EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0312-20080417

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 5 mars 2008 om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom [delgivet med nr K(2008) 793] (2008/312/Euratom)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/312/2008-04-17

2008D0312 — SV — 17.04.2008 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 mars 2008

om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom

[delgivet med nr K(2008) 793]

(2008/312/Euratom)

(EGT L 107, 17.4.2008, p.32)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 343, 23.12.2011, s. 149  (312/2008)
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 5 mars 2008

om upprättande av ett standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle enligt rådets direktiv 2006/117/Euratom

[delgivet med nr K(2008) 793]

(2008/312/Euratom)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 2006/117/Euratom av den 20 november 2006 om övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle ( 1 ), särskilt artikel 17.2,

efter att ha inhämtat ett yttrande från den rådgivande kommittén som upprättats i enlighet med förfarandet i artikel 21, och

av följande skäl:

(1)

Kommissionen ska upprätta ett nytt standarddokument som ska användas vid transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle inom ramen för rådets direktiv 2006/117/Euratom.

(2)

Det nya standarddokumentet ska tillämpas vid transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle mellan medlemsstater samt vid import till och export från gemenskapen av radioaktivt avfall/använt kärnbränsle samt vid transit av sådana transporter genom gemenskapen från ett tredjeland till ett annat tredjeland.

(3)

De åtgärder som avses i detta beslut är i linje med yttrandet från den rådgivande kommittén som upprättats i enlighet med förfarandet i artikel 21.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Standarddokumentet i bilagan ska användas vid alla transporter av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle mellan medlemsstater eller till, från och genom gemenskapen inom ramen för direktiv 2006/117/Euratom.

Artikel 2

Standarddokumentet ska göras tillgängligt i elektronisk form i det format som kommissionen lagt fram det i.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska vidta de åtgärder som behövs för att följa detta beslut senast den 25 december 2008.

Artikel 4

Kommissionens beslut 93/552/Euratom ( 2 ) ska upphöra att gälla.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA

Standarddokument för övervakning och kontroll av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle

(rådets direktiv 2006/117/Euratom)

Allmänna anmärkningar

Avsnitten A-1till A-6 ska fyllas i för transporter av radioaktivt avfall och

avsnitten B-1 till B-6 ska fyllas i för transporter av använt kärnbränsle (däribland använt kärnbränsle avsett för slutförvaring och som sådant klassat som avfall).

Avsnitt A-1 eller B-1 (ansökan om transporttillstånd) ska fyllas i av sökanden, som är följande, beroende på typ av transport:

 Innehavaren när det gäller transport mellan medlemsstater (MM) eller export från gemenskapen till ett tredjeland (ME).

 Mottagaren när det gäller import till gemenskapen från ett tredjeland (IM).

 Den person som är ansvarig för transporten i den medlemsstat genom vilken det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet kommer in i gemenskapen när det gäller transit genom gemenskapen (typ TT).

Avsnitt A-2 eller B-2 (bekräftelse att ansökan har mottagits) ska fyllas i av de berörda behöriga myndigheter, som, beroende på typ av transport, är behöriga myndigheter

 på ursprungsorten när det gäller transport av typen MM eller ME,

 på bestämmelseorten när det gäller transport av typen IM,

 där transporten först kommer in i gemenskapen när det gäller transport av typen TT

och alla behöriga myndigheter i transitmedlemsstaterna i aktuella fall.

Avsnitt A-3 eller B-3 (avslag eller beviljande) ska fyllas i av alla berörda behöriga myndigheter.

Avsnitt A-4a/A-4b eller B-4a/B-4b (tillstånd eller avslag för transport) ska fyllas i av den behöriga myndighet som utfärdar tillstånd, och, beroende på typ av transport, är den behöriga myndigheten i

 ursprungsmedlemsstaten när det gäller transporter av typen MM eller ME,

 bestämmelsemedlemsstaten när det gäller transporter av typen IM, eller

 den första transitmedlemsstaten där transporten kommer in i gemenskapen när det gäller transporter av typen TT.

Avsnitt A-5 eller B-5 (beskrivning av försändelsen/förteckning över kollin) ska fyllas i av sökanden enligt avsnitt A-1 eller B-1.

Avsnitt A-6 eller B-6 (bekräftelse av mottagande av transporten) ska fyllas i av mottagaren (MM- och IM-transporter), innehavaren (ME-transporter) eller den person som är ansvarig för transporten (TT-transporter).

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som ska utfärda transporttillståndet)AVSNITT A-1Ansökan om transporttillstånd för radioaktivt avfall1.Typ av transport (kryssa för lämpligt svar):MM: Transport mellan medlemsstater (genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer)IM: Export från gemenskapenME: Export från gemenskapenTT: Transit genom gemenskapen2.Ansökan om tillstånd för (kryssa för lämpligt svar):en enskild transportPlanerad genomförandeperiod:flera transporter: nummer (planerade)Planerad genomförandeperiod:3.Ej tillämpligt.MM-transport(er) genom ett eller flera tredjeländer:Gränsstation för utförsel ur gemenskapen (*):Gränsstation för införsel i tredjeland (*) (första land som passeras):Gränsstation för utförsel ur tredjeland (*) (sista land som passeras):Gränsstation för återsändning till gemenskapen (*):(*) Dessa gränsstationer måste vara samma för alla transporter som omfattas av ansökan om inget annat har godkänts av de behöriga myndigheterna.4.Sökande (handelsnamn):Innehavare (av MM, ME)Mottagare (av IM)Annan (av TT), specificerasAdress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:5.Förvaringsplats för det radioaktiva avfallet före transport (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:6.Mottagare (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:7.Förvaringsplats för det radioaktiva avfallet efter transport:Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:

8.Det radioaktiva avfallets art:Fysikalisk-kemiska egenskaper (kryssa för lämpligt svar):fast, flytande, gasformig, annan (t.ex. klyvbart, liten spridbarhet) specificerasHuvudsakliga radionuklider:Högsta alfaaktivitet: per transport (GBq) per kolli (GBq)Högsta beta/gammaaktivitet: per transport (GBq) per kolli (GBq)Total alfaaktivitet (GBq):Total beta/gammaaktivitet (GBq):(Uppskattade värden om ansökan avser flera transporter)9.Totalt antal kollin:Total nettovikt på transporten (kg):Total bruttovikt på transporten (kg):(Uppskattade värden om ansökan avser flera transporter)Beskrivning av försändelsen:Plastsäckar, metallbehållare (m3): , ISO transportbehållare (m3): , annan, specificerasTyp av kolli (1) (om känt):Identifieringsmetoder för kolli (om märkning används, bifoga exempel):(1) Enligt 2005 års utgåva av bestämmelserna för säker transport av radioaktivt material, Säkerhetskrav nr TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.10.Typ av verksamhet som är upphovet till det radioaktiva avfallet (kryssa för lämpligt svar):medicin, forskning, (ej kärnrelaterad) industri, kärnindustri, annan verksamhet (ska specificeras):11.Syftet med transporten:återsändning av radioaktivt avfall efter bearbetning eller upparbetning av använt kärnbränsleåtersändning av radioaktivt avfall efter bearbetning av det radioaktiva avfalletbearbetning, t.ex. ompackning, behandling, volymminskningmellanlagringåtersändning efter mellanlagringslutförvaringannat syfte (ska specificeras):

13.Sekventiell förteckning över länder som berörs av transporten (det första landet är det radioaktiva avfallets förvaringsland och det sista landet är bestämmelselandet)1.3.5.7.2.4.6.8.14.I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom1. ansöker jag om tillstånd att utföra ovanstående transport(er) av radioaktivt avfall,och2. intygar att ovanstående uppgifter är korrekta enligt min kännedom och att transporten/transporterna kommer att utföras enligt gällande lagar och bestämmelser,och3. (*) (vid transport MM eller ME) åtar mig att ta tillbaka det radioaktiva avfallet om transporten/transporterna inte kan utföras eller om transportvillkoren inte kan uppfyllas,eller(*) (vid transport IM eller TT) bifogar bevis på att överenskommelsen mellan mottagaren och innehavaren av det radioaktiva avfallet, om denne är etablerad i ett tredjeland, har godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet, enligt vilket innehavaren i tredjelandet åtar sig att ta tillbaka det radioaktiva avfallet om transporten/transporterna inte kan utföras eller om transportvillkoren inte kan uppfyllas, såvida ett alternativt säkrare arrangemang inte kan göras.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-2Bekräftelse på mottagande av ansökan om transport av radioaktivt avfall – Begäran om saknade uppgifter15.Namn på behörig myndighet som utfärdar tillståndet:Medlemsstat: förursprung (1), bestämmelse (2), dit transporten först kommer in i gemenskapen (3)Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:Mottagningsdatum/registreringsdatum: (dd/mm/åååå)(1) Transport av typen MM eller ME.(2) Transport av typen IM.(3) Transport av typen TT.16.Namn på berörd behörig myndighet:Medlemsstat eller land (kryssa för lämpligt svar) förbestämmelse, transit, dit transporten först kommer in i gemenskapen eller ursprung (1):Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:(1) Krävs inte enligt direktivet, men ursprungslandet kan rådfrågas på frivillig bas vid transporter av typ TT eller IM.17.Enligt bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom meddelar jag att ansökan av den (dd/mm/åååå), mottagen den (dd/mm/åååå):a) (*) inte är korrekt ifylld och begär följande saknade uppgifter: (Bifoga en fullständig förteckning över saknade uppgifter (punkter) om det inte finns plats för allt)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)b) (*) är korrekt ifylld och bekräftar mottagandet.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-3Berörda behöriga myndigheters avslag eller beviljande av transporter av radioaktivt avfall och använt kärnbränsle18.Namn på berörd behörig myndighet:Medlemsstat eller land (kryssa för och fyll i lämpligt svar) för:ursprung (1), bestämmelse (2), transit (3)Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:(1) Krävs inte enligt direktivet, men ursprungslandet kan rådfrågas på frivillig bas vid transporter av typ TT eller IM.(2) Transport av typen MM eller ME.(3) När en eller flera transitmedlemsstater berörs.19.(*) Allmän tidsfrist för automatiskt godkännande (dd/mm/åååå)(*) Ansökan om förlängd period, dock högst en månad, förlängd tidsfrist för automatiskt godkännande: (dd/mm/åååå)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.20.Enligt bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom meddelar jag(*) avslag av följande skäl (bifoga en fullständig förteckning över skäl, om utrymmet inte räcker till):(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) beviljande på följande villkor (bifoga en fullständig förteckning, om utrymmet inte räcker till):(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-4aTillstånd för transport av radioaktivt avfall21.Namn på behörig myndighet som utfärdar transporttillståndet:Medlemsstat (kryssa och fyll i det som stämmer) förursprung, bestämmelse, eller transit genom vilken transporten först kommer in i gemenskapen:Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:22.Sekventiell förteckning över beviljanden och/eller avslag från länder som berörs av transportenMedlemsstat/landBeviljande?Förteckning över eventuella villkor för beviljandeHänvisning till bilagor1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk den som inte stämmer.23.Det beslut, som har antagits och registrerats i detta avsnitt, har fattats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom (1).De berörda ländernas behöriga myndigheter är informerade om attden enskilda transporten (*)flera transporter (*)med radioaktivt avfall enligt beskrivning i avsnitt A-1 harBEVILJATSTillståndets giltighetstid: (dd/mm/åååå)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk den som inte stämmer.(1) Detta tillstånd undantar inte innehavaren, transportören, mottagaren eller annan fysisk eller juridisk person som är inblandad i transporten från ansvar.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-4bAvslag för transport av radioaktivt avfall24.Namn på behörig myndighet ansvarig för avslag för transport:Medlemsstat (kryssa och fyll i lämpligt svar) förursprung, bestämmelse, transit, eller genom vilken transporten först kommer in i gemenskapen:Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:.Fax:E-post:Kontaktperson:25.Sekventiell förteckning över beviljanden och/eller avslag från länder som berörsMedlemsstat/landBeviljande?Förteckning över eventuella villkor för beviljande eller skäl till avslagHänvisning till bilagor1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)Det beslut, som har antagits och registrerats i detta avsnitt, har fattats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom.De berörda ländernas behöriga myndigheter är informerade om attden enskilda transporten (*)flera transporter (*)med radioaktivt avfall enligt beskrivning i avsnitt A-1 harAVSLAGITS(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk det som inte stämmer.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-5Beskrivning av försändelser med radioaktivt avfall och förteckning över kollin26.Sökande (handelsnamn)::Innehavare, Mottagare, Annan, specificerasAdress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:27.Tillståndets giltighetstid (dd/mm/åååå), gäller fören enskild transport, ellerflera transporter, transportens serienummer:28.Det radioaktiva avfallets artFysikalisk-kemiska egenskaper (kryssa för lämpligt svar):fast,flytande,gasformig,annan (t.ex. klyvbart, liten spridbarhet), specificerasHuvudsakliga radionuklider:Högsta alfaaktivitet/kolli (GBq):Högsta beta/gammaaktivitet/kolli (GBq):Total alfaaktivitet (GBq):Total beta/gammaaktivitet (GBq):29.(*) Identifieringsnummer(*) Typ (1)(*) Bruttovikt (kg)(*) Nettovikt (kg)(*) Aktivitet (GBq)Totalt antal:Totalt/typ:Totalt:Totalt:Totalt:(*) Ska fyllas i för varje kolli, bifoga en separat förteckning om inte utrymmet räcker!(1) Enligt 2005 års utgåva av bestämmelserna för säker transport av radioaktivt material, Säkerhetskrav nr TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Transportens avsändningsdatum: (dd/mm/åååå)Härmed intygar jag att de uppgifter som lämnas i detta avsnitt (och i den bifogade förteckningen eller dokumenten) är korrekta enligt min kännedom.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT A-6Bekräftelse på mottagande av radioaktivt avfall31.Mottagare (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:32.Förvaringsplats för det radioaktiva avfallet efter transporten (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:33.Tillstånd beviljat för (kryssa för lämpligt svar):en enskild transport av typen MM eller IM,en enskild transport av typen ME eller TT,flera transporter av typen MM eller IM, transportens serienummer: Sista transport som tillståndet gäller för: ja nejflera transporter av typen MM eller IM, transportens serienummer: Sista transport som tillståndet gäller för: ja nej34.Ej tillämpligt.Transporter av typen ME eller TT (denna punkt kan ersättas med en separat deklaration, ange hänvisning till bilaga):Gränsstation för införsel i tredjeland som är bestämmelseland eller transitland:Tredjeland:Gränsstation:35.Efter typ av transport måste mottagaren sända bekräftelse på mottagandet tillsammans med avsnitt A-5:Typ MM eller IM: till den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten,,Typ ME eller TT: till sökanden (typ ME: till innehavaren, typ TT: till den person som är ansvarig för transporten i den medlemsstat via vilken avfallet kommer in i gemenskapen) enligt punkt 4 (avsnitt A-1).Datum för mottagande av det radioaktiva avfallet: (dd/mm/åååå)Datum för avsändning av bekräftelse på mottagande: (dd/mm/åååå)I egenskap av mottagare intygar jag att de uppgifter som lämnas i detta avsnitt (och i den bifogade förteckningen) är korrekta enligt min kännedom.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)

36.Ej tillämpligt.Transporter av typen ME eller TT: sökanden vidarebefordrar bekräftelsen på mottagandet och, om tillämpligt, mottagarens deklaration till den myndighet som utfärdade tillståndet.1. En mottagare utanför Europeiska unionen kan bekräfta mottagandet av radioaktivt avfall genom en deklaration eller ett intyg som minst innehåller uppgifterna i punkterna 31–36.2. Den behöriga myndighet som mottar den ursprungliga bekräftelsen på mottagandet måste sända kopior till de övriga behöriga myndigheterna.3. Originalen av avsnitten A-5 och A-6 måste slutligen sändas till den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet.4. Vid transporter mellan medlemsstater måste den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat där avfallet först kommer in i gemenskapen sända en kopia av bekräftelsen på mottagandet till innehavaren.Datum för vidarebefordran av bekräftelsen på mottagandet (tillsammans med avsnitt A-5):(dd/mm/åååå)Gränsstation för utförsel ur gemenskapen:Land:Gränsstation:(Datum och ort)(Stämpel)(Sökandens namnteckning)

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-1Ansökan om transporttillstånd för använt kärnbränsle1.Typ av transport (kryssa för lämpligt svar):MM: Transport mellan medlemsstater (genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer)IM: Import till gemenskapenME: Export från gemenskapenTT: Transit genom gemenskapen2.Ansökan om tillstånd för (kryssa för lämpligt svar):en enskild transportPlanerad genomförandeperiod::flera transporter: antal (planerat)Planerad genomförandeperiod:3.Ej tillämpligt.MM-transport(er) genom ett eller flera tredjeländer:Gränsstation för utförsel ur gemenskapen (*):Gränsstation för införsel i tredjeland (*) (första land som passeras):Gränsstation för utförsel ur tredjeland (*) (sista land som passeras):Gränsstation för återsändning till gemenskapen (*):(*) Dessa gränsstationer måste vara samma för alla transporter som omfattas av ansökan om inte annat har godkänts av de behöriga myndigheterna.4.Sökande (handelsnamn):Innehavare (MM, ME),Mottagare (IM),Annan (TT), specificerasAdress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:5.Förvaringsplats för det använda kärnbränslet före transport (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:6.Mottagare (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:7.Förvaringsplats för det använda kärnbränslet efter transport:Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:

8.Typ av använt kärnbränsle:uranmetall,urandioxid,blandad oxid (MOX),annan, specificeraUrsprungligt klyvbart innehåll:uran-235 (högsta anrikning %)MOX (nominell anrikning av uran %)(högsta plutoniumhalt %)annan, var god specificeraBränslets utbränning (genomsnitt eller typisk grad): MWd/tHM9.Totalt antal kollin (t.ex. kärl, …):Totalt antal enheter/knippen/element/stavar (specificera):Total nettovikt (kg):Total bruttovikt (kg):(Uppskattade värden om ansökan gäller flera transporter)Beskrivning av försändelsen (t.ex. kärl):Typ av kolli (1) (om känt):Högsta innehåll använt kärnbränsle per kolli (kg):Identifieringsmetoder för kolli (om märkning används, bifoga exempel):(1) Enligt 2005 års utgåva av bestämmelserna för säker transport av radioaktivt material, Säkerhetskrav nr TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.10.Typ av verksamhet som är upphovet till det använda kärnbränslet (kryssa för lämpligt svar):forskning, kommersiell kärnkraft, annan verksamhet (specificeras):11.Syftet med transporten av det använda kärnbränslet:bearbetning eller upparbetningmellanlagringåtersändning efter mellanlagringslutförvaringannat syfte (ska specificeras):

13.Sekventiell förteckning över länder som berörs av transporten av det använda kärnbränslet (det första landet är förvaringslandet för det använda kärnbränslet och det sista landet är bestämmelselandet)1.3.5.7.2.4.6.8.14.I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom meddelar jag i egenskap av sökande att jag1. ansöker om tillstånd att utföra ovanstående transport/er av använt kärnbränsle,och2. intygar att ovanstående uppgifter är korrekta enligt min kännedom och att transporten/transporterna kommer att utföras enligt gällande lagar och bestämmelser,och3. (*) (vid transport MM eller ME) åtar mig att ta tillbaka det använda kärnbränslet om transporten/transporterna inte kan utföras eller om transportvillkoren inte kan uppfyllas,eller(*) (vid transport IM eller TT) bifogar bevis på att överenskommelsen mellan mottagaren och innehavaren av det använda kärnbränslet, om denne är etablerad i ett tredjeland, har godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet, enligt vilket innehavaren i tredjelandet åtar sig att ta tillbaka det använda kärnbränslet om transporten/transporterna inte kan utföras eller om transportvillkoren inte kan uppfyllas.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-2Bekräftelse på mottagande av ansökan om transport/er av använt kärnbränsle – Begäran om saknade uppgifter15.Namn på behörig myndighet som utfärdar tillståndet:Medlemsstat:ursprung (1), bestämmelse (2), eller där det använda kärnbränslet först kommer in i gemenskapen (3)Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:Mottagningsdatum/registreringsdatum: (dd/mm/åååå)(1) Transport av typen MM eller ME.(2) Transport av typen IM.(3) Transport av typen IM eller TT.16.Namn på behörig myndighet:Medlemsstat eller land (kryssa för lämpligt svar)bestämmelse, transit, där det använda kärnbränslet först kommer in i gemenskapen eller ursprung (1):Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:(1) Krävs inte enligt direktivet, men ursprungslandet kan rådfrågas på frivillig bas vid transporter av typ TT eller IM.17.I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom meddelar jag att ansökan av den (dd/mm/åååå), mottagen den (dd/mm/åååå)a) (*) inte är korrekt ifylld och begär att få följande saknade uppgifter: (Bifoga en fullständig förteckning över saknade uppgifter (punkter), om utrymmet inte räcker till)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)b) (*) är korrekt ifylld och bekräftar mottagandet.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-3Avslag eller beviljande för transport/er av använt kärnbränsle av berörda behöriga myndigheter18.Namn på berörd behörig myndighet:Medlemsstat eller land (kryssa för och fyll i lämpligt svar):transit (1), bestämmelse (2), transit (3)Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:(1) Krävs inte enligt direktivet, men ursprungslandet kan rådfrågas på frivillig bas vid transporter av typ TT eller IM.(2) Transport av typen MM eller ME.(3) När en eller flera transitmedlemsstater berörs.19.(*) Allmän tidsfrist för automatiskt godkännande: (dd/mm/åååå)(*) Ansökan om förlängd period, dock högst en månad, förlängd tidsfrist för automatiskt godkännande: (dd/mm/åååå)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.20.I enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom meddelar jag(*) avslag av följande skäl (bifoga en fullständig förteckning över skäl, om utrymmet inte räcker):(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) beviljande på följande villkor (bifoga en fullständig förteckning, om utrymmet inte räcker):(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla: stryk den som inte är tillämplig.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-4aTillstånd för transport/er av använt kärnbränsle21.Namn på behörig myndighet som utfärdar transporttillstånd:Medlemsstat (kryssa för och fyll i lämpligt svar)ursprung, bestämmelse, eller transit genom vilken det använda kärnbränslet först kommer in i gemenskapen:Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:22.Sekventiell förteckning över beviljanden och/eller avslag från länder som berörs av transportenMedlemsstat/landBeviljande?Förteckning över eventuella villkor för beviljandeHänvisning till bilagor1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk den som inte stämmer.23.Det beslut, som har antagits och registrerats i detta avsnitt, har fattats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom (1).De behöriga myndigheterna i de berörda länderna är informerade om attden enskilda transporten (*)flera transporter (*)med använt kärnbränsle enligt beskrivning i avsnitt B-1 harBEVILJATSTillståndets giltighetstid: (dd/mm/åååå)(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk den som inte stämmer.(1) Detta tillstånd undantar inte innehavaren, transportören, mottagaren eller annan fysisk eller juridisk person som är inblandad i transporten från ansvar.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-4bAvslag för transport/er av använt kärnbränsle24.Namn på behörig myndighet som avslår transporten:Medlemsstat (kryssa för och fyll i lämpligt svar) förursprung, bestämmelse, transit, eller genom vilken det använda kärnbränslet först kommer in i gemenskapen:Adress:Postnummer:Ort:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:25.Sekventiell förteckning över beviljanden och/eller avslag från länder som berörsMedlemsstat/landBeviljande?Förteckning över eventuella villkor för beviljande eller skäl till avslagHänvisning till bilagor1.JA/NEJ (*)2.JA/NEJ (*)3.JA/NEJ (*)4.JA/NEJ (*)5.JA/NEJ (*)6.JA/NEJ (*)7.JA/NEJ (*)8.JA/NEJ (*)Det beslut, som har antagits och registrerats i detta avsnitt, har fattats i enlighet med bestämmelserna i direktiv 2006/117/Euratom.De behöriga myndigheterna i de berörda länderna är informerade om attden enskilda transporten (*)flera transporter (*)med använt kärnbränsle enligt beskrivning i avsnitt B-1 harAVSLAGITS(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)(*) Endast en av beskrivningarna med asterisk kan gälla, stryk den som inte stämmer.

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-5Beskrivning av försändelser med använt kärnbränsle och förteckning över kollin26.Sökande (handelsnamn):Innehavare, Mottagare, Annan, specificerasAdress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:27.Tillståndets giltighetstid (dd/mm/åååå), gäller fören enskild transport, ellersflera transporter, transportens serienummer:28.Typ av använt kärnbränsle:uranmetall,urandioxid,blandad oxid (MOX),annan, specificeraUrsprungligt klyvbart innehåll:uran-235 (högsta anrikning %)MOX (nominell U-anrikning %)(högsta plutoniumhalt %)annat, specificeraBränslets utbränning (genomsnitt eller typisk grad): MWd/tHMTotalt antal enheter/knippen/element/stavar (specificera):Högsta innehåll använt kärnbränsle per kolli (kg):29.(*) Identifikationsnr(*) Typ (1)(*) Bruttovikt (kg)(*) Nettovikt (kg)(*) Aktivitet (GBq)Totalt antal:Totalt/typ:Totalt:Totalt:Totalt:(*) Fylls i för varje kolli. Bifoga en separat förteckning om inte utrymmet räcker!(1) Enligt 2005 års utgåva av bestämmelserna för säker transport av radioaktivt material, Säkerhetskrav TS-R-1, IAEA, Wien, 2005.30.Transportens avsändningsdatum: (dd/mm/åååå)Härmed intygar jag att de uppgifter som lämnas i detta avsnitt (och i bifogad förteckning eller bifogade dokument) är korrekta enligt min kännedom.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)

Registreringsnr:(fylls i av den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet)AVSNITT B-6Bekräftelse på mottagande av använt kärnbränsle31.Mottagare (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:32.Förvaringsplats för det använda kärnbränslet efter transport (handelsnamn):Adress:PostnummerOrt:Land:Tel:Fax:E-post:Kontaktperson:33.Tillstånd beviljat för (kryssa för lämpligt svar):en enskild transport MM eller IM,en enskild transport ME eller TT,flera transporter MM eller IM, transportens serienummer: Sista transport som tillståndet gäller för: ja nejflera transporter MM eller IM, transportens serienumme: Sista transport som tillståndet gäller för ja nej34.Ej tillämpligt.Transporter av typen ME eller TT (denna punkt kan ersättas med en separat deklaration, fyll i hänvisning till bilaga):Gränsstation för införsel i tredjeland som är bestämmelse- eller transitland:Tredjeland:Gränsstation:35.Beroende på typ av transport måste mottagaren sända bekräftelse på mottagandet tillsammans med avsnitt B-5:(MM eller IM): till den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten,(ME eller TT): till sökanden (ME: till innehavaren, TT: till den person som är ansvarig för transporten i den medlemsstat genom vilken det använda bränslet kommer in i gemenskapen) enligt punkt 4 (avsnitt B-1).Datum för mottagande av det använda kärnbränslet: (dd/mm/åååå)Datum för avsändning av bekräftelse på mottagandet: (dd/mm/åååå)I egenskap av mottagare intygar jag att de uppgifter som lämnas i detta avsnitt (och i den bifogade förteckningen) är korrekta enligt min kännedom.(Datum och ort)(Stämpel)(Namnteckning)

36.Ej tillämpligt.Transporter av typen ME eller TT: sökanden vidarebefordrar bekräftelsen på mottagandet och, om tillämpligt, mottagarens deklaration till den myndighet som har utfärdat tillståndet.1. En mottagare utanför Europeiska gemenskaperna kan bekräfta mottagande av använt kärnbränsle genom en deklaration eller ett intyg som minst innehåller uppgifterna i punkterna 31-36.2. Den behöriga myndighet som mottar originalbekräftelsen på mottagandet måste sända kopior till de övriga behöriga myndigheterna.3. Originalen av avsnitten B-5 och B-6 måste slutligen sändas till den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet.4. För transporter mellan medlemsstater måste den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten eller den medlemsstat där avfallet först kommer in i gemenskapen sända en kopia av bekräftelsen på mottagandet till innehavaren.Datum för vidarebefordran av bekräftelsen på mottagandet (tillsammans med avsnitt B-5):(dd/mm/åååå)Gränsstation för utförsel ur gemenskapen:Land:Gränsstation:(Datum och ort)(Stämpel)(Sökandens namnteckning)

Kommentarer till alla punkter i standarddokumentets avsnitt A-1–A-6 och B-1–B-6:

Definition av en korrekt ifylld ansökan: En ansökan om transporttillstånd för radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle är korrekt ifylld i enlighet med direktiv 2006/117/Euratom om, vid transporter av radioaktivt avfall, alla punkter i avsnitt A-1 eller, vid transporter av använt kärnbränsle, alla punkter i avsnitt B-1 innehåller de uppgifter som krävs, antingen genom att relevant ruta kryssas för, det alternativ som inte gäller raderas (= stryks över) eller de relevanta uppgifterna och värdena fylls i. Vid ansökan om flera transporter kan punkterna 8 och 9 innehålla uppskattningar.

1. Sökanden måste fylla i alla punkterna 1–14 korrekt. I punkt 1, kryssa för den ruta som överensstämmer med typen av transport och fyll i relevanta gränsstationer om tredjeländer berörs av transporten.

a) Kryssa för typ MM för transporter mellan medlemsstater, som passerar genom en eller flera medlemsstater eller tredjeländer.

b) Kryssa för typ IM för transporter från ett tredjeland till en medlemsstat (import till gemenskapen), och tänk på att ansökan måste innehålla bevis på att mottagaren har gjort en överenskommelse med innehavaren i tredjelandet, som godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet, och ålägger innehavaren att ta tillbaka det radioaktiva avfallet eller det använda kärnbränslet om transporten inte kan eller får utföras.

c) Kryssa för typ ME för transporter från en medlemsstat till ett tredjeland (export från gemenskapen), eller

d) kryssa för typ TT för transporter från ett tredjeland till ett annat tredjeland som passerar en eller flera medlemsstater. Tänk på att ansökan måste innehålla bevis på att mottagaren i tredjelandet har gjort en överenskommelse med innehavaren i tredjelandet, som godkänts av den behöriga myndigheten i tredjelandet, och ålägger innehavaren att ta tillbaka det radioaktiva avfallet eller det använda kärnbränslet om transporten inte kan eller får utföras.

2. Vid ikryssandet av den relevanta rutan måste sökanden tydligt ange om ansökan endast omfattar en enda transport inom en tidsperiod (t.ex. maj 2010, 2009 eller 2010–2011) eller om ansökan omfattar mer än en transport inom en tidsperiod, men inte längre än tre år från det att tillståndet utfärdades. En enda ansökan får inges när det gäller mer än en transport, om följande villkor uppfylls enligt artikel 6.2 i direktiv 2006/117/Euratom:

a) Det radioaktiva avfall eller använda kärnbränsle som ansökan huvudsakligen avser har samma fysiska, kemiska och radioaktiva egenskaper,

b) transporterna ska göras från samma innehavare till samma mottagare och beröra samma behöriga myndigheter, och

c) om transporterna omfattar transit genom tredjeländer, ska denna transit gå genom samma gränsstation till och/eller från gemenskapen och genom samma gränsstation/er i det berörda tredjelandet/berörda tredjeländer, om inget annat har avtalats mellan de berörda behöriga myndigheterna.

3. Sökanden måste fylla i relevanta gränsstationer om ett eller flera tredjeländer berörs av transporten. Samma gränsstationer måste användas för alla transporter som omfattas av ansökan, om inte annat har avtalats med de behöriga myndigheterna.

4. Sökanden måste fylla i handelsnamn, adress och kontaktuppgifter. Handelsnamnet, även kallat firmanamn eller företagsnamn, är det namn under vilket ett företag bedriver handel i kommersiellt syfte, även om dess registrerade, juridiska namn som används i avtal och andra formella situationer kan vara ett annat. Sökanden måste kryssa för lämplig ruta för att ange sin funktion efter typ av transport enligt följande:

a) Innehavaren vid transport mellan medlemsstater (MM) eller export från gemenskapen till ett tredjeland (ME).

b) Mottagaren vid import till gemenskapen från ett tredjeland (IM).

c) Den person som är ansvarig för transporten i den medlemsstat genom vilken det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet kommer in i gemenskapen vid transit genom gemenskapen (TT).

5. Sökanden måste fylla i handelsnamn, adress och kontaktuppgifter med avseende på den plats där det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet förvaras före transporten, som kan vara en annan än sökandens adress.

6. Sökanden måste fylla i mottagarens handelsnamn, adress och kontaktuppgifter. När det gäller transport av typen IM måste denna information vara samma som punkt 4.

7. Sökanden måste fylla i handelsnamn, adress och kontaktuppgifter med avseende på den plats där det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet förvaras efter transporten, som kan vara en annan än mottagarens adress.

8. Sökanden måste fylla i alla fält, antingen genom att kryssa för lämplig ruta (fler än ett svar möjligt) eller genom att fylla i de specifika egenskaperna och värdena för det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet. Vid flera transporter kan dessa värden vara uppskattningar.

9. Sökanden måste fylla i punkt 9, värdena kan vara uppskattningar.

10. Sökanden måste kryssa för och ange typ av verksamhet som är upphovet till det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet och kryssa för lämplig ruta/rutor eller ange annan verksamhet. Fler än ett svar är möjligt.

11. Sökanden måste ange syftet med transporten och kryssa för lämplig ruta (endast ett svar är möjligt) eller ange ett annat syfte.

12. Sökanden måste ange vilka transportmedel som ska användas för transporten (väg, järnväg, hav, flyg, inre vattenvägar) och i enlighet med detta lägga till avgångsort, ankomstort och planerat transportföretag (om redan känt). Det går att ändra dessa planer i ett senare skede under ansökningsprocessen, vilket ska meddelas de behöriga myndigheterna, men kräver ingen förnyad ansökan.

13. Sökanden måste räkna upp alla länder som berörs av transporten och börja med den första medlemsstat eller det första tredjeland där det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet förvaras och sluta md den sista medlemsstat eller det sista tredjeland där det kommer att förvaras efter att transporten har slutförts. Om sökanden skulle vilja ändra i den sekventiella förteckningen över länder krävs det en ny ansökan.

14. Sökanden måste meddela vem som tar tillbaka det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet om transporten/transporterna inte kan utföras eller om transportvillkoren inte kan uppfyllas. Om transporten är av typen IM eller TT måste sökanden bifoga bevis till ansökan på en överenskommelse mellan mottagaren i en medlemsstat eller ett tredjeland som är bestämmelseland och innehavaren av det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet i ett tredjeland, som har godkänts av de behöriga myndigheterna i tredjelandet.

Efter att ha fyllt i punkt 1–14 måste sökanden sända avsnitt 1 i standarddokumentet till den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet.

Den behöriga myndighet som utfärdar eller avslår transporttillståndet är följande, beroende på typ av transport:

 Behörig myndighet i ursprungsmedlemsstaten vid transporter mellan medlemsstater (typ MM) och exporter från gemenskapen (typ ME).

 Behörig myndighet i bestämmelsemedlemsstaten vid import till gemenskapen (typ IM).

 Behörig myndighet i den första transitmedlemsstaten där transporten kommer in i gemenskapen vid transit genom gemenskapen (typ TT).

 De relevanta kontaktuppgifterna kan hämtas från den elektroniska kommunikationsplattform som har upprättats och drivs av kommissionen eller från den offentliggjorda förteckningen över behöriga myndigheter.

15. Vid mottagandet av ansökan måste den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet omedelbart göra följande:

a) Föra in registreringsnumret överst i varje avsnitt i standarddokumentet, och börja med avsnitt 1.

b) Kontrollera att alla punkter i avsnitt 1 är korrekt ifyllda av sökanden.

c) Fylla i punkt 15 i avsnitt 2 och göra tillräckligt många kopior av avsnitt 1, 2 och 3 till varje medlemsstat eller land som berörs. Tredjeländer för transit rådfrågas endast för information.

16. Den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet måste

a) vid behov, fylla i punkt 16 i avsnitt 2 (och 18 i avsnitt 3) för varje behörig myndighet i de berörda medlemsstater eller tredjeländer som anges i punkt 13, vilkas samtycke krävs för att utfärda tillståndet för transporten/transporterna, och

b) utan dröjsmål sända den korrekt ifyllda ansökningen (avsnitt 1) tillsammans med avsnitt 2 för samtycke till samtliga berörda behöriga myndigheter som anges i punkt 16.

17. Punkt 17 ska fyllas i av den behöriga myndigheten i den/de berörda medlemsstaten/medlemsstaterna. Datum för ansökan och mottagande måste fyllas i omedelbart vid mottagandet av ansökan. Inom 20 dagar efter mottagandet måste den berörda behöriga myndigheten i medlemsstaterna kontrollera att ansökan är korrekt ifylld (alla punkterna 1–14 måste vara ifyllda och inga uppgifter får saknas, vissa värden får vara uppskattningar). Endast 17a eller 17b kan gälla, stryk det som inte är lämpligt.

a) Om den behöriga myndigheten i de eventuella berörda transitmedlemsstaterna eller bestämmelsemedlemsstaterna anser att ansökan inte är korrekt ifylld måste de fylla i punkt 17a, stryka punkt 17b och skicka sin begäran om saknade uppgifter till den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet (enligt punkt 15). De måste tydligt ange vilka uppgifter som saknas (fylla i eller bifoga dokument). Den behöriga myndighet som begär de saknade uppgifterna ska skicka kopior av avsnitt 2 till alla andra behöriga myndigheter i de berörda medlemsstater som avses i punkt 13 senast 20 dagar från det dag då ansökan togs emot. De relevanta kontaktuppgifterna kan hämtas från den elektroniska kommunikationsplattform som har upprättats och drivs av kommissionen eller från den offentliggjorda förteckningen över behöriga myndigheter. Om en medlemsstat anser att ansökan inte är korrekt ifylld hejdas processen. I sådant fall får inte den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten sända ett mottagarbevis, även om den anser att ansökan är korrekt ifylld, innan de begärda uppgifterna har tagits emot och ingen ytterligare begäran om saknade uppgifter har sänts inom 10 dagar efter att de saknade uppgifterna har tagits emot. Denna process får upprepas tills alla saknade uppgifter har tagits emot och ingen ytterligare begäran om saknade uppgifter har sänts ut.

Senast 10 dagar efter utgången av de 20 dagarna efter mottagandet av ansökan, om ingen begäran om saknade uppgifter har tagits emot inom 20-dagarsperioden och om den berörda medlemsstatens behöriga myndighet anser att ansökan är korrekt ifylld, måste den skicka avsnitt 2 till den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet enligt punkt 15 och kopior av det till alla andra behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna enligt punkt 13. De relevanta kontaktuppgifterna kan hämtas från den elektroniska kommunikationsplattform som har upprättats och drivs av kommissionen eller från den offentliggjorda förteckningen över behöriga myndigheter.

Kortare tidsperioder kan avtalas mellan alla behöriga myndigheter i de berörda medlemsstaterna.

b) För att de behöriga myndigheterna ska kunna begära in saknade uppgifter inom 20-dagar efter mottagandet av ansökan får den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten utfärda ett mottagningsbevis först efter utgången 20-dagarsperioden. När 20-dagarsperioden har löpt ut måste den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaterna fylla i punkt 17b, om den anser att ansökan är korrekt ifylld och om inga andra medlemsstater berörs eller ingen berörd behörig myndighet begär saknade uppgifter.

18. Omedelbart efter mottagandet av mottagningsbeviset för en vederbörligen ifylld ansökan från en behörig myndighet i bestämmelsemedlemsstaten måste den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet kontrollera att tidsfristerna har respekterats och fylla i punkt 18 i avsnitt 3 för varje berörd medlemsstat, enligt punkt 13, vilkas samtycke krävs för utfärdandet av tillståndet för transporten/transporterna.

Den berörda behöriga myndigheten måste fylla i de ytterligare uppgifter som krävs i punkt 18.

19. Den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet måste fylla i den allmänna tidsfristen för automatiskt godkännande som gäller alla berörda medlemsstater. Detta slutdatum infaller i allmänhet två månader efter bestämmelsemedlemsstatens bekräftelse av mottagandet enligt punkt 17b. Den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet måste sedan skicka avsnitt 3 om samtycke eller avslag till alla berörda medlemsstater eller länder.

Omedelbart efter mottagandet av avsnitt 3 måste en berörd behörig myndighet besluta om det krävs ytterligare tid för att besluta om avslag eller beviljande av transporten. Uppskov med upp till en månad kan begäras genom att radera den allmänna tidsfristen i punkt 19, fylla i den nya tidsfristen och informera alla berörda behöriga myndigheter om den förlängda tidsfristen.

20. Den berörda behöriga myndigheten måste ägna vederbörlig uppmärksamhet åt ansökan. Innan tidsfristen för automatiskt godkännande har gått ut måste den berörda behöriga myndigheten fylla i punkt 20 och återsända originalexemplaret av avsnitt 3 (inskannat original om det sänds med e-post) till den berörda behöriga myndighet som ska utfärda tillståndet (enligt punkt 15). Om det blir avslag måste skälen anges och de måste grundas på (för transitmedlemsstaterna) tillämplig nationell, gemenskapsrättslig eller internationell lagstiftning som gäller för transport av radioaktivt material eller (för bestämmelsemedlemsstaterna) tillämplig lagstiftning för hantering av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle eller tillämplig nationell, gemenskapsrättslig eller internationell lagstiftning om transport av radioaktivt material. Villkor som åläggs får inte vara strängare än villkoren för liknande transporter inom medlemsstater. Underlåtenhet att fylla i och återsända standarddokumentet inom tidsfristen anses som beviljande av transportansökan, enligt artikel 9.2 i direktiv 2006/117/Euratom.

21. Den behöriga myndighet som utfärdar transporttillståndet måste fylla i punkt 21–23, när de berörda behöriga myndigheterna har utfärdat alla beviljanden som krävs för transporten, med hänsyn till att tyst medgivande anses ha getts endast på villkor att

a) bekräftelse på mottagandet har tagits emot (åtminstone) från den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten (enligt punkt 17b),

b) ingen begäran om saknade uppgifter har lämnats obesvarad, och

c) inget svar (vare sig beviljande eller avslag) har tagits emot från de berörda behöriga myndigheterna inom gällande tidsfrister enligt punkt 19.

22. Den behöriga myndighet som avses i punkt 21 måste ange eller, om utrymmet inte räcker, bifoga alla beviljanden (med villkor) och avslag (med skäl) om sådana förekommer, från alla berörda behöriga myndigheter.

23. Den behöriga myndighet som avses i punkt 21 måste

a) fylla i punkt 23 med hänsyn till att den längsta giltighetstiden för tillståndet är tre år och att ett enda tillstånd kan gälla för mer än en transport, om villkoren i artikel 6.2 i direktiv 2006/117/Euratom uppfylls,

b) sända originalet av avsnitt 4a till sökanden tillsammans med avsnitten 1, 4a, 5 och 6, och

c) sända kopior av avsnitt 4a till alla andra berörda behöriga myndigheter.

24. Den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet måste fylla i punkterna 24–25, om minst en av de berörda behöriga myndigheterna inte beviljade transporten.

25. Den behöriga myndighet som avses i punkt 24 måste ange eller bifoga alla beviljanden och avslag som har mottagits samt alla villkor och skäl till avslag och skicka originalexemplaret av avsnitt 4b till sökanden och kopior av detta avsnitt till alla andra berörda behöriga myndigheter.

26. Om transporten/transporterna har beviljats och sökanden har tagit emot avsnitten 4a, 5 och 6 måste han/hon vederbörligen fylla i punkt 26. Om ansökan gäller flera transporter måste sökanden göra tillräckligt många kopior av avsnitt 5 för varje transport.

27. Sökanden måste kryssa för lämplig ruta och ange om tillståndet gäller för en enskild transport eller flera transporter. Vid flera transporter måste rätt serienummer fyllas i.

28. Före varje transport måste sökanden vederbörligen fylla i punkterna 28–30 (även om tillståndet gäller flera transporter). I detta avsnitt får inte värdena vara uppskattningar!

29. Sökanden måste vederbörligen fylla i punkt 29 (förteckning över kollin) och på understa raden ange totalt antal kollin, totalt antal av varje sorts kolli, total nettovikt, total bruttovikt och total aktivitet (GBq) för alla kollin. Om utrymmet i dokumentet inte räcker, bifogas en separat förteckning med de begärda uppgifterna.

30. Sökanden måste fylla i punkt 30 (avsändningsdatum och deklarationsdatum) före varje transport av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle (även om tillståndet gäller flera transporter). Avsnitt 5 ska tillsammans med avsnitten 1 och 4a åtfölja det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet under transporten. Beskrivningen av försändelsen och förteckning över kollin (avsnitt 5) bifogas sedan avsnitt 6 (bekräftelsen på mottagandet).

31. Mottagaren (när det gäller MM- och IM-transporter), innehavaren (när det gäller ME-transporter) eller den person som är ansvarig för transporten (när det gäller TT-transporter) måste korrekt fylla i punkterna 31–35 (36, vid behov). Eventuella nödvändiga kompletteringar görs av sökanden. En mottagare utanför Europeiska gemenskapen kan dock bekräfta mottagande av radioaktivt avfall eller använt kärnbränsle genom en separat deklaration, avskild från standarddokumentet.

32. Mottagaren måste korrekt fylla i namn, adress och kontaktuppgifter med avseende på den plats där det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet förvaras efter transporten.

33. Mottagaren måste fylla i punkt 33 (som avses i punkt 23) och ange om den mottagna transporten är den sista transport som tillståndet omfattar.

a) Om tillståndet avser en enskild transport av typen MM eller IM måste mottagaren fylla i avsnitt 6 senast 15 dagar från mottagandet av det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet och översända avsnitten 5 och 6 till den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten. Den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten vidarebefordrar sedan kopior av avsnitten 5 och 6 till andra berörda behöriga myndigheter (och, vid behov, originalet av dessa två avsnitt till den behöriga myndighet som har utfärdat tillståndet). För transporter av typen MM måste den behöriga myndigheten i ursprungsmedlemsstaten sända en kopia av bekräftelsen på mottagandet till innehavaren.

b) Om tillståndet avser en enskild transport av typen ME eller TT måste sökanden se till att mottagaren utanför Europeiska gemenskapen sänder honom/henne avsnitt 5 och avsnitt 6 korrekt ifyllda omedelbart efter mottagandet av det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet. Avsnitt 6 kan ersättas av en deklaration från mottagaren med minst samma uppgifter som i punkt 31–36. Senast 15 dagar från mottagandet av det radioaktiva avfallet eller använda kärnbränslet måste sökanden vidarebefordra avsnitt 5, avsnitt 6 (om mottagaren inte använt avsnitt 6 måste sökanden fylla i det) och, vid behov, mottagarens deklaration till den behöriga myndighet som utfärdade tillståndet. Denna myndighet måste sända kopior av avsnitten 5 och 6 och, om tillämpligt, mottagarens deklaration, till andra berörda behöriga myndigheter.

c) Om tillståndet avser flera transporter av typen MM eller IM måste mottagaren fylla i avsnitt 6 efter varje transport (efter att först ha gjort flera kopior av ett tomt exemplar av avsnitt 6 för detta syfte) ►C1  och översända avsnittet direkt till den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten. ◄ Mottagaren ska bifoga avsnitt 5 som rör samma transport.

d) Om tillståndet avser flera transporter av typen ME eller TT måste sökanden efter varje transport se till att mottagaren utanför Europeiska gemenskaperna fyller i ett (tomt) exemplar av avsnitt 6 för varje transport och sänder tillbaka det tillsammans med tillhörande avsnitt 5.

34. Mottagaren måste kryssa för ”ej tillämpligt”, fylla i punkt 34 för transporter av typen ME eller TT eller göra en separat deklaration med hänvisning till bilagan.

35. Mottagaren måste fylla i punkt 35 om den enskilda transporten eller alla transporter som tillståndet avser har genomförts. Om tillståndet avser flera transporter fylls den slutliga bekräftelsen av mottagande i och översänds som om tillståndet gällde för en enskild transport, med undantag för följande:

a) I punkt 30 i avsnitt 6 ska anges att transporten ifråga är den sista transport som tillståndet gäller för.

b) I en deklaration av en mottagare utanför Europeiska gemenskaperna måste anges att det radioaktiva avfall eller använda kärnbränsle som transporttillståndet gäller verkligen har anlänt i sin helhet.

Mottagaren måste skicka avsnitt 6 (bekräftelse av mottagandet) tillsammans med avsnitt 5 beroende på typ av transport till den behöriga myndigheten i bestämmelsemedlemsstaten när det gäller transporter av typen MM eller IM, eller till sökanden enligt punkt 5 (avsnitt 1) när det gäller transporter av typen ME eller TT. För att ge en översikt måste avsnitt 6 bifogas till den slutliga bekräftelsen av mottagandet för alla transporter som tillståndet gäller.

36. Mottagaren måste kryssa i ”ej tillämpligt” eller fylla i punkt 36 för transporter av typen ME eller TT eller ersätta den med en separat deklaration med hänvisning till bilagan. Sökanden måste vidarebefordra avsnitten 5 och 6 till den myndighet som utfärdade tillståndet. För att ge en översikt måste avsnitt 6 bifogas till den slutliga bekräftelsen av mottagande för alla transporter som tillståndet gäller.( 1 ) EUT L 337, 5.12.2006, s. 21.

( 2 ) EGT L 268, 29.10.1993, s. 83.

Top