Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0798-20081210

Kommissionens beslut av den 14 oktober 2008 om införande av särskilda villkor för import av produkter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/757/EG [delgivet med nr K(2008) 6086] (Text av betydelse för EES) (2008/798/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/798/2008-12-10

2008D0798 — SV — 10.12.2008 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 oktober 2008

om införande av särskilda villkor för import av produkter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/757/EG

[delgivet med nr K(2008) 6086]

(Text av betydelse för EES)

(2008/798/EG)

(EGT L 273, 15.10.2008, p.18)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

KOMMISSIONENS BESLUT av den 9 december 2008

  L 331

19

10.12.2008
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 14 oktober 2008

om införande av särskilda villkor för import av produkter som innehåller mjölk eller mjölkprodukter som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina och om upphävande av kommissionens beslut 2008/757/EG

[delgivet med nr K(2008) 6086]

(Text av betydelse för EES)

(2008/798/EG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet ( 1 ), särskilt artikel 53.2 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom artikel 53 i förordning (EG) nr 178/2002 ges gemenskapen möjlighet att vidta lämpliga nödåtgärder för livsmedel och foder som importeras från ett tredjeland i syfte att skydda människors hälsa, djurs hälsa eller miljön, om risken inte kan undanröjas i tillfredsställande grad genom att de enskilda medlemsstaterna vidtar åtgärder.

(2)

Europeiska kommissionen fick nyligen kännedom om att höga halter av melamin hittats i modersmjölksersättning och andra mjölkprodukter i Kina. Melamin är en kemisk mellanprodukt som används vid framställning av aminoplaster och plaster och används som monomer och tillsats i plaster. Höga halter av melamin i livsmedel kan ge mycket allvarliga hälsoeffekter.

(3)

Det är inte tillåtet att importera mjölk och mjölkprodukter, inbegripet mjölkpulver, med ursprung i Kina till gemenskapen. Vissa sammansatta produkter (dvs. produkter som innehåller både en bearbetad produkt av animaliskt ursprung och en produkt som inte är av animaliskt ursprung) som innehåller bearbetade mjölkbeståndsdelar kan dock har nått marknaderna i Europeiska unionen.

(4)

Även om tillgängliga faktauppgifter tyder på att inga sammansatta produkter som är avsedda särskilt som näring för spädbarn och småbarn importeras, kan vissa sådana sammansatta produkter, beroende på deras specifika sammansättning och särskilt halten av mjölkprodukter, ha importerats utan att ha genomgått systematiska kontroller vid gränsen i enlighet med Kommissionens beslut 2007/275/EG av den 17 april 2007 om förteckningar över djur och produkter som skall undersökas vid gränskontrollstationer enligt rådets direktiv 91/496/EEG och 97/78/EG ( 2 ). Med tanke på att dessa produkter utgör den främsta, och i vissa fall enda, näringskällan för spädbarn och småbarn, bör import till gemenskapen av alla sådana produkter med ursprung i Kina förbjudas. Medlemsstaterna bör se till att alla sådana produkter som hittas på marknaden utan dröjsmål förstörs.

(5)

När det gäller andra sammansatta produkter (t.ex. kakor och choklad), som endast utgör en mindre del av en varierad kost, lämnade Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (Efsa), efter en begäran från kommissionen om en bedömning av riskerna till följd av förekomsten av melamin i sammansatta produkter, ett yttrande med slutsatsen att den största risken skulle utgöras av ett värsta tänkbara scenario där barn med en hög daglig konsumtion av kakor och choklad innehållande den högsta halten av mjölkpulver (som varierar mellan 16 % och mer än 20 %) med en kontaminering som motsvarar den högsta halt som hittats i mjölkpulver från Kina potentiellt skulle kunna överskrida det tolerabla dagliga intaget (TDI) av melamin (0,5 mg/kg kroppsvikt).

(6)

För att motverka den hälsorisk som exponeringen för melaminhalten i sådana sammansatta produkter kan leda till ska medlemsstaterna enligt Kommissionens beslut 2008/757/EG ( 3 ) se till att alla sammansatta produkter som innehåller minst 15 % mjölkprodukter med ursprung i Kina testas systematiskt innan de importeras till gemenskapen och att alla sådana produkter som visar sig innehålla mer än 2,5 mg melamin per kg omedelbart förstörs. Melamin från olika källor, till exempel från material som kommer i kontakt med livsmedel eller från användning av bekämpningsmedel, kan förekomma i foder och livsmedel. Med beaktande av tillgängliga uppgifter om förekomst är 2,5 mg/kg en lämplig nivå för att skilja mellan oundviklig bakgrundsförekomst av melamin och oacceptabel tillsättning. Denna nivå tillgodoser också behovet av att trygga en stor säkerhetsmarginal. Medlemsstaterna har rapporterat stora problem med att fastställa den exakta halten av mjölk eller mjölkprodukter i sammansatta produkter. Den halt på 15 % som anges ovan saknar därför nästan helt relevans för fastställandet av huruvida en sändning omfattas av kontrollkraven före import. I syfte att förenhetliga och förenkla förfarandena för importkontroll bör det därför fastställas ett krav på kontroller oberoende av den exakta halten av mjölk eller mjölkprodukter i sammansatta produkter.

(7)

Medlemsstaterna bör även se till att sammansatta produkter som redan finns i gemenskapen testas på lämpligt sätt och dras tillbaka från marknaden om det är nödvändigt. Kostnaderna för testerna vid import och de officiella åtgärder som vidtas i fråga om produkter som konstateras överskrida den högsta halten i fråga bör bäras av den foder- eller livsmedelsföretagare som ansvarar för produkterna.

(8)

För att kommissionen i tid ska kunna ompröva dessa åtgärders lämplighet bör medlemsstaterna underrätta kommissionen om oacceptabla resultat genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder och rapportera godtagbara resultat varannan vecka.

(9)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Med Kina avses i detta beslut Folkrepubliken Kina.

Artikel 2

Kontrollåtgärder

 

Medlemsstaterna ska förbjuda import till gemenskapen av produkter som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter och som är avsedda särskilt som näring för spädbarn och små barn i den mening som avses i rådets direktiv 89/398/EEG om specialdestinerade livsmedel och vilka har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina. Medlemsstaterna ska också se till att alla sådana produkter som hittas på marknaden efter ikraftträdandet av detta beslut omedelbart dras tillbaka och förstörs.

 ◄

 

Medlemsstaterna ska genomföra dokumentkontroll, identitetskontroll och fysisk kontroll, inklusive laboratorieanalys, på alla sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina av ammoniumbikarbonat avsett som livsmedel och foder samt av foder och livsmedel som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter.

Medlemsstaterna får utföra stickprovskontroller före import av andra foder- och livsmedelsprodukter med en hög proteinhalt med ursprung i Kina.

Dessa kontroller ska särskilt syfta till att fastställa att den eventuellt förekommande halten av melamin inte överskrider 2,5 mg/kg produkt. Sändningarna ska hållas kvar i väntan på att resultaten av laboratorieanalysen blir tillgängliga.

 ◄

3.  De kontroller som avses i punkt 2 första stycket ska utföras vid kontrollställen som medlemsstaterna särskilt har utsett för detta ändamål. Medlemsstaterna ska offentliggöra förteckningen över kontrollställen och överlämna den till kommissionen.

4.  Medlemsstaterna ska rapportera eventuella oacceptabla resultat från den laboratorieanalys som avses i punkt 2 genom systemet för snabb varning för livsmedel och foder. De ska till kommissionen rapportera godtagbara resultat varannan vecka.

5.  Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att produkter som avses i punkt 2 och, om lämpligt, foder- och livsmedelsprodukter med en hög proteinhalt, som redan släppts ut på marknaden genomgår lämpliga kontroller som syftar till att fastställa halten av melamin.

6.  Produkter som efter kontroller i enlighet med punkterna 2 och 5 konstateras innehålla mer än 2,5 mg melamin per kg produkt ska utan dröjsmål förstöras.

7.  Medlemsstaterna ska se till att de kostnader som uppstår vid tillämpning av punkt 2 bärs av de företagare som ansvarar för importen och att kostnaderna för officiella åtgärder som vidtas i fråga om produkter som konstateras inte uppfylla kraven i detta beslut bärs av den foder- eller livsmedelsföretagare som ansvarar för produkten i fråga.

Artikel 3

Förhandsanmälan

▼M1

Foder- och livsmedelsföretagare eller deras företrädare ska till det kontrollställe som avses i artikel 2.3 på förhand anmäla den beräknade dagen och tidpunkten för ankomst av alla sändningar som har sitt ursprung i eller har avsänts från Kina av foder och livsmedel som innehåller mjölk, mjölkprodukter, soja eller sojaprodukter.

▼B

Artikel 4

Översyn av åtgärderna

De åtgärder som fastställs i detta beslut ska regelbundet ses över mot bakgrund av resultaten av de kontroller som medlemsstaterna genomför.

Artikel 5

Beslut 2008/757/EG ska upphöra att gälla.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.( 1 ) EGT L 31, 1.2.2002, s. 1.

( 2 ) EGT L 116, 4.5.2007, s. 9.

( 3 ) EGT L 259, 27.9.2008, s. 10.

Top