Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0932-20170109

Kommissionens förordning (EU) nr 932/2012 av den 3 oktober 2012 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/932/2017-01-09

02012R0932 — SV — 09.01.2017 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 932/2012

av den 3 oktober 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 278 12.10.2012, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 932/2012

av den 3 oktober 2012

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG vad gäller krav på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs krav på ekodesign för utsläppande på marknaden av elnätsanslutna och gaseldade torktumlare för hushållsbruk och inbyggda torktumlare för hushållsbruk, inklusive sådana som säljs för andra ändamål än hushållsbruk.

2.  Denna förordning gäller inte för kombinerade tvättmaskiner/torktumlare för hushållsbruk och centrifuger för hushållsbruk.

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2009/125/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

torktumlare för hushållsbruk : en maskin som torkar textilier i en roterande trumma genom vilken varmluft passerar och som är utformad främst för icke yrkesmässigt bruk.

2.

inbyggd torktumlare för hushållsbruk : en torktumlare för hushållsbruk avsedd att monteras i ett skåp, i en särskild nisch i en vägg eller på liknande plats och som kräver möbelpanel.

3.

kombinerad tvättmaskin/torktumlare för hushållsbruk : en tvättmaskin för hushållsbruk som utöver centrifugeringsfunktionen också har en funktion för att torka textilier, i regel genom uppvärmning och tumling.

4.

centrifug för hushållsbruk : en maskin i vilken vatten avlägsnas från textilier genom centrifugering i en roterande trumma och avleds med hjälp av en automatisk pump och som är utformad främst för icke yrkesmässigt bruk.

5.

frånluftstumlare : en torktumlare som suger in friskluft, leder den över textilierna och släpper ut den fuktiga torkluften i rummet eller utomhus.

6.

kondenstumlare : en torktumlare som innehåller en anordning för att (genom kondensation eller på annat sätt) avlägsna fukt från torkluften.

7.

automatisk torktumlare : en torktumlare som avbryter torkningen när tvätten nått en viss fukthalt, exempelvis genom konduktivitets- eller temperaturavkänning.

8.

icke-automatisk torktumlare : en torktumlare som avbryter torkningen efter en förutbestämd tid, vanligen med hjälp av en timer, men som också kan stängas av manuellt.

9.

program : en serie funktioner som är förhandsdefinierade och som tillverkaren anser vara lämpliga för att torka vissa typer av textilier.

10.

cykel : en fullständig torkomgång enligt det valda programmet.

11.

programtid : den tid som förflyter mellan start av programmet och programmets slut med undantag av användarprogrammerad fördröjning.

12.

nominell kapacitet : den maximala mängd i kg, angett i 0,5 kg-intervall, av torra textilier av en viss typ som enligt tillverkaren kan behandlas i en torktumlare för hushållsbruk med ett visst program, när maskinen laddas enligt tillverkarens anvisningar.

13.

halv maskin : torktumlarens halva nominella kapacitet för ett visst program.

14.

kondensationseffektivitet : kvoten mellan massan av den fukt som kondenserats i en kondenstumlare och massan av den fukt som avlägsnats från tvätten vid en cykels slut.

15.

frånläge : ett läge där torktumlaren för hushållsbruk är frånslagen med de knappar eller brytare som är tillgängliga och avsedda för slutanvändaren under normal användning för att uppnå den lägsta effektförbrukning som kan bestå under obestämd tid medan torktumlaren är ansluten till en strömkälla och används enligt tillverkarens instruktioner; om det inte finns någon knapp eller brytare tillgänglig för slutanvändaren, avses med frånläge det tillstånd som råder när torktumlaren av sig själv har återgått till den effektförbrukning som gäller i stationärt tillstånd.

16.

viloläge : ett läge med den lägsta effektförbrukning som kan bestå under obestämd tid efter att ett program har avslutats och slutanvändaren inte har gjort något annat än tömt torktumlaren för hushållsbruk.

17.

likvärdig torktumlare för hushållsbruk : en modell av torktumlare för hushållsbruk som släppts ut på marknaden och som har samma nominella kapacitet, tekniska egenskaper, prestanda, energiförbrukning, i förekommande fall kondensationseffektivitet, programtid för standardprogram bomull och emission av luftburet buller under torkning som en annan modell av torktumlare för hushållsbruk som samma tillverkare har släppt ut på marknaden med en annan modellbeteckning.

18.

standardprogram bomull : en cykel som torkar bomullstvätt med en initial fukthalt i tvätten på 60 % till en restfukthalt på 0 %.

Artikel 3

Krav på ekodesign

De allmänna kraven på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk anges i punkt 1 i bilaga I. De specifika kraven på ekodesign för torktumlare för hushållsbruk anges i punkt 2 i bilaga I.

Inga krav på ekodesign behövs för övriga ekodesignparametrar som anges i del 1 i bilaga I till direktiv 2009/125/EG.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.  Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska vara den interna designkontroll som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem som anges i bilaga V till det direktivet.

2.  Den tekniska dokumentationen för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska innehålla en kopia av de beräkningar som anges i bilaga II till denna förordning.

När informationen i den tekniska dokumentationen för en viss modell av torktumlare för hushållsbruk har erhållits genom beräkning på grundval av utformning eller genom extrapolering från andra likvärdiga torktumlare för hushållsbruk, eller båda, ska dokumentationen innehålla uppgifter om dessa beräkningar eller extrapoleringar, eller båda, och uppgifter om provningar som har utförts av tillverkare för att kontrollera att beräkningarna stämmer. I sådana fall ska den tekniska dokumentationen också omfatta en förteckning över alla andra likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk för vilka informationen i den tekniska beskrivningen har erhållits på samma sätt.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa kontrollförfarandet i bilaga III till denna förordning när de genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG för bedömning av överensstämmelse med kraven i bilaga I till denna förordning.

Artikel 6

Riktmärken

Indikativa riktmärken för torktumlare för hushållsbruk med bästa prestanda som finns på marknaden när denna förordning träder i kraft anges i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande och redovisa resultatet av översynen till samrådsforumet för ekodesign. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga III och frånluftstumlares effektivitet bedömas.

Artikel 8

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 november 2013.

Dock gäller följande:

a) De allmänna kraven på ekodesign i punkterna 1.1 och 1.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 november 2014.

b) De specifika kraven på ekodesign i punkt 2.2 i bilaga I ska gälla från och med den 1 november 2015.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Ekodesignkrav

1.    Allmänna krav på ekodesign

1.1 Vid beräkning av energiförbrukning och andra parametrar för torktumlare för hushållsbruk används den cykel som torkar bomullstvätt (med en initial fukthalt i tvätten på 60 %) till en restfukthalt på 0 % (nedan kallat standardprogram bomull). Denna cykel ska vara lätt att identifiera på torktumlarens programvalsanordning(ar) eller visningsskärm i förekommande fall, eller båda, och ska anges som standardprogram bomull eller anges med en enhetlig symbol eller en lämplig kombination av symboler. Detta program ska vara inställt som standardcykel i torktumlare för hushållsbruk som är utrustade med automatiskt programval eller en funktion för att automatiskt välja ett torkprogram eller behålla valet av ett program. Om det är en automatisk torktumlare ska standardprogram bomull väljas automatiskt.

1.2 I den instruktionsbok som tillhandahålls av tillverkaren ska följande anges:

a) Information om standardprogram bomull med angivelsen att det är avsett för torkning av normalvåt bomullstvätt och att det är det effektivaste programmet när det gäller energiförbrukning för torkning av våt bomullstvätt.

b) Effektförbrukning i frånläge respektive viloläge.

c) Vägledande information om programtid och energiförbrukning för de vanligaste torkprogrammen vid full eller vid eventuell halv maskin, eller båda.

2.    Specifika krav på ekodesign

Torktumlare för hushållsbruk ska uppfylla följande krav:

2.1 Från och med den 1 november 2013:

 Energieffektivitetsindexet (EEI) ska vara lägre än 85.

 För kondenstumlare för hushållsbruk får den viktade kondensationseffektiviteten inte vara lägre än 60 %.

2.2 Från och med den 1 november 2015:

 För kondenstumlare för hushållsbruk ska energieffektivitetsindexet (EEI) vara lägre än 76.

 För kondenstumlare för hushållsbruk får den viktade kondensationseffektiviteten inte vara lägre än 70 %.

Energieffektivitetsindex (EEI) och viktad kondensationseffektivitet beräknas enligt bilaga II.
BILAGA II

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex och viktad kondensationseffektivitet

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell av torktumlare för hushållsbruk jämförs torktumlarens viktade årliga energiförbrukning för standardprogram bomull vid full och halv maskin med dess årliga standardenergiförbrukning.

a) Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

image

där

AEC = viktad årlig energiförbrukning för torktumlaren för hushållsbruk,

SAEC = årlig standardenergiförbrukning för torktumlaren för hushållsbruk.

b) Årlig standardenergiförbrukning (SAEC ) beräknas i kWh/år avrundat till två decimaler enligt följande formler:

 För alla torktumlare för hushållsbruk som inte är frånluftstumlare:

 
image

 För frånluftstumlare för hushållsbruk:

 
image

där

  c är torktumlarens nominella kapacitet för standardprogram bomull,

  Tt är den viktade programtiden för standardprogram bomull.

c) Den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) beräknas i kWh/år avrundat till två decimaler enligt följande formler:

i) 
image

där

Et = viktad energiförbrukning, i kWh avrundat till två decimaler,

Po = effekt i frånläge för standardprogram bomull vid full maskin, i watt avrundat till två decimaler,

Pl = effekt i viloläge för standardprogram bomull vid full maskin, i watt avrundat till två decimaler,

Tt = viktad programtid i minuter avrundat till närmaste heltal,

160 = antal torkcykler per år.

ii) När torktumlaren för hushållsbruk är utrustad med ett effektstyrningssystem och den automatiskt återgår till frånläge efter avslutat program, beräknas den viktade årliga energiförbrukningen (AEC ) med hänsyn tagen till vilolägets faktiska varaktighet enligt formeln

image

där

Tl = vilolägets varaktighet för standardprogram bomull vid full maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal.

d) Den viktade programtiden (Tt ) beräknas i minuter avrundat till närmaste heltal enligt formeln

image

där

Tdry = programtid för standardprogram bomull vid full maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal,

Tdry = programtid för standardprogram bomull vid halv maskin, i minuter avrundat till närmaste heltal.

e) Den viktade energiförbrukningen (Et ) beräknas i kWh och avrundas till två decimaler enligt formeln

image

där

Edry = energiförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

Edry½ = energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler.

f) För gaseldade torktumlare för hushållsbruk beräknas energiförbrukningen för standardprogram bomull vid full och halv maskin i kWh avrundat till två decimaler enligt formlerna

image

image

där

Egdry = gasförbrukning för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

Edry½ = gasförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

Edry,a = förbrukning av tillsatsel för standardprogram bomull vid full maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

Edry½,a = förbrukning av tillsatsel för standardprogram bomull vid halv maskin, i kWh avrundat till två decimaler,

fg = 2,5.

2.   BERÄKNING AV VIKTAD KONDENSATIONSEFFEKTIVITET

Kondensationseffektiviteten för ett program är kvoten mellan massan av den fukt som kondenseras och samlas upp i behållaren hos en kondenstumlare för hushållsbruk och massan av den fukt som avlägsnats från tvätten under programmet. Den sistnämnda massan är skillnaden mellan den fuktiga testlastens massa före torkning och testlastens massa efter torkning. Vid beräkning av den viktade kondensationseffektiviteten utgår man från den genomsnittliga kondensationseffektiviteten för standardprogram bomull vid både full och halv maskin.

Den viktade kondensationseffektiviteten (Ct ) för ett program beräknas i procent avrundat till närmaste heltal enligt formeln

image

där

Cdry = genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid full maskin,

Cdry½ = genomsnittlig kondensationseffektivitet för standardprogram bomull vid halv maskin.

Den genomsnittliga kondensationseffektiviteten C beräknas i procent utifrån kondensationseffektiviteten under provtorkningarna enligt formeln

image

där

  n är antalet provtorkningar; minst fyra godtagbara provtorkningar med det valda programmet,

  j är provtorkningens ordningsnummer,

  Wwj är massan av det vatten som samlas upp i kondensvattenbehållaren under provtorkning j,

  Wi är den fuktiga testlastens massa före torkning,

  Wf är testlastens massa efter torkning.

▼M1
BILAGA III

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b) de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell. Alternativt kan dessa tre enheter vara av en eller flera andra modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen och alla modeller som har förtecknats som likvärdiga modeller av torktumlare för hushållsbruk i tillverkarens eller importörens tekniska dokumentation inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som beaktar allmänt erkända, tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Viktad årlig energiförbrukning (AE C)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för AE C med mer än 6 %

Viktad energiförbrukning (E t)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för E t med mer än 6 %

Viktad kondensationseffektivitet (C t)

Det fastställda värdet får inte understiga det deklarerade värdet för C t med mer än 6 %

Viktad programtid (T t)

De fastställda värdena får inte överstiga de deklarerade värdena för T tmed mer än 6 %

Effektförbrukning i frånläge och viloläge (P o och P l)

Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på mer än 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 6 %. Fastställda värden för effektförbrukning P o och P l på högst 1,00 W får inte överstiga de deklarerade värdena för P o och P l med mer än 0,10 W

Vilolägets varaktighet (T l)

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet för T l med mer än 6 %

▼B
BILAGA IV

Riktmärken

När denna förordning träder i kraft identifieras bästa tillgängliga teknik på marknaden för torktumlare för hushållsbruk vad gäller energiförbrukning och emission av luftburet buller under torkning för standardprogram bomull på följande sätt:

1. Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 3 kg:

a) Energiförbrukning: 1,89 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 247 kWh/år ( *1 ).

b) Emission av luftburet buller: 69 dB.

2. Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a) Energiförbrukning: 2,70 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 347 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

3. Gaseldad frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a) Gasenergiförbrukning: 3,25 kWhGas/cykel motsvarande 1,3 kWh för standardprogram bomull vid full maskin. Ingen uppgift om energiförbrukning/år.

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

4. Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 5 kg:

a) Energiförbrukning: 3,10 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 396 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

5. Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 6 kg:

a) Energiförbrukning: 3,84 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 487 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: 67 dB.

6. Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 6 kg:

a) Energiförbrukning: 1,58 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 209 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

7. Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a) Energiförbrukning: 3,9 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 495 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: 65 dB.

8. Gaseldad frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a) Gasenergiförbrukning: 3,4 kWhGas/cykel motsvarande 1,36 kWh för standardprogram bomull vid full maskin. Ingen uppgift om energiförbrukning/år.

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.

9. Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 7 kg:

a) Energiförbrukning: 1,6 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 211 kWh/år (*1) .

b) Emission av luftburet buller: 65 dB.

10. Frånluftstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 kg:

a) Energiförbrukning: 4,1 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 520 kWh/år (*).

b) Emission av luftburet buller: 65 dB.

11. Kondenstumlare för hushållsbruk med en nominell kapacitet på 8 kg:

a) Energiförbrukning: 2,30 kWh/cykel för standardprogram bomull vid full maskin, motsvarande cirka 297 kWh/år (*).

b) Emission av luftburet buller: Ingen uppgift.( *1 ) beräknat på grundval av 160 torkcykler per år med en energiförbrukning för standardprogram bomull vid halv maskin motsvarande 60 % av energiförbrukningen vid full maskin och ytterligare årlig energiförbrukning i lågeffektlägena på 13,5 kWh.

Top