Help Print this page 

Document 02007L0014-20131126

Title and reference
Kommissionens direktiv 2007/14/EG av den 8 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/14/2013-11-26
Multilingual display
Text

2007L0014 — SV — 26.11.2013 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/14/EG

av den 8 mars 2007

om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad

(EGT L 069, 9.3.2007, p.27)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2013/50/EU Text av betydelse för EES av den 22 oktober 2013

  L 294

13

6.11.2013
▼B

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/14/EG

av den 8 mars 2007

om tillämpningsföreskrifter för vissa bestämmelser i direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknadEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG ( 1 ), särskilt artiklarna 2.3 a, 5.6 första stycket, 5.6 c, 9.7, 12.8 b–e, 13.2, 14.2, 21.4 a, 23.4 ii och 23.7,

efter att ha inhämtat tekniska råd från europeiska värdepapperstillsynskommittén ( 2 ), och

av följande skäl:

(1)

I direktiv 2004/109/EG fastställs de allmänna principerna för harmonisering av kraven på insyn i fråga om innehav av rösträtter eller finansiella instrument som ger rätt att förvärva befintliga aktier med rösträtt. Direktivet syftar till att säkerställa att investerarnas förtroende byggs upp och bevaras genom tillgång till korrekt och lättfattlig information som lämnas i rätt tid om emittenter av värdepapper. Genom att kräva att emittenterna informeras om förändringar som rör större innehav i företag, syftar direktivet till att säkerställa att emittenterna kan underrätta allmänheten.

(2)

Tillämpningsföreskrifterna för insynskraven bör även utformas så att de garanterar ett gott skydd för investerare, ökar marknadens effektivitet och tillämpas på ett enhetligt sätt.

(3)

När det gäller förfaranden för hur investerare skall informeras om emittenternas val av hemmedlemsstat, är det ändamålsenligt att valet offentliggörs enligt samma förfarande som för obligatorisk information enligt direktiv 2004/109/EG.

(4)

En halvårsrapport som inte är upprättad enligt internationella redovisningsstandarder bör åtminstone innehålla tillräckligt med information så att den inte ger en missvisande bild av emittentens tillgångar, skulder, ställning och resultat. Innehållet i halvårsrapporterna bör ge investerare tillräcklig insyn genom regelbunden information om emittentens resultat, och informationen bör presenteras så att den lätt kan jämföras med informationen i den senaste årsredovisningen.

(5)

Aktieemittenter som upprättar koncernredovisning i enlighet med internationella redovisningsstandarder (IAS) och internationella finansiella redovisningsstandarder (IFRS) bör tillämpa samma definition på transaktioner med närstående i årsredovisning och halvårsrapport enligt direktiv 2004/109/EG. Aktieemittenter som inte upprättar koncernredovisning och sålunda inte behöver tilllämpa IAS och IFRS bör i sin halvårsrapport enligt direktiv 2004/109/EG tillämpa definitionen på transaktioner med närstående enligt rådets direktiv 78/660/EEG av den 25 juli 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om årsbokslut i vissa typer av bolag ( 3 ).

(6)

För att kunna utnyttja undantaget från att underrätta om större aktieinnehav enligt direktiv 2004/109/EG i fråga om aktier som förvärvas enbart i syfte att användas för clearing och avveckling, bör den maximala längden på den ”korta avvecklingstiden” vara så kort som möjligt.

(7)

För att den berörda behöriga myndigheten skall kunna övervaka att undantaget för marknadsgaranter att underrätta om större aktieinnehav efterlevs, bör en marknadsgarant som vill utnyttja undantaget ge tillkänna att den agerar eller avser att agera som marknadsgarant och för vilka aktier eller finansiella instrument.

(8)

Det är särskilt viktigt att marknadsgaranters verksamheter är fullt överblickbara. En marknadsgarant bör därför på begäran av den relevanta behöriga myndigheten kunna ange de verksamheter som genomförs avseende emittenten i fråga och särskilt vilka aktier eller andra finansiella instrument som innehas i anledning av verksamheten som marknadsgarant.

(9)

När det gäller kalendern över handelsdagar är det, för att förenkla processen, ändamålsenligt att tidsfristerna beräknas med hänsyn till handelsdagarna i emittentens hemmedlemsstat. För ökad insyn bör dock varje behörig myndighet åläggas att informera investerare och marknadsaktörer om den kalender över handelsdagar som gäller för de olika reglerade marknader som är belägna eller bedriver verksamhet på dess territorium.

(10)

När det gäller omständigheterna för underrättelser om större aktieinnehav, är det ändamålsenligt att fastställa när skyldigheten skall gälla individuellt eller kollektivt, och hur skyldigheten skall fullgöras i fråga om fullmakter.

(11)

Det är rimligt att anta att fysiska eller juridiska personer utövar vederbörlig omsorg när de förvärvar eller avyttrar stora innehav. Följaktligen blir dessa fysiska eller juridiska personer mycket snabbt medvetna om sådana förvärv eller avyttringar, eller om möjligheten att utnyttja rösträtt. Det är därför ändamålsenligt att ange endast en mycket kort period efter transaktionen i fråga som den period efter vilken de anses ha vetskap.

(12)

Undantaget från skyldigheten att lägga samman större innehav bör enbart gälla för moderföretag till förvaltningsbolag eller värdepappersföretag som kan påvisa att dotterföretagen uppfyller lämpliga krav på självständighet. För att säkerställa fullständig insyn bör den berörda behöriga myndigheten underrättas om detta i förväg. I detta hänseende är det viktigt att man i underrättelsen anger vilken behörig myndighet som övervakar förvaltningsbolagens verksamhet enligt villkoren i rådets direktiv 85/611/EEG av den 20 december 1985 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) ( 4 ). Detta gäller oavsett om de är auktoriserade enligt direktivet eller inte, förutsatt att de i det senare fallet övervakas i enlighet med nationell lagstiftning.

(13)

Vid tillämpningen av direktiv 2004/109/EG bör finansiella instrument beaktas vid underrättelse om större innehav om dessa ger innehavaren ovillkorlig rätt att förvärva de underliggande aktierna, eller denne efter eget gottfinnande kan förvärva de underliggande aktierna eller pengar vid förfall. Följaktligen bör finansiella instrument inte omfatta sådana instrument som ger innehavaren rätt att motta aktier under förutsättning att kursen på den underliggande aktien når en viss nivå vid en viss tidpunkt. Inte heller bör de anses omfatta sådana instrument som tillåter emittenten av instrumentet eller en tredje part att överlåta aktier eller pengar åt instrumentinnehavaren vid förfall.

(14)

De finansiella instrument i avsnitt C i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG ( 5 ) som inte anges i artikel 11.1 i detta direktiv från kommissionen utgör inte finansiella instrument i den mening som avses i artikel 13.1 i direktiv 2004/109/EG.

(15)

I direktiv 2004/109/EG fastställs stränga krav i fråga om spridning av obligatorisk information. Enbart tillgång till information, vilket innebär att investerare aktivt måste söka den, tjänar därför inte direktivets syfte. Därför bör spridningen ske genom aktiv distribution av informationen från emittenterna till medierna, i syfte att nå investerarna.

(16)

Det är nödvändigt att fastställa minimistandarder för kvaliteten när det gäller offentliggörandet av obligatorisk information, för att säkerställa att alla investerare, även i andra medlemsstater än emittenten, har samma tillgång till informationen. Emittenterna bör se till att dessa minimikrav uppfylls, antingen genom att offentliggöra den obligatoriska informationen själva eller genom att anlita en tredje part för att göra det på deras vägnar. I det senare fallet bör den tredje parten kunna sprida informationen på ett ändamålsenligt sätt och ha ändamålsenliga system för att säkerställa att den mottagna informationen härrör från den berörda emittenten och att det inte föreligger någon betydande risk för förvanskning av data eller obehörig tillgång till icke offentliggjord insiderinformation. En tredje part kan erbjuda andra tjänster eller idka annan verksamhet, exempelvis medier, behöriga myndigheter, fondbörser eller enheten som ansvarar för den officiella mekanismen för lagring av obligatorisk information. I så fall bör sådana tjänster eller sådan verksamhet vara tydligt separerade från de tjänster och verksamheter som avser offentliggörandet av obligatorisk information. När en emittent eller en tredje part förmedlar information till medier, bör de i första hand använda elektroniska medel och industriella standardformat för att underlätta och påskynda bearbetningen av informationen.

(17)

Ett minimikrav är även att obligatorisk information sprids så att den når en så bred allmänhet som möjligt, om möjligt så att den når allmänheten både i och utanför emittentens hemmedlemsstat samtidigt. Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt att begära att emittenterna offentliggör delar av eller all obligatorisk information i dagstidningar, eller möjligheten för emittenterna att offentliggöra obligatorisk information på sin egen webbplats eller andra webbplatser som är tillgängliga för investerare.

(18)

Likvärdighet bör anses föreligga, om tredjelands allmänna upplysningsregler utgör ett begripligt och likvärdigt underlag för bedömningen av emittenternas ställning, och som gör det möjligt för användarna att fatta liknande beslut som om de tillhandahållits information enligt direktiv 2004/109/EG, även om kraven inte är identiska. Likvärdigheten bör dock begränsas till den relevanta informationens innehåll och inga undantag bör accepteras i fråga om de tidsfrister som fastställs i direktiv 2004/109/EG.

(19)

För att kunna fastställa om en emittent i ett tredjeland uppfyller de krav på likvärdighet som fastställs i artikel 4.3 i direktiv 2004/109/EG, är det viktigt att säkerställa överensstämmelse med kommissionens förordning (EG) nr 809/2004 av den 29 april 2004 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG i fråga om informationen i prospekt, dessas format, införlivande genom hänvisning samt offentliggörande av prospekt och annonsering ( 6 ). Detta gäller särskilt de delar som rör historisk finansiell information som skall inkluderas i ett prospekt.

(20)

När det gäller likvärdiga krav på oberoende, bör ett moderföretag till ett förvaltningsbolag eller ett värdepappersföretag med säte i tredjeland kunna dra nytta av undantaget enligt artikel 12.4 eller 12.5 i direktiv 2004/109/EG. Detta bör gälla oberoende av om det enligt tredjelandets lagstiftning krävs att det kontrollerade förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget auktoriseras för att kunna idka verksamhet som förvaltningsbolag eller portföljförvaltning, förutsatt att vissa villkor för oberoende uppfylls.

(21)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga med europeiska värdepapperskommitténs ståndpunkt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs detaljerade föreskrifter för tillämpningen av artikel 2.1 i–ii, artikel 5.3 andra stycket, artikel 5.4 andra meningen, artikel 9.1–2 och 9.4, artikel 10, artikel 12.1–2 och 12.4–6, artikel 12.2 a, artikel 13.1, artikel 21.1 samt artikel 23.1 och 23.6 i direktiv 2004/109/EG.

▼M1 —————

▼B

Artikel 3

Minimikrav på innehållet i en halvårsrapport

(Artikel 5.3 andra stycket i direktiv 2004/109/EG)

1.  Om en halvårsrapport inte är upprättad enligt internationella redovisningsstandarder antagna i enlighet med artikel 6 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002, skall de innehållsmässigt minst motsvara punkterna 2 och 3 i denna artikel.

2.  Balans- och resultaträkningen i sammandrag skall innehålla alla rubriker och delsummeringar som redovisades i emittentens senaste årsredovisning. Ytterligare poster skall inkluderas, om de krävs för att halvårsrapporten inte skall ge en missvisande bild av emittentens tillgångar, skulder, ställning och resultat.

Dessutom skall följande jämförande information bifogas:

a) En balansräkning per slutet av de sex första månaderna av innevarande räkenskapsår och en jämförande balansräkning per slutet av föregående räkenskapsår.

b) En resultaträkning för de sex första månaderna av innevarande räkenskapsår, med jämförande information för motsvarande period föregående räkenskapsår från och med två år efter datumet för ikraftträdandet av detta direktiv.

3.  Noterna skall innehålla följande:

a) Tillräckliga uppgifter för att halvårsrapporten skall kunna jämföras med årsredovisningen.

b) Tillräckliga uppgifter och förklaringar för att säkerställa att användarna korrekt kan uppfatta väsentliga beloppsförändringar och övriga förändringar som inträffat under den aktuella perioden och som kommer till uttryck i balans- och resultaträkningarna.

Artikel 4

Större transaktioner med närstående

(Artikel 5.4 andra meningen i direktiv 2004/109/EG)

1.  När det gäller större transaktioner med närstående skall aktieemittenter i sin delårsinformation åtminstone lämna följande uppgifter:

a) Transaktioner med närstående som har ägt rum under räkenskapsårets första sex månader och som väsentligen påverkat företagets ekonomiska ställning eller resultat under samma period.

b) Förändringar av de transaktioner med närstående som redovisades i den senaste årsredovisningen, och som väsentligen påverkat företagets ställning eller resultat under räkenskapsårets första sex månader.

2.  Om aktieemittenten inte behöver upprätta koncernredovisning, skall denne åtminstone offentliggöra transaktioner med närstående enligt artikel 43.1 7 b i direktiv 78/660/EEG.

Artikel 5

Längsta normal ”kort avvecklingstid”

(Artikel 9.4 i direktiv 2004/109/EG)

Längsta normal ”kort avvecklingstid” skall vara de tre handelsdagar som följer omedelbart efter transaktionen.

Artikel 6

Kontrollmekanismer för de behöriga myndigheterna med avseende på marknadsgaranter

(Artikel 9.5 i direktiv 2004/109/EG)

1.  Om en marknadsgarant avser att utnyttja undantaget enligt artikel 9.5 i direktiv 2004/109/EG, skall den, inom den tidsfrist som anges i artikel 12.2 i direktiv 2004/109/EG, meddela den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat att den handlar eller avser att handla i egenskap av marknadsgarant för en viss emittent.

Om marknadsgaranten upphör att handla i egenskap av marknadsgarant för ifrågavarande emittent, skall den underrätta den behöriga myndigheten om detta.

2.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 i direktiv 2004/109/EG skall en marknadsgarant som önskar utnyttja undantaget i artikel 9.5 i det direktivet, om emittentens behöriga myndighet kräver att marknadsgaranten skall ange vilka aktier eller andra finansiella instrument den innehar i anledning av verksamheten som marknadsgarant, kunna lämna dessa uppgifter på varje kontrollerbart sätt. Det är endast om marknadsgaranten inte kan lämna uppgift om aktierna eller de finansiella instrumenten i fråga som det kan krävas att den skall föra ett särskilt konto för ett sådant innehav i identifieringssyfte.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24.4 a i direktiv 2004/109/EG och om det enligt den nationella lagstiftningen krävs ett marknadsgarantavtal mellan marknadsgaranten och börsen och/eller emittenten skall marknadsgaranten på begäran av den berörda behöriga myndigheten tillhandahålla avtalet för denna myndighet.

Artikel 7

Kalender över handelsdagar

(Artiklarna 12.2, 12.6 och 14.1 i direktiv 2004/109/EG)

1.  Vid tillämpningen av artiklarna 12.2, 12.6 och 14.1 i direktiv 2004/109/EG, skall den kalender över handelsdagar som används i emittentens hemmedlemsstat gälla.

2.  Varje behörig myndighet skall på sin webbplats offentliggöra en kalender över handelsdagar för de olika reglerade marknader som befinner sig eller verkar inom myndighetens jurisdiktionsområde.

Artikel 8

Aktieägare och fysiska eller juridiska personer som anges i artikel 10 i öppenhetsdirektivet och som är skyldiga att underrätta om större innehav

(Artikel 12.2 i direktiv 2004/109/EG)

1.  Vid tillämpningen av artikel 12.2 i direktiv 2004/109/EG, skall den underrättelseskyldighet som uppkommer så snart rösträtternas andel uppnår, över- eller understiger gällande tröskelvärden efter sådana transaktioner som avses i artikel 10 i direktiv 2004/109/EG vara en individuell skyldighet för varje enskild aktieägare eller varje fysisk eller juridisk person enligt artikel 10 i direktivet eller för båda om rösträtternas andel för varje part uppnår, över- eller understiger det tillämpliga tröskelvärdet.

I de fall som avses i artikel 10 a i direktiv 2004/109/EG, skall underrättelseskyldigheten vara en kollektiv skyldighet för alla avtalsparter.

2.  Om en aktieägare, i de fall som avses i artikel 10 h i direktiv 2004/109/EG, ger fullmakten för en viss bolagsstämma, kan underrättelsen lämnas som en enda underrättelse i samband med att fullmakten ges, om det i underrättelsen klart anges vad konsekvenserna blir i fråga om rösträtter när fullmaktsinnehavaren inte längre kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

Om fullmaktsinnehavaren, under de omständigheter som anges i artikel 10 h, får en eller flera fullmakter för en viss bolagsstämma, kan underrättelsen ges i form av en enda underrättelse i samband med att fullmakterna lämnas, under förutsättning att det görs klart i underrättelsen vad konsekvenserna blir i fråga om rösträtter när fullmaktsinnehavaren inte längre kan utnyttja rösträtterna efter eget gottfinnande.

3.  Om underrättelseskyldigheten gäller för flera fysiska eller juridiska personer, kan underrättelsen lämnas som en enda gemensam underrättelse.

Utnyttjas en enda gemensam underrättelse, skall detta inte anses befria någon av de fysiska eller juridiska personerna från deras underrättelseskyldighet.

Artikel 9

Omständigheter under vilka den underrättelseskyldiga personen borde fått reda på förvärv eller avyttring eller möjligheten att utnyttja rösträtter

(Artikel 12.2 i direktiv 2004/109/EG)

Vid tillämpningen av artikel 12.2 a i direktiv 2004/109/EG, skall aktieägaren eller den fysiska eller juridiska person som avses i artikel 10 i direktivet anses känna till förvärvet, avyttringen eller möjligheten att utöva rösträtter senast två handelsdagar efter transaktionen.

Artikel 10

Krav på oberoende ställning för förvaltningsbolag och värdepappersföretag som ägnar sig åt individuell portföljförvaltning

(Artikel 12.4 första stycket och 12.5 första stycket i direktiv 2004/109/EG)

1.  Vid tillämpningen av det undantag från kravet att lägga samman innehav som anges i första stycket i artikel 12.4 och 12.5 i direktiv 2004/109/EG, skall moderföretaget till ett förvaltningsbolag eller ett värdepappersföretag uppfylla följande krav:

a) Det får inte genom direkta eller indirekta anvisningar eller på annat sätt ingripa när förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget utnyttjar de rösträtter som det innehar.

b) Förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget skall oberoende av moderföretaget fritt kunna utnyttja de rösträtter som är knutna till de tillgångar det förvaltar.

2.  Ett moderföretag som önskar utnyttja undantaget skall utan dröjsmål lämna följande information till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten för de emittenter vars rösträtter är knutna till innehav som förvaltas av förvaltningsbolagen eller värdepappersföretagen:

a) En förteckning över namnen på förvaltningsbolagen och värdepappersföretagen, med uppgift om vilka behöriga myndigheter som har tillsyn över dem eller att ingen behörig myndighet har tillsyn över dem, men utan uppgifter om de berörda emittenterna.

b) En deklaration om att moderföretaget uppfyller villkoren enligt punkt 1 med avseende på varje sådant förvaltningsbolag eller värdepappersföretag.

Moderföretaget skall löpande uppdatera förteckningen enligt a ovan.

3.  Om moderföretaget endast avser att utnyttja undantagen i fråga om finansiella instrument enligt artikel 13 i direktiv 2004/109/EG, skall det endast skicka förteckningen enligt punkt 2 a till den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat.

4.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 i direktiv 2004/109/EG skall ett moderföretag till ett förvaltningsbolag eller ett värdepappersföretag på begäran kunna styrka för den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat, att

a) organisationsstrukturerna hos moderföretaget och förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget är sådana att rösträtterna utövas oberoende av moderföretaget,

b) att de personer som beslutar om hur rösträtterna skall utövas handlar självständigt,

c) om moderföretaget är kund till sitt förvaltningsbolag eller värdepappersföretag eller har ett innehav i de tillgångar som förvaltas av förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget, att det finns ett klart och tydligt skriftligt mandat för ett kundförhållande på affärsmässiga grunder mellan moderföretaget och förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget.

Kravet i a ovan skall innebära att moderföretaget och förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget åtminstone måste ha upprättat skriftliga program och metoder som i skälig utsträckning utformats för att förhindra att information som gäller utövandet av rösträtter sprids mellan moderföretaget och förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget.

5.  Vid tillämpningen av punkt 1 a skall ”direkta anvisningar” betyda alla anvisningar som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag, som anger hur förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget i enskilda fall skall utnyttja rösträtterna.

Med ”indirekta anvisningar” avses alla allmänna eller specifika anvisningar, oavsett form, som ges av moderföretaget, eller annat av moderföretaget kontrollerat företag och syftar till att inskränka förvaltningsbolagets eller värdepappersföretagets frihet att utnyttja rösträtterna, för att tillgodose vissa av moderföretagets eller annat av moderföretaget kontrollerat företags egna affärsintressen.

Artikel 11

Typer av finansiella instrument som enbart på innehavarens eget initiativ ger rätt att förvärva aktier med rösträtt

(Artikel 13.1 i direktiv 2004/109/EG)

▼M1 —————

▼B

3.  Den underrättelse som krävs enligt artikel 13.1 i direktiv 2004/109/EG skall innehålla följande uppgifter:

a) Innehav av rösträtt efter transaktionen.

b) I tillämpliga fall kedjan av kontrollerade företag genom vilka finansiella instrument i praktiken innehas.

c) Datum då tröskelvärdet nåddes eller överskreds.

d) För instrument med en utnyttjandeperiod, i tillämpliga fall en uppgift om den dag eller tidsperiod då aktierna skall eller kan förvärvas.

e) Instrumentets löptid eller förfallodag.

f) Innehavarens identitet.

g) Den underliggande emittentens namn.

Vid tillämpningen av punkt a skall rösträtternas procentuella andel beräknas med hänsyn till totalt antal rösträtter och kapital, i enlighet med emittentens senast offentliggjorda uppgift enligt artikel 15 i direktiv 2004/109/EG.

4.  Underrättelseperioden skall motsvara artikel 12.2 i direktiv 2004/109/EG och motsvarande tillämpningsföreskrifter.

5.  Underrättelsen skall lämnas till de underliggande aktiernas emittent och till den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat.

Om ett finansiellt instrument avser fler än en underliggande aktie, skall en separat underrättelse lämnas till var och en av de underliggande aktiernas emittenter.

Artikel 12

Miniminormer

(Artikel 21.1 i direktiv 2004/109/EG)

1.  Vid tillämpningen av artikel 21.1 i direktiv 2004/109/EG skall obligatorisk information spridas i enlighet med de miniminormer som anges i punkterna 2–5.

2.  Obligatorisk information skall spridas så att den säkert kan nå en så bred allmänhet som möjligt, om möjligt samtidigt i hemmedlemsstaten eller i den medlemsstat som avses i artikel 21.3 i direktiv 2004/109/EG och i övriga medlemsstater.

3.  Obligatorisk information skall lämnas till medierna som oredigerad, fullständig text.

När det gäller rapporter och redogörelser enligt artiklarna 4, 5 och 6 i direktiv 2004/109/EG, skall detta krav emellertid anses vara uppfyllt om tillkännagivandet om den obligatoriska informationen lämnas till medierna och anger på vilken webbplats de relevanta handlingarna finns tillgängliga, utöver den officiella mekanism för central lagring av obligatorisk information som anges i artikel 21 i direktivet.

4.  Obligatorisk information skall lämnas till medierna på ett garanterat säkert sätt som minimerar risken för att data förvrängs och för obehörig tillgång och som säkert identifierar den obligatoriska informationens källa.

Säkerhet i förhållande till mottagaren skall garanteras genom att snarast åtgärda alla eventuella fel eller avbrott vid lämnandet av den obligatoriska informationen.

Emittenten, eller den person som har ansökt om upptagande till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke skall inte ansvara för systemfel eller brister hos de medier till vilka den obligatoriska informationen har skickats.

5.  Obligatorisk information skall lämnas till medierna på ett sätt som klargör att det handlar om obligatorisk information, med tydlig uppgift om vilken emittent det gäller, ämnet för den obligatoriska informationen och datum och tidpunkt när emittenten, eller den person som har ansökt om upptagande till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, skickade informationen.

Emittenten, eller den person som har ansökt om upptagande till handel på en reglerad marknad utan emittentens samtycke, skall på begäran kunna lämna följande uppgifter om offentliggörandet av obligatorisk information till den behöriga myndigheten:

a) Namn på den person som skickade informationen till medierna.

b) Uppgifter om säkerhetskontroll.

c) Tidpunkt och datum när informationen skickades till medierna.

d) Uppgift om med vilket medium informationen skickades.

e) I tillämpliga fall närmare uppgifter om eventuella restriktioner för spridning av den obligatoriska informationen från emittentens sida.

Artikel 13

Krav likvärdiga med artikel 4.2 b i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 4.2 b i direktiv 2004/109/EG, om förvaltningsberättelsen i årsredovisningen enligt landets lagstiftning skall innehålla minst följande uppgifter:

a) En rättvisande redogörelse för utvecklingen av emittentens verksamhet, resultat och ställning, tillsammans med en beskrivning av de viktigaste risker och osäkerhetsfaktorer som emittenten står inför, på så sätt att redogörelsen utgör en balanserad och heltäckande bedömning av detta, i överensstämmelse med verksamhetens storlek och komplexitet.

b) Uppgifter om sådana händelser av väsentlig betydelse för företaget som har inträffat efter räkenskapsårets slut.

c) Uppgifter om emittentens förväntade framtida utveckling.

Om det krävs för en förståelse av emittentens utveckling, resultat eller ställning, skall bedömningen enligt punkt a omfatta både finansiella och, i tillämpliga fall, icke-finansiella nyckeltal som är relevanta för den verksamhet det gäller.

Artikel 14

Krav likvärdiga med artikel 5.4 i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 5.4 i direktiv 2004/109/EG om, enligt landets lagstiftning, en kortfattad sammanställning av räkenskaperna krävs förutom delårsinformationen och delårsinformationen måste innehålla minst följande information:

a) En redogörelse avseende den period som informationen avser.

b) Uppgifter om emittentens förväntade framtida utveckling för räkenskapsårets återstående sex månader.

c) För aktieemittenter skall större transaktioner med närstående ingå, om dessa uppgifter inte rapporterats löpande.

Artikel 15

Krav likvärdiga med artiklarna 4.2 och 5.2 c i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artiklarna 4.2 c och 5.2 c i direktiv 2004/109/EG om, enligt landets lagstiftning, en person eller personer hos emittenten är ansvariga för årsredovisningen och halvårsrapporten, och mer specifikt för följande:

a) Att de finansiella rapporterna uppfyller kraven i tillämpliga rapporteringsramverk eller redovisningsstandarder.

b) Att den beskrivning av verksamheten som ingår i förvaltningsberättelsen är rättvisande.

▼M1 —————

▼B

Artikel 17

Krav likvärdiga med artikel 4.3 i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 4.3 första stycket i direktiv 2004/109/EG, om det enligt landets lagstiftning inte krävs att moderföretaget upprättar ett årsbokslut, utan att emittenten med säte i det landet skall lämna följande information i sin koncernredovisning:

a) För emittenter av aktier, beräkning av utdelning och förmågan att betala utdelning.

b) För alla emittenter, i tillämpliga fall, krav på minimikapital och eget kapital samt likviditetsfrågor.

För att uppfylla kravet på likvärdighet skall emittenten till den behöriga myndigheten i hemmedlemsstaten också kunna lämna ytterligare reviderade upplysningar som enbart innehåller information som relaterar till emittentens årsbokslut och som är relevanta uppgifter enligt punkterna a och b. Dessa upplysningar får utarbetas i enlighet med redovisningsstandarderna i tredjelandet.

Artikel 18

Krav likvärdiga med artikel 4.3 andra stycket i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

För årsbokslut skall ett tredjeland anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 4.3 andra stycket i direktiv 2004/109/EG, om enligt landets lagstiftning en emittent med säte i landet inte behöver upprätta en koncernredovisning utan skall upprätta årsbokslut, antingen enligt internationella redovisningsstandarder antagna enligt artikel 3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ( 7 ) och tillämpbara inom gemenskapen eller enligt nationella redovisningsstandarder i tredjelandet som motsvarar sådana standarder.

Om den finansiella informationen inte överensstämmer med sådana standarder, skall ett omräknat årsbokslut upprättas för att säkerställa likvärdigheten.

Årsbokslutet måste dessutom revideras separat.

Artikel 19

Krav likvärdiga med artikel 12.6 i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 12.6 i direktiv 2004/109/EG, om en emittent med säte i landet enligt landets lagstiftning skall underrättas om större innehav och offentliggöra sådana större innehav för allmänheten inom sammanlagt högst sju handelsdagar.

Tidsfristerna för underrättelse till emittenten och för dennes följande offentliggörande till allmänheten kan skilja sig från dem som anges i artikel 12.2 och 12.6 i direktiv 2004/109/EG.

Artikel 20

Krav likvärdiga med artikel 14 i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artikel 14 i direktiv 2004/109/EG, om enligt landets lagstiftning en emittent med säte i landet skall uppfylla följande villkor:

a) En emittent som tillåts äga högst 5 procent av sina egna aktier med rösträtt skall meddela varje gång det tröskelvärdet nås eller överskrids.

b) En emittent som tillåts äga högst mellan 5 och 10 procent av sina egna aktier med rösträtt skall meddela varje gång tröskelvärdet 5 procent eller det högsta tillåtna tröskelvärdet nås eller överskrids.

c) En emittent som tillåts äga över 10 procent av sina egna aktier med rösträtt skall meddela varje gång tröskelvärdet 5 procent eller tröskelvärdet 10 procent nås eller överskrids.

Över tröskelvärdet 10 procent behövs ingen underrättelse för att lagstiftningen skall anses ställa likvärdiga krav.

Artikel 21

Krav likvärdiga med artikel 15 i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Ett tredjeland skall anses ställa krav som är likvärdiga dem som anges i artikel 15 i direktiv 2004/109/EG, om enligt landets lagstiftning en emittent med säte i landet skall offentliggöra totalt antal rösträtter och kapital för allmänheten senast 30 kalenderdagar efter det att det totala antalet ökat eller minskat.

Artikel 22

Krav likvärdiga med artiklarna 17.2 a och 18.2 a i direktiv 2004/109/EG

(Artikel 23.1 i direktiv 2004/109/EG)

Beträffande innehållet i information om bolagsstämmor och möten med skuldebrevsinnehavare skall ett tredjeland anses ställa krav som är likvärdiga med dem som anges i artiklarna 17.2 a och 18.2 a i direktiv 2004/109/EG, om enligt landets lagstiftning en emittent med säte i landet åtminstone måste informera om tid, plats och dagordning för mötena.

Artikel 23

Likvärdighet avseende oberoendekravet på moderföretag till förvaltningsbolag och värdepappersföretag

(Artikel 23.6 i direktiv 2004/109/EG)

1.  Ett tredjeland skall anses ställa krav på oberoende som är likvärdiga med dem som anges i artikel 12.4 och 12.5 i direktivet, om enligt landets lagstiftning ett förvaltningsbolag eller ett värdepappersföretag enligt artikel 23.6 i direktiv 2004/109/EG skall uppfylla följande villkor:

a) Förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget skall i alla situationer och oberoende av moderföretaget fritt kunna utnyttja de rösträtter som medföljer de tillgångar det förvaltar.

b) Vid intressekonflikter skall förvaltningsbolaget eller värdepappersföretaget bortse från moderföretagets, eller något annat av moderföretaget kontrollerat företags, intressen.

2.  Moderföretaget skall uppfylla samtliga underrättelsekrav som anges i artikel 10.2 a och 10.3 i detta direktiv.

Moderföretaget skall dessutom deklarera att det uppfyller de villkor som anges i punkt 1 i denna artikel när det gäller varje sådant förvaltningsbolag eller värdepappersföretag.

3.  Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 24 i direktiv 2004/109/EG skall moderföretaget på begäran kunna styrka för den behöriga myndigheten i emittentens hemmedlemsstat att kraven i artikel 10.4 i det här direktivet är uppfyllda.

Artikel 24

Genomförande

1.  Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast 12 månader efter antagandet. De skall genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Varje medlemsstat skall avgöra hur en sådan hänvisning skall göras.

2.  Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 25

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 26

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.( 1 ) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38.

( 2 ) Europeiska värdepapperstillsynskommittén (CESR) inrättades genom kommissionens beslut 2001/527/EG av den 6 juni 2001 (EGT L 191, 13.7.2001, s. 43).

( 3 ) EGT L 222, 14.8.1978, s. 11. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/46/EG (EUT L 224, 16.8.2006, s. 1).

( 4 ) EGT L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9).

( 5 ) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. Direktivet ändrat genom direktiv 2006/31/EG (EUT L 114, 27.4.2006, s. 60).

( 6 ) EUT L 149, 30.4.2004, s. 1. Rättad i EUT L 215, 16.6.2004, s. 3. Förordningen ändrad genom förordning (EG) nr 1787/2006 (EUT L 337, 5.12.2006, s. 17).

( 7 ) EGT L 243, 11.9.2002, s. 1.

Top