Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0341-20161106

Kommissionens förordning (EG) nr 341/2007 av den 29 mars 2007 om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/341/2016-11-06

2007R0341 — SV — 06.11.2016 — 009.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 341/2007

av den 29 mars 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländer

(EGT L 090 30.3.2007, s. 12)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 514/2008 av den 9 juni 2008

  L 150

7

10.6.2008

►M2

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 972/2008 av den 3 oktober 2008

  L 265

6

4.10.2008

 M3

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 74/2010 av den 26 januari 2010

  L 23

28

27.1.2010

►M4

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 328/2010 av den 21 april 2010

  L 100

5

22.4.2010

►M5

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 519/2013 av den 21 februari 2013

  L 158

74

10.6.2013

►M6

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 531/2013 av den 10 juni 2013

  L 159

5

11.6.2013

►M7

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1333/2013 av den 13 december 2013

  L 335

8

14.12.2013

►M8

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 628/2014 av den 12 juni 2014

  L 174

31

13.6.2014

►M9

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2016/1237 av den 18 maj 2016

  L 206

1

30.7.2016


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 163, 30.6.2010, s.  43 (341/2007)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 341/2007

av den 29 mars 2007

om öppnande och förvaltning av tullkvoter och om införande av ett system med importlicenser och ursprungsintyg för vitlök och vissa andra jordbruksprodukter som importeras från tredjeländerKAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Öppnande av tullkvoter samt tillämpliga tullsatser

1.  I enlighet med de överenskommelser som godkänns genom beslut 2001/404/EG och 2006/398/EG öppnas härmed tullkvoter för import till gemenskapen av färsk eller kyld vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00 (nedan kallad vitlök), enligt de villkor som anges i denna förordning. I bilaga I anges kvantitet, importkvotperiod och kvotdelperioder (dvs. giltighetsperiod) samt löpnummer för respektive tullkvot.

2.  Värdetullen för vitlök som importeras inom ramen för de kvoter som avses i punkt 1 skall vara 9,6 %.

Artikel 2

Tillämpning av förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006

Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av denna förordning.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

importkvotperiod : perioden 1 juni–31 maj året därpå.

2.

behöriga myndigheter : det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av denna förordning.

Artikel 4

Importörskategorier

1.  Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall importörer som ansöker om A-licenser, i den mening som avses i artikel 5.2, uppfylla relevanta krav i punkterna 2, 3 och 4 i denna artikel.

2.  Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a) de har tilldelats och utnyttjat importlicenser för vitlök enligt förordning (EG) nr 565/2002, eller A-licenser enligt förordning (EG) nr 1870/2005 eller denna förordning under var och en av de närmast föregående tre avslutade importkvotperioderna, och

▼M4

b) att de under den avslutade importkvotperiod som närmast föregick deras ansökan till unionen importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.1 i i rådets förordning (EG) nr 1234/2007 ( 1 ) eller till tredjeländer exporterade minst 50 ton vitlök under den avslutade importkvotperiod som närmast föregick deras ansökan.

▼B

För Tjeckien, Estland, Cypern, Lettland, Litauen, Ungern, Malta, Polen, Slovenien och Slovakien skall för importkvotperioden 2007/08

a) led a i första stycket inte tillämpas, och

b) begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006.

För Bulgarien och Rumänien, skall för importkvotperioderna 2007/08, 2008/09, 2009/10 och 2010/11

a) led a i första stycket inte tillämpas, och

b) begreppet import till gemenskapen skall innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i gemenskapen i dess sammansättning den 1 januari 2007.

▼M6

För Kroatien för importlicenser för tullkvotperioderna 2013/2014, 2014/2015 och 2015/2016:

a) led a i första stycket ska inte tillämpas, och

b) begreppet ”import till unionen” ska innebära import från ursprungsländer som inte var medlemsstater i unionen i dess sammansättning den 1 juli 2013.

▼B

3.   ►M4  Med begreppet nya importörer ska avses andra aktörer än aktörer enligt punkt 2, som under var och en av de två föregående avslutade importkvotperioderna eller under vart och ett av de två föregående kalenderåren som närmast föregick deras ansökan till unionen importerade minst 50 ton sådana frukter och grönsaker som avses i artikel 1.1 i i förordning (EG) nr 1234/2007 eller till tredjeländer exporterade minst 50 ton vitlök. ◄

▼C1

Medlemsstaterna ska välja och tillämpa en av de två metoder som anges i första stycket i fråga om alla nya importörer, och detta ska ske i enlighet med objektiva kriterier och på ett sätt som garanterar att alla aktörer behandlas lika.

▼B

4.  Traditionella och nya importörer skall i samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss importkvotperiod för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade styrka att de kriterier som anges i punkterna 2 och 3 är uppfyllda.

▼M4

Handel med tredjeländer ska styrkas uteslutande med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som attesterats av tullmyndigheterna och som innehåller uppgifter om att sökanden i fråga är mottagare, eller tulldokumentet för export, som attesterats av tullmyndigheterna.

▼M4

Tullombud eller deras representanter får inte ansöka om importlicenser inom ramen för de kvoter som omfattas av den här förordningen.

▼B

Artikel 5

Uppvisande av importlicens

▼M9 —————

▼B

2.  Importlicenser för vitlök som övergått till fri omsättning inom ramen för de kvoter som avses i bilaga I kallas hädanefter A-licenser.

▼M9 —————

▼BKAPITEL II

A-LICENSER

Artikel 6

Allmänna bestämmelser om A-licensansökningar och om A-licenser

▼M4

1.  A-licenser ska endast vara giltiga under den delperiod för vilken de utfärdats. Fält 24 i A-licenser ska innehålla en notering enligt bilaga III.

▼M1 —————

▼M4

2.  Den säkerhet som avses i artikel 14.2 andra stycket i förordning (EG) nr 376/2008 ska vara 60 euro per ton.

▼B

3.  Ursprungslandet skall anges i fält 8 i A-licensansökan och i själva licensen, och ordet ”Ja” skall markeras med ett kryss. Importlicensen gäller endast import med ursprung i det angivna landet.

4.  Genom avvikelse från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 kan de rättigheter som följer av A-licenser inte överlåtas.

Artikel 7

Fördelning av totala kvantiteter mellan traditionella och nya importörer

Den totala kvantitet som enligt bilaga I tilldelas Argentina, Kina och andra tredjeländer skall fördelas på följande sätt:

a) 70 % till traditionella importörer.

b) 30 % till nya importörer.

▼M4

Artikel 8

Referenskvantitet för traditionella importörer

I detta kapitel ska med referenskvantitet avses den genomsnittliga vitlökskvantitet som faktiskt importerats av en sådan traditionell importör som avses i artikel 4, under de tre kalenderår som föregick den berörda importkvotperioden.

▼B

Artikel 9

Begränsningar i fråga om A-licensansökningar

1.  En traditionell importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss importkvotperiod får sammanlagt avse högst importörens referenskvantitet för perioden. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

2.  En ny importörs ansökningar om A-licens för vitlöksimport till gemenskapen för en viss tremånadersperiod får sammanlagt avse högst 10 % av den totala kvantitet som anges i bilaga I för delperioden och ursprunget i fråga. Den behöriga myndigheten skall avslå ansökningar som strider mot denna bestämmelse.

Artikel 10

Inlämnande av A-licensansökningar

▼M4

1.  A-licensansökningar ska lämnas in under de sju första kalenderdagarna i april för den första delperioden, under de sju första kalenderdagarna i juli för den andra delperioden, under de sju första kalenderdagarna i oktober för den tredje delperioden och under de sju första kalenderdagarna i januari för den fjärde delperioden.

▼M4

I samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss importkvotperiod enligt denna förordning ska importörer styrka vilka vitlökskvantiteter som faktiskt importerats under de år som avses i artikel 8.

▼B

2.  Fält 20 i A-licensansökan skall innehålla uppgiften ”Traditionell importör” eller ”Ny importör”.

3.  Det skall inte gå att ansöka om A-licens för en viss delperiod och för ett visst ursprung som i bilaga I inte motsvaras av någon kvantitet.

4.  Om en och samma sökande lämnar in mer än en ansökan skall ingen av dem godtas, och de säkerheter som ställts i samband med ansökan skall vara förverkade till den berörda medlemsstatens förmån.

5.  B-licenser får inte utfärdas på grundval av en A-licensansökan.

▼M4

Artikel 11

Utfärdande av A-licenser

De behöriga myndigheterna ska utfärda A-licenserna tidigast den 23:e dagen i den månad då ansökningarna lämnades in och senast vid månadens slut.

▼B

Artikel 12

▼M7

Anmälningar och meddelanden till kommissionen

▼M4

1.  Senast den 14:e i de månader som anges i artikel 10.1 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de sammanlagda kvantiteter i kg som omfattats av A-licensansökningar för delperioden i fråga; även kvantiteter som inte omfattats av någon ansökan ska anmälas.

Genom avvikelse från artikel 11.1 andra stycket i förordning (EG) nr 1301/2006 ska medlemsstaterna meddela kommissionen de uppgifter som avses i artikel 11.1 b i den förordningen senast den 10 maj för den första delperioden, den 10 augusti för den andra delperioden, den 10 november för den tredje delperioden och den 10 februari för den fjärde delperioden.

▼B

Uppgifterna i meddelandena skall vara uppdelade efter ursprung. Meddelandena skall innehålla separata uppgifter om de vitlökskvantiteter som traditionella respektive nya importörer ansökt om.

2.  Medlemsstaterna skall meddela kommissionen förteckningen över traditionella och nya importörer som ansöker om A-licenser för respektive delperioder, senast den sista dagen i varje månad som anges i artikel 10.1. Om grupper av aktörer bildade i enlighet med nationell lagstiftning har lämnat in ansökningar skall förteckningen även innehålla de aktörer som ingår i grupperna. ►M7  ————— ◄

▼M7

3.  Anmälningar och meddelanden ska lämnas i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 792/2009 ( 2 ).

▼BKAPITEL II

B-LICENSER

▼M9 —————

▼BKAPITEL IV

URSPRUNGSINTYG OCH DIREKTTRANSPORT

Artikel 15

Ursprungsintyg

Vitlök med ursprung i ett tredjeland som anges i bilaga IV får övergå till fri omsättning i gemenskapen endast

▼M4

a) mot uppvisande av ett ursprungsintyg utfärdat av tredjelandets behöriga myndigheter i enlighet med artiklarna 55–65 i förordning (EEG) nr 2454/93,

▼B

b) om produkten har direkttransporterats från tredjelandet till gemenskapen i enlighet med artikel 16.

Artikel 16

Direkttransport

1.  Följande produkter skall anses som direkttransporterade till gemenskapen från de tredjeländer som anges i bilaga IV:

a) Produkter som under transport inte passerar ett annat tredjelands territorium.

b) Produkter som transiteras genom ett eller flera andra tredjeländer, med eller utan omlastning eller tillfällig lagring, under förutsättning att transporten är berättigad av geografiska eller transporttekniska skäl och att produkterna

i) har övervakats av tullmyndigheterna i transit- och lagringsländerna,

ii) inte har släppts ut på marknaden eller övergått till fri konsumtion i dessa länder,

iii) inte har varit föremål för något annat ingrepp än lossning och omlastning eller något annat ingrepp i syfte att bevara dem i gott skick.

2.  Handlingar som styrker att villkoren i punkt 1 b är uppfyllda skall lämnas till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna tillsammans med följande:

a) Ett övergripande transportdokument utfärdat i ursprungslandet för transporten genom transitlandet eller transitländerna.

b) Ett intyg utfärdat av tullmyndigheterna i transitlandet eller transitländerna med

i) exakt beskrivning av varorna,

ii) uppgift om lossnings- och omlastningsdag samt identitetsuppgifter för inblandade transportfordon,

iii) förklaring om hur varorna har förvarats.

c) I avsaknad av de styrkande handlingar som anges i led a och b kan andra styrkande handlingar lämnas.

Artikel 17

Administrativt samarbete med vissa tredjeländer

1.  Så snart de tredjeländer som anges i bilaga IV har lämnat den information som behövs för att inleda ett administrativt samarbete enligt artiklarna 63–65 i förordning (EEG) nr 2454/93, skall ett meddelande om att informationen lämnats offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, C-serien.

2.  A-licenser för import av vitlök med ursprung i de länder som anges i bilaga IV får endast utfärdas om det berörda landet har meddelat kommissionen den information som avses i punkt 1. Informationen skall anses ha meddelats den dag då offentliggörandet enligt artikel 1 sker.KAPITEL V

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 18

Upphävande

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall upphöra att gälla.

Förordning (EG) nr 1870/2005 skall dock fortsätta att tillämpas på importlicenser utfärdade i enlighet med den förordningen under den importkvotperiod som avslutas den 31 maj 2007.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M8
BILAGA ITullkvoter som öppnats genom beslut 2001/404/EG, 2006/398/EG och 2014/116/EU för import av vitlök enligt KN-nummer 0703 20 00

Ursprung

Löpnummer

Kvot (ton)

Första delperioden (juni–augusti)

Andra delperioden (september–november)

Tredje delperioden (december–februari)

Fjärde delperioden (mars–maj)

Totalt

Argentina

 

 

 

 

 

19 147

Traditionella importörer

09.4104

9 590

3 813

 

Nya importörer

09.4099

4 110

1 634

 

Totalt

 

13 700

5 447

 

Kina

 

 

 

 

 

46 075

Traditionella importörer

09.4105

8 278

8 278

7 210

8 488

 

Nya importörer

09.4100

3 547

3 547

3 090

3 637

 

Totalt

 

11 825

11 825

10 300

12 125

 

Andra tredjeländer

 

 

 

 

 

6 023

Traditionella importörer

09.4106

941

1 960

929

386

 

Nya importörer

09.4102

403

840

398

166

 

Totalt

 

1 344

2 800

1 327

552

 

Totalt

 

13 169

14 625

25 327

18 124

71 245

▼M1 —————

▼B
BILAGA III

Uppgifter som avses i artikel 5.2

på bulgariska

:

Лицензия, издадена и валидна само за под-периода от 1 месец/година до 28/29/30/31 (месец/година).

på spanska

:

certificado expedido y válido solamente para el subperiodo comprendido entre el 1 [mes y año] y el 28/29/30/31 [mes y año].

på tjeckiska

:

Licence vydaná a platná pouze pro podobdobí od 1. [měsíc/rok] do 28./29./30./31. [měsíc/rok].

på danska

:

Licens, der kun er udstedt og gyldig for delperioden 1. [måned/år] – 28./29./30./31. [måned/år]

på tyska

:

Lizenz nur erteilt und gültig für den Teilzeitraum vom 1. [Monat/Jahr] bis zum 28./29./30./31. [Monat/Jahr].

på estniska

:

Litsents on välja antud üheks alaperioodiks alates 1. [kuu/aasta] kuni 28./29./30./31. [kuu/aasta] ja kehtib selle aja jooksul

på grekiska

:

Πιστοποιητικό εκδοθέν και ισχύον μόνο για την υποπερίοδο από την 1η [μήνας/έτος] έως τις 28/29/30/31 [μήνας/έτος]

på engelska

:

licence issued and valid only for the subperiod 1 [month/year] to 28/29/30/31 [month/year]

på franska

:

certificat émis et valable seulement pour la sous-période du 1er [mois/année] au 28/29/30/31 [mois/année]

▼M5

på kroatiska

:

izdane dozvole koje vrijede samo za podrazdoblje od 1. [mjesec/godina] do 28./29./30./31. [mjesec/godina]

▼B

på iriska

:

ceadúnas a eiseofar don fhotréimhse ón 1[mí/bliain] go dtí an 28/29/30/31[mí/bliain] nach bailí dó ach ar feadh na fotréimhse sin

på italienska

:

titolo rilasciato e valido unicamente per il sottoperiodo dal 1o [mese/anno] al 28/29/30/31 [mese/anno]

på lettiska

:

atļauja izdota un derīga tikai attiecībā uz vienu apakšperiodu no 1. [mēnesis/gads] līdz 28./29./30./31. [mēnesis/gads]

på litauiska

:

Licencija išduota ir galioja tik vieną laikotarpio dalį nuo [metai, mėnuo] 1 d. iki [metai, mėnuo] 28/29/30/31 d.

på ungerska

:

Az engedélyt kizárólag a [év/hó] 1-jétől [év/hó] 28/29/30/31-ig terjedő alidőszakra állították ki és kizárólag erre az időszakra érvényes

på maltesiska

:

Liċenzja maħruġa u valida biss għas-subperjodu mill-1 ta’ (xahar/sena) sa’ 28/29/30/31 ta’ (xahar/sena)

på nederländska

:

certificaat afgegeven voor en slechts geldig in de deelperiode van 1 [maand/jaar] tot en met 28/29/30/31 [maand/jaar]

på polska

:

Pozwolenie wydane i ważne tylko na podokres od dnia 1 [miesiąc/rok] r. do dnia 28/29/30/31 [miesiąc/rok] r.

på portugisiska

:

certificado emitido e válido apenas para o subperíodo de 1 de [mês/ano] a 28/29/30/31 de [mês/ano]

på rumänska

:

licență emisă și valabilă numai pentru subperioada de la 1 [lună/an] până la 28/29/30/31[lună/an]

på slovakiska

:

licencia vydaná a platná len pre podobdobie od 1. [mesiac/rok] do 28./29./30./31. [mesiac/rok]

på slovenska

:

dovoljenje, izdano in veljavno izključno za podobdobje od 1. (mesec/leto) do 28./29./30./31. (mesec/leto)

på finska

:

todistus on myönnetty osakiintiökaudeksi 1 päivästä [kuukausi/vuosi] 28/29/30/31 päivään [kuukausi/vuosi] ja se on voimassa ainoastaan kyseisenä osakiintiökautena

på svenska

:

licens utfärdad och giltig endast för delperioden den 1 [månad/år] till den 28/29/30/31 [månad/år]

▼M2
BILAGA IV

Förteckning över tredjeländer som avses i artiklarna 15, 16 och 17

Förenade Arabemiraten

Iran

Libanon

Malaysia

Taiwan

Vietnam.( 1 ) EUT L 299, 16.11.2007, s. 1.

( 2 ) EUT L 228, 1.9.2009, s. 3.

Top