EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02013D0010-20210104

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut av den 19 april 2013 om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar (omarbetning) (ECB/2013/10) (2013/211/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/211(1)/2021-01-04

02013D0010 — SV — 04.01.2021 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 april 2013

om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)

(EGT L 118 30.4.2013, s. 37)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/669 av den 4 april 2019

  L 113

6

29.4.2019

►M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/2090 av den 4 december 2020

  L 423

62

15.12.2020
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 19 april 2013

om valörer, tekniska specifikationer, reproducering, inlösen och indragning avseende eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2013/10)

(2013/211/EU)Artikel 1

Valörer och tekniska specifikationer

▼M1

1.  

Eurosedlar som ingår i den första serien ska omfatta sju valörer mellan 5 euro och 500 euro. Eurosedlar som ingår i den andra serien ska omfatta sex valörer mellan 5 euro och 200 euro. Eurosedlarna visar motiv på temat ”epoker och stilar i Europa”, med följande grundläggande tekniska specifikationer:Valör (EUR)

Mått (första serien)

Mått (andra serien)

Dominerande färg

Motiv

5

120 × 62 mm

120 × 62 mm

Grå

Klassisk arkitektur

10

127 × 67 mm

127 × 67 mm

Röd

Romansk arkitektur

20

133 × 72 mm

133 × 72 mm

Blå

Gotisk arkitektur

50

140 × 77 mm

140 × 77 mm

Orange

Renässansarkitektur

100

147 × 82 mm

147 × 77 mm

Grön

Barock och rokoko

200

153 × 82 mm

153 × 77 mm

Gulbrun

Järn- och glasarkitektur

500

160 × 82 mm

Ska ej ingå i andra serien

Purpurröd

Modern 1900-talsarkitektur

▼B

2.  

De sju olika valörerna av eurosedlarna ska ha avbildningar av portar och fönster på framsidan (recto) och broar på baksidan (verso). De sju valörerna ska vara typiska för de olika perioder i den europeiska konsthistorien som nämns ovan. På sedlarna ska dessutom finnas:

a) 

Symbolen för Europeiska unionen.

b) 

Valutans namn skrivet med romerska och grekiska bokstäver samt, för den andra serien eurosedlar, valutans namn skrivet med kyrilliska bokstäver.

▼M1

c) 

ECB:s initialer i Europeiska unionens officiella språkvarianter:

i) 

För den första serien eurosedlar ska ECB:s initialer begränsas till följande fem officiella språkvarianter: BCE, ECB, EZB, EKT och EKP.

ii) 

För den andra serien eurosedlar: 1. för valörerna 5 euro, 10 euro och 20 euro ska ECB:s initialer begränsas till följande nio officiella språkvarianter: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, EKB, BĊE och EBC. 2. för valörerna 50 euro, 100 euro och 200 euro ska ECB:s initialer begränsas till följande tio officiella språkvarianter: BCE, ECB, ЕЦБ, EZB, EKP, EKT, ESB, EKB, BĊE och EBC.

▼B

d) 

Symbolen © som anger att ECB innehar upphovsrätten.

e) 

ECB-ordförandens underskrift.

▼M2

Artikel 2

Regler för reproducering av eurosedlar

1.  

Med reproduktioner avses alla fysiska och icke fysiska bilder som hämtar material från hela eurosedlar eller delar därav, enligt specifikationerna i artikel 1, eller från delar av sedlarnas enskilda mönsterelement, såsom färger, mått, bokstäver eller symboler, och som kan likna eller erinra om en äkta eurosedel, oberoende av

a) 

bildens storlek,

b) 

de material eller tekniker som använts för att framställa den,

c) 

om mönsterelement på eurosedlarna, exempelvis bokstäver eller symboler, har ändrats eller tillagts.

2.  
Om varken ECB eller en nationell centralbank har samtyckt till ett undantag som framgår av punkt 5, ska reproduktioner som inte uppfyller de kriterier som framgår av punkt 3 anses vara icke lagenliga och tillverkning, innehav, transport, spridning, försäljning, saluförande, import till unionen samt användning eller försök till användning av sådana reproduktioner i transaktioner är förbjuden.
3.  

Reproduktioner som uppfyller följande krav ska anses lagenliga, eftersom det inte föreligger någon risk för att allmänheten kan förväxla dem med äkta eurosedlar:

a) 

Reproduktioner som återger endast ena sidan av en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att reproduktionens mått uppgår till 125 % eller mer av såväl längden som bredden eller till 75 % eller mindre av såväl längden som bredden på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.

b) 

Reproduktioner som återger båda sidorna av en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att reproduktionens mått uppgår till 200 % eller mer av såväl längden som bredden eller 50 % eller mindre av såväl längden som bredden på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.

c) 

Reproduktioner som återger enskilda mönsterelement på en eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1, under förutsättning att dessa mönsterelement inte avbildas mot en sedelliknande bakgrund.

d) 

Reproduktioner som återger endast en del av antingen framsidan eller baksidan av en eurosedel, under förutsättning att denna del är mindre än en tredjedel av eurosedelns ursprungliga framsida eller baksida, enligt specifikationerna i artikel 1.

e) 

Reproduktioner som görs av material som är helt olikt papper, vars utseende och känsla är påtagligt annorlunda än det material som används för sedlar.

f) 

Icke fysiska reproduktioner som görs tillgängliga elektroniskt på webbplatser, på trådbunden eller trådlös väg eller på annat sätt, och till vilka allmänheten har tillgång från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer, under förutsättning att

— 
ordet SPECIMEN (prov) (eller ett jämförbart ord på ett annat av Europeiska unionens officiella språk) är inlagt diagonalt över reproduktionen i Arial eller ett typsnitt jämförbart med Arial,
— 
upplösningen på den elektroniska reproduktionen i 100 % storlek inte överstiger 72 dpi (dots per inch),
— 
längden på ordet SPECIMEN (eller ett jämförbart ord på ett av Europeiska unionens officiella språk) motsvarar minst 75 % av reproduktionens längd,
— 
höjden på ordet SPECIMEN (eller ett jämförbart ord på ett av Europeiska unionens officiella språk) motsvarar minst 15 % av reproduktionens bredd, samt
— 
ordet SPECIMEN (eller ett jämförbart ord på ett av Europeiska unionens officiella språk) är utfört i ogenomskinlig (opak) färg som kontrasterar med den dominerande färgen på respektive eurosedel, enligt specifikationerna i artikel 1.
5.  
I undantagsfall kan ECB eller den berörda nationella centralbanken efter att ha mottagit en skriftlig ansökan, samtycka till att undanta en reproduktion som inte uppfyller de kriterier som framgår av punkt 3 från förbudet som framgår av punkt 2, om ECB eller den berörda nationella centralbanken anser att allmänheten inte kan förväxla reproduktionen med äkta eurosedlar enligt vad som framgår av artikel 1. Om en reproduktion framställs inom endast en medlemsstat som har euron som valuta, ska en ansökan om ett undantag göras hos den nationella centralbanken i den medlemsstaten. I alla andra fall ska ansökan göras hos ECB.
6.  
Reglerna för reproducering av eurosedlar gäller även i förhållande till eurosedlar som i enlighet med det här beslutet dragits in eller upphört att vara lagliga betalningsmedel.

▼B

Artikel 3

Inlösen av skadade äkta eurosedlar

1.  

De nationella centralbankerna ska, på begäran i enlighet med villkoren i punkt 2 och i enlighet med det relevanta beslut av ECB-rådet som avses i artikel 6, lösa in skadade äkta eurosedlar om

a) 

mer än 50 % av eurosedeln ges in, eller

b) 

50 % eller mindre av eurosedeln ges in och inlämnaren kan visa att återstoden av sedeln har förstörts.

2.  

Utöver vad som anges i punkt 1 gäller följande för inlösen av skadade äkta eurosedlar:

a) 

Om det finns tvivel avseende inlämnarens rätt till eurosedlarna, ska inlämnaren identifiera sig samt visa att inlämnaren är ägare eller på annat sätt godkänd inlämnare.

b) 

Om det finns tvivel avseende eurosedlarnas äkthet, ska inlämnaren identifiera sig.

c) 

När färgfläckade, förorenade eller infärgade äkta eurosedlar ges in, ska inlämnaren ge en skriftlig förklaring avseende typen av färg, förorening eller infärgning.

d) 

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning, ska inlämnaren ge en skriftlig förklaring om orsaken till neutraliseringen.

e) 

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning i samband med rån, stöld eller annat brott eller försök till detta, ska sedlarna endast lösas in på begäran av den ägare eller på annat sätt godkända inlämnare som har utsatts för det brott eller det försök till brott som ledde till att sedlarna skadades.

f) 

När äkta eurosedlar skadats genom stöldskyddsutrustning och ges in av de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001, ska dessa inrättningar och ekonomiska aktörer ge en skriftlig förklaring om orsaken till neutraliseringen, referens och kännetecken för stöldskyddsutrustningen, uppgifter om den part som gav in de skadade sedlarna samt vilken dag detta skedde.

g) 

Om stora mängder av äkta eurosedlar skadats genom aktivering av stöldskyddsutrustning, ska de, i den mån detta är möjligt och krävs av de nationella centralbankerna, ges in i satser om 100 eurosedlar, när det antal eurosedlar som ges in är tillräckligt för att bilda sådana satser.

▼M1

h) 

När inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 inom en eller flera transaktioner ger in skadade äkta eurosedlar för inlösen till ett värde av minst 10 000 euro, ska de inkomma med dokumentation om sedlarnas ursprung samt identifiera kunden eller i förekommande fall den verkliga förmånstagaren i enlighet med definitionen i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 ( 1 ). Denna skyldighet ska även gälla när det råder tvivel om huruvida tröskelvärdet på 10 000 euro har uppnåtts. Reglerna i denna punkt ska inte påverka strängare identifierings- och rapporteringskrav som medlemsstaterna har antagit för att införliva direktiv (EU) 2015/849.

▼B

3.  

Trots vad som sägs ovan ska

a) 

de nationella centralbankerna vägra att lösa in eurosedlar som de vet eller har tillräckliga skäl att anta har skadats avsiktligt, samt hålla kvar eurosedlarna så att dessa inte åter sätts i omlopp eller ges in för inlösen i en annan nationell centralbank; de nationella centralbankerna ska emellertid lösa in de skadade äkta eurosedlarna om de vet eller har tillräckliga skäl att anta att inlämnarna är i god tro, eller om inlämnarna kan visa att de är i god tro; eurosedlar som endast skadats i mindre utsträckning, exempelvis genom att anteckningar, siffror eller korta fraser anbringats på dem, ska i princip inte anses utgöra avsiktligt skadade eurosedlar,

b) 

de nationella centralbankerna vägra att lösa in, och mot kvitto hålla kvar, skadade äkta eurosedlar som bevis, om de vet, eller har tillräckliga skäl att anta, att ett brott har begåtts, samt ge in dem till de behöriga myndigheterna så att utredning kan inledas eller sedlarna kan användas som underlag i en pågående brottsutredning; såvida inte de behöriga myndigheterna beslutar annat, ska de äkta eurosedlarna vid utredningens slut kunna lösas in enligt villkoren i punkterna 1 och 2,

c) 

de nationella centralbankerna lösa in skadade äkta eurosedlar, om de vet, eller har tillräckliga skäl att anta, att dessa eurosedlar är förorenade på ett sådant sätt att de utgör en hälso- och säkerhetsrisk, förutsatt att inlämnaren kan inkomma med en hälso- och säkerhetsbedömning från de berörda myndigheterna.

▼M1

4.  
De nationella centralbankerna får lösa in sedlar genom att lämna ut motsvarande värde i valfri denominering, genom att överföra sedlarnas värde till ett av inlämnarens konton som otvetydigt kan identifieras av ett internationellt betalkontonummer (Iban-nummer) enligt definitionen i artikel 2.15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 ( 2 ), eller genom att kreditera sedlarnas värde till ett konto som inlämnaren har hos den nationella centralbanken, enligt vad den nationella centralbanken anser lämpligt.

▼B

Artikel 4

Avgift för inlösen av äkta eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning

▼M1

1.  
De nationella centralbankerna ska ta ut en avgift av de inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 när dessa, i enlighet med artikel 3, begär att de nationella centralbankerna ska lösa in äkta eurosedlar som skadats genom stöldskyddsutrustning. Avgiften utgår oavsett om den nationella centralbanken lämnar ut kontanter för inlösta sedlar eller överför eller krediterar sedlarnas värde till ett konto.

▼B

2.  
Avgiften ska vara 10 cent för varje skadad eurosedel.
3.  
Avgift ska endast tas ut om 100 eller fler skadade eurosedlar löses in. Avgift ska tas ut för samtliga inlösta eurosedlar.
4.  
Avgift ska inte tas ut om eurosedlar skadats i samband med rån, stöld eller annat brott eller försök till rån, stöld eller annat brott.

Artikel 5

Kreditering av värdet för äkta eurosedlar som har kommit till skada genom stöldskyddsutrustning och ges in för inlösen

1.  

De inrättningar och ekonomiska aktörer som avses i artikel 6.1 i förordning (EG) nr 1338/2001 och som innehar ett konto vid den berörda nationella centralbanken ska av de nationella centralbankerna krediteras till värdet av de äkta eurosedlar som har kommit till skada genom stöldskyddsutrustning samma dag som dessa sedlar tas emot, förutsatt att

a) 

eurosedlarna inte har skadats i samband med rån, stöld eller annat brott,

b) 

den nationella centralbanken omedelbart kan kontrollera att det begärda beloppet åtminstone på ett ungefär motsvarar värdet på de sedlar som ges in, och

c) 

all annan information som krävs av den nationella centralbanken lämnas.

2.  
Om det efter behandlingen visar sig vara en differens mellan värdet av de skadade äkta eurosedlar som gavs in för inlösen och det belopp som krediterades före behandlingen, ska denna differens debiteras eller krediteras den inrättning eller ekonomiska aktör som gav in sedlarna.
3.  
De avgifter som nämndes i artikel 4 ska beräknas på grundval av det faktiska antal äkta eurosedlar som kommit till skada och som behandlas av den nationella centralbanken.

Artikel 6

Indragning av eurosedlar

Indragning av en typ eller serie av eurosedlar ska regleras genom beslut av ECB-rådet, som offentliggörs för allmän kännedom i Europeiska unionens officiella tidning och i andra medier. Ett sådant beslut ska minst omfatta följande uppgifter:

— 
Den typ eller serie av eurosedlar som ska tas ur omlopp.
— 
Inlösenperiodens längd.
— 
Det datum då typen eller serien av eurosedlar upphör att vara lagliga betalningsmedel.
— 
Behandlingen av eurosedlar som lämnas in efter det att indragningsperioden upphört eller de förlorat sin ställning som lagliga betalningsmedel.

Artikel 7

Ikraftträdande och upphävande

1.  
Beslut ECB/2003/4 ska upphöra att gälla.
2.  
Hänvisningar till beslut ECB/2003/4 ska gälla som hänvisningar till det här beslutet.
3.  
Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.
BILAGAJÄMFÖRELSETABELL

Beslut ECB/2003/4

Detta beslut

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2

Artikel 2

Artikel 3

Artikel 3

Artikel 4

Artikel 4

Artikel 5

Artikel 6

Artikel 6

Artikel 7( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och rådets och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141, 5.6.2015, s. 73).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 260/2012 av den 14 mars 2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009 (EUT L 94, 30.3.2012, s. 22).

Top