EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 1089/2010 av den 23 november 2010 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — SV — 31.12.2014 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010

av den 23 november 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänster

(EGT L 323 8.12.2010, s. 11)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 102/2011 av den 4 februari 2011

  L 31

13

5.2.2011

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1253/2013 av den 21 oktober 2013

  L 331

1

10.12.2013

►M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1312/2014 av den 10 december 2014

  L 354

8

11.12.2014


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 046, 19.2.2011, s.  63 (1089/2010)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 1089/2010

av den 23 november 2010

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG vad gäller interoperabilitet för rumsliga datamängder och datatjänsterEUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) ( 1 ), särskilt artikel 7.1, och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2007/2/EG fastställs allmänna bestämmelser för upprättandet av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen. Medlemsstaterna ska inom ramen för denna infrastruktur tillhandahålla datamängder med anknytning till en eller flera av bilagorna till direktiv 2007/2/EG och motsvarande rumsliga datatjänster i enlighet med de tekniska arrangemangen för interoperabilitet och, när så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster.

(2)

De tekniska arrangemangen tar hänsyn till relevanta användarkrav, som inhämtades från intressenterna genom en undersökning om användarkrav och en analys av det inlämnade referensmaterialet samt relevant EU-miljöpolitik och andra politikområden eller verksamheter som kan påverka miljön.

(3)

De tekniska arrangemangens genomförbarhet och proportionalitet i fråga om kostnader och nytta analyserades av kommissionen med utgångspunkt i de testresultat som rapporterades av intressenterna, medlemsstaternas svar via de nationella kontaktpunkterna på en begäran om upplysningar om kostnader och nytta samt belägg från kostnadsnyttoanalyser som medlemsstaterna utfört i fråga om infrastrukturer för rumslig information på regional nivå.

(4)

Företrädare för medlemsstaterna och andra fysiska eller juridiska personer som har intresse av rumslig information, inbegripet användare, producenter, leverantörer av mervärdestjänster och samordningsorgan, fick möjlighet att delta i utformningen av de tekniska arrangemangen genom föreslagna sakkunniga och att utvärdera förslaget till genomförandebestämmelser genom ett samråd med intressenterna och en testomgång.

(5)

För att åstadkomma interoperabilitet och när så är lämpligt dra nytta av användar- och producentgruppernas ansträngningar har internationella normer integrerats i begreppen för och definitionerna av delarna i de teman för rumsliga data som anges i bilaga I, II eller III till direktiv 2007/2/EG.

(6)

För att garantera interoperabilitet och harmonisering mellan temana för rumsliga data bör medlemsstaterna uppfylla krav på gemensamma datatyper, identifiering av rumsliga objekt, metadata för interoperabilitet, generisk nätverksmodell och andra begrepp och regler som tillämpas för samtliga teman för rumsliga data.

(7)

För att garantera interoperabilitet och harmonisering inom ett tema för rumsliga data bör medlemsstaterna använda de klassificeringar och definitioner av rumsliga objekt, deras viktiga attribut och sambandsroller, datatyper, värdelistor och särskilda regler som gäller för det enskilda temat för rumsliga data.

(8)

Eftersom de värden i värdelistor som krävs för att genomföra denna förordning inte ingår i denna förordning, bör denna förordning tillämpas först när dessa värden har antagits i en rättsakt. Därför är det lämpligt att skjuta upp tillämpningen av denna förordning.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats i enlighet med artikel 22 i direktiv 2007/2/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.▼M3

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  I denna förordning fastställs kraven för de tekniska arrangemangen för interoperabilitet och, där så är möjligt, harmonisering av rumsliga datamängder och datatjänster som motsvarar de teman som anges i bilagorna I, II och III till direktiv 2007/2/EG.

2.  Denna förordning gäller inte för de nättjänster som omfattas av tillämpningsområdet för kommissionens förordning (EG) nr 976/2009 ( 2 ).

▼B

Artikel 2

Definitioner

▼M2

I denna förordning gäller följande definitioner samt de temaspecifika definitioner som anges i bilagorna:

▼B

1.  abstrakt typ (abstract type): typ som inte har egen förekomst men som kan ha attribut och sambandsroller.

2.  sambandsroll (association role): ett värde eller objekt som en typ har förhållanden till, i enlighet med artikel 8.2 b i direktiv 2007/2/EG.

3.  attribut (attribute): egenskap för en typ, i enlighet med artikel 8.2 c i direktiv 2007/2/EG.

▼M2 —————

▼B

5.  kodlista (code list): öppen värdelista som kan utökas.

6.  datatyp (data type): beskrivning för en uppsättning värden som saknar identitet, i enlighet med ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ .

7.  uppräkningstyp (enumeration): datatyp vars förekomst bildar en fast förteckning över namngivna exakta värden. Attribut för en uppräkningstyp får endast hämta värden från denna förteckning.

8.  extern objektidentifierare (external object identifier): unik objektidentifierare som offentliggörs av den ansvariga organisationen och som kan användas av externa tillämpningar för att referera till det rumsliga objektet.

9.  identifierare (identifier): språkligt oberoende teckensekvens som på ett unikt och permanent sätt kan identifiera det som sekvensen är associerad till, i enlighet med ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ .

10.  instansiera (instantiate): att skapa ett objekt som är förenligt med den definition, de attribut, sambandsroller och de restriktioner som har angivits för den aktuella typen.

11.  skikt (layer): grundenhet av geografisk information som kan begäras som en karta från en server i enlighet med ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ .

12.  livscykelinformation (life-cycle information): en uppsättning egenskaper hos ett rumsligt objekt som beskriver de tidsmässiga särdragen hos en version av objektet eller förändringar mellan versioner.

13.  metadataelement (metadata element): diskret metadataenhet i enlighet med ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ .

14.  paket (package): allmän mekanism för att organisera element i grupper.

15.  register (register): uppsättning filer som innehåller identifierare som har tilldelats enheter med beskrivningar av de associerade enheterna, i enlighet med ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ .

16.  rumslig objekttyp (spatial object type): en klassificering av rumsliga objekt.

17.  manér (style): koppling från rumsliga objekttyper och deras egenskaper till parametriserade symboler som används vid kartritning.

18.  subtyp av (sub-type of): förhållande mellan en mer specifik typ och en mer allmän typ, där den mer specifika typen stämmer fullständigt överens med den mer allmänna typen och innehåller ytterligare information, i enlighet med anpassningen från ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ .

19.  typ (type): en rumslig objekttyp eller en datatyp.

20.  voidable (möjlig att ge tomvärde): det går att ange värdet void (tomvärde) för ett attribut eller ett samband om inget motsvarande värde finns i de rumsliga datamängder som upprätthålls av medlemsstaterna eller om det inte går att härleda ett motsvarande värde från befintliga värden till rimliga kostnader. Om ett attribut eller en sambandsroll inte är voidable ska den cell i tabellen som anger dess voidability lämnas blank.

▼M2

21.  egenskap (property): attribut eller sambandsroll.

22.  harmoniserad datatyp (union type): en typ som består av ett och endast ett av flera alternativ (förtecknade som giltiga attribut) i enlighet med ISO/TS 19103:2005.

23.  sambandsklass (association class): en typ som definierar ytterligare egenskaper för ett förhållande mellan två andra typer.

24.  yttäcke (coverage): ett rumsligt objekt som genom sin funktion returnerar värden från sin värdemängd för alla direkta positioner inom sin rumsliga, och/eller tidsmässiga utsträckning, i enlighet med ISO 19123:2007.

25.  domän (domain): en väldefinierad uppsättning, i enlighet med ISO/TS 19103:2005.

26.  värdemängd (range): en uppsättning attributvärden som genom en funktion associeras till yttäckesdomänens element, i enlighet med EN ISO 19123:2007.

27.  rektifierat rutnät (rectified grid): ett rutnät för vilket det finns en affin transformation mellan rutnätskoordinaterna och koordinaterna i ett referenssystem för koordinater, i enlighet med EN ISO 19123:2007.

28.  referensrutnät (referenceable grid): ett rutnät associerat till en transformation som kan användas för att omvandla värden på rutnätskoordinater till värden på koordinater i ett referenssystem för koordinater, i enlighet med EN ISO 19123:2007.

29.  tessellation (tessellation): uppdelning av ett rum i flera samtidiga underrum som har samma dimension som det uppdelade rummet. En tessellation i ett 2D-rum består av en uppsättning icke-överlappande polygoner som täcker den berörda regionen helt.

30.  mer specialiserat värde (narrower value): ett värde som har ett hierarkiskt förhållande till ett allmännare modervärde.

▼M3

31.  åtkomstpunkt (end point) den internetadress som används för att direkt anropa en operation som tillhandahålls av en rumslig datatjänst.

32.  accesspunkt (access point) en internetadress som innehåller en detaljerad beskrivning av en rumslig datatjänst, inklusive en förteckning över åtkomstpunkter som gör det möjligt att exekvera den.

33.  anropbar rumslig datatjänst (invocable spatial data service)

en datatjänst med alla följande egenskaper:

a) En rumslig datatjänst med metadata som uppfyller kraven i kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 ( 3 ).

b) En rumslig datatjänst med minst en resurslokator som är en accesspunkt.

c) En rumslig datatjänst som överensstämmer med en dokumenterad och allmänt tillgänglig uppsättning tekniska specifikationer som ger den information som är nödvändig för dess exekvering.

34.  interoperabel rumslig datatjänst (interoperable spatial data service) en anropbar rumslig datatjänst som uppfyller kraven i bilaga VI.

35.  harmoniserad rumslig datatjänst (harmonised spatial data service) en interoperabel rumslig datatjänst som uppfyller kraven i bilaga VII.

36.  överensstämmande rumslig datatjänst (conformant spatial data set) en rumslig datatjänst som uppfyller kraven i denna förordning.

37.  operation (operation) en funktion som stöds av en rumslig datatjänst.

38.  gränssnitt (interface) en namngiven uppsättning operationer som beskriver beteendet hos en applikation enligt definitionen i ISO 19119:2005.

▼B

Artikel 3

Gemensamma typer

Typer som är gemensamma för flera av de teman som anges i bilagorna I, II och III till direktiv 2007/2/EG ska följa de definitioner och restriktioner samt omfatta de attribut och sambandsroller som anges i bilaga I.

Artikel 4

Typer för utbytet och klassificeringen av rumsliga objekt

▼M2

1.  För utbytet och klassificeringen av rumsliga objekt från datamängder som uppfyller villkoren i artikel 4 i direktiv 2007/2/EG ska medlemsstaterna använda de rumsliga objekttyper och associerade datatyper, uppräkningstyper och kodlistor som anges i bilagorna II, III och IV för de teman som datamängderna anknyter till.

▼B

2.  Rumsliga objekttyper och datatyper ska följa de definitioner och restriktioner samt omfatta de attribut och sambandsroller som anges i ►M2  bilagorna. ◄

▼M1

3.  De uppräkningstyper och kodlistor som används i attribut och sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper ska följa de definitioner och omfatta de värden som anges i ►M2  bilagorna. ◄ ►M2  Uppräkningstypsvärdena och kodlistevärdena identifieras unikt av språkneutrala mnemoniska koder för datorer. Värdena kan också innefatta ett språkspecifikt namn som används vid mänsklig interaktion. ◄

▼M1 —————

▼B

Artikel 5

Typer

1.  För alla typer som definieras i denna förordning anges ett språkneutralt namn för att användas av datorer inom parentes i rubriken för det avsnitt som innehåller kraven för respektive typ. Detta språkneutrala namn ska användas för att referera till motsvarande typ i definitionen av ett attribut eller en sambandsroll.

2.  Typer som är en subtyp av en annan typ ska också omfatta denna typs samtliga attribut och sambandsroller.

3.  Abstrakta typer ska inte ha egna förekomster.

▼M2 —————

▼M2

Artikel 6

▼M3

Kodlistor och uppräkningstyper för rumsliga datamängder

▼M2

1.   ►M3  Kodlistor ska vara någon av följande typer, i enlighet med bilagorna I–IV: ◄

(a) kodlistor vilkas tillåtna värden endast omfattar de värden som anges i denna förordning,

(b) kodlistor vilkas tillåtna värden omfattar de värden som anges i denna förordning och mer specialiserade värden som definieras av dataleverantörer,

(c) kodlistor vilkas tillåtna värden omfattar de värden som anges i denna förordning och ytterligare värden på vilken nivå som helst som definieras av dataleverantörer,

(d) kodlistor vilkas tillåtna värden omfattar de värden som definieras av dataleverantörer.

Enligt leden b, c och d får dataleverantörer, utöver de tillåtna värdena, använda de värden som anges i Inspires relevanta dokument med tekniska riktlinjer (INSPIRE Technical Guidance) som finns på Inspires webbplats för det gemensamma forskningscentrumet.

2.  Kodlistor kan vara hierarkiska. Värdena i hierarkiska kodlistor kan ha ett mer generellt modervärde. Om de giltiga värdena i en hierarkisk kodlista anges i en tabell i denna förordning anges modervärdena i den sista kolumnen.

3.  Om en dataleverantör lämnar ett värde som inte anges i denna förordning för ett attribut vars typ är en kodlista enligt punkt 1 b, c eller d, ska värdet och dess definition tillgängliggöras i en förteckning.

4.  Attribut eller sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper vars typ är en kodlista får endast hämta värden som tillåts enligt specifikationen för kodlistan.

5.  Attribut och sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper som har en uppräkningstyp får endast hämta värden från förteckningar som anges för uppräkningstypen.

▼B

Artikel 7

Kodning

1.  Varje kodningsregel som används för att koda rumsliga data ska följa EN ISO 19118. Framför allt ska kodningsregeln innehålla regler för schemakonvertering för samtliga rumsliga objekttyper och samtliga attribut och sambandsroller samt den struktur för utdata som används.

2.  Samtliga kodningsregler som används för att koda rumsliga data ska göras tillgängliga.

Artikel 8

Uppdateringar

1.  Medlemsstaterna ska regelbundet göra datauppdateringar tillgängliga.

2.  Alla uppdateringar ska göras senast ett halvår efter det att ändringen infördes i källdatamängden, om inte en annan period anges för ett visst rumsligt datatema i ►M2  bilagorna ◄ .

▼M3

3.  Uppdateringarna av data ska göras tillgängliga för alla relaterade rumsliga datatjänster inom den tidsfrist som anges i punkt 2.

▼B

Artikel 9

Hantering av identifierare

1.  Datatypen Identifier som definieras i avsnitt 2.1 i bilaga I ska användas som typ för den externa objektidentifieraren för ett rumsligt objekt.

2.  Den externa objektidentifieraren som ger den unika identifieringen av rumsliga objekt får inte ändras under ett rumsligt objekts livscykel.

Artikel 10

Rumsliga objekts livscykel

1.  Olika versioner av samma rumsliga objekt ska alltid vara instanser av samma rumsliga objekttyp.

2.  Attributen namespace och localId för den externa objektidentifieraren ska vara desamma för olika versioner av ett rumsligt objekt.

3.  Om attributen beginLifespanVersion och endLifespanVersion används, får värdet på endLifespanVersion inte ligga före värdet på beginLifespanVersion.

Artikel 11

Referenssystem för tid

1.  Det förvalda referenssystem för tid som avses i punkt 5 i del B i bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1205/2008 ( 4 ) ska användas, om inte andra referenssystem för tid anges för ett visst rumsligt datatema i ►M2  bilagorna ◄ .

2.  Om andra referenssystem för tid används ska dessa anges i datamängdens metadata.

Artikel 12

Andra krav och bestämmelser

▼M2

1.  Den värdedomän för rumsliga egenskaper som definieras i denna förordning ska begränsas till modellen Simple Feature för att beskriva rumsliga aspekter, i enlighet med Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, om inte annat anges för ett visst rumsligt datatema eller för en viss rumslig datatyp.

▼B

2.  Alla mätvärden ska uttryckas i ►M2  SI-enheter eller icke-SI-enheter som är godkända för användning med det internationella enhetssystemet ◄ om inte annat anges för ett visst rumsligt datatema eller en viss rumslig datatyp.

3.  Om attributen validFrom och validTo används, får värdet på validTo inte ligga före värdet på validFrom.

4.  Dessutom ska alla temaspecifika krav som anges i bilaga II tillämpas.

Artikel 13

Metadata som krävs för interoperabilitet

De metadata som beskriver en rumslig datamängd ska innehålla följande metadataelement som krävs för interoperabilitet:

1.

Referenssystem för koordinater : beskrivning av det eller de referenssystem för koordinater som används i datamängden.

2.

Referenssystem för tid :

beskrivning av det eller de referenssystem för tid som används i datamängden.

Detta element är obligatoriskt endast om den rumsliga datamängden innehåller tidsinformation som inte ingår i det förvalda referenssystemet för tid.

3.

Kodning : beskrivning av den eller de datorspråkskonstruktioner som används för att representera dataobjekten i ett register, en fil, ett meddelande, en lagringsenhet eller en överföringskanal.

4.

Topologisk konsistens :

riktighet av de explicit kodade topologiska egenskaper hos datamängden i enlighet med den beskrivna omfattningen.

Detta element är obligatoriskt endast om datamängden omfattar typer från den generiska nätverksmodellen (Generic Network Model) och inte garanterar mittlinjens topologi (förbindelsemöjlighet för mittlinjer) för nätet.

5.

Teckenkodning :

den teckenkodning som används i datamängden.

Detta element är obligatoriskt endast om man använder en kodning som inte är baserad på UTF-8.

▼M2

6.

Rumslig representationstyp :

den metod som används för att rumsligt representera geografisk information.

▼B

Artikel 14

Visualisering

1.  För att visualisera rumsliga data som använder en visningsnättjänst i enlighet med kommissionens förordning nr 976/2009 ( 5 ), ska följande finnas tillgängligt:

(a) De skikt som anges i bilaga II för det eller de teman som datamängden är kopplad till.

(b) För varje skikt ska det finnas minst en förvald visualisering som minst ska innehålla en associerad titel och en unik identifiering.

2.  För varje skikt anges följande i bilaga II:

(a) En titel för skiktet som kan läsas av människor, som ska användas vid visningar i användargränssnittet.

▼M2

(b) Den eller de rumsliga objekttyper eller delenhet av dessa som utgör skiktets innehåll.

▼M2

3.  För rumsliga objekttyper vilkas objekt kan klassificeras ytterligare genom tillämpning av ett attribut från kodlistevärden kan flera skikt definieras. Vart och ett av skikten ska omfatta de rumsliga objekt som motsvarar ett specifikt kodlistevärde. I definitionen av sådana uppsättningar skikt i bilagorna II, III och IV ska alla följande krav uppfyllas:

(a) Platshållaren <KodlisteVärde> ska representera värdena i den relevanta kodlistan, första bokstaven ska vara versal.

(b) Platshållaren <namn som kan läsas av människor> ska representera ett namn på kodlistevärden som kan läsas av människor.

(c) Den rumsliga objekttypen ska omfatta relevant attribut och kodlista inom parentes.

(d) Det ska ges ett exempel på ett skikt.

▼M3

Artikel 14a

Krav för anropbara rumsliga datatjänster

Senast den 10 december 2015 ska medlemsstaterna tillhandahålla metadata för anropbara rumsliga datatjänster i enlighet med kraven i bilaga V.

Artikel 14b

Arrangemang för interoperabilitet och harmoniseringskrav för anropbara rumsliga datatjänster

Anropbara rumsliga datatjänster som avser de data som ingår i minst en överensstämmande rumslig datamängd ska uppfylla interoperabilitetskraven i bilagorna V och VI och, där så är möjligt, harmoniseringskraven i bilaga VII.

▼B

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den [tjugonde ]dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 15 december 2010.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

▼M2

GEMENSAMMA TYPER, DEFINITIONER OCH KRAV

1.   TYPER SOM DEFINIERAS I EUROPEISKA STANDARDER OCH I INTERNATIONELLA STANDARDER

För följande gemensamma typer, som används i attribut eller sambandsroller för rumsliga objekttyper eller datatyper, tillämpas följande definitioner:

(1) För typerna Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity och Volume ska definitionerna i ISO/TS 19103:2005 tillämpas.

(2) För typerna DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface och GM_Tin ska definitionerna i EN ISO 19107:2005 tillämpas.

(3) För typerna TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period och TM_Position ska definitionerna i EN ISO 19108:2005/AC:2008 tillämpas.

(4) För typen GF_PropertyType ska definitionerna i EN ISO 19109:2006 tillämpas.

(5) För typerna CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution och URL, ska definitionerna i EN ISO 19115:2005/AC:2008 tillämpas.

(6) För typen CV_SequenceRule ska definitionerna i EN ISO 19123:2007 tillämpas.

(7) För typerna AbstractFeature, Quantity och Sign ska definitionerna i EN ISO 19136:2009 tillämpas.

(8) För typerna LocalisedCharacterString, PT_FreeText och URI ska definitionerna i CEN ISO/TS 19139:2009 tillämpas.

(9) För typen LC_LandCoverClassificationSystem ska definitionerna i ISO 19144-2:2012 tillämpas.

(10) För typerna GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface och SF_SpatialSamplingFeature ska definitionerna i ISO 19156:2011 tillämpas.

(11) För typerna Category, Quantity, QuantityRange och Time ska definitionerna i Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011 tillämpas.

(12) För typerna TimeValuePair och Timeseries ska definitionerna i Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012 tillämpas.

(13) För typerna CGI_LinearOrientation och CGI_PlanarOrientation ska definitionerna i CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011 tillämpas.

▼B

2.   GEMENSAMMA DATATYPER

2.1.    Identifierare (Identifier)

Extern unik objektidentifierare som offentliggörs av den ansvariga organisationen och som kan användas av externa tillämpningar för att referera till det rumsliga objektet.

Attribut för datatypen IdentifierAttribut

Definition

Typ

Voidability

localId

En lokal identifierare som bestäms av dataleverantören. Den lokala identifieraren är unik i namnrymden, det vill säga inget annat rumsligt objekt har samma unika identifierare.

CharacterString

 

namespace

Namnrymd med en unik identifiering av det rumsliga objektets datakälla.

CharacterString

 

versionId

Identifieraren för just den versionen av det rumsliga objektet. Kan innehålla högst 25 tecken. Om specifikationen av en rumslig objekttyp med en extern objektidentifierare omfattar livscykelinformation används versionsidentifieraren för att särskilja mellan de olika versionerna av ett rumsligt objekt. Versionsidentifieraren är unik i uppsättningen av samtliga versioner av ett rumsligt objekt.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Ansvarig part (RelatedParty)

En organisation eller person med en roll knuten till en resurs.

Attribut för datatypen RelatedPartyAttribut

Definition

Typ

Voidability

individualName

Namn på den ansvariga personen.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Namn på den ansvariga organisationen.

PT_FreeText

voidable

positionName

Befattning för den part som är knuten till en resurs, till exempel avdelningschef.

PT_FreeText

voidable

contact

Kontaktuppgifter till den ansvariga parten.

Contact

voidable

role

Roller för den part som är knuten till en resurs, till exempel ägare.

PartyRoleValue

voidable

Restriktioner för datatypen RelatedParty

Åtminstone namnet på den fysiska personen, organisationen eller befattningen ska anges.

2.3.    Kontakt (Contact)

De kommunikationskanaler som gör det möjligt att få tag i någon eller något.

Attribut för datatypen ContactAttribut

Definition

Typ

Voidability

address

En adress tillhandahållen som fri text.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Ytterligare anvisningar om hur eller när en enskild person eller en organisation ska kontaktas.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

En adress till organisationens eller den enskilda personens elektroniska brevlåda.

CharacterString

voidable

hoursOfService

De tidsperioder när en organisation eller enskild person kan kontaktas.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Faxnummer till organisation eller enskild person.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefonnummer till organisation eller enskild person.

CharacterString

voidable

website

Sidor på internet som tillhandahålls av en organisation eller enskild person.

URL

voidable

2.4.    Dokumentreferens (DocumentCitation)

Uppgifter som ger en entydig hänvisning till ett dokument.

Attribut för datatypen DocumentCitationAttribut

Definition

Typ

Voidability

name

Dokumentets namn.

CharacterString

 

shortName

Kortform eller alternativ titel på dokumentet.

CharacterString

voidable

date

Datum för skapande, offentliggörande eller revision av dokumentet.

CI_Date

voidable

link

Länk till en nätversion av dokumentet.

URL

voidable

specificReference

Hänvisning till en viss del i dokumentet.

CharacterString

voidable

2.5.    Lagstiftningsreferens (LegislationCitation)

Uppgifter som ger en entydig hänvisning till en rättsakt eller viss del av en rättsakt.

Denna typ är en subtyp till DocumentCitation.

Attribut för datatypen LegislationCitationAttribut

Definition

Typ

Voidability

identificationNumber

Kod som används för att identifiera rättsakten.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Officiellt dokumentnummer som används för att entydigt identifiera rättsakten.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Det datum då rättsakten trädde i kraft.

TM_Position

 

dateRepealed

Det datum då rättsakten upphävdes.

TM_Position

 

level

Den nivå på vilken rättsakten antagits.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Hänvisning till den författningssamling där rättsakten offentliggjorts.

OfficialJournalInformation

 

Restriktioner för datatypen LegislationCitation

Om länkattributet är utelämnat (void) ska hänvisning till författningssamlingen ges.

2.6.    Information i författningssamlingen (OfficialJournalInformation)

Fullständig hänvisning till rättsaktens plats i författningssamlingen.

Attribut för datatypen OfficialJournalInformationAttribut

Definition

Typ

Voidability

officialJournalIdentification

Hänvisning till den plats i författningssamlingen där rättsakten offentliggjorts. Hänvisningen ska bestå av tre delar:

— Författningssamlingens titel

— Författningssamlingens volymnummer och/eller serienummer

— Sidnummer

CharacterString

 

ISSN

ISSN (International Standard Serial Number) är ett åttasiffrigt nummer som identifierar den periodiska publikation i vilken rättsakten offentliggjorts.

CharacterString

 

ISBN

ISBN (International Standard Book Number) är ett niosiffrigt nummer som unikt identifierar den bok i vilken rättsakten offentliggjorts.

CharacterString

 

linkToJournal

Länk till en nätversion av författningssamlingen.

URL

 

2.7.    Tematisk identifierare (ThematicIdentifier)

Tematisk identifierare som unikt identifierar ett rumsligt objekt.

Attribut för datatypen ThematicIdentifierAttribut

Definition

Typ

Voidability

identifier

Unik identifierare som används för att identifiera det rumsliga objektet i det angivna identifieringssystemet.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifierare som definierar det system som används för att bestämma identifieraren.

CharacterString

 

▼B

3.   GEMENSAMMA UPPRÄKNINGSTYPER

3.1.    Vertikal position (VerticalPositionValue)

Ett rumsligt objekts relativa vertikala position.Tillåtna värden för uppräkningstypen VerticalPositionValue

Värde

Definition

onGroundSurface

Det rumsliga objektet är på marknivå.

suspendedOrElevated

Det rumsliga objektet är upphängt eller upphöjt.

underground

Det rumsliga objektet är under jord.

4.   GEMENSAMMA KODLISTOR

▼M2

4.1.    Anläggnings status (ConditionOfFacilityValue)

En anläggnings status i fråga om färdigställande och användning.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar värdena i tabellen nedan och mer specialiserade värden som definieras av dataleverantörer.

Värden för kodlistan ConditionOfFacilityValueVärde

Namn

Definition

functional

brukbar

Anläggningen är i brukbart skick.

projected

projekterad

Anläggningen håller på att utformas. Den har inte börjat byggas än.

underConstruction

under uppbyggnad

Anläggningen är under uppbyggnad och är inte i brukbart skick. Detta gäller endast den ursprungliga uppbyggnaden av anläggningen och inte underhållsarbete.

disused

oanvänd

Anläggningen används inte längre, men är varken nedmonterad eller under nedmontering.

decommissioned

nedmonterad

Anläggningen används inte längre, och är nedmonterad eller under nedmontering.

▼B

4.2.    Landskod (CountryCode)

Landskoden enligt definitionen i Publikationshandboken, som offentliggörs av Europeiska unionens publikationsbyrå.

▼M2 —————

▼M1

Tillåtna värden för denna kodlista är de tvåställiga landskoder som förtecknas i Publikationshandboken som offentliggörs av Europeiska unionens publikationsbyrå.

▼M2

4.3.    Lagstiftningsnivå (LegislationLevelValue)

Den nivå på vilken en rättsakt eller konvention har antagits.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar alla värden som definieras av dataleverantörer.

Dataleverantörer kan använda de värden som anges i dokumentet med tekniska riktlinjer för Inspire om Inspires generiska begreppsmodell (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Partsroll (PartyRoleValue)

Roller för parter knutna till eller ansvariga för en resurs.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar värdena i följande kodlistor eller andra kodlistor som anges av dataleverantörerna:

 Rollkod (CI_RoleCode): funktioner som utförs av en ansvarig part i enlighet med EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Ansvarig parts roll (RelatedPartyRoleValue): Klassificering av ansvarig parts roll i enlighet med tabellen nedan.

Värden för kodlistan RelatedPartyRoleValueVärde

Namn

Definition

authority

myndighet

En part med juridisk behörighet att övervaka en resurs och/eller parter knutna till en resurs.

operator

operatör

En part som driver en resurs.

owner

ägare

En part som äger en resurs, dvs. äger den i rättslig bemärkelse.

4.5.    Standardnamn för klimat och prognoser (CFStandardNamesValue)

Definitioner av företeelser som observeras inom meteorologi och oceanografi.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar alla värden som definieras av dataleverantörer.

Dataleverantörer kan använda de värden som anges i Inspires dokument med tekniska riktlinjer om Inspires generiska begreppsmodell (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.6.    Kön (GenderValue)

Kön på en person eller grupp av personer.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast de värden som anges i tabellen nedan.

Värden för kodlistan GenderValueVärde

Namn

Definition

female

kvinna

En person eller grupp av personer av kvinnligt kön.

male

man

En person eller grupp av personer av manligt kön.

unknown

okänt

En person eller grupp av personer av okänt kön.

▼B

5.   GENERISK NÄTVERKSMODELL (GENERIC NETWORK MODEL)

5.1.    Rumsliga objekttyper

5.1.1.    Korsreferens (CrossReference)

En hänvisning mellan två element i samma nät.Sambandsroller för den rumsliga objekttypen CrossReference

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

element

De element som refererar till varandra.

NetworkElement

 

5.1.2.    Generaliserad länk (GeneralisedLink)

Abstrakt bastyp som representerar ett linjärt nätelement som kan användas som referens i linjära referenser.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.

Denna typ är abstrakt.

5.1.3.    Planskild korsning (GradeSeparatedCrossing)

Indikerar vilket av två eller fler korsande element som ligger över och vilket som ligger under. Används om det saknas höjdkoordinater eller om dessa inte är tillförlitliga.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.Sambandsroller för den rumsliga objekttypen GradeSeparatedCrossing

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

element

Sekvens av länkar som korsar varandra. Ordningen avspeglar deras höjdläge: den första länken ligger underst.

Link

 

5.1.4.    Länk (Link)

Linjärt nätelement som förbinder två punkter och representerar en homogen del i nätet. De förbundna punkterna kan representeras som noder.

Denna typ är en subtyp av GeneralisedLink.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen Link

Attribut

Definition

Typ

Voidability

centrelineGeometry

Den geometri som motsvarar länkens mittlinje.

GM_Curve

 

fictitious

Indikerar att länkens geometriska mittlinje är en rak linje utan mellanliggande kontrollpunkter – om inte den raka linjen återger geografin i datamängdens upplösning på ett tillfredsställande sätt.

Boolean

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen Link

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

endNode

Valfri slutnod för denna länk. Slutnoden får vara samma förekomst som startnoden.

Node

 

startNode

Valfri startnod för denna länk.

Node

 

5.1.5.    Länksekvens (LinkSequence)

Ett nätelement som representerar ett kontinuerligt stråk i nätet utan förgreningar. Elementet har en angiven början och ett angivet slut och varje position i länksekvensen går att identifiera med en enda parameter, t.ex. längd.

Denna typ är en subtyp av GeneralisedLink.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen LinkSequence

Attribut

Definition

Typ

Voidability

link

En ordnad samling av riktade länkar som utgör länksekvensen.

DirectedLink

 

5.1.6.    Länkmängd (LinkSet)

En samling länksekvenser och/eller enskilda länkar som har en specifik funktion eller betydelse i ett nät.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.

Denna typ är abstrakt.Sambandsroller för den rumsliga objekttypen LinkSet

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

link

Den uppsättning länkar och länksekvenser som bildar länkmängden.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Nät (Network)

Ett nät är en samling av nätelement.Attribut för den rumsliga objekttypen Network

Attribut

Definition

Typ

Voidability

geographicalName

Nätets ortnamn.

GeographicalName

voidableSambandsroller för den rumsliga objekttypen Network

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

elements

Den samling av element som bildar nätet.

NetworkElement

 

5.1.8.    Nätområde (NetworkArea)

Ett tvådimensionellt element i ett nät.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen NetworkArea

Attribut

Definition

Typ

Voidability

geometry

Representerar ytans geometriska egenskaper.

GM_Surface

 

5.1.9.    Nätförbindelse (NetworkConnection)

Representerar en logisk förbindelse mellan två eller flera nätelement i olika nät.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.Attribut

Definition

Typ

Voidability

type

Kategorisering av nätförbindelsen.

ConnectionTypeValue

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

element

Nätelement i olika nät.

NetworkElement

 

Alla element måste ligga i olika nät.

5.1.10.    Nätelement (NetworkElement)

Abstrakt bastyp som representerar ett element i ett nät. Varje element i ett nät tillhandahåller någon funktion som är av intresse i nätet.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen NetworkElement

Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen NetworkElement

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

inNetwork

De nät som ett nätelement ingår i.

Network

voidable

5.1.11.    Nätegenskap (NetworkProperty)

Abstrakt bastyp som representerar företeelser som är lokaliserade vid eller längs ett nätelement. Denna bastyp anger allmänna egenskaper som ska associera den nätrelaterade företeelsen (nätegenskaper) till nätelementen.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen NetworkProperty

Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

networkRef

Rumslig referens för den nätrelaterade egenskapen.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Nod (Node)

Representerar en signifikant position i nätet som alltid förekommer i början eller slutet av en länk.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen Node

Attribut

Definition

Typ

Voidability

geometry

Nodens lokalisering.

GM_Point

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen Node

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

spokeEnd

De länkar som ansluter till noden.

Link

voidable

spokeStart

De länkar som lämnar noden.

Link

voidable

5.2.    Datatyper

5.2.1.    Riktad länk (DirectedLink)

En länk kan ha en positiv eller negativ riktning.Attribut för datatypen DirectedLink

Attribut

Definition

Typ

Voidability

direction

Anger om den riktade länken överensstämmer (positiv) eller inte överensstämmer (negativ) med länkens positiva riktning.

Sign

 Sambandsroller för datatypen DirectedLink

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

link

Länken.

Link

 

5.2.2.    Länkreferens (LinkReference)

En nätreferens till ett linjärt nätelement.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.Attribut

Definition

Typ

Voidability

applicableDirection

Riktningarna för den allmänna länk som referensen gäller. Om en egenskap inte gäller för en riktning längs en länk, utan representerar en företeelse längs en länk, avser ”inDirection” den högra sidan i länkens riktning.

LinkDirectionValue

voidable

Linjära referenser måste vara linjära nätelement. Det vill säga, om linjära referenser används eller om riktning är relevant måste hänvisningen för nätreferensen vara en länk eller en länksekvens.

5.2.3.    Nätreferens (NetworkReference)

En referens till ett nätelement.Sambandsroller för datatypen NetworkReference

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

element

Det nätelement som det refereras till.

NetworkElement

 

5.2.4.    Enkel linjär referens (SimpleLinearReference)

En nätreferens som är begränsad till en del av ett linjärt nätelement. Den delen är den del av nätelementet som ligger mellan fromPosition och toPosition.

Denna typ är en subtyp av LinkReference.Attribut för datatypen SimpleLinearReference

Attribut

Definition

Typ

Voidability

fromPosition

Det linjära elementets startposition uttryckt som avståndet från det linjära nätelementets början längs dess linjegeometri.

Length

 

offset

Ett rätvinkligt avstånd från den allmänna länkens geometriska mittlinje, när så är tillämpligt. Ett positivt rätvinkligt avstånd är beläget till höger i länkens riktning, ett negativt avstånd till vänster.

Length

voidable

toPosition

Det linjära elementets slutposition uttryckt som avståndet från det linjära nätelementets början längs dess linjegeometri.

Length

 

5.2.5.    Enkel punktreferens (SimplePointReference)

En nätreferens som är begränsad till en punkt i ett linjärt nätelement. Punkten är lokaliseringen på elementet vid positionen atPosition i nätet.

Denna typ är en subtyp av LinkReference.Attribut för datatypen SimplePointReference

Attribut

Definition

Typ

Voidability

atPosition

Punktens position uttryckt som avståndet från det linjära nätelementets början längs dess linjegeometri.

Length

 

offset

Ett rätvinkligt avstånd från den allmänna länkens geometriska mittlinje, när så är tillämpligt. Ett positivt rätvinkligt avstånd är beläget till höger i länkens riktning, ett negativt avstånd till vänster.

Length

voidable

5.3.    Kodlistor

5.3.1.    Förbindelsetyp (ConnectionTypeValue)

Typer av förbindelser mellan olika nät.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ ConnectionTypeValue

Värde

Definition

crossBorderConnected

Förbindelse mellan två nätelement i olika nät av samma typ men i närliggande områden. De nätelement som det refereras till representerar olika men rumsligt förbundna verkliga företeelser.

crossBorderIdentical

Förbindelse mellan två nätelement i olika nät av samma typ men i närliggande områden. De nätelement som det refereras till representerar samma verkliga företeelser.

intermodal

Förbindelse mellan två nätelement i olika transportnät som använder olika transportmedel. Förbindelsen representerar en möjlighet för det som transporteras (personer, gods osv.) att byta transportmedel.

▼B

5.3.2.    Länkriktning (LinkDirectionValue)

Förteckning över riktningsvärden relaterade till en länk.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ LinkDirectionValue

Värde

Definition

bothDirections

I båda riktningarna.

inDirection

I länkens riktning.

inOppositeDirection

I länkens motsatta riktning.

▼M2

6.   YTTÄCKESMODELL (COVERAGE MODEL)

Inspires yttäckesmodell består av följande paket:

 Yttäcken (bas) (Coverages (Base))

 Yttäcken (domän och värdemängd) (Coverages (Domain And Range))

6.1.    Yttäcken (bas)

6.1.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet yttäcken (bas) omfattar den rumsliga objekttypen Yttäcke.

6.1.1.1.   Yttäcke (Coverage)

Ett rumsligt objekt som genom sin funktion returnerar värden från sin värdemängd för alla direkta positioner inom sin rumsliga, och/eller tidsmässiga utsträckning.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

metadata

Tillämpningsspecifika metadata för yttäcket.

Any

 

rangeType

Beskrivning av strukturen för värdemängdsvärdena.

RecordType

 

6.2.    Coverages (Domain And Range)

6.2.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet yttäcken (domän och värdemängd) omfattar följande rumsliga objekttyper:

 Yttäcke (domän- och värdemängdsrepresentation) (Coverage (Domain And Range Representation))

 Rektifierat yttäcke i rutnät (Rectified Grid Coverage)

 Referensyttäcke i rutnät (Referenceable Grid Coverage)

6.2.1.1.   Yttäcke (domän och värdemängdsrepresentation) (CoverageByDomainAndRange)

Yttäcke som anger domän och värdemängd som separata egenskaper.

Denna typ är en subtyp till Coverage.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

coverageFunction

Beskrivning av hur värdemängdsvärden på lägen i yttäckesdomänen kan erhållas.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguration av yttäckesdomänen beskriven med koordinater.

Any

 

rangeSet

Uppsättning värden som associeras till yttäckesdomänens element genom en funktion.

Any

 

Rutnätsfunktionen ska endast gälla för domäner som är rutnät.

6.2.1.2.   Rektifierat yttäcke i rutnät (RectifiedGridCoverage)

Yttäcke vars domän består av ett rektifierat rutnät.

Denna typ är en subtyp till CoverageByDomainAndRange.

Domänen ska vara ett rektifierat rutnät.

Rutnätspunkterna i RectifiedGridCoverage ska sammanfalla med mittpunkterna i celler i de geografiska rutnät som definieras i avsnitt 2.2 i bilaga II på alla upplösningsnivåer.

6.2.1.3.   Referensyttäcke i rutnät (ReferenceableGridCoverage)

Yttäcke vars domän består av ett referensrutnät.

Denna typ är en subtyp till CoverageByDomainAndRange.

Domänen ska vara ett referensrutnät.

6.2.2.    Datatyper

6.2.2.1.   Yttäckesfunktion (CoverageFunction)

Beskrivning av hur värdemängdsvärden på lägen i yttäckesdomänen kan erhållas.

Denna typ är en harmoniserad datatyp.Attribut

Definition

Typ

Voidability

ruleDefinition

En formell eller informell beskrivning av yttäckesfunktionen som text.

CharacterString

 

ruleReference

En formell eller informell beskrivning av yttäckesfunktionen som referens.

URI

 

gridFunction

Kopplingsregel för rutnätsgeometri.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Rutnätsfunktion (GridFunction)

En uttalad kopplingsregel för rutnätsgeometri.Attribut

Definition

Typ

Voidability

sequenceRule

Beskrivning av hur rutnätspunkterna är ordnade för association till värdeelementen i yttäckets värdemängd.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Den rutnätspunkt som ska associeras till den första posten i yttäckets värdemängd.

Integer

 

7.   OBSERVATIONSMODELL (OBSERVATIONS MODEL)

Inspires observationsmodell består av följande paket:

 Observationsreferenser (Observation References)

 Processer (Processes)

 Observerbara egenskaper (Observable Properties)

 Specialiserade observationer (Specialised Observations)

7.1.    Observationsreferenser

7.1.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet observationsreferenser omfattar den rumsliga objekttypen Observationsuppsättning.

7.1.1.1.   Observationsuppsättning (ObservationSet)

Kopplar en uppsättning observationer.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

extent

Information om den rumsliga och tidsmässiga utbredningen.

EX_Extent

 Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

member

En medlem i ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Processer

7.2.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet Processer omfattar den rumsliga objekttypen Process.

7.2.1.1.   Process (Process)

Beskrivning av en observationsprocess.

Denna typ är en subtyp till OM_Process.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

voidable

name

Processens namn.

CharacterString

voidable

type

Typ av process.

CharacterString

voidable

documentation

Ytterligare information (online/offline) associerad till processen.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parameter som kontrollerar processens tillämpning och därmed resultatet av den.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Enskild person eller organisation knuten till processen.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Datatyper

7.2.2.1.   Processparameter (ProcessParameter)

Beskrivning av den angivna parametern.Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Processparameterns namn.

ProcessParameterNameValue

 

description

Beskrivning av processparametern.

CharacterString

 

7.2.3.    Kodlistor

7.2.3.1.   Processparameterns namn (ProcessParameterNameValue)

En kodlista med namn på processparametrar.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar alla värden som definieras av dataleverantörer.

7.3.    Observerbara egenskaper

7.3.1.    Datatyper

7.3.1.1.   Restriktion (Constraint)

En restriktion för en viss egenskap, t.ex. våglängd = 200 nm.Attribut

Definition

Typ

Voidability

constrainedProperty

Den egenskap som begränsas, t.ex. ”färg” om restriktionen är ”färg = blå”.

PhenomenonTypeValue

 

label

En titel på restriktionen i sin helhet som kan läsas av människor.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Kategorirestriktion (CategoryConstraint)

En restriktion som bygger på en klassificerande kategori, t.ex. färg = ”röd”.

Denna typ är en subtyp till Constraint.Attribut

Definition

Typ

Voidability

comparison

En jämförelseoperator. Om det är en kategorirestriktion bör den vara ”equalTo” eller ”notEqualTo”.

ComparisonOperatorValue

 

value

Värdet på den begränsade egenskapen, t.ex. ”blå” (om den begränsade egenskapen är färg).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Värdemängdsrestriktion (RangeConstraint)

En numerisk värdemängdsrestriktion för en viss egenskap, t.ex. våglängd >=300nm och våglängd <=600nm.

Denna typ är en subtyp till Constraint.Attribut

Definition

Typ

Voidability

value

Det numeriska värdemängdsintervallet för den begränsade egenskapen.

RangeBounds

 

uom

Mätenhet som används för restriktionen.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Värdemängdsgränser (RangeBounds)

Nedre och övre gränsvärden för en numerisk värdemängd (t.ex. start ≥ 50, slut ≤ 99).Attribut

Definition

Typ

Voidability

startComparison

Den komparator som används för den nedre värdemängdsgränsen (t.ex. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Den nedre värdemängdsgränsen.

Real

 

endComparison

Den komparator som används för den övre värdemängdsgränsen (t.ex. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Den övre värdemängdsgränsen.

Real

 

7.3.1.5.   Skalär restriktion (ScalarConstraint)

En numerisk skalär restriktion för en viss egenskap, t.ex. längd ≥ 1 m.

Denna typ är en subtyp till Constraint.Attribut

Definition

Typ

Voidability

value

Det numeriska värdet på den begränsade egenskapen.

Real

 

comparison

Den komparator som ska användas för restriktionen, t.ex. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Mätenhet som används för restriktionen.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Övrig restriktion (OtherConstraint)

En restriktion som inte är modellerad på ett strukturerat sätt, men som kan beskrivas genom attributet ”description” med fri text.

Denna typ är en subtyp till Constraint.Attribut

Definition

Typ

Voidability

description

En beskrivning av restriktionen.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistiskt mätvärde (StatisticalMeasure)

En beskrivning av en visst statistiskt mätvärde, t.ex. ”högsta dygnsvärdet”.Attribut

Definition

Typ

Voidability

label

En titel på det statistiska mätvärdet som kan läsas av människor.

CharacterString

 

statisticalFunction

En statistisk funktion, t.ex. medelvärde.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Ett tidsmässig värdemängd inom vilken statistiken beräknas, t.ex. en dag eller en timme.

TM_Duration

 

aggregationLength

En endimensionell rumslig värdemängd inom vilken statistiken beräknas, till exempel 1 meter.

Length

 

aggregationArea

En tvådimensionell rumslig värdemängd inom vilken statistiken beräknas, till exempel 1 kvadratmeter.

Area

 

aggregationVolume

En tredimensionell rumslig värdemängd inom vilken statistiken beräknas, till exempel 1 kubikmeter.

Volume

 

otherAggregation

Övrig typ av värdemängd.

Any

 Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

derivedFrom

Ett statistiskt mätvärde kan härledas från ett annat, t.ex. kan högsta månadstemperaturer härledas från dygnsmedeltemperaturer.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Uppräkningstyper

7.3.2.1.   Jämförelseoperator (ComparisonOperatorValue)

En uppräkningstyp av jämförelseoperatorer (t.ex. större än)Värde

Definition

equalTo

exakt lika stor som

notEqualTo

inte exakt lika stor som

lessThan

mindre än

greaterThan

större än

lessThanOrEqualTo

mindre än eller exakt lika stor som

greaterThanOrEqualTo

större än eller exakt lika stor som

7.3.3.    Kodlistor

7.3.3.1.   Företeelsetyp (PhenomenonTypeValue)

En kodlista över företeelser (t.ex. temperatur, vindhastighet).

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar värdena i följande kodlistor eller andra kodlistor som anges av dataleverantörerna:

 Standardnamn för klimat och prognoser (CFStandardNamesValue): Definitioner av företeelser som observeras inom meteorologi och oceanografi i enlighet med avsnitt 4.5 i denna bilaga.

 Parameternamn på profilelement (ProfileElementParameterNameValue): Egenskaper som kan observeras för att känneteckna profilelementet i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 Parameternamn för härledda markobjekt (SoilDerivedObjectParameterNameValue): Markrelaterade egenskaper som kan härledas från markdata och andra data i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 Parameternamn på markprofil (SoilProfileParameterNameValue): Egenskaper som kan observeras för att känneteckna markprofilen i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 Parameternamn på en markundersökningsplats (SoilSiteParameterNameValue): Egenskaper som kan observeras för att känneteckna en plats där marken undersökts i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 EU-referenskomponent för luftkvalitet (EU_AirQualityReferenceComponentValue): Definitioner av företeelser knutna till luftkvalitet i samband med rapportering enligt unionslagstiftningen i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 WMO GRIB-kod och flaggor tabell 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): Definitioner av företeelser som observeras inom meteorologi i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

 BODC P01 Parameteranvändning (BODC_P01ParameterUsageValue): Definitioner av företeelser som observeras inom oceanografi i enlighet med avsnitt 0 i bilaga IV.

7.3.3.2.   Statistisk funktionstyp (StatisticalFunctionTypeValue)

En kodlista över statistiska funktioner (t.ex. högsta och lägsta värde, medelvärde).

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar alla värden som definieras av dataleverantörer.

7.4.    Specialiserade observationer

7.4.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet specialiserade observationer omfattar följande rumsliga objekttyper:

 Rutnätsobservation

 Rutnätsserieobservation

 Punktobservation

 Punktobservation samling

 Flerpunktsobservation

 Punkt-tidsserieobservation

 Profilobservation

 Trajectory observation

7.4.1.1.   Rutnätsobservation (GridObservation)

Observation som representerar ett rutnät vid en viss tidpunkt.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingSolid eller SF_SamplingSurface.

phenomenonTime ska vara en TM_Instant.

result ska vara en RectifiedGridCoverage eller RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Rutnätsserieobservation (GridSeriesObservation)

Observation som representerar ett föränderligt rutnätsfält under en följd av tidpunkter.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingSolid.

phenomenonTime ska vara en TM_Period.

result ska vara en RectifiedGridCoverage eller en RefererencableGridCoverage.

7.4.1.3.   Punktobservation (PointObservation)

Observation som representerar en mätning av en egenskap vid en viss punkt tidsmässigt eller rumsligt.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingPoint.

phenomenonTime ska vara en TM_Instant.

7.4.1.4.   Punktobservation samling (PointObservationCollection)

En samling punktobservationer.

Denna typ är en subtyp till ObservationSet.

Varje medlem ska vara en PointObservation.

7.4.1.5.   Flerpunktsobservation (MultiPointObservation)

Observationer som representerar en uppsättning mätningar som alla gjorts exakt samtidigt men på olika platser.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface eller SF_SamplingSolid.

phenomenonTime ska vara en TM_Instant.

result ska vara en MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Punkt-tidsserieobservation (PointTimeSeriesObservation)

Observation som representerar en tidsserie av punktmätningar av en egenskap vid en viss rumslig plats.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingPoint.

phenomenonTime ska vara en TM_Period.

result ska vara en Timeseries.

7.4.1.7.   Profilobservation (ProfileObservation)

Observation som representerar mätning av en egenskap längs en vertikal profil rumsligt vid en viss tidpunkt.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest ska vara en SF_SamplingCurve.

phenomenonTime ska vara en TM_Instant.

result ska vara en ReferenceableGridCoverage eller en RectifiedGridCoverage.

Rumslig domän för resultatet ska innehålla en axel och den ska vara vertikal.

7.4.1.8.   Trajectory observation (TrajectoryObservation)

Observation som representerar en mätning av en egenskap längs en slingrande kurva tidsmässigt och rumsligt.

Denna typ är en subtyp till SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime ska vara en TM_Period.

result ska vara en Timeseries.

Varje punkt i result ska vara en TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest ska vara en SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Datatyper

7.4.2.1.   Trippel tid – lokalisering – värde (TimeLocationValueTriple)

En trippel med tid, lokalisering och värde (mätning). Till exempel vid en punkt längs en bana.

Denna typ är en subtyp till TimeValuePair.Attribut

Definition

Typ

Voidability

location

Geografisk lokalisering för vilken värdet gäller.

GM_Position

 

7.5.    Krav för observationer

När typen OM_Observation eller en subtyp till denna används för att göra data tillgängliga gäller följande krav:

(1) Typen Process ska användas för att ange vilken procedur som används i en OM_Observation.

(2) När referens görs till en EnvironmentalMonitoringFacility från en OM_Observation ska ett attribut parameter anges, vars attribut name är ”relatedMonitoringFeature” och vars attribut value är av typen AbstractMonitoringFeature.

(3) För alla kodningar som används för alla eller delar av resultat OM_Observation ska ett offentligt gränssnitt för tillämpningsprogram (API) finnas för att läsa den kodade filen. Detta API ska kunna visa den information som krävs för att gestalta rumsliga Inspire-objekt.

(4) Om attributet processParameter finns med i egenskapen procedure i ett OM_Observation-objekt ska dess värde (ett namn) införas i attributet parameter för OM_Observation-objektet.

8.   MODELL FÖR VERKSAMHETSKOMPLEX

Inspires modell för verksamhetskomplex omfattar paketet verksamhetskomplex (Activity Complex).

8.1.    Verksamhetskomplex

8.1.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet verksamhetskomplex omfattar den rumsliga objekttypen Verksamhetskomplex.

8.1.1.1.   Verksamhetskomplex (ActivityComplex)

En enda enhet, både tekniskt och ekonomiskt, under ledning av en juridisk person (operatör), som omfattar sådana verksamheter som förtecknas i Eurostats Nace som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ( 6 ). Verksamhetskomplex måste representera hela området på samma eller olika geografiska läge, som leds av samma operatör samt all infrastruktur, utrustning och allt material.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

thematicId

Tematisk identifierare för verksamhetskomplexet.

ThematicIdentifier

 

geometry

Den geometri som används för att ange utbredning eller läge för verksamhetskomplexet.

GM_Object

 

function

Verksamhet som utförs i verksamhetskomplexet. Funktion beskrivs under verksamheten och kompletteras eventuellt med information om indata och utdata som en följd av det.

Function

 

name

Beskrivande namn på verksamhetskomplexet.

CharacterString

voidable

validFrom

Den tidpunkt då verksamhetskomplexet började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då verksamhetskomplexet upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

8.1.2.    Datatyper

8.1.2.1.   Funktion (Function)

Funktionen hos någonting uttryckt som en verksamhet och valfria indata och/eller utdata.Attribut

Definition

Typ

Voidability

activity

Kategoriserad beskrivning av enskild eller organiserad uppsättning tekniskt relaterade processer som utförs av en ekonomisk enhet, privat eller offentlig, av vinstdrivande eller icke vinstdrivande natur.

EconomicActivityValue

 

input

Allt slags klassificerat eller registrerat material som kommer in i en teknisk och ekonomisk enhet i enlighet med sin funktion.

InputOutputValue

voidable

output

Allt slags klassificerat eller registrerat material som lämnar en teknisk och ekonomisk enhet i enlighet med sin funktion.

InputOutputValue

voidable

description

En mer detaljerad beskrivning av funktionen.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Kapacitet (Capacity)

Kvantifiering av faktisk eller potentiell förmåga att utföra en verksamhet, som vanligen inte ändras, inte ändras ofta eller inte ändras i någon större grad.Attribut

Definition

Typ

Voidability

activity

Kategoriserad beskrivning av enskild eller organiserad uppsättning tekniskt relaterade processer som utförs av en ekonomisk enhet, privat eller offentlig, av vinstdrivande eller icke vinstdrivande natur.

EconomicActivityValue

 

input

Mätbar information om allt slags klassificerat eller registrerat material som kommer in i en teknisk och ekonomisk enhet i enlighet med sin funktion.

InputOutputAmount

 

output

Mätbar information om allt slags klassificerat eller registrerat material som lämnar en teknisk och ekonomisk enhet i enlighet med sin funktion.

InputOutputAmount

 

time

Den tidsperiod som den angivna kapaciteten syftar på, som 1 år för årskapacitet.

TM_Duration

 

description

En beskrivning av kapaciteten.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Mängd indata eller utdata (InputOutputAmount)

Typ av och, om möjligt, mätbar mängd av ett klassificerat eller registrerat material som kommer in i eller lämnar en teknisk och ekonomisk enhet.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inputOutput

Klassificerat eller registrerat material som kommer in i eller lämnar en teknisk och ekonomisk enhet i enlighet med sin funktion.

InputOutputValue

 

amount

Den mängd (som volym eller massa) av det klassificerade eller registrerade materialet som kommer in i eller lämnar en teknisk och ekonomisk enhet.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Tillstånd (Permission)

Officiellt beslut (formellt godkännande) om tillstånd att driva hela eller delar av ett verksamhetskomplex, på vissa villkor som garanterar att anläggningarna eller delar av anläggningar på samma plats som drivs av samma operatör uppfyller de krav som fastställs av den behöriga myndigheten. Ett tillstånd kan omfatta en eller flera funktioner och fastställa kapacitetsparametrar. Termen kan utvidgas till att omfatta andra slags intyg eller dokument av särskild vikt, beroende på omfattningen (t.ex. ISO, EMAS, nationella kvalitetsnormer osv.).Attribut

Definition

Typ

Voidability

id

Identifierar referensen till tillståndet.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Parter som berörs av det tillstånd som ges för verksamhetskomplexet. De kan ha många olika roller, t.ex. vara behöriga myndigheter eller företag.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Tidsmässig referens som kompletterar definitionen av tillståndet.

DateTime

voidable

dateFrom

Ett startdatum från vilket tillståndet är giltigt.

DateTime

voidable

dateTo

Ett slutdatum fram till vilket tillståndet är giltigt.

DateTime

voidable

description

En beskrivning av tillståndet.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funktion(er) som tillståndet beviljas för.

Function

voidable

permittedCapacity

Största mängd indata och/eller utdata i verksamheten i enlighet med tillståndet.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Beskrivning av verksamhetskomplex (ActivityComplexDescription)

Ytterligare information om ett verksamhetskomplex, bland annat dess beskrivning, adress, kontaktuppgifter och närstående parter.Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

description

En kompletterande definition av ”verksamhetskomplex” och dess egenskaper.

PT_FreeText

voidable

address

En adress till verksamhetskomplexet, dvs. den adress där verksamheten sker.

AddressRepresentation

voidable

contact

Kontaktuppgifter till verksamhetskomplexet.

Contact

voidable

relatedParty

Information om parter knutna till verksamhetskomplexet. De kan ha många olika roller som ägare, operatörer och behöriga myndigheter.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Kodlistor

8.1.3.1.   Näringsgren (EconomicActivityValue)

Näringsgrensindelning.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar värdena i följande kodlistor eller andra kodlistor som anges av dataleverantörerna:

 EU:s näringsgrensindelning (EconomicActivityNACEValue): Näringsgrensindelning enligt Eurostats Nace som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1893/2006 ( 7 ).

 EU:s näringsgrensindelning om avfallsstatistik (EconomicActivityWasteStatisticsValue): Näringsgrensindelning i enlighet med avsnitt 8 i bilaga I till förordning (EG) nr 2150/2002 ( 8 ).

 EU:s indelning om återvinning/bortskaffande av avfall (WasteRecoveryDisposalValue): Indelning av åtgärder för återvinning och bortskaffande av avfall i enlighet med bilagorna I och II i Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG ( 9 ).

8.1.3.2.   Indata eller utdata (InputOutputValue)

Indelning av indata eller utdata.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar värdena i följande kodlistor eller andra kodlistor som anges av dataleverantörerna.

 EU:s produktindelning (ProductCPAValue): Indelning av produkter efter näringsgren i enlighet med Eurostats Nace som fastställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 451/2008 ( 10 ).

 EU:s avfallsindelning (WasteValue): Avfallsindelning i enlighet med beslut 2000/532/EG ( 11 ).

8.2.    Krav för verksamhetskomplex

Om en dataleverantör använder en subtyp till ActivityComplex för att tillgängliggöra information om status, fysisk kapacitet, tillstånd och/eller ytterligare information ska de relevanta kodlistor och datatyper (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription) som ingår i paketet Activity Complex användas.

▼B
BILAGA II

KRAV FÖR RUMSLIGA DATATEMAN SOM ANGES I BILAGA I TILL DIREKTIV 2007/2/EG

1.   REFERENSSYSTEM FÖR KOORDINATER

1.1.    Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 ska följande definitioner gälla:

datum : en parameter eller en uppsättning parametrar som definierar ett referenssystems origo, skala och orientering i enlighet med EN ISO 19111.

geodetiskt datum : ett datum som beskriver relationen mellan ett referenssystem och jorden i enlighet med EN ISO 19111.

koordinatsystem : en uppsättning matematiska regler för att specificera hur koordinater ska anges för punkter i enlighet med EN ISO 19111.

referenssystem för koordinater : ett koordinatsystem som relateras till verkligheten genom ett datum i enlighet med EN ISO 19111. Denna definition omfattar koordinatsystem som baseras på geodetiska eller kartesiska koordinater och koordinatsystem baserade på kartprojektioner.

kartprojektion : en avbildning av koordinater genom ett ett-till-ett-förhållande, från ett geodetiskt koordinatsystem till ett plan, i samma geodetiska datum, i enlighet med EN ISO 19111.

sammansatt referenssystem : ett referenssystem som använder två andra oberoende referenssystem, ett för den horisontella komponenten och ett för den vertikala, för att ange ett läge, i enlighet med EN ISO 19111.

geodetiskt koordinatsystem : ett koordinatsystem i vilket ett läge anges med geodetisk latitud, geodetisk longitud och (i det tredimensionella fallet) höjd över ellipsoiden i enlighet med EN ISO 19111.

▼M2

medelvattennivå (mean sea level, MSL) : den genomsnittliga höjden på havsytan vid en tidvattenstation för alla tidvattennivåer under en 19-årsperiod, vanligen utifrån nivåavläsningar en gång i timmen som mäts mot en fast, förutbestämd referensnivå (sjökortets referensyta).

lägsta astronomiska tidvatten (lowest astronomical tide, LAT) : den lägsta tidvattennivå som kan förutses inträffa under genomsnittliga meteorologiska förhållanden och under godtycklig kombination av astronomiska förhållanden.

▼B

1.2.    Datum för tredimensionella och tvådimensionella referenssystem

För tredimensionella och tvådimensionella referenssystem och den horisontella komponenten i sammansatta referenssystem som används för att göra rumsliga datamängder tillgängliga, ska datumet vara datumet för European Terrestrial Reference System 1989 (ETRS89) i områden inom dess geografiska omfattning, eller datumet för International Terrestrial Reference System (ITRS) eller andra geodetiska referenssystem som är förenliga med ITRS i områden som ligger utanför den geografiska omfattningen för ETRS89. Förenlighet med ITRS innebär att systemdefinitionen ska baseras på definitionen av ITRS och att det ska finnas ett väldokumenterat förhållande mellan de båda systemen, i enlighet med EN ISO 19111.

1.3.    Referenssystem (för koordinater)

Rumsliga datamängder ska göras tillgängliga med hjälp av minst ett av de referenssystem som anges i avsnitt 1.3.1, 1.3.2 och 1.3.3, om inte något av de villkor som anges i avsnitt 1.3.4 är uppfyllt.

1.3.1.    Tredimensionella referenssystem

 Tredimensionella kartesiska koordinater baserade på ett datum som anges i avsnitt 1.2 med användning av parametrarna för ellipsoiden i Geodetic Reference System 1980 (GRS80).

 Tredimensionella geodetiska koordinater (latitud, longitud och höjd över ellipsoiden) baserade på ett datum som anges i avsnitt 1.2 och som använder parametrarna för GRS80-ellipsoiden.

1.3.2.    Tvådimensionella referenssystem

 Tvådimensionella geodetiska koordinater (latitud och longitud) baserade på ett datum som anges i 1.2 med användning av parametrarna för GRS80-ellipsoiden.

 Plankoordinater från ETRS89 Lamberts azimutala ytriktiga projektion.

 Plankoordinater från ETRS89 Lamberts koniska konforma projektion.

 Plankoordinater från ETRS89 Transversala Mercatorprojektion.

1.3.3.    Sammansatta referenssystem

1. Ett av de referenssystem som anges i avsnitt 1.3.2 ska användas för den horisontella komponenten i det sammansatta referenssystemet.

2. Ett av följande referenssystem ska användas för den vertikala komponenten:

 För den vertikala komponenten på land ska det europeiska vertikala referenssystemet (EVRS) användas för att uttrycka tyngdkraftsrelaterade höjder inom dess geografiska omfattning. Andra vertikala referenssystem relaterade till jordens tyngdkraftsfält ska användas för att uttrycka tyngdkraftsrelaterade höjder i områden som ligger utanför EVRS geografiska omfattning.

▼M2

 För den vertikala komponenten i den fria atmosfären ska barometertrycket konverterat till höjd med hjälp av den internationella standardatmosfären enligt ISO 2533:1975 eller andra linjära eller parametriska referenssystem användas. Om andra parametriska referenssystem används ska de beskrivas i en tillgänglig referens med hjälp av EN ISO 19111-2:2012.

▼M2

 För den vertikala komponenten i marina områden med en märkbar tidvattenskillnad (ebb och flod) ska lägsta astronomiska tidvatten användas som referensyta.

 För den vertikala komponenten i marina områden utan märkbar tidvattenskillnad, på öppet hav och för vatten djupare än 200 meter ska medelvattennivån användas som referensyta, eller en väldefinierad referensyta som ligger nära medelvattennivån.

▼B

1.3.4.    Andra referenssystem

I följande undantagsfall får andra referenssystem än de som anges i punkt 1.3.1, 1.3.2 eller 1.3.3 användas:

1. Andra referenssystem får anges för specifika rumsliga datateman i denna bilaga.

2. Medlemsstaterna får ange lämpliga referenssystem för regioner utanför europeiska kontinenten.

De geodetiska koder och parametrar som behövs för att beskriva dessa referenssystem och för att möjliggöra konverterings- och omvandlingsoperationer ska dokumenteras och en identifierare ska skapas i enlighet med EN ISO 19111 och ISO 19127.

1.4.    Referenssystem som används i visningsnättjänster

För visning av rumsliga datamängder med en visningsnättjänst i enlighet med förordning (EG) nr 976/2009 ska minst referenssystemet för tvådimensionella geodetiska koordinater (latitud och longitud) finnas tillgängligt.

1.5.    Identifierare för referenssystem

1. Parametrar och identifierare för referenssystem ska förvaltas i ett eller flera gemensamma register över referenssystem.

2. Endast identifierare som ingår i ett gemensamt register får användas för att referera till de referenssystem som anges i det här avsnittet.

2.   GEOGRAFISKA RUTNÄTSSYSTEM

2.1.    Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 ska följande definitioner gälla:

rutnät : ett nät av två eller fler uppsättningar kurvlinjer där komponenterna i varje uppsättning skär komponenterna i de andra uppsättningarna på ett algoritmiskt sätt.

rutnätscell : en cell som är avgränsad av rutnätslinjer.

rutnätspunkt : en punkt som är belägen där två eller fler linjer i ett rutnät korsar varandra.

2.2.    Rutnät

▼M2

Något av de rutnät med fixerade och entydigt definierade lägen som anges i avsnitten 2.2.1 och 2.2.2 ska användas som georeferenser för att göra rutnätsdata tillgängliga i Inspire, om inte något av följande villkor gäller:

(1) Andra rutnät får anges för specifika rumsliga datateman i bilagorna II–IV. I detta fall ska data som utbyts via ett sådant temaspecifikt nät använda standarder där definitionen av rutnätet antingen ingår i data eller länkas genom en referens.

(2) För rutnätsreferens i regioner utanför kontinentala Europa får medlemsstaterna definiera ett eget rutnät baserat på ett geodetiskt referenssystem för koordinater som är förenligt med ITRS och Lamberts azimutala ytriktiga projektion enligt samma principer för rutnät som anges i 2.2.1. I detta fall måste en identifierare för referenssystemet för koordinater skapas.

▼B

2.2.1.    ►M2  Ytriktigt rutnät  ◄

▼M2 —————

▼B

Detta rutnät baseras på ETRS89 Lamberts azimutala ytriktiga (ETRS89-LAEA) projektion med projektionscentrum vid punkt 52° N, 10° E och E-tillägg (false easting): x0 = 4 321 000 m, N-tillägg (false northing): y0 = 3 210 000 m.

Rutnätets origo sammanfaller med origo (false origin) för ETRS89-LAEA-projektionen (x = 0, y = 0).

Rutnätspunkter i rutnät som baseras på ETRS89-LAEA ska sammanfalla med rutnätspunkter i projektionen.

Rutnätet är hierarkiskt med upplösningar på 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m och 100 000 m.

Rutnätets orientering är syd-nordlig, väst-östlig.

Rutnätet betecknas som Grid_ETRS89-LAEA. För identifiering av en enskild upplösningsnivå bifogas cellstorleken i meter.

▼M2 —————

▼B

För en entydig referering och identifiering av en rutnätscell ska en cellkod som består av cellens storlek och koordinaterna för cellens nedre vänstra hörn i ETRS89-LAEA användas. Cellens storlek ska anges i meter (m) för cellstorlekar upp till 100 m eller i kilometer (km) för cellstorlekar på minst 1 000 m. Värden för Northing och Easting ska delas med 10n, där n är antalet efterföljande nollor i värdet för cellstorleken.

▼M2

2.2.2.    Zonindelat geografiskt rutnät

1. När rutnätsdata ges i form av geodetiska koordinater i enlighet med avsnitt 1.3 i denna bilaga får ett rutnät med multiupplösning enligt definition i detta avsnitt användas som ram för georeferenser.

2. Upplösningsnivåerna definieras i tabell 1.

3. Rutnätet ska baseras på det geodetiska referenssystemet för koordinater ETRS89-GRS80.

4. Rutnätets origo ska sammanfalla med den punkt där ekvatorn korsar Greenwichmeridianen (GRS80 latitud φ=0, GRS80 longitud λ=0).

5. Rutnätets orientering ska vara syd-nordlig, väst-östlig, i enlighet med det nät som definieras av gradnätet på ellipsoiden GRS80.

6. För rutnätsreferens i regioner utanför kontinentala Europa får dataleverantörerna definiera ett eget rutnät baserat på ett geodetiskt referenssystem för koordinater som är förenligt med ITRS enligt samma principer som för det alleuropeiska rutnätet Grid_ETRS89-GRS80zn. I detta fall måste en identifierare för referenssystemet och motsvarande identifierare för rutnätet skapas.

7. Rutnätet ska delas upp i zoner. Rutnätets syd-nordliga upplösning ska ha samma vinkelavstånd. Rutnätets väst-östliga upplösning ska fastställas till resultatet av vinkelavståndet multiplicerat med zonens faktor i enlighet med tabell 1.

8. Rutnätet ska kallas Grid_ETRS89-GRS80zn_res, där n står för zonens nummer och res för cellstorleken i vinkelenheter i enlighet med tabell 1.Tabell 1

Gemensamma rutnätet Grid_ETRS89-GRS80: Latitudavstånd (upplösningsnivå) och longitudavstånd för varje zon

Upplösningsnivåer

LATITUDAVSTÅND

(Bågsekunder)

LATITUDAVSTÅND (Bågsekunder)

Cellstorlek

Zon 1

(Lat. 0°–50°)

Zon 2

(Lat. 50°–70°)

Zon 3

(Lat. 70°–75°)

Zon 4

(Lat. 75°–80°)

Zon 5

(Lat. 80°–90°)

NIVÅ 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

NIVÅ 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

NIVÅ 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

NIVÅ 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

NIVÅ 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

NIVÅ 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

NIVÅ 6

120

120

240

360

480

720

2 M

NIVÅ 7

60

60

120

180

240

360

1 M

NIVÅ 8

30

30

60

90

120

180

30 S

NIVÅ 9

15

15

30

45

60

90

15 S

NIVÅ 10

5

5

10

15

20

30

5 S

NIVÅ 11

3

3

6

9

12

18

3 S

NIVÅ 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

NIVÅ 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

NIVÅ 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

NIVÅ 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

NIVÅ 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

NIVÅ 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

NIVÅ 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

NIVÅ 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

NIVÅ 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

NIVÅ 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

NIVÅ 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

NIVÅ 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

NIVÅ 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

FAKTOR

1

2

3

4

6

▼B

3.   ORTNAMN

3.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt från datamängder som relaterar till det rumsliga temat ortnamn:

 Namngiven plats.

3.1.1.    Namngiven plats (NamedPlace)

En geografisk lokalitet som betecknas med ett eller flera egennamn (ortnamn).Attribut för den rumsliga objekttypen NamedPlace

Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

geometry

Geometri associerad till den namngivna platsen. Denna dataspecifikation begränsar inte de geometriska typerna.

GM_Object

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Gräns för upplösning, uttryckt som skala eller markavstånd, ovanför vilken den namngivna platsen och dess associerade namn inte längre ska visas i en grundläggande visningstjänst.

MD_Resolution

voidable

localType

Ortnamnets karakterisering uttryckt enligt dataleverantörens definition, på minst ett av Europeiska unionens officiella språk.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Gräns för upplösning, uttryckt som skala eller markavstånd, under vilken den namngivna platsen och dess associerade namn inte längre ska visas i en grundläggande visningstjänst.

MD_Resolution

voidable

name

Platsens namn.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifierare för ett rumsligt objekt som representerar samma enhet, men som förekommer i andra teman för Inspire, om sådana finns.

Identifier

voidable

type

Karakterisering av den typ av enhet som ortnamnen betecknar.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Datatyper

3.2.1.    Ortnamn (GeographicalName)

Namn på en geografisk lokalitet.Attribut för datatypen GeographicalName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

grammaticalGender

Grammatiskt genus.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Grammatiskt numerus (singular eller plural).

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Det språk som namnet anges på, angivet som en kod på tre bokstäver i enlighet med ISO 639-3 eller ISO 639-5.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitativ information som gör det möjligt att avgöra om namnet är officiellt fastställt och/eller aktuellt.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Anger om namnet är det genuint brukade eller hävdvunna namnet för en geografisk lokalitet eller inte.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Uttalsuppgift för ortnamnet på aktuellt inhemskt språk.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Ursprunglig datakälla för det officiellt fastställda ortnamnet. Om ursprunglig datakälla saknas hänvisas till den offentliggörande datamängden.

CharacterString

voidable

spelling

Det fastställda sättet att skriva ortnamnet.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Uttal av namnet (PronunciationOfName)

Uttalsuppgift för ortnamnet på aktuellt inhemskt språk.Attribut

Definition

Typ

Voidability

pronunciationIPA

Uttalsuppgifter för ortnamnet på det inhemska språket beskrivet med det internationella fonetiska alfabetet (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Uttal för ortnamnet på det inhemska språket uttryckt med en länk till en ljudfil.

URI

voidable

Minst ett av de båda attributen pronunciationSoundLink och pronunciationIPA måste fyllas i.

3.2.3.    Stavning av namnet (SpellingOfName)

Det fastställda sättet att skriva ett ortnamn.Attribut för datatypen SpellingOfName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

script

Teckenuppsättning som används för att skriva namnet, i förekommande fall uttryckt i en kod om fyra bokstäver i enlighet med ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Hur namnet ska skrivas, dvs. fastställd ortografi.

CharacterString

 

transliterationScheme

Metod för att transkribera namn mellan olika alfabet.

CharacterString

voidable

3.3.    Kodlistor

3.3.1.    Grammatiskt genus (GrammaticalGenderValue)

Ett ortnamns grammatiska genus.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ GrammaticalGenderValue

Värde

Definition

common

”Gemensamt” grammatiskt genus (kombination av ”maskulin” och ”feminin”).

feminine

Feminint grammatiskt genus.

masculine

Maskulint grammatiskt genus.

neuter

Neutralt grammatiskt genus.

▼B

3.3.2.    Grammatiskt numerus (GrammaticalNumberValue)

Ett ortnamns grammatiska numerus.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ GrammaticalNumberValue

Värde

Definition

dual

Dubbelt grammatiskt numerus.

plural

Pluralt grammatiskt numerus.

singular

Enkelt grammatiskt numerus.

▼B

3.3.3.    Namnstatus (NameStatusValue)

Ett ortnamns status, det vill säga information ortnamnet är fastställt eller inte.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ NameStatusValue

Värde

Definition

historical

Historiskt namn inte i aktuell användning.

official

Namn i aktuell användning och officiellt godkänt eller fastställt i lag.

other

Aktuellt men inte officiellt eller godkänt namn.

standardised

Namn i aktuell användning, accepterat eller rekommenderat av ett organ som har tilldelats rådgivande funktion och/eller beslutsmakt i frågor om toponomi.

▼B

3.3.4.    Namngiven platstyp (NamedPlaceTypeValue)

Ortnamnskategori.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ NamedPlaceTypeValue

Värde

Definition

administrativeUnit

Administrativa enheter som delar upp områden där medlemsstaterna har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå, separerade genom administrativa gränser.

building

Geografisk belägenhet för byggnader.

hydrography

Hydrografiska element, inklusive marina områden och alla andra vattenförekomster och enheter som är relaterade till dem, inklusive huvudavrinningsområden och delavrinningsområden.

landcover

Fysiskt och biologiskt täcke över jordytan inklusive konstgjorda ytor, jordbruksytor, skogar, (halv-)naturliga områden och våtmarker.

landform

Geomorfologisk terrängegenskap.

other

Ett rumsligt objekt som inte ingår bland de andra typerna i kodlistan.

populatedPlace

En plats som bebos av människor.

protectedSite

Ett område som är betecknat eller förvaltas inom ramen för internationell lagstiftning, EU-lagstiftning och medlemsstaternas lagstiftning i syfte att uppnå specifika miljövårdsmål.

transportNetwork

Transportnät längs väg, spår, luft, vatten och kabel samt relaterad infrastruktur. Inkluderar länkar mellan olika nät.

▼B

3.3.5.    Genuinitet (NativenessValue)

Anger om namnet är det genuint brukade eller hävdvunna ortnamnet.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ NativenessValue

Värde

Definition

endonym

Namn på en geografisk lokalitet på ett officiellt eller väletablerat språk som förekommer inom det område där lokaliteten finns.

exonym

Namn som används på ett specifikt språk för en geografisk lokalitet som är belägen utanför det område där språket är vanligt och som har en annan form än endonymen eller endonymerna i det område där den geografiska lokaliteten är belägen.

▼B

3.4.    SkiktSkikt för det rumsliga datatemat ortnamn

Skiktnamn

Skiktrubrik

Rumslig objekttyp

GN.GeographicalNames

Ortnamn

NamedPlace

▼M2

4.   ADMINISTRATIVA ENHETER

4.1.    Struktur för det rumsliga datatemat administrativa enheter

De typer som specificeras för det rumsliga datatemat administrativa enheter struktureras i följande paket:

 Administrativa enheter (Administrative Units)

 Marina enheter (Maritime Units)

4.2.    Administrativa enheter

4.2.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet administrativa enheter omfattar följande rumsliga objekttyper:

 Administrativ gräns.

 Administrativ enhet.

 Condominium.

4.2.1.1.   Administrativ gräns (AdministrativeBoundary)

En avgränsningslinje mellan administrativa enheter.Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

country

Tvåställig landskod enligt Publikationshandboken, som offentliggörs av Europeiska unionens publikationsbyrå.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk representation av gränslinjen.

GM_Curve

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

legalStatus

Rättslig status för denna administrativa gräns.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

De hierarkiska nivåerna för alla angränsande administrativa enheter som denna gräns ingår i.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Teknisk status för denna administrativa gräns.

TechnicalStatusValue

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

admUnit

De administrativa enheter som separeras av denna administrativa gräns.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Administrativ enhet (AdministrativeUnit)

Enhet för administration där en medlemsstat har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå.Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

country

Tvåställig landskod enligt Publikationshandboken, som offentliggörs av Europeiska unionens publikationsbyrå.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk representation av det rumsliga område som omfattas av den administrativa enheten.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

name

Officiellt nationellt ortnamn på den administrativa enheten, vid behov angivet på flera språk.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematisk identifierare som motsvarar de nationella administrativa koder som fastställs i varje land.

CharacterString

 

nationalLevel

Nivå i den nationella administrativa hierarki som den administrativa enheten tillhör.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Namn på den nivå i den nationella administrativa hierarki som den administrativa enheten tillhör.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Centrum för nationell eller lokal administration.

ResidenceOfAuthority

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

administeredBy

Administrativ enhet på samma nivå i den nationella administrativa hierarkin som förvaltar denna administrativa enhet.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

De administrativa gränserna mellan denna administrativa enhet och samtliga angränsande enheter.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Administrativ enhet på samma nivå i den nationella administrativa hierarkin som samförvaltas av denna administrativa enhet.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Condominium som förvaltas av den administrativa enheten.

Condominium.

voidable

lowerLevelUnit

Enheter på en lägre nivå i den nationella administrativa hierarkin som förvaltas av den administrativa enheten.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Enhet på en högre nivå i den nationella administrativa hierarkin som förvaltas av den administrativa enheten.

AdministrativeUnit

voidable

Sambandsrollen condominium gäller endast för administrativa enheter med nationalLevel=”1st order” (landsnivå).

Ingen enhet på lägsta nivå kan associera enheter på lägre nivå.

Ingen enhet på högsta nivå kan associera enheter på högre nivå.

4.2.1.3.   Condominium (Condominium)

Ett administrativt område som inrättats oberoende av eventuella nationella administrativa indelningar av ett territorium och som administreras av två eller flera länder.Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

geometry

Geometrisk representation av det rumsliga område som omfattas av detta condominium.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

name

Officiellt nationellt ortnamn på condominiumet, vid behov angivet på flera språk.

GeographicalName

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

admUnit

Den administrativa enhet som administrerar condominiumet.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Datatyper

4.2.2.1.   Myndighetssäte (ResidenceOfAuthority)

Datatyp som representerar namn och position för en myndighets säte.Attribut

Definition

Typ

Voidability

geometry

Position för myndighetssätet.

GM_Point

voidable

name

Namn på myndighetssätet.

GeographicalName

 

4.2.3.    Uppräkningstyper

4.2.3.1.   Rättslig status (LegalStatusValue)

Beskrivning av den rättsliga statusen för administrativa gränser.Värde

Definition

agreed

Den kantkonnekterade gränsen har godkänts av angränsande administrativa enheter och är nu stabil.

notAgreed

Den kantkonnekterade gränsen har ännu inte godkänts av angränsande administrativa enheter och kan förändras.

4.2.3.2.   Teknisk status (TechnicalStatusValue)

Beskrivning av den tekniska statusen för administrativa gränser.Värde

Definition

edgeMatched

Gränserna för angränsande administrativa enheter har samma koordinatuppsättning.

notEdgeMatched

Gränserna för angränsande administrativa enheter har inte samma koordinatuppsättning.

4.2.4.    Kodlistor

4.2.4.1.   Administrativ hierarkisk nivå (AdministrativeHierarchyLevel)

Administrativa nivåer i den nationella administrativa hierarkin. Denna kodförteckning avspeglar nivån i de administrativa strukturernas hierarkiska pyramid utifrån en geometrisk aggregering av territorier och är inte nödvändigtvis en beskrivning av underordningen mellan de relaterade administrativa myndigheterna.

Denna kodlista ska förvaltas i ett gemensamt kodlisteregister.

4.3.    Marina enheter

4.3.1.    Rumsliga objekttyper

Paketet marina enheter omfattar följande rumsliga objekttyper:

 Baslinje

 Marin gräns

 Marin zon

4.3.1.1.   Baslinje (Baseline)

Den linje som ligger till grund för beräkning av territorialhavets yttergränser och vissa andra yttergränser.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

segment

En baslinjes segment.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Marin gräns (MaritimeBoundary)

En linje som är skiljegräns mellan alla slags marina jurisdiktioner.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

geometry

Geometrisk representation av den marina gränsen.

GM_Curve

 

country

Det land som den marina zonen längs denna gräns tillhör.

CountryCode

 

legalStatus

Rättslig status för denna marina gräns.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Teknisk status för denna marina gräns.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Marin zon (MaritimeZone)

Ett havsområde som definierats i internationella fördrag och konventioner där kuststater utövar jurisdiktion.Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

geometry

Geometrisk representation av det rumsliga område som omfattas av den marina zonen.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Typ av marin zon.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Det land som denna marina zon tillhör.

CountryCode

 

name

Namn på den marina zonen.

GeographicalName

voidable

beginLifeSpanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifeSpanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

baseline

Baslinje eller baslinjer som används för att avgränsa denna marina zon.

Baseline

voidable

boundary

Gräns eller gränser för denna marina zon.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Datatyper

4.3.2.1.   Baslinjesegment (BaselineSegment)

Segment för baslinje som ligger till grund för beräkning av territorialhavets yttergränser och vissa andra yttergränser.Attribut

Definition

Typ

Voidability

geometry

Geometrisk representation av baslinjesegmentet.

GM_Curve

 

segmentType

Den baslinjetyp som används för detta segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Kodlistor

4.3.3.1.   Typ av baslinjesegment (BaselineSegmentTypeValue)

De typer av baslinjer som används för att beräkna territorialhavets bredd.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast de värden som anges i tabellen nedan.Värde

Namn

Definition

normal

normal

Den normala baslinjen för att beräkna territorialhavets bredd är lågvattenlinjen längs kusten som den är utritad på storskaliga sjökort officiellt godkända av kuststaten.

straight

rät

Baslinjen för att beräkna territorialhavets bredd är den räta baslinjen som fastställs genom att lämpliga punkter förbinds med varandra.

archipelagic

arkipelag

Baslinjen för att beräkna territorialhavets bredd är den räta baslinjen som förbinder de yttersta punkterna på de yttersta öarna och torrlagda reven i ögruppen med varandra.

4.3.3.2.   Typ av marin zon (MaritimeZoneTypeValue)

Typ av marin zon.

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast de värden som anges i tabellen nedan.Värde

Namn

Definition

internalWaters

Inre vatten

Vattnen på landsidan om baslinjerna i kuststatens territorialhav.

territorialSea

Territorialhav

Ett havsområde av en förutbestämd bredd på högst 12 nautiska mil, beräknat från baslinjerna i enlighet med Förenta nationernas havsrättskonvention.

contiguousZone

Angränsande zon

En zon som angränsar till en kuststats territorialhav och som inte får sträcka sig mer än 24 nautiska mil från de baslinjer utifrån vilka territorialhavets bredd beräknas.

exclusiveEconomicZone

Exklusiv ekonomisk zon

Ett område utanför och angränsande till en kuststats territorialhav, som omfattas av ett rättssystem enligt vilket kuststatens rättigheter och jurisdiktion samt andra staters fri- och rättigheter styrs av tillämpliga bestämmelser i Förenta nationernas havsrättskonvention.

continentalShelf

Kontinentalsockeln

En marin zon utanför och angränsande till en kuststats territorialhav, vars yttre gräns har fastställs i enlighet med artikel 76 i Förenta nationernas havsrättskonvention.

4.4.    Temaspecifika krav

1. Varje instans av den rumsliga objekttypen AdministrativeUnit ska, med undantag för den landsnivåenhet som representerar en medlemsstat och samförvaltade enheter, referera exakt till en enhet på en högre nivå i den administrativa hierarkin. Denna överensstämmelse ska uttryckas genom sambandsrollen upperLevelUnit för den rumsliga objekttypen AdministrativeUnit.

2. Varje instans av den rumsliga objekttypen AdministrativeUnit ska, med undantag för förekomsterna på den lägsta nivån, hänvisa till sina respektive enheter på lägre nivå. Denna överensstämmelse ska uttryckas genom sambandsrollen lowerLevelUnit för den rumsliga objekttypen AdministrativeUnit.

3. Om en administrativ enhet samförvaltas av två eller flera administrativa enheter ska sambandsrollen administeredBy användas. De enheter som samförvaltar denna enhet ska tillämpa den motsatta rollen coAdminister.

4. Administrativa enheter på samma nivå i den administrativa hierarkin ska inte begreppsmässigt dela gemensamma områden.

5. Förekomster av den rumsliga objekttypen AdministrativeBoundary ska motsvara kanterna i den topologiska strukturen för den fullständiga (inklusive alla nivåer) gränsgrafen.

6. Ett condominiums rumsliga utbredning får inte ingå i den geometri som representerar en administrativ enhets rumsliga utbredning.

7. Condominium får endast förvaltas av administrativa enheter på landsnivå.

4.5.    Skikt

Skikt för det rumsliga datatemat administrativa enheterSkiktnamn

Skiktrubrik

Rumslig objekttyp

AU.AdministrativeUnit

Administrativ enhet

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Administrativ gräns

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Condominium

Condominium

AU.Baseline

Baslinje

Baseline

AU.<KodlisteVärde> (1)

Exempel: AU.ContiguousZone

<namn som kan läsas av människor>

Exempel: Angränsande zon

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Marin gräns

MaritimeBoundary

(1)   Ett skikt ska göras tillgängligt för varje kodlistevärde, i enlighet med art. 14.3.

▼B

5.   ADRESSER

5.1.    Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 ska följande definition gälla:

adresserbart objekt (addressable object) : ett rumsligt objekt som det är meningsfullt att associera adresser till.

5.2.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt från datamängder som relaterar till det rumsliga temat adresser:

 Adress.

 Adressområdesnamn.

 Adresskomponent.

 Namn på administrativ enhet.

 Postal beskrivning.

 Vägnamn.

5.2.1.    Adress (Address)

En identifiering av det fastställda läget för en fastighet genom en strukturerad sammansättning av ortnamn och identifierare.Attribut

Definition

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Extern tematisk identifierare för det rumsliga adressobjektet som möjliggör interoperabilitet med befintliga system eller tillämpningar.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

locator

Beteckning eller namn som kan läsas av människor.

AddressLocator

 

position

Position för en karakteristisk punkt som representerar adressens belägenhet enligt en viss specifikation, inklusive uppgifter om ursprung.

GeographicPosition

 

status

Adressens giltighet under det rumsliga adressobjektets livscykel (version).

StatusValue

voidable

validFrom

Datum och tidpunkt då denna version av adressen är eller kommer att vara giltig i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då denna version av adressen upphörde eller kommer att upphöra att existera i verkligheten.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

building

Byggnad som denna adress är angiven för eller associerad till.

Typ som ska anges i det rumsliga datatemat byggnader.

voidable

component

Representerar att adresskomponenten ingår som en del av adressen.

AddressComponent

 

parcel

Fastighetsområde som denna adress är angiven för eller associerad till.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Överordnad adress som denna (sub)adress är nära knuten till.

Address

voidable

En adress måste vara associerad med ett adresskomponentnamn på en administrativ enhet som har nivå 1 (land).

En adress måste ha exakt en förvald geografisk position (”default”-attributet för det rumsliga objektet GeographicPosition ska vara ”true”).

5.2.2.    Adressområdesnamn (AddressAreaName)

En adresskomponent som representerar namnet på ett geografiskt område eller en lokalitet som grupperar ett antal adresserbara objekt för adresseringsändamål, utan att vara en administrativ enhet.

Denna typ är en subtyp av AddressComponent.Attribut för den rumsliga objekttypen AddressAreaName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Adressområdets egennamn.

GeographicalName

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen AddressAreaName

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

namedPlace

Den namngivna plats som detta adressområde representerar.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Adresskomponent (AddressComponent)

Identifierare eller ortnamn på ett visst geografiskt område, en plats eller ett annat rumsligt objekt som definierar omfattningen av en adress.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen AddressComponent

Attribut

Definition

Typ

Voidability

alternativeIdentifier

Extern tematisk identifierare för det rumsliga adresskomponentobjektet som möjliggör interoperabilitet med befintliga system eller tillämpningar.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

status

Adresskomponentens giltighet under det rumsliga adresskomponentobjektets livscykel (version).

StatusValue

voidable

validFrom

Datum och tidpunkt då denna version av adresskomponenten är eller kommer att vara giltig i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då denna version av adresskomponenten upphörde eller kommer att upphöra att existera i verkligheten.

DateTime

voidableSambandsroller för den rumsliga objekttypen AddressComponent

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

situatedWithin

En annan adresskomponent inom vilken det rumsliga objekt som representeras av denna adresskomponent är beläget.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Namn på administrativ enhet (AdminUnitName)

En adresskomponent som representerar namnet på en enhet för administration där en medlemsstat har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå.

Denna typ är en subtyp av AddressComponent.Attribut för den rumsliga objekttypen AdminUnitName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

level

Den administrativa nivån i den nationella administrativa hierarkin.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Officiellt ortnamn på den administrativa enheten, vid behov angivet på olika språk.

GeographicalName

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen AdminUnitName

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

adminUnit

Den administrativa enhet som är källan till innehållet i namnet på den administrativa enheten.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Postal beskrivning (PostalDescriptor)

En adresskomponent som representerar identifieringen av en underindelning av adresser och postutdelningsställen i ett land, en region eller en stad, för poständamål.

Denna typ är en subtyp av AddressComponent.Attribut

Definition

Typ

Voidability

postCode

En kod som skapas och underhålls för poständamål för att identifiera en underindelning av adresser och postutlämningsställen.

CharacterString

 

postName

Ett eller flera namn som skapas och underhålls för poständamål för att identifiera en underindelning av adresser och postutlämningsställen.

GeographicalName

 

Om det inte finns något postnummer krävs en postort.

Om det inte finns någon postort krävs ett postnummer.

5.2.6.    Vägnamn (ThoroughfareName)

En adresskomponent som representerar namnet på en förbindelseled från en plats till en annan.

Denna typ är en subtyp av AddressComponent.Attribut för den rumsliga objekttypen ThoroughfareName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Vägens namn.

ThoroughfareNameValue

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen ThoroughfareName

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

transportLink

En eller flera transportnätlänkar till vilka det rumsliga objektet för vägnamnet har tilldelats.

TransportLink

voidable

5.3.    Datatyper

5.3.1.    Adresslokator (AddressLocator)

Beteckning eller namn som kan läsas av människor och som gör det möjligt för en användare eller en tillämpning att referera till och särskilja adressen från närliggande adresser, inom omfattningen av ett vägnamn, ett adressområdesnamn, ett namn på en administrativ enhet eller en postal beskrivning där adressen är belägen.Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Ett nummer eller en teckensekvens som unikt identifierar lokatorn inom den eller de relevanta områdena.

LocatorDesignator

 

level

Den nivå som lokatorn refererar till.

LocatorLevelValue

 

name

Ett ortnamn eller en beskrivande text som är associerat eller associerad till en fastighet som identifieras av lokatorn.

LocatorName

 Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

withinScopeOf

Den adresskomponent som definierar omfattningen av det område inom vilket adresslokatorn har tilldelats i enlighet med bestämmelser som garanterar entydighet.

AddressComponent

voidable

Om det inte finns någon beteckning krävs ett namn.

Om det inte finns något namn krävs en beteckning.

5.3.2.    Adressrepresentation (AddressRepresentation)

Representation av ett rumsligt adressobjekt som ska användas i externa applikationsscheman som behöver innehålla grundläggande läsbar adressinformation.Attribut för datatypen AddressRepresentation

Attribut

Definition

Typ

Voidability

addressArea

Namnet eller namnen på ett geografiskt område eller en lokalitet som grupperar ett antal adresserbara objekt för adresseringsändamål utan att vara en administrativ enhet.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Namnet eller namnen på en enhet för administration där en medlemsstat har och/eller utövar jurisdiktion, på lokal, regional och nationell nivå.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Ett nummer eller en teckensekvens som gör det möjligt för en användare eller en tillämpning att tolka, analysera och formatera lokatorn inom den aktuella omfattningen. En lokator kan omfatta flera lokatorbeteckningar.

CharacterString

 

locatorName

Ett eller flera egennamn på den enhet i verkligheten som lokatorn identifierar.

GeographicalName

 

postCode

En kod som skapas och underhålls för poständamål för att identifiera en underindelning av adresser och postutlämningsställen.

CharacterString

voidable

postName

Ett eller flera namn som skapas och underhålls för poständamål för att identifiera en underindelning av adresser och postutlämningsställen.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Namnet eller namnen på en förbindelseled från en plats till en annan, t.ex. en väg eller en vattenväg.

GeographicalName

voidableSambandsroller för datatypen AddressRepresentation

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

addressFeature

Referens till det rumsliga adressobjektet.

Address

voidable

5.3.3.    Geografisk position (GeographicPosition)

Position för en karakteristisk punkt som representerar adressens belägenhet enligt en viss specifikation, inklusive uppgifter om ursprung.Attribut för datatypen GeographicPosition

Attribut

Definition

Typ

Voidability

default

Anger om denna position ska betraktas som förvald (default).

Boolean

 

geometry

Punktens position uttryckt i koordinater i det valda rumsliga referenssystemet.

GM_Point

 

metod

Beskrivning av hur och av vem adressens geografiska position skapades eller härleddes.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Information som definierar den specifikation som använts för att skapa eller härleda adressens geografiska position.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Lokatorbeteckning (LocatorDesignator)

Ett nummer eller en teckensekvens som unikt identifierar lokatorn inom den eller de relevanta omfattningarna. Den fullständiga identifikationen av lokatorn kan innehålla en eller flera lokatorbeteckningar.Attribut för datatypen LocatorDesignator

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Den identifierande delen av lokatorbeteckningen, som består av en eller flera siffror eller andra tecken.

CharacterString

 

type

Typen av lokatorvärde, som gör det möjligt för en tillämpning att tolka, analysera eller formatera det i enlighet med vissa regler.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Lokatornamn (LocatorName)

Egennamn på den enhet i verkligheten som lokatorn identifierar.Attribut för datatypen LocatorName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Den identifierande delen av lokatornamnet.

GeographicalName

 

type

Typen av lokatorvärde, som gör det möjligt för en tillämpning att tolka, analysera eller formatera värdet i enlighet med vissa regler.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Del av namn (PartOfName)

En del av det fullständiga namn som framställs genom att vägnamnet delas upp i separata semantiska delar på samma språk och med samma alfabet som det fullständiga vägnamnet.Attribut för datatypen PartOfName

Attribut

Definition

Typ

Voidability

part

Den teckensträng som uttrycker den separata delen av namnet på samma språk och med samma alfabet som det fullständiga vägnamnet.

CharacterString

 

type

En klassificering av namndelen i enlighet med dess semantik (betydelse) i det fullständiga vägnamnet.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Vägnamnsvärde (ThoroughfareNameValue)

Egennamn på vägen som valfritt får innehålla en uppdelning av namnet i delar.Attribut för datatypen ThoroughfareNameValue

Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Vägens egennamn.

GeographicalName

 

nameParts

En eller flera delar som vägnamnet får delas upp i.

PartOfName

voidable

5.4.    Kodlistor

5.4.1.    Geometrimetod (GeometryMethodValue)

Beskrivning av hur och av vem adressens geografiska position skapades eller härleddes.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ GeometryMethodValue

Värde

Definition

byAdministrator

Har beslutats och registrerats manuellt av det adresstilldelningsansvariga officiella organet eller av dataförvaltaren.

byOtherParty

Har beslutats och registrerats manuellt av en annan part.

fromFeature

Har härletts automatiskt från ett annat rumsligt objekt enligt Inspire som är anknutet till adressen eller adresskomponenten.

▼B

5.4.2.    Geometrispecifikation (GeometrySpecificationValue)

Information som definierar den specifikation som använts för att skapa eller härleda adressens geografiska position.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ GeometrySpecificationValue

Värde

Definition

addressArea

Position som härletts från det relaterade adressområdet.

adminUnit1stOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på första nivån.

adminUnit2ndOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på andra nivån.

adminUnit3rdOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på tredje nivån.

adminUnit4thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på fjärde nivån.

adminUnit5thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på femte nivån.

adminUnit6thOrder

Position som härletts från den relaterade administrativa enheten på sjätte nivån.

building

Position som ska identifiera den relaterade byggnaden.

entrance

Position som ska identifiera ingångsdörr eller -port.

parcel

Position som ska identifiera det relaterade markskiftet.

postalDelivery

Position som ska identifiera en punkt för postutlämning.

postalDescriptor

Position som härletts från det relaterade postkodsområdet.

segment

Position som härletts från det relaterade vägsegmentet.

thoroughfareAccess

Position som ska identifiera tillträdespunkten från vägen.

utilityService

Position som ska identifiera en punkt för utility service (såsom el, gas och vatten).

▼B

5.4.3.    Lokatorbeteckningstyp (LocatorDesignatorTypeValue)

Beskrivning av semantiken för lokatorbeteckningen.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Värde

Definition

addressIdentifierGeneral

Adressidentifierare som består av siffror och/eller tecken.

addressNumber

Adressidentifierare som endast består av siffror.

addressNumber2ndExtension

Adressnumrets andra utökning.

addressNumberExtension

Adressnumrets utökning.

buildingIdentifier

Byggnadsidentifierare som består av siffror och/eller tecken.

buildingIdentifierPrefix

Prefix till byggnadsidentifieraren.

cornerAddress1stIdentifier

Adressidentifierare relaterad till den primära vägen i en hörnadress.

cornerAddress2ndIdentifier

Adressidentifierare relaterad till den sekundära vägen i en hörnadress.

entranceDoorIdentifier

Identifierare för ingångsdörr, ingångsport eller ingångspassage under tak.

floorIdentifier

Identifierare för våning eller plan inuti en byggnad.

kilometrePoint

Ett märke vid en väg försett med ett tal som anger det befintliga avståndet mellan vägens startpunkt och märket, uppmätt längs vägen.

postalDeliveryIdentifier

Identifierare för en punkt för postutlämning.

staircaseIdentifier

Identifierare för en trappa, i regel inuti en byggnad.

unitIdentifier

Identifierare för dörr, bostad, svit eller rum inuti en byggnad.

▼B

5.4.4.    Lokatornivå (LocatorLevelValue)

Den nivå som lokatorn refererar till.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ LocatorLevelValue

Värde

Definition

accessLevel

Lokatorn identifierar ett specifikt tillträde till ett markstycke, en byggnad eller liknande, med användning av ett ingångsnummer eller liknande identifierare.

postalDeliveryPoint

Lokatorn identifierar en punkt för postutlämning.

siteLevel

Lokatorn identifierar ett specifikt markstycke, en specifik byggnad eller liknande egendom, med användning av ett adressnummer, byggnadsnummer, byggnadsnamn eller egendomsnamn.

unitLevel

Lokatorn identifierar en specifik del av en byggnad.

▼B

5.4.5.    Lokatornamntyp (LocatorNameTypeValue)

Beskrivning av semantiken för lokatornamnet.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ LocatorNameTypeValue

Värde

Definition

buildingName

Namn på en byggnad eller del av en byggnad.

descriptiveLocator

Narrativ textbeskrivning av belägenheten eller det adresserbara objektet.

roomName

Identifierare för bostad, svit eller rum inuti en byggnad.

siteName

Namn på fastighet, byggnadskomplex eller anläggning.

▼B

5.4.6.    Deltyp (PartTypeValue)

En klassificering av namndelen i enlighet med dess semantik i det fullständiga vägnamnet.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ PartTypeValue

Värde

Definition

name

Namndelen utgör kärnan eller roten för vägnamnet.

namePrefix

Namndelen används för att skilja åt bindeord utan att ta bort betydelse från vägnamnets kärna.

qualifier

Namndelen kvalificerar vägnamnet.

type

Namndelen indikerar vägens kategori eller typ.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Aktuell giltighet för den verkliga adressen eller adresskomponenten.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ StatusValue

Värde

Definition

alternative

En allmänt använd adress eller adresskomponent som avviker från masteradressen eller adresskomponenten enligt beslut från det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller från dataförvaltaren.

current

Adress eller adresskomponent som enligt det officiella adresstilldelningsansvariga organet är aktuell och giltig eller som dataförvaltaren bedömer vara det lämpligaste populärnamnet för adressen.

proposed

Adress eller adresskomponent som väntar på godkännande från dataförvaltaren eller från det officiella adresstilldelningsansvariga organet.

reserved

Adress eller adresskomponent som har godkänts av det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller av dataförvaltaren men som ännu inte har införts.

retired

Adress eller adresskomponent som inte längre finns i dagligt bruk eller som har avskaffats av det officiella adresstilldelningsansvariga organet eller av dataförvaltaren.

▼B

5.5.    Temaspecifika krav

5.5.1.    Adresspositionen

1. I datamängden ska adressens position representeras så noggrant som möjligt. Koordinaterna ska vara de mest exakta direkt hämtade koordinaterna, eller om sådana saknas, härledda koordinater från en av adresskomponenterna, med företräde för den komponent som gör det möjligt att fastställa positionen mest exakt.

2. Om en adress har mer än en position ska attributet ”specification” tilldelas ett annat värde för var och en av dessa positioner.

5.5.2.    Sambandsroller

1. Sambandsrollen withinScopeOf ska fyllas i för alla lokatorer som är tilldelade enligt regler som syftar till att garantera entydighet inom en viss adresskomponent (det vill säga vägnamn, adressområdesnamn, postal beskrivning eller namn på administrativ enhet).

2. Sambandsrollen parentAddress ska fyllas i för alla adresser som är kopplade till en överordnad adress.

3. En adress måste associeras till namnet på det land där adressen är belägen. Dessutom måste en adress associeras till de ytterligare adresskomponenter som krävs för en entydig identifiering och platsbestämning av adressförekomsten.

5.6.    SkiktSkikt för det rumsliga datatemat adresser

Skiktnamn

Skiktrubrik

Rumslig objekttyp

AD.Address

Adresser

Address

6.   FASTIGHETSOMRÅDEN

6.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt från datamängder som relaterar till det rumsliga temat fastighetsområden:

 Fastighet (inkl. samfällighet).

 Fastighetsgräns.

 Fastighetsområde.

 Fastighetsindelning.

Fastighetsområden ska alltid göras tillgängliga.

Fastigheter ska göras tillgängliga av medlemsstaterna där unika fastighetsreferenser endast ges för fastigheter och inte för områden.

Fastighetsgränser ska göras tillgängliga av medlemsstaterna om information om absolut lägesnoggrannhet för fastighetsgränsen har registrerats.

6.1.1.    Fastighet (BasicPropertyUnit)

Den grundläggande enheten för ägande som registrerats i fastighetsregister eller motsvarande. Den definieras av unik äganderätt och därtill knutna rättigheter och kan utgöras av en eller flera angränsande eller geografiskt åtskilda områden.Attribut

Definition

Typ

Voidability

areaValue

Registrerad areal som anger storleken på ytans horisontella projektion för de fastighetsområden som bildar fastigheten.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematisk identifierare på nationell nivå, i allmänhet den fullständiga nationella beteckningen på fastigheten. Måste säkerställa kopplingen till det nationella fastighetsregistret eller motsvarande.

CharacterString

 

validFrom

Officiellt datum och officiell tidpunkt då fastigheten fastställdes eller kommer att fastställas på rättslig väg.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då fastigheten rättsligt har upphört eller kommer att upphöra att användas.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

administrativeUnit

Den administrativa enheten för den lägsta administrativa nivå som innehåller denna fastighet.

AdministrativeUnit

voidable

Värdet på areaValue ska anges i kvadratmeter.

6.1.2.    Fastighetsgräns (CadastralBoundary)

Del av ytterlinjen på ett fastighetsområde. En fastighetsgräns kan delas av två angränsande fastighetsområden.Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Skattad absolut lägesnoggrannhet för fastighetsgränsen i fastighetsindelningen i det referenssystem för koordinater som används inom Inspire. Absolut lägesnoggrannhet är medeltalet av lägesosäkerheten för en uppsättning av lägen där lägesosäkerheten är lika med avståndet mellan ett inmätt läge och det förmodade sanna läget.

Length

voidable

geometry

Fastighetsgränsens geometri.

GM_Curve

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

validFrom

Officiellt datum och officiell tidpunkt då fastighetsgränsen fastställdes eller kommer att fastställas på rättslig väg.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då fastighetsgränsen rättsligt har upphört eller kommer att upphöra att användas.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

parcel

Det eller de fastighetsområden som avgränsas av denna fastighetsgräns. En fastighetsgräns kan avgränsa ett eller två fastighetsområden.

CadastralParcel

voidable

Värdet på estimatedAccuracy ska anges i meter.

6.1.3.    Fastighetsområde (CadastralParcel)

Områden definierade i fastighetsregister eller motsvarande.Attribut

Definition

Typ

Voidability

areaValue

Registrerad areal som anger storleken på ytans horisontella projektion för fastighetsområdet.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

geometry

Fastighetsområdets geometri.

GM_Object

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

label

Text som vanligtvis används för att visa identifieringen av fastighetsområdet.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematisk identifierare på nationell nivå, i allmänhet den fullständiga nationella beteckningen på fastighetsområdet. Måste säkerställa kopplingen till det nationella fastighetsregistret eller motsvarande.

CharacterString

 

referencePoint

En punkt inom fastighetsområdet.

GM_Point

voidable

validFrom

Officiellt datum och officiell tidpunkt då fastighetsområdet inrättades eller kommer att inrättas på rättslig väg.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då fastighetsområdet rättsligt har upphört eller kommer att upphöra att användas.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

administrativeUnit

Den administrativa enheten för den lägsta administrativa nivå som innehåller detta fastighetsområde.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Den eller de fastigheter som innehåller detta fastighetsområde.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Den fastighetsindelning på lägsta nivå som innehåller detta fastighetsområde.

CadastralZoning

voidable

Värdet på areaValue ska anges i kvadratmeter.

Geometritypen ska vara GM_Surface eller GM_MultiSurface.

6.1.4.    Fastighetsindelning (CadastralZoning)

Mellanliggande områden som används för att dela upp ett nationellt territorium i fastighetsområden.Attribut

Definition

Typ

Voidability

beginLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet infördes eller ändrades i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum och tidpunkt då denna version av det rumsliga objektet ersattes eller upphörde att gälla i den rumsliga datamängden.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Skattad absolut lägesnoggrannhet för fastighetsområden i fastighetsindelningen i det referenssystem för koordinater som används inom Inspire. Absolut lägesnoggrannhet är medeltalet av lägesosäkerheten för en uppsättning av lägen där lägesosäkerheten är lika med avståndet mellan ett inmätt läge och det förmodade sanna läget.

Length

voidable

geometry

Fastighetsindelningens geometri.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

label

Text som vanligtvis används för att visa identifieringen av fastighetsindelningen.

CharacterString

 

level

Fastighetsindelningens nivå i den nationella fastighetshierarkin.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Namn på nivån för den nationella fastighetsindelningen i den nationella fastighetshierarkin på minst ett av EU:s officiella språk.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Fastighetsindelningens namn.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematisk identifierare på nationell nivå, i allmänhet den fullständiga nationella koden för fastighetsindelningen.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Skalfaktorn för den ursprungliga papperskartan (om det finns en sådan) vars omfattning fastighetsindelningen motsvarar.

Integer

voidable

referencePoint

En punkt inom fastighetsindelningen.

GM_Point

voidable

validFrom

Officiellt datum och officiell tidpunkt då fastighetsindelningen inrättades eller kommer att inrättas på rättslig väg.

DateTime

voidable

validTo

Datum och tidpunkt då fastighetsindelningen rättsligt har upphört eller kommer att upphöra att användas.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

upperLevelUnit

Den fastighetsindelning på närmast högre nivå som innehåller denna fastighetsindelning.

CadastralZoning

voidable

Värdet på estimatedAccuracy ska anges i meter.

En fastighetsindelning på lägre nivå ska ingå i en indelning på högre nivå.

6.2.    Kodlistor

6.2.1.    Fastighetsindelningsnivå (CadastralZoningLevelValue)

Hierarkiska nivåer för fastighetsindelningarna.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ CadastralZoningLevelValue

Värde

Definition

1stOrder

Högsta nivån (största områdena) i hierarkin för fastighetsindelning, samma som eller motsvarande kommuner.

2ndOrder

Andra nivån i hierarkin för fastighetsindelning.

3rdOrder

Tredje nivån i hierarkin för fastighetsindelning.

▼B

6.3.    Temaspecifika krav

6.3.1.    Geometrisk representation

1. Den värdedomän för rumsliga egenskaper som definieras i detta avsnitt är inte begränsad till modellen Simple Feature i EN ISO 19125-1.

2. Om fastighetsgränser anges ska de fastighetsgränser som motsvarar ytterlinjen för ett fastighetsområde bilda en sluten ring eller slutna ringar.

6.3.2.    Modellering av objektreferenser

Alla förekomster av den rumsliga objekttypen CadastralParcel ska ha attributet nationalCadastralReference som identifierare för temat. Detta attribut måste göra det möjligt för användarna att göra en koppling till rättigheter, ägare och andra fastighetsuppgifter i nationella fastighetsregister eller motsvarande.

6.3.3.    Referenssystem för koordinater

Om data som är relaterade till det rumsliga datatemat fastighetsområden görs tillgängliga i plankoordinater med hjälp av Lamberts koniska konforma projektion ska de också göras tillgängliga i minst ett av de andra referenssystem som anges i avsnitt 1.3.1, 1.3.2 och 1.3.3.

6.4.    Beskrivningsregler

6.4.1.    SkiktSkikt för det rumsliga datatemat fastighetsområden

Skiktnamn

Skiktrubrik

Rumslig objekttyp

CP.CadastralParcel

Fastighetsområde

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Fastighetsindelning

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Fastighetsgräns

CadastralBoundary

7.   TRANSPORTNÄT

7.1.    Definitioner

Utöver definitionerna i artikel 2 ska följande definitioner gälla:

referenspunkt för flygplats : det angivna geografiska läget för en flygplats, som ligger nära det ursprungliga eller planerade geometriska centrumet för flygplatsen och som normalt ligger kvar där det ursprungligen fastställdes.

flygplats/helikopterflygplats : på land eller vatten angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i övrigt på marken (vattnet).

djupvattenled : en led i ett angivet område inom fastställda gränser som noggrant har undersökts i fråga om vattendjup och hinder till ett minsta angivet vattendjup.

intermodal förbindelse : en förbindelse mellan två element i två olika transportnät som använder olika transportmedel, där det finns möjlighet för t.ex. personer och gods att byta transportmedel.

linjärt element : ett endimensionellt objekt som fungerar som en axel som längs vilken linjära referenser kan utföras.

linjär referens : en specifikation av ett läge i förhållande till ett endimensionellt objekt som ett mått längs (och valfritt också med avvikelse från) det elementet.

navigeringshjälpmedel : ett fysiskt navigeringshjälpmedel placerat på jordens yta, som Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), kurssändare, Tactical Air Navigation Beacon (TACAN) osv., som gör det lättare att vägleda luftfartyg genom befintliga flygvägar.

objektreferens : en referens som anger ett objekts rumsliga utbredning genom att referera till ett befintligt rumsligt objekt eller en samling av rumsliga objekt.

bangård : ett område som korsas av ett antal parallella järnvägsspår (oftast mer än två) som är förbundna med varandra och som används för att stanna tåg i syfte att lasta/lossa gods utan att störa trafiken på en huvudbana.

signifikant punkt : ett angivet geografiskt läge som används för att definiera en Air Traffic Service (ATS) flygväg, en flygbana för ett luftfartyg eller för andra ATS-navigeringsändamål.

▼M1

Area Navigation (RNAV) : en navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att följa valfri flygväg inom täckområdet för ett stationsbundet navigeringshjälpmedel eller inom gränserna för ett slutet (self-contained) hjälpmedels möjligheter eller genom en kombination av dessa.

TACAN-navigering : en navigeringsmetod som gör det möjligt för ett luftfartyg att följa valfri flygväg inom täckområdet för stationsbundna Tactical Air Navigation Beacon (TACAN)-navigeringshjälpmedel.

▼B

7.2.    Struktur för det rumsliga datatemat transportnät

De typer som anges för det rumsliga datatemat transportnät struktureras i följande paket:

 Gemensamma transportelement.

 Lufttransportnät.

 Lintransportnät.

 Järnvägstransportnät.

 Vägtransportnät.

 Sjötransportnät.

7.3.    Gemensamma transportelement

7.3.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till det rumsliga temat gemensamma transportelement:

 Tillträdesbegränsning.

 Anläggnings status.

 Underhållsmyndighet.

 Kantstolpe.

 Ägarmyndighet.

 Begränsning för fordon.

 Riktning för trafikflödet.

 Transportyta.

 Transportlänk.

 Transportlänksekvens.

 Transportlänkmängd.

 Transportnät.

 Transportnod.

 Transportobjekt.

 Transportpunkt.

 Transportfastighet.

 Vertikal position.

7.3.1.1.   Tillträdesbegränsning (AccessRestriction)

En begränsning av tillträdet till ett transportelement.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen AccessRestriction

Attribut

Definition

Typ

Voidability

restriction

Tillträdesbegränsningens natur.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Anläggnings status (ConditionOfFacility)

Ett transportnätselements status i fråga om färdigställande och användning.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen ConditionOfFacility

Attribut

Definition

Typ

Voidability

currentStatus

Aktuell status för ett transportnätselement i fråga om färdigställande och användning.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Underhållsmyndighet (MaintenanceAuthority)

Den myndighet som ansvarar för underhållet av transportelementet.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen MaintenanceAuthority

Attribut

Definition

Typ

Voidability

authority

Identifiering av underhållande myndighet.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Markeringsstolpe (MarkerPost)

Referensmarkering som placeras längs en rutt i ett transportnät, vanligtvis med regelbundna intervall, som anger avståndet från ruttens början eller någon annan referenspunkt till den punkt där markeringen är placerad.

Denna typ är en subtyp av TransportPoint.Attribut för den rumsliga objekttypen MarkerPost

Attribut

Definition

Typ

Voidability

location

Avstånd från ruttens början eller någon annan referenspunkt till den punkt där en markeringsstolpe är placerad.

Distance

 Sambandsroller för den rumsliga objekttypen MarkerPost

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

route

Rutt i ett transportnät längs vilken markeringsstolpen är placerad.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Ägarmyndighet (OwnerAuthority)

Den myndighet som äger transportelementet.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen OwnerAuthority

Attribut

Definition

Typ

Voidability

authority

Identifiering av ägarmyndigheten.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Begränsning för fordon (RestrictionForVehicles)

Begränsning för fordon i ett transportelement.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen RestrictionForVehicles

Attribut

Definition

Typ

Voidability

measure

Mätvärde för begränsningen.

Measure

 

restrictionType

Typ av begränsning.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Riktning för trafikflödet (TrafficFlowDirection)

Visar trafikflödets riktning i förhållande till transportlänkvektorns riktning.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

direction

Visar trafikflödets riktning.

LinkDirectionValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen Link eller LinkSequence.

7.3.1.8.   Transportyta (TransportArea)

Yta som representerar den rumsliga utbredningen av ett element i ett transportnät.

Denna typ är en subtyp av NetworkArea.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportytan började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportytan upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

Alla transportytor har en extern objektidentifierare.

7.3.1.9.   Transportlänk (TransportLink)

Ett linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos ett transportnät mellan två punkter i nätet.

Denna typ är en subtyp av Link.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportlänken började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportlänken upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

Alla transportlänkar har en extern objektidentifierare.

7.3.1.10.   Transportlänksekvens (TransportLinkSequence)

Ett linjärt objekt som består av en ordnad samling transportlänkar som representerar en kontinuerlig rutt i transportnätet utan förgreningar. Elementet har en angiven början och ett angivet slut och varje position i transportlänken går att identifiera med en enda parameter, t.ex. längd. Det beskriver ett element i transportnätet som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av LinkSequence.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportlänksekvensen började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportlänksekvensen upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

En transportlänksekvens måste vara sammansatt av transportlänkar som samtliga tillhör samma transportnät.

Alla transportlänksekvenser har en extern objektidentifierare.

7.3.1.11.   Transportlänkmängd (TransportLinkSet)

En samling länksekvenser och/enskilda transportlänkar som har en specifik funktion eller betydelse i ett transportnät.

Denna typ är en subtyp av LinkSet.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportlänkmängden började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportlänkmängden upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidableSambandsroll

Definition

Typ

Voidability

post

Markeringsstolpe längs en rutt i ett transportnät.

MarkerPost

voidable

En transportlänkmängd måste vara sammansatt av transportlänkar och/eller transportlänksekvenser som samtliga tillhör samma transportnät.

Alla transportlänkmängder har en extern objektidentifierare.

7.3.1.12.   Transportnät (TransportNetwork)

Samling av nätelement som tillhör ett enda transportmedel.

Denna typ är en subtyp av Network.Attribut för den rumsliga objekttypen TransportNetwork

Attribut

Definition

Typ

Voidability

inspireId

Extern objektidentifierare för det rumsliga objektet.

Identifier

 

typeOfTransport

Typ av transportnät baserat på vilken typ av infrastruktur nätet använder.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Transportnod (TransportNode)

Ett punktobjekt som används för förbindelsemöjlighet.

Denna typ är en subtyp av Node.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportnoden började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportnoden upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

Alla transportnoder har en extern objektidentifierare.

7.3.1.14.   Transportobjekt (TransportObject)

En identitetsbas för transportnätobjekt i verkligheten.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen TransportObject

Attribut

Definition

Typ

Voidability

geographicalName

Ett ortnamn som används för att identifiera transportnätobjektet i verkligheten. Det ger en nyckel för att implicit associera olika representationer av objektet.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Transportpunkt (TransportPoint)

Ett punktobjekt – som inte är en nod – som representerar ett elements position i ett transportnät.

Denna typ är en subtyp av NetworkElement.

Denna typ är en subtyp av TransportObject.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

geometry

Transportpunktens läge.

GM_Point

 

validFrom

Den tidpunkt då transportpunkten började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportpunkten upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

Alla transportpunkter har en extern objektidentifierare.

7.3.1.16.   Transportegenskap (TransportProperty)

En referens till en egenskap för nätet. Denna egenskap kan gälla hela det nätelement som den är associerad till eller – i fråga om linjära objekt – kan beskrivas med linjära referenser.

Denna typ är en subtyp av NetworkProperty.

Denna typ är abstrakt.Attribut

Definition

Typ

Voidability

validFrom

Den tidpunkt då transportegenskapen började existera i verkligheten.

DateTime

voidable

validTo

Den tidpunkt då transportegenskapen upphör att existera i verkligheten.

DateTime

voidable

Alla transportegenskaper har en extern objektidentifierare.

7.3.1.17.   Vertikal position (VerticalPosition)

Vertikal nivå i förhållande till andra transportnätelement.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut för den rumsliga objekttypen VerticalPosition

Attribut

Definition

Typ

Voidability

verticalPosition

Transportelementets relativa vertikala position.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Uppräkningstyper

7.3.2.1.   Transporttyp (TransportTypeValue)

Möjliga typer av transportnät.Tillåtna värden för uppräkningstypen TransportTypeValue

Värde

Definition

air

Transportnätet består av lufttransporter.

cable

Transportnätet består av lintransporter.

rail

Transportnätet består av järnvägstransporter.

road

Transportnätet består av vägtransporter.

water

Transportnätet består av sjötransporter.

7.3.3.    Kodlistor

7.3.3.1.   Tillträdesbegränsning (AccessRestrictionValue)

Typer av tillträdesrestriktioner för ett transportelement.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AccessRestrictionValue

Värde

Definition

forbiddenLegally

Tillträde till transportelementet förbjuds i lag.

physicallyImpossible

Tillträde till transportelementet är fysiskt omöjligt på grund av förekomsten av barriärer eller andra fysiska hinder.

private

Tillträde till transportelementet har restriktioner på grund av att det är i privat ägo.

publicAccess

Transportelementet är öppet för allmänheten.

seasonal

Tillträde till transportelementet beror på säsong.

toll

Tillträde till transportelementet är tullkontrollerat.

▼B

7.3.3.2.   Begränsningstyp (RestrictionTypeValue)

Möjliga restriktioner för fordon som kan få tillträde till ett transportelement.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RestrictionTypeValue

Värde

Definition

maximumDoubleAxleWeight

Fordons största vikt per dubbelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumDraught

Fordons största djupgående som tillåts på ett transportelement.

maximumFlightLevel

Fordons högsta flygnivå som tillåts på ett transportelement.

maximumHeight

Fordons största höjd som kan passera under ett annat objekt.

maximumLength

Fordons största längd som tillåts på ett transportelement.

maximumSingleAxleWeight

Fordons största vikt per enkelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumTotalWeight

Fordons största totalvikt som tillåts på ett transportelement.

maximumTripleAxleWeight

Fordons största vikt per trippelaxel som tillåts på ett transportelement.

maximumWidth

Fordons största bredd som tillåts på ett transportelement.

minimumFlightLevel

Fordons lägsta flygnivå som tillåts på ett transportelement.

▼B

7.4.    Lufttransportnät

7.4.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till lufttransportnät:

 Flygplatsområde.

 Flygplatskategori.

 Flygplatsnod.

 Flygplatstyp.

 Flyglänk.

 Flyglänksekvens.

 Luftrumsnod.

 Flygväg.

 Flygvägslänk.

 Luftrumsområde.

 Platta.

 Luftfartsanläggnings status.

 Specifik punkt.

 Elementlängd.

 Elementbredd.

 Flygplatsens höjd.

 Instrumentinflygningsprocedur.

 Lägsta tillåtna höjd.

 Navigeringshjälpmedel.

 Procedurlänk.

 Start- och landningsområde.

 Centrumlinje på start- eller landningsbana.

 Standardflygväg för ankommande IFR-trafik (STAR)

 Standardflygväg för avgående IFR-trafik (SID).

 Ytsammansättning.

 Taxibaneområden.

 Start- och landningsplats för helikopter.

 Högsta tillåtna höjd över havet.

 Restriktion för användning.

7.4.1.1.   Flygplatsområde (AerodromeArea)

På land eller vatten angivet område (med byggnader, anläggningar och utrustning), som helt eller delvis avses för luftfartygs landning, start och rörelser i övrigt på marken (vattnet).

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.4.1.2.   Flygplatskategori (AerodromeCategory)

Flygplatskategori i fråga om omfattningen och betydelsen av de flygtrafikledningstjänster som erbjuds till och från flygplatsen.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

aerodromeCategory

Värde som anger kategorin för en flygplats.

AerodromeCategoryValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygplatsnod eller flygplatsområde.

7.4.1.3.   Flygplatsnod (AerodromeNode)

Nod som ligger vid referenspunkt för flygplats för en flygplats/helikopterflygplats och som används för att representera den på ett förenklat sätt.

Denna typ är en subtyp av AirNode.Attribut för den rumsliga objekttypen AerodromeNode

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designatorIATA

IATA-beteckningen på tre bokstäver för flygplatsen (flygplats/helikopterflygplats).

CharacterString

voidable

locationIndicatorICAO

ICAO-platsindikator på fyra bokstäver för flygplatsen (flygplats/helikopterflygplats), enligt förteckningen i ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableSambandsroller för den rumsliga objekttypen AerodromeNode

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

controlTowers

Den uppsättning kontrolltorn som tillhör en flygplats (flygplats/helikopterflygplats).

Typ som ska anges i det rumsliga datatemat byggnader.

voidable

7.4.1.4.   Flygplatstyp (AerodromeType)

En kod som anger flygplatsens typ.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

aerodromeType

Typ av flygplats.

AerodromeTypeValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygplatsnod eller flygplatsområde.

7.4.1.5.   Flyglänk (AirLink)

Ett linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos ett luftfartsnät mellan två punkter i nätet.

Denna typ är en subtyp av TransportLink.

Denna typ är abstrakt.

7.4.1.6.   Flyglänksekvens (AirLinkSequence)

Ett linjärt objekt som består av en ordnad samling flyglänkar som representerar en kontinuerlig rutt i flygtransportnätet utan förgreningar.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Luftrumsnod (AirNode)

En nod som förekommer inom ett luftfartsnät.

Denna typ är en subtyp av TransportNode.

Denna typ är abstrakt.Attribut för den rumsliga objekttypen AirNode

Attribut

Definition

Typ

Voidability

significantPoint

Attribut som anger om luftnoden är en signifikant punkt eller ej.

Boolean

 

7.4.1.8.   Flygväg (AirRoute)

En angiven flygväg utformad för att kanalisera trafikflödet efter behov för att tillhandahålla flygtrafikledningstjänster, från slutet av start- och första stigningsfasen till början av inflygnings- och landningsfasen.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.Attribut för den rumsliga objekttypen AirRoute

Attribut

Definition

Typ

Voidability

airRouteType

Ledklassificering.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Kod eller beteckning som identifierar en flygväg.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Flygvägslänk (AirRouteLink)

En del av en flygväg som vanligtvis flygs utan mellanlandning, definierad av två på varandra följande signifikanta punkter.

Denna typ är en subtyp av AirLink.Attribut för den rumsliga objekttypen AirRouteLink

Attribut

Definition

Typ

Voidability

airRouteLinkClass

Klass eller typ för en flygvägslänk.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Luftrumsområde (AirspaceArea)

En definierad luftvolym, beskriven som en horisontell projektion med vertikala gränser.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.Attribut för den rumsliga objekttypen AirspaceArea

Attribut

Definition

Typ

Voidability

AirspaceAreaType

En kod som anger den allmänna strukturen eller de allmänna egenskaperna hos ett visst luftrum.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Platta (ApronArea)

Ett definierat område på en markbaserad flygplats/helikopterflygplats som används för av- och påstigning för passagerare, lastning och lossning av post eller gods, samt för bränslepåfyllning, parkering eller underhåll.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.4.1.12.   Luftfartsanläggnings status (ConditionOfAirFacility)

Ett lufttransportnätelements status i fråga om färdigställande och användning.

Denna typ är en subtyp av ConditionOfFacility.

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygplatsnod, flygplatsområde eller start- och landningsområde.

7.4.1.13.   Angiven punkt (DesignatedPoint)

Ett geografiskt läge som inte är markerat av platsen för ett hjälpmedel som används för att definiera en ATS-rutt, flygvägen för ett luftfartygs flygväg eller för andra navigerings- eller ATS-ändamål.

Denna typ är en subtyp av AirNode.Attribut för den rumsliga objekttypen DesignatedPoint

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Den kodade beteckningen för punkten.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Elementlängd (ElementLength)

Elementets fysiska längd.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

length

Elementets fysiska längd.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen start- och landningsområde, taxibaneområde eller start- och landningsplats för helikopter.

7.4.1.15.   Elementbredd (ElementWidth)

Elementets fysiska bredd.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

bredd

Elementets fysiska bredd.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen start- och landningsområde, taxibaneområde eller start- och landningsplats för helikopter.

7.4.1.16.   Flygplatsens höjd(FieldElevation)

Flygplatsens höjd som det vertikala avståndet mellan den högsta punkten på flygplatsens landningsområde och havsytans medelnivå.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

altitude

Fältets höjd över havsytan.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygplatsnod eller flygplatsområde.

7.4.1.17.   Instrumentinflygningsprocedur (InstrumentApproachProcedure)

På förhand fastställda manövrer som utförs med referens till flyginstrumenten för att med fastställd vertikal hinderfrihet föra ett luftfartyg till ett läge varifrån landning kan utföras och därefter, om landning inte sker, till ett läge där kriterier för hinderfrihet vid väntning eller på sträcka gäller.

Denna typ är en subtyp av ProcedureLink.

7.4.1.18.   Lägsta tillåtna höjd över havet (LowerAltitudeLimit)

Den lägsta tillåtna höjden för ett luftfartsnätobjekt.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

altitude

Höjdgränsens värde.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygvägslänk eller luftrumsområde.

7.4.1.19.   Navigeringshjälpmedel (Navaid)

Ett eller flera navigeringshjälpmedel som tillhandahåller navigationstjänster.

Denna typ är en subtyp av AirNode.Attribut för den rumsliga objekttypen Navaid

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Den kodade identifieraren för navigeringshjälpmedlet.

CharacterString

voidable

navaidType

Typ av navigationstjänst.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Förfarandelänk (ProcedureLink)

På förhand fastställda manövrer med fastställd vertikal hinderfrihet.

Denna typ är en subtyp av AirLink.

7.4.1.21.   Start- och landningsområde (RunwayArea)

Ett definierat rektangulärt område på en markbaserad flygplats/helikopterflygplats som är iordningställt för start och landning av luftfartyg.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.Attribut för den rumsliga objekttypen RunwayArea

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Den fullständiga textbeteckningen på start- och landningsbanan som används för att ge den en unik identifiering på en flygplats/helikopterflygplats som har mer än en sådan bana.

CharacterString

voidable

runwayType

Typ av start- och landningsbana, antingen en start- och landningsbana för flygplan eller ett område för slutlig inflygning och start (Final Approach and Take Off Area, FATO) för helikoptrar.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Centrumlinje på start- eller landningsbana (RunwayCentrelinePoint)

En operativt signifikant position på centrumlinjen för en start- eller landningsriktning.

Denna typ är en subtyp av AirNode.Attribut för den rumsliga objekttypen RunwayCentrelinePoint

Attribut

Definition

Typ

Voidability

pointRole

Rollen för punkten längs centrumlinjen för start- eller landningsriktningen.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardflygväg för ankommande IFR-trafik – STAR (StandardInstrumentArrival)

En standardflygväg för ankommande IFR-trafik som länkar en signifikant punkt (oftast på en ATS-flygväg) till en punkt från vilken ett publicerat instrumentinflygningsförfarande kan påbörjas.

Denna typ är en subtyp av ProcedureLink.Attribut för den rumsliga objekttypen StandardInstrumentArrival

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Textbeteckningen för Standard Instrument Arrival.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardflygväg för avgående IFR-trafik – SID (StandardInstrumentDeparture)

Standardflygväg för avgående IFR-trafik som länkar flygplatsen eller en viss start- och landningsbana på flygplatsen till en angiven signifikant punkt (oftast på en ATS-flygväg) från vilken flygning på sträcka inleds.

Denna typ är en subtyp av ProcedureLink.Attribut för den rumsliga objekttypen StandardInstrumentDeparture

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Beteckningen för Standard Instrument Departure.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Ytsammansättning (SurfaceComposition)

Sammansättningen av en yta som är relaterad till en flygplats/helikopterflygplats.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

surfaceComposition

En kod som anger sammansättningen av en yta som är relaterad till en flygplats/helikopterflygplats.

SurfaceCompositionValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen start- och landningsområde, taxibaneområde, platta eller start- och landningsplats för helikopter.

7.4.1.26.   Taxibaneområde (TaxiwayArea)

Inom landflygplats anvisad eller anlagd väg för luftfartygs taxning avsedd som förbindelse mellan delar av flygplatsområdet.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.Attribut för den rumsliga objekttypen TaxiwayArea

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Beteckningen för taxibanan.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Start- och landningsplats för helikopter (TouchDownLiftOff)

Ett lastbärande område där en helikopter kan landa eller starta.

Denna typ är en subtyp av AirNode.Attribut för den rumsliga objekttypen TouchDownLiftOff

Attribut

Definition

Typ

Voidability

designator

Beteckningen för start- och landningsplats för helikopter.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Högsta tillåtna höjd över havet(UpperAltitudeLimit)

Den högsta tillåtna höjden för ett flygtransportnätobjekt.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

altitude

Höjdgränsens värde.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygvägslänk eller luftrumsområde.

7.4.1.29.   Restriktion för användning (UseRestriction)

Restriktioner för användningen av ett objekt i flygtransportnätverket.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

restriction

Typen av restriktion för användning för objektet i ett flygtransportnätverk

AirUseRestrictionValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen flygväg, luftlänk (eller specialiserad luftlänk), luftnod (eller specialiserad luftnod) eller flygplatsområde.

7.4.2.    Kodlistor

7.4.2.1.   Flygplatskategori (AerodromeCategoryValue)

Möjliga flygplatskategorier i fråga om omfattningen och betydelsen av de flygtrafikledningstjänster som erbjuds till och från flygplatsen.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AerodromeCategoryValue

Värde

Definition

domesticNational

Flygplats som erbjuder inhemska nationella flygtrafikledningstjänster.

domesticRegional

Flygplats som erbjuder inhemska regionala flygtrafikledningstjänster.

international

Flygplats som erbjuder internationella flygtrafikledningstjänster.

▼B

7.4.2.2.   Flygplatstyp (AerodromeTypeValue)

En kod som anger huruvida en viss enhetsförekomst är en flygplats eller en helikopterflygplats.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AerodromeTypeValue

Värde

Definition

aerodromeHeliport

Flygplats med landningsplats för helikopter.

aerodromeOnly

Endast flygplats.

heliportOnly

Endast helikopterflygplats.

landingSite

Landningsplats.

▼B

7.4.2.3.   Flygvägslänksklass (AirRouteLinkClassValue)

Typ av flygväg ur navigeringssynpunkt.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AirRouteLinkClassValue

Värde

Definition

conventional

Flygväg med konventionell navigering: flygväg som varken använder områdesnavigering (Area Navigation) eller TACAN-navigering för flygtrafikledningstjänster.

RNAV

Flygväg med områdesnavigering: flygväg som använder områdesnavigering (RNAV) för flygtrafikledningstjänster.

TACAN

TACAN-flygväg: flygväg som använder TACAN-navigering för flygtrafikledningstjänster.

▼B

7.4.2.4.   Flygvägstyp (AirRouteTypeValue)

Flygvägens klassificering som ATS-flygväg eller flygväg över Nordatlanten.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AirRouteTypeValue

Värde

Definition

ATS

ATS-flygväg enligt Icao bilaga 11.

NAT

Flygväg över Nordatlanten (del av det organiserade färdlinjesystemet OTS).

▼B

7.4.2.5.   Luftanvändningsrestriktion (AirUseRestrictionValue)

Användningsrestriktionerna för ett luftfartsnätobjekt.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AirUseRestrictionValue

Värde

Definition

reservedForMilitary

Luftfartsnätobjektet är uteslutande för militärt bruk.

temporalRestrictions

Tillfälliga restriktioner gäller för användningen av luftfartsnätobjektet.

▼B

7.4.2.6.   Luftrumsområdestyp (AirspaceAreaTypeValue)

Vedertagna luftrumstyper.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AirspaceAreaTypeValue

Värde

Definition

ATZ

Airport Traffic Zone (zon för flygplatstrafik). Luftrum med definierad avgränsning som upprättats kring en flygplats för skydd av flygplatstrafiken.

CTA

Control Area (kontrollområde). Kontrollerat luftrum som sträcker sig uppåt från en angiven gräns ovanför jordytan.

CTR

Control Zone (kontrollzon). Kontrollerat luftrum som sträcker sig från jordytan upp till en angiven övre gräns.

D

Danger area (farligt område). Luftrum med definierad avgränsning inom vilket verksamhet som är farlig för flygtrafik kan förekomma vid angivna tider.

FIR

Fligth Information Region (flyginformationsregion). Luftrum av definierad omfattning inom vilket flyginformations- och alarmeringstjänster tillhandahålls. Kan t.ex. användas om tjänster tillhandahålls av flera enheter än en.

P

Prohibited area (skyddsområde). Luftrum med definierad avgränsning över en stats territorium och inom vilket flygtrafik är förbjuden.

R

Restricted area (restriktionsområde). Luftrum med definierad avgränsning över en stats territorium (landområden och territorialvatten) och inom vilket flygtrafik är begränsad på angivna villkor.

TMA

Terminal Control Area (terminalområde). Kontrollområde som i regel upprättas vid sammanflödande ATS-flygvägar i närheten av en eller flera stora flygplatser. Används i Europa främst enligt principen om flexibel luftrumsanvändning.

UIR

Upper Flight Information Region (UIR) (övre flyginformationsregion). Ett övre luftrum med definierad gränsdragning inom vilket flyginformationstjänster och alarmeringstjänster tillhandahålls. Varje stat bestämmer sina definitioner för övre luftrum.

▼B

7.4.2.7.   Typ av navigeringshjälpmedel (NavaidTypeValue)

Typ av navigationstjänster.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ NavaidTypeValue

Värde

Definition

DME

Distance Measuring Equipment (utrustning för avståndsmätning från flygplan).

ILS

Instrument Landing System (system för instrumentlandning).

ILS-DME

ILS med associerad DME.

LOC

Localizer (kurssändare).

LOC-DME

LOC och DME är associerade.

MKR

Marker Beacon (markeringsfyr).

MLS

Microwave Landing System (landningssystem baserat på mikrovågor).

MLS-DME

MLS med associerad DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (oriktad radiofyr).

NDB-DME

NDB och DME associerade.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (oriktad radiofyr) och Marker Beacon (markeringsfyr).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (TACAN-fyr).

TLS

Transponder Landing System (transponderbaserat landningssystem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (riktad radiofyr, VHF).

VOR-DME

VOR och DME är associerade.

VORTAC

VOR och TACAN är associerade.

▼B

7.4.2.8.   Punktrollvärde (PointRoleValue)

Funktion för start- eller landningsbanans centrumlinje.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ PointRoleValue

Värde

Definition

end

Fysiskt slut för en riktning på start- eller landningsbana.

mid

Mittpunkt för start- eller landningsbana.

start

Fysisk början för en riktning på start- eller landningsbana.

threshold

Början på den del av landningsbanan som kan användas för landning.

▼B

7.4.2.9.   Typ av start- och landningsbana (RunwayTypeValue)

En kod som särskiljer start- och landningsbanor för flygplan och FATO för helikoptrar.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RunwayTypeValue

Värde

Definition

FATO

Final Approach and Take Off Area (slutlig inflygning och start) för helikoptrar.

runway

Start- eller landningsbana (rullbana) för flygplan.

▼B

7.4.2.10.   Ytsammansättning (SurfaceCompositionValue)

En kod som anger en ytas sammansättning.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ SurfaceCompositionValue

Värde

Definition

asphalt

Ytan är ett skikt asfalt.

concrete

Ytan är ett skikt betong.

grass

Ytan är ett skikt gräs.

▼B

7.5.    Lintransportnät

7.5.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till lintransportnät:

 Linbanelänk.

 Linbanelänksekvens.

 Linbanelänkmängd.

 Linbanenod.

7.5.1.1.   Linbanelänk (CablewayLink)

Linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos ett linbanenät mellan två punkter i ett lintransportnät.

Denna typ är en subtyp av TransportLink.Attribut för den rumsliga objekttypen CablewayLink

Attribut

Definition

Typ

Voidability

cablewayType

Typen av linbanetransport.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Linbanelänksekvens (CablewayLinkSequence)

En ordnad samling av linbanelänkar som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Linbanelänkmängd (CablewayLinkSet)

En samling linbanelänksekvenser och/enskilda lintransportlänkar som har en specifik funktion eller betydelse i ett lintransportnät.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Linbanenod (CablewayNode)

Ett punktobjekt som används för att representera en förbindelsemöjlighet mellan två på varandra följande linbanelänkar.

Denna typ är en subtyp av TransportNode.

7.5.2.    Kodlistor

7.5.2.1.   Linbanetyp (CablewayTypeValue)

De möjliga typerna av linbanetransporter.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ CablewayTypeValue

Värde

Definition

cabinCableCar

Linbanetransport vars fordon består av en upphängd kabin som inuti transporterar grupper av personer och/eller gods från en plats till en annan.

chairLift

Linbanetransport vars fordon består av upphängda stolar som transporterar enskilda personer eller grupper av personer från en plats till en annan med hjälp av en stålkabel eller ett stålrep som rör sig kring två punkter.

skiTow

Linbanetransport för att dra skid- och snowboardåkare uppför en sluttning.

▼B

7.6.    Järnvägstransportnät

7.6.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till järnvägstransportnät:

 Konstruktionshastighet.

 Nominell spårvidd.

 Antal spår.

 Järnvägsområde.

 Järnvägselektrifiering.

 Järnvägslinje.

 Järnvägslänk.

 Järnvägslänksekvens.

 Järnvägsnod.

 Järnvägsstationsområde.

 Järnvägsstationskod.

 Järnvägsstationsnod.

 Järnvägstyp.

 Järnvägsanvändning.

 Bangårdsområde.

 Bangårdsnod.

7.6.1.1.   Konstruktionshastighet (DesignSpeed)

Specifikationen av den högsta hastighet som en järnvägslinje är konstruerad för.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

speed

Specifikationen av den högsta hastighet som en järnvägslinje är konstruerad för.

Velocity

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.2.   Nominell spårvidd (NominalTrackGauge)

Det nominella avståndet mellan de två yttre rälerna (vidd) i ett järnvägsspår.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

nominalGauge

Ett enda värde som identifierar spårvidden.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Angivelse av vidden på ett järnvägsspår som en kategori med avseende på den europeiska nominella standardspårvidden.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.3.   Antal spår (NumberOfTracks)

Antalet spår för en järnvägssträcka.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Anger om antalet spår räknas som ett högsta eller ett lägsta värde.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Antal befintliga spår.

Integer

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.4.   Järnvägsområde (RailwayArea)

Område som är upptaget av ett järnvägsspår, inklusive ballast.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.6.1.5.   Järnvägselektrifiering (RailwayElectrification)

Angivelse av om järnvägen har ett elektriskt system för framdrivning av fordon längs spåret.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

electrified

Angivelse av om järnvägen har ett elektriskt system för framdrivning av fordon längs spåret.

Boolean

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.6.   Järnvägslinje (RailwayLine)

En ordnad samling sekvenser av järnvägslänkar som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.Attribut för den rumsliga objekttypen RailwayLine

Attribut

Definition

Typ

Voidability

railwayLineCode

En unik kod som tilldelats för en järnvägslinje inom en medlemsstat.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Järnvägslänk (RailwayLink)

Ett linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos ett järnvägsnät mellan två punkter i nätet.

Denna typ är en subtyp av TransportLink.Attribut för den rumsliga objekttypen RailwayLink

Attribut

Definition

Typ

Voidability

fictitious

Järnvägslänken representerar inte ett verkligt och befintligt järnvägsspår utan en fiktiv bana.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Järnvägslänksekvens (RailwayLinkSequence)

Ett linjärt objekt som består av en ordnad samling järnvägslänkar som representerar en kontinuerlig väg i järnvägsnätet utan förgreningar. Elementet har en angiven början och ett angivet slut och varje position i järnvägslänken går att identifiera med en enda parameter, t.ex. längd. Det beskriver ett element i järnvägsnätet som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Järnvägsnod (RailwayNode)

Ett punktobjekt som representerar en signifikant punkt på järnvägsnätet eller definierar en skärningspunkt mellan järnvägsspår och som används för att beskriva dess förbindelsemöjlighet.

Denna typ är en subtyp av TransportNode.Attribut för den rumsliga objekttypen RailwayNode

Attribut

Definition

Typ

Voidability

formOfNode

Järnvägsnodens funktion i järnvägsnätet.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Järnvägsstationsområde (RailwayStationArea)

Ett rumsligt ytobjekt som används för att representera de topografiska gränserna för anläggningarna vid en järnvägsstation (byggnader, bangårdar, installationer och utrustning) som används för att bedriva verksamheten vid järnvägsstationen.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.6.1.11.   Järnvägsstationskod (RailwayStationCode)

Den unika koden för en järnvägsstation.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

stationCode

En unik kod som tilldelats en järnvägsstation.

CharacterString

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.12.   Järnvägsstationsnod (RailwayStationNode)

En järnvägsnod som representerar läget för en järnvägsstation längs järnvägsnätet.

Denna typ är en subtyp av RailwayNode.Attribut

Definition

Typ

Voidability

numberOfPlatforms

Ett värde som anger antalet tillgängliga plattformar på en järnvägsstation.

Integer

voidable

För en järnvägsstationsnod ska värdet på attributet formOfNode alltid vara RailwayStop.

7.6.1.13.   Järnvägstyp (RailwayType)

Den typ av järnvägstransport som linjen är konstruerad för.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

type

Den typ av järnvägstransport som linjen är konstruerad för.

RailwayTypeValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.14.   Järnvägsanvändning (RailwayUse)

Hur järnvägen används för närvarande.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

use

Hur järnvägen används för närvarande.

RailwayUseValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett järnvägstransportnät.

7.6.1.15.   Bangårdsområde (RailwayYardArea)

Ett rumsligt ytobjekt som används för att representera de topografiska gränserna för en bangård.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.6.1.16.   Bangårdsnod (RailwayYardNode)

En järnvägsnod som förekommer inom ett bangårdsområde.

Denna typ är en subtyp av RailwayNode.

För en bangårdsnod ska värdet på attributet formOfNode alltid vara RailwayStop.

7.6.2.    Uppräkningstyper

7.6.2.1.   Lägsta eller högsta antal spår (MinMaxTrackValue)

Värden för att visa om antalet spår räknas som det högsta, lägsta eller genomsnittliga antalet.Tillåtna värden för uppräkningstypen MinMaxTrackValue

Värde

Definition

average

Antalet spår är det genomsnittliga värdet för en viss del av järnvägsnätet.

maximum

Antalet spår är det högsta värdet för en viss del av järnvägsnätet.

minimum

Antalet spår är det lägsta värdet för en viss del av järnvägsnätet.

7.6.2.2.   Spårviddskategori (TrackGaugeCategoryValue)

De möjliga järnvägskategorierna när det gäller nominell spårvidd.Tillåtna värden för uppräkningstypen TrackGaugeCategoryValue

Värde

Definition

broad

Egenskapen nominell spårvidd är bredare än standard.

standard

Egenskapen nominell spårvidd är lika med europeisk standard (1 435 mm).

narrow

Egenskapen nominell spårvidd är smalare än standard.

notApplicable

Definitionen av egenskapen nominell spårvidd är inte tillämplig för den här typen av järnvägstransport.

7.6.3.    Kodlistor

7.6.3.1.   Järnvägsnodtyp (FormOfRailwayNodeValue)

En järnvägsnods möjliga funktioner i järnvägsnätet.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ FormOfRailwayNodeValue

Värde

Definition

junction

Järnvägsnod där järnvägsnätet har en mekanism som består av ett järnvägsspår med två rörliga skenor och de anslutningar som krävs och som gör det möjligt för fordon att svänga från ett spår in på ett annat.

levelCrossing

Järnvägsnod där järnvägsnätet korsar en väg på samma nivå.

pseudoNode

Järnvägsnod som representerar en punkt där ett eller flera attribut hos järnvägslänkarna som är kopplade till noden byter värde eller en punkt som behövs för att beskriva nätets geometri.

railwayEnd

Endast en järnvägslänk kopplar till järnvägsnoden. Det betyder slutet på en järnvägslinje.

railwayStop

Plats i järnvägsnätet där tåg stannar för att lasta/lossa gods eller för att låta passagerare stiga på eller av tåget.

▼B

7.6.3.2.   Järnvägstyp (RailwayTypeValue)

De möjliga typerna av järnvägstransporter.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RailwayTypeValue

Värde

Definition

cogRailway

Järnvägstransport vars fordon kan färdas längs branta lutningar och där järnvägen har en kuggstång (i regel mellan skenorna) och fordonen har ett eller flera kugghjul som griper in i kuggskenan.

funicular

Järnvägstransport där ett fordon på skenor har en vidfäst kabel som rör fordonet uppåt och nedåt längs mycket branta sluttningar. Där det är möjligt fungerar fordonen i uppåt- och nedåtriktningarna som balanserande motvikter.

magneticLevitation

Järnvägstransport på en enda skena som styr fordonet och håller det uppe genom en mekanism med magnetisk levitation (svävtåg).

metro

Urbant järnvägstransportsystem som används i stora stadsområden på spår som inte delas med andra transportsystem, i regel eldrivet och i vissa fall underjordiskt.

monorail

Järnvägstransport på en enda skena som både fungerar som enda stöd och som styrskena.

suspendedRail

Järnvägstransport på en enda skena som fungerar både som stöd och som styrskena och ovanpå vilken ett fordon hänger och kan röra sig längs järnvägen.

train

Järnvägstransport som i regel har två parallella skenor på vilka ett kraftdrivet lokomotiv eller en motorvagn drar en serie sammankopplade fordon för att flytta dem längs järnvägen i syfte att transportera gods eller passagerare från en destination till en annan.

tramway

Ett järnvägstransportsystem (spårvagnar) i stadsområden, ofta på gatunivå tillsammans med motortrafik och fotgängare. Spårvagnarna drivs i regel med el.

▼B

7.6.3.3.   Järnvägsanvändning (RailwayUseValue)

De möjliga användningarna av järnvägar.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RailwayUseValue

Värde

Definition

cargo

Järnvägen används uteslutande för godstrafik.

carShuttle

Järnvägen används uteslutande för skytteltransport av bilar.

mixed

Järnvägen är i kombinerad användning. Den används för transport av passagerare och gods.

passengers

Järnvägen används uteslutande för passagerartrafik.

▼B

7.7.    Vägtransportnät

7.7.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till vägtransportnät:

 Europaväg.

 Vägtyp.

 Funktionell vägklass.

 Antal körfält.

 Väg.

 Vägområde.

 Väglänk.

 Väglänksekvens.

 Vägnamn.

 Vägnod.

 Vägserviceområde.

 Vägservicetyp.

 Vägytekategori.

 Vägbredd.

 Hastighetsgräns.

 Fordonstrafikområde.

7.7.1.1.   Europaväg (ERoad)

En samling väglänksekvenser och eller enskilda väglänkar som representerar en led som ingår i det internationella Europavägnätet och som har ett europeiskt vägnummer.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.Attribut för den rumsliga objekttypen ERoad

Attribut

Definition

Typ

Voidability

europeanRouteNumber

Kod som identifierar leden i det internationella Europavägnätet. Koden inleds alltid med bokstaven E, åtföljd av ett en-, två- eller tresiffrigt nummer.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Vägtyp (FormOfWay)

En klassificering som bygger på väglänkens fysiska egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

formOfWay

Vägens fysiska form.

FormOfWayValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.3.   Funktionell vägklass (FunctionalRoadClass)

En klassificering som bygger på hur viktig vägens roll är i vägnätet.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

functionalClass

Väglänkens funktionella klassificering i vägnätet.

FunctionalRoadClassValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.4.   Antal körfält (NumberOfLanes)

Antalet körfält i ett vägelement.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

direction

Anger vilken riktning som antalet körfält gäller.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Anger om antalet körfält räknas som ett högsta eller ett lägsta värde.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Antal körfält.

Integer

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.5.   Väg (Road)

En samling av väglänksekvenser som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.Attribut för den rumsliga objekttypen Road

Attribut

Definition

Typ

Voidability

localRoadCode

Identifieringskod som den lokala vägmyndigheten har tilldelat vägen.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Det nationella vägnumret.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Vägområde (RoadArea)

Yta som sträcker sig till en vägs gränser, inklusive fordonsområden och andra delar.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.7.1.7.   Väglänk (RoadLink)

Ett linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos ett vägnät mellan två punkter i nätet. Väglänkar kan representera stigar, cykelvägar, vägar med en körbana, vägar med flera körbanor och även fiktiva banor över trafiköar (traffic squares).

Denna typ är en subtyp av TransportLink.

7.7.1.8.   Väglänksekvens (RoadLinkSequence)

Ett linjärt objekt som består av en ordnad samling väglänkar som representerar en kontinuerlig väg i vägnätet utan förgreningar. Elementet har en angiven början och ett angivet slut och varje position i väglänksekvensen går att identifiera med en enda parameter, t.ex. längd. Det beskriver ett element i vägnätet som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Vägnamn (RoadName)

Vägens namn, fastställt av behörig myndighet.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

name

Vägens namn.

GeographicalName

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.10.   Vägnod (RoadNode)

Ett punktobjekt som används för att antingen representera en förbindelsemöjlighet mellan två länkar eller representera ett signifikant rumsligt objekt som till exempel en servicestation eller en cirkulationsplats.

Denna typ är en subtyp av TransportNode.Attribut för den rumsliga objekttypen RoadNode

Attribut

Definition

Typ

Voidability

formOfRoadNode

Beskrivning av en vägnods funktion i vägtransportnätet.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Vägserviceområde (RoadServiceArea)

Yta som är ansluten till en väg och som upplåts för att erbjuda speciell service.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.7.1.12.   Vägservicetyp (RoadServiceType)

Beskrivning av vilken typ av vägserviceområde det är fråga om och vilka faciliteter som finns tillgängliga.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

availableFacility

Anläggning som finns tillgänglig för ett visst vägserviceområde.

ServiceFacilityValue

 

type

Typ av vägserviceområde.

RoadServiceTypeValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt av typen RoadServiceArea eller RoadNode (när formOfRoadNode=roadServiceArea).

7.7.1.13.   Vägytekategori (RoadSurfaceCategory)

Specifikation av statusen för ytan på det associerade vägelementet. Anger om en väg är belagd eller ej.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

surfaceCategory

Typ av vägyta.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.14.   Vägbredd (RoadWidth)

Vägens bredd, mätt som ett genomsnittsvärde.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

measuredRoadPart

Anger för vilken del av vägen värdet för attributet ”width” gäller.

RoadPartValue

voidable

width

Vägbreddsvärde.

Measure

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.15.   Hastighetsgräns (SpeedLimit)

Hastighetsgränsen för ett fordon på en väg.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

areaCondition

Hastighetsgränsen beror på omgivningsförhållanden.

AreaConditionValue

voidable

direction

Anger vilken riktning som hastighetsgränsen gäller.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Det antal körfält (inklusive ”startLane”) som hastighetsgränsen gäller för.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Anger om hastighetsgränsen är den högsta eller lägsta tillåtna och om den är rekommenderad.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Källa till hastighetsgränsen.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Värde för hastighetsgränsen.

Velocity

 

startLane

Index för det första körfält som hastighetsgränsen gäller för. För länder med högertrafik avser index 1 körfältet längst till höger och indexet ökar åt vänster. För länder med vänstertrafik avser index 1 körfältet längst till vänster och indexet ökar åt höger.

Integer

voidable

validityPeriod

Anger under vilken period hastighetsgränsen gäller.

TM_Period

voidable

vehicleType

Fordonstyp som hastighetsgränsen är begränsad till.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Väderförhållande som hastighetsgränsen hänvisar till.

WeatherConditionValue

voidable

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett vägtransportnät.

7.7.1.16.   Fordonstrafikområde (VehicleTrafficArea)

Yta som representerar den del av en väg som används för normal fordonstrafik.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.7.2.    Uppräkningstyper

7.7.2.1.   Funktionell vägklass (FunctionalRoadClassValue)

Värden för den funktionella vägklassificeringen. Denna klassificering bygger på hur viktig vägens roll är i vägnätet.Tillåtna värden för uppräkningstypen FunctionalRoadClassValue

Värde

Definition

mainRoad

De viktigaste vägarna i ett givet nät.

firstClass

De näst viktigaste vägarna i ett givet nät.

secondClass

De tredje viktigaste vägarna i ett givet nät.

thirdClass

De fjärde viktigaste vägarna i ett givet nät.

fourthClass

De femte viktigaste vägarna i ett givet nät.

fifthClass

De sjätte viktigaste vägarna i ett givet nät.

sixthClass

De sjunde viktigaste vägarna i ett givet nät.

seventhClass

De åttonde viktigaste vägarna i ett givet nät.

eighthClass

De nionde viktigaste vägarna i ett givet nät.

ninthClass

De minst viktiga vägarna i ett givet nät.

7.7.2.2.   Lägsta eller högsta antal körfält (MinMaxLaneValue)

Värden för att visa om antalet körfält räknas som det högsta, lägsta eller genomsnittliga antalet.Tillåtna värden för uppräkningstypen MinMaxLaneValue

Värde

Definition

maximum

Antalet körfält är det högsta värdet för en given del av vägnätet.

minimum

Antalet körfält är det lägsta värdet för en given del av vägnätet.

average

Antalet körfält är det genomsnittliga värdet för en given del av vägnätet.

7.7.2.3.   Hastighetsgränsens karaktär (SpeedLimitMinMaxValue)

Möjliga värden för att ange karaktären för en hastighetsgräns.Tillåtna värden för uppräkningstypen SpeedLimitMinMaxValue

Värde

Definition

maximum

Hastighetsgränsen är det högsta värdet.

minimum

Hastighetsgränsen är det lägsta värdet.

recommendedMaximum

Hastighetsgränsen är det rekommenderade högsta värdet.

recommendedMinimum

Hastighetsgränsen är det rekommenderade lägsta värdet.

7.7.3.    Kodlistor

7.7.3.1.   Områdesförutsättningar (AreaConditionValue)

Hastighetsbegränsning beroende på område.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ AreaConditionValue

Värde

Definition

inNationalPark

Hastighetsbegränsning inom en nationalpark.

insideCities

Hastighetsbegränsning inom städer.

nearRailroadCrossing

Hastighetsbegränsning nära en järnvägskorsning.

nearSchool

Hastighetsbegränsning nära en skola.

outsideCities

Hastighetsbegränsning utanför städer.

trafficCalmingArea

Hastighetsbegränsning i ett område för dämpning av trafik.

▼B

7.7.3.2.   Vägnodtyp (FormOfRoadNodeValue)

Vägnoders funktioner.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ FormOfRoadNodeValue

Värde

Definition

enclosedTrafficArea

Vägnoden är belägen innanför och/eller representerar ett inneslutet trafikområde. Ett trafikområde är ett område som inte har någon intern struktur med rättsligt definierade körriktningar. Minst två vägar är förbundna till området.

junction

Vägnod där tre eller flera väglänkar förbinds.

levelCrossing

En vägnod där vägnätet korsar en järnväg på samma nivå.

pseudoNode

Exakt två väglänkar förbinder till vägnoden.

roadEnd

Endast en väglänk förbinder till vägnoden. Det betyder slutet på en väg.

roadServiceArea

Yta som är ansluten till en väg och som används för att erbjuda särskild service.

roundabout

Vägnoden representerar eller är del av en cirkulationsplats. En cirkulationsplats är en väg som bildar en ring längs vilken trafiken endast får röra sig i en riktning.

trafficSquare

Vägnoden är belägen innanför och/eller representerar en trafikö. En trafikö är ett område som är (delvis) omslutet av vägar och som inte används för trafik och som inte är en cirkulationsplats.

▼B

7.7.3.3.   Vägtyp (FormOfWayValue)

Klassificering som bygger på väglänkens fysiska egenskaper.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ FormOfWayValue

Värde

Definition

bicycleRoad

Väg där cyklar är de enda tillåtna fordonen.

dualCarriageway

Väg som har fysiskt separerade körbanor oavsett antalet körfält och som inte är en motorväg eller motortrafikled.

enclosedTrafficArea

Område utan intern struktur med rättsligt definierade körriktningar. Minst två vägar är förbundna till området.

entranceOrExitCarPark

Väg som är speciellt utformad för infart till eller utfart från ett parkeringsområde.

entranceOrExitService

Väg som endast används som infart eller utfart för en service.

freeway

Väg som inte har enplanskorsningar med andra vägar.

motorway

Väg som i regel omfattas av bestämmelser rörande infart och användning. Den har två eller flera till största delen fysiskt separerade körbanor och inga enplanskorsningar.

pedestrianZone

Ett område med ett vägnät som är särskilt utformat att användas av fotgängare.

roundabout

En väg som bildar en ring längs vilken trafiken endast får röra sig i en riktning.

serviceRoad

Väg som löper parallellt med och som är avsedd att ansluta en väg med relativt god förbindelsemöjlighet till vägar med sämre förbindelsemöjlighet.

singleCarriageway

Väg där trafiken inte är separerad genom något fysiskt objekt.

slipRoad

Väg speciellt utformad för infart till eller avfart från en annan väg.

tractorRoad

Ordnad väg som endast kan användas av en traktor (jordbruksfordon eller skogsmaskin) eller ett terrängfordon (ett fordon med högre markfrigång, stora hjul och fyrhjulsdrift).

trafficSquare

Område som är (delvis) omslutet av vägar, som inte används för trafik och som inte är en cirkulationsplats.

walkway

Väg reserverad för fotgängare och stängd för vanliga fordon genom en fysisk barriär.

▼B

7.7.3.4.   Vägdel (RoadPartValue)

Anger för vilken del av vägen som ett mått gäller.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RoadPartValue

Värde

Definition

carriageway

Del av vägen reserverad för trafik.

pavedSurface

Del av vägen med ytbeläggning.

▼B

7.7.3.5.   Vägservicetyp (RoadServiceTypeValue)

Typer av vägserviceområden.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RoadServiceTypeValue

Värde

Definition

busStation

Vägservice som är busshållplats.

parking

Vägservice som är parkeringsanläggning.

restArea

Vägservice som är rastplats.

toll

Område med vägtullsservice såsom biljettautomater eller betalning av vägtull.

▼B

7.7.3.6.   Vägytekategori (RoadSurfaceCategoryValue)

Värden för att ange om en väg är belagd eller ej.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Värde

Definition

paved

Väg med hård belagd yta.

unpaved

Väg utan ytbeläggning.

▼B

7.7.3.7.   Serviceanläggning (ServiceFacilityValue)

Möjliga serviceanläggningar som finns tillgängliga vid ett vägserviceområde.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ ServiceFacilityValue

Värde

Definition

drinks

Drycker finns att tillgå.

food

Livsmedel finns att tillgå.

fuel

Bränsle finns att tillgå.

picnicArea

Picknickområde finns.

playground

Lekområde finns.

shop

Affär finns.

toilets

Toaletter finns.

▼B

7.7.3.8.   Källa till hastighetsgränsen (SpeedLimitSourceValue)

Möjliga källor till hastighetsgränser.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ SpeedLimitSourceValue

Värde

Definition

fixedTrafficSign

Källan är en fast trafikskylt (platsspecifik administrativ bestämmelse, explicit hastighetsgräns).

regulation

Källan är en förordning (nationell förordning, regel eller ”implicit hastighetsgräns”).

variableTrafficSign

Källan är en trafikskylt med varierande visning.

▼B

7.7.3.9.   Fordonstyp (VehicleTypeValue)

Möjliga fordonstyper.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ VehicleTypeValue

Värde

Definition

allVehicle

Alla typer av fordon, fotgängare ingår inte.

bicycle

Pedaldrivet fordon med två hjul.

carWithTrailer

Personbil med vidfäst släpkärra.

deliveryTruck

Lastfordon av relativt liten storlek vars huvudsakliga användning är leverans av gods eller material.

emergencyVehicle

Fordon som deltar i respons på nödfall, inbegripet men inte begränsat till polis, ambulans och brandkår.

employeeVehicle

Fordon som används av en anställd i en organisation enligt den organisationens förfaranden.

facilityVehicle

Fordon i särskild användning på ett lokaliserat område inom en privat fastighet eller fastighet som berörs av restriktioner.

farmVehicle

Fordon som i regel associeras med jordbruksverksamhet.

highOccupancyVehicle

Fordon befolkat med ett antal personer som motsvarar (eller överskrider) det specificerade minsta antalet passagerare.

lightRail

Tågliknande transportfordon begränsat till ett järnvägsnät inom ett begränsat område.

mailVehicle

Fordon som används för att samla in, transportera eller dela ut post.

militaryVehicle

Fordon auktoriserat av en militär myndighet.

moped

Fordon med två eller tre hjul försett med inbyggd förbränningsmotor med volym under 50 cc och högsta hastighet som inte överskrider 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Fordon med två eller tre hjul försett med inbyggd förbränningsmotor med volym över 50 cc och högsta hastighet som överskrider 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Litet fordon avsett för privat transport av personer.

pedestrian

Fotgängare.

privateBus

Fordon avsett för transport av stora grupper av personer och som är privatägt eller hyrt.

publicBus

Fordon avsett för transport av stora grupper av personer och som i regel körs längs offentliggjorda rutter och enligt tidtabeller.

residentialVehicle

Fordon vars ägare är bosatt (eller gäst) vid en särskild gata eller i en särskild stadsdel.

schoolBus

Fordon som används för en skolas räkning för att transportera elever.

snowChainEquippedVehicle

Alla fordon som är utrustade med snökedjor.

tanker

Ett lastfordon som har mer än två axlar och som används för bulktransport av vätska eller gas.

taxi

Fordon som är licensierat för att hyras och som i regel har en mätare.

transportTruck

Lastfordon avsett för godstransport över långa avstånd.

trolleyBus

Bussliknande masstransportfordon som via stänger är kopplade till ett elnät för kraftförsörjning.

vehicleForDisabledPerson

Fordon med märkning som anger att fordonet används av funktionshindrade.

vehicleWithExplosiveLoad

Fordon som transporterar explosiv last.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Fordon som transporterar farlig last annan än explosivt eller vattenförorenande material.

vehicleWithWaterPollutingLoad

Fordon som transporterar vattenförorenande last.

▼B

7.7.3.10.   Väderförhållande (WeatherConditionValue)

Värden för att ange väderförhållanden som påverkar en hastighetsgräns.

▼M2

De tillåtna värdena för denna kodlista omfattar endast värdena i tabellen nedan.

▼M1►M2  Värden för kodlistan ◄ WeatherConditionValue

Värde

Definition

fog

Hastigheten gäller när det förekommer dimma.

ice

Hastigheten gäller när det förekommer is.

rain

Hastigheten gäller när det förekommer regn.

smog

Hastigheten gäller när det förekommer en viss mängd smog.

snow

Hastigheten gäller när det förekommer snö.

▼B

7.8.    Sjötransportnät

7.8.1.    Rumsliga objekttyper

Följande rumsliga objekttyper ska användas för utbyte och klassificering av rumsliga objekt som relaterar till sjötransportnät:

 Fyr.

 Boj.

 CEMT-klass.

 Status för vattenanläggning.

 Farledsområde.

 Färjeöverfart.

 Färjeanvändning.

 Inre vattenväg.

 Marin vattenväg.

 Hamnområde.

 Hamnnod.

 Begränsning för vattenfordon.

 Trafiksepareringssystem.

 Område för trafiksepareringssystem.

 Korsning i trafiksepareringssystem.

 Körfält i trafiksepareringssystem.

 Cirkulationsplats i trafiksepareringssystem.

 Separeringszon i trafiksepareringssystem.

 Vattenlänksekvens.

 Vattennod.

 Riktning för sjötrafikflödet.

 Vattenväg.

 Vattenvägslänk.

 Vattenvägsnod.

7.8.1.1.   Fyr (Beacon)

Ett framträdande särskilt konstruerat objekt som bildar ett väl synligt märke som fungerar som ett fast navigeringshjälpmedel, eller som används vid sjömätning.

Denna typ är en subtyp av TransportPoint.

7.8.1.2.   Boj (Buoy)

Ett flytande objekt som är förankrat vid botten på en viss plats (utsatt på sjökortet) som ett navigeringshjälpmedel eller för andra särskilda ändamål.

Denna typ är en subtyp av TransportPoint.

7.8.1.3.   CEMT-klass (CEMTClass)

Klassificering av en inre vattenväg i enlighet med CEMT (Europeiska transportministerkonferensen).

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

CEMTClass

Värde som anger klassificeringen av en inre vattenväg i enlighet med CEMT (Europeiska transportministerkonferensen).

CEMTClassValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett sjötransportnät.

7.8.1.4.   Status för vattenanläggning (ConditionOfWaterFacility)

Ett sjötransportnätselements status i fråga om färdigställande och användning.

Denna typ är en subtyp av ConditionOfFacility.

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett sjötransportnät.

7.8.1.5.   Farledsområde (FairwayArea)

Den del av en vattenväg som huvudsakligen används.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.8.1.6.   Färjeöverfart (FerryCrossing)

En särskild vattenväg för att stödja transport av passagerare, fordon eller annan last/annat gods över en vattenförekomst och som normalt används som en förbindelse som sammanlänkar två eller flera noder i ett landbaserat transportnät.

Denna typ är en subtyp av Waterway.

7.8.1.7.   Färjeanvändning (FerryUse)

Den typ av transport som utförs av en färjeöverfart.

Denna typ är en subtyp av TransportProperty.Attribut

Definition

Typ

Voidability

ferryUse

Värde som anger den typ av transport som utförs av en färjeöverfart.

FerryUseValue

 

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett sjötransportnät.

7.8.1.8.   Inre vattenväg (InlandWaterway)

Vattenväg som definieras i inlandsvatten.

Denna typ är en subtyp av Waterway.

7.8.1.9.   Marin vattenväg (MarineWaterway)

Vattenväg som definieras i havsvatten.

Denna typ är en subtyp av Waterway.Attribut för den rumsliga objekttypen MarineWaterway

Attribut

Definition

Typ

Voidability

deepWaterRoute

Attribut som anger om den marina vattenvägen är en djupvattenrutt.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Hamnområde (PortArea)

Ett rumsligt ytobjekt som används för att representera de fysiska gränserna för den markbaserade delen av en havs- eller inlandshamn.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

7.8.1.11.   Hamnnod (PortNode)

Ett punktobjekt som används för att representera en havs- eller inlandshamn, ungefär vid stranden till den vattenförekomst där hamnen är belägen.

Denna typ är en subtyp av WaterNode.

7.8.1.12.   Begränsning för vattenfordon (RestrictionForWaterVehicles)

Begränsning för fordon i ett sjötransportelement.

Denna typ är en subtyp av RestrictionForVehicles.

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett sjötransportnät.

7.8.1.13.   Trafiksepareringssystem (TrafficSeparationScheme)

Ett system som ska minska risken för kollisioner i överbelastade och/eller konvergerande områden genom att separera trafik som rör sig i motsatta, eller nästan motsatta, riktningar.

Denna typ är abstrakt.Sambandsroller för den rumsliga objekttypen TrafficSeparationScheme

Sambandsroll

Definition

Typ

Voidability

component

En komponent i ett trafiksepareringssystem.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Den samling av marina vattenvägar som är associerade till ett särskilt trafiksepareringssystem.

MarineWaterway

 

markerBeacon

En markering som ingår i ett trafiksepareringssystem.

Beacon

 

markerBuoy

En markering som ingår i ett trafiksepareringssystem.

Buoy

 

7.8.1.14.   Område för trafiksepareringssystem (TrafficSeparationSchemeArea)

Ett rumsligt ytobjekt som ingår i ett trafiksepareringssystem.

Denna typ är en subtyp av TransportArea.

Denna typ är abstrakt.

7.8.1.15.   Korsning i trafiksepareringssystem (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Ett definierat område där trafikstråk korsar varandra.

Denna typ är en subtyp av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Trafikstråk i trafiksepareringssystem (TrafficSeparationSchemeLane)

Ett område inom fastställda gränser där trafikflödet är enkelriktat.

Denna typ är en subtyp av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Cirkulationsplats i trafiksepareringssystem (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Ett trafiksepareringssystem där trafiken rör sig i motsols riktning runt en angiven punkt eller ett angivet område.

Denna typ är en subtyp av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Separeringszon i trafiksepareringssystem (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Separeringszon som separerar de trafikstråk där fartyg seglar i motsatta eller nästan motsatta riktningar, eller som separerar trafikstråk avsedda för särskilda klasser av fartyg som seglar i samma riktning.

Denna typ är en subtyp av TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Vattenlänksekvens (WaterLinkSequence)

Ett linjärt objekt som består av en ordnad samling vattenvägar och/eller (vid behov) vattendragslänkar som representerar en kontinuerlig väg i vattennätet utan förgreningar.

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vattennod (WaterNode)

Ett punktobjekt som används för att representera förbindelsemöjligheten mellan två olika vattenvägslänkar, eller mellan en vattenvägslänk och en vattendragslänk i sjötransportnätet.

Denna typ är en subtyp av TransportNode.

Denna typ är abstrakt.

7.8.1.21.   Riktning för sjötrafikflödet (WaterTrafficFlowDirection)

Visar sjötrafikflödets riktning i förhållande till sjötransportlänkvektorns riktning.

Denna typ är en subtyp av TrafficFlowDirection.

Denna egenskap kan endast associeras till ett rumsligt objekt som ingår i ett sjötransportnät.

7.8.1.22.   Vattenväg (Waterway)

En samling vattenlänksekvenser och/eller enskilda vattenvägs- och/eller vattendragslänkar (vid behov) som karakteriseras av ett eller flera tematiska värden och/eller egenskaper, som bildar en navigerbar rutt inom en vattenförekomst (oceaner, hav, vattendrag, sjöar eller kanaler).

Denna typ är en subtyp av TransportLinkSet.

Denna typ är abstrakt.

7.8.1.23.   Vattenvägslänk (WaterwayLink)

Ett linjärt objekt som beskriver geometrin och förbindelsemöjligheten hos sjötransportnätet mellan två på varandra följande vattenvägs- eller vattendragsnoder. Det representerar ett linjärt avsnitt längs en vattenförekomst som används för sjöfart.

Denna typ är en subtyp av TransportLink.

7.8.1.24.   Vattenvägsnod (WaterwayNode)

Ett punktobjekt som används för att representera förbindelsemöjligheten mellan två olika vattenvägslänkar, eller mellan en vattenvägslänk och en vattendragslänk i sjötransportnätet.

Denna typ är en subtyp av WaterNode.Attribut för den rumsliga objekttypen WaterwayNode

Attribut

Definition

Typ

Voidability

formOfWaterwayNode

Beskrivning av en vattenvägsnods funktion i sjötransportnätet.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.    Uppräkningstyper

7.8.2.1.   CEMT-klass (CEMTClassValue)

Inre vattenvägsklassificering i enlighet med CEMT:s (Europeiska transportministerkonferensen) resolution nr 92/2.Tillåtna värden för uppräkningstypen CEMTClassValue

Värde

Definition

I

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass I, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

II

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass II, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

III

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass III, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

IV

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass IV, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

Va

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass Va, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

Vb

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass Vb, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

VIa

Inre vattenväg som tillhör CEMT-klass VIa, i enlighet med Europeiska transportministerkonferensens resolution nr 92/2 – tabell 1.

VIb