EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0479-20140901

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 479/2009 av den 25 maj 2009 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (kodifierad version)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/479/2014-09-01

2009R0479 — SV — 01.09.2014 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 479/2009

av den 25 maj 2009

om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(kodifierad version)

(EGT L 145, 10.6.2009, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 679/2010 av den 26 juli 2010

  L 198

1

30.7.2010

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 220/2014 av den 7 mars 2014

  L 69

101

8.3.2014
▼B

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 479/2009

av den 25 maj 2009

om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen

(kodifierad version)EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 104.14,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europaparlamentets yttrande ( 1 ),

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

Rådets förordning (EG) nr 3605/93 av den 22 november 1993 om tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott som är fogat till fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen ( 3 ) har ändrats flera gånger ( 4 ) på väsentliga punkter. För att skapa klarhet och överskådlighet bör den förordningen kodifieras.

(2)

Definitionerna av begreppen offentlig, underskott och investering fastställs i protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott genom en hänvisning till det europeiska nationalräkenskapssystemet (ENS), som ersatts av det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen (antaget genom [rådets] förordning (EG) nr [2223/96] av den [25 juni 1996] om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen och nedan kallat ►M2  ENS 2010  ◄ ) ( 5 ). Det krävs exakta definitioner med hänvisningar till klassificeringskoderna i ►M2  ENS 2010 ◄ . Dessa definitioner kan komma att ses över i samband med den nödvändiga harmoniseringen av nationell statistik eller av andra skäl. Eventuell översyn av ENS kommer att beslutas av rådet i enlighet med de behörighetsregler och förfaranden som fas.

(3)

Enligt ►M2  ENS 2010 ◄ ska ränteströmmar som grundar sig på swapkontrakt och framtida räntesäkringsavtal (FRA) klassificeras på kontot för finansiella transaktioner och kräva särskild behandling vad gäller de uppgifter som överförs enligt förfarandet vid alltför stora underskott.

(4)

Definitionen av skuld i protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott bör utvidgas genom en hänvisning till klassificeringskoderna i ►M2  ENS 2010 ◄ .

(5)

För finansiella derivat, såsom dessa definieras i ►M2  ENS 2010 ◄ , finns det inte något nominellt värde motsvarande det för de övriga skuldinstrumenten. Av den anledningen är det nödvändigt att de finansiella derivaten inte medräknas bland de skuldförbindelser som utgör den offentliga sektorns skuldsättning vid tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott. För sådana skuldförbindelser som omfattas av avtal om fastställande av växelkursen ska denna växelkurs beaktas vid omräkningen till nationell valuta.

(6)

I ►M2  ENS 2010 ◄ ges en detaljerad definition av bruttonationalprodukten till marknadspris, vilken lämpar sig för beräkning av kvoten mellan den offentliga sektorns underskott respektive den offentliga sektorns skuldsättning och bruttonationalprodukten enligt artikel 104 i fördraget.

(7)

Den offentliga sektorns konsoliderade ränteutgifter är en viktig indikator för övervakningen av budgetsituationen i medlemsstaterna. Ränteutgifterna är till sin natur kopplade till den offentliga sektorns skuldsättning. Den offentliga skuld som medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om ska vara konsoliderad inom den offentliga sektorn. Nivåerna för den offentliga sektorns skuldsättning och ränteutgifterna bör vara jämförbara. I beskrivningen av metodiken i ►M2  ENS 2010 ◄ (punkt 1.58) erkänns att för vissa former av analys är konsoliderade summor mer meningsfulla än generella bruttovärden.

(8)

I enlighet med protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott ska kommissionen tillhandahålla det statistiska underlag som ska användas vid det förfarandet.

(9)

Uppdraget som statistikmyndighet utövas för kommissionens räkning i detta avseende av Eurostat. Som den tjänstegren inom kommissionen som fått i uppdrag att framställa gemenskapsstatistik för kommissionens räkning ska Eurostat utföra sina uppgifter i enlighet med principerna om opartiskhet, tillförlitlighet, relevans, kostnadseffektivitet, statistikens förtrolighet och insyn, i enlighet med kommissionens beslut 97/281/EG av den 21 april 1997 om Eurostats uppgift vad gäller framställning av gemenskapsstatistik ( 6 ). Medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters genomförande av kommissionens rekommendation av den 25 maj 2005 om medlemsstaternas och gemenskapens statistikmyndigheters oberoende, integritet och ansvar bör stärka principen om yrkesmässigt oberoende, resursernas tillräcklighet och de statistiska uppgifternas kvalitet.

(10)

I enlighet med kommissionens beslut 97/281/EG är det Eurostat som för kommissionens räkning ansvarar för att bedöma uppgifternas kvalitet och tillhandahålla de uppgifter som ska användas i samband med förfarandet vid alltför stora underskott.

(11)

Kommissionen och medlemsstaternas statistikmyndigheter bör föra en kontinuerlig dialog för att se till att både de uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och de enligt ►M2  ENS 2010 ◄ sammanställda offentliga sektorsräkenskaper som utgör underlaget håller hög kvalitet.

(12)

Det behövs detaljerade regler för att medlemsstaterna snabbt och regelbundet ska kunna underrätta kommissionen (Eurostat) om sina förväntade och faktiska underskott och om sin skuldnivå.

(13)

Enligt artikel 104c.2 och 104 c.3 i fördraget ska kommissionen övervaka utvecklingen av budgetsituationen och den offentliga sektorns skuldsättning i medlemsstaterna och undersöka om budgetdisciplin iakttas på grundval av kriterier som rör det offentliga underskottet och den offentliga skuldnivån. Om en medlemsstat inte uppfyller de krav som gäller enligt det ena av eller båda dessa kriterier, måste kommissionen beakta alla relevanta faktorer. Kommissionen måste undersöka om det finns en risk för ett alltför stort underskott i en medlemsstat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.KAPITEL I

DEFINITIONER

Artikel 1

1.   ►M2  I protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott och i denna förordning ska begreppen i punkterna 2–6 definieras i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 549/2013 av den 21 maj 2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen (nedan kallat ENS 2010). Koderna inom parentes hänför sig till ENS 2010. ◄

2.  Med offentlig avses offentlig sektor (S.13), som indelas i undersektorerna staten (S.1311), delstater (S.1312), kommuner (S.1313) och socialförsäkring (S.1314), med undantag av kommersiell verksamhet enligt definitionen i ►M2  ENS 2010 ◄ .

Uteslutandet av kommersiell verksamhet innebär att offentlig sektor (S.13) endast omfattar institutionella enheter vars huvuduppgift är icke-kommersiell tjänsteproduktion.

3.  Med underskottet (överskottet) i den offentliga sektorns finanser avses den offentliga sektorns (S.13) nettoupplåning (finansiella sparande) ( ►M2  B.9 ◄ ) enligt definitionen i ►M2  ENS 2010 ◄ . De räntebelopp som ingår i underskottet i den offentliga sektorns finanser är räntorna ( ►M2  D.41 ◄ ) enligt definitionen i ►M2  ENS 2010 ◄ .

4.  Med offentliga investeringar avses den offentliga sektorns (S.13) fasta bruttoinvesteringar (P.51) enligt definitionen i ►M2  ENS 2010 ◄ .

5.  Med den offentliga sektorns skuld avses den samlade bruttoskuld till nominellt värde som är utestående vid årets utgång inom den offentliga sektorn (S.13), med undantag av de skuldförbindelser för vilka den offentliga sektorn (S.13) innehar därtill svarande tillgångar.

▼M2

Den offentliga sektorns skuld består av den offentliga sektorns skuldförbindelser inom följande kategorier: sedlar, mynt och inlåning (AF.2), skuldebrev (AF.3) och lån (AF.4) enligt definitionen i ENS 2010.

▼B

Det nominella värdet av en skuldförbindelse som är utestående vid årets utgång är det därpå angivna värdet.

Det nominella värdet av en indexerad skuldförbindelse motsvarar det därpå angivna värdet justerat för ändringen av kapitalbeloppet till följd av indexförändringen vid årets slut.

Skuldförbindelser i utländsk valuta, eller växlade från en utländsk valuta genom ingångna avtal till en eller flera andra utländska valutor, ska omräknas till de andra utländska valutorna enligt den kurs som överenskommits i dessa avtal och omräknas till nationell valuta enligt den representativa marknadskurs som gällde på årets sista arbetsdag.

Skuldförbindelser i nationell valuta och växlade genom ingångna avtal till en utländsk valuta, ska omräknas till den utländska valutan enligt den kurs som överenskommits i dessa avtal och omräknas till nationell valuta enligt den representativa marknadskurs som gällde på årets sista arbetsdag.

Skuldförbindelser i utländsk valuta och växlade till nationell valuta genom ingångna avtal ska omräknas till nationell valuta enligt den kurs som överenskommits i dessa avtal.

6.  Med bruttonationalprodukt avses bruttonationalprodukten till marknadspris i löpande priser (BNP mp) (B.1*g) enligt definitionen i ►M2  ENS 2010 ◄ .

Artikel 2

1.  Med uppgifter om nivån på det förväntade offentliga underskottet och den förväntade offentliga skuldnivån avses de uppgifter som medlemsstaterna fastställt för det innevarande året. De ska vara de senaste officiella prognoserna och beakta de senaste budgetbesluten och den ekonomiska utvecklingen och de ekonomiska utsikterna. De bör utarbetas så kort tid som möjligt innan tidsfristen för rapportering löper ut.

2.  Med uppgifter om det faktiska offentliga underskottet och den faktiska offentliga skuldnivån avses beräknade, preliminära, till hälften slutförda eller slutgiltiga resultat för ett tidigare år. De förväntade uppgifterna ska tillsammans med de faktiska uppgifterna bilda en enhetlig tidsserie när det gäller definitionerna och begreppen.

▼M1

Artikel 2a

Med åtkomst avses att relevanta dokument och övrig information måste tillhandahållas på begäran, antingen omedelbart eller så snart som är förenligt med den tid som krävs för att samla in den begärda informationen.

▼BKAPITEL II

REGLER OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE FÖR MEDDELANDE AV SIFFERUPPGIFTER

Artikel 3

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) om sina förväntade och faktiska offentliga underskott och om sin offentliga skuldnivå två gånger om året, första gången före den 1 april det innevarande året (år n) och andra gången före den 1 oktober år n.

Medlemsstaterna ska informera kommissionen (Eurostat) om vilka nationella myndigheter som är ansvariga för rapporteringen om förfarandet vid alltför stora underskott.

2.  Före den 1 april år n ska medlemsstaterna

a) underrätta kommissionen (Eurostat) om sina förväntade offentliga underskott för år n, den senaste uppskattningen av sina faktiska offentliga underskott för år n-1 och sina faktiska offentliga underskott för åren n-2, n-3 och n-4,

b) samtidigt förse kommissionen (Eurostat) med de förväntade uppgifterna för år n och de faktiska uppgifterna om motsvarande budgetunderskott i de offentliga räkenskaperna för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 enligt den mest använda definitionen i den egna medlemsstaten och med siffror som förklarar sambandet mellan budgetunderskottet i de offentliga räkenskaperna och det offentliga underskottet för under sektor S.1311,

c) samtidigt förse kommissionen (Eurostat) med de faktiska uppgifterna om motsvarande rörelsemedel för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 och med siffror som förklarar sambandet mellan varje offentlig under sektors rörelsemedel och det offentliga underskottet för under sektorerna S.1312, S.1313 och S.1314,

d) underrätta kommissionen (Eurostat) om den förväntade offentliga skuldnivån i slutet av år n och den faktiska offentliga skuldnivån i slutet av åren n-1, n-2, n-3 och n-4,

e) samtidigt förse kommissionen (Eurostat) med siffror för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 som klargör hur det offentliga underskottet och andra relevanta faktorer har bidrag till variationen i den offentliga skuldnivån, fördelat efter under sektor.

3.  Före den 1 oktober år n ska medlemsstaterna

a) underrätta kommissionen (Eurostat) om uppdateringen av det förväntade offentliga underskottet för år n och de faktiska offentliga underskotten för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 samt uppfylla kraven i punkt 2 b och c,

b) underrätta kommissionen (Eurostat) om uppdateringen av den förväntade offentliga skuldnivån i slutet av år n och den faktiska offentliga skuldnivån i slutet av åren n-1, n-2, n-3 och n-4 samt uppfylla kraven i punkt 2 e.

4.  De siffror för det förväntade underskottet i den offentliga sektorns finanser som meddelats kommissionen (Eurostat) i enlighet med punkterna 2 och 3 ska uttryckas i nationell valuta och avse budgetår.

De siffror för det faktiska underskottet i den offentliga sektorns finanser och den faktiska nivån för den offentliga sektorns skuldsättning som meddelats kommissionen (Eurostat) i enlighet med punkterna 2 och 3 ska uttryckas i nationell valuta och avse kalenderår, förutom de uppdaterade uppskattningarna för år n-1 som får avse budgetår.

Om budgetåret inte sammanfaller med kalenderåret ska medlemsstaterna också meddela kommissionen (Eurostat) de faktiska beloppen för underskotten i den offentliga sektorns finanser och den faktiska nivån för den offentliga sektorns skuldsättning uttryckt i budgetår för de två budgetår som föregår det innevarande budgetåret.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska lämna kvantitativa uppgifter till kommissionen (Eurostat) om sina offentliga investeringar och ränteutgifter (konsoliderade) enligt det förfarande som anges i artikel 3.1, 3.2 och 3.3.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska lämna en prognos över sin bruttonationalprodukt till kommissionen (Eurostat) för år n samt uppgift om den faktiska bruttonationalprodukten för åren n-1, n-2, n-3 och n-4 inom de tidsfrister som anges i artikel 3.1.

Artikel 6

1.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen (Eurostat) om varje betydande revidering av redan rapporterade uppgifter om faktiskt och förväntat offentligt underskott och faktisk och förväntad offentlig skuldnivå, så snart dessa uppgifter blir tillgängliga.

2.  Betydande revideringar av redan rapporterade uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån ska noga dokumenteras. Under alla omständigheter ska revideringar som resulterar i att referensvärdena enligt protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott överskrids eller revideringar som innebär att en medlemsstats uppgifter inte längre överskrider referensvärdena rapporteras och noga dokumenteras.

Artikel 7

Medlemsstaterna ska offentliggöra de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån och andra uppgifter för tidigare år som rapporterats in till kommissionen (Eurostat) i enlighet med artiklarna 3 till 6.KAPITEL III

UPPGIFTERNAS KVALITET

Artikel 8

1.  Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet bedöma kvaliteten på både de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och de enligt ►M2  ENS 2010 ◄ sammanställda offentliga sektorsräkenskaper som utgör underlaget (nedan kallade de offentliga räkenskaperna). För att de faktiska, statistiska uppgifterna ska anses hålla hög kvalitet krävs att de följer redovisningsreglerna och är fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa. Bedömningen kommer att inriktas på områden som anges i medlemsstaternas förteckningar, exempelvis avgränsningen av den offentliga sektorn, klassificeringen av offentliga transaktioner och skulder samt tidpunkten för registrering.

▼M1

2.  Medlemsstaterna ska så snart som möjligt tillhandahålla kommissionen (Eurostat) de relevanta statistiska uppgifter som krävs för kvalitetsbedömningen, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna i förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik ( 7 ) om statistisk konfidentialitet.

Statistiska uppgifter som avses i första stycket ska begränsas till de uppgifter som är absolut nödvändiga för att kontrollera efterlevnaden av bestämmelserna i det europeiska nationalräkenskapssystemet. Statistiska uppgifter ska särskilt omfatta

a) uppgifter från nationalräkenskaperna,

b) förteckningar,

c) tabeller över anmälningar vid förfarandet vid alltför stora underskott,

d) ytterligare frågeformulär och klargöranden i samband med dessa anmälningar.

Frågeformulärens form ska fastställas av kommissionen (Eurostat) efter samråd med kommittén för valuta-, finans och betalningsbalansstatistik.

▼B

3.  Kommissionen (Eurostat) ska regelbundet rapportera till Europaparlamentet och rådet om kvaliteten på de faktiska uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna. Rapporten ska innehålla en övergripande bedömning av i vilken mån de faktiska uppgifter som rapporteras av medlemsstaterna följer redovisningsreglerna och är fullständiga, tillförlitliga, aktuella och konsekventa.

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna ska tillhandahålla kommissionen (Eurostat) en detaljerad förteckning över de metoder, förfaranden och källor som används för att sammanställa uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldnivån i de offentliga finanserna och de offentliga räkenskaper som utgör underlaget.

2.  Förteckningarna ska sammanställas i enlighet med riktlinjer som kommissionen (Eurostat) har antagit efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik.

3.  Så snart medlemsstaternas metoder, förfaranden och källor för att sammanställa de statistiska uppgifterna har ändrats ska förteckningarna uppdateras.

4.  Medlemsstaterna ska offentliggöra sina förteckningar.

5.  De frågor som avses i punkterna 1, 2 och 3 kan tas upp vid de besök som nämns i artikel 11.

Artikel 10

1.  Om det råder tvivel om hur redovisningsreglerna enligt ►M2  ENS 2010 ◄ ska genomföras, ska den berörda medlemsstaten begära ett förtydligande från kommissionen (Eurostat). Kommissionen (Eurostat) ska utan dröjsmål granska ärendet och underrätta den berörda medlemsstaten och vid behov kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik om sitt förtydligande.

2.  I fall som kommissionen eller den berörda medlemsstaten anser vara särskilt invecklade eller av allmänt intresse ska kommissionen (Eurostat) fatta ett beslut efter samråd med kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik. Kommissionen (Eurostat) ska offentliggöra besluten tillsammans med kommitténs yttrande, utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistikens förtrolighet i förordning (EG) nr 322/97.

▼M1

Artikel 11

1.  Kommissionen (Eurostat) ska se till att det förs en kontinuerlig dialog med medlemsstaternas statistikmyndigheter. Kommissionen (Eurostat) ska därför genomföra såväl regelbundna dialogbesök som eventuella metodiska besök.

2.  När kommissionen (Eurostat) organiserar dialogbesök och metodiska besök i medlemsstaterna, ska den översända sina preliminära resultat till den berörda medlemsstaten för kommentarer.

▼M1

Artikel 11a

Syftet med dialogbesöken är att se över faktiska uppgifter som rapporterats i enlighet med artikel 8, utreda metodfrågor, diskutera de statistiska rutiner och källor som beskrivs i förteckningarna samt bedöma huruvida redovisningsreglerna följs. Dialogbesöken ska användas till att konstatera risker eller potentiella problem i samband med de rapporterade uppgifternas kvalitet.

Artikel 11b

1.  Syftet med de metodiska besöken är att kontrollera de rutiner och räkenskaper som ligger till grund för de rapporterade uppgifterna och att dra detaljerade slutsatser om de rapporterade uppgifternas kvalitet, som beskrivs i artikel 8.1.

2.  Metodiska besök ska endast äga rum i undantagsfall då det tydligt har konstaterats betydande risker eller problem i samband med uppgifternas kvalitet.

3.  Vid tillämpning av denna förordning kan det anses finnas betydande risker eller problem med kvaliteten på de uppgifter som en medlemsstat rapporterar i exempelvis följande fall:

a) Det förekommer ofta omfattande revideringar av underskottet eller skulden som inte förklaras tydligt på ett tillfredsställande sätt.

b) Den berörda medlemsstaten skickar inte kommissionen (Eurostat) alla de statistiska uppgifter som begärs i samband med förtydliganden vid anmälningar vid förfarandet vid alltför stora underskott eller till följd av ett dialogbesök under den överenskomna tidsperioden och har inte på ett tydligt och tillfredsställande sätt förklarat anledningen till dröjsmålet eller det uteblivna svaret.

c) Den berörda medlemsstaten ändrar ensidigt och utan tydlig förklaring de källor och metoder för uppskattningen av den offentliga sektorns underskott och skuld som anges i förteckningen, vilket har en väsentlig inverkan på uppskattningarna.

d) Det kvarstår metodfrågor från förtydliganden eller tidigare dialogbesök som sannolikt kan ha en väsentlig inverkan på statistiken om skulden eller underskottet, vilka medlemsstaten och kommissionen (Eurostat) inte har löst och vilka utmynnat i reservationer från kommissionen (Eurostat) i två anmälningar om alltför stora underskott efter varandra.

e) Det finns bestående, ovanligt höga stockflödesjusteringar som inte förklaras tydligt.

4.  Med hänsyn huvudsakligen till de kriterier som nämns i punkt 3 ska kommissionen (Eurostat) efter att ha informerat kommittén för valuta-, finans- och betalningsbalansstatistik besluta att genomföra ett metodiskt besök.

5.  Kommissionen bör ge ekonomiska och finansiella kommittén fullständig information om skälen till de metodiska besöken.

▼B

Artikel 12

▼M1

1.  Medlemsstaterna förväntas på kommissionens (Eurostats) begäran och på frivillig grund tillhandahålla bistånd av experter på nationalräkenskaper, även vid förberedelse och genomförande av metodiska besök. När dessa experter fullgör sina uppgifter ska de erbjuda oberoende sakkunskap. En förteckning över dessa experter på nationalräkenskaper ska upprättas på grundval av förslag till kommissionen (Eurostat) från de nationella myndigheterna med ansvar för rapporteringen om alltför stora underskott.

Kommissionen ska fastställa de regler och förfaranden som rör valet av experter, med beaktande av en lämplig fördelning av experter från de olika medlemsstaterna och en lämplig rotation av experter mellan medlemsstaterna, villkoren för deras arbete och de finansiella aspekterna. Kommissionen och medlemsstaterna kommer att dela på medlemsstaternas totala kostnad för deras nationella experthjälp.

2.  Inom ramen för de metodiska besöken ska kommissionen (Eurostat) ha direkt tillgång till de nationella myndigheternas räkenskaper på central, delstatlig och lokal nivå samt till socialförsäkringsuppgifter, inklusive befintliga detaljerade underliggande räkenskaps- och budgetuppgifter.

I detta sammanhang ska räkenskaps- och budgetuppgifter omfatta följande:

 Transaktioner och balansräkningar.

 Relevanta statistiska undersökningar och frågeformulär från den offentliga sektorn samt ytterligare relaterad information, såsom analysdokument.

 Information från relevanta nationella, regionala och lokala myndigheter om genomförandet av budgeten inom samtliga undersektorer inom den offentliga sektorn.

 Räkenskaperna för organ, bolag och ideella organisationer som inte ingår i budgeten samt andra liknande organ som är en del av den offentliga sektorn i nationalräkenskaperna.

 Socialförsäkringssystemens räkenskaper.

Medlemsstaterna ska vidta alla åtgärder som krävs för att underlätta de metodiska besöken. Dessa besök får utföras hos de nationella myndigheter som deltar i rapportering i samband med förfarandet vid alltför stora underskott och hos alla de tjänsteavdelningar som direkt eller indirekt är inblandade i arbetet med de offentliga räkenskaperna och den offentliga skuldsättningen. I båda fallen ska nationella statistikbyråer i sin egenskap av samordnare på nationell nivå enligt artikel 5.1 i förordning (EG) nr 223/2009 ge stöd till kommissionen (Eurostat) i organiseringen och samordningen av besöken. Medlemsstaterna ska se till att dessa nationella myndigheter och tjänsteavdelningar och vid behov de nationella myndigheter som har funktionellt ansvar för kontrollen av de offentliga räkenskaperna ger kommissionens tjänstemän eller de andra experter som avses i punkt 1 det bistånd som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt uppdrag, vilket innefattar att tillhandahålla handlingar som styrker de rapporterade uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i de offentliga finanserna samt de offentliga räkenskaper som använts som underlag. Sekretessbelagda uppgifter från det nationella statistiska systemet och andra sekretessbelagda uppgifter bör endast ges till kommissionen (Eurostat) för kvalitetsbedömning. Experter på nationalräkenskaper som biträder kommissionen (Eurostat) inom ramen för de metodiska besöken ska underteckna en sekretessförbindelse innan de får tillgång till dessa sekretessbelagda uppgifter.

▼B

3.  Kommissionen (Eurostat) ska se till att tjänstemän och experter som deltar i dessa besök uppfyller alla krav på sakkunskap, yrkesmässigt oberoende och tystnadsplikt.

Artikel 13

Kommissionen (Eurostat) ska underrätta ekonomiska och finansiella kommittén om resultaten av dialogbesöken och de metodiska besöken, inklusive eventuella kommentarer från den berörda medlemsstaten om dessa resultat. Rapporterna tillsammans med de eventuella kommentarerna från den berörda medlemsstaten ska, efter att ha överlämnats till ekonomiska och finansiella kommittén, offentliggöras, utan att detta påverkar tillämpningen av bestämmelserna om statistikens förtrolighet i förordning (EG) nr 322/97.KAPITEL IV

KOMMISSIONENS (EUROSTATS) TILLHANDAHÅLLANDE AV UPPGIFTER

Artikel 14

1.  Senast tre veckor efter den sista rapporteringsdag som avses i artikel 3.1 eller efter de revideringar som avses i artikel 6.1 ska kommissionen (Eurostat) tillhandahålla de uppgifter om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen som krävs för tillämpningen av protokollet om förfarandet vid alltför stora underskott. Uppgifterna ska tillhandahållas genom offentliggörande.

2.  Kommissionen (Eurostat) får inte senarelägga tillhandahållandet av uppgifterna om det faktiska underskottet och den faktiska skuldsättningen i medlemsstaterna på grund av att en medlemsstat inte har rapporterat sina uppgifter.

Artikel 15

1.  Kommissionen (Eurostat) får reservera sig mot kvaliteten på de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för ekonomiska och finansiella kommittén om att den har för avsikt att offentliggöra en reservation mot uppgifterna. Om frågan löses efter det att uppgifterna och reservationen har offentliggjorts, ska det omedelbart därefter offentliggöras att reservationen har dragits tillbaka.

2.  Kommissionen (Eurostat) får ändra de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterar och lägga fram de ändrade uppgifterna och en motivering till ändringen, om det är uppenbart att de faktiska uppgifter som medlemsstaterna rapporterat inte uppfyller kraven i artikel 8.1. Senast tre arbetsdagar före det planerade offentliggörandet ska kommissionen (Eurostat) underrätta den berörda medlemsstaten och ordföranden för ekonomiska och finansiella kommittén om att uppgifterna ändrats och om motiveringen till detta.KAPITEL V

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

▼M1

Artikel 16

1.  Medlemsstaterna ska se till att de faktiska uppgifter som rapporteras till kommissionen (Eurostat) tillhandahålls i enlighet med principerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009. I detta avseende ska de nationella statistiska myndigheterna ha ansvaret för att de rapporterade uppgifterna uppfyller kraven i artikel 1 i denna förordning och de redovisningsregler enligt ►M2  ENS 2010 ◄ som utgör underlaget. Medlemsstaterna ska se till att de nationella statistiska myndigheterna får tillgång till all relevant information som krävs för att fullgöra dessa uppgifter.

2.  Medlemsstaterna ska vidta lämpliga åtgärder för att se till att de institutioner och tjänstemän som ansvarar för rapportering av de faktiska uppgifterna till kommissionen (Eurostat) och för de offentliga räkenskaper som utgör underlaget är ansvariga och handlar i enlighet med principerna i artikel 2 i förordning (EG) nr 223/2009.

▼B

Artikel 17

Om ►M2  ENS 2010 ◄ revideras eller om metoderna däri ändras efter beslut av Europaparlamentet och rådet eller kommissionen i enlighet med bestämmelserna om behörighet och förfaranden i fördraget och förordning (EG) nr 2223/96, ska kommissionen införa de nya hänvisningarna till ►M2  ENS 2010 ◄ i artiklarna 1 och 3 i den här förordningen.

Artikel 18

Förordning (EG) nr 3605/93 ska upphöra att gälla.

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvisningar till den här förordningen och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 19

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA IUpphävd förordning och en förteckning över dess efterföljande ändringar

Rådets förordning (EG) nr 3605/93

(EGT L 332, 31.12.1993, s. 7)

Rådets förordning (EG) nr 475/2000

(EGT L 58, 3.3.2000, s. 1)

Kommissionens förordning (EG) nr 351/2002

(EGT L 55, 26.2.2002, s. 23)

Rådets förordning (EG) nr 2103/2005

(EUT L 337, 22.12.2005, s. 1)
BILAGA IIJÄMFÖRELSETABELL

Förordning (EG) nr 3605/93

Denna förordning

Avsnitt 1

Kapitel I

Artikel 1.1 till 1.5

Artikel 1.1 till 1.5

Artikel 2

Artikel 1.6

Artikel 3

Artikel 2

Avsnitt 2

Kapitel II

Artikel 4.1

Artikel 3.1

Artikel 4.2 första till femte strecksatserna

Artikel 3.2 punkterna a till e

Artikel 4.3 första och andra strecksatserna

Artikel 3.3 punkterna a och b

Artikel 4.4

Artikel 3.4

Artikel 5

Artikel 4

Artikel 6

Artikel 5

Artikel 7

Artikel 6

Artikel 8

Artikel 7

Avsnitt 2a

Kapitel III

Artikel 8a.1

Artikel 8.1

Artikel 8a.2 första stycket

Artikel 8.2 första stycket

Artikel 8a.2 andra stycket första till fjärde strecksatserna

Artikel 8.2 andra stycket a till d

Artikel 8a.2 tredje stycket

Artikel 8.2 tredje stycket

Artikel 8a.3

Artikel 8.3

Artikel 8b

Artikel 9

Artikel 8c

Artikel 10

Artikel 8d första stycket första och andra meningarna

Artikel 11.1

Artikel 8d första stycket tredje meningen

Artikel 11.3 tredje stycket

Artikel 8d andra stycket första och andra meningarna

Artikel 11.2

Artikel 8d andra stycket tredje meningen

Artikel 11.3 andra stycket

Artikel 8d andra stycket fjärde och femte meningarna

Artikel 11.3 första stycket

Artikel 8d tredje stycket

Artikel 11.4

Artikel 8e

Artikel 12

Artikel 8f

Artikel 13

Avsnitt 2b

Kapitel IV

Artikel 8g

Artikel 14

Artikel 8h

Artikel 15

Avsnitt 2c

Kapitel V

Artikel 8i

Artikel 16

Artikel 8j

Artikel 17

Artikel 18

Artikel 19

Bilaga I

Bilaga II( 1 ) Yttrande av den 21 oktober 2008 (ännu ej offentliggjort i EUT).

( 2 ) EUT C 88, 9.4.2008, s. 1.

( 3 ) EGT L 332, 31.12.1993, s. 7.

( 4 ) Se bilaga I.

( 5 ) EGT L 310, 30.11.1996, s. 1.

( 6 ) EGT L 112, 29.4.1997, s. 56.

( 7 ) EUT L 87, 31.3.2009, s. 164.

Top