EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02008D0017-20200528

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut av den 17 november 2008 om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet (ECB/2008/17) (2008/893/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/893/2020-05-28

02008D0017 — SV — 28.05.2020 — 002.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 november 2008

om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet

(ECB/2008/17)

(2008/893/EG)

(EGT L 319 29.11.2008, s. 76)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2016/21 av den 23 december 2015

  L 6

5

9.1.2016

►M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2020/628 av den 4 maj 2020

  L 146

11

8.5.2020
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 17 november 2008

om ett ramverk för gemensamma upphandlingar inom Eurosystemet

(ECB/2008/17)

(2008/893/EG)Artikel 1

Definitioner

I detta beslut avses med

a)

Eurosystemet : ECB och de nationella centralbankerna i de medlemsstater som har infört euron,

b)

ECBS-uppgifter : de uppgifter som har anförtrotts Eurosystemet genom fördraget och ECBS-stadgan,

c)

centralbank : ECB eller den nationella centralbanken i en medlemsstat som har infört euron,

d)

ansvarig centralbank : den centralbank som ansvarar för genomförandet av det gemensamma anbudsförfarandet,

e)

värdcentralbank : den centralbank som ECB-rådet utsett till värd för EPCO,

▼M2

f)

EPCO:s styrkommitté : den styrkommitté som inrättats av ECB-rådet för att styra EPCO:s verksamhet. EPCO:s styrkommitté ska bestå av en representant från varje centralbank som ska väljas ut bland högre tjänstemän med kunskap och expertis om organisations- och strategifrågor inom sin respektive institution samt upphandlingsexperter. EPCO:s styrkommitté ska rapportera till ECB-rådet via direktionen,

▼B

g)

gemensamt anbudsförfarande : ett förfarande för gemensam upphandling av varor och tjänster som genomförs av den ansvariga centralbanken till förmån för de centralbanker som deltar i det gemensamma anbudsförfarandet.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.  Detta beslut ska tillämpas på sådan gemensam upphandling som centralbanker genomför avseende varor och tjänster som är nödvändiga för att utföra ECBS-uppgifter.

2.  Centralbankerna väljer själva huruvida de vill delta i EPCO:s verksamhet och i gemensamma anbudsförfaranden.

▼M1

3.  Detta beslut ska inte påverka tillämpningen av Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 ( 1 ).

▼B

Artikel 3

Samordningsbyrån för Eurosystemets upphandlingar

▼M1

1.  EPCO ska utföra följande grundläggande uppgifter:

a) 

Identifiera potentiella situationer för gemensam upphandling som faller inom eller utanför detta besluts tillämpningsområde med utgångspunkt från de upphandlingsbehov som centralbanker meddelar EPCO.

b) 

Ta fram och uppdatera en årsvis upphandlingsplan för gemensamma anbudsförfaranden baserad på en bedömning enligt led a.

c) 

Ta fram gemensamma specifikationer i samarbete med de centralbanker som deltar i ett gemensamt anbudsförfarande.

d) 

Stödja centralbankerna i samband med gemensamma anbudsförfaranden.

e) 

Stödja centralbankerna i upphandlingar som rör något av Europeiska centralbankssystemets gemensamma projekt, om detta efterfrågas av centralbankerna som ansvarar för projektet.

▼M2

f) 

Stödja centralbankerna i kontrakthanteringsfrågor.

▼M1

EPCO får även utföra andra uppgifter än de som anges ovan, främst för att underlätta antagandet av bästa upphandlingspraxis inom Eurosystemet och för att utveckla infrastrukturen (t.ex. färdigheter, hjälpmedel, IT-system, processer) som är nödvändiga för gemensam upphandling.

▼M2

1a.  EPCO ska bedriva sin verksamhet hos en centralbank. ECB-rådet ska utse värdcentralbanken vart femte år.

▼B

2.  Värdcentralbanken ska tillhandahålla den utrustning och personal som behövs för att EPCO ska kunna utföra sitt arbete i enlighet med den budget som ECB-rådet godkänt enligt vad som framgår av punkt 4.

3.  Värdcentralbanken får, i samråd med EPCO:s styrkommitté, anta regler om den interna organisationen och förvaltningen av EPCO, inklusive etiska regler för EPCO:s anställda som ska säkerställa att dessa upprätthåller en hög integritet när de utför sina arbetsuppgifter.

▼M1

4.  Centralbankerna ska finansiera EPCO:s budget i enlighet med de regler som ECB-rådet antar, som kan baseras på ett budgetförslag som omfattar ett eller flera år, och som kan innehålla incitament för att samordna gemensamma upphandlingsprojekt.

▼B

5.  EPCO ska, via EPCO:s styrkommitté och ECB:s direktion, lämna en årlig verksamhetsberättelse till ECB-rådet.

6.  EPCO:s verksamhet ska övervakas av kommittén för internrevision i enlighet med de regler som ECB-rådet antar. Detta gäller utan att det påverkar tillämpningen av de kontroll- och revisionsregler som gäller för, eller antas av, värdcentralbanken.

▼M2

7.  EPCO:s styrkommitté ska utvärdera hur effektiv EPCO:s verksamhet varit och vilken verkan den haft i god tid innan utgången av den femårsperiod som avses i punkt 1a. Baserat på denna utvärdering, och med beaktande av andra centralbankers intresse av att fungera som värd för EPCO, ska ECB-rådet besluta huruvida ett nytt urvalsförfarande är nödvändigt för att utse en ny värdcentralbank.

▼B

Artikel 4

Gemensamma anbudsförfaranden

1.  Ett gemensamt anbudsförfarande ska anses vara nödvändigt enligt detta beslut om i) det är rimligt att anta att en gemensam upphandling av varor och tjänster skulle medföra mer fördelaktiga inköpsvillkor i enlighet med principerna om kostnadseffektivitet, eller om ii) centralbankerna behöver anta harmoniserade specifikationer och standarder för sådana varor och/eller tjänster.

▼M1

2.  När EPCO identifierat en potentiell situation för gemensam upphandling ska EPCO bjuda in centralbankerna att delta i ett gemensamt anbudsförfarande. Centralbankerna ska i god tid informera EPCO om huruvida de har för avsikt att delta i det gemensamma anbudsförfarandet samt även meddela EPCO de behov de har i sin verksamhet. Om något meddelande om upphandling inte behöver publiceras, får en centralbank dra tillbaka sitt deltagande i en gemensam upphandling innan den formellt har tillkännagett sin avsikt att delta. Om ett meddelande om upphandling krävs, får en centralbank dra tillbaka sitt deltagande innan meddelandet om upphandlingen publiceras.

▼M2

3.  EPCO ska varje år lägga fram en uppdaterad upphandlingsplan för gemensamma anbudsförfaranden, inklusive namnen på de ansvariga centralbankerna, som ECB-rådet ska godkänna. Den uppdaterade upphandlingsplanen som Epso lägger fram får innehålla information om sådana områden, inom angivna gränser, där ytterligare möjligheter för gemensamma upphandlingar kan eftersträvas före nästa uppdatering. Innan ECB-rådet fattar beslut om upphandlingsplanen och dess genomförande ska det först konsultera EPCO:s styrkommitté.

▼B

4.  Den ansvariga centralbanken ska, i enlighet med de upphandlingsregler som denna bank omfattas av, genomföra det gemensamma anbudsförfarandet åt de centralbanker som deltar i det gemensamma anbudsförfarandet. Den ansvariga centralbanken ska i meddelandet om upphandlingen ange vilka centralbanker som deltar i det gemensamma anbudsförfarandet och informera om hur avtalet som ska ingås kommer att utformas.

5.  Den ansvariga centralbanken ska ta fram anbudshandlingar och utvärdera inkomna ansökningar och anbud i samarbete med EPCO och övriga centralbanker som deltar i det gemensamma anbudsförfarandet.

6.  Den ansvariga centralbanken ska genomföra det gemensamma anbudsförfarandet på de språk som framgår av den årsvisa upphandlingsplanen.

▼M2

Artikel 5

Deltagande av andra institutioner

1.  ECB-rådet får bjuda in nationella centralbanker i medlemsstater som ännu inte har infört euron att delta i EPCO:s aktiviteter och gemensamma anbudsförfaranden på samma villkor som centralbankerna i Eurosystemet. ECB-rådet får dessutom bjuda in medlemsstaternas nationella myndigheter, unionens institutioner och organ samt internationella organisationer att delta i EPCO:s aktiviteter och gemensamma anbudsförfaranden enligt de villkor som ECB-rådet fastställer i inbjudan. En sådan inbjudan ska vara begränsad till gemensamma upphandlingar av varor och tjänster för centralbankernas gemensamma behov, och de inbjudna enheterna och villkoren ska likna dem som gäller för Eurosystemets centralbanker.

2.  Interna tryckerier som, i enlighet med artikel 1.2 b i riktlinje (EU) 2015/280 (ECB/2014/44), är separata juridiska personer och uppfyller de kumulativa villkoren i den bestämmelsen, får direkt delta i gemensamma anbudsförfaranden och ska vid tillämpningen av denna artikel behandlas som en del av centralbanken i deras medlemsstat. Sådant deltagande ska vara begränsat till gemensam upphandling av varor och tjänster som är nödvändiga för att dessa interna tryckerier ska kunna genomföra Eurosystemets uppgifter.

▼B

Artikel 6

Slutbestämmelse

Detta beslut träder i kraft den 1 december 2008.( 1 ) Europeiska centralbankens riktlinje (EU) 2015/280 av den 13 november 2014 om inrättande av Eurosystemets tillverknings- och upphandlingssystem (ECB/2014/44) (EUT L 47, 20.2.2015, s. 29).

Top