EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02007R0141-20141119

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 141/2007 av den 14 februari 2007 om krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika (Text av betydelse för EES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/141/2014-11-19

2007R0141 — SV — 19.11.2014 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 141/2007

av den 14 februari 2007

om krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 043, 15.2.2007, p.9)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1157/2014 av den 29 oktober 2014

  L 309

30

30.10.2014
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 141/2007

av den 14 februari 2007

om krav på godkännande i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av foderföretagsanläggningar som tillverkar eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika

(Text av betydelse för EES)EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien ( 1 ), särskilt artikel 10.3, och

av följande skäl:

(1)

I förordning (EG) nr 183/2005 föreskrivs att vissa foderföretagsanläggningar skall godkännas. Huvudsyftet med det godkännandesystem som fastställs i förordning (EG) nr 183/2005 är att säkerställa att sådana anläggningar som tillverkar och/eller släpper ut på marknaden känsliga produkter omfattas av de relevanta hygienkraven i förordningen. I förordningen fastställs en möjlighet att utvidga räckvidden för kravet på godkännande.

(2)

Koccidiostatika och histomonostatika är en av de kategorier fodertillsatser som anges i artikel 6.1 e i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser ( 2 ). Denna kategori fodertillsatser anses lika känslig som de kategorier för vilka ett godkännande krävs enligt förordning (EG) nr 183/2005.

(3)

Därför bör sådana anläggningar som tillverkar och/eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika också underställas samma godkännandekrav.

(4)

Övergångsbestämmelser bör fastställas för sådana anläggningar som tillverkar och/eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika och för vilka det inte behövdes ett godkännande enligt nationell lagstiftning. Anläggningar som godkänts i enlighet med rådets direktiv 95/69/EG ( 3 ) omfattas redan av artikel 18.1 i förordning (EG) nr 183/2005.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för livsmedelskedjan och djurhälsa.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Foderföretagare skall se till att anläggningar som de ansvarar för och som omfattas av förordning (EG) nr 183/2005 godkänns av den behöriga myndigheten i de fall där sådana anläggningar tillverkar och/eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika. Godkännandet skall ske i enlighet med förordning (EG) nr 183/2005.

Artikel 2

Anläggningar som tillverkar och/eller släpper ut på marknaden fodertillsatser av kategorin koccidiostatika och histomonostatika och som den dag då denna förordning träder i kraft inte behövde vara godkända enligt nationell lagstiftning för denna kategori av fodertillsatser får fortsätta sin verksamhet till dess att ett beslut har fattats om deras ansökan om godkännande, på villkor att de lämnar in denna ansökan till den behöriga myndighet inom vars område deras anläggning är belägen senast den 7 juni 2007.

Artikel 3

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 7 april 2007.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EUT L 35, 8.2.2005, s. 1.

( 2 ) EUT L 268, 18.10.2003, s. 29. Förordningen ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 (EUT L 59, 5.3.2005, s. 8).

( 3 ) EGT L 332, 30.12.1995, s. 15. Direktivet upphävt genom förordning (EG) nr 183/2005.

Top