EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0642-20170109

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 642/2009 av den 22 juli 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/642/2017-01-09

02009R0642 — SV — 09.01.2017 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 642/2009

av den 22 juli 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 191 23.7.2009, s. 42)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 801/2013 av den 22 augusti 2013

  L 225

1

23.8.2013

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/2282 av den 30 november 2016

  L 346

51

20.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 642/2009

av den 22 juli 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG vad gäller krav på ekodesign för tv-mottagare

(Text av betydelse för EES)Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

I denna förordning fastställs ekodesignkrav för utsläppande på marknaden av tv-mottagare.

Artikel 2

Definitioner

Förutom de definitioner som anges i direktiv 2005/32/EG gäller följande definitioner i denna förordning:

1.

tv-mottagare : en tv-apparat eller tv-monitor.

2.

tv-apparat :

en produkt som i första hand är avsedd för att visa och ta emot audiovisuella signaler och som släpps ut på marknaden under en viss modell- eller systembeteckning, och som består av

a) en bildskärm,

b) en eller flera kanalväljare/mottagare och valfria ytterligare funktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk eller videobandspelare, antingen i en enda enhet kombinerad med bildskärmen, eller i en eller flera separata enheter.

3.

tv-monitor : en produkt som är utformad för att på en integrerad bildskärm återge en videosignal från flera olika källor, inklusive tv-utsändningar, som också kan kontrollera och återge ljudsignaler från en extern mottagningsanordning, som anslutits via standardiserade signalingångar, inklusive standarderna cinch (component, composite), SCART, HDMI och kommande trådlösa standarder (men exklusive videosignalingångar som inte är standard, såsom DVI och SDI), men som inte kan ta emot och behandla sändningssignaler.

4.

påläge : när tv-mottagaren är ansluten till nätet och producerar ljud och bild.

5.

hemläge : den tv-inställning som rekommenderas av tillverkaren för normal användning i hemmet.

6.

standbyläge :

ett läge där utrustningen är ansluten till nätet, är beroende av energi från nätet för att kunna fungera som avsett och därvid endast erbjuder följande funktioner som kan kvarstå på obestämd tid:

 Reaktiveringsfunktion eller reaktiveringsfunktion med enbart visning av påslagen reaktiveringsfunktion, och/eller

 informations- eller statusmeny.

7.

frånläge :

ett läge där utrustningen är ansluten till nätet och inte erbjuder någon funktion. Detta läge omfattar också följande:

a) Villkor som enbart ger en indikation av frånlägeförhållande.

b) Villkor som enbart tillhandahåller de funktioner som är avsedda att garantera elektromagnetisk kompatibilitet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/108/EG ( 1 ).

8.

reaktiveringsfunktion : en funktion som gör det möjligt att aktivera andra lägen, inklusive påläge, via en fjärromkopplare, inklusive fjärrkontroll, en intern sensor, en timer eller ett villkor för att erhålla ytterligare funktioner, inklusive påläge.

9.

informations- eller statusmeny : en kontinuerlig funktion som ger information om eller anger status för utrustningen på en skärm, inklusive klockslag.

10.

fast meny : en uppsättning tv-inställningar som fördefinierats av tillverkaren och där tv-mottagarens användare måste välja en viss uppsättning när tv-mottagaren tas i bruk första gången.

11.

full HD-upplösning : en skärmupplösning med ett fysiskt antal pixlar på minst 1 920 × 1 080 .

▼M1

12.

nätverk : en kommunikationsinfrastruktur med en länktopologi, en arkitektur som innefattar fysiska komponenter, organisatoriska principer, kommunikationsförfaranden och format (protokoll).

13.

nätverksport : ett fast eller trådlöst fysiskt gränssnitt för nätverksanslutning som finns på tv-mottagaren och genom vilken tv-mottagaren kan fjärraktiveras.

14.

nätverksansluten tv-mottagare : en tv-mottagare som kan anslutas till ett nätverk och som har en eller flera nätverksportar.

15.

nätverkstillgänglighet : tv-mottagarens förmåga att återuppta funktioner efter att en fjärrstyrd utlösare har upptäckts av nätverksporten.

16.

fjärrstyrd utlösare : en signal som kommer till tv-mottagaren utifrån via ett nätverk.

17.

nätverksanslutet standbyläge : ett tillstånd där tv-mottagaren kan återuppta en funktion genom en fjärrstyrd utlösare via en nätverksanslutning.

18.

nätverksansluten tv-mottagare med HiNA-funktion (hög nätverkstillgänglighetsfunktionalitet) : en tv-mottagare med funktionaliteten hos en router, nätverksväxel, trådlös nätverksanslutningspunkt (som inte är en terminal) eller en kombination av dessa.

19.

router : en nätverksenhet vars huvudfunktion är att fastställa den optimala rutten för vidarebefordran av nätverkstrafik. Routrar vidarebefordrar paket från ett nätverk till ett annat, baserat på nätverksskiktsinformation (L3).

20.

nätverksväxel : en nätverksenhet vars huvudfunktion är att filtrera, vidarebefordra och distribuera ramar baserat på destinationsadressen för varje ram. Alla nätverksväxlar arbetar på minst datalänkskiktet (L2).

21.

trådlös nätverksanslutningspunkt : en enhet vars huvudfunktion är att tillhandahålla IEEE 802.11-anslutbarhet (wi-fi) till flera klienter.

▼B

Artikel 3

Ekodesignkrav

Ekodesignkraven för tv-mottagare anges i bilaga I.

Efterlevnaden av ekodesignkraven kommer att kontrolleras enligt de metoder som anges i bilaga II.

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

Det förfarande för bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara det interna designkontrollsystem som anges i bilaga IV till det direktivet eller det ledningssystem för att bedöma överensstämmelse som anges i bilaga V till det direktivet.

Den tekniska dokumentation som ska tillhandahållas för bedömning av överensstämmelse anges i punkt 1 del 5 i bilaga I till denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakning

Övervakningskontroller ska genomföras i enlighet med det kontrollförfarande som anges i bilaga III.

Artikel 6

Översyn

Kommissionen ska se över denna förordning senast tre år efter ikraftträdandet mot bakgrund av den tekniska utvecklingen och redovisa resultatet av denna översyn inför samrådsforumet för ekodesign.

Artikel 7

Ändring av förordning (EG) nr 1275/2008

Punkt 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 1275/2008 ska ersättas med den text som anges i bilaga IV till denna förordning.

Artikel 8

Ikraftträdande

1.  Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  De ekodesignkrav som anges i punkt 1 i del 1, del 3, del 4 och punkt 2 i del 5 i bilaga I ska gälla från och med den 20 augusti 2010.

De ekodesignkrav som anges i punkt 2 del 1 i bilaga I ska gälla från och med den 1 april 2012.

De ekodesignkrav som anges i punkterna 1 a–e i del 2 i bilaga I ska gälla från och med den 7 januari 2010.

De ekodesignkrav som anges i punkterna 2 a–e i del 2 i bilaga I ska gälla från och med den 20 augusti 2011.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

KRAV PÅ EKODESIGN

1.   EFFEKTFÖRBRUKNING I PÅLÄGE

1) Från den 20 augusti 2010:

Effektförbrukningen i påläge för en tv-mottagare med synbar skärmarea A, utryckt i dm2 får inte överstiga följande gränsvärden: 

Full HD-upplösning

Alla övriga upplösningar

Tv-apparater

20 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2

20 watt + A · 4,3224 watt/dm2

Tv-monitorer

15 watt + A · 1,12 · 4,3224 watt/dm2

15 watt + A · 4,3224 watt/dm2

2) Från och med den 1 april 2012:

Effektförbrukningen i påläge för en tv-mottagare med synbar skärmarea A, utryckt i dm2 får inte överstiga följande gränsvärden: 

Alla upplösningar

Tv-apparater

16 watt + A · 3,4579 watt/dm2

Tv-monitorer

12 watt + A · 3,4579 watt/dm2

2.   EFFEKTFÖRBRUKNING I STANDBY- ELLER FRÅNLÄGE

1) Från och med den 7 januari 2010:

a) Effektförbrukning i ”frånläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i ett frånläge får inte överstiga 1,00 watt.

b) Effektförbrukning i ”standbyläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion, eller som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, får inte överstiga 1,00 watt.

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder informations- eller statusmeny, eller som erbjuder en kombination av reaktiveringsfunktion och informations- eller statusmeny, får inte överstiga 2,00 watt.

c) Frånlägets och/eller standbylägets tillgänglighet

Tv-mottagaren ska ha ett frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där den inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge när tv-mottagaren är ansluten till nätet.

d) För tv-apparater som består av en bildskärm och en eller flera kanalväljare/mottagare och ytterligare tillvalsfunktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk eller videobandspelare i en eller flera separata enheter, gäller leden a–c för bildskärmen och de separata enheterna individuellt.

2) Från och med den 20 augusti 2011:

a) Effektförbrukning i ”frånläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i ett frånläge får inte överstiga 0,30 watt, såvida kravet i nedanstående stycke inte är uppfyllt.

Tv-mottagare med en väl synlig brytare som, när den ställs om till frånläge, ställer in tv-mottagaren i ett läge där effektförbrukningen inte överstiger 0,01 watt, får inte ha en effektförbrukning som överstiger 0,50 watt i något annat av tv-mottagarens frånlägen.

b) Effektförbrukning i ”standbyläge”:

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion, eller som enbart erbjuder en reaktiveringsfunktion och endast en indikering av aktiverad reaktiveringsfunktion, får inte överstiga 0,50 watt.

Effektförbrukningen för tv-mottagare i något läge som enbart erbjuder informations- eller statusvisning, eller som erbjuder en kombination av reaktiveringsfunktion och informations- eller statusvisning, får inte överstiga 1,00 watt.

c) Frånlägets och/eller standbylägets tillgänglighet

Tv-mottagare ska ha ett frånläge och/eller standbyläge och/eller något annat läge där de inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge när tv-mottagaren är ansluten till nätet.

d) Automatiskt viloläge

Tv-mottagare ska erbjuda en funktion med följande egenskaper:

i) Efter högst fyra timmar i påläge sedan användaren senast ändrade en inställning och/eller bytte kanal, ska tv-mottagaren automatiskt byta från påläge till

 standbyläge eller

 frånläge eller

 ett annat läge som inte överstiger tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge.

ii) Tv-mottagare ska visa ett varningsmeddelande innan den automatiskt byter från påläge till tillämpligt läge.

Denna funktion ska vara fabriksinställd.

e) För tv-apparater som består av en bildskärm och en eller flera kanalväljare/mottagare och ytterligare tillvalsfunktioner för lagring och/eller visning av data, såsom dvd-spelare, hårddisk eller videobandspelare i en separat enhet, gäller leden a–d för bildskärmen och de separata enheterna individuellt.

▼M1

3.   EFFEKTFÖRBRUKNING I NÄTVERKSANSLUTET STANDBYLÄGE

1. Från och med den 1 januari 2015:

a) Möjlighet att avaktivera trådlös nätverksanslutning

Om en nätverksansluten tv-mottagare kan anslutas till ett trådlöst nätverk ska det vara möjligt för användaren att avaktivera den trådlösa nätverksanslutningen (en eller flera). Detta krav gäller inte för produkter som förlitar sig på en enda trådlös nätverksanslutning för avsedd användning och som inte har någon fast nätverksanslutning.

b) Energistyrning för nätverksanslutna tv-mottagare

Nätverksanslutna tv-mottagare ska erbjuda funktioner med följande egenskaper:

Efter högst fyra timmar i påläge sedan användaren senast ändrade en inställning och/eller bytte kanal, ska tv-mottagaren automatiskt byta från påläge till ett tillstånd som ger nätverksansluten standby eller något annat tillstånd som inte överskrider de gällande elförbrukningskraven för tillstånd som ger nätverksansluten standby.

Tv-mottagare ska visa ett varningsbudskap innan de automatiskt växlar från påläge till tillämpligt tillstånd. Denna funktion ska ställas in som standard.

I ett nätverksanslutet standbyläge får energistyrningsfunktionen automatiskt växla över tv-mottagaren till standbyläge eller frånläge eller ett annat tillstånd som inte överskrider de tillämpliga energianvändningskraven för frånläge och/eller standbyläge.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska finnas tillgänglig för den nätverksanslutna tv-mottagarens samtliga nätverksportar.

Energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, ska aktiveras om inte samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade. I sådana fall ska energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, aktiveras om någon av nätverksportarna är avaktiverade.

c) En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga trådlösa nätverksportar är avaktiverade.

d) Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 12,00 W.

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 6,00 W.

2. Från och med 1 januari 2017:

Utöver bestämmelserna i punkt 1 a och 1 b ska följande bestämmelser gälla:

a) En nätverksansluten tv-mottagare som har ett eller flera standbylägen ska uppfylla kraven för dessa standbylägen (ett eller flera) när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga trådlösa nätverksportar avaktiverade.

b) En nätverksansluten tv-mottagare ska uppfylla kraven i 2.2 d när samtliga fasta nätverksportar är bortkopplade och samtliga nätverksportar avaktiverade.

c) Effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge:

Effektförbrukningen för tv-mottagare med HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 8,00 W.

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 3,00 W.

3. Från och med 1 januari 2019:

Utöver bestämmelserna i punkterna 1 a, 1 b, 2 a, 2 b och 2 c ska följande bestämmelser gälla för nätverksanslutna tv-mottagare utom för HiNA-utrustning eller tv-mottagare med HiNA-funktion:

Effektförbrukningen för tv-mottagare utan HiNA-funktion, i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som tv-mottagaren växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, får inte överstiga 2,00 W.

▼B

►M1  4. ◄    ”HEMLÄGE” FÖR TV-MOTTAGARE SOM LEVERERAS MED FAST MENY

Från och med den 20 augusti 2010:

Tv-mottagare med fast meny när apparaten aktiveras första gången ska erbjuda ett ”hemläge” i den fasta menyn, som ska vara standardalternativ när tv-mottagaren slås på första gången. Om användaren väljer ett annat läge än ”hemläge” när tv-mottagaren slås på första gången ska han i en andra urvalsprocess uppmanas bekräfta sitt val.

►M1  5. ◄    KVOTEN FÖR TOPPNIVÅN AV LUMINANS

Från och med den 20 augusti 2010:

 Tv-mottagare utan fast meny: toppnivå av luminans i påläge för tv-mottagaren som den levererats av tillverkaren får inte understiga 65 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste pålägesförhållande som tv-mottagaren erbjuder.

 Tv-mottagare med fast meny: toppnivå av luminans i hemläge får inte understiga 65 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste pålägesförhållande som tv-mottagaren erbjuder.

►M1  6. ◄    INFORMATION SOM SKA TILLHANDAHÅLLAS AV TILLVERKARNA

1) För att utföra den bedömning av överensstämmelse som anges i artikel 5 ska den tekniska dokumentationen innehålla följande:

a) Testparametrar för mätningarna:

 Omgivande temperatur.

 Testspänning i volt och frekvens i Hz.

 Total harmonisk distorsion för systemet för elförsörjning.

 Ingångsterminal för ljud- och videotestsignaler.

 Information och dokumentation om instrumentering, uppställning och kretsar som använts för elprovning.

b) Påläge:

 Uppgifter om effektförbrukning i watt avrundat till en decimal för effektmätningar upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt.

 Egenskaper för den dynamiska videosignal som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll.

 Vilka steg som krävs för att uppnå stabila förhållanden avseende effektförbrukning.

 Dessutom för tv-mottagare med fast meny: kvoten för toppnivå av luminans för hemläge och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent.

 Dessutom för tv-monitorer: en beskrivning av relevanta egenskaper för den kanalväljare som används för mätningar.

c) För varje standby- och/eller frånläge:

 Uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.

 Använd mätmetod.

 Beskrivning av hur apparatens driftsläge valdes eller programmerades.

 Åtgärdssekvens för att nå det läge där tv-mottagaren automatiskt byter läge.

d) Automatiskt viloläge:

Varaktigheten för påläge innan tv-mottagaren når automatiskt standby- eller frånläge, eller annat villkor som inte överskrider tillämpbara effektförbrukningskrav för frånläge och/eller standbyläge.

▼M1

e) För nätverksanslutet standbyläge:

 Antal och typ av nätverksportar och, utom för trådlösa nätverksportar, var dessa portar är placerade på tv-mottagaren. Det ska i synnerhet anges om samma fysiska nätverksport rymmer flera olika typer av nätverksportar.

 Om alla nätverksportar avaktiveras före leverans.

 Om tv-mottagaren kan betecknas som tv-mottagare med HiNA-funktion, om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en HiNA-produkt eller en tv-mottagare med HiNA-funktion.

f) För varje typ av nätverksport:

 Standardtiden för när energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, växlar över tv-mottagaren till ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge.

 Den utlösare som används för att reaktivera produkten.

 De (högsta) prestandaspecifikationerna.

 Tv-mottagarens (högsta) effektförbrukning i ett tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, som produkten växlas över till av energistyrningsfunktionen, eller en liknande funktion, om endast denna port används för fjärraktivering.

Om ingen information tillhandahålls anses tv-mottagaren inte vara en nätverksansluten tv-mottagare.

▼B

►M1  g) ◄  Farliga ämnen:

Om tv-mottagaren innehåller kvicksilver eller bly: innehållet av kvicksilver som X,X mg och förekomsten av bly.

2) Från och med den 20 augusti 2010:

Följande information ska finnas offentligt tillgänglig på avgiftsfria webbplatser:

 Uppgifter om effektförbrukning vid påläge i watt avrundat till en decimal för effektmätningar upp till 100 watt, och till närmaste heltal för effektmätningar över 100 watt.

▼M1

 För varje standby- och/eller frånläge och det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge: uppgifter om effektförbrukning i watt, avrundat till två decimaler.

▼B

 För tv-mottagare utan fast meny: tv-mottagarens kvot för toppnivå av luminans i påläge vid leverans från tillverkaren och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent avrundat till närmaste heltal.

 Därutöver för tv-mottagare med fast meny: kvoten för toppnivå av luminans för hemläge och toppnivå av luminans för det ljusstarkaste pålägesförhållande som erbjuds av tv-mottagaren, uttryckt i procent avrundat till närmaste heltal.

 Om tv-mottagaren innehåller kvicksilver eller bly: innehållet som X,X mg och förekomsten av bly.
BILAGA II

MÄTNINGAR

1.    Mätning av effektförbrukning i påläge

Mätningar av effektförbrukningen som anges i del 1 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor:

a) Mätningarna ska utföras med hjälp av en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätningsmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.

b) Villkor för tv-mottagare för mätning av effektförbrukningen i påläge:

 Tv-apparater utan fast meny: Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-mottagarens luminansreglage ska stå i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren.

 Tv-apparater med fast meny: Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-apparaten i ”hemläge”.

 Tv-monitorer utan fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-mottagaren i påläge som den levereras av tillverkaren, dvs. tv-monitorns luminansreglage ska stå i det läge som ställts in av tillverkaren för slutanvändaren. Kanalväljarens effektförbrukning är inte relevant för mätning av tv-monitorns effektförbrukning i påläge.

 Tv-monitorer med fast meny: Tv-monitorn ska anslutas till en lämplig kanalväljare. Den effektförbrukning som avses i punkterna 1 och 2 ska mätas med tv-monitorn i ”hemläge”.

c) Allmänna villkor:

 Mätningarna ska utföras i en omgivningstemperatur på 23 °C +/– 5 °C.

 Mätningarna ska göras med användning av en dynamisk videosignal för programinnehåll som representerar ett typiskt utsänt tv-innehåll. Mätningen ska avse den genomsnittliga effektförbrukningen under 10 minuter i följd.

 Mätningarna ska göras efter det att tv-mottagaren har varit i frånläge under minst en timma följt av minst en timma i påläge och de ska vara avslutade inom högst tre timmar i påläge. Relevant videosignal ska visas under hela tiden utrustningen är i påläge. För tv-mottagare som man vet stabiliseras inom en timma kan varaktigheten reduceras om man kan visa att de resulterande mätningarna ligger inom 2 % av resultaten som annars skulle uppnås under de perioder som beskrivs här.

▼M2 —————

▼B

 Mätningarna ska i förekommande fall utföras med den automatiska ljusstyrkeregleringen avstängd. Finns automatisk ljusstyrkereglering och denna inte kan stängas av måste ljuset vid mätning falla direkt in i sensorn för bakgrundsljus med en intensitet på minst 300 lux.

▼M1

2.    Mätning av effektförbrukning i standby/frånläge samt i nätverksanslutet standbyläge

Mätningarna av den effektförbrukning som avses i del 2 och 3 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande villkor:

Den energiförbrukning som avses i punkterna 2.1 a, 2.1 b, 2.2 a, 2.2 b, 3.1 d och 3.2 c ska fastställas genom en pålitlig, korrekt och reproducerbar mätmetod som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder.

▼B

3.    Mätningar av toppnivån av luminansen

Mätningar av den toppnivå av luminansen som avses i del 4 i bilaga I ska uppfylla samtliga följande krav:

a) Mätningarna ska utföras med hjälp av ett pålitligt, korrekt och reproducerbart mätningsförfarande som tar hänsyn till allmänt accepterad bästa praxis för mätmetoder.

b) Mätningar av toppnivån av luminansen ska göras med en luminansmätare som detekterar den del av skärmen som visar en helt (100 %) vit bild och som ingår i ett testmönster för fullskärmstest och inte överskrider det bildmedelvärde där skärmens luminanssystem sätter in effektbegränsning.

c) Mätningar av luminansen ska göras utan att luminansmätarens detektionspunkt på displayen påverkas vid växling mellan de lägen som avses i del 4 i bilaga I.

▼M1
BILAGA III

▼M2

MARKNADSKONTROLLMYNDIGHETERNAS KONTROLL AV PRODUKTÖVERENSSTÄMMELSE

A.    De kontrolltoleranser som anges i denna bilaga gäller endast den kontroll som medlemsstaternas myndigheter gör av de uppmätta parametrarna, och de får inte användas av tillverkaren eller importören som en tillåten tolerans för att fastställa värdena i den tekniska dokumentationen eller för att tolka dessa värden i syfte att uppnå överensstämmelse eller på något sätt redovisa bättre prestanda.

När medlemsstaternas myndigheter kontrollerar en produktmodells överensstämmelse med kraven i denna förordning i enlighet med artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG, för de krav som avses i denna bilaga, ska de använda nedanstående förfarande. De ska tillämpa de steg som anges i punkterna 2 a, 2 b och 3 nedan även i det kontrollförfarande som anges i del B i denna bilaga.

1. Medlemsstaternas myndigheter ska kontrollera en enda enhet av modellen.

2. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om

a) de värden som anges i den tekniska dokumentationen i enlighet med punkt 2 i bilaga IV till direktiv 2009/125/EG (deklarerade värden) och, i tillämpliga fall, de värden som används för att beräkna dessa värden inte är gynnsammare för tillverkaren eller importören än resultaten av de mätningar som utförts i enlighet med led g i den punkten, och

b) de deklarerade värdena uppfyller alla krav i denna förordning, och den produktinformation som krävs och som offentliggörs av tillverkaren eller importören inte innehåller värden som är gynnsammare för tillverkaren eller importören än de deklarerade värdena, och

c) när medlemsstaternas myndigheter provar enheten av modellen, de fastställda värdena (de värden för de relevanta parametrarna som uppmäts vid provningen och de värden som beräknas utifrån dessa mätvärden) är förenliga med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

3. Om de resultat som avses i punkt 2 a eller b inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

4. Om det resultat som avses i punkt 2 c inte uppnås ska medlemsstaternas myndigheter välja ut och prova ytterligare tre enheter av samma modell.

5. Modellen ska anses överensstämma med de tillämpliga kraven om, för dessa tre enheter, det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena är förenligt med de respektive kontrolltoleranser som anges i tabell 1.

6. Om det resultat som avses i punkt 5 inte uppnås ska modellen inte anses överensstämma med kraven i denna förordning.

7. Medlemsstaternas myndigheter ska lämna all relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut fattas om att modellen inte överensstämmer med kraven i enlighet med punkterna 3 och 6.

Medlemsstaternas myndigheter ska använda de beräkningsmetoder som anges i bilaga I och de mätförhållanden som anges i bilaga II.

Medlemsstaternas myndigheter ska endast tillämpa de kontrolltoleranser som anges i tabell 1 och ska endast använda det förfarande som beskrivs i punkterna 1–7 för de krav som avses i denna bilaga. Inga andra toleranser, exempelvis de som anges i harmoniserade standarder eller i någon annan mätmetod, får tillämpas.Tabell 1

Kontrolltoleranser

Parametrar

Kontrolltoleranser

Effektförbrukning i påläge som anges i del 1 punkterna 1 och 2 i bilaga I

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 7 %

Från-/standbyläge, i tillämpliga fall, som anges i del 2 punkterna 1 a och b och 2 a och b i bilaga I

Det fastställda värdet får inte överstiga det deklarerade värdet med mer än 0,10 W

Kvoten för toppnivån av luminans som anges i del 5 i bilaga I

Det fastställda värdet får inte understiga 60 % av toppnivån av luminansen för det ljusstarkaste påläge som tv-mottagaren erbjuder

▼M1

B.    Kontrollförfarande för de krav som fastställs i del 3 i bilaga I

Vid genomförandet av de marknadsövervakningskontroller som avses i artikel 3.2 i direktiv 2009/125/EG ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa följande kontrollförfarande för de krav som anges i punkterna 1 d och 2 c i del 3 i bilaga I, såsom tillämpligt. De ska använda sig av det tillämpliga förfarandet nedan, efter att ha avaktiverat eller kopplat bort, såsom tillämpligt, enhetens samtliga nätverksportar.

Myndigheterna i medlemsstaterna ska prova en enda tv-enhet enligt följande:

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har en typ av nätverksport, och om minst två portar av den typen finns tillgängliga, ska en av dessa portar väljas slumpmässigt och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om det finns flera trådlösa nätverksportar av samma typ för kontroll av bestämmelserna i bilaga I punkt 2 ska de andra trådlösa portarna om möjligt avaktiveras. Om endast en nätverksport finns tillgänglig ska den porten anslutas till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge, och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för den tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om enheten reaktiveras.

Om tv-mottagaren enligt den tekniska dokumentationen har mer än en typ av nätverksport ska förfarandet upprepas för varje typ av nätverksport. Om minst två nätverksportar av en och samma typ finns tillgängliga väljs slumpmässigt en av dessa portar, och den porten ansluts till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten.

Om det för en viss typ av nätverksport endast finns en tillgänglig port ansluts den porten till det lämpliga nätverket i enlighet med den högsta specifikationen för den porten. Trådlösa portar som inte används ska om möjligt avaktiveras. Vid kontroll av bestämmelserna i bilaga II punkt 3 ska de trådlösa nätverksportar som inte används om möjligt avaktiveras.

Enheten ska försättas i påläge. När enheten i påläge fungerar korrekt tillåts den gå in i det tillstånd som ger nätverksanslutet standbyläge och dess effektförbrukning mäts. Sedan tillhandahålls lämplig utlösare för tv-mottagaren genom nätverksporten och det kontrolleras om tv-mottagaren reaktiveras.

Om en fysisk nätverksport delas av flera typer av (logiska) nätverksportar ska detta förfarande upprepas för varje typ av logisk nätverksport, med de andra logiska nätverksportarna logiskt bortkopplade.

▼M2

Modellen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om resultaten för varje typ av nätverksport inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 7 %.

I annat fall ska ytterligare tre enheter provas. Modellen ska anses överensstämma med kraven i denna förordning om det aritmetiska medelvärdet av de fastställda värdena inte överstiger det deklarerade värdet med mer än 7 %.

I annat fall ska modellen inte anses överensstämma med kraven.

Medlemsstaternas myndigheter ska lämna provresultaten och övrig relevant information till övriga medlemsstaters myndigheter och kommissionen utan dröjsmål efter det att ett beslut har fattats om att modellen inte överensstämmer med kraven.

▼M1

C.    Kontroll av överensstämmelse

För att kontrollera överensstämmelsen med kraven ska medlemsstaternas myndigheter tillämpa det förfarande som anges i bilaga II och pålitliga, korrekta och reproducerbara mätförfaranden, som tar hänsyn till allmänt vedertagen bästa praxis för mätmetoder, inklusive metoder som anges i dokument vars referensnummer har offentliggjorts för det syftet i Europeiska unionens officiella tidning.

▼B
BILAGA IV

Förteckning över energianvändande produkter som omfattas av punkt 3 i bilaga i till förordning (EG) nr 1275/2008

Radioapparater

Videokameror

Videobandspelare

Hi-fi-anläggningar

Förstärkare

System för hemmabio

Musikinstrument

Andra produkter för inspelning eller återgivning av ljud eller bilder, även signaler eller teknik för annan överföring av ljud och bilder än genom telekommunikation, men med undantag av tv-mottagare i enlighet med definitionen i kommissionens förordning (EG) nr 642/2009.( 1 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 24.

Top