EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009L0126-20190726

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/126/EG av den 21 oktober 2009 om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/126/2019-07-26

02009L0126 — SV — 26.07.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/126/EG

av den 21 oktober 2009

om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationer

(EGT L 285 31.10.2009, s. 36)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2014/99/EU av den 21 oktober 2014

  L 304

89

23.10.2014

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

  L 198

241

25.7.2019
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/126/EG

av den 21 oktober 2009

om återvinning av bensinångor steg II, vid tankning av motorfordon på bensinstationerArtikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs åtgärder för att minska mängden bensinångor som släpps ut i atmosfären vid tankning av motorfordon på bensinstationer.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med:

1.

bensin : bensin enligt definitionen i artikel 2 a i direktiv 94/63/EG.

2.

bensinångor : varje gasformig förening som förångas från bensin.

3.

bensinstation : bensinstation enligt definitionen i artikel 2 f i direktiv 94/63/EG.

4.

befintlig bensinstation : bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats före den 1 januari 2012.

5.

ny bensinstation : bensinstation som har byggts eller för vilken enskilt planeringstillstånd, bygglov eller driftstillstånd har beviljats den 1 januari 2012 eller senare.

6.

system för återvinning av bensinångor steg II : utrustning som är avsedd för återvinning av bensinångor som förflyktigas från ett motorfordons bränsletank vid tankning på en bensinstation och som återför bensinångorna till en lagringstank eller tillbaka till bensinpumpen för återförsäljning.

7.

återföringsgrad för bensinångor : den mängd bensinångor som återförs genom system för återvinning av bensinångor steg II jämfört med den mängd bensinångor som annars skulle släppas ut i atmosfären om inget sådant system fanns, uttryckt som en procentandel.

8.

volymförhållande : kvoten mellan bensinångornas volym vid atmosfäriskt tryck när de passerar genom system för återvinning av bensinångor steg II och den utpumpade bensinens volym.

9.

omsättning : den totala kvantitet bensin som årligen lossas från transportbehållare till en bensinstation.

Artikel 3

Bensinstationer

1.  Medlemsstaterna ska se till att alla nya bensinstationer utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II om

a) deras faktiska eller planerade omsättning är större än 500 m3/år, eller

b) deras faktiska eller planerade omsättning är större än 100 m3/år och de ligger under bostadsområden eller områden med arbetsplatser.

2.  Medlemsstaterna ska se till att alla befintliga bensinstationer som genomgår en större renovering utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II i samband med renoveringen om

a) deras faktiska eller planerade omsättning är större än 500 m3/år, eller

b) deras faktiska eller planerade omsättning är större än 100 m3/år och de ligger under bostadsområden eller områden med arbetsplatser.

3.  Medlemsstaterna ska se till att befintliga bensinstationer med en omsättning på mer än 3 000  m3/år senast den 31 december 2018 utrustas med system för återvinning av bensinångor steg II.

4.  Punkterna 1–3 ska inte tillämpas på bensinstationer som används uteslutande i samband med tillverkning och leverans av nya motorfordon.

Artikel 4

Lägsta nivå av återvinning av bensinångor

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska från det datum då system för återvinning av bensinångor steg II blir obligatoriska enligt artikel 3 se till att återföringsgraden för bensinångor i sådana system är minst 85 %, vilket ska intygas av tillverkaren i enlighet med normen EN 16321-1:2013.

▼B

2.  Från den tidpunkt då system för återvinning av bensinångor steg II blir obligatoriska enligt artikel 3, där de återförda bensinångorna överförs till en lagringstank vid bensinstationen, ska volymförhållandet vara minst 0,95 men högst 1,05.

Artikel 5

Regelbundna kontroller och konsumentinformation

▼M1

1.  Medlemsstaterna ska se till att återföringsgraden, under drift, för bensinångor i system för återvinning av bensinångor steg II provas minst en gång om året i enlighet med normen EN 16321-2:2013.

▼B

2.  När det gäller anläggningar som har försetts med ett automatiskt övervakningssystem ska medlemsstaterna se till att återföringsgraden för bensinångor provas åtminstone vart tredje år. Sådana automatiska övervakningssystem ska automatiskt upptäcka funktionsfel i systemet för återvinning av bensinångor steg II och i själva det automatiska övervakningssystemet, indikera felen till bensinstationsoperatören samt automatiskt stoppa bensinflödet från den felaktiga pumpen om inte felet åtgärdas inom sju dagar.

3.  När ett system för återvinning av bensinångor steg II har installerats på en bensinstation ska medlemsstaterna se till att det på bensinstationen sätts upp en skylt eller ett klistermärke eller på annat sätt på eller i närheten av bensinpumpen informera konsumenterna om att det finns ett system för återvinning av bensinångor steg II.

Artikel 6

Sanktioner

Medlemsstaterna ska fastställa regler om sanktioner som ska tillämpas vid överträdelse av de nationella bestämmelser som antas enligt detta direktiv och vidta alla åtgärder som krävs för att se till att de genomförs. Sanktionerna ska vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna ska anmäla dessa regler till kommissionen senast den 1 januari 2012 och ska utan dröjsmål anmäla alla ändringar som berör dem.

Artikel 7

Översyn

Kommissionen ska senast den 31 december 2014 göra en översyn av genomförandet av detta direktiv, särskilt i fråga om följande aspekter:

a) Det tröskelvärde på 100 m3/år som avses i artikel 3.1 b och 3.2 b i detta direktiv och artikel 6.3 i direktiv 94/63/EG.

b) Förenligheten under drift hos system för återvinning av bensinångor steg II med rådande bestämmelser.

c) Behovet av automatisk övervakningsutrustning.

Kommissionen ska för Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om resultaten av denna översyn, om det är lämpligt åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

▼M2

Artikel 8

Tekniska anpassningar

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 8a med avseende på ändring av artiklarna 4 och 5 i syfte att anpassa dem till den tekniska utvecklingen när det är nödvändigt för att säkerställa överensstämmelse med relevanta normer som Europeiska standardiseringskommittén (CEN) fastställt.

Den delegering av befogenhet som avses i första stycket ska inte gälla för den återföringsgrad för bensinångor och det volymförhållande som anges i artikel 4 samt för de tidsperioder som anges i artikel 5.

▼M2

Artikel 8a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 8 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 26 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 8 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( ( 1 )).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 8 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

▼M2 —————

▼B

Artikel 10

Genomförande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före den 1 januari 2012. De ska till kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 11

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 12

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.( 1 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Top