EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02003R2004-20071227

Consolidated text: Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2004/2007-12-27

2003R2004 — SV — 27.12.2007 — 001.001


Detta dokument är endast avsett som dokumentationshjälpmedel och institutionerna ansvarar inte för innehållet

►B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2004/2003

av den 4 november 2003

om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

(EGT L 297, 15.11.2003, p.1)

Ändrad genom:

 

 

Officiella tidningen

  No

page

date

►M1

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1524/2007 av den 18 december 2007

  L 343

5

27.12.2007
▼B

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 2004/2003

av den 4 november 2003

om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivåEUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 191 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget ( 1 ), och

av följande skäl:

(1)

I artikel 191 i fördraget anges det att politiska partier på europeisk nivå är viktiga som en integrationsfaktor inom unionen och att de bidrar till att skapa ett europeiskt medvetande och till att uttrycka unionsmedborgarnas politiska vilja.

(2)

Vissa grundläggande bestämmelser, i form av regler, bör fastställas för de politiska partierna på europeisk nivå, särskilt avseende deras finansiering. Erfarenheten från tillämpningen av denna förordning bör visa om huruvida dessa regler bör kompletteras med andra bestämmelser eller inte.

(3)

Verkligheten visar att ett politiskt parti på europeisk nivå som medlemmar kommer att ha antingen medborgare samlade i ett politiskt parti eller politiska partier som sinsemellan bildar en sammanslutning. Därför bör begreppen politiskt parti och sammanslutning av politiska partier som kommer att användas inom ramen för denna förordning preciseras.

(4)

För att kunna fastställa vad som är ett politiskt parti på europeisk nivå är det viktigt att föreskriva vissa villkor. Det är särskilt nödvändigt att de politiska partierna på europeisk nivå respekterar de principer som Europeiska unionen är grundad på och som återfinns i fördragen och har erkänts i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(5)

Det förfarande som de politiska partierna på europeisk nivå skall följa för att erhålla finansiering i enlighet med denna förordning bör föreskrivas.

(6)

En regelbunden kontroll av de villkor som krävs för fastställande av ett politiskt parti på europeisk nivå bör också föreskrivas.

(7)

De politiska partier på europeisk nivå som har fått finansiellt stöd i enlighet med denna förordning bör underkasta sig de skyldigheter som avser att säkerställa en öppen redovisning av finansieringskällorna.

(8)

Enligt förklaring 11 om artikel 191 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, fogad till slutakten till Nicefördraget, bör finansiering i enlighet med denna förordning inte kunna utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera politiska partier på nationell nivå. Enligt samma förklaring bör bestämmelserna om finansiering av politiska partier på europeisk nivå gälla på samma grundval för alla politiska krafter som är företrädda i Europaparlamentet.

(9)

Det bör anges närmare vilken typ av utgifter som kan finansieras med stöd av denna förordning.

(10)

Anslagen för finansiering enligt denna förordning bör bestämmas inom ramen för det årliga budgetförfarandet.

(11)

Det är nödvändigt att säkerställa maximal insyn i och finansiell kontroll av de politiska partier på europeisk nivå som erhåller finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget.

(12)

En fördelningsnyckel för de anslag som är disponibla varje år bör föreskrivas, med beaktande av dels antalet mottagare, dels antalet valda ledamöter i Europaparlamentet.

(13)

För det tekniska stöd som ges av Europaparlamentet till de politiska partierna på europeisk nivå bör hänsyn tas till principen om lika behandling.

(14)

Tillämpningen av denna förordning och den finansierade verksamheten bör granskas i en rapport från Europaparlamentet, vilken bör offentliggöras.

(15)

Den rättsliga kontroll som tillkommer domstolen bidrar till den korrekta tillämpningen av denna förordning.

(16)

För att underlätta övergången till de nya bestämmelserna bör tillämpningen av vissa bestämmelser i denna förordning skjutas upp tills Europaparlamentet konstituerat sig efter valen i juni 2004.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.Artikel 1

Syfte och räckvidd

I denna förordning fastställs bestämmelser om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå.

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning avses med

1.  politiskt parti: en sammanslutning av medborgare,

 vilken eftersträvar politiska mål och

 vilken antingen erkänts av eller etablerats i enlighet med rättsordningen i åtminstone en medlemsstat,

2.  sammanslutning av politiska partier: ett strukturerat samarbete mellan åtminstone två politiska partier,

3.  politiskt parti på europeisk nivå: ett politiskt parti eller en sammanslutning av politiska partier som uppfyller villkoren i artikel 3,

▼M1

4.  politiska stiftelser på europeisk nivå: en enhet eller ett nätverk av enheter som är en juridisk person i medlemsstaten och är knuten till ett politiskt parti på europeisk nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det politiska partiet på europeisk nivå genom att utföra särskilt följande uppgifter:

 Observera, analysera och bidra till debatten om politiska frågor på europeisk nivå och europeisk integration.

 Utveckla verksamhet kopplad till politiska frågor på europeisk nivå, t.ex. organisera och stödja seminarier, utbildning, konferenser och studier om sådana frågor mellan intressenter, inklusive ungdomsorganisationer och andra representanter för det civila samhället.

 Utveckla samarbete med enheter av samma slag i syfte att främja demokrati.

 Fungera som en ram för att nationella politiska stiftelser, akademiker och andra berörda aktörer ska kunna arbeta tillsammans på europeisk nivå.

5.  finansiering från Europeiska unionens allmänna budget: ett bidrag enligt artikel 108.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 ( 2 ) (nedan kallad ”budgetförordningen”).

▼B

Artikel 3

Villkor

►M1  1. ◄   Ett politiskt parti på europeisk nivå skall uppfylla följande villkor:

a) Vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte.

b) Företrädas av ledamöter i Europaparlamentet eller de nationella eller regionala parlamenten eller regionala församlingarna, i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, eller

ha erhållit i åtminstone en fjärdedel av medlemsstaterna, minst tre procent av rösterna i var och en av dessa medlemsstater i de senaste valen till Europaparlamentet.

c) Respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d) Ha deltagit i eller uttryckt sin avsikt att delta i valen till Europaparlamentet.

▼M1

2.  En politisk stiftelse på europeisk nivå ska uppfylla följande villkor:

a) Den måste vara knuten till ett av de politiska partier på europeisk nivå som erkänts i enlighet med punkt 1, enligt intyg från det partiet.

b) Den måste vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte. Denna juridiska person måste vara skild från den juridiska person som utgör det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till.

c) Den måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d) Den får inte vara vinstdrivande.

e) Den ska ha en styrelse med geografiskt balanserad sammansättning.

3.  Inom ramen för förordningen är det varje politiskt parti och stiftelse på europeisk nivå som ska fastställa de särskilda formerna för förhållandet dem emellan i enlighet med nationell lagstiftning, inbegripet en lämplig grad av åtskillnad av den dagliga förvaltningen samt ledningsstrukturen för den politiska stiftelsen på europeisk nivå å ena sidan och för det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till å den andra.

▼B

Artikel 4

Ansökan om finansiering

1.  För att komma i fråga för finansiering ur Europeiska unionens allmänna budget skall ett politiskt parti på europeisk nivå varje år lämna in en ansökan härom till Europaparlamentet.

Europaparlamentet skall fatta beslut inom tre månader samt bevilja och förvalta motsvarande anslag.

2.  Till den första ansökan skall fogas följande handlingar:

▼M1

a) Handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artiklarna 2 och 3.

▼B

b) Ett politiskt program som beskriver målen för det politiska partiet på europeisk nivå.

c) Stadgar som i synnerhet anger de organ som ansvarar för politisk ledning och ekonomisk förvaltning samt de organ eller fysiska personer som i var och en av de berörda medlemsstaterna har befogenhet att rättsligt företräda partiet, särskilt när det gäller att förvärva eller avyttra fast och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra myndigheter.

3.  Alla ändringar avseende de handlingar som avses i punkt 2, särskilt av politiskt program och stadgar, vilka redan har lagts fram, skall anmälas till Europaparlamentet inom två månader. Vid utebliven anmälan skall finansieringen dras in.

▼M1

4.  En politisk stiftelse på europeisk nivå får ansöka om finansiering från Europeiska unionens allmänna budget endast genom det politiska parti på europeisk nivå som den är knuten till.

5.  Anslag till en politisk stiftelse på europeisk nivå ska fördelas på basis av dennas tillhörighet till ett politiskt parti på europeisk nivå, i enlighet med artikel 10.1. Artiklarna 9 och 9a ska tillämpas på de fördelade anslagen.

6.  Anslag som beviljas en politisk stiftelse på europeisk nivå ska endast användas i syfte att finansiera dennas verksamhet i enlighet med artikel 2.4. Anslag får under inga omständigheter användas till finansiering av valkampanjer.

7.  Punkterna 1 och 3 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på europeisk nivå vid bedömningen av ansökningar om finansiering från Europeiska unionens allmänna budget.

▼B

Artikel 5

Kontroll

1.  Europaparlamentet skall regelbundet kontrollera om politiska partier på europeisk nivå alltjämt uppfyller villkoren i artikel 3 a och b.

2.  När det gäller villkoret i artikel 3 c skall Europaparlamentet, på begäran av en fjärdedel av ledamöterna, vilken skall företräda minst tre politiska grupper i Europaparlamentet, med en majoritet av sina ledamöter kontrollera att nämnda villkor alltjämt uppfylls av ett politiskt parti på europeisk nivå.

Europaparlamentet skall före en sådan kontroll höra företrädarna för det berörda politiska partiet på europeisk nivå och begära att en kommitté bestående av oavhängiga personer yttrar sig i frågan inom rimlig tid.

Denna kommitté skall bestå av tre medlemmar. Europaparlamentet, rådet och kommission skall utse en medlem vardera. Kommitténs sekretariat och finansiering skall tillhandahållas av Europaparlamentet.

3.  Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren i artikel 3 a, b eller c inte längre är uppfyllt, skall det berörda politiska partiet på europeisk nivå, som på grund av detta inte längre kan betraktas som ett sådant, uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.

▼M1

4.  Punkt 2 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på europeisk nivå.

5.  Om det politiska parti på europeisk nivå till vilket en politisk stiftelse på europeisk nivå är knuten inte längre kan betraktas som sådant, ska den berörda politiska stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.

6.  Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren i artikel 3.2 c inte längre är uppfyllt, ska den berörda politiska stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från finansiering i enlighet med denna förordning.

▼M1

Artikel 6

Skyldigheter i samband med finansieringen

1.  Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå ska

a) årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter samt en redovisning av sina tillgångar och skulder, och

b) redovisa sina finansieringskällor genom att tillhandahålla en förteckning över donatorer och donationerna från varje donator, med undantag av donationer som inte överstiger 500 EUR per år och donator.

2.  Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå får inte ta emot

a) anonyma donationer,

b) donationer från budgetarna för politiska grupper i Europaparlamentet,

c) donationer från företag över vilka de offentliga myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande på grund av ägarförhållanden, finansiellt deltagande eller regler som styr företaget,

d) donationer som överstiger 12 000 EUR per år och donator, från andra fysiska eller juridiska personer än de företag som avses i led c och utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4,

e) donationer från myndigheter i ett tredjeland, inklusive företag över vilka myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt avgörande inflytande genom sitt ägande, sitt finansiella deltagande eller de regler som styr företaget.

3.  Bidrag till politiska partier på europeisk nivå från nationella politiska partier som är medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå eller från en fysisk person som är medlem i ett politiskt parti på europeisk nivå ska vara tillåtna. Bidrag till ett politiskt parti på europeisk nivå från nationella politiska partier eller från fysiska personer får inte överstiga 40 % av den årliga budgeten för det politiska partiet på europeisk nivå.

4.  Bidrag till en politisk stiftelse på europeisk nivå från nationella stiftelser som är medlemmar i en politisk stiftelse på europeisk nivå, samt från politiska partier på europeisk nivå ska vara tillåtna. Dessa bidrag får inte överstiga 40 % av den årliga budgeten för den politiska stiftelsen på europeisk nivå och får inte komma från medel som tagits emot av ett politiskt parti på europeisk nivå från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning.

Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Artikel 7

Finansieringsförbud

1.  Finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna budget eller från någon annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella partier eller kandidater. Dessa nationella politiska partier och kandidater fortsätter att omfattas av sina nationella bestämmelser.

2.  Finansieringen av politiska stiftelser på europeisk nivå från Europeiska unionens allmänna budget eller från varje annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera politiska partier eller kandidater, vare sig på europeisk eller nationell nivå, eller stiftelser på nationell nivå.

Artikel 8

Utgifternas art

Utan att det påverkar finansieringen av politiska stiftelser, får anslag som har tilldelats från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning, endast användas för att täcka utgifter som direkt avser de mål som uppställs i det politiska program som avses i artikel 4.2 b.

Till dessa utgifter ska höra administrativa utgifter och utgifter för tekniskt stöd, möten, forskning, gränsöverskridande arrangemang, undersökningar, information och publikationer.

Till utgifterna för politiska partier på europeisk nivå kan också höra finansieringen av kampanjer som förs av politiska partier på europeisk nivå i samband med val till Europaparlamentet, i vilka de deltar i enlighet med artikel 3.1 d. I enlighet med artikel 7 får dessa anslag inte användas för att direkt eller indirekt finansiera nationella politiska partier eller kandidater.

Sådana utgifter får inte användas för att finansiera folkomröstningar.

I enlighet med artikel 8 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet ska finansiering och begränsning av utgifterna för alla partier och kandidater i samband med val till Europaparlamentet dock regleras i varje medlemsstat genom nationella föreskrifter.

▼B

Artikel 9

Genomförande och kontroll

▼M1

1.  Anslagen för finansiering av politiska partier på europeisk nivå och politiska stiftelser på europeisk nivå ska fastställas i enlighet med det årliga budgetförfarandet och ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Genomförandeförfarandena för förordningen ska fastställas av utanordnaren.

2.  Värderingen av lös och fast egendom och avskrivningen av denna ska ske i enlighet med de bestämmelser som gäller för EU:s institutioner, i enlighet med artikel 133 i budgetförordningen.

3.  Kontroll av den finansiering som beviljas enligt denna förordning ska ske i enlighet med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Kontrollen ska även genomföras på grundval av ett årligt godkännande av en extern och oberoende revision. Detta godkännande ska överlämnas till Europaparlamentet inom sex månader efter det aktuella budgetårets slut.

▼B

4.  Efter det att denna förordning har börjat tillämpas, skall medel som politiska partier på europeisk nivå felaktigt har erhållit från Europeiska unionens allmänna budget betalas tillbaka till denna.

5.  De politiska partier på europeisk nivå som erhåller finansiering i enlighet med denna förordning skall på begäran av revisionsrätten till denna överlämna alla de handlingar och all den information som revisionsrätten behöver för att utföra sin uppgift.

Om politiska partier på europeisk nivå delar utgifter med nationella politiska partier och andra organisationer skall verifikationer för de utgifter som de politiska partierna på europeisk nivå har haft göras tillgängliga för revisionsrätten.

6.  Den finansiering av de politiska partierna på europeisk nivå, i deras egenskap av organ som verkar i ett allmänt europeiskt intresse, skall inte omfattas av bestämmelserna i artikel 113 i budgetförordningen om successiv nedtrappning av finansieringen.

▼M1

Artikel 9a

Öppenhet

Europaparlamentet ska, i en för detta ändamål avsedd avdelning på sin hemsida, tillsammans offentliggöra följande handlingar:

 En årlig rapport med en tabell över de belopp som betalats ut till varje politiskt parti och till varje politisk stiftelse på europeisk nivå, för varje budgetår som bidrag har betalats ut.

 Rapporten från Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning och den finansierade verksamhet som avses i artikel 12.

 Genomförandebestämmelserna för denna förordning.

▼B

Artikel 10

Fördelning

1.  Tillgängliga anslag skall fördelas årligen på följande sätt mellan de politiska partier på europeisk nivå som erhållit ett positivt besked på den ansökan om finansiering som avses i artikel 4:

a) 15 % skall fördelas i lika delar.

b) 85 % skall fördelas mellan dem som har valda ledamöter i Europaparlamentet, i proportion till antalet valda ledamöter.

Vid tillämpningen av dessa bestämmelser får en ledamot av Europaparlamentet vara medlem av endast ett politiskt parti på europeisk nivå.

▼M1

2.  Finansieringen ur Europeiska unionens allmänna budget får inte överstiga 85 % av de kostnader för ett politiskt parti eller en politisk stiftelse på europeisk nivå som berättigar till stöd. Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

▼B

Artikel 11

Tekniskt stöd

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet till politiska partier på europeisk nivå skall grundas på principen om lika behandling. Det skall beviljas på villkor som inte är mindre förmånliga än villkoren för andra externa organisationer och sammanslutningar som kan beviljas liknande resurser och skall tillhandahållas mot faktura och betalning.

Europaparlamentet skall i en årsrapport offentliggöra alla uppgifter om tekniskt stöd som ges till varje politiskt parti på europeisk nivå.

▼M1

Artikel 12

Utvärdering

Europaparlamentet ska senast den 15 februari 2011 offentliggöra en rapport om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten ska, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet.

▼B

Artikel 13

Ikraftträdande och tillämpning

Denna förordning träder i kraft tre månader efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 4–10 skall tillämpas från och med den dag då Europaparlamentets första session öppnas efter valen till Europaparlamentet i juni 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.( 1 ) Europaparlamentets yttrande av den 19 juni 2003 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 29 september 2003.

( 2 ) Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9).

Top