EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004L0037-20190726

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/37/EG av den 29 april 2004 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG) (kodifierad version) (Text av betydelse för EES)Text av betydelse för EES.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/37/2019-07-26

02004L0037 — SV — 26.07.2019 — 005.001


Den här texten är endast avsedd som ett dokumentationshjälpmedel och har ingen rättslig verkan. EU-institutionerna tar inget ansvar för innehållet. De autentiska versionerna av motsvarande rättsakter, inklusive ingresserna, publiceras i Europeiska unionens officiella tidning och finns i EUR-Lex. De officiella texterna är direkt tillgängliga via länkarna i det här dokumentet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EG

av den 29 april 2004

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)

(EGT L 158 30.4.2004, s. 50)

Ändrat genom:

 

 

Officiella tidningen

  nr

sida

datum

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/27/EU av den 26 februari 2014

  L 65

1

5.3.2014

►M2

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2017/2398 Text av betydelse för EES av den 12 december 2017

  L 345

87

27.12.2017

►M3

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/130 Text av betydelse för EES av den 16 januari 2019

  L 30

112

31.1.2019

►M4

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/983 Text av betydelse för EES av den 5 juni 2019

  L 164

23

20.6.2019

►M5

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/1243 av den 20 juni 2019

  L 198

241

25.7.2019


Rättat genom:

►C1

Rättelse, EGT L 229, 29.6.2004, s.  23 (2004/37/EG)
▼B

▼C1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/37/EG

av den 29 april 2004

om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (sjätte särdirektivet enligt artikel 16.1 i rådets direktiv 89/391/EEG)

(kodifierad version)

(Text av betydelse för EES)KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte

1.  Detta direktiv har som syfte att skydda arbetstagare mot risker för hälsa och säkerhet, inbegripet att hindra att sådana risker uppkommer eller kan uppkomma vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

Direktivet fastställer, för detta sakområde, särskilda minimikrav inbegripet gränsvärden.

2.  Detta direktiv omfattar inte arbetstagare som endast utsätts för sådan strålning som täcks av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen.

3.  Direktiv 89/391/EEG skall tillämpas fullt ut för hela det sakområde som avses i punkt 1, utan att det hindrar strängare och/eller mer specifika regler i detta direktiv.

▼M1

4.  När det gäller asbest, som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG ( 1 ), ska bestämmelserna i det här direktivet tillämpas om de bättre gagnar säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

▼C1

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

▼M1

a) carcinogen:

i) ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering som ett cancerframkallande ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 ( 2 ),

ii) ett ämne, en blandning eller en process som avses i bilaga I till det här direktivet samt ett ämne eller en blandning som bildas under en process som avses i den bilagan.

b) mutagent ämne:

ett ämne eller en blandning som uppfyller kriterierna för klassificering som ett könscellsmutagent ämne i kategori 1A eller 1B som anges i bilaga I till förordning (EG) nr 1272/2008.

▼C1

c) gränsvärde: om inte annat anges, gränsen för det tidsvägda medelvärdet av koncentrationen av en carcinogen eller ett mutagent ämne i arbetstagarens inandningsluft i relation till en specificerad period enligt bilaga III till detta direktiv.

Artikel 3

Tillämpningsområde – fastställande och bedömning av risker

1.  Detta direktiv omfattar verksamheter där arbetstagare utsätts eller kan bli utsatta för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet.

2.  Om det i arbetet finns risk för att någon utsätts för carcinogener eller mutagena ämnen, skall man fastställa slag av exponering, halt och hur länge personen exponeras; syftet med detta är att kunna bedöma riskerna för arbetstagarens hälsa eller säkerhet och att fastställa vilka åtgärder som skall vidtas.

Bedömningen skall förnyas regelbundet och dessutom så snart en förändring sker som kan påverka arbetstagarens exponering för carcinogener eller mutagena ämnen.

Arbetsgivaren skall på förfrågan ge de myndigheter som har tillsynsansvar de uppgifter som använts vid bedömningen.

3.  När risken bedöms skall hänsyn dessutom tas till alla andra exponeringsvägar, såsom upptag i och/eller genom huden.

4.  När risken bedöms skall arbetsgivaren speciellt uppmärksamma varje inverkan på säkerheten eller hälsan när det gäller särskilt känsliga arbetstagare som är utsatta för risker samt bland annat ta hänsyn till lämpligheten av att inte sysselsätta sådana arbetstagare i arbeten där de kan komma i kontakt med carcinogener eller mutagena ämnen.KAPITEL II

ARBETSGIVARES SKYLDIGHETER

Artikel 4

Inskränkt användning och utbyte av carcinogener

1.  Arbetsgivaren skall inskränka användningen av varje carcinogent eller mutagent ämne på arbetsplatsen i synnerhet genom att ersätta det, i den mån det är tekniskt möjligt, med ett ämne, ►M1  en blandning ◄ eller en process som med tillämpat arbetssätt inte innebär någon risk eller innebär mindre risk för arbetstagarnas hälsa och/eller säkerhet.

2.  På förfrågan skall arbetsgivaren till berörda myndigheter meddela resultaten av sina undersökningar.

Artikel 5

Förebyggande och begränsning av exponering

1.  Om resultaten av bedömningarna enligt artikel 3.2 uppdagar en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, skall man hindra att arbetstagarna utsätts för sådan exponering.

2.  Om det inte är tekniskt möjligt att byta ut det carcinogena eller det mutagena ämnet mot ett ämne, ►M1  en blandning ◄ eller en process som vid tillämpat arbetssätt inte innebär risk eller mindre risk för hälsa och säkerhet, skall arbetsgivaren säkerställa att det carcinogena eller mutagena ämnet, i den mån det är tekniskt möjligt, tillverkas och används i ett slutet system.

3.  Om ett slutet system inte är tekniskt möjligt, skall arbetsgivaren säkerställa att arbetstagarnas exponeringsnivå hålls så låg som det är tekniskt möjligt.

4.  Exponeringen får inte överskrida gränsvärdet för en carcinogen enligt bilaga III.

5.  Vid varje användning av carcinogener eller mutagena ämnen skall arbetsgivaren vidta samtliga nedan angivna åtgärder:

a) Begränsning av mängden av carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen.

b) Se till att så få arbetstagare som möjligt blir exponerade eller riskerar att bli exponerade.

c) Utformning av processer och tekniska kontrollåtgärder så att utsläpp av carcinogener eller mutagena ämnen på arbetsplatsen förhindras eller minimeras.

d) Eliminering av carcinogener eller mutagena ämnen vid källan, användning av punktutsug eller allmän ventilation; dessa metoder skall vara förenliga med kravet att skydda allmänhetens hälsa och den yttre miljön.

e) Användning av befintliga, lämpliga metoder för att mäta halten av carcinogener eller mutagena ämnen, i synnerhet för att tidigt upptäcka onormala exponeringar till följd av en oförutsedd händelse eller en olycka.

f) Användning av lämpliga arbetssätt och processer.

g) Allmänna skyddsåtgärder och/eller, där exponering inte kan undvikas på annat sätt, personliga skyddsåtgärder.

h) Hygieniska åtgärder, speciellt regelbunden rengöring av golv, väggar och andra ytor.

i) Information till arbetstagare.

j) Avgränsning av riskområden och användning av ändamålsenliga skyltar, inbegripet skyltar med ”rökning förbjuden” på områden där arbetstagare blir exponerade eller riskerar att bli exponerade för carcinogener eller mutagena ämnen.

k) Utarbetande av beredskapsplaner för olyckor som kan resultera i onormalt hög grad av exponering.

l) Vidtagande av åtgärder för säker lagring, hantering och borttransport, särskilt genom användning av slutna och tydligt märkta behållare.

m) Vidtagande av åtgärder för säker insamling, förvaring och bortforsling av avfall, inklusive användning av förslutna och tydligt märkta behållare.

Artikel 6

Information till behörig myndighet

Då de bedömningar som avses i artikel 3.2 uppdagar en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, skall arbetsgivaren på förfrågan ge behörig myndighet tillräcklig information om

a) de verksamheter och/eller industriella processer som bedrivs, inklusive skälen för att använda carcinogener eller mutagena ämnen,

b) mängd av ämnen eller ►M1  blandningar ◄ som tillverkas eller används som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen,

c) antal arbetstagare som exponeras,

d) förebyggande åtgärder som vidtagits,

e) slag av skyddsutrustning som används,

f) arten och graden av exponering som förekommer,

g) var utbyte skett.

▼M2

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till informationen i leden a–g i första stycket i denna artikel i sina inlämnade rapporter till kommissionen enligt artikel 17a i direktiv 89/391/EEG.

▼C1

Artikel 7

Oförutsedd exponering

1.  Om en oförutsedd händelse eller olycka inträffar som kan tänkas utsätta arbetstagare för en onormalt hög exponering, skall arbetsgivaren informera arbetstagarna om detta.

2.  Till dess att läget har återställts till det normala och orsakerna till den onormala exponeringen undanröjts

a) skall endast de arbetstagare som absolut behövs för reparationer och andra nödvändiga arbeten få tillstånd att arbeta i det berörda området,

b) skall de arbetstagare som berörs förses med skyddskläder och personligt andningsskydd som de skall bära; exponeringen får inte bli permanent och får endast pågå under minsta möjliga tid för varje arbetstagare,

c) får inte oskyddade arbetstagare tillåtas att arbeta inom det drabbade området.

Artikel 8

Exponering som kan förutses

1.  För viss verksamhet till exempel underhåll, där man kan förutse en risk för en betydande ökning av exponeringen och där redan alla möjligheter till tekniska skyddsåtgärder för att minska exponeringen uttömts, skall arbetsgivaren besluta om åtgärder dels för att minimera tiden för exponeringen så mycket som möjligt dels för att säkerställa skyddet för arbetstagarna vid sådant arbete; detta skall ske efter samråd med arbetstagarna och/eller deras företrädare inom företaget eller verksamheten dock utan att det inskränker arbetsgivarens eget ansvar.

De arbetstagare som berörs skall i enlighet med första stycket förses med skyddskläder och personligt andningsskydd som de skall bära så länge den onormala exponeringen varar; den onormala exponeringen får inte vara stadigvarande och får endast pågå under absolut minsta möjliga tid för varje arbetstagare.

2.  Tillräckliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa att de områden där sådan verksamhet som omnämns i punkt 1 första stycket äger rum, antingen är klart avgränsade och markerade eller att obehöriga personer på annat sätt hindras från att få tillträde.

Artikel 9

Tillträde till riskfyllda områden

Arbetsgivaren skall vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att tillträde till områden där verksamhet äger rum för vilken resultaten av den bedömning som avses i artikel 3.2 visar på en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet, endast medges arbetstagare vilka på grund av sina arbetsuppgifter måste få komma dit.

Artikel 10

Hygien och personligt skydd

1.  Vid all verksamhet där det finns risk för förorening av carcinogener eller mutagena ämnen har arbetsgivaren skyldighet att vidta tillräckliga åtgärder för att säkerställa att

a) arbetstagare inte äter, dricker eller röker inom arbetsstället på platser där det finns risk för förorening av carcinogener eller mutagena ämnen,

b) arbetstagare förses med lämpliga skyddskläder eller andra lämpliga specialkläder,

c) separata förvaringsplatser finns för arbets- eller skyddskläder och för gångkläder,

d) arbetstagare har tillgång till tillräckliga och lämpligt utformade utrymmen för tvätt och toalett,

e) skyddsutrustning förvaras på rätt sätt och på klart angiven plats, och att den kontrolleras och rengörs, om möjligt före, men i varje fall efter användningen,

f) bristfällig utrustning repareras eller ersätts innan den används igen.

2.  Arbetstagare får inte påföras kostnader för de åtgärder som avses i punkt 1.

Artikel 11

Information till och utbildning av arbetstagare

1.  Arbetsgivaren skall vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten får tillräcklig och lämplig utbildning grundad på all tillgänglig kunskap i nedanstående hänseenden, särskilt i form av information och hanteringsföreskrifter:

a) Möjliga hälsorisker, inklusive ökade risker av tobaksbruk.

b) Säkerhetsåtgärder som skall vidtas för att förebygga exponering.

c) Hygienåtgärder.

d) Användning av skyddsutrustning och skyddskläder.

e) Åtgärder som skall vidtas av arbetstagare, inklusive räddningsmanskap, vid olyckor och för att förebygga olyckor.

Utbildningen skall vara

 anpassad till nya eller förändrade risker, och

 om så erfordras, regelbundet återkommande.

2.  Arbetsgivaren skall dels informera arbetstagare om installationer och tillhörande utrustning som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen, dels säkerställa att alla behållare, förpackningar och installationer som innehåller carcinogener eller mutagena ämnen är tydligt märkta; han skall vidare sätta upp väl synliga varningsskyltar.

Artikel 12

Information till arbetstagare

Lämpliga åtgärder skall vidtas för att säkerställa följande:

a) Arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten skall kunna kontrollera att detta direktiv tillämpas och de skall kunna påverka dess tillämpning, särskilt med hänsyn till

i) följderna för arbetstagarnas hälsa och säkerhet av valet och användningen av skyddskläder och skyddsutrustning utan att man fråntar arbetsgivaren ansvar för att avgöra om det skydd som ges av skyddskläder och skyddsutrustning är fullgott,

ii) åtgärder som beslutas av arbetsgivaren och som avses i artikel 8.1 första stycket, utan att man fråntar arbetsgivaren ansvar att besluta om sådana åtgärder.

b) Arbetstagare och/eller deras företrädare i företaget eller verksamheten skall så snart som möjligt bli informerade om onormal exponering, även sådan som nämns i artikel 8, samt om orsakerna till den samt om de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med situationen.

c) Arbetsgivaren skall föra en aktuell förteckning över arbetstagare som är sysselsatta i sådan verksamhet för vilken resultaten av en bedömning enligt artikel 3.2 visar på en risk för arbetstagarnas hälsa eller säkerhet och i denna förteckning skall anges den exponering arbetstagarna blivit utsatta för om sådan information är tillgänglig.

d) Läkaren och/eller behörig myndighet samt alla andra personer som har ansvar för hälsa och säkerhet på arbetsplatsen, skall ha tillgång till förteckningen som nämns i punkt c.

e) Varje arbetstagare skall ha tillgång till det som står i förteckningen vad gäller honom personligen.

f) Arbetstagare och/eller deras företrädare inom företaget eller verksamheten skall ha tillgång till allmän, avidentifierad information.

Artikel 13

Samråd med och medbestämmande för arbetstagare

Samråd med och medbestämmande för arbetstagare och/eller deras företrädare i samband med frågor som behandlas i detta direktiv, skall ske i överensstämmelse med artikel 11 i direktiv 89/391/EEG.

▼M3

Artikel 13a

Överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter

Överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter som eventuellt ingås inom ramen för detta direktiv ska förtecknas på Europeiska arbetsmiljöbyråns (EU-Osha) webbplats. Förteckningen ska uppdateras regelbundet.

▼C1KAPITEL III

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Artikel 14

Hälsokontroll

▼M2

1.  I enlighet med nationell rätt eller praxis ska medlemsstaterna vidta åtgärder för att utföra relevanta hälsoundersökningar av arbetstagare för vilka resultaten av bedömningen enligt artikel 3.2 visar att en risk för hälsa eller säkerhet föreligger. Den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen av arbetstagare kan indikera att hälsoundersökningarna ska fortsätta så länge som det anses nödvändigt för skydda den berörda arbetstagarens hälsa, även efter det att exponeringen har upphört.

▼C1

2.  Åtgärderna som avses i punkt 1 skall vara sådana att alla arbetstagare, om så är lämpligt, kan genomgå en relevant hälsoundersökning

 före exponering,

 därefter regelbundet.

Dessa åtgärder skall vara sådana att det är möjligt att omgående genomföra åtgärder för individen samt allmänna yrkeshygieniska åtgärder.

3.  Om man finner att en arbetstagare visar symptom som misstänks bero på exponering för carcinogener eller mutagena ämnen, får den läkare eller det organ som ansvarar för hälsoundersökningen begära att andra arbetstagare, som har blivit utsatta för likartad exponering, får genomgå hälsoundersökning,

I ett sådant läge skall en ny bedömning av riskerna vid exponeringen göras enligt artikel 3.2.

4.  I de fall man genomför en hälsoundersökning, skall en individuell medicinsk journal föras och läkaren eller organet som är ansvarig för hälsoundersökningen, skall föreslå vilka skydds- eller förebyggande åtgärder som skall vidtas för varje enskild arbetstagare.

5.  Information och råd skall ges till arbetstagarna om vilka hälsoundersökningar de kan genomgå efter att exponeringen upphört.

6.  I överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis

 skall arbetstagare ha tillgång till resultaten av den hälsoundersökning som berör dem, och

 skall berörda arbetstagare eller arbetsgivaren kunna begära en granskning av resultaten av hälsoundersökningen.

7.  Praktisk vägledning för hälsoundersökning av arbetstagare ges i bilaga II.

▼M2

8.  Alla fall av cancer som i överensstämmelse med nationell rätt eller praxis identifieras som resultat av yrkeshygienisk exponering för carcinogener eller mutagena ämnen ska anmälas till behörig myndighet.

Medlemsstaterna ska ta hänsyn till informationen i denna punkt i sina inlämnade rapporter till kommissionen enligt artikel 17a i direktiv 89/391/EEG.

▼C1

Artikel 15

Dokumentation

1.  Den förteckning som nämns i artikel 12 c och den medicinska journal som nämns i artikel 14.4 skall i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis bevaras under minst 40 år efter det exponeringen upphört.

2.  Dessa handlingar skall, i överensstämmelse med nationell lagstiftning och/eller praxis, tillställas ansvarig myndighet om företaget upphör med sin verksamhet.

Artikel 16

Gränsvärden

1.  I enlighet med förfarandet i artikel 137.2 i fördraget, skall rådet på basis av tillgänglig kunskap inklusive vetenskapliga och tekniska uppgifter, i direktiv fastställa gränsvärden och där detta är nödvändigt andra direkt anknutna bestämmelser; gränsvärdena skall avse alla carcinogener eller mutagena ämnen för vilka detta är möjligt.

2.  Gränsvärden och andra direkt anknutna bestämmelser återges i bilaga III.

▼M5

Artikel 17

Ändring av bilaga II

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 17a med avseende på rent tekniska ändringar av bilaga II i syfte att ta hänsyn till tekniska framsteg, ändringar av internationella bestämmelser eller specifikationer samt nya upptäckter när det gäller carcinogener eller mutagena ämnen.

Om det, i vederbörligen motiverade undantagsfall där omedelbara, direkta och allvarliga risker föreligger för arbetstagares och andra personers fysiska hälsa och säkerhet, är nödvändigt av tvingande skäl till skyndsamhet, ska det förfarande som anges i artikel 17b tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

▼M5

Artikel 17a

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 17 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 26 juli 2019. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 17 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning ( 3 ).

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 17 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 17b

Skyndsamt förfarande

1.  Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2.  Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel 17a.6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har delgett den sitt beslut om att invända.

▼C1

Artikel 18

Användning av uppgifter

Kommissionen skall kunna få upplysningar om vilka åtgärder den nationella behöriga myndigheten vidtagit med anledning av den information som avses i artikel 14.8.

▼M2

Artikel 18a

Utvärdering

Kommissionen ska, som en del av nästa utvärdering av genomförandet av det här direktivet, inom ramen för den utvärdering som avses i artikel 17a i direktiv 89/391/EEG, även bedöma om gränsvärdet för respirabelt kristallint kvartsdamm behöver ändras. Kommissionen ska vid behov föreslå nödvändiga ändringar avseende det ämnet.

Senast under första kvartalet 2019 ska kommissionen med beaktande av de senaste vetenskapliga rönen bedöma om det är lämpligt att ändra detta direktivs tillämpningsområde så att det innefattar reproduktionsstörande ämnen. På grundval av detta ska kommissionen vid behov och efter samråd med arbetsgivare och arbetstagare lägga fram ett lagstiftningsförslag.

▼M4

Senast den 11 juli 2022 ska kommissionen bedöma alternativet att ändra detta direktiv genom tillägg av bestämmelser om en kombination av ett yrkeshygieniskt gränsvärde för luftburna partiklar och ett biologiskt gränsvärde för kadmium och dess oorganiska föreningar.

Senast den 30 juni 2020 ska kommissionen, med beaktande av den senaste vetenskapliga utvecklingen och efter lämpliga samråd med berörda parter, särskilt hälso- och sjukvårdspersonal, bedöma huruvida detta direktiv ska ändras så att det omfattar farliga läkemedel, inbegripet cytotoxiska läkemedel, eller föreslå ett lämpligare instrument för att säkerställa hälsoskyddet för arbetstagare som exponeras för sådana läkemedel. På grundval av detta ska kommissionen vid behov, och efter samråd med arbetsgivare och arbetstagare, lägga fram ett lagstiftningsförslag.

▼C1

Artikel 19

Information till kommissionen

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texterna till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 20

Upphävande

Direktiv 90/394/EEG i dess lydelse enligt direktiven i bilaga IV del A till det här direktivet skall upphöra att gälla, utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter vad gäller de frister för införlivande med nationell lagstiftning av de direktiv som anges i bilaga IV del B till det här direktivet.

Hänvisningar till det upphävda direktivet skall anses som hänvisningar till det här direktivet och skall läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga V.

Artikel 21

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 22

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
BILAGA I

Förteckning över ämnen, ►M1  blandningar ◄ och processer

(artikel 2 a iii)

1. Framställning av auramin.

2. Arbete som innebär exponering för polycykliska aromatiska kolväten i sot, tjära eller beck av kol.

3. Arbete som innebär exponering för damm, rökgaser eller stänk som uppstått vid avbränning och elektroraffinering av kopparnickelskärsten.

4. Process där stark syra ingår vid framställning av isopropylalkohol.

5. Arbete som innebär exponering för trädamm från hårda träslag ( 4 ).

▼M2

6. Arbete som innebär exponering för respirabelt kristallint kvartsdamm som bildas genom en arbetsprocess.

▼M3

7. Arbete som innebär hudexponering för mineraloljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn.

8. Arbete som innebär exponering för avgasutsläpp från dieselmotorer.

▼C1
BILAGA II

Praktisk vägledning för hälsoundersökning av arbetstagare

(artikel 14.7)

1. Läkaren eller det organ som ansvarar för hälsoundersökning av de arbetstagare som exponeras för carcinogener eller mutagena ämnen, skall vara insatta i de villkor och omständigheter som råder i fråga om de enskilda arbetstagarnas exponering.

2. Övervakningen av de arbetstagarnas hälsa skall göras enligt de principer och den praxis som råder inom yrkesmedicin och skall minst innefatta följande åtgärder:

 Journalföring beträffande arbetstagarens medicinska anamnes och yrkesanamnes.

 Personligt samtal.

 När så är lämpligt, biologisk uppföljning samt utforskande av tidiga reversibla effekter.

Vid hälsoundersökningen kan ytterligare undersökningar beslutas för den enskilde arbetstagaren med hänsyn till de senaste rönen inom yrkesmedicin.

▼M3
BILAGA III

GRÄNSVÄRDEN OCH ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER (ARTIKEL 16)

A.   GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING I ARBETETAgens

EG-nr (1)

CAS-nr (2)

Gränsvärden

Anmärkningar

Övergångsbestämmelser

8-timmars (3)

Kortvarigt (4)

mg/m3 (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

mg/m3 (5)

Ppm (6)

f/ml (7)

Damm från hårda träslag

(8)

Gränsvärde 3 mg/m3 t.o.m. den 17 januari 2023

Krom (VI)-föreningar som är carcinogena enligt artikel 2 a i

(i form av krom)

0,005

Gränsvärde 0,010 mg/m3 t.o.m. den 17 januari 2025

Gränsvärde: 0,025 mg/m3 vid svetsning eller plasmaskärning eller liknande arbetsprocesser där det bildas gaser t.o.m. den 17 januari 2025

Eldfasta keramiska fibrer som är carcinogena enligt artikel 2 a i

0,3

 

Respirabelt kristallint kvartsdamm

0,1 (9)

 

Bensen

200-753-7

71-43-2

3,25

1

hud (10)

 

Vinylkloridmonomer

200-831-0

75-01-4

2,6

1

 

Etylenoxid

200-849-9

75-21-8

1,8

1

hud (10)

 

1,2-epoxipropan

200-879-2

75-56-9

2,4

1

 

Trikloretylen

201-167-4

79-01-6

54,7

10

164,1

30

hud (10)

 

Akrylamid

201-173-7

79-06-1

0,1

hud (10)

 

2-nitropropan

201-209-1

79-46-9

18

5

 

o-toluidin

202-429-0

95-53-4

0,5

0,1

hud (10)

 

4,4′-metylendianilin

202-974-4

101-77-9

0,08

hud (10)

 

Epiklorhydrin

203-439-8

106-89-8

1,9

hud (10)

 

Etylendibromid

203-444-5

106-93-4

0,8

0,1

hud (10)

 

1,3-butadien

203-450-8

106-99-0

2,2

1

 

Etylendiklorid

203-458-1

107-06-2

8,2

2

hud (10)

 

Hydrazin

206-114-9

302-01-2

0,013

0,01

hud (10)

 

Brometen

209-800-6

593-60-2

4,4

1

 

Avgasutsläpp från dieselmotorer

 

 

0,05 (*1)

 

 

 

 

 

 

Gränsvärdet ska gälla från och med den 21 februari 2023. Vid gruvdrift under jord och tunnelbygge ska gränsvärdet gälla från och med den 21 februari 2026.

Blandningar av polycykliska aromatiska kolväten, särskilt sådana som innehåller bens[a]pyren, och som är carcinogener i den mening som avses i direktivet

 

 

 

 

 

 

 

 

hud (10)

 

Mineraloljor som tidigare har använts i förbränningsmotorer för att smörja och kyla de rörliga delarna i motorn

 

 

 

 

 

 

 

 

hud (10)

 

▼M4

Kadmium och dess oorganiska föreningar

0,001 (11)

 

Gränsvärde på 0,004 mg/m3 (12) till och med den 11 juli 2027.

Beryllium och oorganiska berylliumföreningar

0,0002 (11)

hud- och luftvägssensibilisering (13)

Gränsvärde på 0,0006 mg/m3 till och med den 11 juli 2026.

Arseniksyra och arseniksalter samt oorganiska arsenikföreningar

0,01 (11)

För sektorn för smältning av koppar ska gränsvärdet tillämpas från och med den 11 juli 2023.

Formaldehyd

200-001-8

50-00-0

0,37

0,3

0,74

0,6

hudsensibilisering (14)

Gränsvärdet 0,62 mg/m3 eller 0,5 ppm (3) för sektorerna för hälso- och sjukvård, begravningstjänster och balsamering till och med den 11 juli 2024.

4,4′-metylenbis(2-kloranilin)

202-918-9

101-14-4

0,01

hud (10)

 

▼M3

(1)   EG-nr, dvs. Einecs-, Elincs- eller NLP-nummer, är ämnets officiella nummer i EU, enligt definitionen i avsnitt 1.1.1.2 del 1 i bilaga VI till förordning (EG) nr 1272/2008.

(2)   CAS-nr: Nummer i registret för Chemical Abstracts Service.

(3)   Uppmätt eller beräknat i förhållande till en referensperiod på åtta timmars tidsvägt medelvärde.

(4)   Gränsvärde för kortvarig exponering. Ett gränsvärde över vilket exponering inte bör förekomma och som gäller en period på 15 minuter om ej annat anges.

(5)    mg/m3 = milligram per kubikmeter luft vid 20 °C och 101,3 kPa (760 mm kvicksilver).

(6)    ppm = miljondelar i luftvolym (ml/m3).

(7)    f/ml = fibrer per milliliter.

(8)   Inhalerbar fraktion: Om damm från hårda träslag är blandat med annat trädamm, ska gränsvärdet gälla allt trädamm i blandningen.

(9)   Respirabel fraktion.

(10)   Väsentligt bidrag till totalt upptag är möjligt genom hudexponering.

(11)   Inhalerbar fraktion.

(12)   Inhalerbar fraktion. Respirabel fraktion i de medlemsstater som på dagen för detta direktivs ikraftträdande genomför ett system med biologisk övervakning med ett biologiskt gränsvärde på högst 0,002 mg Cd/g kreatinin i urin.

(13)   Ämnet kan orsaka hud- och luftvägssensibilisering.

(14)   Ämnet kan orsaka hudsensibilisering.

(*1)   Uppmätt som elementärt kol.

B.   ANDRA DIREKT ANKNUTNA BESTÄMMELSER

p.m.

▼C1
BILAGA IV

Del A

Upphävt direktiv och ändringar av det i kronologisk ordning

(enligt artikel 20)Rådets direktiv 90/394/EEG

(EGT L 196, 26.7.1990, s. 1)

Rådets direktiv 97/42/EG

(EGT L 179, 8.7.1997, s. 4)

Rådets direktiv 1999/38/EG

(EGT L 138, 1.6.1999, s. 66)

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell lagstiftning

(enligt artikel 20)Direktiv

Tidsgräns för införlivande

90/394/EEG

31 december 1992

97/42/EG

27 juni 2000

1999/38/EG

29 april 2003
BILAGA VJÄMFÖRELSETABELL

Direktiv 90/394/EEG

Det här direktivet

Artikel 1

Artikel 1

Artikel 2 a

Artikel 2 a

Artikel 2 aa

Artikel 2 b

Artikel 2 b

Artikel 2 c

Artiklarna 3–9

Artiklarna 3–9

Artikel 10.1 a

Artikel 10.1 a

Artikel 10.1 b första ledet av meningen

Artikel 10.1 b

Artikel 10.1 b andra ledet av meningen

Artikel 10.1 c

Artikel 10.1 c

Artikel 10.1 d

Artikel 10.1 d första och andra ledet av meningen

Artikel 10.1 e

Artikel 10.1 d tredje ledet av meningen

Artikel 10.1 f

Artikel 10.2

Artikel 10.2

Artiklarna 11–18

Artiklarna 11–18

Artikel 19.1 första stycket

Artikel 19.1 andra stycket

Artikel 19.1 tredje stycket

Artikel 19.2

Artikel 19

Artikel 20

Artikel 21

Artikel 20

Artikel 22

Bilaga I

Bilaga I

Bilaga II

Bilaga II

Bilaga III

Bilaga III

Bilaga IV

Bilaga V( 1 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/148/EG av den 30 november 2009 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponering för carcinogener eller mutagena ämnen i arbetet (EUT L 330, 16.12.2009, s. 28).

( 2 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 (EUT L 353, 31.12.2008, s. 1).

( 3 ) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

( 4 ) En förteckning över vissa hårda träslag återfinns i volym 62 i Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans ”Wood dust and Formaldehyde” (trädamm och formaldehyd), utgiven av International Agency for Research on Cancer, Lyon 1995.

Top