EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02006R0765-20121107

Consolidated text: Rådets förordning (EG) nr 765/2006 av den 18 maj 2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/765/2012-11-07

2006R0765 — SV — 07.11.2012 — 013.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

▼M7

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 765/2006

av den 18 maj 2006

om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

▼B

(EGT L 134, 20.5.2006, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

 M1

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1587/2006 av den 23 oktober 2006

  L 294

25

25.10.2006

 M2

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1791/2006 av den 20 november 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M3

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 646/2008 av den 8 juli 2008

  L 180

5

9.7.2008

►M4

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 84/2011 av den 31 januari 2011

  L 28

17

2.2.2011

 M5

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 271/2011 av den 21 mars 2011

  L 76

13

22.3.2011

 M6

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 505/2011 av den 23 maj 2011

  L 136

48

24.5.2011

►M7

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 588/2011 av den 20 juni 2011

  L 161

1

21.6.2011

►M8

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 999/2011 av den 10 oktober 2011

  L 265

6

11.10.2011

 M9

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1000/2011 av den 10 oktober 2011

  L 265

8

11.10.2011

 M10

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1320/2011 av den 16 december 2011

  L 335

15

17.12.2011

 M11

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 114/2012 av den 10 februari 2012

  L 38

3

11.2.2012

 M12

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 170/2012 av den 28 februari 2012

  L 55

1

29.2.2012

 M13

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 265/2012 av den 23 mars 2012

  L 87

37

24.3.2012

►M14

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 354/2012 av den 23 april 2012

  L 113

1

25.4.2012

►M15

RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 1014/2012 av den 6 november 2012

  L 307

1

7.11.2012

►M16

RÅDETS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) nr 1017/2012 av den 6 november 2012

  L 307

7

7.11.2012
▼B

▼M7

RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 765/2006

av den 18 maj 2006

om restriktiva åtgärder mot Vitryssland

▼BEUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 60 och 301,

med beaktande av gemensam ståndpunkt 2006/362/GUSP av den 18 maj 2006 om ändring av gemensam ståndpunkt 2006/276/GUSP om restriktiva åtgärder mot vissa tjänstemän i Vitryssland ( 1 ),

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)

Den 24 mars 2006 beklagade Europeiska rådet att de vitryska myndigheterna inte uppfyllt sina åtaganden inom ramen för OSSE beträffande demokratiska val. Europeiska rådet ansåg att presidentvalet den 19 mars 2006 genomfördes på ett i grunden felaktigt sätt och fördömde de vitryska myndigheternas agerande den berörda dagen, dvs. att arrestera fredliga demonstranter som utövade sin lagliga rätt till mötesfrihet för att protestera mot hur presidentvalet genomfördes. Europeiska rådet beslutade därför att restriktiva åtgärder skulle införas mot de personer som bär ansvaret för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val.

(2)

Den 10 april 2006 beslutade rådet att anta restriktiva åtgärder mot president Lukasjenko, det vitryska ledarskapet och mot tjänstemän som bär ansvaret för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val och internationell människorättslagstiftning samt för repressalierna mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Mot dessa personer bör det införas viseringsförbud och eventuella ytterligare riktade åtgärder.

(3)

Enligt gemensam ståndpunkt 2006/362/GUSP skall tillgångar och ekonomiska resurser frysas för president Lukasjenko och vissa särskilt angivna tjänstemän i Vitryssland.

(4)

Dessa åtgärder ligger inom fördragets tillämpningsområde och det behövs därför, särskilt för att alla medlemsstaters ekonomiska aktörer skall kunna tillämpa dem på ett enhetligt sätt, gemenskapslagstiftning för att genomföra dem för gemenskapens vidkommande. Gemenskapens territorium bör i denna förordning anses omfatta de medlemsstaters territorier på vilka fördraget är tilllämpligt, på de villkor som anges i fördraget.

(5)

Medlemsstaterna bör fastställa regler om vilka sanktioner som skall tillämpas vid överträdelse av bestämmelserna i denna förordning. Sanktionerna bör vara proportionella, effektiva och avskräckande.

(6)

För att de åtgärder som föreskrivs i denna förordning skall vara verkningsfulla bör denna förordning träda i kraft omedelbart.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

I denna förordning gäller följande definitioner:

1.

tillgångar :

finansiella tillgångar och ekonomiska förmåner av alla slag, inbegripet men inte nödvändigtvis begränsat till

a) kontanter, checkar, penningfordringar, växlar, betalningsorder och andra betalningsinstrument,

b) inlåning hos finansiella institut eller andra enheter, kontotillgodohavanden, skuldebrev och skuldförbindelser,

c) börsnoterade och onoterade värdepapper och skuldinstrument, inbegripet aktier och andelar, certifikat för värdepapper, obligationer, växlar, optioner, förlagsbevis och derivatkontrakt,

d) räntor, utdelningar eller annan inkomst från eller värde som härrör från eller skapas genom tillgångar,

e) krediter, kvittningsrätter, garantiförbindelser, fullgörandegarantier eller andra finansiella åtaganden,

f) remburser, fraktsedlar och pantförskrivningar,

g) sådana dokument som utgör bevis på andelar i penningmedel eller finansiella medel.

2.

frysning av tillgångar : förhindrande av varje flyttning, överföring, förändring, användning, tillgång till eller hantering av tillgångar på ett sätt som skulle leda till en förändring av volym, belopp, belägenhet, ägandeförhållanden, innehav, art, bestämmelse eller varje annan förändring som skulle göra det möjligt att utnyttja tillgångarna, inbegripet aktieförvaltning.

3.

ekonomiska resurser : egendom av alla slag, materiell eller immateriell, lös eller fast, som inte utgör tillgångar, men som kan användas för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster.

4.

frysning av ekonomiska resurser : förhindrande av att ekonomiska resurser på något sätt används för att erhålla tillgångar, varor eller tjänster, inbegripet men inte enbart genom försäljning, uthyrning eller inteckning.

▼M7

5.

gemenskapens territorium : de av medlemsstaternas territorier på vilka fördraget är tillämpligt, på de villkor som fastställs i fördraget, inklusive deras luftrum.

▼M7

6.

tekniskt bistånd : allt tekniskt bistånd som gäller reparationer, utveckling, tillverkning, montering, provning, underhåll eller annan teknisk service, i form av exempelvis anvisningar, rådgivning, utbildning, förmedling av praktisk kunskap eller färdigheter eller konsulttjänster, inbegripet bistånd i muntlig form.

Artikel 1a

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt sälja, tillhandahålla, överföra eller exportera utrustning enligt förteckningen i bilaga III som skulle kunna användas för internt förtryck, oavsett om den har sitt ursprung i unionen eller inte, till personer, enheter eller organ i Vitryssland för att användas i Vitryssland,

b) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i led a.

2.  Punkt 1 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Vitryssland av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personer och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

3.  Med avvikelse från punkt 1 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna enligt förteckningen i bilaga II ge tillstånd till försäljning, leverans, överföring eller export av utrustning som kan användas för internt förtryck på sådana villkor som de finner lämpliga, om de fastställer att sådan utrustning endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd.

Artikel 1b

1.  Det ska vara förbjudet att

a) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ( 2 ), eller i samband med tillhandahållande, tillverkning, underhåll och användning av varor som ingår i denna förteckning till personer, enheter eller organ i Vitryssland eller för att användas i Vitryssland,

b) direkt eller indirekt tillhandahålla tekniskt bistånd eller förmedlingstjänster i samband med utrustning enligt förteckningen i bilaga III som skulle kunna användas för internt förtryck till personer, enheter eller organ i Vitryssland eller för att användas i Vitryssland,

c) direkt eller indirekt tillhandahålla finansiering eller finansiellt bistånd i samband med de varor och den teknik som förtecknas i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning eller i bilaga III, inbegripet i synnerhet bidrag, lån och exportkreditförsäkring, med avseende på försäljning, tillhandahållande, överföring eller export av sådana föremål, eller på tillhandahållande av relaterat tekniskt bistånd, till personer, enheter eller organ i Vitryssland eller för att användas i Vitryssland,

d) medvetet och avsiktligt delta i verksamhet som syftar till eller leder till kringgående av de förbud som avses i leden a–c.

2.  Med avvikelse från punkt 1 ska de förbud som där anges inte tillämpas på

a) icke-dödlig militär utrustning eller utrustning som visserligen kan användas för internt förtryck, men som endast är avsedd för humanitärt bruk eller som skydd, för FN:s och unionens program för institutionsuppbyggnad eller för unionens och FN:s krishanteringsoperationer, eller

b) fordon som inte är stridsfordon och som har utrustats med material för att vara skottsäkra och endast är avsedda som skydd för unionens och dess medlemsstaters personal i Vitryssland,

förutsatt att detta tillhandahållande först har godkänts av en medlemsstats behöriga myndighet, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

3.  Punkt 1 ska inte tillämpas på skyddsdräkter, inbegripet skottsäkra västar och militära hjälmar, som tillfälligt exporteras till Vitryssland av FN:s personal, unionens eller dess medlemsstaters personal, mediernas företrädare samt humanitär personal och biståndsarbetare och åtföljande personer och som är avsedda enbart för deras personliga bruk.

▼M15

Artikel 2

1.  Alla tillgångar och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter och organ och förtecknas i bilaga I ska frysas.

2.  Inga tillgångar eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för, eller göras tillgängliga till förmån för, de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som förtecknas i bilaga I.

3.  Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2.

4.  Bilaga I ska bestå av en förteckning över de fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 4.1 a i rådets beslut 2012/642/Gusp av den 15 oktober 2012 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland ( 3 ), av rådet har fastställts som ansvariga för allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, eller vars verksamhet på annat sätt allvarligt undergräver demokratin och rättsstatsprincipen i Vitryssland, eller alla fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som är associerade med dessa, liksom även juridiska personer, enheter eller organ som ägs eller kontrolleras av dessa.

5.  Bilaga I ska även bestå av en förteckning över fysiska eller juridiska personer, enheter och organ som, i enlighet med artikel 4.1 b i beslut 2012/642/Gusp, av rådet har fastställts dra nytta av eller stödja Lukasjenkoregimen, liksom även juridiska personer, enheter och organ som ägs eller kontrolleras av dessa.

▼M3

Artikel 2a

Förbudet i artikel 2.2 ska inte medföra ansvar av något slag för berörda fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ, om dessa inte kände till eller inte hade rimlig anledning att misstänka att deras handlande skulle strida mot detta förbud.

▼M4

Artikel 2b

1.   ►M15  Bilaga I ◄ ska innehålla skälen till att de berörda personerna, enheterna och organen har tagits upp i förteckningen.

2.   ►M15  Bilaga I ◄ ska, om sådana finns tillgängliga, också innehålla de uppgifter som krävs för att identifiera berörda fysiska och juridiska personer, enheter och organ. För fysiska personer kan uppgifterna inbegripa namn och täcknamn, födelsedatum och födelseort, nationalitet, pass- och id-kortsnummer, kön, adress (om känd) samt befattning eller yrke. För juridiska personer, enheter och organ kan uppgifterna inbegripa namn, plats och datum för registrering, registreringsnummer och driftsställe.

▼M4

Artikel 3

1.  Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga på villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är

a) nödvändiga för att tillgodose de grundläggande behoven hos de personer som anges i ►M15  bilaga I ◄ och familjemedlemmar som är beroende av dem, inbegripet betalning av livsmedel, hyra, amorteringar och räntor på bostadskrediter, mediciner och läkarvård, skatter, försäkringspremier och avgifter för samhällstjänster,

b) avsedda endast för betalning av rimliga arvoden och ersättning för utgifter i samband med tillhandahållande av juridiska tjänster, eller

c) avsedda endast för betalning av avgifter eller serviceavgifter för rutinmässig hantering eller förvaltning av frysta tillgångar eller ekonomiska resurser.

2.  Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga på sådana villkor som de finner lämpliga, efter att ha fastställt att de berörda tillgångarna eller ekonomiska resurserna är nödvändiga för extraordinära utgifter, förutsatt att den berörda medlemsstaten minst två veckor före beviljandet av tillståndet har meddelat de övriga medlemsstaterna och kommissionen på vilka grunder den anser att ett särskilt tillstånd bör beviljas.

3.  Medlemsstaterna ska underrätta övriga medlemsstater och kommissionen om alla tillstånd som beviljas enligt punkt 1 eller 2.

▼B

Artikel 4

1.  Artikel 2.2 skall inte tillämpas på kreditering av frysta konton med

a) ränta eller andra intäkter på dessa konton, eller

b) betalningar i samband med avtal, överenskommelser eller förpliktelser som ingåtts eller uppkommit före det datum då bestämmelserna i denna förordning blev tillämpliga på kontona,

förutsatt att sådan ränta, sådana övriga intäkter och sådana betalningar fortsatt omfattas av artikel 2.1.

2.  Artikel 2.2 skall inte hindra att finans- eller kreditinstitut i EU, som tar emot tillgångar som överförts av tredje part till kontot för den person eller enhet eller det organ som återfinns i förteckningen, krediterar frysta konton, under förutsättning att insättningar på sådana konton också fryses. Finans- eller kreditinstitutet skall utan dröjsmål informera de behöriga myndigheterna om sådana transaktioner.

▼M8

Artikel 4a

Med avvikelse från artikel 2.1 och förutsatt att en betalning som ska göras av en fysisk eller juridisk person, en enhet eller ett organ som förtecknas i ►M15  bilaga I ◄ har uppkommit i samband med ett avtal eller en överenskommelse som har ingåtts av, eller en förpliktelse som har uppkommit för, den berörda personen, den berörda enheten eller det berörda organet före den dag då personen, enheten eller organet upptogs på förteckningen, får medlemsstaternas behöriga myndigheter, som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor som de anser vara lämpliga, ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs, förutsatt att:

i) Den behöriga myndighet som berörs har fastställt att betalningen inte sker direkt eller indirekt till, eller till förmån för, någon av de personer, enheter eller organ som förtecknas i ►M15  bilaga I. ◄

ii) Den berörda medlemsstaten har minst två veckor före beviljandet av tillstånd till de övriga medlemsstaterna och kommissionen anmält de omständigheter den har fastställt samt sin avsikt att bevilja tillståndet.

▼M14

Artikel 4b

Med avvikelse från artikel 2 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II, på de villkor de anser vara lämpliga ge tillstånd till att vissa frysta tillgångar eller ekonomiska resurser frigörs eller att vissa tillgångar eller ekonomiska resurser görs tillgängliga, efter att ha fastställt att tillgångarna eller de ekonomiska resurserna är nödvändiga för officiella ändamål vid diplomatiska beskickningar eller konsulära myndigheter eller internationella organisationer som åtnjuter immunitet enligt internationell rätt.

▼M3

Artikel 5

1.  Utan att det påverkar de tillämpliga reglerna om rapportering, sekretess och tystnadsplikt ska fysiska och juridiska personer, enheter och organ

a) omedelbart lämna alla uppgifter som underlättar efterlevnaden av denna förordning, till exempel uppgifter om konton och belopp som frysts i enlighet med artikel 2, till de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II i de medlemsstater där de är bosatta eller befinner sig och även vidarebefordra dessa uppgifter till kommissionen, antingen direkt eller indirekt, och

b) samarbeta med de behöriga myndigheter som anges på de webbplatser som förtecknas i bilaga II vid alla kontroller av dessa uppgifter.

2.  Uppgifter som lämnas eller tas emot i enlighet med denna artikel får användas endast i de syften för vilka de lämnades eller togs emot.

▼B

Artikel 6

Frysning av tillgångar och ekonomiska resurser eller vägran att tillgängliggöra tillgångar eller ekonomiska resurser, som utförs i god tro med utgångspunkt i att denna åtgärd sker i enlighet med denna förordning, skall inte medföra ansvar av något slag för den fysiska eller juridiska person eller enhet eller organ som genomför frysningen, eller för dess ledning eller anställda, såvida det inte kan bevisas att tillgångarna och de ekonomiska resurserna frystes på grund av vårdslöshet.

Artikel 7

Kommissionen och medlemsstaterna skall omedelbart underrätta varandra om de åtgärder som vidtas enligt denna förordning och lämna varandra alla relevanta upplysningar som de förfogar över med anknytning till denna förordning, särskilt upplysningar om överträdelser, problem med genomförandet samt domar som avkunnats av nationella domstolar.

▼M4

Artikel 8

Kommissionen ska bemyndigas att ändra bilaga II på grundval av de upplysningar som lämnas av medlemsstaterna.

▼M4

Artikel 8a

1.  Om rådet beslutar att göra fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ till föremål för sådana åtgärder som avses i artikel 2.1, ska rådet ändra ►M15  bilaga I ◄ i enlighet med detta.

2.  Rådet ska meddela den fysiska eller juridiska person, den enhet eller det organ som avses i punkt 1 sitt beslut, inbegripet skälen för upptagande i förteckningen, antingen direkt, om adressen är känd, eller genom offentliggörande av ett meddelande, så att denna fysiska eller juridiska person eller enhet eller detta organ får tillfälle att inge kommentarer.

3.  Om kommentarer inges eller om väsentliga nya bevis framförs, ska rådet se över sitt beslut och informera den fysiska eller juridiska personen, enheten eller organet i enlighet med detta.

4.  Förteckningarna i ►M15  bilaga I ◄ ska ses över regelbundet och minst var tolfte månad.

▼B

Artikel 9

1.  Medlemsstaterna skall fastställa regler om vilka sanktioner som skall gälla vid överträdelse av denna förordning och vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att de tillämpas. Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.  Medlemsstaterna skall underrätta kommissionen om dessa regler omedelbart efter det att förordningen har trätt i kraft och underrätta kommissionen om alla eventuella senare ändringar.

▼M3

Artikel 9a

1.  Medlemsstaterna ska utse de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4.2 och 5 och ange vilka de är på de webbplatser som förtecknas i bilaga II.

2.  Medlemsstaterna ska senast den 31 juli 2008 underrätta kommissionen om sina behöriga myndigheter, och även lämna deras kontaktuppgifter, och ska utan dröjsmål underrätta kommissionen om eventuella senare ändringar.

▼M4

Artikel 9b

Om det i denna förordning föreskrivs anmälan eller underrättelse till eller annan kommunikation med kommissionen, ska den adress och de andra kontaktuppgifter som anges i bilaga II användas.

▼B

Artikel 10

Denna förordning skall tillämpas

 inom gemenskapens territorium, inbegripet dess luftrum,

 ombord på alla flygplan och fartyg som omfattas av en medlemsstats jurisdiktion,

 på varje fysisk person inom eller utanför gemenskapens territorium som är medborgare i en medlemsstat,

 på varje juridisk person, enhet eller organ som har inrättats eller bildats i enlighet med en medlemsstats lagstiftning,

 på varje juridisk person, enhet eller organ med avseende på varje form av affärsverksamhet som helt eller delvis bedrivs i gemenskapen.

Artikel 11

Denna förordning träder i kraft samma dag som den offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

▼M16
BILAGA I

FYSISKA ELLER JURIDISKA PERSONER, ENHETER OCH ORGAN SOM AVSES I ARTIKEL 2.1A.  Personer som avses i artikel 2.1

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

1.

Ablameika, Siarhei Uladzimiravich

(Ablamejka, Siarhej Uladzimiravitj)

Ablameiko, Sergei Vladimirovich

(Ablameyko, Sergey Vladimirovich)

(Ablamejko, Sergej Vladimirovitj)

АБЛАМЕЙКА, Сяргей Уладзiмiравiч

АБЛАМЕЙКО, Сергей Владимирович

Födelsedatum: 24.9.1956, Voronovo, länet Hrodna

Rektor vid det vitryska statliga universitetet. Ansvarar för relegeringen av ett antal studenter från det vitryska statliga universitetet efter att de deltagit i demonstrationerna den 19 december 2010 och i andra fredliga demonstrationer under 2011.

2.

Akulich, Sviatlana Rastsislavauna

(Akulitj, Svjatlana Rastsislavauna)

Okulich, Svetlana Rostislavovna

(Okulitj, Svetlana Rostislavovna)

АКУЛIЧ, Святлана Расцiславаўна

ОКУЛИЧ, Светлана Ростиславовна

Födelsedatum: 27.8.1948 eller 1949

Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället. Domare i distriktsdomstolen i Puchovitji. Hon ogillade rättsstridigt Natalja Ilinitjs ansökan om att återgå till sin tjänst som lärare i sekundärskolan i staden Talkov.

3.

Aliaksandrau, Dzmitry Piatrovich

(Aljaksandrau, Dzmitryj Pjatrovitj)

Aleksandrov, Dmitri Petrovich

(Aleksandrov, Dmitrij Petrovitj)

АЛЯКСАНДРAЎ, Дзмiтрый Пятровiч

АЛЕКСАНДРОВ, Дмитрий Петрович

 

Domare i högsta ekonomiska domstolen. Han upprätthöll förbudet mot den oberoende stationen Autoradio. Radiostationen hade sänt valprogrammet för Andrej Sannikau, en av oppositionskandidaterna.

4.

Alinikau, Siarhei Aliaksandravich

(Alinikau, Siarhey Alyaksandravich)

(Alinikau, Siarhej Aljaksandravitj)

Aleinikov, Sergei Aleksandrovich

(Alejnikov, Sergej Aleksandrovitj)

АЛИНИКАЎ, Сяргей Аляксандравич

АЛEЙНИКOВ Сергей Aлександрович

 

Major, chef för den operativa styrkan vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Utövade påtryckningar på politiska fångar genom att neka dem rätten till korrespondens och till mötesfrihet. Gav order om att utsätta dem för en strängare bestraffning och genomsökningar och utövade hot för att tvinga fram bekännelser. Han var direkt ansvarig för kränkandet av politiska fångars och oppositionsaktivisters mänskliga rättigheter genom att använda överdrivet våld mot dem. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

5.

Alpeeva, Tamara Mikhailauna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailauna)

(Alpejeva, Tamara Michajlauna)

Alpeeva, Tamara Mikhailovna

(Alpeyeva, Tamara Mikhailovna)

(Alpejeva, Tamara Michajlovna)

АЛПЕЕВА, Тамара Мiхайлаўна

АЛПЕЕВА, Тамара Михайловна

 

Rektor för det internationella humanitära och ekonomiska institutet. Ansvarig för relegering av studerande som deltog i protesterna efter valet i december 2010.

6.

Ananich, Alena Mikalaeuna

(Ananitj, Alena Mikalajeuna)

Ananich, Elena Nikolaevna

(Ananich, Yelena Nikolaevna)

(Ananitj, Jelena Nikolajevna)

АНАНIЧ, Алена Мiкалаеўна

АНАНИЧ, Елена Николаевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk.

Medverkade direkt till rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Pavel Sjalamitski, Michail Pjatrenka, Jauhen Batura och Tatsiana Grybouskaja till 10 dagars fängelse samt Tornike Berydze till 11 dagars fängelse. Hennes sätt att hantera rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. Hon godtog bevis och vittnesutsagor som var irrelevanta de anklagade.

7.

Ananich, Liliia Stanislavauna

(Ananich, Lilia Stanislavauna; Ananich, Liliya Stanislavauna)

(Ananitj, Lilija Stanislavauna)

Ananich, Liliia Stanislavovna

(Ananich, Lilia Stanislavovna; Ananich, Liliya Stanislavovna)

(Ananitj, Lilija Stanislavovna)

АНАНIЧ, Лiлiя Станiславаўна

АНАНИЧ, Лилия Станиславовна

Födelsedatum: 1960

ID: 4020160A013PB7

Förste biträdande informationsminister. Sedan 2003 har hon spelat en viktig roll som språkrör för statspropaganda som provocerar fram, stöttar och försvarar repressionen mot, den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Hon har också undertryckt mediefriheten. Den demokratiska oppositionen och civilsamhället framställs genomgående på ett negativt och nedsättande sätt genom att falsk information används.

8.

Arkhipau, Aliaksandr Mikhailavich

(Archipau, Aljaksandr Michajlavitj)

Arkhipov, Aleksandr Mikhailovich

(Archipov, Aleksandr Michajlovitj)

APXIПAЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

АРХИПОВ, Александр Михайлович

Födelsedatum: 1959, Mohiljov (Mahiljou)

Åklagare i länet Minsk. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

9.

Arlau, Aliaksey

(Arlau Aliaksei)

Arlau, Aliaksandr Uladzimiravich

(Arlau, Aljaksej Aljaksandr Uladzimiravitj)

Orlov, Aleksei

(Orlov, Alexey)

Orlov, Aleksandr Vladimirovich

(Orlov, Alexandr Vladimirovich)

(Orlov, Aleksej/ Aleksandr Vladimirovitj)

APЛAЎ, Аляксей

APЛAЎ, Аляксандр Уладзiмiравiч

OPЛОВ, Алексей

OPЛОВ Александр Владимирович

 

Överste, chef för KGB-häktet i Minsk. Han var personligen ansvarig för grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning av de som hade tagits i förvar under veckorna och månaderna efter det att protestdemonstrationen efter valet slogs ned i Minsk den 19 december 2010. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

10.

Atabekau, Khazalbek Bakhtibekavich

(Atabekau, Chazalbek Baktibekavitj)

Atabekov, Khazalbek Bakhtibekovich

(Atabekov, Chazalbek Bachtibekovitj; Atabekav, Khazalbek Bachtibekovitj)

АТАБЕКАЎ, Хазалбек Бактiбекавiч

АТАБЕКОВ Хазалбек Баxтибекович

(АТАБЕКОВ, Кхазалбек Баxтибекович)

 

Överste, befälhavare för en specialbrigad inom de interna trupperna i Minskförorten Urutje. Han agerade befäl för sin enhet då protestdemonstrationen efter valet slogs ned den 19 december 2010 i Minsk med utövande av överdrivet våld. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

11.

Badak Ala Mikalaeuna

(Badak Ala Mikalajeuna)

Bodak Alla Nikolaevna

(Bodak Alla Nikolajevna)

БАДАК, Ала Мiкалаеўна

БОДАК Алла Николаевна

Födelsedatum: 30.8.1967

Passnummer: SP0013023

Biträdande justitieminister med ansvar för rättsligt stöd till de institutioner som utarbetar lagar och regleringar. Hennes uppgifter innefattar övervakning av utarbetandet av lagstiftningen.

Hon var ansvarig för det vitryska justitieministeriets roll och verksamhet och rättsväsendet, som är viktiga instrument för kuvandet av befolkningen, genom att utarbeta lagar som undertrycker det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

12.

Bachmatau, Ihar Andreevich

(Bachmatau, Ihar Andrejevitj)

Bakhmatov, Igor Andreevich

(Bachmatov, Igor Andrejevitj)

БАХМАТАЎ, Irap Андрэевiч

БАХМАТОВ, Игорь Андреевич

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. biträdande chef för KGB med ansvar för personal och organisation av deras uppgifter var han ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Anslöt sig till reservstyrkorna i maj 2012.

13.

Balauniou, Mikalai Vasilievich

(Balaunjou, Mikalaj Vasiljevitj)

Bolovnev, Nikolai Vasilievich

(Bolovnjov, Nikolaj Vasiljevitj)

БАЛАЎНЕЎ, Мiкалай Васiльевiч

БОЛОВНЕВ, Николай Васильевич

 

Domare vid distriktsdomstolen i Zavodski, Minsk

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Ihar Pasjkovitj, Dzimtryj Pasjyk, Anton Davydzenka, Artsem Ljaudanski och Artsem Kuzmin till 10 dagars fängelse. Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot den anklagade.

14.

Bandarenka, Siarhei Uladzimiravich

(Bandarenka, Siarhej Uladzimiravitj)

Bondarenko, Sergei Vladimirovich

(Bondarenko, Sergej Vladimirovitj)

БАНДАРЭНКА, Сяргей Уладзiмiравiч

БОНДАРЕНКО, Сергей Владимирович

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky districtChornogo K. 5 office 417Tfn: +375 17 2800264

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski i Minsk. Den 24 november 2011 dömde han Ales Bjaljatski, en av de främsta människorättsförsvararna, direktör för Vitrysslands människorättscentrum Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

15.

Baranouski, Andrei Fiodaravich

(Baranouski, Andrej Fjodaravitj)

Baranovski, Andrei Fedorovich

(Baranovski, Andrey Fedorovich)

(Baranovskij, Andrej Fjodorovitj)

БАРАНОЎСКI, Андрэй Федаравiч

БАРАНОВСКИЙ, Андрей Федорович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski, Minsk. Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Siarhej Pjakartjyk och Siarhej Navitski till 13 dagars fängelse och Jauhen Kandrautsu till 11 dagar. Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

16.

Barovski, Aliaksandr Genadzevich

(Barouski, Aljaksandr Genadzevitj)

Borovski, Aleksandr Gennadievich

(Borovskij, Aleksandr Gennadijevitj)

БАРОЎСКI, Аляксандр Генадзевiч

БОРОВСКИЙ, Александр Геннадиевич

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij) i Minsk. Han var åklagare i målet mot Pavel Vinahradau, Dzmitryj Drozd, Ales Kirkevitj och Uladzimir Homitjenka. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De byggde på en felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, och hade varken stöd av bevisföring, belägg eller vittnesmål.

17.

Barsukou, Aliaksandr Piatrovich

(Barsukou, Aljaksandr Pjatrovitj)

Barsukov, Aleksandr Petrovich

(Barsukov, Aleksandr Petrovitj)

БАРСУКОЎ, Аляксандр Пятровiч

БАРСУКОВ, Александр Петрович

 

Överste, chef för polisen i Minsk. Sedan han utnämndes till polischef i Minsk den 21 oktober 2011 har han som chef burit ansvaret för repressionen mot ett tiotal fredliga demonstranter i Minsk som senare dömdes för brott mot lagen om massmöten. Har under många år fört befäl vid polisinsatser mot oppositionens gatudemonstrationer.

18.

Barysionak, Anatol Uladzimiravich

(Barysyonak, Anatol Uladzimiravic)

(Barysionak, Anatol Uladzimiravitj)

Borisenok, Anatoli Vladimirovich

(Borisenok, Anatoli Vladimirovich; Borisionok, Anatoli Vladimirovich; Borisyonok, Anatoliy Vladimirovich)

(Borisionok, Anatolij Vladimirovitj)

БАРЫСЁНАК, Анатоль Уладзiмiравiч

БОРИСЕНОК, Анатолий Владимирович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski i Minsk. Under 2010–2011 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 23 juni 2011, Belusj, Zmitser, 20 dagsböter (700 000 vitryska rubel), b) 20 december 2010, Zjaunjak, Ihar, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), c) 20 december 2010, Njestser, Aleh, 10 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Trybusjeuski, Kiryl, 10 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Murasjkevitj, Vjatjaslau, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

19.

Batura, Mikhail Paulavich

(Batura, Michail Paulavitj)

Batura, Mikhail Pavlovich

(Batura, Michail Pavlovitj)

БАТУРА, Mixaiл Паўлавiч

БАТУРА, Михаил Павлович

 

Rektor för det statliga universitetet för informationsteknik och radioelektronik i Minsk. Ansvarig för relegering av studerande som deltog i protesterna efter valet i december 2010.

20.

Bazanau, Aliaksandr Viktaravich

(Bazanau, Aljaksandr Viktaravitj)

Bazanov, Aleksandr Viktorovich

(Bazanov, Aleksandr Viktorovitj)

БАЗАНАЎ, Аляскандр Biктapaвiч

БАЗАНОВ, Александр Викторович

Födelsedatum: 26.11.1962, Kazakstan

Direktör för informations- och analyscentret, vid presidentens kansli Är en av huvudkällorna till statspropagandan som stöder och försvarar förtrycket mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

21.

Berastau, Valery Vasilievich

(Berastau, Valeryj Vasiljevitj)

Berestov, Valeri Vasilievich

(Berestov, Valeriy Vasilyevich)

(Berestov, Valerij Vasiljevitj)

БЕРАСТАЎ, Валерый Васiльевiч

БЕРЕСТОВ, Валерий Васильевич

 

Chef för den regionala valkommissionen, länet Mahiljou. Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i länet Mahiljou.

22.

Bileichyk, Aliaksandr Uladzimiravich

(Bilejchyk, Aljaksandr Uladzimiravitj)

Bileichik, Aleksandr Vladimirovich

(Bileychik, Aleksandr Vladimirovich)

(Vilejtjik, Aleksandr Vladimirovitj)

БIЛЕЙЧЫК, Аляксандр Уладзiмiравiч

БИЛЕЙЧИК, Александр Владимирович

Födelsedatum: 1964

Förste biträdande justitieminister med ansvar för rättstjänsterna, civilståndsfrågor samt notariatstjänster. Hans uppgifter innefattar övervakning och kontroll av domstolsväsendet. Han har spelat en betydande roll när det gäller att nästan systematiskt utesluta advokater som försvarat politiska fångar.

23.

Bortnik, Siarhei Aliaksandrovich

(Bortnik, Siarhey Aliaksandrovich)

(Bortnik, Siarhej Aljaksandavitj)

Bortnik, Sergei Aleksandrovich

(Bortnik, Sergey Aleksandrovich)

(Bortnik, Sergej Aleksandrovitj)

БОРТНIК, Сяргей Аляксандравiч

БОРТНИК, Сергей Александрович

Födelsedatum: 28.5.1953

Födelseort: Minsk

Adress: Ul. Surganova 80-263, Minsk

Passnummer: MP0469554

Allmän åklagare.

Handlade 2006 målet med den tidigare presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin, som anklagades för att ha organiserat protester i mars 2006 mot valen, som inte genomfördes korrekt. De anklagelser som åklagaren lade fram var politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen. I april 2012 godkände han förebyggande polisövervakning under två år av den framträdande politiske aktivisten Pavel Vinagradau.

24.

Brysina, Zhanna Leanidauna

(Brysina, Zjanna Leanidauna)

Brysina, Zhanna Leonidovna

(Brysina, Zjanna Leonidovna)

БPЫCIHA, Жанна Леанiдаўна

БРЫCИНА, Жанна Леонидовнa

 

Biträdande ordförande för distriktsdomstolen i Zavodski i Minsk och tidigare domare vid samma domstol. Hon arbetade med målet mot Iryna Chalip, Siarhej Martsaleu och Pavel Sevjarynets, som är framstående företrädare för det civila samhället. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

25.

Bulash, Ala

(Bulasj, Ala)

Bulash, Alla

Bulosh, Alla

(Bulasj, Alla)

БУЛАШ, Ала

БУЛАШ, Алла,

БУЛОШ, Алла

 

Biträdande ordförande för domstolen i distriktet Kastrytjnitski (Oktiabrskij) i Minsk och tidigare domare vid samma domstol. Hon var domare i målet mot Pavel Vinahradau, Dzmitryj Drozd, Ales Kirkevitj, Andrej Protasenija och Uladzimir Homitjenka. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

26.

Bushchyk, Vasil Vasilievich

(Busjtjyk, Vasil Vasiljevitj)

Bushchik, Vasili Vasilievich

(Busjtjik, Vasilij Vasiljevitj)

БУШЧЫК, Васiль Васiльевiч

БУЩИК, Василий Васильевич

 

Ledamot av den centrala valkommissionen. Som ledamot av den centrala valkommissionen var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

27.

Bushnaia, Natallia Uladzimirauna

(Bushnaya, Natallia Uladzimirauna)

(Busjnaja, Natallja Uladzimirauna)

Bushnaia, Natalia Vladimirovna

(Bushnaya, Natalya Vladimirovna)

(Busjnaja, Natalja Vladimirovna)

БУШНАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

БУШНАЯ, Наталья Владимировна

Födelsedatum: 1953, Mohiljov (Mahiljou)

ID: 4110653A014PB7

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som tidigare ledamot av den centrala valkommissionen var hon ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

28.

Busko, Ihar Iauhenavich

(Busko, Ihar Yauhenavich Busko),

(Busko, Ihar Jauhenavitj)

Busko, Igor Evgenievich

(Busko, Igor Yevgenyevich)

(Busko, Igor Jevgenjevitj)

БУСЬКО, Irap Яўгенавiч

БУСЬКО, Игорь Евгеньевич

 

Chef för KGB i distriktet Brest. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i regionen Brest.

29.

Bychko, Aliaksei Viktaravich

(Bytjko, Aljaksej Viktaravitj)

Bychko, Aleksei Viktorovich

(Bychko, Alexey Viktorovich)

(Bytjko, Aleksej Viktorovitj)

БЫЧКО, Аляксей Вiктаравiч

БЫЧКО, Алексей Викторович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny, Minsk. Dömde den 26 oktober 2011 medborgarrättsaktivisten Siarhej Kazakou till 10 dagars fängelse. Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot den anklagade.

30.

Charhinets, Mikalai Ivanavich

(Tjarhinets, Mikalaj Ivanavitj)

Cherginets, Nikolai Ivanovich

(Tjerginets, Nikolaj Ivanovitj)

ЧАРГIНЕЦ, Мiкалай Iванавiч

ЧЕРГИНЕЦ, Николай Иванович

Födelsedatum: 17.10.1937

Födelseort: Minsk

ID: 3171037A004PB4

Ledare för det regimvänliga författarförbundet och ordförande för det republikanska rådet för allmän moral (som deltar i regimens censur), tidigare ordförande för övre kammarens utrikesutskott. Han är en nära anhängare till president Lukasjenko och en central person när det gäller regimens propaganda och censur.

31.

Charkas, Tatsiana Stanislavauna

(Cherkas, Tatsiana Stanislavauna)

(Tjarkas (Tjerkas), Tatsiana Stanislavauna)

Cherkas, Tatiana Stanislavovna

(Tjerkas, Tatiana Stanislavovna)

ЧАРКАС, (ЧЭРКАС) Таццяна Станiславаўна

ЧЕРКАС, Татьяна Станиславовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk, arbetar med målen mot demonstranterna Aljaksandr Atrosjtjankau, Aljaksandr Maltjanau och Dzmitryj Novik, dömda till fyra, tre respektive tre och ett halvt års fängelse. Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället.

32.

Charniak, Alena Leanidauna

(Tjarnjak, Alena Leanidauna)

Cherniak, Elena Leonidovna

(Cherniak, Yelena Leonidovna; Chernyak, Yelena Leonidovna)

(Tjernjak, Jelena Leonidovna)

ЧАРНЯК, Алена Леанiдаўна

ЧЕРНЯК, Елена Леонидовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Andrej Eliseeu, Hanna Jakavenka och Henadz Tjebatarovitj till 10, 11 respektive 12 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

33.

Charnyshou, Aleh Anatolievich

(Tjarnysjov, Aleh Anatoljevitj)

Chernyshev, Oleg Anatolievich

(Tjernysjev, Oleg Anatoljevitj)

ЧАРНЫШОЎ, Алег Анатольевiч

ЧЕРНЫШЕВ, Олег Анатольевич

 

Överste, med ansvar för enheten för bekämpning av terrorism inom KGB:s "Alpha"-enhet. Han deltog personligen i omänsklig och förnedrande behandling av oppositionsaktivister på KGB-häktet i Minsk efter det att protestdemonstrationen efter valet slogs ned den 19 december 2010 i Minsk. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

34.

Chasnouski, Mechyslau Edvardavich

(Tjasnouski, Metjyslau Edvardavitj)

(Chesnovski, Mechislav Edvardovich)

(Tjesnovskij, Metjislav Edvardovitj)

ЧАСНОЎСКI, Мечыслаў Эдвардавiч

ЧЕСНОВСКИЙ, Мечислав Эдвардович

Födelsedatum: 18.05.1948

Rektor för det statliga universitetet i Brest. Ansvarig för relegering av studerande som deltog i protesterna efter valet i december 2010.

35.

Chatviartkova, Natallia

(Tjatvjartkova, Natallja)

Chetvertkova, Natalia

(Chetvertkova, Natalya)

(Tjetvertkova, Natalja)

ЧАТВЯРТКОВА, Наталля

ЧЕТВЕРТКОВА, Наталья

 

Tidigare domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski i Minsk.

Hon var domare i rättegången mot den före detta presidentkandidaten Andrej Sannikau, människorättsaktivisten Ilja Vasiljevitj, Fjodar Mirzajanau, Aleh Hnedtjyk och Uladzimir Jaromenak. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

36.

Chubkavets, Kiryl

(Tjubkavets, Kiril)

Chubkovets, Kirill

(Tjubkovets, Kirill)

ЧУБКАВЕЦ, Kipыл

ЧУБКОВЕЦ, Кирилл

 

Allmän åklagare i målet mot de tidigare presidentkandidaterna Mikalaj Statkevitj och Dzmitryj Us, samt mot de politiska aktivisterna och människorättsaktivisterna Andrej Paznjak, Aljasandr Klaskouski, Aljaksandr Kvjatkevitj, Artsiom Hrybkou och Dzmitryj Bulanau. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De byggde på en felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, och hade varken stöd av bevisföring, belägg eller vittnesmål.

Ogillade i egenskap av allmän åklagare överklagandet från Ales Bjaljatski av den dom som avkunnats mot honom av domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk trots att rättegången mot Bjaljatski genomfördes på ett sätt som utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen. Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av de våldsamma ingripandena mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

37.

Chyzh, Iury Aliaksandravich

(Chyzh, Yury Aliaksandravich)

(Tjyzj, Juryj Aljaksandravitj)

Chizh, Iuri Aleksandrovich

(Chizh, Yuri Aleksandrovich)

(Tjizj, Jurij Aleksandrovitj)

ЧЫЖ, Юрый Аляксандравiч

ЧИЖ, Юрий Александрович

Födelseort: Soboli, Bierezowskij Rajon, Brestkaja Oblast

(Соболи, Березовский район, Брестская область)

Födelsedatum: 28.3.1963

Passnummer: SP 0008543 (tveksamt om det är giltigt).

Juryj Tjyzj ger finansiellt stöd till Lukasjenkoregimen genom sitt holdingbolag LLC Triple som är verksamt inom flera olika sektorer i det vitryska näringslivet, inbegripet verksamhet som tilldelats genom offentlig upphandling och koncessioner från regimen. Hans befattningar i idrottssektorn‚ däribland posten som ordförande i styrelsen för fotbollsklubben FC Dynamo Minsk och ordförande för vitryska brottarförbundet, bekräftar hans samröre med regimen.

38.

Davydzka, Henadz Branislavavich

(Davidzka, Henadz Branislavavitj)

Davydko, Gennadi Bronislavovich

(Davidko, Gennadij Bronislavovitj)

ДАВИДЗЬКА, Генадзь Бранiслававiч

ДАВНДЬКО, Геннадий Брониславович

Födelsedatum: 29.9.1955, Senno, länet Vitsebsk

Ordförande för det statliga radio- och tv-bolaget. Beskriver sig själv som en auktoritär demokrat. Ansvarade för att främja statspropaganda på tv, som stöttar och försvarar repressionen mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället efter valen i december 2010. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av falsk information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

39.

Dranitsa, Aliaksandr Mikalaevich

(Dranitsa, Aljaksandr Mikalajevitj)

Dranitsa, Aleksandr Nikolaevich

(Dranitsa, Aleksandr Nikolajevitj)

ДРАНIЦА, Аляксандр Мiкалаевiч

ДРАНИЦА, Александр Николаевич

 

Militär åklagare. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

40.

Dubinina, Zhanna Piatrouna

(Dubinina, Zjanna Pjatrouna)

Dubinina, Zhanna Petrovna

(Dubinina, Zjanna Petrovna)

ДУБIНIНА, Жанна Пятроўна

ДУБИНИНА, Жанна Петровна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Zavodski i Minsk. Under 2010 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Huljak, Vital, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), b) 20 december 2010, Vaskabovitj, Ljudmila, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), c) 20 december 2010, Uryuski, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Stasjuljonak, Veranika, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), e) 20 december 2010, Saj, Siarhej, 10 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Maksimenka, Hastassja, 10 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Nikitarovitj, Julija, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

41.

Dudkin, Anatol Kanstantsinavich

(Dudkin, Anatol Kanstantsinavitj)

Dudkin, Anatoli Konstantinovich

(Dudkin, Anatolij Konstantinovitj)

ДУДКIН, Анатоль Канстанцiнавiч

ДУДКИН, Анатолий Константинович

 

Republiken Vitrysslands åklagare i transportfrågor. ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

42.

Dysko, Henadz Iosifavich

(Dysko, Henadz Josifavitj)

Dysko, Gennadi Iosifovich

(Dysko, Gennadij Josifovitj)

ДЫСКО, Генадзь Iосiфавiч

ДЫСКО, Генадий Иосифович

 

Åklagare i länet Vitsebsk. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

43.

Dzemiantsei, Vasil Ivanavich

(Dzemyantsey, Vasil Ivanovich)

(Dzemjantsej, Vasil Ivanavitj)

Dementei, Vasili Ivanovich

(Dementey, Vasili Ivanovich)

(Dementej, Vasilij Ivanovitj)

ДЗЕМЯНЦЕЙ, Васiль Iванавiч

ДЕМЕНТЕЙ, Василий Иванович

Födelsedatum: 20.9.1954

ID: 3200954E045PB4

Chef för Hrodnas regionala tullkommitté, tidigare förste biträdande chef för KGB (2005–2007), tidigare biträdande chef för den statliga tullkommittén.

Ansvarig för KGB:s repressiva åtgärder mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen, särskilt 2006–2007.

44.

Dziadkou, Leanid Mikalaevich

(Dzjadkou, Leanid Mikalajevitj)

Dedkov, Leonid Nikolaevich

(Dedkov, Leonid Nikolajevitj)

ДЗЯДКОЎ, Леанiд Мiкалаевiч

ДЕДКОВ, Леонид Николаевич

Födelsedatum: 10.1964

ID: 3271064M000PB3

Som biträdande chef är han medansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

45.

Esman, Valery Aliaksandravich

(Yesman, Valery Aliaksandravich)

(Jesman, Valeryj Aljaksandravitj)

Esman, Valeri Aleksandrovich

(Yesman, Valeri Aleksandrovich; Yesman, Valeriy Aleksandrovich)

(Jesman, Valerij Aleksandrovitj)

ЕСЬМАН, Валерый Аляксандравiч

ЕСЬМАН, Валерий Александрович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny, Minsk. Medverkade direkt i rättegångar mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Siarhej Martynau, Dzmitryj Tjarnjak och Jauhen Vaskovitj till 10, 11 respektive 12 dagars fängelse. Dömde i juni, juli och oktober 2011 flera andra aktivister till 10 respektive 11 dagars fängelse. Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

46.

Farmahei, Leanid Kanstantsinavich

(Farmahey, Leanid Kanstantsinavich)

(Farmahej, Leanid Kanstantsinavitj)

Farmagei, Leonid Konstantinovich

(Farmagey, Leonid Konstantinovich)

(Farmagej, Leonid Konstantinovitj)

ФАРМАГЕЙ, Леанiд Канстанцiнавiч

ФАРМАГЕЙ, Леонид Константинович

Födelsedatum: 27.8.1962

Biträdande chef för inrikesministeriets högskola. Har varit aktivt involverad i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. I sin tidigare egenskap ( fram till juni 2011) av befälhavare över milisen i staden Minsk ledde han milisstyrkor i Minsk som brutalt slog ner en demonstration den 19 december 2010.

47.

Gardzienka, Siarhei Aliaksandravich

(Gardzijenka, Siarhej Aljaksandravitj)

Gordienko, Sergei Aleksandrovich

(Gordiyenko, Sergey Aleksandrovich)

(Gordijenko, Sergej Aleksandrovitj)

ГАРДЗIЕНКА, Сяргей Аляксандравiч

ГОРДИЕНКО, Сергей Александрович

 

Biträdande redaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus. Ansvarig för att sprida statlig propaganda i pressen, som har stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad och osann information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

48.

Guseu, Aliaksei Viktaravich

(Guseu, Aljaksej Viktaravitj)

Gusev, Aleksei Viktorovich

(Gusev, Alexey Viktorovich)

(Gusev, Aleksej Viktorovitj)

ГУСЕЎ, Аляксей Biктapaвiч

ГУСЕВ, Алексей Викторович

 

Ansvarig för att ha organiserat och genomfört spridningen av förfalskad information genom statskontrollerade medier. Tidigare förste biträdande direktör, informations- och analyscentrum, presidentens kansli.

En källa till och språkrör för statspropaganda som provocerar fram, stöttar och försvarar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

49.

Haidukevich, Valery Uladzimiravich

(Hajdukevitj, Valeryj Uladzimiravitj)

Gaidukevich, Valeri Vladimirovich

(Gajdukevitj, Valerij Vladimirovitj)

ГАЙДУКЕВIЧ, Валерый Уладзiмiравiч

ГАЙДУКЕВИЧ, Валерий Владимирович

Födelsedatum: 19.1.1953

Födelseort: Behoml, distriktet Dokshitski, länet Vitsebsk

Biträdande inrikesminister. Befälhavare över inrikesförbanden och ledamot av den undre kammaren.

I sin egenskap av befälhavare över inrikesförbanden var han ansvarig för det brutala ingripandet vid demonstrationen den 19 december 2012 i Minsk, där hans förband var det första som blev aktivt involverat.

50.

Halavanau, Viktar Ryhoravich

(Halavanau, Viktar Ryhoravitj)

Golovanov, Viktor Grigorievich

(Golovanov, Viktor Grigorjevitj)

ГАЛАВАНАЎ, Biктap Pыгopaвiч

ГОЛОВАНОВ, Виктор Григорьевич

Födelsedatum: 1952 Borisov (Barysau)

Som tidigare justitieminister ansvarig för utarbetandet av lagar som förtrycker det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Han förvägrade eller drog även tillbaka registrering av icke-statliga organisationer och politiska partier; han ignorerade säkerhetstjänstens olagliga åtgärder mot befolkningen.

51.

Harbatouski, Yury Aliaksandravich

(Harbatouski, Iury Aliaksandravich)

(Harbatouski, Juryj Aljaksandravitj)

Gorbatovski, Yuri Aleksandrovich

(Gorbatovski, Iuri Aleksandrovich; Gorbatovski, Yuriy Alexandrovich)

(Gorbatovskij, Jurij Aleksandrovitj)

ГАРБАТОЎСКI, Юрый Аляксандравiч

ГОРБАТОВСКИЙ, Юрий Александрович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski i Minsk. Under 2010 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Hubskaja, Iryna, 10 dagar i fängelse, b) 20 december 2010, Kaptsiuh, Dzmitryj, 10 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Michejenka, Jahor, 12 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Burbo, Andrej, 10 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Pusjnarova, Hanna, 10 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Sjepurau, Mikita, 15 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Zadzjarkouski, Andrej, 10 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Jaromenkau, Jauhen, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

52.

Herasimenka, Henadz Anatolievich

(Herasimenka, Henadz Anatoljevitj)

Gerasimenko, Gennadi Anatolievich

(Gerasimenko, Gennadij Anatoljevitj)

ГЕРАСIМЕНКА, Генадзь Анатольевiч

ГЕРАСИМЕНКО, Геннадий Анатольевич

 

Biträdande chef för institutet för nationell säkerhet (KGB-skola) och tidigare KGB-chef i distriktet Vitsebsk.

Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i regionen Vitsebsk.

53.

Herasimovich, Volha Ivanauna

(Herasimovitj, Volha Ivanauna)

(Herasimovitj, Volka Ivanouna)

Gerasimovich, Olga Ivanovna

Gerasimovich, Olga Ivanovna

(Gerasimovitj, Olga Ivanovna)

ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иванаўна

(ГЕРАСIМОВIЧ, Вольга Иваноўна)

ГЕРАСИМОВИЧ, Ольга Ивановна

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski vid stadsdomstolen i Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

54.

Hermanovich, Siarhei Mikhailavich

(Hermanovitj, Siarhej Michajavitj)

Germanovich, Sergei Mikhailovich

(Germanovich, Sergey Mikhailovich)

(Germanovitj, Sergej Michajlovitj)

ГЕРМАНОВIЧ, Сяргей Мiхайлавiч

ГЕРМАНОВИЧ, Сергей Михайлович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrski) i Minsk. Under 2010 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Sidarevitj, Katsiarjna, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), b) 20 december 2010, Lyskavets, Pavel, 15 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Satjylka, Siarhej, 15 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Krautsou, Dzianis, 10 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Vjarbitski, Uladzimir, 15 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Neudach, Maksim, 15 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

55.

Hihin, Vadzim Frantsavich

(Hihin, Vadzim Frantsevitj)

Gigin, Vadim Frantsevich

(Gigin, Vadim Frantsevitj)

ГIГIН, Вадзiм Францевiч

ГИГИН, Вадим Францевич

Födelsedatum: 1977

Chefredaktör för månadsmagasinet vid presidentens kansli, Beloruskaja Dumka.

Är en av de mest högljudda och inflytelserika personerna i den statliga propagandamaskinen inom pressen. Har stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

56.

Hrachova, Liudmila Andreeuna

(Hrachova, Lyudmila Andreyeuna)

(Hratjova, Ljudmila Andrejeuna)

Gracheva, Liudmila Andreevna

(Grachova, Lyudmila Andreyevna; Grachiova, Ludmila Andreevna)

(Gratjeva, Ljudmila Andrejevna)

ГРАЧОВА, Людмiла Андрэеўна

ГРАЧЕВА, Людмила Андреевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski i Minsk. Hon arbetade med målet mot de före detta presidentkandidaterna Mikalaj Statkevitj och Dzmitryj Us, liksom mot medborgarrättsaktivisterna Andrej Paznjak, Aljaksandr Klaskouski, Aljaksandr Kvjatkevitj, Artsiom Hrybkou och Dzmitryj Bulanau. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

57.

Hureeu, Siarhei Viktaravich

(Hureyeu, Siarhey Viktaravich)

(Hurejeu, Siarhej Viktaravitj)

Gureev, Sergei Viktorovich,

(Gureyev, Sergey Viktorovich)

(Gurejev, Segej Viktorovitj)

ГУРЭЕЎ, Сяргей Biктapaвiч

ГУРЕЕВ, Сергей Викторович

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. I och med sin tidigare roll som biträdande inrikesminister och chef för rannsakningsdomstolen är han ansvarig för det brutala kuvandet av protester samt för kränkningar av de mänskliga rättigheterna under utredningsförfaranden i samband med valet i december 2010. Anslöt sig till reservstyrkorna i februari 2012.

58.

Husakova, Volha Arkadzieuna

(Husakova, Volha Arkadzjeuna)

Gusakova, Olga Arkadievna

(Gusakova, Olga Arkadjevna)

ГУСАКОВА, Вольга Аркадзьеўна

ГУСАКОВА, Ольга Аркадьевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij), Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Aleksandryna Alibovitj och Volha Kashtalian till 10 dagars fängelse och Aliaksei Varonchanka and Eryk Arlou till 12 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

59.

Iakubovich, Pavel Izotavich

(Yakubovich, Pavel Izotavich)

(Jakubovitj, Pavel Izotavitj)

Iakubovich, Pavel Izotovich

(Yakubovich, Pavel Izotovich)

(Jakubovitj, Pavel Izotovitj)

ЯКУБОВIЧ, Павел Iзотавiч

ЯКУБОВИЧ, Павел Изотович

Födelsedatum: 23.9.1946

Ledamot av parlamentets övre kammare, utnämnd av president Lukasjenko, chefredaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus.

Är en av de mest högljudda och inflytelserika personerna i den statliga propagandamaskinen inom pressen. Har stöttat och försvarat repressionen mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt. Var särskilt aktiv efter det att de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010 och de efterföljande protesterna hade slagits ner.

60.

Iancheuski, Usevalad Viachaslavavich

(Yancheuski, Usevalad Vyachaslavavich)

(Jantjeuski, Usevalad Vjatjaslavavitj)

Ianchevski, Vsevolod Viacheslavovich

(Yanchevski, Vsevolod Vyacheslavovich)

(Jantjevskij, Vsevolod Vjatjeslavovitj)

ЯНЧЭЎСКI, Усевалад Вячаслававiч

ЯНЧЕВСКИЙ, Всеволод Вячеславович

Födelsedatum: 22.04.1976, Borisov (Barysau)

Assistent till presidenten, chef för den ideologiska avdelningen vid presidentens kansli.

Är den som främst står bakom regimens ideologi och statspropaganda som stöder och försvarar förtrycket mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

61.

Iarmoshyna, Lidziia Mikhailauna

(Yarmoshyna, Lidzia Mikhailauna; Yarmoshyna, Lidziya Mikhailauna)

(Jarmosjina Lidzija Michajlauna)

Ermoshina, Lidiia Mikhailovna

(Yermoshina, Lidia Mikhailovna; Yermoshina, Lidiya Mikhailovna)

(Jermosjina Lidija Michajlovna)

ЯРМОШIНА, Лiдзiя Мiхайлаўна

ЕРМОШИНА, Лидия Михайловна

Födelsedatum: 29.1.1953,

Födelseort: Slutsk (länet Minsk)

Ordförande i Vitrysslands centrala valkommission. Har sedan 1996 varit en av de viktigaste personerna inblandade i falsarierna i de val och den folkomröstning som inte genomfördes korrekt, särskilt 2004, 2006, 2008, 2010.

62.

Iaruta, Viktar Heorhevich

(Yaruta, Viktar Heorhevich)

(Jaruta, Viktar Heorhevitj)

Iaruta, Viktor Gueorguevich

(Yaruta, Viktor Gueorguevich)

Jaruta, Viktor Georgiejevitj

ЯРУТА, Вiктар Георгiевiч

ЯРУТА, Виктор Георгиевич

 

Chef för KGB:s avdelning för statens kommunikationer Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

63.

Iasianovich, Leanid Stanislavavich

(Yasianovich, Leanid Stanislavavich)

(Jasinovitj Leanid Stanislavavitj)

Iasenovich, Leonid Stanislavovich

(Yasenovich, Leonid Stanislavovich)

(Jasinovitj Leonid Stanislavavitj)

ЯСЯНОВIЧ, Леанiд Станiслававiч

ЯСЕНОВИЧ, Леонид Станиславович

Födelsedatum: 26.11.1961

Födelseort: Butjani, länet Vitsebsk

Adress: Ul. Gorovtsa 4-104, Minsk

Passnummer: MP0515811

Biträdande ordförande för distriktsdomstolen i Tsentralny, Minsk. Tidigare domare vid centrala distriktsdomstolen i Minsk. Dömde den 6 augusti 2006 medborgarrättsaktivisterna från initiativet "Partnerskap" för övervakning av presidentvalen 2006 till fängelse. Mikola Astrejka dömdes till 2 års fängelse, Tsimafej Drantjuk till 1 år, Aljaksandr Sjalajko och Enira Branitskaja till 6 månader.

Hans genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen.

64.

Iauseev, Ihar Uladzimiravich

(Yauseev, Ihar Uladzimiravich;

Yauseyev, Ihar Uladzimiravich)

(Jausejeu, Ihar Uladzimiravitj)

Evseev, Igor Vladimirovich

(Yevseev, Igor Vladimirovich; Yevseyev, Igor Vladimirovich)

(Jevsejev, Igor Vladimirovitj)

ЯЎСЕЕЎ, Irap Уладзiмiравiч

ЕВСЕЕВ, Игорь Владимирович

Födelsedatum: 1968

Chef för regionalpolisen i Vitsebsk. Tidigare biträdande chef för polisen i Minsk och chef för Minsk-polisens kravallstyrka (Omon). Förde befäl över styrkor som slog ner en fredlig demonstration den 19 december 2010, deltog personligen i de våldsamheter som han i februari 2011 belönades för genom ett tackbrev från president Lukashenko. Under 2011 förde han också befäl över styrkor som slog ner flera andra protestaktioner som genomfördes av politiska aktivister och fredliga medborgare i Minsk.

65.

Ihnatovich-Mishneva, Liudmila

(Ihnatovitj-Misjneva, Ljudmila)

Ignatovich-Mishneva, Liudmila

(Ignatovitj-Misjneva, Ljudmila)

IГНАТОВIЧ-МIШНЕВА, Людмiла

ИГНАТОВИЧ-МИШНЕВА, Людмила

 

Åklagare vid stadsdomstolen i Minsk som 2011 arbetade med avslaget på överklagandet av domen mot Dzmitryj Dasjkevitj och Eduard Lobou, aktivister i Molodoj front (ungdomsfronten). Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

66.

Ipatau, Vadzim Dzmitryevich

(Ipatau, Vadzim Dzmitryjevitj)

Ipatov, Vadim Dmitrievich

(Ipatov, Vadim Dmitrijevitj)

IПAТAЎ, Вадзiм Дзмiтрыевiч

ИПАТОВ, Вадим Дмитриевич

Födelsedatum: 30.10.1964

Födelseort: Ukraina

ID: 3301064A004PB5

Vice ordförande i den centrala valkommissionen. Som ledamot av den centrala valkommissionen var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

67.

Ivanou, Siarhei

(Ivanou, Siarhej)

Ivanov, Sergei

(Ivanov, Sergey)

(Ivanov, Sergej)

IВАНОЎ, Сяргей

ИВАНОВ, Сергей

 

Biträdande chef för underhållsenheten inom direktoratet för ideologiska frågor och personal vid den kommunala avdelningen i Minsk under inrikesministeriet. I februari 2011 mottog han en utmärkelse och ett tackbrev från president Lukasjenko för sitt aktiva deltagande och utförande av givna order vid ingripandet mot demonstrationen den 19 december 2010.

68.

Kachanau, Uladzimir Uladzimiravich

(Katjanau, Uladzimir Uladzimiravitj)

Kachanov, Vladimir Vladimirovich

(Katjanov, Vladimir Vladimirovitj)

КАЧАНАУ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КАЧАНОВ, Владимир Владимирович

 

Medhjälpare/rådgivare till justitieministern. I denna egenskap är han ansvarig för det vitryska justitieministeriets roll och verksamhet och det vitryska rättsväsendet genom att utarbeta lagar som undertrycker det civila samhället och den demokratiska oppositionen, övervaka domarnas och åklagarnas arbete, förvägra eller dra tillbaka registreringen av icke-statliga organisationer och politiska partier, fatta beslut mot advokater som försvarar politiska fångar samt genom att med avsikt bortse ifrån de brott som säkerhetstjänsten begår mot befolkningen.

69.

Kadzin, Raman

(Kadzin, Raman)

Kadin, Roman

(Kadin, Roman)

КАДЗIН, Раман

КАДИН, Роман

 

Militärbefälhavare med ansvar för vapen och teknisk utrustning för de motoriserade patrullerna.

I februari 2011 mottog han en utmärkelse och ett tackbrev från president Lukasjenko för sitt aktiva deltagande och utförande av givna order vid ingripandet mot demonstrationen den 19 december 2010.

70.

Kalach, Uladzimir Viktaravich

(Kalatj, Uladzimir Viktaravitj)

Kalach, Vladimir Viktorovich

(Kalatj, Vladimir Viktorovitj)

КАЛАЧ, Уладзiмiр Вiктаравiч

КАЛАЧ, Владимир Викторович

 

Chef för KGB i regionen och staden Minsk och tidigare biträdande chef för KGB i Minsk. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Minsk.

71.

Kaliada, Aliaksandr Mikhailavich

(Kaljada, Aljaksandr Michajlavitj)

Koleda, Aleksandr Mikhailovich

(Koleda, Aleksandr Michajlovitj)

КАЛЯДА, Аляксандр Мiхайлавiч

КОЛЕДА, Александр Михайлович

Födelsedatum: 21.3.1958

ID: 3210358C033PB6

Ledamot av den centrala valkommissionen och ordförande för den regionala valkommissionen i länet Brest. Som ledamot av den centrala valkommissionen är han medansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen 2006 och 2010 i länet Brest.

72.

Kamarouskaya, Volha Paulauna

(Kamarouskaja, Volha Paulauna)

Komarovskaia, Olga Pavlovna

(Komarovskaja, Olga Pavlovna)

КАМАРОЎСКАЯ, Вольга Паvлаўна

КОМАРОВСКАЯ, Ольга Павловна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som biträdande domare avslog hon) överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov och medborgarrättsaktivisterna Iryna Chalip, Siarhej Martsaleu, Pavel Sevjarynets, Aljaksandr Atrosjtjankau, Dzmitryj Novik, Aljaksandr Maltjanau, Ilja Vasiljevitj, Fjodar Mirzajanau, Aleh Hnedtjyk, Uladzimir Jarjomenak, Dzmitryj Daronin, Siarhej Kazakou, Uladzimir Loban, Vital Matsukevitj, Jauhen Sekret och Aleh Fjodarkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

73.

Kamisarau, Valery Mikalayevich

(Kamisarau, Valeryj Mikalajevytj)

Komissarov, Valeri Nikolaevich

(Kommissarov, Valerij Nikolajevitj)

KAMICAPAЎ, Валерый Мiкалаевiч

КОМИССАРОВ, Валерий Николаевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som överdomare avslog han överklagandena av domarna mot medborgarrättsaktivisterna Dzmitryj Dasjkevitj, Eduard Lobou, Aljaksandr Atrosjtjankau, Dzmitryj Novik och Aljaksandr Maltjanau. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

74.

Kanapliou, Uladzimir Mikalaevich

(Kanapljeu, Uladzimir Mikalajevitj)

Konoplev, Vladimir Nikolaevich

(Konopljov, Vladimir Nikolajevitj)

КАНАПЛЕЎ, Уладзiмiр Мiкалаевiч

КОНОПЛЕВ, Владимир Николаевич

Födelsedatum: 3.1.1954

Födelseort: Akulintsy, länet Mohiljov (Mahiljou)

ID: 3030154A124PB9

Nära band till president Lukasjenko, som han hade ett tätt samarbete med under 1980-talet, men främst under 1990-talet. Tidigare talman i parlamentets undre kammare, utnämnd av presidenten. Han var en av huvudaktörerna i presidentvalet 2006, vilket inte genomfördes korrekt.

75.

Karovina, Natallia Uladzimirauna

(Karovina, Natallya Uladzimirauna)

(Karovina, Natallja Vladzimirauna)

Korovina, Natalia Vladimirovna

(Korovina, Natalya Vladimirovna)

(Korovina, Natalja Vladimirovna)

КАРОВIНА, Наталля Уладзiмiраўна

КОРОВИНА, Наталья Владимировна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 30 juni 2011, Tsiarestjtanka, Uladzimir, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), b) 30 juni 2011, Sytsko, Stefan, 10 dagar i fängelse, c) 30 juni 2011, Arapinovitj, Aljaksandr, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), d) 30 juni 2011, Iuchnouski, Dzianis, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), e) 30 juni 2011, Saratjuk, Juljan, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), f) 23 juni 2011, Sjeutsou, Siarhej, 8 dagsböter (280 000 vitryska rubel), g) 20 december 2010, Vasjkevitj, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Myadzvedz, Leanid, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

76.

Karpenka, Ihar Vasilievich

(Karpenka, Ihar Vasiljevitj)

Karpenko, Igor Vasilievich

(Karpenko, Igor Vasiljevitj)

КАРПЕНКА, Iгар Васiльевiч

КАРПЕНКО, Игорь Васильевич

Födelsedatum: 28.4.1964

Födelseort: Novokuznetsk, Ryssland

Chef för den regionala valkommissionen i staden Minsk, tidigare ledamot i parlamentets nedre kammare, för närvarande vice borgmästare i Minsk. Som ordförande för en regional valkommission är han direkt ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen, särskilt 2006 i Minsk.

77.

Kastsian, Siarhei Ivanavich

(Kastsian, Siarhej Ivanavitj)

Kostian, Sergei Ivanovich

(Kostyan, Sergey Ivanovich)

(Kostian, Sergej Ivanovitj)

КАСЦЯН, Сяргей Iванавiч

КОСТЯН, Сергей Иванович

Födelsedatum: 15.1.1941

Födelseort: Usochi, länet Mohiljov (Mahiljou)

Ordförande i undre kammarens utrikesutskott. Viktig person inom Lukasjenkoregimen.

78.

Katsuba, Sviatlana Piatrouna

(Katsuba, Svjatlana Pjatrouna)

Katsubo, Svetlana Petrovna

(Katsubo, Svetlana Petrovna)

КАЦУБА, Святлана Пятроўна

КАЦУБО, Светлана Петровна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen. Som ledamot av den centrala valkommissionen var hon ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

79.

Kavaliou, Aliaksandr Mikhailavich

(Kavaljou, Aljaksandr Michajlavitj)

Kovalev, Aleksandr Mikhailovich

(Kovaljov, Aleksandr Michajlovitj)

КАВАЛЕЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

КОВАЛЕВ, Александр Михайлович

 

Chef för fånglägret i Horki. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna, särskilt förföljelse och tortyrliknande behandling av samhällsaktivisten Dzmitryj Dasjkevitj som fängslades i samband med valet den 19 december 2010 och ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

80.

Kazak, Viktar Uladzimiravich

(Kazak, Viktar Uladzimiravitj)

Kazak, Viktor Vladimirovich

(Kazak, Viktor Vladimirovitj)

КАЗАК, Вiктар Уладзiмiравiч

КАЗАК, Виктор Владимирович

 

Domare vid domstolen i distriktet Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Siarhej Arlou och Dzmitryj Kresik till 12 dagars fängelse samt Valerija Njadzvitskaja, Valjantsyna Busko och Hanna Dajnjak till 10 dagars fängelse.

Dömde den 27 december 2010 den ställföreträdande ledaren för ungdomsfronten till 10 dagars fängelse för deltagande i demonstrationen den 19 december 2010.

Dömde den 4 och 7 juli 2011, den 8 november 2011 och den 20 december 2011 flera aktivister till fängelse (Viktorija Bandarenka: 10 dagar, Andrej Zachareuski: 5 dagar, Michail Muski, 7 dagar, Raman Grytsevitj: 7 dagar).

Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot den anklagade.

81.

Kazheunikau, Andrey

(Kazjeunikau, Andrej)

Kozhevnikov Andrey

(Kozjevnikov, Andrej)

КАЖЭЎНIКАЎ, Андрэй у

КОЖЕВНИКОВ, Андрей

 

Allmän åklagare i målet mot de före detta presidentkandidaterna Uladzimir Nakljajeu och Vital Rymasjeuski samt mot medlemmar i Nakljajeus kampanjgrupp Andrej Dzmitryjeu, Aljaksandr Fjaduta och Siarhej Vaznjak, liksom mot vice ordföranden i Ung front Anastasija Polazjanka. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De byggde på en felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, och hade varken stöd av bevisföring, belägg eller vittnesmål.

82.

Kaziiatka, Iury Vasilievich

(Kaziatka, Yury Vasilievich; Kaziyatka, Yury Vasilievich)

(Kazijatka, Juryj Vasiljevitj)

Koziiatko, Iuri Vasilievich

(Koziatko, Yuri Vasilievich; Koziyatko, Yuri Vasilievich)

(Kozijatko, Jurij Vasiljevitj)

КАЗIЯТКА, Юрый Васiльевiч

КОЗИЯТКО, Юрий Васильевич

Födelsedatum: 1964, Brest

Generaldirektör för den statliga tv-kanalen Stolitjnoje Televidenije, upphovsman till och ankare för tv-programmet "Bilden av världen". Programmet är ett statligt propagandainstrument som stöttar och försvarar repressionen mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och civilsamhället framställs genomgående på ett negativt och nedsättande sätt genom att falsk information används.

Var särskilt aktiv efter det att de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010 och de därpå följande protesterna hade slagits ner.

83.

Khadanovich, Aliaksandr Alyaksandrauvich

(Chadanovitj, Aljaksandr Aljaksandravitj)

Khodanovich Aliaksandr Alyaksandrauvich

(Chodanovitj, Aleksandr Aleksandrovitj)

ХАДАНОВIЧ, Аляксандр Аляксандравiч

ХOДАНОВИЧ, Александр Александрович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny, Minsk. Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 Uladzimir Kozjytj till 14 dagars fängelse. Dömde den 31 januari 2011 medborgarrättsaktivisten Maksim Vinjarski till 10 dagars fängelse för deltagande i en demonstration till stöd för politiska fångar. Dömde den 24 och 26 oktober 2011 medborgarrättsaktivisterna Aljaksandr Valantsevitj och Aljaksandr Saldatsenka till 7 dagars fängelse. Dömde den 9 januari 2012 medborgarrättsaktivisten Mikita Kavalenka till 15 dagars fängelse för deltagande i en minutlång aktion till stöd för politiska fångar. Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot den anklagade.

84.

Kharyton, Aliaksandr

(Charyton, Aljaksandr)

Khariton, Aleksandr

(Chariton, Aleksandr)

ХАРЫТОН, Аляксандр

ХАРИТОН, Александр

 

Chefsrådgivare inom avdelningen för sociala organisationer, partier och icke-statliga organisationer vid justitieministeriet. Har deltagit aktivt i förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen sedan 2001, genom att personligen hantera avslag på ansökningar om registrering av icke-statliga organisationer och politiska partier, vilket i många fall har lett till att de utplånats.

85.

Khatkevich, Iauhen Viktaravich

(Khatkevich, Yauhen Viktaravich)

(Chatkevitj, Jauhen Viktaravitj)

Khatkevich, Evgeni Viktorovich

(Khatkevich, Yevgeni Viktorovich)

(Chatkevitj, Jevgenij Viktorovitj)

ХАТКЕВIЧ, Яўген Вiктаравiч

ХАТКЕВИЧ, Евгений Викторович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt till att utsätta fredliga demonstranter den 19 december 2010 för rättsliga repressalier. Dömde den 20, 22 och 27 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Alyaksandra Suslava och Svitlana Pankavets till 10 dagars fängelse, Fedar Masliannikau och Mikhas Lebedz till 12 dagars fängelse och Zmitser Bandarchuk, Artsem Dubski och Mikhas Pashkevich till 15 dagars fängelse. Dömde under 2011 och 2012 andra aktivister till fängelse i mellan 7 och 14 dagar. Hans genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

86.

Khmaruk, Siargei Konstantinovich

(Chmaruk, Siarhej Konstantsinavitj)

Khmaruk, Sergei Konstantinovich

(Khmaruk, Sergey Konstantinovich)

(Chmaruk, Sergej Konstantinovitj)

ХМАРУК, Сяргей Канстанцiн-авiч

ХМАРУК, Сергей Константинович

 

Åklagare i länet Brest. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

87.

Khrobastau, Uladzimir Ivanavich

(Chrobastau, Uladzimir Ivanavich)

Khrobastov, Vladimir Ivanovich

(Chrobostov, Vladimir Ivanovitj)

ХРОБАСТАЎ, Уладзiмiр Iванавiч

ХРОБОСТОВ, Владимир Иванович

 

Domare vid domstolen i Minsk. Som biträdande domare avslog han överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasilyj Parfjankou. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen. Den 24 januari 2012 avvisade han överklagandet från Ales Bjaljatski av den dom som avkunnats mot honom av domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk trots att rättegången mot Bjaljatski genomfördes på ett sätt som utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

88.

Khrypach, Siarhei Fiodaravich

(Chrypatj, Siarhej Fjodaravitj)

Khripach, Sergei Fiodorovich

(Chripatj, Sergej Fjodarovitj)

ХРЫПАЧ, Сяргей Федаравiч

ХРИПАЧ, Сергей Федорович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som överdomare avslog han överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaterna Andrej Sannikau, Mikalaj Statkevitj, Dzmitryj Us, Uladzimir Njakljajeu, medborgarrättsaktivisterna Andrej Dzmitryjeu, Ilja Vasiljevitj, Fjodar Mirzajanau, Aleh Hnedtjyk, Uladzimir Jaromenak, Andrej Paznjak, Aljaksandr Klaskouski, Aljaksandr Kvjatkevitj, Artsiom Hrybkou, Dzmitryj Bulanau och (som biträdande domare) Dzmitryj Dasjkevitj, Eduard Lobou, Aljaksandr Atrosjtjankau, Dzmitryj Novik, Aleksandr Maltjanau. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

89.

Khvainitskaya, Zhanna Anatolyeuna

(Khvainitskaia, Zhanna Anatolieuna)

(Chvajnitskaja Zjanna Anatoljeuna)

Khvoinitskaya, Zhanna Anatolyevna

(Khvoinitskaia, Zhanna Anatolievna)

(Chvojnitskaja Zjanna Anatoljevna)

ХВАЙНIЦКАЯ, Жанна Анатольеўна

ХВОЙНИЦКАЯ, Жанна Анатольевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Zavodski i Minsk. Har dömt följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Makarenka, Adam, 6 dagar i fängelse, b) 20 december 2010, Batjyla, Uladzimir, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), c) 20 december 2010, Kukaljeu, Siarhej, 10 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Astafjeu, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Jazerski, Raman, 10 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Sapranetskaja, Darja, 10 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Ahejeva, Iryna, 10 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Drahun, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, i) 20 december 2010, Sjambalava, Tatsiana, 10 dagar i fängelse, j) 20 december 2010, Dzemidziuk, Barys, 10 dagar i fängelse, k) 20 december 2010, Kassabuka, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och höga böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

90.

Kisialiou, Anatol Siamionavich

(Kisialjou, Anatol Siamjonavitj)

Kiselev, Anatoli Semenovich

(Kiselyov, Anatoli Semyonovich)

(Kiseljov, Anatolij Semjonovitj)

КИСЯЛЕЎ, Анатоль Сяменавiч

КИСЕЛЕВ, Анатолий Семенович

 

Chef för den regionala valkommissionen i länet Brest; chef för den regimvänliga regionala fackföreningsorganisationen.

Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i länet Brest.

91.

Kisialiova, Nadzeia Mikalaeuna

(Kisyaliova, Nadzeya Mikalaeuna)

(Kisialjova, Nadzeja Mikalajeuna)

Kiseleva, Nadezhda Nikolaevna

(Kiseljova, Nadezjda Nikolajevna)

КИСЯЛЕВА, Надзея Мiкалаеўна

КИСЕЛЕВА, Надежда Николаевна

ID: 4280558A069PB9

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som tidigare ledamot av den centrala valkommissionen var hon ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

92.

Kochyk, Aliaksandr Vasilyevich

(Kochyk, Aliaksandr Vasilievich)

(Kotjyk, Aljaksandr Vasiljevitj)

Kochik, Aleksandr Vasilyevich

(Kochik, Alexandr Vasilievich)

(Kotjik, Aleksandr Vasiljevitj)

КОЧЫК, Аляксандр Васiльевiч

КОЧИК, Александр Васильевич

 

Domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski i Minsk. Under 2010–2011 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 7 juli 2011, Revut, Jauhen, 8 dagar i fängelse, b) 4 juli 2011, Nikitsenka, Katsiaryna, 5 dagar i fängelse, c) 23 juni 2011, Kazak, Zmitser, 28 dagsböter (980 000 vitryska rubel), d) 20 december 2010, Dzezidzenka, Dzianis, 12 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Navumovitj, Siarhej, 14 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Kavalenka, Usevalad, 15 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Tsupa, Dzianis, 15 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Makasjyn, Siarhej, 10 dagar i fängelse, i) 20 december 2010, Zjachavets, Illja, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

93.

Kolas, Alena Piatrovna

(Kolas, Alena Pjatrovna)

Kolos, Elena Petrovna

(Kolos, Yelena Petrovna)

(Kolos, Jelena Petrovna)

КОЛАС, Алена Пятроўна

КОЛОС, Елена Петровна

 

Biträdande direktör för informations- och analyscentrum vid presidentens kansli. En viktig källa till och språkrör för statspropaganda som provocerar fram, stöttar och försvarar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

94.

Komar, Volha

(Komar, Volha)

Komar, Olga

(Komar, Olga)

КОМАР, Вольга

КОМАР, Ольга

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk, arbetar med målet mot demonstranten Vasilj Parfjankau. Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället.

95.

Konan, Viktar Aliaksandravich

(Konan, Viktar Aljaksandravitj)

Konon, Viktor Aleksandrovich

(Konon, Viktor Aleksandrovitj)

КОНАН, Вiктар Аляксандравiч

КОНОН, Виктoр Александрович

 

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som f.d. biträdande allmän åklagare var han ansvarig för och direkt inblandad i all underrättelseverksamhet som utfördes av den allmänna åklagarens kontor och som riktades oberoende och oppositionella enheter, inbegripet under 2010.

96.

Kornau, Uladzimir Uladzimiravich

(Kornau, Uladzimir Uladzimiravitj)

Kornov, Vladimir Vladimirovich

(Kornov, Vladimir, Vladimirovitj)

КОРНАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

КОРНОВ, Владимир Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk som godkände avslaget på överklagandet från Bjaljatskis advokater. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

97.

Korzh, Ivan Aliakseevich

(Korzj, Ivan Aljaksejevitj)

Korzh, Ivan Alekseevich

(Korzj, Ivan Aleksejevitj)

КОРЖ, Iван Аляксеевiч

КОРЖ, Иван Алексеевич

 

Chef för KGB i distriktet Hrodna. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i regionen Hrodna.

98.

Kozik, Leanid Piatrovich

(Kozik, Leanid Pjatrovitj)

Kozik, Leonid Petrovich

(Kozik, Leonid Petrovitj)

КОЗIК, Леанiд Пятровiч

КОЗИК, Леонид Петрович

Födelsedatum: 13.7.1948

Födelseort: Borisov (Barysau)

ID: 3130748A017PB8

Ordförande i den centrala fackföreningsorganisationen. Tidigare biträdande premiärminister och biträdande chef för presidentens kansli. Central person, regimanhängare. Ansvarig för de åsidosättanden som skett vid inrättandet av valkommissioner, där medlemmar i regimvänliga fackföreningar utgör huvuddelen, och vid utnämningen av kandidater, som inte genomförts korrekt, samt för påtryckningarna på arbetstagare att rösta för regimen.

99.

Krasheuski, Viktar

(Krasjeuski, Viktar)

Krashevski, Viktor

(Krasjevskij, Viktor)

КРАШЭЎСКI, Biктaр

КРАШЕВСКИЙ, Виктор

 

GRU-chef. Ansvarig för underrättelsetjänstens repressiva verksamhet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

100.

Krasouskaya, Zinaida Uladzimirauna

(Krasouskaia, Zinaida Uladzimirauna)

(Krasouskaja, Zinaida Uladzimirauna)

Krasovskaya, Zinaida Vladimirovna

(Krasovskaia, Zinaida Vladimirovna)

(Krasovskaja, Zinaida Vladimirovna)

КРАСОЎСКАЯ, Зiнаiда Уладзiмiраўна

КРАСОВСКАЯ, Зинаида Владимировна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski i Minsk. Under 2010 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Krautjuk, Volha, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), b) 20 december 2010, Tjaruchina, Hanna, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), c) 20 december 2010, Dubovik, Alena, 15 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Boldzina, Alena, 12 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Syrakvasj, Andrej, 15 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Klimko, Nastassija, 12 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Kushinau, Viktar, 15 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

101.

Krot, Ihar Uladzimiravich

(Krot, Ihar Uladzimiravitj)

Krot, Igor Vladimirovich

(Krot, Igor Vladimirovitj)

КРОТ, Iгар Уладзiмiравiч

КРОТ, Игорь Владимирович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som biträdande domare avslog han överklagandet av domen mot den politiske aktivisten Vasil Parfjankau. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

102.

Krukouski, Viachaslau Iafimavich

(Krukouski, Vyachaslau Yafimavich)

(Krukouski, Vjatjaslau Jafimavitj)

Kriukovski, Viacheslav Iefimovich

(Kryukovski, Vyacheslav Yefimovich)

(Krjukovskij, Vjatjeslav Jefimovitj)

КРУКОЎСКI, Вячаслаў Яфiмавiч

КРЮКОВСКИЙ, Вячеслав Ефимович

 

Chef för den regionala valkommissionen, länet Vitsebsk. Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i länet Vitsebsk.

103.

Kryshtapovich, Leu Eustafievich

(Kryshtapovich, Leu Yeustafievich)

(Krysjtapovitj, Leu Jeustafjevitj)

Krishtapovich, Lev Evstafievich

(Krishtapovich, Lev Yevstafievich)

(Krisjtapovitj, Lev Jevstafjevitj)

КРЫШТАПОВIЧ, Леў Еўстафьевiч

КРИШТАПОВИЧ, Лев Евстафьевич

 

Biträdande direktör, informations- och analyscentrum, presidentens kansli.

En viktig källa till och språkrör för statspropaganda som stöttar och försvarar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt.

104.

Kukharchyk, Piotr Dzmitryevich

(Kuchartjyk, Pjotr Dzmitryjevitj)

Kukharchik, Piotr Dmitrievich

(Kuchartjik, Pjotr Dmitrijevitj)

КУХАРЧЫК, Петр Дзмiтрыевiч

КУХАРЧИК, Петр Дмитриевич

Födelsedatum: 22.2.1945

ID: 3220345A033PB9

Rektor för den statliga pedagogiska fakulteten i Minsk. Ansvarig för relegering av studerande som deltog i protesterna efter valet i december 2010.

105.

Kuklis, Mikalai Ivanovich

(Kuklis, Mikalaj Ivanovitj)

Kuklis, Nikolai Ivanovich

(Kuklis, Nikolaj Ivanovitj)

КУКЛIС, Мiкалай Iванавiч

КУКЛИС, Николай Иванович

 

Biträdande allmän åklagare. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

106.

Kuliashou, Anatol Nilavich

(Kuliashou, Anatol Nilavitj)

Kuleshov, Anatoli Nilovich

(Kulesjov, Anatolij Nilovitj)

КУЛЯШОЎ, Анатоль Нiлавiч

КУЛЕШОВ, Анатолий Нилович

Födelsedatum: 25.7.1959

Födelseort: Ali-Bairamly, Azerbajdzjan

ID: 3250759A066PB3

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. inrikesminister förde han befäl över inrikesministeriets styrkor som brutalt slog ner en fredlig demonstration den 19 december 2010 och uttryckte stolthet över sin medverkan däri. Överförd till reservstyrkorna i januari 2012.

107.

Kulik, Mikalai Mikalaevich

(Kulik, Mikalaj Mikalajevitj)

Kulik, Nikolai Nikolaievich

(Kulik, Nikolaj Nikolajevitj)

КУЛIК, Мiкалай Мiкалаевiч

КУЛИК, Николай Николаевич

 

Åklagare i staden Minsk t.o.m. den 31 juli 2012. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

108.

Kupryianau, Mikalai Mikhailavich

(Kupryjanau, Mikalaj Michajlavitj)

Kupriianov, Nikolai Mikhailovich

(Kuprianov, Nikolai Mikhailovich; Kupriyanov, Nikolai Mikhailovich)

(Kuprijanov, Nikolaj Michajlovitj)

КУПРЫЯНАЎ, Мiкалай Мiхайлавiч

КУПРИЯНОВ, Николай Михайлович

 

En av huvudaktörerna i ingripandena mot och förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället mellan 2002 och 2008, tidigare biträdande riksåklagare, en central position inom Lukasjenkoregimens rättsväsen.

109.

Kurlovich, Uladzimir Anatolievich

(Kurlovitj, Uladzimir Anatoljevitj)

Kurlovich, Vladimir Anatolievich

(Kurlovitj, Vladimir Anatoljevitj)

КУРЛОВIЧ, Уладзiмiр Анатольевiч

КУРЛОВИЧ, Владимир Анатольевич

 

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Tidigare ordförande i den regionala valkommissionen i länet Minsk.

Som ordförande för en regional valkommission är han direkt ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen, särskilt 2006 i länet Minsk.

110.

Kuzniatsou, Ihar Nikonavich

(Kuzniatsou, Ihar Nikonavitj)

Kuznetsov, Igor Nikonovivh

(Kuznetsov, Igor Nikonovitj)

КУЗНЯЦОЎ, Irap Нiконaвiч

КУЗНЕЦОВ, Игорь Никонович

 

Chef för KGB:s utbildningscentrum, tidigare chef för KGB i länet och staden Minsk.

Som ansvarig för förberedelse och utbildning av KGB:s personal var han ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. I sina tidigare tjänster har han varit ansvarig för samma repressiva verksamhet för KGB i länet och staden Minsk.

111.

Kuzniatsova, Natallia Anatolieuna

(Kuznjatsova, Natallja Anatoljeuna)

Kuznetsova, Natalia Anatolievna

(Kuznetsova, Natalya Anatolyevna)

(Kuznetsova, Natalja Anatoljevna)

КУЗНЯЦОВА, Наталля Анатольеўна

КУЗНЕЦОВА, Наталья Анатольевна

Födelsedatum: 1973, Minsk

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisten Anastasija Lazareva till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

112.

Lapko, Maksim Fiodaravich

(Lapko, Maksim Fjodaravitj)

Lapko, Maksim Fedorovich

(Lapko, Maxim Fyodorovich)

(Lapko, Maksim Fjodorovitj)

ЛАПКО, Maксiм Федаравiч

ЛАПКО, Максим Федорович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij), Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Raman Stjerbau och Vital Tratsiakou till 10 dagars fängelse, Juryj Krylovitj och Pavel Kavalenka till 15 dagars fängelse samt ungdomsfrontsaktivisterna Zmitser Kremenitski och Uladzimir Jaromenak till 14 respektive 15 dagars fängelse. Dömde under 2012 andra aktivister till mellan 10 och 15 dagars fängelse, särskilt ungdomsfrontaktivister. Dömde den 17 juli 2012Raman Vasiljev och Uladzimir Jaromenak till 12 respektive 15 dagars fängelse. Hans genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godkände irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

113.

Lapo, Liudmila Ivanauna

(Lapo, Lyudmila Ivanauna; Lapo, Ludmila Ivanauna)

(Lapo Ljudmila Ivanauna)

Lappo, Ludmila Ivanovna

(Lappo, Liudmila Ivanovna; Lappo, Lyudmila Ivanovna)

(Lappo, Ljudmila Ivanovna)

ЛАПО, Людмiла Iванаўна

ЛАППО, Людмила Ивановна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 7 juli 2011, Meljanets, Mikalaj, 10 dagar i fängelse, b) 30 juni 2011, Sjastseryk, Uladzimir, 10 dagar i fängelse, c) 30 juni 2011, Ziakau, Eryk, 10 dagar i fängelse, d) 25 april 2011, Grynman, Nastassija, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), e) 20 december 2010, Nikisjyn, Dzmitryj, 11 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

114.

Laptseva, Alena Viacheslavauna

(Laptseva, Alena Vjatjaslavauna)

Lapteva, Elena Viacheslavovna

(Lapteva, Yelena Vyacheslavovna)

(Lapteva, Jelena Vjatjeslavovna)

ЛАПЦЕВА, Алена Вячаславаўна

ЛАПТЕВА, Елена Вячеславовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Zavodski, Minsk. Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Raman Maksimenka, Juras Sjpak-Ryzjkou, Hanna Belskaja, Pavel Sakoltjik, Svjatlana Rubasjkina, Uladzimir Parkalau och Tatsiana Vajkovitj till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

115.

Laptsionak, Ihar Mikalaevich

(Laptsionak, Ihar Mikalajevitj)

Laptionok, Igor Nikolaevich

(Laptenok, Igor Nikolajevitj)

ЛАПЦЕНАК, Irap Мiкалаевiч

ЛАПТЕНОК, Игорь Николаевич

Födelsedatum: 31.8.1947, Minsk

Ansvarig för att ha organiserat och genomfört spridningen av falsk information via statskontrollerade medier. I sin egenskap av tidigare biträdande informationsminister spelade han en avgörande roll för främjande av statspropaganda som stöder och försvarar repressionen mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Den demokratiska oppositionen och civilsamhället har genomgående framställts på ett negativt och nedsättande sätt varvid falsk och oriktig information har använts.

116.

Lashyn, Aliaksandr Mikhailavich

(Lasjyn, Aljaksandr Michajlavitj)

Lashin, Aleksandr Mikhailovich

(Lasjin, Aleksandr Michajlovitj)

ЛАШЫН, Аляксандр Мiхайлавiч

ЛАШИН, Александр Михайлович

 

Biträdande allmän åklagare som var ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

117.

Lazavik, Mikalai Ivanavich

(Lazavik, Mikalaj Ivanavitj)

Lozovik, Nikolai Ivanovich

(Lozovik, Nikolaj Ivanovitj)

ЛАЗАВIК, Мiкалай Iванавiч

ЛОЗОВИК, Николай Иванович

Födelsedatum: 18.1.1951

Nevinjany, distriktet Vilejka, länet Minsk

(Невинянн Вилейского р-на Минской обл)

ID: 3180151H004PB2

Sekreterare i Vitrysslands centrala valkommission.

Har sedan 2000 varit en av de viktigaste personerna inblandade i oegentligheterna i de val och folkomröstningar som inte genomförts korrekt, särskilt 2004, 2006, 2008, 2010.

118.

Lemiashonak, Anatol Ivanavich

(Lemjasjonak, Anatol Ivanavitj)

Lemeshenok, Anatoli Ivanovich

(Lemesjnok, Anatolij Ivanovitj)

ЛЕМЯШОНАК, Анатоль Iванавiч

ЛЕМЕШЕНОК, Анатолий Иванович

Födelsedatum: 14.5.1947

Chefredaktör för ministerrådets tidning Republika. Är i sin ställning som chefredaktör en av de mest högljudda och inflytelserika personerna i den statliga propagandamaskinen inom den tryckta pressen. Han har stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

119.

Liabedzik, Mikhail Piatrovich

(Ljabedzik, Michail Pjatrovitj)

Lebedik, Mikhail Petrovich

(Lebedik, Michail Petrovitj)

ЛЯБЕДЗIК, Мiхаiл Пятровiч

ЛЕБЕДИК, Михаил Петрович

 

Förste biträdande chefredaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus. Källa till regeringsvänlig politik, genom förfalskade uppgifter och icke rättvisande kommentarer om de processer som pågår i Vitryssland mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället, vilka systematiskt har lyfts fram på ett negativt och förklenande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

120.

Liaskouski, Ivan Anatolievich

(Ljaskouski, Ivan Anatoljevitj)

Leskovski, Ivan Anatolievich

(Leskovskij, Ivan Anatoljevitj)

ЛЯСКОЎСКI, Iван Анатольевiч

ЛЕСКОВСКИЙ, Иван Анатольевич

 

Chef för KGB i Homel och tidigare biträdande chef för KGB i Homel. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i regionen Homel.

121.

Liushtyk, Siarhei Anatolievich

(Lyushtyk, Siarhey Anatolyevich)

(Ljusjtyk, Siarhej Anatoljevitj)

Liushtyk, Sergei Anatolievich

(Lyushtyk, Sergey Anatolyevich)

(Ljusjtyk, Sergej Anatoljevitj)

ЛЮШТЫК, Сяргей Анатольевiч

ЛЮШТЫК, Сергей Анатольевич

 

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski i Minsk. Under 2010–2011 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 14 juli 2011, Struj, Vitali, 10 dagsböter (35 000 vitryska rubel), b) 4 juli 2011, Sjalamitski, Pavel, 10 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Sikirytskaja, Tatsiana, 10 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Drantjuk, Julija, 13 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Lapko, Mikalaj, 12 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Pramatorau, Vadzim, 12 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

122.

Lomats, Zianon Kuzmich

(Lomats, Zianon Kuzmitj)

Lomat, Zenon Kuzmich

(Lomat, Zenon Kuzmitj)

ЛОМАЦЬ, Зянон Кузьмiч

ЛОМАТЬ, Зенон Кузьмич

Födelsedatum: 1944, Karabani

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som f.d. ordförande för den statliga kontrollkommittén var han en av huvudpersonerna i målet mot Ales Bjaljatski, en av de främsta försvararna av mänskliga rättigheter, chef för det vitryska centrumet för mänskliga rättigheter Vjasna. Viceordförande för FIDH. Ales Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som hade utsatts för förföljelse i samband med valen den 19 december 2010 och repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

123.

Luchyna, Leanid Aliaksandravich

(Lutjyna, Leanid Aljaksandravitj)

Luchina, Leonid Aleksandrovich

(Lutjina, Leonid Aleksandrovitj)

ЛУЧЫНА, Леанiд Аляксандравiч

ЛУЧИНА, Леонид Александрович

Födelsedatum: 18.11.1947

Födelseort: Pristupovsjtjina, länet Minsk.

Приступовщина Дзержинского р-на Минской обл

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Tidigare ordförande i den regionala valkommissionen i länet Hrodna.

Som ordförande för en regional valkommission är han direkt ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen, särskilt 2006 i länet Hrodna.

124.

Lukashenka, Aliaksandr Ryhoravich

(Lukasjenka, Aljaksandr Ryhoravitj)

Lukashenko, Aleksandr Grigorievich

Lukasjenko, Aleksandr Grigorjevitj)

ЛУКАШЭНКА, Аляксандр Pыгopaвiч

ЛУКАШЕНКО, Александр Григорьевич

Födelsedatum: 30.8.1954

Födelseort: Kopys, länet Vitebsk

Republiken Vitrysslands president

125.

Lukashenka, Dzmitry Aliaksandravich

(Lukasjenka, Dzmitryj Aljaksandravitj)

Lukashenko, Dmitri Aleksandrovich

(Lukasjenko, Dmitrij Aleksandrovitj)

ЛУКАШЭНКА, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Дмитрий Александрович

Födelsedatum: 23.03.1980

Affärsman, aktivt deltagande i finansiella transaktioner där Lukasjenkos familj varit inblandad.

126.

Lukasjenka, Viktar Aljaksandravitj

(Lukasjenka, Viktar Aljaksandravitj)

Lukashenko, Viktor Aleksandrovich

(Lukasjenko, Viktor Aleksandrovitj)

ЛУКАШЭНКА, Biктap Аляксандравiч

ЛУКАШЕНКО, Виктор Александрович

Födelsedatum: 28.11.1975

Assistent/medhjälpare till presidenten i nationella säkerhetsfrågor.

Som en av de närmaste medarbetarna till fadern har han spelat en central roll i de repressiva åtgärderna mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Som en viktig ledamot av statens säkerhetsråd var han ansvarig för samordningen av repressiva åtgärder mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället, särskilt vid ingripandet mot demonstrationen den 19 december 2010.

127.

Lukomski, Aliaksandr Valiantsinavich

(Lukomski, Aljaksandr Valjantsinavitj)

Lukomski, Aleksandr Valentinovich

(Lukomskij, Aleksandr Valentinovitj)

ЛУКОМСКI, Аляксандр Валянцiнавiч

ЛУКОМСКИЙ, Александр Валентинович

Födelsedatum: 12.8.1971

ID: 3120871A074PB7

Befälhavare för inrikesministeriets specialregemente i staden Minsk.

Förde befäl över styrkor som slog ner en fredlig demonstration den 19 december 2010, något som han i februari 2011 mottog ett tackbrev för från president Lukashenko. I juni 2011 ledde han också styrkor som angrep fredliga medborgare i Minsk.

128.

Lutau, Dzmitry Mikhailavich

(Lutau, Dzmitryj Michajlavitj)

Lutov, Dmitri Mikhailovich

(Lutov, Dmitry Mikhailovich)

(Lutov, Dmitrij Michajlovitj)

ЛУТАЎ, Дзмiтрый Мiхайлавiч

ЛУТОВ, Дмитрий Михайлович

 

Åklagare i målet mot Siarhej Kavalenka, som dömdes till fängelse i två år och en månad för överträdelse av skyddstillsyn. Siarhej Kavalenka hade tidigare fått en villkorlig dom för att ha hängt en vit-röd-vit flagga – en symbol för motståndsrörelsen – i en julgran i Vitsebsk. Den efterföljande domen som domaren meddelade i målet var oproportionerligt sträng med tanke på brottets art och strider mot den vitryska strafflagen. Lutaus agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

129.

Makei, Uladzimir Uladzimiravich

(Makey, Uladzimir Uladzimiravich)

(Makej, Uladzimir Uladzimiravitj)

Makei, Vladimir Vladimirovich

(Makey, Vladimir Vladimirovich)

(Makej, Vladimir Vladimirovitj)

МАКЕЙ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

МАКЕЙ, Владимир Владимирович

Födelsedatum: 5.8.1958,

länet Hrodna

ID: 3050858A060PB5

Utrikesminister, tidigare chef för presidentens kansli.

Ansågs vara den näst mäktigaste personen i regimen då han var chef för presidentens kansli, och har därmed ansvar för anordnandet av valen 2008 och 2010, som inte genomfördes korrekt, och för efterföljande repressiva åtgärder mot fredliga demonstranter.

130.

Maladtsova, Tatsiana

Molodtsova, Tatiana

МАЛАДЦОВА, Таццяна

МОЛОДЦОВА, Татьяна

 

Åklagare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk, arbetar med målen mot Aljaksandr Atrosjtjankau, Aljaksandr Maltjanau och Dzmitryj Novik. Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället.

131.

Maltsau, Leanid Siamionavich

(Maltsau, Leanid Siamjonavitj)

Maltsev, Leonid Semenovich

(Maltsev, Leonid Semjonovitj)

МАЛЬЦАЎ, Леанiд Сяменавiч

МАЛЬЦЕВ, Леонид Семенович

Födelsedatum: 29.8.1949,

Vetenevka, distriktet Slomin, länet Hrodna

(д. Ветеньевка, Слонимского района, Гродненской области)

ID: 3290849A002PB5

Sekreterare i säkerhetsrådet.

Ansvarig för statens säkerhetstjänst i dess helhet. Planerade och gav order om angreppen mot fredliga demonstrationer den 19 december 2010.

132.

Maslakou, Valery Anatolievich

(Maslakou, Valeryj Anatoljevitj)

Maslakov, Valeri Anatolievich

(Maslakov, Valerij Anatoljevitj)

МАСЛАКОЎ, Валерый Анатольевiч

МАСЛАКОВ, Валерий Анатольевич

 

Chef för KGB:s underrättelseavdelning. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

133.

Mazouka, Anzhalika Mikhailauna

(Mazouka, Anzjelika Michajnauna)

Mazovko, Anzhelika Mikhailovna

(Mazovka, Anzhelika Mikhailovna)

(Mazovko, Anzjelika Michajlovna)

(Mazovka, Anzjelika Michajlovna)

МАЗОЎКА, Анжалiка Мiхайлаўна

МАЗОВКO, Анжелика Михайловна

(МАЗОВКA Анжелика Михайловна)

 

Domare vid distriktsdomstolen i Savetski i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 14 juli 2011, Bussel, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, b) 14 juli 2011, Krukouski, Siarhej, 8 dagar i fängelse, c) 14 juli 2011, Kantsin, Jahor, 10 dagar i fängelse, d) 7 juli 2011, Suchanossik, Vjatjaslau, 8 dagar i fängelse, e) 21 december 2010, Njanachu, Andrej, 15 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Myslivets, Ihar, 15 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Vilkin, Aljaksej, 12 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Charitonau, Pavel, 12 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

134.

Mazouka, Kiryl Viktaravich

(Mazouka, Kiryl Viktaravitj)

Mazovka, Kirill Viktorovich

(Mazovka, Kirill Viktorovitj)

МАЗОЎКА, Кiрыл Biктapaвiч

МАЗОВКА, Кирилл Викторович

 

Åklagare i målet Dasjkevitj–Lobou. Dzmitryj Dashkevitj och Eduard Lobou, aktivister i ungdomsfronten, dömdes till flera års fängelse för "huliganism". Anledningen till att de fängslades var att båda aktivt hade deltagit i valkampanjen i december 2010 genom att stödja en av oppositionskandidaterna.

135.

Merkul, Natallia Viktarauna

(Merkul, Natallja Viktarauna)

Merkul, Natalia Viktorovna

(Merkul, Natalya Viktorovna)

(Merkul, Natalja Viktorovna)

МЕРКУЛЬ, Наталля Biктapaўнa

МЕРКУЛЬ, Наталья Викторовна

Födelsedatum: 13.11.1964

Direktör för sekundärskolan i distriktet Puchovitji i staden Talkov. Den 27 januari 2011 avskedade hon Natalja Ilinitj, en högt aktad lärare i sekundärskolan på grund av den sistnämndas politiska åsikter och deltagande i händelserna den 19 december 2010.

136.

Mjatselitsa, Mikalaj Tsimafejevitj

(Mjatselitsa, Mikalaj Tsimafejevitj)

Metelitsa, Nikolai Timofeevich

(Metelitsa, Nikolaj Timofejevitj)

МЯЦЕЛIЦА, Мiкалай Цiмафеевiч

МЕТЕЛИЦА, Николай Тимофеевич

 

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Tidigare ordförande i den regionala valkommissionen i länet Mahiljou. Som ordförande för en regional valkommission är han direkt ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen, särskilt 2006 i länet Mahiljou.

137.

Mihun, Andrei Arkadzevich

(Mihun, Andrey Arkadzevich)

(Mihun, Andrej Arkadzevitj)

Migun, Andrei Arkadievich

(Migun, Andrey Arkadievich)

(Migun, Andrej Arkadevitj)

MIГYH, Андрэй Аркадзевiч

МИГУН, Андрей Аркадевич

Födelsedatum: 5.2.1978

Födelseort: Minsk

Adress: Ul. Goretskovo Maksima 53-16, Minsk

Passnummer: MP1313262

Allmän åklagare.

Handlade 2006 målet mot medborgarinitiativet "Partnerskap" för övervakning av presidentvalet 2006. De anklagelser som åklagaren lade fram mot Mikola Astrejka, Tsimafej Drantjuk, Aljaksandr Sjalajka och Enira Branitskaja var politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

138.

Mikhalchanka, Aliaksei

(Michaltjanka, Aljaksej)

Mikhalchenko, Aleksei

(Mikhalchenko, Alexey)

(Michaltjenko, Aleksej)

МIХАЛЬЧАНКА, Аляксей

МИХАЛЬЧЕНКО, Алексей

Födelsedatum: 1973

Inflytelserik journalist vid den statliga tv-kanalen ONT. Är programledare för tv-programmet "Så är det", ett statligt tv-propagandainstrument som stöttar och försvarar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället. Oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt. Var särskilt aktiv efter det att de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010 och därefter hade slagits ner.

139.

Mikhasiou, Uladzimir Ilich

(Michasiou, Uladzimir Iljitj)

Mikhasev, Vladimir Ilich

(Michasev, Vladimir Iljitj)

MIXACËЎ, Уладзiмiр Iльiч

МИХАСЕВ, Владимир Ильич

Födelsedatum: 14.10.1949

Födelseort: Sosnovka, distriktet Sjklau, länet Mohiljov (Mahiljou)

(д. Сосновка Шкловского района Могилевской области)

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Tidigare ordförande för den regionala valkommissionen i länet Homel, tidigare ledamot av parlamentets nedre kammare. Som ordförande för en regional valkommission är han direkt ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen, särskilt 2006 i länet Homel.

140.

Miklashevich, Piotr Piatrovich

(Miklasjevitj, Pjotr Pjatrovitj)

Miklashevich, Petr Petrovich

(Miklasjevitj, Pjotr Petrovitj)

МIКЛАШЭВIЧ, Пётр Пятровiч

МИКЛАШЕВИЧ, Петр Петрович

Födelsedatum: 18.10.1954

Födelseort: Kosuta, länet Minsk

Ordförande i författningsdomstolen och tidigare riksåklagare som har varit aktiv i repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Var i sin tidigare ställning en av de viktigaste personerna i förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället under perioden 2004–2008. Har sedan utnämningen till författningsdomstolen 2008 troget genomfört regimens repressiva politik och godkänt repressiva lagar även när de strider mot konstitutionen.

141.

Mitrakhovich, Iryna Aliakseeuna

(Mitrachovitj, Iryna Aljaksejevna)

Mitrakhovich, Irina Alekseevna

(Mitrachovitj, Irina Aleksejevna)

MITPAXOBIЧ, Ipынa Аляксееўна

МИТРАХОВИЧ, Ирина Алексеевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij), Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Aleh Jastrutseu och Mark Metsialkou till 15 dagars fängelse. Dömde den 7 juli 2011 medborgarrättsaktivisterna Eduard Baida and Andrei Ratsolka till 10 dagars fängelse och Artsem Starykau till 12 dagars fängelse för deltagande i en tyst protest. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

142.

Morozau, Viktar Mikalaevich

(Marozau, Viktar Mikalajevitj)

Morozov, Viktor Nikolaevich

(Morozov, Viktor Nikolajevitj)

МАРОЗАЎ, Biктap Мiкалаевiч

МОРОЗОВ, Виктор Николаевич

 

Åklagare i länet Hrodna. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

143.

Motyl, Tatsiana Iaraslavauna

(Motyl, Tatsiana Yaraslavauna)

(Motyl, Tatsiana Jaraslavauna)

Motyl, Tatiana Iaroslavovna

(Motyl, Tatyana Yaroslavovna)

(Motyl, Tatiana Jaroslavovna)

МОТЫЛЬ Таццяна Яраславаўна

МОТЫЛЬ, Татьяна Ярославовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 10 januari 2011 ungdomsfrontsaktivisten Julian Misjukevitj till fängelse i 12 dagar samt den politiska aktivisten Usevalad Sjasjarin och medborgarrättsaktivisten Tsimafej Atrosjtjankau till 9 dagars fängelse den 21 januari 2011 respektive den 31 januari 2011.

Hon dömde också den 27 december 2010 människorättsförsvararen Michail Matskevitj till 10 dagars fängelse och den 20 januari 2011 medborgarrättsaktivisten Valer Siadou till 12 dagars fängelse för deras deltagande i en aktion till stöd för politiska fångar.

Hon medverkade också under 2011 direkt till att utsätta medborgarrättsaktivister för rättsliga repressalier, och dömde den 4 respektive 7 juli 2011 Anton Glinisty och Andrej Ignattjyk till 10 dagars fängelse. Medverkade också under 2012 direkt till att utsätta politiska aktivister för rättsliga repressalier.

Dömde den 22 februari 2012 den framträdande politiska aktivisten Pavel Vinagradau till 10 dagars fängelse och beslutade också den 10 april 2012 att han under två år ska sättas under förebyggande polisövervakning. Dömde den 23 mars 2012 de politiska aktivisterna från "Revolution genom sociala nät" Michas Kostka och Anastasija Sjulejka till 5 dagars fängelse.

Dömde den 21 april åter den sistnämnde till 10 dagars fängelse. Dömde den 24, 25 och 26 maj 2012 ungdomsfrontsaktivisterna Uladzimir Jaromenak, Zmitser Kremenetski och Raman Vasiljev till 10, 10 respektive 12 dagars fängelse. Dömde den 22 juni 2012 Euroradio-journalisten Pavel Sverdlou till 15 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

144.

Navumau, Uladzimir Uladzimiravich

(Navumau, Uladzimir Uladzimiravitj)

Naumov, Vladimir Vladimirovich

(Naumov, Vladimir Vladimirovitj)

НАВУМАЎ, Уладзiмiр Уладзiмiравiч

НАУМОВ, Владимир Владимирович

Födelsedatum: 7.2.1956,

Födelseort: Smolensk (Ryssland)

Underlät att vidta åtgärder för att utreda följande ouppklarade försvinnanden i Vitryssland 1999–2000: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare inrikesminister och även tidigare chef för presidentens säkerhetstjänst.

145.

Nazaranka, Vasil Andreyevich

(Nazaranka, Vasil Andrejevitj)

Nazarenko, Vasili Andreevich

(Nazarenko, Vasilij Andrejevitj)

НАЗАРАНКА, Васiль Андрэевiч

НАЗАРЕНКО, Василий Андреевич

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som överdomare avslog han överklagandena av domarna mot medborgarrättsaktivisterna Vasil Parfjankou och (som biträdande domare) Dzmitryj Dasjkevitj, Eduard Lobou. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

146.

Niakrasava, Alena Tsimafeeuna

(Njakrasava, Alena Tsimafejeuna)

Nekrasova, Elena Timofeevna

(Nekrasova, Yelena Timofeyevna)

(Nekrasova, Jelena Timofejevna)

НЯКРАСАВА, Алена Цiмафееўна

НЕКРАСОВА, Елена Тимофеевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Zavodski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Tatsiana Gretjanikava, Aljaksandr Baranou, Jevhen Tsarykau, Maryna Paulouskaja och Andrej Zialjony till 15 dagars fängelse. Dömde den 4 och 7 juli 2011 samt den 6 oktober 2011 flera aktivister till fängelse (Katsiarina Davydzik: 10 dagar, Jauhenia Kamarouna: 10 dagar, Aleh Bazjok: 10 dagar, Jan Melnikau: 5 dagar). Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

147.

Niavyhlas, Henadz Mikalaevich

(Njavyhlas, Henadz Mikalajevitj)

Nevyglas, Gennadi Nikolaevich

(Nevyglas, Gennadij Nikolajevitj)

НЯВЫГЛАС, Генадзь Мiкалаевiч

НЕВЫГЛАС, Геннадий Николаевич

Födelsedatum: 11.2.1954

Födelseort: Parahonsk, länet Pinsk

ID: 3110254A014PB5

Biträdande generalsekreterare för Collective Security Treaty Organisation och tidigare chef för presidentens säkerhetstjänst, tidigare chef för nationella säkerhetsrådet, tidigare chef för presidentens kansli. Som tidigare chef för presidentens kansli, direkt ansvarig för anordnandet av 2006 års val som inte genomförts korrekt och efterföljande repression mot fredliga demonstranter.

148.

Orda, Mikhail Siarheevich

(Orda, Michail Siarhejevitj)

Orda, Mikhail Sergeievich

(Orda, Michail Sergejevitj)

ОРДА, Мiхаiл Сяргеевiч

ОРДА, Михаил Сергеевич

Födelsedatum: 28.9.1966

Födelseort: Djatlovo, länet Grodno (Hrodna)

(Дятлово Гродненской Области)

ID: 3280966A011PB2

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Tidigare ledamot av parlamentets övre kammare, tidigare ledare för Vitryska republikanska ungdomsförbundet (BRSM). Särskilt i den sistnämnda egenskapen var han huvudorganisatören bakom BRSM-aktivisters aktioner mot fredliga demonstranter som protesterade mot presidentvalet 2006, vilket inte genomfördes korrekt.

149.

Padabed, Iury Mikalaevich

(Padabed, Yury Mikalaevich)

(Padabed, Juryj Mikalajevitj)

Podobed, Iuri Nikolaevich

(Podobed, Yuri Nikolaevich)

(Podobed, Jurij Nikolajevitj)

ПАДАБЕД, Юрый Мiкалаевiч

ПОДОБЕД, Юрий Николаевич

Födelsedatum: 5.3.1962,

Födelseort: Slutsk (länet Minsk)

Chef för säkerhetstjänsten vid holdingbolaget Triple som tillhör Juryj Tjizj, tidigare chef för enheten för särskilda ändamål vid inrikesministeriet. I egenskap av chef för interna kravallpolisstyrkor direkt ansvarig och direkt inblandad i den brutala repressionen mot fredliga demonstrationer, särskilt 2004 och 2008.

150.

Padaliak, Eduard Vasilievich

(Padalyak, Eduard Vasilyevich)

(Padaljak, Eduard Vasiljevitj)

Podoliak, Eduard Vasilievich

(Podolyak, Eduard Vasilyevich)

(Podoljak, Eduard Vasiljevitj)

ПАДАЛЯК, Эдуард Васiльевiч

ПОДОЛЯК, Эдуард Васильевич

 

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som tidigare ledamot av den centrala valkommissionen var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

151.

Padhaiski, Henadz Danatavich

(Padhajski, Henadz Danatavitj)

Podgaiski, Gennadi Donatovich

(Podgajskij, Gennadij Donatovitj)

ПАДГАЙСКI, Генадзь Данатавiч

ПОДГАЙСКИЙ, Геннадий Донатович

 

Rektor för den statliga polytekniska högskolan i Minsk. Ansvarig för relegering av studerande som deltog i protesterna efter valet i december 2010.

152.

Paluyan, Uladzimir Mikalaevich

(Paluian, Uladzimir Mikalaevich)

(Poluja, Vladimir Nikolajevitj)

Poluyan, Vladimir Nikolaevich

(Poluyan, Vladimir Nikolaevich)

(Palujan, Uladzimir Mikalajevitj)

ПАЛУЯН, Уладзiмiр Мiкалаевiч

ПОЛУЯН, Владимир Николаевич

Födelsedatum: 1961,

Byn Nekrashevichi (Nekrasjevitji), distriktet Karelichi (Karelitji), länet Hrodna

Minister för skatter och avgifter. Övervakar skattemyndigheter som stöder brottmålet mot Ales Bjaljatski med skatteundandragande som förevändning. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

153.

Paulichenka, Dzmitry Valerievich

(Paulitjenka, Dzmitryj Valerjevitj)

Pavlichenko, Dmitri Valerievich

(Pavlichenko, Dmitriy Valeriyevich)

(Pavlitjenko, Dmitrij Valerijevitj)

ПАЎЛIЧЭНКА, Дзмiтрый Валер'евiч

ПАВЛИЧЕНКО, Дмитрий Валериевич

Födelsedatum: 1966,

Födelseort: Vitsebsk

Nyckelperson när det gäller följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Vitryssland: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Hedersordförande, inrikesministeriets förening för veteraner från specialstyrkorna vid inrikesministeriet, tidigare chef för specialstyrkorna vid inrikesministeriet (SOBR).

154.

Peftsieu, Uladzimir Paulavich

(Peftsiyeu, Uladzimir Paulavich)

(Peftsijeu, Uladzimir Paulavitj)

Peftiev, Vladimir Pavlovich

(Peftiyev, Vladimir Pavlovich)

(Peftijev, Vladimir Pavlovitj)

ПЕФЦIЕЎ, Уладзiмiр Паулавiч

ПЕФТИЕВ, Владимир Павлович

Födelsedatum: 1 juli 1957,

Berdyansk (Berdjansk), länet Zaporizjzja, Ukraina;

Nuvarande passnummer: MP2405942

Har anknytning till president Lukasjenko, Viktor Lukasjenko och Dmitrij Lukasjenko. Ger president Lukasjenko ekonomisk rådgivning och är den viktigaste ekonomiska sponsorn för Lukasjenkos regim genom sina affärsintressen som innefattar Sport Pari, BT Telecommunications och The Spirit and Vodka Company Aquadiv.

155.

Piakarski, Aleh Anatolievich

(Pjakarski, Aleh Anatoljevitj)

Pekarski, Oleg Anatolievich

(Pekarskij, Oleg Anatoljevitj)

ПЯКАРСКI, Алег Анатольевiч

ПЕКАРСКИЙ, Олег Анатольевич

ID: 3130564A041PB9

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. F.d. förste biträdande inrikesminister var ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

156.

Piatkevich, Natallia Uladzimirauna

(Pjatkevitj, Natallja Uladzimirauna)

Petkevich, Natalia Vladimirovna

(Petkevich, Natalya Vladimirovna)

(Petkevitj, Natalja Vladimirovna)

ПЯТКЕВIЧ, Наталля Уладзiмiраўна

ПЕТКЕВИЧ, Наталья Владимировна

Födelsedatum: 24.10.1972

Födelseort: Minsk

ID: 4241072A012PB1

Assistent till presidenten och tidigare biträdande chef för presidentens kansli. Var tidigare ansvarig för rättsliga frågor vid presidentens kansli och har ett direkt ansvar för anordnandet av valen 2006 och 2010, som inte genomfördes korrekt.

157.

Poludzen, Iauhen Iauhenavich

(Paludzen, Yauhen Yauhenavich)

(Poludzen, Jauhen Jauhenavitj)

Poluden, Evgeni Evgenievich

(Poluden, Yevgeni Yevgenyevich)

(Poluden, Evgenij Evgenjevitj)

ПОЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч

(ПАЛУДЗЕНЬ, Яўген Яўгенавiч)

ПОЛУДЕНЬ, Евгений Евгеньевич

Födelsedatum: 30.1.1962

ID: 3300162A006PB3

Tidigare biträdande inrikesminister och chef för milisen. Under hans befäl slog milisstyrkor brutalt ner en fredlig demonstration den 19 december 2010.

158.

Prakopau, Yury Viktaravich

(Prakopau, Iury Viktaravich)

(Prakopau, Juryj Viktaravitj)

Prokopov, Iuri Viktorovich

(Prokopov, Yuri Viktorovich)

(Prokopov, Jurij Viktorovitj)

ПРАКОПАЎ, Юрый Вiктаравiч

ПРОКОПОВ, Юрий Викторович

Födelsedatum: 7.10.1978

ID: 3071078A031PB4

Högt uppsatt och inflytelserik journalist vid den statliga tv-kanalen Pervi (№ 1). Är programledare för tv-programmet "I centrum för vår uppmärksamhet", som är ett statligt tv propagandainstrument som stöttar och försvarar förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

Oppositionen och det civila samhället framställs med hjälp av förfalskad information systematiskt på ett negativt och nedsättande sätt. Var särskilt aktiv efter det att de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010 och därefter hade slagits ner.

159.

Praliaskouski, Aleh Vitoldavich

(Pralaskouski, Aleh Vitoldavitj)

Proleskovski, Oleg Vitoldovich

(Proleskovsky, Oleg Vitoldovich)

(Proleskovskij, Oleg Vitoldovitj)

ПРАЛЯСКОЎСКI, Алег Вiтольдавiч

ПРОЛЕСКОВСКИЙ, Олег Витольдович

Födelsedatum: 1.10.1963

Födelseort: Zagorsk

(nuvarande Sergijev Posad, Ryssland)

Informationsminister, tidigare biträdande chef för presidentens kansli, tidigare chef för generaldirektoratet för ideologiska frågor inom presidentens kansli, tidigare direktör för centrum för analys och information inom presidentens kansli.

Var i denna position en av de främsta källorna till och språkrören för statlig propaganda och ideologiskt stöd för regimen. Har befordrats till minister och fortsätter att högljutt propagera för och stödja regimens agerande mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

160.

Pratasavitskaia, Natallia Uladzimirauna

(Pratasavitskaja, Natallja Uladzimirauna)

Protosovitskaia, Natalia Vladimirovna

(Protosovitskaya, Natalia Vladimirovna; Protosovitskaya, Natalya Vladimirovna)

(Protosovitskaja, Natalja Vladimirovna)

ПРАТАСАВIЦКАЯ, Наталля Уладзiмiраўна

ПРОТОСОВИЦКАЯ, Наталья ладимировна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij), Minsk. Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Siarhej Sjeutjenka, Katsiaryna Sliadzeuskaja och Aljaksandra Tjemisava till 10 dagars fängelse och Jauhen Mironau, Ihar Matsuta, Illja Laptseu, Michail Korzun och Vital Murasjkevitj till 15 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

161.

Putsyla, Uladzimir Ryhoravich

(Putsila, Uladzimir Ryhoravich)

(Putsyla, Uladzimir Ryhoravitj)

Putsilo, Vladimir Grigorievich

(Putsilo, Vladimir Grigoryevich)

(Putsilo, Vladimir Grigorjevitj)

ПУЦЫЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч

(ПУЦIЛА, Уладзiмiр Рыгоравiч)

ПУЦИЛО, Владимир Григорьевич

 

Ordförande för domstolen i Minsk som högsta instans för domar (avgivna av domstol i första instans och fastställda av appellationsdomstolen) i målet mot den internationellt uppmärksammade politiske fången Pavel Sevjarynets (vice ordförande i den organisationskommitté som grundade det vitryska kristdemokratiska partiet och kampanjledare för presidentkandidaten 2010 Vital Rymasjeuski) och i målet mot den tidigare politiska fången Aljaksander Atrosjtjankau (pressekreterare för presidentkandidaten 2010 Andrej Sannikau). Han avslog överklagandena av dessa domar och gjorde sig därmed skyldig till ett uppenbart brott mot straffprocesslagen.

162.

Pykina, Natallia Mikhailauna

(Pykina, Natallja Michailauna)

Pykina, Natalia Mikhailauna

Pikina, Natalia Mikhailovna

(Pykina, Natalya Mikhailovna)

(Pykina, Natalja Michajlovna)

ПЫКIНА, Наталля Мiхайлаўна

ПЫКИНА, Наталья Михайловна

Födelsedatum: 20.4.1971.

Födelseort: Rakov

Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället. Domare vid domstolen i distriktet Partyzanski som arbetar med målet mot Mikita Lichavid. Hon dömde Lichavid, en aktivist i rörelsen "För frihet", till tre och ett halvt års fängelse.

163.

Radzkou, Aliaksandr Mikhailavich

(Radzkou, Aljaksandr Michajlavitj)

Radkov, Aleksandr Mikhailovich

(Radkov, Aleksandr Michajlovitj)

РАДЗЬКОЎ, Аляксандр Мiхайлавiч

РАДЬКОВ, Александр Михайлович

Födelsedatum: 1.7.1951

Födelseort: Botnija, länet Mohiljov (Mahiljou)

ID: 3010751M102PB0

Förste biträdande chef för presidentens kansli, tidigare utbildningsminister.

Stängde European Humanities University, gav order om repressiva åtgärder mot oppositionella studenter och organiserade studenter för att tvinga dem att rösta. Spelade en aktiv roll i anordnandet av valen 2008, 2012 och 2012, som inte genomfördes korrekt, och i efterföljande repression mot fredliga demonstranter 2008 och 2010. Han står president Lukasjenko mycket nära. Han är chef för Belaja Rus, regimens ideologiska och politiska huvudorganisation.

164.

Rakhmanava, Maryna Iurievna

(Rachmanava, Maryna Jurjeuna)

Rakhmanova, Marina Iurievna

(Rachmanova, Marina Jurjevna)

РАХМАНАВА, Марына Юр’еуна

РАХМАНОВА, Марина Юрьевна

 

Ledamot av den centrala valkommissionen. Som ledamot av den centrala valkommissionen varvar hon ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

165.

Ravinskaia, Tatsiana Uladzimirauna

(Ravinskaya, Tatsiana Uladzimirauna)

(Ravinskaja, Tatsiana Uladzimirauna)

Revinskaia, Tatiana Vladimirovna

(Revinskaya, Tatiana Vladimirovna; Revinskaya, Tatyana Vladimirovna)

(Revinskaja, Tatiana Vladimirovna)

РАВIНСКАЯ, Таццяна Уладзiмiраўна

РЕВИНСКАЯ, Татьяна Владимировна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk.

Dömde den 27 april 2011 politikern Dzmitryj Bandarenka, som samordnade den tidigare presidentkandidaten Andrej Sannikaus medborgarrättskampanj "Europeiska vitryssland", till två års fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot den anklagade.

166.

Ravutskaia, Nadzeia Zalauna

(Ravutskaya, Nadzeya Zalauna)

(Ravutskaja, Nadzeja Zalauna)

Reutskaia, Nadezhda Zalovna

(Reutskaya, Nadezhda Zalovna)

(Reutskaja, Nadezjda Zalovna)

РАВУЦКАЯ, Надзея Залаўна

РЕУТСКАЯ, Надежда Заловна

 

Domare i distriktet Maskouski, Minsk, ansvarig för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Hon har genom utförandet av sitt uppdrag bidragit till att skapa ett klimat präglat av rädsla i samhället, särskilt i samband med 2006 års val.

167.

Reliava, Aksana Anatolyeuna

(Relyavo, Oksana Anatolyevna)

Relyavo, Oksana Anatolyevna

(Reljavo, Oksana Anatoljeva)

РЭЛЯВА, Аксана Анатольеўна

(РAЛЯВА, Аксана Анатольеўна)

РЕЛЯВО, Оксана Анатольевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Savetski i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 23 juni 2011, Tjaljezin, Juryj, 20 dagsböter (700 000 vitryska rubel), b) 23 juni 2011, Rutski, Aljaksandr, 20 dagsböter (700 000 vitryska rubel), c) 28 mars 2011, Ivasjkevitj, Viktar, 10 dagar i fängelse, d) 21 december 2010, Asmanau, Arsen, 15 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Kudlajeu, Aljaksandr, 30 dagsböter, f) 20 december 2010, Tryputsin, Vitaut, 15 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Assipenka, Andrej, 15 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Ardabatski, Dzianis, 15 dagar i fängelse, i) 20 december 2010, Kazlouski, Andrej, 15 dagar i fängelse och 1 050 000 vitryska rubel i böter. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och höga böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

168.

Rubinau, Anatol Mikalajevich

(Rubinau, Anatol Mikalajevitj)

Rubinov, Anatoli Nikolaevich

(Rubinov, Anatolij Nikolajevitj)

PYБIНAЎ, Анатоль Мiкалаевiч

РУБИНОВ, Анатолий Николаевич

Födelsedatum: 15.4.1939

Mogiljov (Mahiljou)

Talman i parlamentets övre kammare, tidigare biträdande chef med ansvar för medier och ideologiska frågor inom presidentens kansli (2006–2008). Var i denna position en av de främsta källorna till och språkrören för statlig propaganda och ideologiskt stöd för regimen.

169.

Rusak, Viktar Uladzimiravich

(Rusak, Viktar Uladzimiravitj)

Rusak, Viktor Vladimirovich

(Rusak, Viktor Vladimirovitj)

РУСАК, Вiктар Уладзiмiравiч

РУСАК, Виктор Владимирович

Födelsedatum: 7.2.1955

ID: 3070255A000PB6

Chef för KGB:s avdelning för ekonomisk säkerhet.

Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

170.

Rusakevich, Uladzimir Vasilievich

(Rusakevitj, Uladzimir Vasiljevitj)

Rusakevich, Vladimir Vasilievich

(Rusakevitj, Vladimir Vasiljevitj)

РУСАКЕВIЧ, Уладзiмiр Васiльевiч

РУСАКЕВИЧ, Владимир Васильевич

Födelsedatum: 13.9.1947

Födelseort: Vyhonosjtji, länet Brest

Har aktivt undergrävt demokratin i Vitryssland. Som tidigare informationsminister var han huvudansvarig för påtryckningar och repressiva åtgärder mot oberoende medier och journalister mellan 2003 och 2009.

171.

Rybakou, Aliaksei Vasilievich

(Rybakov, Aliaksey Vasilievich)

(Rybakou, Aljaksej Vasiljevitj)

Rybakov, Aleksei Vasilievich

(Rybakov, Alexey Vasilievich)

(Rybakov, Aleksej Vasiljevitj)

РЫБАКОЎ, Аляксей Васiльевiч

РЫБАКОВ, Алексей Васильевич

Födelsedatum: 31.7.1966

Adress: Ul. Yesenina 31-1-104, Minsk

Passnummer: MP2937413

Domare i högsta domstolen. Som tidigare domare i distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk och nuvarande domare i högsta domstolen, dömde han den tidigare presidentkandidaten Aljaksandr Kazulin till fem och ett halvt års fängelse för att ha organiserat protester i mars 2006 mot valen, som inte genomfördes korrekt.

Hans genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen.

172.

Saikouski, Valeri Yosifavich

(Sajkouski, Valeryj Josifavitj)

Saikovski, Valeri Yosifovich

Sajkovskij, Valerij Josifovitj)

САЙКОЎСКI, Валерый Iосiфавiч

САЙКОВСКИЙ, Валерий Иосифович

Adress: Department of law of administration of Pervomaysky districtChornogo K. 5 office 417Tfn: +375 17 2800264

I januari 2012 utnämnd till biträdande chef för utredningskommitténs avdelning i Minsk. I sin egenskap av allmän åklagare vid domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk arbetade han med rättegången mot Ales Bjaljatski, en av de mest framträdande människorättsförsvararna och chef för den vitryska människorättsorganisationen Vjasna, vice ordförande i International Federation for Human Rights. De anklagelser som åklagaren lade fram under rättegången var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen. Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

173.

Samaliuk, Hanna Valerieuna

(Samaljuk, Hanna Valerjeuna)

Samoliuk, Anna Valerievna

(Samolyuk, Anna Valeryevna)

(Samoljuk, Anna Valerjevna)

САМАЛЮК, Ганна Валер'еўна

САМОЛЮК, Анна Валерьевна

 

Tidigare domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisten Aljaksandr Stsiashenka till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

174.

Sanko, Ivan Ivanavich

(Sanko, Ivan Ivanavitj)

Sanko, Ivan Ivanovich

(Sanko, Ivan Ivanovitj)

САНЬКО, Iван Iванавiч

САНЬКО, Иван Иванович

 

Major, förundersökningsledare inom KGB. Han bedrev undersökningar inom ramen för vilka falska bevis användes mot oppositionsaktivister på KGB-häktet i Minsk efter det att protestdemonstrationen efter valet slogs ned i Minsk den 19 december 2010. Hans agerande utgjorde ett tydligt brott mot de mänskliga rättigheterna genom att rätten till en rättvis rättegång förvägrades och det utgjorde en överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

175.

Sauko, Valery Iosifavich

(Sauko, Valeryj Josifavitj)

Savko, Valeri Iosifovich

(Savko, Valerij Josifovitj)

САЎКО, Валерый Iосiфавiч

САВКО, Валерий Иосифович

 

Chef för den regionala valkommissionen, länet Hrodna. Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i länet Hrodna.

176.

Shadryna, Hanna Stanislavauna

(Sjadryna, Hanna Stanislavauna)

Sjadrina, Anna Stanislavovna

(Sjadrina, Anna Stanislavovna)

ШАДРЫНА, Ганна Станiславаўна

ШАДРИНА, Анна Станиславовна

 

Tidigare biträdande redaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus.

Ansvarig för att sprida statlig propaganda i den skrivna pressen, som bland annat med förfalskad information har provocerat fram, stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället den 19 december 2010.

177.

Shaeu, Valiantsin Piatrovich

(Shayeu, Valyantsin Piatrovich)

(Sjaeu, Valjantsin Pjatrovitj)

Shaev, Valentin Petrovich

(Shayev, Valentin Petrovich)

(Sjajev, Valentin Petrovitj)

ШАЕЎ, Валянцiн Пятровiч

ШАЕВ, Валентин Петрович

 

Biträdande chef för undersökningskommittén samt f.d. åklagare i länet Homel. Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

178.

Shahrai, Ryta Piatrouna

(Sjarhaj, Ryta Pjatrouna)

Shagrai, Rita Petrovna

(Sjargaj, Rita Petrovna)

ШАГРАЙ, Рнта Пятроўна

ШАГРАЙ, Рита Петровна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Kastrytjnitski (Oktiabrskij), Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Ales Sobal, Maksim Hrishel och Kastantsin Chufistau till 10 dagars fängelse och Siarhej Kardymon till 15 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

179.

Shamionau, Vadzim Iharavich

(Sjamjounau, Vadzim Igardvitj)

Shamenov, Vadim Igorevich

(Shamyonov, Vadim Igorevich)

(Sjamjonov, Vadim Igorevitj)

ШАМЁНАЎ, Вадзiм Iгаравiч

ШАМЁНОВ, Вадим Игоревич

 

Kapten, chef för den operativa styrkan vid fångkoloni IK-17 i Sjklau. Utövade påtryckningar på politiska fångar genom att neka dem rätten till korrespondens och utövade hot i syfte att tvinga fram bekännelser. Han var direkt ansvarig för kränkandet av politiska fångars och oppositionsaktivisters mänskliga rättigheter genom att använda grym, omänsklig och förnedrande behandling eller bestraffning. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

180.

Shastakou, Maksim Aliaksandravich

(Shastakou, Maxim Aliaksandravich)

(Sjastakou, Maksim Aljaksandravitj)

Shestakov, Maksim Aleksandrovich

(Shestakov, Maxim Alexandrovich)

(Sjestakov, Maksim Aleksandrovitj)

ШАСТАКОЎ, Maкciм Аляксандравiч

ШЕСТАКОВ, Максим Александрович

 

Åklagare i målet mot Bjaljatski (Beljatskij) vid distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk efter Bjaljatskis ansökan till domstolen beträffande hans frihetsberövande. Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som utsattes för förtryck i samband med valet den 19 december 2010 och ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

181.

Shchurok, Ivan Antonavich

(Sjtjurok, Ivan Antonavitj)

Shchurok, Ivan Antonovich

(Sjtjurok, Ivan Antonovitj)

ШЧУРОК, Iван Антонавiч

ЩУРОК, Иван Антонович

 

Ledamot av den centrala valkommissionen. Som ledamot av den centrala valkommissionen var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalet i Vitryssland den 19 december 2010.

182.

Sheiko, Ina Valerieuna

(Shaiko, Ina Valerieuna Sheyko, Ina Valerieuna)

(Sjejko, Ina Valerjeuna)

Sheyko, Inna Valerievna

(Sheiko, Inna Valeryevna)

(Sjejko, Inna Valerjevna)

ШЭЙКО, Iна Валер’еўна

(ШAЙКО Iна Валер’еўна)

ШЕЙКО, Инна Валерьевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny i Minsk. Under 2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 21 juli 2011, Sjapavalau, Pavel, 12 dagar i fängelse, b) 21 juli 2011, Ivanjuk, Jauhen, 12 dagar i fängelse, c) 14 juli 2011, Chadzinski, Pavel, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), d) 23 juni 2011, Sudnik, Andrej, 25 dagsböter (875 000 vitryska rubel), e) 23 juni 2011, Jatskou, Usevalad, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), f) 28 april 2011, Kudlajeu, Aljaksandr, 50 dagsböter (1 750 000 vitryska rubel). Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

183.

Sheiman, Viktar Uladzimiravich

(Sheyman, Viktar Uladzimiravich)

(Sjejman, Viktar Uladzimiravitj)

Sheiman, Viktor Vladimirovich

(Sheyman, Viktor Vladimirovich)

(Sjejman, Viktor Vladimirovitj)

ШЭЙМАН, Biктap Уладзiмiравiч

ШЕЙМАН, Виктор Владимирович

Födelsedatum: 26.5.1958,

Födelseort: länet Hrodna

Har ansvar för följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Vitryssland: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Tidigare sekreterare i säkerhetsrådet. Fortfarande presidentens särskilde assistent/ medhjälpare.

184.

Shestakou, Iury Valerievich

(Shestakou, Yury Valerievich)

(Sjestakou, Juryj Valerjevitj)

Shestakov, Iuri Valerievich

(Shestakov, Yuri Valerievich)

(Sjestakov, Jurij Valerjevitj)

ШАСТАКОЎ, Юрый Валер'евiч

ШЕСТАКОВ, Юрий Валерьевич

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 och 27 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Illja Vasiljevitj, Nadzeja Tjajuchouna, Tatsiana Radzetskaja, Siarhej Kanapatski och Volha Damarad till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

185.

Shuhaeu, Siarhei Mikhailavich

(Shuhayeu, Siarhei Mikhailavich)

(Sjuhajeu, Siarhej)

Shugaev, Sergei Mikhailovich

(Shugayev, Sergey Mikhailovich)

(Sjugajev, Sergej)

ШУГАЕЎ, Сяргей Михайлaвiч

ШУГАЕВ, Сергей Михайлович

 

Chef för KGB:s avdelning för kontraspionage och tidigare biträdande chef för KGB:s direktion för kontraspionage. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

186.

Shved, Andrei Ivanavich

(Sjved, Andrej Ivanavitj)

Shved, Andrei Ivanovich

(Shved, Andrey Ivanovich)

(Sjved, Andrej Ivanovitj)

ШВЕД, Андрэй Iванавiч

ШВЕД, Андрей Иванович

 

Biträdande chef för undersökningskommittén samt f.d. biträdande allmän åklagare och chef för undersökningsavdelningen.

På begäran av KGB tog han initiativ till utredningen i fallet Ales Bjaljatski, en av de främsta försvararna av mänskliga rättigheter, chef för det vitryska centrumet för mänskliga rättigheter Vjasna. Viceordföranden för FIDH. Ales Bjaljatski deltog aktivt i försvaret av och stödet till dem som hade utsatts för repressalier i samband med valen den 19 december 2010 och repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

187.

Shykarou, Uladzislau Aleksandravich

(Sjykarou, Uladzislau Aleksandravitj)

Shikarov, Vladislav Aleksandrovich

(Sjikarov, Vladislav Aleksandrovitj)

ШЫКАРОЎ, Уладiзлаў Александравiч

ШИКАРОВ, Владислав Александрович

 

Domare i distriktsdomstolen i Zjeleznodorozjnyj i Vitsebsk. Han dömde flera demonstranter under överklagandeförfarandet trots att dessa inte befunnits skyldiga av domstolen i första instans. Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället.

188.

Shylko, Alena Mikalaeuna

(Sjylko, Alena Mikalajeuna)

Shilko, Elena Nikolaevna

(Shilko, Yelena Nikolaevna)

(Sjilko, Jelena Nikolajevna)

ШЫЛЬКО, Алена Мiкалаеўна

ШИЛЬКО, Елена Николаевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20, 24 och 30 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Ihar Sjersjan (12 dagars fängelse), Zmitser Sjurchaj (10 dagars fängelse) och Franak Vjatjorka (12 dagars fängelse).

Avslog den 24 januari 2012 Ales Bjaljatskis överklagande av den dom som avkunnats mot honom av distriktsdomstolen i Persjamajski, Minsk, trots att den rättegången hade genomförts på ett sätt som var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av de våldsamma ingripandena mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

189.

Siankevich, Eduard Aliaksandravich

(Siankevitj, Eduard Aljaksandravitj)

Senkevich, Eduard Aleksandrovich

(Senkevitj, Eduard Aleksandrovitj)

СЯНЬКЕВIЧ, Эдуард Аляксандравiч

СЕНЬКЕВИЧ, Эдуард Александрович

 

Åklagare i länet Mahiljou, Ansvarig för repressionen mot det civila samhället efter valen i december 2010.

190.

Siarheenka, Ihar Piatrovich

(Siarhjenka, Ihar Pjatrovitj)

Sergeenko, Igor Petrovich

(Sergeyenko, Igor Petrovich)

(Sergejenko, Igor Petrovitj)

СЯРГЕЕНКА, Iгар Пятровiч

СЕРГЕЕНКО, Игорь Петрович

 

Chef för KGB i distriktet Mahiljou. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i regionen Mahiljou.

191.

Simakhina, Liubou Siarheeuna

(Simachina, Ljubou Siarhejeuna)

Simakhina, Liubov Sergeevna

(Simachina, Ljubov Sergejevna)

CIMAXIHA, Любоў Сяргееўна

СИМАХИНА, Любовь Сергеевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisten Siarhej Barsukou till 12 dagars fängelse.

Dömde den 8 november 2011 medborgarrättsaktivisten Pavel Siarhej till 7 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

192.

Simanau, Aliaksandr Anatolievich

(Simanau, Aljaksandr Anatoljevitj)

Simonov, Aleksandr Anatolievich

(Simonov, Aleksandr Anatoljevitj)

CIMAHAЎ, Аляксандр Анатольевiч

СИМОНОВ, Александр Анатольевич

Födelsedatum: 1952, Gomel (Hamel)

ID: 3100552C033PB6

Biträdande justitieminister med ansvar för personalen inom rättsväsendet, ideologin och kontrollen över verkställandet av påföljder. Hans uppgifter innefattar övervakning och kontroll över personalen inom rättsväsendet. Han var ansvarig för det vitryska justitieministeriets roll och verksamhet och rättsväsendet, som är viktiga instrument för kuvandet av befolkningen, genom att tvinga på rättsväsendet statlig propaganda och genom att säkerställa att rättsväsendets personal fattar beslut som är i linje med regimens repressiva karaktär eller som med avsikt bortser ifrån de brott som säkerhetstjänsten begår mot befolkningen.

193.

Simanouski, Dmitri Valerevich

(Simanouskij, Dmitryj Valerjevitj)

Simanovski, Dmitri Valerievich

(Simanovski, Dmitrij Valerijevitj)

CIMAHOЎCKI, Дмiтрый Валер’евiч

СИМАНОВСКИЙ, Дмитрий Валериевич

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Persjamajski i Minsk. Han var åklagare i målet mot Dzimitryj Bandarenka. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De byggde på en felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, och hade varken stöd av bevisföring, belägg eller vittnesmål.

194.

Sirenka, Viktar Ivanavich

(Sirenka, Viktar Ivanavitj)

Sirenko, Viktor Ivanovich

(Sirenko, Viktor Ivanovitj)

CIРЭНКА, Biктap Iванавiч

СИРЕНКО, Виктор Иванович

Födelsedatum: 4.3.1962

ID: 3040362B062PB7

Ordförande i staden Minsks hälsovårdskommitté och tidigare chefskirurg vid akutsjukhuset i Minsk. Motsatte sig inte kidnappningen av presidentkandidat Uladzimir Njakljajeu, som fördes till akutsjukhuset efter att misshandlats svårt den 19 december 2010. Genom sin underlåtenhet att tillkalla polis samarbetade han med okända personer, och blev därmed befordrad.

195.

Sivakau, Iury Leanidavich

(Sivakau, Yury Leanidavich)

(Sivakau, Juryj Leonidavitj)

Sivakov, Iury (Yurij, Yuri) Leonidovich

(Sivakov, Jurij Leonidovitj)

СIВАКАЎ, Юрый Леанiдавiч

СИВАКОВ, Юрий Леонидович

Födelsedatum: 5.8.1946,

Födelseort: länet Sachalin

Iscensatte följande ouppklarade försvinnanden 1999–2000 i Vitryssland: Juryj Zacharenka, Viktar Hantjar, Anatol Krasouski och Dzmitryj Zavadski. Biträdande rektor vid Minsk Institute of Management, tidigare minister med ansvar för turism och sport, tidigare inrikesminister och tidigare biträdande chef för presidentens kansli.

196.

Skurat, Viktar Vatslavavich

(Skurat, Viktar Vatslavavitj)

Skurat, Viktor Vatslavovich

(Skurat, Viktor Vatslavovitj)

СКУРАТ, Вiктар Вацлавaвiч

СКУРАТ, Виктор Вацлавович

 

Chef för det kommunala direktoratet i Minsk under avdelningen för allmän säkerhet inom inrikesministeriet. I februari 2011 mottog han en utmärkelse och ett tackbrev från president Lukasjenko för sitt aktiva deltagande och utförande av givna order vid ingripandet mot demonstrationen den 19 december 2010.

197.

Slizheuski, Aleh Leanidavich

(Slizjeuski, Aleh Leanidavitj)

Slizhevski, Oleg Leonidovich

(Slizjevskij, Oleg Leonidovitj)

СЛIЖЭЎСКI, Алег Леанiдавiч

СЛИЖЕВСКИЙ, Олег Леонидович

Födelsedatum: 16.8.1972

Födelseort: Grodno (Hrodna)

Justitieminister, ledamot av den centrala valkommissionen, tidigare chef för avdelningen för sociala organisationer och politiska partier vid justitieministeriet. Som ledamot av den centrala valkommissionen varvar han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val som skett sedan 2007. Genom sin ställning i justitieministeriet och den kontroll han utövar över rättsväsendet har han aktivt tagit del i förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, genom att förvägra icke-statliga organisationer och politiska partier registrering, vilket i många fall har lett till att de utplånats.

198.

Smalenski, Mikalai Zinoujevitj

(Smalenski, Mikalaj Zinoujevitj)

Smolenski, Nikolai Zinovievich

(Smolenskij, Nikolaj Zinovjevitj)

СМАЛЕНСКI, Мiкалай 3iноўeвiч

СМОЛЕНСКИЙ, Николай Зиновьевич

 

Biträdande chef för centrumet för terroristbekämpning inom den centrala underrättelsetjänsten och tidigare biträdande chef för KGB, med ansvar för personal och organisation av arbetet. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

199.

Smirnou, Iauhen Aliaksandravich

(Smirnou, Yauhen Aliaksandravich)

(Smirnou, Jauhen Aljaksandravitj)

Smirnov, Evgeni Aleksandrovich

(Smirnov, Yevgeni Aleksandrovich)

(Smirnov, Jevgenij Aleksandrovitj)

СМIРНОЎ, Яўген Аляксандравiч

CМИРНОВ, Евгений Александрович

Födelsedatum: 15.3.1949

Födelseort: länet Rjazan, Ryssland (Sovjetunionen)

ID: 3160872K021PB4

Ordförande i Eurasec-domstolen, förste biträdande ordförande i ekonomiska domstolen, ansvar för förtryck av det civila samhället och den demokratiska oppositionen, särskilt i samband med 2006 års val.

200.

Stosh, Mikalai Mikalaevich

(Stosj, Mikalaj Mikalajevitj)

Stosh, Nikolai Nikolaevich

(Stosj, Nikolaj Nikolajevitj)

СТОШ, Мiкалай, Мiкалаевiч

СТОШ, Николай Николаевич

 

Chef för den regionala valkommissionen, länet Homel. Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i Homel.

201.

Stsiapurka, Uladzimir Mikhailavich

(Stsiapurka, Uladzimir Michajlavitj)

Stepurko, Vladimir Mikhailovich

(Stepurko, Vladimir Michajlovitj)

СЦЯПУРКА, Уладзiмiр Мiхайлавiч

СТЕПУРКО, Владимир Михайлович

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som överdomare avslog han överklagandena av domarna mot medborgarrättsaktivisterna Iryna Chalip, Siarhej Martsaleu, Pavel Sevjarynets, Dzmitryj Bandarenka, Dzmitryj Daronin, Siarhej Kazakou, Uladzimir Loban, Vital Matsukevitj, Jauhen Sekret och Aleh Fjodarkevitj. Dessa rättegångar utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

Den 24 januari 2012 avvisade han överklagandet från Ales Bjaljatski av den dom som avkunnats mot honom av domstolen i distriktet Persjamajski i Minsk trots att rättegången mot Bjaljatski genomfördes på ett sätt som utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagstiftningen.

Bjaljatski försvarade aktivt och stödde de personer som drabbats av repressiva åtgärder i samband med valet den 19 december 2010 och av det våldsamma ingripandet mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

202.

Stuk, Aliaksei Kanstantsinavich

(Stuk, Aljaksej Kanstantsinavitj)

Stuk, Aleksei Konstantinovich

(Stuk, Alexey Konstantinovich)

(Stuk, Aleksej Konstantinovitj)

СТУК, Аляксей Канстанцiнавiч

СТУК, Алексей Константинович

 

Biträdande allmän åklagare.

Under 2007–2008 inledde han mål mot oberoende medier, journalister och oppositionspartier. Han godkände av KGB-officerare genomförda husundersökningar av lokaler tillhörande Radio Racyja, ERB-televisionen Belsat, Hrodna-kontoret tillhörande Vitrysslands folkfront samt den icke-statliga organisationen Batskavsjtjyna liksom lägenheterna tillhörande 17 journalister.

203.

Sukharenka, Stsiapan Mikalaevich

(Sucharenka, Stsiapan Mikalajevitj)

Sukhorenko, Stepan Nikolaevich

(Suchorenko, Stepan Nikolajevitj)

СУХАРЭНКА, Сцяпан Мiкалаевiч

СУХОРЕНКО, Степан Николаевич

Födelsedatum: 27.1.1957

Födelseort: Zduditji, länet Gomel (Homel)

Ambassadör för Vitrysslands utrikesministerium, tidigare KGB-chef. Han hotade fredliga aktivister före demonstrationerna 2006 och var en av huvudaktörerna i förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället efter val, som inte genomfördes korrekt. Han tog också initiativ till repressiva lagändringar och lagar mot den demokratiska oppositionen och det civila samhället.

204.

Sukhau, Dzmitri Viachaslavavich

(Sukhau, Dzimitry Vyachyaslavavich)

(Suchau, Dzmitri Vjatjaslavavitj)

Sukhov, Dmitri Vyacheslavovich

(Sukhov, Dmitry Viacheslavovich)

(Suchov, Dmitrij Vjatjeslavoritj)

СУХАЎ, Дзмiтрi Вячаслававiч

СУХОВ, Дмитрий Вячеславович

 

Överstelöjtnant, verksam inom KGB:s militära kontraspionage. Han förfalskade bevisning och använde hot för att tvinga fram bekännelser av oppositionsaktivister på KGB-häktet i Minsk efter det att protestdemonstrationen efter valet slogs ned i Minsk den 19 december 2010. Han var direkt ansvarig för kränkandet av politiska fångars och oppositionsaktivisters grundläggande mänskliga rättigheter genom att använda överdrivet våld mot dem. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

205.

Svistunova, Valiantsina Mikalaeuna

(Svistunova, Valyantsina Mikalayeuna)

(Svistunova, Valjantsina Mikalajeuna)

Svistunova, Valentina Nikolaevna

(Svistunova, Valentina Nikolayevna)

(Svistunova, Valentina Nikolajevna)

СВIСТУНОВА, Валянцiна Мiкалаеўна

СВИСТУНОВА, Валентина Николаевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 21 juli 2011, Bandarenka, Volha, 10 dagar i fängelse, b) 21 juli 2011, Ruskaja, Volha, 11 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Martjyk, Stanislau, 15 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Stantjyk, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Anjankou, Siarhej, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

206.

Svorab, Mikalai Kanstantsinavich

(Svorob, Mikalaj Kanstantinavitj)

Svorob, Nikolai Konstantinovich

(Svorob, Nikolaj Konstantinovitj)

СВОРАБ, Мiкалай Канстанцiнавiч

СВОРОБ, Николай Константинoвич

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. biträdande chef för KGB var han ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

207.

Talstashou, Aliaksandr Alehavich

(Talstasjou, Aljaksandr Alehavitj)

Tolstashov, Aleksandr Olegovich

(Tolstasjov, Aleksandr Olegovitj)

ТАЛСТАШОЎ, Аляксандр Алегавiч

ТОЛСТАШОВ, Александр Олегович

 

Chef för KGB:s avdelning för skydd av den konstitutionella ordningen och bekämpning av terrorism

Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

208.

Taranda, Aliaksandr Mikhailavich

(Taranda, Aljaksandr Michajlavitj)

Taranda, Aleksandr Mikhailovich

(Taranda, Aleksandr Michajlovitj)

ТАРАНДА, Аляксандр Мiхайлавiч

ТАРАНДА, Александр Михайлович

 

Biträdande redaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus.

Ansvarig för att sprida statlig propaganda i pressen, som har stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad och osann information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

209.

Tarapetskaia, Halina Mikhailauna

(Tarapetskaya, Halina Mikhailauna)

(Tarapetskaja, Halina Michajlauna)

Toropetskaia, Galina Mikhailovna

(Toropetskaya, Galina Mikhailovna)

(Toropetskaja, Galina Michajlovna)

ТАРАПЕЦКАЯ, Галiна Мiхайлаўна

ТОРОПЕЦКАЯ, Галина Михайловна

 

Biträdande redaktör vid tidningen för presidentens kansli och den viktigaste propagandatidningen Sovetskaja Belarus.

Ansvarig för att sprida statlig propaganda i pressen, som har provocerat fram, stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället, som med hjälp av förfalskad information systematiskt framställs på ett negativt och nedsättande sätt, särskilt efter presidentvalet 2010.

210.

Ternavsky, Anatoly Andreevich

(Ternavski, Anatoli Andreevich; Ternavskiy, Anatoliy Andreyevich)

(Ternavskij, Anatolij Andrejevitj)

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андрэевiч

ТЕРНАВСКИЙ, Анатолий Андреевич

Födelsedatum: 1950

Födelseort: Donetsk, Ukraina

Person som står Lukasjenkofamiljens medlemmar nära, sponsor av presidentens idrottsklubb. Hans affärer med olja och med oljeprodukter bevisar att han har en nära koppling till regimen eftersom det råder ett statligt monopol inom oljeraffineringssektorn och eftersom det endast är ett fåtal enskilda personer som har rätt att bedriva verksamhet inom oljesektorn. Hans företag Univest-M är en av de två viktigaste privata oljeexportörerna i Vitryssland.

211.

Tratstsiak, Piotr Uladzimiravich

(Tratstsiak, Pjotr Uladzimiravitj)

Tretiak, Petr Vladimirovich

(Tretyak, Piotr Vladimirovich)

(Tretiak, Pjotr Vladimirovitj)

ТРАЦЦЯК, Петр Уладзiмiравiч

ТРЕТЬЯК, Петр Владимирович

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. biträdande chef för KGB och medlem i säkerhetsrådets kommitté för radiofrekvenser var han ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

212.

Traulka, Pavel

Traulko, Pavel

ТРАУЛЬКА, Павел

ТРАУЛЬКО, Павел

 

Överstelöjtnant, tidigare verksam inom KGB:s militära kontraspionage (numera chef för presstjänsten i Vitrysslands nyinrättade undersökningskommitté). Han förfalskade bevisning och använde hot för att tvinga fram bekännelser av oppositionsaktivister på KGB-häktet i Minsk efter det att protestdemonstrationen efter valet slogs ned i Minsk den 19 december 2010. Han var direkt ansvarig för användningen av grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och nekade rätten till en rättvis rättegång. Hans agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

213.

Trubnikau, Mikalai Aliakseevich

(Trubnikau, Mikalaj Aljaksejevitj)

Trubnikov, Nikolai Alekseevich

(Trubnikov, Nikolaj Aleksejevitj)

ТРУБНIКАЎ, Мiкалай Аляксеевiч

ТРУБНИКОВ, Николай Алексеевич

 

Domare i distriktet Partyzanski, Minsk. Han var direkt inblandad i det rättsliga förtrycket av det civila samhället och den demokratiska oppositionen 2006–2007. Den 15 januari 2007 dömde han den politiska aktivisten Andrej Dzmitriev till tre dagars fängelse. Hans genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Han godtog bevis och vittnesutsagor som inte var relevanta för de anklagade.

214.

Tselitsa, Lidziia Fiodarauna

(Tselitsa, Lidzia Fiodarauna; Tselitsa, Lidziya Fiodarauna)

(Tselitsa, Lidzija Fjodarauna)

Telitsa, Lidiia Fedorovna

(Telitsa, Lidia Fedorovna; Telitsa, Lidiya Fedorovna)

(Telitsa, Lidija Fjodorovna)

ЦЕЛIЦА, Лiдзiя Федараўна

ТЕЛИЦА, Лидия Федоровна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Maskouski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisten Michail Barsukou till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

215.

Tsertsel, Ivan Stanislavavich

(Tsertsel, Ivan Stanislavavitj)

Tertel, Ivan Stanislavovich

(Tertel, Ivan Stanislavovitj)

ЦЕРЦЕЛЬ, Iван Станiслававiч

ТЕРТЕЛЬ, Иван Станиславович

 

Biträdande chef för KGB med ansvar för ekonomisk brottslighet och bekämpning av korruption.

Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

216.

Tsitsiankova, Alena Viktarauna

(Tsitsiankova, Alena Viktarauna)

Titenkova, Elena Viktorovna

(Titenkova, Yelena Viktorovna)

(Titenkova, Jelena Viktorovna)

ЦIЦЯНКОВА, Алена Вiктараўна

ТИТЕНКОВА, Елена Викторовна

 

Tidigare domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski, Minsk

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Anton Hulak till 15 dagar, Ales Milinets och Pavel Kamarou till 12 dagar samt Siarhej Pjatrusiyn till 11 dagar i fängelse. Dömde i juli 2011 andra aktivister till 5 och 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevants bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

217.

Tupik, Vera Mikhailauna

(Tupik, Vera Michajlauna)

Tupik, Vera Mikhailovna

(Tupik, Vera Michajlovna)

TYПIK, Вера Мiхайлаўна

ТУПИК, Вера Михайловна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski, Minsk. Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Natallja Vasiljevitj till 15 dagar och Katsiaryna Parfiljeva, Aljaksandr Pjatnitski samt Svjatlana Rasljakova till 10 dagar i fängelse. Dömde i juli 2011 andra aktivister till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegångarna var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

218.

Tushynski, Ihar Heraninavich

(Tusjynski, Ihar Heraninavitj)

Tushinski, Igor Geroninovich

(Tusjinskij, Igor Geroninovitj)

ТУШЫНСКИЙ, Irap Геранiнавiч

ТУШИНСКИЙ, Игорь Геронинович

 

Biträdande justitieminister med ansvar för rättsligt stöd till de institutioner som utarbetar lagar och regleringar i ekonomifrågor och för registreringen av juridiska personer.

Han var ansvarig för det vitryska justitieministeriets roll och verksamhet och rättsväsendet, som är viktiga instrument för kuvandet av befolkningen, genom att tvinga på rättsväsendet statlig propaganda, vilket leder till och berättigar repressionen av den demokratiska oppositionen och det civila samhället genom att förvägra eller dra tillbaka registreringen av icke-statliga organisationer och politiska partier.

219.

Unukevich, Tamara Vasileuna

(Unukevitj, Tamara Vasileuna)

Vnukevich, Tamara Vasilievna

(Vnukevitj, Tamara Vasiljevna)

Унукевiч, Тамара Васiльеўна

ВНУКЕВИЧ, Тамара Васильевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som biträdande domare avslog hon överklagandena av domarna mot medborgarrättsaktivisterna Irina Chalip, Siarhej Martsaleu, Pavel Severynets. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

220.

Utsiuryn, Andrei Aliaksandravich

(Utsiuryn, Andrey Aliaksandravich; Utsyuryn, Andrei Aliaksandravich)

(Utsiuryn, Andrej Aljaksandravitj)

Vtiurin, Andrei Aleksandrovich

(Vtiurin, Andrey Aleksandrovich; Vtyurin, Andrei Aleksandrovich)

(Vtiurin, Andrej Aleksandrovitj)

УЦЮРЫН, Андрэй Аляксандравiч

ВТЮРИН, Андрей Александрович

Födelsedatum: 1971, Penza (Ryssland)

Chef för presidentens säkerhetsavdelning.

Under hans överinseende deltog flera personer från hans avdelning i förhör med politiska aktivister efter demonstrationerna den 19 december 2010.

221.

Vakulchyk, Valery Paulavich

(Vakultjyk, Valeryj Paulavitj)

Vakulchik, Valeri Pavlovich

(Vakultjik, Valerij Pavlovitj)

ВАКУЛЬЧЫК, Валерый Паўлавiч

ВАКУЛЬЧИК, Валерий Павлович

Födelsedatum: 19.6.1964, länet Brest

Chef för undersökningskommittén, tidigare chef för det operativa analyscentret vid presidentens kansli, med ansvar för telekommunikationer, däribland övervakning, filtrering, kontroll över och medverkan i olika kommunikationskanaler, exempelvis internet.

222.

Valchkova, Maryiana Leanidauna

(Valchkova, Maryana Leanidauna)

(Valtjkova, Maryjana Leonidauna)

Volchkova, Marianna Leonidovna

(Voltjkova, Marianna Leonidovna)

ВАЛЧКОВА, Марыяна Леанiдаўна

ВОЛЧКОВА, Марианна Леонидовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Partyzanski i Minsk. Under 2010–2011 dömde hon följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 7 juli 2011, Lelikau, Andrej, 7 dagar i fängelse, b) 7 juli 2011, Lapatsik, Jauhen, okänt straff, c) 7 juli 2011, Siarhejeu, Uladzimir, 11 dagar i fängelse, d) 4 juli 2011, Stsepanenka, Aljaksandr, 5 dagar i fängelse, e) 4 juli 2011, Pljuto, Tatsiana, 20 dagsböter (700 000 vitryska rubel), f) 23 juni 2011, Kanapljannik, Siarhej, 20 dagsböter (700 000 vitryska rubel), g) 20 december 2010, Furman, Viktar, 11 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Astasjou, Anton, 11 dagar i fängelse, i) 20 december 2010, Navumava, Valjantsina, 11 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och höga böter för personer som varit inblandade i fredliga protester och var därför ansvarigrepressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

223.

Varapaev, Ihar Ryhoravich

(Varapayev, Ihar Ryhoravich)

(Varapajev, Ihar Ryhoravitj)

Voropaev, Igor Grigorievich

(Voropayev, Igor Grigoryevich)

(Voropajev, Igor Grigorjevitj)

ВАРАПАЕЎ, Irap Pыгopaвiч

ВОРОПАЕВ, Игорь Григорьевич

 

Vice verkställande direktör för det vetenskapliga arbetet inom företaget "Research Institute on electronic computers" som lyder under statens militär-industriella kommitté och tidigare chef för KGB:s styrelse för statens kommunikationer. Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

224.

Varenik, Natallia Siamionauna

(Varenik, Natallja Siamjonauna)

Varenik, Natalia Semenovna

(Varenik, Natalya Semyonovna)

(Varenik, Natalja Semjonovna)

ВАРЭНIК, Наталля Сяменаўна

ВАРЕНИК, Наталья Семеновна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Valjantsina Furman och Vadzim Klysjejka till 10 dagars fängelse. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godkände irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

225.

Vasilevich, Ryhor Aliakseevich

(Vasiljevitj, Ryhor Aljaksejevitj)

Vasilevich, Grigori Alekseevich

(Vasilevich, Grigoriy Alekseyevich)

(Vasiljevitj, Grigorij Aleksejevitj)

ВАСIЛЕВIЧ, Рыгор Аляксеевiч

ВАСИЛЕВИЧ, Григорий Алексеевич

Födelsedatum: 13.2.1955

ID: 3130255A011PB5

Allmän åklagare. Han övervakade förföljelsen av alla personer som kvarhölls i samband med repressionen mot de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010.

226.

Vasilieu, Aliaksei Aliaksandravich

(Vasilyeu, Aliaksey Aliaksandravich)

(Vasiljeu, Aljaksej Aljaksandravitj)

Vasiliev, Aleksei Aleksandrovich

(Vasilyev, Alexey Alexandrovich)

(Vasiljev, Aleksej Aleksandrovitj)

ВАСIЛЬЕЎ, Аляксей Аляксандравiч

ВАСИЛЬЕВ, Алексей Александрович

 

Chef för den regionala valkommissionen, länet Minsk. Som ordförande för en regional valkommission var han ansvarig för åsidosättandet av internationella normer för genomförande av val vid presidentvalen den 19 december 2010 i länet Minsk.

227.

Vehera, Viktar Paulavich

(Vehera, Viktar Paulavitj)

Vegera, Viktor Pavlovich

(Vegera, Viktor Pavlovitj)

BEREPA, Biктap Паўлавiч

ВЕГЕРА, Виктор Павлович

 

Förste biträdande chef för KGB.

Ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Initiativtagare i fallet med den politiske fången Ales Bjaljatski, en av de främsta försvararna av mänskliga rättigheter, chef för det vitryska centrumet för mänskliga rättigheter Vjasna. Viceordföranden för FIDH. Ales Bjaljatski deltog aktivt i att försvara och stödja dem som utsatts för förföljelse i samband med valet den 19 december 2010 och repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

228.

Volkau, Siarhei Mikhailavich

(Volkau, Siarhej Michajlavitj)

Volkov, Sergei Mikhailovich

(Volkov, Sergey Mikhailovich)

(Volkov, Sergej Michajlovitj)

ВОЛКАЎ, Сяргей Мiхайлавiч

ВОЛКОВ, Сергей Михайлович

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. chef för KGB:s underrättelseavdelning var han ansvarig för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen.

229.

Yakunchykhin, Aliaksandr Anatolyevich

(Iakunchykhin, Aliaksandr Anatolievich)

(Jakuntjychin, Aljaksandr Anatoljevitj)

Yakunchikhin, Aleksandr Anatolyevich

(Iakunchikhin, Alexandr Anatolievich)

(Jakuntjichin, Aleksandr Anatoljevitj)

ЯКУНЧЫХIН, Аляксандр Анатольевiч

ЯКУНЧИХИН, Александр Анатольевич

 

Domare vid distriktsdomstolen i Tsentralny i Minsk. Under 2010–2011 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 17 november 2011, Makajeu, Aljaksandr, 5 dagar i fängelse, b) 7 juli 2011, Tukaj, Illja, 12 dagar i fängelse, c) 7 juli 2011, Sjaptjyts, Jauhen, 12 dagar i fängelse, d) 31 januari 2011, Kulakou, Leanid, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), e) 21 december 2010, Jaromenak, Uladzimir, 15 dagar i fängelse, f) 20 december 2010, Darosjka, Aljaksej, 12 dagar i fängelse, g) 20 december 2010, Kachno, Herman, 12 dagar i fängelse, h) 20 december 2010, Paljakou, Vital, 15 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

230.

Yarmalitski, Siarhei Uladzimiravich

(Jarmalitski, Siarhej Uladzimiravitj)

Ermolitski, Sergei Vladimirovich

(Yermolitski, Sergei Vladimirovich)

(Jermolitskij, Sergej Vladimirovitj)

ЯРМАЛIЦКI, Сяргей Уладзiмiравiч

ЕРМОЛИЦКИЙ, Сергей Владимирович

 

Chef för fånglägret i Sjklou. Han har gjort sig skyldig till omänsklig behandling av fångarna samt förföljelse av före detta presidentkandidaten Mikalaj Statkevitj, som fängslades i samband med händelserna den 19 december 2010, och andra fångar.

231.

Yuferytsyn, Dzmitry Viktaravich

(Iuferytsyn, Dzmitry Viktaravich)

(Juferytsyn, Dzmitryj Viktaravitj)

Yuferitsyn, Dmitri (Dmitry) Viktorovich

(Yuferitsin, Dmitri Viktorovich; Iuferitsyn, Dmitry Viktorovich)

(Juferitsyn, Dmitrij Viktorovitj)

ЮФЕРЫЦЫН, Дзмiтрый Вiктаравiч

ЮФЕРИЦЫН, Дмитрий Викторович

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski i Minsk. Under 2010 dömde han följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Tjaruchin, Kanstantsin, 30 dagsböter (1 050 000 vitryska rubel), b) 20 december 2010, Jarmola, Mikalaj, 15 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Halka, Dzmitryj, 10 dagar i fängelse, d) 20 december 2010, Navumau, Viktar, 12 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Haldzenka, Anatol, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff och omfattande böter för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

232.

Zaharouski, Anton

(Zaharouski, Anton)

Zagorovski, Anton

(Zagorovskij, Anton)

ЗАГАРОЎСКI, Антон

ЗАГОРОВСКИЙ, Антон

 

Åklagare vid distriktsdomstolen i Frunzenski i Minsk, arbetar med målet mot demonstranten Vasilj Parfjankau. Ansvarig för genomförandet av politiskt motiverade administrativa och straffrättsliga påföljder mot företrädare för det civila samhället.

233.

Zaitsau, Vadzim Iurievitj

(Zajtsau, Vadzim Jurjevitj)

Zaitsev, Vadim Iurievich

(Zajtsev, Vadim Jurjevitj)

ЗАЙЦАЎ, Вадзiм Юр'евiч

ЗАЙЦЕВ, Вадим Юрьевич

Födelsedatum: 1964

KGB-chef.

Ansvarig för att ha förvandlat KGB till de främsta förtryckarorganet som används gentemot civilsamhället och den demokratiska oppositionen. Ansvarig för spridning, via medier, av falsk information om de demonstranter som deltog i demonstrationen den 19 december 2010, enligt vilken dessa påstås ha haft med sig material som kunnat användas som vapen. Han hotade personligen den tidigare presidentkandidaten Andrej Sannikaus fru och barn. Han är den huvudsakliga initiativtagaren till order om olaglig förföljelse av den demokratiska oppositionen, tortyr av politiska motståndare och misshandel av fångar.

234.

Zaitsava, Viktoryia Henadzeuna

(Zajtsava, Viktorija Henadzeuna)

Zaitseva, Viktoria Gennadievna

(Zajtseva, Viktorija Gennadjevna

ЗАЙЦАВА, Вiкторiя Генадзеўна

ЗАЙЦЕВА, Виктория Геннадьевна

 

Domare vid stadsdomstolen i Minsk. Som biträdande domare avslog hon överklagandena av domarna mot före detta presidentkandidaten Andrej Sannikov, medborgarrättsaktivisterna Ilja Vasiljevitj, Fjodor Mirzajanau, Aleh Hnedtjyk och Uladzimir Jarjomenak. Rättegången utgjorde en uppenbar kränkning av straffprocesslagen.

235.

Zacharau, Aljaksei Ivanavich

(Zacharau, Aljaksej Ivanavitj)

Zakharov, Aleksei Ivanovich

(Zakharov, Alexey Ivanovich)

(Zacharov, Aleksej Ivanovitj)

ЗАХАРАЎ, Аляксей Iванавiч

ЗАХАРОВ, Алексей Иванович

 

Har varit aktivt delaktig i repressionen mot det civila samhället i Vitryssland. Som f.d. chef för KGB:s avdelning för militärt kontraspionage bär han ansvaret för KGB:s repression mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen. Under hans överseende deltog KGB-personal i förhör med politiska aktivister efter demonstrationen den 19 december 2010.

236.

Zapasnik, Maryna Sviataslavauna

(Zapasnik, Maryna Svjataslavauna)

Zapasnik, Marina Sviatoslavovna

(Zapisnik, Marina Svjataslavovna)

ЗАПАСНIК, Марына Святаславаўна

ЗАПАСНИК, Марина Святославовна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski i Minsk. Har under 2011 dömt följande representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 18 juli 2011, Paljakou, Vital, 12 dagar i fängelse, b) 7 juli 2011, Marozau, S., 10 dagar i fängelse, c) 7 juli 2011, Badrahin, Aljaksandr, 10 dagar i fängelse, d) 7 juli 2011, Marozova, S., 10 dagar i fängelse, e) 7 juli 2011, Varabej, Aljaksandr, 15 dagar i fängelse, f) 4 juli 2011, Mazurenka, Mikita, 10 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarig för repressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

237.

Zhadobin, Iury Viktaravich

(Zhadobin, Yury Viktaravich)

(Zjadobin, Juryj Viktaravitj)

Zhadobin, Iuri Viktorovich

(Zhadobin, Yuri Viktorovich)

(Zjadobin, Jurij Viktorovitj)

ЖАДОБIН, Юрый Biктapaвiч

ЖАДОБИН, Юрий Викторович

Födelsedatum: 14.11.1954

ID: 3141154A021PB0

Försvarsminister.

I sin egenskap av ledamot i säkerhetsrådet godkänner han beslut om repressiva åtgärder som beslutats på ministernivå, däribland beslutet om att slå ner de fredliga demonstrationerna den 19 december 2010. Efter december 2010, lovordade han "att de destruktiva krafterna helt hade förintats", och syftade då på den demokratiska oppositionen.

238.

Zhuk, Alena Siamionauna

(Zhuk, Alena Syamionauna)

(Zjuk, Alena Siamjonauna)

Zhuk, Elena Semenovna

(Zhuk, Yelena Semyonovna)

(Zjuk, Jelena Semjonovna)

ЖУК, Алена Сямёнаўна

ЖУК, Елена Семеновна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Persjamajski i Vitsebsk. Den 24 februari 2012 dömde hon Siarhej Kavalenka, som har betraktats som en politisk fånge sedan början av februari 2012, till fängelse i två år och en månad för överträdelse av skyddstillsyn. Alena Zhuk var direkt ansvarig för kränkandet av en persons mänskliga rättigheter eftersom hon nekade Siarhej Kavalenka rätten till rättvis rättegång. Siarhej Kavalenka hade tidigare fått en villkorlig dom för att ha hängt upp en förbjuden historisk vit-röd-vit flagga, en symbol för oppositionen, i Vitsebsk. Den efterföljande domen som meddelades av Alena Zjuk var oproportionerligt sträng med tanke på brottets art och strider mot den vitryska strafflagen. Alena Zhuks agerande utgjorde en direkt överträdelse av de internationella åtaganden Vitryssland gjort i fråga om mänskliga rättigheter.

239.

Zhuk, Dzmitry Aliaksandravich

(Zjuk, Dzmitryj Aljaksandravitj)

Zhuk, Dmitri Aleksandrovich

(Zjuk, Dmitrij Aleksandrovitj)

ЖУК, Дзмiтрый Аляксандравiч

ЖУК, Дмитрий Александрович

Födelsedatum: 7.7.1970

ID: 3070770A081PB7

Generaldirektör (vd) för den statliga nyhetsbyrån Belta.

Ansvarig för att sprida statlig propaganda i medierna, som bland annat med hjälp av förfalskad information har stöttat och försvarat förtrycket av den demokratiska oppositionen och det civila samhället den 19 december 2010.

240.

Zhukouskaia, Zhanna Aliakseeuna

(Zhukouskaya, Zhanna Aliakseyeuna)

(Zjukouskaja Zjanna Aljaksejevna)

Zhukovskaia, Zhanna Alekseevna

(Zhukovskaya, Zhanna Alekseyevna)

(Zjukovskaja, Zjanna Aleksejevna)

ЖУКОЎСКАЯ, Жанна Аляксееўна

ЖУКОВСКАЯ, Жанна Алексеевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Frunzenski, Minsk.

Medverkade direkt i rättsliga repressalier mot fredliga demonstranter den 19 december 2010. Dömde den 20 december 2010 medborgarrättsaktivisterna Iryna Jarasjevitj och Michail Jakavenka till 15 respektive 10 dagars fängelse. Dömde den 7 juli 2011 medborgarrättsaktivisten Barys Sidarejka till 10 dagars fängelse för deltagande i en tyst protest. Hennes genomförande av rättegången var ett klart brott mot straffprocesslagstiftningen. Hon godtog irrelevanta bevis och vittnesutsagor mot de anklagade.

241.

Zhukouski, Siarhei Kanstantsinavich

(Zjukouski, Siarhej Kanstantsinavitj)

Zhukovski, Sergei Konstantinovich

(Zjukovskij, Sergej Konstantinovitj)

ЖУКОЎСКI, Сяргей Канстанцiнавiч

ЖУКОВСКИЙ, Сергей Константинович

 

Allmän åklagare vid distriktsdomstolen i Zavodski i Minsk. Han var åklagare i målet mot Iryna Chalip, Siarhej Martsaleu och Pavel Sevjarynets, som är framstående företrädare för det civila samhället. De anklagelser han lade fram var tydligt och direkt politiskt motiverade och utgör en uppenbar kränkning av straffprocesslagen. De byggde på en felaktig rubricering av händelserna den 19 december 2010, och hade varken stöd av bevisföring, belägg eller vittnesmål.

242.

Ziankevich, Valiantsina Mikalaeuna

(Zyankevich, Valyantsina Mikalayeuna)

(Ziankevitj, Valjantsina Mikalajeuna)

Zenkevich, Valentina Nikolaevna

(Zenkevitj, Valentina Nikolajevna)

ЗЯНЬКЕВIЧ, Валянцiна Мiкалаеўна

ЗЕНЬКЕВИЧ, Валентина Николаевна

 

Domare vid distriktsdomstolen i Leninski i Minsk. Under 2010 dömde hon representanter för det civila samhället till böter eller fängelse för deras fredliga protester: a) 20 december 2010, Jarmolau, Jahor, 12 dagar i fängelse, b) 20 december 2010, Palubok, Aljaksandr, 15 dagar i fängelse, c) 20 december 2010, Michalkin, Zachar, 10 dagar i fängelse, d) 20 oktober 2010, Smalak, Siarhej, 15 dagar i fängelse, e) 20 december 2010, Vassileuski, Aljaksandr, 15 dagar i fängelse. Har upprepade gånger utdömt fängelsestraff för personer som deltagit i fredliga protester och var därför ansvarigrepressionen mot det civila samhället och den demokratiska oppositionen i Vitryssland.

243.

Zimouski, Aliaksandr Leanidavich

(Uzimouski Aljaksandr Leanidavitj)

Zimovski, Aleksandr Leonidovich

(Zimovskij, Aleksandr Leonidovitj)

ЎЗIМOЎCКI, Аляксандр Леанiдавiч

ЗИМОВСКИЙ, Александр Леонидович

Födelsedatum: 10.1.1961

Födelseort: Tyskland (DDR)

ID: 3100161A078PB5

Medierådgivare och tidigare ordförande för det statliga radio- och tv-bolaget. Regimens viktigaste propagandaaktör fram till och med december 2010, genom systematiskt nedsvärtande av oppositionen, försvar för grova kränkningar av mänskliga rättigheter och återkommande ingripanden mot oppositionen och det civila samhället i Vitryssland.B.  Juridiska personer samt enheter och organ som avses i artikel 2.1

 

Namn

Translitterering av vitrysk stavning

Translitterering av rysk stavning

Namn

(vitrysk stavning)

Namn

(rysk stavning)

Identifieringsuppgifter

Skäl för uppförande på förteckningen

1.

Beltechexport

 

‘ЗАО Белтехзкспорт’

Republiken Vitryssland, 220012, Minsk, Nezavisimost ave., 86-BTfn: (+375 17) 263-63-83,Fax: (+375 17) 263-90-12

Enhet som tidigare ägdes av Vladimir Peftijev. Majoritetsaktieägare är Dmitrij Gurinovitj, Vladimir Peftijevs tidigare rådgivare på Velcom. Beltechexport drar nytta av regimen i sin egenskap av största exportör av vapen och militär utrustning som ägs av staten eller som producerats av statsägda företag. Enheten stöder och bingar inkomster till Lukasjenkoregimen genom sin försäljning av vapen.

2.

Sport-Pari

 

‘ЗАО Спорт-пари’ (оператор республиканской лотереи)

 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev genom hans enheter Business Network och BT Telecommunications. Sport-Pari kontrolleras av Vladimir Peftijev, tillsammans med Dmitrij Aleksandrovitj Lukasjenko, genom att den senare kontrollerar presidentens sportklubb, som har en obligatorisk, statsägd majoritetsandel i Sport-Pari.

3.

Private Unitary Enterprise (PUE) BT Telecommunications

 

частное унитарное предприятие ЧУП ‘БТ Телекоммуникации’

 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

4.

LLC Delovaya Set

ООО Деловая сеть

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

5.

CJSC Sistema investicii i inovacii

ЗАО Системы инвестиций и инноваций

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

6.

PUC Sen-Ko

ЧУП Сен-Ко

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

7.

PUC BT Invest

ЧУП БТ Инвест

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

8.

The Spirit and Vodka Company Aquadiv

Малиновщизненский спиртоводочный завод Аквадив

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

9.

Beltekh Holding

Белтех Холдинг

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

10.

Spetspriborservice

Спецприборсервис

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

11.

Tekhnosoyuzpribor

Техносоюзприбор

 
 

Enhet som kontrolleras av Vladimir Peftijev.

12.

LLC Triple

ООО ТРАЙПЛ

 

Pobediteley Avenue 51/2, Room 15 220035 Minsk

Республика Беларусь, 220035 Минск, проспект Победителей, дом 51, корпус 2, помещение 15

Holdingbolag tillhörande Juryj Tjyzj. Juryj Tjyzj ger finansiellt stöd till Lukasjenkoregimen, särskilt genom sitt holdingbolag LLC Triple.

13.

JLLC Neftekhimtrading

СООО НефтеХимТрейдинг

 

Registrerat 2002, Minsk

Dotterbolag till LLC Triple.

14.

CJSC Askargoterminal

ЗАО Аскарготерминал

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

15.

LLC Triple Metal Trade

ООО Трайплметаллтрейд

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

16.

JSC Berezovsky KSI

ОАО Березовский комбинат силикатных изделий

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

17.

JV LLC Triple-Techno

СП ООО Трайпл- Техно

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

18.

JLLC Variant

СООО Вариант

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

19.

JLLC Triple-Dekor

СООО Трайпл- Декор

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

20.

JCJSC QuartzMelProm

СЗАО Кварцмелпром

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

21.

JCJSC Altersolutions

СЗАО Альтерсолюшнс

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

22.

JCJSC Prostoremarket

СЗАО Простомаркет

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

23.

JLLC AquaTriple

СП ООО Акватрайпл

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

24.

LLC Rakowski browar

ООО Ракаўскi бровар

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

25.

MSSFC Logoysk

ГСОК Логойск

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

26.

Triple-Agro ACC

Трайпл-Агро

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

27.

CJSC Dinamo- Minsk

ЗАО ФК Динамо- Минск

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

28.

JLLC Triplepharm

СООО Трайплфарм

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

29.

LLC Triple-Veles

ООО Трайпл-Велес

 
 

Dotterbolag till LLC Triple.

30.

Univest-M

Юнивест

 
 

Enhet som kontrolleras av Anatoly Ternavsky.

31.

FLLC Unis Oil

ИООО Юнис Ойл

 
 

Dotterbolag till Univest-M.

32.

JLLC UnivestStroyInvest

СООО ЮнивестСтройИнвест

 
 

Dotterbolag till Univest-M.

▼M3
BILAGA II

▼M4

Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter som avses i artiklarna 3, 4.2 och 5 samt adress för anmälningar till Europeiska kommissionen

BELGIEN

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIEN

http://www.mfa.government.bg

TJECKIEN

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

TYSKLAND

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTLAND

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GREKLAND

http://www.mfa.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/Global+Issues/International+Sanctions/

SPANIEN

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/ Sanciones_%20Internacionales.aspx

FRANKRIKE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIEN

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm

CYPERN

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LETTLAND

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITAUEN

http://www.urm.lt

LUXEMBURG

http://www.mae.lu/sanctions

UNGERN

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NEDERLÄNDERNA

http://www.minbuza.nl/sancties

ÖSTERRIKE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLEN

http://www.msz.gov.pl

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMÄNIEN

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIEN

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIEN

http://www.foreign.gov.sk

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVERIGE

http://www.ud.se/sanktioner

FÖRENADE KUNGARIKET

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adress för anmälningar till eller annan kommunikation med Europeiska kommissionen:

European Commission

Foreign Policy Instruments Service

Unit FPIS.2

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles/Brussel

Belgien

E-post: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tfn: +32 2 295 55 85

Fax: +32 2 299 08 73

▼M7
BILAGA III

Förteckning över utrustning som skulle kunna användas för internt förtryck och som avses i artiklarna 1a och 1b

1. Handeldvapen samt ammunition och tillbehör till dessa, enligt följande:

1.1 Handeldvapen som inte omfattas av ML 1 och ML 2 i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning ( 4 ).

1.2 Ammunition särskilt utformad för handeldvapen enligt punkt 1.1 samt särskilt utformade komponenter för dessa.

1.3 Vapensikten som inte omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

2. Bomber och granater som inte omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

3. Följande fordon:

3.1 Fordon utrustade med vattenkanon, särskilt utformade eller anpassade för kravallbekämpning.

3.2 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att elektrifieras i syfte att stöta bort angripare.

3.3 Fordon särskilt konstruerade eller anpassade för att avlägsna barrikader, inklusive skottsäker byggnadsutrustning.

3.4 Fordon särskilt konstruerade för transport eller förflyttning av fångar och/eller frihetsberövade.

3.5 Fordon särskilt konstruerade för utplacering av rörliga hinder.

3.6 Delar till fordon enligt punkterna 3.1–3.5, särskilt utformade för kravallbekämpning.

Anm.: 1   Denna punkt omfattar inte fordon särskilt utformade för brandbekämpning.

Anm.: 2   Vid tillämpning av punkt 3.5 ska släpvagnar jämställas med ”fordon”.

4. Explosiva ämnen och utrustning för dessa enligt följande:

4.1 Utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för att utlösa explosioner på elektrisk eller annan väg, däribland tändsatser, detonatorer, tändanordningar, tillsatser och snabbstubin samt för detta ändamål särskilt utformade komponenter, utom följande: utrustning och anordningar som är särskilt konstruerade för en specifik kommersiell användning som innebär igångsättning eller manövrering, med hjälp av sprängämnen, av annan utrustning eller andra anordningar vars funktion inte är att utlösa explosioner (t.ex. pumpar för krockkuddar i bilar och elektriska stoppanordningar för sprinklerutlösare).

4.2 Sprängladdningar med linjär verkan som inte omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

4.3 Andra sprängämnen som inte omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning samt ämnen som har samband med dessa enligt följande:

a. Amatol.

b. Nitrocellulosa (som innehåller mer än 12,5 % nitrogen).

c. Nitroglykol.

d. Pentyl (PETN).

e. Pikrylklorid.

f. 2,4,6-trotyl (TNT).

5. Skyddsutrustning som inte omfattas av ML 13 i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning enligt följande:

5.1 Skyddsvästar, skottsäkra och/eller med skydd mot stickvapen.

5.2 Skott- och/eller splittersäkra hjälmar, kravallpolishjälmar, kravallpolissköldar och skottsäkra sköldar.

Anm.: Denna punkt omfattar inte

  utrustning särskilt utformad för idrottsutövande,

  utrustning särskilt utformad för arbetarskydd.

6. Simulatorer, som inte omfattas av ML 14 i Europeiska unionens gemensamma militära förteckning, för utbildning i användningen av handeldvapen, samt för detta ändamål särskilt utformad programvara.

7. Utrustning för nattseende och termisk avbildning samt bildförstärkarrör som inte omfattas av Europeiska unionens gemensamma militära förteckning.

8. Skärande taggtråd.

9. Militärknivar, stridsknivar och bajonetter med blad som är längre än 10 cm.

10. Utrustning särskilt avsedd för tillverkning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.

11. Teknik särskilt avsedd för utveckling, tillverkning eller användning av de artiklar som tas upp i denna förteckning.( 1 ) Se sidan 45 i detta nummer av EUT.

( 2 ) EUT C 86, 18.3.2011, s. 1.

( 3 ) EUT L 285, 17.10.2012, s. 1.

( 4 ) EUT C 86, 18.3.2011, s. 1.

Top