EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0061-20161217

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 31 januari 2011 i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel [delgivet med nr K(2011) 332] (Text av betydelse för EES) (2011/61/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/61(1)/2016-12-17

02011D0061 — SV — 17.12.2016 — 001.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 januari 2011

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel

[delgivet med nr K(2011) 332]

(Text av betydelse för EES)

(2011/61/EU)

(EGT L 027 1.2.2011, s. 39)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2295 Text av betydelse för EES av den 16 december 2016

  L 344

83

17.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 31 januari 2011

i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG om en adekvat skyddsnivå vid automatiserad behandling av personuppgifter i Staten Israel

[delgivet med nr K(2011) 332]

(Text av betydelse för EES)

(2011/61/EU)Artikel 1

1.  För de ändamål som avses i artikel 25.2 i direktiv 95/46/EG, anses Staten Israel erbjuda en adekvat skyddsnivå för överföringen av personuppgifter i samband med automatiserade internationella överföringar av personuppgifter från Europeiska unionen, eller manuellt överförda personuppgifter som undergår vidare automatiserad behandling i Staten Israel.

2.  Den behöriga tillsynsmyndigheten i Staten Israel som ansvarar för tillämpningen av de rättsliga uppgiftsskyddsnormerna är Israeli Law, Information and Technology Authority (ILITA) som det hänvisas till i bilagan till detta beslut.

Artikel 2

1.  Detta beslut avser den skyddsnivå som tillhandahålls av Staten Israel, såsom det definieras i internationell rätt, i fråga om att uppfylla kraven i artikel 25.1 i direktiv 95/46/EG och påverkar inte andra villkor och begränsningar varigenom övriga bestämmelser i direktivet genomförs med avseende på behandlingen av personuppgifter i medlemsstaterna.

2.  Detta beslut bör tillämpas i enlighet med internationell rätt. Det ska inte påverka status för Golanhöjderna, Gazaremsan och Västbanken, inklusive östra Jerusalem, enligt bestämmelserna i internationell rätt.

▼M1

Artikel 3

När de behöriga myndigheterna i en medlemsstat utövar sina befogenheter enligt artikel 28.3 i direktiv 95/46/EG och detta leder till ett tillfälligt eller slutligt förbud mot dataflöden till Staten Israel i syfte att skydda enskilda personer med avseende på behandlingen av deras personuppgifter, ska den berörda medlemsstaten utan dröjsmål underrätta kommissionen, som vidarebefordrar underrättelsen till de övriga medlemsstaterna.

Artikel 4

1.  Kommissionen ska fortlöpande övervaka förändringar i den israeliska rättsordningen som skulle kunna påverka detta besluts funktionssätt, inklusive förändringar vad gäller offentliga myndigheters tillgång till personuppgifter, för att bedöma om Staten Israel fortsätter att garantera en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

2.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om fall där de åtgärder som vidtas av organ med ansvar för efterlevnaden av skyddsreglerna i Staten Israel inte har kunnat säkerställa att reglerna efterlevs.

3.  Medlemsstaterna och kommissionen ska underrätta varandra om varje indikation på att israeliska offentliga myndigheter med ansvar för nationell säkerhet, brottsbekämpning eller andra allmänintressen ingriper i enskilda personers rätt till skydd av sina personuppgifter på ett sätt som går utöver vad som är absolut nödvändigt, eller på att det inte finns något effektivt rättsligt skydd mot sådana ingrepp.

4.  Om det finns bevis för att en adekvat skyddsnivå inte längre säkerställs, inbegripet i situationer som avses i punkterna 2 och 3 i denna artikel, ska kommissionen underrätta den behöriga israeliska myndigheten om detta och vid behov lägga fram förslag till åtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 31.2 i direktiv 95/46/EG i syfte att helt eller tills vidare upphäva detta beslut eller begränsa dess tillämpningsområde.

▼B

Artikel 5

Kommissionen ska övervaka tillämpningen av detta beslut och rapportera alla relevanta slutsatser till den kommitté som inrättats enligt artikel 31 i direktiv 95/46/EG, vilket även inbegriper alla omständigheter som skulle kunna påverka konstaterandet i artikel 1 i detta beslut att det skydd som ges i Staten Israel är adekvat i den mening som avses i artikel 25 i direktiv 95/46/EG, och alla omständigheter som visar att detta beslut tillämpas på ett diskriminerande sätt. Den ska i synnerhet övervaka behandling av personuppgifter i manuella databaser.

Artikel 6

Medlemsstaterna ska vidta alla erforderliga åtgärder för att efterkomma detta beslut senast 3 månader efter det att beslutet har meddelats.

Artikel 7

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

Den behöriga tillsynsmyndigheten som det hänvisas till i artikel 1.2 i beslutet:

The Israeli Law, Information and Technology Authority

The Government Campus

9th floor

125 Begin Rd.

Tel Aviv

ISRAEL

Postadress:

Box 7360

Tel Aviv 61072

ISRAEL

Tfn +972 37634050

Fax +972 26467064

E-post: ILITA@justice.gov.il

Internet: http://www.justice.gov.il/MOJEng/RashutTech/default.htm

Top