump, i förekommande fall).

Dessutom, för varmvattenberedare som använder fossila bränslen och/eller biobränslen:

d) 

Daglig bränsleförbrukning Qfuel i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

e) 

Kväveoxidutsläppen uttryckta som kvävedioxid, i mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för varmvattenberedare för vilka smart-värdet angetts som ”1”:

f) 

Veckovis bränsleförbrukning med smart styrning och reglering Qfuel,week,smart i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

g) 

Veckovis elförbrukning med smart styrning och reglering Qelec,week,smart i kWh, avrundat till tre decimaler.

h) 

Veckovis bränsleförbrukning utan smart styrning och reglering Qfuel,week i kWh kalometriskt (övre) värmevärde, avrundat till tre decimaler.

i) 

Veckovis elförbrukning utan smart styrning och reglering Qelec,week i kWh, avrundat till tre decimaler.

Dessutom, för förrådsvarmvattenberedare med de deklarerade belastningsprofilerna 3XS, XXS och XS:

j) 

Volym V i liter, avrundat till en decimal.

Dessutom, för förrådsvarmvattenberedare med de deklarerade belastningsprofilerna M, L, XL, XXL, 3XL och 4XL:

k) 

Det blandade vattnet vid 40 °C V40 i liter, avrundat till närmaste heltal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare:

l) 

Solfångares öppningsarea Asol i m2, avrundat till två decimaler.

m) 

Verkningsgrad vid nollförlust η0 , avrundat till tre decimaler.

n) 

Första gradens koefficient a1 i W/(m2 K), avrundad till två decimaler.

o) 

Andra gradens koefficient a2 i W/(m2 K2), avrundad till tre decimaler.

p) 

Infallsvinkelsreglage IAM, avrundat till två decimaler.

q) 

Pumpens elförbrukning (solpump) i W, avrundat till två decimaler.

r) 

Elförbrukningen i standby-läge (solstandby) i W, avrundat till två decimaler.

Dessutom, för varmvattenberedare med värmepump:

s) 

Ljudeffektnivån LWA i dB, utomhus, avrundat till närmaste heltal.

7.

TEKNISKA PARAMETRAR FÖR ACKUMULATORTANKAR

Följande parametrar ska fastställas för ackumulatortankar:

a) 

Volym V i liter, avrundat till en decimal.

b) 

Varmhållningsförlusten S i W, avrundat till en decimal.
BILAGA IV

Beräkningar

1.

För de syften som har att göra med överensstämmelse och kontroll av överensstämmelse med kraven i denna förordning ska beräkningar genomföras med harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning, eller med hjälp av andra lämpliga beräkningsmetoder som tar hänsyn till allmänt erkänd bästa praxis för beräkningsmetoder. De ska vara förenliga med de tekniska parametrar och beräkningar som anges i punkterna 2 till 5.

Tekniska parametrar för beräkningarna ska mätas i enlighet med bilaga III.

2.

VARMVATTENBEREDARNAS TEKNISKA PARAMETRAR

Följande parametrar ska beräknas för varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

a) 

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning ηwh i %, avrundat till en decimal.

Dessutom, för solvärmda varmvattenberedare under genomsnittliga klimatförhållanden:

b) 

Årligt värmebidrag från andra källor än solen (Qnonsol ) i kWh primärenergi för el och/eller i kWh kalometriskt (övre) värmevärde för bränsle, avrundat till en decimal.

c) 

Värmegeneratorns energieffektivitet vid vattenuppvärmning ηwh,nonsol i %, avrundat till en decimal.

d) 

Årlig förbrukning av tillsatsel Qaux i kWh, avrundat till en decimal.

3.

BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETEN VID VATTENUPPVÄRMNING ΗWH

a) Konventionella varmvattenberedare och varmvattenberedare med värmepump

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

image

För varmvattenberedare med vatten-/saltlösning-till-vatten-värmepump ska elförbrukningen för en eller flera grundvattenpumpar beaktas.

b) Solvärmda varmvattenberedare

Energieffektiviteten vid vattenuppvärmning beräknas på följande sätt:

image

där

image

4.

FASTSTÄLLANDE AV FAKTORN FÖR SMART STYRNING OCH REGLERING SCF OCH ÖVERENSSTÄMMELSE MED SMART STYRNING OCH REGLERING SMART

a) Faktorn för smart styrning och reglering beräknas på följande sätt:

image

b) Om SCF ≥ 0,07 ska smartvärdet vara 1. I alla övriga fall ska smartvärdet vara 0.

5.

FASTSTÄLLANDE AV OMGIVNINGSKORRIGERINGSFAKTORN Qcor

Omgivningskorrigeringsfaktorn beräknas på följande sätt:

a) 

För konventionella varmvattenberedare som drivs med el:

image

b) 

För konventionella varmvattenberedare som drivs med bränsle:

image

c) 

För varmvattenberedare med värmepump:

image

där

k-värdena anges i tabell 6 för varje belastningsprofil.Tabell 6

k-värden

 

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

k

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,23

0,0

0,0

0,0

▼M1
BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. 

Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. 

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) 

de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b) 

de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c) 

när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

3. 

Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av varmvattenberedare eller ackumulatortankar i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4. 

Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5. 

Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 7.

6. 

Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av varmvattenberedare eller ackumulatortankar i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7. 

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilagorna III och IV.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 7 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 7

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Daglig elförbrukning, Q elec

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Ljudeffektnivå, L WA, inomhus och/eller utomhus

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 2 dB

Daglig bränsleförbrukning, Q fuel

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Utsläpp av kväveoxider

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 20 %

Vecko-bränsleförbrukning med smartkontroll, Q fuel,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-elförbrukning med smartkontroll, Q elec,week,smart

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-bränsleförbrukning utan smartkontroll, Q fuel,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Vecko-elförbrukning utan smartkontroll, Q elec,week

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Volym, V

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %

Blandat vatten vid 40 °C, V40

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 3 %

Solfångares öppningsarea, A sol

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet med mer än 2 %

Pumpens elförbrukning, solpump

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 3 %

Elförbrukning i standby-läge, solstandby

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

Varmhållningsförlust, S

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 5 %

▼B
BILAGA VI

Riktmärken som avses i artikel 6

Vid tidpunkten för denna förordnings ikraftträdande identifierades bästa tillgängliga teknik på marknaden för varmvattenberedare och ackumulatortankar avseende energieffektivitet vid vattenuppvärmning, ljudeffektnivå, varmhållningsförlust och utsläpp av kväveoxider enligt följande:

1. 

RIKTMÄRKEN FÖR VARMVATTENBEREDARES ENERGIEFFEKTIVITET VID VATTENUPPVÄRMNINGDeklarerad belastningsprofil

3XS

XXS

XS

S

M

L

XL

XXL

3XL

4XL

Energieffektivitet vid uppvärmning av vatten

35 %

35 %

38 %

38 %

75 %

110 %

115 %

120 %

130 %

130 %

2. 

RIKTMÄRKEN FÖR LJUDEFFEKTNIVÅ (LWA ), UTOMHUS, FÖR VARMVATTENBEREDARE MED VÄRMEPUMP:

a) 

Nominell avgiven värmeeffekt ≤ 6 kW: 39 dB.

b) 

Nominell avgiven värmeeffekt > 6 kW och ≤ 12 kW: 40 dB.

c) 

Nominell avgiven värmeeffekt > 12 kW och ≤ 30 kW: 41 dB.

d) 

Nominell avgiven värmeeffekt > 30 kW och ≤ 70 kW: 67 dB.

3. 

RIKTMÄRKE FÖR VARMHÅLLNINGSFÖRLUSTER FÖR ACKUMULATORTANKAR MED VOLYM V UTTRYCKT I LITER:

image

4. 

RIKTMÄRKE FÖR UTSLÄPP AV KVÄVEOXIDER, UTTRYCKT SOM KVÄVEOXID, FÖR KONVENTIONELLA VARMVATTENBEREDARE SOM DRIVS MED GASFORMIGT BRÄNSLE:

35 mg/kWh tillfört bränsle som kalometriskt (övre) värmevärde

Riktmärkena i punkterna 1, 2 och 4 innebär inte nödvändigtvis att en kombination av dessa värden kan uppnås för en enskild varmvattenberedare.( 1 )  EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

( 2 ) Se sidan 136 i detta nummer av EUT.

( 3 )  EUT L 315, 14.11.2012, s. 1.

Top