EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013R0148-20171101

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 148/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2013/148/2017-11-01

02013R0148 — SV — 01.11.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 148/2013

av den 19 december 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 052 23.2.2013, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/104 av den 19 oktober 2016

  L 17

1

21.1.2017
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 148/2013

av den 19 december 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister med avseende på tekniska genomförandestandarder för minimikrav på de uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregister

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Uppgifter som ska anges i rapporter enligt artikel 9.1 och 9.3 i förordning (EU) nr 648/2012

1.  Rapporter till ett transaktionsregister ska omfatta följande:

a) De uppgifter som anges i tabell 1 i bilagan som innehåller information om ett kontrakts motparter.

b) Informationen i tabell 2 i bilagan som innehåller uppgifter om derivatkontrakt som ingåtts mellan två motparter.

▼M1

2.  De uppgifter och den information som avses i punkt 1 ska lämnas i en enda rapport.

Genom undantag från första stycket får de uppgifter och den information som avses i punkt 1 lämnas i separata rapporter om följande villkor uppfylls:

a) Derivatkontraktet består av en kombination av derivatkontrakt.

b) Fälten i tabellerna i bilagan gör det inte möjligt att på ett lämpligt sätt rapportera uppgifter och information om det derivatkontrakt som avses i led a.

Motparterna i ett derivatkontrakt som består av en kombination av derivatkontrakt ska före tidsfristen för rapporteringen komma överens om hur många separata rapporter avseende derivatkontraktet som ska sändas till ett transaktionsregister.

Den rapporterande motparten ska koppla samman separata rapporter med hjälp av en identifieringskod som är unik på motpartsnivå för den gruppen av transaktionsrapporter, i enlighet med fält 14 i tabell 2 i bilagan.

▼B

3.  Om en rapport har sammanställts för bägge motparter, ska den för varje motpart innehålla den information som anges i tabell 1 i bilagan. Informationen som förtecknas i tabell 2 i bilagan ska endast lämnas en gång.

4.  Om en rapport har sammanställts för bägge motparter, ska detta anges i fält 9 i tabell 1 i bilagan.

5.  Om en motpart rapporterar kontraktsuppgifter till ett transaktionsregister för den andra motpartens räkning, eller en tredje enhet rapporterar ett kontrakt till ett transaktionsregister för en eller båda motparters räkning, ska de inrapporterade uppgifterna innehålla alla uppgifter som skulle ha rapporterats, om motparterna var för sig hade rapporterat kontrakten till transaktionsregistret.

6.  Om ett derivatkontrakt inbegriper särdrag som är typiska för mer än en underliggande tillgång som anges i tabell 2 i bilagan, ska det i en rapport anges vilken tillgångsklass som motparterna anser kontraktet mest liknar, innan rapporten skickas till ett transaktionsregister.

▼M1

Artikel 2

Clearade transaktioner

1.  Om ett derivatkontrakt vars uppgifter redan har rapporterats i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) nr 648/2012 sedan clearas via en central motpart, ska det rapporteras som avslutat genom att fält 93 i tabell 2 i bilagan fylls i med åtgärdstypen ”early termination”, och nya kontrakt som uppstår vid clearingen ska rapporteras.

2.  Om ett kontrakt både ingås på en handelsplats och clearas under samma dag ska endast det kontrakt som uppstår vid clearingen rapporteras.

Artikel 3

Rapportering av exponeringar

1.  De uppgifter om säkerheter som krävs enligt tabell 1 i bilagan ska omfatta alla ställda eller erhållna säkerheter i enlighet med fälten 21–35 i tabell 1 i bilagan.

2.  Om en motpart inte ställer säkerheter på transaktionsnivå, ska motparterna till ett transaktionsregister rapportera ställda och erhållna säkerheter på portföljbasis i enlighet med fälten 21–35 i tabell 1 bilagan.

3.  Om säkerheten för ett kontrakt rapporteras på portföljbasis, ska den rapporterande motparten till transaktionsregistret rapportera in en kod som identifierar den portfölj som det rapporterade kontraktet är knutet till i enlighet med fält 23 i tabell 1 i bilagan.

4.  Andra icke-finansiella motparter än de som avses i artikel 10 i förordning (EU) nr 648/2012 ska inte vara skyldiga att rapportera säkerheter, uppdaterat marknadsvärde eller modellberäknat värde för kontrakt som anges i tabell 1 i bilagan till denna förordning.

5.  För kontrakt som clearas via en central motpart ska motparten rapportera det värde på kontraktet som erhållits av den centrala motparten i enlighet med fälten 17–20 i tabell 1 i bilagan.

6.  För kontrakt som inte clearas av en central motpart ska motparten rapportera, i enlighet med fälten 17–20 i tabell 1 i bilagan till denna förordning, värderingen av kontraktet som gjorts i enlighet med metoden i International Financial Reporting Standard 13: Värdering till verkligt värde, som antagits av unionen och som ingår i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 ( 1 ).

▼M1

Artikel 3a

Teoretiskt belopp

1.  Det teoretiska beloppet för ett derivatkontrakt som avses i fält 20 i tabell 2 i bilagan ska anges på följande sätt:

a) För swappar, futurekontrakt och forwardkontrakt som handlas i monetära enheter: de referensbelopp utifrån vilka avtalsenliga betalningar är fastställda på derivatmarknaderna.

b) För optioner: beräknat med hjälp av lösenpriset.

c) För finansiella CFD-kontrakt och derivatkontrakt som avser råvaror som anges i enheter (t.ex. fat eller ton): det resulterande beloppet för kvantiteten vid det pris som fastställs i kontraktet.

d) När det gäller derivatkontrakt där det teoretiska beloppet beräknas utifrån priset på den underliggande tillgången och ett sådant pris endast är tillgängligt vid tidpunkten för avvecklingen: priset för den underliggande tillgången vid slutet av dagen för kontraktets avslut.

2.  Den första rapporten för ett derivatkontrakt vars teoretiska belopp varierar över tiden ska specificera att det teoretiska beloppet är tillämpligt dagen för derivatkontraktets avslut.

▼M1

Artikel 4

Rapporteringsjournal

Ändring av uppgifter i transaktionsregister ska sparas i en journal med uppgift om den eller de personer som begärt ändringen, inklusive transaktionsregistret självt i förekommande fall, skälet eller skälen till sådan ändring, datum och tidpunkt och en klar beskrivning av ändringen, inklusive de relevanta uppgifternas gamla och nya innehåll enligt fält 93 i tabell 2 i bilagan.

▼B

Artikel 5

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M1
BILAGA

Uppgifter som ska rapporteras till transaktionsregisterTabell 1

Motpartsuppgifter

 

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

 

Kontraktets parter

 

1

Rapporteringens tidsuppgift

Datum och tidpunkt för rapportering till transaktionsregistret.

2

Den rapporterande motpartens ID

Unik kod för kontraktets rapporterande motpart.

3

Den andra motpartens typ av ID

Typ av kod som används för att identifiera den andra motparten.

4

Den andra motpartens ID

Unik kod för kontraktets andra motpart.

Fältet ska fyllas i av den rapporterande motparten. Om denne är en enskild fysisk person ska en kundkod användas på ett konsekvent sätt.

5

Den andra motpartens land

Landskoden för det land där den andra motparten har sitt säte eller, om den andra motparten är en fysisk person, det land där den har sin hemvist.

6

Den rapporterande motpartens bransch

Den rapporterande motpartens typ av verksamhet.

Om den rapporterande motparten är en finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten.

Om den rapporterande motparten är en icke-finansiell motpart ska detta fält innehålla alla nödvändiga koder som ingår i taxonomin för finansiella motparter och som gäller för motparten.

Om mer än en verksamhet rapporteras ska koderna anges i prioritetsordning efter verksamheternas relativa betydelse.

7

Rapporterande motparts typ

Ange om den rapporterande motparten är en central motpart, en finansiell motpart, en icke-finansiell motpart eller annan typ av motpart i enlighet med artikel 1.5 eller artikel 2.1, 2.8 och 2.9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (1).

8

Mäklar-ID

Om en mäklare fungerar som mellanhand för den rapporterande motparten men utan att själv bli motpart, ska den rapporterande motparten ange mäklaren med en unik kod.

9

Den rapporterande enhetens ID

Om den rapporterande motparten har delegerat rapportlämningen till en tredje part eller till den andra motparten, ska denna enhet anges i detta fält med en unik kod.

Annars ska fältet lämnas tomt.

10

Clearingmedlems ID

Om ett derivatkontrakt clearas och den rapporterande motparten inte själv är en clearingmedlem, ska den clearingmedlem genom vilken derivatkontraktet clearas anges i detta fält med en unik kod.

11

Förmånstagares typ av ID

Typ av kod som används för att identifiera förmånstagaren.

12

Förmånstagares ID

Den part som omfattas av de rättigheter och skyldigheter som följer av kontraktet.

Om transaktionen genomförs via en struktur, exempelvis en stiftelse eller fond som företräder ett flertal förmånstagare, ska denna anges som förmånstagare.

Om kontraktets förmånstagare inte är en motpart i detta, ska den rapporterande motparten ange denna förmånstagare med en unik kod eller, om det gäller enskilda fysiska personer, med en kundkod som bestäms av den juridiska person som den enskilde anlitar och som används på ett konsekvent sätt.

13

Handelskapacitet

Ange om den rapporterande motparten har ingått kontraktet för egen del (för egen eller för kunds räkning) eller som ombud för en klient eller för dennes räkning.

14

Motparts sida

Ange om den rapporterande motparten är köpare eller säljare.

15

Direkt kopplat till affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning

Information om huruvida kontraktet på ett objektivt mätbart sätt är direkt kopplat till den rapporterande motpartens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

Detta fält ska lämnas tomt om den rapporterande motparten är en finansiell motpart enligt artikel 2.8 i förordning (EU) nr 648/2012.

16

Clearingtröskel

Information om huruvida den rapporterande motparten överskrider den clearingtröskel som avses i artikel 10.3 i förordning (EU) nr 648/2012.

Detta fält ska lämnas tomt om den rapporterande motparten är en finansiell motpart enligt artikel 2.8 i förordning (EU) nr 648/2012.

17

Kontraktets värde

Kontraktets uppdaterade marknadsvärde eller modellberäknade värde, där så är tillämpligt enligt artikel 11.2 i förordning (EU) nr 648/2012. Den centrala motpartens värdering ska användas för en clearad transaktion.

18

Värderingsvaluta

Den valuta som används för värdering av det finansiella avtalet.

19

Tidsangivelse för värdering

Datum och tidpunkt för den senaste värderingen. Vid marknadsvärdering ska datum och tidpunkt för offentliggörande av referenspriser rapporteras.

20

Värderingstyp

Ange om värderingen gjorts genom marknadsvärdering, modellvärdering eller har tillhandahållits av den centrala motparten.

21

Ställande av säkerhet

Ange om ett avtal om säkerheter mellan motparterna föreligger.

22

Säkerhetsportfölj

Om säkerheten ställts på portföljbasis.

Med portfölj menas att säkerheten beräknats på nettopositioner för en uppsättning kontrakt snarare än per transaktion.

23

Säkerhets portföljkod

Om säkerheten rapporteras på portföljbasis, ska portföljen identifieras med en unik kod som fastställts av den rapporterande motparten.

24

Ställande av initial marginalsäkerhet

Värdet på den initiala marginalsäkerhet som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om initial marginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som ställts för portföljen.

25

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som ställts

Ange valutan för den initiala marginalsäkerhet som ställts.

26

Ställd tilläggsmarginalsäkerhet

Värdet på den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten ställt till den andra motparten.

Om tilläggsmarginalsäkerhet ställs på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som ställts för portföljen.

27

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts

Ange valutan för den tilläggsmarginalsäkerhet som ställts.

28

Initial marginalsäkerhet som erhållits

Värdet av den initiala marginalsäkerhet som erhållits av den rapporterande motparten från den andra motparten.

Om initial marginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla initiala marginalsäkerheter som erhållits för portföljen.

29

Valuta för den initiala marginalsäkerhet som erhållits

Ange valutan för den initiala marginalsäkerhet som erhållits.

30

Tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits

Värdet av den tilläggsmarginalsäkerhet, inklusive kontantbetalning, som den rapporterande motparten erhållit från den andra motparten.

Om tilläggsmarginalsäkerhet erhålls på portföljbasis ska detta fält innehålla det sammanlagda värdet av alla tilläggsmarginalsäkerheter som erhållits för portföljen.

31

Valuta för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits

Ange valutan för den tilläggsmarginalsäkerhet som erhållits

32

Överskjutande säkerhet som ställts

Värde av säkerheter som ställts utöver vad som krävs.

33

Valuta för den överskjutande säkerhet som ställts

Ange valutan för den överskjutande säkerhet som ställts.

34

Överskjutande säkerhet som erhållits

Värde av säkerheter som erhållits utöver vad som krävs. Säkerhet

35

Valuta för den överskjutande säkerhet som erhållits

Ange valutan för den överskjutande säkerhet som erhållits.

(1)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).Tabell 2

Gemensamma uppgifter

 

Fält

Uppgifter som ska rapporteras in

Tillämpliga typer av derivatkontrakt

 

Avsnitt 2a – Kontraktstyp

 

Alla kontrakt

1

Kontraktstyp

Varje rapporterat kontrakt ska klassificeras efter typ.

 

2

Tillgångsklass

Varje rapporterat kontrakt ska klassificeras efter den tillgångsklass som det baseras på.

 

 

Avsnitt 2b – Uppgifter om kontraktet

 

Alla kontrakt

3

Typ av produktklassificering

Typen av produktklassificering.

 

4

Produktklassificering

För produkter som identifieras med hjälp av ISIN-kod (International Securities Identification Number) eller AII-kod (Alternative Instrument Identifier) ska CFI-kod för klassificering av finansiella instrument anges.

För produkter där tillgänglig ISIN-kod eller AII-kod saknas ska en godkänd unik produktbeteckning (UPI) anges. Fram till dess att UPI godkänns ska dessa produkter klassificeras med hjälp av CFI-kod.

 

5

Typ av produktidentifiering

Typen av produktidentifiering.

 

6

Produktidentifiering

Produkten ska identifieras med ISIN-kod eller AII-kod. AII-kod ska användas om en produkt handlas på en handelsplats klassificerad som AII i registret på Esmas webbplats vilket upprättats på grundval av uppgifter som lämnats av de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 13.2 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 (1).

AII ska bara användas fram till dagen för tillämpning av den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (2).

 

7

Typ av identifiering av det underliggande

Typen av identifiering av det underliggande

 

8

Identifiering av det underliggande

Den direkt underliggande tillgången ska identifieras med hjälp av ett unikt ID baserat på typ.

AII ska bara användas fram till dagen för tillämpning av den delegerade akt som kommissionen antagit i enlighet med artikel 27.3 i förordning (EU) nr 600/2014.

Vid kreditswappar ska ISIN för referensfordran anges.

För korgar där det bland annat ingår finansiella instrument som handlas på en handelsplats ska endast dessa finansiella instrument som handlas på en handelsplats anges.

 

9

Teoretisk valuta 1

Det teoretiska beloppets valuta.

Vid räntederivatkontrakt eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för ben1.

 

10

Teoretisk valuta 2

Det teoretiska beloppets andra valuta.

Vid räntederivatkontrakt eller valutaderivatkontrakt är detta den teoretiska valutan för ben2.

 

11

Utdelningsvaluta

Valutan som ska levereras.

 

 

Avsnitt 2c – Uppgifter om transaktionen

 

Alla kontrakt

12

Handels-ID

Fram till dess att global UTI finns tillgänglig ska ett unikt handels-ID som överenskommits med den andra motparten användas.

 

13

Rapportens spårningsnummer

Ett unikt nummer för alla rapporter som avser samma utförande av ett derivatkontrakt.

 

14

Komponent-ID för komplex handel

Det rapporterande företagets interna kod för att identifiera och koppla samman alla rapporter avseende ett och samma derivatkontrakt som består av en kombination av derivatkontrakt. Motpartens kod måste vara unik för den grupp av transaktionsrapporter som derivatkontraktet ger upphov till.

Fältet gäller endast om ett företag utför ett derivatkontrakt som består av två eller flera derivatkontrakt och om detta kontrakt inte på ett tillfredsställande sätt kan rapporteras i en enda rapport.

 

15

Handelsplats

Derivatets handelsplats ska identifieras med en unik kod.

Om ett kontrakt har ingåtts over-the-counter och respektive instrument är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats ska MIC-kod ”XOFF” användas.

Om ett kontrakt har ingåtts over-the-counter och respektive instrument inte är upptaget till handel eller handlas på en handelsplats ska MIC-kod ”XXXX” användas.

 

16

Kompression

Ange om kontraktet är resultatet av en kompression enligt artikel 2.1.47 i förordning (EU) nr 600/2014.

 

17

Pris/andel

Priset per derivat, exklusive provision och upplupen ränta (i tillämpliga fall).

 

18

Prisnotering

Det sätt på vilket priset är angivet.

 

19

Prisets valuta

Valuta som pris/kurs är noterade i.

 

20

Teoretiskt värde

Referensbeloppet för att fastställa avtalsenlig betalning. Vid partiella avslut och avskrivningar och när det gäller kontrakt där det teoretiska värdet varierar över tiden på grund av kontraktets typ, ska det teoretiska värdet återspegla återstående teoretiskt värde efter en sådan ändring.

 

21

Prismultiplikator

Antalet enheter av det finansiella instrumentet som ingår i en handelspost, exempelvis antalet derivat som ingår i kontraktet.

 

22

Kvantitet

Antal kontrakt som rapporten omfattar.

För spreadbetkontrakt ska kvantiteten vara det monetära värde som satsats per punktförändring i det underliggande finansiella instrumentet.

 

23

Förskottsbetalning

Eventuell förskottsbetalning som den rapporterande motparten gjort eller mottagit.

 

24

Typ av leverans

Ange om kontraktet avvecklas fysiskt eller kontant.

 

25

Tidpunkt för utförandet

Datum och klockslag då transaktionen genomfördes.

 

26

Ikraftträdande

Dag då kontraktets skyldigheter träder i kraft.

 

27

Förfallodag

Det rapporterade kontraktets ursprungliga förfallodag.

Hävande i förtid ska inte rapporteras i detta fält.

 

28

Slutdatum

Slutdatum i samband med förtida avslut av det rapporterade kontraktet.

 

29

Avvecklingsdag

Det underliggande instrumentets avvecklingstidpunkt.

Om det finns flera datum kan ytterligare fält användas.

 

30

Ramavtalstyp

Uppgift om eventuellt ramavtal (exempelvis ISDA-avtal, Master Power Purchase and Sale Agreement, internationella ForEx-ramavtal, europeiska ramavtal eller lokala ramavtal).

 

31

Ramavtalsversion

Uppgift om årsversionen av det ramavtal som använts för den rapporterade ordern, i tillämpliga fall (exempelvis 1992, 2002, …).

 

 

Avsnitt 2d – Riskreducering/riskrapportering

 

Alla kontrakt

32

Bekräftelsetillfälle

Datum och tidpunkt för bekräftelsen i enlighet med artikel 12 i kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 (3).

 

33

Bekräftelsesätt

Om kontraktet bekräftats elektroniskt eller icke elektroniskt eller inte bekräftats.

 

 

Avsnitt 2e – Clearing

 

Alla kontrakt

34

Clearingkrav

Ange om det rapporterade kontraktet tillhör en klass av OTC-derivat som förklarats vara föremål för kravet på clearing och båda motparterna till kontraktet omfattas av kravet på clearing enligt förordning (EU) nr 648/2012 från och med tidpunkten för genomförandet av kontraktet.

 

35

Clearat

Ange om clearing ägt rum.

 

36

Clearingtillfälle

Tidpunkt och dag när clearingen ägde rum.

 

37

Central motpart

För clearade kontrakt: ange den unika koden för den centrala motpart som clearat kontraktet.

 

38

Inom gruppen

Ange om kontraktet ingicks som en transaktion inom gruppen enligt artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012.

 

 

Avsnitt 2f – Räntor

 

Räntederivat

39

Fast ränta ben 1

Uppgift om använd fast ränta ben 1, om tillämpligt.

 

40

Fast ränta ben 2

Uppgift om använd fast ränta ben 2, om tillämpligt.

 

41

Period med fast ränta ben 1

Det faktiska antalet dagar i relevant beräkningsperiod med fast räntebetalning ben 1, om tillämpligt.

 

42

Period med fast ränta ben 2

Det faktiska antalet dagar i relevant beräkningsperiod med fast räntebetalning ben 2, om tillämpligt.

 

43

Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – periodangivelse

Period som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 1, om tillämpligt.

 

44

Betalningsfrekvens för fast ränta ben 1 – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 1, om tillämpligt.

 

45

Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – periodangivelse

Period som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 2, om tillämpligt.

 

46

Betalningsfrekvens för fast ränta ben 2 – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för fast ränta ben 2, om tillämpligt.

 

47

Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse

Period som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.

 

48

Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.

 

49

Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse

Period som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.

 

50

Betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator

Multiplikator för perioden som anger betalningsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.

 

51

Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse

Period som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.

 

52

Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1 – multiplikator

Multiplikator som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 1, om tillämpligt.

 

53

Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse

Period som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.

 

54

Justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2 – multiplikator

Multiplikator som anger justeringsfrekvens för rörlig ränta ben 2, om tillämpligt.

 

55

Rörlig ränta ben 1

Ange om använda räntesatser justeras med förutbestämda intervall, med hänvisning till en marknadsreferensränta, om tillämpligt.

 

56

Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – periodangivelse

Period som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 1.

 

57

Referensperiod för rörlig ränta ben 1 – multiplikator

Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 1.

 

58

Rörlig ränta ben 2

Ange om använda räntesatser justeras med förutbestämda intervall, med hänvisning till en marknadsreferensränta, om tillämpligt.

 

59

Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – periodangivelse

Period som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 2.

 

60

Referensperiod för rörlig ränta ben 2 – multiplikator

Multiplikator för perioden som utgör referensperiod för rörlig ränta ben 2.

 

 

Avsnitt 2g – Utländsk valuta

 

Valutaderivat

61

Leveransvaluta 2

Växelkursen ”cross currency”, om denna skiljer sig från leveransvalutan.

 

62

Växelkurs 1

Växelkursen per den dag och tidpunkt då kontraktet ingicks. Den ska uttryckas som pris på basvalutan i motvalutan.

 

63

Terminsväxelkurs

Terminsväxelkurs enligt överenskommelse mellan motparterna i kontraktet. Den ska uttryckas som pris på basvalutan i motvalutan.

 

64

Valutakombination för växelkurs

Valutakombination för växelkurs.

 

 

Avsnitt 2h – Råvaror och utsläppsrätter

 

Råvaruderivat och utsläppsrättsderivat

 

Allmänt

 

 

65

Råvarubas

Anger kontraktets typ av underliggande råvara.

 

66

Uppgifter om råvaran

Närmare uppgifter om råvaran utöver fält 65.

 

 

Energi

Fält 67–77 är endast tillämpliga för derivatkontrakt som avser naturgas och el som levereras i unionen.

 

67

Leveransställe eller zon

Leveransställe(n) på marknadsområde(n).

 

68

Förbindelsepunkt

Uppgift om gräns(er) eller gränspunkt(er) i ett transportavtal.

 

69

Belastningstyp

Uppgift om leveransprofil.

 

 

Avsnittet kan upprepas för fälten 70–77

 

 

70

Leveransintervall för last

Tidsintervall för varje block eller form.

 

71

Leveransens startdatum och starttid

Dag och tid då leveransen ska starta.

 

72

Leveransens slutdatum och sluttid

Dag och tid då leveransen ska upphöra.

 

73

Löptid

Leveransperiodens varaktighet.

 

74

Veckodagar

Veckodagar för leverans.

 

75

Leveranskapacitet

Leveranskapacitet för varje leveransintervall som anges i fält 70.

 

76

Kvantitetsmått

Dag- eller timbaserad kvantitet i MWh eller kWh/dag som motsvarar den underliggande råvaran.

 

77

Pris på tidsintervallens kvantiteter

I förekommande fall pris per kvantitet för varje tidsintervall i leveransen.

 

 

Avsnitt 2i – Optioner

 

Avtal som innehåller en option

78

Optionsslag

Anger om derivatkontraktet är en köpoption (rätt att köpa en viss underliggande tillgång) eller en säljoption (rätt att sälja en viss underliggande tillgång) eller om det vid derivatkontraktets verkställande inte går att avgöra om det rör sig om en köp- eller säljoption.

— Vid swapoptioner ska anges:

— ”Put” för en mottagarswapoption, där köparen har rätt att ingå ett swapavtal som mottagare av fast ränta.

— ”Call” för en betalarswapoption, där köparen har rätt att ingå ett swapavtal som betalare av en fast ränta.

— Vid tak (caps) och golv (floors) ska anges:

— ”Put” vid golv.

— ”Call” vid tak.

 

79

Typ av optionsinlösen

Ange om optionen endast får lösas in vid ett bestämt datum (europeiska och asiatiska optioner), vid vissa tidpunkter med bestämda intervall (Bermudaoptioner) eller när som helst under kontraktstiden (amerikanska optioner).

 

80

Lösenpris (övre/lägre gräns)

Optionens lösenpris.

 

81

Lösenprisnotering

Det sätt på vilket lösenpriset är angivet.

 

82

Förfallodag för det underliggande

Vid swapoptioner, förfallodag för den underliggande swappen.

 

 

Avsnitt 2j – Kreditderivat

 

 

83

Prioritet

Uppgift om förmånsrätt när det gäller kontrakt baserat på index eller på en enhet med ett enda namn.

 

84

Referensenhet

Uppgift om underliggande referensenhet.

 

85

Betalningsfrekvens

Betalningsfrekvens för ränta eller kupong.

 

86

Beräkningsgrund

Grunden för beräkning av räntan.

 

87

Serie

Serienummer för indexets sammansättning, om tillämpligt.

 

88

Version

En ny version av en serie utfärdas vid fallissemang för en av de ingående delarna och indexet måste viktas om för att ta hänsyn till det nya antalet totala ingående delar i indexet.

 

89

Indexfaktor

Faktor för att justera det teoretiska värdet (fält 20) till alla tidigare kredithändelser i indexserien.

Talet ligger mellan 0 och 100.

 

90

Tranch

Uppgift om huruvida ett derivatkontrakt delas upp i trancher.

 

91

Attachment point

Den punkt där förluster inom poolen kommer att hänföras till en viss tranch.

 

92

Detachment point

Den punkt efter vilken förlusterna inte påverkar en viss tranch.

 

 

Avsnitt 2k – Ändring av kontraktet

 

 

93

Åtgärdstyp

Uppgift om huruvida rapporten innehåller följande:

— Ett derivatkontrakt för första gången, i vilket fall ”new” ska anges.

— En ändring av villkor eller uppgifter i ett tidigare rapporterat derivatkontrakt, som inte är en rättelse av rapporten, i vilket fall ”modify” ska anges. Detta inbegriper en uppdatering av en tidigare rapport som visar en position för att avspegla nya transaktioner som ingår i den positionen.

— En annullering av en hel rapport som har lämnats in felaktigt för ett kontrakt som aldrig kom till stånd eller inte omfattas av rapporteringskrav enligt förordning (EU) nr 648/2012 och rapporterades till ett transaktionsregister av misstag, i vilket fall ”error” ska anges.

— Förtida avslut av ett befintligt kontrakt, i vilket fall ”early termination” ska anges.

— Vid felaktiga datafält i en tidigare inlämnad rapport: i detta fall ska ”correction” anges för den rapport genom vilken felaktigheterna korrigeras.

— En kompression av det rapporterade kontraktet, i vilket fall ”compression” ska anges.

— En uppdatering av en kontraktvärdering eller säkerhet, i vilket fall ”valuation update” ska anges.

— Ett derivatkontrakt som ska rapporteras som en ny transaktion och även ingå i en separat positionsrapport samma dag, i vilket fall ”position component” ska anges. Detta värde motsvarar rapportering av en ny transaktion följt av en uppdatering av rapporten där kompression anges.

 

94

Nivå

Uppgift om huruvida rapporten är utfärdad på transaktions- eller positionsnivå.

En rapport på positionsnivå kan bara användas för att komplettera rapportering på transaktionsnivå för att rapportera händelser efter handel, och endast om de enskilda transaktionerna i fungibla produkter har ersatts av positionen.

 

(1)   Kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet (EUT L 241, 2.9.2006, s. 1).

(2)   Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(3)   Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 149/2013 av den 19 december 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på tekniska standarder för tillsyn av indirekta clearingarrangemang, clearingkravet, det offentliga registret, tillträde till en handelsplats, icke-finansiella motparter och riskbegränsningstekniker för OTC-derivatkontrakt som inte clearas via en central motpart (EUT L 52, 23.2.2013, s. 11).( 1 ) Kommissionens förordning (EG) nr 1126/2008 av den 3 november 2008 om antagande av vissa internationella redovisningsstandarder i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (EUT L 320, 29.11.2008, s. 1).

Top