Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R1979-20170101

Kommissionens förordning (EG) nr 1979/2006 av den 22 december 2006 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/2017-01-01

02006R1979 — SV — 01.01.2017 — 003.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1979/2006

av den 22 december 2006

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjeland

(EGT L 368 23.12.2006, s. 91)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 113/2008 av den 6 februari 2008

  L 33

5

7.2.2008

 M2

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 637/2014 av den 13 juni 2014

  L 175

20

14.6.2014

►M3

KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2016/2244 av den 13 december 2016

  L 339

4

14.12.2016
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1979/2006

av den 22 december 2006

om öppnande och förvaltning av tullkvoter för konserverad svamp som importeras från tredjelandArtikel 1

Öppnande av tullkvoter och tullsatser

1.  Härmed införs ett system med tullkvoter för import till gemenskapen av konserverad svamp av släktet Agaricus med KN-nummer 0711 51 00 , 2003 10 20 och 2003 10 30 (nedan kallad ”konserverad svamp”) på de villkor som fastställs i den här förordningen. I bilaga I anges kvantiteten för de olika tullkvoterna, deras löpnummer och den period under vilken de gäller.

2.  Den tillämpliga tullsatsen skall vara 12 % av värdet för produkter som omfattas av KN-nummer 0711 51 00 och 23 % för produkter som omfattas av KN-numren 2003 10 20 och 2003 10 30 .

Artikel 2

Tillämpning av förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006

Förordningarna (EG) nr 1291/2000 och (EG) nr 1301/2006 skall tillämpas, om inte annat följer av den här förordningen.

Artikel 3

Definitioner

1.  I denna förordning avses med behöriga myndigheter det eller de organ som utsetts av medlemsstaten för genomförandet av den här förordningen,

2.  I denna förordning avses med referenskvantitet den maximala kvantitet (avrunnen nettovikt) konserverad svamp som importerats av en traditionell importör under ett av de tre senaste kalenderåren.

Vid beräkningen av referenskvantiteten skall ingen hänsyn tas till import av konserverad svamp med ursprung i gemenskapen i dess sammansättning den 31 december 2006 eller med ursprung i Bulgarien och Rumänien.

De kvantiteter konserverad svamp som omfattas av tullkvoterna enligt artikel 1.1 och som inte kunde importeras under en tullkvotperiod på grund av force majeure skall också beaktas vid beräkningen av referenskvantiteterna.

Artikel 4

Importörskategorier

1.  Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ”traditionella importörer” avse importörer som kan styrka att

a) de, under minst två av de tre föregående kalenderåren, importerade konserverad svamp till gemenskapen,

b) de, under året före ansökan, till gemenskapen importerade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

2.  Genom undantag från artikel 5 i förordning (EG) nr 1301/2006 skall ”nya importörer” avse andra importörer än dem som anges i punkt 1, som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till gemenskapen har importerat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

3.  Traditionella och nya importörer skall i samband med sin första ansökan om importlicenser för en viss tullkvotperiod för den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade och momsregistrerade styrka att de kriterier som anges i punkterna 1 och 2 har uppfyllts.

Handel med tredjeländer skall styrkas uteslutande med hjälp av tulldokument om övergång till fri omsättning som attesterats av tullmyndigheterna och innehålla uppgifter om att sökanden i fråga är mottagare.

Artikel 5

Licensansökningar och licenser

1.  En importlicens (nedan kallad ”licens”) skall vara giltig från och med den dag då den faktiskt utfärdas enligt vad som avses i artikel 23.2 i förordning (EG) nr 1291/2000.

2.  Säkerheten skall uppgå till 40 euro per ton (avrunnen nettovikt).

3.  I fält 8 i licensansökan och licensen skall ursprungslandet anges och ”ja” markeras med ett kryss. Licensen skall endast vara giltig för import med ursprung i angivna länder.

4.  Genom undantag från artikel 9.1 i förordning (EG) nr 1291/2000 får de rättigheter som följer av importlicenserna inte överlåtas.

Artikel 6

Fördelning av totala kvantiteter mellan traditionella och nya importörer

1.  Den totala kvantitet som tilldelas Kina och andra tredjeländer enligt bilaga I skall fördelas på följande sätt:

a) 95 % till traditionella importörer.

b) 5 % till nya importörer.

2.  Om den kvantitet som tilldelats Kina och andra tredjeländer inte utnyttjats till fullo av en kategori importörer skall återstoden överföras till den andra kategorin.

3.  Fält 20 i licensansökan skall innehålla uppgiften ”Traditionell importör” eller ”Ny importör”.

Artikel 7

Begränsningar för licensansökningar

1.  Den totala kvantitet (avrunnen nettovikt) som omfattas av de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp som lämnats in av en traditionell importör får inte överstiga 150 % av referenskvantiteten.

2.  Den totala kvantiteten (avrunnen nettovikt) i de licensansökningar för import till gemenskapen av konserverad svamp som lämnats in av en ny importör för ett visst ursprungsland får inte överstiga 1 % av den sammanlagda kvantiteten i de tullkvoter som tilldelats det ursprungslandet enligt bilaga I.

Artikel 8

Inlämning av licensansökan

1.  Importörerna skall lämna in sina licensansökningar under de fem första arbetsdagarna i januari.

2.  När nya importörer beviljats licenser enligt förordning (EG) nr 1864/2004 eller den här förordningen under föregående kalenderår, skall de också lämna bevis för att minst 50 % av den kvantitet som de tilldelats verkligen har övergått till fri omsättning i gemenskapen.

Artikel 9

Anmälan av licensansökningar

Medlemsstaterna skall senast den tionde arbetsdagen i januari till kommissionen anmäla de kvantiteter i kilogram för vilka licensansökningar har lämnats in.

Anmälningarna skall delas upp efter KN-nummer och ursprungsland, och skall också ge separata siffror för de kvantiteter av varje produkt som traditionella respektive nya importörer har lämnat in ansökningar för.

Artikel 10

Utfärdande av licenser

Licenserna skall utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna på den sjunde arbetsdagen efter dagen för anmälan enligt artikel 9.1.

▼M1 —————

▼B

Artikel 12

Administrativt samarbete mellan medlemsstaterna

Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att etablera ett jämbördigt administrativt samarbete i syfte att se till att denna förordning tillämpas korrekt.

Artikel 13

Övergångsåtgärder för åren 2007 och 2008

Genom undantag från artikel 4.1 och 4.2 och endast i Bulgarien och Rumänien skall följande definitioner gälla under 2007 och 2008:

1. Med traditionella importörer skall avses importörer som kan bevisa att

a) de under minst två av de tre föregående kalenderåren importerade konserverad svamp,

b) de under det föregående kalenderåret importerade minst 100 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96,

c) den import som avses i a och b skedde till Bulgarien eller Rumänien, där den berörda importören har sitt huvudkontor.

2. Med nya importörer skall avses andra aktörer än de som anges i punkt 1, som under vart och ett av de två föregående kalenderåren till Bulgarien eller Rumänien har importerat minst 50 ton sådana bearbetade produkter av frukt och grönsaker som avses i artikel 1.2 i förordning (EG) nr 2201/96.

Artikel 14

Upphävande

Förordning (EG) nr 1864/2004 skall upphöra att gälla från och med den 1 januari 2007.

Artikel 15

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 1 januari 2007.

Artikel 13 skall tillämpas under förutsättning att anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien träder i kraft och från den dag då det träder i kraft.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M3
BILAGA I

Kvantitet, löpnummer och giltighetsperiod för de tullkvoter som avses i artikel 1.1 (i ton, avrunnen nettovikt)Ursprungsland

Löpnummer

1 januari–31 december varje år

Kina

Traditionella importörer 09.4157

30 400

Nya importörer 09.4193

Övriga tredjeländer

Traditionella importörer 09.4158

5 030

Nya importörer 09.4194

▼M1 —————

Top