EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R0072-20160421

Consolidated text: Kommissionens förordning (EU) nr 72/2010 av den 26 januari 2010 om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/72/2016-04-21

2010R0072 — SV — 21.04.2016 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 72/2010

av den 26 januari 2010

om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 023 27.1.2010, s. 1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/472 av den 31 mars 2016

  L 85

28

1.4.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 72/2010

av den 26 januari 2010

om fastställande av förfaranden för utförandet av kommissionens inspektioner på luftfartsskyddsområdet

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008 om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande av förordning (EG) nr 2320/2002 ( 1 ), särskilt artikel 15, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen bör genomföra inspektioner för att följa upp medlemsstaternas tillämpning av förordning (EG) nr 300/2008. Inspektioner behöver anordnas under kommissionens överinseende i syfte att kontrollera att de nationella programmen för kvalitetskontroll är effektiva.

(2)

Kommissionen och medlemsstaterna bör samarbeta i samband med förberedelserna och genomförandet av inspektionerna.

(3)

Kommissionen bör ha möjlighet att i sina inspektionslag inkludera kvalificerade nationella inspektörer som ställs till förfogande av medlemsstaterna.

(4)

Kommissionens inspektioner och rapporteringen från dessa bör utföras i enlighet med ett fastställt förfarande och enligt en standardmetod.

(5)

Medlemsstaterna bör se till att brister som fastställts i samband med kommissionens inspektioner åtgärdas så snart som möjligt.

(6)

Kommissionen bör ha möjlighet att genomföra uppföljande inspektioner för att kontrollera att bristerna åtgärdats.

(7)

Det bör finnas ett förfarande för att hantera brister som anses vara så allvarliga att de har en avgörande påverkan på hela gemenskapens luftfartsskydd.

(8)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 19.2 i förordning (EG) nr 300/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning fastställs förfarande för hur kommissionens inspektioner för att följa upp medlemsstaternas tillämpning av förordning (EG) nr 300/2008 ska genomföras. Kommissionens inspektioner ska omfatta berörda myndigheter i medlemsstaterna och utvalda flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare som tillämpar standarder för luftfartsskydd. Inspektionerna ska utföras på ett öppet, effektivt, harmoniserat och enhetligt sätt.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.

berörd myndighet : den nationella myndighet som utsetts- av en medlemsstat i enlighet med artikel 9 i förordning (EG) nr 300/2008,

2.

kommissionens inspektion : en undersökning som utförs av kommissionens inspektörer av befintliga kvalitetskontroller och åtgärder, förfaranden och strukturer avseende luftfartsskyddet för den civila luftfarten för att fastställa i vilken utsträckning förordning (EG) nr 300/2008 efterlevs,

▼M1

3.

kommissionens inspektör

:

en person som valts ut av kommissionen för att delta i kommissionens inspektioner och som är unionsmedborgare eller medborgare i en medlemsstat i Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) och är anställd av någon av nedanstående:

 Kommissionen.

 En medlemsstat i unionen, som nationell inspektör.

 En Efta-medlemsstat, som en person med ansvar för att övervaka efterlevnaden på nationell nivå på den medlemsstatens vägnar.

 Eftas övervakningsmyndighet.

 Europeiska civila luftfartskonferensens sekretariat,

▼B

4.

kommitté : den kommitté som inrättas genom artikel 19.1 i förordning (EG) nr 300/2008,

5.

brist : underlåtenhet att efterleva kraven i förordning (EG) nr 300/2008,

6.

nationell inspektör : en person som är anställd av medlemsstaten för att övervaka efterlevnaden på nationell nivå för den berörda myndighetens räkning,

7.

test : en kontroll av luftfartsskyddsåtgärder där uppsåt att utföra en olaglig handling simuleras i syfte att undersöka effektiviteten i genomförandet av befintliga skyddsåtgärder,

8.

kompensationsåtgärd : en tillfällig åtgärd eller ett antal tillfälliga åtgärder som syftar till att i största möjliga utsträckning begränsa effekterna av de brister som konstaterats i samband med en inspektion innan bristen kan åtgärdas fullt ut.KAPITEL II

ALLMÄNNA KRAV

Artikel 3

Samarbete från medlemsstaternas sida

1.  Utan att det påverkar kommissionens skyldigheter, ska medlemsstaterna samarbeta med kommissionen när den utför sina inspektionsuppgifter. Detta samarbete ska pågå under den förberedande fasen, kontrollfasen och rapporteringsfasen.

2.  Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att hemlighålla en anmälan om inspektion, så att syftet med inspektionen inte äventyras.

Artikel 4

Utövande av kommissionens befogenheter

1.  Varje medlemsstat ska säkerställa att kommissionens inspektörer ges möjlighet att utöva sina befogenheter att inspektera luftfartsskyddet för den civila luftfarten hos den berörda myndigheten i enlighet med förordning (EG) nr 300/2008 och vid varje flygplats samt hos varje operatör och verksamhetsutövare som omfattas av den förordningen.

2.  Varje medlemsstat ska säkerställa att kommissionens inspektörer på begäran får tillgång till all relevant dokumentation som är nödvändig för att utvärdera hur de gemensamma standarderna efterlevs.

3.  Om kommissionens inspektörer stöter på svårigheter med att fullgöra sina skyldigheter, ska de berörda medlemsstaterna med alla medel som faller inom deras rättsliga befogenheter bistå kommissionen för att uppdragen ska kunna fullgöras.

Artikel 5

Kompetenskrav för kommissionens inspektörer

För att vara kvalificerade att delta i kommissionens inspektioner ska kommissionens inspektörer ha relevant teoretisk och praktisk erfarenhet och framgångsrikt ha genomgått en utbildning.

Denna utbildning ska

a) tillhandahållas av kommissionens tjänsteavdelningar,

b) omfatta en grundutbildning och en regelbundet återkommande fortbildning,

c) säkerställa en kompetensnivå som är tillfredsställande för att fastställa huruvida skyddsåtgärderna är genomförda i enlighet med förordning (EG) nr 300/2008.

Grundutbildningen ska åtföljas av en examination.

Artikel 6

Deltagande av nationella inspektörer i kommissionens inspektioner

1.  Medlemsstaterna ska ställa nationella inspektörer till förfogande som kan delta i kommissionens inspektioner och därmed sammanhörande förberedande faser och rapporteringsfaser.

2.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen uppgifter om minst en och högst fem nationella inspektörer som kan anmodas att delta i kommissionens inspektioner.

3.  En förteckning över nationella inspektörer som utsetts av medlemsstaterna och som uppfyller de kriterier som fastställs i artikel 5.1 ska varje år överlämnas till kommittén.

4.  En nationell inspektör ska inte delta i kommissionens inspektioner i den medlemsstat i vilken kontrollanten är anställd.

5.  Begäran om att nationella inspektörer ska delta i kommissionens inspektioner ska anmälas i god tid till den berörda myndigheten, vanligtvis minst två månader innan inspektionen ska utföras.

6.  Kostnader som uppkommer i samband med att nationella inspektörer deltar i kommissionens inspektioner ska ersättas av kommissionen i enlighet med gemenskapens regler.KAPITEL III

FÖRFARANDEN FÖR UTFÖRANDET AV KOMMISSIONENS INSPEKTIONER

Artikel 7

Anmälan av inspektioner

1.  Kommissionen ska anmäla en inspektion minst två månader i förväg till den berörda myndighet på vars territorium inspektionen ska utföras.

2.  Ett förinspektionsformulär som ska fyllas i av den berörda myndigheten ska i tillämpliga fall översändas samtidigt som anmälan om inspektionen tillsammans med en begäran om eventuell relevant dokumentation. Det ifyllda formuläret och eventuell begärd dokumentation ska översändas till kommissionen minst två veckor före det datum då inspektionen är tänkt att påbörjas.

3.  Om kommissionen fått information som tyder på att det föreligger brister vid en flygplats som kan ha en betydande inverkan på den allmänna nivån på luftfartsskyddet i gemenskapen, ska samråd ske med medlemsstatens berörda myndighet och perioden för förhandsanmälan om inspektion kan i sådana fall förkortas till två veckor. I detta fall ska punkterna 1–2 i denna artikel inte vara tillämpliga.

Artikel 8

Förberedelse av inspektioner

1.  Kommissionens inspektörer ska förbereda sig så att inspektionerna blir effektiva, noggranna och enhetliga.

2.  Kommissionen ska tillhandahålla den berörda myndigheten namnen på de kommissionsinspektörer som fått i uppdrag att utföra en inspektion och i förekommande fall lämna andra relevanta uppgifter.

3.  För varje inspektion ska den berörda myndigheten utse en samordnare som ska sköta de praktiska arrangemangen inför inspektionen. Medlemsstaterna ska informera kommissionen om samordnarens namn och dennes kontaktuppgifter inom tre veckor efter det att de erhållit en anmälan om inspektion.

Artikel 9

Utförande av inspektioner

1.  Kommissionens inspektörer ska utföra inspektioner på ett effektivt sätt med beaktande av deras egen och andras säkerhet. En kommissionsinspektör som i samband med en inspektion inte uppfyller dessa krav kan uteslutas från att delta i andra inspektioner som anordnas av kommissionen.

2.  En standardmetod ska användas för att övervaka efterlevnaden av luftfartsskyddskraven i förordning (EG) nr 300/2008.

Inspektionerna ska genomföras på grundval av systematiskt insamlad information med hjälp av en eller flera av följande metoder:

a) Iakttagelser.

b) Verifiering.

c) Intervjuer.

d) Granskning av dokument.

e) Tester.

3.  Kommissionens inspektörer ska ledsagas av företrädare från den berörda myndigheten när de utför inspektioner. Ledsagandet får inte inverka negativt på inspektionens effektivitet.

4.  Kommissionens inspektörer ska ha ett identitetskort som bemyndigar dem att utföra inspektioner på kommissionens vägnar och ett behörighetskort för flygplatser som ger tillträde till alla områden som krävs för inspektionen. Behörighetskortet får inte inverka negativt på inspektionens effektivitet.

5.  Tester får enbart utföras efter förhandsanmälan och i nära samarbete med den berörda myndigheten.

6.  Medlemsstaterna ska se till att kommissionens inspektörer tillåts, i enlighet med ett överenskommet protokoll, att medföra föremål som behövs för teständamål, däribland sådana föremål som är förbjudna eller som ser ut som förbjudna föremål, inom ett område till vilket tillträde erfordras i samband med en inspektion eller vid transit till eller från en inspektion.

7.  Den berörda myndigheten ska så snart som möjligt informeras om eventuella allvarliga brister som konstateras vid kommissionens inspektion. Dessutom och utan att det påverkar artikel 10 ska kommissionens inspektörer, när det är praktiskt möjligt, på platsen ge en informell muntlig sammanfattning av vad de kommit fram till vid inspektionen.

Artikel 10

Inspektionsrapporten

1.  Inom sex veckor efter slutförandet av en inspektion ska kommissionen skicka en inspektionsrapport till den berörda myndigheten.

Myndigheten ska omedelbart informera de flygplatser, operatörer och verksamhetsutövare som inspekterats om de resultat man kommit fram till.

2.  Rapporten ska redogöra för de resultat som inspektörerna kommit fram till och påpeka eventuella brister. Rapporten får innehålla rekommendationer om åtgärder för att avhjälpa brister.

3.  Vid bedömningen av tillämpningen av förordning (EG) nr 300/2008 ska följande klassificeringar gälla:

a) Full efterlevnad.

b) Efterlever kraven, förbättringar dock önskvärda.

c) Efterlever inte kraven.

d) Efterlever inte kraven, allvarliga brister.

e) Ej tillämpligt.

f) Ej bekräftat.

Artikel 11

Den berörda myndighetens svar

1.  Inom tre månader från dagen för översändandet av en inspektionsrapport ska den berörda myndigheten skicka ett skriftligt svar till kommissionen som

a) tar upp resultaten och rekommendationerna i rapporten, och

b) innehåller en åtgärdsplan där det fastställs åtgärder och tidsramar för att avhjälpa fastställda brister.

2.  Om det utförs en uppföljande inspektion ska den berörda myndighetens svar lämnas in inom sex veckor från det datum då inspektionsrapporten översändes.

3.  Om det i inspektionsrapporten inte har konstaterats några brister krävs inget svar.

Artikel 12

Åtgärdande av brister

1.  Brister som fastställts i samband med inspektion ska åtgärdas omedelbart. Om det inte är möjligt att vidta omedelbara åtgärder ska kompensationsåtgärder vidtas.

2.  Den berörda myndigheten ska skriftligen bekräfta till kommissionen att bristerna har åtgärdats. Denna bekräftelse ska grundas på verksamhetskontroller som utförts av den berörda myndigheten för att kontrollera efterlevnaden.

3.  Den berörda myndigheten ska informeras när en inspektionsrapport inte anses kräva några ytterligare åtgärder.

Artikel 13

Uppföljningsinspektioner

1.  Kommissionen kan utföra en uppföljande inspektion efter det att svaret från den berörda myndigheten inkommit och om ytterligare klarläggande krävs.

2.  Den berörda myndigheten ska minst två veckor i förväg få en anmälan om att en uppföljande inspektion ska utföras på dess territorium.

3.  Den uppföljande inspektionen ska inriktas på de områden där man konstaterat brister i samband med kommissionens ursprungliga inspektion.KAPITEL IV

ALLMÄNNA OCH SLUTLIGA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Information till kommissionen

Kommittén ska regelbundet informeras om genomförandet av kommissionens inspektionsprogram och om resultaten från dessa utvärderingar.

Artikel 15

Meddelande till berörda myndigheter om allvarliga brister

1.  Den berörda myndigheten ska omedelbart informeras om det i samband med en inspektion vid en flygplats på dess territorium konstateras en allvarlig brist som har en betydande påverkan på den allmänna nivån på luftfartsskyddet i gemenskapen. Denna information ska dessutom omedelbart vidarebefordras till berörda myndigheter i alla övriga medlemsstater.

2.  Berörda myndigheter ska även omedelbart informeras då kommissionen fått trovärdig information om att brister har åtgärdats, däribland kompensationsåtgärder, som bekräftar att brister som meddelats i enlighet med denna artikel inte längre har en avgörande påverkan på hela gemenskapens luftfartsskydd.

Artikel 16

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning .

Den ska tillämpas från och med den dag som anges i de genomförandebestämmelser som antas i enlighet med det förfarande som avses i artikel 4.3 i förordning (EG) nr 300/2008, men senast den 29 april 2010 .

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EUT L 97, 9.4.2008, s. 72.

Top