EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02004D0003(01)-20150329

Consolidated text: Europeiska centralbankens beslut av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar (ECB/2004/3) (2004/258/EG)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2004/258/2015-03-29

2004D0003 — SV — 29.03.2015 — 002.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 4 mars 2004

om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar

(ECB/2004/3)

(2004/258/EG)

(EGT L 080, 18.3.2004, p.42)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT av den 9 maj 2011

  L 158

37

16.6.2011

►M2

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT (EU) 2015/529 av den 21 januari 2015

  L 84

64

28.3.2015
▼B

EUROPEISKA CENTRALBANKENS BESLUT

av den 4 mars 2004

om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens handlingar

(ECB/2004/3)

(2004/258/EG)ECB-RÅDET HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken, särskilt artikel 12.3 i denna,

med beaktande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken ( 1 ), särskilt artikel 23 i denna, och

av följande skäl:

(1)

I artikel 1 andra stycket i Fördraget om Europeiska unionen stadfästs principen om öppenhet genom att det anges att fördraget markerar en ny fas i processen för att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de europeiska folken, där besluten skall fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt. Öppenhet ökar förvaltningens legitimitet, effektivitet och ansvarighet och stärker därigenom principen om demokrati.

(2)

I det gemensamma uttalandet ( 2 ) om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar ( 3 ) uppmanar Europaparlamentet, rådet och kommissionen unionens övriga institutioner och organ att anta interna bestämmelser om allmänhetens tillgång till handlingar som beaktar de principer och gränser som anges i denna förordning. De regler för allmänhetens tillgång till ECB:s dokument som framgår av beslut ECB/1998/12 av den 3 november 1998 avseende allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens dokument och arkiv ( 4 ) bör därför revideras.

(3)

Samtidigt som större tillgång till ECB:s handlingar bör ges, måste ECB:s och de nationella centralbankernas oberoende i enlighet med artikel 108 i fördraget och artikel 7 i stadgan säkerställas och sekretessen avseende vissa frågor som specifikt rör utförandet av ECB:s uppgifter upprätthållas. För att upprätthålla effektiviteten i ECB:s beslutsförfarande, inbegripet interna samråd och förberedelser, är sammanträdena som ECB:s beslutande organ håller hemliga om inte det beslutande organet beslutar att offentliggöra resultaten av sina överläggningar.

(4)

Vissa allmänna och privata intressen bör emellertid skyddas genom undantagsbestämmelser. Därutöver måste ECB skydda eurosedlarnas ställning som betalningsmedel vilket bl.a., men inte uteslutande, omfattar säkerhetsdetaljerna mot förfalskning, de tekniska framställningsspecifikationerna samt den fysiska säkerheten kring lagerhållning och transport av eurosedlar.

(5)

För att säkerställa att detta beslut tillämpas fullt ut, bör de nationella centralbankerna när de hanterar en begäran om tillgång till ECB-handlingar som de innehar, rådgöra med ECB om det inte är uppenbart att handlingen får eller inte får lämnas ut.

(6)

För att öka öppenheten bör ECB bevilja tillgång såväl till handlingar som upprättats av ECB själv som till sådana som ECB mottagit, samtidigt som den berörda tredje parten ges möjlighet att framföra sin ståndpunkt huruvida någon skall få tillgång till handlingar som härrör från denne.

(7)

För att säkerställa att goda förvaltningsrutiner upprätthålls bör ECB tillämpa ett förfarande i två steg.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte

Syftet med detta beslut är att uppställa de villkor och gränser enligt vilka ECB skall ge allmänheten tillgång till ECB:s handlingar samt att främja goda förvaltningsrutiner när det gäller allmänhetens tillgång till dessa handlingar.

Artikel 2

Tillgångsberättigade och tillämpningsområde

1.  Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall ha rätt till tillgång till ECB:s handlingar, med beaktande av de villkor och gränser som fastställs i detta beslut.

2.  ECB får, med beaktande av samma villkor och gränser, bevilja fysiska eller juridiska personer som inte är bosatta eller har sitt säte i en medlemsstat tillgång till ECB:s handlingar.

3.  Detta beslut skall inte påverka allmänhetens rätt till tillgång till ECB:s handlingar vilken kan följa av folkrättsliga instrument eller av rättsakter som antagits för att genomföra dessa instrument.

Artikel 3

Definitioner

I detta beslut avses med

a)  handling och ECB-handling: allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form, ljud- och bildupptagningar samt audiovisuella upptagningar) som upprättats eller innehas av ECB och som har samband med dess policy, åtgärder eller beslut samt dokument som härrör från Europeiska monetära institutet (EMI) och Kommittén för centralbankscheferna i Europeiska ekonomiska gemenskapens medlemsstater (Centralbankschefskommittén),

b)  tredje part: varje fysisk eller juridisk person eller enhet utanför ECB,

▼M2

c)  nationell behörig myndighet och nationell utsedd myndighet: dessa begrepp ska ha samma betydelse som i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 ( 5 ),

d)  andra relevanta myndigheter och organ: nationella myndigheter och organ, EU:s institutioner, organ och byråer, relevanta internationella organisationer, tillsynsmyndigheter och myndigheter i tredjeländer.

▼B

Artikel 4

Undantag

1.  ECB skall vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för

a) det allmänna samhällsintresset i fråga om

▼M2

 sekretessen vid överläggningar i ECB:s beslutande organ, tillsynsnämnden eller andra organ som inrättas för tillämpningen av förordning (EU) nr 1024/2013,

▼B

 gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, monetära eller ekonomiska politik,

 ECB:s eller de nationella centralbankernas interna finanser,

 skyddet av eurosedlarnas ställning,

 allmän säkerhet,

 internationella finansiella, monetära eller ekonomiska förbindelser,

▼M1

 det finansiella systemets stabilitet i unionen eller i en medlemsstat,

▼M2

 unionens eller en medlemsstats politik avseende tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut,

 syftet för tillsynsinspektioner,

 sunda och säkra finansmarknadsinfrastrukturer, betalningssystem och betaltjänstleverantörer,

▼B

b) den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med ►M1  unionslagstiftningen ◄ om skydd av personuppgifter,

c) sekretess avseende information som i sig är skyddad enligt ►M1  unionslagstiftningen ◄ .

2.  ECB skall vägra att ge tillgång till en handling om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för

 en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive immateriella rättigheter,

 rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,

 syftet med inspektioner, utredningar och revisioner,

om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.

▼M2

3.  Tillgång till en handling som ECB upprättat eller emottagit för internt bruk som är en del av överläggningar och inledande samråd inom ECB, eller för diskussioner mellan ECB och nationella centralbanker, nationella behöriga myndigheter eller nationella utsedda myndigheter ska vägras även efter det att beslutet fattats, förutsatt att inte det allmänna intresset av att handlingen lämnas ut väger tyngre.

Tillgång till handlingar som speglar diskussioner mellan ECB och andra relevanta myndigheter och organ ska vägras även efter det att beslutet fattats om utlämnandet av handlingen allvarligt skulle försämra ECB:s möjligheter att utföra sina uppgifter, förutsatt att inte det allmänna intresset av att handlingen lämnas ut väger tyngre.

▼B

4.  För handlingar som härrör från tredje part skall ECB samråda med den berörda tredje parten för att bedöma om de undantag som anges i denna artikel skall tillämpas, om det inte är uppenbart att handlingen skall eller inte skall lämnas ut.

▼M1

Vad gäller ansökningar om tillgång till Europeiska systemrisknämndens handlingar ska Europeiska systemrisknämndens beslut ESRB/2011/5 av den 3 juni 2011 om allmänhetens tillgång till Europeiska systemrisknämndens handlingar ( 6 ), som antagits med stöd av artikel 7 i rådets förordning (EU) nr 1096/2010 av den 17 november 2010 om tilldelning till Europeiska centralbanken av särskilda uppgifter angående Europeiska systemrisknämndens verksamhet ( 7 ), gälla.

▼B

5.  Om enbart delar av den begärda handlingen omfattas av något av undantagen, skall övriga delar av handlingen lämnas ut.

6.  De undantag som anges i denna artikel skall enbart tillämpas under den period då skyddet är motiverat på grundval av handlingens innehåll. Undantagen får gälla i högst 30 år om inte ECB-rådet uttryckligen föreskriver något annat. För handlingar som omfattas av undantagen gällande privatliv eller affärsintressen får undantagen fortsätta att gälla även efter denna period.

Artikel 5

Handlingar hos den nationella centralbankerna

Handlingar som innehas av en nationell centralbank och som har upprättats av ECB, såväl som handlingar härrörande från EMI eller Centralbankschefskommittén, får endast utlämnas av den nationella centralbanken efter det att ECB konsulterats beträffande omfattningen av tillgången till handlingen, om det inte är uppenbart att handlingen skall eller inte skall lämnas ut.

Alternativt kan den nationella centralbanken hänskjuta en sådan begäran till ECB.

Artikel 6

Ansökningar

1.  En ansökan om tillgång till en handling skall inges till ECB ( 8 ) i skriftlig form på valfritt sätt, inklusive i elektronisk form, på ett av unionens officiella språk och vara tillräckligt utförlig för att ECB skall kunna identifiera handlingen. Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin ansökan.

2.  Om en ansökan inte är tillräckligt utförlig skall ECB uppmana sökanden att förtydliga sin ansökan och bistå sökanden med detta.

3.  Om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar får ECB informellt samråda med sökanden för att finna en rimlig lösning.

Artikel 7

Behandling av ursprungliga ansökningar

1.  En ansökan om tillgång till en handling skall behandlas skyndsamt. En bekräftelse om mottagande skall skickas till sökanden. Inom 20 arbetsdagar efter det att en ansökan mottagits, eller när förtydligandet av ansökan enligt artikel 6.2 mottagits, skall ►M2  generaldirektören för sekretariatet ◄ inom ECB antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 9, eller skriftligen ange skälen för att ansökan helt eller delvis har avslagits och upplysa sökanden om dennes rätt att göra en bekräftande ansökan i enlighet med punkt 2.

2.  Om en ansökan helt eller delvis avslås får sökanden inom 20 arbetsdagar efter att ha mottagit ECB:s besked inge en bekräftande ansökan till ECB:s direktion med begäran om omprövning. Därutöver har sökanden, om inget besked ges av ECB inom den föreskrivna tidsfristen på 20 dagar för behandling av en ursprunglig ansökan, rätt att inge en bekräftande ansökan.

3.  I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, eller om samråd med en tredje part är erforderligt, får ECB förlänga den tidsfrist som anges i punkt 1 med 20 arbetsdagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att utförliga skäl anges.

4.  Punkt 1 gäller inte för ansökningar som är orimliga eller oskäliga, detta gäller i synnerhet repetitiva ansökningar.

Artikel 8

Behandling av bekräftande ansökningar

1.  En bekräftande ansökan skall behandlas skyndsamt. ECB:s direktion skall inom 20 arbetsdagar efter det att en sådan ansökan mottagits antingen bevilja tillgång till den begärda handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 9, eller skriftligen ange skälen för att ansökan helt eller delvis har avslagits. Om en ansökan helt eller delvis avslås skall ECB underrätta sökanden om de rättsmedel som finns enligt artiklarna ►M1  263 och 228 ◄ i fördraget.

2.  I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får ECB förlänga den tidsfrist som anges i punkt 1 med 20 arbetsdagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att utförliga skäl anges.

3.  Om inget besked ges av ECB inom den föreskrivna tidsfristen, skall ansökan anses ha avslagits och sökanden skall ha rätt att väcka talan och/eller framföra klagomål till Europeiska ombudsmannen i enlighet med artiklarna ►M1  263 och 228 ◄ i fördraget.

Artikel 9

Tillgång efter en ansökan

1.  Sökanden får ta del av en handling som ECB beviljat tillgång till antingen i ECB:s lokaler eller genom att erhålla en kopia, inklusive en kopia i elektronisk form, om handlingen finns i sådan form. Kostnaden för framställning och utskick av kopior får åläggas sökanden. Avgiften får inte vara högre än den faktiska kostnaden för att framställa och skicka kopiorna. Att ta del av en handling på stället, erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och direkt tillgång i elektronisk form skall vara kostnadsfritt.

2.  Om en handling redan har offentliggjorts av ECB och är lätt tillgänglig, får ECB fullgöra sitt åliggande att ge tillgång till handlingen genom att upplysa sökanden om hur denne kan få tillgång till den begärda handlingen.

3.  Handlingar skall ställas till förfogande i en befintlig version och ett befintligt format (inklusive i elektroniskt eller i ett alternativt format) enligt sökandens önskemål.

Artikel 10

Mångfaldigande av handlingar

1.  Handlingar som lämnas ut i enlighet med detta beslut får inte mångfaldigas eller utnyttjas för kommersiella ändamål om inte ECB i förväg gett sitt uttryckliga tillstånd till detta. ECB får neka sådant tillstånd utan angivande av skäl.

2.  Detta beslut skall inte påverka tillämpningen av befintliga bestämmelser om upphovsrätt som kan begränsa tredje parts rätt att mångfaldiga eller utnyttja handlingar som lämnats ut.

Artikel 11

Slutbestämmelser

Detta beslut träder i kraft dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Beslut ECB/1998/12 skall upphöra att gälla.( 1 ) Beslut ECB/2004/2 av den 19 februari 2004 om antagande av arbetsordningen för Europeiska centralbanken. Se sidan 33 i detta nummer av EUT.

( 2 ) EGT L 173, 27.6.2001, s. 5.

( 3 ) EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.

( 4 ) EGT L 110, 28.4.1999, s. 30.

( 5 ) Rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut (EUT L 287, 29.10.2013, s. 63).

( 6 ) EUT C 176, 16.6.2011, s. 3.

( 7 ) EUT L 331, 15.12.2010, s. 162.

( 8 ) Adresserad till Europeiska centralbanken, Avdelningen för sekretariat, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, fax 49 (69) 1344 6170, e-post: ecb.secretariat@ecb.int

Top