EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0456-20110308

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden [delgivet med nr K(2008) 789] (Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga) (2008/456/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/456/2011-03-08

2008D0456 — SV — 08.03.2011 — 003.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 mars 2008

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2008) 789]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2008/456/EG)

(EGT L 167, 27.6.2008, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

Kommissionens beslut av den 10 juli 2009

  L 180

20

11.7.2009

►M2

Kommissionens beslut av den 8 februari 2010

  L 36

30

9.2.2010

►M3

Kommissionens beslut av den 2 mars 2011

  L 61

28

8.3.2011


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 248, 22.9.2010, s. 67  (456/2008)
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 mars 2008

om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” när det gäller medlemsstaternas förvaltnings- och kontrollsystem, reglerna för administrativ och ekonomisk förvaltning samt stödberättigande utgifter för projekt som medfinansieras av fonden

[delgivet med nr K(2008) 789]

(Endast de bulgariska, danska, engelska, estniska, finska, franska, grekiska, italienska, lettiska, litauiska, maltesiska, nederländska, polska, portugisiska, rumänska, slovakiska, slovenska, spanska, svenska, tjeckiska, tyska och ungerska texterna är giltiga)

(2008/456/EG)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut 574/2007/EG av den 23 maj 2007 om inrättande av fonden för yttre gränser för perioden 2007–2013 som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar” ( 1 ), särskilt artiklarna 25, 33.5, 35.6 och 37.4, och

av följande skäl:

(1)

Det är nödvändigt att fastställa på vilka villkor medlemsstaterna bör genomföra fondens åtgärder, i synnerhet under vilka omständigheter den ansvariga myndigheten direkt får genomföra projekt. Ytterligare bestämmelser bör också fastställas när det gäller delegerade myndigheter.

(2)

Det är nödvändigt att fastställa en förteckning över förfaranden eller rutiner som de olika utsedda myndigheterna ska utarbeta och följa vid genomförandet av fondens åtgärder.

(3)

Det är nödvändigt att fastställa de ansvariga myndigheternas skyldigheter gentemot de slutliga stödmottagarna i skedet före urval och godkännande av de projekt som ska finansieras och vilka aspekter som ska omfattas av kontrollerna av de utgifter som uppges av den slutliga stödmottagaren eller av dem som är partner i projektet, däribland administrativa kontroller av ansökningar om ersättning och kontroller på plats av enskilda projekt.

(4)

För att revisionen av utgifterna för de årliga programmen ska kunna ske på ett korrekt sätt bör det fastställas vilka kriterier verifieringskedjan måste uppfylla för att anses tillfredsställande.

(5)

Revision av projekt och system sker under revisionsmyndighetens överinseende. För att se till att revisionerna blir tillräckligt omfattande och effektiva och att de utförs enligt samma standarder i alla medlemsstater bör det fastställas vilka villkor revisionerna ska uppfylla, liksom grunderna för urvalet av projekt.

(6)

Medlemsstaterna måste tillsammans med de fleråriga programmen lämna in en beskrivning av sina förvaltnings- och kontrollsystem till kommissionen. Eftersom detta dokument är ett av kommissionens viktigaste verktyg för att, som ett led i den delade förvaltningen av gemenskapsbudgeten, avgöra huruvida medlemsstaterna använder det ekonomiska stödet enligt tillämpliga regler och principer som skyddar gemenskapens ekonomiska intressen, är det nödvändigt att precisera vilken information ett sådant dokument bör innehålla.

(7)

I syfte att harmonisera normerna för programplanering, uppföljning av genomförandet av fondens åtgärder, revisioner samt attestering av utgifter bör det tydligt anges vad som ska ingå i det fleråriga programmet, det årliga programmet, lägesrapporten, slutrapporten och ansökningarna om utbetalning. På samma sätt bör det också fastställas vad som ska ingå i revisionsstrategin, den årliga revisionsrapporten, giltighetsutlåtandet och attesteringen av utgifterna.

(8)

Eftersom medlemsstaterna är skyldiga att rapportera och övervaka oegentligheter och att kräva tillbaka felaktigt utbetalade belopp i samband med finansieringen från fonden är det nödvändigt att fastställa vilka krav som ska ställas på de uppgifter som sänds till kommissionen.

(9)

Det har visat sig att medborgarna i EU inte är tillräckligt medvetna om gemenskapens roll i finansieringen av program. Det är därför lämpligt att noggrant fastställa de informations- och publicitetsåtgärder som är nödvändiga för att åtgärda dessa brister i kommunikation och information.

(10)

För att medge insyn och garantera att informationen om eventuella finansieringsmöjligheter får så stor spridning som möjligt och når ut till samtliga berörda parter, bör de minimiåtgärder fastställas som behövs för att informera potentiella slutliga stödmottagare om de finansieringsmöjligheter som gemenskapen och medlemsstaterna tillsammans erbjuder via fonden. För att ge bättre insyn i hur medlen från fonderna används bör förteckningen över slutliga stödmottagare, projektens namn och den offentliga finansiering som beviljas för projekten offentliggöras.

(11)

Mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter ( 2 ) och av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter ( 3 ) är det, när det gäller de informations- och publicitetsåtgärder som vidtas och det revisionsarbete som utförs enligt detta beslut, nödvändigt att fastställa att kommissionen och medlemsstaterna bör förhindra att någon utan tillstånd avslöjar eller har tillgång till personuppgifter, samt att fastställa för vilka ändamål kommissionen och medlemsstaterna får behandla sådana uppgifter.

(12)

Genom att använda elektroniska verktyg för utbyte av information och ekonomiska uppgifter mellan medlemsstaterna och kommissionen kan man förenkla rutinerna, öka effektiviteten och spara tid. För att dra full nytta av dessa fördelar och samtidigt se till att informationsutbytet är säkert kan kommissionen komma att införa ett gemensamt datasystem.

(13)

En rad gemensamma bestämmelser om vilka utgifter som berättigar till stöd ur fonden bör antas för att säkerställa att fondens åtgärder genomförs effektivt i medlemsstaterna i enlighet med principerna om sund ekonomisk förvaltning. För att minska de slutliga stödmottagarnas och de utsedda myndigheternas administrativa börda bör schablonbelopp för indirekta kostnader på vissa villkor vara stödberättigande.

(14)

Det är nödvändigt att fastställa närmare föreskrifter för genomförandet av stödet till den särskilda transiteringsordning som fastställs genom rådets förordning (EG) nr 693/2003 ( 4 ) och rådets förordning (EG) nr 694/2003 ( 5 ).

(15)

I enlighet med artiklarna 1 och 2 i protokollet om Danmarks ställning, som är fogat till fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, är detta beslut inte bindande för eller tillämpligt i Danmark. Eftersom beslut 574/2007/EG bygger på Schengenregelverket enligt bestämmelserna i avdelning IV i tredje delen av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, ska Danmark, i enlighet med artikel 5 i nämnda protokoll, inom en tid av sex månader efter det att det här beslutet har antagits besluta om huruvida det ska genomföra beslutet i sin nationella lagstiftning.

(16)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket, i vilket Förenade kungariket inte deltar i enlighet med rådets beslut 2000/365/EG av den 29 maj 2000 om en begäran från Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket ( 6 ), och rådets beslut 2004/926/EG av den 22 december 2004 om att vissa bestämmelser i Schengenregelverket skall börja tillämpas på Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland ( 7 ). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Förenade kungariket.

(17)

Detta beslut utgör en utveckling av bestämmelserna i Schengenregelverket, i vilket Irland inte deltar i enlighet med rådets beslut 2002/192/EG av den 28 februari 2002 om Irlands begäran om att få delta i vissa bestämmelser i Schengenregelverket ( 8 ). Det är därför inte bindande för eller tillämpligt i Irland.

(18)

När det gäller Island och Norge utgör beslut nr 574/2007/EG en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i det avtal som ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ( 9 ), som omfattas av de områden som avses i artikel 1.A och 1.B i rådets beslut 1999/437/EG av den 17 maj 1999 om vissa tillämpningsföreskrifter för det avtal som har ingåtts mellan Europeiska unionens råd och Republiken Island och Konungariket Norge om dessa båda staters associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket ( 10 ).

(19)

När det gäller Schweiz utgör beslut 574/2007/EG en utveckling av de bestämmelser i Schengenregelverket, i den mening som avses i avtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om Schweiziska edsförbundets associering till genomförandet, tillämpningen och utvecklingen av Schengenregelverket, som omfattas av de områden som avses i artikel 4.1 i rådets beslut 2004/860/EG ( 11 ) om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av vissa bestämmelser i det avtalet.

(20)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från fondens förvaltningskommitté.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Del I

Inledning

Kapitel I

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

Artikel 2

Definitioner

Del II

Gemensamma bestämmelser för de fyra fonderna

Kapitel 1

Utsedda myndigheter

Artikel 3

Gemensamma myndigheter

Artikel 4

Delegerad myndighet

Artikel 5

Uppgifter som läggs ut på entreprenad

Kapitel 2

Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 6

Arbetsordning

Artikel 7

Den ansvariga myndighetens genomförande av fondens åtgärder

Artikel 8

Under vilka förhållanden fungerar den ansvariga myndigheten som verkställande organ

Artikel 9

Urvals- och tilldelningsförfarande när den ansvariga myndigheten fungerar som tilldelande myndighet

Artikel 10

Bidragsöverenskommelser med slutliga stödmottagare när den ansvariga myndigheten fungerar som tilldelande myndighet

Artikel 11

Upphandling i samband med genomförandet

Artikel 12

Fastställande av det slutliga gemenskapsbidraget

Artikel 13

Tekniskt stöd

Artikel 14

Utgifter för tekniskt stöd för en gemensam myndighet

Artikel 15

Kontroller som genomförs av den ansvariga myndigheten

Artikel 16

Verifieringskedja

Artikel 17

Revisioner av system och revisioner av projekt

Artikel 18

Kontroller som genomförs av den attesterande myndigheten

Kapitel 3

Obligatorisk information om fondens användning

Artikel 19

Proportionalitetsprincipen

Artikel 20

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 21

Översyn av beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 22

Programdokument

Artikel 23

Översyn av den finansiella fördelningen i årliga program

Artikel 24

Läges- och slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet samt ansökningar om utbetalningar

Artikel 25

Handlingar som upprättats av revisionsmyndigheten

Artikel 26

Handlingar som upprättats av den attesterande myndigheten

Kapitel 4

Rapportering av oegentligheter

Artikel 27

Inledande rapportering – undantag

Artikel 28

Rapportering av uppföljning – Belopp som inte återkrävs

Artikel 29

Kontakter med medlemsstaterna

Artikel 30

Användning av uppgifterna

Kapitel 5

Information och publicitet

Artikel 31

Information till potentiella slutliga stödmottagare

Artikel 32

Information till slutliga stödmottagare

Artikel 33

Den ansvariga myndighetens skyldigheter när det gäller när det gäller information och publicitet som är avsedd för allmänheten

Artikel 34

Slutliga stödmottagares skyldigheter när det gäller när det gäller information och publicitet som är avsedd för allmänheten

Artikel 35

Tekniska krav på informations- och publicitetsåtgärderna för insatsen

Kapitel 6

Personuppgifter

Artikel 36

Skydd av personuppgifter

Kapitel 7

Elektroniskt utbyte av handlingar

Artikel 37

Elektroniskt utbyte av handlingar

Artikel 38

Datasystem för utbyte av handlingar

Del III

Bestämmelser som särskilt avser fonden för yttre gränser

Kapitel 1

Bestämmelser om stödberättigande

Artikel 39

Bestämmelser om stödberättigande

Kapitel 2

Särskild transiteringsordning

Artikel 40

Stöd till genomförandet av den särskilda transiteringsordningen

Del IV

Slutbestämmelser

Artikel 41

Adressater

BILAGORDEL I

INLEDNINGKAPITEL 1

Tillämpningsområde och definitioner

Artikel 1

Syfte

1.  I detta beslut fastställs bestämmelser för genomförande av fonden när det gäller

a) utsedda myndigheter,

b) förvaltnings- och kontrollsystem,

c) information om fondens användning som medlemsstaterna ska lämna till kommissionen,

d) rapportering av oegentligheter,

e) information och publicitet,

f) personuppgifter,

g) elektroniskt utbyte av handlingar.

2.  Bestämmelserna nedan ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier och andra oegentligheter ( 12 ).

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut avses med

  grundläggande rättsakt: Europaparlamentets och rådets beslut nr 574/2007/EG,

  fond: fonden för yttre gränser, upprättad genom den grundläggande rättsakten,

  de fyra fonderna: Europeiska flyktingfonden, fonden för yttre gränser, Europeiska återvändandefonden och Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, vilka upprättades genom Europaparlamentets och rådets beslut nr 573/2007/EG ( 13 ), beslut nr 574/2007/EG, beslut nr 575/2007/EG ( 14 ) respektive rådets beslut 2007/435/EG ( 15 ) som en del av det allmänna programmet ”Solidaritet och hantering av migrationsströmmar”,

  ansvarig myndighet: det organ som en medlemsstat utsett enligt artikel 27.1 a i den grundläggande rättsakten,

  attesterande myndighet: det organ som en medlemsstat utsett enligt artikel 27.1 b i den grundläggande rättsakten,

  revisionsmyndighet: det organ som en medlemsstat utsett enligt artikel 27.1 c i den grundläggande rättsakten,

  delegerad myndighet: det organ som en medlemsstat utsett enligt artikel 27.1 d i den grundläggande rättsakten,

  utsedda myndigheter: de myndigheter som en medlemsstat utsett enligt artikel 27 i den grundläggande rättsakten,

  åtgärd: fondens åtgärder enligt de specifika mål som fastställs i artikel 4 och artikel 6 i den grundläggande rättsakten,

  projekt: de särskilda praktiska medel som de slutliga stödmottagarna använder för att genomföra en åtgärd helt eller delvis,

  slutlig stödmottagare: det rättssubjekt som ansvarar för genomförandet av projekt, t.ex. fristående organisationer, federala, nationella, regionala eller lokala myndigheter, övriga ideella organisationer, offentligrättsliga eller privaträttsliga företag eller internationella organisationer,

  projektpartner: ett rättssubjekt som genomför ett projekt i samarbete med en slutlig stödmottagare genom att förse projektet med resurser och genom att få en del av gemenskapens stöd genom den slutliga stödmottagaren,

  strategiska riktlinjer: ramen för finansiering från fonden antagen genom kommissionens beslut 2007/599/EG ( 16 ),

  prioritering: en serie åtgärder som angetts som prioriteringar i de strategiska riktlinjerna,

  särskild prioritering: en serie åtgärder som angetts som en särskild prioritering i de strategiska riktlinjerna och som möjliggör en större medfinansieringsandel i enlighet med artikel 16.4 i den grundläggande rättsakten,

  det första administrativa eller rättsliga konstaterandet: den första skriftliga bedömningen, där en behörig myndighet, vare sig det är en administrativ eller en rättslig myndighet, på grundval av konkreta fakta sluter sig till att en oegentlighet föreligger, utan att detta påverkar möjligheten att denna slutsats senare måste revideras eller dras tillbaka under det administrativa eller rättsliga förfarandets gång,

  oegentlighet: varje överträdelse av en bestämmelse i gemenskapsrätten som är följden av en handling eller en underlåtenhet av en ekonomisk aktör och som har lett eller skulle ha kunnat leda till en negativ ekonomisk effekt för Europeiska unionens allmänna budget genom att en otillbörlig utgift belastar den allmänna budgeten,

  misstanke om bedrägeri: oegentligheter som ger upphov till ett administrativt eller rättsligt förfarande på nationell nivå i syfte att fastställa att en uppsåtlig handling föreligger, särskilt bedrägeri i den mening som avses i artikel 1.1 a i den konvention som utarbetats på grundval av artikel K.3 i fördraget om Europeiska unionen om skydd av Europeiska gemenskapernas finansiella intressen ( 17 ),

  konkurs: insolvensförfaranden såsom dessa definieras i artikel 2 a i rådets förordning (EG) nr 1346/2000 ( 18 ),

  bidragsöverenskommelse: ett avtal eller ett annat motsvarande rättsligt instrument på grundval av vilket medlemsstater ger stöd till den slutliga stödmottagaren för att genomföra projektet med medel från fonden.DEL II

GEMENSAMMA BESTÄMMELSER FÖR DE FYRA FONDERNAKAPITEL 1

Utsedda myndigheter

Artikel 3

Gemensamma myndigheter

Medlemsstaterna kan utse samma ansvariga myndighet, revisionsmyndighet eller attesterande myndighet för två eller flera av de fyra fonderna.

Artikel 4

Delegerad myndighet

1.  Delegeringen av uppgifter ska stämma överens med principen om sund ekonomisk förvaltning, vilken förutsätter effektiv och ändamålsenlig intern kontroll, och därvid ska överensstämmelsen med principen om icke-diskriminering och med gemenskapsfinansieringens synlighet säkerställas. De genomförandeuppgifter som delegeras får inte ge upphov till intressekonflikter.

2.  Omfattningen av de uppgifter som den ansvariga myndigheten har delegerat till den delegerade myndigheten och det detaljerade förfarandet för att genomföra de delegerade uppgifterna ska formellt dokumenteras i skrift.

2.  Fullmakten ska åtminstone innehålla

a) hänvisningarna till tillämplig gemenskapslagstiftning,

b) vilken uppgift som anförtrotts den delegerade myndigheten,

c) den delegerade myndighetens rättigheter och skyldigheter och det ansvar den tar på sig,

d) den delegerade myndighetens skyldighet att införa och upprätthålla en organisationsstruktur och ett förvaltnings- och kontrollsystem som är avpassade så att den ska kunna genomföra sina skyldigheter,

e) den visshet som ska ges beträffande sund ekonomisk förvaltning och de delegerade uppgifternas laglighet och korrekthet.

3.  Handhavandet av kontakterna med kommissionen enligt artikel 27.1 a i den grundläggande rättsakten får inte delegeras. Den delegerade myndigheten ska sköta kommunikationen med kommissionen via den ansvariga myndigheten.

4.  Om den delegerade myndigheten inte är en offentlig förvaltning eller ett privaträttsligt organ som omfattas av medlemsstatens lagstiftning och som har ett offentligt uppdrag, får den ansvariga myndigheten inte till den myndigheten delegera verkställande befogenheter som omfattar ett betydande skönsmässigt handlingsutrymme och som kan användas som ett verktyg för politiska överväganden.

5.  Delegeringen av uppgifter till de delegerade myndigheterna ska inte påverka att ansvaret bärs av den ansvariga myndigheten, som förblir ansvarig för de uppgifter den har delegerat.

6.  Om den ansvariga myndigheten har delegerat uppgifter till den delegerade myndigheten ska alla bestämmelser rörande den ansvariga myndigheten i detta beslut i tillämpliga delar gälla den delegerade myndigheten.

Artikel 5

Uppgifter som läggs ut på entreprenad

Utsedda myndigheter får lägga ut en del av sina uppgifter på entreprenad, men de ska förbli ansvariga för sådana uppgifter i enlighet med de skyldigheter som definieras i artiklarna 29, 31 och 32 i den grundläggande rättsakten.KAPITEL 2

Förvaltnings- och kontrollsystem

Artikel 6

Arbetsordning

I enlighet med artikel 33.2 i den grundläggande rättsakten och med beaktande av proportionalitetsprincipen ska medlemsstaterna utarbeta en handledning som anger förfaranden och praktiska arrangemang när det gäller följande:

a) Hur de utsedda myndigheterna ska fungera.

b) Arrangemang som garanterar ett lämpligt åtskiljande av funktioner.

c) I förekommande fall, övervakning av delegerade myndigheter och andra uppgifter som lagts ut på entreprenad.

d) Upprättande av fleråriga och årliga program.

e) Utarbetande av en revisionsstrategi och årliga revisionsplaner.

f) Val av projekt, beviljande av bidrag samt övervakning och ekonomisk förvaltning av projekten.

g) Hantering av oegentligheter, finansiella korrigeringar och återkrav.

h) Förberedelse och genomförande av revisioner.

i) Utarbetande av revisionsrapporter och deklarationer.

j) Attestering av utgifter.

k) Utvärdering av programmet.

l) Rapportering till kommissionen.

m) Verifieringskedja.

Artikel 7

Den ansvariga myndighetens genomförande av fondens åtgärder

1.  För genomförande av fondens åtgärder kan den ansvariga myndigheten fungera som tilldelande myndighet eller som verkställande organ.

2.  Den ansvariga myndigheten fungerar som tilldelande myndighet i fall där den genomför projekten, i regel på grundval av årliga öppna förslagsinfordringar.

2.  Varken den ansvariga myndigheten eller någon delegerad myndighet får ansöka som svar på dessa förslagsinfordringar.

2.  I vederbörligen motiverade fall, bland annat vid förlängning av sådana fleråriga projekt i enlighet med artikel 16.6 i den grundläggande rättsakten som har valts ut efter en tidigare förslagsinfordran eller i nödsituationer, kan bidrag beviljas utan förslagsinfordran.

3.  Den ansvariga myndigheten fungerar som verkställande organ i fall där den beslutar att genomföra projekten direkt därför att projekten är av den arten att det inte finns något annat sätt att genomföra dem, t.ex. i fall där det rättsligt sett råder en monopolsituation, eller av säkerhetsskäl. I dessa fall ska reglerna om den slutliga stödmottagaren i tillämpliga delar gälla även för den ansvariga myndigheten.

Artikel 8

Under vilka förhållanden fungerar den ansvariga myndigheten som verkställande organ

1.  De orsaker som ledde till att den ansvariga myndigheten fungerade som verkställande organ för genomförande av projekten ska fastställas och meddelas kommissionen inom ramen för det berörda årliga programmet.

2.  När den ansvariga myndigheten genomför projekten ska den slå vakt om principen om prisvärdhet och förebygga intressekonflikter.

3.  Den ansvariga myndigheten får genomföra de preciserade projekten i enlighet med artikel 7.3 direkt eller tillsammans med en nationell myndighet som är behörig i kraft av sin tekniska sakkunskap, sin höga specialiseringsgrad eller sina administrativa befogenheter. De huvudsakliga nationella myndigheter som deltar i genomförandet ska också identifieras i det berörda årliga programmet.

4.  Det administrativa beslutet att medfinansiera ett projekt inom ramen för fonden ska innehålla den information som behövs för övervakning av de medfinansierade produkterna och tjänsterna och kontroll av de utgifter som uppstått. Alla tillämpliga bestämmelser om en bidragsöverenskommelse i artikel 10.2 ska anges i ett motsvarande rättsligt instrument.

5.  Den slutliga rapporten om genomförande av det årliga programmet ska omfatta information om förfaranden och praxis som tillämpas för att garantera ett tillräckligt åtskiljande av funktioner, effektiv kontroll och ett tillfredsställande skydd av Europeiska gemenskapernas ekonomiska intressen och den ska redogöra för hur intressekonflikter har undvikits.

6.  Om den ansvariga myndigheten regelbundet förväntas fungera som verkställande organ för projekt som medfinansieras av fonden

a) ska revisionsmyndigheten inte vara en del av samma organ som den ansvariga myndigheten, utom när dess oberoende i revisionshänseende garanteras och den också rapporterar till en annan myndighet utanför det organ som den och den ansvariga myndigheten utgör en del av,

b) ska den ansvariga myndighetens uppgifter, som fastställs i artikel 29 i den grundläggande rättsakten, inte påverkas när den ansvariga myndigheten också genomför projekt direkt.

▼C1

Om en delegerad myndighet förväntas fungera som verkställande organ för projekt som medfinansieras av fonden, får denna myndighet inte vara enda slutliga mottagare av de anslag som den delegerats förvaltningen av.

▼B

Artikel 9

Urvals- och tilldelningsförfarande när den ansvariga myndigheten fungerar som tilldelande myndighet

1.  Förslagsinfordringarna enligt artikel 7.2 ska offentliggöras på ett sätt som garanterar att de får så stor spridning som möjligt bland potentiella stödmottagare. ►M3  Eventuella betydande ändringar av innehållet i förslagsinfordringarna ska också offentliggöras på samma villkor. ◄

1.  Förslagsinfordringarna ska innehålla

a) målen,

b) urvalskriterierna, som ska vara förenliga med artikel 16.5 i den grundläggande rättsakten, samt de relevanta styrkande handlingarna,

c) de närmare villkoren för gemenskapsfinansiering och, i tillämpliga fall, nationell finansiering,

d) de närmare villkoren och sista dag för inlämnande av förslag.

2.  För urval av projekt och beviljande av bidrag ska den ansvariga myndigheten se till att potentiella stödmottagare underrättas om följande särskilda villkor rörande de projekt som ska genomföras:

a) Bestämmelser om stödberättigande utgifter.

b) Tidsfristen för genomförande.

c) Ekonomisk och övrig information som ska arkiveras och vidarebefordras.

2.  Innan beslutet om tilldelning fattas ska den ansvariga myndigheten förvissa sig om att den slutliga stödmottagaren eller de som är partner i projektet har kapacitet att uppfylla dessa villkor.

3.  Den ansvariga myndigheten ska se till att projekt för vilka stöd har beviljats har varit föremål för en formell, teknisk och budgetmässig analys och en kvalitativ bedömning genom tillämpning av de kriterier som anges i förslagsinfordran. Skälen till varför de övriga projekten har avslagits ska anges.

4.  Medlemsstaterna ska avgöra vem som ska ha behörighet att bevilja stöd till projekt och se till att intressekonflikter undviks i samtliga fall och i synnerhet när de sökande är nationella organ.

5.  Beslutet om tilldelning ska åtminstone innehålla namnet på den slutliga stödmottagaren eller på dem som är partner i projektet, de viktigaste uppgifterna om projektet och dess operativa mål, det maximala beloppet medfinansiering från fonden och den högsta andelen medfinansiering av de totala stödberättigande kostnaderna.

6.  Skriftlig information ska skickas till varje sökande om resultaten av urvalsprocessen med en förklaring angående urvalsbesluten. Det relevanta översynsförfarandet ska nämnas om detta föreskrivs i den nationella lagstiftningen.

Artikel 10

Bidragsöverenskommelser med slutliga stödmottagare när den ansvariga myndigheten fungerar som tilldelande myndighet

1.  Den ansvariga myndigheten ska fastställa detaljerade projektförvaltningsförfaranden som bland annat omfattar följande:

a) Bidragsöverenskommelser ska undertecknas med de utvalda slutliga stödmottagarna.

b) Uppföljningsavtal och varje ändring av dessa genom att ett system för den administrativa uppföljningen av projekt upprättas (skriftväxling, utfärdande och uppföljning av ändrings- och påminnelseskrivelser, mottagande och bearbetning av rapporter osv.).

2.  Bidragsöverenskommelserna ska bland annat innehålla följande:

a) Högsta tillåtna bidragsbelopp.

b) Högsta tillåtna andel gemenskapsbidrag i enlighet med artikel 16.4 i den grundläggande rättsakten.

c) En detaljerad beskrivning av och tidsplan för det understödda projektet.

d) I tillämpliga fall, de arbetsuppgifter och därmed sammanhängande kostnader som den slutliga stödmottagaren avser att lägga ut på underentreprenad.

e) Den avtalade finansplanen och en finansieringsplan för projektet, inklusive den fasta andelen indirekta kostnader enligt definitionen i bilaga XI om bestämmelserna för stödberättigande.

f) Tidsplanen och bestämmelser för genomförandet av överenskommelsen (rapporteringsskyldigheter, ändringar och uppsägning).

g) Operativa mål för projektet och indikatorer som ska användas.

h) En definition av stödberättigande kostnader.

i) Villkor rörande utbetalningen av bidraget och bokföringskrav.

j) Villkor som avser verifieringskedjan.

k) Tillämpliga bestämmelser om uppgiftsskydd.

l) Tillämpliga bestämmelser om publicitet.

3.  I tillämpliga fall ska de slutliga stödmottagarna se till att alla partner i projektet omfattas av samma skyldigheter som de själva. Partnerna ska vara ansvariga via den slutliga stödmottagaren, som dock i sista hand ansvarar för att den själv och samtliga partner i projektet iakttar avtalsvillkoren.

3.  De slutliga stödmottagarna är skyldiga att arkivera bestyrkta kopior av bokföringsunderlag som verifierar partnernas inkomster och utgifter för det berörda projektet.

4.  I bidragsöverenskommelserna ska uttryckligen anges att kommissionen och revisionsrätten har befogenhet att på grundval av handlingar utföra kontroller på platsen hos samtliga slutliga stödmottagare, projektpartner och underentreprenörer.

▼M3

Artikel 11

Upphandling i samband med genomförandet

Vid tilldelning av kontrakt för genomförande av projekten ska den berörda staten eller berörda regionala eller lokala myndigheter, offentligrättsliga organisationer, sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller av flera sådana offentligrättsliga organ handla i enlighet med de i unionen och på nationell nivå tillämpliga bestämmelserna och principerna om offentlig upphandling.

Andra enheter än de som avses i första stycket ska tilldela kontrakt för genomförandet av projekt efter lämpligt offentliggörande, för att säkerställa att principerna om insyn, icke-diskriminering och likabehandling följs. Kontrakt som är värda mindre än 100 000 euro får tilldelas på grundval av infordran av minst tre anbud. Utan att det påverkar tillämpningen av gällande nationella bestämmelser ska kontrakt som är värda mindre än 5 000 euro inte omfattas av några formella krav.

▼B

Artikel 12

Fastställande av det slutliga gemenskapsbidraget

För beräkningen av den slutliga utbetalningen till den slutliga stödmottagaren ska det totala gemenskapsbidraget till varje projekt vara det lägsta av följande tre belopp:

a) Det högsta belopp som anges i bidragsöverenskommelsen.

b) Den maximala medfinansiering som är resultatet av att de totala stödberättigande kostnaderna för det berörda projektet multipliceras med den andel som anges i artikel 16.4 i den grundläggande rättsakten (dvs. 50 % eller 75 %).

c) Det belopp som blir resultatet av en tillämpning av principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte, såsom denna princip definieras i punkt I.3.3 i bilaga XI.

Artikel 13

Tekniskt stöd

1.  Tekniskt stöd på kommissionens initiativ, såsom det definieras i artikel 17 i den grundläggande rättsakten, kan finansieras upp till 100 % av fonden.

2.  Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ, såsom det definieras i artikel 18 i den grundläggande rättsakten, kan finansieras upp till 100 % av fonden.

3.  Tekniskt stöd på kommissionens eller medlemsstaternas initiativ kan bestå av upphandlingskontrakt, sakkunnigarvoden eller administrativa utgifter i enlighet med bestämmelserna om stödberättigande utgifter i del III, kapitel 1.

Artikel 14

Utgifter för tekniskt stöd för en gemensam myndighet

1.  Om en eller flera utsedda myndigheter är gemensamma för två eller flera av de fyra fonderna, får anslagen för utgifter för tekniskt stöd i vart och ett av de berörda årliga programmen sammanföras helt eller delvis.

2.  Utgifterna för tekniskt stöd ska fördelas mellan de berörda fonderna, helst på grundval av en enkel och representativ fördelningsformel. Tillämpningen av formeln får inte leda till en höjning av det maximala beloppet utgifter för tekniskt stöd för vart och ett av de årliga programmen.

Artikel 15

Kontroller som genomförs av den ansvariga myndigheten

1.  De kontroller som ska genomföras av den ansvariga myndigheten eller under dess ansvar enligt artikel 29.1 g i den grundläggande rättsakten ska omfatta administrativa, ekonomiska, tekniska och fysiska aspekter av projekten, beroende på vad som är lämpligt.

1.  Kontrollerna ska garantera att de deklarerade utgifterna är verkliga och motiverade för projektets syfte, att de tilldelade projekten har genomförts i enlighet med bidragsöverenskommelserna, att gemenskapens bidrag är förenligt med bestämmelserna, särskilt bestämmelserna om finansieringsstruktur i artikel 16 i den grundläggande rättsakten, att den slutliga stödmottagarens ansökningar om ersättning är korrekta och att projekten och utgifterna är förenliga med gemenskapsregler och nationella regler, samt att dubbelfinansiering från andra gemenskapsordningar eller nationella ordningar eller andra programplaneringsperioder undviks.

1.  Dessutom ska kontrollerna omfatta följande:

a) Administrativa och ekonomiska kontroller av varje ansökan om ersättning som lämnas in av de slutliga stödmottagarna.

b) Kontroller, åtminstone utifrån ett representativt urval av verifikationer som omfattar alla rubriker i den budget som åtföljer bidragsöverenskommelsen, av att de kostnader och intäkter samt de kostnader som täcks av inkomster avsatta för särskilda ändamål vilka de slutliga stödmottagarna deklarerar är relevanta, korrekta och stödberättigande.

c) Kontroller på plats av enskilda projekt, åtminstone utifrån ett urval som är en lämplig blandning av projekt av olika typ och storlek och med beaktande av eventuella riskfaktorer som redan konstaterats, för att få en rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, med hänsyn tagen till den risk som den ansvariga myndigheten har konstaterat.

1.  De kontroller som anges i punkterna a och b behöver inte genomföras om den slutliga stödmottagaren har ålagts en skyldighet att ge in ett revisionsintyg från en oberoende revisor som omfattar alla de aspekter som nämns i punkterna a och b.

2.  För varje kontroll ska den ansvariga myndigheten dokumentera det arbete som utförts och ange när kontrollen utförts samt vilka slutsatser som dragits av den och vilka åtgärder som vidtagits vid eventuella fel som upptäckts. Den ansvariga myndigheten ska se till att samtliga verifikationer avseende de kontroller som genomförts hålls tillgängliga för kommissionen och revisionsrätten under en period av fem år efter det att projektet har avslutats. Rättsliga förfaranden eller en motiverad begäran från kommissionen ska ha suspensiv verkan på denna tidsfrist.

3.  När den ansvariga myndigheten fungerar som verkställande organ inom ramen för det årliga programmet i enlighet med artikel 7.3 ska de kontroller som avses i punkt 1 genomföras enligt principen om tillräcklig åtskillnad av funktioner.

Artikel 16

Verifieringskedja

1.  Vid tillämpning av artikel 29.1 k i den grundläggande rättsakten ska verifieringskedjan anses vara tillräcklig om den uppfyller följande kriterier:

a) Den gör det möjligt att kontrollera att de belopp som attesterats till kommissionen stämmer överens med den attesterande myndighetens, den ansvariga myndighetens, de delegerade myndigheternas och de slutliga stödmottagarnas detaljerade räkenskaper och verifikationer för projekt som medfinansierats av fonden.

b) Den gör det möjligt att kontrollera utbetalningen av offentligt stöd till den slutliga stödmottagaren, hur de medel från gemenskapen som fonden beviljat fördelats samt varifrån medfinansieringen av projektet kommer.

c) Den gör det möjligt att kontrollera att de urvalskriterier som fastställts för det årliga programmet har tillämpats.

d) Den innehåller tekniska specifikationer för varje projekt och en finansieringsplan, handlingar som styrker att ansökan om stöd godkänts, handlingar som gäller offentliga upphandlingsförfaranden och rapporter om utförda kontroller och revisioner, beroende på vad som är tillämpligt.

2.  Den ansvariga myndigheten ska se till att förvaringsplatsen för alla de handlingar som avser enskilda utbetalningar inom ramen för fonden finns registrerad.

Artikel 17

Revisioner av system och projekt

1.  De revisioner som avses i artikel 32.1 a och 32.1 b i den grundläggande rättsakten ska genomföras avseende de förvaltnings- och kontrollsystem som införts av medlemsstaterna och avseende ett urval av projekt som valts ut genom en metod som godkänts av revisionsmyndigheten.

1.  Urvalsmetoden ska

a) omfatta en lämplig blandning av projekt av olika typ och storlek,

b) beakta eventuella riskfaktorer som har identifierats genom nationella kontroller eller gemenskapskontroller samt kontrollernas lönsamhetsaspekter.

1.  Urvalet ska, åtminstone proportionellt, också omfatta projekt som genomförs av den ansvariga myndighet som fungerar som verkställande organ.

1.  Den metod som har använts för att göra urvalet ska dokumenteras.

2.  Revisionen av förvaltnings- och kontrollsystemen ska minst en gång före 2013 omfatta nedanstående processer: programplanering, delegering av uppgifter, urval och tilldelning, övervakning av projekten, betalning, attestering av utgifter, rapportering till kommissionen, upptäckt av och åtgärder mot eventuella oegentligheter samt utvärdering av programmen.

3.  Revisionerna av projekt ska utföras på plats med utgångspunkt i de underlag och handlingar som den slutliga stödmottagaren eller partnerna i projektet har. Syftet med revisionerna är att kontrollera att

a) projektet uppfyller urvalskriterierna för det årliga programmet, har genomförts i enlighet med bidragsöverenskommelsen och uppfyller alla tillämpliga krav på ändamålsenlighet och syfte eller de mål som ska uppnås,

b) de deklarerade utgifterna motsvarar de räkenskaper och verifikationer som innehas av den slutliga stödmottagaren eller partnerna i projektet, och att räkenskaperna motsvarar de verifikationer som förvaras av den ansvariga myndigheten eller ett delegerat organ,

c) utgiftsposterna motsvarar de villkor för stödberättigande som anges i bilaga 11, de krav som anges under det nationella urvalsförfarandet, de villkor som ställs i bidragsöverenskommelsen och det arbete som faktiskt utförs samt eventuella andra gemenskapsregler och nationella regler,

d) syftet eller det planerade syftet med projektet är förenligt med de mål och åtgärder som anges i artiklarna 3, 4, 5, 6 och 18 i den grundläggande rättsakten,

e) det offentliga eller privata stödet har betalats ut till den slutliga stödmottagaren i enlighet med artikel 16.2 i den grundläggande rättsakten,

f) det finns en tillfredsställande verifieringskedja,

g) det inte finns några intressekonflikter och att valuta har erhållits för pengarna, särskilt i fall där den ansvariga myndigheten fungerar som verkställande organ för projektet.

4.  Endast utgifter som omfattas av en revision som utförs enligt punkt 3 ska tas med i det utgiftsbelopp som granskas i enlighet med artikel 32.1 b i den grundläggande rättsakten. Om revisionen utförs innan projektet har avslutats beaktas endast de utgifter som faktiskt granskats vid beräkningen av täckningsgraden.

5.  Om problem som upptäckts förefaller vara systemrelaterade och därför kan innebära en risk för andra projekt, ska revisionsmyndigheten se till att ytterligare utredningar och vid behov även ytterligare revisioner görs för att fastställa problemens vidd. Nödvändiga förebyggande och korrigerande åtgärder ska vidtas av de relevanta myndigheterna.

6.  Revisionsmyndigheten ska dra slutsatser på grundval av resultaten av revisionen avseende de utgifter som deklarerats till kommissionen och lägga fram slutsatserna för kommissionen i den årliga revisionsrapporten. I årliga program där felprocenten ligger över signifikansnivån på 2 % av gemenskapens bidrag ska revisionsmyndigheten analysera betydelsen av detta fel och vidta nödvändiga åtgärder, vilket omfattar lämpliga rekommendationer som åtminstone ska läggas fram i den årliga revisionsrapporten.

Artikel 18

Kontroller som genomförs av den attesterande myndigheten

1.  I fall där revisionsmyndigheten avger ett yttrande med reservation eller ett negativt yttrande om hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar, ska den attesterande myndigheten kontrollera att denna information har skickats till kommissionen. Den ska också se till att en lämplig handlingsplan har införts av den ansvariga myndigheten för att återställa förvaltnings- och kontrollsystemens effektivitet och för att bedöma hur funktionsstörningen påverkar utgiftsredogörelsen.

2.  Om en ansökan om utbetalning eller en redogörelse för ersättning inte valideras av revisionsmyndigheten för slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet, ska den attesterande myndigheten se till att en korrekt ansökan om utbetalning eller redogörelse för ersättning upprättas utan dröjsmål.KAPITEL 3

Obligatorisk information om fondens användning

Artikel 19

Proportionalitetsprincipen

1.  Enligt artikel 10.2 i den grundläggande rättsakten kan omfattningen av den information om fondens användning som står till en medlemsstats förfogande och som översänds till kommissionen genom de handlingar som avses i detta kapitel stå i proportion till det gemenskapsbidrag som tilldelas den berörda medlemsstaten, och denna information kan vid behov ges i form av en sammanfattning.

2.  På kommissionens begäran ska medlemsstaten dock lämna mer utförlig information. Kommissionen kan begära denna information om det förefaller nödvändigt för att den ska kunna fullgöra sina skyldigheter effektivt enligt den grundläggande rättsakten och budgetförordningen.

Artikel 20

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem

1.  Den beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen som avses i artiklarna 33.4 och 34.2 i den grundläggande rättsakten ska lämnas in enligt förlagan i bilaga I.

2.  Den ansvariga myndigheten ska validera beskrivningen av de system som införts av en delegerad myndighet. Varje utsedd myndighet ska bekräfta att beskrivningen av de förvaltnings- och kontrollsystem som berör den är korrekta. Dessutom ska revisionsmyndigheten också bekräfta att beskrivningen är fullständig.

3.  När kommissionen undersöker beskrivningen kan den begära klarlägganden och föreslå åtgärder för att bestämmelserna i den grundläggande rättsakten ska följas. Vid behov kan tjänstemän från kommissionen eller bemyndigade företrädare för denna göra besök på plats.

4.  Om den ansvariga myndigheten är densamma för två eller flera av de fyra fonderna eller om gemensamma system tillämpas på två eller flera av fonderna, kan en beskrivning av de gemensamma förvaltnings- och kontrollsystemen lämnas in som vid behov belyser eventuella särdrag.

Artikel 21

Översyn av beskrivningen av förvaltnings- och kontrollsystem

▼M3

1.  Den ansvariga myndigheten ska genom en formell skrivelse underrätta kommissionen om eventuella ändringar av betydelse i förvaltnings- och kontrollsystemen och översända en reviderad beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen till kommissionen så snabbt som möjligt, och senast när ändringen i fråga träder i kraft.

▼B

2.  Stora ändringar är ändringar som sannolikt kommer att påverka åtskiljandet av funktioner, effektiviteten i urvals-, tilldelnings-, kontroll- och betalningsmekanismer samt kommunikationen med kommissionen. De omfattar i synnerhet ändringar inom en av de utsedda myndigheterna, inom redovisningssystemet och av betalnings- och attesteringsförfarandena.

3.  Ändringar av förvaltnings- och kontrollsystem ska följa samma förfarande som det som föreskrivs i artikel 20.

Artikel 22

Programdokument

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna ett flerårigt program enligt artikel 21 i den grundläggande rättsakten och i enlighet med förlagan i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna de årliga programmen enligt artikel 23 i den grundläggande rättsakten och i enlighet med förlagan i bilaga III.

3.  De finansieringsplaner som sammanhänger med det fleråriga programmet ska innehålla fördelningen av de budgeterade beloppen per prioriterat område i enlighet med de strategiska riktlinjerna.

3.  De finansieringsplaner som sammanhänger med de årliga programmen ska innehålla fördelningen av de budgeterade beloppen per kategori av åtgärd i enlighet med artikel 3.1 i den grundläggande rättsakten, med en hänvisning till de prioriterade områdena.

Artikel 23

Översyn av den finansiella fördelningen i årliga program

▼M1

1.  För att ändra det årliga program som godkänts av kommissionen i enlighet med artikel 23.4 i den grundläggande rättsakten, ska den berörda medlemsstaten lämna in ett ändrat utkast till årligt program till kommissionen senast tre månader innan den period under vilken utgifterna berättigar till stöd löper ut. Kommissionen ska undersöka och så snart som möjligt godkänna det ändrade programmet enligt det förfarande som anges i artikel 23.4 i den grundläggande rättsakten.

▼B

2.  Ändringar av den finansiella fördelningen utan översyn av det årliga programmet enligt punkt 1 får inte överstiga 10 % av det totala bidraget från fonden och ska tillåtas endast under omständigheter som står utanför den ansvariga myndighetens kontroll. En fullgod förklaring av sådana ändringar ska ges i lägesrapporten eller i slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet.

Artikel 24

►M2  Läges- och slutrapporter om genomförandet av det årliga programmet samt ansökningar om utbetalningar ◄

1.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna lägesrapporterna om genomförandet av det årliga programmet och betalningsansökningar enligt artikel 41.4 i den grundläggande rättsakten och i enlighet med förlagan i bilaga IV.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna slutrapporterna om genomförandet av det årliga programmet och betalningsansökningar enligt artikel 42.1 b i den grundläggande rättsakten och i enlighet med förlagan i bilaga V.

▼M3

3.  I den redovisning i tabellform som sammanhänger med läges- och slutrapporterna ska anges hur beloppen fördelas per prioriterat område och per specifik prioritering i enlighet med de strategiska riktlinjerna.

▼M2

4.  Med hänvisning till artiklarna 41.3 och 41.4 i den grundläggande rättsakten får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering till en medlemsstat inte överstiga 90 % av det sammanlagda belopp som tilldelats denna medlemsstat i det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts.

Om en medlemsstat nationellt har gjort åtaganden för mindre än det sammanlagda belopp som den tilldelats genom det finansieringsbeslut genom vilket det årliga programmet godkänts, får den ackumulerade summan av utbetald förfinansiering inte överstiga 90 % av det belopp som det nationellt har gjorts åtaganden för.

▼B

Artikel 25

Handlingar som upprättats av revisionsmyndigheten

1.  Den revisionsstrategi som avses i artikel 32.1 c i den grundläggande rättsakten ska utarbetas enligt förlagan i bilaga VI. ►M3   Eventuella ändringar av den revisionsstrategi som har lämnats in i enlighet med artikel 32.1 c i den grundläggande rättsakten och godkänts av kommissionen ska översändas till kommissionen så snabbt som möjligt. Den ändrade revisionsstrategin ska fastställas i enlighet med mallen i bilaga VI, med markeringar som visar vilka ändringar som gjorts. ◄

▼M3

2.  Utom när vart och ett av de två senaste årliga program som kommissionen har antagit motsvarar ett årligt gemenskapsbidrag på mindre än 1 miljon euro, ska revisionsmyndigheten lämna in en årlig revisionsplan före den 15 februari varje år från och med 2010. Revisionsplanen ska fastställas i enlighet med mallen i bilaga VI. Medlemsstaterna behöver inte lämna in revisionsstrategin på nytt i samband med att de lämnar in den årliga revisionsplanen. Om det är fråga om en gemensam revisionsstrategi enligt artikel 32.2 i den grundläggande rättsakten kan en gemensam årlig revisionsplan lämnas in.

▼B

3.  Den revisionsrapport och de yttranden som avses i artikel 32.3 a och 32.3 b i den grundläggande rättsakten ska grunda sig på de revisioner av system och projekt som genomförs enligt revisionsstrategin och utarbetas i enlighet med förlagorna i bilagorna VII.A och VII.B.

4.  Det giltighetsutlåtande som avses i artikel 32.3 c i den grundläggande rättsakten ska grunda sig på det revisionsarbete som revisionsmyndigheten har utfört och vid behov på ytterligare kontroller. Giltighetsutlåtandet ska upprättas i enlighet med förlagan i bilaga VII.C.

5.  Om granskningen har haft en begränsad omfattning eller om så många oegentligheter konstateras i utgifterna att ett yttrande utan reservation inte kan ges för det årliga yttrande som avses i artikel 32.3 b i den grundläggande rättsakten eller i det utlåtande som avses i punkt c i samma artikel, ska revisionsmyndigheten ange orsakerna till detta och uppskatta hur stort problemet är och vilka ekonomiska konsekvenser det får.

▼M3

Artikel 26

Handlingar som upprättats av den attesterande myndigheten

1.  Attesteringen för den ansökan om en andra förhandsfinansiering som avses i artikel 41.4 i den grundläggande rättsakten ska upprättas av den attesterande myndigheten och översändas till kommissionen av den ansvariga myndigheten i det format som anges i bilaga VIII.

2.  Attesteringen för den ansökan om slutbetalning som avses i artikel 42.1 a i den grundläggande rättsakten ska upprättas av den attesterande myndigheten och översändas till kommissionen av den ansvariga myndigheten i det format som anges i bilaga IX.

▼BKAPITEL 4

Rapportering av oegentligheter

Artikel 27

Inledande rapportering – undantag

1.  I enlighet med förlagorna i bilagorna IV och V ska medlemsstaterna rapportera till kommissionen om oegentligheter som varit föremål för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet i läges- eller slutrapporterna om genomförandet av de årliga programmen.

1.  I rapporten ska anges följande:

a) Fonden, det årliga programmet och det berörda projektet.

b) Vilken bestämmelse som har överträtts.

c) Datum för och källan till den första information som har lett till misstankar om att en oegentlighet har begåtts.

d) Vilka metoder som har använts för att begå oegentligheten.

e) I förekommande fall uppgift om huruvida denna metod leder till misstankar om bedrägeri.

f) På vilket sätt oegentligheten har upptäckts.

g) Hur stort det berörda gemenskapsbidraget är.

1.  Följande fall behöver dock inte rapporteras, utom i fall av misstänkt bedrägeri:

a) Fall där oegentligheterna avser belopp på mindre än 10 000 EUR som belastar Europeiska gemenskapernas allmänna budget.

b) Fall där den enda oegentligheten består i att ett projekt som ingår i det årliga programmet helt eller delvis inte har kunnat genomföras på grund av att den slutliga stödmottagaren har gått i konkurs.

c) Fall som den slutliga stödmottagaren, antingen före eller efter utbetalningen av det offentliga stödet, har rapporterat till den ansvariga myndigheten, om rapporteringen har skett på eget initiativ och innan den ansvariga myndigheten har uppmärksammat omständigheterna.

d) Fall som den ansvariga myndigheten upptäckt och korrigerat före utbetalningen av det offentliga stödet till den slutliga stödmottagaren och innan de berörda utgifterna tagits med i en utgiftsredogörelse som lämnats till kommissionen.

2.  På kommissionens begäran ska medlemsstaterna alltid lämna närmare uppgifter om följande:

a) I förekommande fall, vilka andra medlemsstater och tredjeländer som berörs.

b) Vid vilken tidpunkt eller under vilken tidsperiod som oegentligheten har begåtts.

c) Vilka nationella myndigheter eller organ som har utarbetat den officiella rapporten om oegentligheten och vilka myndigheter som har ansvar för den administrativa eller rättsliga uppföljningen av ärendet.

d) Datum för det första administrativa eller rättsliga konstaterandet av oegentligheten.

e) Vilka fysiska och juridiska personer som är inblandade eller vilka andra organ som deltar, med undantag för de fall där dessa uppgifter, på grund av de berörda oegentligheternas art, inte skulle gagna arbetet med att motverka oegentligheter.

f) Den totala budget och det totala offentliga stöd som godkänts för projektet och medfinansieringens fördelning mellan gemenskapens bidrag och nationella bidrag.

g) Hur stort det offentliga stöd är som berörs av oegentligheten och motsvarande stödbelopp från gemenskapen som äventyras.

h) Uppgift om vilka belopp som skulle ha betalats ut felaktigt om oegentligheten inte hade konstaterats, om inga utbetalningar av offentliga medel som avses i punkt g har gjorts till de personer eller andra organ som identifierats.

i) Uppgift om huruvida utbetalningarna har ställts in och om möjligheterna till återvinning.

j) Typen av oegentlig utgift.

3.  Om en del av de uppgifter som avses i punkt 2, särskilt uppgifter om hur oegentligheterna begåtts eller om hur de upptäcktes, inte är tillgängliga, ska medlemsstaterna i mån av möjlighet lämna in de uppgifter som saknas i kommande rapporter över oegentligheter som läggs fram för kommissionen.

Artikel 28

Rapportering av uppföljning – Belopp som inte återkrävs

1.  Medlemsstaterna ska med hänvisning till eventuella tidigare rapporter som lämnats enligt artikel 27 underrätta kommissionen om de förfaranden som inletts avseende de oegentligheter som tidigare anmälts och om viktiga förändringar som de resulterat i. Informationen ska ges i lägesrapporterna eller slutrapporterna om genomförandet av de årliga programmen i enlighet med förlagorna i bilagorna IV och V.

1.  I rapporten ska anges de belopp som har återkrävts, eller som förväntas återkrävas.

2.  På kommissionens begäran ska medlemsstaterna alltid lämna närmare uppgifter om följande:

a) Eventuella interimsåtgärder som medlemsstaterna har vidtagit för att se till att felaktigt utbetalda belopp återkrävs.

b) Alla rättsliga eller administrativa förfaranden som inletts i syfte att återkräva felaktigt utbetalda belopp och för att införa sanktioner.

c) Skälen till att man avstår från att kräva tillbaka beloppet.

d) Skälen till att man avstår från åtal.

2.  Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen om de administrativa avgöranden eller domstolsavgöranden som avslutar sådana förfaranden, eller om de centrala delarna i sådana beslut, och ska särskilt ange om de omständigheter som konstaterats ger upphov till misstankar om bedrägeri.

Artikel 29

Kontakter med medlemsstaterna

1.  Kommissionen ska upprätthålla lämpliga kontakter med de berörda medlemsstaterna i syfte att komplettera uppgifterna om de oegentligheter som avses i artikel 27, och om de förfaranden som avses i artikel 28 om möjligheten till återkrav.

2.  Oberoende av de kontakter som avses i punkt 1 ska kommissionen underrätta medlemsstaterna i fall där oegentlighetens art tyder på att samma eller likartade tillvägagångssätt kan förekomma i andra medlemsstater.

Artikel 30

Användning av uppgifterna

1.  Kommissionen får använda all allmän eller praktisk information som medlemsstaterna lämnar på grundval av detta beslut för att genomföra riskanalyser och får, med utgångspunkt i den information som tillhandahållits, utarbeta rapporter och varningssystem för att kunna identifiera riskerna mer effektivt.

2.  Kommissionen ska regelbundet underrätta de berörda medlemsstaterna om hur den information som avses i punkt 1 används.KAPITEL 5

Information och publicitet

Artikel 31

Information till potentiella slutliga stödmottagare

1.  Den ansvariga myndigheten ska se till att grundläggande information om de fleråriga och årliga programmen får så stor spridning som möjligt, med detaljuppgifter om det berörda ekonomiska bidraget, och att de görs tillgängliga för samtliga berörda parter.

1.  Den ansvariga myndigheten kan dock av allmänna säkerhetsskäl besluta att behandla de interna förvaltningsarrangemang som fastställs i det fleråriga programmet eller i de årliga programmen och eventuell annan information som avser genomförandet av fonden som konfidentiell information.

2.  Den ansvariga myndigheten ska ge potentiella slutliga stödmottagare åtminstone följande information:

a) De villkor för stödberättigande som de måste uppfylla för att komma i fråga för finansiering från ett årligt program.

b) En beskrivning av förfarandena för behandling av stödansökningar och av de tidsfrister som gäller.

c) Kriterierna för urval av de projekt som ska finansieras.

d) De kontakter som kan ge information om de årliga programmen.

2.  Dessutom ska den ansvariga myndigheten underrätta potentiella slutliga stödmottagare om bestämmelserna om offentliggörande i artikel 33.2 b.

Artikel 32

Information till slutliga stödmottagare

Den ansvariga myndigheten ska underrätta slutliga stödmottagare om att de i och med att de tar emot stöd samtycker till att föras upp på den förteckning över slutliga stödmottagare som ska offentliggöras i enlighet med artikel 33.2 b.

Artikel 33

Den ansvariga myndighetens skyldigheter när det gäller information och publicitet som är avsedd för allmänheten

1.  Den ansvariga myndigheten ska se till att informations- och publicitetsåtgärderna genomförs i syfte att uppnå största möjliga bevakning i medier, genom att välja olika kanaler och kommunikationssätt på lämplig nationell nivå.

2.  Den ansvariga myndigheten ska vidta åtminstone följande informations- och publicitetsåtgärder:

a) Anordna minst ett evenemang per år för att, från och med 2008, informera om igångsättningen av det fleråriga programmet eller om resultaten av det årliga programmet eller de årliga programmen.

b) Årligen offentliggöra en förteckning, åtminstone på en webbplats över de slutliga stödmottagarna, namnen på projekten och hur mycket de tilldelas i form av offentlig finansiering och gemenskapsfinansiering. Adressen till webbplatsen ska meddelas kommissionen.

Artikel 34

Slutliga stödmottagares skyldigheter när det gäller information och publicitet som är avsedd för allmänheten

1.  Den slutliga stödmottagaren ska vara skyldig att genom de åtgärder som anges i punkterna 2, 3 och 4 informera allmänheten om stödet från fonden.

2.  Den slutliga stödmottagaren ska sätta upp en väl synlig, permanent skylt av ansenlig storlek senast tre månader efter slutförandet av ett projekt som uppfyller följande villkor:

a) Det sammanlagda gemenskapsstödet till projektet är större än 100 000 EUR.

b) Insatsen består av inköp av ett fysiskt föremål eller finansiering av infrastrukturprojekt eller bygg- och anläggningsprojekt.

2.  På skylten ska projektets namn anges och av vilken typ det är. Dessutom ska de uppgifter som anges i artikel 35 uppta minst 25 % av skyltens yta.

3.  Om ett projekt beviljas finansiering inom ramen för ett årligt program som medfinansieras av fonden ska den slutliga stödmottagaren se till att de som deltar i projektet har underrättats om denna finansiering.

4.  Av alla handlingar, även deltagarbevis eller andra intyg, som gäller sådana projekt, ska det framgå att projektet medfinansieras av fonden.

Artikel 35

Tekniska krav på informations- och publicitetsåtgärderna för insatsen

Alla informations- och publicitetsåtgärder som riktar sig till slutliga stödmottagare, potentiella slutliga stödmottagare och till allmänheten ska innehålla följande:

1. Europeiska unionens emblem, i enlighet med de grafiska anvisningarna i bilaga 10, och en hänvisning till Europeiska unionen.

2. En hänvisning till fonden.

3. Ett uttalande som den ansvariga myndigheten valt för att lyfta fram mervärdet av gemenskapens stöd.

Punkterna 1 och 3 är inte tillämpliga på små reklamartiklar som är kopplade till två eller flera av de fyra fonderna.KAPITEL 6

Personuppgifter

Artikel 36

Skydd av personuppgifter

1.  Medlemsstaterna och kommissionen ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att förhindra att någon utan tillstånd avslöjar eller orättmätigt får tillgång till de uppgifter som avses i artikel 29.1 h i den grundläggande rättsakten, uppgifter som kommissionen samlar in i samband med sina kontroller på plats och den information som avses i kapitel 4.

2.  Den information som avses i kapitel 4 får bara sändas till sådana personer i medlemsstaterna eller inom gemenskapens institutioner som måste ha tillgång till informationen för att kunna fullgöra sina tjänsteåligganden, om inte den medlemsstat som lämnat sådana uppgifter uttryckligen gett sitt tillstånd till något annat.KAPITEL 7

Elektroniskt utbyte av handlingar

▼M3

Artikel 37

Elektroniskt utbyte av handlingar

De handlingar som avses i kapitel 3 ska, förutom i form av vederbörligen undertecknade pappersversioner av informationen, också skickas på elektronisk väg.

▼B

Artikel 38

Datasystem för utbyte av handlingar

1.  Om kommissionen utvecklar ett datasystem för säkert utbyte av uppgifter mellan kommissionen och alla medlemsstater för genomförandet av fondens åtgärder, ska medlemsstaterna underrättas om och, på egen begäran, medverka i utvecklingen av sådana datasystem.

2.  Kommissionen och de utsedda myndigheterna ska, jämsides med de organ som uppgifterna har delegerats till, registrera de handlingar som avses i kapitel 3 i det datasystem som nämns i punkt 1.

3.  Dessutom kan medlemsstaterna uppmanas att på eget initiativ lämna uppgifter som avses i artiklarna 27 och 28 genom det särskilda befintliga system som kommissionen använder för att samla in de oegentligheter som upptäckts inom ramen för strukturfonderna.

4.  Alla kostnader för ett gränssnitt mellan det gemensamma datasystemet och nationella, regionala eller lokala datasystem, och alla kostnader för att anpassa nationella, regionala eller lokala system till de tekniska kraven i det gemensamma systemet ska berättiga till stöd enligt artikel 18 i den grundläggande rättsakten.DEL III

BESTÄMMELSER SOM SÄRSKILT AVSER FONDEN FÖR YTTRE GRÄNSERKAPITEL 1

Bestämmelser om stödberättigande

Artikel 39

Bestämmelser om stödberättigande

1.  Bestämmelserna i bilaga 11 ska användas för att fastställa om utgifter berättigar till stöd vid åtgärder som finansieras via de årliga program som avses i artikel 37.4 i den grundläggande rättsakten.

2.  Dessa bestämmelser är tillämpliga på de slutliga stödmottagarna och ska i tillämpliga delar gälla partner som deltar i projektet.

3.  Medlemsstaterna får tillämpa nationella bestämmelser om stödberättigande utgifter som är strängare än dem som föreskrivs i detta beslut.

3.  Det är kommissionen som ska bedöma om de tillämpliga nationella bestämmelserna om stödberättigande utgifter uppfyller detta villkor.KAPITEL 2

Särskild transiteringsordning

Artikel 40

Stöd för genomförandet av den särskilda transiteringsordningen

1.  Stödet till genomförandet av den särskilda transiteringsordning som avses i artikel 6 i den grundläggande rättsakten ska fastställas inom ramen för det fleråriga programmet för Litauen och genomföras på grundval av de årliga programmen för Litauen.

1.  Bestämmelserna i den grundläggande rättsakten och detta beslut om genomförandet av årliga program ska därför, i tillämpliga delar, gälla för stödet till genomförandet av den särskilda transiteringsordningen. Fonden ska bära alla extra kostnader som uppstår under genomförandet av den särskilda bestämmelsen i regelverket om sådan transitering.

2.  För varje årligt program ska det belopp som ska tilldelas detta stöd fastställas i enlighet med artikel 6 i den grundläggande rättsakten och inom ramen för de anslag som fastställs i artikel 14.12 i den grundläggande rättsakten.

3.  När det gäller uteblivna avgifter ska åtgärden löpa från och med den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet till och med den 31 december det året.

3.  När det gäller extrakostnaderna ska åtgärden löpa från och med den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av det årliga programmet

a) för löner till den personal som ska genomföra den särskilda transiteringsordningen, fram till och med den 31 december det året,

▼M3

b) för alla övriga extrakostnader, till och med den 30 juni år N ( 19 ) + 2.

▼B

4.  Det belopp som tilldelas detta stöd inom ramen för varje årligt program får inte användas för andra åtgärder.DEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 41

Adressater

Detta beslut riktar sig till Konungariket Belgien, Republiken Bulgarien, Republiken Tjeckien, Förbundsrepubliken Tyskland, Republiken Estland, Republiken Grekland, Konungariket Spanien, Republiken Frankrike, Republiken Italien, Republiken Cypern, Republiken Lettland, Republiken Litauen, Storhertigdömet Luxemburg, Republiken Ungern, Republiken Malta, Konungariket Nederländerna, Republiken Österrike, Republiken Polen, Republiken Portugal, Rumänien, Republiken Slovenien, Republiken Slovakien, Republiken Finland, och Konungariket Sverige.
BILAGOR

BILAGA I:

Förlaga till beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystem

BILAGA II:

Förlaga till flerårigt program

BILAGA III:

Förlaga till årligt program

BILAGA IV:

Förlaga till lägesrapport om genomförandet av det årliga programmet

A.

Teknisk rapport

B.

Ansökan om en andra utbetalning av förhandsfinansiering

BILAGA V:

Förlaga till slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

A.

Teknisk rapport

B.

Ansökan om slutbetalning/Meddelande om ersättning

BILAGA VI:

Förlaga till revisionsstrategi

Bilagor till revisionsstrategin: Årliga planer

BILAGA VII:

Förlaga till revisionsmyndighetens rapport

A.

Årlig revisionsrapport

B.

Yttrande om hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar

C.

Validering av ansökan om utbetalning

BILAGA VIII:

Mall för attestering av den andra utbetalningen av förhandsfinansieringen

BILAGA IX:

Mall för attestering av slutbetalningen

BILAGA X:

Instruktioner gällande emblemet och bestämning av standardfärger

BILAGA XI:

Bestämmelser om vilka utgifter som ska ge rätt till stöd fonden för yttre gränser
BILAGA I

FÖRLAGA TILL BESKRIVNING AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEM

 Ursprunglig version

 Version som reviderats (nummer, datum dd/mm/åååå) efter dialog med kommissionen

 Version som reviderats av annan orsak

MEDLEMSSTAT:

FOND/FONDER:

FRÄMSTA KONTAKTPUNKT:

UPPGIFTERNA BESKRIVER SITUATIONEN DEN

1.   UPPGIFTER OM DE MYNDIGHETER SOM UTSETTS

1.1 Allmän information om de myndigheter som utsetts

1.1.1 Beskriv kortfattat varför respektive myndighet utsetts

1.1.2 Är förvaltnings- och kontrollsystemen i funktion?

Om inte, ange datum när de förväntas tas i funktion

1.1.3 Har kommissionen godkänt förvaltnings- och kontrollsystemen för andra finansieringsinstrument i gemenskapen (om tillämpligt)?

1.2 Organisationsplan(er) för hela det eller de organ inom vilket eller vilka de utsedda myndigheterna är verksamma

1.3 Ansvarig myndighet

1.3.1 När och hur utsågs den ansvariga myndigheten formellt?

1.3.2 Vilken rättslig ställning har den ansvariga myndigheten?

1.3.3 Ange vilka uppgifter som direkt utförs av den ansvariga myndigheten och (om tillämpligt eller föreskrivet) av andra organ under den ansvariga myndighetens ansvar (utläggning på entreprenad; gäller dock inte uppgifter som utförs av de myndigheter till vilka ansvar delegerats enligt punkt 1.4)

1.3.4 Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av antalet tilldelade tjänster)

1.3.5 Kan den ansvariga myndigheten också fungera som verkställande organ för de projekt som medfinansieras av fonden?

1.3.6 Om mer än en av de fyra fonderna har samma ansvariga myndighet, ange vilka funktioner och system som är gemensamma

1.4 Delegerad(e) myndighet(er)

1.4.1 Varför har det upprättats delegerade myndigheter?

1.4.2 När och hur utsågs de delegerade myndigheterna formellt?

1.4.3 Vilken rättslig ställning har de delegerade myndigheterna?

1.4.4 Ange vilka uppgifter som direkt utförs av de delegerade myndigheterna och (om tillämpligt eller föreskrivet) av andra organ under de delegerade myndigheternas ansvar (utläggning på entreprenad)

1.4.5 Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av antalet tilldelade tjänster)

1.4.6 Kan de delegerade myndigheterna också fungera som verkställande organ för de projekt som medfinansieras av fonden?

1.4.7 Om mer än en av de fyra fonderna har samma delegerade myndighet, ange vilka funktioner och system som är gemensamma

1.5 Attesterande myndighet

1.5.1 När och hur utsågs den attesterande myndigheten formellt?

1.5.2 Vilken rättslig ställning har den attesterande myndigheten?

1.5.3 Ange vilka uppgifter som direkt utförs av den attesterande myndigheten och (om tillämpligt eller föreskrivet) av andra organ under den attesterande myndighetens ansvar (utläggning på entreprenad)

1.5.4 Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av antalet tilldelade tjänster)

1.5.5 Om mer än en av de fyra fonderna har samma attesterande myndighet, ange vilka funktioner och system som är gemensamma

1.6 Revisionsmyndighet

1.6.1 När och hur utsågs revisionsmyndigheten formellt?

1.6.2 Vilken rättslig ställning har revisionsmyndigheten?

1.6.3 Ange vilka uppgifter som direkt utförs av revisionsmyndigheten och (om tillämpligt eller föreskrivet) av andra organ under revisionsmyndighetens ansvar (utläggning på entreprenad)

1.6.4 Organisationsplan och enheternas funktioner (samt en preliminär uppskattning av antalet tilldelade tjänster)

1.6.5 Personalens kvalifikationer inom revisionsmyndigheten och (om tillämpligt eller föreskrivet) inom övriga organ som väntas utföra revisionsarbete (utläggning på entreprenad)

1.6.6 Om mer än en av de fyra fonderna har samma revisionsmyndighet, ange vilka funktioner och system som är gemensamma

1.6.7 Om en ansvarig myndighet också kan fungera som verkställande organ för de projekt som medfinansieras av fonden, beskriv hur revisionsmyndighetens oberoende garanteras i enlighet med artikel 8.

Anvisningar för avsnitten 2–4

Första delen av varje tabell

Ange bl.a. vilka uppgifter de olika utsedda myndigheterna (eller de organ som verkar under deras ansvar) ska utföra samt hur myndigheterna samverkar. Beskrivningen ska vara kort och koncis, men ändå ge en tydlig bild av hur processerna skulle fungera i praktiken.

Andra delen av varje tabell

Ange i checklistan om respektive mål har uppnåtts eller ej och ge vid behov ytterligare information. Om målet inte har uppnåtts, förklara varför och ange när det väntas uppnås (i förekommande fall).

Om ett förfarande har formaliserats, hänvisa till dokumentet i fråga.

2.   DE UTSEDDA MYNDIGHETERNAS UPPGIFTER2.1  Hur myndigheterna utses och övervakas

Beskriv kortfattat hur var och en av de utsedda myndigheterna inrättats

[Beskrivningen ska omfatta samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

I reglerna för medlemsstaternas förbindelser med de utsedda myndigheterna fastställs respektive ansvarsområden

J/N

 

2.

Medlemsstaterna har gett de utsedda myndigheterna vägledning i fråga om sund ekonomisk förvaltning (genom utbildning eller manualer)

J/N

 

3.

Varje myndighet kommer att informera sin personal om organisationens verksamhetsmål samt om arbetsbeskrivning och förväntade resultat

J/N

 

4.

Åtgärder har vidtagits för att säkerställa att de olika myndigheterna är tillräckligt bemannade och har tillräckligt erfaren personal för att kunna utföra arbetsuppgifterna

J/N

 2.2  Åtskillnad av funktioner

Beskriv kortfattat vilka åtgärder som vidtagits för åtskillnad av myndigheternas funktioner

[Beskrivningen ska omfatta samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Regler har fastställts för åtskillnad av de olika aktörernas funktioner inom den ansvariga myndigheten när det gäller undertecknande av kontrakt eller bidragsöverenskommelse

J/N

 

2.

Regler har fastställts för åtskillnad av de olika aktörernas funktioner inom den ansvariga myndigheten när det gäller inledning, kontroll och godkännande av finansiella transaktioner

J/N

 

3.

Revisionsmyndigheten kommer att vara funktionellt oberoende av den ansvariga myndigheten och den attesterande myndigheten

J/N

 

4.

Den attesterande myndigheten kommer inte att delta i urval och genomförande av åtgärder eller i finansiella transaktioner som rör gemenskapens medel

J/N

 2.3  Övervakning av delegerade myndigheter – om tillämpligt

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

De uppgifter som ska delegeras är tydligt definierade

J/N

 

2.

Förfaranden har upprättats rörande de uppgifter som delegeras, och deras förenlighet med reglerna i den grundläggande rättsakten eller tillämpningsföreskrifterna har kontrollerats

J/N

 

3.

Kontroller kommer att äga rum för att se till att uppgifterna utförs i enlighet med fastställda förfaranden

J/N

 2.4  Övervakning av andra uppgifter som inte utförs av myndigheterna själva – om tillämpligt

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Om ett organ handlar under den ansvariga myndighetens ansvar (och inte betraktas som en delegerad myndighet): det har inrättats övervakningssystem som sörjer för en sund ekonomisk förvaltning

J/N

 

2.

Om revisionsverksamhet läggs ut på entreprenad eller om ett organ handlar under revisionsmyndighetens ansvar: det har inrättats övervakningssystem som sörjer för att revisionsarbetet genomförs enligt en gemensam metod och på ett konsekvent sätt

J/N

 

3.

Om attesteringsverksamhet läggs ut på entreprenad eller om ett organ handlar under den attesterande myndighetens ansvar: det har inrättats övervakningssystem som sörjer för att attesteringen genomförs enligt en gemensam metod

J/N

 

4.

Om uppgifter läggs ut på entreprenad till privata organ som inte har ett offentligt uppdrag: det har inrättats mekanismer som säkerställer att uppgifterna inte innebär myndighetsutövning eller kräver skönsmässiga bedömningar

J/N

 

3.   OPERATIVA OCH EKONOMISKA FÖRFARANDEN3.1  Utarbetande av fleråriga program

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Det har upprättats strukturer som sörjer för att partnerskapsprincipen kan genomföras i enlighet med gällande nationella regler och nationell praxis

J/N

 

2.

Förfaranden har utarbetats för att se till att det fleråriga programmet följer de strategiska riktlinjerna och är förenligt med gemenskapslagstiftningen, särskilt med gemenskapslagstiftning som syftar till att säkerställa fri rörlighet för personer i förbindelse med de därmed sammanhängande åtgärderna för kontroll av de yttre gränserna, asyl och invandring

J/N

 

3.

Det fleråriga programmet kommer att godkännas av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 3.2  Utarbetande av årliga program

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Förfaranden har fastställts för att säkerställa

— att de årliga programmen och det fleråriga programmet är samstämmiga,

— att de åtgärder som planeras inom de årliga programmen är stödberättigande,

— åtgärdernas samstämmighet och komplementaritet med andra nationella instrument och gemenskapsinstrument,

— samstämmighet med reglerna rörande procenttalen för medfinansiering,

— samstämmighet med prioriteringarna/de särskilda prioriteringarna i de strategiska riktlinjerna

J/N

 

2.

Förfaranden har fastställts för att möjliggöra översyn av ett årligt program i fall av vederbörligt dokumenterade nödsituationer i den grundläggande rättsakten (om tillämpligt)

J/N

 

3.

Förfaranden har fastställts för att möjliggöra att ett reviderat årligt program läggs fram om så krävs enligt artikel 23.1 i detta beslut

J/N

 

4.

Eventuella ändringar av den finansiella översikten för ett årligt program och orsakerna till detta är dokumenterade

J/N

 

5.

Eventuella ändringar i genomförandet av det årliga programmet som inte rör den finansiella översikten (t.ex. av tid och form för förslagsinfordringar eller det tekniska stödets omfattning) och orsakerna till detta är dokumenterade

J/N

 3.3  Utarbetande av revisionsstrategin och de årliga revisionsplanerna

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen rör revisionsmyndigheten]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Regler har utarbetats för att sörja för att den ansvariga myndigheten på ett öppet och lämpligt sätt informerar revisionsmyndigheten om de förvaltningsförfaranden som genomförts och om projekt före och under programperioden

J/N

 

2.

Förfaranden har upprättats för fastställande av årliga revisionsplaner (som varje år ska bifogas revisionsstrategin) och för att dessa sänds till kommissionen i tid (om tillämpligt)

J/N

 

3.

Revisionsstrategin och de årliga revisionsplanerna har godkänts av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 3.4  Ansvarig myndighet som agerar som verkställande organ – om tillämpligt

Beskriv kortfattat vad som föranlett den ansvariga myndigheten att direkt genomföra projekt och vilka särskilda förfaranden som finns för att stärka förvaltnings- och kontrollsystemen

[Beskrivningen ska omfatta samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Motiveringen till varför den ansvariga myndigheten ska genomföra projekt kommer att dokumenteras och godkännas på lämplig nivå

J/N

 

2.

Särskilda ordningar har inrättats för att se till att projektens natur och mål är förenliga med bestämmelserna för fonden

 
 

3.

Särskilda ordningar har inrättats för att förhindra intressekonflikter i samband med projekt som genomförs av den ansvariga myndigheten

J/N

 

4.

Särskilda ordningar har inrättats för att sörja för att principen om värde för pengarna respekteras när den ansvariga myndigheten genomför projekt

J/N

 

5.

Förfaranden har fastställts för att sörja för att de kontraktsvillkor som gäller för projekten är tydliga och fullständiga, särskilt när det gäller finansieringsvillkor, betalningsvillkor, regler för stödberättigande och skyldigheter i fråga om rapportering med avseende på finansiering och verksamhet

J/N

 

6.

Särskilda ordningar har inrättats för att sörja för att den ansvariga myndighetens huvudsakliga uppgifter enligt den grundläggande rättsakten inte påverkas i fråga om de projekt som genomförs av den ansvariga myndigheten

J/N

 

7.

När den ansvariga myndigheten agerar som verkställande organ finns revisionsmyndigheten inom ett annat organ än den ansvariga myndigheten (om inte, beskriv vilka ytterligare garantier som inrättats för att säkerställa revisionsmyndighetens oberoende)

J/N

 

8.

Revisionsstrategin täcker de särskilda risker som kan vara förbundna med att den ansvariga myndigheten genomför projekt

J/N

 3.5  Urval och genomförande av projekten (den ansvariga myndigheten agerar som tilldelande myndighet)

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Vid förslagsinfordringar (eller anbudsinfordringar): regler om öppen konkurrens och lämplig publicitet har fastställts

J/N

 

2.

Urvalskriterierna överensstämmer med de minimikriterier som fastställs i den grundläggande rättsakten

J/N

 

3.

Förfaranden för mottagande av förslag (eller anbud) har fastställts

J/N

 

4.

Förfaranden har fastställts för att förslagen (eller anbuden) bedöms enligt i förväg fastställda regler och kriterier på ett öppet och icke-diskriminerande sätt

J/N

 

5.

Besluten om tilldelning av medel samt kontrakten eller bidragsöverenskommelserna kommer att godkännas av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 

6.

Förfaranden har fastställts för att de sökande i efterhand ska informeras om resultaten av urvalsprocessen

J/N

 

7.

Förfaranden har fastställts för att genomförandet av bidragsöverenskommelserna eller kontrakten övervakas i enlighet med kontraktsvillkoren

J/N

 3.6  Övervakning av projekt som genomförs av de slutliga stödmottagarna

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Nyckelindikatorer med avseende på finansiering och verksamhet kommer att upprättas, övervakas och meddelas den ansvariga myndigheten för varje projekt

J/N

 

2.

Den ansvariga myndigheten kommer att utföra kontroller på platsen för övervakning av projekten (såväl verksamhetsrelaterade som ekonomiska aspekter)

J/N

 

3.

Den ansvariga myndigheten kommer att se till att de slutliga stödmottagarna använder ett lämpligt datoriserat redovisningssystem

J/N

 

4.

Den ansvariga myndigheten kommer att de till att de slutliga stödmottagarna genomför bestämmelserna om synliggörande av gemenskapsfinansieringen

J/N

 3.7  Ekonomisk förvaltning av projektet

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Finansiella transaktioner kommer att godkännas av vederbörligen bemyndigade personer

J/N

 

2.

Före utbetalning eller återbetalningskrav kommer framför allt följande att kontrolleras:

— Att betalningsansökan är korrekt och överensstämmer med fondens eller fondernas regler om stödberättigande.

— Att de produkter eller tjänster som medfinansierats genom projektet faktiskt har tillhandahållits.

— Att andra bidrag från offentliga eller privata källor är korrekta, fullständiga och faktiskt har utbetalats.

— Att resultaten av eventuella revisioner har tagits i beaktande.

J/N

 

3.

Kontroller kommer att utföras för att säkerställa en rimlig garanti för att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta

J/N

 

4.

Övervakande kontroller kommer att utföras under hela programperioden för att säkerställa att de finansiella förfarandena respekteras

J/N

 

5.

För att undvika dubbelfinansiering kommer projektens komplementaritet med andra finansiella program i gemenskapen att kontrolleras

J/N

 3.8  Oegentligheter, korrigeringar och återbetalningskrav

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten, de delegerade myndigheterna och den attesterande myndigheten]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Definitioner av oegentligheter har fastställts och överensstämmer med gemenskapens krav

J/N

 

2.

Mekanismer har upprättats för att se till att oegentligheter kan upptäckas i tid och att korrigerande åtgärder omedelbart vidtas

J/N

 

3.

Förfaranden har upprättats för att kommissionen ska hållas informerad om oegentligheter som upptäckts och i förekommande fall om eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits i enlighet med de skyldigheter som anges i detta beslut

J/N

 

4.

Förfaranden har upprättats för att sörja för lämplig uppföljning av betalningskrav och i tillämpliga fall dröjsmålsränta

J/N

 

5.

Om inkassering inte är möjlig vid betalningskrav: orsakerna kommer att fastställas för utvärdering av om medlemsstaterna bör återbetala medlen till gemenskapens budget eller ej

J/N

 3.9  Förberedelse och genomförande av revisioner

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta revisionsmyndigheten samt, såsom myndigheter som kan granskas, den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna och, såsom mottagare av slutsatserna, den attesterande myndigheten]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Revisionsarbetet genomförs i enlighet med internationellt accepterade standarder

J/N

 

2.

En revisionshandledning har upprättats för revisorerna på grundval av kraven i den grundläggande rättsakten

J/N

 

3.

Revisioner kommer att genomföras i syfte att kontrollera att förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar effektivt

J/N

 

4.

Kontrollerna av de stödberättigande utgifterna kommer att baseras på ett lämpligt urval som motsvarar minst 10 % av de stödberättigande utgifterna

J/N

 

5.

Kontrollen av de stödberättigande utgifterna kommer att omfatta åtminstone förenligheten, verkningarna och effektiviteten av följande: urvalsförfarande, projektets mål, faktiska resultat, utgifternas stödberättigande, giltiga verifikationer för utgifterna, nationell medfinansiering, verifieringskedja

J/N

 

6.

Regelbunden uppföljning av tidigare rekommendationer

J/N

 

7.

De projekt som genomförs av den ansvariga myndigheten kommer att granskas mycket noggrant

J/N

 3.10  Revisionsrapport om årliga program och därtill knutna redogörelser

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta revisionsmyndigheten]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Förfaranden har fastställts för att konsolidera revisionen av systemen och revisionen av projekten för varje årligt program

J/N

 

2.

Kontroller kommer att utföras för att bedöma betalningsansökningarnas giltighet

J/N

 

3.

Ytterligare undersökningar kommer att göras vid systemrelaterade fel eller fel som överstiger väsentlighetströskeln

J/N

 

4.

Rapporten och de därtill knutna redogörelserna kommer att godkännas av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 3.11  Attestering av utgifter

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta främst den attesterande myndigheten, men även den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Förfaranden har fastställts för att se till att den information som krävs för attestering erhålls från den ansvariga myndigheten

J/N

 

2.

Förfaranden har fastställts för att se till att revisionsrapporten för varje årligt program och de därtill knutna redogörelserna erhålls från revisionsmyndigheten

J/N

 

3.

Förfaranden har fastställts för att se till att återbetalningskrav tas i beaktande i den slutliga utgiftsredogörelsen och för att pågående rättsliga förfaranden eller administrativa överklaganden med uppskjutande verkan i fråga om återbetalningskrav följs upp

J/N

 

4.

Kontroller kommer att utföras för att sörja för en korrekt och fullständig utgiftsredogörelse (särskilt när det gäller ränta på den förhandsfinansiering som erhållits från kommissionen och huruvida den använts som nationellt bidrag)

J/N

 

5.

Om lokal valuta används: metoderna för beräkningen av beloppen i euro överensstämmer med kommissionens regler

J/N

 3.12  Utvärdering av programmet

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten och de delegerade myndigheterna]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Kommissionens anvisningar om utvärdering har fått stor spridning och gjorts tillgängliga för alla potentiella slutliga stödmottagare och andra berörda parter

J/N

 

2.

De nyckelindikatorer avseende finansiering och verksamhet som lämnas av de slutgiltiga stödmottagarna för att projektresultaten ska kunna bedömas kommer att registreras

J/N

 

3.

Den ansvariga myndigheten (och/eller de delegerade myndigheterna) kommer att sörja för att indikatorerna är lämpliga för att bedöma resultaten av varje projekt

J/N

 

4.

Förfaranden har fastställts för att sörja för att den nödvändiga utvärderingen kommer att utföras i enlighet med den grundläggande rättsakten

J/N

 

4.   INFORMATIONSHANTERING4.1  Dokumentering av förfarandena

Kort beskrivning av processen

[Omfattar samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Myndigheterna kommer att se till att de fastställda förfaranden som det hänvisas till i artikel 7 i detta beslut är förenliga med nationell lagstiftning och med gemenskapslagstiftningen (t.ex. offentlig upphandling, redovisningsregler osv.)

J/N

 

2.

Förfarandena har godkänts av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 

3.

De fastställda förfarandena ger tydliga anvisningar för var och en av de viktigaste insatserna och förklarar beslutsprocessen i fråga om utförande av uppgifter

J/N

 

4.

Åtgärder har vidtagits för att se till att all berörd personal informeras om de förfaranden som fastställts

J/N

 

5.

Om nödvändigt omfattar dessa förfaranden användning av en checklista med de viktigaste kontroller som ska utföras

J/N

 

6.

Ordningar har inrättats för skydd av personuppgifter

J/N

 4.2  Bokföring och redovisning

Kort beskrivning av processen

[Beskrivningen ska omfatta den ansvariga myndigheten, de delegerade myndigheterna och den attesterande myndigheten]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Ordningar har inrättats för att sörja för att redovisningsuppgifterna är fullständiga, tillförlitliga och korrekta. Redovisningssystemet möjliggör framför allt följande:

— Fullständig spårning av gemenskapens medel på slutmottagar- och projektnivå

— Fastställande av eventuell ränta på den förhandsfinansiering som erhållits från kommissionen

— Uppgifter om utfärdade återbetalningskrav och, i förekommande fall, när inkasseringen gjordes

J/N

 

2.

Redovisnings- och rapporteringssystemet är förenligt med den nationella lagstiftningen om uppgiftsskydd

J/N

 

3.

Det redovisnings- och rapporteringssystem som kommer att användas är datoriserat

J/N

 

4.

Det finns ett backupsystem som vid behov säkrar verksamhetens kontinuitet

J/N

 

5.

Om lokal valuta används: metoderna för beräkningen av beloppen i euro överensstämmer med kommissionens regler

J/N

 4.3  Rapportering till kommissionen

Kort beskrivning av processen

[Omfattar samtliga myndigheter]

 

Huvudmål

Uppnått?

Anmärkningar

1.

Rapporteringsskyldigheten har fastställts, liksom inverkan på resurserna

J/N

 

2.

De fastställda förfarandena gör det möjligt för de utsedda myndigheterna att göra fullständiga och korrekta framställningar i tid

J/N

 

3.

Rapporterna har godkänts av en vederbörligen bemyndigad person

J/N

 4.4  Verifieringskedja

Kort beskrivning av processen

[Omfattar samtliga myndigheter]

Var förvaras följande dokument?

Ansvarig(t) organ/enhet

Hur länge?

Beskrivning av förvaltnings- och kontrollsystemen, inklusive handledning för förfaranden

 
 

Revisionsstrategi

 
 

Nationella fleråriga program och eventuella revisioner

 
 

Nationella årliga program och eventuella revisioner

 
 

Europeiska kommissionens beslut om fleråriga och årliga program

 
 

Förslagsinfordringar/anbudsinfordringar

 
 

Ansökningshandlingar/kontraktshandlingar

 
 

Administrativ, teknisk och ekonomisk analys av erhållna förslag/anbud (bedömningsskalor) och rapporter från bedömningskommittéer

 
 

Beslut att bevilja medel eller avslag

 
 

Projektfinansieringsavtal

 
 

Beslut om finansiellt åtagande för varje projekt

 
 

Lägesrapporter och slutrapporter som inkommit från bidragsmottagare

 
 

Ekonomiska rapporter och betalningsansökningar som inkommit avseende bidragsfinansierade projekt

 
 

Verifikationshandlingar avseende utgifter och inkomster i bidragsfinansierade projekt

 
 

Utbetalningar/tillstånd till krav på återbetalning av bidragsmedel (bevis på att kontroller utförts)

 
 

Utbetalningar/krav på återbetalning av bidragsmedel

 
 

Bevis på utbetalning/återbetalning av bidragsmedel

 
 

Dokumentation beträffande urvalsmetoden för revisionsarbetet

 
 

Rapporter avseende genomförd revision av projekt

 
 

Rapporter avseende revision som genomförts på nationell nivå av förvaltnings- och kontrollsystem

 
 

Revisionsrapporter om årliga program

 
 

Revisionsredogörelse om förvaltnings- och kontrollsystemen

 
 

Revisionsutlåtande om betalningsansökningarnas giltighet

 
 

Betalningsansökningar som skickats in till Europeiska kommissionen

 
 

Attestering av utgifter som skickats in till Europeiska kommissionen

 
 

Lägesrapporter om genomförandet som skickats in till Europeiska kommissionen

 
 

Slutrapporter om genomförandet som skickats in till Europeiska kommissionen

 
 

Betalningsbevis som erhållits från Europeiska kommissionen

 
 

Utvärderingsrapporter som skickats in till Europeiska kommissionen

 
 

5.   GODKÄNNANDE AV BESKRIVNINGEN AV FÖRVALTNINGS- OCH KONTROLLSYSTEMENMyndighet

Deklaration

Datum och namnteckning

Ansvarig myndighet

Jag intygar att uppgifterna om den ansvariga myndigheten och dess interna kontrollsystem är riktiga och fullständiga.

Namn:

Funktion:

Datum:

 
 

namnteckning

Attesterande myndighet

Jag intygar att uppgifterna om den attesterande myndigheten och dess interna kontrollsystem är riktiga och fullständiga.

Namn:

Funktion:

Datum:

 
 

namnteckning

Revisionsmyndighet

Jag intygar att uppgifterna om revisionsmyndigheten och dess interna kontrollsystem är riktiga och fullständiga

och

bekräftar att beskrivningen ger en tillförlitlig bild av samtliga förvaltnings- och kontrollsystem.

Namn:

Funktion:

Datum:

 
 

namnteckning
BILAGA II

FÖRLAGA TILL FLERÅRIGT PROGRAM

 Ursprunglig version

 Version som reviderats (nummer, datum dd/mm/åååå) efter dialog med kommissionen

 Version som reviderats till följd av utvärderingar eller problem med genomförandet

 Version som reviderats till följd av översyn av de strategiska riktlinjerna

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

PERIOD:

1.   SITUATION I MEDLEMSSTATEN

Beskriv utgångsläget i medlemsstaten på det politikområde som omfattas av fondens mål

1.1 Situation i landet och migrationsströmmar som påverkar situationen

1.2 Åtgärder som medlemsstaten hittills vidtagit

1.3 Sammanlagda nationella medel som tilldelats

2.   ANALYS AV BEHOVEN I MEDLEMSSTATEN

2.1 Behov i medlemsstaten i förhållande till utgångsläget

2.2 Hur avser medlemsstaten gå tillväga för att tillgodose behoven?

3.   STRATEGI FÖR ATT UPPNÅ DESSA MÅL

Beskriv hur fonden bidrar till att tillgodose behoven och vilka prioriteringar som valts och varför

3.1 Prioritering 1

3.2 Prioritering 2

3.3 Osv.

Närmare information i förhållande till de prioriteringar som valts:

a) Strategins mål och exempel på centrala åtgärder

b) Beskrivning av berörda mål och de indikatorer som använts

c) Ange (om tillämpligt) vilka centrala åtgärder inom prioriteringen som anses genomföra särskilda prioriteringar

4.   FÖRENLIGHET MED ANDRA INSTRUMENT

Är strategin förenlig med andra instrument på regional och nationell nivå och på gemenskapsnivå?

4.1 Prioritering 1

4.2 Prioritering 2

4.3 Osv.

5.   RAM FÖR GENOMFÖRANDET AV STRATEGIN

5.1 Offentliggörande av programmet

5.2 Hur kommer partnerskapsprincipen att genomföras?

6.   VÄGLEDANDE FINANSIERINGSPLAN

6.1 Bidrag från gemenskapen

6.1.1 TabellFlerårigt program – Utkast till finansieringsplan

Tabell 1

Bidrag från gemenskapen

Medlemsstat: […]

Fond: […]

(i 000 EUR – gällande priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Prioritering 1: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritering 2: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritering 3: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Prioritering…: […]

 
 
 
 
 
 
 

0

Tekniskt stöd

 
 
 
 
 
 
 

0

Totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

6.1.2 Kommentarer om siffrorna/tendenserna

6.2 Övergripande finansieringsplan

6.2.1 TabellFlerårigt program – Utkast till finansieringsplan

Tabell 2

Övergripande finansieringsplan

Medlemsstat: […]

Fond: […]

(i 000 EUR – gällande priser)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Totalt

Bidrag från gemenskapen

 
 
 
 
 
 
 
 

Offentlig medfinansiering

 
 
 
 
 
 
 
 

Privat medfinansiering

 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

0

0

0

0

0

0

0

0

% gemenskapsbidrag

%

%

%

%

%

%

%

%

6.2.2 Kommentarer om siffrorna/tendenserna

[den ansvariga personens namnteckning]
BILAGA III

FÖRLAGA TILL ÅRLIGT PROGRAM

 Ursprunglig version

 Version som reviderats (nummer, datum dd/mm/åååå) efter dialog med kommissionen

 Version som reviderats av annan orsak

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

ÅR SOM AVSES:

1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR URVAL AV PROJEKT SOM SKA FINANSIERAS GENOM DET ÅRLIGA PROGRAMMET

▼M3 —————

▼B

3.   ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDE AV PRIORITERINGARNA SOM SKA STÖDJAS GENOM PROGRAMMET

3.1 Åtgärder som genomför prioritering 1

3.2 Åtgärder som genomför prioritering 2

3.3 Osv.

Utgå vid beskrivningen av åtgärderna i punkt 3.1–osv. (om tillämpligt) från den indelning i kategorier som görs i den grundläggande rättsakten

Beskrivning av åtgärderna i punkt 3.1–osv.

1. Åtgärdens ändamål och tillämpningsområde

2. Förväntade bidragsmottagare

3. Om projektet eller projekten genomförs direkt av den ansvariga myndigheten såsom verkställande organ, motivera varför

4. Förväntade kvantifierade resultat och indikatorer som ska användas

5. EG-stödets synlighet

6. Komplementaritet med liknande åtgärder som finansieras genom andra EU-instrument, om tillämpligt

7. Finansiell information

4.   TEKNISKT STÖD

4.1 Syfte med det tekniska stödet

▼M3 —————

▼B

4.3 EG-stödets synlighet

5.   UTKAST TILL FINANSIERINGSPLANÅrligt program – Utkast till finansieringsplan

Tabell 1

Översiktstabell

Medlemsstat: […]

Berört årligt program: […]

Fond: […]

 

Ref. prioritering

Ref. särskild prioritering (1)

Gemenskapens bidrag

Offentliga anslag

Privata anslag

Totalt

% EG

Andel av totalbeloppet

(alla belopp i EUR)

 
 

(a)

(b)

(c)

(d =a+b+c)

(e = a/d)

(d/totalt d)

Åtgärd 1: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd 2: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd 3: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd 4: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd 5: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd …: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Åtgärd N: […]

 
 
 
 
 

0

 
 

Tekniskt stöd

 
 
 
 
 

0

 
 

Övriga insatser (2)

 
 
 
 
 

0

 
 

Totalt

 
 

0

0

0

0

%

100 %

(1)   Om tillämpligt.

(2)   Om tillämpligt.

[den ansvariga personens namnteckning]
BILAGA IV

FÖRLAGA TILL LÄGESRAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV DET ÅRLIGA PROGRAMMET

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

ÅR SOM AVSES:

A.   Teknisk rapport

1.   OPERATIVT GENOMFÖRANDE

1.1 Tidtabell för genomförandet av programmet

▼M3

1.2 Beskrivning av förfarandena för att välja ut projekt (den ansvariga myndigheten/delegerade myndigheten eller associerade organ) och hur de utfallit

▼B

1.3 Vilka framsteg har gjorts i genomförandet av åtgärderna i programmet enligt de prioriteringar som valts?

1.3.1 Åtgärder som förverkligar prioritering 1

1.3.2 Åtgärder som förverkligar prioritering 2

1.3.3 Osv.

1.4 Användning av tekniskt stöd

1.5 Problem – åtgärder

2.   EKONOMISKT GENOMFÖRANDELägesrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 1

Ekonomisk rapport

Medlemsstat: […]

Berört årligt program: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Utbetalningar av förhandsfinansiering som mottagits från EG: [belopp]

(alla belopp i EUR)

Ref. prioritering

Ref. särskild prioritering (1)

Programplanering av medlemsstaterna

Åtaganden gjorda på medlemsstatsnivå

Gemenskapsbidrag som medlemsstaterna betalat till den slutliga stödmottagaren

Den slutliga stödmottagarens sammanlagda ►M3  stödberättigande  ◄ kostnader till dags dato

Totala planerade kostnader

Gemenskapens bidrag

% gemenskapsbidrag

Totala stödberättigande kostnader

Gemenskapens bidrag

% gemenskapsbidrag

 
 
 

(a)

(b)

(c = b/a)

(d)

(e)

(f = e/d)

 
 

Åtgärd 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd 2: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd 3: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd 4: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd 5: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniskt stöd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övrigainsatser (2)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

 
 

0

0

0

0

0

0

0

0

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 60 % av förhandsfinansieringsbetalningarna mottagna?

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ja/Nej

Ja/Nej

(1)   Om tillämpligt.

(2)   Om tillämpligt.

3.   RAPPORTER OM OEGENTLIGHETERAnmälningar av nya oegentligheter (1)?

Nej

Ja (om ja, fyll i tabell 2)

Lägesrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 2

Inledande rapport om oegentlighet

Medlemsstat: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Fond: […]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Bestämmelse som överträtts

Typ av oegentlighet

Datum/Källa för den första informationen

Upptäckts-metod

Möjligt bedrägeri (J/N)

Berört belopp i EUR (gemenskapens bidrag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Sedan den senaste lägesrapport/slutrapport som sänts till kommissionen.Uppföljning av tidigare oegentligheter?

Nej

Ja (om ja, fyll i tabell 3)

Lägesrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 3

Rapporter om uppföljning av oegentligheter

Medlemsstat: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Fond: […]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Bestämmelse som överträtts

Berört belopp (gemenskapens bidrag)

i EUR

Uppföjningsåtgärder

Betalningskrav (belopp i EUR)

Indragning av gemenskapsbidraget

Utfärdat

Betalat

Dröjsmålsränta

Avskrivet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B.   Ansökan om en andra utbetalning av förhandsfinansiering

Undertecknad [namn på ansvarig person med versaler]

som företräder den ansvariga myndighet som sköter förvaltning och genomförande av [namnet på fonden] ansöker härmed om en utbetalning av följande belopp som en andra utbetalning av förhandsfinansieringen.EUR (1)

 

(1)   Sammanlagt belopp som begärs för att komplettera den första förhandsfinansieringen.

[exakt belopp, med två decimaler]

Denna ansökan om utbetalning kan godtas av följande skäl:

a) En lägesrapport om genomförandet av det årliga programmet har överlämnats till kommissionen eller bifogas.

b) En styrkt utgiftsredogörelse har utarbetats som redovisar minst 60 % av den första förhandsfinansieringen har inlämnats eller bifogas.

c) Det årliga programmet har genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och rimlig visshet föreligger om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

d) Kommissionen har inte avgivit något motiverat yttrande om överträdelse enligt artikel 226 i fördraget i fråga om de åtgärder för vilka utgifterna deklarerats i ansökan.

Utbetalning från kommissionen bör göras till:Myndighet ansvarig för att ta emot utbetalningar

 

Bank

 

Bankkontonummer

 

Kontoinnehavare (om inte densamma som den myndighet som ansvarar för att ta emot betalningar)

 Datum

Namn med versaler, stämpel, befattning och underskrift av ansvarig myndighet
BILAGA V

FÖRLAGA TILL SLUTRAPPORT OM GENOMFÖRANDET AV DET ÅRLIGA PROGRAMMET

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

ÅR SOM AVSES:

A.   Teknisk rapport

1.   OPERATIVT GENOMFÖRANDE

1.1 Tidtabell för genomförandet av programmet

▼M3

1.2 Uppdatering i förhållande till lägesrapporten om beskrivningen av hur urvalet av projekt och anbudsinfordringar organiserats (den ansvariga myndigheten / delegerade myndigheten eller associerade organ) och hur de utfallit, om tillämpligt

▼B

1.3 Framstegen med att genomföra programåtgärderna enligt de valda prioriteringarna

1.3.1 Åtgärder som genomför prioritering 1

1.3.2 Åtgärder som genomför prioritering 2

1.3.3 Osv.

Aspekter av åtgärden som presenterats i beskrivningen av varje åtgärd enligt punkt 1.3–osv.

1. Åtgärdens ändamål och tillämpningsområde

2. Förändringar i förhållande till det program som godkänts av kommissionen (om tillämpligt)

3. Övervakningsarbete som utförts under och efter genomförandet

4. Faktiska resultat

5. Bedömning av de faktiska resultaten i jämförelse med de mål och indikatorer som fastställts inom programmet

1.4 Resultaten av det tekniska stödet

1.5 Problem som uppstått och åtgärder som vidtagits i fråga om genomförandet av programmet

1.6 Förfaranden som tillämpats när den ansvariga myndigheten genomfört projekt direkt i egenskap av verkställande organ (om tillämpligt)

1.7 Samstämdhet och komplementaritet med andra instrument

▼M3

1.8 Bekräftelse av att det inte gjorts några betydande ändringar av förvaltnings- och kontrollsystemet sedan den senaste översynen, som kommissionens underrättades om den …

▼B

2. BEDÖMNING AV FRAMSTEGEN I FRÅGA OM GENOMFÖRANDET AV DET FLERÅRIGA PROGRAMMET

3.   ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS FÖR ATT GE INFORMATION OM PROGRAMMET

3.1 Åtgärder som vidtagits för att offentliggöra det fleråriga ( 20 ) och årliga programmet

3.2 Hur synlighetsprincipen fullföljts

▼M3

4.   FINANSIELLT GENOMFÖRANDESlutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 1

Ingående ekonomisk rapport

(alla belopp i euro)

Planerat av medlemsstaten (enligt det årliga program som godkänts av kommissionen)

Åtaganden på medlemsstatsnivå

Faktiska siffror som godtagits av den ansvariga myndigheten

(kostnader för stödmottagarna och det slutliga gemenskapsbidraget)

Åtgärder

Projekt

Ref. prioritering

Ref. särskild prioritering (1)

Totala planerade kostnader

(a)

Gemenskapsbidrag

(b)

Gemenskapsbidrag i %

(c = b/a)

Totala stödberättigande kostnader

(d)

Gemenskapsbidrag

(e)

Gemenskapsbidrag i %

(f = e/d)

Totala stödberättigande kostnader

(g)

Gemenskapsbidrag

(h)

Gemenskapsbidrag i %

(i = h/g)

Bidrag från tredje part

(j)

Intäkter från projektet

(k)

Utbetalning/återbetalning bör göras av den ansvariga myndigheten

(l)

Åtgärd 1: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt åtgärd 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd …: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt åtgärd …: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Åtgärd N: […]

projekt 1: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

projekt N: […]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt åtgärd N

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekniskt stöd

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga insatser (1)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOTALT

0

0

0 %

0

0

0 %

0

0

0 %

0

 
 

(1)   Om tillämpligt.

▼B

4.1  ►M1  Förteckning över alla utestående återkravsfall sex månader efter den dag då utgifterna upphör att vara bidragsberättigande ◄Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 2

Förteckning över utestående betalningskrav

Medlemsstat: […]

Fond: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Sammanlagt belopp som ska återkrävas

Gemenskapsbidrag som ska återkrävas

Härlett från relaterad ekonomisk rapport (J/N)

Skäl för återkrav

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Förteckning över betalningskrav som inte ingår i tidigare årliga programs ekonomiska rapporter (om tillämpligt)Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 3

Förteckning över betalningskrav som inte redan har dragits av från tidigare utgiftsredogörelser

Medlemsstat: […]

Fond: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Sammanlagt återkrävt belopp

Återkrävt gemenskapsbidrag

Datum då beloppen återkrävdes

Skäl för återkrav

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.   RAPPORTER OM OEGENTLIGHETERAnmälningar av nya oegentligheter (1)?

Nej

Ja (om ja, fyll i tabell 4)

Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 4

Inledande rapportering av oegentlighet

Medlemsstat: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Fond: […]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Bestämmelse som överträtts

Typ av oegentlighet

Datum/Källa för den första informationen

Upptäcktsmetod

Möjligt bedrägeri

(J/N)

Berört belopp i EUR (gemenskapens bidrag)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1)   Sedan den senaste lägesrapport/slutrapport som sänts till kommissionen.Uppföljning av tidigare oegentligheter?

Nej

Ja (om ja, fyll i tabell 5)

Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 5

Rapporter om uppföljning av oegentligheter

Medlemsstat: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Fond: […]

Referensnr

Årligt program

Projekt

Bestämmelse som överträtts

Berört belopp

(gemenskapens bidrag) i EUR

Uppföljningsåtgärder

Betalningskrav (belopp i EUR)

Indragning av gemenskapsbidraget

Utfärdat

Betalat

Dröjsmålsränta

Avskrivet

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

▼M3

6.   BILAGOR

Projektets stödberättigande utgifter, överensstämmelse med principen att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte och kortfattad projektbeskrivning.Slutrapport om genomförandet av det årliga programmet

Tabell 6 A

Projektets stödberättigande utgifter och inkomstkällor. Överensstämmelse med principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte enligt punkt 1.3.3 i bilaga XI

 

Stödberättigande kostnader

Inkomstkällor

 

Direkta kostnader

Indirekta kostnader

Totala stödberättigande kostnader

Bidrag från EU

Bidrag från tredje part

Intäkter från projektet

Totalt – Inkomster

(enligt punkt I.3.3 i bilaga XI)

 

a

b

c = a + b

e

f

g

h = e + f + g

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

etc.

 
 
 
 
 
 
 

TOTALT – ÅTGÄRD 1

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

etc.

 
 
 
 
 
 
 

TOTALT – ÅTGÄRD 2

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

Projektnummer

 
 
 
 
 
 
 

etc.

 
 
 
 
 
 
 

TOTALT – ÅTGÄRD N

 
 
 
 
 
 
 

TEKNISKT STÖD

 
 
 
 
 
 
 

TOTALT – ÅRLIGT PROGRAM

 
 
 
 
 
 
 

image

▼B

B.   Ansökan om slutbetalning/Meddelande om ersättning

Undertecknad [namn på ansvarig person med versaler]

som företräder den myndighet som är ansvarig för [namn på fonden]

 ansöker härmed om att följande belopp ska utbetalas:

 EUR (1)

+

(1)   Sammanlagt belopp som begärs för att komplettera förhandsfinansieringen/förhandsfinansieringarna.

 [exakt belopp, med två decimaler]

  ELLER

 deklarerar följande belopp för ersättning:

 EUR (1)

(1)   Sammanlagt belopp som ska ersättas efter avräkningen av utbetalningarna av förfinansieringen.

 [exakt belopp, med två decimaler]

Detta belopp utgör saldot mellan den sammanlagda utbetalade förhandsfinansiering som mottagits för detta årliga program och de faktiska utgifter som deklarerats.

Denna ansökan om utbetalning kan godtas av följande skäl:

a) En slutrapport om genomförandet av det årliga programmet har överlämnats till kommissionen eller bifogas.

b) En styrkt utgiftsredogörelse har lämnats eller bifogas.

c) En årlig revisionsrapport, ett yttrande om hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar samt en deklaration om giltigheten hos ansökan om utbetalning från revisionsmyndigheten har inlämnats eller bifogas.

d) All ränta som genereras genom förhandsfinansieringen har överförts till det årliga programmet i form av nationellt bidrag och har beaktats i utgiftsredogörelsen.

e) Det årliga programmet har genomförts i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning och rimlig visshet föreligger om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

f) Kommissionen har inte avgivit något motiverat yttrande om överträdelse enligt artikel 226 i fördraget i fråga om de åtgärder för vilka utgifterna deklarerats i ansökan.

Utbetalning från kommissionen bör göras till:Myndighet ansvarig för att ta emot utbetalningar

 

Bank

 

Bankkontonummer

 

Kontoinnehavare (om inte densamma som den myndighet som ansvarar för att ta emot betalningar)

 Datum

Namn med versaler, stämpel, befattning och underskrift av ansvarig myndighet
BILAGA VI

FÖRLAGA TILL REVISIONSSTRATEGI

MEDLEMSSTAT:

FOND/FONDER:

ANSVARIG MYNDIGHET:

1.   REVISIONSARBETETS FÖRUTSÄTTNINGAR

1.1 Strategins omfattning (fonder som omfattas)

1.2 Period som omfattas av strategin

1.3 Tillämpade revisionsstandarder

2.   RISKBEDÖMNING

2.1 Riskidentifiering och riskbedömning

2.2 Riskrespons och kvarvarande risker

3.   MÅL OCH PRIORITERINGAR

3.1 Målen för revisionerna

3.2 Prioriteringar för revisionerna

4.   REVISIONSUPPLÄGG

4.1   Systemrevisioner

4.1.1 Organ ansvarigt för revisionsarbetet

4.1.2 Myndigheter som ska omfattas av revision

4.1.3 Övergripande frågor som ska omfattas av systemrevisionerna

4.1.4 Vägledande flerårig plan för systemrevisioner (om möjligt)

4.2   Revisioner av projekt

4.2.1 Organ ansvarigt för revisionsarbetet

4.2.2 Beskrivning av urvalsmetoden för revisionsarbetet

5.   REVISIONSPLANER SOM OMFATTAR KALENDERÅREN 2007 OCH 2008

5.1   År 2007 ( 21 )År 2007

Systemrevisioner

Fonder

Berörda myndigheter

Berörda processer

Revisionens omfattning

Antal man-dagar

Planering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisioner av projekt

Fonder

Programår

Prioritering

Projekt

Slutlig stödmottagare

Projektets totala stöd-berättigande kostnader

Kostnader som ska omfattas av revisionen

Antal man-dagar

Planering

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2   År 2008

För in uppgifter i den förlaga till tabell som upprättats för år 2007

Bilaga (bilagor) till revisionsstrategin ( 22 ): Årliga planer

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

KALENDERÅR SOM OMFATTAS:

1. FÖRÄNDRINGAR AV REVISIONSSTRATEGIN, NÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT

2. HUVUDSAKLIGA REVISIONSRESULTAT FÖR FÖREGÅENDE ÅR

3. REVISIONSPLAN ÅR 20XX

För in uppgifter i den förlaga till tabell som upprättats för år 2007.
BILAGA VII

FÖRLAGA TILL REVISIONSMYNDIGHETENS RAPPORT

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ANSVARIG MYNDIGHET:

ÅRLIGT PROGRAM SOM RAPPORTEN AVSER:

A.   Årlig revisionsrapport

1.   ALLMÄN INFORMATION

1.1 De organ som medverkat i utarbetandet av rapporten

1.2 Identifiering och motivering av viktigare förändringar av genomförandet av revisionsplanerna som avser det berörda årliga programmet

1.3 Sammanfattande tabell av resultaten från revisionernaRevisionsrapport

Medlemsstat: […]

Berört årligt program: […]

Ställningen per [dag/månad/år]

Systemrevisioner som avslutats sedan den senaste rapporten

Fond/fonder

Berörda myndigheter

Berörda processer

Revisionens omfattning

Antal mandagar som använts

Datum för slutrapporten

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisioner av projekt som är kopplade till det årliga programmet för 20xx

Fond/fonder

Projekt

Slutlig stödmottagare

Totala stödberättigande kostnader

Stödberättigande kostnader som omfattats av revision

Finansiell korrigering

Felprocent

 
 
 

(a)

(b)

(c)

(d = c/b)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Totalt

0

0

0

%

Totalt – årligt program

(e)

(f)

Täckningsgrad: (= f/e)

2.   SYSTEMREVISIONER

2.1 Organ som utfört revisionerna

2.2 En sammanfattande förteckning över de revisioner som utförts

2.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser som dragits i revisionsarbetet med avseende på förvaltnings- och kontrollsystemen

2.4 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser

2.5 Ytterligare arbete, när så är lämpligt

2.6 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar

2.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna

3.   PROJEKTREVISIONER

3.1 Organ som utfört revisionerna

3.2 En sammanfattande förteckning över utförda revisioner och procentandelen av kontrollerade utgifter i förhållande till de sammanlagda stödberättigande utgifter som deklarerats till kommissionen

3.3 Huvudsakliga resultat, rekommendationer och slutsatser av revisionerna med avseende på de genomförda projekten

3.4 Slutsatser som dragits från revisionsresultaten avseende effektiviteten hos förvaltnings- och kontrollsystemet

3.5 Revisionsresultatens ekonomiska konsekvenser

3.6 Ytterligare arbete, när så är lämpligt

3.7 Information om uppföljningen av revisionsrekommendationerna

3.8 Angivelse av huruvida eventuella problem som konstaterats kan anses vara systemrelaterade och vilka åtgärder som vidtagits, inklusive en beräkning av eventuella finansiella korrigeringar

4.   UPPFÖLJNING AV REVISIONSVERKSAMHET SOM OMFATTAS AV TIDIGARE RAPPORTER, OM TILLÄMPLIGT

4.1 Information om uppföljningen av tidigare revisionsrekommendationer

4.2 Information om systemrelaterade revisionsresultat från tidigare årliga program

[den ansvariga personens namnteckning]

B.   Yttrande om hur förvaltnings- och kontrollsystemen fungerar

Till Europeiska kommissionen

1.   INLEDNING

Undertecknad, som företräder [namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten], har granskat hur förvaltnings- och kontrollsystemet fungerar i [fondens namn] i fråga om de åtgärder som genomförts enligt det årliga programmet för [20XX] i syfte att utfärda ett yttrande om huruvida systemen fungerar tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och, som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

2.   GRANSKNINGENS OMFATTNING

Granskningen utfördes i enlighet med revisionsstrategin för denna fond under perioden [dd/mm/år] till [dd/mm/år] och redogjordes i den årliga revisionsrapporten i avsnitt A.

Antingen:

Granskningens omfattning har inte begränsats.

Eller:

Granskningens omfattning har begränsats av följande faktorer:

a) […]

b) […]

c) osv.

(Ange eventuella begränsningar av granskningens omfattning, t.ex. systembetingade problem, brister i förvaltnings- och kontrollsystemet, avsaknad av verifikationer och pågående rättsliga förfaranden osv., och uppskatta storleken på de utgifter och det gemenskapsbidrag som berörs. Om revisionsmyndigheten är av den meningen att begränsningarna inte påverkar de deklarerade utgifterna bör detta anges.)

3.   YTTRANDE

Antingen (Yttrande utan reservation)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för [fondens namn] var förenligt med tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten [574/2007/EG] [och kommissionens beslut 2008/456/EG]. Det fungerade tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta, och som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Eller (Yttrande med reservation)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för [fondens namn] var förenligt med tillämpliga bestämmelser i den grundläggande rättsakten [574/2007/EG] [och kommissionens beslut 2008/456/EG]. Det fungerade tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta, och som en följd härav, rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta, utom i följande avseenden:

a) […]

b) […]

c) osv.

Jag anser att denna del (dessa delar) av systemen inte uppfyllde kraven eller inte fungerade på ett sådant sätt att de ger rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta av följande skäl:

a) […]

b) […]

c) osv.

Jag uppskattar att den nämnda reservationen berör […] % av de sammanlagda deklarerade utgifterna. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till […].

Eller (Negativt yttrande)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag beträffande det aktuella årliga programmet att förvaltnings- och kontrollsystemet för [fondens namn] inte var förenligt med bestämmelserna i artiklarna […] i den grundläggande rättsakten [574/2007/EG] [och kommissionens beslut 2008/456/EG]. Det fungerade inte tillräckligt effektivt för att ge rimlig visshet om att de utgiftsredogörelser som lämnats till kommissionen är korrekta och ger som en följd härav inte rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

Detta negativa yttrande grundar sig på följande:

a) […]

b) […]

c) osv.

Datum

Underskrift

[den ansvariga personens namnteckning]

C.   Validering av ansökan om utbetalning

Till Europeiska kommissionen

1.   INLEDNING

Undertecknad, som företräder (namn på den av medlemsstaten utsedda revisionsmyndigheten), har för det årliga programmet för [20xx] avseende [namn på fonden] granskat resultaten av revisionen av detta program [och har utfört det ytterligare arbete som jag har bedömt vara nödvändigt i enlighet med vad som anges i rapporten].

Jag har planerat och utfört detta arbete för att bedöma huruvida ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till det årliga programmet för [20xx] är giltig och om de underliggande transaktioner som omfattas av utgiftsredogörelserna för detta årliga program är lagliga och korrekta.

2.   GRANSKNINGENS OMFATTNING

Antingen:

Granskningens omfattning har inte begränsats.

Eller:

Granskningens omfattning har begränsats av följande faktorer:

a) […]

b) […]

c) osv.

3.   YTTRANDE

Antingen (Yttrande utan reservation)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag att utgiftsredogörelserna på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet och att ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta årliga program är giltig.

Eller (Yttrande med reservation)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag att den slutliga utgiftsredogörelsen på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet, att ansökan till kommissionen om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta program är giltig, utom vad gäller följande punkter:

a) […]

b) […]

c) osv.

Jag uppskattar att dessa reservationer berör … av de sammanlagda deklarerade utgifterna. Det berörda gemenskapsbidraget uppgår således till ….

Eller (Negativt yttrande)

På grundval av ovannämnda granskning anser jag att utgiftsredogörelserna inte på ett rättvisande sätt i allt väsentligt återger de utgifter som har betalats inom ramen för det årliga programmet och att ansökan om slutbetalning av gemenskapsbidraget till detta årliga program som en följd härav inte är giltig.

Datum

Underskrift

[den ansvariga personens namnteckning]
BILAGA VIII

▼M3

MALL FÖR ATTESTERING AV DEN ANDRA UTBETALNINGEN AV FÖRHANDSFINANSIERINGEN

▼B

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ATTESTERANDE MYNDIGHET:

ÅRLIGT PROGRAM SOM OMFATTAS AV ATTESTERINGEN:

Undertecknad [namn på ansvarig person]

som företräder den attesterande myndighet som utsetts för [fondens namn]

intygar härmed att alla utgifter som ingår i lägesrapporten om genomförandet av det årliga programmet uppgår till:EUR (1)

 

(1)   Sammanlagt belopp ►M3  stödberättigande  ◄ utgifter som utbetalats av den slutliga stödmottagaren eller som använts för tekniskt stöd.

[exakt belopp, med två decimaler]

Jag intygar även att åtgärderna fortskrider i enlighet med de mål som fastställdes i kommissionens beslut om att anta det årliga programmet och i enlighet med den grundläggande rättsakten och dess tillämpningsföreskrifter, i synnerhet följande:

1. Utgiftsredogörelsen är korrekt, har utarbetats med hjälp av tillförlitliga redovisningssystem och grundar sig på kontrollerbara verifikationer.

▼M3

2. De deklarerade utgifterna har uppstått i samband med åtgärder som valts ut enligt de kriterier som gäller för det årliga programmet.

▼B

3. För attesteringen har jag mottagit tillräckliga uppgifter från den ansvariga myndigheten om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som gjorts av utgifter som ingår i utgiftsredovisningen.

4. I utgiftsredogörelsen och ansökan om en andra utbetalning av förhandsfinansiering har hänsyn, i tillämpliga fall, tagits till eventuella återkrävda belopp och eventuell ränta som mottagits inom ramen för det årliga programmet.

Denna utgiftsredogörelse bygger på räkenskaper som preliminärt avslutades den [dd/mm/20xx].

I enlighet med artikel 45 i den grundläggande rättsakten kommer verifikationshandlingarna att vara tillgängliga i minst fem år efter det att kommissionen har avslutat det årliga programmet.Datum

Namn med versaler, stämpel, befattning och underskrift av attesterande myndighet
BILAGA IX

▼M3

MALL FÖR ATTESTERING AV SLUTBETALNINGEN

▼B

MEDLEMSSTAT:

FOND:

ATTESTERANDE MYNDIGHET:

ÅRLIGT PROGRAM SOM OMFATTAS AV ATTESTERINGEN:

Undertecknad [namn på ansvarig person]

som företräder den attesterande myndighet som utsetts för [fondens namn]

intygar härmed att alla utgifter som ingår i slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet uppgår till:EUR (1)

 

(1)   Sammanlagt belopp stödberättigande utgifter som utbetalats av den slutliga stödmottagaren eller som använts för tekniskt stöd.

[exakt belopp, med två decimaler]

Jag intygar också att åtgärderna fortskrider i enlighet med de mål som fastställdes i kommissionens beslut om att anta det årliga programmet och i enlighet med den grundläggande rättsakten, särskilt följande:

1. Utgiftsredogörelsen är korrekt, har utarbetats med hjälp av tillförlitliga redovisningssystem och grundar sig på kontrollerbara verifikationer.

2. De deklarerade utgifterna överensstämmer med tillämpliga EU-bestämmelser och nationella bestämmelser och har uppstått i samband med åtgärder som valts ut enligt de kriterier som gäller för det årliga programmet och enligt gällande gemenskapsbestämmelser och nationella bestämmelser, i synnerhet reglerna för offentlig upphandling.

3. Jag har rimlig visshet om att de underliggande transaktionerna är lagliga och korrekta.

4. För attesteringen har jag mottagit tillräckliga uppgifter från den ansvariga myndigheten om de förfaranden som tillämpats och de kontroller som gjorts av utgifter som ingår i utgiftsredovisningen.

5. Resultaten av samtliga revisioner som utförts av kontrollmyndigheten eller under dess ansvar har vederbörligen beaktats.

6. I utgiftsredogörelsen och ansökan om slutbetalningen har hänsyn, i tillämpliga fall, tagits till eventuella återkrävda belopp och eventuell ränta som mottagits inom ramen för det årliga programmet.

Denna utgiftsredogörelse bygger på räkenskaper som avslutades den [dd/mm/20xx].

I enlighet med artikel 45 i den grundläggande rättsakten kommer verifikationshandlingarna att fortsatt vara tillgängliga i minst fem år sedan kommissionen avslutat det årliga programmet.Datum

Namn med versaler, stämpel, befattning och underskrift av attesterande myndighet
BILAGA X

INSTRUKTIONER GÄLLANDE EMBLEMET OCH BESTÄMNING AV STANDARDFÄRGER

Beskrivning av symboliken

Mot en himmelsblå bakgrund formar tolv guldfärgade stjärnor en cirkel, som symboliserar de europeiska folkens enande. Antalet stjärnor är konstant, eftersom tolv är en symbol för fulländning och enighet.

Heraldisk beskrivning

På ett azurblått fält framträder en cirkel med tolv guldfärgade stjärnor vars spetsar inte berör varandra.

Geometrisk beskrivning

image

Emblemet har formen av en blå, rektangulär flagga vars längd är en och en halv gånger höjden. Tolv guldfärgade stjärnor bildar en osynlig cirkel, där avståndet mellan två intilliggande stjärnor alltid är lika stort. Cirkelns mittpunkt är samtidigt skärningspunkt för rektangelns diagonaler. Cirkelns radie motsvarar en tredjedel av flaggans höjd. Varje stjärna har fem uddar, och dessa tangerar omkretsen på en osynlig cirkel vars radie motsvarar en artondel av flaggans höjd. Samtliga stjärnor avbildas stående, dvs. så att den övre spetsen pekar i samma riktning som flaggstången och två spetsar bildar en rät linje som är vinkelrät mot flaggstången. Stjärnornas läge på cirkeln motsvarar timstrecken på en klocka. Deras antal är en gång för alla fastställt.

Föreskrivna färger

Emblemet har följande färger: PANTONE REFLEX BLUE för rektangelns yta. PANTONE YELLOW för stjärnorna.

Fyrfärgstryck

Om avbildningen görs med fyrfärgstryck måste de två standardfärgerna återskapas genom olika blandningar av de fyra valda färgerna.

PANTONE YELLOW erhålls genom att använda 100 % ”Process Gul”.

PANTONE REFLEX BLUE erhålls genom att blanda 100 % ”Process Cyan” och 80 % ”Process Magenta”.

Internet

I webbpaletten motsvarar PANTONE REFLEX BLUE färgen RGB:0/0/153 (hexadecimal: 000099), och PANTONE YELLOW motsvarar RGB:255/204/0 (hexadecimal: FFCC00).

Enfärgstryck

Om man använder svart ska rektangelns konturer och stjärnorna vara i svart, medan bakgrunden behålls vit.

image

Om man använder blått ska bakgrunden vara 100 % blå och stjärnorna vita.

image

Återgivning på färgad bakgrund

Om man måste ha en färgad bakgrund ska rektangeln omges av en vit bård med en bredd som motsvarar 1/25 av rektangelns höjd.

image

▼M3
BILAGA XI

BESTÄMMELSER OM VILKA UTGIFTER SOM SKA GE RÄTT TILL STÖD FONDEN FÖR YTTRE GRÄNSER

I.    Allmänna principer

I.1    Grundläggande principer

1. I enlighet med den grundläggande rättsakten måste utgifter uppfylla följande krav för att vara stödberättigande:

a) De ska överensstämma med fondens räckvidd och mål, i enlighet med vad som beskrivs i artiklarna 1 och 3 i den grundläggande rättsakten.

b) De ska överensstämma med de stödberättigande åtgärder som förtecknas i artiklarna 4 och 6 i den grundläggande rättsakten.

c) De ska vara nödvändiga för genomförandet av de verksamheter i projektet som ingår i de fleråriga och årliga programmen, i enlighet med vad kommissionen godkänt.

d) De ska vara skäliga och följa principerna för sund ekonomisk förvaltning, särskilt de som gäller prisvärdhet och kostnadseffektivitet.

e) De ska ha ådragits av den slutliga stödmottagaren eller av projektpartner, som ska vara etablerade och registrerade i en medlemsstat, såvida det inte är fråga om internationella offentliga organisationer som inrättats enligt mellanstatliga avtal, fackorgan som inrättats av sådana internationella organisationer, Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen. När det gäller artikel 39 i detta beslut ska de regler som är tillämpliga på den slutliga stödmottagaren även vara tillämpliga på partner som deltar i projektet.

f) De ska ha uppstått i enlighet med de specifika bestämmelserna i bidragsöverenskommelsen.

2. Vid fleråriga åtgärder, i den mening som avses i artikel 16.6 i den grundläggande rättsakten, anses endast den del av åtgärden som får medfinansiering genom ett årligt program vara ett projekt som dessa bestämmelser om stödberättigande ska tillämpas på.

3. Projekt som stöds genom fonden får inte finansieras via andra källor som får stöd ur gemenskapens budget. Projekt som stöds av fonden ska medfinansieras genom offentliga eller privata källor.

I.2    Budgeten för ett projekt

Budgeten för ett projekt ska redovisas enligt följande:Utgifter

Inkomster

+  Direkta kostnader

+  Indirekta kostnader (fast procentsats av direkta kostnader som fastställs i bidragsöverenskommelsen)

+  Bidrag från gemenskapen (definierat som det lägsta av de tre belopp som anges i artikel 12 i detta beslut)

+  Bidrag från den slutliga stödmottagaren och projektpartner

+  Bidrag från tredje part

+  Intäkter från projektet

=  Sammanlagda stödberättigande kostnader

=  Sammanlagda inkomster

Budgeten ska vara balanserad: De sammanlagda stödberättigande kostnaderna ska vara lika med de sammanlagda inkomsterna.

I.3    Inkomster och principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte

1. Projekt som stöds genom fonden får inte syfta till ekonomisk vinning. Om inkomstkällorna i slutet av projektet, inklusive intäkter, överstiger utgifterna, ska bidraget till projektet från fonden sänkas i enlighet därmed. Alla projektets inkomstkällor måste bokföras i den slutliga stödmottagarens räkenskaper eller skattehandlingar samt vara möjliga att identifiera och kontrollera.

2. Projektinkomsterna ska komma från alla projektets ekonomiska bidragsgivare, från offentliga eller privata källor, inklusive den slutliga stödmottagarens egna bidrag, samt från eventuella intäkter som uppstått genom projektet. Med ”intäkter” avses i denna regel inkomster som ett projekt, under den period det varit stödberättigat i enlighet med punkt I.4, har från försäljning, uthyrning, tjänster, inskrivningsavgifter eller annan likvärdig inkomst.

3. Gemenskapens bidrag är i enlighet med principen om att verksamheten inte får bedrivas i vinstsyfte, enligt artikel 12 c i detta beslut, lika med ”sammanlagda stödberättigande utgifter” minus ”bidrag från tredje part” och ”intäkter från projektet”.

I.4    Period under vilken utgifterna berättigar till stöd

1. Kostnaderna för ett projekt måste uppstå och respektive betalning (utom vid avskrivningar) göras efter den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program. Den period under vilken utgifterna berättigar till stöd löper fram till den 30 juni år N ( 23 ) + 2, vilket innebär att kostnaderna för ett projekt måste ha uppstått före detta datum.

2. Undantag från den i punkt 1 angivna period under vilken utgifterna berättigar till stöd beviljas för tekniskt stöd till medlemsstaterna (se punkt IV.3).

I.5    Utgiftsredovisning

1. Utgifterna ska motsvara de utbetalningar som de slutliga stödmottagarna gjort. Dessa ska ske i form av finansiella transaktioner (kontanttransaktioner), utom vid avskrivningar.

2. Som regel ska utgifterna vara bestyrkta genom officiella fakturor. Om detta inte är möjligt, ska utgifterna styrkas med bokföringsunderlag eller verifikationshandlingar med likvärdigt bevisvärde.

3. Utgifterna ska vara tydliga och kunna kontrolleras. Framför allt måste utgifterna

a) finnas bokförda i den slutliga stödmottagarens räkenskaper,

b) vara fastställda i enlighet med tillämpliga redovisningsstandarder i det land där den slutliga stödmottagaren är etablerad och i enlighet med den slutliga stödmottagarens normala rutiner för kostnadsredovisning, och

c) vara deklarerade i enlighet med kraven i tillämplig skatte- och sociallagstiftning.

4. Den slutliga stödmottagaren är när så krävs skyldig att arkivera bestyrkta kopior av bokföringsunderlag som verifierar partnernas inkomster och utgifter för det berörda projektet.

5. Lagringen och behandlingen av sådana uppgifter som anges i punkterna 2–4 ska ske i enlighet med den nationella dataskyddslagstiftningen.

I.6    Territoriell tillämpning

1. Utgifter för åtgärder som beskrivs i artiklarna 4 och 6 i den grundläggande rättsakten ska ha ådragits inom medlemsstaternas territorium av de slutliga stödmottagare som avses i punkt I.1.1 e, med undantag av följande:

 Utgifter för genomförande av åtgärder som rör det allmänna mål som avses i artikel 3.1 d i den grundläggande rättsakten. Utgifter för sådana åtgärder kan uppkomma inom medlemsstaternas territorium och i tredjeländer.

 Åtgärder som rör övervakningen av yttre gränser. Sådana åtgärder får genomföras både inom och utanför medlemsstaternas territorium.

2. Projektpartner som är registrerade och etablerade i tredjeländer får endast delta i projekt under förutsättning att det inte medför några merkostnader, med förbehåll för internationella offentliga organisationer som inrättats enligt mellanstatliga avtal, särskilda byråer som inrättats av sådana internationella organisationer, Internationella rödakorskommittén (ICRC) och Internationella rödakors- och rödahalvmånefederationen.

II.    Kategorier av stödberättigande kostnader (på projektnivå)

II.1    Direkta stödberättigande kostnader

Projektets direkt stödberättigande kostnader är sådana kostnader som, med vederbörlig hänsyn till de allmänna villkor för vad som berättigar till stöd i del I, kan identifieras som specifika utgifter direkt kopplade till genomförandet av projektet. Direkta kostnader ska inkluderas i projektets uppskattade totala budget.

Följande direkta kostnader berättigar till stöd:

II.1.1   Personalkostnader

1. Kostnader för personal som avdelats för projektet, det vill säga faktisk lön och sociala avgifter samt andra lagstadgade kostnader, förutsatt att detta ligger i linje med mottagarens gängse lönepolicy.

2. För internationella organisationer kan de stödberättigande personalkostnaderna inbegripa anslag för att täcka sådana lönerelaterade förpliktelser och rättigheter som regleras i lag.

3. Motsvarande personalkostnader för personal i offentliga organisationer, i den mån de avser sådan verksamhet som den berörda offentliga organisationen inte skulle ha utfört om inte åtgärden genomförts. Denna personal ska ha avdelats för eller utsetts till att medverka i genomförandet av projektet genom ett skriftligt beslut av den slutliga stödmottagaren.

4. Personalkostnader ska redovisas i detalj i finansplanen, med uppgift om personalens arbetsuppgifter och antal.

II.1.2   Resekostnader och traktamenten

1. Resekostnader och traktamenten är stödberättigande som direkta kostnader för personal eller andra som deltar i projektverksamheten och vars resor är nödvändiga för att projektet ska kunna genomföras.

2. Resekostnader är stödberättigande på grundval av de faktiska utgifterna. Ersättningen ska beräknas på de billigaste offentliga transportmedlen, och flyg ska i allmänhet tillåtas endast för resor över 800 km (tur och retur) eller när det geografiska läget motiverar flygresor. Om privatbil används betalas ersättningen normalt antingen på grundval av utgiften för offentliga kommunikationer eller med milersättning enligt den berörda medlemsstatens offentliga bestämmelser eller enligt vad som tillämpas av den slutliga stödmottagaren.

3. Levnadsomkostnader är stödberättigande på grundval av faktiska kostnader eller ett dagtraktamente. Om en organisation har egna dagtraktamenten ska dessa tillämpas inom de övre gränser som finns fastlagda av medlemsstaten i enlighet med nationell lagstiftning och praxis. Traktamenten förväntas normalt täcka förflyttningar på platsen (inklusive taxiresor), inkvartering, måltider, lokala telefonsamtal och småutgifter.

II.1.3   Utrustning

II.1.3.1   Allmänna bestämmelser

Utgifter för förvärv av utrustning (som bygger på något av följande: förhyrning, leasing eller inköp på grundval av hela eller delar av kostnaden, eller avskrivning av inköpta tillgångar) är endast stödberättigande om de är av väsentlig betydelse för genomförandet av projektet. Utrustningen ska ha de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfylla gällande normer och standarder.

II.1.3.2   Förhyrning och leasing

Utgifter i samband med förhyrning och leasing berättigar till medfinansiering med förbehåll för medlemsstatens regler, nationella lagstiftning och praxis eller förhyrningens eller leasingens varaktighet för projektet.

II.1.3.3   Inköp

1. Utgifter för förvärv av utrustning (system, operativ utrustning och transportmedel, som bl.a. avses i artikel 5.1 c–f i den grundläggande rättsakten) är stödberättigande i enlighet med nationella regler. Sådana kostnader kan medfinansieras på grundval av hela eller en del av inköpskostnaden, om

a) de är direkt kopplade till genomförandet av projektet,

b) de uppkommit i enlighet med de nationella upphandlingsregler som fastställts i medlemsstaten,

c) utrustningen har de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfyller gällande normer och standarder,

d) utrustningen efter inköpsdagen fortsatt används för de ändamål som eftersträvas med projektet i minst

 tre år eller mer för IT-utrustning,

 fem år eller mer för andra typer av utrustning, såsom operativ utrustning och transportmedel, med undantag av de transportmedel som anges nedan,

 tio år för helikoptrar, fartyg och flygplan.

2. Alternativt kan kostnaderna för den utrustning som anges ovan vara stödberättigande på grundval av avskrivning i enlighet med nationella regler. I sådana fall ska villkoren i punkt 1 a, b och c gälla. Dessutom måste följande kriterier vara uppfyllda:

a) När utrustning köps in före eller under projektets löptid är bara den del av avskrivningarna för utrustningen stödberättigande som motsvarar den tid den användes i projektet samt den faktiska användningsgraden.

b) Utrustning som inköpts innan projektet påbörjades, men som används för att genomföra projektet, är stödberättigande på grundval av avskrivningen. Dessa utgifter berättigar dock inte till stöd om utrustningen ursprungligen köptes in med hjälp av ett bidrag från gemenskapen.

c) Inköpskostnaderna för utrustning ska motsvara gängse marknadspriser och värdet ska avskrivas i enlighet med de skatte- och bokföringsregler som är tillämpliga för den slutliga stödmottagaren.

II.1.4   Fastigheter

II.1.4.1   Allmänna bestämmelser

I fall av inköp av fastighet, uppförande eller renovering av fastighet eller förhyrning av fastighet ska den ha de tekniska egenskaper som behövs för projektet och uppfylla tillämpliga normer och standarder.

II.1.4.2   Inköp, uppförande eller renovering av fastighet

1. Om förvärv av fastighet är väsentligt för genomförandet av projektet och är tydligt kopplat till dess mål, berättigar inköp av fastighet, dvs. redan uppförda byggnader, eller uppförande av fastighet, till medfinansiering på grundval av hela eller en del av kostnaden eller på grundval av avskrivning, enligt nedanstående villkor, utan att det hindrar tillämpningen av strängare nationella regler:

a) Ett intyg ska erhållas från en oberoende kvalificerad värderingsman eller ett vederbörligen bemyndigat offentligt organ om att köpeskillingen inte överstiger marknadsvärdet, där det antingen bestyrks att fastigheten uppfyller nationella bestämmelser eller preciseras på vilka punkter den inte gör det och som den slutliga stödmottagaren planerar att åtgärda som ett led i projektet.

b) Fastigheten har inte inköpts med bidrag från gemenskapen vid en tidpunkt före projektets genomförande.

c) Fastigheten ska uteslutande användas för det syfte som anges i projektet under en period av minst tio år efter projektets slutdatum, om inte kommissionen specifikt ger tillåtelse till annat i händelse av medfinansiering av hela eller delar av kostnaden. Vid medfinansiering på grundval av avskrivning minskas denna period till fem år.

d) Vid inköp av fastighet ska principerna om prisvärdhet och kostnadseffektivitet följas och inköpet ska anses stå i proportion till det syfte som ska uppnås med projektets genomförande.

e) I händelse av medfinansiering på grundval av avskrivning ska endast den del av avskrivningen av tillgångarna som motsvarar projektets varaktighet och dess faktiska användningsgrad vara stödberättigande. Avskrivningen ska beräknas i enlighet med nationella redovisningsregler.

2. Utgifter för renovering av fastighet ska vara berättigade till medfinansiering på grundval av hela eller en del av kostnaden eller på grundval av avskrivning. I fall av renoveringskostnader är endast villkoren i punkt 1 c och e ovan tillämpliga.

II.1.4.3   Förhyrning

Förhyrning av fastighet berättigar till medfinansiering om det finns en tydlig koppling mellan förhyrningen och målet för det berörda projektet, enligt nedanstående villkor och utan att det hindrar tillämpning av strängare nationella regler:

a) Fastigheten får inte ha inköpts med bidrag från gemenskapen.

b) Fastigheten ska endast användas för genomförandet av projektet. Om så ej är fallet är endast den del av kostnaderna som motsvarar användningen för projektet stödberättigande.

II.1.5   Förbrukningsmaterial, förrådsartiklar och allmänna tjänster

Kostnaderna för förbrukningsmaterial, förrådsartiklar och allmänna tjänster är stödberättigande, under förutsättning att de går att identifiera och är direkt nödvändiga för genomförandet av projektet.

II.1.6   Utläggning på entreprenad

1. Som generell regel måste de slutliga stödmottagarna ha förmåga att själva förvalta projekten. Det belopp som motsvarar det uppdrag inom ramen för projektet som läggs ut på entreprenad måste tydligt anges i bidragsöverenskommelsen.

2. Utgifter för följande entreprenörskontrakt berättigar inte till medfinansiering från fonden:

a) Utläggning på entreprenad av uppgifter som avser den övergripande förvaltningen av projektet.

b) Utläggning på entreprenad som höjer kostnaden för projektet utan att i motsvarande mån öka dess värde.

c) Utläggning på entreprenad med mellanhänder eller konsulter där betalningen fastställs som en procentsats av totalkostnaden för projektet, om inte sådan betalning motiveras av den slutliga stödmottagaren genom hänvisning till det faktiska värdet av det arbete eller de tjänster som utförs.

3. Alla underleverantörer ska åta sig att för varje entreprenörskontrakt förse revisions- och kontrollorganen med all nödvändig information om de verksamheter som har lagts ut på entreprenad.

II.1.7   Kostnader som har direkt samband med unionens medfinansieringskrav

Kostnader för att uppfylla krav som är kopplade till unionens medfinansiering, exempelvis offentliggörande, insyn, utvärdering av projektet, extern revision, bankgarantier, översättningskostnader osv. är stödberättigande som direkta kostnader.

II.1.8   Expertarvoden

Arvoden för juridisk rådgivning, notariatsavgifter, utgifter för fack- eller finansexperter är stödberättigande.

II.2    Indirekta stödberättigande kostnader

1. Stödberättigande indirekta kostnader för åtgärden är kostnader som, med vederbörlig hänsyn till villkoren för stödberättigande i punkt I.1.1, inte kan anses som specifika kostnader med direkt anknytning till genomförandet av projektet.

2. Genom avvikelse från punkt I.1.1 e och punkt I.5 kan indirekta kostnader vara stödberättigande på grundval av en fast procentsats på högst 2,5 % av de direkta stödberättigande kostnaderna.

3. Organisationer som får driftsbidrag från unionens budget får inte ta upp indirekta kostnader i sin preliminära budget.

III.    Icke stödberättigande utgifter

Stöd kan inte utgå för följande:

a) Mervärdesskatt, om inte den slutliga stödmottagaren kan visa att han inte kan få tillbaka den.

b) Kapitalavkastning, amorteringar och räntor på upplåning, skuldräntor, valutaväxlingsavgifter och -förluster, avsättningar för framtida förluster eller skulder, skuldräntor, osäkra fordringar, böter, ekonomiska påföljder, processutgifter och överdrivna eller mindre välbetänkta utgifter.

c) Representationskostnader som uteslutande avser projektpersonal. Det kan till exempel röra sig om rimliga utgifter för sociala tillställningar som är motiverade i projektet, t.ex. vid projektets avslutning eller i samband med möten i projektets styrelse.

d) Kostnader som deklarerats av den slutliga stödmottagaren och som omfattas av ett annat projekt eller arbetsprogram som beviljats gemenskapsbidrag.

e) Markinköp.

f) Bidrag in natura.

IV.    Tekniskt stöd på medlemsstaternas initiativ

1. Alla kostnader som är nödvändiga för att den ansvariga myndigheten, den delegerade myndigheten, revisionsmyndigheten, den attesterande myndigheten eller andra organ som bistår i de uppgifter som förtecknas i punkt 2 ska kunna driva och förvalta fonden är stödberättigande som kostnader för tekniskt stöd inom de ramar som anges i artikel 18 i den grundläggande rättsakten.

2. Detta omfattar följande åtgärder:

a) Utgifter i samband med förberedelser, urval, utvärdering, ledning och övervakning av åtgärder.

b) Utgifter för revision och kontroll av åtgärder eller projekt på plats.

c) Utgifter för utvärderingar av åtgärder eller projekt.

d) Utgifter för information, spridning och insyn i samband med åtgärderna.

e) Utgifter för förvärv, installation och underhåll av datoriserade system för förvaltning, övervakning och utvärdering av fonderna.

f) Utgifter för möten i övervakningskommittéerna och underkommittéerna som gäller genomförandet av åtgärderna. Dessa utgifter kan även omfatta kostnader för experter och andra deltagare i dessa kommittéer (även deltagare från länder utanför EU) om deras närvaro är nödvändig för att åtgärden ska kunna genomföras på ett effektivt sätt.

g) Utgifter för att förstärka den administrativa kapaciteten att driva och förvalta fonden.

3. Verksamhet kopplad till tekniskt stöd måste utföras och motsvarande betalningar göras efter den 1 januari det år som avses i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program. Den period under vilken utgifterna berättigar till stöd varar till dess att tidsfristen för överlämnande av slutrapporten om genomförandet av det årliga programmet har löpt ut.

4. Eventuell upphandling ska genomföras i enlighet med nationella upphandlingsregler i medlemsstaten.

5. Medlemsstaterna får genomföra tekniska stödåtgärder för denna fond tillsammans med tekniska stödåtgärder för några eller alla fyra fonderna. I det fallet ska dock bara den kostnadsandel som använts för att genomföra den gemensamma åtgärden som stämmer överens med denna fond berättiga till stöd för finansiering ur denna fond, och medlemsstaterna ska se till att

a) den andel av kostnaderna som är avsedd för gemensamma åtgärder debiteras motsvarande fond på ett rimligt och kontrollerbart sätt, och

b) någon dubbelfinansiering av kostnaderna inte förekommer.

V.    Särskild transiteringsordning

Enligt artikel 40.1 ska bestämmelserna i den grundläggande rättsakten och detta beslut om genomförandet av årliga program i tillämpliga delar gälla för stödet till genomförandet av den särskilda transiteringsordningen. När det gäller bestämmelserna om stödberättigande i denna bilaga ska emellertid följande särskilda bestämmelser tillämpas med avseende på den särskilda transiteringsordningen:

a) Perioden för utgifternas stödberättigande ska vara i enlighet med artikel 40.3 i detta beslut.

b) Av artikel 6.2 c i den grundläggande rättsakten följer att kostnader för personal i offentliga organisationer är stödberättigande förutsatt att de baserar sig på verkliga extrakostnader för genomförandet av den särskilda transiteringsordningen och avsätts till insatsen enligt en vederbörligen motiverad och rättvis metod. Utgifterna ska attesteras på grundval av dokumentation som gör det möjligt att fastställa de verkliga kostnader som den offentliga organisationen i fråga har haft i samband med den särskilda transiteringsordningen, och som har uppstått i förbindelse med utförandet av uppgifter som ligger utanför dess i lag fastställda ansvarsområde eller dess löpande arbetsuppgifter.( 1 ) EUT L 144, 6.6.2007, s. 22.

( 2 ) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

( 3 ) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 4 ) EUT L 99, 17.4.2003, s. 8.

( 5 ) EUT L 99, 17.4.2003, s. 15.

( 6 ) EGT L 131, 1.6.2000, s. 43.

( 7 ) EUT L 395, 31.12.2004, s. 70.

( 8 ) EGT L 64, 7.3.2002, s. 20.

( 9 ) EGT L 176, 10.7.1999, s. 36.

( 10 ) EGT L 176, 10.7.1999, s. 31.

( 11 ) EUT L 370, 17.12.2004, s. 78.

( 12 ) EGT L 292, 15.11.1996, s. 2.

( 13 ) EUT L 144, 6.6.2007, s. 1.

( 14 ) EUT L 144, 6.6.2007, s. 45.

( 15 ) EUT L 168, 28.6.2007, s. 18.

( 16 ) EUT L 233, 5.9.2007, s. 3.

( 17 ) EGT C 316, 27.11.1995, s. 49.

( 18 ) EGT L 160, 30.6.2000, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 681/2007 (EUT L 159, 20.6.2007, s. 1).

( 19 ) ”N” avser det år som anges i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program.

( 20 ) Gäller endast slutrapporten om genomförandet av det första årliga programmet.

( 21 ) Om tillämpligt.

( 22 ) Ska lämnas in efter revisionsstrategin i enlighet med artikel 25.2.

( 23 ) ”N” avser det år som anges i beslutet om finansiering och godkännande av medlemsstaternas årliga program.

Top