EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010L0065-20191221

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/65/EU av den 20 oktober 2010 om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/65/2019-12-21

02010L0065 — SV — 21.12.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/65/EU

av den 20 oktober 2010

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 283 29.10.2010, s. 1)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2109 av den 15 november 2017

  L 315

52

30.11.2017

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/883 Text av betydelse för EES av den 17 april 2019

  L 151

116

7.6.2019
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2010/65/EU

av den 20 oktober 2010

om rapporteringsformaliteter för fartyg som ankommer till och/eller avgår från hamnar i medlemsstaterna och om upphävande av direktiv 2002/6/EG

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.  Syftet med detta direktiv är att förenkla och harmonisera de administrativa förfaranden som gäller för sjötransporten genom en allmän övergång till elektronisk överföring av uppgifter och genom en förenkling av rapporteringsformaliteterna.

2.  Detta direktiv ska tillämpas på rapporteringsformaliteter för sjötransport som är tillämpliga på fartyg som ankommer till och fartyg som avgår från hamnar i medlemsstaterna.

3.  Detta direktiv ska inte tillämpas på fartyg som är undantagna från rapporteringsformaliteter.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de betydelser som här anges:

a)

rapporteringsformaliteter : information som anges i bilagan som, i enlighet med den lagstiftning som är tillämplig i en medlemsstat, ska tillhandahållas av administrativa och förfarandemässiga skäl när ett fartyg ankommer till eller avgår från en hamn i denna medlemsstat,

b)

FAL-konventionen : IMO:s konvention om förenkling av formaliteterna i internationell sjöfart som antogs den 9 april 1965, i dess ändrade lydelse,

c)

FAL-formulär : de standardiserade formulären, i enlighet med FAL-konventionen,

d)

fartyg : alla havsgående fartyg eller farkoster,

e)

SafeSeaNet : unionens system för informationsutbyte inom sjöfarten, såsom det definieras i direktiv 2002/59/EG,

f)

elektronisk dataöverföring : överföring av digitalt kodad information i ett strukturerat format som kan ändras efter hand och som kan användas direkt för att lagra och bearbeta informationen i datorer.

Artikel 3

Harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteter

1.  Varje enskild medlemsstat ska vidta åtgärder för att se till att rapporteringsformaliteter begärs på ett harmoniserat och samordnat sätt inom den medlemsstaten.

2.  Kommissionen ska i samarbete med medlemsstaterna utveckla metoder för harmonisering och samordning av rapporteringsformaliteterna inom unionen.

Artikel 4

Förhandsanmälan innan ett fartyg ankommer till en hamn

Medlemsstaterna ska, med förbehåll för specifika föreskrifter om anmälan enligt tillämpliga unionsrättsakter eller i internationella rättsliga instrument som är tillämpliga på sjötransport och som är bindande för medlemsstaterna, inklusive föreskrifter om kontroll av personer och varor, se till att befälhavaren eller en annan person som vederbörligen förordnats av fartygsoperatören, innan ett fartyg ankommer till en hamn i en medlemsstat, lämnar en anmälan till den av medlemsstaten utsedda behöriga myndigheten med de uppgifter som krävs enligt rapporteringsformaliteterna

a) minst 24 timmar i förväg, eller

b) senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre än 24 timmar, eller

c) så snart som dessa uppgifter är tillgängliga, om anlöpshamnen inte är känd eller om den ändras under resan.

Artikel 5

Elektronisk dataöverföring

1.  Medlemsstaterna ska godkänna att rapporteringsformaliteter fullgörs i elektroniskt format och att de lämnas via en enda kontaktpunkt så snart som möjligt och under alla omständigheter senast den 1 juni 2015.

Denna enda kontaktpunkt, som knyter samman SafeSeaNet, e-tull och andra elektroniska system, ska vara det ställe där all information i enlighet med detta direktiv rapporteras en gång och görs tillgänglig för olika behöriga myndigheter och medlemsstaterna.

2.  Utan att detta påverkar det relevanta format som anges i FAL-konventionen ska det format som avses i punkt 1 överensstämma med artikel 6.

3.  I de fall då unionsrättsakter ställer krav på rapporteringsformaliteter, och i den utsträckning som krävs för att den enda kontaktpunkt som avses i punkt 1 ska fungera väl, ska de elektroniska system som anges i punkt 1 vara inbördes driftskompatibla, tillgängliga och förenliga med det SafeSeaNet-system som inrättats enligt direktiv 2002/59/EG och med de elektroniska system som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets beslut nr 70/2008/EG av den 15 januari 2008 om en papperslös miljö för tullen och handeln ( 1 ).

4.  Utan att detta påverkar de särskilda bestämmelser om tull- och gränskontroller som fastställs i förordning (EEG) nr 2913/92 och förordning (EG) nr 562/2006 ska medlemsstaterna samråda med marknadsaktörerna och informera kommissionen om de framsteg som gjorts enligt de metoder som fastställs i beslut nr 70/2008/EG.

Artikel 6

Utbyte av uppgifter

1.  Medlemsstaterna ska se till att de uppgifter som mottagits enligt de rapporteringsformaliteter som gäller i enlighet med en rättsligt unionsrättsakt förs in i deras nationella SafeSeaNet-system och ska göra relevanta delar av sådana uppgifter tillgängliga för andra medlemsstater via SafeSeaNet-systemet. Om inget annat stadgas av en medlemsstat ska detta inte gälla för den information som erhållits i enlighet med förordning (EEG) nr 2913/92, förordning (EEG) nr 2454/93, förordning (EG) nr 562/2006 och förordning (EG) nr 450/2008.

2.  Medlemsstaterna ska se till att uppgifter som mottagits i enlighet med punkt 1 på begäran görs tillgängliga för relevanta nationella myndigheter.

3.  Det underliggande digitala formatet för de meddelanden som ska användas inom nationella SafeSeaNet-system i enlighet med punkt 1 ska fastställas i enlighet med artikel 22a i direktiv 2002/59/EG.

4.  Medlemsstater får ge relevant åtkomst till de uppgifter som avses i punkt 1 genom en enda nationell kontaktpunkt via ett system för elektroniskt utbyte av uppgifter eller genom de nationella SafeSeaNet-systemen.

Artikel 7

Information i FAL-formulär

Medlemsstaterna ska godkänna FAL-formulär för fullgörandet av rapporteringsformaliteterna. Medlemsstaterna får endast godkänna att uppgifter som ska lämnas i enlighet med en unionsrättsakt tillhandahålls i pappersformat fram till den 1 juni 2015.

Artikel 8

Sekretess

1.  Medlemsstaterna ska i överensstämmelse med tillämpliga unionsrättsakter eller nationell lagstiftning vidta de åtgärder som krävs för att garantera sekretessen för kommersiella och andra konfidentiella uppgifter som utbyts i enlighet med detta direktiv.

2.  Medlemsstaterna ska särskilt se till att kommersiella uppgifter som samlas in enligt detta direktiv skyddas. När det gäller personuppgifter ska medlemsstaterna säkerställa att de följer direktiv 95/46/EG. Unionens institutioner och organ ska säkerställa att de följer förordning (EG) nr 45/2001.

Artikel 9

Undantag

Medlemsstaterna ska säkerställa att fartyg som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2002/59/EG och som går mellan hamnar inom unionens tullområde utan att härröra från, anlöpa eller gå till en hamn utanför detta territorium eller en frizon av kontrolltyp 1 enligt tullagstiftningen undantas från kravet på att tillhandahålla de uppgifter som uppges i FAL-formulären utan att det påverkar tillämpliga unionsrättsakter och möjligheten för medlemsstaterna att begära sådana uppgifter i FAL-formulären som avses i punkterna 1–6 i del B i bilagan till det här direktivet som är nödvändiga för att upprätthålla intern ordning och säkerhet och genomföra lagar på tull-, skatte-, invandrings-, miljö- och folkhälsoområdet.

Artikel 10

Ändringsförfarande

1.  Kommissionen får anta delegerade akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt vad gäller bilagan till detta direktiv, för att säkerställa att den anpassas efter alla ändringar i FAL-formulären som görs av IMO. Dessa ändringar får inte leda till att detta direktivs tillämpningsområde utökas.

2.  Förfarandena i artiklarna 11, 12 och 13 ska tillämpas på de delegerade akter som avses i denna artikel.

Artikel 11

Utövande av delegering

1.  Befogenhet att anta de delegerade akter som avses i artikel 10 ska ges till kommissionen för en period på fem år från den 18 november 2010. Kommissionen ska utarbeta en rapport om de delegerade befogenheterna senast sex månader innan perioden på fem år löpt ut. Delegeringen av befogenhet ska automatiskt förlängas med perioder av samma längd, om den inte återkallas av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 12.

2.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska kommissionen samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

3.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i artiklarna 12 och 13.

Artikel 12

Återkallande av delegering

1.  Den delegering av befogenheter som avses i artikel 10 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet.

2.  Den institution som inlett ett internt förfarande för att besluta huruvida en delegering av befogenhet ska återkallas ska sträva efter att underrätta den andra institutionen och kommissionen inom en rimlig tid innan det slutliga beslutet fattas, och ange vilka delegerade befogenheter som kan komma att återkallas och skälen för detta.

3.  Beslutet om återkallande innebär att delegeringen av de befogenheter som anges i beslutet upphör att gälla. Det får verkan omedelbart, eller vid ett senare, i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan trätt i kraft. Det ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Invändning mot delegerade akter

1.  Europaparlamentet eller rådet får invända mot en delegerad akt inom en period på två månader från delgivningsdagen.

På Europaparlamentets eller rådets initiativ ska denna period förlängas med två månader.

2.  Om varken Europaparlamentet eller rådet vid utgången av den ursprungliga tvåmånadersperioden eller, där så är tillämpligt, den förlängda perioden har invänt mot den delegerade akten ska den delegerade akten offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft den dag som anges i den.

Den delegerade akten får offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan denna tvåmånadersperiod eller, där så är tillämpligt, den förlängda perioden löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har underrättat kommissionen om att de inte har för avsikt att göra några invändningar.

3.  Om Europaparlamentet eller rådet invänder mot den delegerade akten ska den inte träda i kraft. Den institution som invänder mot den delegerade akten ska ange skälen för detta.

Artikel 14

Införlivande

1.  Medlemsstaterna skall senast den 19 maj 2012 anta och offentliggöra de lagar och andra författningar som krävs för att följa detta direktiv. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 19 maj 2012.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 15

Rapportering

Kommissionen ska senast den 19 november 2013 till Europaparlamentet och rådet rapportera om tillämpningen av detta direktiv, bl.a. om

a) möjligheten att utvidga den förenkling som införs genom detta direktiv till att gälla transport på inre vattenvägar,

b) förenligheten mellan RIS (River Information Services) och det elektroniska dataöverföringsförfarande som anges i detta direktiv,

c) de framsteg som med hänvisning till artikel 3 har gjorts för att harmonisera och samordna rapporteringsformaliteter,

d) möjligheten att undvika eller förenkla formaliteter för fartyg som har anlöpt en tredjelandshamn eller en frizon,

e) tillgängliga uppgifter om fartygstrafik/fartygsrörelser i unionen, och/eller fartyg som anlöper till tredjelandshamnar eller frizoner.

Om det är lämpligt ska denna rapport att åtföljas av ett lagstiftningsförslag.

Artikel 16

Upphävande av direktiv 2002/6/EG

Direktiv 2002/6/EG ska upphöra att gälla den 19 maj 2012. Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv.

Artikel 17

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

FÖRTECKNING ÖVER RAPPORTERINGSFORMALITETER SOM AVSES I DETTA DIREKTIV

A.    Rapporteringsformaliteter som följer av unionsrättsakter

Denna kategori av rapporteringsformaliteter inbegriper de uppgifter som ska lämnas i enlighet med nedanstående bestämmelser.

1. Anmälan om fartyg som ankommer till och/eller avgår från medlemsstaternas hamnar

Artikel 4 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (EGT L 208, 5.8.2002, s. 10).

2. In- och utresekontroll av personer

Artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) (EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

3. Anmälan av farligt eller förorenande gods som transporteras ombord

Artikel 13 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den 27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen.

▼M2

4. Anmälan av avfall från fartyg, inbegripet lastrester

Artiklarna 6, 7 och 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/883 av den 17 april 2019 om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg, om ändring av direktiv 2010/65/EU och upphävande av direktiv 2000/59/EG (EUT L 151, 20.5.2019, s. 116).

▼B

5. Tillhandahållande av skyddsinformation

Artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar (EUT L 129, 29.4.2004, s. 6).

I väntan på att ett sådant harmoniserat formulär antas internationellt ska formuläret i tillägget till denna bilaga användas för överföring av de uppgifter som krävs enligt artikel 6 i förordning (EG) nr 725/2004. Formuläret kan överföras elektroniskt.

6. Summarisk införseldeklaration

Artikel 36a i rådets förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för gemenskapen (EGT L 302, 19.10.1992, s. 1) och artikel 87 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 450/2008 av den 23 april 2008 om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (Moderniserad tullkodex) (EUT L 145, 4.6.2008, s. 1).

▼M1

7. Information om personer ombord

Artiklarna 4.2 och 5.2 i rådets direktiv 98/41/EG av den 18 juni 1998 om registrering av personer som färdas ombord på passagerarfartyg som ankommer till eller avgår från hamnar i gemenskapens medlemsstater (EGT L 188, 2.7.1998, s. 35).

▼B

B.    FAL-formulär och formaliteter som härrör från internationella rättsliga instrument

Denna kategori av rapporteringsformaliteter inbegriper de uppgifter som ska lämnas i enlighet med FAL-konventionen och andra relevanta internationella rättsliga instrument.

1. FAL-formulär 1: Allmän deklaration

2. FAL-formulär 2: Lastdeklaration

3. FAL-formulär 3: Deklaration om fartygsförråd

4. FAL-formulär 4: Deklaration om besättningens tillhörigheter

5. FAL-formulär 5: Besättningslista

6. FAL-formulär 6: Passagerarlista

7. FAL-formulär 7: Farligt gods

8. Hälsodeklaration för sjöfolk

C.    Relevant nationell lagstiftning

I denna kategori får medlemsstaterna ta med de uppgifter som ska tillhandahållas i enlighet med deras nationella lagstiftning. Sådana uppgifter ska överföras elektroniskt.
TilläggFÖRHANDSUPPLYSNINGAR OM FARTYGETS SKYDDSANORDNINGAR FÖR ALLA FARTYG INNAN DE ANLÖPER EN HAMN I EN EU-MEDLEMSSTAT

(1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss (Solas), Regel 9 i Kapitel XI-2 och Artikel 6.3 I Förordning (EG) nr 725/2004)

Uppgifter om fartyget och kontaktuppgifter

IMO-nummer

 

Fartygets namn

 

Registrerings hamn

 

Flaggstat

 

Typ av fartyg

 

Radioanropssignal

 

Bruttotonnage

 

Inmarsatnummer (om de finns tillgängliga)

 

Företagets namn och företagets identifikationsnummer

 

Namn på fartygets skyddschef och kontaktuppgifter för dygnet-runt-kontakt

 

Ankomsthamn

 

Hamnanläggning för ankomsten (om känd)

 

Uppgifter om hamn- och hamnanläggning

Beräknad dag och tid för fartygets ankomst till hamn

 

Huvudsaklig anledning till anrop

 

Information som krävs enligt Solas - regel 9.2.1 i kapitel XI-2

Har fartyget ett giltigt internationellt sjöfartsskyddscertifikat (ISSC)?

JA

ISSC

NEJ - varför inte?

Utfärdat av (namn på myndighet eller erkänd sjöfartsskydds-organisation)

Förfallo-datum (dd/mm/åååå)

Har fartyget en godkänd skyddsplan ombord?

JA

NEJ

Den skyddsnivå på vilken fartyget för närvarande drivs?

Skyddsnivå 1

Skyddsnivå 2

Skyddsnivå 3

Fartygets position då denna rapport upprättas

 

Ange de senaste tio anlöpningarna till hamnanläggningar i kronologisk ordning (den senaste anlöpningen först):

Nr

Datum fr.o.m. (dd/mm/åååå)

Datum t.o.m. (dd/mm/åååå)

Hamn

Land

UNLOCODE

(om den finns tillgänglig)

Hamnanlägg ning

Skydds-nivå

1

 

 

 

 

 

 

SN =

2

 

 

 

 

 

 

SN =

3

 

 

 

 

 

 

SN =

4

 

 

 

 

 

 

SN =

5

 

 

 

 

 

 

SN =

6

 

 

 

 

 

 

SN =

7

 

 

 

 

 

 

SN =

8

 

 

 

 

 

 

SN =

9

 

 

 

 

 

 

SN =

10

 

 

 

 

 

 

SN =

Har fartyget vidtagit särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder, utöver åtgärderna i den godkända skyddsplanen?

Om svaret är JA, ange nedan de särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder som vidtagits av fartyget

JA

NEJ

Nr

(som ovan)

Särskilda eller kompletterande skyddsåtgärder som fartyget vidtagit

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

Ange fartyg-till-fartyg-verksamhet, i kronologisk ordning (den senaste först), som genomförts under de tio senaste anlöpningarna till hamnanläggningar som anges ovan. Förläng nedanstående tabell eller fortsätt på en separat sida om så behövs – ange all fartyg-till-fartyg-verksamhet:

Genomfördes alla de sjöfartsskyddsförfaranden som anges i den godkända skyddsplanen under all fartyg-till-fartyg-verksamhet?

Om svaret är NEJ, uppge de skyddsåtgärder som användes i stället i den sista kolumnen nedan.

JA

NEJ

Nr

Datum fr.o.m. (dd/mm/åååå)

Datum t.o.m. (dd/mm/åååå)

Position eller longitud och latitud

Fartyg-till-fartyg-verksamhet

Skyddsåtgärder som användes i stället

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

Allmän beskrivning av fartygets last

 

Medför fartyget i sin last något av de farliga ämnen som omfattas av någon av klasserna 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 eller 8 enligt IMDG-koden?

JA

NEJ

Om svaret är JA, bekräftelse av att underrättelsen om farligt gods (eller det relevanta utdraget) bifogas

Bekräftelse av att en kopia av fartygets besättningslista bifogas

JA

Bekräftelse av att en kopia av fartygets passagerarlista bifogas

JA

Andra skyddsrelaterade uppgifter

Finns det några skyddsrelaterade frågor som ni önskar rapportera?

JA

Ge närmare upplysningar:

NEJ

Fartygets ombud vid den planerade ankomsthamnen

Namn:

Kontaktuppgifter (telefonnummer):

Identifieringsuppgifter för den person som tillhandahåller uppgifterna

Titel eller befattning (stryk det som inte är tillämpligt):

Befälhavare/fartygets skyddschef (SSO)/företagets skyddschef (CSO)/fartygets ombud (enligt ovan)

Namn:

Underskrift:

Datum/tidpunkt/plats för avslutande av rapporten

 ( 1 ) EUT L 23, 26.1.2008, s. 21.

Top