EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004R1582-20040911

Consolidated text: Kommissionens förordning (EG) nr 1582/2004 av den 8 september 2004 om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1582/2004-09-11

2004R1582 — SV — 11.09.2004 — 000.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1582/2004

av den 8 september 2004

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan import

(EGT L 289, 10.9.2004, p.54)


Rättad genom:

►C1

Rättelse, EGT L 053, 26.2.2005, s. 78  (1582/04)
▼B

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1582/2004

av den 8 september 2004

om inledande av en undersökning rörande eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 införts beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina genom import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan och Socialistiska republiken Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Republiken Filippinerna, Islamiska republiken Pakistan respektive Socialistiska republiken Vietnam eller ej, och om registrering av sådan importEUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 384/96 av den 22 december 1995 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen ( 1 ) (nedan kallad ”grundförordningen”), särskilt artiklarna 13.3 samt 14.3 och 14.5 i denna,

efter samråd med rådgivande kommittén, och

av följande skäl:BEGÄRAN

Kommissionen har mottagit en begäran enligt artikel 13.3 i grundförordningen om undersökning av eventuellt kringgående av de antidumpningsåtgärder som införts på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

Begäran ingavs den 16 augusti 2004 av Lighting Industry and Trade in Europe (LITE) såsom företrädare för tillverkare och importörer av integrerade elektroniska kompaktlysrör i gemenskapen.

PRODUKT

Den produkt som berörs av det eventuella kringgåendet är elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör), med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln (nedan kallad ”den berörda produkten”), som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex853931 90 (TARIC-nummer 85393190*91), med ursprung i Kina. Detta KN-nummer nämns endast upplysningsvis.

Den produkt som är föremål för undersökning är elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör), med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln som avsänts från Filippinerna, Pakistan eller Vietnam (nedan kallad ”den produkt som är föremål för undersökning”), som för närvarande klassificeras enligt samma KN-nummer som den berörda produkten med ursprung i Kina.

GÄLLANDE ÅTGÄRDER

De åtgärder som för närvarande är i kraft och som det eventuella kringgåendet gäller är de antidumpningsåtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 ( 2 ).

GRUND FÖR BEGÄRAN

Begäran innehåller tillräcklig bevisning för att antidumpningsåtgärderna beträffande import av den berörda produkten kringgås genom omlastning eller hopsättningsverksamhet i Filippinerna, Pakistan och Vietnam.

Följande bevisning har lämnats i begäran:

Det har skett en betydande förändring i handelsmönstret, vilken innebär att importen av den produkt som är föremål för undersökning har ökat väsentligt samtidigt som importen av den berörda produkten med ursprung i Kina har minskat till följd av införandet av åtgärder och det förefaller inte finnas någon annan tillräcklig grund eller något annat ekonomiskt berättigande för denna förändring än införandet av antidumpningstullen.

Förändringen i handelsmönstret förefaller bero på att integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina omlastas eller sätts ihop i Filippinerna, Pakistan eller Vietnam.

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att de positiva verkningarna av de gällande antidumpningsåtgärderna för importen av den berörda produkten med ursprung i Kina undergrävs i fråga om kvantiteter och priser. Importen av den berörda produkten med ursprung i Kina förefaller ha ersatts av betydande importkvantiteter av integrerade elektroniska kompaktlysrör från Filippinerna, Pakistan och Vietnam.

Begäran innehåller dessutom tillräcklig bevisning för att priserna på den produkt som är föremål för undersökning dumpas i förhållande till det normalvärde som tidigare fastställts för integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

Om någon annan form av kringgående enligt artikel 13 i grundförordningen än omlastning eller hopsättningsverksamhet i Filippinerna, Pakistan eller Vietnam konstateras i samband med undersökningen, kan undersökningen komma att omfatta även sådant kringgående.

FÖRFARANDE

Mot denna bakgrund har kommissionen fastslagit att bevisningen är tillräcklig för att motivera att en undersökning enligt artikel 13 i grundförordningen inleds och att import av integrerade elektroniska kompaktlysrör som avsänts från Filippinerna, Pakistan och Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Filippinerna, Pakistan respektive Vietnam eller ej, görs till föremål för registrering enligt artikel 14.5 i grundförordningen.

Frågeformulär

För att kommissionen skall få de uppgifter som den anser nödvändiga för sin undersökning kommer frågeformulär att sändas till de exportörer/tillverkare och sammanslutningar av exportörer/tillverkare i Filippinerna, Pakistan och Vietnam, de exportörer/tillverkare och sammanslutningar av exportörer/tillverkare i Kina och de importörer och sammanslutningar av importörer i gemenskapen som samarbetade i samband med den undersökning som ledde till införandet av de gällande åtgärderna eller som anges i den ovan nämnda begäran om undersökning samt till de kinesiska, filippinska, pakistanska och vietnamesiska myndigheterna. Vid behov kommer uppgifter även att inhämtas från gemenskapsindustrin.

Alla berörda parter bör hur som helst omgående kontakta kommissionen, dock senast inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning, för att ta reda på om de nämns i begäran och för att, om nödvändigt, begära ett frågeformulär inom den tidsfrist som anges i artikel 3.1, eftersom den tidsfrist som anges i artikel 3.2 gäller för alla berörda parter.

Myndigheterna i Kina, Filippinerna, Pakistan och Vietnam kommer att underrättas om att undersökningen inleds och erhålla en kopia av begäran.

Insamling av uppgifter; utfrågningar

Alla berörda parter uppmanas att skriftligen lämna sina synpunkter och framlägga bevisning till stöd för dessa. Dessutom kan kommissionen höra berörda parter, om de lämnar in en skriftlig begäran om detta och visar att det finns särskilda skäl att höra dem.

Befrielse från registrering av import eller från åtgärder

Eftersom det eventuella kringgåendet av gällande åtgärder äger rum utanför gemenskapen, kan i enlighet med artikel 13.4 i grundförordningen befrielse beviljas sådana tillverkare av den berörda produkten som kan visa att de inte är närstående någon tillverkare som omfattas av åtgärder och beträffande vilka det fastställs att de inte är involverade i kringgående i enlighet med definitionen i artikel 13.1 och 13.2 i grundförordningen. Tillverkare som önskar erhålla befrielse bör lämna in en väl underbyggd ansökan inom den tidsfrist som anges i artikel 3.3 i denna förordning.

REGISTRERING

Enligt artikel 14.5 i grundförordningen bör importen av den produkt som är föremål för undersökning göras till föremål för registrering så att antidumpningstullar, om undersökningen visar att kringgående sker, kan tas ut till ett lämpligt belopp retroaktivt från och med dagen för registreringen av integrerade elektroniska kompaktlysrör avsända från Filippinerna, Pakistan och Vietnam.

TIDSFRISTER

Enligt god förvaltningspraxis bör det fastställas tidsfrister inom vilka

 berörda parter kan ge sig till känna för kommissionen, skriftligen lämna synpunkter, besvara frågeformulär och lämna övriga uppgifter som bör beaktas vid undersökningen,

 tillverkare i Filippinerna, Pakistan och Vietnam får ansöka om befrielse från registrering av import eller från åtgärder,

 berörda parter skriftligen kan begära att bli hörda av kommissionen.

Det bör noteras att de flesta av de processuella rättigheter som anges i grundförordningen endast är tillämpliga om parterna ger sig till känna inom den tidsfrist som anges i artikel 3 i denna förordning.

BRISTANDE SAMARBETE

Om en berörd part vägrar att ge tillgång till eller underlåter att lämna nödvändiga uppgifter inom utsatt tid eller i betydande mån hindrar undersökningen, kan enligt artikel 18 i grundförordningen preliminära eller slutgiltiga, positiva eller negativa avgöranden träffas på grundval av tillgängliga uppgifter.

Om det framkommer att någon berörd part har lämnat oriktiga eller vilseledande uppgifter skall dessa lämnas utan beaktande och tillgängliga uppgifter kan användas enligt artikel 18 i grundförordningen. Om en berörd part inte samarbetar eller endast delvis samarbetar och avgörandena därför enligt artikel 18 i grundförordningen träffas på grundval av bästa tillgängliga uppgifter, kan resultatet utfalla mindre gynnsamt för den berörda parten än det hade gjort om denna hade samarbetat.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

En undersökning i enlighet med artikel 13.3 i förordning (EG) nr 384/96 inleds härmed i syfte att fastställa huruvida importen till gemenskapen av elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör), med ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln som för närvarande klassificeras enligt KN-nummer ex853931 90 ( ►C1  TARIC-nummer 85393190*92 ◄ ) som avsänts från Filippinerna, Pakistan eller Vietnam, oavsett om produkten deklarerats ha sitt ursprung i Filippinerna, Pakistan respektive Vietnam eller ej, kringgår de åtgärder som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1470/2001 beträffande import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Kina.

I denna förordning avses med elektroniska kompakta gasurladdningslampor (lysrör) ett eller flera glasrör och med samtliga belysningselement och elektroniska komponenter fästade vid eller integrerade i lampsockeln. De är avsedda att ersätta vanliga glödlampor och passa till samma uttag som glödlampor och framställs i olika modeller beroende bl.a. på vilken bränntid, vilket wattal och vilket hölje de har.

Artikel 2

Tullmyndigheterna skall i enlighet med artiklarna 13.3 och 14.5 i förordning (EG) nr 384/96 vidta lämpliga åtgärder för att registrera den import till gemenskapen som avses i artikel 1 i den här förordningen.

Registreringen skall upphöra nio månader efter denna förordnings ikraftträdande.

Kommissionen kan genom en förordning ålägga tullmyndigheterna att upphöra med registreringen av import till gemenskapen av produkter som exporteras av exportörer som ansökt om undantag från registrering och som konstaterats inte kringgå antidumpningstullen.

Artikel 3

1.  Frågeformulären skall begäras från kommissionen inom 15 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

2.  Om de berörda parternas uppgifter skall kunna beaktas vid undersökningen måste de berörda parterna ge sig till känna och skriftligen lämna sina synpunkter och uppgifter samt besvara frågeformulären inom 40 dagar efter det att denna förordning har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, såvida inte annat anges.

3.  Tillverkare i Filippinerna, Pakistan och Vietnam som begär undantag från registrering av import eller åtgärder skall lämna en styrkt ansökan inom samma tidsfrist på 40 dagar.

4.  Berörda parter kan även inom samma tidsfrist på 40 dagar begära att bli hörda av kommissionen.

5.  Alla uppgifter i detta ärende, alla framställningar om att bli hörd eller om frågeformulär och ansökningar om undantag måste lämnas skriftligen (inte i elektroniskt format, såvida inte annat anges) och innehålla uppgift om den berörda partens namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fax- eller telexnummer. Alla skriftliga inlagor, inbegripet sådana uppgifter som begärs i denna förordning, svar på frågeformulär och korrespondens som de berörda parterna tillhandahåller konfidentiellt skall märkas ”För begränsad spridning” ( 3 ) och i enlighet med artikel 19.2 i grundförordningen åtföljas av en icke-konfidentiell sammanfattning som skall märkas ”För granskning av berörda parter”.

Kommissionen kan kontaktas på följande adress:

Europeiska kommissionen

Generaldirektoratet för handel

Direktorat B

J-79 5/16

B-1049 Bryssel

Fax (32-2) 295 65 05

Telex COMEU B 21877

Artikel 4

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) EGT L 56, 6.3.1996, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 461/2004 (EUT L 77, 13.3.2004, s. 12).

( 2 ) EGT L 195, 19.7.2001, s. 8.

( 3 ) Detta betyder att dokumentet endast är för internt bruk. Det är skyddat enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43). Det är ett konfidentiellt dokument i enlighet med artikel 19 i förordning (EG) nr 384/96 och artikel 6 i WTO-avtalet om tillämpning av artikel VI i Allmänna tull- och handelsavtalet 1994 (antidumpningsavtalet).

Top