EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02011D0030-20160727

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 19 januari 2011 om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen [delgivet med nr K(2011) 117] (Text av betydelse för EES) (2011/30/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/30(1)/2016-07-27

2011D0030 — SV — 27.07.2016 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 januari 2011

om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen

[delgivet med nr K(2011) 117]

(Text av betydelse för EES)

(2011/30/EU)

(EGT L 015 20.1.2011, s. 12)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT 2013/288/EU av den 13 juni 2013

  L 163

26

15.6.2013

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/1223 Text av betydelse för EES av den 25 juli 2016

  L 201

23

27.7.2016
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 19 januari 2011

om likvärdighet för vissa tredjeländers system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag och om en övergångsperiod för den revisionsverksamhet som vissa revisorer och revisionsföretag från tredjeländer bedriver i Europeiska unionen

[delgivet med nr K(2011) 117]

(Text av betydelse för EES)

(2011/30/EU)Artikel 1

För de syften som avses i artikel 46.1 i direktiv 2006/43/EG ska systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i nedanstående tredjeländer betraktas som likvärdiga med medlemsstaternas system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag vad gäller verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för räkenskapsår från och med den 2 juli 2010:

1. Australien

2. Kanada

3. Kina

▼M1 —————

▼B

5. Japan

6. Singapore

7. Sydafrika

8. Sydkorea

9. Schweiz

10. Amerikas förenta stater

▼M2

För de syften som avses i artikel 46.1 i direktiv 2006/43/EG ska systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i nedanstående tredjeländer och territorier betraktas som likvärdiga med medlemsstaternas system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag vad gäller verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för räkenskapsår från och med den 1 augusti 2012:

1. Abu Dhabi

2. Brasilien

3. Det internationella finanscentrumet Dubai

4. Guernsey

5. Indonesien

6. Isle of Man

7. Jersey

8. Malaysia

9. Taiwan

10. Thailand

▼M3

För de syften som avses i artikel 46.1 i direktiv 2006/43/EG uppfyller systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag i nedanstående tredjeländer krav som ska betraktas som likvärdiga med dem som fastställs i artiklarna 29, 30 och 32 i det direktivet vad gäller verksamheter som utförs av vissa revisorer och revisionsföretag beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för räkenskapsår från och med den 1 augusti 2016:

1. Mauritius.

2. Nya Zeeland.

3. Turkiet.

▼B

Artikel 2

1.  En medlemsstat ska inte tillämpa artikel 45 i direktiv 2006/43/EG på revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer och territorier som förtecknas i ►M2  Bilaga I ◄ till detta beslut, enligt artikel 45.1 i direktivet, på räkenskapsår som börjar under perioden 2 juli 2010–31 juli 2012 om revisorn eller revisionsföretaget i fråga lämnar samtliga nedanstående uppgifter till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten:

a) Revisorns eller revisionsföretagets namn och adress och information om dess juridiska struktur.

b) En beskrivning av eventuella nätverk som revisorn eller revisionsföretaget tillhör.

c) De revisionsregler och oberoendekrav som har tillämpats vid revisionen i fråga.

d) En beskrivning av revisionsföretagets interna system för kvalitetskontroll.

e) Uppgift om huruvida kvalitetssäkringskontroller av revisorn eller revisionsföretaget har utförts, när den senaste kontrollen gjordes, och, såvida dessa uppgifter inte tillhandahålls av tredjelandets behöriga myndighet, erforderlig information om resultatet av kontrollen. Om informationen om resultatet av den senaste kvalitetssäkringskontrollen inte är offentlig ska medlemsstaternas behöriga myndigheter behandla informationen konfidentiellt.

▼M3

2.  En medlemsstat ska inte tillämpa artikel 45 i direktiv 2006/43/EG på revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till detta beslut och vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad i den medlemsstaten enligt artikel 4.1 punkt 14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ( 1 ), på räkenskapsår som börjar under perioden 2 juli 2010–31 juli 2018 om revisorn eller revisionsföretaget i fråga lämnar samtliga nedanstående uppgifter till de behöriga myndigheterna i medlemsstaten:

a) Revisorns eller revisionsföretagets namn och adress och information om dess juridiska struktur.

b) En beskrivning av eventuella nätverk som revisorn eller revisionsföretaget tillhör.

c) De revisionsregler och oberoendekrav som har tillämpats vid revisionen i fråga.

d) En beskrivning av revisionsföretagets interna system för kvalitetskontroll.

e) Uppgift om huruvida kvalitetssäkringskontroller av revisorn eller revisionsföretaget har utförts, när den senaste kontrollen gjordes, och, såvida dessa uppgifter inte tillhandahålls av tredjelandets behöriga myndighet, erforderlig information om resultatet av kontrollen. Om informationen om resultatet av den senaste kvalitetssäkringskontrollen inte är offentlig ska medlemsstaternas behöriga myndigheter behandla informationen konfidentiellt.

▼M2

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra namn och adress för de revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till detta beslut och det faktum att systemen för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder i dessa länder och territorier ännu inte har erkänts som likvärdiga enligt artikel 46.2 i direktiv 2006/43/EG. I de syftena får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt artikel 45 i direktiv 2006/43/EG också registrera de revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II till detta beslut.

4.  Trots vad som sägs i punkt 2 får medlemsstaterna tillämpa sina system för utredningar och påföljder på de revisorer och revisionsföretag som avger revisionsberättelser beträffande årsbokslut eller sammanställd redovisning för bolag som är registrerade i de tredjeländer som förtecknas i bilaga II.

▼M2

5.  Punkt 2 ska inte förhindra att överenskommelser om samarbete om kvalitetssäkringsförfaranden görs mellan de behöriga myndigheterna i en medlemsstat och de behöriga myndigheterna i ett tredjeland som förtecknas i bilaga II, under förutsättning att samtliga nedanstående kriterier är uppfyllda:

a) Överenskommelsen gäller utförandet av kvalitetssäkringskontroller på grundval av likabehandling.

b) Kommissionen har informerats i förväg.

c) Överenskommelsen föregriper inte ett beslut av kommissionen i enlighet med artikel 47 i direktiv 2006/43/EG.

▼B

Artikel 3

Kommissionen ska övervaka situationen i de tredjeländer och territorier som förtecknas i bilagan. Kommissionen ska i synnerhet övervaka att de behöriga administrativa myndigheterna i de tredjeländer och territorier som förtecknas i bilagan och som har gjort offentliga åtaganden gentemot kommissionen om att införa system för offentlig tillsyn, kvalitetssäkring, utredningar och påföljder för revisorer och revisionsföretag har infört sådana system, på grundval av följande principer:

a) De är oberoende i förhållande till revisionsbranschen.

b) De garanterar en tillfredsställande tillsyn över revisionen av börsnoterade företag.

c) Tillämpningen av systemen är överblickbar och garanterar tillförlitliga resultat av kvalitetssäkringskontrollerna.

d) Systemen kan på ett effektivt sätt kompletteras med utredningar och påföljder.

Vad gäller Bermuda, Caymanöarna o, Israel och Nya Zeeland ska kommissionen i synnerhet se över de framsteg som gjorts i genomförandelagstiftning för att införa offentlig kontroll, kvalitetssäkring, system för kontroll och sanktioner för revisorer och revisionsföretag under 2011. Vid behov ska kommissionen ändra bilagan till detta beslut i enlighet med vad som därvid framkommer.

▼M2

Artikel 4

Punkt 10 i artikel 1.1 upphör att gälla den 31 juli 2013.

▼B

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼M2
BILAGA I

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER OCH TERRITORIER

Abu Dhabi

Brasilien

Det internationella finanscentrumet Dubai

Guernsey

Hongkong

Indien

Indonesien

Isle of Man

Israel

Jersey

Malaysia

Taiwan

Thailand

▼M3
BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER TREDJELÄNDER

Bermudas

Caymanöarna

Egypten

Ryssland( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

Top