EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02012R0792-20150205

Consolidated text: Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 792/2012 av den 23 augusti 2012 om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/792/2015-02-05

02012R0792 — SV — 05.02.2015 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012

av den 23 augusti 2012

om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006

(EGT L 242 7.9.2012, s. 13)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2015/57 av den 15 januari 2015

  L 10

19

16.1.2015
▼B

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 792/2012

av den 23 augusti 2012

om regler för utformning av tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i rådets förordning (EG) nr 338/97 om skyddet av arter av vilda djur och växter genom kontroll av handeln med dem och om ändring av kommissionens förordning (EG) nr 865/2006Artikel 1

Allmänna bestämmelser

I denna förordning anges utformning och tekniska specifikationer för blanketter för tillstånd, intyg och andra dokument som föreskrivs i förordning (EG) nr 338/97 och förordning (EG) nr 865/2006. Utformning och tekniska specifikationer anges för följande dokument:

1. 

Importtillstånd.

2. 

Exporttillstånd.

3. 

Återexportintyg.

4. 

Intyg för personlig egendom.

5. 

Intyg för provsamling.

▼M1

5a. 

Intyg för musikinstrument.

▼B

6. 

Importanmälningar.

7. 

Intyg för mobil utställning.

▼M1

8. 

Fortsättningsblad för intyg för personlig egendom, för intyg för mobil utställning och för intyg för musikinstrument.

▼B

9. 

Intyg som föreskrivs i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97.

10. 

Etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97.

Artikel 2

Blanketter

▼M1

1.  
Blanketter för importtillstånd, exporttillstånd, återexportintyg, intyg för personlig egendom, intyg för provsamling och intyg för musikinstrument samt ansökningsblanketter för dessa handlingar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga I.

▼B

2.  
Blanketter för importanmälningar ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga II. De får innehålla serienummer.
3.  
Blanketter för intyg för mobil utställning och ansökningsblanketter för dessa intyg ska, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk, utformas enligt förlagan i bilaga III.
4.  
Blanketter som ska användas som fortsättningsblad för intyg för personlig egendom och för intyg för mobil utställning ska utformas enligt förlagan i bilaga IV.
5.  
Blanketter för de intyg som avses i artiklarna 5.2 b, 5.3, 5.4, 8.3 och 9.2 b i förordning (EG) nr 338/97 och för ansökan om dessa intyg ska utformas enligt förlagan i bilaga V, bortsett från det utrymme som reserverats för nationellt bruk.

Medlemsstaterna får emellertid besluta att fälten 18 och 19 enbart ska innehålla uppgift om berört intyg och/eller tillstånd i stället för den förtryckta texten.

6.  
Blanketten för de etiketter som avses i artikel 7.4 i förordning (EG) nr 338/97 ska utformas enligt förlagan i bilaga VI till den här förordningen.

Artikel 3

Tekniska specifikationer för blanketter

1.  
De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas på träfritt skrivpapper med en ytvikt på minst 55 g/m2.
2.  
Storleken på de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 ska vara 210 × 297 mm (A4) med en tolerans på längden om högst minus 18 mm eller plus 8 mm.
3.  

De blanketter som avses i artikel 2.1 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, vitt papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) 

blankett 2, innehavarens kopia, gult papper,

c) 

blankett 3, det exporterande eller återexporterande landets kopia av ett importtillstånd eller den kopia av ett exporttillstånd eller återexportintyg som tullen återsänder till den utfärdande administrativa myndigheten, ljusgrönt papper,

d) 

blankett 4, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

e) 

blankett 5, ansökan, vitt papper.

4.  

De blanketter som avses i artikel 2.2 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, vitt papper,

b) 

blankett 2, importörens kopia, gult papper.

5.  

De blanketter som avses i artikel 2.3 och 2.5 ska tryckas på färgat papper enligt följande:

a) 

blankett 1, originalet, gult papper med guillocherad bakgrund, i grått tryck på framsidan, för att avslöja förfalskningar som utförts på mekanisk eller kemisk väg,

b) 

blankett 2, den utfärdande administrativa myndighetens kopia, rosa papper,

c) 

blankett 3, ansökan, vitt papper.

6.  
Det papper som används till de fortsättningsblad och etiketter som avses i artikel 2.4 och 2.6 ska vara vitt.
7.  
De blanketter som avses i artikel 2 ska tryckas och fyllas i på ett av unionens officiella språk i enlighet med vad den administrativa myndigheten i varje medlemsstat fastställer. De ska vid behov även innehålla en översättning till ett av konventionens officiella arbetsspråk.
8.  
Medlemsstaterna ska ansvara för tryckningen av de blanketter som avses i artikel 2, och de blanketter som avses i artikel 2.1–2.5 kan ingå i ett datoriserat förfarande för utfärdande av tillstånd och intyg.

Artikel 4

Förordning (EG) nr 865/2006 ska ändras på följande sätt:

1. 

Artiklarna 2 och 3 ska utgå.

2. 

Bilagorna I–VI ska utgå.

Artikel 5

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 27 september 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I