EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0294-20221128

Consolidated text: Kommissionens beslut av den 7 april 2008 om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen [delgivet med nr K(2008) 1256] (Text av betydelse för EES) (2008/294/EG)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/294/2022-11-28

02008D0294 — SV — 28.11.2022 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 april 2008

om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 1256]

(Text av betydelse för EES)

(2008/294/EG)

(EGT L 098 10.4.2008, s. 19)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT av den 12 november 2013

  L 303

48

14.11.2013

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2016/2317 av den 16 december 2016

  L 345

67

20.12.2016

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2022/2324 av den 23 november 2022

  L 307

262

28.11.2022
▼B

KOMMISSIONENS BESLUT

av den 7 april 2008

om harmoniserade villkor för radiospektrumanvändning för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen

[delgivet med nr K(2008) 1256]

(Text av betydelse för EES)

(2008/294/EG)Artikel 1

Detta beslut syftar till harmonisering av de tekniska villkoren för tillgång till och effektiv användning av radiospektrumet för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i gemenskapen.

Detta beslut ska tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av andra relevanta gemenskapsbestämmelser, särskilt förordning (EG) nr 1702/2003 och rekommendation 2008/295/EG.

Artikel 2

I detta beslut avses med

1.

mobilkommunikationstjänster i luftfartyg : elektroniska kommunikationstjänster, enligt definitionen i artikel 2 c i direktiv 2002/21/EG, som tillhandahålls av företag för att göra det möjligt för flygpassagerare att använda allmänna kommunikationsnät under flygning utan att upprätta någon direkt förbindelse med markbundna mobilnät,

2.

störningsfritt och oskyddat : att inga skadliga störningar kan orsakas radiokommunikationstjänster och att det inte kan göras anspråk på skydd för sådan utrustning mot skadliga störningar från radiokommunikationstjänster,

3.

basstation i luftfartyget : en eller flera mobila kommunikationsstationer som finns ombord på ett luftfartyg och som utnyttjar de frekvenser och system som anges i tabell 1 i bilagan,

4.

nätverkskontrollenhete : utrustning som placeras ut i luftfartyget för att se till att de signaler som skickas av markbaserade mobila system för elektronisk kommunikation enligt tabell 2 i bilagan inte kan tas upp inne i kabinen, vilket görs genom att bakgrundsnivån i de mobila mottagningsfrekvenserna höjs.

Artikel 3

Medlemsstaterna ska, så snart som möjligt och senast sex månader efter det att detta beslut träder i kraft, göra de frekvensband som anges i tabell 1 i bilagan tillgängliga för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg på en störningsfri och oskyddad bas, förutsatt att tjänsterna uppfyller de villkor som anges i bilagan.

Artikel 4

Medlemsstaterna ska fastställa en lägsta tillåtna höjd över marken för sändning från system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i enlighet med avsnitt 3 i bilagan.

Medlemsstaterna får fastställa en högre lägsta tillåtna höjd över marken för användning av system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg om detta motiveras på grund av nationella topografiska förhållanden eller på grund av hur de markbaserade nätverken används. Denna information, tillsammans med lämpliga motiveringar, ska meddelas kommissionen inom fyra månader efter det att detta beslut antas och ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Medlemsstaterna ska övervaka hur mobilkommunikationstjänster i luftfartyg använder spektrumet, särskilt vad gäller faktisk eller potentiell farlig störning och de villkor som anges i artikel 3, och medlemsstaterna ska rapportera om resultaten av detta till kommissionen så att beslutet vid behov kan ses över i god tid.

Artikel 6

Detta beslut riktar sig till medlemsstaterna.

▼M3
BILAGA

1.    Frekvensband och system som får utnyttjas av mobilkommunikationstjänster i flygplanTabell 1

Typ

Frekvens

System

GSM 1 800

1 710 –1 785 MHz (upplänk) 1 805 –1 880 MHz (nedlänk)

GSM som överensstämmer med GSM-standarden, i enlighet med Etsis offentliggörande, särskilt EN 301 502, EN 301 511 och EN 302 480 eller motsvarande.

UMTS 2 100 (FDD)

1 920 –1 980 MHz (upplänk) 2 110 –2 170 MHz (nedlänk)

UMTS som överensstämmer med UMTS-standarder, i enlighet med Etsis offentliggörande, särskilt EN 301 908–1 EN 301 908–2, EN 301 908–3 och EN 301 908–11, eller motsvarande specifikationer.

LTE 1 800 (FDD)

1 710 –1 785 MHz (upplänk) 1 805 –1 880 MHz (nedlänk)

LTE som överensstämmer med LTE-standarder, i enlighet med Etsis offentliggörande, särskilt EN 301 908–1, EN 301 908–13, EN 301 908–14, och EN 301 908–15 eller motsvarande specifikationer.

5G NR icke-AAS

1 710 –1 785 MHz (upplänk) 1 805 –1 880 MHz (nedlänk)

5G NR icke-AAS som överensstämmer med 5G NR-standarder, i enlighet med Etsis offentliggörande, i synnerhet EN 301 908–24 och EN 301 908–25, eller motsvarande specifikationer.

2.    Åtgärder för att motverka att mobila terminaler kopplar till markbaserade nät

a) 

Till och med den 1 januari 2026 måste det förhindras att mobila terminaler som tar emot signaler inom de frekvensband och system som förtecknas i tabell 2 kopplar till mobila UMTS-nät på marken

— 
genom att systemet för mobilkommunikationstjänster omfattar en nätkontrollenhet (NCU), som höjer bakgrundsnivån i de mobila mottagningsfrekvenserna inuti kabinen, och/eller
— 
genom avskärmning av luftfartygets skrov för att ytterligare försvaga signalen till eller från skrovet.Tabell 2

Frekvensband (MHz)

System på marken

925 – 960 MHz

UMTS

2 110 – 2 170 MHz

UMTS

Efter detta datum får operatörer av mobilkommunikationstjänster besluta att fortsätta att använda NCU för de frekvensband och system som anges i tabell 2.

b) 

Utöver bestämmelserna i punkt a får operatörer av mobilkommunikationstjänster besluta att använda NCU för markbundna system som tillhandahåller elektroniska kommunikationstjänster i de frekvensband som anges i tabell 3.Tabell 3

Frekvensband (MHz)

460 – 470 MHz

791 – 821 MHz

925 – 960 MHz

1 805 – 1 880 MHz

2 110 – 2 170 MHz

2 620 – 2 690 MHz

2 570 – 2 620 MHz

3.    Tekniska parametrar

a) 

Gränser för ekvivalent isotrop utstrålad effekt (e.i.r.p.) utanför luftfartyget, från nätverkskontrollenheten/luftfartygets basstation (BS)Tabell 4

Höjd över marken (m)

Maximal e.i.r.p utanför luftfartyget i dBm/(kanalbandbredd)

NCU (1)

Luftfartygets GSM och LTE-basstation

Luftfartygets 5G NR icke-AAS-basstation

Luftfartygets UMTS-basstation och nätverkskontrollenhet

Band: 900 MHz

Band: 1 800 MHz

Band: 1 800 MHz

Band: 2 100 MHz

Kanalbandbredd = 3,84 MHz

Kanalbandbredd = 200 kHz (2)

Kanalbandbredd = 5 MHz (3)

Kanalbandbredd = 3,84 MHz

3 000

- 6,2

- 13,0

10

1,0

4 000

- 3,7

- 10,5

13

3,5

5 000

- 1,7

- 8,5

15

5,4

6 000

- 0,1

- 6,9

16

7,0

7 000

1,2

- 5,6

18

8,3

8 000

2,3

- 4,4

19

9,5

(1)   

Luftfartygets basstation drivs inte vid 900 MHz, men en nätverkskontrollenhet behövs för att förhindra att terminaler som använder andra kanaler för mobilkommunikationstjänster kopplar till de markbundna 900 MHz UMTS-näten.

(2)   

För annan kanalbandbredd än 200 kHz ska en korrigering, beräknad med formeln 10 × log10 (kanalbandbredd/200 kHz) dB, läggas till i e.i.r.p.-värdena.

(3)   

För annan kanalbandbredd än 5 MHz ska en korrigering, beräknad med formeln 10 × log10 (kanalbandbredd/5 MHz) dB, läggas till i e.i.r.p.-värdena.

b) 

Gränser för e.i.r.p. utanför luftfartyget, från den mobilterminal som drivs ombordTabell 5

Höjd över marken

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en GSM-mobilterminal i dBm/200 kHz

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en LTE-mobilterminal i dBm/5 MHz (1)

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en LTE- och 5G NR-mobilterminal i dBm/5 MHz (2) (3) (4)

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget från en UMTS-mobilterminal i dBm/3,84 MHz

(m)

GSM 1 800 MHz

LTE 1 800 MHz

LTE och 5G NR 1 800 MHz

UMTS 2 100 MHz

3 000

- 3,3

1,7

0

3,1

4 000

- 1,1

3,9

2

5,6

5 000

0,5

5

4

7

6 000

1,8

5

6

7

7 000

2,9

5

7

7

8 000

3,8

5

8

7

(1)   

Dessa villkor ska tillämpas på driften av mobilkommunikationssystem som installeras i luftfartyg till och med den 31 december 2022.

(2)   

Dessa villkor ska tillämpas på driften av mobilkommunikationssystem som installeras i luftfartyg efter den 31 december 2022.

(3)   

För annan kanalbandbredd än 5 MHz ska en korrigering, beräknad med formeln 10 × log10 (kanalbandbredd/5 MHz) dB, läggas till i e.i.r.p.-värdena.

(4)   

E.i.r.p. specificeras per kanal oavsett använd kanalbandbredd eftersom det kan vara flera mobilterminaler som drivs.

c) 

Gränser för e.i.r.p. utanför luftfartyget, från nätverkskontrollenheten, i andra relevanta frekvensband

När operatörer av mobilkommunikationstjänster beslutar att använda en nätverkskontrollenhet för att förhindra att mobila terminaler kopplar till mobila icke-UMTS-nät på marken inom de frekvensband som förtecknas i tabell 3, ska de maximala värden som anges i tabell 6 tillämpas på total e.i.r.p. utanför luftfartyget, från nätverkskontrollenheten, tillsammans med de värden som anges i tabell 4.Tabell 6

Höjd över marken (m)

Maximal e.i.r.p. utanför luftfartyget, från nätverkskontrollenheten

460 – 470 MHz

791 – 821 MHz

1 805 – 1 880 MHz

2 570 – 2 690 MHz

dBm/1,25 MHz

dBm/10 MHz

dBm/200 kHz

dBm/4,75 MHz

3 000

- 17,0

- 0,87

- 13,0

1,9

4 000

- 14,5

1,63

- 10,5

4,4

5 000

- 12,6

3,57

- 8,5

6,3

6 000

- 11,0

5,15

- 6,9

7,9

7 000

- 9,6

6,49

- 5,6

9,3

8 000

- 8,5

7,65

- 4,4

10,4

d) 

Operativa krav

(1) 

För sändning från ett system för mobilkommunikationstjänster i luftfartyg i drift är den lägsta tillåtna höjden över marken 3 000 meter.

(2) 

Under tiden som ett luftfartygs basstation är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla GSM-mobilterminaler som sänder i 1 800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 0 dBm/200 kHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen, även etableringen av förbindelsen.

(3) 

Under tiden som ett luftfartygs basstation är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla LTE-mobilterminaler som sänder i 1 800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 5 dBm/5 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen.

(4) 

Under tiden som ett luftfartygs basstation är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla UMTS-mobilterminaler som sänder i 2 100 MHz-bandet till ett nominellt värde av -6 dBm/3,84 MHz; detta gäller alla stadier av kommunikationen och det högsta antalet användare bör inte överstiga 20.

(5) 

Under tiden som ett luftfartygs basstation är i drift måste den begränsa sändningskapaciteten för alla 5G NR-mobilterminaler som sänder i 1 800 MHz-bandet till ett nominellt värde av 5 dBm/kanal; detta gäller alla stadier av kommunikationen, även etableringen av förbindelsen.

Top