EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009D0713(01)-20190101

Consolidated text: Beslut av Europaparlamentets presidium av den 19 maj och 9 juli 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga

02009D0713(01) — SV — 01.01.2019 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM

av den 19 maj och 9 juli 2008

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga

(EGT C 159 13.7.2009, s. 1)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 11 och 23 november den 14 december 2009, 19 april 2010 och den 5 juli 2010 2010/C 180/01

  C 180

1

6.7.2010

►M2

EUROPAPARLAMENTET PRESIDIETS BESLUT av den 5 juli och den 18 oktober 2010 2010/C 283/04

  C 283

9

20.10.2010

►M3

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 13 december 2010 2010/C 340/06

  C 340

6

15.12.2010

 M4

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 13 december 2010 och den 14 februari 2011 2011/C 49/02

  C 49

2

16.2.2011

►M5

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 23 mars 2011 2011/C 93/03

  C 93

2

25.3.2011

►M6

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 23 mars och 14 november 2011 2011/C 335/07

  C 335

12

16.11.2011

►M7

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 12 december 2012 2012/C 390/07

  C 390

4

18.12.2012

►M8

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 1 juli 2013 2013/C 194/02

  C 194

6

5.7.2013

 M9

EUROPAPARLAMENTET BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 16 juni 2014 2014/C 200/02

  C 200

56

28.6.2014

►M10

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 15 september 2014 2014/C 340/04

  C 340

3

30.9.2014

►M11

EUROPAPARLAMENTET BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 15 december 2014 2014/C 466/01

  C 466

1

30.12.2014

►M12

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 26 oktober 2015 2015/C 397/03

  C 397

2

28.11.2015

 M13

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 14 december 2015 2015/C 435/03

  C 435

6

24.12.2015

 M14

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 12 december 2016 2016/C 484/06

  C 484

19

24.12.2016

►M15

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 11 december 2017 2017/C 445/02

  C 445

8

28.12.2017

►M16

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 11 juni och 2 juli 2018 2018/C 250/03

  C 250

2

17.7.2018

►M17

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM av den 10 december 2018 2018/C 466/02

  C 466

8

28.12.2018
▼B

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM

av den 19 maj och 9 juli 2008

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets ledamotsstadga

2009/C 159/01

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

AVDELNING Ì –

UTÖVANDE AV MANDATET SOM PARLAMENTSLEDAMOT

Kapitel:

1.

Ledamotsarvode

2.

Sjukvårdskostnader

3.

Försäkring mot risker i samband med mandatets utövande

4.

Kostnadsersättning

5.

Assistans av personliga medarbetare

6.

Tilldelning av utrustning och faciliteter

AVDELNING II –

MANDATETS UPPHÖRANDE

Kapitel:

1.

Övergångsersättning

2.

Ålderspension

3.

Invaliditetspension

4.

Efterlevandepension och barnpension

AVDELNING III –

ALLMÄNNA OCH AVSLUTANDE BESTÄMMELSER

Kapitel:

1.

Utbetalningsvillkor

2.

Reglering och återbetalning

3.

Övriga allmänna finansiella bestämmelser

4.

Slutbestämmelser

AVDELNING IV –

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSERAVDELNING I

UTÖVANDE AV MANDATET SOM PARLAMENTSLEDAMOTKAPITEL 1

Ledamotsarvode

Artikel 1

Rätt till arvode

Ledamöterna har rätt till arvode enligt artikel 10 i ledamotsstadgan, räknat från den dag de tillträder sitt mandat till och med sista dagen i den månad då deras mandat löper ut.

Artikel 2

Bestämmelser för att undvika dubbelarvoden

1.  Det arvode som en ledamot får för utövande av ett mandat i ett annat parlament samtidigt med mandatet i parlamentet ska räknas av från det ledamotsarvode som avses i artikel 10 i ledamotsstadgan.

2.  Med ”ett annat parlament” enligt punkt 1 avses ett parlament med lagstiftningsbehörighet som är etablerat i en medlemsstat på vilket artikel 7.2 i akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet ( 1 ) inte ska tillämpas.

3.  Beräkningen ska grundas på summan av samtliga arvoden före beskattning.

4.  Ledamöterna är skyldiga att i sin förklaring om ekonomiska intressen redogöra för mandat de utövar enligt punkt 1 och för samtliga arvoden som de erhåller för detta.KAPITEL 2

Sjukvårdskostnader

Artikel 3

Förmånstagare och villkor för ersättning

▼M1

1.  Enligt artikel 18 i ledamotsstadgan, och med tillämpning av de regler som EU-institutionerna fastställt i en gemensam överenskommelse ( 2 ) och de allmänna genomförandebestämmelserna för dessa regler ( 3 ), har följande personer rätt till ersättning för två tredjedelar av kostnaderna i samband med sjukdom, graviditet eller barnafödande:

▼M5

a) Ledamöter eller före detta ledamöter som erhåller en övergångsersättning enligt artikel 13 i ledamotsstadgan eller en pension enligt artikel 14 eller 15 i ledamotsstadgan, för egna utgifter och för utgifter

i) för deras make eller erkända partner enligt definitionen i artikel 58.2, liksom

ii) för barn för vilka de är försörjningsskyldiga i enlighet med artikel 58.3, till dess att barnen fyller 21 år, eller senast 25 år om de är under skol- eller yrkesutbildning, eller utan åldersbegränsning om de är drabbade av en allvarlig sjukdom eller ett funktionshinder som förhindrar dem att försörja sig själva,

under förutsättning att maken, den erkända partnern och det underhållsberättigade barnet inte är berättigade till förmåner av samma art och på samma nivå som ledamoten eller den före detta ledamoten enligt någon annan bestämmelse i lag eller annan författning.

▼M1

b) Efterlevande med rätt till efterlevandepension enligt artikel 17 i ledamotsstadgan.

De personer som avses i led a och b har rätt att välja läkare och sjukvårdsinrättning enligt artikel 19.1 i de regler som avses ovan.

2.  De ersättningar som avses i punkt 1 ska betalas ur Europaparlamentets budget. Artikel 72.3 och 72.4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper ( 4 ) och artikel 20.6 i ovan nämnda bestämmelser ska tillämpas.

▼B

3.  Förskott enligt artikel 30 i de tidigare nämnda bestämmelserna får beviljas endast genom att parlamentet åtar sig att betala räkningen för sjukhuskostnaderna. Den del av kostnaderna som de försäkrade själva ska betala enligt punkt 1 i denna artikel ska betalas tillbaka till parlamentet enligt villkoren i artikel 30.2 och 30.3.

▼M3

4.  Ledamöter eller före detta ledamöter som erhåller en övergångsersättning i enlighet med artikel 13 i ledamotsstadgan eller en pension i enlighet med artiklarna 14 och 15 i ledamotsstadgan får avstå från den rätt till ersättning för sjukvårdskostnader som föreskrivs i punkt 1 med verkan den första dagen i den kalendermånad som följer efter den dag då begäran görs. I sådana fall har de rätt att få tillbaka två tredjedelar av sjukförsäkringsavgiften under förutsättning att den totala återbetalningen inte överstiger 400 EUR per månad.

5.  Ledamöter eller före detta ledamöter som, i enlighet med punkt 4, avstår från rätten till ersättning för sjukvårdskostnader får inte återvända till det system som omfattar rätten till ersättning för sjukvårdskostnader enligt punkt 1 förrän tidigast efter 12 månader från det datum då avståendet började gälla. Likaså får alla därpå följande ändringar göras först efter en period på minst 12 månader, oavsett om det rör sig om återanslutning till det system som omfattar rätten till ersättning för sjukvårdskostnader enligt punkt 1 eller om beslutet att avstå från denna rätt.

▼M1

6.  Beloppet i punkt 4 får anpassas årligen av presidiettill högst den årliga ökningstakten för den genomsnittliga ersättningen per mottagare från det gemensamma sjukförsäkringssystemet för tjänstemän inom Europeiska gemenskaperna.

7.  Denna artikel ska också tillämpas på före detta ledamöter som erhåller den övergångsersättning som avses i artikel 45 från och med den första dag som följer på mandatets upphörande till och med den dag då de har rätt till övergångsersättningen.

8.  Denna artikel ska också tillämpas på före detta ledamöter som erhåller den ålderspension som avses i artikel 49 från och med den första dag som följer på mandatets upphörande till och med den dag då de har rätt till pensionen, under förutsättning att villkoren i artikel 49.1 var uppfyllda innan mandatet upphörde.

▼M11

Artikel 4

Förfarande

Varje begäran om ersättning ska lämnas in till Europaparlamentets behöriga avdelning eller direkt till kommissionens avräkningskontor. Ett särskilt formulär ska fyllas i och handlingar som styrker ersättningskraven ska lämnas in.

▼B

Artikel 5

Finansiering

Finansieringen av ersättningssystemet och de närmare villkoren för utbetalning av kostnadsersättningen regleras genom ett samarbetsavtal mellan parlamentet och kommissionen, som är baserat på bestämmelserna i ledamotsstadgan och i gemenskapsinstitutionernas gemensamma sjukförsäkringssystem. Parlamentets talman ska underteckna avtalet efter samråd med kvestorerna.

Artikel 6

Klagomål

Trots vad som sägs i artikel 72 ska varje tvist som uppstår när det gäller tolkningen av detta kapitel i enskilda fall hänskjutas till generalsekreteraren, som ska fatta beslut efter yttrande från förvaltningskommittén för gemenskapsinstitutionernas gemensamma sjukförsäkringssystem och efter samråd med kvestorerna.KAPITEL 3

Försäkring mot risker i samband med mandatets utövande

Artikel 7

Allmänna villkor

1.  Ledamöterna har, enligt de villkor som fastställs i försäkringsavtalen, rätt till följande:

a) Ett försäkringsskydd mot olycksfall som inträffar då ledamöterna utövar sitt mandat.

b) Ett försäkringsskydd mot stöld och förlust av personlig egendom som inträffar då ledamöterna utövar sitt mandat.

2.  Två tredjedelar av försäkringspremierna ska betalas ur parlamentets budget och återstående tredjedel ska betalas av ledamöterna själva. Ledamöternas avgift dras direkt från det arvode som anges i artikel 10 i ledamotsstadgan.

3.  Bestämmelserna i denna artikel ska tillämpas på ledamöterna så snart de tillträtt sitt mandat, såvida de inte skriftligen meddelar generalsekreteraren sin tydliga avsikt att avstå från att omfattas av försäkringsskyddet. Om en ledamot väljer att tacka nej till försäkringsskyddet enligt ovanstående, upphör hans eller hennes rätt till försäkringsskydd sista dagen i den månad då meddelandet anmälts.

Artikel 8

Olycksfallsförsäkring

1.  Enligt bestämmelserna i olycksfallsförsäkringen är ledamöterna försäkrade mot olycksfall i hela världen så länge deras mandat varar.

2.  Bestämmelserna i olycksfallsförsäkringen föreskriver följande:

a) Vid dödsfall ska ett engångsbelopp motsvarande fem års utbetalning av det arvode som avses i artikel 10 i ledamotsstadgan betalas till följande:

 Till den avlidna ledamotens make och barn i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på ledamoten; det belopp som ska utbetalas till maken får dock inte vara mindre än 25 % av engångsbeloppet.

 Om personer i ovanstående kategori saknas: till andra släktingar i rakt nedstigande led, i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på ledamoten.

 Om personer i ovanstående två kategorier saknas: till släktingar i rakt uppstigande led, i enlighet med den lag om arvsordning som är tillämplig på ledamoten.

 Om personer i ovanstående tre kategorier saknas: till parlamentet.

b) Vid total bestående invaliditet: utbetalning till förmånstagaren av ett engångsbelopp motsvarande åtta års utbetalning av det arvode som avses i artikel 10 i ledamotsstadgan.

c) Vid partiell bestående invaliditet: utbetalning till förmånstagaren av en del av det belopp som avses i led b, beräknat enligt tabellerna i de gemensamma regler som fastställts enligt en överenskommelse mellan Europeiska gemenskapernas institutioner ( 5 ) i enlighet med artikel 73.1 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68.

3.  Bestämmelserna i punkt 2 c ska i tillämpliga delar även tillämpas på ledamöterna. Bestämmelserna om yrkessjukdomar, livränta och alla bestämmelser vars tillämpning är kopplade uteslutande till tjänstemännens situation är inte tillämpliga. Förfarandet för klagomål enligt artikel 72 är tillämpligt.

De befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten i ovan angivna bestämmelser ska gentemot ledamöterna utövas av parlamentets talman.

Ett erkännande av total eller partiell bestående invaliditet i enlighet med denna artikel eller ovan angivna bestämmelser ska inte påverka tillämpningen av artikel 15 i ledamotsstadgan och vice versa.

4.  Följande ska också täckas i enlighet med de regler som anges i punkt 2 c: utgifter för läkarvård, läkemedel, sjukhusvistelse, operationer, proteser, röntgenundersökningar, massage, ortopedi, läkarundersökningar, transporter och andra liknande kostnader som är en följd av olycksfallet. Ersättning betalas dock först efter avdrag av och som komplement till den ersättning som den försäkrade erhåller genom bestämmelserna om ersättning av sjukvårdskostnader enligt artikel 18 i ledamotsstadgan.

Artikel 9

Försäkring mot stöld och förlust

1.  Bestämmelserna i försäkringen mot stöld och förlust av personliga tillhörigheter och ägodelar föreskriver följande:

a) Försäkringsskyddet gäller i hela världen.

b) Försäkringsbeloppet kan vara maximalt 5 000  EUR per stöld eller förlust.

c) Ledamoten betalar en självrisk på 50 EUR om ersättning betalas ut.

d) Försäkringen gäller personliga tillhörigheter och ägodelar.

e) Ersättningen beräknas efter avskrivning av en viss procentsats av det stulna eller förlorade föremålets kostnad.

2.  Stöld eller förlust utanför parlamentets lokaler täcks endast om den berörda ledamoten vid tillfället befinner sig på tjänsteresa. Om stölden äger rum i parlamentets lokaler täcks den av försäkringen under förutsättning att de stulna tillhörigheterna eller ägodelarna varit placerade på en säker plats.

3.  Stöld eller förlust av pengar som sker utanför parlamentets lokaler och som polisanmäls täcks av försäkringen till ett belopp på 250 EUR, under förutsättning att andra personliga tillhörigheter försvunnit eller stulits samtidigt som de stulna eller förlorade pengarna. Stöld eller förlust av pengar i parlamentets lokaler täcks inte av försäkringen.

4.  Om en transportör orsakar att bagage förloras eller kommer bort mer än tolv timmar när en ledamot är på tjänsteresa till en annan ort än sin bostadsort, täcker försäkringen de personliga tillhörigheter eller föremål som ledamoten måste inköpa eller hyra till ett belopp på 500 EUR.

5.  Stöld eller förlust av personliga tillhörigheter som äger rum utanför parlamentets lokaler ska polisanmälas av ledamoten. Stölder som sker inom parlamentets lokaler ska anmälas till säkerhetsenheten.

6.  Stölder eller förluster ska anmälas inom åtta dagar till generalsekreteraren. Blanketten för stöldanmälan ska åtföljas av ett kvitto för det förlorade eller stulna föremålet, eller ett kvitto för inköp av motsvarande ersättningsföremål om värdet överstiger 700 EUR.

7.  Försäkringen täcker inte stöld och förlust som redan omfattas av ledamotens privata försäkring.KAPITEL 4

KostnadsersättningAvsnitt 1 :

Ersättning för resekostnaderUnderavsnitt 1:

Gemensamma bestämmelser

Artikel 10

Rätt till ersättning för resor i tjänsten

1.  Ledamöterna har rätt till ersättning för de faktiska kostnaderna för resor

a) till och från parlamentets arbetsorter eller orter där ett av parlamentets officiella organ enligt definitionen i punkt 3 sammanträder, nedan kallade utgifter för ordinarie resor,

b) i samband med utövandet av mandatet utanför den medlemsstat där de blivit valda, enligt villkoren i artikel 22, nedan kallade utgifter för kompletterande resor,

c) i den medlemsstat där de blivit valda, enligt villkoren i artikel 23.

2.  Som utgifter för ordinarie resor räknas även ledamöternas kostnader då de utför ett särskilt uppdrag för vilket tillstånd beviljats av talmannen, presidiet eller talmanskonferensen.

▼M1

2a.  Som utgifter för ordinarie resor räknas även utskottsordförandenas eller underutskottsordförandenas kostnader då de deltar i rådssammanträden.

▼B

3.  Med ”parlamentets officiella organ” avses parlamentets organ sådana de definieras i avdelning I kapitel 3 i Europaparlamentets arbetsordning, liksom parlamentets utskott, interparlamentariska delegationer och andra delegationer som inrättas med arbetsordningen som grund samt de politiska grupperna och andra organ som har presidiets eller talmanskonferensens tillstånd.

Artikel 11

Förfarande

För att resekostnaderna ska ersättas måste närvarolistan skrivas på och de faktiska resehandlingarna visas upp, i förekommande fall tillsammans med andra styrkande handlingar som avses i artikel 14.

Artikel 12

Närvarointyg

▼M16

1.  Ledamöterna ska intyga sin närvaro genom att underteckna den närvarolista som läggs fram i plenisalen eller i sammanträdeslokalen, eller genom att underteckna det centrala närvaroregistret enligt de öppettider som fastställts av presidiet. Ledamöterna tillåts även intyga sin närvaro elektroniskt i stället för att underteckna närvarolistan eller närvaroregistret.

▼B

2.  I undantagsfall får ledamöterna bevisa sin närvaro genom andra handlingar som på ett objektivt sätt styrker att de varit på sammanträdesplatsen under den normala sammanträdestiden. Denna möjlighet får utnyttjas högst fem gånger per halv mandatperiod (två och ett halvt år).

3.  Skriftliga förklaringar av ledamöter eller av andra personer anses inte som ett närvarointyg enligt punkterna 1 och 2. I de fall som avses i artikel 10.1 b och c och artikel 10.2 anses dock närvaron intygad genom ledamotens redovisade uppgifter.

Artikel 13

Resehandlingar

1.  Varje begäran om ersättning för resekostnader ska åtföljas av verifikationer som visar resans pris, sträcka, klass, datum och tidpunkt enligt följande:

a) Vid flygresor: biljetter med ledamotens namn och alla boardingkort.

b) Vid tåg- eller båtresor: samtliga biljetter.

▼M1

2.  Med avvikelse från punkt 1 ska ledamöter som reser med bil lämna in en resedeklaration och där ange registreringsnumret för den bil som använts vid resan och, för bilresor i den medlemsstat där ledamoten valts, resans längd och avrese- och ankomstort eller, för alla andra bilresor, vägmätarställningen vid resans början och slut. Om resans längd överstiger 800 kilometer ska resedeklarationen åtföljas av styrkande handlingar som visar datum för resan (t.ex. kvitto på inköpt drivmedel från en transaktion i avreseorten eller någonstans under resans gång, kvitto från betalningsstationer på motorvägen eller kontrakt eller faktura för hyrbil).

Styrkande handlingar som visar datum för resan ska alltid lämnas in för resor mellan Bryssel och Strasbourg.

3.  Kostnaden för periodkort eller liknande kort som ger innehavaren rätt till ett reducerat biljettpris på gjorda resor kan ersättas i form av ett förskott. Detta förskott ska regleras i slutet av rabattkortets eller kortets giltighetsperiod.

▼B

4.  Ledamöter som köper sina biljetter genom parlamentets resebyrå kan, på eget ansvar och efter att ha undertecknat ett mottagningsbevis, begära att den berörda avdelningen betalar kostnadsersättningen direkt till resebyrån.

Artikel 14

Andra styrkande handlingar

Varje begäran om ersättning för resekostnader ska åtföljas av följande handlingar:

▼M5

a) För de fall som avses i artikel 10.1 b: en inbjudan till eller ett program för det evenemang som ledamoten deltagit i, eller andra handlingar som styrker att resan genomförts inom ramen för utövandet av ledamotens mandat eller, i sådana fall som avses i artikel 22.2a, en resedeklaration från ledamoten som klargör att resan genomförts inom ramen för utövandet av ledamotens mandat.

▼M1

b) För de fall som avses i artikel 10.1 c: en resedeklaration från ledamoten som klargör syftet med den resa som genomförts inom ramen för utövandet av ledamotens mandat.

▼B

c) För de fall som avses i artikel 10.2: ett tillstånd från talmannen, presidiet eller talmanskonferensen.

▼M1

d) För de fall som avses i artikel 10.2a: en inbjudan från rådet.

▼M1

Artikel 15

Ersatta belopp

Ersättning betalas för de faktiska resekostnaderna upp till ett maxbelopp enligt följande:

a) Vid flygresor: avgift för affärsklass (business class).

b) Vid tåg- eller båtresor: avgift för första klass.

▼M17

c) Vid bilresor, med ett ersättningstak för 1 000 kilometer per utresa eller hemresa: 0,53 EUR/km plus eventuella kostnader för överfart med bilfärja eller liknande transport.

▼BUnderavsnitt 2:

Bestämmelser för utgifter för ordinarie resor

Artikel 16

Resdagar

1.  De resor som avses i artikel 10.1 a får ledamöterna endast göra för att medverka vid officiell verksamhet som äger rum under de dagar som fastställts för detta i parlamentets officiella verksamhetskalender.

2.  De resor som avses i artikel 10.2 får ledamöterna endast göra under de dagar som fastställts av det organ som har behörighet att ge tillstånd för resorna.

Artikel 17

Resväg

1.  Ersättning av kostnader för resa till en av parlamentets arbetsorter eller en sammanträdesort beräknas på basis av den mest direkta resvägen mellan ledamotens bostadsort enligt definitionen i punkt 2, eller huvudstaden i den medlemsstat där ledamoten blivit vald, och arbets- eller sammanträdesorten.

2.  Med ”bostadsort” avses ledamotens normala bostadsort inom gemenskapens territorium, där ledamoten normalt är bosatt, dvs. faktiskt uppehåller sig tämligen regelbundet, utan att detta påverkar utövandet av det parlamentariska uppdraget. Ledamöterna ska uppge sin bostadsort till parlamentets behöriga avdelning.

3.  Den mest direkta resvägen bestäms enligt följande:

a) För flygresor: den flygplats som ligger närmast ledamotens avreseort och som kan utfärda en flygbiljett till det pris som anges i artikel 15, och avståndet mellan denna flygplats och destinationsorten.

b) För tågresor: den järnvägsstation som ligger närmast ledamotens avreseort och avståndet mellan denna station och destinationsorten.

c) För bil- eller båtresor: avståndet mellan ledamotens avreseort och destinationsorten.

▼M1

4.  När en ledamot påbörjar sitt uppdrag eller byter bostadsort ska han eller hon erhålla information om närmaste flygplats och järnvägsstation och de mest direkta, dvs. kortaste resvägarna som ska användas vid tillämpning av dessa tillämpningsföreskrifter.

5.  Ledamöterna får när som helst till behörig avdelning skriftligen lämna ett motiverat förslag om en alternativ resväg som innebär en väsentlig tidsvinst eller väsentligt ökad bekvämlighet utan att kostnaden ökar med mer än 20 procent. Om denna alternativa resväg accepteras ska den ersätta den mer direkta resväg som bestäms i enlighet med punkt 3.

Om resvägen inte accepteras eller om den resväg som ledamoten föreslår medför att resekostnaden ökar med mer än 20 procent ska ärendet hänvisas till generalsekreteraren som kan rådgöra med kvestorerna innan ett beslut fattas.

6.  Om det görs ett avbrott i resan ska resekostnader ersättas från den sista avreseorten. Här avses ett avbrott som varar längre än en natt, med undantag av lördagar, söndagar och helgdagar, under ledamotens resa till eller från en av parlamentets arbetsorter eller en officiell sammanträdesort.

7.  Om avreseorten eller ankomstorten inte är densamma som ledamotens bostadsort eller huvudstaden i den medlemsstat där ledamoten blivit vald, ersätts resekostnaderna upp till ett belopp motsvarande den summa som ledamoten skulle ha fått betala om han eller hon hade rest den mest direkta, dvs. kortaste resvägen till eller från sin bostadsort.

8.  Om ledamöterna reser mellan två arbets- eller sammanträdesorter ska punkterna 3 och 7 gälla i tillämpliga delar.

▼M7

9.  De tariffer som används vid tillämpningen av dessa föreskrifter ska uppdateras regelbundet och minst två gånger om året.

▼B

Artikel 18

Närmare villkor

1.  Varje ledamot har rätt till ersättning för kostnaderna för en tur- och returresa per parlamentarisk arbetsvecka, mellan bostadsorten eller huvudstaden i den medlemsstat där han eller hon blivit vald och en arbets- eller sammanträdesort (nedan kallad huvudresa).

▼M7

2.  Utom under veckor som enligt Europaparlamentets officiella verksamhetskalender är avsatta för verksamhet utanför parlamentets arbetsorter har varje ledamot även rätt till ersättning för en tur- och returresa, som ska göras under parlamentets arbetsvecka, mellan en arbets- eller sammanträdesort och bostadsorten eller en annan avreseort i den medlemsstat där ledamoten blivit vald (nedan kallade ”mellanliggande resor”).

▼B

3.  Rätten till ersättning för kostnader för mellanliggande resor är oberoende av rätten till ersättning för kostnader för resor inom den medlemsstat där ledamoten blivit vald enligt artikel 10.1 c.

4.  Ingen ersättning betalas till ledamöterna för resor som görs med ett transportmedel som parlamentet ställer till förfogande.

5.  Ledamöter som inte har möjlighet att använda tjänstebil är mot uppvisande av verifikationer berättigade till ersättning för taxikostnader för resor mellan avrese- eller ankomstflygplatsen respektive avrese- eller ankomststationen och arbets- eller sammanträdesorten. De bestämmelser som reglerar ersättningen för kostnader för taxiresor och de maximala ersättningsbeloppen fastställs av presidiet.

Artikel 19

Avstånds- och tidsersättning

▼M1

1.  För resor inom Europeiska unionen har ledamöterna rätt till avstånds- och tidsersättning som avser att täcka alla omkostnader i samband med resor. Denna rättighet gäller endast för huvudresan i den mening som avses i artikel 18.1.

▼M1 —————

▼M1

3.  Ledamöterna har inte rätt till avstånds- och tidsersättning för sådana resor som avses i artikel 10.1 b och 10.1 c samt artikel 18.4. Avbrott i resan enligt artikel 17.6 eller andra avbrott ger inte rätt till ytterligare avstånds- och tidsersättning.

4.  Avstånds- och tidsersättningen

a) för resor till parlamentets arbetsorter ska fastställas i början av ledamotens mandatperiod för hela dess längd, och ska omprövas endast vid adressändring, oavsett den faktiska resvägen;

b) för resor till andra sammanträdesorter enligt artikel 10.1 a, 10.2 och 10.2a ska fastställas för varje enskild resa.

5.  Om ledamotens övriga omkostnader i samband med resor överstiger beloppet för avståndsersättningen kan ledamoten ansöka om ersättning av mellanskillnaden mot uppvisande av styrkande handlingar.

▼B

6.  För att vara berättigad till avstånds- och reseersättning måste ledamoten vistas minst fyra timmar på parlamentets arbets- eller sammanträdesort.

Artikel 20

Avståndsersättningens storlek

1.  Avståndsersättningen beräknas enligt följande:

▼M17

a) Resans delsträcka mellan 0 och 50 km: 23,63 EUR.

▼M15

b) Resans delsträcka mellan 51 och 250 km: 0,13 EUR/km.

▼B

c) Resans delsträcka mellan 251 och 1 000  km: 0,06 EUR/km.

d) Resans delsträcka över 1 000 km: 0,03 EUR/km.

▼M1

2.  Beloppen ska beräknas på grundval av den kortaste resvägen för ut- eller hemresa mellan centrum i ledamotens bostadsort och sammanträdesortens ankomstinfrastruktur.

Om beräkningsgrunden för en tågresa är okänd eller svår att fastställa ska beräkningsgrunden för en bilresa användas.

▼B

Artikel 21

Tidsersättningens storlek

1.  Tidsersättningen beräknas enligt följande:

a) För en resa som sammanlagt varar 2–4 timmar: ett belopp motsvarande en åttondedel av det dagtraktamente som avses i artikel 24.

b) För en resa som sammanlagt varar 4–6 timmar: ett belopp motsvarande en fjärdedel av det dagtraktamente som avses i artikel 24.

c) För en resa som sammanlagt varar mer än 6 timmar utan att inbegripa övernattning: ett belopp motsvarande hälften av det dagtraktamente som avses i artikel 24.

▼M1

d) För en resa som sammanlagt varar mer än 6 timmar och med vederbörligen motiverade skäl kräver övernattning: ett belopp motsvarande fullt dagtraktamente enligt artikel 24, mot uppvisande av styrkande handlingar.

▼B

2.  Restiden beräknas enligt följande:

a) För flygresor, tågresor och båtresor:

 Restiden mellan ledamotens bostadsort och flygplatsen eller järnvägsstationen med en hastighet av 60 km/h.

 Restiden med flyg, tåg eller båt enligt tidtabellen.

 En timme för incheckning eller ombordstigning på tåg eller båt och 30 minuter för landning och avstigning vid ankomsten.

 30 minuter för resan mellan flygplatsen eller järnvägsstationen och parlamentets lokaler i Bryssel, Luxemburg eller Strasbourg (Entzheim).

Presidiet fastställer restiden för resor till Strasbourg via andra flygplatser i enlighet med vilka transportmedel som finns till förfogande.

b) För bilresor: restiden mellan bostadsorten och arbets- eller sammanträdesorten med en hastighet av 70 km/h.Underavsnitt 3:

Bestämmelser för kompletterande resor och resor i den medlemsstat där ledamoten blivit vald

Artikel 22

Utgifter för kompletterande resor

▼M17

1.  Utgifter för resor i samband med de fall som avses i artikel 10.1 b får ersättas med högst 4 454 EUR om året.

▼M1

2.  Ledamöterna har i detta sammanhang även rätt att, mot uppvisande av den relevanta originalräkningen, ansöka om ersättning för taxikostnader, biluthyrningskostnader, hotellkostnader och andra därmed sammanhängande kostnader i samband med den officiella verksamheten. Denna rättighet ska börja gälla dagen innan den officiella verksamheten inleds och upphöra dagen efter det att denna verksamhet avslutats.

▼M6

2a.  Om en ledamot reser till en av Europaparlamentets arbetsorter under en vecka då ingen officiell verksamhet för Europaparlamentet äger rum, ska ersättningen för omkostnader i samband med resor vara begränsad till resekostnader, inklusive kostnader för taxiresor inom de gränser som fastställs i presidiets regler för Europaparlamentets ledamöters användning av tjänstebilar, och hotellkostnader.

▼M5

2b.  Ansökningar om ersättning för resor för att delta i verksamhet på inbjudan av en ledamot av eller en politisk grupp vid Europaparlamentet ska också åtföljas av andra styrkande handlingar som visar att resan genomförts inom ramen för utövandet av ledamotens mandat.

▼M1

2c.  Ledamöterna får kombinera ordinarie resor och kompletterande resor.

Om hela den kombinerade resan sker inom Europeiska unionen ska den del av resan som inleds eller avslutas vid en av parlamentets arbetsorter eller officiella sammanträdesorter ersättas i enlighet med artikel 10.1 a.

Om delar av den kombinerade resan sker utanför Europeiska unionen ska den kostnad som tillkommer till följd av att ledamoten inte har rest den mest direkta vägen, på grund av den kompletterande resan, täckas av ledamotens ersättning för kompletterande resor enligt punkt 1 ovan.

▼M5

2d.  Ledamöterna får kombinera en kompletterande resa med icke-officiell biverksamhet, men de kostnader för resa och uppehälle som ska ersättas får inte öka av denna anledning.

2e.  De verksamheter som är ändamålet med en kompletterande resa får inte vara föremål för en annan form av offentlig eller privat kostnadsersättning.

▼M17

3.  Faktiska resekostnader för en utskotts- eller underutskottsordförande som reser för att delta i konferenser eller andra evenemang där man behandlar frågor av europeiskt intresse som faller inom ramen för hans eller hennes utskotts eller underutskotts ansvarsområde och som har en parlamentarisk dimension får ersättas med högst 4 454 EUR per år. Deltagandet ska förhandsgodkännas av talmannen efter en kontroll av att medel finns tillgängliga i budgeten.

▼B

En utskotts- eller underutskottsordförande får ge en av sina vice ordförande eller, om detta är omöjligt, en ledamot av sitt utskott eller underutskott, ett skriftligt tillstånd att fungera som ersättare för honom eller henne vid denna konferens eller detta evenemang.

Dessa utgifter ska omfattas av samma ersättningsvillkor som dem som gäller för utgifter för kompletterande resor.

Artikel 23

Utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten blivit vald

►M1  1. ◄   Ersättning för utgifter för resor i den medlemsstat där ledamoten blivit vald, vilka omnämns i artikel 10.1 c, får per kalenderår inte överstiga följande:

a) 24 resor (tur och retur) med flyg, tåg eller båt, utom för ledamöter som valts på det franska fastlandet, vilka inte får göra mer än två resor till franska utomeuropeiska departement och territorier, utomeuropeiska besittningar, Nya Kaledonien och de franska territorierna i södra Indiska oceanen och Antarktis.

b) För resor med bil: en sträcka som får vara högst

24 000 km

för ledamöter som valts i Tyskland, Spanien, Frankrike, Italien, Polen, Rumänien, Finland, Sverige och Förenade kungariket,

16 000 km

för ledamöter som valts i Bulgarien, Tjeckien, Irland, Grekland, Ungern, Österrike, Portugal och Slovakien,

▼M8

8 000 km

för ledamöter som valts i Belgien, Danmark, Estland, Kroatien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna och Slovenien.

▼M3

1a.  På skriftlig begäran kan en ledamot som uttömt sin ersättning för flyg-, tåg- eller båtresor enligt punkt 1 a omvandla sin ersättning för bilresor enligt punkt 1 b till flyg-, tåg- eller båtresor, till ersättning för resor med flyg, tåg eller båt, varvid en enkel resa med flyg, tåg eller båt motsvarar 2 procent av det maximala tillåtna antalet kilometer för den medlemsstat där den berörda ledamoten valdes.

Detsamma ska, med nödvändiga anpassningar, tillämpas på ledamöter som utnyttjat den maximala ersättningen för resor med bil.

▼M1

2.  Kostnader för en resa i ett stadsområde med allmänna kommunikationsmedel (inbegripet taxi) ska ersättas på grundval av sådana styrkande handlingar som vanligtvis används för transportmedlet i fråga. Ersättningsbeloppet ska divideras med det kilometerbelopp som betalas för bilresor, och resultatet ska dras av från antalet kilometer i punkt 1 b.

3.  När en ledamot, vars bostadsort enligt artikel 17.2 ligger i en annan medlemsstat än den där ledamoten är vald, reser mellan denna bostadsort och den medlemsstat där ledamoten är vald inom ramen för utövandet av hans eller hennes mandat, ska resorna ses som resor inom den medlemsstat där ledamoten är vald vid tillämpning av punkt 1 a och b.

▼BAvsnitt 2 :

Ersättning för kostnader för uppehälle

Artikel 24

Dagtraktamente

1.  Ledamöterna har rätt till traktamente för varje dag de är närvarande

a) på en arbets- eller sammanträdesort, vilket intygas i enlighet med artikel 12, i samband med en resa som omfattas av bestämmelserna om ersättning för utgifter för ordinarie resor,

b) vid ett utskottssammanträde eller ett sammanträde i andra organ i ett nationellt parlament, vilket hålls utanför ledamotens bostadsort, efter uppvisande av ett närvarointyg som utfärdats av det berörda utskottet eller organet.

▼M1

Under de veckor som har avsatts för extern parlamentarisk verksamhet har ledamöterna rätt till dagtraktamente i högst tre dagar, utom när traktamentet betalas ut i enlighet med led a och b samt utom under de särskilda förhållanden som presidiet beslutade om den 19 oktober 2009.

▼M17

2.  Om den officiella verksamheten äger rum på unionens territorium, ska ledamoten erhålla ett schablonbelopp på 320 EUR.

▼B

3.  Om den officiella verksamheten äger rum utanför gemenskapens territorium, ska ledamoten

a) erhålla ett schablonbelopp som motsvarar halva det belopp som avses i punkt 2 för tiden mellan det senaste passande flygets avgångstid före sammanträdets början och det första passande flygets ankomsttid efter sammanträdet, eller, i tillämpliga fall, för tiden mellan avgång och ankomst med ett specialchartrat plan om parlamentet har ställt ett sådant till förfogande; perioder på mer än 12 timmar ska räknas som ett helt dygn; perioder på mer än sex timmar men mindre än 12 timmar ska räknas som ett halvt dygn,

b) mot uppvisande av originalräkningen erhålla ersättning för rimliga utgifter för boende och frukost på sammanträdesorten,

▼M6

ba) mot uppvisande av styrkande handlingar erhålla ersättning för visumkostnader och därmed sammanhängande utgifter,

▼M5

c) i vederbörligen styrkta undantagsfall erhålla ersättning för rimliga utgifter för uppehälle i samband med själva resan.

▼B

4.  Om de inlämnade hotellräkningarna gäller dubbelrum ska ersättningen vara begränsad till högst 85 % av den sammanlagda räkningen.

5.  Om ledamotens vistelse på arbetsorten är kortare än fyra timmar och om resorna till och från arbetsplatsen sker på en och samma dag, ska dagtraktamentet halveras.Avsnitt 3 :

Ersättning för allmänna utgifter

▼M2

Artikel 25

Rätt till ersättning

Ledamöterna har rätt till ersättning för allmänna utgifter i form av ett schablonbelopp som ska täcka allmänna utgifter som uppstår i samband med deras parlamentariska verksamhet. Ledamöterna har inte rätt att använda ersättningen för allmänna utgifter till verksamhet som täcks av andra ersättningar enligt dessa tillämpningsföreskrifter eller andra av parlamentets bestämmelser, utom i de fall då de utbetalade beloppen från dessa ersättningar har förbrukats.

▼B

Artikel 26

Tidsperiod som omfattas av ersättningen

1.  Ersättningen för allmänna utgifter ska betalas under hela ledamotens mandatperiod.

▼M17

2.  Det månatliga beloppet för den ersättning som avses i artikel 25 ska uppgå till 4 513 EUR.

▼B

3.  De ledamöter vars mandatperiod börjar efter den femtonde dagen i månaden ska erhålla endast halva ersättningen för den månaden.

4.  Halva ersättningen ska också utbetalas under en period på tre månader efter den månad då ledamotens mandatperiod löper ut, förutsatt att ledamoten har tjänstgjort i minst sex månader och inte blir omvald.

Artikel 27

Utbetalningar

Alla utbetalningar av ersättningar för allmänna utgifter ska göras direkt till ledamöterna.

▼M2

Artikel 28

Utgifter som täcks av ersättningen

1.  Ersättningen för allmänna utgifter ska täcka utgifter såsom:

 kostnader för kontorsdrift och kontorsunderhåll,

 kostnader för kontorsartiklar och dokumentation,

 kostnader för kontorsutrustning,

 kostnader för representation,

 administrationskostnader.

2.  Presidiet ska anta en icke uttömmande förteckning över de utgifter som kan berättiga till ersättning för allmänna utgifter.

▼BAvsnitt 4 :

Allmänna bestämmelser

Artikel 29

▼M6

Assistans för ledamöter vid tjänsteresor

1.  En ledamot som under en av de tjänsteresor som avses i artikel 10.1 a, 10.2 och 10.2a blir allvarligt sjuk eller råkar ut för en olycka eller oförutsedda händelser som hindrar ett smidigt genomförande av resan har rätt till assistans av parlamentet. Denna assistans ska bland annat omfatta anordnande av hemtransport och betalningsåtagande för de därmed förenade kostnaderna. Ledamoten, eller i förekommande fall hans eller hennes ombud, kan begära hemtransport till en av parlamentets arbetsorter eller till bostadsorten.

▼B

2.  Om en ledamot avlider under en sådan tjänsteresa kan även de nödvändiga utgifterna för att transportera den avlidne till hans eller hennes bostadsort ersättas.

▼M6

3.  Parlamentet ska fullgöra sina skyldigheter vad avser assistans med hjälp av en försäkring. Ledamöternas rättigheter enligt punkterna 1 och 2 ska utövas på de villkor som fastställs i försäkringsavtalet.

▼M6

4.  Försäkringsavtalet ska omfatta bland annat kostnaden för att tillhandahåll följande assistans:

 assistans i händelse av att en ledamot blir allvarligt sjuk, råkar ut för en olycka eller dör,

 assistans och tidigarelagd hemresa i händelse av naturkatastrofer, allvarliga störningar av den allmänna ordningen samt allvarlig sjukdom eller dödsfall i ledamotens familj,

 logistisk och administrativ assistans i händelse av förlust eller stöld av dokument,

 assistans i händelse av rättsliga förfaranden mot ledamoten,

 tilläggsförsäkring till liv- och invaliditetsförsäkring (belopp som återstår att betala).

▼B

Artikel 30

Assistans till ledamöter med funktionshinder

Kvestorerna får, på förslag från generalsekreteraren och efter att ha samrått med parlamentets läkare, godkänna att parlamentet står för vissa nödvändiga utgifter för att hjälpa parlamentsledamöter med svåra funktionshinder att utöva sitt mandat. Graden av funktionshinder och lämpligheten hos de hjälpmedel som erbjuds för att ledamoten ska kunna utföra sina uppgifter ska regelbundet godkännas av parlamentets läkare. Kvestorerna ska i sitt tillstånd närmare ange villkoren för assistansen och den period under vilken tillståndet gäller.

Artikel 31

Frånvaro

1.  Det dagtraktamente som fastställs i artikel 24 ska minskas med 50 % för varje dag då en ledamot har varit frånvarande under mer än hälften av alla de omröstningar med namnupprop som hålls på tisdagar, onsdagar och torsdagar under sammanträdesperioderna i Strasbourg och under den andra dagen av sammanträdesperioderna i Bryssel.

2.  Varje ledamot som under ett parlamentsår (1 september–31 augusti) är frånvarande minst hälften av de dagar som presidiet har fastställt för parlamentets plenarsammanträden ska åläggas att för den perioden till parlamentet återbetala 50 procent av ersättningen för de allmänna utgifter som anges i artikel 25.

3.  Talmannen kan bortse från frånvaro enligt punkt 2 om berörd ledamot är frånvarande på grund av sjukdom eller av allvarliga familjeskäl, eller är på tjänsteresa för parlamentets räkning. Styrkande handlingar ska lämnas till kvestorerna senast två månader efter den dag då frånvaron inleddes.

4.  En ledamot som är gravid ska befrias från skyldigheten att närvara vid parlamentets officiella sammanträden under en period på tre månader före barnets födsel. Ledamoten ska lämna in läkarintyg med angivelse av beräknat datum för nedkomsten. Efter nedkomsten ska ledamoten befrias från skyldigheten att närvara vid officiella sammanträden under en period på sex månader. Ledamoten ska lämna in en kopia av barnets födelseattest.

Artikel 32

Ekonomiska påföljder

1.  De ledamöter som enligt artikel 146 i parlamentets arbetsordning har uppmanats att lämna plenisalen har under hela den tid då förvisningen är i kraft inte någon rätt till dagtraktamente enligt artikel 24.

2.  Ledamöterna har inte någon rätt till dagtraktamente i de fall som anges i artikel 147 i parlamentets arbetsordning.KAPITEL 5

Assistans av personliga medarbetare

Artikel 33

Betalning av utgifter för assistentstöd till ledamöterna

1.  Ledamöterna har rätt att assisteras av medarbetare som de själva fritt har valt. Parlamentet ska ersätta de faktiska kostnader som uppkommit och som helt eller delvis är en följd av anställningen av en eller flera assistenter eller användningen av tjänsteleverantörer i enlighet med dessa tillämpningsföreskrifter och på de villkor som fastställts av presidiet.

2.  Ersättning får endast betalas för assistentstöd som är nödvändigt och har ett direkt samband med utövandet av en ledamots parlamentariska mandat. Utgifter i samband med en ledamots privatliv får under inga omständigheter ersättas.

▼M12

3.  Utgifterna ska betalas under ledamotens mandatperiod. Endast utgifter som uppkommit högst 30 dagar innan ansökan om betalning inlämnats i enlighet med detta kapitel kan betalas.

▼M17

4.  Det högsta belopp som varje månad kan utbetalas för samtliga personliga medarbetare som avses i artikel 34 är 24 943 EUR.

▼B

5.  Om ledamotens mandat inte börjar den första dagen i en månad eller inte upphör den sista dagen i en månad, ska dennes utgifter för assistentstöd beräknas proportionellt.

▼M1

6.  Den oanvända resten av det månatliga belopp som avses i punkt 4 och som samlats i slutet av budgetåret ska föras över till nästa budgetår med upp till högst det månatliga belopp som anges i den punkten.

▼M2

Artikel 34

Allmänna principer

1.  Ledamöterna ska använda

a) ackrediterade assistenter enligt artikel 5a i anställningsvillkoren för övriga anställda, och

b) fysiska personer som assisterar dem i den medlemsstat där de blivit valda och som har ingått ett anställningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster med dem i enlighet med tillämplig nationell lag, och på de villkor som anges i detta kapitel, nedan kallade ”lokala assistenter”.

▼M12

2.  Flera ledamöter kan, genom skriftlig överenskommelse, bilda en grupp så att de gemensamt kan använda eller utnyttja tjänster av en eller flera assistenter enligt punkt 1. I detta fall ska de berörda ledamöterna sinsemellan utse den eller de ledamöter som har rätt att underteckna avtalet, eller att lämna in en begäran om rekrytering, på deras vägnar.

Ledamöterna ska lämna in en skriftlig förklaring till den behöriga avdelningen där de fastställer de respektive andelar som ska dras från det belopp som anges i artikel 33.4.

▼M2

3.  Artiklarna 35–42 gäller inte för ackrediterade assistenter.

4.  Ersättning får också utbetalas för utgifter i samband med avtal om praktiktjänstgöring, upprättade i enlighet med de villkor som fastställts av presidiet.

▼M12

5.  Ledamöterna får också anlita fysiska eller juridiska personer som tjänsteleverantörer för att få tillfälliga och klart identifierade tjänster som har ett direkt samband med utövandet av deras parlamentariska mandat, i enlighet med villkoren i detta kapitel.

▼M2

6.  Inga tjänster som utförs får inbegripa tillhandahållande av personal, med undantag för tillfälliga tjänster av tjänsteleverantörer som professionellt och regelbundet tillhandahåller sådana tjänster och som enligt nationell lag är behöriga att göra det.

▼M12

7.  Presidiet ska anta en förteckning över de utgifter som kan berättiga till ersättning inom ramen för assistentstödet till ledamöterna.

8.  Assistenternas och praktikanternas namn samt tjänsteleverantörernas namn eller företagsnamn och betalningsombudets namn ska, under avtalets löptid, offentliggöras på Europaparlamentets webbplats tillsammans med namnet på den ledamot eller de ledamöter som de assisterar.

Dessa assistenter, praktikanter, tjänsteleverantörer och betalningsombud kan, av vederbörligen motiverade skäl för att skydda sin säkerhet, lämna in en skriftlig begäran om att deras namn eller företagsnamn inte ska offentliggöras på Europaparlamentets webbplats. Generalsekreteraren ska besluta huruvida denna begäran ska beviljas.

▼M12

9.  Antalet gällande avtal mellan en ledamot och ackrediterade assistenter vid en given tidpunkt får inte överstiga tre, oavsett varaktigheten på det arbete som anges i dessa avtal. Denna begränsning kan utökas till fyra om ett undantag uttryckligen beviljas av parlamentets talman efter det att den behöriga avdelningen verifierat att ledamoten i fråga har tillräckligt kontorsutrymme för att uppfylla de normer som gäller för användningen av parlamentets byggnader, och att hänsyn också tas till antalet praktikanter som kan finnas på plats.

10.  Minst 25 % av det belopp som anges i artikel 33.4 ska öronmärkas för sammanträdeskostnader som avses i avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen. Därmed får alla kostnader för assistentstöd till ledamöterna, utöver dem som avses i avdelning VII i anställningsvillkoren för övriga anställda vid Europeiska unionen, sammantaget inte överstiga 75 % av det belopp som anges i artikel 33.4.

Dessutom får utgifterna för det tillhandahållande av tjänster som avses i artikel 34 inte överstiga 25 % av det belopp som anges i artikel 33.4.

Dessa begränsningar ska beräknas på kumulativ basis per budgetår av de månatliga belopp som anges i artikel 33.4, plus eventuell oanvänd rest som förts över till följande budgetår enligt artikel 33.6, beräknat proportionellt.

11.  Parlamentet ska betala utgifter för lokala assistenters bruttoinkomster eller avgifter exklusive moms upp till månatliga tak som ska fastställas av presidiet i enlighet med punkt 12. Taken får anpassas årligen av presidiet. De gällande taken ska offentliggöras på parlamentets webbplats.

12.  Taken ska vara tre gånger referensbeloppet. Referensbeloppet ska vara en tolftedel av det belopp som offentliggjorts av Eurostat som den genomsnittliga årliga bruttolönen för heltidsanställda i den medlemsstat i vilken den berörda ledamoten blivit vald.

De tak som beräknas på detta sätt får emellertid inte vara lägre än grundlönen för en ackrediterad assistent i lönegrad 6 och inte högre än grundlönen för en ackrediterad assistent i lönegrad 19.

Eventuella bonusar ska betalas endast upp till de ovannämnda taken beräknat på årsbasis.

Taken ska minskas proportionellt om den lokala assistenten arbetar deltid eller om den lokala assistenten inte arbetar en full månad.

▼M16

Artikel 34a

Ekonomiska konsekvenser av ett bevisat fall av trakasserier mot en ackrediterad parlamentsassistent

Om talmannen efter ett internt kontradiktoriskt förfarande gällande trakasserier fastställer att en ledamot har gjort sig skyldig till mobbning eller sexuella trakasserier mot en ackrediterad ledamotsassistent, ska alla ledamotens ekonomiska skyldigheter enligt den ackrediterade assistentens anställningsavtal, i synnerhet avseende assistentens lön, genom undantag från artikel 33 i dessa tillämpningsföreskrifter fullgöras genom att parlamentet gör avdrag från ledamotens ersättning för utgifter för assistentstöd, utan att denne har rätt att kräva att assistenten utför fler arbetsuppgifter.

▼B

Artikel 35

Betalningsombud

1.  Alla anställningsavtal och avtal om tillhandahållande av tjänster som en ledamot eller en grupp ledamöter ingår måste förvaltas av ett betalningsombud som är etablerat i en medlemsstat.

2.  De tjänster som utförs av detta betalningsombud ska utföras av en fysisk eller juridisk person som i en medlemsstat har erhållit ett vederbörligt tillstånd att utöva yrkesverksamhet som innebär arbete med skatte- och socialförsäkringsrelaterade aspekter av anställningsavtal eller avtal om tillhandahållande av tjänster ( 6 ) enligt nationell lagstiftning.

▼M12

3.  En ledamot ska ingå ett enskilt avtal med ett valfritt betalningsombud som uppfyller kraven i punkt 2.

Utgifter i samband med betalningsombudens tjänster i enlighet med punkt 1 ska täckas av det belopp som fastställs i artikel 33.4 och ska inte omfattas av det högsta belopp som anges i artikel 34.10 när det gäller tjänster.

Betalningsombudens arvoden, exklusive moms, får inte överstiga 10 % av de lokala assistenternas, tjänsteleverantörernas och praktikanternas lönekostnader, avgifter och ersättningar, vilka betalningsombudet har betalningsansvar för, och får inte heller överstiga 4 procent av det belopp som anges i artikel 33.4.

Övre gränser för betalningsombudens arvoden ska ses över på kumulativ basis per kalenderår i proportion till avtalets varaktighet.

▼M2

4.  Avtalet mellan ledamoten och betalningsombudet ska ingås på grundval av ett standardavtal som godkänts av presidiet.

Standardavtalet ska fastställa betalningsvillkoren för de avtal som avses i punkt 1 i enlighet med detta kapitel och ska även fastställa betalningsombudets ersättning och ansvar.

▼M2 —————

▼B

Artikel 36

Villkor för förvaltningen av avtalen med medarbetarna

1.  Betalningsombudet ska säkerställa en korrekt tillämpning av nationell lagstiftning och gemenskapslagstiftning, särskilt när det gäller sociala avgifter och skatter i samband med de avtal som han eller hon förvaltar.

2.  Betalningsombudets arvoden ska utbetalas mot uppvisande av relevanta räkningar eller kostnadsredovisningar.

3.  Ledamöterna ska förse sina betalningsombud med alla de handlingar och uppgifter de behöver för att säkerställa att de avtal som anförtrotts ombudet är lagliga och uppfyller kraven för en sund förvaltning, särskilt när det gäller de handlingar och uppgifter som avses i artiklarna 37.2, 38.1 a, 40, 41.1 a och 42.

▼M2

4.  Parlamentet ska mot uppvisande av erforderliga styrkande handlingar betala betalningsombudet de belopp som parlamentet är skyldigt enligt de avtal, inklusive avtal om praktiktjänstgöring, som anförtrotts ombudet.

5.  På begäran av ledamoten ska parlamentet i undantagsfall och för ledamotens räkning betala nettolönen direkt till de assistenter med vilka ledamoten ingått anställningsavtal och till praktikanter. Betalningsombudet ska utan dröjsmål meddela den behöriga avdelningen vilka belopp som ska betalas för socialförsäkringar och skatter samt upprätta lönebeskeden.

5a.  Genom undantag från artikel 35.1 behöver avtal om praktiktjänstgöring som är undantagen från skatt, inbetalningar till det nationella socialförsäkringssystemet och alla andra avgifter inte förvaltas av ett betalningsombud, om ledamoten före praktiktjänstgöringens början lämnar in

a) ett intyg från betalningsombudet om att praktiktjänstgöringen överensstämmer med gällande lagstiftning och undantas från de ovannämnda avgifterna, eller

b) för praktiktjänstgöring i parlamentets lokaler i Bryssel eller Strasbourg: en förklaring som ger parlamentets avdelningar rätt att hos den behöriga nationella myndigheten kontrollera undantagen från de ovannämnda avgifterna.

▼M1

6.  Om omständigheterna så kräver får parlamentet inom ramen för ett anställningsavtal och på ledamotens begäran betala ut förskott på de utbetalningar som avses i punkterna 4 och 5.

Förskott kan också betalas ut som ersättning för utgifter som lokala assistenter har haft vid korta resor. I sådana fall ska de ersättas med ett schablonbelopp som får vara högst 100 EUR per assistent och månad. Om utgifterna övergår detta belopp ska betalningsombudet varje kvartal lämna in handlingar som styrker utgifterna. I undantagsfall får dessa styrkande handlingar ersättas av en förklaring.

Hela ansvaret för regleringen av detta förskott ska fortfarande ligga på betalningsombudet, och regleringen ska genomföras i enlighet med dessa tillämpningsföreskrifter och tillämplig nationell lagstiftning.

▼B

Artikel 37

Ansökan om betalning av utgifter för assistentstöd till ledamöterna

▼M2

1.  Ansökningar om betalning av utgifter för assistentstöd till ledamöterna i enlighet med artikel 34.1 b, 34.2, 34.4 och 34.5 som specificerar förmånstagarna och storleken på de betalningar som ska göras ska lämnas in till behörig avdelning av ledamoten eller av dennes betalningsombud och vederbörligen medundertecknas av samtliga berörda ledamöter och, utom i fråga om det fall som regleras i artikel 36.5a.b, av betalningsombudet. Ansökningarna ska åtföljas av de styrkande handlingar som avses i artikel 38 när det gäller anställningsavtal och dem som avses i artikel 41 när det gäller avtal om tillhandahållande av tjänster.

▼B

2.  Ledamöterna ska omgående informera sitt betalningsombud och den behöriga avdelningen om eventuella ändringar i deras avtalsförbindelser och om anvisningarna gällande utbetalningar och därvid ange de ändringar som gjorts i avtalet.

Betalningsombudet ska omedelbart översända denna information och tillhörande styrkande handlingar till den behöriga avdelningen.

▼M12

Artikel 38

Handlingar som ska lämnas in i samband med ett anställningsavtal

Ansökningar om betalning av utgifter för ett anställningsavtal ska innehålla:

a) Anställningsavtalet som ledamoten har ingått med sin lokala assistent, i original.

b) En detaljerad arbetsbeskrivning och exakt adress till arbetsplatsen.

c) En detaljerad redogörelse med uppgifter om löner, arbetsgivarnas och arbetstagarnas sociala avgifter och andra utgifter som kan komma att betalas under kalenderåret och vid upphörande av avtalet. Redogörelsen ska ta hänsyn till bestämmelserna i den nationella rätten, inklusive bestämmelser om minimilöner, och avtalsmässiga skyldigheter, inklusive eventuell betalning av utgifter för tjänsteresor.

d) En bestyrkt kopia av den lokala assistentens giltiga identitetshandling.

e) Handling som styrker den lokala assistentens normala bostadsort.

f) Handling som styrker den lokala assistentens kvalifikationer och arbetslivserfarenhet.

g) En förklaring, vederbörligen kontrasignerad av ledamoten, där den lokala assistenten intygar att han eller hon under hela avtalets löptid inte, varken direkt eller indirekt, kommer att utöva annan verksamhet – inte ens oavlönad sådan – för någon organisation med politiska motiv, såsom ett politiskt parti, en politisk stiftelse, rörelse eller parlamentarisk politisk grupp, om sådan verksamhet utgör ett hinder för assistentens tjänsteutövning i sin roll som assistent eller ger upphov till en intressekonflikt.

Artikel 39

Reglering av räkenskaper

1.  För var och en av de lokala assistenter som används ska betalningsombuden senast den 31 mars året efter parlamentets berörda budgetår, särskilt med sikte på reglering av de förskott som utbetalats, till behörig avdelning översända redovisningar av de utgifter som uppkommit med avseende på löner, skatteavdrag liksom arbetsgivares och arbetstagares sociala avgifter och alla andra återbetalningsbara utgifter. De ska dessutom tillhandahålla handlingar som styrker att de lokala assistenterna i fråga är anslutna till ett socialförsäkringssystem, där ledamoten anges som arbetsgivare, och ett intyg över arbetsolycksfallsförsäkring om den gällande nationella rätten kräver en sådan försäkring. Betalningsombudet ska även intyga att alla skyldigheter som följer av gällande nationell rätt har uppfyllts.

I händelse av upphörande av avtalet mellan betalningsombudet och ledamoten och vid upphörande av ledamotens mandat ska dessa skyldigheter uppfyllas inom högst tre månader.

De redovisningar som anges i första stycket ska utarbetas i enlighet med parlamentets specifikationer.

2.  Efter en granskning av de redovisningar som anges i punkt 1 ska ett meddelande översändas av den behöriga avdelningen till betalningsombuden, med kopior till ledamoten, där det ska anges huruvida de utbetalningar som gjorts är korrekta eller inte och, i förekommande fall, vilka handlingar som saknas och måste lämnas in.

Om det i detta meddelande fastställs att utbetalningarna är felaktiga ska de handlingar som behövs för att korrigera detta lämnas in till den behöriga avdelningen inom en månad efter meddelandets datum. I annat fall ska parlamentet tillämpa artiklarna 67 och 68.

▼M12

Artikel 39a

Skyldigheter avseende anställningsavtal

1.  Betalningsombudet ska, under den period som fastställs i tillämplig nationell rätt och i minst ett år efter den berörda valperiodens slut, föra ett register över lönebeskeden av vilket det ska framgå utbetalda löner samt avdrag för skatter liksom löntagares och arbetsgivares sociala avgifter. Om avtalet med betalningsombudet löper ut före den dag då ledamotens mandat upphör, ska en bestyrkt kopia av registret över lönebeskeden omgående översändas till ett nytt betalningsombud som utses av ledamoten enligt artikel 35.3.

2.  Assistenter ska inte agera på ett sätt som gör att de hamnar i en intressekonflikt med de ledamöter som de arbetar för och parlamentet. De ska utan dröjsmål informera den berörda ledamoten om deras avsikt att utöva någon annan form av avlönad eller icke avlönad extern verksamhet eller att ställa upp i ett val.

De måste vara bosatta på ett sådant avstånd från arbetsplatsen att tjänsteutövningen inte hindras.

3.  Ledamoten ska genast informera den behöriga avdelningen om eventuella ändringar i anställningsvillkoren som påverkar utgifterna för assistentstöd och om assistenternas eventuella planer på att utöva extern verksamhet eller ställa upp i val. Ledamoten måste se till att den externa verksamheten eller avsikten att ställa upp i val inte utgör ett hinder för assistenternas tjänsteutövning eller strider mot unionens ekonomiska intressen. Den behöriga avdelningen får begära styrkande handlingar på de arrangemang som gjorts i detta syfte för de berörda assistenterna.

4.  Lokala assistenter som har för avsikt att ställa upp i val ska följa nationell rätt om valkampanjer. Assistenterna måste åtminstone under den officiella valkampanjen ta semester eller obetald tjänstledighet. Om de blir valda ska betalningen för utgifter som rör dem upphöra om de inte kan styrka att deras mandat är förenligt med deras tjänsteutövning som parlamentsassistenter.

5.  Avtal som ingås mellan ledamöter och assistenter måste inbegripa de skyldigheter som åläggs i punkterna 2 och 4.

▼B

Artikel 40

Utgifter i samband med uppsägning av anställningsavtalet

1.  Med avvikelse från vad som sägs i artikel 33.3 är det möjligt att ersätta ytterligare utgifter då anställningsavtal som ledamöterna ingått med sina lokala assistenter upphör att gälla på grund av att ledamotens mandatperiod har löpt ut, förutsatt att dessa utgifter uppstår till följd av tillämpning av nationell arbetslagstiftning, inklusive kollektivavtal.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas om:

a) ledamoten omgående återväljs till det nya parlamentet,

b) ledamoten har utövat sitt mandat under mindre än sex månader,

c) ledamoten inte har uppfyllt sina rättsliga skyldigheter när det gäller uppsägning av anställningsavtalet, inbegripet uppsägningstid, i god tid före slutet på hans eller hennes mandatperiod, utom i fall då mandatperiodens slut inte kunde förutses,

d) den berörda assistenten erhåller lön från någon av gemenskapsinstitutionerna, eller är anställd av en annan grupp med ledamöter under samma period,

e) de berörda utgifterna är en följd av ett särskilt avtal mellan parterna eller ett beslut om att vid uppsägning av anställningsavtalet tilldela en bonus som går utöver skyldigheterna enligt lagstiftning eller kollektivavtal.

3.  Betalningsombudet ska till den behöriga avdelningen lämna in en ansökan om betalning av de utgifter som avses i punkt 1, vilken ska vara medundertecknad av ledamoten och ange den rättsliga grunden för betalningen och ska lämnas in inom tre månader efter slutet på ledamotens mandatperiod.

4.  Om ledamöterna enligt den nationella arbetsrätten, när det gäller utgifter som faller inom tillämpningsområdet för punkt 1, är skyldiga att betala ett belopp som är mer än tre gånger så stort som det som avses i artikel 33.4 får dessa utgifter i undantagsfall ersättas mot uppvisande av vederbörligen upprättade styrkande handlingar som måste godkännas av de behöriga nationella myndigheterna. Ansökningar om utbetalning ska lämnas in enligt förfarandet i punkt 3.

▼M6

5.  För att täcka sådana utgifter i samband med uppsägning av ett anställningsavtal som inte kan omfattas av bestämmelserna i punkterna 1–4 får ledamöterna ge betalningsombudet i uppdrag att avsätta pengar från det belopp som avses i artikel 33.4 och överföra dem till följande budgetår under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

a) Ledamoten har genom vederbörlig skriftlig dokumentation fastställt att det, utanför Europaparlamentet och utan medverkan av Europaparlamentets ledamöter, inom den sektor som anställningsavtalet hänför sig till finns en etablerad praxis som innebär att ett avgångsvederlag som överstiger den stadgade summan ska betalas ut.

b) Anställningsavtalet för den lokala assistenten innehåller en överenskommelse om ett avgångsvederlag motsvarande den praxis som avses i led a. De överenskomna beloppen får under inga omständigheter överstiga en månadslön per anställningsår.

c) Belopp som avsatts ska redovisas per anställd under det årliga regleringsförfarandet enligt artikel 39. Betalningsombudet ska öppna ett separat bankkonto för pengarna och årligen tillhandahålla ett kontoutdrag för reglering. Betalningsombudet får varje budgetår endast avsätta belopp som motsvarar anställningsperioder från början av den pågående mandatperioden till och med budgetårets slut eller, om avtalet upphör under det året, till och med avtalets upphörande. Ränta som intjänas på de avsatta beloppen ska redovisas i samband det årliga regleringsförfarandet. Överskott eller oanvända summor ska återbetalas till parlamentet antingen årligen och då det berörda anställningskontraktet upphör.

▼M12

Artikel 41

Handlingar som ska lämnas in i samband med ett avtal om tillhandahållande av tjänster

1.  Med undantag av tillfälliga tjänster för vilka kostnaden inte överstiger 500 EUR, inklusive moms, måste en ansökan om betalning av utgifter lämnas innan ett avtal om tillhandahållande av tjänster ingås och ansökan måste innehålla:

a) en beräkning och ett avtalsutkast om tillhandahållande av tjänster som ledamoten avser att ingå med sin tjänsteleverantör och som klart definierar vilket slags tjänster som ska tillhandahållas,

b) om kostnaden för tjänsterna uppgår till mer än 60 000 EUR, inklusive moms, motiveringen för det antagna anbudet, som måste vara det ekonomiskt mest lönsamma bland minst tre anbud från helt oberoende leverantörer, med hänsyn till, bortsett från priset, anbudets kvalitet och sociala aspekter; denna tröskel ska gälla kumulativt i händelse av flera på varandra följande avtal för liknande tjänster från samma leverantör;

c) om tjänsteleverantörerna är juridiska personer, en kopia av deras företagsregistrering eller likvärdig handling, tillsammans med bolagsordning, eller om tjänsteleverantörerna är fysiska personer, de handlingar som anges i artikel 38 d–f och då det handlar om tillfälliga avtal, de handlingar som anges i artikel 38 g;

d) om tjänsteleverantörerna är juridiska personer, en förklaring om att intressekonflikt inte föreligger som bekräftar att ingen som arbetar med tillhandahållandet av tjänster är assistent i den mening som avses artikel 34 eller i någon av de kategorier som nämns i artikel 43 d.

2.  Kostnaden för de tjänster som tillhandahålls ska betalas om ledamoten till den behöriga avdelningen översänder en räkning eller kostnadsredovisning med detaljerade uppgifter om de tjänster som faktiskt utförts och en kopia av det avtal som ingåtts med tjänsteleverantören. Räkningen eller kostnadsredovisningen ska åtföljas av en bekräftelse från ledamoten om att tjänsten faktiskt har utförts. På begäran av den behöriga avdelningen ska ledamoten också lämna de viktigaste styrkande handlingarna.

Om tjänsterna är delvis eller helt och hållet undantagna från moms får den behöriga avdelningen begära att betalningsombudet anger den rättsliga grunden för detta undantag.

▼M1

Artikel 42

Extraordinära kostnader

Om en lokal assistent med ett anställningsavtal är frånvarande under en period som överstiger tre månader, på grund av mammaledighet eller allvarlig sjukdom, kan från och med den tredje frånvaromånaden den del av kostnaden som uppkommit för att ersätta assistenten och som inte täcks av de ersättningar till anställda som utbetalas enligt det nationella socialförsäkringssystemet i fråga ersättas utöver maximibeloppet enligt artikel 33.4. En ansökan om betalningsåtagande för sådana utgifter ska lämnas in till behörig avdelning av betalningsombudet och vara medundertecknad av ledamoten.

▼B

Artikel 43

Utgifter som inte ersätts

De belopp som utbetalas i enlighet med detta kapitel får inte användas direkt eller indirekt till att

▼M12

a) finansiera avtal som ingås med en organisation med politiska motiv, såsom ett politiskt parti, politisk stiftelse, politisk rörelse eller en parlamentarisk politisk grupp,

▼B

b) täcka utgifter som kan ersättas med andra ersättningar som fastställs i dessa tillämpningsföreskrifter eller andra bestämmelser i parlamentets arbetsordning,

c) täcka utgifter i samband med ett avtal om tillhandahållande av tjänster då detta kan ge upphov till en intressekonflikt, särskilt i de fall då ledamoten eller en av de personer som avses i led d

 är ägare eller delägare av ett företag eller en vinstdrivande organisation som fungerar som hans eller hennes tjänsteleverantör,

 sitter i styrelsen eller ett annat verkställande organ i ett företag eller en vinstdrivande organisation som fungerar som hans eller hennes tjänsteleverantör,

 har tillgång till sin tjänsteleverantörs bankkonto,

 har ett intresse i eller drar ekonomiska fördelar av någon form av verksamhet som bedrivs av hans eller hennes tjänsteleverantör,

▼M12

d) finansiera avtal som gör det möjligt att anställa eller använda tjänster som tillhandahålls av ledamöternas makar eller stadigvarande partner, eller deras föräldrar, barn eller syskon, eller som rent allmänt skapar en eventuell intressekonflikt i enlighet med artikel 62.1a.

▼BKAPITEL 6

Tilldelning av utrustning och faciliteter

Artikel 44

▼M1

Tillgång till interna tjänster och tilldelning av utrustning och faciliteter

1.  Presidiet ska anta bestämmelserna om ledamöternas tillgång till parlamentets interna tjänster och tillhandahållande av utrustning och faciliteter för ledamöterna, särskilt när det gäller

 användning av tjänstebilar,

 möblering av ledamöternas arbetsrum,

 tillhandahållande av it- och telekommunikationsutrustning,

 tilldelning av pappersvaror,

 ledamöternas och de politiska gruppernas användning av de kontorsutrymmen som ställts till deras förfogande i parlamentets informationskontor,

 behandling av ledamöternas arkiv som överlämnats som gåva eller donation till ett institut, en förening eller en stiftelse,

 villkoren för transport av personliga tillhörigheter från tjänsterummen i Bryssel och Strasbourg till ursprungslandet för de ledamöter vars mandat upphör före valperiodens slut,

 användning av tjänstecyklar,

 språk- och datakurser för ledamöterna, och

 användning av läkarmottagningens tjänster.

▼B

2.  Presidiet får också anta bestämmelser om tillhandahållande av faciliteter för parlamentets före detta talmän, under deras mandatperioder, och för före detta ledamöter när det gäller de senares tillträde till parlamentets infrastruktur.AVDELNING II

MANDATETS UPPHÖRANDEKAPITEL 1

Övergångsersättning

Artikel 45

Rätt till övergångsersättning

Före detta ledamöter har rätt till övergångsersättning i enlighet med artikel 13 i ledamotsstadgan, från och med den första dagen i den månad som följer på mandatets upphörande.

Artikel 46

Upphörande

▼M12

1.  Före detta ledamöter har rätt till övergångsersättning. Om de innehar ett mandat i ett annat parlament eller ett offentligt ämbete ska den lön som de har rätt till räknas av från övergångsersättningen.

2.  Artikel 2.3 ska i tillämpliga delar gälla för övergångsersättningen.

3.  I denna artikel avses med ”ett annat parlament” ett parlament med lagstiftande behörighet som är etablerat i en medlemsstat.

4.  I denna artikel avses med ”offentligt ämbete” utövande av följande ämbeten:

▼B

a) Ett avlönat ämbete till vilket man väljs och som innefattar utövande av offentliga maktbefogenheter.

b) Medlem i en nationell eller regional regering.

▼M12

c) ämbetsman, tjänsteman eller ledamot i en unionsinstitution.

▼B

Artikel 47

Sammanslagning av kontantförmåner

1.  När en ledamot samtidigt har rätt till övergångsersättning och ålderspension eller invaliditetspension enligt artiklarna 14 och 15 i ledamotsstadgan har den före detta ledamoten rätt att välja system. Ledamoten ska meddela generalsekreteraren sitt beslut senast tre månader efter mandatets upphörande. Beslutet är oåterkalleligt.

2.  Om den före detta ledamoten väljer övergångsersättningen, dras utbetalningen av ålderspensionen eller invaliditetspensionen in under den period då övergångsersättningen utbetalas.

Artikel 48

Förfarande

▼M12

1.  Den före detta ledamoten ska ansöka om övergångsersättning hos generalsekreteraren senast tre månader efter mandatets upphörande. Ansökan ska åtföljas av en skriftlig förklaring som anger huruvida ledamoten utövar något av de ämbeten som avses i artikel 46.

▼B

2.  Om artikel 47.1 är tillämplig, ska intyget åtföljas av det beslut som anges i den punkten.

3.  Alla förändringar av de omständigheter som legat till grund för beviljandet av övergångsersättningen och som kan medföra en ändring av denna rätt ska omedelbart meddelas generalsekreteraren. I tveksamma fall kan generalsekreteraren begära att den berörda personen ska inkomma med synpunkter.

4.  Om generalsekreteraren, utifrån ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten, får kännedom om att den före detta ledamoten utövar något av ämbetena i artikel 46, ska han eller hon dra in övergångsersättningen och meddela den berörda ledamoten om detta.

5.  Den före detta ledamoten kan när som helst avstå från rätten till övergångsersättning. Den före detta ledamoten ska underrätta generalsekreteraren om ett sådant beslut.KAPITEL 2

Ålderspension

Artikel 49

Rätt till ålderspension

1.  De ledamöter som utövat sitt mandat i minst ett helt år har rätt till ålderspension när mandatet upphör. Ålderspensionen ska utbetalas från och med den första dagen i månaden efter den månad då ledamöterna fyller sextiotre år.

▼M3

Före detta ledamöter eller deras juridiska ombud ska, utom i fall av force majeure, göra sina ansökningar om utbetalning av ålderspensionen senast sex månader från och med den dag då ledamoten får rätt till pension. Efter denna tidsfrist bör den dag då rätten till ålderspension får verkan vara den första dagen i den kalendermånad då ansökan mottas.

▼B

2.  Utbetalning av ålderspensionen dras in för sådana mottagare som väljs in i parlamentet på nytt. Den rätt till ålderspension som ledamoten får i och med det nya mandatet läggs till rättigheterna till ålderspension från den tidigare mandatperioden. Utbetalningen av ålderspensionen inleds på nytt så fort ledamotens mandat upphör.

3.  Om en ledamot utövar flera mandat som inte följer på varandra läggs samtliga mandatperioder ihop för beräkning av ålderspensionen.

Artikel 50

Bestämmelser för att undvika dubbla förmåner

1.  Den ålderspension som en före detta ledamot uppbär för ett mandat som han eller hon har utövat i ett annat parlament samtidigt med mandatet i Europaparlamentet ska räknas av från ålderspensionen.

2.  Med ”ett annat parlament” enligt punkt 1 avses ett sådant parlament som definieras i artikel 2.2.

3.  Beräkningarna utförs på grundval av de två pensionsbeloppen före skatt.

4.  De före detta ledamöter som utfört ett mandat i ett annat parlament samtidigt med mandatet i Europaparlamentet ska ange den ålderspension de uppbär för det mandat som de utövat i det andra parlamentet.KAPITEL 3

Invaliditetspension

Artikel 51

Rätt till invaliditetspension

1.  En ledamot som enligt förfarandet i artikel 55 anses vara fullständigt invalidiserad och som därmed inte kan utföra sina uppgifter och som av detta skäl avsäger sig sitt mandat, har rätt till en invaliditetspension från och med den dag då mandatet upphör, om inte annat sägs i punkt 3.

2.  Rätten till invaliditetspension upphör om ledamoten inte meddelar att han eller hon avsäger sig sitt mandat senast tre månader efter det datum då han eller hon officiellt underrättats om beslutet om en invaliditetsförklaring.

3.  Rätten till invaliditetspension inleds när den valperiod under vilken invaliditeten uppstod tar slut

a) om ledamoten inte kan avsäga sig sitt mandat på grund av sin invaliditet, eller

b) om beslutet om en invaliditetsförklaring antagits efter slutet av den valperiod under vilken det förfarande som avses i denna artikel har inletts, eller

c) om tidsfristen i punkt 2 ännu inte löpt ut.

Artikel 52

Beräkning av invaliditetspensionen

1.  Beloppet för invaliditetspensionen uppgår för varje slutfört mandatår till 3,5 % av ledamotsarvodet enligt artikel 10 i ledamotsstadgan, och för varje tillkommande slutförd månad till en tolftedel, dock minst till 35 % av ledamotsarvodet. Det totala beloppet får emellertid inte överskrida 70 %.

2.  Bestämmelserna om beräkning av ålderspensionen ska i tillämpliga delar gälla för beräkningen av invaliditetspensionen.

Artikel 53

Bestämmelser för att undvika dubbla förmåner

1.  Den invaliditetspension som en före detta ledamot uppbär för att han eller hon utövat ett mandat i ett annat parlament samtidigt med mandatet i Europaparlamentet räknas av från invaliditetspensionen.

2.  Med ”ett annat parlament” enligt punkt 1 avses ett sådant parlament som definieras i artikel 2.2.

3.  De före detta ledamöter som utövat ett mandat i ett annat parlament samtidigt med mandatet i Europaparlamentet ska ange den invaliditetspension som de uppbär för det mandat som de utövat i det andra parlamentet.

Artikel 54

Sammanslagning av kontantförmåner

Om före detta ledamöter samtidigt har rätt till invaliditetspension och ålderspension ska de uppbära ålderspension. Ålderspensionen kan emellertid inte vara lägre än invaliditetspensionen.

Artikel 55

Förfarande

1.  Ledamoten eller dennes juridiska ombud ska lämna in en begäran om en invaliditetsförklaring åtföljd av ett läkarintyg till parlamentets talman med angivande av namnet på den läkare som kommer att företräda ledamoten i den invaliditetskommitté som avses i artikel 56.

2.  Den invaliditetskommitté som avses i artikel 56 ska inom en tidsfrist på tre månader från och med det datum då generalsekreteraren sammankallat nämnden, och efter mandat från parlamentet, lägga fram en motiverad medicinsk rapport där en bedömning görs av huruvida villkoren i artikel 51 är uppfyllda. Generalsekreteraren kan i undantagsfall förlänga tidsfristen.

3.  Parlamentets talman bekräftar invaliditetsförklaringen på förslag av invaliditetskommittén och meddelar ledamoten om beslutet genom att uppmana honom eller henne att frånträda sitt mandat. Vid avslag ska talmannen informera ledamoten om möjligheterna till överklagande.

Artikel 56

Invaliditetskommittén

1.  Invaliditetskommittén består av tre läkare som utses enligt följande:

 Den förste utses av ledamoten i fråga.

 Den andre utses av parlamentet.

 Den tredje utses efter överenskommelse mellan de två läkare som utsetts på ovanstående sätt.

Om ingen överenskommelse uppnåtts om utnämningen av den tredje läkaren senast två månader efter det datum då den andre läkaren utsetts, ska den tredje läkaren utses av ordföranden för Europeiska gemenskapernas domstol på uppdrag av parlamentet.

2.  Utgifterna för invaliditetskommitténs arbete, inbegripet resekostnaderna, ska betalas av parlamentet.

3.  Ledamoten kan lämna in alla rapporter eller intyg från sin läkare eller andra yrkesverksamma på vårdområdet som ledamoten anlitat.

4.  Det arbete som utförs av invaliditetskommittén är sekretessbelagt.

Artikel 57

Uppföljning av invaliditeten

1.  Före detta ledamöter som inte längre uppfyller kraven i artikel 51 förlorar sin rätt till invaliditetspension.

2.  Så länge den före detta ledamoten ännu inte fyllt sextiotre år kan parlamentet låta undersöka honom eller henne vart femte år av en utsedd läkare för att kontrollera att den före detta ledamoten fortfarande uppfyller villkoren för att uppbära invaliditetspensionen.

3.  Denna undersökning kan även äga rum före den tidsfrist som anges i punkt 2, särskilt om parlamentet informerats om att den före detta ledamoten utför ett avlönat arbete. I detta fall bedöms situationen på grundval av ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten beroende på omständigheterna i det enskilda fallet samt efter en kontradiktorisk undersökning.

4.  Invaliditetskommittén kan på förslag från den läkare som gjort undersökningen konstatera att den före detta ledamotens hälsotillstånd förbättrats och att han eller hon därför inte längre uppfyller villkoren i artikel 51.

5.  Beslutet att utbetalningen av invaliditetspensionen ska upphöra fattas av parlamentets talman på grundval av invaliditetskommitténs slutsatser. Artiklarna 55 och 56 ska gälla i tillämpliga delar. Om den före detta ledamoten inte utsett en läkare som representerar honom eller henne i invaliditetskommittén ska artikel 56.1 andra stycket tillämpas.KAPITEL 4

Efterlevandepension och barnpension

Artikel 58

Rätt till efterlevandepension och barnpension

1.  Efterlevande make och underhållsberättigat barn till en ledamot eller en före detta ledamot som avlider under sin mandatperiod eller under det att en ledamot uppbär ålderspension eller invaliditetspension har rätt att uppbära pension i egenskap av änka/änkling respektive föräldralös.

2.  Vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel anses erkända partner vara likställda med makar om paret tillhandahåller en officiell handling som visar deras ställning som erkända partner och som godkänts av en medlemsstat eller av en behörig myndighet i en medlemsstat.

3.  Med ”underhållsberättigat barn” avses ledamotens eller hans eller hennes makes legitima, biologiska eller adopterade barn som ledamoten eller den före detta ledamoten faktiskt försörjer. Även barn i fosterstadiet samt barn för vilka ledamoten eller den före detta ledamoten inlett ett adoptionsförfarande och adoptionen avslutas efter hans eller hennes bortgång utgör underhållsberättigade barn.

Artikel 59

Beräkning av efterlevandepension och barnpension

1.  Maxbeloppet för efterlevandepensionerna och barnpensionerna får inte överstiga beloppet för den ålderspension som ledamoten hade haft rätt till i slutet av valperioden, med beaktande av tidsperioden mellan datumet för bortgången och datumet då valperioden upphörde.

2.  För före detta ledamöter får maxbeloppet för efterlevandepensionerna och barnpensionerna inte överstiga den ålderspension som ledamoten uppbar eller som han eller hon hade haft rätt till.

3.  Efterlevandepensionen för den efterlevande maken uppgår till 60 % av beloppet i punkt 1 eller 2, dock minst till 30 % av arvodet i artikel 10 i ledamotsstadgan även om det senare beloppet är större än beloppen i punkterna 1 och 2.

Rätten till efterlevandepension påverkas inte vid omgifte. Rätten till efterlevandepension ska inte gälla om det enligt omständigheterna i det enskilda fallet utan rimligt tvivel framgår att äktenskapet ingåtts enbart i syfte att erhålla efterlevandepension. I detta fall bedöms situationen på grundval av ett faktaunderlag som kan verifieras i källor som är tillgängliga för allmänheten beroende på omständigheterna i det enskilda fallet samt efter en kontradiktorisk undersökning.

4.  Barnpensionsbeloppet för ett underhållsberättigat barn uppgår till 20 % av beloppet i punkt 1 eller 2.

5.  Om det finns fler än två barn fördelas maxbeloppet för barnpension i lika delar mellan de underhållsberättigade barnen.

6.  Maxbeloppet för den pension som ska utbetalas fördelas i förekommande fall mellan maken och barnen enligt procentsatserna i punkterna 3, 4 och 5.

Artikel 60

Upphörande

1.  Efterlevandepensionen eller barnpensionen tilldelas från och med den första dagen i kalendermånaden efter bortgången.

2.  Om mottagaren av pensionen avlider upphör efterlevandepensionen i slutet av den månad då bortgången inträffat.

3.  Rätten till barnpension upphör i slutet på den månad då det föräldralösa barnet fyller 21 år.

Denna rätt förlängs emellertid under det föräldralösa barnets skolgång eller yrkesutbildning, som längst dock till slutet på den månad då barnet fyller 25 år.

Pensionen bibehålls av ett föräldralöst barn som till följd av sjukdom eller ett funktionshinder inte kan försörja sig. Sjukdomen eller funktionshindret ska godkännas av parlamentets läkare. Mottagaren kan bestrida läkarens beslut genom att begära att en nämnd sammanträder som tillsatts enligt villkoren för invaliditetskommittén enligt bilaga II avsnitt 3 i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68.

Denna rätt upphör om barnet kan försörja sig självt på nytt. Parlamentet kan i detta syfte låta barnet undersökas vart femte år av en utsedd läkare för att kontrollera att det fortfarande uppfyller villkoren för uppbärande av barnpension.AVDELNING III

ALLMÄNNA OCH AVSLUTANDE BESTÄMMELSERKAPITEL 1

Utbetalningsvillkor

Artikel 61

Efterlevnad av budgetförordningen

▼M12

1.  Genomförandet av dessa tillämpningsföreskrifter och samtliga ansökningar om utbetalning som lämnats in i enlighet med dessa tillämpningsföreskrifter ska stå i överensstämmelse med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( 7 ) och kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 ( 8 ).

▼B

2.  Om det enligt dessa tillämpningsföreskrifter krävs att avtal ingås mellan parlamentet och tredje part, har den behörige utanordnaren rätt att underteckna dem.

Artikel 62

Principen om användning av medel

1.  De belopp som utbetalats enligt dessa tillämpningsföreskrifter på grundval av bestämmelserna i avdelning I kapitlen 4, 5 och 6 är uteslutande avsatta för finansiering av sådan verksamhet som har samband med ledamöternas utövande av sitt mandat och får inte täcka personliga utgifter eller finansiera bidrag eller gåvor av politiskt slag.

▼M12

1a.  Ledamöter som medverkar vid genomförande av budgeten får inte agera på ett sätt som kan leda till en konflikt mellan ett egenintresse och unionens ekonomiska intressen.

Det föreligger en intressekonflikt om ledamöternas agerande på ett otillbörligt sätt påverkas av familjeskäl, känslomässiga skäl, ekonomiskt intresse eller annat gemensamt intresse med mottagaren.

▼M2

2.  Ledamöterna ska till parlamentet återbetala belopp som inte använts, utom i de fall då de ersätts i form av ett schablonbelopp.

▼B

Artikel 63

Banköverföring, valutor och omräkningskurser

▼M3

1.  Utbetalningar som görs inom ramen för dessa tillämpningsföreskrifter ska ske via banköverföring i enlighet med bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/64/EG av den 13 november 2007 om betaltjänster på den inre marknaden ( 9 ). Parlamentet ska stå för de avgifter som ska betalas av betalaren. Eventuella ytterligare avgifter ska betalas av betalningsmottagaren.

▼B

2.  Utbetalningarna görs i euro, om inte mottagaren, som valts eller har sin hemvist i en medlemsstat som inte tillhör euroområdet, begär att hela utbetalningen eller en del av den ska göras i den medlemsstatens valuta.

3.  Omräkningen från euro till en annan valuta sker med hjälp av eurons månatliga bokföringskurs i enlighet med kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2342/2002 av den 23 december 2002 om genomförandebestämmelser för budgetförordningen ( 10 ).

4.  För utbetalningar av assistentstöd till ledamöterna, genom undantag från punkt 3, görs omräkningen från euron till en annan valuta med hjälp av eurons månatliga bokföringskurs för december månad året innan. Under en valperiod får emellertid det högsta månatliga betalningsansvarsbelopp som görs tillgängligt för ledamoten, uttryckt i den nationella valutan och efter tillämpning av det årliga indexet och eventuella höjningar som beslutats av parlamentets presidium, inte vara lägre än det belopp som fastställts för det föregående året.

Artikel 64

Bankkonton

1.  När ledamoten tillträder sin tjänst ska han eller hon lämna sina bankuppgifter (IBAN-nummer, BIC/SWIFT-kod och bankens adress) till parlamentets behöriga avdelning för ett eller flera konton i sitt namn i syfte att ta emot utbetalningar av ledamotsarvodet i enlighet med artikel 10 i ledamotsstadgan, övriga ersättningar och återbetalning av andra utgifter.

Såvida inte ledamoten, den före detta ledamoten, eller dennes rättsinnehavare gett andra uppgifter ska det konto som öppnats för mottagande av arvodet i enlighet med artikel 10 i ledamotsstadgan även användas till utbetalning av övergångsersättning och pensioner.

2.  För utbetalningar till andra personer än ledamoten krävs uppvisande av en handling som utfärdats av mottagarens bank där det bekräftas att personen innehar det konto till vilket betalningen ska göras och med uppgift om kontots IBAN-nummer, BIC/SWIFT-koden och bankens adress.

3.  För överföringar i samband med assistentstöd ska ledamoten uppge sin medarbetares bankkontonummer till betalningsombudet, eller i det fall som avses i artikel 36.5, till den behöriga avdelningen. Medarbetarens bankkonto ska öppnas i den medlemsstat där han eller hon huvudsakligen utövar sin verksamhet. Utbetalningarna ska göras i den valuta som medarbetarens lön eller arvoden anges i.

Betalningsombudet ska uppge sitt bankkontonummer till den behöriga avdelningen.

Artikel 65

Datum för utbetalning

1.  Arvodet enligt artikel 10 i ledamotsstadgan, övergångsersättningen och pensionerna betalas ut den 15:e i aktuell månad. Ersättningen för allmänna utgifter utbetalas den 1:a i aktuell månad.

2.  Betalningarna av assistentutgifterna överförs till betalningsombudet, eller i det fall som avses i artikel 36.4 och 36.5, till den lokala assistenten den 15:e i aktuell månad.

Vid dessa betalningar beaktas de instruktioner som ledamoten lämnat in fram till och med den 25:e i den föregående månaden.

3.  Övriga ersättningar för utgifter görs mot uppvisande av de handlingar som erfordras i dessa tillämpningsföreskrifter.

4.  Sista datum för inlämnande av de handlingar som erfordras i dessa tillämpningsföreskrifter är

a) för utgifter och ersättning för resor samt uppehälle: senast den 31 oktober det kalenderår som följer på det år under vilket den berörda resan påbörjats,

b) för assistentutgifterna och övriga utgifter: före det sista datum som anges i de gällande bestämmelserna och senast den 7 december det budgetår för vilket betalningsansvar eller återbetalning begärs.

5.  Generalsekreteraren kan anta särskilda bestämmelser avseende förskottsbetalningar för utgifter för ordinarie resor och uppehälle.KAPITEL 2

Reglering och återbetalning

▼M11

Artikel 66

Ersättande styrkande handlingar

Om en ledamot förlorat de styrkande handlingar som erfordras enligt dessa tillämpningsföreskrifter ska han eller hon lämna in en förlustanmälan åtföljd av ersättande styrkande handlingar i enlighet med villkoren i dessa tillämpningsföreskrifter.

▼B

Artikel 67

Inställda utbetalningar

När en ledamot eller ett betalningsombud inte uppfyller skyldigheterna i dessa tillämpningsföreskrifter eller i det avtal som ingåtts i enlighet med artikel 35 kan den behöriga utanordnaren besluta att hela utbetalningen eller en del av denna ska ställas in, varvid eventuella legitima intressen hos tredje parter ska beaktas, under den tidsfrist som behövs för att den berörda ledamoten ska uppfylla sina skyldigheter och för att bedöma om det är lämpligt att tillämpa artikel 68.

Innan ett sådant beslut fattas ska ledamoten eller betalningsombudet informeras skriftligen och de har sedan en månad på sig att uppfylla skyldigheterna i tillämpningsföreskrifterna eller avtalet. En kopia av brevet ska sändas till kvestorerna och i tillämpliga fall till samtliga berörda tredjeparter.

Artikel 68

Återkrav av felaktiga utbetalningar

1.  Samtliga felaktiga utbetalningar i samband med tillämpningen av dessa tillämpningsföreskrifter ska återkrävas. Generalsekreteraren ska ge instruktioner om att beloppen ska drivas in hos den berörda ledamoten.

2.  Samtliga beslut i återbetalningsfrågor ska fattas för att säkerställa ett fullgott utförande av uppdraget som ledamot och för att parlamentets verksamhet ska fungera väl. Den berörda ledamoten ska höras av generalsekreteraren innan ett beslut fattas.

3.  Denna artikel ska även tillämpas på före detta ledamöter och på tredje parter.KAPITEL 3

Övriga allmänna finansiella bestämmelser

Artikel 69

Indexering

1.  Beloppen i artiklarna 15 c, 20, 22.1, 22.3, 24.2 och 26.2 kan indexeras varje år av presidiet upp till ett maximalt värde motsvarande den årliga inflationen i Europeiska unionen för oktober månad under det föregående året och som publicerats av Eurostat.

2.  Det belopp som avses i artikel 33.4 ska i förekommande fall indexeras årligen av presidiet på grundval av det gemensamma index som fastställts av Eurostat i samförstånd med medlemsstaternas statistikorgan enligt artikel 65 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68. Denna indexreglering ska tillämpas retroaktivt från och med juli månad det berörda året.

Artikel 70

Beskattning

Ledamöterna omfattas i enlighet med villkoren i artikel 12 i ledamotsstadgan av rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den 29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna ( 11 ).

Artikel 71

Utmätning

1.  Högst en tredjedel av arvodet enligt artikel 10, övergångsersättningen eller ålderspensionen kan utgöra föremål för utmätning till följd av ett domstolsbeslut eller ett beslut taget av den behöriga administrativa myndigheten.

2.  Generalsekreteraren ska ge instruktioner om genomförandet av en sådan åtgärd och därvid se till att ett fullgott utförande av uppdraget som ledamot säkerställs och att parlamentets verksamhet fungerar väl. Den berörda ledamoten ska höras av generalsekreteraren innan ett beslut fattas.KAPITEL 4

Slutbestämmelser

▼M2

Artikel 72

Klagomål

1.  En ledamot som anser att dessa tillämpningsföreskrifter inte tillämpats korrekt av den behöriga avdelningen kan framföra ett skriftligt klagomål till generalsekreteraren.

Generalsekreteraren ska i sitt beslut om klagomålet ange de skäl som ligger till grund för beslutet.

2.  En ledamot som inte samtycker till generalsekreterarens beslut får, inom två månader efter att beslutet meddelats, begära att ärendet hänvisas till kvestorerna, som ska fatta beslut efter samråd med generalsekreteraren.

3.  Om en part i ett klagomålsförfarande inte samtycker till det beslut som antagits av kvestorerna får han eller hon, inom två månader efter att beslutet meddelats, begära att ärendet hänvisas till presidiet, som ska fatta det slutgiltiga beslutet.

4.  Denna artikel ska också tillämpas på ledamotens rättsliga efterträdare och på före detta ledamöter och deras rättsliga efterträdare.

▼M11

Artikel 72a

Skannade styrkande handlingar

1.  När dessa tillämpningsföreskrifter avser inlämnande av en begäran om kostnadsersättning, får denna begäran lämnas in i elektronisk form med digital underskrift.

2.  När dessa tillämpningsföreskrifter kräver att styrkande handlingar lämnas in, får sådana handlingar lämnas in i form av skannade kopior, under förutsättning att ledamoten på heder och samvete intygar att de skannade handlingarna överensstämmer med originalen.

3.  För att möjliggöra kontroller av att skannade kopior överensstämmer med originalen ska varje ledamot behålla originalhandlingarna till och med den 31 december kalenderåret efter det år då ledamoten lämnade in sin begäran om kostnadsersättning.

De behöriga avdelningarna inom parlamentet ska tillämpa ett system med stickprovskontroller baserat på normal revisionspraxis för att kontrollera att skannade kopior av styrkande handlingar överensstämmer med originalen.

▼B

Artikel 73

Ikraftträdande

Dessa tillämpningsföreskrifter träder i kraft samma dag som ledamotsstadgan.

Artikel 74

Upphävande

Med förbehåll för övergångsbestämmelserna i avdelning IV upphör bestämmelserna för kostnadsersättning att gälla den dag då ledamotsstadgan träder i kraft.AVDELNING IV

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 75

Efterlevandepension, invaliditetspension och ålderspension

1.  Efterlevandepensionen, invaliditetspensionen, den tillkommande invaliditetspensionen för underhållsberättigade barn och den ålderspension som tilldelas i enlighet med bilagorna I, II och III till bestämmelserna för kostnadsersättning ska fortsätta att betalas ut enligt dessa bilagor till de personer som mottagit dessa förmåner innan ledamotsstadgan träder i kraft.

▼M3

Om en före detta ledamot som mottar ovannämnda invaliditetspension avlider efter den 14 juli 2009 ska efterlevandepension betalas ut till hans eller hennes make, erkända partner eller underhållsberättigade barn, med förbehåll för de villkor som anges i bilaga I till bestämmelserna för kostnadsersättning.

▼B

2.  De rättigheter till ålderspension som förvärvats fram till den dag då ledamotsstadgan träder i kraft genom tillämpning av ovannämnda bilaga III ska kvarstå. De personer som förvärvat rättigheter inom det pensionssystemet har rätt till en pension beräknad med utgångspunkt från de rättigheter de förvärvat genom tillämpning av ovannämnda bilaga III så snart de uppfyller villkoren för detta i enlighet med den berörda medlemsstatens lagstiftning och de lämnat in en ansökan enligt artikel 3.2 i ovannämnda bilaga III.

Artikel 76

Tilläggspension

▼M17

1.  En tilläggspension som före den 1 januari 2019 ska utbetalas till före detta ledamöter eller andra förmånstagare enligt artiklarna 1, 3 och 4 i bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning ska fortsätta att utbetalas till och med den 31 december 2018 i enlighet med den bilagan.

2.  Tilläggspension som ännu inte har utbetalats den 1 januari 2019 ska fastställas och utbetalas enligt artiklarna 1 och 2 i bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning med förbehåll för följande villkor och undantag:

a) Pensionen ska utbetalas från och med den första dagen i den kalendermånad som följer på den dag då ledamoten fyller 65 år.

b) Pensionen ska vara belagd med en särskild avgift som uppgår till 5 % av det nominella beloppet för pensionen. Avgiften ska betalas direkt till (den frivilliga) tilläggspensionen.

▼M17

2a.  Den (frivilliga) tilläggspensionen för övriga förmånstagare enligt artiklarna 3 och 4 i bilaga VII till bestämmelserna för kostnadsersättning som ännu inte har utbetalats den 1 januari 2019 ska vara belagd med en särskild avgift som uppgår till 5 % av det nominella beloppet för pensionen. Avgiften ska betalas direkt till (den frivilliga) tilläggspensionen.

▼B

3.  De ledamöter som valts 2009 och

a) som var ledamöter under en föregående valperiod,

b) som redan förvärvat eller höll på att förvärva pensionsrättigheter enligt systemet med tilläggspensioner,

c) för vilka den medlemsstat där ledamoten blivit vald beslutat om ett undantag i enlighet med artikel 29 i ledamotsstadgan eller som enligt artikel 25 i ledamotsstadgan själva valt ett nationellt system,

d) som inte har rätt till en nationell pension eller en EU-pension till följd av utövandet av mandatet som ledamot i Europaparlamentet,

kan förvärva nya rättigheter i enlighet med nämnda bilaga VII efter det datum då ledamotsstadgan träder i kraft.

4.  Avgifterna till tilläggspensionen ska betalas via ledamöternas privata fonder.

Artikel 77

Övergångsersättning

1.  Den övergångsersättning som beviljats enligt bilaga V till bestämmelserna för kostnadsersättning ska fortsätta att betalas ut genom tillämpning av den bilagan till de personer som mottagit en sådan ersättning före det datum då ledamotsstadgan träder i kraft.

2.  De ledamöter som definitivt avslutar utövandet av sitt parlamentsmandat efter den sjätte valperioden erhåller övergångsersättningen enligt ovannämnda bilaga V.

3.  För de ledamöter som uppbär arvodet enligt artikel 10 i ledamotsstadgan och som avslutar sitt mandat efter det datum då ledamotsstadgan träder i kraft, räknas mandatperioden före det datumet med i beräkningen av övergångsersättningsbeloppet i enlighet med artikel 13 i ledamotsstadgan.

4.  De ledamöter som avses i punkt 3 kan emellertid begära att andelen övergångsersättning för mandatperioden före den dag då ledamotsstadgan träder i kraft beräknas enligt bestämmelserna i bilaga V i bestämmelserna för kostnadsersättning. Den mandatperiod som tas med i beräkningen av den nämnda andelen dras från den maximala tidsperioden enligt artikel 13.2 i ledamotsstadgan.

▼M12

Artikel 78

Övergångsbestämmelser som gäller avtalen för lokala assistenter och betalningsombud

1.  Bestämmelserna i artiklarna 34 och 35, ändrade genom presidiets beslut av den 26 oktober 2015, om antalet assistenter och ersättningen till assistenter och betalningsombud ska inte påverka avtal som fortfarande gäller, förutsatt att ansökningar om betalning av utgifter som rör dem har lämnats in till den behöriga avdelningen före den 27 oktober 2015.

2.  Sådana avtal som avses i punkt 1 får endast förnyas eller ändras i enlighet med bestämmelserna i avsnitt I kapitel 5.

▼B

Artikel 79

Livförsäkring

Villkoren för att förlänga eller omvandla livförsäkringen eller utbetala dess återköpsvärde enligt artikel 19.2 i bestämmelserna för kostnadsersättning då en ledamot lämnar parlamentet ska gälla i enlighet med försäkringsbestämmelserna för samtliga ledamöter fram till slutet av den sjätte valperioden, under förutsättning att premierna betalats under en period om minst två år.

Artikel 80

Hjälp till svårt funktionshindrade barn

Utbetalning ska fortsätta av sådana bidrag som beviljats enligt artikel 21b i bestämmelserna för kostnadsersättning enligt denna artikel till de ledamöter som beviljats sådana bidrag och som väljs om 2009.

Artikel 81

Ledamöter som omfattas av artikel 25 eller artikel 29 i ledamotsstadgan

1.  De ledamöter som väljs om 2009 och som har utövat den rätt som tillkommer dem i enlighet med artikel 25 i ledamotsstadgan, ska erhålla arvodet, övergångsersättningen, ålderspensionen, invaliditetspensionen och efterlevandepensionen under perioden efter ledamotsstadgans ikraftträdande endast enligt villkoren i deras nationella lagstiftning och endast med medel från den berörda medlemsstatens budget.

Dessutom kan de ledamöter som avses i första stycket ansöka om att parlamentet betalar ut övergångsersättningen för mandatperioden innan ledamotsstadgan träder i kraft enligt reglerna i bilaga V till bestämmelserna för kostnadsersättning.

2.  Detta system ska även tillämpas på de ledamöter för vilka medlemsstaten där ledamoten blivit vald fastställt avvikande bestämmelser i enlighet med artikel 29 i ledamotsstadgan.

3.  Med avvikelse från artikel 7.2, för de ledamöter vars medlemsstat där de blivit valda fastställt avvikande bestämmelser i enlighet med artikel 29 i ledamotsstadgan eller som, i enlighet med artikel 25 i ledamotsstadgan, själva har valt det nationella systemet, ska en tredjedel av den försäkringspremie som ledamöterna själva ska betala överföras direkt eller indirekt från ett personkonto.

4.  Med avvikelse från artikel 3.1 har de före detta ledamöter som erhåller en pension från det nationella systemet, enligt artikel 25 eller 29 i ledamotsstadgan, rätt till återbetalning av två tredjedelar av sjukvårdskostnaderna, kostnader i samband med graviditet eller med ett barns födelse enligt de villkor som fastställs av dessa tillämpningsföreskrifter, om de inte innehar en primär försäkring mot sjukdom.

▼M10

5.  Före detta ledamöter som erhåller en pension från det nationella systemet enligt artikel 25 eller artikel 29 i ledamotsstadgan och lider av en erkänd allvarlig sjukdom ska ha rätt till ersättning för sina sjukvårdskostnader för att en pågående behandling ska kunna fortgå, i enlighet med de villkor som fastställs i dessa genomförandeåtgärder, förutsatt att

a) den allvarliga sjukdomen orsakades av en händelse som inträffade under mandatperioden och förhindrade ledamoten att utöva den återstående delen sitt mandat,

b) sjukdomen erkänts som en allvarlig sjukdom av parlamentet under ledamotens mandat, och

c) behandlingen av sjukdomen inletts under ledamotens mandat.

Om den före detta ledamoten har en primär försäkring ska denna rättighet vara kompletterande, det vill säga gälla endast sådana kostnader som inte omfattas av den primära försäkringen.

▼M3

Artikel 82

Övergångsbestämmelser för avstående från ersättning för sjukvårdskostnader

Ledamöter som i enlighet med artikel 3.4 avstår från sin rätt till ersättning för sjukvårdskostnader senast den 15 mars 2011 ska, i enlighet med de villkor som fastställs i ovannämnda punkt, ersättas retroaktivt från och med den 14 juli 2009, eller annars från och med den första kalendermånaden efter den dag då den senaste ersättningen för sjukvårdskostnader betalades ut i enlighet med artikel 3.1.( 1 ) EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.

( 2 ) Gemensamma regler om sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, fastställda av samtliga institutioner i en gemensam överenskommelse (som stadfästes av ordföranden i Europeiska gemenskapernas domstol den 24 november 2005) i enlighet med artikel 72 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).

( 3 ) Kommissionens beslut av den 2 juli 2007 om allmänna genomförandebestämmelser för ersättning för sjukvårdskostnader.

( 4 ) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.

( 5 ) Gemensamma regler om olycksfalls- och sjukförsäkring för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna, fastställda av samtliga institutioner i en gemensam överenskommelse som stadfästes av ordföranden i Europeiska gemenskapernas domstol den 13 december 2005.

( 6 ) Om det betalningsombud som valts av ledamoten enligt punkt 3 a eller 3 c bara har möjlighet att förvalta anställningsavtal, får ledamoten vid behov begära att använda de tjänster som ett betalningsombud utför enligt punkt 3 b för att förvalta hans eller hennes avtal om tillhandahållande av tjänster.

( 7 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 (EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).

( 8 ) Kommissionens delegerade förordning (EU) nr 1268/2012 av den 29 oktober 2012 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget (EUT L 362, 31.12.2012, s. 1).

( 9 ) EUT L 319, 5.12.2007, s. 1.

( 10 ) EGT L 357, 31.12.2002, s. 1.

( 11 ) EGT L 56, 4.3.1968, s. 8.

Top