EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0244-20160227

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 244/2009 av den 18 mars 2009 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/244/2016-02-27

2009R0244 — SV — 27.02.2016 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 244/2009

av den 18 mars 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 076 24.3.2009, s. 3)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 859/2009 av den 18 september 2009

  L 247

3

19.9.2009

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/1428 av den 25 augusti 2015

  L 224

1

27.8.2015
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 244/2009

av den 18 mars 2009

om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG när det gäller ekodesignkrav för rundstrålande lampor för hushållsbruk

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG ( 1 ), särskilt artikel 15.1,

efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign, och

av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 2005/32/EG ska kommissionen fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter som står för betydande försäljnings- och handelsvolymer, har betydande miljöpåverkan och har en betydande potential för förbättring när det gäller miljöpåverkan utan att det medför orimliga kostnader.

(2)

Enligt artikel 16.2 första strecksatsen i direktiv 2005/32/EG ska kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 19.3 och kriterierna i artikel 15.2 och efter att ha hört samrådsforumet för ekodesign på lämpligt sätt införa en genomförandeåtgärd för belysningsprodukter för hushållen.

(3)

Kommissionen har gjort en förberedande studie med en analys av de tekniska, miljömässiga och ekonomiska aspekterna av belysningsprodukter som normalt används i hushåll. Studien har genomförts tillsammans med berörda parter i gemenskapen och tredjeländer, och resultaten finns allmänt tillgängliga på kommissionens webbplats Europa.

(4)

Obligatoriska krav på ekodesign gäller för produkter som placeras på marknaden oavsett var de installeras eller används, och därför kan kraven inte vara beroende av den tillämpning där produkten används (t.ex. för belysning i hushåll).

(5)

Produkter som omfattas av denna förordning är designade i huvudsak för fullständig eller delvis belysning av rum i privatbostäder genom att ersätta eller komplettera naturligt ljus med artificiellt ljus för att förbättra synförhållandena i rummet. Speciallampor som är designade i huvudsak för andra typer av användningar (t.ex. i trafikljus, som terrariebelysning eller för hushållsapparater) och som tydligt beskrivs som sådana i den åtföljande produktinformationen omfattas inte av de krav på ekodesign som anges i denna förordning.

(6)

Ny teknik på marknaden, som t.ex. lysdioder, omfattas av denna förordning.

(7)

De miljöaspekter av de produkter som omfattas som betraktas som väsentliga för denna förordnings syften är energi i användningsfasen samt kvicksilverinnehåll och kvicksilverutsläpp.

(8)

Gemenskapens årliga elförbrukning relaterad till produkter som omfattas av denna förordning har uppskattats till 112 TWh år 2007, vilket motsvarar 45 Mt CO2-utsläpp. Om inga åtgärder vidtas kommer förbrukningen enligt prognosen att öka till 135 TWh år 2020. Enligt de förberedande studierna kan elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning reduceras betydligt.

(9)

Den mängd kvicksilver som avges under lampornas olika livscykelstadier, inklusive från elproduktionen under användningsfasen och från de 80 % av alla lysrörslampor som innehåller kvicksilver som man räknar med inte återvinns när de är uttjänta, uppskattades 2007 till 2,9 ton utifrån installerade lampor. Utan särskilda åtgärder kommer kvicksilverutsläppen från installerade lampor enligt prognosen att öka till 3,1 ton 2020, samtidigt som det har visats att utsläppen kan minskas avsevärt.

Även om kvicksilverinnehållet i lysrörslampor betraktas som en viktig miljöfråga är det lämpligt att det regleras genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter ( 2 ).

Krav på energieffektivitet för lampor som omfattas av denna förordning leder till att det totala kvicksilverutsläppet minskar.

(10)

Artikel 10.1 d i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) ( 3 ) bör genomföras fullt ut för att säkerställa att de potentiella riskerna för människor och miljön minimeras när lysrörslampor går sönder eller blir uttjänta.

(11)

Förbättring av elförbrukningen hos produkter som omfattas av denna förordning bör nås med hjälp av befintliga kostnadseffektiva tekniker som inte är patent- eller på annat sätt skyddade och som leder till en minskning av de kombinerade utgifterna för anskaffning och drift av utrustningen.

(12)

När kraven på ekodesign för produkter som omfattas av denna förordning fastställs bör syftet vara att förbättra de berörda produkternas miljöprestanda, bidra till den inre marknadens funktion och bidra till gemenskapens mål att minska energiförbrukningen med 20 % fram till 2020 jämfört med prognosen för energiförbrukningen det året om inga åtgärder genomförs.

(13)

Denna förordning bör leda till ökat inträde på marknaden av energieffektiva produkter som omfattas av förordningen, med energibesparingar som kan uppskattas till 39 TWh år 2020 jämfört med prognosen för energiförbrukningen det året om inga ekodesignåtgärder genomförs.

(14)

Kraven på ekodesign bör inte påverka funktionaliteten ur användarens perspektiv och bör inte inverka negativt på hälsa, säkerhet eller miljö. Särskilt gäller att fördelarna med minskad elförbrukning under användningsfasen bör vara större än eventuell extra miljöpåverkan vid tillverkning av de produkter som omfattas av denna förordning.

(15)

Krav på ekodesign som träder i kraft i faser bör ge tillverkarna tillräckligt med tid att på lämpligt sätt förnya utformningen av de produkter som omfattas av denna förordning. Faserna bör planeras enligt en sådan tidtabell att funktionaliteten hos utrustning på marknaden inte påverkas negativt och att kostnadsverkningarna för slutanvändare och tillverkare (särskilt små och medelstora företag) beaktas, samtidigt som man bör se till att målen enligt denna förordning nås så snabbt som möjligt.

(16)

Relevanta produktparametrar bör mätas med beaktande av allmänt erkända mätmetoder på modern teknisk nivå. Tillverkarna kan tillämpa de harmoniserade standarder som har fastställts enligt artikel 10 i direktiv 2005/32/EG så snart dessa görs tillgängliga och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

(17)

Enlig artikel 8 i direktiv 2005/32/EG bör denna förordning ange tillämpliga förfaranden för bedömning av överensstämmelse.

(18)

För att underlätta överensstämmelsekontrollerna bör tillverkarna tillhandahålla information i form av den tekniska dokumentation som avses i bilagorna V och VI till direktiv 2005/32/EG i den utsträckning informationen gäller de krav som fastställs i denna förordning.

(19)

Utöver de rättsligt bindande kraven bör definitionen av vägledande riktmärken för bästa tillgängliga teknik för produkter som omfattas av denna förordning bidra till att säkerställa att informationen är brett tillgänglig och enkel att nå. Detta kan ytterligare underlätta införandet av bästa designtekniker avsedda att förbättra miljöprestanda under hela livscykeln för de produkter som omfattas av denna förordning.

(20)

Vid en granskning av denna åtgärd bör särskild hänsyn tas till utvecklingen av försäljningen av speciallampor för att kontrollera att dessa inte används för allmänna belysningsändamål, till utvecklingen av nya tekniker, t.ex. lysdioder, och till möjligheten att fastställa energieffektivitetskrav på klass A-nivå enligt definitionen i kommissionens direktiv 98/11/EG av den 27 januari 1998 om genomförande av rådets direktiv 92/75/EEG vad gäller energimärkning av lampor för hushållsbruk ( 4 ).

(21)

Kraven i denna förordning innebär att halogenlampor med G9- och R7-sockel får vara kvar på marknaden under en begränsad tid, eftersom det befintliga lamplagret måste förbrukas för att undvika onödiga kostnader för konsumenterna och för att tillverkarna ska få tid att utveckla lampor för effektivare belysningsteknik.

(22)

De åtgärder som fastställs i denna förordning är i överensstämmelse med yttrandet från den kommitté som har inrättats enligt artikel 19.1 i direktiv 2005/32/EG.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Denna förordning fastställer krav på ekodesign för placering på marknaden av oriktade lampor för hushållsbruk, inklusive när lamporna marknadsförs för annat än hushållsbruk eller ingår i andra produkter. Den fastställer även kraven på produktinformation för speciallampor.

De krav som fastställs i denna förordning gäller inte för följande lampor för hushållsbruk och speciallampor:

a) lampor med följande kromaticitetskoordinater x och y:

 x < 0,200 eller x > 0,600

 y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2800 eller

 y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1000,

b) lampor med riktat ljus,

c) lampor med ett ljusflöde under 60 lumen eller över 12 000 lumen,

d) lampor där

 strålningen inom området 250–400 nm utgör 6 % eller mer av den totala strålningen inom området 250–780 nm,

 strålningens toppvärde ligger i intervallet 315–400 nm (UVA) eller 280–315 nm (UVB),

e) lysrör utan inbyggt förkopplingsdon,

f) högtryckslampor,

g) glödlampor med E14/E27/B22/B15-sockel med en spänning som motsvarar eller understiger 60 volt och som inte har inbyggd transformator i faserna 1–5 enligt artikel 3.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning gäller definitionerna enligt direktiv 2005/32/EG. Dessutom gäller följande definitioner:

1.

Belysning av bostäder : fullständig eller delvis belysning av rum i privatbostäder genom att ersätta eller komplettera naturligt ljus med artificiellt ljus för att förbättra synförhållandena i rummet.

2.

ljuskälla : ljuskälla framställd för att avge optisk strålning, vanligen i det synliga området, inklusive alla extra komponenter som krävs för att tändning, strömförsörjning eller stabil drift av lampan eller för distribution, filtrering eller omvandling av den optiska strålningen, i de fall dessa komponenter inte kan avlägsnas utan att enheten skadas permanent.

3.

ljuskälla för hushållsbruk : lampa avsedd för belysning för hushållsbruk. Speciallampor inkluderas inte.

▼M2

4.

speciallampa :

en lampa som använder de tekniker som omfattas av denna förordning men som är avsedd för användning i specialtillämpningar på grund av de tekniska parametrar som beskrivs i dess tekniska dokumentation. Specialtillämpningar kräver tekniska parametrar som inte behövs vid belysning av normala platser eller föremål vid normala förhållanden. Dessa tillämpningar är av följande typer:

a) Tillämpningar där ljusets primära syfte inte är belysning, såsom

i) emission av ljus som agens i kemiska eller biologiska processer (såsom polymerisering, ultraviolett ljus som används för torkning/härdning, fotodynamisk terapi, trädgårdsodling, vård av sällskapsdjur, produkter för insektsbekämpning),

ii) bildtagning och bildprojektion (såsom kamerablixtar, kopiatorer, videoprojektorer),

iii) uppvärmning (IR-lampor),

iv) signalering (såsom trafikreglering eller flygplatslampor).

b) Belysningstillämpningar där

i) ljusets spektralfördelning är avsedd att ändra den belysta platsens eller det belysta föremålets utseende, utöver att göra dem synliga (såsom belysning av livsmedel eller färgade lampor enligt bilaga I.1), med undantag av variationer i korrelerad färgtemperatur, eller

ii) ljusets spektralfördelning är anpassad till de specifika behoven hos viss teknisk utrustning, utöver att göra platsen eller föremålet synliga för människor (såsom studiobelysning, effektbelysning, teaterbelysning), eller

iii) den belysta platsens eller det belysta föremålet kräver särskilt skydd mot ljuskällans negativa effekter (såsom specialfiltrerad belysning för ljuskänsliga patienter eller ljuskänsliga museiföremål), eller

iv) belysning krävs endast i nödsituationer (såsom nödbelysningsarmaturer eller reglerdon för nödbelysning), eller

v) belysningsprodukterna måste klara av extrema fysiska förhållanden (såsom vibrationer eller temperaturer under – 20 °C eller över 50 °C).

Glödlampor som är längre än 60 mm är inte speciallampor om de endast är beständiga mot mekaniska stötar eller vibrationer och inte är glödlampor för trafikljus, eller har en märkeffekt som överstiger 25 W och anges ha särskilda egenskaper som också finns hos lampor med högre energieffektivitetsklasser enligt förordning (EU) nr 874/2012 (t.ex. ingen elektromagetisk strålning, färgåtergivningsindex motsvarande 95 eller mer, och UV-strålning motsvarande 2 mW eller mindre per 1 000 lm).

▼B

5.

riktad ljuskälla : en ljuskälla där minst 80 % av ljusflödet ligger inom en fast rymdvinkel π sr (motsvarar en kon med en vinkel på 120°).

6.

rundstrålande ljuskälla : en ljuskälla som inte är riktad.

7.

glödtrådslampa : en lampa i vilken ljus produceras med hjälp av en trådliknande ledare som upphettas till glödpunkten genom att en elektrisk ström passerar genom ledaren. Lampan kan innehålla gaser eller inte som påverkar upphettningen av glödtråden.

8.

glödlampa : en glödtrådslampa i vilken glödtråden fungerar i en lufttom glob eller är omgiven av inert gas.

▼M2

9.

glöd-halogenglödlampa : en glödtrådslampa i vilken glödtråden består av volfram och är omgiven av gas som innehåller halogener eller halogenföreningar i en glob gjord av kvarts eller hårdglas och som kan vara utformad med ett yttre hölje. Kan vara försedd med inbyggd strömförsörjning.

▼B

10.

urladdningslampa : en lampa där ljuset produceras direkt eller indirekt genom en elektrisk urladdning i en gas, en metallånga eller en blandning av flera gaser och ångor.

11.

lysrör : urladdningslampor av typen lågtryckskvicksilverlampor i vilka det mesta av ljuset sänds ut av ett eller flera skikt av lyspulver som lyser när det träffas av ultraviolett strålning från urladdningen. Lysrör levereras med eller utan inbyggt förkopplingsdon.

12.

förkopplingsdon : en anordning som är avsedd att begränsa strömmen till en eller flera lampor till önskat värde när donet är kopplat mellan elnätet och en eller flera urladdningslampor. Ett förkopplingsdon kan också ha funktioner för transformering av den matande spänningen, dimning av lampan, korrigering av effektfaktor och, ensamt eller i kombination med ett startdon, tillhandahålla de nödvändiga betingelserna för att tända lampan eller lamporna. Det kan vara inbyggt eller externt.

13.

strömförsörjningsaggregat : en enhet som är utformad för att omvandla inkommande växelström från nätet till likström (DC) eller till växelström med annan spänning (AC).

14.

lysrörslampa : enhet som inte kan demonteras utan att skadas permanent och som är försedd med en lampsockel, ett lysrör och alla ytterligare komponenter som krävs för tändning och stabil drift av lampan.

15.

lysrör utan inbyggt förkopplingsdon : enkel- och dubbelsocklade lysrör som saknar inbyggt förkopplingsdon.

16.

högtryckslampa : elektrisk urladdningslampa där ljusbågen stabiliseras av väggtemperaturen och ger ett energiflöde mot och genom urladdningsrörets vägg som överstiger 3 W per kvadratcentimeter.

17.

lysdiod (LED) : en halvledarkomponent med en p-n-övergång som avger optisk strålning när den exciteras av en elektrisk ström.

18.

lysdiodlampa : lampa som innehåller en eller flera lysdioder.

▼M2

19.

glödlampa för trafikljus : en glödlampa med nominell spänning överstigande 60 V, och en felfrekvens på mindre än 2 % under de första 1 000 drifttimmarna.

▼B

I bilagorna II–IV gäller också definitionerna enligt bilaga I.

▼M2

Artikel 3

Krav på ecodesign

1.  Rundstrålande lampor för hushållsbruk ska uppfylla de krav på ekodesign som anges i bilaga II.

Varje krav på ekodesign ska gälla enligt följande faser:

Första fasen: 1 september 2009

Andra fasen: 1 september 2010

Tredje fasen: 1 september 2011

Fjärde fasen: 1 september 2012

Femte fasen: 1 september 2013

Sjätte fasen: 1 september 2018

Utom när ett krav ersätts eller specificeras på annat sätt ska det fortsätta gälla vid sidan om de krav som införs i senare faser.

2.  Speciallampor ska uppfylla följande krav:

a) Om kromaticitetskoordinaterna för en lampa alltid faller inom intervallet

x < 0,270 eller x > 0,530

y < – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,2199 eller y > – 2,3172 x2 + 2,3653 x – 0,1595

ska kromaticitetskoordinaterna anges i den tekniska dokumentation som tas fram för bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG, där det ska anges att dessa koordinater gör dem till en speciallampa.

b) För alla speciallampor ska det avsedda ändamålet anges i alla former av produktinformation tillsammans med varningen om att de inte är avsedda för andra tillämpningar.

I den tekniska dokumentation som sammanställs för överensstämmelsebedömningen enligt artikel 8 i direktiv 2009/125/EG ska de tekniska parametrar anges som gör lampans utformning specifik för det angivna avsedda ändamålet.

Vid behov får parametrarna anges på ett sådant sätt att man undviker att röja kommersiellt känsliga uppgifter rörande tillverkarens immateriella rättigheter.

Om lampan är synlig för slutanvändaren före köpet, ska följande information anges klart och tydligt på förpackningen:

i) Det avsedda ändamålet.

ii) Att den inte lämpar sig för belysning i bostäder.

iii) De tekniska parametrar som gör lampans utformning specifik för det angivna avsedda ändamålet.

Informationen i led iii får även lämnas inuti förpackningen.

▼B

Artikel 4

Bedömning av överensstämmelse

1.  Förfarandet för bedömning av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska vara intern designkontroll enligt bilaga IV till direktiv 2005/32/EG eller ledningssystemet enligt bilaga V till direktiv 2005/32/EG.

2.  För bedömningen av överensstämmelse enligt artikel 8 i direktiv 2005/32/EG ska den tekniska dokumentationen innehålla en kopia av den produktinformation som ska lämnas i enlighet med del 3 i bilagan II av denna förordning.

Artikel 5

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

När medlemsstaternas myndigheter genomför marknadsövervakningskontroller enligt artikel 3.2 i direktiv 2005/32/EG ska de använda det kontrollförfarande som beskrivs i bilaga III till den här förordningen i fråga om de krav som anges bilagan II.

Artikel 6

Vägledande riktmärken

De vägledande riktmärken för de produkter och den teknik som har bästa prestanda och som finns på marknaden vid den tidpunkt då denna förordning antas definieras i bilaga IV.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska senast fem år efter det att denna förordning har trätt i kraft se över den med beaktande av den tekniska utvecklingen och lägga fram resultatet av denna översyn inför samrådsforumet.

Artikel 8

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
BILAGA I

Tekniska parametrar och definitioner gällande för bilagorna II–IV

1.   TEKNISKA PARAMETRAR FÖR KRAV PÅ EKODESIGN

När det gäller överensstämmelse och kontroll av att kraven i denna förordning uppfylls ska parametrarna nedan fastställas med tillförlitliga, exakta och reproducerbara mätningsförfaranden med hänsyn till allmänt godtagna metoder på modern teknisk nivå.

a)

Ljuskällans effektivitet (ηlamp) : kvoten mellan det ljusflöde som utgår från en ljuskälla (Ф) och den effekt som källan förbrukar (Plamp): ηlamp = Ф / Plamp (enhet: lm/W). Effekt som förbrukas av tilläggsutrustning såsom förkopplingsdon räknas inte in i källans effektförbrukning.

b)

Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF) : kvoten mellan ljusflödet från lampan vid en given tidpunkt under lampans livslängd och det ursprungliga (100 timmar) ljusflödet (nyvärdet).

c)

Lamplivslängdsfaktor (LSF) : andelen lampor som fortsätter lysa vid en given tidpunkt under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

d)

Ljuskällans livslängd : den driftstid efter vilken den andel lampor som fortsätter lysa motsvarar lampans lamplivslängdsfaktor under definierade förhållanden och definierad tändcykel.

e)

Kromaticitet : en egenskap hos en färgstimulus definierad av dess kromaticitetskoordinater eller av den sammansatta effekten av dess dominerande eller komplementära våglängd och renhet.

f)

Ljusflöde (Φ) : en storhet som härleds från strålningsflödet (strålningseffekten) genom att man utvärderar strålningen enligt det mänskliga ögats spektralkänslighet, mätt efter 100 timmars brinntid.

g)

Korrelerad färgtemperatur (Tc, måttenhet K) : temperaturen hos en svartkroppsstrålare (en kropp vars utstrålning ges av Plancks strålningslag) vars uppfattade färg ligger närmast färgen hos en given stimulus vid samma ljushet och under specifika betraktelseförhållanden.

h)

Färgåtergivning (Ra) : en ljuskällas effekt på hur ett föremåls färg uppfattas genom medveten eller omedveten jämförelse med hur färgen uppfattas under en referensljuskälla.

i)

Specifik UV-strålningseffekt : den effektiva styrkan hos en lampas UV-strålning i förhållande till spektralkorrelationsfaktorerna och lampans ljusflöde (enhet: mW/klm).

j)

Ljuskällans starttid : den tid efter det att spänningen har slagits på som krävs innan lampan är helt tänd och förblir tänd.

k)

Ljuskällans upptändningstid : den tid efter tändning som krävs innan lampan avger en definierad andel av sitt stabiliserade ljusflöde.

l)

Effektfaktor : kvoten mellan den aktiva effektens absolutvärde och den skenbara effekten vid periodiska förhållanden.

m)

Luminans : den ljusmängd per enhet skenbar yta som avges eller reflekteras av en viss yta inom en given rymdvinkel (enhet: cd/m2).

n)

Lampans kvicksilverinnehåll : mängden kvicksilver som finns i lampan, mätt enligt bilagan till kommissionens beslut 2002/747/EG ( 5 )

2.   DEFINITIONER

a)

Märkvärde : ett storhetsvärde för en egenskap som fastställs för en produkt vid angivna driftsförhållanden. Om inget annat anges är alla krav uttryckta som märkvärden.

b)

Nominellt värde : ett storhetsvärde som används för att beteckna och identifiera en produkt.

c)

Yttre skyddshölje : ett andra yttre lamphölje som inte behövs för ljusproduktionen, t.ex. en yttre skyddskolv för att hindra att kvicksilver och glas kommer ut i omgivningen om lampan går sönder, eller för att skydda mot ultraviolett strålning eller fungera som ljusspridare.

d)

Klar lampa : en lampa (utom lysrörslampor) med en luminans över 25 000  cd/m2 för lampor med ett ljusflöde under 2 000 lm och över 100 000  cd/m2 för lampor med ett större ljusflöde, utrustad endast med genomskinliga ytterskal i vilka den glödtråd, den lysdiod eller det urladdningsrör som producerar ljus syns tydligt.

e)

Matt lampa : en lampa som inte uppfyller de specifikationer som anges ovan i punkt d, inklusive lysrörslampor.

f)

Tändcykel : en sekvens med tändning och släckning av lampan med definierade intervall.

g)

Tidiga bortfall : när en lampa är uttjänt efter en driftsperiod som är kortare än det märkvärde för livslängden som anges i den tekniska dokumentationen.

h)

Lampsockel : den del av lampan som ger kontakt till eltillförseln genom en fattning eller lamphållare, och som i vanliga fall även tjänar till att hålla fast lampan i fattningen.

i)

Lamphållare eller fattning : en anordning som håller lampan på plats, vanligen genom att lampsockeln förs in i hållaren; i dessa fall fungerar den även som anslutning mellan lampan och eltillförseln.
BILAGA II

Krav på ekodesign för rundstrålande lampor för hushållsbruk

1.   KRAV PÅ LAMPEFFEKT

Glödlampor med S14-, S15- eller S19-sockel ska vara undantagna från effektkraven för faserna 1–4 enligt definitionen i artikel 3 i denna förordning men inte från kraven för faserna 5 och 6.

Den maximala märkeffekten (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) anges i tabell 1.

Undantagen från dessa krav förtecknas i tabell 2 och korrektionsfaktorer för maximal märkeffekt anges i tabell 3.Tabell 1

Tillämpningsdatum

Maximal märkeffekt (Pmax) för ett givet märkvärde för ljusflödet (Φ) (W)

Klara lampor

Matta lampor

Faserna 1–5

0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103Ф

Fas 6

0,6 * (0,88√Ф+0,049Ф)

0,24√Ф+0,0103ФTabell 2

Undantag

Undantagets omfattning

Maximal märkeffekt (W)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 950 lm i fas 1

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 725 lm i fas 2

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor 60 lm ≤ Φ ≤ 450 lm i fas 3

Pmax = 1,1 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Klara lampor med G9- eller R7s-sockel i fas 6

Pmax = 0,8 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Korrigeringsfaktorerna i tabell 3 är i förekommande fall kumulativa och även tillämpliga på produkter som omfattas av undantagen i tabell 2.Tabell 3

Korrigeringsfaktorer

Korrigeringens omfattning

Maximal märkeffekt (W)

glödtrådslampa som kräver extern strömförsörjning

Pmax/1,06

urladdningslampa med GX53-sockel

Pmax/0,75

matt lampa med färgåtergivningsindex ≥ 90 och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,85

urladdningslampa med färgåtergivningsindex ≥ 90 och Tc ≥ 5 000  K

Pmax/0,76

matt lampa med ett andra yttre skyddshölje och P ≤ 0,5 * (0,88√Ф+0,049Ф)

Pmax/0,95

lysdiodlampa som kräver extern strömförsörjning

Pmax/1,1

2.   KRAV PÅ LAMPANS FUNKTION

Funktionskraven för lampor anges i tabell 4 för lysrörslampor och i tabell 5 för andra lampor än lysrörslampor och lysdiodlampor (LED).

Om märkvärdet för lampans livslängd överstiger 2 000 timmar gäller kraven för parametrarna ”märkvärde för lampans livslängd”, ”lamplivslängdsfaktor” och ”ljusflödesbibehållning” i tabellerna 4 och 5 först från och med fas 2.

I syfte att testa hur många gånger lampan kan tändas och släckas innan den går sönder ska tändcykler bestående av en minut i tänt läge och tre minuter i släckt läge tillämpas; övriga testvillkor fastställs i enlighet med bilaga III. I syfte att testa ljuskällans livslängd, lamplivslängdsfaktor, ljusflödesbibehållning och tidiga bortfall ska standardtändcykler i enlighet med bilaga III tillämpas.Tabell 4

Funktionskrav för lysrörslampor

Funktionsparameter

Fas 1

Fas 5

Lamplivslängdsfaktor vid 6 000 timmar

≥ 0,50

≥ 0,70

Ljusflödesbibehållning

Vid 2 000 timmar: ≥ 85 % (≥ 80 % för lampor med ett andra skyddshölje)

Vid 2 000 timmar: ≥ 88 % (≥ 83 % för lampor med ett andra skyddshölje)

Vid 6 000 timmar: ≥ 70 %

Antal tändcykler innan lampan går sönder

≥ halva lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 10 000 om lampans tändtid > 0,3 s

≥ lampans livslängd uttryckt i timmar

≥ 30 000 om lampans tändtid > 0,3 s

Ljuskällans starttid

< 2,0 s

< 1,5 s om P < 10 W

< 1,0 s om P ≥ 10 W

Ljuskällans upptändningstid till 60 % av ljusflödet (Φ)

< 60 s

eller < 120 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

< 40 s

eller < 100 s för lampor som innehåller kvicksilver i amalgamform

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 2,0 % vid 200 timmar

≤ 2,0 % vid 400 timmar

UVA + UVB-strålning

≤ 2,0 mW/klm

≤ 2,0 mW/klm

UVC-strålning

≤ 0,01 mW/klm

≤ 0,01 mW/klm

Ljuskällans effektfaktor

≥ 0,50 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

≥ 0,55 om P < 25 W

≥ 0,90 om P ≥ 25 W

Färgåtergivning (Ra)

≥ 80

≥ 80

▼M1Tabell 5

Funktionskrav för lampor utom lysrörslampor och lysdiodlampor

Funktionsparameter

Etapp 1

Etapp 5

Märkvärde för lamplivslängd

≥ 1 000 timmar

≥ 2 000 timmar

Ljusflödets bibehållning

≥ 85 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

≥ 85 % vid 75 % av märkvärdet för den genomsnittliga lamplivslängden

Antal tändcykler

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

≥ fyra gånger märkvärdet för lamplivslängden uttryckt i timmar

Starttid

< 0,2 s

< 0,2 s

Lampans upptändningstid till 60 % av ljusflödet (Φ)

≤ 1,0 s

≤ 1,0 s

Frekvens för tidiga bortfall

≤ 5,0 % vid 100 timmar

≤ 5,0 % vid 200 timmar

Ljuskällans effektfaktor

≥ 0,95

≥ 0,95

▼B

3.   KRAV PÅ PRODUKTINFORMATION OM LAMPOR

För rundstrålande lampor för hushållsbruk ska följande information anges från och med fas 2, om inget annat anges.

3.1   Information som ska finnas på förpackningen och vara synlig för slutanvändare före köp samt finnas på fritt tillgängliga webbplatser

Informationen behöver inte ha den exakta lydelse som anges nedan. Den kan anges i form av diagram, bilder eller symboler i stället för i form av text.

Dessa informationskrav gäller inte för glödtrådslampor som inte uppfyller effektkraven för fas 4.

a) När det nominella värdet för lampans effekt visas utanför energimärkningen enligt direktiv 98/11/EG ska det nominella värdet för lampans ljusflöde även anges separat med ett typsnitt som är minst dubbelt så stort som det som används för att utanför märkningen ange den nominella effekten.

b) Det nominella värdet för lampans livslängd i timmar (får inte vara högre än märkvärdet för livslängden).

c) Antal tändcykler före tidiga bortfall.

d) Färgtemperaturer (även uttryckt som ett värde i Kelvin).

e) Upptändningstid till 60 % av hela ljusflödet (kan anges som ”fullt ljusflöde utan fördröjning” om tiden understiger 1 sekund).

f) En varning om lampan inte är dimbar eller kan dimmas bara med vissa dimrar.

g) Om lampan är utformad för användning under annat än standardförhållanden (t.ex. vid en omgivningstemperatur Ta ≠ 25 °C) ska information om dessa förhållanden anges.

h) Lampans mått i millimeter (längd och diameter).

i) Om jämförelse med en glödlampa görs på förpackningen ska motsvarande effekt för glödlampan (avrundat till 1W) vara den som enligt tabell 6 motsvarar ljusflödet för lampan i förpackningen.

Mellanliggande värden för såväl ljusflöde som uppgiven motsvarande effekt för glödlampa (avrundat till 1W) ska beräknas genom linjär interpolering mellan de båda intilliggande värdena.Tabell 6

Märkvärde för lampans ljusflöde

Φ [lm]

Uppgiven motsvarande effekt för glödlampa

Lysörslampor

Halogenlampor

Lysdioder och övriga lampor

[W]

125

119

136

15

229

217

249

25

432

410

470

40

741

702

806

60

970

920

1 055

75

1 398

1 326

1 521

100

2 253

2 137

2 452

150

3 172

3 009

3 452

200

j) Termen ”energisparlampa” eller motsvarande påstående om lampans effekt får användas endast om lampan uppfyller effektivitetskraven för matta lampor i fas 1 enligt tabellerna 1, 2 och 3.

Om lampan innehåller kvicksilver:

k) Lampans kvicksilverinnehåll som X,X mg.

l) Hänvisning till en webbplats som kan konsulteras om lampan går sönder för att hitta instruktioner om hur rester från en trasig lampa ska tas om hand.

3.2   Information som ska göras allmänt tillgänglig på fritt tillgängliga webbplatser

Minst följande information ska finnas angiven, uttryckt åtminstone som ett värde.

a) Den information som anges i punkt 3.1.

b) Märkeffekt (0,1 W noggrannhet).

c) Märkvärde för lampans ljusflöde.

d) Märkvärde för lampans livslängd.

e) Lampans effektfaktor.

f) Ljusflödesbibehållningsfaktor i slutet av den nominella livslängden.

g) Tändtid (uttryckt som X,X sekunder).

h) Färgåtergivning.

Om lampan innehåller kvicksilver

i) Instruktioner om hur rester av lampan ska tas om hand om lampan går sönder.

j) Rekommendation om hur den uttjänta lampan ska tas om hand.
BILAGA III

Kontrollförfarande för marknadsövervakningsändamål

Medlemsstaterna ska testa ett provparti med minst 20 slumpmässigt utvalda lampor av samma modell från samma tillverkare.

Partiet ska anses vara förenligt med tillämpliga bestämmelser i bilaga II till denna förordning när partiets medelresultat inte avviker mer än 10 % från angivna gränser, tröskelvärden eller fastställda värden.

I annat fall ska det anses att modellen inte är överensstämmande.

Vid kontroll av överensstämmelsen ska medlemsstaternas myndigheter använda noggranna och tillförlitliga aktuella mätmetoder som ger reproducerbara resultat, inklusive

 i förekommande fall harmoniserade standarder vars referensnummer offentliggjorts för detta syfte i Europeiska unionens officiella tidning i enlighet med artiklarna 9 och 10 i direktiv 2005/32/EG,

 annars de metoder som beskrivs i nedanstående dokument:

 Uppmätt parameter

Organisation (1)

Referens

Titel

Lampors kvicksilverinnehåll

Europeiska kommissionen

Beslut 2002/747/EG (bilaga)

Kommissionens beslut 2002/747/EG av den 9 september 2002 om fastställande av reviderade ekologiska kriterier för tilldelning av gemenskapens miljömärke till ljuskällor och ändring av beslut 1999/568/EG

Ljusutbyte

Cenelec

EN 50285:1999

Energieffektivitet hos elektriska lampor för hushållsbruk – Mätmetoder

Lampsocklar

Cenelec

EN 60061:1993

Alla ändringar till och med A40:2008

Lampsocklar och lamphållare samt mätdon för kontroll av utbytbarhet och säkerhet – Del 1: Lampsocklar

Lampors livslängd

Cenelec

EN 60064:1995

Ändringar

A2:2003

A3:2006

A4:2007

A11:2007

Glödlampor för hushållsbruk och liknande allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Cenelec

EN 60357:2003

Ändring

A1:2008

Hallogenglödlampor (ej för bilar) – Prestandafordringar

Cenelec

EN 60969:1993

Ändringar

A1:1993

A2:2000

Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Lampors starttid/ upptändningstid

Cenelec

EN 60969:1993

Ändringar

A1:1993

A2:2000

Lysrörslampor för allmänna belysningsändamål – Prestandafordringar

Effektfaktor

Cenelec

EN 61000-3-2:2006

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) – Del 3-2: Gränsvärden – Begränsning av spänningsfluktuationer och flimmer i lågspänningsdistributionssystem förorsakade av apparater med märkström högst 16 A per fas utan särskilda anslutningsvillkor

Specifik UV-strålningseffekt

Cenelec

EN 62471:2008

Fotobiologisk säkerhet hos lampor och lampsystem

Färgåtergivning

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 13.3:1995

Metod för att mäta och specificera färgåtergivningsegenskaper hos ljuskällor

Kromaticitet

Korrelerad färgtemperatur (Tc [K])

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 15:2004

Kolorimetri

Luminans

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 18.2:1983

Grunden för fysikalisk fotometri

Ljusflöde

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 84:1989

Mätning av ljusflöde

Ljusflödesbibehållningsfaktor (LLMF)

Internationella belysningskommissionen (CIE)

CIE 97:2005

Underhåll av elektriska system för inomhusbelysning

Lamplivslängdsfaktor (LSF)

(1)   Cenelec: rue de Stassart/De Stassartstraat 35, 1050 Bryssel, BELGIEN, tfn +32 25196871, fax +32 25196919 (http://www.cenelec.org).
BILAGA IV

Vägledande riktmärken för oriktade lampor för hushållsbruk

(för kännedom)

När denna förordning antas anses marknadens bästa tillgängliga teknik för de berörda produkterna vara det som beskrivs nedan.

1. LAMPEFFEKTIVITET

Den högsta definierade effektiviteten var 69 lm/W.

2. LAMPFUNKTIONALITETTabell 7

Funktionsparameter

Lysrörslampor

Märkvärde för lamplivslängd

20 000 timmar

Ljusflödets bibehållning

90 % vid märkvärdet för lamplivslängden

Antal tändcykler

1 000 000

Starttid

< 0,1 s

Lampans upptändningstid till 80 % av ljusflödet (Φ)

15 s eller 4 s för särskilda kombinerade lysrörslampor/halogenlampor

Ljuskällans effektfaktor

0,95

3. LAMPORS KVICKSILVERINNEHÅLL

De energieffektiva lysrörslamporna med lägst kvicksilverinnehåll innehåller inte mer än 1,23 mg kvicksilver.( 1 ) EUT L 191, 22.7.2005, s. 29.

( 2 ) EUT L 37, 13.2.2003, s. 19.

( 3 ) EUT L 37, 13.2.2003, s. 24.

( 4 ) EGT L 71, 10.3.1998, s. 1.

( 5 ) EGT L 242, 10.9.2002, s. 44.

Top