EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010D0029(01)-20200201

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut av den 13 december 2010 om utgivningen av eurosedlar (omarbetning) (ECB/2010/29) (2011/67/EU)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/67(1)/2020-02-01

02010D0029(01) — SV — 01.02.2020 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 13 december 2010

om utgivningen av eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)

(EGT L 035 9.2.2011, s. 26)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 2013/358/EU av den 21 juni 2013

  L 187

13

6.7.2013

 M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT 2014/29/EU av den 29 augusti 2013

  L 16

51

21.1.2014

 M3

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/286 av den 27 november 2014

  L 50

42

21.2.2015

 M4

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2019/47 av den 29 november 2018

  L 9

194

11.1.2019

►M5

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/141 av den 22 januari 2020

  L 27I

21

1.2.2020
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 13 december 2010

om utgivningen av eurosedlar

(omarbetning)

(ECB/2010/29)

(2011/67/EU)Artikel 1

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:

a)

nationell centralbank : en nationell centralbank i en medlemsstat som har euron som valuta.

b)

eurosedlar : sedlar som uppfyller kraven i beslut ECB/2003/4 och de tekniska specifikationer som antagits av ECB-rådet.

c)

fördelningsnyckel för tecknat kapital : de nationella centralbankernas andelar (uttryckta som procenttal) av ECB:s tecknade kapital, beräknade med tillämpning på de nationella centralbankerna av de vikter i fördelningsnyckeln som avses i artikel 29.1 i ECBS-stadgan och som gäller för respektive räkenskapsår.

d)

fördelningsnyckel för sedlar : den procentsats som erhålls när hänsyn tas till ECB:s andel av den sammanlagda utgivningen av eurosedlar och fördelningsnyckeln för tecknat kapital (avrundad till närmaste multipel av 0,0005 procentenheter) tillämpas på de nationella centralbankernas andel av denna sammanlagda utgivning. Om procentenheterna inte uppgår till sammanlagt 100 procent ska mellanskillnaden justeras om i) summan understiger 100 %, genom tillägg i stigande ordning av 0,0005 procentenheter till de minsta andelarna tills exakt 100 % uppnås, eller ii) om summan överstiger 100 %, genom avdrag i fallande ordning med 0,0005 procentenheter från de största andelarna tills exakt 100 % uppnås. ►M5  I bilaga I till detta beslut anges den fördelningsnyckel för sedlar som ska gälla från och med den 1 februari 2020. ◄

Artikel 2

Utgivning av eurosedlar

ECB och de nationella centralbankerna ska ge ut eurosedlar.

Artikel 3

Utgivarnas skyldigheter

1.  De nationella centralbankerna ska sätta i omlopp och ta ur omlopp eurosedlar samt utföra all fysisk hantering av eurosedlarna, även av sådana eurosedlar som getts ut av ECB.

2.  På begäran av innehavaren ska de nationella centralbankerna godta utbyte av eurosedlar mot eurosedlar upp till samma värde eller, när det gäller kontoinnehavare, kreditera konto hos den mottagande nationella centralbanken.

3.  De nationella centralbankerna ska redovisa alla eurosedlar de tagit emot som skulder och behandla dem på ett identiskt sätt.

4.  De nationella centralbankerna ska inte överföra eurosedlar som de tagit emot till andra nationella centralbanker utan hålla dessa tillgängliga så att de kan ges ut på nytt. Med undantag härifrån, och i enlighet med de regler som fastställts av ECB-rådet, får

a) 

skadade, förstörda, slitna eller indragna eurosedlar förstöras av den mottagande nationella centralbanken, och

b) 

eurosedlar som innehas av nationella centralbanker av logistiska skäl omfördelas i större kvantiteter inom Eurosystemet.

Artikel 4

Tilldelning av eurosedlar inom Eurosystemet

1.  Det sammanlagda värdet av eurosedlar i omlopp ska tilldelas medlemmarna i Eurosystemet i enlighet med fördelningsnyckeln för sedlar.

2.  Mellanskillnaden mellan värdet på de eurosedlar som tilldelas varje nationell centralbank i enlighet med fördelningsnyckeln för sedlar och värdet på de eurosedlar som respektive nationell centralbank sätter i omlopp medför att olika saldon uppstår inom Eurosystemet. ECB ska inom Eurosystemet ha fordringar på de nationella centralbankerna i förhållande till deras andel i fördelningsnyckeln för tecknat kapital till ett värde motsvarande värdet på de eurosedlar som den ger ut.

Artikel 5

Upphävande

Beslut ECB/2001/15 ska upphöra att gälla. Hänvisningar till det upphävda beslutet ska anses som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 6

Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2011.

▼M5
BILAGA I

FÖRDELNINGSNYCKEL FÖR SEDLAR FRÅN OCH MED DEN 1 februari 2020(%)

Europeiska centralbanken

8,0000

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,3520

Deutsche Bundesbank

24,2525

Eesti Pank

0,2590

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,5580

Bank of Greece

2,2755

Banco de España

10,9705

Banque de France

18,7905

Banca d’Italia

15,6295

Central Bank of Cyprus

0,1980

Latvijas Banka

0,3585

Lietuvos bankas

0,5325

Banque centrale du Luxembourg

0,3030

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0965

De Nederlandsche Bank

5,3915

Oesterreichische Nationalbank

2,6925

Banco de Portugal

2,1535

Banka Slovenije

0,4430

Národná banka Slovenska

1,0535

Suomen Pankki

1,6900

TOTALT

100,0000

▼B
BILAGA IIUPPHÄVT BESLUT SAMT ÄNDRINGAR

Beslut ECB/2001/15

EGT L 337, 20.12.2001, s. 52.

Beslut ECB/2003/23

EUT L 9, 15.1.2004, s. 40.

Beslut ECB/2004/9

EUT L 205, 9.6.2004, s. 17.

Beslut ECB/2006/25

EUT L 24, 31.1.2007, s. 13.

Beslut ECB/2007/19

EUT L 1, 4.1.2008, s. 7.

Beslut ECB/2008/26

EUT L 21, 24.1.2009, s. 75.

Top