EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0874-20170307

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 874/2012 av den 12 juli 2012 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/874/2017-03-07

02012R0874 — SV — 07.03.2017 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012

av den 12 juli 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 258 26.9.2012, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/254 av den 30 november 2016

  L 38

1

15.2.2017


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 198, 28.7.2015, s.  31 (874/2012)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 874/2012

av den 12 juli 2012

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av elektriska lampor och armaturer

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs krav för märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation om elektriska lampor såsom

a) glödtrådslampor,

b) lysrör,

c) högtryckslampor, och

d) lysdiodlampor och lysdiodmoduler.

I denna förordning fastställs även krav för märkning av armaturer som är avsedda att driva sådana lampor och som saluförs till slutanvändare, inbegripet när de är inbyggda i andra produkter som inte är beroende av energitillförsel för att fylla sitt främsta syfte vid användning (såsom möbler).

2.  Följande produkter ska undantas från denna förordnings tillämpningsområde:

a) Lampor och lysdiodmoduler som har ett ljusflöde mindre än 30 lumen.

b) Lampor och lysdiodmoduler som saluförs för batteridrift.

c) Lampor och lysdiodmoduler som saluförs för tillämpningar där deras främsta syfte inte är belysning, till exempel

i) ljusemission som en agens i kemiska eller biologiska processer (såsom polymerisering, fotodynamisk terapi, trädgårdsodling, vård av sällskapsdjur, insektsprodukter),

ii) bildtagning och bildprojicering (såsom kamerablixtar, kopiatorer, videoprojektorer),

iii) uppvärmning (såsom IR-lampor),

iv) signalering (såsom lampor för flygfält).

Dessa lampor och lysdiodmoduler omfattas inte av undantaget när de saluförs för belysningsändamål.

d) Lampor och lysdiodmoduler, som saluförs som en del av en armatur och som inte är avsedda att avlägsnas från armaturen av slutanvändaren, utom när de bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller visas separat för slutanvändaren, t.ex. som reservdelar.

e) Lampor och lysdiodmoduler som säljs som en del av en produkt vars främsta syfte inte är belysning. Om de bjuds ut till försäljning, uthyrning, avbetalningsköp eller visas separat, t.ex. som reservdelar, ska de ingå i denna förordnings tillämpningsområde.

f) Lampor och lysdiodmoduler som inte uppfyller de krav som blir tillämpliga 2013 och 2014 i enlighet med förordningar om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/125/EG ( 1 ).

g) Armaturer som är avsedda att driva enbart sådana lampor och lysdiodmoduler ►C1  som anges i leden a–c och e. ◄

Artikel 2

Definitioner

Utöver de definitioner som fastställs i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

ljuskälla : en yta eller ett föremål som är avsedda att avge främst synlig optisk strålning som framkallas genom en energiomvandling. Begreppet ”synlig” avser en våglängd på 380–780 nm.

2.

belysning : anbringande av ljus på en plats eller på föremål eller deras omgivning så att de kan ses av människor.

3.

accentbelysning : en form av belysning där ljuset riktas så att ett föremål eller en del av en yta lyfts fram.

4.

lampa : en enhet vars prestanda kan bedömas separat och som består av en eller flera ljuskällor. Den kan omfatta ytterligare komponenter som krävs för tändning, strömförsörjning eller stabil drift av enheten eller för distribution, filtrering eller omvandling av den optiska strålningen, i de fall dessa komponenter inte kan avlägsnas utan att enheten skadas permanent.

5.

lampsockel : den av en lampa som utgör anslutningen till eltillförseln med hjälp av en lamphållare eller lampanslutning och som även kan hålla fast lampan i lamphållaren.

6.

lamphållare eller fattning : en anordning som håller lampan på plats, vanligen genom att sockeln förs in i den; i dessa fall fungerar den även som anslutning mellan lampan och eltillförseln.

7.

riktad lampa : en lampa där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

8.

oriktad lampa : en lampa som inte är riktad.

9.

glödtrådslampa : en lampa i vilken ljus produceras med hjälp av en trådliknande ledare som upphettas till glödpunkten genom att en elektrisk ström passerar genom ledaren. Lampan kan innehålla gaser som påverkar upphettningen av glödtråden.

10.

glödlampa : en glödtrådslampa i vilken glödtråden fungerar i en lufttom glob eller är omgiven av inert gas.

11.

halogenglödlampa : en glödtrådslampa i vilken glödtråden består av volfram och är omgiven av gas som innehåller halogener eller halogenföreningar. Kan vara försedd med inbyggd strömförsörjning.

12.

urladdningslampa : en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

13.

lysrör : urladdningslampor av lågtryckskvicksilvertyp i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Lysrör kan vara försedda med ett inbyggt förkopplingsdon.

14.

lysrör utan inbyggt förkopplingsdon : enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

15.

högtryckslampa : elektrisk urladdningslampa där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

16.

lysdiod : en ljuskälla som består av en halvledarkomponent med en p-n-övergång. Övergången avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

17.

lysdiodpaket : sats bestående av en eller flera lysdioder. Satsen kan innehålla ett optiskt element och termiska, mekaniska och elektriska gränssnitt.

18.

lysdiodmodul : en sats utan sockel bestående av ett eller flera lysdiodpaket på ett kretskort. Satsen kan ha elektriska, optiska, mekaniska och termiska komponenter, gränssnitt samt reglerdon.

19.

lysdiodlampa : en lampa som innehåller en eller flera lysdioder. Lampan kan vara försedd med en sockel.

20.

lampreglerdon :

en anordning, belägen mellan eltillförseln och en eller flera lampor, med en funktion som rör lampornas drift, såsom att transformera matningsspänningen, begränsa lampornas ström till önskat värde, ge startspänning och förvärmningsström, förebygga kallstarter, korrigera effektfaktorn eller minska radiointerferens. Anordningen kan vara avsedd för koppling till andra lampreglerdon för att utföra dessa funktioner. Begreppet innefattar inte

 styrdon,

 eltillförsel som transformerar nätspänningen till annan matningsspänning och som är utformad för att i samma anordning säkra eltillförseln för både belysningsprodukter och produkter vars huvudsakliga syfte inte är belysning.

21.

styrdon : ett mekaniskt eller elektroniskt don som styr eller övervakar lampans ljusflöde på andra sätt än effektomvandling för lampan, exempelvis fasstyrda ljusregulatorer, timer, sensorer som känner av om enheten används, ljussensorer och don för dagsljusreglering. Fasstyrda ljusregulatorer ska också anses som styrdon.

22.

externt reglerdon : icke-integrerade lampreglerdon avsett att installeras utanför en lampas eller armaturs inneslutning, eller avsett att avlägsnas från inneslutningen utan att permanent skada lampan eller armaturen.

23.

förkopplingsdon : lampreglerdon infört mellan eltillförseln och en eller flera urladdningslampor som, med hjälp av induktans, kapacitans eller en kombination av induktans och kapacitans främst är avsett att begränsa lampornas ström till önskat värde.

24.

reglerdon för halogenlampa : ett lampreglerdon som omvandlar nätspänning till extra låg spänning för halogenlampor.

25.

lysrörslampa : ett lysrör som innehåller alla de komponenter som krävs för tändning och stabil drift av lysröret.

26.

armatur : en apparat som distribuerar, filtrerar eller omvandlar det ljus som sänds från en eller flera lampor och som innehåller alla de delar som krävs för att stödja, fästa och skydda lamporna och, vid behov, hjälpströmkretsar med tillhörande anslutningar till eltillförseln.

27.

försäljningsställe : den fysiska plats där produkten visas upp eller erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp till slutanvändaren.

28.

slutanvändare : en fysisk person som köper eller förväntas köpa en elektrisk lampa eller armatur för ändamål som ligger utanför dennes näringsverksamhet, affärsverksamhet, hantverk eller yrke.

29.

slutlig ägare : den person eller enhet som äger en produkt under livscykelns användningsfas, eller en person eller enhet som agerar på uppdrag av en sådan person eller enhet.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

1.  Leverantörer av elektriska lampor som släpps ut på marknaden som enskilda produkter ska säkerställa att

a) ett informationsblad enligt bilaga II tillhandahålls,

b) den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen,

c) reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik lampa innehåller uppgift om energieffektivitetsklassen,

d) allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik lampa och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller uppgift om modellens energieffektivitetsklass,

e) om lampan är avsedd att saluföras via ett försäljningsställe, en etikett i det format och med de uppgifter som anges i bilaga I.1 placeras, trycks eller fästs på den enskilda förpackningens utsida, och att lampans nominella effekt anges på förpackningen, utanför etiketten,

▼M1

f) en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i punkt 1 i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje lampmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra lampmodeller.

▼B

2.  Leverantörer av armaturer avsedda att saluföras till slutanvändare ska säkerställa följande:

a) Att den tekniska dokumentationen enligt bilaga III tillhandahålls på begäran till myndigheterna i medlemsstaterna och till kommissionen.

b) Att den information som finns på etiketten i enlighet med bilaga I.2 anges i följande situationer:

i) I reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik armatur.

ii) I allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik ►C1  armatur ◄ och som beskriver dess specifika tekniska parametrar.

I dessa fall kan informationen anges i andra format än det som beskrivs i bilaga I.2, exempelvis med enbart text.

c) Att en etikett i det format och med de uppgifter som anges i bilaga I är kostnadsfritt tillgänglig för återförsäljare i elektronisk form eller pappersform, om armaturen är avsedd att saluföras via ett försäljningsställe. Att leverantören skyndsamt levererar etiketterna på begäran, om leverantören väljer ett system där etiketter tillhandahålls endast efter att återförsäljarna beställt dem.

d) Att lampornas ursprungliga förpackning finns i armaturens förpackning, om armaturen släpps ut på marknaden i en förpackning för slutanvändare som innehåller elektriska lampor som slutanvändaren kan byta ut på armaturen. Om inte måste det på utsidan eller insidan av armaturförpackningen finnas, i någon annan form, de uppgifter som anges på lampornas originalförpackning och som krävs enligt denna förordning och enligt kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

▼M1

e) Att en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i punkt 2 i bilaga I görs tillgänglig för återförsäljare för varje armaturmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra armaturmodeller.

▼B

Leverantörer av armaturer avsedda att saluföras via ett försäljningsställe som lämnar information i enlighet med denna förordning ska anses ha uppfyllt sina förpliktelser i egenskap av distributörer när det gäller de produktinformationskrav för lampor som anges i kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

1.  Återförsäljare av elektriska lampor ska säkerställa följande:

▼M1

a) Att varje modell som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp, där den slutliga ägaren inte kan förväntas se den visade produkten, marknadsförs med den information som ska tillhandahållas av leverantören i enlighet med bilaga IV, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett har gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 3.1 f, då bestämmelserna i bilaga VIII ska tillämpas i stället.

▼B

b) Att reklam, formella prisuppgifter eller anbud med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik modell innehåller uppgift om energieffektivitetsklassen.

c) Att allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik modell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller uppgift om modellens energieffektivitetsklass.

2.  Återförsäljare av armaturer som saluförs till slutanvändare ska säkerställa följande:

a) Att den information som finns på etiketten i enlighet med bilaga I.2 anges i följande situationer:

i) I reklam, formella prisuppgifter eller uppköpserbjudanden med energirelaterad information eller prisinformation för en specifik armatur.

ii) I allt tekniskt reklammaterial som avser en specifik armatur och som beskriver dess specifika tekniska parametrar.

I dessa fall kan informationen anges i andra format än det som beskrivs i bilaga I.2, exempelvis med enbart text.

b) Att varje modell som ställs ut på ett försäljningsställe åtföljs av den etiketten som beskrivs i bilaga I.2. Etiketten ska placeras på ett av eller båda de följande sätten:

i) I närheten av den utställda armaturen, så att den är klart synlig och identifierbar som den etikett som tillhör modellen utan att man behöver läsa varumärke och modellnumret på etiketten.

ii) Tydligt åtföljande den mest direkt synliga informationen om den utställda armaturen (pris eller tekniska information) på försäljningsstället.

c) Att lampornas ursprungliga förpackning finns i armaturens förpackning, om armaturen säljs i en förpackning för slutanvändare som innehåller elektriska lampor som slutanvändaren kan byta ut på armaturen. I annat fall måste det på utsidan eller insidan armaturförpackningen finnas, i någon annan form, de uppgifter som anges på lampornas originalförpackning och som krävs enligt denna förordning och enligt kommissionens förordningar om ekodesignkrav för lampor i enlighet med direktiv 2009/125/EG.

▼M1

d) Att varje modell som bjuds ut för försäljning, uthyrning eller hyrköp via och för vilken en elektronisk etikett har gjorts tillgänglig i enlighet med artikel 3.2 e åtföljs av etiketten enligt bilaga VIII.

▼B

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden, med hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilaga V.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga V vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den uppgivna energieffektivitetsklassen och energiförbrukningen.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast tre år efter dess ikraftträdande. Vid översynen ska särskilt de kontrolltoleranser som anges i bilaga V bedömas.

Artikel 8

Upphävande

Direktiv 98/11/EG ska upphöra att gälla den 1 september 2013.

Hänvisningar till direktiv 98/11/EG ska läsas som hänvisningar till denna förordning. Hänvisningar till bilaga IV till direktiv 98/11/EG ska läsas som hänvisningar till bilaga VI till denna förordning.

Artikel 9

Övergångsbestämmelser

1.  Artiklarna 3.2 och 4.2 ska inte gälla armaturer före den 1 mars 2014.

2.  Artiklarna 3.1 c–d och 4.1 a–c ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publicerats före den 1 mars 2014.

3.  Lampor som avses i artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 98/11/EG och som släpps ut på marknaden före den 1 september 2013 ska följa de bestämmelser som anges i direktiv 98/11/EG.

4.  Lampor som avses i artikel 1.1 och 1.2 i direktiv 98/11/EG och som uppfyller bestämmelserna i denna förordning och som släpps ut på marknaden eller bjuds ut till försäljning, uthyrning eller hyrköp före den 1 september 2013 ska anses uppfylla kraven i direktiv 98/11/EG.

Artikel 10

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Den ska tillämpas från och med den 1 september 2013, utom i de fall som anges i artikel 9.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Etiketter

1.   ETIKETT FÖR ELEKTRISKA LAMPOR SOM VISAS PÅ ETT FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

(1) Etiketten ska se ut som i illustrationen nedan om den inte trycks på förpackningen:

image

(2) Följande uppgifter ska anges på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss lampmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III. Energieffektivitetsklass fastställd i enlighet med bilaga VI. Pilen som anger energieffektivitetsklassen för lampan ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV. Viktad årlig energiförbrukning (EC ) uttryckt som kWh per 1 000 timmar, beräknad och avrundad uppåt till närmaste heltal i enlighet med bilaga VII.

(3) Om etiketten trycks på förpackningen och de uppgifter som anges i punkt 2.I, 2.II och 2.IV finns någon annanstans på förpackningen får dessa uppgifter utelämnas från etiketten. Etiketten ska då utformas enligt någon av följande illustrationer:image

image

image

image

(4) Etiketten ska utformas på följande sätt:

image

där följande gäller:

a) Storleksspecifikationerna i figuren ovan och i punkt d gäller en lampetikett som är 36 mm bred och 75 mm hög. Om etiketten trycks upp i ett annat format måste den ha samma proportioner som specifikationerna ovan.

Den etikett som anges i punkterna 1 och 2 ska vara minst 36 mm bred och 75 mm hög, och den som anges i punkt 3 ska vara minst 36 mm bred och 68 mm hög respektive minst 36 mm bred och 62 mm hög. Om ingen sida av förpackningen är tillräckligt stor för etiketten och dess blanka ram, eller om den skulle täcka mer än 50 % av den största sidans yta, får etiketten med ram förminskas, dock inte mer än vad som krävs för att uppfylla båda dessa villkor. Under inga omständigheter får etiketten förminskas till mindre än 40 % (på höjden) av standardstorleken. Om förpackningen är för liten för att en sådan minskad etikett ska rymmas, måste en 36 mm bred och 75 mm hög etikett fästas vid lampan eller förpackningen.

b) Bakgrunden ska vara vit för både färgversionen och den svartvita versionen av etiketten.

c) För färgversionen av etiketten ska färgerna vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d) Etiketten ska uppfylla samtliga av följande krav (siffrorna avser figuren ovan, färgspecifikationerna gäller endast färgversionen av etiketten):

image   Kantlinje: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 1 mm.

image   EU-logotyp – färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Energilogotyp: färg: X-00-00-00. Piktogram enligt bild: EU-logotyp och energilogotyp (i kombination): bredd: 30 mm, höjd: 9 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 30 mm.

image   Skala A++–E

  Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 0,8 mm – färger:

 

Högsta klass: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 15 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 15 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

image   Energieffektivitetsklass

  Pil: bredd: 11,2 mm, höjd: 7 mm, 100 % svart.

  Text: Calibri fet 20 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 20 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

image   Viktad energiförbrukning

Värde: Calibri fet 16 pt, 100 % svart; och Calibri normal 9 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 30 × 7 mm.

Inget annat som är placerat eller tryckt på, eller fäst vid varje enskild förpackning får skymma etiketten eller minska dess synlighet.

Som undantag gäller dock att EU-miljömärket får läggas till om en modell har tilldelats detta enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 ( 2 ).

2.   ETIKETT FÖR ARMATURER SOM VISAS PÅ ETT FÖRSÄLJNINGSSTÄLLE

(1) Etiketten ska vara på lämpligt språk och ska se ut såsom visas i illustrationen nedan, eller såsom de varianter som visas i punkterna 2 och 3.

image

(2) Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning. Med modellbeteckning avses den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss armaturmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma namn.

III. Den mening som visas i exemplet i punkt 1, eller ett av alternativen från exemplen i punkt 3, i förekommande fall. I stället för ordet ”armatur” får en mer exakt term användas för att beskriva den särskilda armaturtypen eller produkten där armaturen är inbyggd (t.ex. möbler), förutsatt att det är tydligt att termen avser den saluförda produkten som driver ljuskällorna.

IV. De olika energieffektivitetsklasserna enligt del 1 av denna bilaga, åtföljt av följande delar enligt vad som är tillämpligt:

a) En glödlampsbild som anger vilka klasser av lampor som kan bytas ut av användaren som armaturen är kompatibel med enligt de senaste kompatibilitetskraven.

b) Ett kryss över de klasser av lampor som armaturen inte är kompatibel med enligt de senaste kompatibilitetskraven.

c) Bokstäverna ”LED” placerade vertikalt längs klasserna A till A++ om armaturen innehåller lysdiodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren. Om en sådan lampa inte har fattningar för lampor som kan bytas ut av användaren ska klasserna B–E kryssas över.

V. En av följande, i förekommande fall:

a) Meningen i exemplet i punkt 1 med tillämpliga energiklasser, om armaturen används med lampor som kan bytas ut av slutanvändaren och sådana lampor medföljer i armaturförpackningen. Vid behov kan meningen anpassas till en eller flera lampor, och flera energiklasser kan anges.

b) Meningen i exemplet i punkt 3 b, om armaturen endast innehåller lysdiodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren.

c) Meningen i exemplet i punkt 3 d, om armaturen innehåller både lysidodmoduler som inte är avsedda att avlägsnas av slutanvändaren och socklar för utbytbara lampor och sådana lampor inte medföljer armaturen.

d) Utrymmet ska lämnas tomt enligt exemplet i punkt 3 a om armaturen används med lampor som kan bytas ut av slutanvändaren och inga sådana lampor medföljer armaturen.

(3) Följande illustrationer är exempel på typiska armaturmärkningar som komplement till illustrationen i punkt 1, dock utan att alla eventuella kombinationer anges.

a) Armatur som används med lampor som kan bytas ut av användaren och som är kompatibel med lampor av alla energiklasser; inga medföljande lampor:

image

b) Armatur som innehåller endast lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren:

image

c) Armatur som innehåller både lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren och fattningar för lampor som byts ut av användaren; medföljande lampor:

image

d) Armatur som innehåller både lysdiodmoduler som inte kan bytas ut av användaren och fattningar för lampor som byts ut av användaren; inga medföljande lampor:

image

(4) Etiketten ska vara utformad enligt figuren nedan:

image

a) Etikettversionen ska vara minst 50 mm bred och 100 mm hög.

b) Bakgrunden ska vara vit eller genomskinlig, men bokstäverna som anger energiklasserna ska alltid vara vita. När bakgrunden är genomskinlig ska återförsäljaren se till att etiketten fästs på en yta som är vit eller ljust grå, så att samtliga delar av etiketten förblir läsbara.

c) Färgerna ska vara CMYK – cyan, magenta, gult och svart, enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till figuren ovan):

image   Kantlinje: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 1 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 43 mm.

image   Armaturlogotyp: linje: 1 pt – färg: Cyan 100 % – Storlek:13 mm × 13 mm – runda hörn: 1 mm. Piktogram enligt bild, eller leverantörens eget piktogram eller foto, om detta bättre beskriver den armatur som hör ihop med etiketten.

image   Text: Calibri normal 9 pt eller större, 100 % svart

image   Skala A++–E

  Pil: höjd: 5 mm, mellanrum: 0,8 mm – färger:

 

Högsta klass: X-00-X-00

Klass 2: 70-00-X-00,

Klass 3: 30-00-X-00,

Klass 4: 00-00-X-00,

Klass 5: 00-30-X-00,

Klass 6: 00-70-X-00,

Lägsta klassen: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 14 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 14 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

image   LED-text: Verdana normal 15 pt, 100 % svart

image   Kryss: Färg: 13-X-X-04, linje: 3 pt

image   Glödlampslogotyp: Piktogram enligt bild

image   Text: Calibri normal 10 pt eller större, 100 % svart

image   Rättsaktens nummer: Calibri fet 10 pt, 100 % svart.

image   EU:s logotyp: Färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Leverantörens namn eller varumärke.

image   Leverantörens modellbeteckning:

Leverantörens namn eller varumärke och modellbeteckning ska passa in på en yta med måtten 43 × 10 mm.

image   Energiklasspilen

  Pil: höjd: 3,9 mm, bredd: enligt punkt 4 men förminskad i proportion till höjden, färg: enligt punktimage, i förekommande fall.

  Text: Calibri fet 10,5 pt, versaler och vit, ”+”-symboler: Calibri fet 10,5 pt, upphöjd text, vit, inpassad på en enda rad.

Om det inte finns tillräckligt med utrymme för att visa etikettens energiklasspilar inom området för den mening som avses i punkt 2 V.a får området mellan förordningsnumret och EU-logotypen utnyttjas.

e) Etiketten får även placeras horisontellt, och den ska då vara minst 100 mm bred och 50 mm hög. Etikettens delar ska visas enligt leden b–d och ska i förekommande fall arrangeras enligt de följande exemplen. Om etikettens energiklasspilar inte får plats i textrutan till vänster om skalan A++–E får textrutan förstoras vertikalt efter behov.

image image image
BILAGA II

Informationsblad för elektriska lampor

Informationsbladet ska innehålla den information som anges för etiketten. Om inga produktbroschyrer finns, kan den etikett som medföljer produkten även betraktas som informationsblad.
BILAGA III

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som avses i artiklarna 3.1 b och 2 a ska omfatta följande:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En allmän beskrivning av modellen, som ska vara tillräcklig för att den ska kunna identifieras på ett entydigt sätt.

c) I förekommande fall, hänvisningar till de harmoniserade standarder som använts.

d) I förekommande fall, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som på leverantörens vägnar har behörighet att ingå bindande avtal.

f) De tekniska parametrarna för att fastställa elektriska lampors energiförbrukning och energieffektivitet, och kompatibilitet med lampor i fråga om armaturer, med uppgift om minst en realistisk kombination av produktinställningar och -villkor för att testa produkten.

g) För elektriska lampor, resultatet av de beräkningar som genomförts i enlighet med bilaga VII.

Uppgifterna i denna tekniska dokumentation kan slås ihop med den tekniska dokumentation som tillhandahålls i enlighet med direktiv 2009/125/EG.
BILAGA IV

Information som ska tillhandahållas när de slutliga ägarna inte kan förväntas se produkten utställd

1. Den information som avses i artikel 4.1 a ska lämnas i följande ordning:

a) Energieffektivitetsklass enligt definitionen i bilaga VI.

b) Där så krävs i bilaga I, den vägda energiförbrukningen i kWh per 1 000 timmar, avrundad till närmaste heltal och beräknad i enlighet med bilaga VII del 2.

2. Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den vara i den form och ordning som anges i bilaga II.

3. Teckenstorlek och typsnitt för all den information som avses i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.

▼M2
BILAGA V

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ELEKTRISKA LAMPOR OCH LYSDIODMODULER SOM SALUFÖRS SOM ENSKILDA PRODUKTER

1) Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera ett provparti med minst 20 lampor av samma modell från samma tillverkare, som om möjligt erhållits i lika andelar från fyra slumpmässigt utvalda källor.

2) Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b) de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c) vid provning av modellerna, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) ligger inom respektive tolerans på 10 %.

3) Om de resultat som avses i punkt 2 a, b eller c inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4) Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkt 3.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda mätförfaranden som motsvarar allmänt erkänd bästa praxis och som är tillförlitliga, exakta och reproducerbara, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för detta ändamål i Europeiska unionens officiella tidning. Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa kontrolltoleransen 10 % och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–4 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.

2.   KONTROLLFÖRFARANDE FÖR ARMATURER AVSEDDA ATT SALUFÖRAS ELLER SALUFÖRAS TILL SLUTANVÄNDAREN

Armaturen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om den åtföljs av den produktinformation som krävs, om den uppges vara kompatibel med alla energiklasser för lampor som den faktiskt är kompatibel med, och om den, med användning av metoder och kriterier för kompatibilitetsbedömning på aktuell teknisk nivå, konstateras vara kompatibel med de energiklasser för lampor som den uppges vara kompatibel med i enlighet med del 2 punkt 2.IV a och b i bilaga I.

▼B
BILAGA VI

Energieffektivitetsklasser

Energieffektivitetsklassen för lampor ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) såsom anges i tabell 1.

EEI för lampor ska fastställas enligt bilaga VII.Tabell 1

Energieffektivitetsklasser för lampor

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex (EEI) för oriktade lampor

Energieffektivitetsindex (EEI) för riktade lampor

A++ (effektivast)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (minst effektiv)

EEI > 0,95

EEI > 1,75
BILAGA VII

Metod för beräkning av energieffektivitetsindex och energiförbrukning

1.   BERÄKNING AV ENERGIEFFEKTIVITETSINDEX

För beräkningen av energieffektivitetsindex (EEI) för en modell jämförs dess effekt korrigerad för eventuella reglerdonsförluster med dess referenseffekt. Referenseffekten erhålls från det användbara ljusflödet, vilket är det totala ljusflödet för oriktade lampor, och ljusflödet i en 90° eller 120° kon för riktade lampor.

Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt följande formel och avrundas till en decimal:

EEI = Pkor/Pref

där följande gäller:

Pkor är märkeffekten (Pmärk) för modeller utan externt reglerdon och märkeffekten (Pmärk) korrigerad i enlighet med tabell 2 för modeller med externa reglerdon. Märkeffekten hos lamporna mäts vid den nominella inspänningen.Tabell 2

Effektkorrigering om modellen kräver externa reglerdon

Korrigeringens omfattning

Effekt korrigerad för reglerdonsförluster (Pkor)

Lampor som drivs med externa reglerdon för halogenlampor

Pmärk × 1,06

Lampor som drivs med externa reglerdon för lysdiodlampor

Pmärk × 1,10

Lysrör med diametern 16 mm (T5-lampor) och 4-stifts enkelsocklade lysrör som drivs med externa reglerdon för lysrör

Pmärk × 1,10

Övriga lampor som drivs med externa reglerdon för lysrör

image

Lampor som drivs med externa reglerdon för högtryckslampor

Pmärk × 1,10

Lampor som drivs med externt reglerdon för lågtrycksnatriumlampor

Pmärk × 1,15

Pref är den referenseffekt som erhålls från modellens användbara ljusflöde (Φanv) med följande formler:

För modeller med Φanv < 1 300 lumen: Pref = 0,88√Φanv + 0,049Φanv

För modeller med Φanv ≥ 1 300 lumen: Pref = 0,07341Φanv

Det användbara ljusflödet (Φanv) definieras i enlighet med tabell 3.Tabell 3

Definition av det användbara ljusflödet

Modell

Användbart ljusflöde (Φanv)

Oriktade lampor

Totalt märkvärde för ljusflöde (Φ)

Riktade lampor andra än glödtrådslampor med en strålvinkel ≥ 90° försedda med en skriftlig eller grafisk varning på förpackningen att de inte lämpar sig för accentbelysning

Märkvärde för ljusflödet i en 120° kon (Φ120°)

Övriga riktade lampor

Märkvärde för ljusflödet i en 90° kon (Φ90°)

2.   BERÄKNING AV ENERGIFÖRBRUKNINGEN

Den viktade energiförbrukningen (Ec ) beräknas i kWh/1 000 h och avrundas till två decimaler enligt formeln

▼C1

image

▼B

där Pkor avser effekten korrigerad för eventuella reglerdonsförluster i enlighet med del 1 ovan.

▼M1
BILAGA VIII

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1. För de syften som avses i punkterna 2–4 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)  visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)  kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller beröra en annan bild eller ett annat dataset,

c)  pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)  alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2. Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 f eller artikel 3.2 e ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i bilaga I. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

3. Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a) Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b) På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c) Ha ett av följande två format:

image

4. Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a) Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b) Bilden ska vara länkad till märkningen.

c) Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d) Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e) För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f) Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g) Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.( 1 ) EUT L 285, 31.10.2009, s. 10.

( 2 ) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top