EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1062-20170307

Consolidated text: Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1062/2010 av den 28 september 2010 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2010/1062/2017-03-07

02010R1062 — SV — 07.03.2017 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 314 30.11.2010, s. 64)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 518/2014 av den 5 mars 2014

  L 147

1

17.5.2014

►M2

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/254 av den 30 november 2016

  L 38

1

15.2.2017


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 055, 2.3.2017, s.  38 (1062/2010)
▼B

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr 1062/2010

av den 28 september 2010

om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/30/EU vad gäller energimärkning av tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Tillämpningsområde

I denna förordning fastställs krav på märkning och tillhandahållande av kompletterande produktinformation för tv-mottagare.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i artikel 2 i direktiv 2010/30/EU gäller följande definitioner:

1.

tv-mottagare : en tv-apparat eller en tv-monitor.

2.

tv-apparat

:

en produkt som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och som släpps på marknaden under en viss modell- eller systembeteckning, och som består av

a) en bildskärm,

b) en eller flera kanalväljare/mottagare och valfria ytterligare funktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk (HDD) eller videobandspelare (VCR), antingen i en enda enhet kombinerad med bildskärmen, eller i en eller flera separata enheter.

3.

tv-monitor : en produkt som är utformad för att på en integrerad bildskärm återge en videosignal från flera olika källor, inklusive tv-utsändningar, som eventuellt kan kontrollera och återge ljudsignaler från en extern källanordning, som anslutits via standardiserade videosignalingångar, inklusive standarderna cinch (component, composite), SCART, HDMI och kommande trådlösa standarder (men exklusive videosignalingångar som inte är standard, såsom DVI och SDI), men som inte kan ta emot och behandla sändningssignaler.

4.

påläge : läget när tv-mottagaren är ansluten till elnätet och producerar ljud och bild.

5.

hemläge : den tv-inställning som rekommenderas av tillverkaren för normal användning i hemmet.

6.

standbyläge(n)

:

ett läge där utrustningen är ansluten till elnätet, är beroende av energi från detta nät för att kunna fungera som avsett och därvid endast erbjuder följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

a) reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion med enbart visning av aktiverad reaktiveringsfunktion, och/eller

b) informations- eller statusmeny.

7.

frånläge

:

ett läge där utrustningen är ansluten till elnätet och inte erbjuder någon funktion; följande ska också betraktas som frånläge:

a) tillstånd som enbart ger en indikation av frånläge,

b) tillstånd som enbart tillhandahåller de funktioner som är avsedda att garantera elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 1 ).

8.

reaktiveringsfunktion : en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive påläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer till ett tillstånd för att tillhandahålla ytterligare funktioner inklusive påläge.

9.

informations- eller statusmeny : en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockor.

10.

fast meny : en uppsättning tv-inställningar, som fördefinierats av tillverkaren och där tv-mottagarens användare måste välja en viss uppsättning när tv-mottagaren tas i bruk första gången.

11.

maximalt luminansförhållande : förhållandet mellan den maximala luminansen i tv-mottagarens hemläge eller påläge, såsom det ställts in av leverantören, i tillämpliga fall, och den maximala luminansen i det ljusstarkaste påläget.

12.

försäljningsställe : den plats där tv-mottagare visas upp eller erbjuds för försäljning, uthyrning eller hyrköp.

13.

slutanvändare : en konsument som köper eller förväntas köpa en tv-mottagare.

Artikel 3

Leverantörernas ansvar

1.  Leverantörerna ska säkerställa att

a) varje tv-mottagare är försedd med en tryckt etikett som innehåller den information och har det format som anges i bilaga V,

b) ett informationsblad enligt bilaga III tillhandahålls,

c) den tekniska dokumentationen enligt bilaga IV tillhandahålls på begäran till medlemsstaternas myndigheter och till kommissionen,

d) alla annonser för en viss tv-mottagarmodell innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

e) allt tekniskt reklammaterial som avser en viss tv-mottagarmodell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller modellens energieffektivitetsklass,

▼M1

f) en elektronisk etikett i det format och med det innehåll som anges i bilaga V görs tillgänglig för återförsäljare för varje tv-mottagarmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; etiketten kan också göras tillgänglig för återförsäljare av andra tv-mottagarmodeller,

g) ett elektroniskt produktblad i det format och med det innehåll som anges i bilaga III görs tillgängligt för återförsäljare för varje tv-mottagarmodell som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2015 med ny modellbeteckning; produktbladet kan också göras tillgängligt för återförsäljare av andra tv-mottagarmodeller.

▼B

2.  Energieffektivitetsklasserna ska bygga på det energieffektivitetsindex som beräknas i enlighet med bilaga II.

3.  Etiketten enligt bilaga V ska tillämpas enligt följande tidtabell:

a) När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 30 november 2011 ska etiketterna för tv-mottagare i energieffektivitetsklass

i) A, B, C, D, E, F och G överensstämma med punkt 1 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 2 i bilaga V,

ii) A+ överensstämma med punkt 2 i bilaga V,

iii) A++ överensstämma med punkt 3 i bilaga V,

iv) A+++ överensstämma med punkt 4 i bilaga V.

b) När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2014 i energieffektivitetsklasserna A+, A, B, C, D, E och F ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 2 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 3 i den bilagan.

c) När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2017 i energieffektivitetsklasserna A++, A+, A, B, C, D och E ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 3 i bilaga V eller, när leverantörerna anser att detta är lämpligt, punkt 4 i den bilagan.

d) När det gäller tv-mottagare som släpps ut på marknaden från och med den 1 januari 2020 i energieffektivitetsklasserna A+++, A++, A+, A, B, C och D ska etiketterna utformas i överensstämmelse med punkt 4 i bilaga V.

Artikel 4

Återförsäljarnas ansvar

Återförsäljarna ska säkerställa att

a) varje tv-mottagare på försäljningsstället är försedd med den etikett som leverantörerna tillhandahåller enligt artikel 3.1 på tv-mottagarens framsida, på ett sådant sätt att den blir klart synlig,

▼M1

b) tv-modeller som erbjuds till försäljning, uthyrning eller hyrköp där slutanvändaren inte kan förväntas se den visade tv-mottagaren, saluförs tillsammans med den information som tillhandahålls av leverantörerna i enlighet med bilaga VI, om inte erbjudandet görs via internet, och en elektronisk etikett och ett elektroniskt produktblad har gjorts tillgängliga i enlighet med artikel 3.1 f och 3.1 g, då bestämmelserna i bilaga IX ska tillämpas i stället,

▼B

c) alla annonser för en viss tv-mottagarmodell innehåller energieffektivitetsklassen, om annonserna innehåller energirelaterad information eller prisinformation,

d) allt tekniskt reklammaterial som avser en viss tv-mottagarmodell och som beskriver dess specifika tekniska parametrar innehåller den modellens energieffektivitetsklass.

Artikel 5

Mätmetoder

Den information som ska lämnas enligt artiklarna 3 och 4 ska tas fram genom tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå enligt bilaga VII.

Artikel 6

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Medlemsstaterna ska tillämpa det förfarande som anges i bilaga VIII vid bedömning av överensstämmelsen när det gäller den uppgivna energieffektivitetsklassen.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning mot bakgrund av den tekniska utvecklingen senast fem år efter dess ikraftträdande.

Artikel 8

Övergångsbestämmelser

Artikel 3.1 d och e samt artikel 4 b, c och d ska inte gälla tryckta annonser och tryckt tekniskt reklammaterial som publiceras före den 30 mars 2012.

Artikel 9

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den ska tillämpas från och med den 30 november 2011. Artikel 3.1 d och e samt artikel 4 b, c och d ska dock tillämpas från och med den 30 mars 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsklassen för en tv-mottagare ska fastställas i enlighet med dess energieffektivitetsindex (EEI) såsom anges i tabell 1. En tv-mottagares energieffektivitetsindex ska bestämmas i enlighet med punkt 1 i bilaga II.Tabell 1

Energieffektivitetsklass för en tv-mottagare

Energieffektivitetsklass

Energieffektivitetsindex

A+++ (effektivast)

EEI < 0,10

A++

0,10 ≤ EEI < 0,16

A+

0,16 ≤ EEI < 0,23

A

0,23 ≤ EEI < 0,30

B

0,30 ≤ EEI < 0,42

C

0,42 ≤ EEI < 0,60

D

0,60 ≤ EEI < 0,80

E

0,80 ≤ EEI < 0,90

F

0,90 ≤ EEI < 1,00

G (minst effektiv)

1,00 ≤ EEI
BILAGA II

Beräkningsmetod för energieffektivitetsindex och årlig energiförbrukning i påläge

1. Energieffektivitetsindex (EEI) beräknas enligt formeln EEI = P/Pref (A),

där:

 

Pref (A)

=

Pbasic + A × 4,3224 watt/dm2,

 

Pbasic

=

20 watt för tv-apparater med en kanalväljare/mottagare men ingen hårddisk,

 

Pbasic

=

24 watt för tv-apparater med hårddisk(ar),

 

Pbasic

=

24 watt för tv-apparater med två eller flera kanalväljare/mottagare,

 

Pbasic

=

28 watt för tv-apparater med hårddisk(ar) och två eller flera kanalväljare/mottagare,

 

Pbasic

=

15 watt för tv-monitorer,

 A är den bildskärmens synliga yta uttryckt i dm2,

  P är tv-mottagarens effektförbrukning i watt i påläge, mätt i enlighet med bilaga VII och avrundad till en decimal.

2. Den årliga energiförbrukningen E i kWh i påläge beräknas enligt E = 1,46 × P.

3. Tv-mottagare med automatisk ljusstyrkereglering.

För beräkningen av energieffektivitetsindexet och den årliga energiförbrukningen i påläge enligt punkt 1 respektive 2 reduceras effektförbrukningen i påläge, såsom fastställd enligt förfarandet i bilaga VII, med 5 % om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda när tv-mottagaren släpps ut på marknaden:

a) Tv-mottagarens luminans i hemläge eller påläge såsom inställd av leverantören reduceras automatiskt mellan en omgivande ljusintensitet på minst 20 lux och 0 lux.

b) Den automatiska ljusstyrkeregleringen aktiveras i tv-mottagarens hemläge eller dess påläge enligt leverantörens inställning.
BILAGA III

Informationsblad

1. Informationen i informationsbladet för tv-mottagaren ska anges i följande ordning och ska ingå i produktbroschyren eller andra handlingar som tillhandahålls med samma produkt:

a) Leverantörens namn eller varumärke.

b) Leverantörens modellbeteckning, där modellbeteckning avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss tv-mottagarmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

c) Modellens energieffektivitetsklass i enlighet med tabell 1 i bilaga I. Om tv-mottagaren har tilldelats ett EU-miljömärke enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 66/2010 ( 2 ), kan denna information tas med.

d) Synlig skärmdiagonal i centimeter och tum.

e) Effektförbrukning i påläge, mätt i enlighet med förfarandet som fastställs i bilaga VII.

f) Årlig energiförbrukning, beräknad i enlighet med bilaga II i kWh per år och avrundad till närmaste heltal. Den ska beskrivas som: ”Energiförbrukning ’XYZ’ kWh per år, beräknad utifrån effektförbrukningen för en tv-mottagare som används fyra timmar per dygn under 365 dygn. Den faktiska energiförbrukningen kommer att bero på hur tv-mottagaren används.”

▼C1

g) effektförbrukning i standbyläge och frånläge, bådadera mätta enligt förfarandet i bilaga VII.

▼B

h) Skärmupplösning i fysiskt antal bildpunkter horisontellt och vertikalt.

2. Ett informationsblad kan gälla ett antal tv-mottagarmodeller som levereras av samma leverantör.

3. Uppgifterna i informationsbladet får lämnas i form av en kopia av etiketten, antingen i färg eller i svartvitt. Om detta är fallet måste den information som anges i punkt 1, men som inte redan har visats på etiketten, också anges.
BILAGA IV

Teknisk dokumentation

Den tekniska dokumentation som avses i artikel 3.1 c ska omfatta:

a) Leverantörens namn och adress.

b) En allmän beskrivning av tv-mottagarmodellen, tillräcklig för att medge en enkel och otvetydig identifiering.

c) Om det är tillämpligt, referenser till de harmoniserade standarder som tillämpats.

d) Om det är tillämpligt, övriga tekniska standarder och specifikationer som använts.

e) Identifiering av och namnteckning för den person som har behörighet att ingå bindande avtal på leverantörens vägnar.

f) Testparametrar för mätningar:

i) omgivande temperatur,

ii) testspänning i volt och frekvens i Hz,

iii) total harmonisk distorsion för elförsörjningssystemet,

iv) ingångsterminal för ljud- och videotestsignaler,

v) information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

g) Påläges-parametrar:

i) effektförbrukning i watt, avrundad till en decimal för effektmätningar på upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt,

ii) egenskaper för den dynamiska videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll,

iii) stegsekvensen som krävs för att uppnå ett stabilt tillstånd för effektförbrukningen,

iv) för tv-mottagare med fast meny, förhållandet mellan maximal luminans i hemläget och den maximala luminansen i tv-mottagarens ljusstarkaste påläge, uttryckt som procentuell andel,

v) för tv-monitorer, en beskrivning av relevanta egenskaper för den kanalväljare som använts för mätningarna.

h) För varje standby- eller frånläge:

i) effektförbrukning i watt, avrundad till två decimaler,

ii) använd mätmetod,

iii) beskrivning av hur läget valdes eller programmerades,

iv) händelsesekvens för att nå det läge där tv-mottagaren byter läge automatiskt.
BILAGA V

Etikett

1.   ETIKETT 1

image

a) Följande information ska finnas på etiketten:

I. Leverantörens namn eller varumärke.

II. Leverantörens modellbeteckning, där ”modellbeteckning” avser den kod, i regel alfanumerisk, som skiljer en viss tv-mottagarmodell från andra modeller av samma varumärke eller med samma leverantörsnamn.

III. Energieffektivitetsklass för tv-mottagaren, fastställd i enlighet med bilaga I. Pilen som anger tv-mottagarens energieffektivitetsklass ska placeras på samma höjd som pilen för motsvarande energieffektivitetsklass.

IV. Effektförbrukning i påläge i watt, avrundad till närmaste heltal.

V. Årlig energiförbrukning i påläge, beräknad i enlighet med punkt 2 i bilaga II, i kWh och avrundad till närmaste heltal.

VI. Synlig skärmdiagonal i tum och centimeter.

När det gäller tv-mottagare med en väl synlig strömställare som, när den ställs om till frånläge, ställer in tv-mottagaren i ett läge där effektförbrukningen inte överstiger 0,01 watt, får symbolen enligt punkt 5.8 läggas till.

Om en modell har tilldelats ett EU-miljömärke enligt förordning (EG) nr 66/2010 kan en kopia av miljömärket läggas till.

b) Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

2.   ETIKETT 2

image

a) Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b) Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

3.   ETIKETT 3

image

a) Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b) Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

4.   ETIKETT 4

image

a) Den information som anges i punkt 1 a ska tas med på etiketten.

b) Etiketten ska utformas enligt punkt 5.

5.

Etiketten ska utformas såsom visat nedan:

image

Förklaringar:

a) Etiketten ska vara minst 60 mm bred och 120 mm hög. Om etiketten trycks i ett större format måste den dock behålla de proportioner som anges av specifikationerna ovan.

b) För tv-mottagare med en skärmyta över 29 dm2 ska bakgrunden vara vit. För tv-mottagare med en skärmyta på 29 dm2 eller mindre ska bakgrunden vara vit eller genomskinlig.

c) Färgerna är CMYK – cyan, magenta, gult och svart enligt följande exempel: 00-70-X-00: 0 % cyan, 70 % magenta, 100 % gult, 0 % svart.

d) Etiketten ska uppfylla samtliga följande krav (siffrorna hänför sig till bilden ovan):

image   Kantlinje: 3 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

image   EU-logotyp färger: X-80-00-00 och 00-00-X-00.

image   Etikettens logotyp:

färg: X-00-00-00

Piktogram enligt bild, EU:s logotyp och etikettens logotyp (i kombination): bredd: 51 mm, höjd: 9 mm.

image   Linje under logotyper: 1 pt – färg: Cyan 100 % – längd: 51 mm.

image   Skala A–G

  Pil: höjd: 3,8 mm, mellanrum: 0,75 mm – färger:

 

 Högsta klass: X-00-X-00,

 Klass 2: 70-00-X-00,

 Klass 3: 30-00-X-00,

 Klass 4: 00-00-X-00,

 Klass 5: 00-30-X-00,

 Klass 6: 00-70-X-00,

 Lägsta klass: 00-X-X-00.

  Text: Calibri fet 10 pt, versaler, vit, ”+”symboler: Calibri fet 7 pt, versaler, vit.

image   Energieffektivitetsklass

▼C1

  Pil: bredd: 16 mm, höjd: 8 mm, 100 % svart;

▼B

  Text: Calibri fet 15 pt, versaler, vit, ”+”symboler: Calibri fet 10 pt, versaler, vit.

image   Energi

  Text: Calibri normal 7 pt, versaler, 100 % svart.

image   Logotyp – brytare:

  Piktogram enligt bild, ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

image   Text avseende effektförbrukning i påläge:

  Ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 14 pt, 100 % svart.

  Andra raden: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

image   Storlek på tv-mottagarens skärmdiagonal:

  Piktogram enligt bild

  Ram: 1 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 14 pt, 100 % svart. Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

image   Text avseende årlig energiförbrukning:

  Ram: 2 pt – färg: Cyan 100 % – runda hörn: 3,5 mm.

  Värde: Calibri fet 25 pt, 100 % svart.

  Andra raden: Calibri normal 11 pt, 100 % svart.

image   Leverantörens namn eller varumärke

image   Leverantörens modellbeteckning

image  Leverantörens namn eller varumärke och modellinformation bör passa in inom ett område på 51 × 8 mm.

image   Referensperiod

Text: Calibri fet 8 pt

Text: Calibri tunn 9 pt
BILAGA VI

Information som ska tillhandahållas i de fall där slutanvändarna inte kan förväntas se den visade produkten

1. Informationen som nämns i artikel 4 b ska lämnas i följande ordning:

a) Modellens energieffektivitetsklass enligt bilaga I.

b) Effektförbrukning i påläge enligt punkt 1 i bilaga II.

c) Årlig effektförbrukning enligt punkt 2 i bilaga II.

d) Den synliga skärmdiagonalen.

2. Om annan information som lämnas i informationsbladet också redovisas, ska den föreligga i den form och ordning som anges i bilaga III.

3. Teckenstorlek och typsnitt för all den information som nämns i denna bilaga ska tryckas eller visas på ett läsbart sätt.
BILAGA VII

Mätningar

1.

När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls, ska mätningar utföras enligt ett tillförlitligt, exakt och reproducerbart mätförfarande som tar hänsyn till allmänt erkända mätmetoder på aktuell teknisk nivå, inklusive de metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts i detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning.

2.

Mätningar av effektförbrukning i påläge enligt punkt 1 i bilaga II

a) Allmänna villkor:

i) Mätningarna ska utföras vid en omgivningstemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

ii) Mätningarna ska göras med användning av en dynamisk videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll. Mätningen ska avse den genomsnittliga effektförbrukningen under tio minuter i följd.

iii) Mätningarna ska göras efter det att tv-mottagaren har varit i frånläge under minst en timma omedelbart följt av minst en timma i påläge och de ska vara avslutade inom högst tre timmar i påläge. Relevant videosignal ska visas under hela tiden utrustningen är i påläge. För tv-mottagare som man vet stabiliseras inom en timma kan varaktigheten reduceras om man kan visa att de resulterande mätningarna ligger inom 2 % av resultaten som annars skulle uppnås under de perioder som beskrivs här.

▼M2 —————

▼B

v) Mätningarna ska i förekommande fall utföras med den automatiska ljusstyrkeregleringen avstängd. Finns automatisk ljusstyrkereglering och denna inte kan stängas av måste ljuset vid mätning falla direkt in i sensorn för bakgrundsljus med en intensitet på minst 300 lux.

b) Förhållanden för mätning av tv-mottagares effektförbrukning i påläge:

i) Tv-apparater utan fast meny: Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i påläge såsom den levereras av tillverkaren, dvs. tv-mottagarens ljusstyrkereglering ska vara i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren.

ii) Tv-apparater med fast meny: Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i hemläge.

iii) Tv-monitorer utan fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-monitorns ljusstyrkereglering ska vara i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren. Kanalväljarens effektförbrukning är inte relevant för mätning av tv-monitorns effektförbrukning i påläge.

iv) Tv-monitorer med fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Effektförbrukningen ska mätas med tv-mottagaren i hemläge.

4.

Mätningar av maximalt luminansförhållande som avses i tabell 2 i bilaga VIII

▼M2

▼B

a) Mätningarna av den maximala luminansen ska göras med en luminansmätare som detekterar den del av skärmen som visar en helt (100 %) vit bild, som ingår i ett testmönster för fullskärmstest vars bildmedelvärde inte överskrider den nivå där skärmens luminanssystem sätter in effektbegränsning.

b) Mätningarna av luminansförhållandet ska göras utan att luminansmätarens detektionspunkt på skärmen påverkas vid växling mellan tv-mottagarens hemläge eller påläge, såsom inställt av tillverkaren, i tillämpliga fall, och det ljusstarkaste påläget.

▼M2
BILAGA VIII

Marknadskontrollmyndigheternas kontroll av produktöverensstämmelse

De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av leverantören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen. Värdena och klasserna på etiketten eller i informationsbladet får inte vara gynnsammare för leverantören än de värden som anges i den tekniska dokumentationen.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna delegerade förordning, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med artikel 5 b i direktiv 2010/30/EU (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för leverantören än motsvarande värden som anges i provningsrapporterna i enlighet med led iii i den artikeln, och

b) de värden som offentliggörs på etiketten och i informationsbladet inte är gynnsammare för leverantören än de deklarerade värdena, och den angivna energiklassen inte är gynnsammare för leverantören än den klass som fastställs genom de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

3. Om det resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 2.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna delegerade förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de mät- och beräkningsmetoder som anges i bilaga VII.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 2 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 2

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Effektförbrukning i påläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %.

Effektförbrukning i frånläge/standbyläge

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W.

Maximalt luminansförhållande

Det fastställda värdet får inte understiga 60 % av den maximala luminansen i det ljusstarkaste påläge som tv-mottagaren erbjuder.

▼M1
BILAGA IX

Information som ska lämnas när det gäller försäljning, uthyrning eller hyrköp via internet

1. För de syften som avses i punkterna 2–5 i denna bilaga ska följande definitioner gälla:

a)  visningsmekanism: bildskärmar, inbegripet pekskärmar eller annan visuell teknik för att visa internetinnehåll för användare,

b)  kapslad skärmbild: visuellt gränssnitt där man kan få åtkomst till en bild eller ett dataset genom att klicka med musen, förflytta markören över skärmen eller peka på en annan bild eller ett annat dataset,

c)  pekskärm: skärm som reagerar på beröring, som på datorplattor, pekplattor eller smartphones,

d)  alternativ text: text som tillhandahålls som alternativ till en graf och som gör det möjligt att presentera uppgifter i icke-grafisk form om skärmen inte kan återge grafiskt material eller som hjälp för åtkomlighet, exempelvis input till röstsyntestillämpningar.

2. Lämplig märkning som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 f ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris i enlighet med tidtabellen i artikel 3.3. Märkningen ska vara av en storlek som är tydligt synlig och läsbar och stå i proportion till den storlek som anges i punkt 5 i bilaga V. Märkningen får visas med hjälp av en kapslad skärmbild, förutsatt att den bild som används för att göra märkningen åtkomlig överensstämmer med specifikationerna i punkt 3 i denna bilaga. Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring på skärmen.

3. Den bild som används för att komma åt märkningen om kapslad skärmbild ska uppfylla följande krav:

a) Vara en pil i den färg som motsvarar produktens energieffektivitetsklass på etiketten.

b) På pilen ska produktens energieffektivitetsklass anges i vitt i en typstorlek som motsvarar storleken på prisangivelsen.

c) Ha ett av följande två format:

image

4. Om kapslad skärmbild används ska följande turordning användas för presentation av märkningen:

a) Den bild som avses i punkt 3 i denna bilaga ska visas på visningsmekanismen nära produktens pris.

b) Bilden ska vara länkad till märkningen.

c) Märkningen ska visas vid musklickning, när markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.

d) Märkningen ska visas genom pop-up, ny flik, ny sida eller infälld skärmbild.

e) För förstoring av märkningen på pekskärmar ska apparatens normala funktioner för pekförstoring kunna användas.

f) Märkningen ska upphöra att visas genom ett stängningsalternativ eller annan normal stängningsfunktion.

g) Den alternativa text för grafen som ska visas om märkningen inte kan visas, ska vara produktens energieffektivitetsklass i en typstorlek som är samma som prisuppgiften.

5. Ett lämpligt produktblad som tillhandahålls av leverantörer i enlighet med artikel 3.1 g ska visas på visningsmekanismen nära uppgifterna om produktens pris. Typstorleken ska vara sådan att uppgifterna är klart synliga och läsbara. Produktbladet får visas genom en kapslad skärmbild, förutsatt att länken till produktbladet tydligt och läsbart är försedd med texten "produktblad". Om kapslad skärmbild används ska märkningen visas vid första musklicket, första gången markören förs över skärmen eller vid beröring av skärmen.( 1 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

( 2 ) EUT L 27, 30.1.2010, s. 1.

Top