EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011R1178-20150408

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 1178/2011 av den 3 november 2011 om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende flygande personal inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1178/2015-04-08

2011R1178 — SV — 08.04.2015 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

av den 3 november 2011

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende ►C1  flygande personal ◄ inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 311, 25.11.2011, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 290/2012 av den 30 mars 2012

  L 100

1

5.4.2012

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 70/2014 av den 27 januari 2014

  L 23

25

28.1.2014

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 245/2014 av den 13 mars 2014

  L 74

33

14.3.2014

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 2015/445 av den 17 mars 2015

  L 74

1

18.3.2015


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 106, 16.4.2013, s. 14 (1178/2011)

►C2

Rättelse, EGT L 107, 17.4.2013, s. 7 (290/2012)




▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1178/2011

av den 3 november 2011

om tekniska krav och administrativa förfaranden avseende ►C1  flygande personal ◄ inom den civila luftfarten i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008

(Text av betydelse för EES)



EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670 EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG ( 1 ), särskilt artiklarna 7.6, 8.5 och 10.5, och

av följande skäl:

(1)

Syftet med förordning (EG) nr 216/2008 är att skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i Europa. Genom den förordningen ska detta och andra mål kunna uppnås när det gäller säkerhetsnivån inom den civila luftfarten.

(2)

De piloter som utför trafik med vissa luftfartyg samt utbildningshjälpmedel för flygsimulering, personer och organisationer som medverkar i utbildning, testning eller kontroll av dessa piloter ska uppfylla de relevanta grundläggande kraven i bilaga III till förordning (EG) nr 216/2008. Enligt den förordningen bör piloter, personer och organisationer som deltar i deras utbildning certifieras när de befunnits uppfylla grundläggande krav.

(3)

Ett medicinskt intyg bör utfärdas för en pilot, och flygläkare, som ansvarar för att bedöma piloternas medicinska lämplighet, bör certifieras när de har befunnits uppfylla de relevanta grundläggande kraven. Enligt förordning (EG) nr 216/2008 får emellertid allmänläkare fungera som flygläkare enligt vissa villkor och i den mån det är tillåtet enligt nationell rätt.

(4)

Kabinbesättning som deltar i trafik med vissa luftfartyg ska uppfylla de grundläggande kraven i bilaga IV till förordning (EG) nr 216/2008. Enligt den förordningen bör kabinbesättningen med jämna mellanrum bedömas med avseende på medicinsk lämplighet att på ett säkert sätt utöva de säkerhetsuppgifter som tilldelats. Lämpligheten måste kontrolleras genom lämplig bedömning baserad på bästa flygmedicinsk praxis.

(5)

Enligt förordning (EG) nr 216/2008 ska kommissionen utarbeta nödvändiga tillämpningsföreskrifter för fastställande av villkoren för certifiering av piloter samt för personer som deltar i deras utbildning, testning eller kontroll, för utfärdande av intyg för kabinbesättning och för bedömningen av deras medicinska lämplighet.

(6)

Krav och förfaranden bör fastställas för konvertering av nationella flygcertifikat och nationella certifikat för flygmaskinister till flygcertifikat så att de kan utöva sin verksamhet enligt harmoniserade villkor; kvalifikationer för flygprov bör också konverteras i enlighet med denna förordning.

(7)

Det bör vara möjligt för medlemsstater att godta certifikat utfärdade av tredjeländer där en säkerhetsnivå motsvarande den som anges i förordning (EG) nr 216/2008 kan garanteras; villkor för godtagande av certifikat som utfärdats av tredjeländer bör fastställas.

(8)

För att se till att utbildning som påbörjats före ikraftträdandet av denna förordning kan beaktas för erhållande av flygcertifikat bör villkor fastställas för erkännande av utbildning som redan fullbordats; villkor för erkännande av militära certifikat bör också fastställas.

(9)

Det är nödvändigt att ge tillräcklig tid för luftfartsindustrin och medlemsstaternas myndigheter att anpassa sig till det nya regelverket, att ge medlemsstaterna tid att utfärda särskilda typer av flygcertifikat och medicinska intyg som inte omfattas av JAR, och att under vissa villkor erkänna giltigheten av utfärdade licenser och certifikat, liksom gjorda flygmedicinska bedömningar, innan denna förordning börjar tillämpas.

(10)

Rådets direktiv 91/670/EEG av den 16 december 1991 om ömsesidigt godkännande av certifikat för personal med funktioner inom den civila luftfarten ( 2 ) ska upphöra att gälla i enlighet med artikel 69.2 i förordning (EG) nr 216/2008. De åtgärder som föreskrivs genom denna förordning ska betraktas som motsvarande åtgärder.

(11)

För att säkerställa en smidig övergång och en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten i unionen bör genomförandeåtgärderna återspegla teknikens utvecklingsnivå inklusive beprövade erfarenheter samt vetenskapliga och tekniska framsteg inom områdena pilotutbildning och ►C1  flygande personals flygmedicinska lämplighet ◄ . I enlighet med detta bör tekniska krav och administrativa förfaranden som antagits av Internationella civila luftfartsorganisationen (nedan kallad Icao) och de gemensamma luftfartsmyndigheterna till och med den 30 juni 2009 samt befintlig lagstiftning som hänför sig till särskilda nationella förhållanden beaktas.

(12)

Byrån utarbetade utkast till tillämpningsföreskrifter och överlämnade dem till kommissionen i form av ett yttrande i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(13)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.



Artikel 1

Syfte

I den här förordningen fastställs närmare bestämmelser om följande:

1. Olika behörigheter för flygcertifikat, villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat, rättigheter och skyldigheter för innehavare av flygcertifikat, villkor för konvertering av befintliga nationella flygcertifikat och nationella certifikat för flygmaskinister till flygcertifikat samt villkor för godtagande av certifikat från tredjeland.

2. Certifiering av personer som ansvarar för flygutbildning eller utbildning i flygsimulator och för att bedöma piloters kompetens.

3. Olika medicinska intyg för piloter, villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, begränsa, tillfälligt dra in eller återkalla medicinska intyg, rättigheter och skyldigheter för innehavare av medicinska intyg samt villkor för att konvertera nationella medicinska intyg till allmänt erkända medicinska intyg.

4. Certifiering av flygläkare samt under vilka villkor allmänläkare får fungera som flygläkare.

5. Periodiska flygmedicinska bedömningar av kabinbesättningsmedlemmar, samt kvalifikationer för de personer som är ansvariga för dessa bedömningar.

▼M1

6. Villkoren för att utfärda, behålla, ändra, begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla kabinbesättningsintyg samt rättigheterna och skyldigheterna för innehavarna av dessa intyg.

▼C2

7. Villkoren för att utfärda, behålla, ändra, begränsa, tillfälligt upphäva eller återkalla godkännanden för pilotutbildningsorganisationer och flygmedicinska centrum som medverkar i kvalificering och flygmedicinsk bedömning av flygande personal inom civil luftfart.

▼M1

8. Kraven för certifiering av utbildningshjälpmedel för flygsimulering och av de organisationer som hanterar och använder sådana hjälpmedel.

9. De krav som medlemsstaterna, byrån och organisationerna måste uppfylla i fråga om administration och ledningssystem, i enlighet med de regler som avses i punkterna 1 till 8.

▼B

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

Del FCL-certifikat : ett certifikat som utfärdats för en flygbesättningsmedlem och som uppfyller kraven i bilaga I.

2.

JAR : gemensam luftfartsbestämmelse som antagits av de gemensamma luftfartsmyndigheterna och som är tillämplig den 30 juni 2009.

3.

flygcertifikat för lätta flygplan (LAPL) : flygcertifikat för fritidsflygning enligt artikel 7 i förordning (EG) nr 216/2008.

4.

JAR-förenligt certifikat : flygcertifikat och tillhörande behörigheter, certifikat, auktorisationer och/eller kvalifikationer, som utfärdats eller erkänts, i enlighet med nationell lagstiftning som återspeglar JAR och förfaranden, av en medlemsstat som har genomfört relevant JAR och som har rekommenderats för ömsesidigt erkännande inom de gemensamma luftfartsmyndigheternas system för en sådan JAR.

5.

icke JAR-förenligt certifikat : flygcertifikat som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning och som inte har rekommenderats för ömsesidigt erkännande med avseende på relevant JAR.

6.

tillgodoräknande : erkännande av tidigare erfarenheter eller kvalifikationer.

7.

tillgodoräknanderapport : rapport som ligger till grund för erkännande av tidigare erfarenheter eller kvalifikationer.

8.

konverteringsrapport : en rapport på grundval av vilken ett certifikat får konverteras till ett Del FCL-certifikat.

9.

JAR-förenligt medicinskt intyg för piloter och certifikat för flygläkare : certifikat som utfärdats eller erkänts, i enlighet med nationell lagstiftning som återspeglar JAR och förfaranden, av en medlemsstat som har genomfört relevant JAR och som har rekommenderats för ömsesidigt erkännande inom de gemensamma luftfartsmyndigheternas system för en sådan JAR.

10.

icke JAR-förenligt medicinskt intyg för piloter och certifikat för flygläkare : certifikat som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat i enlighet med nationell lagstiftning och som inte har rekommenderats för ömsesidigt erkännande med avseende på relevant JAR.

▼M1

11.

kabinbesättningsmedlem : besättningsmedlem med erforderlig kompetens, som inte tillhör flygbesättningen eller den tekniska besättningen, som av en operatör utsetts till uppgifter som hänger samman med passagerar- och flygsäkerhet under flygning.

12.

flygande personal : flygbesättning och kabinbesättning.

13.

JAR-förenligt certifikat, godkännande eller organisation : i de gemensamma luftfartsbestämmelserna: certifikat eller godkännanden som utfärdats eller organisationer som certifierats, godkänts, registrerats eller erkänts, i enlighet med nationell lagstiftning som återspeglar JAR och förfaranden, av en medlemsstat som har genomfört relevant JAR och som har rekommenderats för ömsesidigt erkännande inom de gemensamma luftfartsmyndigheternas system för en sådan JAR.

▼M3

Artikel 3

Pilotcertifiering och medicinska intyg

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 i denna förordning ska piloter på luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c och artikel 4.5 i förordning (EG) nr 216/2008 efterleva de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilaga I och bilaga IV till den här förordningen.

2.  Trots befogenheterna för innehavare av flygcertifikat som anges i bilaga I till denna förordning, får innehavare av flygcertifikat utfärdade i enlighet med kapitel B eller C i bilaga I till denna förordning utföra flygningar som avses i artikel 6.4 a i förordning (EU) nr 965/2012. Detta påverkar inte efterlevnaden av eventuella ytterligare krav som ställs för persontransporter eller utveckling av kommersiell verksamhet som definieras i kapitel B eller C i bilaga I till den här förordningen.

▼B

Artikel 4

Befintliga nationella flygcertifikat

1.  JAR-förenliga certifikat som medlemsstater har utfärdat eller erkänt före ►M1  den dag då denna förordning börjar gälla ◄ ska anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning. Medlemsstaterna ska senast ►M1  den 8 april 2018 ◄ ersätta dessa certifikat med certifikat som överensstämmer med det format som fastställs i Del ARA.

2.  Icke JAR-förenliga certifikat inklusive därtill knutna behörigheter, behörighetsbevis, auktorisationer och/eller kvalifikationer som medlemsstater har utfärdat eller erkänt före ikraftträdandet av denna förordning, ska av den medlemsstat som utfärdade certifikatet konverteras till Del FCL-certifikat.

3.  Icke JAR-förenliga certifikat ska konverteras till Del FCL-certifikat och tillhörande behörigheter eller behörighetsbevis i enlighet med

a) bestämmelserna i bilaga II, eller

b) de delar som fastställs i en konverteringsrapport.

4.  Konverteringsrapporten ska

a) utarbetas av den medlemsstat som utfärdade flygcertifikatet i samråd med Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (nedan kallad byrån),

b) beskriva de nationella krav som ligger till grund för utfärdandet av flygcertifikaten,

c) ange räckvidden för de befogenheter som har tilldelats piloterna,

d) ange för vilka av kraven i bilaga I som tillgodoräknande ska ske,

e) ange eventuella begränsningar som ska införas för Del FCL-certifikaten samt vilka krav som piloten ska uppfylla för att dessa begränsningar ska kunna avlägsnas.

5.  Konverteringsrapporten ska innehålla kopior av alla handlingar som är nödvändiga för att styrka de uppgifter som avses i punkt 4 a–e, inklusive kopior av tillämpliga nationella krav och förfaranden. När konverteringsrapporten utarbetas ska medlemsstaterna sträva efter att piloterna så långt det är möjligt ska kunna upprätthålla nuvarande räckvidd för sin verksamhet.

6.  Trots vad som sägs i punkterna 1 och 3 ska innehavare av behörighet för klassinstruktör eller klasskontrollant som har befogenheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda få dessa befogenheter konverterade till behörigheter för typinstruktör eller typkontrollant för enpilotsflygplan.

7.  En medlemsstat får på följande villkor ge en elev begränsade befogenheter utan övervakning innan han/hon uppfyller alla krav för utfärdandet av ett LAPL:

a) Befogenheterna ska vara begränsade till medlemsstatens territorium eller en del av det.

b) Befogenheterna ska vara begränsade till ett avgränsat geografiskt område, och till enmotoriga kolvmotorflygplan med en maximal startmassa på högst 2 000 kg, och ska inte omfatta transport av passagerare.

c) Befogenheterna ska utfärdas på grundval av en individuell bedömning av säkerhetsriskerna som utförs av en instruktör enligt en konceptbedömning av säkerhetsrisker som utförs av medlemsstaten.

d) Medlemsstaten ska senast vart tredje år lämna in periodiska rapporter till kommissionen och byrån.

▼M3

8.  Till och med den 8 april 2019 får en medlemsstat utfärda en auktorisation till en pilot att utöva särskilda begränsade befogenheter att framföra flygplan enligt instrumentflygregler innan piloten uppfyller samtliga krav som är nödvändiga för utfärdande av en instrumentbehörighet i enlighet med denna förordning, på följande villkor:

a) En medlemsstat får utfärda dessa tillstånd endast när detta är berättigat på grund av ett särskilt lokalt behov som inte kan tillgodoses med de behörigheter som fastställs i denna förordning.

b) Omfattningen av de befogenheter som beviljas genom auktorisationen ska grundas på en bedömning av säkerhetsriskerna, utförd av medlemsstaten, och ta hänsyn till omfattningen av den utbildning som krävs för att den avsedda nivån för pilotkompetens ska uppnås.

c) Befogenheterna som beviljas i auktorisationen ska begränsas till luftrummet över medlemsstatens nationella territorium eller delar av det.

d) Auktorisationen ska utfärdas till sökande som har genomgått lämplig utbildning med kvalificerade instruktörer och uppvisat den kompetens som krävs för en kvalificerad kontrollant, enligt beslut av medlemsstaten.

e) Medlemsstaten ska underrätta kommissionen, Easa och de andra medlemsstaterna om de särskilda omständigheterna för denna auktorisering, inklusive dess berättigande och bedömningen av säkerhetsriskerna.

f) Medlemsstaten ska övervaka verksamheten i samband med auktoriseringen för att säkerställa en godtagbar säkerhetsnivå och vidta lämpliga åtgärder om en ökad risk eller något säkerhetsproblem konstateras.

g) Medlemsstaten ska granska säkerhetsaspekterna av auktoriseringens genomförande och lämna in en rapport till kommissionen senast den 8 april 2017.

▼B

Artikel 5

Befintliga nationella medicinska intyg för piloter och certifikat för flygläkare

1.  JAR-förenliga medicinska intyg för piloter och certifikat för flygläkare utfärdade eller erkända av en medlemsstat innan denna förordning börjar tillämpas ska anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 8 april 2017 ersätta medicinska intyg för piloter och certifikat för flygläkare med certifikat som överensstämmer med det format som fastställs i Del ARA.

3.  Icke JAR-förenliga medicinska intyg för piloter och certifikat för flygläkare som utfärdats av en medlemsstat innan denna förordning börjar tillämpas ska fortsätta att gälla fram till dagen för nästa förlängning eller till den 8 april 2017, beroende på vilket som inträffar först.

4.  Förlängningen av de intyg och certifikat som avses i punkterna 1 och 2 ska vara förenlig med bestämmelserna i bilaga IV.

Artikel 6

Konvertering av kvalifikationer för flygprov

1.  Piloter som innan denna förordning börjar tillämpas utfört flygprov i kategori 1 och 2 enligt definitionen i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1702/2003 ( 3 ), eller som har lett utbildning för testpiloter, ska få sina flygtestkvalifikationer konverterade till flygtestbehörigheter i enlighet med bilaga I till den här förordningen samt i tillämpliga fall till behörighetsbevis för flygtestinstruktör av den medlemsstat som har utfärdat flygtestkvalifikationerna.

2.  Denna konvertering ska utföras i enlighet med en konverteringsrapport som uppfyller kraven i artikel 4.4 och 4.5.

Artikel 7

Befintliga nationella certifikat för flygmaskinister

1.  För att konvertera certifikat för flygmaskinister, som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen, till Del FCL-certifikat ska innehavaren ansöka hos den medlemsstat som utfärdat certifikaten.

2.  Certifikat för flygmaskinister ska konverteras till Del FCL-certifikat i enlighet med en konverteringsrapport som uppfyller kraven i artikel 4.4 och 4.5.

3.  Vid ansökan om trafikflygarcertifikat (ATPL) för flygplan ska bestämmelserna om tillgodoräknande i FCL.510.A c 2 i bilaga I tillämpas.

Artikel 8

Villkor för godtagande av certifikat från tredjeland

▼M4

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 12 i förordning (EG) nr 216/2008 och om det inte finns några avtal mellan unionen och ett tredjeland som omfattar pilotcertifiering får medlemsstaterna godta certifikat från tredjeland, behörigheter eller behörighetsbevis och tillhörande medicinska intyg som utfärdats av eller på uppdrag av tredjeland, i enlighet med bestämmelserna i bilaga III till denna förordning.

▼B

2.  Personer som ansöker om Del FCL-certifikat och som redan innehar åtminstone motsvarande certifikat, behörighet eller behörighetsbevis som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen ska uppfylla alla kraven i bilaga I till denna förordning, frånsett att kraven på kurslängd, antal lektioner och specifika utbildningstimmar får reduceras.

3.  Hur mycket sökanden får tillgodoräkna sig ska fastställas av den medlemsstat som piloten lämnar sin ansökan till på grundval av en rekommendation från en godkänd utbildningsorganisation.

4.  Innehavare av ett ATPL som har utfärdats av ett tredjeland eller på ett tredjelands vägnar i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen, vilka har uppfyllt erfarenhetskraven för utfärdande av ett ATPL i relevant kategori av luftfartyg enligt kapitel F i bilaga I till denna förordning, får till fullo tillgodoräkna sig detta när det gäller kraven att genomgå en utbildningskurs före teori- och flygprov, förutsatt att certifikatet från tredjeland innehåller en giltig typbehörighet för det luftfartyg som ska användas på ATPL-flygprovet.

5.  Typbehörigheter för flygplan eller helikopter får utfärdas till innehavare av Del FCL-certifikat som uppfyller de krav för utfärdande av dessa behörigheter som har fastställts av ett tredjeland. Dessa behörigheter begränsas till luftfartyg som är registrerade i detta tredjeland. Denna begränsning får avlägsnas när piloten uppfyller kraven under punkt C.1 i bilaga III.

Artikel 9

Tillgodoräknande av utbildning som har påbörjats innan denna förordning börjar tillämpas

1.  När det gäller utfärdande av Del FCL-certifikat i enlighet med bilaga I ska utbildning som har påbörjats innan denna förordning börjar tillämpas i enlighet med de gemensamma luftfartsmyndigheternas krav och förfaranden under tillsyn av en medlemsstat som rekommenderats för ömsesidigt erkännande inom de gemensamma luftfartsmyndigheternas system i förhållande till relevant JAR, tillgodoräknas till fullo, förutsatt att utbildning och prov slutförs senast den 8 april 2016.

2.  Utbildning som har påbörjats innan denna förordning börjar tillämpas i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen ska tillgodoräknas när det gäller utfärdande av Del FCL-certifikat på grundval av en tillgodoräknanderapport som har utarbetats av medlemsstaten i samråd med byrån.

3.  I tillgodoräknanderapporten ska följande anges: utbildningens omfattning, vilka Del FCL-krav som tillgodoräknandet avser samt, i tillämpliga fall, vilka krav som sökande behöver uppfylla för att Del FCL-certifikat ska kunna utfärdas. Rapporten ska inbegripa kopior av alla handlingar som krävs för att styrka utbildningens omfattning samt av de nationella bestämmelser och förfaranden som utbildningen har inletts i enlighet med.

▼M2

Artikel 9a

Utbildning för typbehörighet och uppgifter om driftslämplighet

1.  Om det i bilagorna till denna förordning hänvisas till uppgifter om driftslämplighet som fastställts i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012, och det inte finns sådana uppgifter för den relevanta typen av luftfartyg, ska den som ansöker om en typbehörighetskurs endast uppfylla bestämmelserna i bilagorna till förordning (EU) nr 1178/2011.

2.  Typbehörighetskurser som godkänts före godkännandet av den kursplan som minimalt krävs för pilotcertifieringsutbildning i uppgifter om driftslämplighet för den relevanta typen av luftfartyg i enlighet med förordning (EU) nr 748/2012 ska omfatta de obligatoriska utbildningsdelarna senast den 18 december 2017 eller inom två år efter godkännandet av uppgifterna om driftslämplighet, beroende på vilket datum som är senast.

▼B

Artikel 10

Tillgodoräknande av flygcertifikat som erhållits under militärtjänstgöring

1.  Militära flygbesättningsmedlemmar som önskar erhålla Del FCL-certifikat ska ansöka i den medlemsstat i vilken de har tjänstgjort.

2.  Kunskaper, erfarenhet och färdigheter som har förvärvats under militärtjänstgöring ska tillgodoräknas mot de gällande kraven i bilaga I i enlighet med en tillgodoräknanderapport som har utarbetats av medlemsstaten i samråd med byrån.

3.  Tillgodoräknanderapporten ska

a) ange vilka nationella krav som ligger till grund för utfärdandet av militära certifikat, behörigheter, behörighetsbevis, auktorisationer och/eller kvalifikationer,

b) ange räckvidden för de befogenheter som har tilldelats piloterna,

c) ange för vilka av kraven i bilaga I som tillgodoräknande ska ske,

d) ange eventuella begränsningar som kan behöva införas för Del FCL-certifikaten och vilka krav som piloterna ska uppfylla för att dessa begränsningar ska kunna avlägsnas,

e) inbegripa kopior av alla handlingar som krävs för att styrka det ovanstående, åtföljt av kopior av tillämpliga nationella krav och förfaranden.

▼M1

Artikel 10a

Pilotutbildningsorganisationer

1.  Pilotutbildningsorganisationer ska vara i överensstämmelse med de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilagorna VI och VII och ska inneha godkännande.

2.  Pilotutbildningsorganisationer som innehar godkännanden som är JAR-förenliga och som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat innan denna förordning börjar gälla ska anses inneha godkännande utfärdat i enlighet med denna förordning.

I sådana fall ska organisationens befogenheter begränsas till de befogenheter som omfattas av det godkännande som medlemsstaten utfärdat.

Utan att det påverkar artikel 2 ska pilotutbildningsorganisationer senast den 8 april 2014 anpassa sina ledningssystem, utbildningsprogram, förfaranden och manualer så att de är förenliga med bilaga VII.

▼M4

3.  JAR-förenliga utbildningsorganisationer ska tillåtas tillhandahålla utbildning för ett privatflygarcertifikat (PPL) inom Del-FCL, för tillhörande behörigheter som omfattas av registreringsförfarandet och för certifikat för lätta luftfartyg (LAPL) till och med den 8 april 2018 utan att iaktta bestämmelserna i bilaga VI och VII, under förutsättning att de registrerats före den 8 april 2015.

▼M1

4.  Medlemsstaterna ska senast den 8 april 2017 ersätta de godkännanden som avses i första stycket i punkt 2 med godkännanden enligt det format som anges i bilaga VI.

Artikel 10b

Utbildningshjälpmedel för flygsimulering

1.  Utbildningshjälpmedel för flygsimulering som används för utbildning, testning och kontroll av piloter, med undantag för utbildningshjälpmedel under utveckling som används för flygtestutbildning, ska överensstämma med de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilagorna VI och VII och ska vara kvalificerade.

2.  JAR-förenliga kvalificeringscertifikat för utbildningshjälpmedel för flygsimulering som utfärdats eller erkänts innan denna förordning börjar gälla ska anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

3.  Medlemsstaterna ska senast den 8 april 2017 ersätta de certifikat som avses i punkt 2 med kvalificeringscertifikat enligt det format som anges i bilaga VI.

Artikel 10c

Flygmedicinska centrum

1.  Flygmedicinska centrum ska uppfylla de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilagorna VI och VII och ska certifieras.

2.  JAR-förenliga godkännanden av flygmedicinska centrum som utfärdats eller erkänts av en medlemsstat innan denna förordning börjar gälla ska anses ha utfärdats i enlighet med denna förordning.

Flygmedicinska centrum ska senast den 8 april 2014 anpassa sina ledningssystem, utbildningsprogram, förfaranden och manualer så att de överensstämmer med bilaga VII.

3.  Medlemsstaterna ska senast den 8 april 2017 ersätta de godkännanden av flygmedicinska centrum som avses i punkt 2 första stycket med certifikat enligt det format som anges i bilaga VI.

▼B

Artikel 11

Kabinbesättningens medicinska lämplighet

1.  Kabinbesättningsmedlemmar som deltar i trafik med luftfartyg som avses i artikel 4.1 b och c i förordning (EG) nr 216/2008 ska efterleva de tekniska krav och administrativa förfaranden som anges i bilaga IV.

2.  Medicinska undersökningar eller bedömningar av kabinbesättningsmedlemmar som gjordes i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 3922/91 ( 4 ) och som fortfarande är giltiga då denna förordning börjar tillämpas ska anses vara giltiga enligt denna förordning till och med det datum som inträffar först av följande:

a) Utgången av den giltighetsperiod som bestäms av den behöriga myndigheten i enlighet med förordning (EEG) nr 3922/91, eller

b) utgången av den giltighetsperiod som avses i punkt MED.C.005 i bilaga IV.

Giltighetsperioden ska räknas från och med dagen för den sista medicinska undersökningen eller bedömningen.

Efter utgången av giltighetsperioden ska alla flygmedicinska bedömningar göras i enlighet med bilaga IV.

▼M1

Artikel 11a

Kabinbesättningskvalifikationer och tillhörande intyg

1.  Kabinbesättningsmedlemmar som deltar i kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 4.1 b och 4.1 c i förordning (EG) nr 216/2008 ska vara kvalificerade och inneha intyg om detta i enlighet med de tekniska krav och administrativa förfaranden som fastställs i bilagorna V och VI.

2.  Kabinbesättningsmedlemmar som vid tillämpningen av denna förordning innehar ett intyg avseende säkerhetsutbildning som har utfärdats i enlighet med förordning (EEG) nr 3922/91 (nedan kallad EU-OPS)

a) ska anses följa denna förordning om de uppfyller tillämpliga krav om utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet i EU-OPS, eller

b) om de inte uppfyller tillämpliga krav om utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet i EU-OPS, genomgå all den utbildning och kontroll som krävs innan de anses följa denna förordning, eller

c) om de inte har utfört kommersiell trafik med flygplan på mer än fem år, genomgå grundutbildningen och sammanhörande examination enligt bilaga V innan de anses följa denna förordning.

3.  De intyg avseende säkerhetsutbildning som har utfärdats enligt EU-OPS ska ersättas med kabinbesättningsintyg i det format som fastställs i bilaga VI senast den 8 april 2017.

4.  Kabinbesättningsmedlemmar som deltar i kommersiell trafik med helikopter vid tillämpningen av denna förordning

a) ska anses uppfylla grundutbildningskraven i bilaga V om de uppfyller tillämpliga krav om utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet i de gemensamma luftfartsbestämmelserna (JAR) för kommersiella lufttransporter med helikopter, eller

b) om de inte uppfyller tillämpliga krav om utbildning, kontroll och aktuell erfarenhet i de gemensamma luftfartsbestämmelserna (JAR) för kommersiella lufttransporter med helikopter, ska de genomgå all relevant utbildning och kontroll som krävs för att bedriva verksamhet på helikopter, frånsett grundutbildningen, innan de anses följa denna förordning, eller

c) om de inte har utfört kommersiell trafik med helikopter i mer än fem år, ska de genomgå grundutbildningen och sammanhörande examination enligt bilaga V innan de anses följa denna förordning.

5.  Utan att det påverkar artikel 2 ska kabinbesättningsintyg i det format som fastställs i bilaga VI utfärdas till alla kabinbesättningsmedlemmar som deltar i kommersiell trafik med helikopter senast den 8 april 2013.

Artikel 11b

Tillsynsbefogenheter

1.  Medlemsstaterna ska utse ett eller flera organ som behörig myndighet inom respektive medlemsstat, och tilldela den de befogenheter och tillhörande ansvar som krävs för certifiering och tillsyn av personer och organisationer som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 och dess tillämpningsföreskrifter.

2.  Om en medlemsstat utser mer än ett organ som behörig myndighet ska

a) varje organs behörighetsområde klart definieras i fråga om ansvar och geografiskt område,

b) samordning inrättas mellan dessa organ så att effektiv tillsyn över alla organisationer och personer som omfattas av förordning (EG) nr 216/2008 och dess genomförandebestämmelser garanteras inom ramen för organens respektive behörighetsområden.

3.  Medlemsstaterna ska se till att den/de behöriga myndigheten/myndigheterna har tillräckliga resurser för att garantera tillsyn över alla personer och organisationer som omfattas av deras tillsynsprogram, och även tillräckliga resurser för att efterleva kraven i denna förordning.

4.  Medlemsstaterna ska se till att den/de behöriga myndighetens/myndigheternas personal inte utövar tillsynsverksamhet om det är uppenbart att denna direkt eller indirekt kan leda till intressekonflikter, i synnerhet i form av familjeintressen eller ekonomiska intressen.

5.  Personal som av den behöriga myndigheten bemyndigats att utföra certifierings- och/eller tillsynsverksamhet ska bemyndigas att minst utföra följande uppgifter:

a) Granska dokumentation, uppgifter, förfaranden och annat material som berör genomförandet av certifierings- och/eller tillsynsverksamhet.

b) Göra kopior av eller utdrag ur sådan dokumentation och sådana uppgifter, förfaranden och annat material.

c) Begära muntliga redogörelser på plats.

d) Beträda berörda lokaler, anläggningar eller transportmedel.

e) Genomföra revisioner, utredningar, granskningar, inspektioner inbegripet rampinspektioner och oanmälda inspektioner.

f) Vidta eller initiera verkställighetsåtgärder enligt vad som är lämpligt.

6.  Uppgifterna enligt punkt 5 ska utföras i enlighet med lagstiftningen i den berörda medlemsstaten.

Artikel 11c

Övergångsbestämmelser

För organisationer för vilka byrån är den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 21.1 b i förordning (EG) nr 216/2008 ska

a) medlemsstaterna senast den 8 april 2013 till byrån överföra all dokumentation avseende tillsynen av dessa organisationer,

b) certifieringsförfaranden som inletts av en medlemsstat före den 8 april 2012 slutföras av den medlemsstaten i samordning med byrån. Byrån ska överta allt ansvar som behörig myndighet för sådana organisationer så snart certifikatet utfärdats av den berörda medlemsstaten.

▼B

Artikel 12

Ikraftträdande och tillämpning

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 8 april 2012.

▼M1

1b.  Genom undantag från punkt 1 kan medlemsstaterna besluta att inte tillämpa bestämmelserna i bilagorna I till IV förrän den 8 april 2013.

▼M4

2.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att till och med den 8 april 2015 inte tillämpa följande bestämmelser i bilaga I:

a) Bestämmelserna om flygcertifikat för vertikalstartande/-landande luftfartyg och luftskepp.

b) Bestämmelserna i punkt FCL.820.

c) För helikoptrar, bestämmelserna i sektion 8 i kapitel J.

d) Bestämmelserna i sektion 11 i kapitel J.

▼M4

2a.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att till och med den 8 april 2018 inte tillämpa följande bestämmelser i bilaga I:

a) Bestämmelserna om flygcertifikat för segelflygplan och ballonger.

b) Bestämmelserna i kapitel B.

c) Bestämmelserna i punkterna FCL.800, FCL.805 och FCL.815.

d) Bestämmelserna i sektion 10 i kapitel J.

▼B

3.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte konvertera icke JAR-förenliga flygplans- och helikoptercertifikat som de har utfärdat till och med den 8 april 2014.

▼M4

4.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa bestämmelserna i denna förordning till och med den 8 april 2016 för piloter som innehar certifikat och tillhörande medicinskt intyg som utfärdats av ett tredjeland som utför icke-kommersiell trafik med luftfartyg enligt artikel 4.1 b eller c i förordning (EG) nr 216/2008.

▼B

5.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa bestämmelserna i sektion 3 i kapitel B i bilaga IV till och med den 8 april 2015.

6.  Genom undantag från punkt 1 får medlemsstaterna besluta att inte tillämpa bestämmelserna i kapitel C i bilaga IV till och med den 8 april 2014.

7.  När en medlemsstat använder sig av bestämmelserna i ►M1  punkterna 1b till 6 ◄ ska den meddela kommissionen och byrån. Denna anmälan ska beskriva skälen till ett sådant undantag samt programmet för genomförande med planerade åtgärder och tillhörande tidsplan.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.




BILAGA I

[DEL FCL]

KAPITEL A

ALLMÄNNA KRAV

FCL.001    Behörig myndighet

I denna del ska den behöriga myndigheten vara den myndighet som utses av den medlemsstat hos vilken en person ansöker om utfärdande av flygcertifikat eller tillhörande behörigheter eller behörighetsbevis.

FCL.005    Tillämpningsområde

I denna del fastställs kraven för utfärdande av flygcertifikat och tillhörande behörigheter och behörighetsbevis samt villkor för deras giltighet och användning.

FCL.010    Definitioner

I denna del gäller följande definitioner:

avancerad flygning : med ett luftfartyg avsiktligt utförda manövrer, som innebär en plötslig förändring av dess läge, ett onormalt läge eller en onormal acceleration, som inte krävs vid normal flygning eller vid utbildning för andra certifikat eller behörigheter än behörigheten för avancerad flygning.

flygplan : luftfartyg tyngre än luften som framdrivs av en kraftkälla och som erhåller sin lyftkraft under flygning genom luftens dynamiska reaktion mot dess fasta vingar.

flygplan som ska brukas med en biträdande pilot : en typ av flygplan som ska flygas med en biträdande pilot enligt vad som anges i flyghandboken eller i drifttillståndet.

luftfartyg : maskin som kan få bärkraft i atmosfären genom andra luftreaktioner än luftens reaktioner mot jordytan.

flygsinne : att genomgående visa gott omdöme och att ha väl utvecklade kunskaper, färdigheter och attityder avseende flygning.

luftskepp : luftfartyg som är lättare än luften och som har framdrivningsanordning, med undantag för varmluftsskepp, som i denna del ingår i definitionen av ballonger.

ballong : luftfartyg som är lättare än luften, som saknar framdrivningsanordning och som upprätthåller flygningen med hjälp av gas eller en luftburen brännare. I denna del anses ett varmluftsskepp också utgöra en ballong, trots att det har framdrivningsanordning.

utbildningshjälpmedel för grundläggande instrumentutbildning (BITD, Basic Instrument Training Device) : markbaserat utbildningshjälpmedel som motsvarar elevstationen för en flygplansklass. Kan använda skärmbaserade instrumentpaneler och fjäderbelastade manöverorgan, som utgör en utbildningsplattform för åtminstone de procedurmässiga aspekterna av instrumentflygning.

kategori av luftfartyg : kategorisering av luftfartyg enligt angivna grundläggande egenskaper, t.ex. flygplan, vertikalstartande/-landande luftfartyg, helikopter, luftskepp, segelflygplan, friballong.

flygplansklass : kategorisering av enpilotsflygplan som inte kräver typbehörighet.

ballongklass : kategorisering av ballonger utifrån de lyftmedel som används för att upprätthålla flygning.

kommersiell flygtransport : transport av passagerare, gods eller post mot ersättning.

kompetens : en kombination av färdigheter, kunskaper och attityder som krävs för att utföra en uppgift till den standard som föreskrivs.

kompetensdel : ett förfarande som består av en uppgift som har en utlösande händelse och en avslutande händelse som klart definierar dess gränser, och som har ett märkbart resultat.

kompetensenhet : en separat del som består av ett antal kompetensdelar.

biträdande pilot : en aktiv pilot som inte är befälhavare i ett luftfartyg som kräver fler än en pilot. Begreppet biträdande pilot innefattar dock inte en pilot som endast är ombord i syfte att få utbildning till ett certifikat eller en behörighet.

distansflygning : en flygning mellan en startpunkt och en ankomstpunkt efter en förhandsplanerad sträcka där standardförfaranden för navigering används.

biträdande avlösningspilot : pilot som avlöser den biträdande piloten från hans/hennes uppgifter vid manöverorganen under marschfasen vid en flygning i flerpilotsverksamhet över FL 200.

dubbelkommandotid : flygtid eller instrumenttid på marken under vilken en person erhåller flygutbildning av en härtill behörig instruktör.

fel : åtgärder eller passivitet från flygbesättningen som leder till avvikelser från organisatoriska eller flygrelaterade avsikter eller förväntningar.

hantering av fel : den process som upptäcker och svarar på fel med motåtgärder som minskar eller eliminerar konsekvenserna av fel och som minskar sannolikheten för fel eller för att luftfartyg ska hamna i oönskade situationer.

flygsimulator (FFS, Full Flight Simulator) : återgivning i fullstorlek av cockpit av viss typ eller visst fabrikat, viss modell och serie av luftfartyg, inklusive sammankoppling av all utrustning och alla datorprogram som krävs för att återge luftfartyget i mark- och flygverksamhet, ett visuellt system som ger utblick från cockpit samt ett rörelsesystem som simulerar de krafter som uppstår vid flygning.

flygtid :

i flygplan, turmotorsegelflygplan och vertikalstartande/-landande luftfartyg : den totala tiden räknad från det att ett luftfartyg bringas i rörelse i avsikt att starta till dess att det efter flygning bringas att stanna,

i helikopter : den totala tiden räknad från det att helikopterns rotorer börjar röra sig till dess att helikoptern står stilla efter flygning och rotorerna har stannat,

i luftskepp : den totala tiden från det att ett luftskepp frigörs från masten i avsikt att starta till dess att det bringas att stanna efter flygning och förtöjs vid masten,

i segelflygplan : den totala tiden räknad från det att segelflygplanet bringas i rörelse i avsikt att starta till dess att det efter flygning bringats att stanna,

i ballong : den totala tiden räknat från det att korgen lämnar marken i avsikt att flyga till dess att den står stilla på marken efter flygning.

flygtid enligt IFR (instrumentflygreglerna) : all flygtid då luftfartyget framförs enligt instrumentflygreglerna.

flygutbildningshjälpmedel (FTD, Flight Training Device) : återgivning i fullstorlek av instrument, utrustning, paneler och manöverorgan för en viss typ av luftfartyg i ett öppet cockpitområde eller i en sluten luftfartygscockpit, inklusive sammankoppling av all utrustning och alla datorprogram som krävs för att återge luftfartyget under mark- och flygförhållanden i den omfattning som systemen är installerade i anordningen. Här krävs det varken ett rörelsesystem som simulerar de krafter som uppstår vid flygning eller ett visuellt system, frånsett för FTD(H) nivå 2 och 3, där visuella system måste ingå.

utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer (FNPT, Flight and Navigation Procedures Trainer) : utbildningshjälpmedel som återger ett luftfartygs förarutrymme eller cockpitmiljön, inklusive sammankoppling av utrustning och datorprogram som krävs för att återge en typ eller klass av luftfartyg i flygverksamhet i en sådan omfattning som systemen verkar fungera i ett luftfartyg.

grupp av ballonger : kategorisering av ballonger utifrån höljets storlek eller kapacitet.

helikopter : luftfartyg som är tyngre än luft och som vid flygning får sin lyftkraft huvudsakligen från luftens reaktioner på en eller flera motordrivna rotorer på i huvudsak vertikala axlar.

instrumenttid under flygning : flygtid under vilken en pilot kontrollerar ett luftfartyg med hjälp av enbart instrument.

instrumenttid på marken : tid under vilken en pilot erhåller utbildning i simulerad instrumentflygning i utbildningshjälpmedel för flygsimulering (FSTD).

instrumenttid : instrumenttid under flygning eller instrumenttid på marken.

flerpilotsverksamhet : i flygplan : en verksamhet som kräver minst två piloter som tillämpar samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) i antingen flerpilots- eller enpilotsflygplan, i helikoptrar : en verksamhet som kräver minst två piloter som tillämpar samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) på flerpilotshelikoptrar.

samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) : flygbesättningens funktion som en samarbetsgrupp under ledning av befälhavaren.

flerpilotsluftfartyg : för flygplan : flygplan certifierade för verksamhet med en besättning som består av minst två piloter. för helikoptrar, luftskepp och vertikalstartande/-landande luftfartyg : en typ av luftfartyg som måste flygas med en biträdande pilot enligt vad som anges i flyghandboken, drifttillståndet eller motsvarande dokument.

natt : perioden mellan den borgerliga skymningens slut och den borgerliga gryningens början, eller annan period mellan solnedgång och soluppgång som föreskrivs av berörd myndighet, som har fastställts av medlemsstaten.

andra utbildningshjälpmedel (OTD) : andra utbildningshjälpmedel än flygsimulatorer, flygutbildningshjälpmedel eller utbildningshjälpmedel för flygträning och navigationsprocedurer som medför möjligheter till träning när det inte behövs en komplett cockpitmiljö.

kriterier för prestanda : en enkel, utvärderande redogörelse av det erforderliga resultatet av kompetensdelen och en beskrivning av de kriterier som används för att bedöma om den prestandanivå som krävs har uppnåtts.

befälhavare (PIC) : pilot som är ansvarig för framförande och säkerhet under flygning.

befälhavare under övervakning (PICUS) : biträdande pilot som under övervakning av befälhavaren utför en befälhavares uppgifter.

vertikalstartande/-landande luftfartyg : luftfartyg som får vertikal lyftkraft och framdrivning/lyftkraft under flygning från rotorer med variabel geometri eller från motorer/framdrivningsanordningar som är fästa vid eller integrerade i luftfartygets skrov eller vingar.

motordrivet segelflygplan : luftfartyg med en eller flera motorer som när motorn eller motorerna inte är i gång har egenskaper som ett segelflygplan.

privatflygare : pilot som innehar ett certifikat som inte tillåter att luftfartyg framförs i verksamhet för vilken ersättning utbetalas, med undantag för utbildning eller examinering enligt denna del.

kompetenskontroll : uppvisande av färdigheter för att förlänga eller förnya behörigheter, inbegripet sådana muntliga prov som kan krävas.

förnyande (av t.ex. en behörighet eller ett behörighetsbevis) : den administrativa åtgärd som vidtas efter det att en behörighet eller ett behörighetsbevis har upphört att gälla och som förnyar befogenheterna enligt behörigheten eller behörighetsbeviset för ytterligare en angiven tidsperiod som följer efter det att angivna krav har uppfyllts.

förlängning (av t.ex. en behörighet eller ett behörighetsbevis) : den administrativa åtgärd som vidtas under den tid som en behörighet eller ett behörighetsbevis gäller och som tillåter innehavaren att fortsätta att utöva befogenheter enligt behörigheten eller behörighetsbeviset för ytterligare en angiven tidsperiod som följer efter det att angivna krav har uppfyllts.

routesektor : en flygning som omfattar start, avgång, marschflygning i minst 15 minuter, ankomst, inflygning och landning.

segelflygplan : luftfartyg som är tyngre än luft och som vid flygning får sin lyftkraft från luftens dynamiska reaktion mot dess fasta lyftytor; det är inte beroende av en motor för friflygning.

enpilotsflygplan : flygplan certifierade att framföras av en pilot.

flygprov : uppvisande av färdigheter inför utfärdande av certifikat eller behörighet, inbegripet sådana muntliga prov som kan krävas.

enkelkommandotid : flygtid under vilken en pilot under utbildning är den enda personen ombord på ett luftfartyg.

elevbefälhavare (SPIC) : pilot under utbildning som agerar som befälhavare på en flygning med en flyginstruktör där instruktören endast iakttar eleven utan att påverka eller kontrollera flygningen.

hot : händelser eller fel som inträffar som flygbesättningen inte kan påverka, som ökar den operativa komplexiteten och som måste hanteras för att säkerhetsmarginalerna ska upprätthållas.

hantering av hot : den process som upptäcker och svarar på hot med motåtgärder som minskar eller eliminerar konsekvenserna av hot och minskar sannolikheten för fel eller för att luftfartyg ska hamna i oönskade situationer.

turmotorsegelflygplan (TMG) : en särskild klass av motordrivet segelflygplan med en fast monterad, icke-infällbar motor och icke-infällbar propeller. Det ska kunna starta och stiga av egen kraft i enlighet med sin flyghandbok.

typ av luftfartyg : kategorisering av luftfartyg som kräver typbehörighet, vilken fastställs i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21, och som inbegriper alla luftfartyg av samma grundkonstruktion, vilket även innefattar alla modifieringar som inte medför förändringar i handhavande eller flygegenskaper.

▼M3

FCL.015    Ansökan om och utfärdande, förlängning och förnyelse av certifikat, behörigheter och behörighetsbevis

▼B

a)

Ansökan om utfärdande, förlängning eller förnyelse av flygcertifikat och tillhörande behörigheter och behörighetsbevis ska göras till den behöriga myndigheten i sådan form och på sådant sätt som fastställts av denna myndighet. Ansökan ska åtföljas av upplysningar som styrker att sökanden uppfyller de krav för utfärdande, förlängning eller förnyelse av certifikatet eller behörighetsbeviset samt tillhörande behörigheter eller behörighetstillägg som fastställs i denna del samt Del Medical.

b)

Om de befogenheter som tilldelas genom certifikat, behörighet eller behörighetsbevis begränsas eller utökas, ska den behöriga myndighetens godkännande anges i certifikatet eller behörighetsbeviset.

c)

En person får aldrig inneha mer än ett certifikat per kategori av luftfartyg som har utfärdats i överensstämmelse med denna del.

d)

Ansökan om utfärdande av ett certifikat för en annan kategori av luftfartyg eller för utfärdande av ytterligare behörigheter eller behörighetsbevis samt ändring, förlängning eller förnyelse av dessa certifikat, behörigheter eller behörighetsbevis ska göras till den behöriga myndighet som först utfärdade flygcertifikatet, utom i de fall när piloten har begärt att den behöriga myndigheten ska ändras och att hans/hennes certifierings- och hälsouppgifter ska överföras till den myndigheten.

▼M3

FCL.020    Elev under grundflygutbildning

a) En elev under grundflygutbildning får inte flyga ensam utan godkännande och övervakning av en flyginstruktör.

b) Vid den första ensamflygningen ska en elev under flygutbildning

1) för flygplan, helikoptrar och luftskepp vara minst 16 år gammal,

2) för segelflygplan och ballonger vara minst 14 år gammal.

FCL.025    Teoriprov för utfärdande av certifikat och behörigheter

▼B

a)    Sökandens skyldigheter

▼M3

1) En sökande ska genomföra hela serien av teoriprov för ett visst certifikat eller en viss behörighet i en och samma medlemsstat.

2) En sökande ska genomföra ett teoriprov endast efter rekommendation från den godkända utbildningsorganisation (ATO) som ansvarar för den sökandes utbildning, och sedan den sökande genomgått lämpliga delar av den teoretiska utbildningskursen med tillfredsställande resultat.

▼B

3. En ATO:s rekommendation är giltig i 12 månader. Om sökanden har underkänts på minst ett teoriprov under denna giltighetsperiod, ska behovet av ytterligare utbildning fastställas av ATO:n på grundval av sökandens behov.

b)    Krav för godkänt

▼M3

1) Godkänt på en teoriprovskrivning tilldelas en sökande som uppnår minst 75 procent av provskrivningens maximala poäng. Minuspoäng förekommer inte.

▼B

2. Såvida inte annat anges i denna del, ska en sökande anses ha fullföljt det erforderliga teoriprovet för tillämpligt pilotcertifikat eller behörighet när denne har blivit godkänd på samtliga erforderliga ämnen inom en period av 18 månader, räknat från slutet på den kalendermånad då sökanden skrev sitt första prov.

▼M3

3) En sökande ska skriva om hela provet om denne inte har erhållit godkänt på en enskild teoriprovskrivning efter fyra provtillfällen, eller om denne inte har erhållit godkänt på alla provskrivningar efter antingen sex provtillfällen eller inom den period som anges i punkt 2.

Innan sökanden skriver om teoriprovet ska denne genomgå ytterligare utbildning vid en ATO. Utbildningsbehovets omfattning och räckvidd ska fastställas av ATO:n på grundval av sökandens behov.

▼B

c)    Giltighetsperiod

1. Ett godkänt på teoriproven godtas som grund för följande:

i) För att bevilja ett LAPL, PPL, SPL eller BPL under en period av 24 månader.

▼M3

ii) För att bevilja ett CPL, en instrumentbehörighet (IR) eller en instrumentbehörighet på sträcka (EIR) under en period av 36 månader.

▼B

iii) Perioderna under punkterna i och ii gäller från det datum då sökanden blev godkänd på teoriprovet i enlighet med b 2.

2. Ett godkänt på teoriprovet för ATPL förblir giltigt för beviljande av ett ATPL under en period på sju år räknat från den sista giltighetsdagen för

i) en IR som har införts i certifikatet eller

ii) för helikoptrar: en helikoptertypbehörighet som har införts i certifikatet.

FCL.030    Praktiskt flygprov

a)

Innan ett flygprov för utfärdande av ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis genomförs, ska sökanden ha godkänts på det tillhörande teoriprovet. Undantag kan dock göras för sökande som genomgår en kurs i integrerad flygutbildning.

Teoriutbildningen ska alltid ha avslutats innan ett sådant prov genomförs.

b)

Förutom vid utfärdande av ATPL ska sökanden till ett flygprov ha rekommenderats för provet av den organisation/person som ansvarar för utbildningen, efter det att utbildningen har avslutats. Utbildningsdokumentationen ska finnas tillgänglig för kontrollanten.

FCL.035    Tillgodoräknande av flygtid och teorikunskaper

a)    Tillgodoräknande av flygtid

▼M3

1) Såvida inte annat anges i denna del, ska flygtid som tillgodoräknas för ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis ha flugits i samma kategori av luftfartyg som för vilken certifikatet, behörigheten eller behörighetsbeviset söks.

2) Befälhavare eller pilot under utbildning.

i) En sökande till ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis får till fullo tillgodoräkna sig all enkelkommandotid, flygtid i dubbelkommando eller befälhavartid gentemot den totala flygtid som krävs för certifikatet, behörigheten eller behörighetsbeviset.

ii) En elev som genomgått en integrerad ATP-kurs har rätt att tillgodoräkna sig upp till 50 timmars instrumenttid som elevbefälhavare (SPIC) gentemot den befälhavartid som krävs för utfärdande av ett ATPL, ett CPL och en typ- eller klassbehörighet för flermotoriga flygplan.

iii) En elev som genomgått en integrerad CPL-/IR-kurs har rätt att tillgodoräkna sig upp till 50 timmars instrumenttid som elevbefälhavare (SPIC) gentemot den befälhavartid som krävs för utfärdande av ett CPL och en typ- eller klassbehörighet för flermotoriga flygplan.

▼M3

3) Flygtid som biträdande pilot eller befälhavare under övervakning (PICUS). Såvida inte annat anges i denna del, har innehavaren av ett flygcertifikat, när han eller hon är biträdande pilot eller PICUS, rätt att tillgodoräkna sig all tid som biträdande pilot gentemot den totala flygtid som krävs för ett flygcertifikat av högre grad.

▼B

b)    Tillgodoräknande av teorikunskaper

▼M3

1. En sökande som har blivit godkänd på teoriprovet för ATPL får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper för LAPL, PPL, CPL och, med undantag för helikoptrar, IR och EIR för samma kategori av luftfartyg.

▼B

2. En sökande som har blivit godkänd på teoriprovet för CPL får tillgodoräkna sig detta mot kravet på teorikunskaper för LAPL eller PPL för samma kategori av luftfartyg.

3. Innehavaren av en IR eller en sökande som har blivit godkänd på instrumentteoriprovet för en kategori av luftfartyg får till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven på teoriutbildning och teoriprov för en IR för en annan kategori av luftfartyg.

4. Innehavaren av ett flygcertifikat får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teoriutbildning och teoriprov för ett certifikat för en annan kategori av luftfartyg i överensstämmelse med tillägg 1 till denna del.

▼M3

5. Trots vad som sägs i punkt b 3 får innehavaren av en IR(A) som har genomgått en kompetensbaserad modulkurs för IR(A) eller innehavaren av en EIR endast till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven på teoriutbildning och teoriprov för en IR för en annan kategori av luftfartyg om han/hon också har godkänts på teoriutbildningen och teoriprovet för IFR-delen av den kurs som krävs enligt FCL.720.A b 2 i.

▼B

Detta tillgodoräknande omfattar även sökande till flygcertifikat som redan har godkänts på teoriprovet för utfärdande av detta certifikat i en annan kategori av luftfartyg, så länge detta sker inom den giltighetsperiod som anges i FCL.025 c.

FCL.040    Utövande av certifikatens befogenheter

Utövandet av de befogenheter som tilldelas genom ett certifikat ska vara avhängigt av giltigheten för de behörigheter som omfattas, i tillämpliga fall, samt av det medicinska intyget.

FCL.045    Skyldighet att medföra och uppvisa handlingar

a)

Ett giltigt certifikat och ett giltigt medicinskt intyg ska alltid medföras av piloten när han eller hon utövar befogenheterna i certifikatet.

b)

En personlig ID-handling med fotografi ska medföras av piloten för att identifiera certifikatinnehavaren.

c)

En pilot eller elev ska på begäran av en auktoriserad företrädare för en behörig myndighet uppvisa sina flygtidsnoteringar för granskning utan otillbörligt dröjsmål.

d)

En elev ska på alla distansflygningar i enkelkommando medföra den auktorisation som krävs enligt FCL.020 a.

FCL.050    Flygtidsnoteringar

Piloten ska notera uppgifter om samtliga flygningar som har flugits enligt en tillförlitlig metod i sådan form och på sådant sätt som fastställts av den behöriga myndigheten.

FCL.055    Språkkunskaper

a)

Allmänt. Piloter på flygplan, helikoptrar, vertikalstartande/-landande luftfartyg och luftskepp som måste använda radiotelefoni får inte utöva certifikatens och behörigheternas befogenheter om de inte har ett certifikat med språkbehörighetstillägg för antingen engelska eller också det språk som används för radiokommunikation under flygningen. Språk, kompetensnivå och giltighetsdatum ska framgå av tillägget.

b)

Den som ansöker om ett språkbehörighetstillägg ska visa att han eller hon minst uppfyller kraven för operativ nivå när det gäller användning av både fraseologi och normalspråk i enlighet med tillägg 2 till denna del. Detta innebär att sökanden ska kunna

1. kommunicera effektivt i situationer med enbart röst och i situationer ansikte mot ansikte,

2. kommunicera om gemensamma och arbetsrelaterade ämnen med precision och tydlighet,

3. använda lämpliga kommunikativa strategier för att utbyta meddelanden och upptäcka och lösa missförstånd i ett allmänt eller arbetsrelaterat sammanhang,

4. framgångsrikt hantera de språkliga utmaningar som uppstår vid en komplikation eller ett oväntat händelseförlopp som inträffar i en vanlig arbetssituation eller kommunikativ uppgift som annars är välbekant och

5. använda en dialekt eller ett uttal som de som arbetar i luftfartsbranschen kan förstå.

c)

Med undantag för piloter som har uppvisat språkkunskaper på expertnivå i enlighet med tillägg 2 till denna del, ska språkbehörighetstillägget omprövas vart

1. fjärde år, om det avser operativ nivå, eller

2. sjätte år, om det avser utvidgad nivå.

▼M3

d)

Särskilda krav för innehavare av en instrumentbehörighet (IR) eller instrumentbehörighet på sträcka (EIR). Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående punkter ska innehavare av en IR eller en EIR kunna använda engelska på en nivå som gör att de kan

▼B

1. förstå all information som är relevant för att fullfölja en flygnings alla faser, inbegripet förberedelserna,

2. använda radiotelefoni under en flygnings alla faser, inbegripet nödsituationer,

3. kommunicera med övriga besättningsmedlemmar under en flygnings alla faser, inbegripet förberedelserna.

▼M3

e)

IR- eller EIR-innehavare ska uppvisa sina språkkunskaper och sin användning av engelska genom en bedömningsmetod som fastställs av den behöriga myndigheten.

▼B

FCL.060    Aktuell erfarenhet

a)

Ballonger. En pilot får inte framföra en ballong som används i kommersiell flygtransport eller medför passagerare såvida han eller hon inte under de närmast föregående 180 dagarna har genomfört

1. minst tre flygningar som pilot som framför en ballong, varav minst en flygning ska vara i en ballong av relevant klass och grupp, eller

2. en flygning i en ballong av relevant klass och grupp under övervakning av en instruktör som är kvalificerad i enlighet med kapitel J.

b)

Flygplan, helikoptrar, vertikalstartande/-landande luftfartyg, luftskepp och segelflygplan. En pilot får inte framföra ett luftfartyg som används i kommersiell flygtransport eller medför passagerare

1. såvida han eller hon inte under de närmast föregående 90 dagarna har genomfört minst 3 starter, inflygningar och landningar som befälhavare eller biträdande pilot på ett luftfartyg av samma typ/klass eller i en FFS som motsvarar den typ/klass som ska användas. De 3 starterna och landningarna ska utföras i antingen flerpilots- eller enpilotsverksamhet, beroende på pilotens befogenheter, och

2. som befälhavare under mörker såvida han eller hon inte

i) under de närmast föregående 90 dagarna har genomfört minst en start, inflygning och landning i mörker som manövrerande pilot på ett luftfartyg av samma typ/klass eller i en FFS som motsvarar den typ/klass som ska användas eller

ii) innehar en IR,

▼M3

3) som biträdande avlösningspilot såvida han eller hon inte

i) har uppfyllt kraven under punkt b 1, eller

ii) under de närmast föregående 90 dagarna har genomfört minst 3 sektorer som biträdande avlösningspilot på samma typ eller klass av luftfartyg, eller

iii) har genomgått utbildning för att upprätthålla aktuell flygerfarenhet och färdighet genom repetitionsutbildning i en FFS med intervaller som inte överstiger 90 dagar. Denna repetitionsutbildning får kombineras med operatörens repetitionsutbildning som föreskrivs i de relevanta kraven i Del-ORO.

▼B

4. När en pilot har befogenhet att framföra mer än en typ av flygplan med liknande handhavande- och flygegenskaper, får de 3 starter, inflygningar och landningar som krävs under punkt 1 utföras enligt vad som fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21.

5. När en pilot har befogenhet att framföra mer än en typ av icke-komplex helikopter med liknande handhavande- och flygegenskaper enligt vad som fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21, får de 3 starter, inflygningar och landningar som krävs under punkt 1 utföras på endast en av dessa typer, förutsatt att piloten har genomfört minst 2 timmars flygtid i varje helikoptertyp under de närmast föregående 6 månaderna.

c)

Särskilda krav för kommersiell flygtransport

1. När det gäller kommersiell flygtransport får den 90-dagarsperiod som föreskrivs under punkterna b 1 och b 2 ovan förlängas med upp till maximalt 120 dagar, så länge som piloten genomför produktionsflygning under övervakning av en typinstruktör eller typkontrollant.

2. Om piloten inte uppfyller kravet under punkt 1, ska han/hon genomföra en träningsflygning i luftfartyget eller en FFS av den luftfartygstyp som ska användas, där åtminstone kraven under punkterna b 1 och b 2 ska vara uppfyllda, innan han/hon får utöva sina befogenheter.

▼M4

FCL.065    Begränsning av befogenheter för certifikatinnehavare som är 60 år eller äldre i kommersiell flygtransport

a)

60–64 år. Flygplan och helikoptrar. En certifikatinnehavare som har uppnått en ålder av 60 år får inte vara pilot på ett luftfartyg i kommersiell flygtransport utom som medlem i en flerpilotsbesättning.

b)

65 år. Med undantag av certifikatinnehavare för ballong- eller segelflyg och som har uppnått en ålder av 65 år får en certifikatinnehavare inte vara pilot på ett luftfartyg i kommersiell flygtransport.

c)

70 år. En certifikatinnehavare för ballong- eller segelflyg som har uppnått en ålder av 70 år får inte vara pilot i kommersiell ballong- eller segelflygtransport.

▼B

FCL.070    Återkallande, tillfälligt upphävande och begränsning av certifikat, behörigheter och behörighetsbevis

a)

Certifikat, behörigheter och behörighetsbevis som har utfärdats i enlighet med denna del får begränsas, tillfälligt upphävas eller återkallas av den behöriga myndigheten när piloten inte uppfyller kraven i denna del, Del Medical eller de tillämpliga operativa kraven i enlighet med de villkor och förfaranden som föreskrivs i Del ARA.

b)

När pilotens certifikat tillfälligt har upphävts eller återkallats ska han/hon omedelbart återlämna certifikatet eller behörighetsbeviset till den behöriga myndigheten.

KAPITEL B

FLYGCERTIFIKAT FÖR LÄTTA LUFTFARTYG – LAPL

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.100    LAPL – Minimiålder

En sökande till ett LAPL ska

a) för flygplan och helikoptrar vara minst 17 år gammal,

b) för segelflygplan och ballonger vara minst 16 år gammal.

FCL.105    LAPL – Befogenheter och krav

a)

Allmänt. Innehavaren av ett LAPL har befogenhet att vara befälhavare på tillämplig kategori av luftfartyg i icke-kommersiell trafik, dock inte mot ersättning.

b)

Villkor. En sökande till ett LAPL ska ha uppfyllt kraven för relevant kategori av luftfartyg och, om det är tillämpligt, för samma klass/typ av luftfartyg som används vid flygprovet.

FCL.110    LAPL – Tillgodoräknande för samma kategori av luftfartyg

a)

Sökande till ett LAPL som har varit innehavare av ett annat certifikat för samma kategori av luftfartyg ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven i LAPL för den kategorin av luftfartyg.

b)

Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående punkt, ska sökanden, om certifikatet har upphört att gälla, genomgå ett flygprov i enlighet med FCL.125 för utfärdande av ett LAPL för lämplig kategori av luftfartyg.

FCL.115    LAPL – Utbildningskurs

En sökande till ett LAPL ska genomgå en utbildningskurs vid en ATO. Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de befogenheter som avses.

FCL.120    LAPL – Teoriprov

En sökande till ett LAPL ska ha uppvisat teoretisk kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tilldelas genom prov i följande:

a) Gemensamma ämnen:

 Luftfartsrätt.

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

 Kommunikation.

b) Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

 Flygningens grundprinciper.

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap.

 Navigering.

FCL.125    LAPL – Flygprov

a)

En sökande till ett LAPL ska genom ett flygprov ha uppvisat förmåga att som befälhavare på tillämplig luftfartygskategori utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

b)

En sökande till flygprovet ska ha erhållit flygutbildning på samma klass/typ av luftfartyg som används på flygprovet. Befogenheterna begränsas till den klass eller typ som används vid flygprovet fram till dess att ytterligare tillägg godkänns för certifikatet i enlighet med detta kapitel.

c)

Godkännandekrav

1. Flygprovet ska delas in i olika sektioner som avspeglar alla olika flygfaser för den tillämpliga kategori av luftfartyg som flygs.

2. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. En sökande som underkänns på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han/hon genomföra hela provet igen.

3. Om sökanden måste göra om provet i enlighet med punkt 2, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare försök, måste han/hon genomföra hela provet igen.

4. Om en sökande på två försök misslyckas med att erhålla godkänt på alla sektioner i provet, krävs ytterligare praktisk utbildning.

SEKTION 2

Särskilda krav för LAPL för flygplan – LAPL(A)

FCL.105.A    LAPL(A) – Befogenheter och villkor

a)

Innehavaren av ett LAPL för flygplan har befogenhet att vara befälhavare på enmotoriga kolvmotorflygplan (land) eller TMG med en maximal startmassa som är mindre eller lika med 2 000 kg, som medför högst tre passagerare, så att det aldrig finns fler än 4 personer ombord på luftfartyget.

▼M3

b)

Innehavare av ett LAPL(A) får endast medföra passagerare sedan de har genomfört 10 timmars flygtid som befälhavare på flygplan eller turmotorsegelflygplan efter certifikatets utfärdande.

▼B

FCL.110.A    LAPL(A) – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett LAPL(A) ska ha genomfört minst 30 timmars flygtid på flygplan eller TMG, varav minst

1. 15 timmars utbildningstid i dubbelkommando i den klass som används vid flygprovet,

2. 6 timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst 3 timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 150 km (80 nautiska mil), under vilken en fullstoppslandning vid en annan flygplats än startflygplatsen ska göras.

b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) med behörighetstillägg för TMG. Sökande till ett LAPL(A) som innehar ett LAPL(S) med behörighetstillägg för TMG ska ha genomfört minst 21 timmars flygtid på TMG efter godkännandet av behörighetstillägget för TMG samt ha uppfyllt kraven i FCL.135.A a för flygplan.

c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1. överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2. överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3. omfatta kraven under punkt a 2.

FCL.135.A    LAPL(A) – Utökning av befogenheter till annan klass eller variant av flygplan

a)

Befogenheterna för ett LAPL(A) ska begränsas till den klass och variant av flygplan eller TMG som flygprovet har genomförts i. Denna begränsning får avlägsnas när piloten har genomfört följande i en annan klass:

1. 3 timmars flygutbildning, som inbegriper

i) 10 starter och landningar i dubbelkommando och

ii) 10 övervakade starter och landningar i enkelkommando.

2. Ett flygprov för att uppvisa en lämplig praktisk färdighetsnivå i den nya klassen. Under detta flygprov ska sökanden också uppvisa för kontrollanten att han/hon har en lämplig teoretisk kunskapsnivå för den andra klassen i följande ämnen:

i) Operativa förfaranden.

ii) Genomförande och planering av flygningar.

iii) Allmän luftfartygskunskap.

b)

Innan innehavaren av ett grundläggande LAPL får utöva certifikatets befogenheter på en annan flygplansvariant än den som används för flygprovet, ska piloten genomgå skillnads- eller familjaritetsutbildning. Skillnadsutbildningen ska föras in i pilotens loggbok eller motsvarande dokument och undertecknas av instruktören.

FCL.140.A    LAPL(A) – Krav på aktuell erfarenhet

a)

Innehavare av ett LAPL(A) får endast utöva certifikatets befogenheter när de under de senaste 24 månaderna har genomfört följande som pilot för flygplan eller TMG:

1. Minst 12 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 12 starter och landningar och

2. repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör.

b)

Innehavare av ett LAPL(A) som inte uppfyller kraven under punkt a ska

1. genomgå en kompetenskontroll med en kontrollant innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen eller

2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven under punkt a.

SEKTION 3

Särskilda krav för LAPL för helikoptrar – LAPL(H)

FCL.105.H    LAPL(H) – Befogenheter

Innehavaren av ett LAPL för helikoptrar har befogenhet att vara befälhavare på enmotoriga helikoptrar med en maximal certifierad startmassa som är mindre eller lika med 2 000 kg, som medför högst tre passagerare, så att det aldrig finns fler än 4 personer ombord.

FCL.110.H    LAPL(H) – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett LAPL(H) ska ha genomfört 40 timmars flygtid på helikopter. Av dessa ska minst 35 timmar flygas på samma typ av helikopter som används vid flygprovet. Flygutbildningen ska omfatta minst

1. 20 timmars utbildningstid i dubbelkommando och

2. 10 timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst 5 timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 150 km (80 nautiska mil), under vilken en fullstoppslandning vid en annan flygplats än startflygplatsen ska göras.

b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1. överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2. överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3. omfatta kraven under punkt a 2.

FCL.135.H    LAPL(H) – Utökning av befogenheter till annan typ eller variant av helikopter

a)

Befogenheterna för ett LAPL(H) ska begränsas till den särskilda typ och variant av helikopter som flygprovet har genomförts på. Denna begränsning får avlägsnas när piloten har genomfört

1. 5 timmars flygutbildning, som inbegriper

i) 15 starter, inflygningar och landningar i dubbelkommando,

ii) 15 övervakade starter, inflygningar och landningar i enkelkommando,

2. ett flygprov för att uppvisa en lämplig praktisk färdighetsnivå i den nya typen. Under detta flygprov ska sökanden också uppvisa för kontrollanten att han/hon har en lämplig teoretisk kunskapsnivå för den andra typen i följande ämnen:

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap.

b)

Innan innehavaren av ett LAPL(H) får utöva certifikatets befogenheter för en annan helikoptervariant än den som används för flygprovet, ska piloten genomgå skillnads- eller familjaritetsutbildning, vilken fastställs i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21. Skillnadsutbildningen ska föras in i pilotens loggbok eller motsvarande dokument och undertecknas av instruktören.

FCL.140.H    LAPL(H) – Krav på aktuell erfarenhet

a)

Innehavare av ett LAPL(H) får endast utöva certifikatets befogenheter på en särskild typ när de under de senaste 12 månaderna har genomfört följande på helikoptrar av denna typ

1. minst 6 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 6 starter, inflygningar och landningar, och

2. repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör.

b)

Innehavare av ett LAPL(H) som inte uppfyller kraven under punkt a ska

1. genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat med en kontrollant för denna särskilda typ innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen, eller

2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven under punkt a.

SEKTION 4

Särskilda krav för LAPL för segelflygplan – LAPL(S)

FCL.105.S    LAPL(S) – Befogenheter och villkor

a)

Innehavaren av ett LAPL för segelflygplan har befogenhet att vara befälhavare på segelflygplan och motordrivna segelflygplan. För att utöva befogenheterna på ett TMG ska innehavaren uppfylla kraven i FCL.135.S.

▼M3

b)

Innehavare av ett LAPL(S) får endast medföra passagerare sedan de har genomfört 10 timmars flygtid eller 30 starter som befälhavare på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan efter certifikatets utfärdande.

▼B

FCL.110.S    LAPL(S) – Erfarenhet och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett LAPL(S) ska ha genomfört minst 15 timmars flygtid på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav minst

1. 10 timmars utbildningstid i dubbelkommando,

2. 2 timmars övervakad ensamflygning,

3. 45 starter och landningar,

4. en distansflygning på egen hand på minst 50 km (27 nautiska mil) eller en distansflygning i dubbelkommando på minst 100 km (55 nautiska mil).

b)

Av de 15 timmar som krävs under punkt a får maximalt 7 timmar genomföras i ett TMG.

c)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas med ska beslutas av den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1. överskrida den totala flygtiden som befälhavare,

2. överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3. omfatta kraven under punkt a 2–a 4.

FCL.130.S    LAPL(S) – Startmetoder

a)

Befogenheterna för ett LAPL(S) ska begränsas till den startmetod som flygprovet omfattar. Denna begränsning får avlägsnas när piloten har genomfört

1. för vinsch- och bilstart: minst 10 starter i dubbelkommando och 5 starter i enkelkommando under övervakning,

2. för flygbogserings- och självstart: minst 5 starter i dubbelkommando och 5 starter i enkelkommando under övervakning; vid självstart får utbildningstiden i dubbelkommando utföras i ett TMG,

3. för gummirepstart: minst 3 starter i dubbelkommando eller i enkelkommando under övervakning.

b)

Ytterligare genomförda träningsstarter ska föras in i loggboken och undertecknas av instruktören.

c)

För att piloten ska behålla sina befogenheter för respektive startmetod ska minst 5 starter ha genomförts under de senaste 24 månaderna, med undantag för gummirepstart, där piloten bara behöver ha genomfört 2 starter.

d)

Om piloten inte uppfyller kravet under punkt c, ska han/hon genomföra det ytterligare antalet starter i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör för att förnya befogenheterna.

FCL.135.S    LAPL(S) – Utökning av befogenheter till TMG

Befogenheterna för ett LAPL(S) ska utökas till ett TMG när piloten vid en ATO har genomfört minst

a) 6 timmars flygutbildning på ett TMG, varav

1. 4 timmars utbildningstid i dubbelkommando,

2. en distansflygning i enkelkommando på minst 150 km (80 nautiska mil), under vilken en fullstoppslandning vid en annan flygplats än startflygplatsen ska göras,

b) ett flygprov för att uppvisa en lämplig praktisk färdighetsnivå i ett TMG. Under detta flygprov ska sökanden också uppvisa för kontrollanten att han/hon har en lämplig teoretisk kunskapsnivå för TMG i följande ämnen:

 Flygningens grundprinciper.

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap.

 Navigering.

FCL.140.S    LAPL(S) – Krav på aktuell erfarenhet

a)

Segelflygplan och motordrivna segelflygplan. Innehavare av ett LAPL(S) får endast utöva certifikatets befogenheter för segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för TMG, när de under de senaste 24 månaderna har genomfört följande på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan:

1. 5 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 15 starter,

2. 2 träningsflygningar med en instruktör.

b)

TMG. Innehavare av ett LAPL(S) får endast utöva certifikatets befogenheter för ett TMG när de har

1. genomfört följande på TMG under de senaste 24 månaderna:

i) minst 12 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 12 starter och landningar, och

ii) repetitionsutbildning på minst 1 timmes total flygtid med en instruktör.

2. Om innehavaren av ett LAPL(S) även har befogenhet att flyga flygplan, kan kraven under punkt 1 uppfyllas på flygplan.

c)

Innehavare av ett LAPL(S) som inte uppfyller kraven under punkterna a eller b ska genomföra följande innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen:

1. genomgå en kompetenskontroll med en kontrollant på ett segelflygplan eller ett TMG, beroende på vad som är tillämpligt, eller

2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven under punkterna a eller b.

SEKTION 5

Särskilda krav för LAPL för ballonger – LAPL(B)

▼M4

FCL.105.B    LAPL(B) – Befogenheter

Innehavaren av ett LAPL för ballonger har befogenhet att vara befälhavare på varmluftsballonger eller varmluftsskepp med en maximal höljeskapacitet på 3 400 m3 eller på gasballonger med en maximal höljeskapacitet på 1 260 m3, som medför högst 3 passagerare, så att det aldrig finns fler än 4 personer ombord på ballongen.

▼M3

FCL.110.B    LAPL(B) – Krav på aktuell erfarenhet och tillgodoräknande

▼B

a)

En sökande till ett LAPL(B) ska på ballonger i samma klass ha genomfört minst 16 timmars flygtid, varav minst

1. 12 timmars utbildningstid i dubbelkommando,

2. 10 fyllningar och 20 starter och landningar och

3. en övervakad ensamflygning med en lägsta flygtid på minst 30 minuter.

b)

Tillgodoräknande. Sökande med tidigare befälhavarerfarenhet på ballonger får tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a.

I vilken omfattning detta ska tillgodoräknas ska beslutas av den ATO där piloten genomgår utbildningskursen på grundval av ett inträdesflygtest, men får inte

1. överskrida den totala flygtiden som befälhavare på ballonger,

2. överskrida 50 procent av de timmar som krävs under punkt a,

3. omfatta kraven under punkt a 2 och a 3.

FCL.130.B    LAPL(B) – Utökning av befogenheter till förankrade flygningar

a)

Befogenheterna för ett LAPL(B) ska begränsas till icke-förankrade flygningar. Denna begränsning får avlägsnas när piloten har genomfört minst 3 förankrade skolflygningar.

b)

Ytterligare genomförd träning ska föras in i loggboken och undertecknas av instruktören.

c)

För att piloten ska behålla denna befogenhet ska minst två förankrade flygningar ha genomförts under de senaste 24 månaderna.

d)

Om piloten inte uppfyller kravet under punkt c, ska han/hon genomföra det ytterligare antalet förankrade flygningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör för att förnya befogenheterna.

FCL.135.B    LAPL(B) – Utökning av befogenheter till annan ballongklass

Befogenheterna för ett LAPL(B) ska begränsas till den ballongklass som flygprovet har genomförts på. Denna begränsning får avlägsnas när piloten i en annan klass har genomfört minst följande vid en ATO:

a) 5 skolflygningar i dubbelkommando eller

b) när det gäller ett LAPL(B) för varmluftsballonger där piloten önskar utöka befogenheterna till varmluftsskepp: 5 timmars flygtid i dubbelkommando, och

c) ett flygprov där piloten ska uppvisa för kontrollanten att han/hon har en lämplig teoretisk kunskapsnivå för den andra klassen i följande ämnen:

 Flygningens grundprinciper.

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap.

FCL.140.B    LAPL(B) – Krav på aktuell erfarenhet

a)

Innehavare av ett LAPL(B) får endast utöva certifikatets befogenheter när de har genomfört minst följande under de senaste 24 månaderna:

1. 6 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 10 starter och landningar, och

2. en träningsflygning med en instruktör,

3. om piloten har befogenhet att flyga mer än en ballongklass ska han/hon också under de senaste 24 månaderna ha genomfört minst 3 timmars flygtid i den klassen, som inbegriper 3 starter och landningar, för att få utöva befogenheterna i den klassen.

b)

Innehavare av ett LAPL(B) som inte uppfyller kraven under punkt a ska genomföra följande innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen:

1. genomgå en kompetenskontroll med en kontrollant på lämplig klass, eller

2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven under punkt a.

KAPITEL C

PRIVATFLYGARCERTIFIKAT (PPL), SEGELFLYGARCERTIFIKAT (SPL) OCH BALLONGFLYGARCERTIFIKAT (BPL)

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.200    Minimiålder

a)

En sökande till ett PPL ska vara minst 17 år gammal.

b)

En sökande till ett BPL eller SPL ska vara minst 16 år gammal.

FCL.205    Villkor

En sökande till ett PPL ska ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett PPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet, i enlighet med kapitel H.

FCL.210    Utbildningskurs

En sökande till ett BPL, SPL eller PPL ska genomgå utbildning vid en ATO. Kursen ska omfatta teori- och flygutbildning som lämpar sig för de befogenheter som tilldelas.

FCL.215    Teoriprov

En sökande till ett BPL, SPL eller PPL ska ha uppvisat en teoretisk kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tilldelas genom prov i följande:

a) Gemensamma ämnen:

 Luftfartsrätt.

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

 Kommunikation.

b) Specifika ämnen för de olika kategorierna av luftfartyg:

 Flygningens grundprinciper.

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap.

 Navigering.

FCL.235    Flygprov

a)

En sökande till ett BPL, SPL eller PPL ska genom ett flygprov ha uppvisat förmåga att som befälhavare på tillämplig kategori av luftfartyg utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

b)

En sökande till flygprovet ska ha erhållit flygutbildning på samma klass/typ av luftfartyg eller grupp av ballonger som används på flygprovet.

c)

Godkännandekrav

1. Flygprovet ska delas in i olika sektioner som avspeglar alla olika flygfaser för den tillämpliga kategori av luftfartyg som flygs.

▼M3

2. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. En sökande som underkänns på endast en sektion ska genomföra endast den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han/hon genomföra hela provet igen.

▼B

3. Om sökanden måste göra om provet i enlighet med punkt 2, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare försök, måste han/hon genomföra hela provet igen.

4. Om en sökande på två försök misslyckas med att erhålla godkänt på alla sektioner i provet, krävs ytterligare utbildning.

SEKTION 2

Särskilda krav för PPL för flygplan – PPL(A)

FCL.205.A    PPL(A) – Befogenheter

a)

Innehavaren av ett PPL(A) har befogenhet att vara befälhavare eller biträdande pilot på flygplan eller TMG som flygs i icke-kommersiell trafik, dock inte mot ersättning.

b)

Trots vad som sägs i ovanstående punkt får innehavaren av ett PPL(A) med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet få ersättning för

1. tillhandahållande av flygutbildning för LAPL(A) eller PPL(A),

2. genomförande av flygprov och kompetenskontroller för dessa certifikat,

▼M3

3. utbildning, provning och kontroll för de behörigheter eller behörighetsbevis som är knutna till detta certifikat.

▼B

FCL.210.A    PPL(A) – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

▼M4

a)

En sökande till ett PPL(A) ska ha genomfört minst 45 timmars flygtid på flygplan eller turmotorsegelflygplan. Av dessa 45 timmar kan 5 timmar ha genomförts i en FSTD, varav minst

1. 25 timmars utbildningstid i dubbelkommando, och

2. 10 timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst 5 timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 270 km (150 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

▼B

b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(A). Sökande till ett PPL(A) som innehar ett LAPL(A) ska ha genomfört minst 15 timmars flygtid på flygplan efter utfärdandet av LAPL(A). Minst 10 av dessa 15 timmar ska vara flygutbildning som har genomförts vid en ATO. Denna utbildning ska omfatta minst 4 timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst 2 timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 270 km (150 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

c)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(S) med behörighet för TMG. Sökande till ett PPL(A) som innehar ett LAPL(S) med behörighet för TMG ska ha genomfört

1. minst 24 timmars flygtid på TMG efter godkänt behörighetstillägg för TMG och

2. 15 timmars flygutbildning på flygplan inom ramen för flygutbildning som har genomförts på en ATO, som åtminstone inbegriper kraven under punkt a 2.

d)

Tillgodoräknande. Innehavare av flygcertifikat för en annan kategori av luftfartyg, med undantag för ballonger, får tillgodoräkna sig 10 procent av sin totala flygtid som befälhavare på ett sådant luftfartyg, dock maximalt 10 timmar. Tillgodoräknandet får inte inbegripa kraven under punkt a 2.

SEKTION 3

Särskilda krav för PPL för helikoptrar – PPL(H)

FCL.205.H    PPL(H) – Befogenheter

a)

Innehavaren av ett PPL(H) har befogenhet att vara befälhavare eller biträdande pilot på helikoptrar som flygs i icke-kommersiell trafik, dock inte mot ersättning.

b)

Trots vad som sägs i ovanstående punkt får innehavaren av ett PPL(H) med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet få ersättning för

1. tillhandahållande av flygutbildning för LAPL(H) eller PPL(H),

2. genomförande av flygprov och kompetenskontroller för dessa certifikat,

▼M3

3. utbildning, provning och kontroll för de behörigheter och behörighetsbevis som är knutna till detta certifikat.

▼B

FCL.210.H    PPL(H) – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett PPL(H) ska ha genomfört minst 45 timmars flygtid på helikopter. Av dessa 45 timmar kan 5 timmar ha genomförts i en FNPT eller FFS, varav minst

1. 25 timmars utbildningstid i dubbelkommando och

2. 10 timmars övervakad ensamflygning, inbegripet minst 5 timmars distansflygning på egen hand med minst en distansflygning på minst 185 km (100 nautiska mil), med fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen.

3. Av dessa 45 timmar ska minst 35 flygas på samma typ av helikopter som används på flygprovet.

b)

Särskilda krav för sökande som innehar ett LAPL(H). Sökande till ett PPL(H) som innehar ett LAPL(H) ska genomgå utbildning vid en ATO. Denna utbildning ska omfatta minst 5 timmars utbildningstid i dubbelkommando och minst en övervakad distansflygning på egen hand på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

c)

Innehavare av flygcertifikat för en annan kategori av luftfartyg, med undantag för ballonger, får tillgodoräkna sig 10 procent av sin totala flygtid som befälhavare på ett sådant luftfartyg, dock maximalt 6 timmar. Tillgodoräknandet får inte inbegripa kraven under punkt a 2.

SEKTION 4

Särskilda krav för PPL för luftskepp – PPL(As)

FCL.205.As    PPL(As) – Befogenheter

a)

Innehavaren av ett PPL(As) har befogenhet att vara befälhavare eller biträdande pilot på luftskepp som flygs i icke-kommersiell trafik, dock inte mot ersättning.

b)

Trots vad som sägs i ovanstående punkt får innehavaren av ett PPL(As) med instruktörs- eller kontrollantbehörighet få ersättning för

1. tillhandahållande av flygutbildning för PPL(As),

2. genomförande av flygprov och kompetenskontroller för detta certifikat,

▼M3

3. utbildning, provning och kontroll för de behörigheter eller behörighetsbevis som är knutna till detta certifikat.

▼B

FCL.210.As    PPL(As) – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett PPL(As) ska ha genomfört minst 35 timmars flygutbildning på luftskepp. Av dessa 35 timmar kan 5 timmar ha genomförts i en FSTD, varav minst

1. 25 timmars utbildningstid i dubbelkommando och

i) 3 timmars distansflygsträning, inbegripet en distansflygning på minst 65 km (35 nautiska mil),

ii) 3 timmars instrumentutbildning,

2. 8 starter och landningar på en flygplats, inbegripet mastförtöjning och frigörande från mast,

3. 8 timmars övervakad ensamflygning.

b)

En sökande som innehar ett BPL och som har befogenhet att flyga varmluftsskepp får tillgodoräkna sig 10 procent av sin totala flygtid som befälhavare på ett sådant luftfartyg, dock maximalt 5 timmar.

SEKTION 5

Särskilda krav för segelflygarcertifikat (SPL)

FCL.205.S    SPL – Befogenheter och krav

a)

Innehavaren av ett SPL har befogenhet att vara befälhavare på segelflygplan och motordrivna segelflygplan. För att utöva befogenheterna för ett TMG ska innehavaren uppfylla kraven i FCL.135.S.

b)

Innehavare av ett SPL

1. får endast medföra passagerare sedan de efter certifikatets utfärdande har genomfört minst 10 timmars flygtid eller 30 starter som befälhavare på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan,

2. får endast flyga i icke-kommersiell trafik utan ersättning fram till dess att de har

i) fyllt 18 år,

ii) genomfört minst 75 timmars flygtid eller 200 starter som befälhavare på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan efter certifikatets utfärdande,

iii) genomgått en kompetenskontroll med godkänt resultat med en kontrollant.

▼M3

c)

Trots vad som sägs under punkt b 2 får innehavaren av ett SPL med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet få ersättning för

1. tillhandahållande av flygutbildning för LAPL(S) eller SPL,

2. genomförande av flygprov och kompetenskontroller för dessa certifikat,

3. utbildning, provning och kontroll för de behörigheter och behörighetsbevis som är knutna till dessa certifikat.

▼B

FCL.210.S    SPL – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

Sökande till ett SPL ska ha genomfört minst 15 timmars flygutbildning på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, som åtminstone inbegriper kraven under FCL.110.S.

b)

Sökande till ett SPL som innehar ett LAPL(S) ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven för utfärdande av ett SPL.

Sökande till ett SPL som har varit innehavare av ett LAPL(S) under den tvåårsperiod som närmast föregår ansökan ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper och flygutbildning.

Tillgodoräknande. Innehavare av flygcertifikat för en annan kategori av luftfartyg, med undantag för ballonger, får tillgodoräkna sig 10 procent av sin totala flygtid som befälhavare på ett sådant luftfartyg, dock maximalt 7 timmar. Tillgodoräknandet får inte inbegripa kraven i FCL.110.S punkt a 2–a 4.

FCL.220.S    SPL – Startmetoder

Befogenheterna för ett SPL ska begränsas till den startmetod som flygprovet omfattar. Denna begränsning får avlägsnas och de nya befogenheterna utövas när piloten uppfyller kraven i FCL.130.S.

FCL.230.S    SPL – Krav på aktuell erfarenhet

Innehavare av ett SPL får endast utöva certifikatets befogenheter när de uppfyller kraven på aktuell erfarenhet i FCL.140.S.

SEKTION 6

Särskilda krav för ballongflygarcertifikat (BPL)

FCL.205.B    BPL – Befogenheter och villkor

▼M3

a)

Innehavaren av ett BPL har befogenhet att vara befälhavare på ballonger.

▼B

b)

Innehavare av ett BPL får endast flyga i icke-kommersiell trafik utan ersättning fram till dess att de har

1. fyllt 18 år,

2. genomfört 50 timmars flygtid och 50 starter och landningar som befälhavare på ballonger,

3. genomgått en kompetenskontroll med en kontrollant på en ballong i den specifika klassen.

c)

Trots vad som sägs i punkt b får innehavaren av ett BPL med instruktörs- eller kontrollantbefogenhet få ersättning för

1. tillhandahållande av flygutbildning för LAPL(B) eller BPL,

2. genomförande av flygprov och kompetenskontroller för dessa certifikat,

▼M3

3. utbildning, provning och kontroll för de behörigheter och behörighetsbevis som är knutna till dessa certifikat.

▼B

FCL.210.B    BPL – Erfarenhetskrav och tillgodoräknande

a)

En sökande till ett BPL ska på ballonger i samma klass och grupp ha genomfört minst 16 timmars flygtid, varav minst

1. 12 timmars utbildningstid i dubbelkommando,

2. 10 fyllningar och 20 starter och landningar och

3. en övervakad ensamflygning med en lägsta flygtid på minst 30 minuter.

b)

Sökande till ett BPL som innehar ett LAPL(B) ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven för utfärdande av ett BPL.

Sökande till ett BPL som har varit innehavare av ett LAPL(B) under den tvåårsperiod som närmast föregår ansökan ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper och flygutbildning.

FCL.220.B    BPL – Utökning av befogenheter till förankrade flygningar

Befogenheterna för ett BPL ska begränsas till icke-förankrade flygningar. Denna begränsning får avlägsnas när piloten uppfyller kraven i FCL.130.B.

FCL.225.B    BPL – Utökning av befogenheter till annan klass eller grupp av ballonger

Befogenheterna för ett BPL ska begränsas till den klass och grupp av ballonger som flygprovet har genomförts på. Denna begränsning får avlägsnas när piloten har

a) vid utökning till annan klass inom samma grupp: uppfyllt kraven i FCL.135.B,

b) vid utökning till annan grupp inom samma ballongklass: genomfört minst

1. 2 skolflygningar på ballong i relevant grupp och

2. följande timmars flygtid som befälhavare på ballonger:

i) för ballonger med en höljeskapacitet mellan 3 401 m3 och 6 000 m3: minst 100 timmar,

ii) för ballonger med en höljeskapacitet mellan 6 001 m3 och 10 500 m3: minst 200 timmar,

iii) för ballonger med en höljeskapacitet som överstiger 10 500 m3: minst 300 timmar,

iv) för gasballonger med en höljeskapacitet som överstiger 1 260 m3: minst 50 timmar.

▼M4

FCL.230.B    BPL – Aktualitetskrav

a)

Innehavare av ett BPL får endast utöva certifikatets befogenheter när de har genomfört minst följande i en ballongklass under de senaste 24 månaderna:

1. 6 timmars flygtid som befälhavare, som inbegriper 10 starter och landningar, och

2. en träningsflygning med en instruktör i en ballong inom lämplig klass,

3. om piloten har befogenhet att flyga mer än en ballongklass ska han/hon också under de senaste 24 månaderna ha genomfört minst 3 timmars flygtid i denna klass, som inbegriper 3 starter och landningar, för att få utöva befogenheterna i den klassen.

b)

Innehavare av ett BPL får endast framföra en ballong i samma grupp av ballonger som träningsflygningen har avslutats i eller en ballong i en grupp av mindre storlek.

c)

Innehavare av ett BPL som inte uppfyller kraven under punkt a ska genomföra följande innan de börjar utöva certifikatets befogenheter igen:

1. genomgå en kompetenskontroll med en kontrollant i en ballong inom lämplig ballongklass, eller

2. genomföra ytterligare flygtid eller starter och landningar i dubbel- eller enkelkommando under övervakning av en instruktör, för att uppfylla kraven under punkt a.

d)

När det gäller punkt c.1 får innehavare av ett BPL endast framföra en ballong i samma grupp av ballonger som kompetenskontrollen har avslutats i eller i en mindre grupp ballonger.

▼B

KAPITEL D

TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT – CPL

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.300    CPL – Minimiålder

En sökande till ett CPL ska vara minst 18 år gammal.

FCL.305    CPL – Befogenheter och villkor

a)

Befogenheter. En innehavare av ett trafikflygarcertifikat (CPL) har befogenhet att på tillämplig kategori av luftfartyg

1. utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL och ett PPL,

2. vara befälhavare eller biträdande pilot på luftfartyg som används i verksamhet som inte är kommersiell flygtransport,

3. vara befälhavare i kommersiell flygtransport på enpilotsluftfartyg, med de begränsningar som anges i FCL.060 och i detta kapitel,

4. vara biträdande pilot i kommersiell flygtransport, med de begränsningar som anges i FCL.060.

b)

Villkor. En sökande till ett CPL ska ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett CPL med minst klass-/typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet.

FCL.310    CPL – Teoriprov

En sökande till ett CPL ska ha uppvisat en teoretisk kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tilldelas genom prov i följande:

 Luftfartsrätt.

 Allmän luftfartygskunskap – skrov/system/motorfunktion.

 Allmän luftfartygskunskap – instrumentering.

 Massa och balans.

 Prestanda.

 Färdplanering och övervakning av flygning.

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

 Allmän navigering.

 Radionavigering.

 Operativa förfaranden.

 Flygningens grundprinciper.

 VFR-kommunikation.

FCL.315    CPL – Utbildningskurs

En sökande till ett CPL ska ha genomgått teori- och flygutbildning på en ATO, i enlighet med tillägg 3 till denna del.

FCL.320    CPL – Flygprov

En sökande till ett CPL ska genom ett flygprov i enlighet med tillägg 4 till denna del ha uppvisat förmåga att som befälhavare på tillämplig kategori av luftfartyg utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

SEKTION 2

Särskilda krav för flygplanskategorin – CPL(A)

FCL.325.A    CPL(A) – Särskilda villkor för MPL-innehavare

Innan befogenheterna i ett CPL(A) utövas ska MPL-innehavaren i ett flygplan ha genomfört

a) 70 timmars flygtid

1. som befälhavare eller

2. varav minst 10 timmar som befälhavare och den ytterligare flygtiden som befälhavare under övervakning (PICUS).

Av dessa 70 timmar ska 20 timmar vara distansflygning enligt VFR som befälhavare, eller distansflygning som består av minst 10 timmar som befälhavare och 10 timmar som befälhavare under övervakning. Detta ska omfatta distansflygning enligt VFR på inte mindre än 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar på två olika flygplatser ska flygas som befälhavare.

b) delarna i modulkursen för CPL(A) enligt vad som anges i punkterna 10 a och 11 till tillägg 3 E till denna del och

c) flygprovet för CPL(A) i enlighet med FCL.320.

KAPITEL E

FLERPILOTSCERTIFIKAT – MPL

FCL.400.A    MPL – Minimiålder

En sökande till ett MPL ska vara minst 18 år gammal.

FCL.405.A    MPL – Befogenheter

a)

Innehavaren av ett MPL har befogenhet att vara biträdande pilot på ett flygplan som måste flygas med en biträdande pilot.

b)

Innehavaren av ett MPL får utöva samma befogenheter som

1. en innehavare av ett PPL(A), under förutsättning att kraven för PPL(A) som anges i kapitel C är uppfyllda,

2. en innehavare av ett CPL(A), under förutsättning att kraven som anges i FCL.325.A är uppfyllda.

c)

Innehavaren av ett MPL ska ha sin IR(A) begränsad till flygplan som ska flygas med en biträdande pilot. Befogenheterna för IR(A) får utökas till enpilotsverksamhet i flygplan, förutsatt att certifikatinnehavaren har genomgått den utbildning som krävs för att vara befälhavare i enpilotsverksamhet med flygning som utförs enbart med hjälp av instrument och har godkänts på flygprovet för IR(A) som enpilot.

FCL.410.A    MPL – Utbildningskurs och teoriprov

a)

Kurs. En sökande till ett MPL ska ha genomgått teori- och flygutbildning på en ATO, i enlighet med tillägg 5 till denna del.

b)

Prov. En sökande till ett MPL ska ha visat en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(A) i enlighet med FCL.515. Sökanden ska även ha typbehörighetsutbildning på flerpilotsflygplan.

FCL.415.A    MPL – Praktiska krav

a)

En sökande till ett MPL ska genom kontinuerlig utvärdering ha visat att han eller hon uppfyller alla kompetensenheter som anges i tillägg 5 till denna del, när sökanden agerar som manövrerande pilot och som icke-manövrerande pilot, på ett flygplan som är flermotorigt och turbinmotordrivet, enligt VFR och IFR.

b)

Efter genomgången utbildning ska sökanden genom ett flygprov i enlighet med tillägg 9 till denna del ha uppvisat förmåga att utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas. Flygprovet ska genomföras i den flygplanstyp som används vid den avancerade fasen i den integrerade utbildningskursen för MPL eller i en FFS som representerar samma typ.

KAPITEL F

TRAFIKFLYGARCERTIFIKAT – ATPL

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.500    ATPL – Minimiålder

En sökande till ett ATPL ska vara minst 21 år gammal.

FCL.505    ATPL – Befogenheter

a)

En innehavare av ett ATPL har befogenhet att på tillämplig kategori av luftfartyg

1. utöva samma befogenheter som en innehavare av ett LAPL, ett PPL och ett CPL,

2. vara befälhavare på luftfartyg som används i kommersiell flygtransport.

b)

En sökande till ett ATPL ska ha uppfyllt kraven för utfärdande av ett ATPL med minst typbehörighet för det luftfartyg som används vid flygprovet.

FCL.515    ATPL – Utbildningskurs och teoriprov

a)

Kurs. En sökande till ett ATPL ska genomgå utbildning vid en ATO. Kursen ska antingen vara en integrerad utbildningskurs eller en modulkurs, i enlighet med tillägg 3 till denna del.

b)

Prov. En sökande till ett ATPL ska ha uppvisat en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tilldelas genom prov i följande:

 Luftfartsrätt.

 Allmän luftfartygskunskap – skrov/system/motorfunktion.

 Allmän luftfartygskunskap – Instrumentering.

 Massa och balans.

 Prestanda.

 Färdplanering och övervakning av flygning.

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

 Allmän navigering.

 Radionavigering.

 Operativa förfaranden.

 Flygningens grundprinciper.

 VFR-kommunikation.

 IFR-kommunikation.

SEKTION 2

Särskilda krav för flygplanskategorin – ATPL(A)

FCL.505.A    ATPL(A) – Begränsning av befogenheterna för piloter som tidigare har haft ett MPL

När innehavaren av ett ATPL(A) tidigare endast har haft ett MPL, ska certifikatets befogenheter begränsas till flerpilotsverksamhet, om inte innehavaren har uppfyllt kraven i FCL.405.A b 2 och c för enpilotsverksamhet.

FCL.510.A    ATPL(A) – Förutsättningar, erfarenhet och tillgodoräknande

a)

Villkor. En sökande till ett ATPL(A) ska inneha

1. ett MPL eller

2. ett CPL(A) och en instrumentbehörighet för flermotoriga flygplan. I så fall ska sökanden också ha genomgått MCC-utbildning.

b)

Erfarenhet. En sökande till ett ATPL(A) ska på flygplan ha genomfört minst 1 500 timmars flygtid, omfattande minst

1. 500 timmar i flerpilotsverksamhet på flygplan,

2. 

i) 500 timmar som befälhavare under övervakning eller

ii) 250 timmar antingen som befälhavare eller

iii) 250 timmar som består av minst 70 timmar som befälhavare och de ytterligare nödvändiga som befälhavare under övervakning,

3. 200 timmars distansflygning, varav minst 100 timmar ska vara som befälhavare eller som befälhavare under övervakning,

4. 75 timmars instrumenttid, varav högst 30 timmar får vara instrumenttid på marken, och

5. 100 timmars mörkerflygning som befälhavare eller biträdande pilot.

Av dessa 1 500 timmars flygtid får upp till 100 timmars flygtid ha genomförts i en FFS och FNPT. Av dessa 100 timmar får maximalt 25 timmar genomföras i en FNPT.

c)

Tillgodoräknande:

1. Innehavare av ett flygcertifikat för andra kategorier av luftfartyg får tillgodoräkna sig flygtid med upp till

i) 30 timmar som befälhavare för flygtid i TMG eller segelflygplan,

ii) 50 procent av den flygtid som föreskrivs i punkt b för flygtid i helikopter.

▼M3

2. Innehavare av ett flygmaskinistcertifikat utfärdat i enlighet med tillämpliga nationella bestämmelser får tillgodoräkna sig 50 procent av flygtiden som flygmaskinist, upp till maximalt 250 timmar. Dessa 250 timmar kan tillgodoräknas gentemot det krav på 1 500 timmar som föreskrivs under punkt b och det krav på 500 timmar som föreskrivs under punkt b 1, under förutsättning att den totala tillgodoräknade tiden inte överstiger 250 timmar i någon av dessa punkter.

▼B

d)

Kraven på erfarenhet enligt punkt b ska vara uppfyllda innan flygprovet för ATPL(A) genomförs.

FCL.520.A    ATPL(A) – Flygprov

En sökande till ett ATPL(A) ska genom ett flygprov i enlighet med tillägg 9 till denna del ha uppvisat förmåga att som befälhavare på ett flerpilotsflygplan enligt IFR utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

Flygprovet ska genomföras i flygplanet eller i en lämpligt kvalificerad FFS som motsvarar samma typ.

SEKTION 3

Särskilda krav för helikopterkategorin – ATPL(H)

FCL.510.H    ATPL(H) – Förutsättningar, erfarenhet och tillgodoräknande

En sökande till ett ATPL(H) ska

a) inneha ett CPL(H) och en typbehörighet för flerpilotshelikopter samt ha genomgått MCC-utbildning,

b) som pilot på helikoptrar ha genomfört minst 1 000 timmars flygtid, varav minst

1. 350 timmar i flerpilotshelikopter,

2. 

i) 250 timmar som befälhavare eller

ii) 100 timmar som befälhavare och 150 timmar som befälhavare under övervakning eller

iii) 250 timmar som befälhavare under övervakning i flerpilotshelikopter; i så fall ska befogenheterna för ett ATPL(H) begränsas till enbart flerpilotsverksamhet, fram till dess att 100 timmar som befälhavare har genomförts,

3. 200 timmars distansflygning varav minst 100 timmar ska vara som befälhavare eller som befälhavare under övervakning,

4. 30 timmars instrumenttid, varav högst 10 timmar får vara instrumenttid på marken, och

5. 100 timmars mörkerflygning som befälhavare eller biträdande pilot.

Av dessa 1 000 timmar kan högst 100 timmar ha genomförts i en FSTD, varav maximalt 25 timmar får genomföras i en FNPT.

c) Flygtid i flygplan får tillgodoräknas med upp till 50 procent av den flygtid som föreskrivs i punkt b.

d) Kraven på erfarenhet enligt punkt b ska vara uppfyllda innan flygprovet för ATPL(H) genomförs.

FCL.520.H    ATPL(H) – Flygprov

En sökande till ett ATPL(H) ska genom ett flygprov i enlighet med tillägg 9 till denna del ha uppvisat förmåga att som befälhavare på en flerpilotshelikopter utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

Flygprovet ska genomföras i helikoptern eller i en lämpligt kvalificerad FFS som representerar samma typ.

KAPITEL G

INSTRUMENTBEHÖRIGHET – IR

SEKTION 1

Allmänna krav

▼M3

FCL.600    IR – Allmänt

Med undantag för vad som anges i FCL.825 får IFR-verksamhet på flygplan, helikopter, luftskepp eller vertikalstartande/-landande luftfartyg endast utföras av innehavare av ett PPL, CPL, MPL och ATPL som har en lämplig IR för denna kategori av luftfartyg eller som genomgår flygprov eller utbildning i dubbelkommando.

▼B

FCL.605    IR – Befogenheter

a)

Innehavaren av en IR har befogenhet att framföra luftfartyg enligt IFR med en lägsta beslutshöjd på 200 fot (60 m).

b)

För en IR för flermotoriga luftfartyg får dessa befogenheter utökas till beslutshöjder som understiger 200 fot (60 m) när sökanden har genomgått specifik utbildning vid en ATO och har godkänts på sektion 6 i flygprovet enligt tillägg 9 till denna del i flerpilotsluftfartyg.

c)

Innehavare av en IR ska utöva sina befogenheter i enlighet med de villkor som föreskrivs i tillägg 8 till denna del.

d)

Endast helikoptrar. För att utöva befogenheterna som befälhavare enligt IFR i flerpilotshelikoptrar ska innehavaren av en IR(H) ha genomfört minst 70 timmars instrumenttid, varav upp till 30 timmar kan vara instrumenttid på marken.

FCL.610    IR – Förutsättningar och tillgodoräknande

En sökande till en IR ska

a) inneha

1. minst ett PPL för lämplig kategori av luftfartyg och

▼M3

i) befogenheter att flyga under mörker i enlighet med FCL.810, om IR-befogenheterna ska användas under mörker, eller

▼B

ii) ett ATPL för en annan kategori av luftfartyg eller

2. ett CPL för lämplig kategori av luftfartyg.

▼M3

b) ha genomfört minst 50 timmars distansflygning som befälhavare i flygplan, turmotorsegelflygplan, helikoptrar eller luftskepp, varav minst 10 timmar, eller 20 timmar för luftskepp, ska vara i relevant kategori av luftfartyg.

▼B

c) Endast helikoptrar. Sökande som har godkänts på en integrerad utbildningskurs för ATP(H)/IR, ATP(H), CPL(H)/IR eller CPL(H) ska undantas från kravet under punkt b.

FCL.615    IR – Teori- och flygutbildning

a)

Kurs. En sökande till en IR ska ha erhållit teori- och flygutbildning vid en ATO. Kursen ska vara

1. en kurs för integrerad flygutbildning som inbegriper utbildning för IR, i enlighet med tillägg 3 till denna del, eller

2. en modulkurs i enlighet med tillägg 6 till denna del.

▼M3

b)

Prov. En sökande ska uppvisa en teoretisk kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tilldelas genom prov i följande:

 Luftfartsrätt.

 Allmän luftfartygskunskap – instrumentering.

 Färdplanering och övervakning av flygning.

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

 Radionavigering.

 IFR-kommunikation.

▼B

FCL.620    IR – Flygprov

a)

Sökande till en IR ska genomföra ett godkänt flygprov i enlighet med tillägg 7 till denna del i syfte att uppvisa förmåga att utföra relevanta förfaranden och manövrer med en kompetens som är lämplig för de befogenheter som tilldelas.

b)

För en IR för flermotoriga luftfartyg ska flygprovet genomföras i ett flermotorigt luftfartyg. För en IR för enmotoriga luftfartyg ska flygprovet genomföras i ett enmotorigt luftfartyg. I detta stycke anses ett flermotorigt flygplan med tandemplacerade motorer (centerline thrust) vara ett enmotorigt flygplan.

FCL.625    IR – Giltighet, förlängning och förnyelse

a)

Giltighet. En IR är giltig i ett år.

b)

Förlängning:

1. En IR ska förlängas inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag.

2. En sökande som inte godkänns på den relevanta sektionen i en IR-kompetenskontroll före instrumentbehörighetens sista giltighetsdag får inte utöva IR-befogenheterna förrän en kompetenskontroll har genomförts med godkänt resultat.

c)

Förnyelse. Om en IR har upphört att gälla ska sökanden göra följande för att förnya sina befogenheter:

1. Genomgå repetitionsutbildning vid en ATO för att nå den kompetensnivå som är nödvändig för att godkännas på instrumentdelen av flygprovet i enlighet med tillägg 9 till denna del, och

2. genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del för relevant kategori av luftfartyg.

d)

Om IR-behörigheten inte har förlängts eller förnyats inom de föregående 7 åren, måste innehavaren göra om teoriprovet för IR och flygprovet.

SEKTION 2

Särskilda krav för flygplanskategorin

FCL.625.A    IR(A) – Förlängning

a)

Förlängning. För sökande till förlängning av en IR(A) gäller följande:

1. När det kombineras med förlängning av en klass- eller typbehörighet ska sökanden genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del.

2. När det inte kombineras med förlängning av en klass- eller typbehörighet gäller följande:

i) För enpilotsflygplan ska sökanden genomgå sektion 3b och de delar av sektion 1 som är relevanta för den avsedda flygningen i kompetenskontrollen i enlighet med tillägg 9 till denna del, och

ii) för flermotoriga flygplan ska sektion 6 i kompetenskontrollen för enpilotsflygplan genomföras i enlighet med tillägg 9 till denna del enbart med hjälp av instrument.

3. En FNPT II eller FFS som representerar relevant klass eller typ av flygplan får användas när det gäller punkt 2, men i så fall ska åtminstone varannan kompetenskontroll för förlängning av en IR(A) genomföras i ett flygplan.

b)

Korsvis tillgodoräknande ska beviljas i enlighet med tillägg 8 till denna del.

SEKTION 3

Särskilda krav för helikopterkategorin

FCL.625.H    IR(H) – Förlängning

a)

För sökande till förlängning av en IR(H) gäller följande:

1. När det kombineras med förlängning av en typbehörighet ska sökanden genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del, för relevant kategori av helikopter.

▼M3

2. När det inte kombineras med förlängning av en typbehörighet ska sökanden endast genomföra sektion 5 och de relevanta delarna av sektion 1 i kompetenskontrollen i enlighet med tillägg 9 till denna del för relevant typ av helikopter. I så fall får en FTD 2/3 eller en FFS som motsvarar relevant typ av helikopter användas, men åtminstone varannan kompetenskontroll för förlängning av en IR(H) ska genomföras i en helikopter.

▼B

b)

Korsvis tillgodoräknande ska beviljas i enlighet med tillägg 8 till denna del.

FCL.630.H    IR(H) – Utökning av befogenheter från enmotoriga till flermotoriga helikoptrar

Innehavare av en IR(H) som gäller för enmotoriga helikoptrar och som för första gången vill utöka sin IR(H) till flermotoriga helikoptrar ska genomföra

a) en utbildningskurs vid en ATO som omfattar minst 5 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando, varav 3 timmar kan vara i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III, och

b) sektion 5 i flygprovet i enlighet med tillägg 9 till denna del på flermotoriga helikoptrar.

SEKTION 4

Särskilda krav för luftskeppskategorin

FCL.625.As    IR(As) – Förlängning

För sökande till förlängning av en IR(As) gäller följande:

a) När den kombineras med förlängning av en typbehörighet ska sökanden genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del för relevant typ av luftskepp.

b) När den inte kombineras med förlängning av en typbehörighet ska sökanden genomföra sektion 5 och de delar i sektion 1 som är relevanta för den avsedda flygningen i kompetenskontrollen för luftskepp i enlighet med tillägg 9 till denna del. I så fall får en FTD 2/3 eller en FFS som motsvarar relevant typ användas, men åtminstone varannan kompetenskontroll för förlängning av en IR(As) ska i så fall genomföras i ett luftskepp.

KAPITEL H

KLASS- OCH TYPBEHÖRIGHETER

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.700    Omständigheter då klass- eller typbehörigheter krävs

a)

Med undantag för LAPL, SPL och BPL får en innehavare av ett flygcertifikat inte vara pilot på ett luftfartyg, förutom som pilot under flygprov eller kompetenskontroller för förnyelse av klass- eller typbehörigheter eller i samband med erhållande av flygutbildning, såvida han/hon inte innehar en giltig och lämplig klass- eller typbehörighet.

b)

När det gäller flygningar i samband med införande eller ändring av luftfartygstyper får piloter, trots vad som sägs under punkt a, inneha ett särskilt behörighetsbevis som tilldelas av den behöriga myndigheten och som ger dem befogenhet att genomföra flygningarna. Giltigheten för en sådan auktorisation ska vara begränsad till att utföra en speciell uppgift.

c)

När det gäller flygningar i samband med införande eller ändring av luftfartygstyper som utförs av konstruktions- eller tillverkningsorganisationer inom ramen för deras befogenheter samt skolflygningar för utfärdande av en flygtestbehörighet där kraven i detta kapitel kanske inte kan uppfyllas, får piloter inneha en flygtestbehörighet som har utfärdats i enlighet med FCL.820 utan att det påverkar tillämpningen av punkterna a och b.

FCL.705    Befogenheter för innehavare av klass- eller typbehörighet

Innehavaren av en klass- eller typbehörighet har befogenhet att vara pilot på den klass eller typ av luftfartyg som anges i behörigheten.

FCL.710    Klass- och typbehörigheter – varianter

a)

För att utöka sina befogenheter till en annan variant av luftfartyg inom en klass- eller typbehörighet ska piloten genomgå skillnads- eller familjaritetsutbildning. När det gäller varianter inom en typbehörighet ska skillnads- eller familjaritetsutbildningen omfatta de relevanta delar som har fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21.

▼M3

b)

Om varianten inte har flugits under en period på två år efter skillnadsutbildningen, krävs ytterligare skillnadsutbildning eller en kompetenskontroll på varianten, med undantag för typer eller varianter som omfattas av klassbehörigheterna för SEP och turmotorsegelflygplan.

▼B

c)

Skillnadsutbildningen ska föras in i pilotens loggbok eller motsvarande dokument och undertecknas av instruktören, beroende på vad som är tillämpligt.

FCL.725    Krav för utfärdande av klass- och typbehörigheter

a)

Utbildningskurs. En sökande till en klass- eller typbehörighet ska genomgå en utbildningskurs vid en ATO. Typbehörighetskursen ska omfatta de obligatoriska utbildningsdelarna för den relevanta typen, som har fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21.

b)

Teoriprov. Sökanden till en klass- eller typbehörighet ska genomgå ett teoriprov som anordnas av ATO:n för att visa att han/hon har den teoretiska kunskapsnivå som krävs för att framföra den tillämpliga klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt.

1. För flerpilotsluftfartyg ska teoriprovet vara skriftligt och bestå av minst 100 flervalsfrågor, på lämpligt sätt fördelade över kursplanens huvudämnen.

2. När det gäller flermotoriga enpilotsluftfartyg ska teoriprovet vara skriftligt och antalet flervalsfrågor ska avgöras av luftfartygets komplexitet.

3. För enmotoriga luftfartyg ska kontrollanten förrätta teoridelen i flygprovet muntligen för att bedöma om en tillfredsställande kunskapsnivå har uppnåtts eller ej.

▼M3

4) För enpilotsflygplan med höga prestanda (HPA) ska provet vara skriftligt och bestå av minst 100 flervalsfrågor, på lämpligt sätt fördelade över kursplanens ämnen.

▼B

c)

Flygprov. Sökanden till en klass- eller typbehörighet ska genomgå ett flygprov i enlighet med tillägg 9 till denna del för att visa att han/hon har den färdighet som krävs för att framföra den tillämpliga klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt.

Sökanden ska genomgå flygprovet inom en sexmånadersperiod efter påbörjad utbildningskurs för klass- eller typbehörigheten och inom den sexmånadersperiod som föregår ansökan för utfärdande av klass- eller typbehörigheten.

d)

En sökande som redan innehar en typbehörighet för en typ av luftfartyg med befogenhet för antingen enpilots- eller flerpilotsverksamhet och som ansöker om att utöka befogenheten till den andra formen av verksamhet på samma typ av luftfartyg ska anses redan ha uppfyllt kraven på teorikunskaper.

e)

Trots vad som sägs i ovanstående punkter ska piloter som innehar en flygtestbehörighet som har utfärdats i enlighet med FCL.820, som har deltagit i utvecklings-, certifierings- eller tillverkningsflygtester för en viss typ av luftfartyg och som har genomfört antingen 50 timmars total flygtid eller 10 timmars flygtid som befälhavare på testflygningar i denna typ ha rätt att ansöka om utfärdande av den relevanta typbehörigheten, förutsatt att de uppfyller erfarenhetskraven och villkoren för utfärdande av denna typbehörighet, som föreskrivs i detta kapitel för den relevanta kategorin av luftfartyg.

FCL.740    Giltighet och förnyelse av klass- och typbehörigheter

a)

Klass- och typbehörigheter gäller i ett år, med undantag för klassbehörigheter för enmotoriga enpilotsluftfartyg som gäller i två år, såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21.

b)

Förnyelse. Om en klass- eller typbehörighet har upphört att gälla, ska sökanden

1. vid behov genomgå repetitionsutbildning vid en ATO för att nå den kompetensnivå som är nödvändig för att framföra den relevanta klassen eller typen av luftfartyg på ett säkert sätt, och

2. genomgå en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del.

SEKTION 2

Särskilda krav för flygplanskategorin

FCL.720.A    Erfarenhetskrav och förutsättningar för utfärdande av klass- eller typbehörigheter – flygplan

Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 ska en sökande till en klass- eller typbehörighet uppfylla följande erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av relevant behörighet:

a) Flermotoriga enpilotsflygplan. En sökande till en första klass- eller typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan ska ha minst 70 timmars flygtid som befälhavare på flygplan.

b) Icke-komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda. En sökande till en första klass- eller typbehörighet knuten till enpilotsflygplan med höga prestanda (HPA) ska, innan en flygutbildning påbörjas,

1. ha minst 200 flygtimmar totalt, varav 70 timmar som befälhavare på flygplan, och

2. 

i) inneha ett intyg som bestyrker att en kompletterande teorikurs har genomförts vid en ATO på ett tillfredsställande sätt, eller

ii) ha godkänts på teoriprovet för ATPL(A) i enlighet med denna del, eller

iii) utöver ett certifikat som har utfärdats enligt denna del även inneha ett ATPL(A) eller ett CPL(A)/IR med tillgodoräknande av teorikunskaper för ATPL(A), som har utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen.

3. Piloter som vill få befogenhet att framföra flygplanet i flerpilotsverksamhet ska även uppfylla kraven under punkt d 4.

c) Komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda. Sökande till en första typbehörighet för ett komplext enpilotsflygplan med höga prestanda (HPA) ska utöver att uppfylla kraven under punkt b ha uppfyllt kraven för en IR(A) för flermotoriga luftfartyg, i enlighet med kapitel G.

d) Flerpilotsflygplan. En sökande till en första typbehörighetskurs för flerpilotsflygplan ska vara en elev som för närvarande genomgår en MPL-utbildning eller uppfyller följande krav:

1. Ha genomfört minst 70 timmars flygtid som befälhavare på flygplan.

2. Inneha en IR(A) för flermotoriga luftfartyg.

3. Ha godkänts på teoriprovet för ATPL(A) i enlighet med denna del, och

4. frånsett när typbehörighetskursen kombineras med en MCC-utbildning

i) inneha ett intyg som bestyrker att en MCC-utbildning har genomförts på ett tillfredsställande sätt,

ii) inneha ett intyg som bestyrker MCC-träningen i helikopter samt erfarenhet av mer än 100 timmar som pilot i en flerpilotshelikopter, eller

iii) ha genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotshelikopter,

iv) ha erfarenhet av minst 500 timmar som pilot i flerpilotsverksamhet på flermotoriga enpilotsflygplan, i kommersiell flygtransport i enlighet med tillämpliga luftfartskrav.

▼M3

e) Trots vad som sägs i punkt d får en medlemsstat utfärda en typbehörighet med begränsningar i befogenheterna för flerpilotsflygplan som gör det möjligt för innehavaren av en sådan behörighet att vara biträdande avlösningspilot över flygnivå 200, förutsatt att två andra medlemmar av besättningen har en typbehörighet i enlighet med punkt d.

▼B

f) Ytterligare typbehörigheter för komplexa flerpilots- och enpilotsflygplan med höga prestanda. En sökande till ytterligare typbehörigheter för flerpilotsverksamhet samt typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda ska inneha en IR(A) för flermotoriga luftfartyg.

g) När detta fastställs i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 får utövandet av befogenheterna för en typbehörighet inledningsvis begränsas till flygning under övervakning av en instruktör. Flygtimmarna under övervakning ska föras in i pilotens loggbok eller motsvarande dokument och undertecknas av instruktören. Denna begränsning ska tas bort när piloten visar att det krav på flygtimmar under övervakning som fastställs i OSD-informationen har uppfyllts.

FCL.725.A    Teori- och flygutbildning för utfärdande av klass- och typbehörigheter – flygplan

Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 gäller följande:

a) Flermotoriga enpilotsflygplan.

1. Teorikursen för en klassbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan ska omfatta minst 7 timmars utbildning om manövrering och handhavande av flermotoriga flygplan.

2. Flygutbildningen för en klass-/typbehörighet för flermotoriga enpilotsflygplan ska omfatta minst 2 timmar och 30 minuters flygutbildning i dubbelkommando på flermotoriga flygplan under normala förhållanden samt minst 3 timmar och 30 minuters flygutbildning i dubbelkommando med träning av förfaranden vid motorbortfall och tekniker vid asymmetrisk flygning.

b) Enpilotsflygplan (sjö). Utbildningskursen för en behörighet för enpilotsflygplan (sjö) ska omfatta teori- och flygutbildning. Flygutbildningen för en klass- eller typbehörighet (sjö) för enpilotsflygplan (sjö) ska omfatta minst 8 timmars utbildning i dubbelkommando om sökanden innehar landversionen av relevant klass- eller typbehörighet eller 10 timmar om sökanden inte innehar någon sådan behörighet.

FCL.730.A    Särskilda krav för piloter som genomgår en ZFTT-kurs (utbildning utan flygtid) – flygplan

a)

En pilot som genomgår en ZFTT-utbildning ska minst ha genomfört följande, antingen på ett turbojetflygplan i flerpilotssystem som är certifierat enligt CS-25-standard eller motsvarande luftvärdighetskod eller också på ett turbopropflygplan i flerpilotssystem som har en maximal startmassa på minst 10 ton eller en godkänd kabinkonfiguration för befordran av fler än 19 passagerare:

1. 1 500 timmars flygtid eller 250 routesektorer om en FFS som är kvalificerad till nivå CG, C eller interim C används,

2. 500 timmars flygtid eller 100 routesektorer om en FFS som är kvalificerad till nivå DG eller D används.

b)

När en pilot går över från ett turbopropflygplan till ett turbojetflygplan eller från ett turbojetflygplan till ett turbopropflygplan krävs extra simulatorutbildning.

FCL.735.A    Utbildningskurs om samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) – flygplan

a)

MCC-utbildningen ska innehålla minst

1. 25 timmars teoriutbildning och övningar samt

2. 20 timmars praktisk MCC-utbildning eller 15 timmar för elever som deltar i en integrerad ATP-kurs.

En FNPT II MCC eller FFS ska användas. När MCC-utbildningen kombineras med den första typbehörighetsutbildningen, kan den praktiska MCC-utbildningen reduceras till inte mindre än 10 timmar om samma FFS används för både MCC-utbildning och utbildning för typbehörighet.

b)

MCC-utbildningen ska avslutas inom 6 månader på en ATO.

c)

Om MCC-utbildningen inte har kombinerats med en typbehörighetskurs, ska sökanden få ett intyg som bestyrker att han/hon har genomfört utbildningen när MCC-utbildningen har slutförts.

d)

En sökande som har slutfört MCC-utbildningen för en annan kategori av luftfartyg ska undantas från kravet under punkt a 1.

FCL.740.A    Förlängning av klass- och typbehörigheter – flygplan

a)

Förlängning av klass- och typbehörigheter för flermotor. För förlängning av klass- och typbehörigheter för flermotor ska sökanden genomföra

1. en kompetenskontroll med godkänt resultat i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del i ett flygplan av relevant klass eller typ eller i en FSTD som representerar den klass/typ som ska användas, inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag, och

2. inom behörighetens giltighetsdag genomföra minst

i) 10 routesektorer som pilot på flygplan av relevant typ eller klass, eller

ii) 1 routesektor som pilot på flygplan av relevant typ eller klass eller i en FFS tillsammans med en kontrollant. Denna routesektor kan flygas under kompetenskontrollen.

3. En pilot som arbetar för en kommersiell flygtransportoperatör som är godkänd enligt tillämpliga luftfartskrav och som har genomgått operatörens kompetenskontroll kombinerat med kompetenskontrollen för förlängning av klass- eller typbehörigheten ska undantas från kravet under punkt 2.

▼M3

4) Förlängningen av en instrumentbehörighet på sträcka (EIR) eller en IR(A), om sådan innehas, kan kombineras med kompetenskontrollen för förlängning av en typ-/klassbehörighet.

▼M4

b)

Förlängning av klassbehörigheter för enmotoriga enpilotsflygplan.

1. Klassbehörigheter för enmotoriga kolvmotorflygplan och TMG. För att förlänga klassbehörigheter för enmotoriga kolvmotorflygplan certifierade för en pilot eller klassbehörigheter för TMG ska sökanden

i) inom den tremånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag, godkännas på en kompetenskontroll i enlighet med tillägg 9 till denna del av en kontrollant i den relevanta klassen, eller

ii) inom den tolvmånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag genomföra 12 timmars flygning i den relevanta klassen, inklusive

 ha 6 timmars flygtid som befälhavare,

 ha genomfört 12 starter och 12 landningar och

 repetitionsutbildning som varar i minst 1 timme sammanlagt tillsammans med en flyginstruktör (FI) eller klassinstruktör (CRI). Sökande ska undantas från denna repetitionsutbildning om de har genomgått ett flygprov eller en kompetensbedömning för en klass- eller typbehörighet eller ett flygprov för en annan klass eller typ av flygplan.

2. När en sökande innehar klassbehörighet för både enmotoriga kolvmotorflygplan (land) och behörighet för TMG, kan han/hon uppfylla kraven under punkt 1 i endera klassen, eller en kombination av dessa, och erhålla förnyelse av båda behörigheterna.

3. Enmotoriga turbopropflygplan certifierade för en pilot. För att förlänga klassbehörigheter för enmotoriga turbopropflygplan ska sökanden inom den tremånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag godkännas av en kontrollant på en kompetenskontroll som genomförs med ett flygplan av relevant klass i enlighet med tillägg 9 till denna del.

4. När en sökande innehar klassbehörighet för både enmotoriga kolvmotorflygplan (land) och enmotoriga kolvmotorflygplan (sjö), kan han/hon uppfylla kraven under punkt 1 ii) i endera klassen, eller en kombination av dessa, och erhålla båda behörigheterna. Det krävs minst 1 timmes befälhavartid och att 6 av de begärda 12 starterna och landningarna ska genomföras i varje klass.

▼B

c)

En sökande som inte godkänns på alla sektioner i en kompetenskontroll före en typ- eller klassbehörighets sista giltighetsdag får inte utöva befogenheterna i behörigheten förrän en kompetenskontroll har genomförts med godkänt resultat.

SEKTION 3

Särskilda krav för helikopterkategorin

FCL.720.H    Erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av typbehörigheter – helikoptrar

Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 ska en sökande till en första typbehörighet för helikopter uppfylla följande erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av relevant behörighet:

a) Flerpilotshelikoptrar. En sökande till en första typbehörighetskurs för en typ av flerpilotshelikopter ska

1. ha genomfört minst 70 timmars flygning som befälhavare på helikopter,

2. frånsett när typbehörighetskursen kombineras med en MCC-utbildning,

i) inneha ett intyg som bestyrker att MCC-utbildningen har genomförts på ett tillfredsställande sätt, eller

ii) ha genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan, eller

iii) ha minst 500 timmars flygtid som pilot i flerpilotsverksamhet på flermotoriga helikoptrar,

3. ha godkänts på teoriprovet för ATPL(H).

b) En sökande till en första typbehörighetskurs för en typ av flerpilotshelikopter och som har avslutat en ATP(H)/IR-, ATP(H)- CPL(H)/IR- eller CPL(H)-integrerad utbildning och som inte uppfyller kravet under punkt a 1 ska dock ha en typbehörighet utfärdad som begränsar befogenheterna till att endast omfatta uppgifter som biträdande pilot. För att begränsningen ska kunna avlägsnas ska sökanden

1. ha genomfört 70 timmars flygning som befälhavare eller befälhavare under övervakning på helikopter och

2. ha godkänts på flygprovet för flerpilotshelikoptrar för den tillämpliga helikoptertypen som befälhavare.

c) Flermotoriga enpilotshelikoptrar. En sökande till en första typbehörighet till en flermotorig enpilotshelikopter ska

1. innan flygutbildningen inleds

i) ha godkänts på teoriprovet för ATPL(H) eller

ii) inneha ett intyg som bestyrker att en inträdeskurs som arrangerats av en ATO har genomförts. Denna kurs ska omfatta följande ämnen i teorikursen för ATPL(H):

 Allmän luftfartygskunskap: skrov/system/motorfunktion samt instrument/elektronik.

 Genomförande och planering av flygningar: massa och balans, prestanda.

2. Sökande som inte har genomgått den integrerade utbildningskursen för ATP(H)/IR, ATP(H) eller CPL(H)/IR ska ha minst 70 timmars flygtid som befälhavare på helikopter.

FCL.735.H    Utbildningskurs om samarbete i flerpilotsbesättning (MCC) – helikoptrar

a)

MCC-utbildningen ska innehålla minst

1. För MCC/IR:

i) 25 timmars teoriutbildning och övningar samt

ii) 20 timmars praktisk MCC-utbildning, eller 15 timmar för elever som deltar i en integrerad ATP(H)/IR-kurs. När MCC-utbildningen kombineras med en första typbehörighetsutbildning för flerpilotshelikopter, kan den praktiska MCC-utbildningen reduceras till inte mindre än 10 timmar om samma FSTD används för både MCC-utbildning och utbildning för typbehörighet.

2. För MCC/VFR:

i) 25 timmars teoriutbildning och övningar samt

ii) 15 timmars praktisk MCC-utbildning, eller 10 timmar för elever som deltar i en integrerad ATP(H)/IR-kurs. När MCC-utbildningen kombineras med en första typbehörighetsutbildning för flerpilotshelikopter, kan den praktiska MCC-utbildningen reduceras till inte mindre än 7 timmar om samma FSTD används för både MCC-utbildning och utbildning för typbehörighet.

b)

MCC-utbildningen ska avslutas inom 6 månader på en ATO.

En FNPT II eller III som är kvalificerad för MCC, en FTD 2/3 eller FFS ska användas.

c)

Om MCC-utbildningen inte har kombinerats med en typbehörighetskurs för flerpilotssystem, ska sökanden få ett intyg som bestyrker att han/hon har genomfört utbildningen när MCC-utbildningen har slutförts.

d)

En sökande som har slutfört MCC-utbildningen för en annan kategori av luftfartyg ska undantas från kravet under punkterna a 1 i eller a 2 i, beroende på vad som är tillämpligt.

e)

En sökande till MCC/IR-utbildning som har genomgått MCC/VFR-utbildning ska undantas från kravet under punkt a 1 i och genomgå 5 timmars praktisk MCC/IR-utbildning.

FCL.740.H    Förlängning av typbehörigheter – helikoptrar

a)

Förlängning. För förlängning av typbehörigheter för helikoptrar ska sökanden genomföra

1. en kompetenskontroll med godkänt resultat i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del i en helikopter av relevant typ eller i en FSTD som motsvarar denna typ, inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag och

2. minst 2 timmar som pilot på relevant helikoptertyp inom behörighetens giltighetsperiod. Kompetenskontrollen kan inkluderas i de 2 timmarna.

3. Sökande som har mer än en typbehörighet för enmotoriga kolvmotorhelikoptrar kan få förlängning för samtliga relevanta typbehörigheter genom att utföra kompetenskontrollen för endast en av de relevanta typerna, under förutsättning att sökanden har genomfört minst 2 timmars flygtid som befälhavare på de andra typerna under giltighetsperioden.

Kompetenskontrollen ska genomföras på olika typer varje gång.

4. Sökande som har mer än en typbehörighet för enmotoriga turbinhelikoptrar med en maximal startmassa som är mindre eller lika med 3 175 kg kan få förlängning för samtliga relevanta typbehörigheter genom att utföra kompetenskontrollen för endast en av de relevanta typerna, under förutsättning att sökanden har

i) genomfört 300 timmar som befälhavare på helikopter,

ii) genomfört 15 timmar på varje typ och

iii) minst 2 timmars flygtid som befälhavare på alla de övriga typerna under den giltighetstid som kompetenskontrollen för förlängning avser att förlänga.

Kompetenskontrollen ska genomföras på olika typer varje gång.

5. En pilot som godkänns på ett flygprov för utfärdande av en ytterligare typbehörighet ska få förlängning för de relevanta typbehörigheterna i de gemensamma grupperna i enlighet med punkterna 3 och 4.

6. En förlängning av en IR(H), om sådan innehas, kan kombineras med kompetenskontrollen för en typbehörighet.

b)

En sökande som inte godkänns på alla sektioner av en kompetenskontroll före typbehörighetens sista giltighetsdag får inte utöva befogenheterna i behörigheten förrän en kompetenskontroll har genomförts med godkänt resultat. När det gäller punkterna a 3 och a 4 ska sökanden inte utöva sina befogenheter i någon av typerna.

SEKTION 4

Särskilda krav för kategorin vertikalstartande/-landande luftfartyg

FCL.720.PL    Erfarenhetskrav och villkor för utfärdande av typbehörigheter – vertikalstartande/-landande luftfartyg

Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 ska en sökande till en första typbehörighet för vertikalstartande/-landande luftfartyg uppfylla följande erfarenhetskrav och villkor:

a) Flygplanspiloter ska

1. inneha ett CPL/IR(A) med ATPL-teori eller ett ATPL(A),

2. inneha ett intyg som bestyrker att MCC-utbildning har genomförts,

3. ha genomfört mer än 100 timmar som pilot på flerpilotsflygplan,

4. ha genomfört 40 timmars flygtid på helikopter.

b) Helikopterpiloter ska

1. inneha ett CPL/IR(H) med ATPL-teori eller ett ATPL/IR(H),

2. inneha ett intyg som bestyrker att MCC-utbildning har genomförts,

3. ha genomfört mer än 100 timmar som pilot på flerpilotshelikopter,

4. ha genomfört 40 timmars flygutbildning på flygplan.

c) Piloter som har befogenhet att flyga både flygplan och helikopter ska

1. inneha minst ett CPL(H),

2. inneha en IR och ATPL-teori eller ett ATPL för antingen flygplan eller helikopter,

3. inneha ett intyg som bestyrker att MCC-utbildning har genomförts för antingen helikopter eller flygplan,

4. ha genomfört minst 100 timmar som pilot på flerpilotshelikopter eller flerpilotsflygplan,

5. ha genomfört 40 timmars flygutbildning på flygplan eller helikopter, beroende på vad som är tillämpligt, om piloten inte har någon erfarenhet som trafikflygare med ATPL-certifikat eller på flerpilotsluftfartyg.

FCL.725.PL    Flygutbildning för utfärdande av typbehörigheter – vertikalstartande/-landande luftfartyg

Flygutbildningsdelen av utbildningskursen för en typbehörighet för vertikalstartande/-landande luftfartyg ska genomföras både i luftfartyget och i en FSTD som motsvarar luftfartyget och som är lämpligt kvalificerad för detta ändamål.

FCL.740.PL    Förlängning av typbehörigheter – vertikalstartande/-landande luftfartyg

a)

Förlängning. För förlängning av behörigheter för vertikalstartande/-landande luftfartyg ska sökanden genomföra

1. en kompetenskontroll med godkänt resultat i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del i ett vertikalstartande/-landande luftfartyg av relevant typ inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag,

2. inom behörighetens giltighetsdag genomföra minst

i) 10 routesektorer som pilot på vertikalstartande/-landande luftfartyg av relevant typ, eller

ii) 1 routesektor som pilot på vertikalstartande/-landande luftfartyg av relevant typ eller i en FFS tillsammans med en kontrollant. Denna routesektor kan flygas under kompetenskontrollen.

3. En pilot som arbetar för en kommersiell flygtransportoperatör som godkänts enligt tillämpliga luftfartskrav och som har genomgått operatörens kompetenskontroll kombinerat med kompetenskontrollen för förlängning av typbehörigheten ska undantas från kravet under punkt 2.

b)

En sökande som inte godkänns på alla sektioner av en kompetenskontroll före typbehörighetens sista giltighetsdag får inte utöva befogenheterna i behörigheten förrän en kompetenskontroll har genomförts med godkänt resultat.

SEKTION 5

Särskilda krav för luftskeppskategorin

FCL.720.As    Villkor för utfärdande av typbehörigheter – luftskepp

Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del 21 ska en sökande till en första typbehörighet för luftskepp uppfylla följande erfarenhetskrav och villkor:

a) För flerpilotsluftskepp:

1. Ha genomfört 70 timmars flygtid som befälhavare på luftskepp.

2. Inneha ett intyg som bestyrker att MCC-utbildning har genomförts.

3. En sökande som inte uppfyller kravet under punkt 2 ska ha en typbehörighet utfärdad som begränsar befogenheterna till att endast omfatta biträdande pilot. Denna begränsning ska avlägsnas när piloten har genomfört 100 timmars flygtid som befälhavare under övervakning på luftskepp.

FCL.735.As    Utbildningskurs om samarbete i flerpilotsbesättning – luftskepp

▼M3

a)

MCC-utbildningen ska innehålla minst

1) 12 timmars teoriutbildning och övningar samt

2) 5 timmars praktisk MCC-utbildning.

En FNPT II eller III som är kvalificerad för MCC, en FTD 2/3 eller FFS ska användas.

▼B

b)

MCC-utbildningen ska avslutas inom 6 månader på en ATO.

c)

Om MCC-utbildningen inte har kombinerats med en typbehörighetskurs för flerpilotssystem, ska sökanden få ett intyg som bestyrker att han/hon har genomfört utbildningen när MCC-utbildningen har slutförts.

d)

En sökande som har slutfört MCC-utbildningen för en annan kategori av luftfartyg ska undantas från kraven under punkt a.

FCL.740.As    Förlängning av typbehörigheter – luftskepp

a)

Förlängning. För förlängning av typbehörigheter för luftskepp ska sökanden genomföra

1. en kompetenskontroll med godkänt resultat i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del i ett luftskepp av relevant typ inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag,

2. minst 2 timmar som pilot på relevant luftskeppstyp inom behörighetens giltighetsperiod. Kompetenskontrollen kan inkluderas i de 2 timmarna.

3. Förlängningen av en IR(As), om sådan innehas, kan kombineras med kompetenskontrollen för förlängning av en typ-/klassbehörighet.

b)

En sökande som inte godkänns på alla sektionerna i en kompetenskontroll före typbehörighetens sista giltighetsdag får inte utöva befogenheterna i behörigheten förrän en kompetenskontroll har genomförts med godkänt resultat.

KAPITEL I

TILLÄGGSBEHÖRIGHETER

FCL.800    Behörighet för avancerad flygning

a)

Innehavare av flygcertifikat för flygplan, TMG eller segelflygplan får endast utföra avancerad flygning när de har lämplig behörighet.

b)

Sökande till en behörighet för avancerad flygning ska ha genomfört

1. minst 40 timmars flygtid eller när det gäller segelflygplan 120 starter som befälhavare på lämplig kategori av luftfartyg, som har genomförts efter certifikatets utfärdande,

2. en utbildningskurs vid en ATO som omfattar

i) lämplig teoriutbildning för behörigheten,

ii) minst 5 timmar eller 20 flygningar med utbildning i avancerad flygning på lämplig kategori av luftfartyg.

c)

Befogenheterna för en behörighet för avancerad flygning ska begränsas till den kategori av luftfartyg som flygutbildningen har genomförts på. Befogenheterna ska utökas till en annan kategori av luftfartyg om piloten har ett certifikat för den kategorin av luftfartyg och har genomfört minst 3 träningsflygningar i dubbelkommando som täcker hela kursplanen för avancerad flygning för den kategorin av luftfartyg.

FCL.805    Behörigheter för bogsering av segelflygplan och bogsering av släp

a)

Innehavare av flygcertifikat som har befogenhet att flyga flygplan eller TMG får endast bogsera segelflygplan eller släp om de har lämpliga behörigheter för bogsering av segelflygplan eller bogsering av släp.

b)

Sökande till en behörighet för bogsering av segelflygplan ska ha genomfört

1. minst 30 timmars flygtid som befälhavare och 60 starter och landningar i flygplan om verksamheten ska utföras i flygplan, alternativt i TMG om verksamheten ska utföras i TMG, som har genomförts efter certifikatets utfärdande,

2. en utbildningskurs vid en ATO som omfattar

i) teoriutbildning om bogseringsverksamhet och bogseringsförfaranden,

ii) minst 10 skolflygningar med bogsering av ett segelflygplan, varav minst 5 skolflygningar i dubbelkommando, och

iii) med undantag för innehavare av ett LAPL(S) eller SPL: 5 familjaritetsflygningar i ett segelflygplan som startas med ett luftfartyg.

c)

Sökande till en behörighet för bogsering av släp ska ha genomfört

1. minst 100 timmars flygtid och 200 starter och landningar som befälhavare på flygplan eller TMG, som har genomförts efter certifikatets utfärdande. Minst 30 av dessa timmar ska vara i flygplan om verksamheten ska utföras i flygplan, alternativt i TMG om verksamheten ska utföras i TMG.

2. en utbildningskurs vid en ATO som omfattar

i) teoriutbildning om bogseringsverksamhet och bogseringsförfaranden,

ii) minst 10 skolflygningar med bogsering av ett släp, varav minst 5 flygningar i dubbelkommando.

d)

Befogenheterna för behörigheten för bogsering av segelflygplan respektive bogsering av släp ska begränsas till flygplan eller TMG, beroende på vilken kategori av luftfartyg som flygutbildningen har genomförts på. Befogenheterna ska utökas om piloten har ett certifikat för flygplan eller TMG och har genomfört med godkänt resultat minst 3 träningsflygningar i dubbelkommando som täcker hela kursplanen för bogsering för respektive kategori av luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt.

e)

För att utöva befogenheterna för behörigheten för bogsering av segelflygplan respektive bogsering av släp ska behörighetsinnehavaren under de senaste 24 månaderna ha genomfört minst 5 bogseringar.

f)

Om piloten inte uppfyller kravet under punkt e, ska han/hon genomföra de bogseringar som saknas tillsammans med eller under övervakning av en instruktör innan han/hon börjar utöva certifikatets befogenheter igen.

FCL.810    Mörkerbevis

a)

Flygplan, TMG och luftskepp.

1. Om befogenheterna för ett LAPL, ett SPL eller ett PPL för flygplan, turmotorsegelflygplan eller luftskepp ska utövas under VFR-förhållanden under mörker, ska sökandena ha genomgått en utbildningskurs vid en ATO. Kursen ska omfatta

i) teoriutbildning,

▼M3

ii) minst 5 timmars flygtid i lämplig kategori av luftfartyg under mörker, varav minst 3 timmar i dubbelkommando, som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning med minst en distansflygning i dubbelkommando på minst 50 km (27 nautiska mil) samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

▼B

2. Innan mörkerutbildningen genomförs ska LAPL-innehavare ha genomgått den utbildning i grundläggande instrumentflygning som krävs för utfärdande av PPL.

3. Sökande som har en klassbehörighet för både enmotoriga kolvmotorflygplan (land) och TMG kan fullgöra kraven under punkt 1 ovan i respektive klass eller båda klasserna.

b)

Helikoptrar. Om befogenheterna för ett PPL för helikopter ska utövas under mörker enligt VFR, ska sökanden ha

1. genomfört minst 100 timmars flygtid som pilot i helikopter efter certifikatets utfärdande, varav minst 60 timmar som befälhavare på helikopter och 20 timmars distansflygning,

2. genomgått en utbildningskurs vid en ATO. Kursen ska genomföras inom en sexmånadersperiod och omfatta följande:

i) 5 timmars teoriutbildning,

ii) 10 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando i en helikopter och

iii) 5 timmars flygtid under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando, som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla en start och en landning.

3. En sökande som innehar eller tidigare har innehaft en IR för flygplan eller TMG ska tillgodoräkna sig 5 timmar mot kravet under punkt 2 ii ovan.

c)

Ballonger. Om befogenheterna för ett LAPL för ballonger eller ett BPL ska utövas under mörker enligt VFR, ska sökanden genomföra minst 2 skolflygningar under mörker på vardera minst 1 timme.

FCL.815    Bergsbehörighet

a)

Befogenheter. Innehavaren av en bergsbehörighet har befogenhet att genomföra flygningar med flygplan eller TMG till och från ytor som anses kräva en sådan behörighet enligt de berörda myndigheter som har fastställts av medlemsstaten.

Den första bergsbehörigheten kan fås antingen på

1. hjul och ger då befogenhet att flyga till och från sådana ytor när de inte är täckta av snö, eller

2. skidor och ger då befogenhet att flyga till och från sådana ytor när de är täckta av snö.

3. Befogenheterna för den första behörigheten får utökas till antingen hjul- eller skidbefogenheter när piloten har genomgått en lämplig ytterligare familjaritetskurs, inklusive teori- och flygutbildning, med en bergsflygningsinstruktör.

b)

Utbildningskurs. En sökande till en bergsbehörighet ska inom en 24-månadersperiod ha erhållit teori- och flygutbildning på en kurs vid en ATO. Kursinnehållet ska vara lämpligt i förhållande till de befogenheter som önskas.

c)

Flygprov. Efter slutförd utbildning ska sökanden genomgå ett flygprov med en FE som är kvalificerad för detta. Flygprovet ska omfatta följande:

1. Ett muntligt teoriprov.

2. 6 landningar på minst 2 olika ytor som anses kräva en sådan behörighet och som inte är desamma som startytan.

d)

Giltighet. En bergsbehörighet ska vara giltig under 24 månader.

e)

Förlängning. För förlängning av en bergsbehörighet ska sökanden

1. ha genomfört minst 6 bergslandningar under de senaste 24 månaderna, eller

2. genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat. Kompetenskontrollen ska uppfylla kraven under punkt c.

f)

Förnyelse. Om behörigheten har upphört att gälla ska sökanden uppfylla kravet under punkt e 2.

FCL.820    Flygtestbehörighet

a)

Innehavare av ett flygcertifikat för flygplan eller helikoptrar får endast vara befälhavare vid flygtester i kategori 1 eller 2 i enlighet med Del 21 när de innehar en flygtestbehörighet.

b)

Skyldigheten att inneha en flygtestbehörighet enligt punkt a gäller endast för flygtester som utförs på

1. helikoptrar som är certifierade eller ska certifieras enligt CS-27- eller CS-29-standard eller motsvarande luftvärdighetskoder, eller

2. flygplan som är certifierade eller ska certifieras enligt

i) CS-25-standard eller motsvarande luftvärdighetskoder eller

ii) CS-23-standard eller motsvarande luftvärdighetskoder, med undantag för flygplan som har en maximal startmassa som understiger 2 000 kg.

c)

Innehavaren av en flygtestbehörighet har befogenhet att inom relevant kategori av luftfartyg utföra följande:

1. Flygtestbehörighet i kategori 1: Utföra alla kategorier av flygtester i enlighet med Del 21, antingen som befälhavare eller som biträdande pilot.

2. Flygtestbehörighet i kategori 2:

i) Utföra flygtester i kategori 1 i enlighet med Del 21

 som biträdande pilot eller

 som befälhavare, när det gäller flygplan som avses i punkt b 2 ii, med undantag för flygplan av pendelkategori (commuter category) eller som har en maxfart i dykning över 0,6 mach eller en högsta nivå över 25 000 fot,

ii) utföra alla övriga kategorier av flygtester i enlighet med Del 21, antingen som befälhavare eller som biträdande pilot.

3. Behörigheter för flygtester i både kategori 1 och 2: Utföra flygtester som särskilt avser konstruktions- och tillverkningsorganisationers verksamhet inom ramen för deras befogenheter när kraven i kapitel H kanske inte kan uppfyllas.

d)

Sökande till en första flygtestbehörighet ska

1. inneha minst ett CPL och en IR i lämplig kategori av luftfartyg,

2. ha genomfört minst 1 000 timmars flygtid i lämplig kategori av luftfartyg, varav minst 400 timmar som befälhavare,

3. ha genomgått en utbildningskurs vid en ATO som lämpar sig för det avsedda luftfartyget och kategorin av flygningar. Utbildningen ska åtminstone omfatta följande ämnen:

 Prestanda.

 Stabilitet och kontroll/manöveregenskaper.

 System.

 Testhantering.

 Risk-/säkerhetshantering.

e)

Befogenheterna för innehavare av en flygtestbehörighet kan utökas till en annan kategori av flygtest och en annan kategori av luftfartyg när de har genomgått en ytterligare utbildningskurs vid en ATO.

▼M3

FCL.825    Instrumentbehörighet på sträcka (EIR)

a) Befogenheter och krav

1) Innehavaren av en instrumentbehörighet på sträcka (EIR) har befogenhet att genomföra flygningar under dager enligt IFR under flygningens sträckfas, med ett flygplan som han/hon har klass- eller typbehörighet för. Denna befogenhet får utökas till att genomföra flygningar under mörker enligt IFR under flygningens sträckfas om piloten innehar ett mörkerbevis enligt FCL.810.

2) Innehavaren av en EIR får endast påbörja eller fortsätta en flygning där han/hon har för avsikt att utöva befogenheterna i sin behörighet om den senast tillgängliga meteorologiska informationen visar att

i) väderförhållandena vid avgång är sådana att de gör det möjligt att genomföra detta flygsegment enligt VFR från start till en planerad övergång från VFR till IFR, och

ii) väderförhållandena vid den planerade destinationsflygplatsen den förväntade ankomsttiden kommer att vara sådana att de gör det möjligt att genomföra detta flygsegment från en övergång från IFR till VFR till landning enligt VFR.

b) Förutsättningar. Sökande till en EIR ska inneha minst ett PPL(A) och ska ha genomfört minst 20 timmars distansflygning som befälhavare i flygplan.

c) Utbildningskurs. Sökande till en EIR ska inom en 36-månadersperiod ha genomgått följande vid en ATO:

1) Minst 80 timmars teoriutbildning i enlighet med FCL.615.

2) Utbildning i instrumentflygning, där

i) flygutbildningen för en EIR för enmotoriga flygplan ska omfatta minst 15 timmars instrumenttid under flygning som elev och

ii) flygutbildningen för en EIR för flermotoriga flygplan ska omfatta minst 16 timmars instrumenttid under flygning som elev, varav minst 4 timmar i flermotoriga flygplan.

d) Teorikunskaper. Innan flygprovet genomförs ska sökanden uppvisa en teoretisk kunskapsnivå som är tillräcklig för de tilldelade befogenheterna inom de ämnen som avses i FCL.615 b.

e) Flygprov. Efter slutförd utbildning ska sökanden genomgå ett flygprov med godkänt resultat i ett flygplan med en IRE. För en EIR för flermotoriga flygplan ska flygprovet genomföras i ett flermotorigt flygplan. För en EIR för enmotoriga flygplan ska flygprovet genomföras i ett enmotorigt flygplan.

f) Genom undantag från punkterna c och d ska en innehavare av en EIR för enmotoriga flygplan som även innehar en klass- eller typbehörighet för flermotoriga flygplan och som önskar få en första EIR för flermotoriga flygplan genomgå en kurs vid en ATO som omfattar minst 2 timmars instrumenttid under flygning som elev under flygningens sträckfas i flermotoriga flygplan och genomgå det flygprov som anges i punkt e med godkänt resultat.

g) Giltighet, förlängning och förnyelse.

1) En EIR är giltig i ett år.

2) För förlängning av en EIR ska sökanden

i) genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat i ett flygplan inom den tremånadersperiod som omedelbart föregår behörighetens sista giltighetsdag, eller

ii) inom den tolvmånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag genomföra 6 timmar som befälhavare enligt IFR och en skolflygning som varar i minst 1 timme med en instruktör som har befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR(A) eller EIR.

3) Vid varannan förlängning måste innehavaren av en EIR genomgå en kompetenskontroll med godkänt resultat i enlighet med punkt g 2 i.

4) Om en EIR har upphört att gälla ska sökanden, för att förnya sina befogenheter,

i) genomgå repetitionsutbildning som tillhandahålls av en instruktör med befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR(A) eller EIR, för att nå den kompetensnivå som är nödvändig, och

ii) genomgå en kompetenskontroll.

5) Om EIR-behörigheten inte har förlängts eller förnyats inom sju år från senaste giltighetsdatum, måste innehavaren även göra om teoriprovet för EIR i enlighet med FCL.615 b.

▼M4

6) För ett EIR för flermotoriga flygplan måste kompetenskontrollen för förlängning eller förnyelse samt den skolflygning som krävs enligt punkt g 2 ii genomföras i ett flermotorigt flygplan. Om piloten även innehar en EIR för enmotoriga flygplan, ska denna kompetenskontroll även leda till förlängning eller förnyelse av EIR för enmotoriga flygplan. Den skolflygning som fullgjorts i ett flermotorigt flygplan ska också uppfylla träningsflygningskrav för enmotoriga flygplan (EIR).

▼M3

h) När sökanden till en EIR har genomfört instrumenttid under flygning som elev med en IRI(A) eller FI(A) som har befogenhet att tillhandahålla utbildning för IR eller EIR, får maximalt fem respektive sex timmar av detta tillgodoräknas mot de timmar som krävs enligt punkterna c 2 i och ii. De fyra timmarnas utbildning i instrumentflygning i flermotoriga flygplan som krävs enligt punkt c 2 ii får inte tillgodoräknas här.

1) För att det ska kunna fastställas hur många timmar som ska tillgodoräknas samt vilken utbildning som behövs ska sökanden genomföra ett inträdesprov vid ATO:n.

2) Slutförd utbildning i instrumentflygning som har tillhandahållits av en IRI(A) eller FI(A) ska dokumenteras i en särskild utbildningsjournal och undertecknas av instruktören.

i) Sökande till en EIR som innehar ett PPL eller CPL enligt Del FCL samt en giltig IR(A) som utfärdats av ett tredjeland i enlighet med kraven i bilaga 1 till Chicagokonventionen får till fullo tillgodoräkna sig detta mot de utbildningskrav som nämns i punkt c. För att EIR ska kunna utfärdas ska sökanden

1) godkännas på flygprovet för EIR,

2) genom undantag från punkt d under flygprovet uppvisa för kontrollanten att han/hon har uppnått en tillräcklig teoretisk kunskapsnivå inom luftfartsrätt, meteorologi samt planering och genomförande av flygningar (IR),

3) ha minst 25 timmars erfarenhet av flygning enligt IFR som befälhavare på flygplan.

FCL.830    Molnflygningsbehörighet för segelflygplan

a) Innehavare av flygcertifikat som har befogenhet att flyga segelflygplan får endast flyga segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, i moln om de har molnflygningsbehörighet för segelflygplan.

b) Sökande till en molnflygningsbehörighet för segelflygplan ska ha genomfört minst

1) 30 timmar som befälhavare i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan efter certifikatets utfärdande,

2) en utbildningskurs vid en ATO som omfattar

i) teoriutbildning och

ii) minst två timmars utbildningstid i dubbelkommando i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, där segelflygplanet kontrolleras med hjälp av enbart instrument, varav högst en timme får genomföras på turmotorsegelflygplan, och

3) ett flygprov med en FE som är kvalificerad för detta.

c) Innehavare av en EIR eller en IR(A) får tillgodoräkna sig detta mot kravet i b 2 i. Genom undantag från punkt b 2 ii ska minst en timmes utbildningstid i dubbelkommando genomföras i ett segelflygplan eller ett motordrivet segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan, där segelflygplanet kontrolleras med hjälp av enbart instrument.

d) Innehavare av en molnflygningsbehörighet får endast utöva sina befogenheter om de under de senaste 24 månaderna har genomfört minst en timmes flygtid eller fem flygningar som befälhavare där de har utövat befogenheterna i molnflygningsbehörigheten i segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, med undantag för turmotorsegelflygplan.

e) Innehavare av en molnflygningsbehörighet som inte uppfyller kraven under punkt d ska, innan de börjar utöva sina befogenheter igen,

1) genomföra en kompetenskontroll med en FE som är kvalificerad för detta, eller

2) genomföra ytterligare flygtid eller flygningar enligt kraven i punkt d med en kvalificerad instruktör.

f) Innehavare av en giltig EIR eller en IR(A) får till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven i punkt d.

▼B

KAPITEL J

INSTRUKTÖRER

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.900    Instruktörsbehörigheter

a)

Allmänt. En person får endast tillhandahålla

1. flygutbildning i luftfartyg när han/hon innehar

i) ett flygcertifikat som har utfärdats eller godkänts i enlighet med denna förordning,

ii) en instruktörsbehörighet som är lämplig för den utbildning som tillhandahålls och som har utfärdats i enlighet med detta kapitel,

2. syntetisk flygträning eller MCC-utbildning när han/hon innehar en instruktörsbehörighet som är lämplig för den utbildning som tillhandahålls och som har utfärdats i enlighet med detta kapitel.

b)

Särskilda villkor

1. Om det införs ett nytt luftfartyg i medlemsstaterna eller i en operatörs flotta så att det inte är möjligt att uppfylla kraven i detta kapitel, får den behöriga myndigheten utfärda en särskild behörighet som ger befogenheter att leda flygutbildning. En sådan behörighet ska begränsas till de skolflygningar som krävs för att införa den nya typen av luftfartyg och får gälla i högst ett år.

2. Innehavare av en behörighet som har utfärdats i enlighet med punkt b 1 och som vill ansöka om en instruktörsbehörighet ska uppfylla de villkor och krav för förlängning som föreskrivs för denna kategori av instruktör. Trots vad som sägs i FCL.905.TRI b kommer en TRI-behörighet som utfärdas i enlighet med denna punkt att inkludera befogenhet att undervisa för utfärdandet av en TRI- eller SFI-behörighet för den relevanta typen.

c)

Undervisning utanför medlemsstaternas territorium

1. Trots vad som sägs i punkt a får den behöriga myndigheten utfärda en instruktörsbehörighet till en sökande som innehar ett flygcertifikat utfärdat av ett tredjeland i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen när flygutbildning tillhandahålls vid en ATO utanför medlemsstaternas territorium, förutsatt att sökanden

i) innehar minst ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis som motsvarar det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis för vilket/vilken sökanden är auktoriserad att undervisa och i varje fall minst ett CPL,

ii) uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel för utfärdande av relevant instruktörsbehörighet,

iii) uppvisar för den behöriga myndigheten att han/hon har tillräckliga kunskaper om europeiska flygsäkerhetsbestämmelser för att kunna utöva undervisningsbefogenheter i enlighet med denna del.

2. Behörigheten ska begränsas till att leda flygutbildning

i) vid ATO:er utanför medlemsstaternas territorium,

ii) till elever som har tillräckliga kunskaper i det språk som flygutbildningen ges på.

FCL.915    Allmänna villkor och krav för instruktörer

a)

Allmänt. En sökande till en instruktörsbehörighet ska vara minst 18 år gammal.

b)

Ytterligare krav för instruktörer som leder flygutbildning i luftfartyg. En sökande till eller innehavare av en instruktörsbehörighet som ger befogenhet att leda flygbildning i luftfartyg ska

1. inneha minst det certifikat samt, i tillämpliga fall, den behörighet som flygutbildningen avser,

2. med undantag för flygtestinstruktörer ha

▼M3

i) genomfört minst 15 timmars flygtid som pilot på den klass eller typ av luftfartyg som flygutbildningen avser, varav högst 7 timmar får vara i en FSTD som motsvarar denna klass eller typ av luftfartyget, i tillämpliga fall, eller

▼B

ii) godkänts på en kompetenskontroll för relevant kategori av instruktör på denna klass eller typ av luftfartyg,

3. ha befogenhet att vara befälhavare på luftfartyget under sådan flygutbildning.

c)

Tillgodoräknande mot ytterligare behörigheter samt i förlängningssyfte

1. Sökande till ytterligare instruktörsbehörigheter får tillgodoräkna sig den undervisnings- och inlärningsförmåga som redan har uppvisats för den instruktörsbehörighet som innehas.

2. Flygtimmar som kontrollant under flygprov eller kompetenskontroller ska tillgodoräknas till fullo när det gäller kraven på förlängning för samtliga de instruktörsbehörigheter som innehas.

▼M4

d)

Vid tillgodoräknande för utvidgning till ytterligare typer ska beaktas de relevanta delar som har fastställts i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del-21.

▼B

FCL.920    Instruktörskompetens och bedömning

Alla instruktörer ska utbildas för att få följande kompetens:

 Förbereda resurser.

 Skapa ett klimat som främjar inlärning.

 Överföra kunskap.

 Integrera hot- och felhantering samt CRM.

 Hantera tid för att uppnå kursens mål.

 Underlätta inlärning.

 Bedöma elevernas prestationer.

 Övervaka och granska framsteg.

 Utvärdera utbildningspass.

 Rapportera resultat.

FCL.925    Ytterligare krav för MPL-instruktörer

a)

Instruktörer som leder utbildning för MPL ska

1. ha genomgått en utbildningskurs för MPL-instruktörer vid en ATO,

2. för faserna grundläggande, mellan och avancerad i den integrerade MPL-kursen även

i) ha erfarenhet av flerpilotsverksamhet och

ii) ha genomgått den inledande CRM-utbildningen hos en kommersiell flygtransportoperatör som har godkänts i enlighet med de tillämpliga luftfartskraven.

b)

Utbildningskurs för MPL-instruktörer

1. Utbildningskursen för MPL-instruktörer ska omfatta minst 14 timmars utbildning.

Efter att ha avslutat utbildningskursen ska sökanden genomgå en bedömning av instruktörens kompetens och kunskaper om den kompetensbaserade utbildningsstrategin.

2. Denna bedömning ska omfatta en praktisk demonstration av flygutbildningen i lämplig fas av MPL-kursen. Denna bedömning ska utföras av en kontrollant som är kvalificerad i enlighet med kapitel K.

3. När sökanden har godkänts på MPL-utbildningskursen ska ATO:n utfärda en instruktörsbehörighet till sökanden.

c)

För att instruktören ska behålla sina befogenheter ska han/hon inom ramen för en MPL-utbildningskurs ha genomfört följande under de senaste 12 månaderna:

1. Ett simulatorpass på minst 3 timmar eller

2. en flygövning på minst 1 timme som inbegriper minst 2 starter och landningar.

d)

Om instruktören inte har uppfyllt kraven under punkt c, innan befogenheterna att leda flygutbildning för MPL utövas ska han/hon

1. genomgå repetitionsutbildning vid en ATO för att nå den kompetensnivå som är nödvändig för att godkännas vid kompetensbedömningen av instruktören och

2. godkännas vid kompetensbedömningen av instruktören enligt punkt b 2.

FCL.930    Utbildningskurs

Sökande till en instruktörsbehörighet ska ha genomgått teori- och flygutbildning på en kurs vid en ATO. Utöver de särskilda moment som föreskrivs i denna del för varje kategori av instruktör ska kursen innehålla de moment som krävs enligt FCL.920.

FCL.935    Kompetensbedömning

a)

Med undantag för instruktörer för samarbete i flerpilotsbesättningar (MCCI), instruktörer för syntetisk flygträning (STI), instruktörer för bergsbehörighet (MI) och flygtestinstruktörer (FTI) ska en sökande till en instruktörsbehörighet godkännas vid en kompetensbedömning i lämplig kategori av luftfartyg för att uppvisa för en kontrollant som är kvalificerad i enlighet med kapitel K att han/hon har förmåga att utbilda en elev till den nivå som krävs för utfärdande av relevant certifikat, behörighet eller behörighetsbevis.

b)

Denna bedömning ska omfatta

1. uppvisande av den kompetens som föreskrivs i FCL.920 vid utbildning före och efter flygning samt teoriutbildning,

2. muntliga teoriprov på marken, genomgångar före och efter flygning samt demonstrationer under flygning i lämplig klass eller typ av luftfartyg eller FSTD,

3. lämpliga övningar för att bedöma instruktörens kompetens.

c)

Bedömningen ska utföras på samma klass/typ av luftfartyg eller FSTD som används för flygutbildningen.

d)

När en kompetensbedömning krävs för förlängning av en instruktörsbehörighet, får en sökande som inte godkänns på bedömningen före instruktörsbehörighetens sista giltighetsdag inte utöva befogenheterna i behörigheten förrän bedömningen har genomförts med godkänt resultat.

FCL.940    Instruktörsbehörigheters giltighet

Med undantag för MI och utan att det påverkar tillämpningen av FCL.900 b 1 ska instruktörsbehörigheter vara giltiga i 3 år.

▼M4

FCL.945    Krav för instruktörer

Efter avslutad skolflygning för förlängning av en klassbehörighet för SEP eller TMG i enlighet med FCL.740.A b 1 och endast i samband med fullgörande av alla de andra förlängningskriterier som krävs enligt FCL. 740.A b 1 ska instruktören godkänna den sökandes certifikat med ny sista giltighetsdag för behörigheten eller behörighetsbeviset i fråga, om kontrollanten har särskild auktorisation för detta ändamål från den behöriga myndighet som ansvarar för sökandens certifikat.

▼B

SEKTION 2

Särskilda krav för flyginstruktörer – FI

FCL.905.FI    FI – Befogenheter och krav

En innehavare av en FI-behörighet har befogenhet att leda flygutbildning för utfärdande, förlängning eller förnyelse av

a) ett PPL, SPL, BPL och LAPL för tillämplig kategori av luftfartyg,

b) klass- och typbehörigheter för enmotoriga enpilotsluftfartyg, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, tillägg till klass- och gruppbehörigheter för ballonger samt tillägg till klassbehörigheter för segelflygplan,

c) typbehörigheter för enpilots- eller flerpilotsluftskepp,

d) ett CPL för tillämplig kategori av luftfartyg, under förutsättning att FI:n har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på denna kategori av luftfartyg, varav minst 200 timmars flygutbildning,

e) mörkerbevis, förutsatt att FI

1. är behörig att flyga under mörker i lämplig kategori av luftfartyg,

2. har uppvisat förmåga att leda utbildning under mörker för en FI som är kvalificerad i enlighet med punkt i nedan, och

3. uppfyller erfarenhetskravet på mörkerflygning enligt FCL.060 b 2.

▼M3

f) en behörighet för bogsering, avancerad flygning eller, för FI(S), en molnflygningsbehörighet, förutsatt att dessa befogenheter innehas och att FI har uppvisat förmåga att leda utbildning för denna behörighet för en FI som är kvalificerad i enlighet med punkt i.

g) en EIR eller en IR för lämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att FI:n har

1. minst 200 timmars flygtid enligt IFR, varav upp till 50 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II,

2. genomfört IRI-utbildningskursen som elev och godkänts vid en kompetensbedömning för IRI-behörigheten och

3. dessutom:

▼M3

i) För flermotoriga flygplan: uppfyllt kraven för en CRI för flermotoriga flygplan.

▼B

ii) För flermotoriga helikoptrar: uppfyllt kraven för utfärdande av en TRI-behörighet.

h) klass-/typbehörigheter för flermotoriga enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, förutsatt att FI:n uppfyller:

1. För flygplan: kraven för CRI-utbildningskursen enligt FCL.915.CRI a och kraven i FCL.930.CRI och FCL.935.

▼M3

2. För helikoptrar: villkoren i FCL.910.TRI c 1 och kraven för utbildningskursen för TRI(H) enligt FCL.915.TRI d 2.

▼B

i) en FI-, IRI-, CRI-, STI- eller MI-behörighet förutsatt att FI:n har

1. genomfört minst

i) FI(S): flygutbildning omfattande minst 50 timmars flygutbildning eller 150 starter i segelflygplan,

ii) FI(B): flygutbildning omfattande minst 50 timmars flygutbildning eller 50 starter i ballong,

iii) i alla övriga fall: 500 timmars flygutbildning i lämplig kategori av luftfartyg,

2. genomgått en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935 för lämplig kategori av luftfartyg för att uppvisa för en flyginstruktörskontrollant (FIE) att han/hon har förmåga att undervisa för FI-behörigheten,

j) ett MPL, förutsatt att FI:n

1. när det gäller den inledande flygträningsfasen: har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan, varav minst 200 timmars flygutbildning,

2. för den grundläggande utbildningsfasen:

i) innehar en IR för flermotoriga flygplan och befogenhet att undervisa för IR och

ii) har minst 1 500 timmars flygtid i flerpilotsverksamhet.

3. För en FI som redan är kvalificerad att undervisa på en integrerad utbildning för ATP(A) eller CPL(A)/IR kan kravet under punkt 2 ii ersättas av en genomförd strukturerad utbildningskurs som består av

i) MCC-kvalifikation,

ii) observation av 5 pass av flygutbildning i fas 3 i en MPL-kurs,

iii) observation av 5 pass av flygutbildning i fas 4 i en MPL-kurs,

iv) observation av 5 av operatörens produktionsinriktade repetitionspass,

v) innehållet i instruktörskursen för MCCI.

FI:n ska i så fall genomföra sina fem första instruktörspass under övervakning av en TRI(A), MCCI(A) eller SFI(A) som är kvalificerad för MPL-flygutbildning.

FCL.910.FI    FI – Begränsningar i befogenheterna

a)

En FI:s befogenheter är begränsade till att leda flygutbildning under övervakning av en FI för samma kategori av luftfartyg som har utsetts av ATO:n för detta ändamål i följande fall:

1. För utfärdande av ett PPL, SPL, BPL och LAPL.

2. För alla integrerade kurser på PPL-nivå när det gäller flygplan och helikoptrar.

▼M3

3. För klass- och typbehörigheter för enmotoriga enpilotsluftfartyg, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, tillägg till klass- och gruppbehörigheter för ballonger samt tillägg till klassbehörigheter för segelflygplan.

▼B

4. För behörigheter för mörkerflygning, bogsering eller avancerad flygning.

b)

FI:n får leda utbildning under övervakning i enlighet med punkt a, men har inte befogenhet att godkänna elevers första ensamflygningar och första distansflygningar i enkelkommando.

c)

Begränsningarna under punkterna a och b ska avlägsnas från FI-behörigheten när FI:n har genomfört minst följande:

1. För FI(A): 100 timmars flygutbildning i flygplan eller TMG samt ha övervakat minst 25 ensamflygningar som elever har utfört.

2. För FI(H): 100 timmars flygutbildning i helikopter samt ha övervakat minst 25 ensamflygningar som elever har utfört.

3. För FI(As), FI(S) och FI(B): flygutbildning omfattande 15 timmars flygutbildning eller 50 starter som täcker hela kursplanen för utfärdande av PPL(As), SPL eller BPL för lämplig kategori av luftfartyg.

FCL.915.FI    FI – Krav

En sökande till en FI-behörighet ska

a) för FI(A) och FI(H)

1. ha erhållit minst 10 timmars utbildning i instrumentflygning på tillämplig kategori av luftfartyg, varav högst 5 timmar får utgöras av instrumenttid på marken i en FSTD,

2. ha genomfört 20 timmars distansflygning enligt VFR som befälhavare på tillämplig kategori av luftfartyg, och

b) för FI(A) dessutom

1. inneha minst ett CPL(A) eller

2. inneha minst ett PPL(A) samt

i) uppfylla kunskapskraven för CPL, utom för en FI(A) som tillhandahåller utbildning enbart för LAPL(A), och

ii) ha genomfört minst 200 timmars flygtid på flygplan eller TMG, varav 150 timmar ska vara som befälhavare,

3. ha genomfört minst 30 timmars flygtid på enmotoriga kolvmotorflygplan, varav minst 5 timmar ska ha genomförts inom den sexmånadersperiod som föregår det inträdesflygtest som föreskrivs i FCL.930.FI a,

4. ha genomfört en distansflygning enligt VFR som befälhavare, inbegripet en flygning på minst 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar på två olika flygplatser ska genomföras,

c) för FI(H) dessutom ha genomfört 250 timmars total flygtid som pilot på helikopter varav

1. minst 100 timmar ska vara som befälhavare, om sökanden innehar minst ett CPL(H), eller

2. minst 200 timmar som befälhavare, om sökanden innehar minst ett PPL(H) och har uppfyllt kunskapskraven för CPL,

d) för FI(As): ha genomfört 500 timmars flygtid på luftskepp som befälhavare, varav 400 timmar ska vara som befälhavare med ett CPL(As),

▼M3

e) för FI(S): ha genomfört 100 timmars flygtid och 200 starter som befälhavare på segelflygplan. När sökanden vill tillhandahålla flygutbildning på turmotorsegelflygplan ska han/hon också ha genomfört 30 timmars flygtid som befälhavare på turmotorsegelflygplan samt genomföra en ytterligare kompetensbedömning på ett turmotorsegelflygplan i enlighet med FCL.935 med en FI som är kvalificerad enligt FCL.905.FI i.

▼B

f) för FI(B): ha genomfört 75 timmars ballongflygtid som befälhavare, varav minst 15 timmar ska vara i den klass som flygutbildningen avser.

FCL.930.FI    FI – Utbildningskurs

a)

Sökande till FI-behörigheten ska ha genomgått ett särskilt inträdesflygtest med en FI som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FI i inom den sexmånadersperiod som föregår kursstarten för att göra det möjligt att bedöma deras förmåga att genomföra utbildningskursen. Detta inträdesflygtest ska baseras på kompetenskontrollen för klass- och typbehörigheter enligt tillägg 9 till denna del.

b)

Utbildningskursen för FI ska omfatta följande:

1. 25 timmars undervisning och inlärning.

2. 

i) För FI (A), (H) och (As): Minst 100 timmars teoriutbildning, tiden för kunskapsprov inbegripen.

ii) För FI(B) eller FI(S): Minst 30 timmars teoriutbildning, tiden för kunskapsprov inbegripen.

3. 

i) För FI (A) och (H): Minst 30 timmars flygutbildning, varav 25 timmar ska vara utbildning i dubbelkommando och av dessa timmar får 5 timmar utföras i en FFS, FNPT I/II eller en FTD 2/3.

ii) För FI(As): Minst 20 timmars flygutbildning, varav 15 timmar ska vara utbildning i dubbelkommando.

iii) För FI (S): Flygutbildning omfattande minst 6 timmar eller 20 starter.

iv) För FI(S) som tillhandahåller utbildning på TMG: Minst 6 timmars utbildning i dubbelkommando på TMG.

▼M3

v) För FI(B): minst 3 timmars flygutbildning, som inbegriper 3 starter.

4) Vid ansökan om en FI-behörighet för en annan kategori av luftfartyg ska piloter som innehar eller har innehaft en FI(A)-, (H)- eller (As)-behörighet tillgodoräkna sig 55 timmar mot kravet under punkt b 2 i eller 18 timmar mot kraven under punkt b 2 ii.

▼B

FCL.940.FI    FI – Förlängning och förnyelse

a)

För att förlänga en FI-behörighet ska innehavaren uppfylla två av följande tre krav. Han/hon ska

1. genomföra följande:

i) För FI(A) och (H): Minst 50 timmars flygutbildning i lämplig kategori av luftfartyg under behörighetens giltighetsperiod som FI, TRI, CRI, IRI, MI eller kontrollant. Om det är befogenheterna att leda utbildning för IR som ska förlängas, ska 10 av dessa timmar avse flygutbildning för en IR och ska ha genomförts inom den tolvmånadersperiod som föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

ii) För FI(As): Minst 20 timmars flygutbildning i luftskepp som FI, IRI eller kontrollant under behörighetens giltighetsperiod. Om det är befogenheterna att leda utbildning för IR som ska förlängas, ska 10 av dessa timmar avse flygutbildning för en IR och ska ha genomförts inom den tolvmånadersperiod som föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

iii) För FI(S): Flygutbildning omfattande minst 30 timmar eller 60 starter i segelflygplan, motordrivna segelflygplan eller TMG som FI eller som kontrollant under behörighetens giltighetsperiod.

iv) För FI(B): Minst 6 timmars flygutbildning i ballonger som FI eller kontrollant under behörighetens giltighetsperiod.

2. delta i ett fortbildningsseminarium för instruktörer under FI-behörighetens giltighetsperiod,

3. godkännas på kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935 inom den tolvmånadersperiod som föregår FI-behörighetens sista giltighetsdag.

b)

Minst varannan förlängning av en FI(A) eller FI(H) eller minst var tredje förlängning av en FI(As), (S) och (B) måste innehavaren genomgå en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

c)

Förnyelse. Om FI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår en förnyelse ha

1. deltagit på ett fortbildningsseminarium för instruktörer,

2. godkänts vid en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

SEKTION 4

Särskilda krav för typinstruktör – TRI

FCL.905.TRI    TRI – Befogenheter och krav

En innehavare av en TRI-behörighet har befogenhet att undervisa för

▼M3

a) förlängning och förnyelse av EIR eller IR, förutsatt att TRI-innehavaren har en giltig IR,

▼B

b) utfärdande av en TRI- eller SFI-behörighet, förutsatt att innehavaren har 3 års erfarenhet som TRI, och

c) för TRI för enpilotsflygplan:

1. Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda när sökanden ansöker om befogenheter för enpilotsverksamhet.

Befogenheterna för ett TRI(SpA) kan utökas till flygutbildning för typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda i flerpilotsverksamhet, förutsatt att TRI:n

i) innehar en MCCI-behörighet eller

ii) innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan.

2. Den grundläggande fasen av MPL-kursen, förutsatt att han/hon får sina befogenheter utökade till flerpilotsverksamhet och innehar eller har innehaft en FI(A)- eller IRI(A)-behörighet.

d) för TRI för flerpilotsflygplan:

1. Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för

i) flerpilotsflygplan,

ii) komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda när sökanden ansöker om befogenheter för flerpilotsverksamhet.

2. MCC-utbildning.

3. Den grundläggande, utvidgade och avancerade fasen av MPL-kursen, förutsatt att han/hon innehar eller har innehaft en FI(A)- eller IRI(A)-behörighet för den grundläggande fasen.

e) för TRI för helikoptrar:

1. Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för helikopter.

2. MCC-utbildning, förutsatt att han/hon har en typbehörighet för flerpilotshelikopter.

3. Utökning av IR(H) för enmotoriga luftfartyg till IR(H) för flermotoriga luftfartyg.

f) för TRI för vertikalstartande/-landande luftfartyg:

1. Utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för vertikalstartande/-landande luftfartyg.

2. MCC-utbildning.

FCL.910.TRI    TRI – Begränsningar i befogenheterna

a)

Allmänt. Om TRI-utbildningen utförs enbart i en FFS, ska TRI-behörighetens befogenheter begränsas till utbildning i FFS.

I så fall får TRI-innehavaren genomföra produktionsflygning under övervakning, förutsatt att utbildningskursen för TRI har omfattat ytterligare utbildning för detta ändamål.

▼M4

b)

TRI för flygplan och vertikalstartande/-landande luftfartyg – TRI(A) och TRI(PL). Befogenheterna för en TRI-behörighet begränsas till den typ av flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg som utbildning och kompetensbedömning har genomförts på. Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del-21 ska befogenheterna för en TRI-behörighet utökas till ytterligare typer när TRI-innehavaren

1. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan har flugit minst 15 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar på ett luftfartyg av lämplig typ, varav 7 sektorer får genomföras i en FFS,

2. har genomgått teknik- och flygutbildningsmomenten i den relevanta TRI-kursen,

3. har godkänts på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935 i syfte att uppvisa för en FIE eller TRE som är kvalificerad i enlighet med kapitel K sin förmåga att undervisa en pilot till den nivå som krävs för utfärdande av en typbehörighet, inklusive utbildning före och efter flygning samt teoriutbildning.

c)

TRI för helikoptrar – TRI(H).

1. Befogenheterna för en TRI(H) begränsas till den typ av helikopter som flygprovet för utfärdande av TRI-behörigheten har genomförts på. Såvida inte annat anges i OSD-informationen (Operational Suitability Data) i enlighet med Del-21 ska befogenheterna för en TRI-behörighet utökas till ytterligare typer när TRI-innehavaren

i) genomfört det tekniska momentet för lämplig typ i TRI-kursen för tillämplig typ av helikopter eller i en FSTD som motsvarar denna typ,

ii) genomfört minst 2 timmars flygutbildning på tillämplig typ, under övervakning av en lämpligt kvalificerad TRI(H) och

iii) godkänts på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935 i syfte att uppvisa för en FIE eller TRE som är kvalificerad i enlighet med kapitel K sin förmåga att undervisa en pilot till den nivå som krävs för utfärdande av en typbehörighet, inklusive utbildning före och efter flygning samt teoriutbildning.

▼B

2. Innan befogenheterna för ett TRI(H) utökas från enpilots- till flerpilotsbefogenheter för samma typ av helikopter, ska innehavaren ha genomfört minst 100 timmar i flerpilotsverksamhet på denna typ.

d)

Trots vad som sägs i ovanstående punkter ska innehavare av en TRI-behörighet som har fått en typbehörighet utfärdad i enlighet med FCL.725 e ha rätt att få sina TRI-befogenheter utökade till den nya typen av luftfartyg.

FCL.915.TRI    TRI – Krav

En sökande till en TRI-behörighet ska

a) inneha ett CPL-, MPL- eller ATPL-flygcertifikat för tillämplig kategori av luftfartyg,

b) för en TRI(MPA)-behörighet:

1. ha genomfört 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan och

2. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar som befälhavare eller biträdande pilot på ett flygplan av tillämplig typ, varav 15 sektorer får genomföras i en FFS som representerar den typ som ska användas,

c) för en TRI(SpA)-behörighet:

1. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar, som befälhavare på ett flygplan av tillämplig typ, varav 15 sektorer får genomföras i en FFS som motsvarar den typ som ska användas, och

2. 

i) ha genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan, varav 30 timmar som befälhavare på tillämplig typ av flygplan, eller

ii) inneha eller ha innehaft en FI-behörighet för flermotoriga flygplan med IR(A)-befogenheter.

d) för TRI(H):

1. För en TRI(H)-behörighet för enmotoriga enpilotshelikoptrar: ha genomfört 250 timmar som pilot på helikopter.

2. För en TRI(H)-behörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar: ha genomfört 500 timmar som pilot på helikopter, varav 100 timmar som befälhavare på flermotoriga enpilotshelikoptrar.

3. För en TRI(H)-behörighet för flerpilotshelikoptrar: ha genomfört 1 000 timmar som pilot på helikopter, varav

i) 350 timmar som pilot på flerpilotshelikopter eller

ii) för sökande som redan innehar en TRI(H)-behörighet för flermotoriga enpilotshelikoptrar: 100 timmar som pilot på denna typ i flerpilotsverksamhet.

4. Innehavaren av en FI(H)-behörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkterna 1 och 2 i relevant enpilotshelikopter.

e) för TRI(PL):

1. Ha genomfört 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan, vertikalstartande/-landande luftfartyg eller flerpilotshelikoptrar och

2. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar, som befälhavare eller biträdande pilot på ett vertikalstartande/-landande luftfartyg av tillämplig typ, varav 15 sektorer får genomföras i en FFS som motsvarar den typ som ska användas.

FCL.930.TRI    TRI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för TRI ska omfatta minst

1. 25 timmars undervisning och inlärning,

2. 10 timmars teknisk utbildning, inklusive revidering av teorikunskaper, lektionsplanering samt utveckling av förmåga till klassrums-/simulatorundervisning,

3. 5 timmars flygutbildning på lämpligt luftfartyg eller en simulator som motsvarar detta luftfartyg för enpilotsluftfartyg och 10 timmar för flerpilotsluftfartyg eller en simulator som representerar detta luftfartyg.

b)

Sökande som innehar eller har innehaft en instruktörsbehörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kravet under punkt a 1.

c)

En sökande till en TRI-behörighet som innehar en SFI-behörighet för den relevanta typen ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven i denna punkt för utfärdande av en TRI-behörighet som är begränsad till flygutbildning i simulatorer.

FCL.935.TRI    TRI – Kompetensbedömning

Om kompetensbedömningen för TRI genomförs i en FFS, ska TRI-behörigheten begränsas till flygutbildning i FFS.

Denna begränsning ska avlägsnas när TRI-innehavaren har godkänts på kompetensbedömningen för ett luftfartyg.

FCL.940.TRI    TRI – Förlängning och förnyelse

a)    Förlängning

1. Flygplan. För att förlänga en TRI(A)-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag uppfylla ett av följande tre krav:

i) Genomföra en av följande delar av en fullständig typbehörighetskurs: simulatorpass på minst 3 timmar eller en flygövning på minst 1 timme som inbegriper minst 2 starter och landningar.

ii) Genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO.

iii) Godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

2. Helikoptrar och vertikalstartande/-landande luftfartyg. För förlängning av en TRI(H)- eller TRI(PL)-behörighet ska sökanden inom TRI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla 2 av följande 3 krav:

i) Genomföra 50 timmars flygutbildning på varje typ av luftfartyg som innehavaren har undervisningsbefogenhet för eller i en FSTD som motsvarar dessa typer, varav minst 15 timmar ska vara inom den tolvmånadersperiod som föregår TRI-behörighetens sista giltighetsdag.

För TRI(PL) ska dessa flygutbildningstimmar flygas som TRI eller typkontrollant (TRE), som SFI eller kontrollant för syntetisk flygträning (SFE). För TRI(H) ska flygtid som FI, instrumentinstruktör (IRI), instruktör för syntetisk flygträning (STI) eller någon form av kontrollant också vara relevant för detta ändamål.

ii) Genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO.

iii) Godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

3. För minst varannan förlängning av en TRI-behörighet ska innehavaren godkännas vid en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

4. Om en person innehar en TRI-behörighet på mer än en typ av luftfartyg inom samma kategori, ska kompetensbedömningen som har genomförts på någon av dessa typer innebära en förlängning av TRI-behörighet för de andra typer som innehas inom samma kategori av luftfartyg.

5. Särskilda krav för förlängning av ett TRI(H). En TRI(H)-innehavare som har en FI(H)-behörighet för den relevanta typen ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a ovan. I så fall gäller TRI(H)-behörigheten fram till FI(H)-behörighetens sista giltighetsdag.

b)    Förnyelse

1. Flygplan. Om TRI(A)-behörigheten har upphört att gälla ska sökanden

i) inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha flugit minst 30 routesektorer, vilka ska inbegripa starter och landningar med ett flygplan av tillämplig typ, varav högst 15 sektorer får genomföras i en flygsimulator,

ii) ha genomgått relevanta delar av en TRI-kurs vid en godkänd ATO,

iii) på en fullständig typbehörighetskurs ha genomfört minst 3 timmars flygutbildning på tillämplig typ av flygplan under övervakning av en TRI(A).

2. Helikoptrar och vertikalstartande/-landande luftfartyg. Om TRI(H)- eller TRI(PL)-behörigheten har upphört att gälla ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår en förnyelse

i) genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som TRI vid en ATO, som ska täcka de relevanta delarna av utbildningskursen för TRI, och

ii) godkännas vid kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935 för varje typ av luftfartyg som ansökan om förnyelse av undervisningsbefogenheterna avser.

SEKTION 5

Särskilda krav för klassinstruktör – CRI

FCL.905.CRI    CRI – Befogenheter och krav

a)

En innehavare av en CRI-behörighet har befogenhet att undervisa för

▼M3

1. utfärdande, förlängning eller förnyelse av en klass- eller typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, när sökanden ansöker om befogenheter för enpilotsverksamhet,

▼B

2. en behörighet för bogsering eller avancerad flygning för flygplanskategorin, förutsatt att CRI-innehavaren har relevant behörighet och har uppvisat förmåga att undervisa för denna behörighet för en FI som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FI i,

▼M4

3. för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan.

▼B

b)

Befogenheterna för en CRI-behörighet begränsas till den klass eller typ av flygplan som instruktörens kompetensbedömning har genomförts på. Befogenheterna för en CRI-behörighet ska utökas till ytterligare klasser eller typer när CRI-innehavaren under de senaste 12 månaderna har

1. 15 timmars flygtid som befälhavare på tillämpliga klass eller typ av flygplan,

2. en träningsflygning i högersätet under övervakning av en annan CRI eller FI som är kvalificerad för denna klass eller typ och som sitter i det andra pilotsätet.

▼M3

c)

Sökande till en CRI-behörighet för flermotoriga flygplan som innehar en CRI-behörighet för enmotoriga flygplan ska ha uppfyllt de villkor för en CRI-behörighet som fastställs i FCL.915.CRI a samt kraven i FCL.930.CRI a 3 och FCL.935.

▼B

FCL.915.CRI    CRI – Villkor

En sökande till en CRI-behörighet ska ha genomfört minst:

a) För flermotoriga flygplan:

1. 500 timmars flygtid som pilot på flygplan.

2. 30 timmar som befälhavare på tillämplig klass eller typ av flygplan.

b) Enmotoriga flygplan:

1. 300 timmars flygtid som pilot på flygplan.

2. 30 timmar som befälhavare på tillämplig klass eller typ av flygplan.

FCL.930.CRI    CRI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för CRI ska omfatta minst

1. 25 timmars utbildning i undervisning och inlärning.

2. 10 timmars teknisk utbildning, inklusive revidering av teorikunskaper, lektionsplanering samt utveckling av förmåga till klassrums-/simulatorundervisning.

3. 5 timmars flygutbildning på flermotoriga flygplan eller 3 timmars flygutbildning på enmotoriga flygplan, som tillhandahålls av en FI(A) som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FI i.

b)

Sökande som innehar eller har innehaft en instruktörsbehörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kravet under punkt a 1.

FCL.940.CRI    CRI – Förlängning och förnyelse

a)

För förlängning av en CRI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår CRI-behörighetens sista giltighetsdag

1. genomföra minst 10 timmars flygutbildning i egenskap av CRI. Om sökanden har CRI-befogenheter för både en- och flermotoriga flygplan, ska de 10 timmarnas flygutbildning fördelas jämnt mellan en- och flermotoriga flygplan, eller

2. genomgå en repetitionsutbildning som CRI vid en ATO eller

3. ha godkänts på kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935 för fler- eller enmotoriga flygplan, beroende på vad som är tillämpligt.

b)

För minst varannan förlängning av en CRI-behörighet ska innehavaren uppfylla kravet under punkt a 3.

c)

Förnyelse. Om CRI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår en förnyelse

1. få repetitionsutbildning som CRI vid en ATO,

2. ha godkänts vid en kompetensbedömning i enlighet med FCL.935.

SEKTION 6

Särskilda krav för instrumentinstruktör – IRI

FCL.905.IRI    IRI – Befogenheter och krav

▼M3

a)

En innehavare av en IRI-behörighet har befogenhet att leda flygutbildning för utfärdande, förlängning och förnyelse av en EIR eller en IR för tillämplig kategori av luftfartyg.

▼B

b)

Särskilda krav för MPL-kursen. För att leda utbildning på den grundläggande utbildningsfasen för en MPL-kurs ska en IRI(A)

1. inneha en IR för flermotoriga flygplan och

2. ha genomfört minst 1 500 timmars flygtid i flerpilotsverksamhet.

3. För en IRI som redan är kvalificerad att leda utbildning på en integrerad utbildning för ATP(A) eller CPL(A)/IR kan kravet under punkt b 2 ersättas av en genomförd kurs enligt punkt FCL.905.FI j 3:

FCL.915.IRI    IRI – Villkor

En sökande till en IRI-behörighet ska

a) för en IRI(A):

1. Ha genomfört minst 800 timmars flygtid enligt IFR, varav minst 400 timmar ska ha genomförts i flygplan och

▼M3

2. för sökande till en IRI(A) för flermotoriga flygplan, uppfylla kraven i FCL.915.CRI a, FCL.930.CRI och FCL.935.

▼B

b) för en IRI(H):

1. Ha genomfört minst 500 timmars flygtid enligt IFR, varav minst 250 timmar ska vara instrumentflygtid i helikopter och

2. för sökande till en IR(H) för flerpilotshelikoptrar, uppfylla kraven i punkt FCL.905.FI g 3 ii.

c) för en IRI(As): ha genomfört minst 300 timmars flygtid enligt IFR, varav minst 100 timmar ska vara instrumentflygtid i luftskepp.

FCL.930.IRI    IRI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för IRI ska omfatta minst

1. 25 timmars utbildning i undervisning och inlärning.

2. 10 timmars teknisk utbildning, inklusive revidering av instrumentteorikunskaper, lektionsplanering samt utveckling av förmåga till klassrumsundervisning.

3. 

i) För IRI(A): minst 10 timmars flygutbildning på flygplan, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II. För sökande som innehar en FI(A)-behörighet krävs det endast 5 timmar.

ii) För IRI(H): minst 10 timmars flygutbildning på helikopter, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III.

iii) För IRI(As): minst 10 timmars flygutbildning på luftskepp, FFS, FTD 2/3 eller FNPT II.

b)

Flygutbildningen ska tillhandahållas av en FI som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FI i.

c)

Sökande som innehar eller har innehaft en instruktörsbehörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kravet under punkt a 1.

FCL.940.IRI    IRI – Förlängning och förnyelse

För att förlänga och förnya en IRI-behörighet ska innehavaren uppfylla kraven för förlängning och förnyelse av en FI-behörighet i enlighet med FCL.940.FI.

SEKTION 7

Särskilda krav för syntetisk flyginstruktör – SFI

FCL.905.SFI    SFI – Befogenheter och krav

En innehavare av en SFI-auktorisation har befogenhet att på relevant luftfartygskategori leda utbildning i syntetisk flygning

a) för utfärdande, förlängning och förnyelse av en IR, förutsatt att han/hon innehar eller har innehaft en IR i relevant luftfartygskategori och har genomfört en utbildningskurs för IRI, och

b) för SFI för enpilotsflygplan:

1. för utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda när sökanden ansöker om befogenheter för enpilotsverksamhet.

Befogenheterna för SFI(SpA) kan utökas till flygutbildning för typbehörigheter för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda i flerpilotsverksamhet, förutsatt att han/hon

i) innehar en MCCI-behörighet eller

ii) innehar eller har innehaft en TRI-behörighet för flerpilotsflygplan och

2. förutsatt att befogenheterna för SFI(SpA) har utökats till flerpilotsverksamhet i enlighet med punkt 1:

i) MCC,

ii) den grundläggande fasen av MPL-kursen,

c) för SFI för flerpilotsflygplan:

1. för utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för

i) flerpilotsflygplan,

ii) komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda när sökanden ansöker om befogenheter för flerpilotsverksamhet.

2. MCC,

3. den grundläggande, utvidgade och avancerade fasen av MPL-kursen, förutsatt att han/hon innehar eller har innehaft en FI(A)- eller IRI(A)-behörighet för den grundläggande fasen.

d) för SFI för helikoptrar:

1. för utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter för helikopter,

▼M3

2. MCC-utbildning, när SFI har befogenhet att leda utbildning för flerpilotshelikoptrar.

▼B

FCL.910.SFI    SFI – Begränsningar i befogenheterna

Befogenheterna för SFI ska begränsas till FTD 2/3 eller FFS för den typ av luftfartyg som utbildningskursen för SFI har genomförts på.

Befogenheterna kan utökas till andra FSTD som representerar andra typer av samma kategori av luftfartyg när innehavaren har

a) genomfört simulatordelen på den relevanta typbehörighetskursen på ett tillfredsställande sätt och

b) på en fullständig typbehörighetskurs ha genomfört minst 3 timmars flygutbildning som gäller SFI:s arbetsuppgifter på tillämplig typ under övervakning av en TRE som är kvalificerad för detta ändamål och till dennes tillfredsställelse.

FCL.915.SFI    SFI – Villkor

En sökande till en SFI-auktorisation ska

a) inneha eller ha innehaft ett CPL, MPL eller ATPL för tillämplig kategori av luftfartyg,

b) ha genomgått kompetenskontrollen för utfärdande av den specifika typbehörigheten för detta luftfartyg i en FFS som motsvarar tillämplig typ, inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan och

c) för ett SFI(A) för flerpilotsflygplan eller SFI(PL) dessutom

1. ha genomfört minst 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt,

2. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan, antingen som pilot eller observatör, ha genomfört minst

i) tre routesektorer i cockpit på ett luftfartyg av tillämplig typ, eller

ii) två LOFT-baserade simulatorpass som genomförs av en kvalificerad flygbesättning i cockpit på den tillämpliga typen. Dessa simulatorpass ska omfatta två flygningar som omfattar minst 2 timmar mellan två olika flygplatser samt tillhörande planering före flygning och genomgång efter flygning.

d) för ett SFI(A) för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda dessutom

1. ha genomfört minst 500 timmars flygtid som befälhavare på enpilotsflygplan,

2. inneha eller ha innehaft en IR(A) för flermotoriga luftfartyg,

3. ha uppfyllt kraven under punkt c 2,

e) för ett SFI(H) dessutom

1. inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan, antingen som pilot eller som observatör, ha genomfört minst 1 timmes flygtid i cockpit på tillämplig typ, och

2. för flerpilotshelikopter: minst 1 000 timmars flygerfarenhet som pilot på helikopter, varav minst 350 timmar som pilot på flerpilotshelikopter,

3. för flermotorig enpilotshelikopter: ha genomfört 500 timmar som pilot på helikopter, varav 100 timmar som befälhavare på flermotorig enpilotshelikopter,

4. för enmotorig enpilotshelikopter: ha genomfört 250 timmar som pilot på helikopter.

FCL.930.SFI    SFI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för SFI ska omfatta

1. FSTD-delen i tillämplig typbehörighetskurs,

2. innehållet i utbildningskursen för TRI.

b)

En sökande till en SFI-behörighet som innehar en TRI-behörighet för relevant typ ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven under denna punkt.

FCL.940.SFI    SFI – Förlängning och förnyelse

a)

Förlängning. För att förlänga en SFI-behörighet ska sökanden inom SFI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla två av följande tre krav:

1. Genomföra 50 timmar som instruktör eller kontrollant i en FSTD, varav minst 15 timmar ska vara inom den tolvmånadersperiod som föregår SFI-behörighetens sista giltighetsdag.

2. Genomgå repetitionsutbildning för instruktörer som SFI vid en ATO.

3. Godkännas på de relevanta sektionerna av kompetensbedömningen i enlighet med FCL.935.

b)

Sökanden ska också på en FFS ha genomfört kompetenskontrollerna för utfärdande av de särskilda typbehörigheter för luftfartyg som motsvarar de typer som innehavaren har befogenhet för.

c)

För minst varannan förlängning av en SFI-behörighet ska innehavaren uppfylla kravet under punkt a 3.

d)

Förnyelse. Om SFI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår en förnyelse

1. genomföra simulatorinnehållet i utbildningskursen för SFI,

2. uppfylla kraven under punkterna a 2 och 3.

SEKTION 8

Särskilda krav för instruktör för samarbete i flerpilotsbesättningar – MCCI

FCL.905.MCCI    MCCI – Befogenheter och villkor

a)

En innehavare av en MCCI-auktorisation har befogenhet att leda flygutbildning under

1. den praktiska delen av MCC-utbildningar när de inte är kombinerade med typbehörighetsutbildningar, och

2. MCCI(A): den grundläggande fasen av den integrerade utbildningskursen för MPL, förutsatt att han eller hon har en FI(A)-behörighet eller en IRI(A)-behörighet.

FCL.910.MCCI    MCCI – Begränsning i befogenheterna

Befogenheterna för innehavaren av en MCCI-behörighet ska begränsas till den FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS som utbildningskursen för MCCI har genomförts på.

Befogenheterna kan utökas till andra FSTD som motsvarar andra typer av luftfartyg när innehavaren har genomfört den praktiska utbildningen inom MCCI-kursen på denna typ av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS.

FCL.915.MCCI    MCCI – Villkor

En sökande till en MCCI-behörighet ska

a) inneha eller ha innehaft ett CPL, MPL eller ATPL för tillämplig kategori av luftfartyg,

b) ha minst:

▼M3

1. för flygplan, luftskepp och vertikalstartande/-landande luftfartyg: 1 500 timmars flygerfarenhet som pilot i flerpilotsverksamhet,

▼B

2. för helikoptrar: 1 000 timmars flygerfarenhet som pilot i flerpilotsverksamhet, varav minst 350 timmar i flerpilotshelikoptrar.

FCL.930.MCCI    MCCI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för MCCI ska omfatta minst

1. 25 timmars utbildning i undervisning och inlärning,

2. teknisk utbildning för den typ av FSTD som sökanden vill leda utbildning för,

3. 3 timmars praktisk utbildning, som kan vara flygutbildning eller MCC-utbildning på relevant FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS, under övervakning av en TRI, SFI eller MCCI som har utsetts av ATO:n för detta ändamål. Dessa timmar bestående av flygutbildning under övervakning ska omfatta en bedömning av sökandens kompetens enligt FCL.920.

b)

Sökande som innehar eller har innehaft en FI-, TRI-, CRI-, IRI- eller SFI-behörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kravet under punkt a 1.

FCL.940.MCCI    MCCI – Förlängning och förnyelse

a)

För att förlänga en MCCI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår behörighetens sista giltighetsdag ha uppfyllt kraven i FCL.930.MCCI a 3 för relevant typ av FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS.

b)

Förnyelse. Om MCCI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden uppfylla kraven i FCL.930.MCCI a 2 och a 3 för relevant typ av FNPT II/III MCC, FTD 2/3 eller FFS.

SEKTION 9

Särskilda krav för instruktör för syntetisk flygträning – STI

FCL.905.STI    STI – Befogenheter och villkor

a)

En innehavare av en STI-auktorisation har befogenhet att leda utbildning i syntetisk flygträning i tillämplig kategori av luftfartyg för

1. utfärdande av ett certifikat,

2. utfärdande, förlängning eller förnyelse av en IR och klass- eller typbehörighet för enpilotsluftfartyg, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda.

b)

Ytterligare befogenheter för STI(A). Befogenheterna för en STI(A) ska omfatta syntetisk flygutbildning under den inledande flygträningsfasen för den integrerade MPL-kursen.

FCL.910.STI    STI – Begränsningar i befogenheterna

Befogenheterna för ett STI ska begränsas till den FNPT II/III, FTD 2/3 eller FFS som utbildningskursen för STI har genomförts på.

Befogenheterna kan utökas till andra FSTD som motsvarar andra typer av luftfartyg när innehavaren

a) har genomfört FFS-delen i TRI-kursen på tillämplig typ,

b) har godkänts på kompetenskontrollen för den specifika typbehörigheten för detta luftfartyg i en FFS av tillämplig typ, inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan,

c) på en typbehörighetskurs har genomfört minst ett 3 timmar långt FSTD-pass som gäller STI:s arbetsuppgifter på tillämplig typ av luftfartyg under övervakning av en flyginstruktörskontrollant (FIE).

FCL.915.STI    STI – Villkor

En sökande till en STI-auktorisation ska

a) inneha, eller inom de 3 föregående åren ha innehaft, ett flygcertifikat med en instruktörsbehörighet som är lämplig för de kurser som utbildningen avser,

b) inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan ha genomfört den relevanta kompetenskontrollen för klass- eller typbehörigheten i en FNPT.

En sökande till en STI(A) som endast avser att leda utbildning på en BITD ska endast genomföra de övningar som är lämpliga för ett flygprov för utfärdande av ett PPL(A).

c) för en STI(H): dessutom ha genomfört minst 1 timmes flygtid som observatör i cockpit på tillämplig typ av helikopter inom den tolvmånadersperiod som föregår ansökan,

FCL.930.STI    STI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för STI ska omfatta minst 3 timmars flygutbildning som gäller STI:s arbetsuppgifter i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III, under övervakning av en FIE. Dessa timmar bestående av flygutbildning under övervakning ska omfatta en bedömning av sökandens kompetens enligt FCL.920.

Sökande till ett STI(A) som endast avser att leda utbildning på en BITD ska genomföra flygutbildningen på en BITD.

b)

För sökande till ett STI(H) ska kursen även omfatta FFS-delen i tillämplig TRI-kurs.

FCL.940.STI    Förlängning och förnyelse av STI-behörighet

a)

Förlängning. För att förlänga en STI-behörighet ska sökanden inom den tolvmånadersperiod som föregår auktorisationens sista giltighetsdag ha

1. lett minst 3 timmars flygutbildning i en FFS, FNPT II/III eller BITD, som en del av en fullständig CPL-, IR-, PPL-, klass- eller typbehörighetsutbildning, och

2. ha genomfört tillämpliga sektioner i kompetenskontrollen i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del för lämplig klass eller typ av luftfartyg i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III, i vilken flygutbildning genomförs rutinmässigt.

För en STI(A) som endast undervisar på BITD gäller att denne ska ha genomfört en kompetenskontroll som endast omfattar övningarna för utfärdande av ett PPL(A).

b)

Förnyelse. Om STI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden

1. få repetitionsutbildning som STI vid en ATO,

2. med godkänt resultat genomföra tillämpliga sektioner i kompetenskontrollen i överensstämmelse med tillägg 9 till denna del för lämplig typ eller klass av luftfartyg i en FFS, FTD 2/3 eller FNPT II/III, i vilken flygutbildning genomförs rutinmässigt.

För en STI(A) som endast undervisar på BITD gäller att denne ska ha genomfört en kompetenskontroll som endast omfattar övningarna för utfärdande av ett PPL(A).

3. ha lett minst 3 timmars flygutbildning på en fullständig utbildning för CPL, IR, PPL, klass- eller typbehörighet. Undervisningen ska övervakas av en FI, CRI(A), IRI eller TRI(H) som är utsedd av ATO:n för detta ändamål. Minst 1 timme av flygutbildningen ska övervakas av en FIE(A).

SEKTION 10

Instruktör för bergsbehörighet – MI

FCL.905.MI    MI – Befogenheter och villkor

En innehavare av en MI-behörighet har befogenhet att leda utbildning för utfärdande av en bergsbehörighet.

FCL.915.MI    MI – Förutsättningar

En sökande till en MI-behörighet ska

a) inneha en FI-, CRI- eller TRI-behörighet, med befogenheter för enpilotsflygplan,

b) inneha en bergsbehörighet.

FCL.930.MI    MI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för MI ska omfatta en bedömning av sökandens kompetens enligt FCL.920.

b)

Före kursdeltagandet ska de sökande ha genomgått ett inträdesflygtest med en MI som innehar en FI-behörighet, för att göra det möjligt att bedöma deras erfarenhet och förmåga att genomföra utbildningskursen.

▼M3

FCL.940.MI    MI-behörighetens giltighet

MI-behörigheten är giltig så länge som FI-, TRI- eller CRI-behörigheten är giltig.

▼B

SEKTION 11

Särskilda krav för flygtestinstruktör – FTI

FCL.905.FTI    FTI – Befogenheter och villkor

a)

Flygtestinstruktören (FTI) har befogenhet att inom lämplig kategori av luftfartyg undervisa för

1. utfärdande av flygtestbehörigheter i kategori 1 eller 2, förutsatt att han/hon innehar relevant kategori av flygtestbehörighet,

2. utfärdande av en FTI-behörighet inom relevant kategori av flygtestbehörighet, förutsatt att instruktören har minst två års erfarenhet av att leda utbildning för utfärdande av flygtestbehörigheter.

b)

En FTI som innehar en flygtestbehörighet i kategori 1 har befogenhet att leda flygutbildning även för flygtestbehörigheter i kategori 2.

FCL.915.FTI    FTI – Förutsättningar

En sökande till en FTI-behörighet ska

a) inneha en flygtestbehörighet som har utfärdats i enlighet med FCL.820,

b) ha genomfört minst 200 timmars flygtest i kategori 1 eller 2.

FCL.930.FTI    FTI – Utbildningskurs

a)

Utbildningskursen för FTI ska omfatta minst

1. 25 timmars undervisning och inlärning.

2. 10 timmars teknisk utbildning, inklusive revidering av tekniska kunskaper, lektionsplanering samt utveckling av förmåga till klassrums-/simulatorundervisning.

3. 5 timmars praktisk flygutbildning under ledning av en FTI som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FTI b. Dessa timmar bestående av flygutbildning ska omfatta en bedömning av sökandens kompetens enligt FCL.920.

b)

Tillgodoräknande:

1. Sökande som innehar eller har innehaft en instruktörsbehörighet ska till fullo tillgodoräkna sig detta mot kravet under punkt a 1.

2. Sökande som innehar eller har innehaft en FI- eller TRI-behörighet i relevant kategori av luftfartyg ska dessutom till fullo tillgodoräkna sig detta mot kraven under punkt a 2.

FCL.940.FTI    FTI – Förlängning och förnyelse

a)

Förlängning. För att förlänga en FTI-behörighet ska sökanden inom FTI-behörighetens giltighetsperiod uppfylla 2 av följande 3 krav:

1. Genomföra minst

i) 50 timmars flygtester, varav minst 15 timmar ska vara inom den tolvmånadersperiod som föregår FTI-behörighetens sista giltighetsdag och

ii) 5 timmars flygutbildning för flygtester inom den tolvmånadersperiod som föregår FTI-behörighetens sista giltighetsdag, eller

2. genomgå repetitionsutbildning som FTI vid en ATO. Repetitionsutbildning ska baseras på momentet med praktisk flygutbildning i utbildningskursen för FTI i enlighet med FCL.930.FTI a 3 och omfatta minst 1 skolflygning under övervakning av en FTI som är kvalificerad i enlighet med FCL.905.FTI b.

b)

Förnyelse. Om FTI-behörigheten har upphört att gälla, ska sökanden genomgå repetitionsutbildning som FTI vid en ATO. Repetitionsutbildningen ska åtminstone uppfylla kraven i FCL.930.FTI a 3.

KAPITEL K

KONTROLLANTER

SEKTION 1

Allmänna krav

FCL.1000    Kontrollantbehörigheter

a)

Allmänt. Innehavare av en kontrollantbehörighet ska

1. inneha ett certifikat, en behörighet eller behörighetsbevis som motsvarar det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis för vilka de är auktoriserade att förrätta flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar samt befogenhet att leda utbildning för certifikatet, behörigheten eller behörighetsbeviset i fråga,

2. ha behörighet att vara befälhavare på luftfartyget under flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar som förrättas på luftfartyget i fråga.

b)

Särskilda villkor:

1. Om det införs ett nytt luftfartyg i medlemsstaterna eller i en operatörs flotta så att det inte är möjligt att uppfylla kraven i detta kapitel, får den behöriga myndigheten utfärda en särskild behörighet som ger befogenhet att genomföra flygprov och kompetenskontroller. En sådan behörighet ska begränsas till de flygprov och kompetenskontroller som krävs för att införa den nya typen av luftfartyg och får gälla i högst ett år.

2. Innehavare av en behörighet som har utfärdats i enlighet med punkt b 1 och som vill ansöka om en kontrollantbehörighet ska uppfylla de förutsättningar och krav för förlängning som föreskrivs för denna kategori av kontrollant.

c)

Prov och kontroller utanför medlemsstaternas territorium:

1. Trots vad som sägs i punkt a får medlemsstatens behöriga myndighet utfärda en kontrollantbehörighet till en sökande som innehar ett flygcertifikat utfärdat av ett tredjeland i enlighet med Icao bilaga 1 när flygprov och kompetenskontroller tillhandahålls vid en ATO utanför medlemsstaternas territorium, förutsatt att sökanden

i) innehar minst ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis som motsvarar det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis för vilket/vilken sökanden är auktoriserad att förrätta flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar, och i varje fall minst ett CPL,

ii) uppfyller de krav som föreskrivs i detta kapitel för utfärdande av relevant kontrollantbehörighet, och

iii) uppvisar för den behöriga myndigheten att han/hon har tillräckliga kunskaper om europeiska flygsäkerhetsbestämmelser för att kunna utöva kontrollantbefogenheter i enlighet med denna del.

2. Den behörighet som avses i punkt 1 ska begränsas till tillhandahållande av flygprov och kompetenskontroller

i) utanför medlemsstaternas territorium, och

ii) till piloter som har tillräckliga kunskaper i det språk som provet/kontrollen ges på.

FCL.1005    Begränsningar i befogenheterna i samband med särintressen

Kontrollanter får inte förrätta

a) flygprov eller kompetensbedömningar av sökande för utfärdande av ett certifikat, en behörighet eller ett behörighetsbevis

▼M4

1. när de har tillhandahållit mer än 25 % av den flygutbildning som krävs för det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis som personen i fråga genomför flygprovet eller kompetensbedömningen för, eller

▼B

2. när de har varit ansvariga för rekommendationen för flygprovet i enlighet med FCL.030 b,

b) flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar när de känner att deras objektivitet kan vara påverkad.

FCL.1010    Villkor för kontrollanter

Sökande till en kontrollantbehörighet ska styrka

a) relevant kunskap, bakgrund och lämplig erfarenhet med avseende på en kontrollants befogenheter,

b) att de inte omfattas av några sanktioner, inklusive tillfälligt upphävande, begränsning eller återkallande av något eller någon av sina certifikat, behörigheter eller behörighetsbevis som har utfärdats i enlighet med denna del, för bristande efterlevnad av grundförordningen och dess tillämpningsföreskrifter under de senaste 3 åren.

FCL.1015    Standardiserade arrangemang för kontrollanter

a)

Sökande till en kontrollantbehörighet ska genomgå en standardiseringskurs som ges av den behöriga myndigheten eller en ATO och som är godkänd av den behöriga myndigheten.

b)

Standardiseringskursen ska bestå av teoretisk och praktisk utbildning och omfatta minst:

1. Förrättande av två flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar för de certifikat, behörigheter eller behörighetsbevis som sökanden ansöker om befogenhet att förrätta prov och kontroller för.

2. Utbildning om de tillämpliga kraven i denna del samt de tillämpliga luftfartskraven, förrättande av flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar samt tillhörande dokumentation och rapportering.

3. En genomgång om de nationella administrativa förfarandena, kraven för skydd av personuppgifter, ansvarsskyldighet, olycksförsäkring och avgifter.

▼M3

4. En genomgång om behovet av att se över och tillämpa posterna i punkt 3 vid förrättande av flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar för en sökande som har en annan behörig myndighet än den som har utfärdat kontrollantens behörighet.

5. Anvisningar om hur man vid behov kan få tillgång till dessa nationella förfaranden och krav från andra behöriga myndigheter.

▼M3

c)

Innehavare av en kontrollantbehörighet får inte förrätta flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar för en sökande som har en annan behörig myndighet än den som har utfärdat kontrollantens behörighet, såvida de inte har granskat den senast tillgängliga informationen med uppgifter om de relevanta nationella förfarandena hos sökandens behöriga myndighet.

▼B

FCL.1020    Kompetensbedömning av kontrollanter

Sökande till en kontrollantbehörighet ska uppvisa sin kompetens för en inspektör från den behöriga myndigheten eller en erfaren kontrollant som är särskilt auktoriserad av den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollantbehörigheten. Detta ska ske genom att sökande förrättar ett flygprov, en kompetenskontroll eller kompetensbedömning i rollen som det slags kontrollant som ansökan gäller, och detta ska inbegripa briefing, genomförande av flygprovet, kompetenskontrollen eller kompetensbedömningen samt bedömning av personen som genomgår flygprovet, kontrollen eller bedömningen, debriefing och registreringsdokumentation.

FCL.1025    Giltighet, förlängning och förnyelse av kontrollantbehörigheter

a)

Giltighet. En kontrollantbehörighet gäller i tre år.

b)

Förlängning. En kontrollantbehörighet ska förlängas när innehavaren under behörighetens giltighetsperiod har

1. förrättat minst 2 flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar varje år,

2. under giltighetsperiodens sista år genomgått ett fortbildningsseminarium för kontrollanter som ges av den behöriga myndigheten eller av en ATO och som godkänns av den behöriga myndigheten.

3. Ett av flygproven eller en av kompetenskontrollerna som genomförs under giltighetsperiodens sista år i enlighet med punkt 1 ska ha bedömts av en inspektör från den behöriga myndigheten eller av en erfaren kontrollant med särskild auktorisation för detta ändamål från den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollantbehörigheten.

4. När personen som ansöker om förlängning innehar befogenheter för mer än en kontrollantkategori, får det i samförstånd med den behöriga myndigheten ske en kombinerad förlängning av alla kontrollantbefogenheter när sökanden uppfyller kraven under punkt b 1 och b 2 samt FCL.1020 för någon av de kategorier av kontrollantbehörigheter som han/hon innehar.

c)

Förnyelse. Om behörigheten har löpt ut ska sökande uppfylla kraven under punkt b 2 och FCL.1020 innan de får börja utöva behörighetens befogenheter igen.

d)

En kontrollantbehörighet får endast förlängas eller förnyas om sökanden visar att kraven i FCL.1010 och FCL.1030 fortfarande är uppfyllda.

FCL.1030    Förrättande av flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar

a)

När kontrollanter förrättar flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar ska de

1. säkerställa att det är möjligt att kommunicera med sökanden utan språkhinder,

2. kontrollera att sökanden uppfyller alla kvalifikations-, utbildnings- och erfarenhetskrav som föreskrivs i denna del för utfärdande, förlängning eller förnyelse av det certifikat, den behörighet eller det behörighetsbevis som flygprovet, kompetenskontrollen eller kompetensbedömningen avser,

3. upplysa sökanden om konsekvenserna av att tillhandahålla ofullständig, oriktig eller felaktig information om sin utbildning och flygerfarenhet.

b)

När flygprovet eller kompetenskontrollen har genomförts ska kontrollanten:

1. Informera sökanden om prov-/kontrollresultatet. Vid ett partiellt godkännande eller underkännande ska kontrollanten informera sökanden om att han/hon inte får utöva de befogenheter som ingår i behörigheten förrän han/hon har fått ett fullständigt godkännande. Kontrollanten ska ange eventuella ytterligare utbildningskrav och förklara sökandens rätt till överklagande.

2. Vid godkänd kompetenskontroll eller kompetensbedömning för förlängning eller förnyelse: i sökandens certifikat eller behörighetsbevis ange ny sista giltighetsdag för behörigheten eller behörighetsbeviset i fråga, om kontrollanten har särskild auktorisation för detta ändamål från den behöriga myndighet som ansvarar för sökandens certifikat.

3. Lämna en undertecknad rapport om flygprovet eller kompetenskontrollen till sökanden samt utan otillbörligt dröjsmål översända kopior av rapporten till den behöriga myndighet som ansvarar för sökandens certifikat och till den behöriga myndighet som har utfärdat kontrollantbehörigheten. Rapporten ska innehålla följande:

i) En försäkran om att kontrollanten har fått information från sökanden om dennes erfarenhet och utbildning samt konstaterat att denna erfarenhet och utbildning uppfyller de tillämpliga kraven i denna del.

ii) En bekräftelse på att samtliga nödvändiga manövrer och övningar har genomförts samt information om det muntliga teoriprovet, i tillämpliga fall. Om en punkt har underkänts, ska kontrollanten ange skälen till denna bedömning.

iii) Resultatet av flygprovet, kompetenskontrollen eller kompetensbedömningen.

▼M3

iv) En försäkran om att kontrollanten har granskat och tillämpat de nationella förfaranden och krav som gäller hos sökandens behöriga myndighet om den behöriga myndighet som ansvarar för sökandens certifikat inte är densamma som har utfärdat kontrollantens behörighet.

v) En kopia av kontrollantbehörigheten med uppgifter om omfattningen av kontrollantbefogenheterna vid förrättande av flygprov, kompetenskontroller eller kompetensbedömningar för en sökande som har en annan behörig myndighet än den som har utfärdat kontrollantens behörighet.

▼B

c)

Kontrollanter ska föra register i 5 år, med information om alla flygprov, kompetenskontroller och kompetensbedömningar som har genomförts och tillhörande resultat.

d)

På begäran av den behöriga myndighet som ansvarar för kontrollantbehörigheten eller den behöriga myndighet som ansvarar för sökandens certifikat ska kontrollanter överlämna alla register och rapporter samt all annan information som krävs för tillsynsverksamhet.

SEKTION 2

Särskilda krav för flygkontrollanter – FE

FCL.1005.FE    FE – Befogenheter och villkor

a)

FE(A). En FE för flygplan har befogenhet att förrätta

1. flygprov för utfärdande av PPL(A) samt flygprov och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 1 000 timmars flygtid som pilot på flygplan eller TMG, varav minst 250 timmars flygutbildning,

2. flygprov för utfärdande av CPL(A) samt flygprov och kompetenskontroller för tillhörande klass-/typbehörighet för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda, under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 2 000 timmars flygtid som pilot på flygplan eller TMG, varav minst 250 timmars flygutbildning,

3. flygprov och kompetenskontroller för LAPL(A), under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan eller TMG, varav minst 100 timmars flygutbildning,

4. flygprov för utfärdande av en bergsbehörighet, under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på flygplan eller TMG, som omfattar flygutbildning med minst 500 starter och landningar med skolning för bergbehörigheten,

▼M3

5. kompetenskontroller för förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att FE:n har genomfört minst 1 500 timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a 2.

▼B

b)

FE(H). En FE för helikoptrar har befogenhet att förrätta

1. flygprov för utfärdande av PPL(H) samt flygprov och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H), under förutsättning att kontrollanten har genomfört 1 000 timmars flygtid som pilot på helikopter, inbegripet minst 250 timmars flygutbildning,

2. flygprov för utfärdande av CPL(H) samt flygprov och kompetenskontroller för typbehörigheter för enmotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett CPL(H), under förutsättning att kontrollanten har genomfört 2 000 timmars flygtid som pilot på helikopter, inbegripet minst 250 timmars flygutbildning,

3. flygprov och kompetenskontroller för typbehörigheter för flermotoriga enpilotshelikoptrar som har förts in i ett PPL(H) eller CPL(H), under förutsättning att kontrollanten har uppfyllt kraven under punkt 1 eller 2, beroende på vad som är tillämpligt, och innehar ett CPL(H) eller ATPL(H) samt, när detta är tillämpligt, en IR(H),

4. flygprov och kompetenskontroller för LAPL(H), under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 500 timmars flygtid som pilot på helikopter, varav minst 150 timmars flygutbildning,

c)

FE(As). En FE för luftskepp har befogenhet att förrätta flygprov för utfärdande av PPL(As) och CPL(As) samt flygprov och kompetenskontroller för tillhörande typbehörigheter för luftskepp, under förutsättning att kontrollanten har genomfört 500 timmars flygtid som pilot på luftskepp, varav 100 timmars flygutbildning.

d)

FE(S). En FE för segelflygplan har befogenhet att förrätta

1. flygprov och kompetenskontroller för SPL och LAPL(S), under förutsättning att kontrollanten har genomfört 300 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav 150 timmars flygutbildning eller 300 starter under flygutbildning,

2. kompetenskontroller för utökning av SPL-befogenheterna till kommersiell verksamhet, under förutsättning att kontrollanten har genomfört 300 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav 90 timmars flygutbildning,

▼M3

3. flygprov för utökning av SPL- eller LAPL(S)-befogenheterna till turmotorsegelflygplan, under förutsättning att kontrollanten har genomfört 300 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav 50 timmars flygutbildning på turmotorsegelflygplan,

4. flygprov och kompetenskontroller för molnflygningsbehörighet, under förutsättning att kontrollanten har genomfört minst 200 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan, varav minst 5 timmar eller 25 flygningar med flygutbildning för molnflygningsbehörighet eller minst 10 timmars flygutbildning för EIR eller IR(A).

▼B

e)

FE(B). En FE för ballonger har befogenhet att förrätta

1. flygprov för utfärdande av BPL och LAPL(B) samt flygprov och kompetenskontroller för utökning av befogenheterna till en annan klass eller grupp av ballonger, under förutsättning att kontrollanten har genomfört 250 timmars flygtid som pilot på ballonger, varav 50 timmars flygutbildning,

2. kompetenskontroller för utökning av BPL-befogenheterna till kommersiell verksamhet, under förutsättning att kontrollanten har genomfört 300 timmars flygtid som pilot på ballonger, varav 50 timmars flygutbildning i samma grupp av ballonger som ansökan om utökning gäller. Flygtiden på 300 timmar ska omfatta 50 timmars flygutbildning.

FCL.1010.FE    FE – Förutsättningar

En sökande till en FE-behörighet ska inneha

en FI-behörighet för lämplig kategori av luftfartyg.

SEKTION 3

Särskilda krav för typkontrollanter – TRE

FCL.1005.TRE    TRE – Befogenheter och villkor

a)

TRE(A) och TRE(PL). En typkontrollant för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg har befogenhet att förrätta

1. flygprov för ett första utfärdande av typbehörigheter för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt,

▼M3

2. kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av typbehörigheter, EIR och IR,

▼B

3. flygprov för utfärdande av ATPL(A),

4. flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att kontrollanten har uppfyllt kraven i FCL.925,

5. kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av ett TRI- eller SFI-behörighetsbevis i tillämplig kategori av luftfartyg, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år.

b)

TRE(H). En typkontrollant för helikoptrar har befogenhet att förrätta

1. flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av typbehörigheter för helikopter,

2. kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av IR eller för utökning av IR(H) från enmotoriga till flermotoriga helikoptrar, under förutsättning att TRE(H)-innehavaren har en giltig IR(H),

3. flygprov för utfärdande av ATPL(H),

4. kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en TRI(H)- eller SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit TRE i minst 3 år.

FCL.1010.TRE    TRE – Förutsättningar

a)

TRE(A) och TRE(PL). Sökande till en TRE-behörighet för flygplan och vertikalstartande/-landande luftfartyg ska

1. för flerpilotsflygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg: ha genomfört 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt, varav minst 500 timmar som befälhavare,

2. för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda: ha genomfört 500 timmars flygtid som pilot på enpilotsflygplan, varav minst 200 timmar som befälhavare,

3. inneha ett CPL eller ATPL och en TRI-behörighet för tillämplig typ,

4. för första utfärdande av en TRE-behörighet: ha genomfört minst 50 timmars flygutbildning som TRI, FI eller SFI på tillämplig typ eller en FSTD som representerar denna typ.

b)

TRE(H). Sökande till en TRE(H)-behörighet för helikoptrar ska

1. inneha en TRI(H)-behörighet eller, för enmotoriga enpilotshelikoptrar, en giltig FI(H)-behörighet för tillämplig typ,

2. för första utfärdande av en TRE-behörighet: ha genomfört 50 timmars flygutbildning som TRI, FI eller SFI på tillämplig typ eller en FSTD som motsvarar denna typ,

3. för flerpilotshelikoptrar: inneha ett CPL(H) eller ATPL(H) och ha genomfört 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotshelikoptrar, varav minst 500 timmar som befälhavare,

4. för flermotoriga enpilotshelikoptrar:

i) ha genomfört 1 000 timmars flygtid som pilot på helikopter, varav minst 500 timmar som befälhavare,

ii) inneha ett CPL(H) eller ATPL(H) samt i tillämpliga fall en giltig IR(H),

5. för enmotoriga enpilotshelikoptrar:

i) ha genomfört 750 timmars flygtid som pilot på helikopter, varav minst 500 timmar som befälhavare,

▼M3

ii) inneha ett CPL(H) eller ATPL(H).

▼B

6. Innan befogenheterna för ett TRE(H) utökas från flermotoriga enpilotshelikoptrar till flermotoriga flerpilotshelikoptrar på samma typ av helikopter, ska innehavaren ha genomfört minst 100 timmar i flerpilotsverksamhet på denna typ.

7. När det gäller sökande till den första TRE-behörigheten för flermotoriga flerpilotshelikoptrar kan kravet på 1 500 timmars flygerfarenhet på flerpilotshelikoptrar enligt punkt b 3 anses vara uppfyllt om de har genomfört 500 timmars flygtid som befälhavare på flerpilotshelikopter av samma typ.

SEKTION 4

Särskilda krav för klasskontrollanter – CRE

FCL.1005.CRE    CRE – Befogenheter

En CRE har befogenhet att förrätta följande för enpilotsflygplan, med undantag för komplexa enpilotsflygplan med höga prestanda:

a) flygprov för utfärdande av klass- och typbehörigheter,

b) kompetenskontroller för

1. förlängning eller förnyelse av klass- och typbehörigheter,

2. förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att CRE:n uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a,

▼M3

3. förlängning och förnyelse av EIR, under förutsättning att CRE:n har genomfört minst 1 500 timmar som pilot på flygplan samt uppfyller kraven i FCL.1010.IRE a 2.

▼M4

c) flygprov för utökning av LAPL(A)-befogenheter till annan klass eller variant av flygplan.

▼B

FCL.1010.CRE    CRE – Förutsättningar

En sökande till en CRE-behörighet ska

a) inneha ett CPL(A), MPL(A) eller ATPL(A) för enpilot eller ha innehaft detta och inneha ett PPL(A),

b) inneha en CRI-behörighet för tillämplig klass eller typ,

c) ha genomfört 500 timmars flygtid som pilot på flygplan.

SEKTION 5

Särskilda krav för IRE-kontrollanter – IRE

▼M3

FCL.1005.IRE    IRE – Befogenheter

En innehavare av en IRE-behörighet har befogenhet att förrätta flygprov för utfärdande samt kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av EIR eller IR.

▼B

FCL.1010.IRE    IRE – Förutsättningar

a)

IRE(A). Sökande till en IRE-behörighet för flygplan ska inneha en IRI(A) och ha genomfört

1. 2 000 timmars flygtid som pilot på flygplan och

2. 450 timmars flygtid enligt IFR, varav 250 timmar som instruktör.

b)

IRE(H). Sökande till en IRE-behörighet för helikoptrar ska inneha en IRI(H) och ha genomfört

1. 2 000 timmars flygtid som pilot på helikopter och

2. 300 timmars instrumentflygtid i helikoptrar, varav 200 timmar som instruktör.

c)

IRE(As). Sökande till en IRE-behörighet för luftskepp ska inneha en IRI(As) och ha genomfört

1. 500 timmars flygtid som pilot på luftskepp och

2. 100 timmars instrumentflygtid i luftskepp, varav 50 timmar ska vara som instruktör.

SEKTION 6

Särskilda krav för kontrollant för syntetisk flygträning – SFE

FCL.1005.SFE    SFE – Befogenheter och villkor

a)

SFE(A) och SFE(PL): En SFE för flygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg har befogenhet att i en FFS förrätta

1. flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av typbehörigheter för flerpilotsflygplan eller vertikalstartande/-landande luftfartyg, beroende på vad som är tillämpligt,

2. kompetenskontroller för förlängning eller förnyelse av instrumentbehörigheter, förutsatt att SFE uppfyller kraven i FCL.1010.IRE för tillämplig kategori av luftfartyg,

3. flygprov för utfärdande av ATPL(A),

4. flygprov för utfärdande av MPL, förutsatt att kontrollanten har uppfyllt kraven i FCL.925,

5. kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI-behörighet för relevant kategori av luftfartyg, förutsatt att kontrollanten har varit SFE i minst 3 år.

b)

SFE(H). En SFE för helikoptrar har befogenhet att i en FFS förrätta

1. flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning och förnyelse av typbehörigheter,

2. kompetenskontroller för förlängning och förnyelse av instrumentbehörigheter, under förutsättning att kontrollanten uppfyller kraven i FCL.1010.IRE b,

3. flygprov för utfärdande av ATPL(H),

4. flygprov och kompetenskontroller för utfärdande, förlängning eller förnyelse av en SFI(H)-behörighet, förutsatt att kontrollanten har varit SFE i minst 3 år.

FCL.1010.SFE    SFE – Förutsättningar

a)

SFE(A). Sökande till en SFE-behörighet för flygplan ska

1. inneha eller ha innehaft ett ATPL(A), en klass- eller typbehörighet samt en SFI (A)-behörighet för tillämplig flygplanstyp,

2. ha minst 1 500 timmars flygtid som pilot på flerpilotsflygplan,

3. för första utfärdande av en SFE-behörighet: ha genomfört minst 50 timmars syntetisk flygutbildning som SFI(A) på tillämplig typ.

b)

SFE(H). Sökande till en SFE-behörighet för helikoptrar ska

1. inneha eller ha innehaft ett ATPL(H), en typbehörighet samt en SFI(H)-behörighet för tillämplig helikoptertyp,

2. ha minst 1 000 timmars flygtid som pilot på flerpilotshelikoptrar,

3. för första utfärdande av en SFE-behörighet: ha genomfört minst 50 timmars syntetisk flygutbildning som SFI(H) på tillämplig typ.

SEKTION 7

Särskilda krav för flyginstruktörskontrollant – FIE

FCL.1005.FIE    FIE – Befogenheter och villkor

a)

FIE(A). En FIE för flygplan har befogenhet att förrätta kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av behörigheter för FI(A), CRI(A), IRI(A) och TRI(A) på enpilotsflygplan, under förutsättning att kontrollanten har relevant instruktörsbehörighet.

b)

FIE(H). En FIE för helikoptrar har befogenhet att förrätta kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av behörigheter för FI(H), IRI(H) och TRI(H) på enpilotshelikoptrar, under förutsättning att kontrollanten har relevant instruktörsbehörighet.

c)

FIE(As), (S), (B). En FIE för segelflygplan, motordrivna segelflygplan, ballonger och luftskepp har befogenhet att förrätta kompetensbedömningar för utfärdande, förlängning eller förnyelse av instruktörsbehörigheter på tillämplig kategori av luftfartyg, under förutsättning att kontrollanten har relevant instruktörsbehörighet.

FCL.1010.FIE    FIE – Förutsättningar

a)

FIE(A). Sökande till en

FIE-behörighet för flygplan ska när det gäller sökande som vill förrätta kompetensbedömningar

1. inneha relevant instruktörsbehörighet, beroende på vad som är tillämpligt,

2. ha genomfört 2 000 timmars flygtid som pilot på flygplan eller TMG, och

3. ha minst 100 timmars flygtid med skolning av sökande till en instruktörsbehörighet.

b)

FIE(H). Sökande till en FIE-behörighet för helikoptrar ska

1. inneha relevant instruktörsbehörighet, beroende på vad som är tillämpligt,

2. ha genomfört 2 000 timmars flygtid som pilot på helikoptrar,

3. ha minst 100 timmars flygtid med skolning av sökande till en instruktörsbehörighet.

c)

FIE(As). Sökande till en FIE-behörighet för luftskepp ska

1. ha genomfört 500 timmars flygtid som pilot på luftskepp,

2. ha minst 20 timmars flygtid med skolning av sökande till en FI(AS)-behörighet,

3. inneha relevant instruktörsbehörighet.

d)

FIE(S). Sökande till en FIE-behörighet för segelflygplan ska

1. inneha relevant instruktörsbehörighet,

2. ha genomfört 500 timmars flygtid som pilot på segelflygplan eller motordrivna segelflygplan,

3. ha genomfört följande:

i) när det gäller sökande som vill förrätta kompetensbedömningar på TMG: 10 timmar eller 30 starter med skolning av sökande till en instruktörsbehörighet på TMG,

ii) i samtliga övriga fall: 10 timmar eller 30 starter med skolning av sökande till en instruktörsbehörighet.

e)

FIE(B). Sökande till en FIE-behörighet för ballonger ska

1. inneha relevant instruktörsbehörighet,

2. ha genomfört 350 timmars flygtid som pilot på ballonger,

3. ha genomfört 10 timmars skolning av sökande till en instruktörsbehörighet.




Tillägg 1

Tillgodoräknande av teorikunskaper

▼M4

A.   TILLGODORÄKNANDE AV TEORIKUNSKAPER FÖR UTFÄRDANDE AV ETT PILOTCERTIFIKAT – KOMPLETTERINGSUTBILDNING OCH EXAMINERINGSKRAV

▼B

1.    LAPL, PPL, BPL och SPL

1.1 När det gäller utfärdande av ett LAPL får innehavaren av ett LAPL för en annan kategori av luftfartyg till fullo tillgodoräkna sig teorikunskaperna i de gemensamma ämnena enligt FCL.120 a.

▼M4

1.2 Utan att det påverkar tillämpningen av ovanstående punkt gäller vid utfärdande av ett LAPL, PPL, BPL eller SPL att certifikatinnehavare för en annan kategori av luftfartyg ska få teoriutbildning och genomgå teoriprov till lämplig nivå i följande ämnen:

 Flygningens grundprinciper.

 Operativa förfaranden.

 Genomförande och planering av flygningar.

 Allmän luftfartygskunskap:

 Navigering.

▼B

1.3 När det gäller utfärdande av ett PPL, BPL eller SPL får innehavaren av ett LAPL för samma kategori av luftfartyg till fullo tillgodoräkna sig detta mot teorikunskaperna och kraven gällande prov.

▼M4

1.4 Utan hinder av punkt 1.2 ska, för utfärdandet av ett LAPL (A), personer som innehar ett LAPL (S) med behörighetstillägg för TMG uppvisa en lämplig teoretisk kunskapsnivå för enmotoriga kolvmotorflygplan (land) i enlighet med FCL. 135.A punkt a 2.

▼B

2.    CPL

2.1 En sökande till ett CPL som innehar ett CPL på en annan kategori av luftfartyg ska få kompletterande teoriutbildning på en godkänd kurs enligt de skillnader som har fastställts mellan CPL-kursplanerna för olika kategorier av luftfartyg.

2.2 Sökanden ska genomgå teoriprov med godkänt resultat i enlighet med vad som har fastställts i denna del för följande ämnen på lämplig kategori av luftfartyg:

021 – Allmän luftfartygskunskap: skrov och system, elinstallationer, motorfunktion, nödutrustning.

022 – Allmän luftfartygskunskap: instrumentering.

032/034 – Prestanda för flygplan eller helikoptrar, beroende på vad som är tillämpligt.

070 – Operativa förfaranden.

080 – Flygningens grundprinciper.

2.3 En sökande till ett CPL som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för en IR för samma kategori av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta gentemot kraven på teorikunskaper i följande ämnen:

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

3.    ATPL

3.1 En sökande till ett ATPL som innehar ett ATPL på en annan kategori av luftfartyg ska ha erhållit kompletterande teoriutbildning på en ATO enligt de skillnader som har fastställts mellan ATPL-kursplanerna för olika kategorier av luftfartyg.

▼M3

3.2 Sökanden ska genomgå teoriprov i enlighet med vad som har fastställts i denna del för följande ämnen på lämplig kategori av luftfartyg:

021 – Allmän luftfartygskunskap: skrov och system, elinstallationer, motorfunktion, nödutrustning.

022 – Allmän luftfartygskunskap: instrumentering.

032/034 – Prestanda: flygplan eller helikoptrar, beroende på vad som är tillämpligt.

070 – Operativa förfaranden.

080 – Flygningens grundprinciper.

▼B

3.3 En sökande till ett ATPL(A) som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett CPL(A) får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i ämnet VFR-kommunikation.

3.4 En sökande till ett ATPL(H) som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett CPL(H) får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i följande ämnen:

 Luftfartsrätt.

 Flygningens grundprinciper (helikopter).

 VFR-kommunikation.

3.5 En sökande till ett ATPL(A) som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för en IR(A) får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i ämnet IFR-kommunikation.

3.6 En sökande till ett ATPL(H) som har en IR(H) och har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett CPL(H) får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i följande ämnen:

 Flygningens grundprinciper (helikopter).

 VFR-kommunikation.

4.    IR

▼M3

4.1 En sökande till en IR eller EIR som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett CPL för samma kategori av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta mot kraven på teorikunskaper i följande ämnen:

 Människans prestationsförmåga.

 Meteorologi.

▼B

4.2 En sökande till en IR(H) som har blivit godkänd på relevanta teoriprov för ett ATPL(H) VFR måste godkännas på följande provämnen:

 Luftfartsrätt.

 Färdplanering och övervakning av flygning.

 Radionavigering.

 IFR-kommunikation.




Tillägg 2



Behörighetsskala för språkkunskaper – Expertnivå, utvidgad och operativ nivå

Nivå

Uttal

Struktur

Ordförråd

Talförhet

Förståelse

Interaktioner

Expert

(Nivå 6)

Uttal, betoning, rytm och intonation stör nästan aldrig förståelsen även om dessa eventuellt kan vara påverkade av talarens modersmål eller regionala variation.

Genomgående god kontroll över både grundläggande och komplicerade grammatiska strukturer och meningsbyggnader.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker för att kommunicera effektivt om ett stort antal välbekanta och obekanta ämnen. Ordförrådet är idiomatiskt, nyanserat och känsligt för olika register.

Kan konversera ingående på ett naturligt och ledigt sätt. Varierar ordflödet för att uppnå en stileffekt, t.ex. för att betona något.

Använder spontant lämpliga samtalsmarkörer och samtalskopplingar.

Förståelsen är genomgående korrekt i nästan alla sammanhang och inkluderar förståelse av språkliga och kulturella nyansskillnader.

Interagerar med lätthet i nästan alla situationer. Är känslig för verbala och icke-verbala signaler och svarar på dem på ett lämpligt sätt.

Utvidgad

(Nivå 5)

Uttal, betoning, rytm och intonation stör sällan förståelsen även om dessa kan vara påverkade av talarens modersmål eller regionala variation.

Genomgående god kontroll över grundläggande grammatiska strukturer och meningsbyggnader. Försöker sig på komplicerade grammatiska strukturer men då uppstår fel som ibland hindrar betydelsen.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker för att effektivt kommunicera om gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen. Gör omskrivningar på ett konsekvent och framgångsrikt sätt. Ordförrådet är ibland idiomatiskt.

Förmåga att ingående och relativt obehindrat tala om välbekanta ämnen men varierar inte ordflödet för att uppnå en stilistisk effekt. Kan använda sig av lämpliga samtalsmarkörer och samtalskopplingar.

Förståelsen är korrekt när det gäller gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen och oftast korrekt när talaren ställs inför en språklig komplikation, komplicerad situation eller ett oväntat händelseförlopp.

Kan förstå ett antal talvarianter (dialekter och/eller uttal) eller register.

Svaren är omedelbara, adekvata och informativa. Hanterar förhållandet mellan talaren och lyssnaren på ett effektivt sätt.

Operativ

(Nivå 4)

Uttal, betoning, rytm och intonation påverkas av talarens modersmål eller regionala variation men detta stör endast ibland förståelsen.

Grundläggande grammatiska strukturer och meningsbyggnader används på ett kreativt och oftast välkontrollerat sätt. Fel kan förekomma, särskilt vid ovanliga eller oväntade omständigheter, men de stör sällan betydelsen.

Ordförrådets bredd och exakthet räcker vanligtvis för att effektivt kommunicera om gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen.

Kan ofta göra omskrivningar på ett framgångsrikt sätt när ordförråd saknas i ovanliga eller oväntade situationer.

Producerar språkstycken i ett lämpligt tempo.

Enstaka fall av bristande talförhet kan uppstå vid övergången från instuderat eller formellt tal till spontan interaktion men detta hindrar inte en effektiv kommunikation. Begränsad användning av samtalsmarkörer och samtalskopplingar. Utfyllnadsord är inte störande.

Förståelse är vanligtvis korrekt för gemensamma, konkreta och arbetsrelaterade ämnen där det uttal eller variation som används är tillräckligt begripligt för internationella användare.

Då talaren konfronteras med en språklig komplikation, komplicerad händelse eller ett oväntat händelseförlopp kan förståelsen bli långsammare eller kräva strategier för förtydligande.

Svaren är vanligtvis omedelbara, adekvata och informativa.

Initierar och upprätthåller replikskiften även vid oväntade händelseförlopp. Hanterar uppenbara missförstånd på ett adekvat sätt genom att kontrollera, bekräfta eller förtydliga.

Anm.: Den inledande texten i tillägg 2 har överförts till AMC, se även förklarande anmärkningar.




Tillägg 3

Utbildningskurser för utfärdande av ett CPL och ett ATPL

1. I detta tillägg 3 beskrivs kraven för olika typer av utbildningskurser för utfärdande av ett CPL och ett ATPL, med och utan en IR.

2. En sökande som under en utbildningskurs önskar föras över till en annan ATO ska ansöka hos den behöriga myndigheten om en formell uppskattning av det antal ytterligare utbildningstimmar som krävs.

A.    Integrerad ATP-kurs – flygplan

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade ATP(A)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att de ska kunna verka som biträdande pilot på flermotoriga flerpilotsflygplan i kommersiell flygtransport samt för att de ska kunna få ett trafikflygarcertifikat CPL(A)/IR.

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad ATP(A)-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande kurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Då det är fråga om en elev med PPL(A) eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit före kursen gentemot kursens flygtidskrav upp till en summa av 40 timmar, eller 45 timmar om ett mörkerbevis har erhållits, varav upp till 20 timmar kan utgöras av flygtid i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för ATPL(A),

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning, och

c) träning av MCC för verksamhet på flerpilotsflygplan.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela ATP(A)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter och, i tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för ATP(A) ska omfatta minst 750 timmars utbildning.

7. MCC-kursen ska omfatta minst 25 timmars teoriutbildning och övningar.

TEORIPROV

8. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(A).

FLYGUTBILDNING

9. Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildning för typbehörighet, ska omfatta minst 195 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 55 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 195 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 95 timmar i dubbelkommando, varav upp till 55 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken.

b) 70 timmar som befälhavare, inbegripet VFR-flygning och instrumentflygtid som befälhavare under utbildning (SPIC). Instrumentflygtiden som SPIC får endast tillgodoräknas som flygtid som befälhavare med upp till maximalt 20 timmar.

c) 50 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

d) 5 timmars flygtid ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

e) 115 timmars instrumenttid, som omfattar minst

1. 20 timmar som SPIC och

2. 15 timmars MCC, för vilket en FFS eller FNPT II kan användas.

3. 50 timmars instrumentutbildning, varav upp till

i) 25 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FNPT I eller

ii) 40 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, varav maximalt 10 timmar får genomföras i en FNPT I.

En sökande som innehar ett intyg som bestyrker att modulen för grundläggande instrumentflygning har genomförts ska tillgodoräkna sig detta med upp till 10 timmar mot kravet på instrumentutbildningstid. Timmar som har genomförts i en BITD får inte tillgodoräknas.

f) 5 timmar ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra minst 4 personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på antingen ett enmotorigt eller ett flermotorigt flygplan och flygprovet för instrumentbehörighet på ett flermotorigt flygplan.

B.    Modulkurs för ATP – flygplan

1. Sökande till ett ATPL(A) som genomför sin teoriutbildning vid en modulkurs ska

a) inneha minst ett PPL(A) utfärdat i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen och

b) genomföra minst följande teoriutbildningstimmar:

1. sökande som innehar ett PPL(A): 650 timmar.

2. sökande som innehar ett CPL(A): 400 timmar.

3. sökande som innehar ett IR(A): 500 timmar.

4. sökande som innehar ett CPL(A) och en IR(A): 250 timmar.

Teoriutbildningen ska vara slutförd innan flygprovet för ATPL(A) genomförs.

C.    Integrerad CPL/IR-kurs – flygplan

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade kursen för CPL(A) och IR(A) är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att framföra enmotoriga eller flermotoriga enpilotsflygplan i kommersiell flygtransport samt för att få ett CPL(A)/IR.

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(A)/IR-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Då det är fråga om en elev med PPL(A) eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit före kursen gentemot kursens flygtidskrav upp till en summa av 40 timmar, eller 45 timmar, om ett mörkerbevis har erhållits, varav upp till 20 timmar kan utgöras av flygtid i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A) och IR och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL/IR(A)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter och, i tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för CPL(A)/IR ska omfatta minst 500 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(A) och ett IR.

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildning för typbehörighet, ska omfatta minst 180 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 40 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 180 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 80 timmar i dubbelkommando, varav upp till 40 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken.

b) 70 timmar som befälhavare, inbegripet VFR-flygning och instrumentflygtid som kan flygas som befälhavare under utbildning (SPIC). Instrumentflygtiden som SPIC får endast tillgodoräknas som flygtid som befälhavare med upp till maximalt 20 timmar.

c) 50 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

d) 5 timmars flygtid i flygplan ska genomföras under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

e) 100 timmars instrumenttid, som omfattar minst

1. 20 timmar som SPIC.

2. 50 timmars instrumentutbildning, varav upp till

i) 25 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FNPT I eller

ii) 40 timmar kan vara instrumenttid på marken i en FNPT II, FTD 2 eller FFS, varav maximalt 10 timmar får genomföras i en FNPT I.

En sökande som innehar ett intyg som bestyrker att modulen för grundläggande instrumentflygning har genomförts ska tillgodoräkna sig detta med upp till 10 timmar mot kravet på instrumentutbildningstid. Timmar som har genomförts i en BITD får inte tillgodoräknas.

f) 5 timmar ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra minst 4 personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) och flygprovet för instrumentbehörighet på antingen ett flermotorigt eller ett enmotorigt flygplan.

D.    Integrerad CPL-kurs – flygplan

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade CPL(A)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(A).

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(A)-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Då det är fråga om en elev med PPL(A) eller PPL(H), får 50 procent av de timmar tillgodoräknas som denne har flugit före kursen gentemot kursens flygtidskrav upp till en summa av 40 timmar, eller 45 timmar, om ett mörkerbevis för flygplan har erhållits, varav upp till 20 timmar kan utgöras av flygtid i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(A)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för CPL(A) ska omfatta minst 350 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(A).

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen, som inte inbegriper utbildning för typbehörighet, ska omfatta minst 150 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 5 timmar under hela kursen kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 150 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 80 timmar i dubbelkommando, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken.

b) 70 timmar som befälhavare.

c) 20 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

d) 5 timmars flygtid ska genomföras under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

e) 10 timmars instrumentutbildning, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en FNPT I, FTD 2, FNPT II eller FFS. En sökande som innehar ett intyg som bestyrker att modulen för grundläggande instrumentflygning har genomförts ska tillgodoräkna sig detta med upp till 10 timmar mot kravet på instrumentutbildningstid. Timmar som har genomförts i en BITD får inte tillgodoräknas.

f) 5 timmar ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra minst 4 personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ.

FLYGPROV

9. Efter avslutad flygutbildning ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på ett enmotorigt eller flermotorigt flygplan.

E.    Modulkurs för CPL – flygplan

ALLMÄNT

1. Syftet med modulkursen för CPL(A) är att utbilda innehavare av ett PPL(A) till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(A).

2. Innan en sökande påbörjar en modulkurs för CPL(A) ska denne inneha ett PPL(A) utfärdat i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen.

3. Innan en sökande påbörjar flygträningen ska denne

a) ha genomfört 150 timmars flygtid,

b) ha uppfyllt förutsättningarna för utfärdande av en klass- eller typbehörighet för flermotoriga flygplan i enlighet med kapitel H, om ett flermotorigt flygplan ska användas på flygprovet.

4. En sökande som önskar genomgå en modulkurs för CPL(A) ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO. Teoriutbildningen kan ges vid en ATO som endast tillhandahåller teoriutbildning.

5. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(A) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

TEORIKUNSKAPER

6. En godkänd teorikurs för CPL(A) ska omfatta minst 250 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(A).

FLYGUTBILDNING

8. Sökande utan instrumentbehörighet ska ges minst 25 timmars flygutbildning i dubbelkommando, inbegripet 10 timmars instrumentutbildning, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i en BITD, en FNPT I eller II, en FTD 2 eller i en FFS.

9. Sökande som innehar en giltig IR(A) ska tillgodoräknas instrumentutbildningstiden i dubbelkommando. Sökanden som innehar en giltig IR(H) kan tillgodoräkna sig upp till 5 timmar av instrumentutbildningstid i dubbelkommando, men minst 5 timmars instrumentutbildningstid ska ges i ett flygplan. En sökande som innehar ett intyg som bestyrker att modulen för grundläggande instrumentflygning har genomförts ska tillgodoräkna sig detta med upp till 10 timmar mot kravet på instrumentutbildningstid.

10. 

a) Sökande med en giltig instrumentbehörighet ska ges minst 15 timmars utbildning i visuell flygning i dubbelkommando.

b) Sökande utan mörkerbevis i flygplan ska dessutom ges minst 5 timmars utbildning i mörkerflygning, däribland 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

11. Minst 5 timmar av flygutbildningen ska genomföras i ett flygplan som är certifierat för att medföra minst 4 personer och utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ.

ERFARENHET

12. En sökande till ett CPL(A) ska ha genomfört minst 200 timmars flygtid, varav minst

a) 100 timmar som befälhavare, varav 20 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 540 km (300 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

b) 5 timmars flygtid ska genomföras under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 starter och 5 fullstoppslandningar i enkelkommando.

c) 10 timmars instrumentutbildning, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken i FNPT I, FNPT II eller i FFS. En sökande som innehar ett intyg som bestyrker att modulen för grundläggande instrumentflygning har genomförts ska tillgodoräkna sig detta med upp till 10 timmar mot kravet på instrumentutbildningstid. Timmar som har genomförts i en BITD får inte tillgodoräknas.

▼M3

d) 6 timmars flygtid ska genomföras i ett flermotorigt flygplan, om ett flermotorigt flygplan används vid flygprovet.

▼B

e) Timmar som befälhavare på andra kategorier av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta mot kravet på 200 timmars flygtid i följande fall:

i) 30 timmar i helikopter, om sökanden innehar ett PPL(H) eller

ii) 100 timmar i helikopter, om sökanden innehar ett CPL(H) eller

iii) 30 timmar i TMG eller segelflygplan, eller

iv) 30 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett PPL(As) eller

v) 60 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett CPL(As).

FLYGPROV

13. Efter att ha avslutat flygutbildningen och uppfyllt de relevanta erfarenhetskraven ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(A) på antingen ett enmotorigt eller flermotorigt flygplan.

F.    Integrerad ATP/IR-kurs – helikoptrar

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade ATP(H)/IR-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att de ska kunna verka som biträdande pilot på flermotoriga flerpilotshelikoptrar i kommersiell flygtransport samt för att de ska kunna få ett trafikflygarcertifikat CPL(H)/IR.

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad ATP(H)/IR-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av ett PPL(H) får tillgodoräkna sig 50 procent av sin relevanta erfarenhet, upp till maximalt

a) 40 timmar, varav upp till 20 timmar kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för helikopter har erhållits, 50 timmar, varav upp till 25 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för ATPL(H) och IR,

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning och

c) träning av MCC för verksamhet på flerpilotshelikoptrar.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela ATP(H)/IR-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter och, i tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för ATP(H)/IR ska omfatta minst 750 timmars utbildning.

7. MCC-kursen ska omfatta minst 25 timmars teoriutbildning och övningar.

TEORIPROV

8. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(H) och ett IR.

FLYGUTBILDNING

9. Flygutbildningen ska omfatta minst 195 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen. Inom ramen för de 195 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 140 timmar i dubbelkommando, varav

1. 75 timmars utbildning under visuella förhållanden kan inbegripa

i) 30 timmar i en FFS(H) på nivå C/D eller

ii) 25 timmar i en FTD 2,3 eller

iii) 20 timmar i en FNPT II/III(H) eller

iv) 20 timmar i ett flygplan eller TMG,

2. 50 timmars instrumentutbildningstid kan inbegripa

i) upp till 20 timmar i en FFS(H), FTD 2,3(H) eller FNPT II/III(H) eller

ii) 10 timmar i minst en FNPT 1(H) eller ett flygplan,

3. 15 timmars MCC, för vilket en FFS(H), en FTD 2,3(MCC)(H) eller en FNPT II/III(MCC) kan användas.

Om den helikopter som används under flygutbildningen är av en annan typ än den FFS(H) som användes under den visuella delen av utbildningen, ska det maximala tillgodoräknandet begränsas till det som tilldelats för helikopter FNPT II/III.

b) 55 timmar som befälhavare, varav 40 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras.

c) 50 timmars distansflygning, varav minst 10 timmars distansflygning som elevbefälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken landningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

d) 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.

e) 50 timmar i dubbelkommando, varav

i) 10 timmars grundläggande instrumentutbildningstid och

ii) 40 timmars instrumentbehörighetsutbildning, varav minst 10 timmar i en flermotorig IFR-certifierad helikopter.

FLYGPROV

10. Efter avslutad flygutbildning ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H) på en flermotorig helikopter, IR-flygprovet på en IFR-certifierad flermotorig helikopter och uppfylla MCC-kraven.

G.    Integrerad ATP-kurs – helikoptrar

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade ATP(H)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att de ska kunna verka som biträdande pilot på flermotoriga flerpilotshelikoptrar begränsade till VFR-befogenheter i kommersiell flygtransport samt för att de ska kunna få ett trafikflygarcertifikat CPL(H).

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad ATP(H)-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av ett PPL(H) får tillgodoräkna sig 50 procent av sin relevanta erfarenhet, upp till maximalt

a) 40 timmar, varav upp till 20 timmar kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för helikopter har erhållits, 50 timmar, varav upp till 25 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för ATPL(H),

b) utbildning i visuell flygning och i grundläggande instrumentflygning och

c) träning av MCC för verksamhet på flerpilotshelikoptrar.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela ATP(H)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för ATP(H) ska omfatta minst 650 timmars utbildning.

7. MCC-kursen ska omfatta minst 20 timmars teoriutbildning och övningar.

TEORIPROV

8. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett ATPL(H).

FLYGUTBILDNING

9. Flygutbildningen ska omfatta minst 150 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen. Inom ramen för de 150 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 95 timmar i dubbelkommando, varav

i) 75 timmars utbildning under visuella förhållanden kan inbegripa

1. 30 timmar i en FFS(H) på nivå C/D eller

2. 25 timmar i en FTD 2, 3(H) eller

3. 20 timmar i en FNPT II/III(H) eller

4. 20 timmar i ett flygplan eller TMG,

ii) 10 timmars grundläggande instrumentutbildningstid kan inbegripa 5 timmar i minst en FNPT I(H) eller ett flygplan,

iii) 10 timmars MCC, för vilket helikopter, FFS(H) eller FTD 2,3(MCC)(H) eller FNPT II/III(MCC)(H) kan användas.

Om den helikopter som används under flygutbildningen är av en annan typ än den FFS(H) som användes under den visuella delen av utbildningen, ska det maximala tillgodoräknandet begränsas till det som tilldelats för helikopter FNPT II/III.

b) 55 timmar som befälhavare, varav 40 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras.

c) 50 timmars distansflygning, varav minst 10 timmars distansflygning som elevbefälhavare, däribland en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken landningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras,

d) 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.

FLYGPROV

10. Efter avslutad flygutbildning ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H) på en flermotorig helikopter och uppfylla MCC-kraven.

H.    Modulkurs för ATP – helikoptrar

1. Sökande till ett ATPL(H) som genomför sin teoriutbildning vid en modulkurs ska inneha minst ett PPL(H) och inom en artonmånadersperiod genomföra minst följande utbildningstimmar:

a) Sökande som innehar ett PPL(H) utfärdat i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen: 550 timmar.

b) Sökande som innehar ett CPL(H): 300 timmar.

2. Sökande till ett ATPL(H)/IR som genomför sin teoriutbildning vid en modulkurs ska inneha minst ett PPL(H) och genomföra minst följande utbildningstimmar:

a) Sökande som innehar ett PPL(H): 650 timmar.

b) Sökande som innehar ett CPL(H): 400 timmar.

c) Sökande som innehar en IR(H): 500 timmar.

d) Sökande som innehar ett CPL(H) och en IR(H): 250 timmar.

I.    Integrerad CPL/IR-kurs – helikoptrar

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade CPL(H)/IR-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att de ska kunna flyga flermotoriga enpilotshelikoptrar och att få en IR-behörighet för CPL(H) för flermotoriga helikoptrar.

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(H)/IR-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande godkänd utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av PPL(H) får tillgodoräkna sig 50 procent av sin relevanta erfarenhet, upp till maximalt:

a) 40 timmar, varav upp till 20 kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för helikopter har erhållits, 50 timmar, varav upp till 25 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(H) och IR samt kompletterande teoriutbildning för en första MEH-typbehörighet,

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(H)/IR-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter och, i tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för CPL(H)/IR ska omfatta minst 500 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(H) och ett IR.

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen ska omfatta minst 180 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen. Inom ramen för de 180 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 125 timmar i dubbelkommando, varav

i) 75 timmars utbildning under visuella förhållanden, som kan inbegripa

1. 30 timmar i en FFS(H) på nivå C/D eller

2. 25 timmar i en FTD 2, 3(H) eller

3. 20 timmar i en FNPT II/III(H) eller

4. 20 timmar i ett flygplan eller TMG,

ii) 50 timmars instrumentutbildningstid, som kan inbegripa

1. upp till 20 timmar i en FFS(H) eller FTD 2,3(H) eller FNPT II,III(H), eller

2. 10 timmar i minst en FNPT I(H) eller ett flygplan.

Om den helikopter som används under flygutbildningen är av en annan typ än den FFS som användes under den visuella delen av utbildningen, ska det maximala tillgodoräknandet begränsas till det som tilldelats för FNPT II/III.

b) 55 timmar som befälhavare, varav 40 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras,

c) 10 timmars distansflygning i dubbelkommando,

d) 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

e) 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.

f) 50 timmars instrumenttid i dubbelkommando, som omfattar:

i) 10 timmars grundläggande instrumentutbildningstid och

ii) 40 timmars instrumentbehörighetsutbildning, varav minst 10 timmar i en flermotorig IFR-certifierad helikopter.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H) på antingen en flermotorig eller enmotorig helikopter och IR-flygprovet på en IFR-certifierad flermotorig helikopter.

J.    Integrerad CPL-kurs – helikoptrar

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade CPL(H)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(H).

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(H)-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av PPL(H) får tillgodoräkna sig 50 procent av sin relevanta erfarenhet, upp till maximalt:

a) 40 timmar, varav upp till 20 kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för helikopter har erhållits, 50 timmar, varav upp till 25 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(H) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(H)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter.

TEORIKUNSKAPER

6. En godkänd teorikurs för CPL(H) ska omfatta minst 350 timmars utbildning eller 200 timmar om sökanden innehar ett PPL.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(H).

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen ska omfatta minst 135 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 135 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 85 timmar i dubbelkommando, varav

i) upp till 75 timmars utbildning under visuella förhållanden, som kan inbegripa

1. 30 timmar i en FFS(H) på nivå C/D eller

2. 25 timmar i en FTD 2, 3(H) eller

3. 20 timmar i en FNPT II/III(H) eller

4. 20 timmar i ett flygplan eller TMG,

ii) upp till 10 timmar kan vara instrumentutbildning och kan inbegripa 5 timmar i minst en FNPT I(H) eller ett flygplan.

Om den helikopter som används under flygutbildningen är av en annan typ än den FFS som användes under den visuella delen av utbildningen, ska det maximala tillgodoräknandet begränsas till det som tilldelats för FNPT II/III.

b) 50 timmar som befälhavare, varav 35 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC); minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras,

c) 10 timmars distansflygning i dubbelkommando,

d) 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras,

e) 5 timmars flygtid i helikoptrar ska genomföras under mörker, däribland 3 timmar i dubbelkommando som omfattar minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.

f) 10 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando, varav minst 5 timmar i en helikopter.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H).

K.    Modulkurs för CPL – helikoptrar

ALLMÄNT

1. Syftet med modulkursen för CPL(H) är att utbilda innehavare av ett PPL(H) till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(H).

2. Innan en sökande påbörjar en modulkurs för CPL(H) ska denne inneha ett PPL(H) utfärdat i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen.

3. Innan en sökande påbörjar flygträningen ska denne

▼M3

a) ha genomfört 155 timmars flygtid, däribland 50 timmar som befälhavare på helikoptrar varav 10 timmar ska utgöras av distansflygning; timmar som befälhavare på andra kategorier av luftfartyg får tillgodoräknas mot det krav på 155 timmars flygtid som anges i avsnitt K punkt 11,

▼B

b) ha uppfyllt kraven i FCL.725 och FCL.720.H om en flermotorig helikopter ska användas på flygprovet.

4. En sökande som önskar genomgå en modulkurs för CPL(H) ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande utbildningskurs som arrangeras av en ATO. Teoriutbildningen kan ges vid en ATO som endast tillhandahåller teoriutbildning.

5. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(H) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

TEORIKUNSKAPER

6. En godkänd teorikurs för CPL(H) ska omfatta minst 250 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(H).

FLYGUTBILDNING

8. Sökande som saknar instrumentbehörighet ska ges minst 30 timmars utbildningstid i dubbelkommando, varav

a) 20 timmars visuell utbildning, som kan inbegripa 5 timmar i en FFS(H), FTD 2,3(H) eller FNPT II,III(H) och

b) 10 timmars instrumentutbildningstid, som kan inbegripa 5 timmar i minst en FTD 1(H) eller FNPT I(H) eller ett flygplan.

9. Sökande som innehar en giltig IR(H) ska tillgodoräknas instrumentutbildningstiden i dubbelkommando. Sökande som innehar en giltig IR(A) ska fullgöra minst 5 timmar av instrumentutbildningstiden i dubbelkommando i en helikopter.

10. Sökande som saknar mörkerbevis för helikopter ska ges ytterligare minst 5 timmars flygutbildning i mörkerflygning, däribland 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla 1 start och 1 landning.

ERFARENHET

11. En sökande till ett CPL(H) ska ha genomfört minst 185 timmars flygtid, däribland 50 timmar som befälhavare, varav 10 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 185 km (100 nautiska mil), under vilken fullstoppslandningar vid två flygplatser andra än startflygplatsen ska göras.

Timmar som befälhavare på andra kategorier av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta mot kravet på 185 timmars flygtid i följande fall:

a) 20 timmar i flygplan, om sökanden innehar ett PPL(A) eller

b) 50 timmar i flygplan, om sökanden innehar ett CPL(A) eller

c) 10 timmar i TMG eller segelflygplan eller

d) 20 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett PPL(As), eller

e) 50 timmar i luftskepp, om sökanden innehar ett CPL(As).

FLYGPROV

12. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen och uppfyllt relevanta erfarenhetskrav ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(H).

L.    Integrerad CPL/IR-kurs – luftskepp

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade CPL(As)/IR-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att framföra luftskepp och för att få CPL(As)/IR.

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(As)/IR-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(As), PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av PPL(As), PPL(A) eller PPL(H) får tillgodoräkna sig upp till maximalt:

a) 10 timmar, varav upp till 5 timmar kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för luftskepp har erhållits, 15 timmar, varav upp till 7 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(As) och IR respektive den första typbehörigheten för luftskepp och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL/IR(As)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter och, i tillämpliga fall, för en instrumentbehörighet.

TEORIKUNSKAPER

6. En teorikurs för CPL(As)/IR ska omfatta minst 500 timmars utbildning.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(As) och ett IR.

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen ska omfatta minst 80 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen. Inom ramen för de 80 timmarna ska sökande genomföra minst följande:

a) 60 timmar i dubbelkommando, varav

i) 30 timmars utbildning under visuella förhållanden, som kan inbegripa

1. 12 timmar i en FFS(As) eller

2. 10 timmar i en FTD(As) eller

3. 8 timmar i en FNPT II/III(As) eller

4. 8 timmar i ett flygplan, en helikopter eller ett TMG,

ii) 30 timmars instrumentutbildningstid, som kan inbegripa

1. upp till 12 timmar i en FFS(As), FTD(As) eller FNPT II,III(As) eller

2. 6 timmar i minst en FTD 1(As), FNPT I eller ett flygplan.

Om det luftskepp som används under flygutbildningen är av en annan typ än den FFS som användes under den visuella delen av utbildningen, ska det maximala tillgodoräknandet begränsas till 8 timmar.

b) 20 som befälhavare, varav 5 timmar kan vara som elevbefälhavare (SPIC). Minst 14 timmars ensamflygning under dager och 1 timmes ensamflygning under mörker ska genomföras.

c) 5 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 90 km (50 nautiska mil), under vilken 2 fullstoppslandningar vid destinationsflygplatsen ska göras.

d) 5 timmars flygtid i luftskepp ska genomföras under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning och 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla start och landning.

e) 30 timmar i dubbelkommando, varav

i) 10 timmars grundläggande instrumentutbildningstid och

ii) 20 timmars instrumentbehörighetsutbildning, varav minst 10 timmar i ett flermotorigt IFR-certifierat luftskepp.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(As) på antingen ett flermotorigt eller enmotorigt luftskepp och IR-flygprovet på ett IFR-certifierat flermotorigt luftskepp.

M.    Integrerad CPL-kurs – luftskepp

ALLMÄNT

1. Syftet med den integrerade CPL(As)-kursen är att utbilda piloter till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(As).

2. En sökande som önskar genomgå en integrerad CPL(As)-kurs ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande utbildningskurs som arrangeras av en ATO.

3. En sökande kan beviljas tillträde till utbildningen antingen som ab initio-elev eller som innehavare av ett PPL(As), PPL(A) eller ett PPL(H) som utfärdats i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen. Innehavare av PPL(As), PPL(A) eller PPL(H) får tillgodoräkna sig upp till maximalt:

a) 10 timmar, varav upp till 5 timmar kan vara i dubbelkommando, eller

b) om ett mörkerbevis för luftskepp har erhållits, 15 timmar, varav upp till 7 timmar kan vara i dubbelkommando.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(As) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

5. En sökande som misslyckas med att fullfölja hela CPL(As)-kursen, eller som inte är i stånd att fullfölja den, kan ansöka hos den behöriga myndigheten om att få genomföra teoriprov och flygprov för ett certifikat med lägre befogenheter.

TEORIKUNSKAPER

6. En godkänd teorikurs för CPL(As) ska omfatta minst 350 timmars utbildning eller 200 timmar om sökanden innehar ett PPL.

TEORIPROV

7. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(As).

FLYGUTBILDNING

8. Flygutbildningen ska omfatta minst 50 timmar, tiden för alla kunskapsprov inbegripen, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken. Inom ramen för de 50 timmarna ska sökanden genomföra minst följande:

a) 30 timmar i dubbelkommando, varav upp till 5 timmar kan utgöras av instrumenttid på marken,

b) 20 timmar som befälhavare,

c) 5 timmars distansflygning i dubbelkommando,

d) 5 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 90 km (50 nautiska mil), under vilken 2 fullstoppslandningar vid destinationsflygplatsen ska göras,

e) 5 timmars flygtid i luftskepp ska genomföras under mörker, däribland minst 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning och 5 trafikvarv i enkelkommando; varje trafikvarv ska innehålla start och landning,

f) 10 timmars instrumentutbildningstid i dubbelkommando, varav minst 5 timmar i ett luftskepp.

FLYGPROV

9. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(As).

N.    Modulkurs för CPL – luftskepp

ALLMÄNT

1. Syftet med modulkursen för CPL(As) är att utbilda innehavare av ett PPL(As) till den kompetensnivå som är nödvändig för att utfärda ett CPL(As).

2. Innan en sökande påbörjar en modulkurs för CPL(As) ska denne

a) inneha ett PPL(As) utfärdat i enlighet med bilaga 1 till Chicagokonventionen,

b) ha genomfört 200 timmars flygtid som pilot på luftskepp, däribland 100 timmar som befälhavare, varav 50 timmar ska utgöras av distansflygning.

3. En sökande som önskar genomgå en modulkurs för CPL(As) ska genomgå alla utbildningsetapper i en sammanhängande utbildningskurs som arrangeras av en ATO. Teoriutbildningen kan ges vid en ATO som endast tillhandahåller teoriutbildning.

4. Kursen ska omfatta

a) teoriutbildning som motsvarar kunskapsnivån för CPL(As) och

b) utbildning i visuell flygning och i instrumentflygning.

TEORIKUNSKAPER

5. En godkänd teorikurs för CPL(As) ska omfatta minst 250 timmars utbildning.

TEORIPROV

6. En sökande ska uppvisa en kunskapsnivå som är lämplig för de befogenheter som tillkommer en innehavare av ett CPL(As).

FLYGUTBILDNING

7. Sökande som saknar instrumentbehörighet ska ges minst 20 timmars utbildningstid i dubbelkommando, varav

a) 10 timmars visuell utbildning, som kan inbegripa 5 timmar i en FFS(As), en FTD 2, 3(As) eller FNPT II, III(As) och

b) 10 timmars instrumentutbildning, som kan inbegripa 5 timmar i minst en FTD 1(As) eller FNPT I(As) eller ett flygplan.

8. Sökande som innehar en giltig IR(As) ska tillgodoräknas instrumentutbildningstiden i dubbelkommando. Sökande som innehar en giltig IR för en annan kategori av luftfartyg ska fullgöra minst 5 timmar av instrumentutbildningstiden i dubbelkommando i ett luftskepp.

9. Sökande utan mörkerbevis i luftskepp ska dessutom ges minst 5 timmars utbildning i mörkerflygning, däribland 3 timmar i dubbelkommando som inbegriper minst 1 timmes navigeringsflygning samt 5 trafikvarv i enkelkommando. Varje trafikvarv ska innehålla start och landning.

ERFARENHET

10. Sökanden till ett CPL(As) ska ha genomfört minst 250 timmars flygtid i luftskepp, inbegripet 125 timmar som befälhavare, varav 50 timmars distansflygning som befälhavare, inbegripet en distansflygning enligt VFR på minst 90 km (50 nautiska mil), under vilken en fullstoppslandning vid destinationsflygplatsen ska göras.

Timmar som befälhavare på andra kategorier av luftfartyg får tillgodoräkna sig detta mot kravet på 185 timmars flygtid i följande fall:

a) 30 timmar i flygplan eller helikopter, om sökanden innehar ett PPL(A) respektive ett PPL(H) eller

b) 60 timmar i flygplan eller helikopter, om sökanden innehar ett CPL(A) respektive ett CPL(H) eller

c) 10 timmar i TMG eller segelflygplan eller

d) 10 timmar i ballong.

FLYGPROV

11. Efter att ha avslutat den relaterade flygutbildningen och uppfyllt de relevanta erfarenhetskraven ska sökanden genomföra flygprovet för CPL(As).




Tillägg 4

Flygprov för utfärdande av ett CPL

A.    Allmänt

1. En sökande till ett flygprov för CPL ska ha genomgått utbildning på samma klass/typ av luftfartyg som ska användas på provet.

2. En sökande ska godkännas på alla relevanta sektioner i flygprovet. Om sökanden underkänns på någon punkt i en sektion, underkänns den sektionen. Om sökanden underkänns på mer än en sektion, måste han/hon genomföra hela provet igen. En sökande som underkänns på endast en sektion ska genomföra den underkända sektionen igen. Om sökanden underkänns på någon sektion vid omprovet, inbegripet någon av de sektioner som har godkänts vid ett tidigare försök, måste han/hon genomföra hela provet igen. Alla relevanta sektioner i flygprovet ska genomföras inom 6 månader. Om en sökande på två försök misslyckas med att erhålla godkänt på alla relevanta sektioner i provet, krävs ytterligare utbildning.

3. Ytterligare utbildning kan krävas efter ett underkänt flygprov. Det finns ingen gräns för det antal försök som får göras för att bli godkänd på flygprovet.

PROVETS GENOMFÖRANDE

4. Skulle sökanden välja att avbryta flygprovet av skäl som kontrollanten (FE) anser vara otillräckliga, ska sökanden genomföra hela flygprovet på nytt. Om provet avbryts av skäl som kontrollanten anser vara tillräckliga, ska endast de ej genomförda sektionerna flygas vid ett senare tillfälle.

5. Varje manöver eller förfarande i provet får, enligt FE:ns avgörande, upprepas en gång av sökanden. FE:n kan när som helst avbryta provet, om han/hon anser att sökanden måste genomföra ett fullständigt omprov.

6. En sökande ska flyga luftfartyget från en position där befälhavarens uppgifter kan utföras samt genomföra provet som om det inte fanns några andra besättningsmedlemmar. Ansvaret för flygningen ska fördelas i överensstämmelse med nationella bestämmelser.

7. En sökande ska för kontrollanten ange de kontroller och uppgifter som utförs, inbegripet identifieringen av radiohjälpmedel. Kontroller ska genomföras i överensstämmelse med checklistan för det luftfartyg på vilket provet genomförs. Under förberedelserna inför flygprovet ska sökanden fastställa effektinställningar och farter. Prestandauppgifter för start, inflygning och landning ska beräknas av sökanden i enlighet med drifthandboken eller flyghandboken för det luftfartyg som används.

8. Kontrollanten får inte ta del i handhavandet av luftfartyget, utom då ett ingripande är nödvändigt av säkerhetsskäl eller för att undvika oacceptabel försening för annan trafik.

B.    Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL – flygplan

1. Det flygplan som används för flygprovet ska uppfylla kraven för utbildningsflygplan och vara certifierat för att medföra minst 4 personer, vara utrustat med ställbar propeller och infällbart landningsställ.

2. Flygvägen ska väljas av FE:n, och slutmålet ska vara en kontrollerad flygplats. Sökanden ska ansvara för färdplaneringen och se till att all utrustning och alla dokument som behövs för att genomföra flygningen finns ombord. Flygningen ska pågå i minst 90 minuter.

3. Sökanden ska uppvisa förmåga att

a) framföra flygplanet inom ramen för dess begränsningar,

b) utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet,

c) uppvisa gott omdöme och flygsinne,

d) tillämpa sina kunskaper om flygning,

e) alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en manöver aldrig allvarligt betvivlas.

TOLERANSER VID FLYGPROV

4. Följande gränsvärden ska tillämpas, korrigerade för att ta hänsyn till turbulenta väderförhållanden och till det använda flygplanets manöveregenskaper och prestanda.

Höjd

Normal flygning

± 100 fot

Med simulerat motorbortfall

± 150 fot

Spårning av signal från radionavigeringshjälpmedel

± 5°

Kurshållning

Normal flygning

± 10°

Med simulerat motorbortfall

± 15°

Hastighet

Start och inflygning

± 5 knop

Alla andra flygskeden

± 10 knop

PROVETS INNEHÅLL

5. Övningarna i sektion 2 c och 2 e iv samt hela sektion 5 och sektion 6 kan genomföras i en FNPT II eller FFS.

Checklistor ska användas och flygsinne, flygning med hjälp av yttre visuella referenser, förfaranden för förebyggande och rengörande avisning samt principerna för att hantera hot och fel ska tillämpas i alla sektioner.



SEKTION 1 —  ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT START

a

Åtgärder före flygning, inbegripet

Färdplanering, dokumentering, bestämning av massa och balans, väderbriefing, NOTAM

b

Inspektion och klargörning av flygplanet

c

Taxning och start

d

Trim och överväganden avseende prestanda

e

Uppträdande på flygplatsen och i trafikvarvet

f

Förfarande vid start, inställning av höjdmätare, uppsikt över annan trafik

g

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 2 —  ALLMÄNNA MANÖVRER UNDER FLYGNING

a

Flygning med hjälp av yttre visuella referenser, inbegripet planflykt, stigning, plané och uppsikt

b

Flygning vid kritiskt låga farter, inbegripet igenkännande och hävande av begynnande respektive full stall

c

Svängar, inbegripet svängar i landningskonfiguration. Branta svängar 45°

d

Flygning vid kritiskt höga farter, inbegripet igenkännande och hävande av grävande sväng

e

Flygning med hjälp enbart av instrument, inbegripet

i)  planflykt, marschkonfiguration, kontroll av kurshållning, höjd och fart,

ii)  stigande och sjunkande svängar med 10°–30° bankning,

iii)  återgång från ovanliga flyglägen,

iv)  begränsad panel (grundinstrument)

f

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 3 —  FÖRFARANDEN PÅ STRÄCKA

a

Flygning med hjälp av yttre visuella referenser, inbegripet marschkonfiguration Överväganden avseende räckvidd/maximal flygtid

b

Orientering, kartläsning

c

Kontroll av höjd, fart och kurs, uppsikt

d

Höjdmätarinställning. ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

e

Övervakning av flygförloppet, driftfärdplan, bränsleåtgång, uppskattning av kursavvikelser samt återtagande av korrekt kurs

f

Iakttagande av väderförhållanden, bedömning av väderutvecklingen, diversionsplanering

g

Spårning, lokalisering (NDB eller VOR), identifiering av hjälpmedel (instrumentflygning). Genomförande av diversionsplan till alternativflygplats (visuell flygning)

SEKTION 4 —  FÖRFARANDEN VID INFLYGNING OCH LANDNING

a

Förfaranden vid ankomst, inställning av höjdmätare, kontroller, uppsikt

b

ATC-förbindelse: beaktande, R/T-förfaranden

c

Nytt varv från låg höjd

d

Normal landning, landning i sidvind (i mån av lämpliga förhållanden)

e

Landning på kort fält

f

Inflygning och landning med motorn på tomgång (endast enmotoriga flygplan)

g

Landning utan användning av klaffar

h

Åtgärder efter flygning

SEKTION 5 —  ONORMALA PROCEDURER OCH NÖDFÖRFARANDEN

Denna sektion kan kombineras med sektion 1 till och med 4.

a

Simulerat motorbortfall efter start (på säker höjd), brandövning

b

Funktionsfel hos utrustning,

inbegripet alternativ landningsställsutfällning, fel på elsystem och bromsar

c

Nödlandning (simulerad)

d

ATC-förbindelse: beaktande, R/T-förfaranden

e

Muntliga frågor

SEKTION 6 —  SIMULERAD ASYMMETRISK FLYGNING OCH RELEVANTA KLASS-/TYPÖVNINGAR

Denna sektion kan kombineras med sektion 1 till och med 5.

a

Simulerat motorbortfall under start (på säker höjd, såvida övningen inte utförs i en FFS)

b

Asymmetrisk inflygning och nytt varv

c

Asymmetrisk inflygning och fullstoppslandning

d

Avstängning av motor och återstart

e

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden, flygsinne

f

Enligt kontrollantens avgörande – relevanta punkter i flygprovet för klass-/typbehörighet som kan inbegripas, i tillämpliga fall:

i)  Flygplanssystem, inbegripet handhavande av autopilot

ii)  Hantering av trycksystem

iii)  Användning av system för rengörande och förebyggande avisning

g

Muntliga frågor

C.    Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL – helikoptrar

1. Den helikopter som används vid flygprovet ska uppfylla kraven för utbildningshelikoptrar.

2. Flygområde och flygväg ska väljas av kontrollanten, och all låghöjdsflygning och hovring ska genomföras på en godkänd flygplats/övningsplats. Flygvägar som används för sektion 3 kan sluta på startflygplatsen eller på en annan flygplats. Ett mål ska vara en kontrollerad flygplats. Flygprovet kan genomföras under två flygningar. Flygningen ska pågå i sammanlagt minst 90 minuter.

3. Sökanden ska uppvisa förmåga att

a) framföra helikoptern inom ramen för dess begränsningar,

b) utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet,

c) uppvisa gott omdöme och flygsinne,

d) tillämpa sina kunskaper om flygning,

e) alltid kontrollera flygplanet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en manöver aldrig allvarligt betvivlas.

TOLERANSER VID FLYGPROV

4. Följande gränsvärden ska tillämpas, korrigerade för att ta hänsyn till turbulenta väderförhållanden och till den använda helikopterns manöveregenskaper och prestanda.

Höjd

Normal flygning

± 100 fot

Simulerat större nödläge

± 150 fot

Spårning (tracking) av signal från radionavigeringshjälpmedel

± 10°

Kurshållning

Normal flygning

± 10°

Simulerat större nödläge

± 15°

Fart

Start och inflygning, flermotorig helikopter

± 5 knop

Alla andra flygskeden

± 10 knop

Markavdrift

Lättning till hovring med markeffekt

± 3 fot

Landning Inga förflyttningar i sidled eller bakåt

PROVETS INNEHÅLL

5. Punkterna i sektion 4 kan utföras i en FNPT(H) eller FFS(H). Checklista ska användas och flygsinne, flygning med hjälp av yttre visuella referenser, förfaranden för förebyggande avisning samt principerna för att hantera hot och fel ska tillämpas i alla sektioner.



SEKTION 1 —  KONTROLLER OCH FÖRFARANDEN FÖRE OCH EFTER FLYGNING

a

Helikopterkunskap (t.ex. teknisk loggbok, bränsle, massa och balans, prestanda), färdplanering, dokumentation, NOTAM, väder

b

Inspektion/åtgärder före flygning, lokalisering av delar samt syfte

c

Inspektion av cockpit, förfarande vid start

d

Kontroller av kommunikations- och navigeringsutrustning, val och inställning av frekvenser

e

Förfarande före start, R/T-förfarande, ATC-förbindelse – beaktande

f

Parkering, avstängning och förfarande efter flygning

SEKTION 2 —  MANÖVRER UNDER HOVRING, AVANCERAD FLYGNING SAMT FRÄMMANDE PLATSER

a

Start och landning (lättning och sättning)

b

Taxning. Förflyttningshovring

c

Stillastående hovring i motvind/sidvind/medvind

d

Vändningar under stillastående hovring, 360° till vänster och höger (vändningar på platsen)

e

Manövrering under hovring framåt, i sidled och bakåt

f

Simulerat motorbortfall under hovring

g

Snabbstopp i motvind och medvind

h

Landningar och starter i sluttande terräng/på opreparerade platser

i

Starter (olika profiler)

j

Start i sidvind och medvind (om möjligt)

k

Start med maximal startmassa (faktisk eller simulerad)

l

Inflygningar (olika profiler)

m

Start och landning med begränsad effekt

n

Autorotationer (FE:n väljer två av följande alternativ: grundläggande, glidsträcka, låg fart och med 360-graderssvängar)

o

Autorotationslandningar

p

Öva nödlandning med återgång till motordrift

q

Effektkontroller, rekognoseringsteknik, inflygnings- och utflygningsteknik

SEKTION 3 —  NAVIGERING — FÖRFARANDEN PÅ STRÄCKA

a

Navigering och orientering på olika höjder, kartläsning

b

Kontroll av höjd, fart och kurshållning, uppsikt över luftrummet, höjdmätarinställning

c

Övervakning av flygförlopp, driftfärdplan, bränsleåtgång, maximal flygtid och ETA, uppskattning av kursavvikelser samt återtagande av korrekt kurs, instrumentövervakning

d

Iakttagande av väderförhållanden, planering av omläggning

e

Spårning, lokalisering (NDB och/eller VOR), identifiering av hjälpmedel

f

ATC-förbindelse och följande av bestämmelser etc.

SEKTION 4 —  FÖRFARANDEN OCH MANÖVRER UNDER FLYGNING ENBART MED HJÄLP AV INSTRUMENT

a

Planflykt, kontroll av kurshållning, höjd och fart

b

Standardsvängar under planflykt till angivna kurser, 180° till 360° till vänster och höger

c

Stigande och sjunkande svängar, däribland standardsvängar, till angivna kurser

d

Återgång från ovanliga flyglägen

e

Svängar med 30 graders bankning, upp till 90 grader till vänster och höger

SEKTION 5 —  ONORMALA PROCEDURER OCH NÖDFÖRFARANDEN (SIMULERADE VID BEHOV)

Anmärkning 1:  När provet genomförs med en flermotorig helikopter ska ett moment med simulerat motorbortfall, omfattande inflygning och landning med en motor, ingå i provet.

Anmärkning 2:  FE:n ska välja fyra av följande alternativ:

a

Funktionsfel hos motor(er), däribland regulatorfel, isbildning i förgasare/motor, oljesystem, i enlighet med vad som är tillämpligt

b

Funktionsfel i bränslesystemet

c

Funktionsfel i det elektriska systemet

d

Funktionsfel i det hydrauliska systemet, däribland inflygning och landning utan hydraulik, i enlighet med vad som är tillämpligt

e

Funktionsfel hos huvudrotor och/eller stjärtrotor (FFS eller endast diskussion)

f

Brandövningar, omfattande kontroll över och bortledande av rök, i enlighet med vad som är tillämpligt

g

Andra onormala procedurer och nödförfaranden enligt tillämplig flyghandbok, däribland följande, när det gäller flermotoriga helikoptrar:

Simulerat motorbortfall vid start:

Avbruten start vid eller före TDP eller säker nödlandning vid eller före DPATO, kort efter TDP eller DPATO.

Landning med simulerat motorbortfall:

Landning eller pådrag efter motorbortfall före LDP eller DPBL.

Efter motorbortfall efter LDP eller säker nödlandning efter DPBL.

D.    Innehåll i flygprov för utfärdande av CPL – luftskepp

1. Det luftskepp som används vid flygprovet ska uppfylla kraven för utbildningsluftskepp.

2. Flygområde och flygväg ska väljas av kontrollanten. Flygvägar som används för sektion 3 kan sluta på startflygplatsen eller på en annan flygplats. Ett mål ska vara en kontrollerad flygplats. Flygprovet kan genomföras under två flygningar. Flygningen ska pågå i sammanlagt minst 60 minuter.

3. Sökanden ska uppvisa förmåga att

a) framföra luftskeppet inom ramen för dess begränsningar,

b) utföra alla manövrer med mjukhet och exakthet,

c) uppvisa gott omdöme och flygsinne,

d) tillämpa sina kunskaper om flygning,

e) alltid kontrollera luftskeppet på ett sådant sätt att den lyckade utgången av ett förfarande eller en manöver aldrig allvarligt betvivlas.

TOLERANSER VID FLYGPROV

4. Följande gränsvärden ska tillämpas, korrigerade för att ta hänsyn till turbulenta väderförhållanden och till det använda luftskeppets manöveregenskaper och prestanda.

Höjd

Normal flygning

± 100 fot

Simulerat större nödläge

± 150 fot

Spårning av signal från radionavigeringshjälpmedel

± 10°

Kurshållning

Normal flygning

± 10°

Simulerat större nödläge

± 15°

PROVETS INNEHÅLL

5. Punkterna i sektion 5 och 6 kan utföras i en FNPT(As) eller en FFS(As). Checklista ska användas och flygsinne, flygning med hjälp av yttre visuella referenser, förfaranden för förebyggande avisning samt principerna för att hantera hot och fel ska tillämpas i alla sektioner.



SEKTION 1 —  ÅTGÄRDER FÖRE FLYGNING SAMT START

a

Åtgärder före flygning, inbegripet

Färdplanering, dokumentering, bestämning av massa och balans, väderbriefing, NOTAM

b

Inspektion och klargörning av luftskeppet

c

Förfarande utanför mast, markmanövrering och start

d

Trim och överväganden avseende prestanda

e

Uppträdande på flygplatsen och i trafikvarvet

f

Förfarande vid start, inställning av höjdmätare, uppsikt över annan trafik

g

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 2 —  ALLMÄNNA MANÖVRER UNDER FLYGNING

a

Flygning med hjälp av yttre visuella referenser, inbegripet planflykt, stigning, plané och uppsikt

b

Flygning på barometrisk höjd

c

Svängar

d

Branta planéer och stigningar

e

Flygning med hjälp enbart av instrument, inbegripet

i)  planflykt, kontroll av kurshållning, höjd och fart,

ii)  stigande och sjunkande svängar,

iii)  återgång från ovanliga flyglägen,

iv)  begränsad panel (grundinstrument).

f

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

SEKTION 3 —  FÖRFARANDEN PÅ STRÄCKA

a

Flygning med hjälp av yttre visuella referenser

Överväganden avseende räckvidd/maximal flygtid

b

Orientering, kartläsning

c

Kontroll av höjd, fart och kurs, uppsikt

d

Inställning av höjdmätare, ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden

e

Övervakning av flygförloppet, driftfärdplan, bränsleåtgång, uppskattning av kursavvikelser samt återtagande av korrekt kurs

f

Iakttagande av väderförhållanden, bedömning av väderutvecklingen, diversionsplanering

g

Spårning, lokalisering (NDB eller VOR), identifiering av hjälpmedel (instrumentflygning). Genomförande av diversionsplan till alternativflygplats (visuell flygning)

SEKTION 4 —  FÖRFARANDEN VID INFLYGNING OCH LANDNING

a

Förfaranden vid ankomst, inställning av höjdmätare, kontroller, uppsikt

b

ATC-förbindelse – beaktande, R/T-förfaranden